2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe (Dyrektywa 2004/17/WE) Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Adres pocztowy: ul. 1 Maja 63 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Kamil Kubik Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I ) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II ) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III ) I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 19

2 Sektor wodny Działalność dotycząca portów lotniczych Inny: I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 2 / 19

3 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Budowa nowego bloku gazowo-parowego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych: Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kod NUTS: PL431 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy od 100 do około 140 MWe netto wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi w PGE GiEKSA Oddział Elektrociepłownia Gorzów, dla zasilania lokalnego rynku w ciepło, w tym zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, uruchomienie oraz PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 3 / 19

4 świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz wieloletniej usługi serwisowej dla co najmniej jednej turbiny gazowej. Sprawność bloku gazowo-parowego netto w pracy kondensacyjnej nie będzie niższa niż 52% po uruchomieniu. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) Główny przedmiot IA01 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych : Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu : tak nie Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i : (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji : Okres w miesiącach : 180 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 4 / 19

5 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) przez Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert. Wymagania dotyczące formy, terminu oraz sposobu wniesienia wadium zostaną określone w treści SIWZ, 2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Wymagania dotyczące formy, terminu oraz wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną określone w treści SIWZ. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy muszą być wniesione wyłącznie w formach określonych w Ustawie z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm), zwanej dalej Ustawą - odpowiednio w art. 45 ust. 6 i art. 148 ust. 1 Ustawy. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Warunki i uzgodnienia zostaną określone w treści SIWZ. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:(jeżeli dotyczy) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda od tych Wykonawców umowy regulującej ich współpracę. III.1.4) Inne szczególne warunki:(jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby wszelkie urządzenia, instalacje technologiczne itp. były zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem wymagań wynikających z polskich przepisów znajdujących zastosowanie przy realizacji podobnych do będących przedmiotem niniejszego zamówienia obiektów budowlanych i instalacji technicznych. 2. Zamawiający informuje, iż przy opisie przedmiotu zamówienia będzie się odwoływał do odnoszących się do realizowanej inwestycji norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. 3. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą prawo budowlane. Wykonawca powinien zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych. III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: A. wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy; B. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ad A. Dla potwierdzenia spełniania PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 5 / 19

6 warunków udziału w postępowaniu, wykonawca powinien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Dokumenty wymienione w pkt III.2.2) i III.2.3). Ad B. 1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca powinien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) powyżej. 3) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem zawodowym lub gospodarczym miejsca zamieszkania tych osób; 4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1. ppkt 2), 4), 5) i 6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1. ppkt 3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. i 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 2. lit. a) i c) oraz w pkt 3. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie składających Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz załączyć pełnomocnictwo do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawcy powinni złożyć jedno wspólne oświadczenie o którym mowa w pkt 1. ppkt 1) podpisane PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 6 / 19

7 przez wszystkich Wykonawców lub ich pełnomocnika, dokumenty wymienione w pkt 1. ppkt od 2) do 6) albo odpowiadające im określone w pkt 2. i 3. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: 1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum: ,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). 2) posiadają średnioroczne przychody z działalności operacyjnej, za okres 3 ostatnich lat obrotowych (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie) na poziomie nie niższym niż: ,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt milionów złotych). W przypadku, gdy Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, przychody z działalności operacyjnej muszą wynikać z jednostkowego sprawozdania finansowego Wykonawcy. Zamawiający do oceny przyjmie tylko przychody z działalności operacyjnej (z wyłączeniem przychodów finansowych oraz przychodów powstałych w wyniku zdarzeń gospodarczych nienależących do działalności statutowej). 3) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: ,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) od jednego i wszystkich zdarzeń. Na potwierdzenie spełniania powyższych wymogów Wykonawca powinien przedłożyć następujące dokumenty: 1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy potwierdza warunek określony w pkt.1). Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie powyższego warunku polegać będzie na zdolnościach finansowych innych podmiotów, Zamawiający żąda przedłożenia, dotyczącej tych podmiotów, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot ten posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów. 2) Sprawozdanie finansowe lub część sprawozdań finansowych, tj. rachunki zysków i strat Wykonawcy (a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 7 / 19

