Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 dr Adam Marcysiak prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Magorzata Lendzion Tomasz Drygiel Rozwój infrastruktury transportu kolejowego w Polsce w ramach II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Development of railway infrastrukcture in Poland under Pan-European Transport Corridor II Streszczenie: Transport jest jednym z podstawowych ogniw gospodarek narodowych. Jest on niezbdny do zapewnienia waciwego dziaania systemu ekonomicznego danego pastwa. Wpyw transportu kolejowego na gospodark zmniejsza si sukcesywnie w ostatnich latach ze wzgldu na konkurencj ze strony innych rodków transportu. Przyczyn tego stanu rzeczy stao si take nieefektywne zarzdzanie poszczególnymi spókami kolejowymi. Restrukturyzacja przedsibiorstw oraz modernizacja taboru pozwala na wykorzystanie tego rodka przewozowego w wikszym stopniu w przyszoci. Stan infrastruktury transportu kolejowego poprawia si sukcesywnie w ramach modernizacji oraz rewitalizacji poszczególnych jej elementów. Ze wzgldów ekonomicznych oraz finansowych proces ten jest realizowany zazwyczaj w przypadku linii kolejowych o znaczeniu magistralnym bd lecych w ramach PKT. Linia kolejowa E20 jest jedn z najnowoczeniejszych linii kolejowych w Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to zwizane z jej pooeniem w strategicznym z punktu widzenia Polski oraz Unii Europejskiej korytarzu transportowym. Wchodzi ona w skad II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Sowa kluczowe: struktura przewozów towarowych w Polsce, stan, modernizacja, róda finansowania infrastruktury kolejowej Abstract: Transport is one of the fundamental cell of national economies. It is necessary for the proper functioning of the economic system of the country. In recent years, the impact of rail transport on the economy has declined steadily due to competition from other modes of transport. The reason of declining has also become ineffective management of rail companies. Corporate restructuring and modernization of the fleet allows to use this measure transport to a greater extent in the future. State of rail infrastructure is improving steadily. Due to economic and financial process is usually carried out in the case of railway or bus coupler importance lying in the PTS. The railway line E20 is one of the most modern railways in the Polish Republic. It is related to its strategic location in terms of Polish and European Union corridor. It is part of the second Pan-European Transport Corridor. Key words: structure of freight transport in Poland, state, modernization, funding railway infrastructure

2 90 A. Marcysiak, K. Pieniak-Lendzion, M. Lendzion, T. Drygiel Wstp Transport jest jednym z gównych czynników wpywajcych na warunki ycia w dzisiejszych czasach. Konieczno przemieszczania si, zwizana z szeregiem zmiennych, takich jak dynamiczne formy zatrudnienia, warunkuje wymagania stawiane przez potencjalnych pasaerów. Presja czasu oraz denie do ograniczania kosztów cakowitych wymaga zastosowania nowoczesnych rodków przewozowych w rónych gaziach transportu. Uwarunkowania spoeczne wymuszaj stosowanie specjalistycznych rozwiza pozwalajcych na wzrost komfortu oraz skrócenie czasu przemieszczania przy ograniczeniu niebezpieczestw zwizanych z poszczególnymi rodkami transportu. Konieczno ochrony rodowiska naturalnego wpywa na stosowanie alternatywnych w stosunku do transportu samochodowego form przemieszczania. Tworzenie spójnej sieci logistycznej w ramach UE warunkuje rozwój infrastruktury poszczególnych gazi transportowych. Przyczynia si do rozwoju gospodarczego oraz spoecznego caej Wspólnoty. Funkcjonowanie infrastruktury transportu kolejowego Infrastruktura transportowa dzielona jest zasadniczo na dwie podstawowe grupy, punktow oraz liniow. Podzia ten jest uwarunkowany przez naturalne waciwoci jakimi charakteryzuj si poszczególne elementy wchodzce w jej skad. Zrónicowanie to jest charakterystyczne dla kadej z gazi transportu, z zastrzeeniem odmiennych urzdze i obiektów jakie wchodz w skad poszczególnych rodzajów. W przewozach kolejowych infrastruktura liniowa obejmuje zasadnicze elementy szlaku kolejowego. Nale do nich elementy torowisk wraz z przylegymi do nich obiektami oraz urzdzeniami zarzdzania i sterowania ruchem kolejowym, a take rodki cznoci pomidzy taborem a stacjami rozrzdowymi. Torowiska s podstawowym elementem, niezbdnym do funkcjonowania przewozów kolejowych oraz innych szynowych, w formie, w jakiej przyjo si je powszechnie budowa i eksploatowa 1. Infrastruktura liniowa jest znacznie zrónicowana w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Róne szerokoci szlaków stanowi powany problem, który w poczeniu z pozostaymi przeciwnociami jakie mona spotka podczas prowadzenia dziaalnoci przewozowej taborem kolejowym przyczynia si do niskiego wykorzystania tego rodka transportu. Sukcesywnie wprowadzane zostaj jednak systemy, które powoduj ograniczenie wpywu lub te cakowite wyeliminowanie tych niedogodnoci, co stwarza przyszym i obecnym przewonikom kolejowym nowe moliwoci konfiguracji dostaw dziki zastosowaniu tyche technologicznych innowacji 2. 1 S. Koziarski, 2005: Transport w Europie, Instytut lski w Opolu, Opole. 2 L. Nowosielski, 1999: Organizacja, op. cit., s. 13. Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013 ZN nr 97

3 Rozwój infrastruktury transportu kolejowego w Polsce 91 Rola i znaczenie transportu kolejowego w gospodarce W wyniku zmiany systemu gospodarczego po roku 1989 i niedoinwestowania, transport kolejowy straci znaczn cz ze swojej pierwotnej pozycji rynkowej. Przyczyniy si do tego take transformacje w spóce PKP Polskie Koleje Pastwowe jakie zostay wymuszone w drodze akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz nieodpowiedzialne metody zarzdzania stosowane przez ówczesnych decydentów 3. W krajach Unii Europejskiej, na przestrzeni najbliszej dekady, prognozuje si dalszy wzrost przewozów, zarówno pasaerskich, jak i towarowych. Przyczynia si do tego niewtpliwie nasilenie inwestycji w infrastruktur kolejow, a take wymagania prawne Wspólnoty Europejskiej nakazujce rozwój przewozów kolejowych w opozycji do rozbudowanej sieci pocze drogowych. W Polsce obserwuje si stagnacj w przewozach, zarówno pod wzgldem adunków jak i pasaerów. Graficzny obraz struktury przewozów towarowych w Polsce w latach przedstawia rysunek 1. Rysunek 1. Udzia poszczególnych gazi transportu w transporcie towarów w latach (tony przewiezionego adunku) ródo: opracowanie wasne, GUS, Warszawa. Analizujc dane tabeli 1, wykazano e najczciej wykorzystywan gazi transportu jest transport samochodowy, którego udzia w latach waha si od 79% do 83%, a transport kolejowy waha si od 15%-13% wielkoci tony przewiezionego adunku. Utrata rynku przewozowego przez kolej jest niekorzystna dla gospodarki narodowej, poniewa powoduje wzrost wydatków budetowych na infrastruktur drogow. Przyczyn utraty przez kolej byo i nadal pozostaje nie- 3 M. Mindur, 2004: Wzajemne zwizki i zalenoci midzy rozwojem gospodarki a transportem, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa. s. 176, 211. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013

4 92 A. Marcysiak, K. Pieniak-Lendzion, M. Lendzion, T. Drygiel równomierne obcienie kosztami infrastruktury poszczególnych gazi transportu % wydatków przedsibiorstw kolejowych stanowi koszty infrastruktury, natomiast w przedsibiorstwach transportu samochodowego jedynie 8-10% to wydatki na infrastruktur 4. Przewozy realizowane za pomoc kolei elaznych ograniczaj si zasadniczo do przewozów masowych. Wynika to z charakterystycznych cech kolejnictwa, przyczyniajcych si do ekonomicznej racjonalnoci transportu towarów przy pomocy tego rodzaju rodka przewozowego. W 2010 r. produkty tego typu wynosiy 74,6% caoci przewozów realizowanych przez podmioty kolejowe w Polsce 5. Inaczej przedstawia si sytuacja na rynku przewozów pasaerskich realizowanych na przestrzeni lat (rysunek 2). Rysunek 2. Struktura przewozu pasaerów w Polsce w latach ródo: opracowanie wasne, GUS, Warszawa. Analiza danych zawartych na rysunku 2 wskazuje, na zahamowanie tempa spadku iloci pasaerskich przewozów kolejowych. Istotnym czynnikiem przyczyniajcym si do tej sytuacji jest zwikszony ruch w aglomeracjach miejskich wymuszajcy korzystanie z alternatywnych róde transportu. Nie bez znaczenia jest take lawinowy wzrost rynkowych cen paliw nakazujcy korzystanie ze rodków transportu publicznego ze wzgldów ekonomicznych. Modernizacje taboru oraz wymiana jego elementów na nowoczeniejsze równie przyczyniaj si do obserwowanego w roku 2011 w stosunku do roku 2000 wzrostu przewozów pasaerskich kolej. Sabnce zainteresowanie transportem drogowym realizowanym przez podmioty publiczne wynika midzy innymi z upadoci wielu tego typu przedsibiorstw na przestrzeni ostatniej dekady. 4 J. Barcik, P. Czech, 2010: Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na przeomie ostatnich lat cz2. Zesz. Nauk. Politechniki lskiej, s. Transport, z. 68, s Transport Wyniki dziaalnoci, op. cit. Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013 ZN nr 97

5 Rozwój infrastruktury transportu kolejowego w Polsce 93 Transport kolejowy odgrywa szczególn role w zahamowaniu wzrostu negatywnego oddziaywania caego transportu na jako rodowiska i zdrowia ludzi. Kolej jest znacznie mniej uciliwa dla rodowiska ni transport samochodowy, dlatego te obserwuje si ponowny powrót do tego rodka przewozowego. Stan infrastruktury kolejowej w Polsce w ramach II PKT Korytarze transportowe przebiegajce przez teren Polski odznaczaj si zasadniczo pooeniem poudnikowym lub równolenikowym. Druga grupa korytarzy obejmuje swym zasigiem III Korytarz Transportowy Berlin Kijów oraz II Korytarz Transportowy czcy Berlin z Moskw. W ramach infrastruktury transportowej lecej w tyche osiach wyrónia si najczciej drogi ekspresowe bd autostrady wraz z magistralnymi liniami kolejowymi. Sytuacja ta ma miejsce take w II Korytarzu Transportowym, w ramach którego s modernizowane i dostosowywane do standardów europejskich nastpujce szlaki: autostrada A2 czca w chwili obecnej granic zachodni z centrum kraju, a take jej planowane przeduenie do granicy wschodniej przez Pozna i Warszaw, droga krajowa nr. 2 spinajca obie granice, bdca wanym szlakiem transportowym dla towarów przemieszczajcych si transportem drogowym z terenów Europy Wschodniej i Azji na zachód, linia kolejowa E20 czca Kunowice z Terespolem przez Warszaw i Pozna a take poudniowa obwodnica Warszawy w ramach szlaku CE20. Spinajcy ze sob granic wschodni i zachodni szlak kolejowy o dugo 869 km, czyni go jednym z najduszych w Polsce. Suy on gównie tranzytowym przewozom materiaów sypkich i paliw, jak równie obsuguje midzynarodowe poczenia kolejowe w kierunku wschód - zachód 6. Plan modernizacyjny infrastruktury kolejowej jest sukcesywnie realizowany od 2006 roku. Perspektywy modernizacyjne zaoone przez PKP PLK S.A. poczynione w stosunku do przewozów pasaerskich i towarowych obejmuj okres do 2030 r. 7. Wedug nich w przypadku zrealizowania zaplanowanych na wyej wymienione lata inwestycji nastpi przyrost przewozów w transporcie kolejowym, zarówno pod wzgldem towarów jak i pasaerów (rysunek 3). 6 A. Wieldek, 2008: Korytarze Transportowe, op. cit., s Masterplan dla transportu kolejowego w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013

6 94 A. Marcysiak, K. Pieniak-Lendzion, M. Lendzion, T. Drygiel Pasaerski e Rysunek 3. Prognoza przewozów towarowych i pasaerskich do 2030 roku. ródo: opracowanie wasne na podst. Masterplan dla transportu kolejowego w Polsce, Warszawa, Wedug danych ze stycznia 2012 roku 35% linii kolejowych podlegajcych ocenie jakoci uzyskao dobry rezultat. Pozostae 65% zostao sklasyfikowane jako posiadajce niezadowalajcy lub dostateczny stan. Wynika to z gbokiego niedoinwestowania kolejnictwa w latach poprzednich 8. Odcinki E20 i CE20 zawieraj si w grupie szlaków, których stan okrela si jako dobry. W granicach polskich ten fragment II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego zawiera si w nastpujcych liniach kolejowych: linia kolejowa nr 2 Warszawa Terespol linia kolejowa nr 3 Warszawa Kunowice linia kolejowa nr 12 Skierniewice uków Wymienione fragmenty sieci kolejowej Rzeczpospolitej Polskiej odznaczaj si wysokimi parametrami eksploatacyjnymi. Zastosowano na nich nowoczesne technologie pozwalajce na prowadzenie ruchu pocigów z jednymi z najwikszych prdkoci handlowych 9. Wedug instrukcji ID-12, datowanej na rok 2011, na liniach kolejowych E20 i CE20 istniej ju w znaczcej mierze dostosowania do wysokich prdkoci szlakowych pozwalajc tym samym na osignicie korzystnych dla 8 PKP PLK. S.A. ( ) 9 Szybciej, bezpieczniej, wygodniej, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2010, s Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013 ZN nr 97

7 Rozwój infrastruktury transportu kolejowego w Polsce 95 podrónych czasów transportu pomidzy oddalonymi od siebie miejscami. S to w caoci linie magistralne o znaczeniu pastwowym, posiadajce dwa lub jeden tory szlakowe. Maksymalne prdkoci szlakowe na wymienionych liniach wynosz 160 km/h. Linie 2 i 3 maj znaczenie zasadnicze w przypadku przewozów pasa- erskich realizowanych na trasie Moskwa Berlin oraz innych krajowych relacjach na odcinku Kunowice Terespol. Minimalna prdko z jak poruszaj si pocigi wynosi 60 km/h w obrbie aglomeracji warszawskiej oraz na odcinkach przygranicznych znajdujcych si w pobliu granicy z Niemcami. Linia kolejowa nr 12 przynalena midzynarodowej drodze kolejowej CE20 ma znaczenie wybitnie towarowe. Obsuga pocigów pasaerskich realizowana jest na niewielkich odcinkach. W przewaajcej czci jest to linia dwutorowa, zelektryfikowana, o maksymalnej prdkoci szlakowej 100 km/h obowizujcej na caym odcinku na obu torach. Cao szlaku kolejowego E20, CE20 objta jest midzynarodowymi umowami AGTC oraz ATC, wyznaczajcymi odpowiednie korytarze transportowe 10. W toku modernizacji linii kolejowych E20 i CE20 zastosowano rozwizania umoliwiajce prowadzenie ruchu pocigów przy pomocy urzdze elektronicznych, pozwalajc tym samym na zwikszenie bezpieczestwa szlaku. Wraz z modernizacjami infrastruktury liniowej przebudowano i unowoczeniono infrastruktur punktow dodajc elementy odpowiadajce za bezpieczestwo i informacj dla pasaerów. Infrastruktura na liniach kolejowych w Polsce przedstawia si odmiennie w zalenoci od omawianego regionu. Jednym z odcinków o infrastrukturze przystosowanej do standardów europejskich jest szlak E20, CE20 bdcy czci II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Przynaleno do teje jednostki organizacyjnej niesie za sob wymierne korzyci w postaci rozwoju infrastruktury punktowej i liniowej dziki znaczcym dotacjom ze rodków Unii Europejskiej. róda finansowania rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce Infrastruktura transportu kolejowego jest jednym z podstawowych czynników warunkujcych sprawne oraz bezpieczne przewozy tym rodkiem transportu. Ze wzgldu na obecno Polski w Unii Europejskiej istnieje moliwo pozyskania dodatkowych rodków z budetu Wspólnoty na modernizacj infrastruktury kolejowej. W ramach Strategii Rozwoju Transportu na lata zaplanowano szereg inwestycji. Dotycz one wszystkich gazi transportu obecnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku transportu kolejowego obejmuj one gównie: prace modernizacyjne dotyczce infrastruktury; poprawy efektywnoci kolejowych przedsibiorstw transportowych; rozwoju nowoczesnych technologii transportowych; 10 Instrukcja ID-12 (D-29) Wykaz Linii, PKP PLK S.A., Warszawa 2011, s ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013

8 96 A. Marcysiak, K. Pieniak-Lendzion, M. Lendzion, T. Drygiel tworzenia sieci transportu miejskiego; tworzenia podstaw pod rozwój transportu intermodalnego. Przedstawione cele s jednym z podstawowych uwarunkowa funkcjonowania nowoczesnego transportu kolejowego na terenie Polski. Wraz z innymi zaoeniami zapisanymi w Narodowym Programie Rozwoju, do których nale- midzy innymi wspieranie gospodarki opartej na wiedzy, oddziauj one na wzrost konkurencyjnoci w transporcie. W rezultacie ma to wpyw na rozwój gospodarczy caego pastwa 11. W ramach Narodowego Planu Rozwoju zaplanowano znaczne rodki finansowe przeznaczone na rozwój infrastruktury kolejowej. Pochodz one z rónych róde. Znajduj si wród nich zarówno rodki z budetu krajowego jak równie z zagranicznego. Rozkad rodków w ramach tego programu przedstawiono na rysunku 4. 23;17% 30,8;23% rodkikrajowe rodki Midzynarodowe rodkiprywatne 80,6;60% Rysunek 4. Podzia wydatków w Narodowym Planie Rozwoju na lata w mld ródo: Projekt Narodowego Planu Rozwoju na Lata Analizujc dane przedstawione na rysunku 4 mona stwierdzi, i znaczna cz rodków jakie przeznaczono na wykonanie Narodowego Planu Rozwoju pochodzi ze rodków midzynarodowych. S to gównie zasoby kapitaowe zgromadzone na rónego rodzaju funduszach strukturalnych jakie posiada Unia Europejska. Udzia rodków prywatnych wynoszcy 17%, wynika z zaplanowanego na okres planu tworzenia nowych szlaków transportowych przy pomocy programu Partnerstwa Publiczno- -Prywatnego. Niewielki nakad krajowy, w porównaniu z kapitaem ze rodków midzynarodowych, odzwierciedla korzyci jakie przynioso wstpienie Rzeczpospolitej Polskiej w szeregi Wspólnoty Europejskiej. Wynika on po- 11 S. Krzemiski, róda finansowania rozwoju transportu, [w:] B. Liberadzki, op. cit., s. 97. Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013 ZN nr 97

9 Rozwój infrastruktury transportu kolejowego w Polsce 97 rednio take z koniecznoci wykorzystania rodków dostpnych w ramach perspektywy budetowej Unii do roku Kapita przeznaczony bezpo- rednio na finansowanie rozwoju infrastruktury wynosi w tym okresie 30,8 mld. Euro z czego 6,4 mld. pochodzi ze rodków krajowych. Finansowanie midzynarodowe w przypadku tych prac wynosi 16,1 mld. Euro. Sektor prywatny, wedug zaoe przedstawionych w Narodowym Planie Rozwoju wyda na ten obszar 8,3 mld. Euro 12. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest jednym z przejawów polityki strukturalnej prowadzonej przez Uni Europejsk. Zakada ona zwikszenie spójnoci poprzez modernizacj gospodarek krajów czonkowskich. W ramach prowadzonych dziaa tworzy si nowe obiekty infrastrukturalne oraz modernizuje si te, które ju istniej. Pozwala to na dostosowanie rozwoju poszczególnych krajów Wspólnoty do jednolitego poziomu. W ramach prowadzenia wyej wymienionej polityki stosuje si cztery instrumenty, jakimi s nastpujce fundusze infrastrukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejski Fundusz Spoeczny, Finansowy Instrument Orientacji Ryboówstwa 13. Wykorzystanie tego róda finansowania w modernizacji infrastruktury transportu kolejowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej opiera si zasadniczo na realizowaniu dziaa zapisanych w Narodowym Planie Rozwoju. Inwestycje prowadzone w ramach tego funduszu maj charakter gwarantujcy zmniejszenie dysproporcji regionalnych pomidzy poszczególnymi regionami i ich rozwój gospodarczy. Specyficznym funduszem europejskim, nie zaliczanym do grupy funduszy strukturalnych jest Fundusz Spójnoci. Jego gównym przeznaczeniem jest wspieranie dziaa z zakresu infrastruktury transportowej, które maj na celu stworzenie jednolitej sieci infrastrukturalnej na terenie Unii Europejskiej. Prowadzone dziki niemu modernizacje przyczyniaj si take do zabezpieczenia rodowiska naturalnego przed negatywnym oddziaywaniem transportu. ródo to w Rzeczpospolitej Polskiej wspomaga rozwój sieci drogowej oraz kolejowej. Projekty które odnosz si do transportu szynowego przygotowywane oraz realizowane s przez przedsibiorstwo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 14. cznie na realizacj wyej wymienionego programu w latach przeznaczono 37,7 mld. Euro rodków pochodzcych z Funduszu Spójnoci i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach te- 12 Rada Ministrów, 2005: Projekt Narodowego Planu Rozwoju na Lata , Rada Ministrów, Warszawa. s G. Kaczor, S. Krzemiski, Rozwój regionalny poprzez inwestycje infrastrukturalne przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Transport jako czynnik integracji regionów Translog 200, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin. s Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej, 2004: Zarzdzanie i kontrola Funduszu Spójnoci Ogólny Podrcznik, Warszawa. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013

10 98 A. Marcysiak, K. Pieniak-Lendzion, M. Lendzion, T. Drygiel go okoo 19,6 mld. Euro przekazano na rozwój i modernizacj infrastruktury transportowej na terenie Polski. Obszar dziaania programu zobrazowany zosta w formie 15 priorytetów, które okrelaj poszczególne komórki dziaania. W celu poprawy sytuacji transportu szynowego wdroono nastpujce programy: transport przyjazny rodowisku ,5 mln Euro (w tym 7 676,0 mln Euro z FS); bezpieczestwo transportu i krajowe sieci transportowe 3 596,1 mln Euro (w tym 3 056,7 mln Euro z EFRR); infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku i efektywno energetyczna 1 403,0 mln Euro (w tym 748,0 mln Euro z FS). Prowadzone w ramach tego projektu modernizacje oraz tworzenie nowych elementów infrastruktury skutkuj popraw jakoci transportu szynowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zaoeniami funduszy, które przeznaczono do jego finansowania 15. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata przewiduje take kontynuacj ju prowadzonych programów. Mona do nich zaliczy midzy innymi program modernizacji i rozwoju sieci transportowej i energetycznej w ramach sieci TEN-T. W ramach tego rodzaju dziaania nie jest moliwa znaczna partycypacja w kosztach przez Wspólnot Europejsk. Rozwój infrastruktury i obiektów jej podporzdkowanych w ramach tego programu wymusza konieczno zastosowania finansowania ze róde prywatnych. Jednym z podstawowych elementów jakie mieszcz si w tym gronie jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne 16. Finansowanie programów modernizacyjnych ze rodków Wspólnoty Europejskiej nie jest jedynym ródem pozyskania kapitau na inwestycje infrastrukturalne. Jednym ze znaczcych obszarów jakie pozwalaj na dotowanie tego rodzaju dziaa s take rodki midzynarodowych instytucji finansowych dziaajcych na terenie Europy i wiata. Finansowanie ze róde midzynarodowych odbywa si take z wykorzystaniem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Instytucja ta, stworzona w celu wsparcia przemian spoecznych i gospodarczy w Europie rodkowowschodniej pozwala na wykorzystanie rodków w trzech sektorach. W obszarze infrastruktury i rodowiska znaczna cz rodków jakie dostpne s dla Rzeczpospolitej Polskiej umiejscowiona jest w obszarze kolejnictwa. W ramach tej instytucji finansuje si modernizacje i restrukturyzacje przebiegajce w tym rodku przewozowym. Docelowym stanem jaki zakada projekt realizowany przez t organizacj jest komercjalizacja i prywatyzacja kolei w Polsce. Szczególny nacisk kadzie si w nim na inicjatywy lokalne, czego przykadem jest finansowanie projektu prywatyzacji spóek SKM oraz WKD w Warszawie. 17 W przypadku finansowania inwestycji zwizanych bezporednio z transportem szynowym niebagatelne znaczenie w odniesieniu do róde 15 ( ) 16 S. Krzemiski, róda finansowania rozwoju transportu, [ w: ] B. Liberadzki, op. cit., s Strategia dla Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bruksela 2004, s. 6. Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013 ZN nr 97

11 Rozwój infrastruktury transportu kolejowego w Polsce 99 kapitau krajowego maj porczenia i gwarancje Skarbu Pastwa 18. Odnosz si one do projektów majcych szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. rodek ten pozwala na zacignicie kredytów, dziki którym moliwe jest przeprowadzenie kosztownych i niebezpiecznych pod wzgldem poyczkodawców przedsiwzi takich jak modernizacja i restrukturyzacja grupy PKP. Podsumowanie W krajach Unii Europejskiej, prognozuje si daslszy wzrost przewozów, zarówno pasaerskich, jak i towarowych. Nasilenie inwestycji w zakresie modrnizacji infrastruktury kolejowej bdzie wymuszane koniecznoci spenienia wymaga prawnych Wspólnoty Europejskiej, nakazujcych rozwój przewozów kolejowych w opozycji do rozbudowanej sieci pocze drogowych. Midzynarodowy transport kolejowy napotyka na swojej drodze znaczne utrudnienia wynikajce z przyczyn gównie technicznych. Utrudnieniami tymi s midzy innymi odmienne systemy zasilania linii kolejowych, wystpujce na szlakach pastw europejskich. Rónice jakie pojawiaj si w tym aspekcie wymagaj zastosowania skomplikowanych i kosztownych rodków technicznych w celu realizacji przewozów transgranicznych. Stan Infrastruktury transportowej na liniach kolejowych w Polsce przedstawia si odmiennie w zalenoci od omawianego regionu. W ocenie jakociowej 35% linii kolejowych odznacza si stanem dobrym. Pozostae 65% klasyfikowane jest o stanie niezadowalajcym lub dostatecznym. Jednym z odcinków o infrastrukturze przystosowanej do standardów europejskich jest szlak E20, CE20 bdcy czci II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Przynaleno do tej jednostki organizacyjnej niesie za sob wymierne korzyci w postaci rozwoju infrastruktury punktowej i liniowej dziki znaczcym dotacjom ze rodków Unii Europejskiej. W toku modernizacji linii kolejowych E20 i CE20 zastosowano rozwizania umoliwiajce prowadzenie ruchu pocigów przy pomocy urzdze elektronicznych, pozwalajc tym samym na zwikszenie bezpieczestwa szlaku. Wraz z modernizacjami infrastruktury liniowej, przebudowano i unowoczeniono infrastruktur punktow dodajc elementy odpowiadajce za bezpieczestwo i informacj dla pasaerów. Finansowanie modernizacji infrastruktury transportu kolejowego na terenie Polski odbywa si gównie przy pomocy rodków pochodzcych ze róde midzynarodowych. Do rodków finansowych majcych swoje ródo w strukturach Unii Europejskiej mona zaliczy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójnoci, Finansowanie Sieci TEN, Program Marco Polo II. rodki finansowe pochodz take z takich instytucji jak: Bank wiatowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Wypada mie nadziej, e take w nowej perspektywie budeto- 18 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o porczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pastwa oraz niektóre osoby prawne, Dz.U Nr 79, poz ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013

12 100 A. Marcysiak, K. Pieniak-Lendzion, M. Lendzion, T. Drygiel wej UE na lata rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce znajdzie si wród dziaa priorytetowych. Bibliografia Barcik J., Czech P., 2010; Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na prze- omie ostatnich lat cz 2. Zesz. Nauk. Politechniki lskiej, s. Transport z. 68, s Instrukcja ID-12 (D-29) Wykaz Linii, PKP PLK S.A., Warszawa, 2011, s Kaczor G., Krzemiski S., Rozwój regionalny poprzez inwestycje infrastrukturalne przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Transport jako czynnik integracji regionów Translog 200, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin Koziarski S., 2005: Transport w Europie, Instytut lski w Opolu, Opole Krzemiski S., 2007: róda finansowania rozwoju transportu, [w:] B. Liberadzki, L. Mindur (red.), Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, Warszawa-Radom Masterplan dla transportu kolejowego w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, Mindur M., 2004: Wzajemne zwizki i zalenoci midzy rozwojem gospodarki a transportem, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa. s. 176, 211. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej, 2004: Zarzdzanie i kontrola Funduszu Spójnoci Ogólny Podrcznik, Warszawa. Nowosielski L., 1999: Organizacja przewozów kolejowych. Kolejowa Oficyna Wydawnicza. Warszawa PKP PLK. S.A. Szybciej, bezpieczniej, wygodniej, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, s Rada Ministrów, 2005: Projekt Narodowego Planu Rozwoju na Lata , Rada Ministrów, Warszawa. Strategia dla Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bruksela, Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o porczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pastwa oraz niektóre osoby prawne, Dz.U Nr 79 poz Wieldek A., 2008: Korytarze Transportowe, [w:] L. Mindur, Technologie Transportowe. Instytut Technologii I Eksploatacji, Warszawa-Radom. Seria: Administracja i Zarzdzanie (24)2013 ZN nr 97

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00,

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, Połączenia Portów Szczecin, Świnoujście polskimi liniami kolejowymi osi Północ - Południe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry

Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry 12.08.2015 Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ Szanowny Panie, czy mozna dosta wizualizacj terminalu

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei Podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei www.mir.gov.pl Berlin, dn. 22.09.2014 r. INNOTRANS MIĘDZYNARODOWE TARGI

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Targi InfraTech 2004 Konferencja: Narodowy Program Rozwoju Infrastruktury 1 września 2004, Warszawa Marek Krawczyk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Uwarunkowania transportu żeglugi śródlądowej na drogach wodnych w Polsce i poza granicami kraju Problemy polityki transportowej na Odrze

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 Leszek Mindur DROGOWEGO W POLSCE W LATACH 2003 2014 Streszczenie: W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Zastępca Dyrektora Centrum Kolei Dużych Prędkości Katowice, 16.03.2011 r. Historia linii dużych prędkości na świecie. Przykłady pierwszych

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 37, t. 2 Ewa Rauba Politechnika Biaostocka OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA PACI

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIC TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD NA TOPIE TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Radosław Kacperczyk AUSTRIA BELGIA CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego.

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Skala inwestycji PKP PLK S.A. 2007-2015 Nakłady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU MORSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ DO 2018 ROKU Andrzej Gdula Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i śeglugi Śródlądowej Konferencja Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej

Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej Łódź, 31 maja 2012 Plan prezentacji: Poznań i aglomeracja poznańska podstawowe informacje Poznań na tle europejskich

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku us ug logistycznych w Polsce w latach 2008-2011 The development of logistics services in Poland in 2008-2011

Rozwój rynku us ug logistycznych w Polsce w latach 2008-2011 The development of logistics services in Poland in 2008-2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion dr in. Adam Marcysiak Uniwersytet Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W celu realizacji Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013, jest niezbdne dokoczenie procesu wyposaania spółek, które PKP SA utworzyła na podstawie ustawy z dnia 8 wrzenia

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX. Sektor finansów publicznych. 1. Kształt sektora finansów publicznych

Rozdział IX. Sektor finansów publicznych. 1. Kształt sektora finansów publicznych Rozdział IX Sektor finansów publicznych 1. Kształt sektora finansów publicznych Trwały rozwój gospodarczy wymaga stabilnych i zdrowych finansów publicznych. Finanse publiczne s z jednej strony odbiciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Ponisza instrukcja dotyczy: zabezpieczenia spaty kwot poyczek inwestycyjnych udzielonych

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r.

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Obecne umiejscowienie PKP PLK S.A. na rynku Urząd Transportu Kolejowego Wykonawcy robót, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce dr Jędrzej Gadziński mgr Janusz Górny Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych logistycznych inwestycji wspieranych środkami publicznymi w transporcie kolejowym

Analiza wybranych logistycznych inwestycji wspieranych środkami publicznymi w transporcie kolejowym WIŚNIEWSKI Tomasz 1 ZAJĄC Mateusz 2 Analiza wybranych logistycznych inwestycji wspieranych środkami publicznymi w transporcie kolejowym WPROWADZENIE Jako jeden z ważniejszych celów rozwoju Polski w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 2.0.4.1. STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM Projekt wykonawczy Sterowanie ruchem kolejowym str. 6 ZAWARTO OPRACOWANIA I. CZ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe PROJEKT USTAWA z dnia...2005 o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Bia ostockiej

Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Bia ostockiej Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Biaostockiej Politechnika Biaostocka w latach 2013-2015 zamierza zrealizowa 3 due projekty ukierunkowane na edukacj, dydaktyk, realizacj bada oraz promowanie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Krystyna Dziworska Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Krystyna Dziworska Kierownik Katedry 2 Prof. dr hab. Krystyna Dziworska Kierownik Katedry Zakad Inwestycji Dr Krzysztof Szczepaniak Prof. UG, dr hab. Anna Górczyska Dr Anna Wojewnik- Filipkowska Dr Grzegorz Bulczak Dr Grzegorz Bulczak Mgr

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2013

MINISTERSTWO TRANSPORTU STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2013 Warszawa, kwiecie 2007 SPIS TRECI SPIS TRECI... 2 Wprowadzenie... 4 1 Kierunki polityki transportowej rzdu w zakresie transportu

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Po"'czenie parku z Nowym Centrum jeszcze w tym roku!

Po'czenie parku z Nowym Centrum jeszcze w tym roku! . . . Po"'czenie parku z Nowym Centrum jeszcze w tym roku! Rada Miasta Pruszcz Gda'ski zarezerwowa#a w bud%ecie miasta 900 tysi"cy z#otych na budow" ci&gu pieszego z nowego centrum do parku na rogu ulic:

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI PLAN SPÓJNOŚCI KOMUNIKACJI DROGOWEJ I KOLEJOWEJ 2014-2020 24 września 2015 r.

KUJAWSKO-POMORSKI PLAN SPÓJNOŚCI KOMUNIKACJI DROGOWEJ I KOLEJOWEJ 2014-2020 24 września 2015 r. 24 września 2015 r. UWARUNKOWANIA: Rozpoczęcie realizacji RPO uzależnione jest od spełnienia wymogów warunkowości ex-ante, tj. zapewnienia określonych warunków wyjściowych umożliwiających efektywne korzystanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020

Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji Olsztyn, 2014 r. WSTĘP Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zielona Góra, 15.02.2016 r.

PROGRAM OPERACYJNY Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zielona Góra, 15.02.2016 r. PROGRAM OPERACYJNY Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zielona Góra, 15.02.2016 r. Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505 Spis treści WSTĘP 11 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 17 1.1. Proces produkcyjny i jego elementy 17 1.2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 19 1.3. Rola czynników

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności 2 współfinansowane przez Fundusz Spójności są trwałym i efektywnym sposobem inwestowania we wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej

Bardziej szczegółowo

Wiesława Ziółkowska. Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Wydanie pite zmienione i uzupełnione

Wiesława Ziółkowska. Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Wydanie pite zmienione i uzupełnione Wiesława Ziółkowska Finanse publiczne Teoria i zastosowanie Wydanie pite zmienione i uzupełnione Wydawnictwo Wyszej Szkoły Bankowej Pozna 2012 Wydanie pierwsze 2000, drugie 2002, trzecie 2005, czwarte

Bardziej szczegółowo

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy 2000-2006 W ramach funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r.

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r. Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl Wisła 5-7.09 2007 r. Słuba Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje w realnej rzeczywistoci, ukształtowanej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo

Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012

Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012 Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012 Łódź Trzecie co do wielkości miasto w Polsce 740 tys. mieszkańców Aglomeracja 1,3 mln mieszkańców Region 2,6 mln mieszkańców Centrum Akademickie: 24 uczelnie wyższe 120

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE GRUP KAPITA OWYCH POLSKIEGO SEKTORA ENERGETYCZNEGO

CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE GRUP KAPITA OWYCH POLSKIEGO SEKTORA ENERGETYCZNEGO Olimpia Grabiec Wysza Szkoa Humanitas w Sosnowcu CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE GRUP KAPITAOWYCH POLSKIEGO SEKTORA ENERGETYCZNEGO CHARACTERISTICS AND PERFORMANCE OF EQUITY GROUPS POLISH ENERGY SECTOR

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe realokacje funduszy strukturalnych w ramach PO*

Dotychczasowe realokacje funduszy strukturalnych w ramach PO* Dotychczasowe realokacje funduszy strukturalnych w ramach PO* program priorytet/działanie wartość realokacji środków UE działanie, do którego zostały realokowane środki UE data podjęcia decyzji przez KM

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Zakres prezentacji Istniejące korytarze transportowe w Eurazji. Znaczenie euro-azjatyckich korytarzy transportowych dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo