Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA GDAŃSKA Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport Program studiów Syllabus Rok akademicki 2010/2011 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA WYDZIAŁ ELEKROTECHNIKI I AUTOMATYKI WYDZIAŁ MECHANICZNY

2 Kod przedmiotu Przedmiot Rocznik 2010/11 Sem. I Sem. II Sem. III r.a. 2010/11 r.a. 2011/12 r.a. 2011/12 W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P ECTS TSD001 Matematyka stosowana Metody matematyczne w TSD002 transporcie TSD003 Mechanika stosowana Modelowanie procesów TSD004 transportowych TSD005 Systemy teleinformatyczne Sterowanie i zarządzanie w TSD006 systemach transportu Niezawodność systemów TSD007 transportowych TSD08 Bezpieczeństwo systemów transportowych Integracja systemów TSD09 transportowych TSD010 Planowanie sieci transportowych Oddziaływanie transportu na TSD011 gospodarkę i środowisko TSD012 Energetyka transportu TSD013 Pojazdy mechaniczne TSD014 Projekt przejściowy 2 4 TSD015 Seminarium dyplomowe 2 2 TSD016 Praca dyplomowa 16 TSD017 Przygotowanie do egzaminu 4 Przedmioty specjalistyczne Łączna suma godzin / ECTS Specjalność: Zarządzanie infrastrukturą transportową Kod przedmiotu Przedmiot Sem. I Sem. II Sem. III r.a. 2010/11 r.a. 2011/12 r.a. 2011/12 W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P ECTS TSD018 Utrzymanie infrastruktury drogowej i lotniskowej TSD019 Utrzymanie infrastruktury szynowej TSD020 Utrzymanie infrastruktury wodnej TSD021 Zarządzanie procesem inwestycyjnym TSD022 Utrzymanie infrastruktury elektrotrakcyjnej TSD023 Maszyny drogowe i torowe Łączna suma godzin / ECTS

3 Specjalność: Transport miejski i regionalny Kod przedmiotu Przedmiot Sem. I Sem. II Sem. III r.a. 2010/11 r.a. 2011/12 r.a. 2011/12 W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P ECTS TSD024 Infrastruktura transportu miejskiego TSD025 Zarządzanie transportem miejskim i regionalnym TSD026 Logistyka miejska i zarządzanie mobilnością TSD027 Zarządzanie projektami transportowymi TSD028 Środki transportu miejskiego Łączna suma godzin / ECTS Specjalność: Nowoczesne systemy transportu Kod przedmiotu Przedmiot Sem. I Sem. II Sem. III r.a. 2010/11 r.a. 2011/12 r.a. 2011/12 W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P ECTS Nowoczesne systemy transportu TSD029 osobowego TSD030 Inteligentne systemy transportu TSD031 Telematyka w transporcie Systemy zbierania, przetwarzania i TSD032 transmisji danych TSD033 Nowoczesne pojazdy Łączna suma godzin / ECTS Specjalność: Pojazdy samochodowe Kod przedmiotu Przedmiot Sem. I Sem. II Sem. III r.a. 2010/11 r.a. 2011/12 r.a. 2011/12 W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P ECTS TSD034 Mechanika ruchu samochodu TSD035 Pojazdy samochodowe TSD036 Oddziaływania pojazdu TSD037 Badania i diagnostyka pojazdów TSD038 Mechatronika pojazdów Łączna suma godzin / ECTS

4 Kod przedmiotu: TSD001 MATEMATYKA STOSOWANA Rok: I / Semestr: 1 Dr hab. Smolarek Leszek Katedra Inżynierii Drogowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: egzamin Treści kształcenia: Równania różniczkowe zwyczajne nieliniowe i cząstkowe. Funkcje zespolone. Analityczna definicja funkcji trygonometrycznych, związek pomiędzy funkcja wykładnicza i funkcjami trygonometrycznymi, wzory Eulera, funkcje elementarne zmiennej zespolonej. Szeregi Fouriera. Współczynniki Fouriera funkcji całkowalnych okresowych wzory Eulera-Fouriera, jednoznaczność rozwinięcia. Zbieżność punktowa szeregu Fouriera. Postać zespolona szeregu Fouriera. Przykłady zastosowania szeregów. Wybrane zagadnienia z geometrii analitycznej. Płaszczyzny i proste w przestrzeni 3-wymiarowej. Równania płaszczyzny; odległość punktu od płaszczyzny; pęk płaszczyzn; równanie prostej; parametryczne przedstawienie prostej w przestrzeni; prosta jako krawędź przecięcia dwóch płaszczyzn; odległość punktu od prostej; odległość prostych skośnych. Powierzchnie 2-gostopnia; klasyfikacja powierzchni drugiego stopnia. Funkcje losowe. Zmienne losowe. Rozkłady dyskretne i ciągłe (jedno i wielowymiarowe). Niezależność zmiennych losowych. Funkcje zmiennych losowych. Metody statystyki matematycznej. Weryfikacja hipotez statystycznych, testy statystyczne. Regresja i korelacja. Szeregi czasowe. Efekty kształcenia: Stosowanie aparatu matematycznego do opisu problemów pojawiających się w transporcie. Nabycie przez studentów umiejętności rozwiązywania wybranych zagadnień z równań różniczkowych. Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i faktami analizy harmonicznej funkcji okresowych i funkcji określonej na przestrzeni euklidesowej. Zapoznanie studentów z elementami statystycznej analizy danych, a w szczególności z podstawami wnioskowania statystycznego. 1. G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, t. 1, 2 i 3 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 (t. 1 i 2), 2003 (t. 3). 2. M. Fisz, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa J. Jakubowski, R. Sztencel Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, Warszawa F. Leja, Funkcje zespolone, PWN, Warszawa F. Leja: "Geometria analityczna", PWN 1972; 6. K. Kuratowski, Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej, PWN, Warszawa H. Marcinkowska, "Wstęp do teorii równań różniczkowych cząstkowych", PWN, 1986, 8. H. i J. Musielakowie, Analiza matematyczna, t. I, cz. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań2000 (t. I, cz. 1), 2002 (t. I, cz. 2). 9. E. Stein, R. Shakarchi, Fourier analysis. An introduction. Princeton University Press W.W. Stiepanow, Rownania rożniczkowe, PWN, Warszawa 1964.

5 Kod przedmiotu: TSD002 METODY MATEMATYCZNE W TRANSPORCIE Rok: I / Semestr: 1 Dr inż. Zbigniew Kędra Katedra Inżynierii Kolejowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Charakterystyka metod wspomagania decyzji. Złożone problemy programowania liniowego. Złożone problemy zagadnień transportowych. Programowanie w warunkach ryzyka i niepewności. Programowanie nieliniowe. Optymalizacja wielokryterialna. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych. Sztuczne sieci neuronowe. Metody heurystyczne. Analiza systemowa w procesie decyzyjnym. Elementy teorii gier. Metody podejmowania decyzji z wykorzystaniem techniki komputerowej. Wybrane problemy decyzyjne optymalizacji i rozwoju systemu transportowego. Efekty kształcenia: Zapoznać z wybranymi problemami decyzyjnymi w transporcie. Nauczyć stosowania aparatu matematycznego do opisu problemów pojawiających się w transporcie. Zapoznać z nowoczesnymi metodami rozwiązywania problemów decyzyjnych. Stosowanie analizy systemowej w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. 1. Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Jędrzejczak Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A.: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Sikora W. pod red.: Badania operacyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008

6 Kod przedmiotu: TSD003 MECHANIKA STOSOWANA Rok: I / Semestr: 1 dr inż. Tomasz Mikulski Katedra Mechaniki Budowli i Mostów Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 2 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia mechaniki analitycznej. Więzy i współrzędne uogólnione. Zasady wariacyjne w mechanice analitycznej. Równania Lagrange a. Wybrane elementy teorii drgań. Drgania liniowe układów o jednym i wielu stopniach swobody. Metody analizy i syntezy układów dynamicznych. Analiza ruchu układu mechanicznego o wielu stopniach swobody. Efekty kształcenia: Poznanie podstaw teoretycznych mechaniki analitycznej i teorii drgań. Przygotowanie do rozwiązywania problemów technicznych w transporcie na gruncie mechaniki. 1. Stanisław Banach: Mechanika, PWN, Warszawa Grzegorz Białkowski: Mechanika klasyczna, PWN, Warszawa Roman Gutowski: Mechanika analityczna, PWN, Warszawa Elżbieta Jarzębowska: Mechanika analityczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Jerzy Leyko: Mechanika ogólna Tom 2 Dynamika Wydawnictwo PWN, Warszawa Zbigniew Osiński: Teoria drgań, PWN, Warszawa 1978.

7 Kod przedmiotu: TSD004 MODELOWANIE PROCESÓW TRANSPORTOWYCH Rok: I / Semestr: 1 Dr hab. Smolarek Leszek Katedra Inżynierii Drogowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 6 w semestrze: Forma zaliczenia: egzamin Treści kształcenia: Modele systemu transportu. Rozłożenie potoków w sieciach transportowych. Otoczenie systemu transportowego. Prognozowanie rozwoju systemów transportowych. Dynamika procesów transportowych. Definicje: system obsługi masowej, sieć kolejkowa, sieć transportowa, proces transportowy. Grafowa reprezentacja sieci transportowej. Klasyfikacja systemów obsługi masowej. Dyscypliny obsługi. Podział systemów kolejkowych. Niemarkowskie systemy obsługi. Modele procesu transportowego elementy modelu, struktura, potoki ruchu. Modele symulacyjne. Efekty kształcenia: Modelowanie procesów transportowych. Rozwiązywanie zagadnień związanych z modelowaniem procesów transportowych z wykorzystaniem metod systemów masowej obsługi. 1. Gniadenko B. W., Kowalenko I. N.: Wstęp do teorii obsługi masowej. PWN, Warszawa Koźniewska I., Włodarczyk M.: Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi. PWN, Warszawa Leszczyński J. Modelowanie systemów i procesów transportowych, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Sienkiewicz P.: Inżynieria systemów. MON, Warszawa Smalko Z.: Modelowanie eksploatacyjnych systemów transportowych. ITE, Radom Woropay M., Knopik L., Landowski B.: Modelowanie procesów eksploatacji w systemie transportowym. Biblioteka Problemów Eksploatacji. ITE, Bydgoszcz-Radom 2001.

8 Kod przedmiotu: TSD005 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Rok: I / Semestr: 1 dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. nadzw. PG Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu Wydział Elektrotechniki i Automatyki Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 2 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Wykład Podstawowe definicje. Rodzaje systemów informacyjnych i ich opis. Ilość informacji, kodowanie i kompresja. Właściwości systemów telekomunikacyjnych. Sieci informatyczne. Nadajniki, odbiorniki, media transmisyjne. Protokoły transmisji danych. Sieci lokalne i rozległe. Zasady łączenia sieci. Rozmieszczenie zasobów informacji i ich przepływ. Środki i standardy przekazywania informacji. Normalizacja. Sieci nowej generacji. Architektura współczesnych systemów telekomunikacyjnych. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Zakres zastosowań technologii informacyjnych w transporcie. Przykładowe systemy informacyjne w zastosowaniach transportowych. Kierunki rozwoju technologii teleinformatycznych. Laboratorium: Transmisja danych w analogowym kanale telefonicznym. Nadajniki i odbiorniki oraz tory teletransmisyjne. Lokalne sieci komputerowe. Protokoły łącza danych. Przewodowe systemy transmisji danych. Bezprzewodowe systemy transmisji danych. Urządzenia transmisji danych. Efekty kształcenia: Umiejętność stosowania technologii informacyjnych w transporcie. 1. Bradford R.: Podstawy sieci komputerowych. Warszawa: WKŁ, Fryśkowski B., Grzejszczyk E.: Systemy transmisji danych. Warszawa: WKŁ, Haykin S.: Systemy telekomunikacyjne, t. 1 i 2. Warszawa: WKŁ, Kabaciński W., Żal M.: Sieci telekomunikacyjne. Warszawa: WKŁ, Norris M.: Teleinformatyka. Warszawa: WKŁ, Pr. zb.: Vademecum teleinformatyka t. I, II i III. Warszawa: IDG, Simmonds A.: Wprowadzenie do transmisji danych. Warszawa: WKŁ, Urbanek A. (red.): Leksykon. Teleinformatyka. Warszawa: IDG, 2001.

9 Kod przedmiotu: TSD006 STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH Rok: I / Semestr: 1 Dr inż. Kazimierz Jamroz, Dr inż. Jacek Oskarbski Katedra Inżynierii Drogowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Zarządzanie, nadzór i sterowanie systemami transportowymi. Zadania sterowania i metody rozwiązywania problemów sterowania. Sterowanie ruchem w transporcie jako element sterowania w wielkich systemach. Rodzaje sterowania procesami transportowymi. Funkcje sterowania. Metody i narzędzia w procesie sterowania ruchem. Infrastruktura systemów sterowania. Sterowanie ruchem drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim cechy wspólne i różnice. Nowoczesne technologie w sterowaniu transportem. Informatyka w procesie sterowania ruchem. Regulacje prawne w obszarze sterowania ruchem. Efekty kształcenia: Umiejętność organizowania i zarządzania systemami sterowania transportem Przedmioty poprzedzające: Inżynieria ruchu 1. Jamroz K. i inni.: Systemy sterowania ruchem ulicznym. WKŁ, 1984 r. 2. Krystek R. i inni: Komputerowe systemy sterowania ruchem ulicznym i drogowym. Przykłady zastosowań. WKŁ Leśko M., Guzik J.: Sterowanie ruchem drogowym. WPŚ, Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria Ruchu Drogowego WKŁ Tracz M., Allsop R.E.: Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. WKŁ Malarski M.: Inżynieria Ruchu Lotniczego OWPW, Wrześniowski Z. i inni: Koordynacja sygnalizacji świetlnej. WKŁ Krystek R. i inni: Symulacja ruchu potoku pojazdów WKŁ Krystek R i inni: Węzły drogowe i autostradowe. WKŁ Czasopisma: Transport Miejski i Regionalny, Traffic Engineering&Control, Przegląd ITS, Autostrady 11. Strony www.

10 Kod przedmiotu: TSD007 NIEZAWODNOŚC SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Rok: I / Semestr: 1 Prof. dr hab. inż. Koc Władysław Katedra Inżynierii Kolejowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Podstawy matematyczne teorii niezawodności. Modele niezawodnościowe systemów technicznych. Fizyczna i statystyczna interpretacja wskaźników niezawodności. Struktury niezawodnościowe. Niezawodność układów człowiek, obiekt techniczny, otoczenie. Metody badań niezawodnościowych oraz ich programowanie. Modele uszkodzeń. Symulacyjne modele niezawodności. Modelowanie systemów transportowych. Sterowanie niezawodnością w systemach transportowych. Przykłady modelowania procesów eksploatacji realizowanych w systemach transportowych. Decyzyjny model procesu eksploatacji. Efekty kształcenia: Analiza niezawodności systemów technicznych. 1. Bobrowski D. : Modele i metody matematyczne teorii niezawodności. WNT, Warszawa Jaźwiński J., Grabski F.: Niektóre problemy modelowania systemów transportowych. ITE, Warszawa- Radom Jaźwiński J., Borgoń J.: Niezawodność eksploatacyjna i niezawodność lotów. WKŁ, Warszawa Grabski F., Jaźwiński J.: Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa i logistyki. WKŁ, Warszawa Landowski B., Woropay M., Neubauer A.: Sterowanie niezawodnością w systemach transportowych. ITE, Bydgoszcz-Radom 2004.

11 Kod przedmiotu: TSD008 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Rok: I / Semestr: 1 Prof. dr hab. inż. Krystek Ryszard Katedra Inżynierii Drogowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Bezpieczeństwo systemów technicznych nadmiar strukturalny, funkcjonalny, czasowy. Bezpieczeństwo układów człowiek, obiekt techniczny, otoczenie. System bezpieczeństwa transportu: drogowego, kolejowego, powietrznego i wodnego. Elementy systemu bezpieczeństwa transportu. Systemy funkcjonalne, systemy zarządzania bezpieczeństwem, systemy barier i zabezpieczeń. Metody zarządzania bezpieczeństwem. Zarządzanie ryzykiem. Automatyczne systemy zarządzania bezpieczeństwem. Systemy informacji i bazy danych. Programowanie i planowanie bezpieczeństwa. Środki poprawy bezpieczeństwa. Monitoring i kontrola bezpieczeństwa. Efekty kształcenia: Zapoznanie się z systemami i metodami zarządzania bezpieczeństwem transportu. Umiejętność przygotowania programu poprawy bezpieczeństwa. Przedmioty poprzedzające: Niezawodność i bezpieczeństwo w transporcie. 1. Praca zbiorowa pod red. R. Krystka: Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. WKŁ Warszawa 2009/ Szymanek A.: Bezpieczeństwo i ryzyko w technice. Politechnika Radomska Evans L.: Traffic Safety. SSS, Michgan Elvik R., Vaa T.: The Handbook of Road Safety Maesures. Elsevier 2004.

12 Kod przedmiotu: TSD009 INTEGRACJA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Rok: I / Semestr: 2 dr inż. Lech Michalski Katedra Inżynierii Drogowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 3 w semestrze: Forma zaliczenia: projekt Treści kształcenia: Istota integracji. Przesłanki, obszary i poziomy integracji systemów transportowych. Cele i kryteria integracji. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna transportu, wewnątrz i między gałęziowa. Zasady integracji transportu pasażerskiego i transportu ładunków. Narzędzia integracji systemów transportowych. Integracja w łańcuchach transportowych intermodalnych i multimodalnych transportu. Integracja transportu pasażerskiego. Integracja transportu towarowego. Integracja przestrzenna w węzłach przesiadkowych. Integracja organizacyjna i administracyjna w obszarach metropolitalnych, aglomeracjach miejskich i regionach. Integracja systemów bezpieczeństwa transportu. Zastosowania nowych technologii w integracji systemów transportu zbiorowego. Bariery w rozwoju integracji międzygałęziowej w transporcie osób i ładunków. Efekty kształcenia: Poznanie zasad i czynników sprzyjających integracji systemów transportowych. Umiejętność identyfikacji głównych barier w integracji systemów transportowych. Zapoznanie się z procesem przygotowania założeń do projektów integracji wybranych aspektów transportowych oraz planowania obiektów infrastruktury transportowej użytkowanych przez różne środki transportu. Przedmioty poprzedzające: Systemy i procesy transportowe, Infrastruktura transportu 1. K. Wojewódzka Król, R. Rolbiecki: Infrastruktura transportu. Wydawnictwo UG, Gdańsk Zintegrowane łańcuchy transportu. I. Semenov (red.). Difin, Warszawa J. Neider: Transport międzynarodowy. PWE, Warszawa M. Madeyski, E. Lissowska, W. Morawski: Transport rozwój i integracja. WKiŁ, Warszawa 1978, 5. Współczesne technologie transportowe. L. Mindur (red.). Radom K. Chwesiuk, B. Wiśnicki, I. Kotowska: Perspektywy rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin J. Wesołowski, A. Zalewski: Integracja transportu szynowego w śródmieściu Łodzi. Warszawa 2009.

13 Kod przedmiotu: TSD010 PLANOWANIE SIECI TRANSPORTOWYCH Rok: I / Semestr: 2 dr inż. Michalski Lech Katedra Inżynierii Drogowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: egzamin Treści kształcenia: Cele i rola planowania transportu. Oczekiwane rezultaty planowania transportu. Podstawowe zależności pomiędzy transportem i zagospodarowaniem przestrzennym (wzajemne oddziaływanie, środki transportu, klasyfikacje funkcjonalne). Zrównoważony rozwój w transporcie Poziomy planowania (krajowy, regionalny, korytarzowy, lokalny, inne). Polityka transportowa, jej cele i priorytety. Współczesne kierunki i zasady planowania transportu (w tym integracja międzygałęziowa transportu, integracja z planowaniem przestrzennym, integracja z innymi sferami planowania). Ocena potrzeb transportowych w planowaniu krótko i długookresowym. Planistyczne oceny mobilności, bezpieczeństwa, zdolności przewozowej, oddziaływania na środowisko. Kompleksowe badania zachowań transportowych. Analizy danych transportowych (przemieszczenia, mobilność, podział przewozów, postulaty transportowe, dostępność). Prognozy podróży (modele generacji, rozkładu przestrzennego, podziału przewozów, obciążenia sieci). Planowanie systemu transportu dla realizacji celów krótko i długookresowych. Etapy planu rozwoju infrastruktury transportowej. Koncepcje techniczne rozwoju sieci transportowej. Planowanie punktów integracyjnych transportu. Metodologie ocen koncepcji i wariantów (zdolność przewozowa, oddziaływanie na bezpieczeństwo i środowisko, efektywność ekonomiczna i finansowa, wykonalność). Strategie łagodzenia problemów transportowych (zarządzanie mobilnością, zarządzanie bezpieczeństwem, programy usprawnień, zastosowanie ITS). Planowanie rozwoju sieci dróg samochodowych, kolejowych i wodnych śródlądowych. Planowanie rozwoju infrastruktury transportu lotniczego i morskiego. Planowanie transportu miejskiego. Udział społeczny i partnerstwo w planowaniu sieci transportowych. Efekty kształcenia: Poznanie procesu planowania transportu, uwarunkować technicznych, ekonomicznych, społecznych. Umiejętność sformułowania wymagań rozwojowych dla sieci transportowej i stosowania metod oceny realizacji tych wymagań, przygotowania planu rozwoju wyróżnionego elementu systemu transportowego, przygotowania danych do analiz i korzystania z najbardziej popularnych, profesjonalnych programów komputerowych do planowania transportu Przedmioty poprzedzające: Systemy i procesy transportowe, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Infrastruktura transportu 1. Ratajczak W.; Modelowanie sieci transportowych. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, O Flaherty C.A.; Transport Planning and Traffic Engineering, John Wiley&Sons, Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.; Transport. PWN Suchorzewski W.; Planowanie systemów transportu w miastach, Transport Miejski 5. Planning Policy Guidance 13:Transport. TSO Norwich Banister D.; Transport Planning. Routledge New York Rodrigue J-P., Comtois C., Slack B.; The Geography of Transport Systems, Routledge New York 2009

14 Kod przedmiotu: TSD011 ODDZIAŁYWANIE TRANSPORTU NA GOSPODARKĘ I ŚRODOWISKO Rok: I / Semestr: 2 dr hab. inż. Tomasz Parteka, profesor nadzwyczajny PG Wydział Arch., Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 3 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Systematyka podejścia do analizy oddziaływania transportu na rozwój (i odwrotnie). Wymiar społeczny, ekonomiczny, ekologiczny. Wymiar globalny, krajowy, regionalny i lokalny. Wymiar wewnętrzny (wewnątrz transportowy), zewnętrzny (pozatransportowy). Wymiar pozytywny (ulepszanie), negatywny (degradacja, opóźnianie rozwoju). Wymiar czasowy (krótkookresowy, średnio, długo). Bariery rozwoju. Rola transportu w rozwoju technologii i innowacyjności. Związki pomiędzy globalnymi problemami a rozwojem transportu (Kryzysy gospodarcze, kryzysy paliwowe, zagrożenia klimatyczne). Polityki międzynarodowe (aspekty transportowe w strategiach rozwoju). Generowanie PKB przez transport, redystrybucja dochodów. Wpływ na rynek pracy w transporcie i działach powiązanych. Wpływ na spójność terytorialną. Programowanie rozwoju transportu w kontekście rozwoju kraju. Transport w teorii rozwoju regionu ekonomicznego. Spójność ekonomiczna i przestrzenna regionu. Dostępność transportowa ośrodków ponad lokalnych. Transport w programowaniu rozwoju regionalnego. Transport jako czynnik miastotwórczy, wpływ na wartość nieruchomości. Działalność gospodarcza w transporcie miejskim (samorządowe, prywatne) wpływy z działalności, rynek pracy. Miejskie programy inwestycyjne i ich prorozwojowe efekty. Analizy wpływu inwestycji na rozwój przypadki projektowe (np. rewitalizacji kolei, nowego odcinka drogi, uruchomienia lotniska). Ocena oddziaływania inwestycji transportowych na środowisko. Procedury, zakres i wnioski z oceny. Efekty kształcenia: Poznanie relacji pomiędzy rozwojem transportu, a szeroko pojętym rozwojem ze szczególnym wskazaniem efektów pozytywnych i oddziaływania na środowisko. Przedmioty poprzedzające: Panowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Ochrona środowiska w transporcie 1. Wojewódzka Król K., Rolbiecki R.; Infrastruktura transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Domańska A.; Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, PWN Rosik P., Szuster M.; Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wyd. Pol. Poznańska, 2008

15 Kod przedmiotu: TSD012 ENERGETYKA TRANSPORTU Rok: I / Semestr: 2 dr inż. Zygmunt Giętkowski, doc. PG Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu Wydział Elektrotechniki i Automatyki Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Zadania i specyfika energetyki transportu lądowego, powietrznego i morskiego. Systemy zasilania trakcji elektrycznej szynowej i bezszynowej. Układy elektryczne i przestrzenne podstacji trakcyjnych. Budowa sieci jezdnej i powrotnej. Sieci trakcyjne na duże prędkości jazdy. Systemy zdalnego sterowania w energetyce trakcyjnej. Trakcyjne zasobniki energii akumulatory elektrochemiczne, superkondensatory, zasobniki kinetyczne i hybrydowe. Efektywność hamowania odzyskowego. Bezstykowe układy zasilania pojazdów elektrycznych. Podstawowe metody i algorytmy obliczeń trakcyjnych układów zasilania. Obliczanie układu zasilania z uwzględnieniem kongestii ruchu pojazdów. Zastosowanie metod probabilistycznych w obliczeniach trakcyjnych. Modelowanie układu zasilania trakcji elektrycznej. Metody symulacyjne. Wpływ parametrów sieci trakcyjnej i odbieraka prądu na jakość odbioru prądu. Diagnostyka sieci trakcyjnej, odbieraków prądu oraz ich współpracy w warunkach dynamicznych. Oddziaływanie podstacji trakcyjnych, sieci trakcyjnej i pojazdów elektrycznych na środowisko. Energetyka w transporcie morskim: elektrownia okrętowa, układy sieci i rozdział energii na statku, rozdzielnice okrętowe, aparaty i urządzenia elektryczne, demagnetyzacja statków. Energetyka w transporcie lotniczym: standardowa konfiguracja sieci elektrycznej i największe odbiorniki energii elektrycznej w samolotach, nowe technologie energetyczne w programie Power by wire oraz More Electric Aicraft, energetyka silników turboodrzutowych i turbowentylatorowych, urządzenia redundantne w napędach przekształtnikowych, siłowniki sterowania lotem, urządzenia przeciwoblodzeniowe. Energetyka transportu samochodowego samochody z napędem spalinowym, elektrycznym i hybrydowym, energochłonność napędu silnikowego i urządzeń wyposażenia pomocniczego. Napędy o podwyższonej sprawności energetycznej. Ćwiczenia Wyznaczanie charakterystyki trakcyjnej. Obliczanie oporów ruchu. Realizacja przejazdu teoretycznego metodą średnich prostokątów i metodami symulacyjnymi. Wyznaczanie spadków napięcia i rozpływu prądów w trakcyjnym układzie zasilania metodą cięcia rozkładu jazdy. Wyznaczanie parametrów sieci i podstacji trakcyjnej. Bilans energii, sprawność rozruchu. Hamowanie odzyskowe. Wykorzystanie zasobników energii, zwłaszcza w trakcji trolejbusowej i tramwajowej. Projektowanie Studium projektowe elektryfikacji linii kolejowej, lub tramwajowej lub trolejbusowej (praca zespołowa). Efekty kształcenia: Umiejętność projektowania oraz modelowania trakcyjnych układów zasilania dla pojazdów komunikacji miejskiej i dalekobieżnej. 1. Dąbrowski T.: Sieci i podstacje trakcyjne. Warszawa: WKŁ Głowacki K., Onderka E.: Sieci trakcyjne. Bibice: EMTRAK Kneba Z., Makowski S.: Zasilanie i sterowanie silników. WKiŁ, Warszawa Siłka W.: Energochłonność ruchu samochodu. WNT, Warszawa Czasopisma: Technika Transportu Szynowego, Elektrische Bahnen, Revue Generale des Chemins de Fer 6. Internet:

16 Kod przedmiotu: TSD013 POJAZDY MECHANICZNE Rok: I / Semestr: 2 dr hab. inż. Stanisław Taryma Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Mechaniczny Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 2 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Ogólna budowa samochodu. Opory ruchu pojazdu: toczenia, wzniesienia, powietrza, bezwładności, skrętu i uciągu. Podstawowe wiadomości o silnikach spalinowych: zasada działania silników ZI i ZS, dwu- i czterosuwowych, schematy kinematyczne i nazwy elementów silników. Obiegi termodynamiczne, wskaźniki pracy i charakterystyki silników. Charakterystyka silnika a niezbędne mechanizmy napędowe. Układy napędowe. Sprzęgła - stosowane rodzaje. Budowa i działanie sprzęgła ciernego i stopniowej skrzynki biegów, wału oraz mostu napędowego. Sprawność mechaniczna poszczególnych podzespołów układu napędowego. Kierowanie pojazdem. Układy kierownicze. Trapezowy mechanizm zwrotniczy. Mechanika hamowania. Hamulce tarczowe i bębnowe. Zawieszenia pojazdów, resorowanie i prowadzenie kół. Efekty kształcenia: Studenci uzyskują podstawową wiedzę dotyczącą budowy pojazdów mechanicznych i mechaniki ruchu 1. Studziński K.: Samochód teoria, konstrukcja i obliczanie 2. Reimpel J.: Budowa samochodów Podstawy Konstrukcji 3. Zając M.: Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów 4. Dębicki M.: Teoria samochodu, teoria napędu. 5. Prochowski L.: Pojazdy samochodowe, mechanika ruchu.

17 Kod przedmiotu: TSD014 PROJEKT PRZEJŚCIOWY Rok: I / Semestr: 2 Dr inż. Kędra Zbigniew, dr inż. Michalski Lech, dr inż. Jamroz Kazimierz, dr hab. inż. Taryma Stanisław Katedra Inżynierii Kolejowej, Katedra Inżynierii Drogowej, Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Mechaniczny Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: 30 Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Wykonanie projektu przejściowego pod kierunkiem kierownika pracy magisterskiej. Tematyka projektu jest powiązana z wybraną specjalnością i tematem pracy magisterskiej. Kontrola wykonania projektu przejściowego. Efekty kształcenia: Studenci samodzielnie wykonują projekt przejściowy, który stanowi fragment pracy dyplomowej. Umiejętność pisania tekstów technicznych poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłaczy. Zgodna z tematyką projektu przejściowego Kod przedmiotu: TSD015 SEMINARIUM DYPLOMOWE Rok: II / Semestr: 3 Prof. dr hab. inż. Władysław Koc, Prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, Prof. dr hab. inż. Ejsmont, Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, kierownicy prac Katedra Inżynierii Kolejowej, Katedra Inżynierii Drogowej, Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Mechaniczny Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 2 w semestrze: 30 Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Zasady pisania prac technicznych. Zasady prezentacji opracowań technicznych. Referowanie zagadnień dyplomowych prac dyplomowych. Wybrane zagadnienia związane z tematyką prac dyplomowych Efekty kształcenia: Umiejętność prezentowania przygotowanych zagadnień. Kontrola postępu wykonania pracy dyplomowej. Zgodna z tematyką pracy dyplomowej

18 Kod przedmiotu: TSD016 PRACA DYPLOMOWA Rok: I / Semestr: 3 kierownicy prac magisterskich Katedra Inżynierii Kolejowej, Katedra Inżynierii Drogowej, Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Mechaniczny Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 16 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Kontrola wykonania i zaawansowania pracy magisterskiej. Efekty kształcenia: Samodzielne wykonanie pracy magisterskiej. Kod przedmiotu: TSD017 PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU Rok: I / Semestr: 3 kierownicy katedr Katedra Inżynierii Kolejowej, Katedra Inżynierii Drogowej, Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Mechaniczny Wymiar godzinowy w semestrze: w c p l s Punkty ECTS: 4 Forma zaliczenia: zaliczenie

19 Kod przedmiotu: TSD018 UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNISKOWEJ Rok: I / Semestr: 1 Dr inż. Bohdan Dołżycki Katedra Inżynierii Drogowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Czynniki niszczące nawierzchnie. Uszkodzenia nawierzchni podatnych, półsztywnych i sztywnych. Badania stanu nawierzchni w ramach bieżącej oceny stanu nawierzchni. Badania przed remontem. Klasyfikacja i charakterystyka robót utrzymaniowych. Roboty remontowe na nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych, asfaltowych i betonowych. System utrzymania stanu nawierzchni. System zarządzania nawierzchnią. Zimowe i letnie utrzymanie dróg i lotnisk Efekty kształcenia: Identyfikacji uszkodzeń nawierzchni. Planowanie badań w ramach diagnostyki nawierzchni. Przewidywanie koniecznych zabiegów utrzymaniowych oraz ich przeprowadzania (nadzorowanie). Umiejętność zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. 1. Leśko M. Wybrane zagadnienia diagnostyki nawierzchni drogowych. WPŚ. Gliwice Błażejewski K. Styk S. Technologia warstw asfaltowych. WKŁ, Warszawa 2004

20 Kod przedmiotu: TSD019 UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY SZYNOWEJ Rok: I / Semestr: 1 Dr inż. Zbigniew Kędra Katedra Inżynierii Kolejowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 5 w semestrze: Forma zaliczenia: egzamin Treści kształcenia: Cele i zakres utrzymania infrastruktury szynowej. Badania i pomiary infrastruktury szynowej: pomiary geometrii toru, pomiary i badania rozjazdów, badania nawierzchni szynowej, badania toru bezstykowego, pomiary i badania podtorza szynowego, badania przejazdów kolejowych, badania kozłów oporowych. Interpretacja wyników pomiarów, zasady ustalania odchyłek dopuszczalnych, ustalanie podstawowych cykli diagnostycznych. Zmienne cykle diagnozowania infrastruktury szynowej. Zasady podejmowania decyzji utrzymaniowych. Systemy wspomagania decyzji utrzymaniowych. Archiwizowanie danych pomiarowych. Syntetyczne wskaźniki jakości infrastruktury szynowej. Konserwacja, naprawa i modernizacja infrastruktury szynowej. Technologia napraw bieżących i głównych infrastruktury szynowej. Zasady uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów budowli. Badania konieczne do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Regulaminy utrzymania infrastruktury szynowej. Efekty kształcenia: Umiejętność zarządzania infrastrukturą szynową poprzez ocenę jej stanu i określeniu zakresu prac naprawczych w celu uzyskania sprawności eksploatacyjnej. Umiejętność wykonania pomiarów diagnostycznych, wyciągania wniosków z badań i podejmowania decyzji utrzymaniowych. Umiejętność opracowania regulaminu utrzymania infrastruktury szynowej. 1. Bałuch H., Bałuch M.: Eksploatacyjne metody zwiększenia trwałości rozjazdów kolejowych. CNTK, Warszawa Bałuch M.: Interpretacja pomiarów i obserwacji nawierzchni kolejowej. Politechnika Radomska, Radom Czyczuła W. Tor bezstykowy. Politechnika Krakowska, Kraków Towpik K.: Infrastruktura transportu kolejowego. Politechnika Warszawska, Warszawa Towpik K.: Utrzymanie nawierzchni kolejowej. WKŁ, Warszawa Regulaminy utrzymania infrastruktury kolejowej stosowane na PLK PKP: Id-1, Id-3, Id-4, itp

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia Przedmiot: Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 58-2 _0 Rok: III Semestr:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

WNIOSEK O URUCHOMIENIE MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT WNIOSEK O URUCHOMIENIE MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT NA POZIOMIE STUDIOW DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKICH) W SYSTEMIE STUDIOW STACJONARNYCH W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00 Katedra Mostów i Kolei dr inż. Jacek Makuch budynek H3, pokój 1.14 http://www.zits.pwr.wroc.pl/makuch jacek.makuch@pwr.edu.pl konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00 KOLEJE MIEJSKIE studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu kolejowego

Infrastruktura transportu kolejowego 1 z 5 2013-09-25 09:18 Opis przedmiotu: Infrastruktura transportu kolejowego Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.NMP101 Infrastruktura transportu kolejowego Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne - przedmioty wspólne w tym mod. I mod. II mod. III A. Przedmioty podstawowe 135 30 30 15 1 Matematyka stosowana 45 15 30 1 E 5 Fizyka współczesna 30 15 15 1 1 3 3 Język obcy (do wyboru, nie j.ang.) 60

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA NAZWA KIERUNKU: TRANSPORT POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Koleje podstawy Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Literatura 1. Dz. U. RP nr 151.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIS408 Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut InŜynierii Drogowej i Kolejowej Studia stacjonarne I stopnia kierunek BUDOWNICTWO KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA Nazwa profilu: Projektowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Układy hydrauliczne w pojazdach Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-108-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TRANSPORT

Program studiów dla kierunku TRANSPORT Program studiów dla kierunku TRANSPORT Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego przed miotu Z/ 1 A Wychowanie fizyczne - - Z 1,2 2 A1 Język angielski 1,1 1,3 ZO/E 1,2,3,4 12 12 E 3 A2 Etyka 2 Z 1 4 A3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia. Diagnostyka zespołów pojazdów

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia. Diagnostyka zespołów pojazdów Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Przedmiot: Diagnostyka zespołów pojazdów Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Kod przedmiotu: TR S 1 19-0_1 Rok: I Semestr: Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła Renewable energy sources Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn II

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn II Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn II Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM S 0 5 52-0_ Rok: III Semestr:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Gospodarka Elektroenergetyczna Nazwa modułu w języku angielskim Power Systems

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM - CETRANS Bartosik M.: Centrum Transportu Szynowego CTS CETRANS Politechniki Łódzkiej. Misja, cele i zadania. Nauka, technika i edukacja. POLSKIE KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa Nazwa modułu: Autostrady i węzły drogowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja

Bardziej szczegółowo

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

K.Pieńkosz Badania Operacyjne Wprowadzenie 1. Badania Operacyjne. dr inż. Krzysztof Pieńkosz

K.Pieńkosz Badania Operacyjne Wprowadzenie 1. Badania Operacyjne. dr inż. Krzysztof Pieńkosz K.Pieńkosz Wprowadzenie 1 dr inż. Krzysztof Pieńkosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej pok. 560 A tel.: 234-78-64 e-mail: K.Pienkosz@ia.pw.edu.pl K.Pieńkosz Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

EKONOMIKA TRANSPORTU Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE EKONOMIKA TRANSPORTU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS7 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROJEKTOWANIE MASZYN ENERGETYCZNYCH Design of Machinery for Power Generation Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Maszyny i urządzenia transportowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: Projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PROJEKT INŻYNIERSKI Engineer s project

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin Kazimierz M. Romaniszyn 2007, Wydawnictwo WNT Liczba stron: 178 ISBN: 978-83-204-3308-1

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Technologia i organizacja przewozów samochodowych

Technologia i organizacja przewozów samochodowych Opis przedmiotu: Technologia i organizacja przewozów samochodowych Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SMP202 Technologia i organizacja przewozów samochodowych Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Teoria sygnałów Signal Theory. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Teoria sygnałów Signal Theory. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Teoria sygnałów Signal Theory A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Egzamin po semestrze Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej WYDZIAŁ: MECHANICZNY Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Poziom kształcenia: II stopięń Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki ZAKŁAD ORGANIZACJI I EKONOMIKI TRANSPORTU L35 siedziba budynek Houston, II piętro, 31a Sekretariat tel: 1 68 30 93, 1 68 30 94 L35@pk.edu.pl, dschwer@pk.edu.pl www.l35.pk.edu.pl Informacja dla studentów

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2012 7 Z Unii Europejskiej 12 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 10 mitów o kolejach dużej prędkości 22 Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 29 Dostęp do miejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo