Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA GDAŃSKA Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport Program studiów Syllabus Rok akademicki 2010/2011 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA WYDZIAŁ ELEKROTECHNIKI I AUTOMATYKI WYDZIAŁ MECHANICZNY

2 Kod przedmiotu Przedmiot Rocznik 2010/11 Sem. I Sem. II Sem. III r.a. 2010/11 r.a. 2011/12 r.a. 2011/12 W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P ECTS TSD001 Matematyka stosowana Metody matematyczne w TSD002 transporcie TSD003 Mechanika stosowana Modelowanie procesów TSD004 transportowych TSD005 Systemy teleinformatyczne Sterowanie i zarządzanie w TSD006 systemach transportu Niezawodność systemów TSD007 transportowych TSD08 Bezpieczeństwo systemów transportowych Integracja systemów TSD09 transportowych TSD010 Planowanie sieci transportowych Oddziaływanie transportu na TSD011 gospodarkę i środowisko TSD012 Energetyka transportu TSD013 Pojazdy mechaniczne TSD014 Projekt przejściowy 2 4 TSD015 Seminarium dyplomowe 2 2 TSD016 Praca dyplomowa 16 TSD017 Przygotowanie do egzaminu 4 Przedmioty specjalistyczne Łączna suma godzin / ECTS Specjalność: Zarządzanie infrastrukturą transportową Kod przedmiotu Przedmiot Sem. I Sem. II Sem. III r.a. 2010/11 r.a. 2011/12 r.a. 2011/12 W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P ECTS TSD018 Utrzymanie infrastruktury drogowej i lotniskowej TSD019 Utrzymanie infrastruktury szynowej TSD020 Utrzymanie infrastruktury wodnej TSD021 Zarządzanie procesem inwestycyjnym TSD022 Utrzymanie infrastruktury elektrotrakcyjnej TSD023 Maszyny drogowe i torowe Łączna suma godzin / ECTS

3 Specjalność: Transport miejski i regionalny Kod przedmiotu Przedmiot Sem. I Sem. II Sem. III r.a. 2010/11 r.a. 2011/12 r.a. 2011/12 W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P ECTS TSD024 Infrastruktura transportu miejskiego TSD025 Zarządzanie transportem miejskim i regionalnym TSD026 Logistyka miejska i zarządzanie mobilnością TSD027 Zarządzanie projektami transportowymi TSD028 Środki transportu miejskiego Łączna suma godzin / ECTS Specjalność: Nowoczesne systemy transportu Kod przedmiotu Przedmiot Sem. I Sem. II Sem. III r.a. 2010/11 r.a. 2011/12 r.a. 2011/12 W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P ECTS Nowoczesne systemy transportu TSD029 osobowego TSD030 Inteligentne systemy transportu TSD031 Telematyka w transporcie Systemy zbierania, przetwarzania i TSD032 transmisji danych TSD033 Nowoczesne pojazdy Łączna suma godzin / ECTS Specjalność: Pojazdy samochodowe Kod przedmiotu Przedmiot Sem. I Sem. II Sem. III r.a. 2010/11 r.a. 2011/12 r.a. 2011/12 W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P ECTS TSD034 Mechanika ruchu samochodu TSD035 Pojazdy samochodowe TSD036 Oddziaływania pojazdu TSD037 Badania i diagnostyka pojazdów TSD038 Mechatronika pojazdów Łączna suma godzin / ECTS

4 Kod przedmiotu: TSD001 MATEMATYKA STOSOWANA Rok: I / Semestr: 1 Dr hab. Smolarek Leszek Katedra Inżynierii Drogowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: egzamin Treści kształcenia: Równania różniczkowe zwyczajne nieliniowe i cząstkowe. Funkcje zespolone. Analityczna definicja funkcji trygonometrycznych, związek pomiędzy funkcja wykładnicza i funkcjami trygonometrycznymi, wzory Eulera, funkcje elementarne zmiennej zespolonej. Szeregi Fouriera. Współczynniki Fouriera funkcji całkowalnych okresowych wzory Eulera-Fouriera, jednoznaczność rozwinięcia. Zbieżność punktowa szeregu Fouriera. Postać zespolona szeregu Fouriera. Przykłady zastosowania szeregów. Wybrane zagadnienia z geometrii analitycznej. Płaszczyzny i proste w przestrzeni 3-wymiarowej. Równania płaszczyzny; odległość punktu od płaszczyzny; pęk płaszczyzn; równanie prostej; parametryczne przedstawienie prostej w przestrzeni; prosta jako krawędź przecięcia dwóch płaszczyzn; odległość punktu od prostej; odległość prostych skośnych. Powierzchnie 2-gostopnia; klasyfikacja powierzchni drugiego stopnia. Funkcje losowe. Zmienne losowe. Rozkłady dyskretne i ciągłe (jedno i wielowymiarowe). Niezależność zmiennych losowych. Funkcje zmiennych losowych. Metody statystyki matematycznej. Weryfikacja hipotez statystycznych, testy statystyczne. Regresja i korelacja. Szeregi czasowe. Efekty kształcenia: Stosowanie aparatu matematycznego do opisu problemów pojawiających się w transporcie. Nabycie przez studentów umiejętności rozwiązywania wybranych zagadnień z równań różniczkowych. Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i faktami analizy harmonicznej funkcji okresowych i funkcji określonej na przestrzeni euklidesowej. Zapoznanie studentów z elementami statystycznej analizy danych, a w szczególności z podstawami wnioskowania statystycznego. 1. G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, t. 1, 2 i 3 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 (t. 1 i 2), 2003 (t. 3). 2. M. Fisz, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa J. Jakubowski, R. Sztencel Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, Warszawa F. Leja, Funkcje zespolone, PWN, Warszawa F. Leja: "Geometria analityczna", PWN 1972; 6. K. Kuratowski, Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej, PWN, Warszawa H. Marcinkowska, "Wstęp do teorii równań różniczkowych cząstkowych", PWN, 1986, 8. H. i J. Musielakowie, Analiza matematyczna, t. I, cz. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań2000 (t. I, cz. 1), 2002 (t. I, cz. 2). 9. E. Stein, R. Shakarchi, Fourier analysis. An introduction. Princeton University Press W.W. Stiepanow, Rownania rożniczkowe, PWN, Warszawa 1964.

5 Kod przedmiotu: TSD002 METODY MATEMATYCZNE W TRANSPORCIE Rok: I / Semestr: 1 Dr inż. Zbigniew Kędra Katedra Inżynierii Kolejowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Charakterystyka metod wspomagania decyzji. Złożone problemy programowania liniowego. Złożone problemy zagadnień transportowych. Programowanie w warunkach ryzyka i niepewności. Programowanie nieliniowe. Optymalizacja wielokryterialna. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych. Sztuczne sieci neuronowe. Metody heurystyczne. Analiza systemowa w procesie decyzyjnym. Elementy teorii gier. Metody podejmowania decyzji z wykorzystaniem techniki komputerowej. Wybrane problemy decyzyjne optymalizacji i rozwoju systemu transportowego. Efekty kształcenia: Zapoznać z wybranymi problemami decyzyjnymi w transporcie. Nauczyć stosowania aparatu matematycznego do opisu problemów pojawiających się w transporcie. Zapoznać z nowoczesnymi metodami rozwiązywania problemów decyzyjnych. Stosowanie analizy systemowej w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. 1. Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Jędrzejczak Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A.: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Sikora W. pod red.: Badania operacyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008

6 Kod przedmiotu: TSD003 MECHANIKA STOSOWANA Rok: I / Semestr: 1 dr inż. Tomasz Mikulski Katedra Mechaniki Budowli i Mostów Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 2 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia mechaniki analitycznej. Więzy i współrzędne uogólnione. Zasady wariacyjne w mechanice analitycznej. Równania Lagrange a. Wybrane elementy teorii drgań. Drgania liniowe układów o jednym i wielu stopniach swobody. Metody analizy i syntezy układów dynamicznych. Analiza ruchu układu mechanicznego o wielu stopniach swobody. Efekty kształcenia: Poznanie podstaw teoretycznych mechaniki analitycznej i teorii drgań. Przygotowanie do rozwiązywania problemów technicznych w transporcie na gruncie mechaniki. 1. Stanisław Banach: Mechanika, PWN, Warszawa Grzegorz Białkowski: Mechanika klasyczna, PWN, Warszawa Roman Gutowski: Mechanika analityczna, PWN, Warszawa Elżbieta Jarzębowska: Mechanika analityczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Jerzy Leyko: Mechanika ogólna Tom 2 Dynamika Wydawnictwo PWN, Warszawa Zbigniew Osiński: Teoria drgań, PWN, Warszawa 1978.

7 Kod przedmiotu: TSD004 MODELOWANIE PROCESÓW TRANSPORTOWYCH Rok: I / Semestr: 1 Dr hab. Smolarek Leszek Katedra Inżynierii Drogowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 6 w semestrze: Forma zaliczenia: egzamin Treści kształcenia: Modele systemu transportu. Rozłożenie potoków w sieciach transportowych. Otoczenie systemu transportowego. Prognozowanie rozwoju systemów transportowych. Dynamika procesów transportowych. Definicje: system obsługi masowej, sieć kolejkowa, sieć transportowa, proces transportowy. Grafowa reprezentacja sieci transportowej. Klasyfikacja systemów obsługi masowej. Dyscypliny obsługi. Podział systemów kolejkowych. Niemarkowskie systemy obsługi. Modele procesu transportowego elementy modelu, struktura, potoki ruchu. Modele symulacyjne. Efekty kształcenia: Modelowanie procesów transportowych. Rozwiązywanie zagadnień związanych z modelowaniem procesów transportowych z wykorzystaniem metod systemów masowej obsługi. 1. Gniadenko B. W., Kowalenko I. N.: Wstęp do teorii obsługi masowej. PWN, Warszawa Koźniewska I., Włodarczyk M.: Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi. PWN, Warszawa Leszczyński J. Modelowanie systemów i procesów transportowych, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Sienkiewicz P.: Inżynieria systemów. MON, Warszawa Smalko Z.: Modelowanie eksploatacyjnych systemów transportowych. ITE, Radom Woropay M., Knopik L., Landowski B.: Modelowanie procesów eksploatacji w systemie transportowym. Biblioteka Problemów Eksploatacji. ITE, Bydgoszcz-Radom 2001.

8 Kod przedmiotu: TSD005 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Rok: I / Semestr: 1 dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. nadzw. PG Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu Wydział Elektrotechniki i Automatyki Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 2 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Wykład Podstawowe definicje. Rodzaje systemów informacyjnych i ich opis. Ilość informacji, kodowanie i kompresja. Właściwości systemów telekomunikacyjnych. Sieci informatyczne. Nadajniki, odbiorniki, media transmisyjne. Protokoły transmisji danych. Sieci lokalne i rozległe. Zasady łączenia sieci. Rozmieszczenie zasobów informacji i ich przepływ. Środki i standardy przekazywania informacji. Normalizacja. Sieci nowej generacji. Architektura współczesnych systemów telekomunikacyjnych. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Zakres zastosowań technologii informacyjnych w transporcie. Przykładowe systemy informacyjne w zastosowaniach transportowych. Kierunki rozwoju technologii teleinformatycznych. Laboratorium: Transmisja danych w analogowym kanale telefonicznym. Nadajniki i odbiorniki oraz tory teletransmisyjne. Lokalne sieci komputerowe. Protokoły łącza danych. Przewodowe systemy transmisji danych. Bezprzewodowe systemy transmisji danych. Urządzenia transmisji danych. Efekty kształcenia: Umiejętność stosowania technologii informacyjnych w transporcie. 1. Bradford R.: Podstawy sieci komputerowych. Warszawa: WKŁ, Fryśkowski B., Grzejszczyk E.: Systemy transmisji danych. Warszawa: WKŁ, Haykin S.: Systemy telekomunikacyjne, t. 1 i 2. Warszawa: WKŁ, Kabaciński W., Żal M.: Sieci telekomunikacyjne. Warszawa: WKŁ, Norris M.: Teleinformatyka. Warszawa: WKŁ, Pr. zb.: Vademecum teleinformatyka t. I, II i III. Warszawa: IDG, Simmonds A.: Wprowadzenie do transmisji danych. Warszawa: WKŁ, Urbanek A. (red.): Leksykon. Teleinformatyka. Warszawa: IDG, 2001.

9 Kod przedmiotu: TSD006 STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH Rok: I / Semestr: 1 Dr inż. Kazimierz Jamroz, Dr inż. Jacek Oskarbski Katedra Inżynierii Drogowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Zarządzanie, nadzór i sterowanie systemami transportowymi. Zadania sterowania i metody rozwiązywania problemów sterowania. Sterowanie ruchem w transporcie jako element sterowania w wielkich systemach. Rodzaje sterowania procesami transportowymi. Funkcje sterowania. Metody i narzędzia w procesie sterowania ruchem. Infrastruktura systemów sterowania. Sterowanie ruchem drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim cechy wspólne i różnice. Nowoczesne technologie w sterowaniu transportem. Informatyka w procesie sterowania ruchem. Regulacje prawne w obszarze sterowania ruchem. Efekty kształcenia: Umiejętność organizowania i zarządzania systemami sterowania transportem Przedmioty poprzedzające: Inżynieria ruchu 1. Jamroz K. i inni.: Systemy sterowania ruchem ulicznym. WKŁ, 1984 r. 2. Krystek R. i inni: Komputerowe systemy sterowania ruchem ulicznym i drogowym. Przykłady zastosowań. WKŁ Leśko M., Guzik J.: Sterowanie ruchem drogowym. WPŚ, Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria Ruchu Drogowego WKŁ Tracz M., Allsop R.E.: Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. WKŁ Malarski M.: Inżynieria Ruchu Lotniczego OWPW, Wrześniowski Z. i inni: Koordynacja sygnalizacji świetlnej. WKŁ Krystek R. i inni: Symulacja ruchu potoku pojazdów WKŁ Krystek R i inni: Węzły drogowe i autostradowe. WKŁ Czasopisma: Transport Miejski i Regionalny, Traffic Engineering&Control, Przegląd ITS, Autostrady 11. Strony www.

10 Kod przedmiotu: TSD007 NIEZAWODNOŚC SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Rok: I / Semestr: 1 Prof. dr hab. inż. Koc Władysław Katedra Inżynierii Kolejowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Podstawy matematyczne teorii niezawodności. Modele niezawodnościowe systemów technicznych. Fizyczna i statystyczna interpretacja wskaźników niezawodności. Struktury niezawodnościowe. Niezawodność układów człowiek, obiekt techniczny, otoczenie. Metody badań niezawodnościowych oraz ich programowanie. Modele uszkodzeń. Symulacyjne modele niezawodności. Modelowanie systemów transportowych. Sterowanie niezawodnością w systemach transportowych. Przykłady modelowania procesów eksploatacji realizowanych w systemach transportowych. Decyzyjny model procesu eksploatacji. Efekty kształcenia: Analiza niezawodności systemów technicznych. 1. Bobrowski D. : Modele i metody matematyczne teorii niezawodności. WNT, Warszawa Jaźwiński J., Grabski F.: Niektóre problemy modelowania systemów transportowych. ITE, Warszawa- Radom Jaźwiński J., Borgoń J.: Niezawodność eksploatacyjna i niezawodność lotów. WKŁ, Warszawa Grabski F., Jaźwiński J.: Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa i logistyki. WKŁ, Warszawa Landowski B., Woropay M., Neubauer A.: Sterowanie niezawodnością w systemach transportowych. ITE, Bydgoszcz-Radom 2004.

11 Kod przedmiotu: TSD008 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Rok: I / Semestr: 1 Prof. dr hab. inż. Krystek Ryszard Katedra Inżynierii Drogowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Bezpieczeństwo systemów technicznych nadmiar strukturalny, funkcjonalny, czasowy. Bezpieczeństwo układów człowiek, obiekt techniczny, otoczenie. System bezpieczeństwa transportu: drogowego, kolejowego, powietrznego i wodnego. Elementy systemu bezpieczeństwa transportu. Systemy funkcjonalne, systemy zarządzania bezpieczeństwem, systemy barier i zabezpieczeń. Metody zarządzania bezpieczeństwem. Zarządzanie ryzykiem. Automatyczne systemy zarządzania bezpieczeństwem. Systemy informacji i bazy danych. Programowanie i planowanie bezpieczeństwa. Środki poprawy bezpieczeństwa. Monitoring i kontrola bezpieczeństwa. Efekty kształcenia: Zapoznanie się z systemami i metodami zarządzania bezpieczeństwem transportu. Umiejętność przygotowania programu poprawy bezpieczeństwa. Przedmioty poprzedzające: Niezawodność i bezpieczeństwo w transporcie. 1. Praca zbiorowa pod red. R. Krystka: Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. WKŁ Warszawa 2009/ Szymanek A.: Bezpieczeństwo i ryzyko w technice. Politechnika Radomska Evans L.: Traffic Safety. SSS, Michgan Elvik R., Vaa T.: The Handbook of Road Safety Maesures. Elsevier 2004.

12 Kod przedmiotu: TSD009 INTEGRACJA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Rok: I / Semestr: 2 dr inż. Lech Michalski Katedra Inżynierii Drogowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 3 w semestrze: Forma zaliczenia: projekt Treści kształcenia: Istota integracji. Przesłanki, obszary i poziomy integracji systemów transportowych. Cele i kryteria integracji. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna transportu, wewnątrz i między gałęziowa. Zasady integracji transportu pasażerskiego i transportu ładunków. Narzędzia integracji systemów transportowych. Integracja w łańcuchach transportowych intermodalnych i multimodalnych transportu. Integracja transportu pasażerskiego. Integracja transportu towarowego. Integracja przestrzenna w węzłach przesiadkowych. Integracja organizacyjna i administracyjna w obszarach metropolitalnych, aglomeracjach miejskich i regionach. Integracja systemów bezpieczeństwa transportu. Zastosowania nowych technologii w integracji systemów transportu zbiorowego. Bariery w rozwoju integracji międzygałęziowej w transporcie osób i ładunków. Efekty kształcenia: Poznanie zasad i czynników sprzyjających integracji systemów transportowych. Umiejętność identyfikacji głównych barier w integracji systemów transportowych. Zapoznanie się z procesem przygotowania założeń do projektów integracji wybranych aspektów transportowych oraz planowania obiektów infrastruktury transportowej użytkowanych przez różne środki transportu. Przedmioty poprzedzające: Systemy i procesy transportowe, Infrastruktura transportu 1. K. Wojewódzka Król, R. Rolbiecki: Infrastruktura transportu. Wydawnictwo UG, Gdańsk Zintegrowane łańcuchy transportu. I. Semenov (red.). Difin, Warszawa J. Neider: Transport międzynarodowy. PWE, Warszawa M. Madeyski, E. Lissowska, W. Morawski: Transport rozwój i integracja. WKiŁ, Warszawa 1978, 5. Współczesne technologie transportowe. L. Mindur (red.). Radom K. Chwesiuk, B. Wiśnicki, I. Kotowska: Perspektywy rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin J. Wesołowski, A. Zalewski: Integracja transportu szynowego w śródmieściu Łodzi. Warszawa 2009.

13 Kod przedmiotu: TSD010 PLANOWANIE SIECI TRANSPORTOWYCH Rok: I / Semestr: 2 dr inż. Michalski Lech Katedra Inżynierii Drogowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: egzamin Treści kształcenia: Cele i rola planowania transportu. Oczekiwane rezultaty planowania transportu. Podstawowe zależności pomiędzy transportem i zagospodarowaniem przestrzennym (wzajemne oddziaływanie, środki transportu, klasyfikacje funkcjonalne). Zrównoważony rozwój w transporcie Poziomy planowania (krajowy, regionalny, korytarzowy, lokalny, inne). Polityka transportowa, jej cele i priorytety. Współczesne kierunki i zasady planowania transportu (w tym integracja międzygałęziowa transportu, integracja z planowaniem przestrzennym, integracja z innymi sferami planowania). Ocena potrzeb transportowych w planowaniu krótko i długookresowym. Planistyczne oceny mobilności, bezpieczeństwa, zdolności przewozowej, oddziaływania na środowisko. Kompleksowe badania zachowań transportowych. Analizy danych transportowych (przemieszczenia, mobilność, podział przewozów, postulaty transportowe, dostępność). Prognozy podróży (modele generacji, rozkładu przestrzennego, podziału przewozów, obciążenia sieci). Planowanie systemu transportu dla realizacji celów krótko i długookresowych. Etapy planu rozwoju infrastruktury transportowej. Koncepcje techniczne rozwoju sieci transportowej. Planowanie punktów integracyjnych transportu. Metodologie ocen koncepcji i wariantów (zdolność przewozowa, oddziaływanie na bezpieczeństwo i środowisko, efektywność ekonomiczna i finansowa, wykonalność). Strategie łagodzenia problemów transportowych (zarządzanie mobilnością, zarządzanie bezpieczeństwem, programy usprawnień, zastosowanie ITS). Planowanie rozwoju sieci dróg samochodowych, kolejowych i wodnych śródlądowych. Planowanie rozwoju infrastruktury transportu lotniczego i morskiego. Planowanie transportu miejskiego. Udział społeczny i partnerstwo w planowaniu sieci transportowych. Efekty kształcenia: Poznanie procesu planowania transportu, uwarunkować technicznych, ekonomicznych, społecznych. Umiejętność sformułowania wymagań rozwojowych dla sieci transportowej i stosowania metod oceny realizacji tych wymagań, przygotowania planu rozwoju wyróżnionego elementu systemu transportowego, przygotowania danych do analiz i korzystania z najbardziej popularnych, profesjonalnych programów komputerowych do planowania transportu Przedmioty poprzedzające: Systemy i procesy transportowe, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Infrastruktura transportu 1. Ratajczak W.; Modelowanie sieci transportowych. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, O Flaherty C.A.; Transport Planning and Traffic Engineering, John Wiley&Sons, Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.; Transport. PWN Suchorzewski W.; Planowanie systemów transportu w miastach, Transport Miejski 5. Planning Policy Guidance 13:Transport. TSO Norwich Banister D.; Transport Planning. Routledge New York Rodrigue J-P., Comtois C., Slack B.; The Geography of Transport Systems, Routledge New York 2009

14 Kod przedmiotu: TSD011 ODDZIAŁYWANIE TRANSPORTU NA GOSPODARKĘ I ŚRODOWISKO Rok: I / Semestr: 2 dr hab. inż. Tomasz Parteka, profesor nadzwyczajny PG Wydział Arch., Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 3 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Systematyka podejścia do analizy oddziaływania transportu na rozwój (i odwrotnie). Wymiar społeczny, ekonomiczny, ekologiczny. Wymiar globalny, krajowy, regionalny i lokalny. Wymiar wewnętrzny (wewnątrz transportowy), zewnętrzny (pozatransportowy). Wymiar pozytywny (ulepszanie), negatywny (degradacja, opóźnianie rozwoju). Wymiar czasowy (krótkookresowy, średnio, długo). Bariery rozwoju. Rola transportu w rozwoju technologii i innowacyjności. Związki pomiędzy globalnymi problemami a rozwojem transportu (Kryzysy gospodarcze, kryzysy paliwowe, zagrożenia klimatyczne). Polityki międzynarodowe (aspekty transportowe w strategiach rozwoju). Generowanie PKB przez transport, redystrybucja dochodów. Wpływ na rynek pracy w transporcie i działach powiązanych. Wpływ na spójność terytorialną. Programowanie rozwoju transportu w kontekście rozwoju kraju. Transport w teorii rozwoju regionu ekonomicznego. Spójność ekonomiczna i przestrzenna regionu. Dostępność transportowa ośrodków ponad lokalnych. Transport w programowaniu rozwoju regionalnego. Transport jako czynnik miastotwórczy, wpływ na wartość nieruchomości. Działalność gospodarcza w transporcie miejskim (samorządowe, prywatne) wpływy z działalności, rynek pracy. Miejskie programy inwestycyjne i ich prorozwojowe efekty. Analizy wpływu inwestycji na rozwój przypadki projektowe (np. rewitalizacji kolei, nowego odcinka drogi, uruchomienia lotniska). Ocena oddziaływania inwestycji transportowych na środowisko. Procedury, zakres i wnioski z oceny. Efekty kształcenia: Poznanie relacji pomiędzy rozwojem transportu, a szeroko pojętym rozwojem ze szczególnym wskazaniem efektów pozytywnych i oddziaływania na środowisko. Przedmioty poprzedzające: Panowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Ochrona środowiska w transporcie 1. Wojewódzka Król K., Rolbiecki R.; Infrastruktura transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Domańska A.; Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, PWN Rosik P., Szuster M.; Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wyd. Pol. Poznańska, 2008

15 Kod przedmiotu: TSD012 ENERGETYKA TRANSPORTU Rok: I / Semestr: 2 dr inż. Zygmunt Giętkowski, doc. PG Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu Wydział Elektrotechniki i Automatyki Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Zadania i specyfika energetyki transportu lądowego, powietrznego i morskiego. Systemy zasilania trakcji elektrycznej szynowej i bezszynowej. Układy elektryczne i przestrzenne podstacji trakcyjnych. Budowa sieci jezdnej i powrotnej. Sieci trakcyjne na duże prędkości jazdy. Systemy zdalnego sterowania w energetyce trakcyjnej. Trakcyjne zasobniki energii akumulatory elektrochemiczne, superkondensatory, zasobniki kinetyczne i hybrydowe. Efektywność hamowania odzyskowego. Bezstykowe układy zasilania pojazdów elektrycznych. Podstawowe metody i algorytmy obliczeń trakcyjnych układów zasilania. Obliczanie układu zasilania z uwzględnieniem kongestii ruchu pojazdów. Zastosowanie metod probabilistycznych w obliczeniach trakcyjnych. Modelowanie układu zasilania trakcji elektrycznej. Metody symulacyjne. Wpływ parametrów sieci trakcyjnej i odbieraka prądu na jakość odbioru prądu. Diagnostyka sieci trakcyjnej, odbieraków prądu oraz ich współpracy w warunkach dynamicznych. Oddziaływanie podstacji trakcyjnych, sieci trakcyjnej i pojazdów elektrycznych na środowisko. Energetyka w transporcie morskim: elektrownia okrętowa, układy sieci i rozdział energii na statku, rozdzielnice okrętowe, aparaty i urządzenia elektryczne, demagnetyzacja statków. Energetyka w transporcie lotniczym: standardowa konfiguracja sieci elektrycznej i największe odbiorniki energii elektrycznej w samolotach, nowe technologie energetyczne w programie Power by wire oraz More Electric Aicraft, energetyka silników turboodrzutowych i turbowentylatorowych, urządzenia redundantne w napędach przekształtnikowych, siłowniki sterowania lotem, urządzenia przeciwoblodzeniowe. Energetyka transportu samochodowego samochody z napędem spalinowym, elektrycznym i hybrydowym, energochłonność napędu silnikowego i urządzeń wyposażenia pomocniczego. Napędy o podwyższonej sprawności energetycznej. Ćwiczenia Wyznaczanie charakterystyki trakcyjnej. Obliczanie oporów ruchu. Realizacja przejazdu teoretycznego metodą średnich prostokątów i metodami symulacyjnymi. Wyznaczanie spadków napięcia i rozpływu prądów w trakcyjnym układzie zasilania metodą cięcia rozkładu jazdy. Wyznaczanie parametrów sieci i podstacji trakcyjnej. Bilans energii, sprawność rozruchu. Hamowanie odzyskowe. Wykorzystanie zasobników energii, zwłaszcza w trakcji trolejbusowej i tramwajowej. Projektowanie Studium projektowe elektryfikacji linii kolejowej, lub tramwajowej lub trolejbusowej (praca zespołowa). Efekty kształcenia: Umiejętność projektowania oraz modelowania trakcyjnych układów zasilania dla pojazdów komunikacji miejskiej i dalekobieżnej. 1. Dąbrowski T.: Sieci i podstacje trakcyjne. Warszawa: WKŁ Głowacki K., Onderka E.: Sieci trakcyjne. Bibice: EMTRAK Kneba Z., Makowski S.: Zasilanie i sterowanie silników. WKiŁ, Warszawa Siłka W.: Energochłonność ruchu samochodu. WNT, Warszawa Czasopisma: Technika Transportu Szynowego, Elektrische Bahnen, Revue Generale des Chemins de Fer 6. Internet:

16 Kod przedmiotu: TSD013 POJAZDY MECHANICZNE Rok: I / Semestr: 2 dr hab. inż. Stanisław Taryma Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Mechaniczny Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 2 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Ogólna budowa samochodu. Opory ruchu pojazdu: toczenia, wzniesienia, powietrza, bezwładności, skrętu i uciągu. Podstawowe wiadomości o silnikach spalinowych: zasada działania silników ZI i ZS, dwu- i czterosuwowych, schematy kinematyczne i nazwy elementów silników. Obiegi termodynamiczne, wskaźniki pracy i charakterystyki silników. Charakterystyka silnika a niezbędne mechanizmy napędowe. Układy napędowe. Sprzęgła - stosowane rodzaje. Budowa i działanie sprzęgła ciernego i stopniowej skrzynki biegów, wału oraz mostu napędowego. Sprawność mechaniczna poszczególnych podzespołów układu napędowego. Kierowanie pojazdem. Układy kierownicze. Trapezowy mechanizm zwrotniczy. Mechanika hamowania. Hamulce tarczowe i bębnowe. Zawieszenia pojazdów, resorowanie i prowadzenie kół. Efekty kształcenia: Studenci uzyskują podstawową wiedzę dotyczącą budowy pojazdów mechanicznych i mechaniki ruchu 1. Studziński K.: Samochód teoria, konstrukcja i obliczanie 2. Reimpel J.: Budowa samochodów Podstawy Konstrukcji 3. Zając M.: Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów 4. Dębicki M.: Teoria samochodu, teoria napędu. 5. Prochowski L.: Pojazdy samochodowe, mechanika ruchu.

17 Kod przedmiotu: TSD014 PROJEKT PRZEJŚCIOWY Rok: I / Semestr: 2 Dr inż. Kędra Zbigniew, dr inż. Michalski Lech, dr inż. Jamroz Kazimierz, dr hab. inż. Taryma Stanisław Katedra Inżynierii Kolejowej, Katedra Inżynierii Drogowej, Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Mechaniczny Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: 30 Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Wykonanie projektu przejściowego pod kierunkiem kierownika pracy magisterskiej. Tematyka projektu jest powiązana z wybraną specjalnością i tematem pracy magisterskiej. Kontrola wykonania projektu przejściowego. Efekty kształcenia: Studenci samodzielnie wykonują projekt przejściowy, który stanowi fragment pracy dyplomowej. Umiejętność pisania tekstów technicznych poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłaczy. Zgodna z tematyką projektu przejściowego Kod przedmiotu: TSD015 SEMINARIUM DYPLOMOWE Rok: II / Semestr: 3 Prof. dr hab. inż. Władysław Koc, Prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, Prof. dr hab. inż. Ejsmont, Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, kierownicy prac Katedra Inżynierii Kolejowej, Katedra Inżynierii Drogowej, Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Mechaniczny Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 2 w semestrze: 30 Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Zasady pisania prac technicznych. Zasady prezentacji opracowań technicznych. Referowanie zagadnień dyplomowych prac dyplomowych. Wybrane zagadnienia związane z tematyką prac dyplomowych Efekty kształcenia: Umiejętność prezentowania przygotowanych zagadnień. Kontrola postępu wykonania pracy dyplomowej. Zgodna z tematyką pracy dyplomowej

18 Kod przedmiotu: TSD016 PRACA DYPLOMOWA Rok: I / Semestr: 3 kierownicy prac magisterskich Katedra Inżynierii Kolejowej, Katedra Inżynierii Drogowej, Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Mechaniczny Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 16 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Kontrola wykonania i zaawansowania pracy magisterskiej. Efekty kształcenia: Samodzielne wykonanie pracy magisterskiej. Kod przedmiotu: TSD017 PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU Rok: I / Semestr: 3 kierownicy katedr Katedra Inżynierii Kolejowej, Katedra Inżynierii Drogowej, Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Mechaniczny Wymiar godzinowy w semestrze: w c p l s Punkty ECTS: 4 Forma zaliczenia: zaliczenie

19 Kod przedmiotu: TSD018 UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNISKOWEJ Rok: I / Semestr: 1 Dr inż. Bohdan Dołżycki Katedra Inżynierii Drogowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 4 w semestrze: Forma zaliczenia: zaliczenie Treści kształcenia: Czynniki niszczące nawierzchnie. Uszkodzenia nawierzchni podatnych, półsztywnych i sztywnych. Badania stanu nawierzchni w ramach bieżącej oceny stanu nawierzchni. Badania przed remontem. Klasyfikacja i charakterystyka robót utrzymaniowych. Roboty remontowe na nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych, asfaltowych i betonowych. System utrzymania stanu nawierzchni. System zarządzania nawierzchnią. Zimowe i letnie utrzymanie dróg i lotnisk Efekty kształcenia: Identyfikacji uszkodzeń nawierzchni. Planowanie badań w ramach diagnostyki nawierzchni. Przewidywanie koniecznych zabiegów utrzymaniowych oraz ich przeprowadzania (nadzorowanie). Umiejętność zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. 1. Leśko M. Wybrane zagadnienia diagnostyki nawierzchni drogowych. WPŚ. Gliwice Błażejewski K. Styk S. Technologia warstw asfaltowych. WKŁ, Warszawa 2004

20 Kod przedmiotu: TSD019 UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY SZYNOWEJ Rok: I / Semestr: 1 Dr inż. Zbigniew Kędra Katedra Inżynierii Kolejowej Wymiar godzinowy w c p l s Punkty ECTS: 5 w semestrze: Forma zaliczenia: egzamin Treści kształcenia: Cele i zakres utrzymania infrastruktury szynowej. Badania i pomiary infrastruktury szynowej: pomiary geometrii toru, pomiary i badania rozjazdów, badania nawierzchni szynowej, badania toru bezstykowego, pomiary i badania podtorza szynowego, badania przejazdów kolejowych, badania kozłów oporowych. Interpretacja wyników pomiarów, zasady ustalania odchyłek dopuszczalnych, ustalanie podstawowych cykli diagnostycznych. Zmienne cykle diagnozowania infrastruktury szynowej. Zasady podejmowania decyzji utrzymaniowych. Systemy wspomagania decyzji utrzymaniowych. Archiwizowanie danych pomiarowych. Syntetyczne wskaźniki jakości infrastruktury szynowej. Konserwacja, naprawa i modernizacja infrastruktury szynowej. Technologia napraw bieżących i głównych infrastruktury szynowej. Zasady uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów budowli. Badania konieczne do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Regulaminy utrzymania infrastruktury szynowej. Efekty kształcenia: Umiejętność zarządzania infrastrukturą szynową poprzez ocenę jej stanu i określeniu zakresu prac naprawczych w celu uzyskania sprawności eksploatacyjnej. Umiejętność wykonania pomiarów diagnostycznych, wyciągania wniosków z badań i podejmowania decyzji utrzymaniowych. Umiejętność opracowania regulaminu utrzymania infrastruktury szynowej. 1. Bałuch H., Bałuch M.: Eksploatacyjne metody zwiększenia trwałości rozjazdów kolejowych. CNTK, Warszawa Bałuch M.: Interpretacja pomiarów i obserwacji nawierzchni kolejowej. Politechnika Radomska, Radom Czyczuła W. Tor bezstykowy. Politechnika Krakowska, Kraków Towpik K.: Infrastruktura transportu kolejowego. Politechnika Warszawska, Warszawa Towpik K.: Utrzymanie nawierzchni kolejowej. WKŁ, Warszawa Regulaminy utrzymania infrastruktury kolejowej stosowane na PLK PKP: Id-1, Id-3, Id-4, itp

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT

SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT Acquis communautaire AGTC

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock

Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Warszawa, Październik 2011 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Nazwa dokumentu: Wstępne studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi SPECJALNOŚĆ Zarządzanie projektami lokalnymi

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

W 2014 roku Wydawnictwa Komunikacji i Łączności obchodzą 65-lecie nieprzerwanej działalności edytorskiej oraz 20-lecie funkcjonowania w

W 2014 roku Wydawnictwa Komunikacji i Łączności obchodzą 65-lecie nieprzerwanej działalności edytorskiej oraz 20-lecie funkcjonowania w W 2014 roku Wydawnictwa Komunikacji i Łączności obchodzą 65-lecie nieprzerwanej działalności edytorskiej oraz 20-lecie funkcjonowania w sprywatyzowanej formie. Pierwsze publikacje Wydawnictw Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo