Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 dr Adam Marcysiak prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Magorzata Lendzion Tomasz Drygiel Rozwój infrastruktury transportu kolejowego w Polsce w ramach II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Development of railway infrastrukcture in Poland under Pan-European Transport Corridor II Streszczenie: Transport jest jednym z podstawowych ogniw gospodarek narodowych. Jest on niezbdny do zapewnienia waciwego dziaania systemu ekonomicznego danego pastwa. Wpyw transportu kolejowego na gospodark zmniejsza si sukcesywnie w ostatnich latach ze wzgldu na konkurencj ze strony innych rodków transportu. Przyczyn tego stanu rzeczy stao si take nieefektywne zarzdzanie poszczególnymi spókami kolejowymi. Restrukturyzacja przedsibiorstw oraz modernizacja taboru pozwala na wykorzystanie tego rodka przewozowego w wikszym stopniu w przyszoci. Stan infrastruktury transportu kolejowego poprawia si sukcesywnie w ramach modernizacji oraz rewitalizacji poszczególnych jej elementów. Ze wzgldów ekonomicznych oraz finansowych proces ten jest realizowany zazwyczaj w przypadku linii kolejowych o znaczeniu magistralnym bd lecych w ramach PKT. Linia kolejowa E20 jest jedn z najnowoczeniejszych linii kolejowych w Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to zwizane z jej pooeniem w strategicznym z punktu widzenia Polski oraz Unii Europejskiej korytarzu transportowym. Wchodzi ona w skad II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Sowa kluczowe: struktura przewozów towarowych w Polsce, stan, modernizacja, róda finansowania infrastruktury kolejowej Abstract: Transport is one of the fundamental cell of national economies. It is necessary for the proper functioning of the economic system of the country. In recent years, the impact of rail transport on the economy has declined steadily due to competition from other modes of transport. The reason of declining has also become ineffective management of rail companies. Corporate restructuring and modernization of the fleet allows to use this measure transport to a greater extent in the future. State of rail infrastructure is improving steadily. Due to economic and financial process is usually carried out in the case of railway or bus coupler importance lying in the PTS. The railway line E20 is one of the most modern railways in the Polish Republic. It is related to its strategic location in terms of Polish and European Union corridor. It is part of the second Pan-European Transport Corridor. Key words: structure of freight transport in Poland, state, modernization, funding railway infrastructure

2 90 A. Marcysiak, K. Pieniak-Lendzion, M. Lendzion, T. Drygiel Wstp Transport jest jednym z gównych czynników wpywajcych na warunki ycia w dzisiejszych czasach. Konieczno przemieszczania si, zwizana z szeregiem zmiennych, takich jak dynamiczne formy zatrudnienia, warunkuje wymagania stawiane przez potencjalnych pasaerów. Presja czasu oraz denie do ograniczania kosztów cakowitych wymaga zastosowania nowoczesnych rodków przewozowych w rónych gaziach transportu. Uwarunkowania spoeczne wymuszaj stosowanie specjalistycznych rozwiza pozwalajcych na wzrost komfortu oraz skrócenie czasu przemieszczania przy ograniczeniu niebezpieczestw zwizanych z poszczególnymi rodkami transportu. Konieczno ochrony rodowiska naturalnego wpywa na stosowanie alternatywnych w stosunku do transportu samochodowego form przemieszczania. Tworzenie spójnej sieci logistycznej w ramach UE warunkuje rozwój infrastruktury poszczególnych gazi transportowych. Przyczynia si do rozwoju gospodarczego oraz spoecznego caej Wspólnoty. Funkcjonowanie infrastruktury transportu kolejowego Infrastruktura transportowa dzielona jest zasadniczo na dwie podstawowe grupy, punktow oraz liniow. Podzia ten jest uwarunkowany przez naturalne waciwoci jakimi charakteryzuj si poszczególne elementy wchodzce w jej skad. Zrónicowanie to jest charakterystyczne dla kadej z gazi transportu, z zastrzeeniem odmiennych urzdze i obiektów jakie wchodz w skad poszczególnych rodzajów. W przewozach kolejowych infrastruktura liniowa obejmuje zasadnicze elementy szlaku kolejowego. Nale do nich elementy torowisk wraz z przylegymi do nich obiektami oraz urzdzeniami zarzdzania i sterowania ruchem kolejowym, a take rodki cznoci pomidzy taborem a stacjami rozrzdowymi. Torowiska s podstawowym elementem, niezbdnym do funkcjonowania przewozów kolejowych oraz innych szynowych, w formie, w jakiej przyjo si je powszechnie budowa i eksploatowa 1. Infrastruktura liniowa jest znacznie zrónicowana w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Róne szerokoci szlaków stanowi powany problem, który w poczeniu z pozostaymi przeciwnociami jakie mona spotka podczas prowadzenia dziaalnoci przewozowej taborem kolejowym przyczynia si do niskiego wykorzystania tego rodka transportu. Sukcesywnie wprowadzane zostaj jednak systemy, które powoduj ograniczenie wpywu lub te cakowite wyeliminowanie tych niedogodnoci, co stwarza przyszym i obecnym przewonikom kolejowym nowe moliwoci konfiguracji dostaw dziki zastosowaniu tyche technologicznych innowacji 2. 1 S. Koziarski, 2005: Transport w Europie, Instytut lski w Opolu, Opole. 2 L. Nowosielski, 1999: Organizacja, op. cit., s. 13. Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013 ZN nr 97

3 Rozwój infrastruktury transportu kolejowego w Polsce 91 Rola i znaczenie transportu kolejowego w gospodarce W wyniku zmiany systemu gospodarczego po roku 1989 i niedoinwestowania, transport kolejowy straci znaczn cz ze swojej pierwotnej pozycji rynkowej. Przyczyniy si do tego take transformacje w spóce PKP Polskie Koleje Pastwowe jakie zostay wymuszone w drodze akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz nieodpowiedzialne metody zarzdzania stosowane przez ówczesnych decydentów 3. W krajach Unii Europejskiej, na przestrzeni najbliszej dekady, prognozuje si dalszy wzrost przewozów, zarówno pasaerskich, jak i towarowych. Przyczynia si do tego niewtpliwie nasilenie inwestycji w infrastruktur kolejow, a take wymagania prawne Wspólnoty Europejskiej nakazujce rozwój przewozów kolejowych w opozycji do rozbudowanej sieci pocze drogowych. W Polsce obserwuje si stagnacj w przewozach, zarówno pod wzgldem adunków jak i pasaerów. Graficzny obraz struktury przewozów towarowych w Polsce w latach przedstawia rysunek 1. Rysunek 1. Udzia poszczególnych gazi transportu w transporcie towarów w latach (tony przewiezionego adunku) ródo: opracowanie wasne, GUS, Warszawa. Analizujc dane tabeli 1, wykazano e najczciej wykorzystywan gazi transportu jest transport samochodowy, którego udzia w latach waha si od 79% do 83%, a transport kolejowy waha si od 15%-13% wielkoci tony przewiezionego adunku. Utrata rynku przewozowego przez kolej jest niekorzystna dla gospodarki narodowej, poniewa powoduje wzrost wydatków budetowych na infrastruktur drogow. Przyczyn utraty przez kolej byo i nadal pozostaje nie- 3 M. Mindur, 2004: Wzajemne zwizki i zalenoci midzy rozwojem gospodarki a transportem, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa. s. 176, 211. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013

4 92 A. Marcysiak, K. Pieniak-Lendzion, M. Lendzion, T. Drygiel równomierne obcienie kosztami infrastruktury poszczególnych gazi transportu % wydatków przedsibiorstw kolejowych stanowi koszty infrastruktury, natomiast w przedsibiorstwach transportu samochodowego jedynie 8-10% to wydatki na infrastruktur 4. Przewozy realizowane za pomoc kolei elaznych ograniczaj si zasadniczo do przewozów masowych. Wynika to z charakterystycznych cech kolejnictwa, przyczyniajcych si do ekonomicznej racjonalnoci transportu towarów przy pomocy tego rodzaju rodka przewozowego. W 2010 r. produkty tego typu wynosiy 74,6% caoci przewozów realizowanych przez podmioty kolejowe w Polsce 5. Inaczej przedstawia si sytuacja na rynku przewozów pasaerskich realizowanych na przestrzeni lat (rysunek 2). Rysunek 2. Struktura przewozu pasaerów w Polsce w latach ródo: opracowanie wasne, GUS, Warszawa. Analiza danych zawartych na rysunku 2 wskazuje, na zahamowanie tempa spadku iloci pasaerskich przewozów kolejowych. Istotnym czynnikiem przyczyniajcym si do tej sytuacji jest zwikszony ruch w aglomeracjach miejskich wymuszajcy korzystanie z alternatywnych róde transportu. Nie bez znaczenia jest take lawinowy wzrost rynkowych cen paliw nakazujcy korzystanie ze rodków transportu publicznego ze wzgldów ekonomicznych. Modernizacje taboru oraz wymiana jego elementów na nowoczeniejsze równie przyczyniaj si do obserwowanego w roku 2011 w stosunku do roku 2000 wzrostu przewozów pasaerskich kolej. Sabnce zainteresowanie transportem drogowym realizowanym przez podmioty publiczne wynika midzy innymi z upadoci wielu tego typu przedsibiorstw na przestrzeni ostatniej dekady. 4 J. Barcik, P. Czech, 2010: Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na przeomie ostatnich lat cz2. Zesz. Nauk. Politechniki lskiej, s. Transport, z. 68, s Transport Wyniki dziaalnoci, op. cit. Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013 ZN nr 97

5 Rozwój infrastruktury transportu kolejowego w Polsce 93 Transport kolejowy odgrywa szczególn role w zahamowaniu wzrostu negatywnego oddziaywania caego transportu na jako rodowiska i zdrowia ludzi. Kolej jest znacznie mniej uciliwa dla rodowiska ni transport samochodowy, dlatego te obserwuje si ponowny powrót do tego rodka przewozowego. Stan infrastruktury kolejowej w Polsce w ramach II PKT Korytarze transportowe przebiegajce przez teren Polski odznaczaj si zasadniczo pooeniem poudnikowym lub równolenikowym. Druga grupa korytarzy obejmuje swym zasigiem III Korytarz Transportowy Berlin Kijów oraz II Korytarz Transportowy czcy Berlin z Moskw. W ramach infrastruktury transportowej lecej w tyche osiach wyrónia si najczciej drogi ekspresowe bd autostrady wraz z magistralnymi liniami kolejowymi. Sytuacja ta ma miejsce take w II Korytarzu Transportowym, w ramach którego s modernizowane i dostosowywane do standardów europejskich nastpujce szlaki: autostrada A2 czca w chwili obecnej granic zachodni z centrum kraju, a take jej planowane przeduenie do granicy wschodniej przez Pozna i Warszaw, droga krajowa nr. 2 spinajca obie granice, bdca wanym szlakiem transportowym dla towarów przemieszczajcych si transportem drogowym z terenów Europy Wschodniej i Azji na zachód, linia kolejowa E20 czca Kunowice z Terespolem przez Warszaw i Pozna a take poudniowa obwodnica Warszawy w ramach szlaku CE20. Spinajcy ze sob granic wschodni i zachodni szlak kolejowy o dugo 869 km, czyni go jednym z najduszych w Polsce. Suy on gównie tranzytowym przewozom materiaów sypkich i paliw, jak równie obsuguje midzynarodowe poczenia kolejowe w kierunku wschód - zachód 6. Plan modernizacyjny infrastruktury kolejowej jest sukcesywnie realizowany od 2006 roku. Perspektywy modernizacyjne zaoone przez PKP PLK S.A. poczynione w stosunku do przewozów pasaerskich i towarowych obejmuj okres do 2030 r. 7. Wedug nich w przypadku zrealizowania zaplanowanych na wyej wymienione lata inwestycji nastpi przyrost przewozów w transporcie kolejowym, zarówno pod wzgldem towarów jak i pasaerów (rysunek 3). 6 A. Wieldek, 2008: Korytarze Transportowe, op. cit., s Masterplan dla transportu kolejowego w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013

6 94 A. Marcysiak, K. Pieniak-Lendzion, M. Lendzion, T. Drygiel Pasaerski e Rysunek 3. Prognoza przewozów towarowych i pasaerskich do 2030 roku. ródo: opracowanie wasne na podst. Masterplan dla transportu kolejowego w Polsce, Warszawa, Wedug danych ze stycznia 2012 roku 35% linii kolejowych podlegajcych ocenie jakoci uzyskao dobry rezultat. Pozostae 65% zostao sklasyfikowane jako posiadajce niezadowalajcy lub dostateczny stan. Wynika to z gbokiego niedoinwestowania kolejnictwa w latach poprzednich 8. Odcinki E20 i CE20 zawieraj si w grupie szlaków, których stan okrela si jako dobry. W granicach polskich ten fragment II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego zawiera si w nastpujcych liniach kolejowych: linia kolejowa nr 2 Warszawa Terespol linia kolejowa nr 3 Warszawa Kunowice linia kolejowa nr 12 Skierniewice uków Wymienione fragmenty sieci kolejowej Rzeczpospolitej Polskiej odznaczaj si wysokimi parametrami eksploatacyjnymi. Zastosowano na nich nowoczesne technologie pozwalajce na prowadzenie ruchu pocigów z jednymi z najwikszych prdkoci handlowych 9. Wedug instrukcji ID-12, datowanej na rok 2011, na liniach kolejowych E20 i CE20 istniej ju w znaczcej mierze dostosowania do wysokich prdkoci szlakowych pozwalajc tym samym na osignicie korzystnych dla 8 PKP PLK. S.A. ( ) 9 Szybciej, bezpieczniej, wygodniej, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2010, s Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013 ZN nr 97

7 Rozwój infrastruktury transportu kolejowego w Polsce 95 podrónych czasów transportu pomidzy oddalonymi od siebie miejscami. S to w caoci linie magistralne o znaczeniu pastwowym, posiadajce dwa lub jeden tory szlakowe. Maksymalne prdkoci szlakowe na wymienionych liniach wynosz 160 km/h. Linie 2 i 3 maj znaczenie zasadnicze w przypadku przewozów pasa- erskich realizowanych na trasie Moskwa Berlin oraz innych krajowych relacjach na odcinku Kunowice Terespol. Minimalna prdko z jak poruszaj si pocigi wynosi 60 km/h w obrbie aglomeracji warszawskiej oraz na odcinkach przygranicznych znajdujcych si w pobliu granicy z Niemcami. Linia kolejowa nr 12 przynalena midzynarodowej drodze kolejowej CE20 ma znaczenie wybitnie towarowe. Obsuga pocigów pasaerskich realizowana jest na niewielkich odcinkach. W przewaajcej czci jest to linia dwutorowa, zelektryfikowana, o maksymalnej prdkoci szlakowej 100 km/h obowizujcej na caym odcinku na obu torach. Cao szlaku kolejowego E20, CE20 objta jest midzynarodowymi umowami AGTC oraz ATC, wyznaczajcymi odpowiednie korytarze transportowe 10. W toku modernizacji linii kolejowych E20 i CE20 zastosowano rozwizania umoliwiajce prowadzenie ruchu pocigów przy pomocy urzdze elektronicznych, pozwalajc tym samym na zwikszenie bezpieczestwa szlaku. Wraz z modernizacjami infrastruktury liniowej przebudowano i unowoczeniono infrastruktur punktow dodajc elementy odpowiadajce za bezpieczestwo i informacj dla pasaerów. Infrastruktura na liniach kolejowych w Polsce przedstawia si odmiennie w zalenoci od omawianego regionu. Jednym z odcinków o infrastrukturze przystosowanej do standardów europejskich jest szlak E20, CE20 bdcy czci II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Przynaleno do teje jednostki organizacyjnej niesie za sob wymierne korzyci w postaci rozwoju infrastruktury punktowej i liniowej dziki znaczcym dotacjom ze rodków Unii Europejskiej. róda finansowania rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce Infrastruktura transportu kolejowego jest jednym z podstawowych czynników warunkujcych sprawne oraz bezpieczne przewozy tym rodkiem transportu. Ze wzgldu na obecno Polski w Unii Europejskiej istnieje moliwo pozyskania dodatkowych rodków z budetu Wspólnoty na modernizacj infrastruktury kolejowej. W ramach Strategii Rozwoju Transportu na lata zaplanowano szereg inwestycji. Dotycz one wszystkich gazi transportu obecnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku transportu kolejowego obejmuj one gównie: prace modernizacyjne dotyczce infrastruktury; poprawy efektywnoci kolejowych przedsibiorstw transportowych; rozwoju nowoczesnych technologii transportowych; 10 Instrukcja ID-12 (D-29) Wykaz Linii, PKP PLK S.A., Warszawa 2011, s ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013

8 96 A. Marcysiak, K. Pieniak-Lendzion, M. Lendzion, T. Drygiel tworzenia sieci transportu miejskiego; tworzenia podstaw pod rozwój transportu intermodalnego. Przedstawione cele s jednym z podstawowych uwarunkowa funkcjonowania nowoczesnego transportu kolejowego na terenie Polski. Wraz z innymi zaoeniami zapisanymi w Narodowym Programie Rozwoju, do których nale- midzy innymi wspieranie gospodarki opartej na wiedzy, oddziauj one na wzrost konkurencyjnoci w transporcie. W rezultacie ma to wpyw na rozwój gospodarczy caego pastwa 11. W ramach Narodowego Planu Rozwoju zaplanowano znaczne rodki finansowe przeznaczone na rozwój infrastruktury kolejowej. Pochodz one z rónych róde. Znajduj si wród nich zarówno rodki z budetu krajowego jak równie z zagranicznego. Rozkad rodków w ramach tego programu przedstawiono na rysunku 4. 23;17% 30,8;23% rodkikrajowe rodki Midzynarodowe rodkiprywatne 80,6;60% Rysunek 4. Podzia wydatków w Narodowym Planie Rozwoju na lata w mld ródo: Projekt Narodowego Planu Rozwoju na Lata Analizujc dane przedstawione na rysunku 4 mona stwierdzi, i znaczna cz rodków jakie przeznaczono na wykonanie Narodowego Planu Rozwoju pochodzi ze rodków midzynarodowych. S to gównie zasoby kapitaowe zgromadzone na rónego rodzaju funduszach strukturalnych jakie posiada Unia Europejska. Udzia rodków prywatnych wynoszcy 17%, wynika z zaplanowanego na okres planu tworzenia nowych szlaków transportowych przy pomocy programu Partnerstwa Publiczno- -Prywatnego. Niewielki nakad krajowy, w porównaniu z kapitaem ze rodków midzynarodowych, odzwierciedla korzyci jakie przynioso wstpienie Rzeczpospolitej Polskiej w szeregi Wspólnoty Europejskiej. Wynika on po- 11 S. Krzemiski, róda finansowania rozwoju transportu, [w:] B. Liberadzki, op. cit., s. 97. Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013 ZN nr 97

9 Rozwój infrastruktury transportu kolejowego w Polsce 97 rednio take z koniecznoci wykorzystania rodków dostpnych w ramach perspektywy budetowej Unii do roku Kapita przeznaczony bezpo- rednio na finansowanie rozwoju infrastruktury wynosi w tym okresie 30,8 mld. Euro z czego 6,4 mld. pochodzi ze rodków krajowych. Finansowanie midzynarodowe w przypadku tych prac wynosi 16,1 mld. Euro. Sektor prywatny, wedug zaoe przedstawionych w Narodowym Planie Rozwoju wyda na ten obszar 8,3 mld. Euro 12. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest jednym z przejawów polityki strukturalnej prowadzonej przez Uni Europejsk. Zakada ona zwikszenie spójnoci poprzez modernizacj gospodarek krajów czonkowskich. W ramach prowadzonych dziaa tworzy si nowe obiekty infrastrukturalne oraz modernizuje si te, które ju istniej. Pozwala to na dostosowanie rozwoju poszczególnych krajów Wspólnoty do jednolitego poziomu. W ramach prowadzenia wyej wymienionej polityki stosuje si cztery instrumenty, jakimi s nastpujce fundusze infrastrukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejski Fundusz Spoeczny, Finansowy Instrument Orientacji Ryboówstwa 13. Wykorzystanie tego róda finansowania w modernizacji infrastruktury transportu kolejowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej opiera si zasadniczo na realizowaniu dziaa zapisanych w Narodowym Planie Rozwoju. Inwestycje prowadzone w ramach tego funduszu maj charakter gwarantujcy zmniejszenie dysproporcji regionalnych pomidzy poszczególnymi regionami i ich rozwój gospodarczy. Specyficznym funduszem europejskim, nie zaliczanym do grupy funduszy strukturalnych jest Fundusz Spójnoci. Jego gównym przeznaczeniem jest wspieranie dziaa z zakresu infrastruktury transportowej, które maj na celu stworzenie jednolitej sieci infrastrukturalnej na terenie Unii Europejskiej. Prowadzone dziki niemu modernizacje przyczyniaj si take do zabezpieczenia rodowiska naturalnego przed negatywnym oddziaywaniem transportu. ródo to w Rzeczpospolitej Polskiej wspomaga rozwój sieci drogowej oraz kolejowej. Projekty które odnosz si do transportu szynowego przygotowywane oraz realizowane s przez przedsibiorstwo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 14. cznie na realizacj wyej wymienionego programu w latach przeznaczono 37,7 mld. Euro rodków pochodzcych z Funduszu Spójnoci i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach te- 12 Rada Ministrów, 2005: Projekt Narodowego Planu Rozwoju na Lata , Rada Ministrów, Warszawa. s G. Kaczor, S. Krzemiski, Rozwój regionalny poprzez inwestycje infrastrukturalne przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Transport jako czynnik integracji regionów Translog 200, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin. s Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej, 2004: Zarzdzanie i kontrola Funduszu Spójnoci Ogólny Podrcznik, Warszawa. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013

10 98 A. Marcysiak, K. Pieniak-Lendzion, M. Lendzion, T. Drygiel go okoo 19,6 mld. Euro przekazano na rozwój i modernizacj infrastruktury transportowej na terenie Polski. Obszar dziaania programu zobrazowany zosta w formie 15 priorytetów, które okrelaj poszczególne komórki dziaania. W celu poprawy sytuacji transportu szynowego wdroono nastpujce programy: transport przyjazny rodowisku ,5 mln Euro (w tym 7 676,0 mln Euro z FS); bezpieczestwo transportu i krajowe sieci transportowe 3 596,1 mln Euro (w tym 3 056,7 mln Euro z EFRR); infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku i efektywno energetyczna 1 403,0 mln Euro (w tym 748,0 mln Euro z FS). Prowadzone w ramach tego projektu modernizacje oraz tworzenie nowych elementów infrastruktury skutkuj popraw jakoci transportu szynowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zaoeniami funduszy, które przeznaczono do jego finansowania 15. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata przewiduje take kontynuacj ju prowadzonych programów. Mona do nich zaliczy midzy innymi program modernizacji i rozwoju sieci transportowej i energetycznej w ramach sieci TEN-T. W ramach tego rodzaju dziaania nie jest moliwa znaczna partycypacja w kosztach przez Wspólnot Europejsk. Rozwój infrastruktury i obiektów jej podporzdkowanych w ramach tego programu wymusza konieczno zastosowania finansowania ze róde prywatnych. Jednym z podstawowych elementów jakie mieszcz si w tym gronie jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne 16. Finansowanie programów modernizacyjnych ze rodków Wspólnoty Europejskiej nie jest jedynym ródem pozyskania kapitau na inwestycje infrastrukturalne. Jednym ze znaczcych obszarów jakie pozwalaj na dotowanie tego rodzaju dziaa s take rodki midzynarodowych instytucji finansowych dziaajcych na terenie Europy i wiata. Finansowanie ze róde midzynarodowych odbywa si take z wykorzystaniem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Instytucja ta, stworzona w celu wsparcia przemian spoecznych i gospodarczy w Europie rodkowowschodniej pozwala na wykorzystanie rodków w trzech sektorach. W obszarze infrastruktury i rodowiska znaczna cz rodków jakie dostpne s dla Rzeczpospolitej Polskiej umiejscowiona jest w obszarze kolejnictwa. W ramach tej instytucji finansuje si modernizacje i restrukturyzacje przebiegajce w tym rodku przewozowym. Docelowym stanem jaki zakada projekt realizowany przez t organizacj jest komercjalizacja i prywatyzacja kolei w Polsce. Szczególny nacisk kadzie si w nim na inicjatywy lokalne, czego przykadem jest finansowanie projektu prywatyzacji spóek SKM oraz WKD w Warszawie. 17 W przypadku finansowania inwestycji zwizanych bezporednio z transportem szynowym niebagatelne znaczenie w odniesieniu do róde 15 ( ) 16 S. Krzemiski, róda finansowania rozwoju transportu, [ w: ] B. Liberadzki, op. cit., s Strategia dla Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bruksela 2004, s. 6. Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013 ZN nr 97

11 Rozwój infrastruktury transportu kolejowego w Polsce 99 kapitau krajowego maj porczenia i gwarancje Skarbu Pastwa 18. Odnosz si one do projektów majcych szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. rodek ten pozwala na zacignicie kredytów, dziki którym moliwe jest przeprowadzenie kosztownych i niebezpiecznych pod wzgldem poyczkodawców przedsiwzi takich jak modernizacja i restrukturyzacja grupy PKP. Podsumowanie W krajach Unii Europejskiej, prognozuje si daslszy wzrost przewozów, zarówno pasaerskich, jak i towarowych. Nasilenie inwestycji w zakresie modrnizacji infrastruktury kolejowej bdzie wymuszane koniecznoci spenienia wymaga prawnych Wspólnoty Europejskiej, nakazujcych rozwój przewozów kolejowych w opozycji do rozbudowanej sieci pocze drogowych. Midzynarodowy transport kolejowy napotyka na swojej drodze znaczne utrudnienia wynikajce z przyczyn gównie technicznych. Utrudnieniami tymi s midzy innymi odmienne systemy zasilania linii kolejowych, wystpujce na szlakach pastw europejskich. Rónice jakie pojawiaj si w tym aspekcie wymagaj zastosowania skomplikowanych i kosztownych rodków technicznych w celu realizacji przewozów transgranicznych. Stan Infrastruktury transportowej na liniach kolejowych w Polsce przedstawia si odmiennie w zalenoci od omawianego regionu. W ocenie jakociowej 35% linii kolejowych odznacza si stanem dobrym. Pozostae 65% klasyfikowane jest o stanie niezadowalajcym lub dostatecznym. Jednym z odcinków o infrastrukturze przystosowanej do standardów europejskich jest szlak E20, CE20 bdcy czci II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Przynaleno do tej jednostki organizacyjnej niesie za sob wymierne korzyci w postaci rozwoju infrastruktury punktowej i liniowej dziki znaczcym dotacjom ze rodków Unii Europejskiej. W toku modernizacji linii kolejowych E20 i CE20 zastosowano rozwizania umoliwiajce prowadzenie ruchu pocigów przy pomocy urzdze elektronicznych, pozwalajc tym samym na zwikszenie bezpieczestwa szlaku. Wraz z modernizacjami infrastruktury liniowej, przebudowano i unowoczeniono infrastruktur punktow dodajc elementy odpowiadajce za bezpieczestwo i informacj dla pasaerów. Finansowanie modernizacji infrastruktury transportu kolejowego na terenie Polski odbywa si gównie przy pomocy rodków pochodzcych ze róde midzynarodowych. Do rodków finansowych majcych swoje ródo w strukturach Unii Europejskiej mona zaliczy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójnoci, Finansowanie Sieci TEN, Program Marco Polo II. rodki finansowe pochodz take z takich instytucji jak: Bank wiatowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Wypada mie nadziej, e take w nowej perspektywie budeto- 18 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o porczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pastwa oraz niektóre osoby prawne, Dz.U Nr 79, poz ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013

12 100 A. Marcysiak, K. Pieniak-Lendzion, M. Lendzion, T. Drygiel wej UE na lata rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce znajdzie si wród dziaa priorytetowych. Bibliografia Barcik J., Czech P., 2010; Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na prze- omie ostatnich lat cz 2. Zesz. Nauk. Politechniki lskiej, s. Transport z. 68, s Instrukcja ID-12 (D-29) Wykaz Linii, PKP PLK S.A., Warszawa, 2011, s Kaczor G., Krzemiski S., Rozwój regionalny poprzez inwestycje infrastrukturalne przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Transport jako czynnik integracji regionów Translog 200, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin Koziarski S., 2005: Transport w Europie, Instytut lski w Opolu, Opole Krzemiski S., 2007: róda finansowania rozwoju transportu, [w:] B. Liberadzki, L. Mindur (red.), Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, Warszawa-Radom Masterplan dla transportu kolejowego w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, Mindur M., 2004: Wzajemne zwizki i zalenoci midzy rozwojem gospodarki a transportem, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa. s. 176, 211. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej, 2004: Zarzdzanie i kontrola Funduszu Spójnoci Ogólny Podrcznik, Warszawa. Nowosielski L., 1999: Organizacja przewozów kolejowych. Kolejowa Oficyna Wydawnicza. Warszawa PKP PLK. S.A. Szybciej, bezpieczniej, wygodniej, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, s Rada Ministrów, 2005: Projekt Narodowego Planu Rozwoju na Lata , Rada Ministrów, Warszawa. Strategia dla Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bruksela, Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o porczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pastwa oraz niektóre osoby prawne, Dz.U Nr 79 poz Wieldek A., 2008: Korytarze Transportowe, [w:] L. Mindur, Technologie Transportowe. Instytut Technologii I Eksploatacji, Warszawa-Radom. Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013 ZN nr 97

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych rodowisku L I F E I I I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku Przyk!ady innowacyjnego podej"cia do poprawy efektywno"ci "rodowiskowej europejskich przedsi#biorstw KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Warszawa, 5 grudnia 2008 r. Opracowane dla Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Agnieszka Merkisz-Guranowska Politechnika Poznaska LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI Rkopis

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1 Załącznik do Uchwały Nr Rady Ministrów z dnia 2008 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE CONFERENCE EURO 2012 Referaty studentów

REAL ESTATE CONFERENCE EURO 2012 Referaty studentów Studenckie Koo Naukowe Inwestycji i Nieruchomoci Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie REAL ESTATE CONFERENCE EURO 2012 Referaty studentów 17 listopada 2011 r. Warszawa Organizatorzy Real Estate Conference

Bardziej szczegółowo

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce MINISTER INFRASTRUKTURY Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce [ ] Mój rząd w trybie pilnym zakończy prace nad studium kolei dużych prędkości po to, aby jeszcze w tej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo