1. INFORMACJE OGÓLNE TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY Transport zmechanizowany... 18

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. INFORMACJE OGÓLNE... 17. 2. TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY... 18 2.1. Transport zmechanizowany... 18"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI do książki pt. BHP w transporcie Autorzy: Marek GAŁUSZA, Andrzej UZARCZYK Halina WOJCIECHOWSKA-PISKORSKA Wstęp Wykaz skrótów używanych w treści INFORMACJE OGÓLNE TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY Transport zmechanizowany Transport samochodowy Stanowisko pracy kierowcy Wymagania wobec kierowcy Wyposażenie pojazdu Wymogi dotyczące przewozu Wózki jezdniowe z napędem silnikowym Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Wymagania dla kierowcy wózka Stan techniczny wózka Eksploatacja wózka Wymagania specjalne Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym, akumulatorowego Typowe przykłady rażących nieprawidłowości na stanowisku pracy wózka jezdniowego z napędem silnikowym Transport dźwignicowy Wymagania dotyczące użytkowania maszyn do podnoszenia ładunków Minimalne wymagania dotyczące maszyn do podnoszenia ładunków Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) Ogólne warunki eksploatacji urządzeń transportu bliskiego Suwnice Wyposażenie suwnicy Urządzenia zabezpieczające Obsługa suwnic Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy Żurawie Przenośniki Podstawowe zasady bezpieczeństwa przenośników Przenośniki taśmowe Przenośniki członowe Przenośniki skrobakowe... 57

2 Przenośniki kubełkowe Przenośniki podwieszone okrężne Przenośniki grawitacyjne Przenośniki śrubowe (ślimakowe) Przenośniki wstrząsane Przenośniki powietrzne Przenośniki wodne Transport ręczny Obowiązki pracodawcy dotyczące organizacji ręcznych prac transportowych Zasady ogólne organizacji ręcznych prac transportowych Przemieszczanie ciężarów przez jednego pracownika Zespołowe przenoszenie ciężarów Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic Dopuszczalne granice wykonywania ręcznych prac transportowych dla kobiet i młodocianych Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych Ryzyko zawodowe przy ręcznych pracach transportowych Warunki pracy do zaakceptowania ryzyko małe Warunki pracy mogą być nieodpowiednie i wymagają dokładniejszej oceny ryzyko średnie Warunki pracy są nieodpowiednie i wymagają oceny dokładniejszej oraz zmian ryzyko duże Lista kontrolna Urządzenia do podnoszenia i przenoszenia ciężarów w transporcie ręcznym Wózek ręczny podnośny Wciągnik elektryczny Sprzęt pomocniczy do transportu ręcznego drabiny TRANSPORT DROGOWY Stosowane określenia. Podstawowe definicje Zachowanie się na drodze Przechodzenie przez jezdnię Prędkość i hamowanie Wymijanie, omijanie, cofanie i wyprzedzanie Przecinanie się kierunków ruchu Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Używanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych Podstawowe zasady zabezpieczenia ładunku w transporcie drogowym Bezpieczeństwo ruchu na drogach Przepisy porządkowe... 87

3 Wypadek drogowy Zatrzymanie i postój Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym Przewóz ładunków Rzeczywista masa całkowita przyczepy Przewóz osób Pojazdy Warunki techniczne pojazdów Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu Centralna ewidencja pojazdów Badania techniczne pojazdów Stacja kontroli pojazdów Kierujący Definicja kierującego Prawo jazdy Centralna ewidencja kierowców Szkolenie i egzaminowanie Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami Zatrudnianie kierowców Informacje ogólne Czas pracy kierowców Podstawowy system czasu pracy Równoważny system czasu pracy System przerywanego czasu pracy Zadaniowy system czasu pracy Dyżur Praca kierowcy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej Praca w dniu wolnym od pracy Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych Okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km Zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 oraz Umową AETR Ewidencja czasu pracy kierowcy Pakiet antykryzysowy Konsekwencje naruszenia przepisów Inspekcja Transportu Drogowego Państwowa Inspekcja Pracy Transport drogowy towarów niebezpiecznych

4 Towar niebezpieczny, materiał niebezpieczny Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe Klasa 2 Gazy Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone Klasa 4.2 Materiały samozapalne Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne Klasa 5.1 Materiały utleniające Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne Klasa 6.1 Materiały trujące Klasa 6.2 Materiały zakaźne Klasa 7 Materiały promieniotwórcze Klasa 8 Materiały żrące Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne Pakowanie towarów niebezpiecznych Wiadomości ogólne Zasady pakowania Kod określający typ opakowania Wzory nalepek ostrzegawczych Oznakowanie sztuki przesyłki Oznakowanie opakowania Umieszczanie nalepek ostrzegawczych Dodatkowe oznakowanie sztuk przesyłki Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki Wyłączenia Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach wyłączonych Wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej Dokumentacja przewozowa Dokument przewozowy Instrukcje pisemne dla załogi pojazdu Certyfikat pakowania kontenera Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych Kopia świadectwa dopuszczenia przez właściwą władzę Zgłoszenie do Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

5 Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa Ogólne środki bezpieczeństwa Obowiązki głównych uczestników przewozu Nadawca Przewoźnik-kierowca Odbiorca Obowiązki innych uczestników przewozu Załadowca Pakujący Napełniający Operator kontenera-cysterny/cysterny przenośnej Ochrona towarów niebezpiecznych Szkolenie w zakresie ochrony Towary niebezpieczne dużego ryzyka Plan ochrony Wskazówki praktyczne dla kierowcy w zakresie ochrony towarów niebezpiecznych Kontrola przewozów towarów niebezpiecznych Kontrola administracyjna Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych Jednostki transportowe Rodzaje pojazdów Oznakowanie pojazdów Tablice ostrzegawcze Nalepki ostrzegawcze Znak ostrzegający o fumigacji Znak dla materiałów zagrażających środowisku wodnemu Znak dla materiałów o podwyższonej temperaturze Wyposażenie pojazdów Gaśnice Wyposażenie wyszczególnione w instrukcjach pisemnych dla członków załogi pojazdu (awaryjne) Sprzęt do zabezpieczenia sztuk przesyłki Wyposażenie dodatkowe pojazdów typu Ex/II, Ex/III, FL, OX i AT Warunki przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki Przygotowanie do przewozu Zakaz ładowania razem Ładowanie, układanie i rozmieszczenie ładunku Przebieg przewozu Sposób przewozu Środki ostrożności podczas przewozu Rozładunek towarów niebezpiecznych

6 Przykład rażący wypadku przy pracy podczas przewozu towarów w transporcie międzynarodowym TRANSPORT KOLEJOWY Stosowane określenia. Podstawowe definicje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Bezpieczeństwo transportu kolejowego System zarządzania bezpieczeństwem Autoryzacja bezpieczeństwa Certyfikat bezpieczeństwa Świadectwo bezpieczeństwa Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego Maszynista Inni pracownicy Budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego Pojazdy kolejowe Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach manewrowych Przewozy towarów niebezpiecznych koleją Stosowane określenia Klasyfikacja towarów niebezpiecznych Znakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych Znakowanie sztuk przesyłki Znakowanie materiałów zagrażających środowisku Strzałki kierunkowe Nalepki ostrzegawcze Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych i oznakowań Duża nalepka ostrzegawcza dla materiałów promieniotwórczych klasy Oznakowanie pomarańczowymi tablicami identyfikacyjnymi Znak dla materiałów, które przewożone są w stanie podgrzanym Nalepki dotyczące manewrowania według wzorów 13 i Pas barwy pomarańczowej Oznakowanie dla materiałów zagrażających środowisku Dokument przewozowy dla przewozu towarów niebezpiecznych i związane z nim informacje Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa Ogólne środki bezpieczeństwa Obowiązki głównych uczestników przewozu Nadawca Przewoźnik Odbiorca Obowiązki innych uczestników przewozu

7 Załadowca Pakujący Napełniający Operator kontenera-cysterny lub cysterny przenośnej Operator wagonu-cysterny Zarządca infrastruktury kolejowej Przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa Przepisy ogólne Szkolenia z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa Przepisy dla towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka Plany zapewnienia bezpieczeństwa Kontrola przewozów towarów niebezpiecznych Kontrola administracyjna Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem przewozu koleją towarów niebezpiecznych TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY Stosowane określenia. Podstawowe definicje Organy administracji żeglugi śródlądowej Bezpieczeństwo żeglugi Dokumenty bezpieczeństwa Wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej Wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej Świadectwo zdolności żeglugowej i uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej Załoga statku Ekspert do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych Śródlądowe drogi wodne Pilotaż Wypadki żeglugowe Bezpieczeństwo i higiena pracy w portach śródlądowych Wymagania ogólne Kwalifikacje i obowiązki pracowników Sprawy porządkowo-organizacyjne Nabrzeża, pomosty, pirsy, mola, falochrony, drogi i place składowe Magazyny Oświetlenie i urządzenia elektryczne Urządzenia przeładunkowe Wymagania ogólne Pojazdy silnikowe

8 Przenośniki grawitacyjne Przenośniki mechaniczne Przyciągarki Pomocniczy sprzęt przeładunkowy i magazynowo-placowy Wymagania ogólne Zawiesia Mostki, pomosty, płyty, palety i tace ładunkowe Chwytniki elektromagnetyczne Bloki sztauerskie otwierane Dojście pracowników na statek Prace przygotowawcze na statku Otwieranie i zamykanie luków oraz statkowe urządzenia dźwignicowe Zabezpieczenie luków ładowni Zejście do ładowni statku Przeładunek Wymagania ogólne Przeładunek drewna i drobnicy Przeładunek ładunków masowych Przeładunek na statkach specjalistycznych Prace różne Cumowanie statków Czyszczenie ładowni statków Składowanie ładunków Przewóz towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej Klasyfikacja towarów niebezpiecznych Znakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych Znakowanie sztuk przesyłki Znakowanie materiałów zagrażających środowisku Strzałki kierunkowe Nalepki ostrzegawcze Umieszczanie nalepek ostrzegawczych na jednostkach transportowych Nalepka ostrzegawcza dla materiałów promieniotwórczych klasy Oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej Znak dla materiałów, które przewożone są w stanie podgrzanym Oznakowanie dla materiałów zagrażających środowisku Dokumentacja przewozowa Dokument przewozowy dla przewozu towarów niebezpiecznych i związane z nim informacje Instrukcje pisemne dla załogi pojazdu Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa Ogólne środki bezpieczeństwa

9 Obowiązki głównych uczestników przewozu Nadawca Przewoźnik Odbiorca Obowiązki innych uczestników przewozu Załadowca Pakujący Napełniający Operator kontenera-cysterny/cysterny przenośnej Przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych Przepisy ogólne Szkolenia w zakresie ochrony Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych dużego ryzyka TRANSPORT MORSKI Stosowane określenia. Podstawowe definicje Najważniejsze rodzaje statków transportowych Administracja morska Bezpieczeństwo morskie Budowa statku, jego stałych urządzeń i wyposażenie Kwalifikacje i skład załogi Bezpieczne uprawianie żeglugi Bezpieczeństwo i higiena pracy na morskich statkach handlowych Przepisy wspólne Mechanizmy i narzędzia pracy Materiały niebezpieczne Transport i sprzęt przeładunkowy Prace zaburtowe i na wysokościach Prace w warunkach sztormowych Prace remontowe i konserwacyjne Utrzymanie stanowisk i miejsc pracy oraz dróg komunikacyjnych Przepisy szczegółowe Dział pokładowy Trapy i drabiny Cumowanie i kotwiczenie Przeładunek Dział maszynowy Wymagania ogólne Bunkrowanie Siłownie Chłodnie

10 Butle z gazami sprężonymi Spawanie i cięcie metali Odzież i sprzęt ochrony osobistej Bezpieczeństwo i higiena pracy w portach morskich Przewóz statkami materiałów niebezpiecznych w transporcie morskim VII. TRANSPORT POWIETRZNY Stosowane określenia. Podstawowe definicje Administracja lotnictwa cywilnego Minister właściwy do spraw transportu Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Kontrola i postępowanie pokontrolne Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy Postanowienia ogólne Rejestry statków powietrznych Zdatność statków powietrznych do lotów Certyfikat typu Świadectwo zdolności do lotu Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne Zakładanie i rejestrowanie lotnisk Eksploatacja lotnisk Ratownictwo i ochrona przeciwpożarowa lotnisk Otoczenie lotniska i lotnicze urządzenia naziemne Personel lotniczy Kwalifikacje personelu Badania lotniczo-lekarskie Dowódca i załoga statku powietrznego Zarządzanie bezpieczeństwem lotów oraz badanie wypadków i incydentów lotniczych Eksploatacja statków powietrznych Nadzór nad eksploatacją statków powietrznych Certyfikacja Zasady międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną Definicje Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych Metody postępowania dotyczące materiałów niebezpiecznych Ograniczenia w transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną Materiały niebezpieczne zabronione w transporcie lotniczym

11 Materiały niebezpieczne zakazane w transporcie lotniczym, chyba że mają odstępstwo władz lotniczych Pakowanie Etykietowanie i znakowanie Etykiety Znakowanie Obowiązki spedytora Wymagania ogólne Dokumenty przewozowe dotyczące materiałów niebezpiecznych Obowiązki przewoźnika Akceptacja do transportu Załadunek i układanie Kontrola w celu wykrycia uszkodzenia lub wycieku Ograniczenia ładunkowe dotyczące kabiny załogi Usuwanie zanieczyszczeń Separacja i segregacja Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych stanowiących ładunek Załadunek towarowego statku powietrznego Dostarczanie informacji Informacja dla dowódcy statku powietrznego Informacja i instrukcje dla członków załogi statku powietrznego Informacje dla innych osób Informacje dowódcy dla władz lotniskowych Informacja w przypadku incydentu lub wypadku lotniczego z udziałem materiału niebezpiecznego Szkolenia pracowników Zachowanie zgodności z wymaganiami Meldowanie o wypadkach i zdarzeniach z materiałami niebezpiecznymi Firmy, których materiały reklamowe wykorzystano w książce Wykazy aktów prawnych Literatura

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia maja 0 r. Poz. 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 9 maja 0 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu

Bardziej szczegółowo

BHP w praktyce Wydanie XV

BHP w praktyce Wydanie XV Bogdan Rączkowski BHP w praktyce Wydanie XV Stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie......................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 10. CSC to:

Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 10. CSC to: Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 1. Jaki organ administracji jest właściwy w zakresie ustalania warunków przewozu materiałów promieniotwórczych? 1. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Pierwszego Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 października 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane paski do przyklejenia symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 1 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Autor Jerzy Kaczmarek główny specjalista ds. bhp Konsultant Kazimierz Żurawski główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer Samokształcenie kierowane w zakresie szkolenia okresowego BHP Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer ROK 2014 Kurs zorganizowany przez Walor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI ZAŁĄCZNIK Nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI SYMBOL CYFROWY 342[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

KURS PRAWA JAZDY KAT. B Racibórz, dn.16.11.2014r EXTREME sp.zo.o. Ul. Kolejowa 18 47-400 Racibórz Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu Ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz Program nauczania Program nauczania zgodny z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A.

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Strona 1 z 27 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż.

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT, ADRES INWESTOR BRANŻA OPRACOWAŁ Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej.

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U.2003.208.2023 2008-11-29 zm. Dz.U.2008.202.1249 1 2011-01-20 zm. Dz.U.2011.14.68 1 2011-05-24 zm. Dz.U.2011.105.615 1 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.527 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo