BEZPIECZEŃSTWO NA POLSKIEJ KOLEI. TEORIA I PRAKTYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO NA POLSKIEJ KOLEI. TEORIA I PRAKTYKA"

Transkrypt

1 Załącznik 1 BEZPIECZEŃSTWO NA POLSKIEJ KOLEI. TEORIA I PRAKTYKA 1. WSTĘP Mając na uwadze ostatnie wydarzenia na kolei oraz znaną starą prawdę że najważniejsze na kolei i dla kolei oraz pasażerów jest ich bezpieczeństwo, chciałbym postawić tezę, że od wielu lat w Polsce ( nie tylko w przedsiębiorstwach grupy PKP) poziom bezpieczeństwa na kolei się obniża a osoby i instytucje za nie odpowiedzialne nie mają pomysłu na jego poprawę. Potwierdzeniem tego jest fakt coraz większej ilości zdarzeń kolejowych (poważnych wypadków, wypadków i incydentów w nomenklaturze kolejowej, a np. katastrof transportowych w nomenklaturze sądowej) np. w ostatnim czasie Bydgoszcz czy Szczekociny. Twierdzę również że jeżeli w tej sprawie Rząd i Parlament nie podejmie radykalnych działań a nie tylko doraźnych i medialnych, to takie Bydgoszcze i Szczekociny będą się powtarzać w niedalekiej przyszłości, a opinia o kolei jako najbezpieczniejszym środku transportu jakim jest jeszcze dzisiaj będzie tylko gołosłownym frazesem. 2. MIEJSCE BEZPIECZEŃSTWA W EUROPEJSKICH REGULACJACH PRAWNYCH Mając na uwadze działania Parlamentu Europejskiego i Europejskiej Agencji Kolejowej związane z funkcjonowaniem kolei w Europie można stwierdzić że sprawy bezpieczeństwa są dla nich - tak jak powinny być - na pierwszym miejscu, a opracowane i wdrożone podstawowe dokumenty z nim związane (Rys.1) obejmują w pełni podstawowe działania związane z funkcjonowaniem kolei[1]. Ostatnia Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa 110/2008 obejmuje również bardzo Dyrektyw a 440/91 wymagania bezpieczeństwa Dyrektywa 49/04 Dyrektywa 57/08 odpowiedzialność za utrzymanie Dyrektywa 110/08 liberalizacja rynku kolejowego wymagania interoperacyjności Rys. 1 Rozwój wybranych wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa w UE ważne zagadnienie dla bezpieczeństwa na kolei jakim jest utrzymanie pojazdów kolejowych (w tym naprawę pojazdów kolejowych). Dyrektywa ta wdrożyła drugi obowiązkowy - po Certyfikacie Bezpieczeństwa (SMS) dla Przewoźników i Właścicieli Infrastruktury Kolejowej - Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM) dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów. Z dokumentów tych również wyraźnie wynika rola i miejsce dla dwóch bardzo ważnych dla bezpieczeństwa na kolei podmiotów w Polsce jakimi są instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo na kolei tj. Urząd Transportu Kolejowego oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Instytucje te powinny być w poszczególnych krajach niezależne od organów państwowych (Ministerstwa Transportu) które powinno dbać i gwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pasażerów i towarów. Państwo (Rząd) natomiast powinno zabezpieczyć tym instytucją sprawy 1

2 Aktualnie na podstawie Dyrektywy 110 każdy podmiot może być "Jednostką odpowiedzialną za utrzymanie Taboru Kolejowego" organizacyjne i odpowiednie finansowanie. Zależności odziaływania poszczególnych certyfikatów na podmioty związane z koleją przedstawia (Rys.2). Wynika z niego również że w polskim prawie pojawiły się Rys. 2 Systemy zarządzanie bezpieczeństwem w UE bocznice których nie ma w prawie europejskim w zakresie wymagań związanych z bezpieczeństwem i nie są objęte obowiązkowymi certyfikatami, tylko UTK wydaje im Świadectwo Bezpieczeństwa. Jest ich w Polsce ponad 3 tysiące a świadectwa bezpieczeństw ma kilkaset. Nie dotyczy ich również sprawozdawczość powypadkowa. W Europie i na świecie funkcjonuje również dynamicznie się rozwijający nieobowiązkowy certyfikat IRIS dla producentów i zakładów naprawczych taboru kolejowego, który jest wydawany przez 14 europejskich jednostek certyfikacyjnych. W Europie funkcjonuje i jest znany Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Kolejowym, którego fragment przedstawia (Rys.3). 2

3 Rys.3 Fragment Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Transportu Szynowego Jak widać jego oddziaływanie jest bardzo duże w transporcie szynowym a np. w Polsce nie ma jednej z 4-ch jednostek kontrolujących jakim jest Jednostka Oceniająca. 3. SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM (SMS) DLA PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO I ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ Od 2010 roku w Europie funkcjonuje obowiązkowy System SMS dla Przewoźnika Kolejowego i Zarządcy Infrastruktury Kolejowej. Niżej przedstawione są podstawowe definicje z nimi związane tj.: System zarządzania bezpieczeństwem oznacza organizację i działanie przyjęte przez zarządcę infrastruktury i przewoźnika kolejowego dla zapewnienia bezpieczeństwa Autoryzacja bezpieczeństwa oznacza dokument potwierdzający ustanowienie przez zarządcę infrastruktury systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej Certyfikat bezpieczeństwa oznacza dokument potwierdzający ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego Z definicji tych wynika że podmioty te powinny w Polsce zagwarantować pasażerom i towarom odpowiedni poziom bezpieczeństwa a jeżeli go nie zapewnią to powinny być im odbierane Certyfikaty Bezpieczeństwa i powinni ponosić konsekwencje karne i finansowe. Podstawowymi elementami systemu zarządzania bezpieczeństwem są: 1) programy poprawy bezpieczeństwa zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego określające ich cele w tym zakresie, ilościowe i jakościowe parametry osiągnięcia określonego poziomu bezpieczeństwa, sposób przekazania informacji zawartych w programie pracownikom przedsiębiorstwa 2) opisy procedur, jakie wdrożono lub należy wdrożyć w przedsiębiorstwie dla osiągnięcia celów przyjętych w programach poprawy bezpieczeństwa zapewniających zgodność uzyskanych efektów z Technicznymi Specyfikacjami interoperacyjności, przepisami krajowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i decyzjami Prezesa UTK dotyczącymi bezpieczeństwa 3) opisy procedur, jakie wdrożono lub należy wdrożyć dla zapewnienia utrzymania infrastruktury kolejowej, urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego oraz pojazdów kolejowych, na 3

4 poziomie zgodnym ze standardami obowiązującymi w zakresie bieżącego utrzymania oraz w okresie całego wieloletniego cyklu użytkowania; 4) szczegółowe opisy procedur i metod dokonywania w przedsiębiorstwie oceny ryzyka powstałego w związku z prowadzeniem działalności eksploatacyjnej infrastruktury kolejowej, urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego i pojazdów kolejowych 5) sposób sprawowania nadzoru nad oceną ryzyka przy prowadzeniu działalności na dotychczasowych warunkach, jak również w przypadku wprowadzenia zmian w dotychczasowej działalności lub gdy zastosowano nowy rodzaj urządzeń lub materiału powodującego powstanie nowego ryzyka, które dotychczas nie występowało; 6) systemy i programy szkolenia pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, z przewozem towarów niebezpiecznych, przesyłek nadzwyczajnych, obsługą i utrzymaniem urządzeń biorących udział w prowadzeniu ruchu i pojazdów oraz zapewniające kwalifikacje pracowników na poziomie gwarantującym właściwe i bezpieczne prowadzenie działalności 7) rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwie zapewniające prawidłowy dostęp do informacji związanych z bezpieczeństwem w ramach przedsiębiorstwa oraz wymianę informacji pomiędzy uczestnikami procesu przewozowego na określonej infrastrukturze, a także sposób dokumentowania informacji oraz tryb sprawowania nadzoru nad ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. 8) procedury zgłaszania i dokumentowania wszystkich zaistniałych wypadków i incydentów zapewniające, aby wszystkie były zgłaszane i badane w celu określenia i realizacji działań zapobiegawczych. 9) obowiązujące w przedsiębiorstwie postanowienia o częstotliwości i trybie wewnętrznych audytów oraz kontroli systemu bezpieczeństwa na różnych poziomach zarządzania w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem. 10) inne postanowienia wynikające z planów działania przedsiębiorstwa, systemu alarmowania i informowania o niebezpieczeństwach, w tym wszelkie uzgodnienia z odpowiednimi władzami publicznymi. W każdym certyfikowanym przedsiębiorstwie kolejowym powinno się uwzględniać i raportować zgodnie z wymaganiami UE: (CSI) Wspólne wskaźniki bezpieczeństwa informacje statystyczne odnoszące się do wypadków i incydentów kolejowych, skutków wypadków, bezpieczeństwa technicznego infrastruktury kolejowej i zarządzania bezpieczeństwem. (CSM) Wspólne metody oceny bezpieczeństwa - ustalone w celu opisania sposobu oceny poziomu bezpieczeństwa, spełniania wymagań bezpieczeństwa oraz zgodności z innymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa. (CST) Wspólne wymagania bezpieczeństwa minimalne poziomy bezpieczeństwa, które powinny być osiągnięte przez różne części systemu kolejowego. Przykładowe wymagania dla przewoźnika kolejowego w ramach SMS przedstawia (Rys.4). W ramach procesu transportowego niezbędnym jego elementem jest ocena ryzyka (Rys. 5) 4

5 Nadzór nad procesem przesyłek nadzwyczajnych Rys. 4 Praktyczny model systemu zarządzania bezpieczeństwem dla przewoźnika kolejowego Rys. 5 Zarządzanie ryzykiem w transporcie 5

6 Analizując poziom bezpieczeństwa (kulturę bezpieczeństwa) w polskich przedsiębiorcach kolejowych ( Rys. 6 ) należy zastanowić się w którym miejscu aktualnie jesteśmy. Rys. 6 Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie kolejowym 4. WYBRANE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA NA KOLEI W POLSCE 4.1. Urząd Transportu Kolejowego (UTK), w ramach krajowego systemu kolejowego, pełni funkcję Krajowej Władzy Bezpieczeństwa i Krajowego Organu Regulacyjnego a także od 2009 roku, funkcję krajowego organu właściwego w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym. Podkreślić przy tym należy, iż zakres zadań urzędu wynikających wprost z prawodawstwa wspólnotowego podlegał w ostatnich latach systematycznemu rozszerzaniu. Szczególna dynamika w tym zakresie odnotowana została latach przede wszystkim w odniesieniu do aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i spójności technicznej systemu kolejowego. W tym okresie weszło w życie łącznie 29 aktów prawa wspólnotowego, w istotny sposób rozszerzających zakres zadań Prezesa UTK oraz modyfikujących jego rolę i kompetencje wobec podmiotów krajowego i wspólnotowego rynku transportu kolejowego. Istotna część z wymienionej grupy nowych aktów prawa UE nie została w żaden sposób powiązana z krajowym systemem prawnym. Ponadto opracowaniu tych aktów na poziomie wspólnotowym nie towarzyszyło szacowanie na poziomie krajowym zasobów finansowych, osobowych i technicznych, niezbędnych do skutecznej realizacji nowych zadań (brak opracowywania ocen skutków regulacji stanowiących istotny element krajowej ścieżki legislacyjnej) (Rys. 7, 8, 9). Istotne dysproporcje pomiędzy zakresem nowych zadań oraz zasobami przeznaczonymi do ich realizacji odnotowywane były już w okresie wdrażania w warunkach polskich wymagań drugiego pakietu kolejowego* w roku Istotne nasilenie problemu niedoinwestowania kadrowego urzędu nastąpiło jednak w trakcie wdrażania wymagań trzeciego pakietu kolejowego** w latach Ograniczone zasoby 6

7 Wydatki (w tysiącach zł.) budżetowe urzędu, w tym wysokość środków na wynagrodzenia, generują jeszcze jeden istotny problem związany ze stopniowym odpływem wykształconej w urzędzie kadry oraz brakiem możliwości jej substytucji. Aktualny poziom wynagrodzeń, które urząd może zaoferować nie jest bowiem całkowicie konkurencyjny ani w stosunku do wynagrodzeń oferowanych w innych urzędach wykonujących porównywalne zadania w kraju ani tym bardziej w stosunku do wynagrodzeń oferowanych przez podmioty funkcjonujące w ramach nadzorowanego sektora gospodarki (przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury kolejowej, producenci, jednostki badawcze). Istotne trudności dotyczą również kwestii dostosowywania kompetencji kadry aktualnie zatrudnionej w urzędzie do nowych wymagań prawa wspólnotowego. Nowe podejście do problematyki zarządzania bezpieczeństwem w ramach zliberalizowanego rynku, nie występujące dotychczas w wymaganiach prawa krajowego, wymusza nabywanie przez pracowników nowych kompetencji między innymi w zakresie podejścia procesowego, systemów zarządzania (jakość, kompetencje, bezpieczeństwo), prowadzenia audytów finansowych i organizacyjnych oraz szacowania ryzyk. Plan wydatków budżetowych urzędów wykonujących podobne funkcje zgodny z ustawą budżetową na 2011 rok UTK URE UOKiK WUG UKE Urząd Rys. 7 Plan wydatków budżetowych urzędów wykonujących podobne funkcje zgodny z ustawa budżetową na 2011 rok 7

8 Łączne zasoby kadrowe urzędów pełniących zadania regulatorów rynku i władz bezpieczeństwa PL UTK UK ORR BNetzA DE EBA liczba pracowników Rys.8 Ilości pracowników w urzędach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei w Polsce, Anglii i Niemczech 4.2 Część bocznic kolejowych, dworce kolejowe oraz wybrane podmioty gospodarcze w Polsce nie są objęte nadzorem ani certyfikacją co powoduje że są zafałszowane statystyki zdarzeń kolejowych. Można powiedzieć że system bezpieczeństwa jest tak bezpieczny jak bezpieczne jest jego najsłabsze ogniwo, a w tym przypadku ogniwa w ogóle nie ma. W UE dworce i bocznice np. wchodzą w skład infrastruktury kolejowej i wtedy są objęte obowiązkową certyfikacją. 4.3 Dodanie niezgodnie z dyrektywami europejskimi i polskimi ustawami przez PKP PLK S.A. nowej kategorii zdarzeń kolejowych trudności eksploatacyjne i zobowiązanie przewoźników do ich naśladowania zafałszowuje statystyki zdarzeń kolejowych w Polsce. Co będzie jak Europejska Agencja Kolejowe przeprowadzi w Polsce kontrolę lub audyt. 4.4 W Polsce nie określono miejsca i czasu zarządzania systemem bezpieczeństwa technicznego w projektach infrastruktury kolejowej (Rys.8). W związku z tym kto będzie odbierał gotowe projekty modernizacji infrastruktury kolejowej? Chyba nie UTK który nie nadzoruje poszczególnych etapów tych projektów. Co będzie z rozliczeniami tych projektów przez UE jeżeli nie będzie gwarancji bezpieczeństwa? Wszystkie firmy europejskie realizujące te projekty wiedzą że w ich krajach obowiązkowo są inżynierowie bezpieczeństwa tzn wyspecjalizowane firmy które w SIWS mają zagwarantowane około 5% budżetu inwestycji infrastrukturalnej. System Zarządzania Bezpieczeństwem Technicznym ma być adekwatny dla każdej fazy projektu i wymaga aby: Zdefiniować Plan Zapewnienia Bezpieczeństwa Systemu; Posługiwać się oceną ryzyka dla demonstracji bezpieczeństwa systemu; Założyć Rejestr Zagrożeń (Hazard Log) zidentyfikowanych w procesie HAZOP, bądź w inny sposób, oraz określić działania dla kontroli/zmniejszenia ryzyka; 8

9 Budować argumenty dowodzące bezpieczeństwa systemu i prezentować je regularnie odpowiednim władzom (współudziałowcy, straż pożarna, kolejowi inspektorzy bezpieczeństwa, etc.); Dotyczy bezpieczeństwa operacyjnego kolei; Zapewnia współudziałowców, że bezpieczeństwo jest oceniane przez kompetentnych specjalistów posługującymi się zaakceptowanymi metodami oceny; Projekt odpowiada na wymagania bezpieczeństwa określone przez współudziałowców. Takie zalecenie znalazło się w Implementacji Master Planu dla Polskiej Kolei do 2015 roku. Koncepcja i założenia (Zarys projektu) Eksploatacja obserwowana Studium wykonalności Akceptacja Projekt Uruchamianie Zamówienia i zakup systemów Testowanie Budowa i Instalacje Rys. 9 Zakres działalności inżyniera bezpieczeństwa w projektach infrastrukturalnych 4.5 W Polsce brakuje specjalistycznej kadry odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w transporcie kolejowym a można powiedzieć, że prawie jej brak. Braki te są w Urzędzie Transportu Kolejowego, u przewoźników kolejowych, właścicieli infrastruktury, producentów i zakładów naprawczych taboru kolejowego jak również na polskich uczelniach. Zresztą sprawa kadr dla kolei jest osobnym bardzo ważnym problemem który już, a szczególnie za kilka lat zablokuje rozwój polskiej kolei. Inne są przyczyny ich braku w UTK a inne w pozostałych jednostkach. W UTK brakuje w dziale bezpieczeństwa etatów jak również pieniędzy na specjalistyczne szkolenia i kursy. Nie można specjalistę od bezpieczeństwa zastąpić nawet najbardziej doświadczonym kolejarzem który nie ma pojęcia o bezpieczeństwie. Zresztą przykładem mogą być wymogi stawiane przez ERA lub inne podmioty kolejowe: specjalistyczne wykształcenie kolejowe, 5 lat praktyki kolejowej, udokumentowane doświadczenie w wdrażaniu systemów bezpieczeństwa itd. Czy ktoś może sobie wyobrazić chorego na serce który pójdzie się leczyć do lekarza ale np. lekarza ginekologa? W ostatnim czasie po serii wypadków mamy wielu mędrców którzy wypowiadają się w mediach o transporcie kolejowym( to nie jest za bardzo szkodliwe choć niekiedy śmieszne) ale żeby wypowiadać się o bezpieczeństwie na kolei to już należy mieć dużo odwagi i mało samokrytycyzmu. O podejściu do bezpieczeństwa może świadczyć fakt że jeszcze niedawno przez ponad rok nie powoływano wiceprezesa UTK ds. Bezpieczeństwa, teraz od kilku miesięcy nie ma dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa UTK, a ogłoszenie o naborze na zwolnione stanowisko Prezesa UTK ukazało się dopiero po wypadku pod Szczekocinami. Poza tym kto przyjdzie pracować do UTK jeżeli na dowolnym stanowisku dostanie wynagrodzenie o 9

10 30-40 % mniejsze niż w swojej firmie kolejowej. Zresztą co jest ciekawe, już specjaliści z UTK odchodzą do firm prywatnych. Ciekawe również jakie kwalifikacje z bezpieczeństwa mają aktualni kandydaci na Prezesa UTK.Czy dotychczasowa niska kultura bezpieczeństwa i (nie)odpowiedzialności za Bydgoszcze, Baby, Szczekociny itp. zostaną przeniesione na szczyty władzy UTK? 4.6 W większości firm kolejowych brakuje wykwalifikowanych pełnomocników ds. bezpieczeństwa i audytorów systemów zarządzania bezpieczeństwem. Jeżeli jest ich brak to można zadać pytanie jak funkcjonuje obowiązkowy system zarządzania bezpieczeństwem? Kto przeprowadza kontrole i audyty? Kto wykonuje analizy bezpieczeństwa? Kto analizuje ryzyko? Kto opracowuje programy poprawy bezpieczeństwa? Co będzie jak do UTK czy do tych firm w końcu przyjdzie kontrola z ERA? 4.7 Dla pasażerów dużym pocieszeniem może być fakt że zgodnie z Dyrektywami UE i polskimi ustawami od 2010 roku za bezpieczeństwo w firmie kolejowej odpowiada Prezes firmy, (na kolei - UTK a w Polsce - Minister) a nie jak dotychczas maszynista czy dyżurny ruchu. Część przeszkolonych prokuratorów i sędziów zajmujących się sprawami kolejowymi już wie że oprócz systemu kolejowego jest również system bezpieczeństwa (procedury) za które odpowiadają Prezesi. W ostatnich sprawach sądowych i prokuratorskich związanych z wypadkami na kolei były już analizowane dokumentacje systemów zarządzania bezpieczeństwem z których jasno wynikają odpowiedzialności jak również że za kulturę bezpieczeństwa odpowiadają zarządy firm. 4.8 Poszerzenie zakresu certyfikacji bezpieczeństwa w Polsce o Dworce Kolejowe jest niezbędne aby zamknąć łańcuch bezpieczeństwa na kolei. W Europie dworce są np. w strukturze infrastruktury kolejowej i są objęte autoryzacją bezpieczeństwa. Czy jest możliwe w Polsce aby jakaś spółka pobierała za coś pieniądze a nie miała licencji?. Pasażer który płaci za podróż powinien czuć się bezpieczny nie tylko w pociągu ale w każdym innym miejscu podróży w tym na dworcu kolejowym. 4.9 Kolejnym problemem są (nie)funkcjonujące przepisy na kolei (techniczny, organizacyjne i prawne). Na przykład maszynista może pracować przez 10 dni bez przerwy po 12 godzin w jednym zakładzie a po tych godzinach może jeździć jeszcze w innych firmach. Znając ciężką i odpowiedzialną pracę maszynisty można zadać sobie pytanie, kto wtedy odpowiada za wypadek, za ofiary w ludziach? Czy chirurgowi można potrącić z poborów(wypłaty) jeżeli zamiast 8 operacji wykona ich 7 bo były bardziej skomplikowane? A dyżurnemu ruchu zgodnie z przepisami można potrącić za opóźnienie pociągu. Czy dyżurny ruchu - który zarabia marne pieniądze, który jest gorzej szkolony niż kiedyś - przy zwiększonych wymaganiach - będzie bardzo dokładnie sprawdzał usterki i opóźni pociąg za co zapłaci karę? Jak długo w aktach sądowych będziemy spotykać takie informacje : 1. a usterki są usuwane w miarę posiadanych materiałów i przydzielonych pracowników 2. zobowiąże poszczególne Sekcje do terminowego i systematycznego usuwania usterek w infrastrukturze kolejowej 3. rozpatrzy możliwość zwiększenia nakładów robocizny i materiałów dla utrzymania infrastruktury nawierzchni 4. Kolejne badania techniczne wykazywały przekroczenie odchyłek dopuszczalnych. 10

11 5. UWAGI KOŃCOWE 5.1 Aktualna struktura i organizacja bezpieczeństwa na kolei nie daje gwarancji odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 5.2 Pion bezpieczeństwa w UTK wymaga szybkiego wsparcia kadrowego i finansowego 5.3 Cały system zarządzania bezpieczeństwem wymaga nowych specjalistycznych kadr 5.4 Bez zdecydowanego wsparcia Premiera, który powołuje Prezesa UTK oraz Sejmowej Komisji Infrastruktury poziom bezpieczeństwa na kolei w Polsce będzie się obniżał. 5.5 Wsparcia kadrowego, finansowego i prawnego wymaga cały sektor kolejowy Doświadczenie wykorzystane przy przygotowaniu opracowania: 1. Koordynator Części kolejowej grantu rządowego dotyczącego bezpieczeństwa ZEUS 2. Grant kolejowy KBN dotyczącego bezpieczeństwa 3. Grant europejski dotyczący bezpieczeństwa EURNEX 4. Biegły sądowy kolejowy 5. Ekspert kolejowy prokuratury 6. Członek Rady Naukowo-Programowej UTK 2 kadencje 7. Audytor zewnętrzny ISO 8. Audytor Systemów SMS, MMS. IRIS 9. Konsultant przewoźników kolejowych, właścicieli infrastruktury kolejowej, bocznic, producentów i zakładów naprawczych wdrażających systemy bezpieczeństwa 10. Kierownik V-ciu edycji Studiów Podyplomowych Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Szynowym książek i 56 artykułów z bezpieczeństwa 12. Koordynator części bezpieczeństwa w Implementacji Master Planu Kolei Polskich do 2015 r. dla MI i KE 13. Kierownik Katedry Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej 14. Przewodniczący Zespołu Technicznych Środków Transportu PAN 11

Bezpieczeństwo na polskich kolejach teoria i praktyka

Bezpieczeństwo na polskich kolejach teoria i praktyka Marek Sitarz Bezpieczeństwo na polskich kolejach teoria i praktyka Mając na uwadze ostatnie wydarzenia na kolei oraz to, że najważniejsze na kolei i dla kolei oraz pasażerów jest ich bezpieczeństwo, należy

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem 016-0-04 posiadającymi certyfikaty dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz certyfikaty w zakresie funkcji systemów utrzymania Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM w przedsiębiorstwach kolejowych

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM w przedsiębiorstwach kolejowych SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM w przedsiębiorstwach kolejowych Luty 2008 Wiesław Jarosiewicz URZĄD TRANSPORTU KOLEJOEGO Podstawowym dokumentem uprawniającym: przewoźnika kolejowego do uzyskania dostępu

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jacek Kukulski

Dr inż. Jacek Kukulski Uwzględnienie osób o ograniczonych możliwościach ruchowy w systemach zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury w tym zarządców dworców Dr inż. Jacek Kukulski Liberalizacja

Bardziej szczegółowo

Rodzaje dokumentów potwierdzających

Rodzaje dokumentów potwierdzających Nadzór nad Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem na podstawie CSM-CA Rodzaje dokumentów potwierdzających Prezes UTK Dokument potwierdzający Podmiot Odpowiedzialny za Utrzymanie (ECM) Certyfikat ECM *Przewoźnik

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1151,informacja-o-realizacji-zadan-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego.html Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 21:21 Strona znajduje się w archiwum. Data

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TECHNICZNA SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH CZY CERTYFIKACJA JEST GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA?

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TECHNICZNA SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH CZY CERTYFIKACJA JEST GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA? V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TECHNICZNA SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH CZY CERTYFIKACJA JEST GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA? ROZWAŻANIA NA TEMAT PRZEWODNI KONFERENCJI CZY CERTYFIKACJA JEST GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA?

Bardziej szczegółowo

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE Zharmonizowane wymogi Część B Dokument IV Celem wykorzystania przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa Ruchu przy ocenie zgodności z wymogami certyfikatów bezpieczeństwa Część B wydanych zgodnie z art. 10(2)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o.

PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. Przewoźnik Kolejowy Strona 1 z 10 PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi własność Kolei Śląskich, a jego rozpowszechnianie, kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA

19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW I AUDYTORÓW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM ORAZ MENEDŻERÓW RYZYKA 19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO. mgr inŝ. Łukasz Antolik email: lantolik@ikolej.

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO. mgr inŝ. Łukasz Antolik email: lantolik@ikolej. BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO email: lantolik@ikolej.pl Program prezentacji 1. Wymagania dla personelu badań nieniszczących w sektorze Utrzymanie Ruchu

Bardziej szczegółowo

Ignacy Góra Urząd Transportu Kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl

Ignacy Góra Urząd Transportu Kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Weryfikacja certyfikatów bezpieczeństwa przewoźników kolejowych i autoryzacji bezpieczeństwa zarządców infrastruktury Zebrane doświadczenia oraz wyzwania w roku 2015 Ignacy Góra Urząd Transportu Kolejowego

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C.

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C. 02-354 Warszawa ul. Szczęśliwicka 56 tel. 0-795 57 63 81 fax. 0-22 822 32 52 e-mail: biuro@szkoleniakolejowe.pl www.szkoleniakolejowe.pl Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA 1. Co to jest świadectwo bezpieczeństwa? 2. Kto jest zobowiązany do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa? 3. W jaki sposób można uzyskać świadectwo

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność.

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. Zezwolenia na dopuszczenie do podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. www.plk-sa.pl Warszawa, marzec 2014 r. Geneza wdrożenia interoperacyjności w Europie Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa eksploatowanych bocznic kolejowych Podstawy prawne umożliwiające dokonanie zmiany certyfikatu bezpieczeństwa;

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu Wyciąg z Zarządzanie Strona: 1/8 WYCIĄG Z PROCEDURY ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PERSONELU ZATWIERDZONEJ W DNIU 04.05.2106 r. Wyciąg z Zarządzanie Strona: 2/8 1. Procedura wydawania świadectw maszynisty.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 1 z 8 PROCEDURA P/16 Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 2 z 8 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego

Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego Informacja o zawodzie Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego Tarnów, luty 2012 r. Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego to nowy zawód, który pojawił się w Polsce. Jego powstanie wymusiły wymogi unijne,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między Prezesem, Wiceprezesami i Dyrektorem Generalnym Urzędu Transportu Kolejowego

Szczegółowy podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między Prezesem, Wiceprezesami i Dyrektorem Generalnym Urzędu Transportu Kolejowego Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr P.021.3.2015 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Transportu Kolejowego Szczegółowy podział

Bardziej szczegółowo

KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH O firmie OTTIMA plus Sp. z o. o. prowadzi działalność związaną z doradztwem w obszarze kolejowym. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej

Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23-25 maja 2012 roku Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej Marek SITARZ Komitet Transportu PAN Politechnika Śląska Podstawowe cele transportu wg Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/09 - Przygotowanie planów postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia

PROCEDURA P/09 - Przygotowanie planów postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 1 z 5 PROCEDURA zagrożenia lub zdarzenia Spis treści: Koleje Śląskie Sp. z o.o. S t r o n a 2 z 5 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości

Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości Warszawa, 26 maja 2010 r. Rozwój koncepcji budowy kolei duŝych prędkości w Polsce 1995 Kierunkowy program rozwoju kolei duŝych prędkości w Polsce.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO ZAGADNIENIA ADMINISTRACYJNOPRAWNE Aleksandra Wiktorowska Warszawa 2013 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r. Recenzent Prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak Wydawca Izabella

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy, z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Pierwsze kroki przewoźnika przed rozpoczęciem działalności przewozowej: Uzyskanie licencji

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwa ruchu drogowego

bezpieczeństwa ruchu drogowego Gdańsk, 22-23 kwietnia 2010 Perspektywy integracji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS Joanna Żukowska Lech Michalski Politechnika Gdańska PROJEKT ZEUS - Zintegrowany System Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REJESTR CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH ( książka kontroli wewnętrznej )

REJESTR CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH ( książka kontroli wewnętrznej ) Załącznik nr 1 do Regulaminu Kontroli Zarządczej REJESTR CZYNNOŚCI SPRAWZAJĄCYCH ( książka kontroli wewnętrznej ) L.p. ata Zakres ( obszar) czynności Osoby Realizujące czynności sprawdzające Spostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r.

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r. Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Inwestycje infrastrukturalne do 2015 r. Nakłady na 2010-2013 Łącznie 25 648 504,6 tys. zł POIiŚ 17 760 065,0 tys. zł RPO 1 751 125,0 tys. zł Inne programy

Bardziej szczegółowo

Administrator Bezpieczeństwa informacji

Administrator Bezpieczeństwa informacji Administrator Bezpieczeństwa informacji - teraźniejszość i przyszłość Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl 15 grudzień 2011 VI Internetowe Spotkanie ABI Plan prezentacji Dyrektywa i ustawa Praktyka

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania. W dniu 2 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH 2 Wspierając sukces Sektor transportu jest intensywnie rozwijającym się obszarem gospodarki. Obecność Polski w Unii Europejskiej, konieczność dostosowania się do nowego

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Data publikacji : 29.07.2015 Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Prezes UTK przypomina, że 1 marca 2015 r. wszedł w życie 8a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowane zmiany ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wynikają z zobowiązania RP, przesłanego

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 14.05.2014 Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości W związku z zapytaniami napływającymi

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH 2 Wspierając sukces Sektor transportu jest intensywnie rozwijającym się obszarem gospodarki. Obecność Polski w Unii Europejskiej, konieczność dostosowania się do nowego

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Koleje Śląskie Sp. z o.o. S t r o n a 1 z 7 0 DOKUMENTACJA S M S SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM Przewoźnika Kolejowego Koleje Śląskie Sp. z o.o. Zatwierdził Zarząd Spółki Dnia 30 lipca 2015 rok Katowice,

Bardziej szczegółowo

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego AuditSolutions Rozwiązania dla sektora publicznego Bezpieczeństwo Informacji Systemy Teleinformatyczne Wymiana Informacji OFERTA WSPÓŁPRACY Nowy obowiązek w zakresie przetwarzania informacji szansa czy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią

System Zarządzania Energią System Zarządzania Energią Seminarium w ramach Forum ISO 14000 24.03.2011, Warszawa Andrzej Ociepa Główny Specjalista Ekoekspert, Warszawa, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 Definicja systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Opis Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja ustawy wydawana jest w związku z transpozycją dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 1) dyrektywy 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM POLSKICH OPERATORÓW KOLEJOWYCH INTEGRATED SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OF POLISCH RAILWAY UNDERTAKING

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM POLSKICH OPERATORÓW KOLEJOWYCH INTEGRATED SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OF POLISCH RAILWAY UNDERTAKING MAREK SITARZ, KATARZYNA CHRUZIK, RAFAŁ WACHNIK * SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM POLSKICH OPERATORÓW KOLEJOWYCH INTEGRATED SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OF POLISCH RAILWAY UNDERTAKING Streszczenie Abstract

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie i przyjmowanie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI oraz certyfikacja wspólnotowa na bazie tych specyfikacji

Opracowywanie i przyjmowanie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI oraz certyfikacja wspólnotowa na bazie tych specyfikacji Opracowywanie i przyjmowanie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI oraz certyfikacja wspólnotowa na bazie tych specyfikacji mgr inż. Wojciech Rzepka Warszawa, 12 13 maja 2008 r. 1 TSI - Techniczna

Bardziej szczegółowo

Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku?

Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Marek Zaleśny Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Prezes UTK informuje, że 6 października 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3. Rozdział 2. Dokumenty związane... 4. Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 6

Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3. Rozdział 2. Dokumenty związane... 4. Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 6 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 4 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 6 Rozdział 4. Opis postępowania... 10 Rozdział 5. Wykaz załączników... 20

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury System zarządzania Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury stosowane przez krajowe władze do oceny zgodności z wymaganiami określonymi w certyfikatach i autoryzacjach w zakresie

Bardziej szczegółowo

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. LLU-4101-03-02/2012 P/12/077 Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa badania i wdrożenia

Instytut Kolejnictwa badania i wdrożenia Instytut Kolejnictwa badania i wdrożenia Specyfika Instytutu Kolejnictwa Zajmujemy się wszystkimi działami kolejnictwa. Dysponujemy unikatowymi stanowiskami badawczymi i wyspecjalizowanymi laboratoriami.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego.

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA SEKTORA ENERGETYCZNEGO Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. Praktyczne zastosowania metodyki projektowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego J. Krawiec, G. Ożarek Kwiecień, 2010 Plan wystąpienia Ogólny model bezpieczeństwa Jak należy przygotować organizację do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Wspólna metoda oceny bezpieczeostwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka

Wspólna metoda oceny bezpieczeostwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka Wspólna metoda oceny bezpieczeostwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Europejska Agencja Kolejowa Jednostka ds. bezpieczeństwa Sektor oceny bezpieczeństwa Adres: 120 Rue Marc

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 17 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.315.2015 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, w nawiązaniu do

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce Szymon Wapienik TUV NORD Polska WARSZTATY SIRTS Metodologia weryfikacji wymagań IRIS Warszawa 25 listopada 2009r.

Bardziej szczegółowo

L 314/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2011

L 314/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2011 L 314/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie kryteriów uznawania ośrodków szkoleniowych prowadzących szkolenia zawodowe dla maszynistów,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Urzędu Transportu Kolejowego za lata 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Urzędu Transportu Kolejowego za lata 2011-2015 WIZJA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO ZAWIERA PROFESJONALNE, SKUTECZNE WSPIERANIE ROZWOJU SYSTEMÓW I STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ KONKURENCYJNOŚCI TRANSPORTU KOLEJOWEGO MISJĄ URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Implementation of the Road Infrastrukture Safety Direktive in Poland

Implementation of the Road Infrastrukture Safety Direktive in Poland Engineering and Financing Safer and Sustainable Roads Implementation of the Road Infrastrukture Safety Direktive in Poland Jacek Gacparski 1 Informacje podstawowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Alicja Kozłowska Urząd Transportu Kolejowego Łódź, 18 marca 2015 r. Agenda: Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Rynek przewozów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA ECM w obliczu zakończenia okresu przejściowego

CERTYFIKACJA ECM w obliczu zakończenia okresu przejściowego 1/36 CERTYFIKACJA ECM w obliczu zakończenia okresu przejściowego Piotr Cukierski i Piotr Sieczkowski Urząd Transportu Kolejowego 2/36 - Z A S T R Z E Ż E N I E - Niniejsza prezentacja opracowana została

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r.

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-66-09 Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Projekt modelu ubezpieczenia OC opracowany został na podstawie:

Projekt modelu ubezpieczenia OC opracowany został na podstawie: Sprostowanie dotyczące artykułu Centrum Zrównoważonego Transportu pyta czy drakońskie ubezpieczenia zlikwidują koleje lokalne i turystyczne w Polsce?, opublikowanego na stronie internetowej Fundacji PROKOLEJ

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRO KOLEJ PLAN I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ROKU 2014. Warszawa, 11 lutego 2014 r.

FUNDACJA PRO KOLEJ PLAN I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ROKU 2014. Warszawa, 11 lutego 2014 r. FUNDACJA PRO KOLEJ PLAN I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ROKU 2014 Warszawa, 11 lutego 2014 r. PRIORYTET ROKU 2014 Głównym priorytetem Fundacji PRO KOLEJ w roku 2014 jest uzyskanie możliwie najwyższego stopnia skuteczności

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i najlepsze praktyki dla dokumentacji systemu utrzymania (DSU)

Obowiązujące przepisy i najlepsze praktyki dla dokumentacji systemu utrzymania (DSU) Obowiązujące przepisy i najlepsze praktyki dla dokumentacji systemu utrzymania (DSU) Urząd Transportu Kolejowego Departament Bezpieczeostwa Kolejowego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8 Zmiana nr 8 z dnia 8 grudnia 205 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjno-szkoleniowe programu PCB-STOP. Zasady postępowania z PCB w świetle zmian i nowelizacji przepisów prawa polskiego

Materiały konferencyjno-szkoleniowe programu PCB-STOP. Zasady postępowania z PCB w świetle zmian i nowelizacji przepisów prawa polskiego Beata B. Kłopotek Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa 1. Wstęp. Zasady postępowania z PCB w świetle zmian i nowelizacji przepisów prawa polskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 4 Rozdział 4. Opis postępowania... 8 Rozdział 5. Zapisy... 12 Rozdział 6.

Bardziej szczegółowo