8 o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu lub jego części) za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające przychody z działalności operacyjnej za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to za ten okres. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt.2). 3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w pkt.3). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione powyżej mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli kwoty podane w ww. dokumentach ustalone są w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania poszczególnych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty na zasadzie "spełnia - nie spełnia"z uwzględnieniem postanowień sekcji VI 3) pkt 2 ogłoszenia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. W zakresie budowy bloku gazowo-parowego w formule "pod klucz": a) wykażą się wykonaniem w oparciu o systemy zarządzania wymienione poniżej w pkt b) przynajmniej 1 (jednego) zamówienia w formule pod klucz, którego zakres przedmiotowy obejmował: zaprojektowanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie zakończone przyjęciem do eksploatacji kompletnego kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego opalanego gazem ziemnym o mocy minimum 100 MWe brutto w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 8 / 19

9 prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie; i b) posiadają wdrożone i potwierdzone certyfikatami następujące systemy zarządzania: system zarządzania jakością w zakresie projektowania, dostaw, montażu i uruchamiania instalacji energetycznych zgodny z normą ISO 9001:2008 lub równoważną, system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2004 lub równoważną, system zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodny z normą ISO 18001:2004 lub równoważną jako Zintegrowany System Zarządzania Jakością. i 2. W zakresie dostawy i serwisowania turbin gazowych: a) wykażą się wykonaniem w oparciu o systemy zarządzania wymienione poniżej w pkt c) przynajmniej 1 (jednego) zamówienia, którego zakres przedmiotowy obejmował: zaprojektowanie, wytworzenie, dostarczenie i uruchomienie zakończone przyjęciem do eksploatacji oraz serwis gwarancyjny turbiny gazowej opalanej gazem ziemnym o mocy od 25 MWe do 100 MWe brutto w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie; i b) wykażą się wykonaniem w oparciu o systemy zarządzania wymienione poniżej w pkt c) przynajmniej 1 (jednego) zamówienia, którego zakres przedmiotowy obejmował: pełnienie długoletniej (trwającej co najmniej 5 lat i ukończonej lub trwającej od co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) usługi serwisowej turbiny gazowej opalanej gazem ziemnym o mocy od 25 MWe do 100 MWe brutto w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie; i c) posiadają wdrożone i potwierdzone certyfikatami następujące systemy zarządzania: system zarządzania jakością w zakresie projektowania, dostaw, montażu i uruchamiania turbin gazowych zgodny z normą ISO 9001:2008 lub równoważną, system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2004 lub równoważną, system zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodny z normą ISO 18001:2004 lub równoważną jako Zintegrowany System Zarządzania Jakością. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków: W zakresie budowy bloku gazowo-parowego w formule pod klucz": a) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zamówień spełniających wymagania określone w pkt 1. powyżej. W Wykazie należy podać dla każdego zamówienia następujące informacje: nazwę wykonawcy lub wykonawców zamówienia wraz z określeniem zakresu prac wykonanych przez każdego z nich, nazwę, adres i PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 9 / 19

10 dane teleadresowe zamawiającego oraz użytkownika bloku gazowo-parowego, moc elektryczną brutto bloku [MWe], moc cieplną bloku dotyczącą pracy kogeneracyjnej bloku gazowo-parowego [MWt], rodzaj paliwa spalanego w bloku, okres realizacji w pełnych miesiącach, od daty podpisania kontraktu do daty przekazania bloku gazowo-parowego do eksploatacji, oraz datę oddania do eksploatacji bloku gazowo-parowego, wykaz systemów zarządzania stosowanych w czasie realizacji zamówienia. Do Wykazu wykonanych zadań należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. listy referencyjne, opinie użytkowników, protokoły odbioru). b) Wykaz posiadanych wdrożonych i potwierdzonych certyfikatami systemów zarządzania określonych w pkt 1. ppkt b) powyżej, uzupełniony o zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi potwierdzające, że Wykonawca posiada wdrożone i potwierdzone certyfikatami te systemy, aktualne na dzień składania Wniosku. W zakresie dostawy i serwisowania turbin gazowych: a) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zamówień spełniających wymagania określone w pkt 2. ppkt a) powyżej. W Wykazie należy podać dla każdego zamówienia następujące informacje: nazwę wykonawcy lub wykonawców zamówienia wraz z określeniem zakresu prac wykonanych przez każdego z nich, nazwę, adres i dane teleadresowe zamawiającego oraz użytkownika turbiny gazowej, moc elektryczną brutto turbiny gazowej [MWe], rodzaj paliwa spalanego w turbinie gazowej, okres realizacji w pełnych miesiącach, od daty podpisania kontraktu do daty przekazania bloku gazowo-parowego do eksploatacji, oraz datę oddania do eksploatacji turbiny gazowej, wykaz systemów zarządzania stosowanych w czasie realizacji zamówienia. Do Wykazu wykonanych zadań należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie (np. listy referencyjne, opinie użytkowników, protokoły odbioru). b) Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zamówień spełniających wymagania określone w pkt 2. ppkt b) powyżej. W Wykazie należy podać dla każdego zamówienia następujące informacje: nazwę wykonawcy lub wykonawców zamówienia wraz z określeniem zakresu prac wykonanych przez każdego z nich, nazwę, adres i dane teleadresowe zamawiającego oraz użytkownika bloku gazowo-parowego, moc elektryczną brutto turbiny gazowej [MWe], rodzaj paliwa spalanego PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 10 / 19

11 w turbinie gazowej, okres realizacji zamówienia w pełnych miesiącach, od daty podpisania kontraktu do daty zakończenia usługi oraz datę zakończenia usługi, wykaz systemów zarządzania stosowanych w czasie realizacji zamówienia. Do Wykazu wykonanych zadań należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. listy referencyjne, opinie użytkowników, protokoły odbioru). c) Wykaz posiadanych wdrożonych i potwierdzonych certyfikatami systemów zarządzania określonych w pkt. 2 ppkt c) powyżej, uzupełniony o zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi potwierdzające, że Wykonawca posiada wdrożone i potwierdzone certyfikatami te systemy, aktualne na dzień składania wniosku. W przypadku Wykonawców wspólnie składających Wniosek doświadczenie Wykonawcy oceniana jest łącznie. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:(jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu : tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi : tak nie PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 11 / 19

12 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga 1. Wskaźnik wartości bieżącej netto (Net Present Value Ratio) NPVR IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: Prowadzący postępowanie po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej zgodnie z Regulaminem prowadzenia aukcji elektronicznych w PGE GiEK SA. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona, jeżeli zostaną złożone co najmniej 3 oferty nie podlegające odrzuceniu. Kryterium oceny ofert będzie wskaźnik NPVR (Net Presest Value Ratio). PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO AUKCJI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PODRĘCZNIKA UCZESTNIKA SYSTEMU AUKCYJNEGO. Udział w aukcji elektronicznej wymaga posiadania urządzeń informatycznych spełniających następujące wymagania techniczne: 1) Komputer klasy PC Pentium z systemem Microsoft Windows, 2) Szerokopasmowy dostęp do Internetu (np. DSL, Neostrada,), 3) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej lub Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, 4) Włączona obsługa skryptów i cookies (domyślnie), Ponadto wykonawca musi dysponować urządzeniami technicznymi służącymi do obsługi podpisu elektronicznego. W przypadku awarii systemu aukcyjnego Operator Aukcji ma prawo wstrzymać aukcję. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adresy podane w formularzu oferty. IV.3) Informacje administracyjne: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 12 / 19

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo