SYSTEMY BEZPIECZE STWA I OBSŁUGI AUTOSTRADY MORSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY BEZPIECZE STWA I OBSŁUGI AUTOSTRADY MORSKIEJ"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Teresa ABRAMOWICZ-GERIGK, Zbigniew BURCIU Akademia Morska w Gdyni Wydział Nawigacyjny Gdynia, Al. Jana Pawła II 3 SYSTEMY BEZPIECZE STWA I OBSŁUGI AUTOSTRADY MORSKIEJ Streszczenie W artykule przedstawiono organizacj obsługi autostrady morskiej obejmuj c elektroniczne systemy zarz dzania logistyk, uproszczone procedury administracyjne i celne oraz model współpracy w intermodalnym ła cuchu transportowym, wykorzystuj cy bazy danych o jednostkach intermodalnych, ich własno ciach, obiegu i miejscu poło enia. Omówiono europejsk koncepcj integracji morskich i portowych systemów IT, systemów bezpiecze stwa eglugi na obszarach o wysokiej intensywno ci ruchu oraz systemów ratowania ycia na morzu (SAR). Zaproponowano, oparty na metodach bayesowskich, model bezpiecze stwa autostrady morskiej w odniesieniu do najbardziej wra liwego elementu systemu, jakim jest statek. Słowa kluczowe: autostrada morska, bezpiecze stwo, metody bayesowskie, SAR. 1. WPROWADZENIE Transport morski, który do niedawna polegał jedynie na przewo eniu towarów z portu do portu jest obecnie jednym z elementów ła cucha logistycznego. Efektywne usługi przewozowe eglugi morskiej bliskiego zasi gu, o uproszczonej obsłudze, oparte na sieci portów morskich, z dogodnymi poł czeniami l dowymi poprzez sie drogow i kolejow umo liwiaj tworzenie autostrad morskich MOS (ang. Motorway of the Sea). Koncepcja MOS, która pojawiła si w 2001 roku, jest realizowana na obszarze Unii Europejskiej przez konsorcja zło one z portów morskich, linii eglugowych, zapewniaj cych regularne poł czenia pomi dzy tymi portami, samorz dów lokalnych i innych instytucji. Prace zwi zane z projektami autostrad morskich dotycz rozwoju infrastruktury portowej, modernizacji i budowy nowych statków, technologii przeładunków, systemów ICT (ang. Information and Communication Technologies). Szybko rozwijaj ca si koncepcja MOS wymaga zmian organizacyjnych i legislacyjnych, wprowadzenia elektronicznego obiegu informacji o ruchu statków, ładunków, ruchu pasa erskim i wi e si z rozwijanymi na terenie unii koncepcjami systemów IT i ITS. Wdro enie systemu wymiany informacji morskich, przy u yciu takich usług jak SafeSeaNet, system dalekosi nej identyfikacji i ledzenia statków (LRIT) oraz system automatycznej identyfikacji statków (AIS), ułatwia prowadzenie operacji nawigacyjnych i logistycznych. Na forum mi dzynarodowym w ramach prac IMO, Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej rozwijane s koncepcje e-navigation, e-maritime oraz

2 6 Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu MITS (ang. Maritime Intelligent Transportation System), których celem jest integracja systemów bezpiecze stwa, informacyjnych i komunikacyjnych. Informacja zwi zana z bezpiecze stwem eglugi uzupełniona o dane dotycz ce usług pasa erskich i towarowych umo liwia zwi kszenie przepustowo ci rodków transportu nale cych do systemu na terenie portu, na drogach i w transporcie kolejowym. 2. SYSTEMY OBSŁUGI AUTOSTRADY MORSKIEJ Autostrada morska obejmuje infrastruktur i organizacj w dwóch portach, w dwóch ró nych pa stwach członkowskich Unii Europejskich. Organizacja obsługi autostrady morskiej powinna zawiera elektroniczne systemy zarz dzania logistyk transportu towarowego i pasa erskiego, systemy bezpiecze stwa, uproszczone procedury administracyjne i celne. W systemie transportowym autostrady morskiej wyró nia si elementy techniczne, technologiczne, organizacyjne i prawne. Elementy techniczne stanowi : porty, terminale portowe, linie eglugowe, poł czenia l dowe, centra logistyczne. Do elementów technologicznych zaliczane s systemy: efektywnego przeładunku towarów, zmiany rodków transportu. Elementy organizacyjne i prawne obejmuj : ujednolicone przepisy i dokumentacj, współprac uczestników ła cucha logistycznego. Porty morskie s istotnym elementem systemów logistycznych i gospodarki transportowej pa stwa [2]. Wymagania przewo ników morskich wobec portu morskiego dotycz nast puj cych wska ników [12]: terminowa dostawa i załadunek, czas przemieszczania przez port, odpowiedzialno, cena, zakres usług, dokładno fakturowania, wyposa enie przeładunkowe, stopie kontroli, załatwianie roszcze. Od sprawno ci infrastruktury portowej zale y sprawno przepływu towarów w całym ła cuchu logistycznym. Wi kszo portów wiadczy usługi logistyczne tylko w w skim zakresie, okre lonym przez kolumny A i B (Tablica 1) [6]. Dostosowanie działalno ci portów do zmieniaj cych si warunków jest zwi zane z konieczno ci tworzeniu pakietów usług logistycznych, konfigurowanych z ro nych grup działalno ci [11], wymienionych w Tablicy 1. W kolumnach A i C Tablicy 1 szarym kolorem zaznaczono usługi logistyczne zwi zane z autostrada morsk. Obejmuj one transport intermodalny, zabezpieczenie i oznakowanie ładunków w transporcie, obsług punktów przeładunkowych, planowanie tras przewozu i przestrzenno ci taboru, obsług transportu bliskiego i ubezpieczenia. Porty morskie ewoluuj w kierunku terenów z zapleczem morskim i l dowym, na których rozwijaj si centra logistyczne, b d ce samodzielnymi podmiotami gospodarczymi,

3 Systemy bezpiecze stwa i obsługi autostrady morskiej 7 realizuj cymi funkcje zaopatrzeniowe i dystrybucyjne [5], wykorzystywane przede wszystkim do kształtowania optymalnych ła cuchów zaopatrzenia i zbytu. W ich skład wchodz magazyny, bocznice kolejowe, serwisy napraw kontenerów, stacje paliw i hotele. wiadcz one takie usługi jak przewóz, przeładunki, magazynowanie, rozdział, kompletacja ładunków. Magazynowanie i obsługa zapasów Tablica 1. Zakres usług logistycznych - grupy działalno ci Usługa logistyczna Transportowanie i obsługa ładunku Badanie rynku i tworzenie marketingowego systemu informacji Finansowanie transakcji i obsługa bankowa, ubezpieczenia A B C D Składowanie towarów Obsługa rampy magazynu Rozmieszczenie w gniazdach regałów Lokalizacja baz magazynowych Dekompletacja ładunków Tworzenie jednostek ładunkowych Pakowanie Planowanie powierzchni magazynowych Obsługa chłodni magazynowych Obsługa magazynów Przewóz ładunków Transport intermodalny Badania rynku, udział w zysku Tworzenie systemu informacji marketingowej Umowy leasingowe Umowy kredytowe Transport multimodalny Prognozy popytu Kredyt kupiecki Transport bimodalny Zabezpieczenie ładunku w transporcie Oznakowanie ładunków w transporcie Obsługa punktów przeładunkowych Planowanie tras przewozu Planowanie przestrzenno ci taboru Obsługa transportu bliskiego Raport sprzeda ny, kody kreskowe Planowanie wielko ci sprzeda y Badanie otoczenia konkurencji Public relations Promocja Reklama Statystyczna kontrola jako ci Audyt Controlling Ksi gowo Realizacja inkasa Factoring Ubezpieczenia ładunku w transporcie Ubezpieczenie przewo nika i operatora ródło: opracowanie na podstawie Gołembska E.: Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa Zintegrowane systemy zarz dzania w portach (rysunek 1) obejmuj operacje zwi zane z nawigacj statku w rejonie redy (obszary kotwiczenia), torów podej ciowych (obszar pilota u), operacje podczas podchodzenia do nabrze a i cumowania statku oraz przeładunków. Stosowanie takich systemów umo liwia planowanie zawini i wyj statków w morze, zarz dzanie dost pno ci nabrze y oraz sprawn obsług pasa erów i ładunków.

4 8 Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu Rys. 1. Zintegrowany portowy system zarz dzania ródło: Opracowanie własne, na podstawie: Burciu Z.: Bezpiecze stwo w transporcie morskim. Poszukiwanie i ratowanie ycia na morzu. Podejscie systemowe. (Monografia w przygotowaniu do druku). Efektem rozwoju du ych i strategicznie poło onych portów na całym wiecie s nowoczesne centra posiadaj ce pot ne bazy kontenerowe, tak jak na przykład Hamburg i Barcelona. Rozwój przewozów intermodalnych na terenie Unii Europejskiej planowany jest z jednoczesnym zapewnieniem pełnego zakresu usług logistycznych. Przykładem rozwi zania umo liwiaj cego integracj usług jest koncepcja e-logistic zintegrowanego systemu logistyki portowej, realizowana w Porcie Lubeka [2], przedstawiona na rysunku 2. Rys. 2. E-logistic komunikacja elektroniczna w porcie. ródło: Antonowicz M.: Rozwi zania informatyczne dla transportu morskiego w koncepcji autostrad morskich, VI Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa Porty Morskie 2006.

5 Systemy bezpiecze stwa i obsługi autostrady morskiej 9 Zapewnia ona komunikacj elektroniczn pomi dzy producentem, nadawc ładunku, odbiorc, portami załadunku i wyładunku oraz statkiem w morzu, elektroniczn obsług klienta, operacji portowych i ledzenia ładunku oraz usługi o warto ci dodanej, okazania ładunku i dyspozycji. Dla rozwoju ła cuchów, ł cz cych ró ne rodzaje transportu, na przykład transport kolejowy i morski, niezb dna jest harmonizacja procesów, integracja systemów informatycznych i jednolito standardów dotycz cych dokumentów. Ła cuch kolejowo morski tworzy sie wzajemnych sprz e, ze wspóln baz danych o jednostkach intermodalnych, umo liwiaj c zarz dzanie systemem komunikatów i pozwalaj c na przekazywanie informacji pomi dzy elementami sieci [2]. Model przedsi biorstw współpracuj cych w sieci, dla ła cucha kolejowo morskiego, w układzie biznesowym, przedstawia rysunek 3. Rys. 3. Model współpracy w intermodalnym ła cuchu, transportowym, wykorzystanie bazy danych o ładunkach intermodalnych ródło: Opracowanie na podstawie Antonowicz M.: Rozwi zania informatyczne dla transportu morskiego w koncepcji autostrad morskich, VI Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa Porty Morskie Baza danych o jednostkach intermodalnych, zawiera informacje o własno ci, obiegu i miejscu poło enia ładunków. Do uczestników ła cucha transportowego nale słu by celne i kontrolne na przykład PSC (ang. Port State Control) 1. Zdarzeniami dotycz cymi statków s czasy przybycia do portu, wzajemne sprz enia i interfejsy linii eglugowych. Zdarzeniami dotycz cymi poci gów s konieczny czas podstawienia oraz wzajemne sprz enia i interfejsy przedsi biorstw kolejowych 1 Port State Control, PSC, jest organizacj przeprowadzaj c inspekcje na statkach konwencyjnych w celu potwierdzenia kompetencji kapitana, oficerów oraz stanu technicznego jednostki. Inspektorzy PSC sprawdzaj statek pod k tem wymaga konwencji SOLAS, MARPOL, STCW.

6 10 Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu 3. SYSTEMY OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ I CELNEJ Wprowadzenie autostrad morskich wi e si z wymagan, wysok jako ci usług w ramach regularnych poł cze eglugi morskiej bliskiego zasi gu. Wynika st d konieczno inwestycji infrastrukturalnych oraz uproszczenia skomplikowanych procedur administracyjnych odprawy statków i ładunków w portach. Przedsi biorstwa eglugowe podlegaj wielu kontrolom w zwi zku z przepisami podatkowymi, sanitarnymi i bezpiecze stwa. Transport morski jest transportem mi dzynarodowym. Poza stref wód terytorialnych, która wynosi 22 km, statek wpływa na wody mi dzynarodowe. 40% handlu wewn trz unii i wi kszo handlu zewn trznego przepływa przez porty, Komisja Europejska d y wi c do stworzenia europejskiej strefy morskiej bez granic - bez kontroli granicznych i celnych oraz wprowadzenia e-administracji z obsług w jednym okienku [15]. Jest to mo liwe dzi ki wdro eniu systemu SafeSeaNet, b d cego europejsk platform wymiany danych pomi dzy administracjami morskimi pa stw członkowskich Unii Europejskiej oraz sytemu LRIT. Systemy te umo liwiaj administracji morskiej ka dego kraju unii ci głe ledzenie podró y danej jednostki. Od pa dziernika 2004 roku Europejska Agencja Bezpiecze stwa Morskiego EMSA (European Maritime Safety Agency) obj ła zarz dzanie systemem SafeSeaNet i odpowiada za organizacj i kontynuacj współpracy pomi dzy administracjami morskimi pa stw europejskich. Planowane jest wprowadzenie systemów komputerowych, które usprawni i ułatwi obrót towarowy, logistyk dostaw oraz praktyk celn, zapewniaj c bezpiecze stwo mi dzynarodowego ła cucha dostaw oraz zwi kszon ochron konsumentów i rodowiska. W Okresowym Przegl dzie Białej Ksi gi Polityki Transportu [8], Komisja Europejska ogłosiła, e w roku 2009 zaproponuje narz dzia do wdro enia elektronicznych systemów administracji morskiej (e-maritime). Koncepcja e-maritime jest poł czeniem usług i systemów, spełniaj cych wymagania na poziomie politycznym i biznesowym, w zakresie elektronicznej wymiany informacji oraz dost pno ci usług i infrastruktury. Autostrady morskie wymieniane s w europejskiej koncepcji e-maritime wraz z innymi aplikacjami, wprowadzanymi na terenie Unii Europejskiej. Nale do nich [7,10]: europejski system nawigacji i informacji morskiej MarNIS (ang. Maritime Navigation and Information Services), pojedynczy dokument transportowy, pojedyncze okno portowe, pa stwowe i europejskie, platforma elektronicznej obsługi celnej e-customs, platforma europejskiego systemu zarz dzania ruchem kolejowym RTMS, platforma europejskiego systemu zarz dzania ródl dowym transportem wodnym RIS. Dla efektywnej obsługi autostrady morskiej szczególne znaczenie maj : zasada pojedynczego okna Single Window, umo liwiaj ca operatorom gospodarczym składanie informacji i dokumentów tylko jeden raz, co pozwala na sprawn wymian informacji pomi dzy wszystkimi słu bami i instytucjami zaanga owanymi w kontrol towarów przemieszczanych przez granice unii, przy wykorzystaniu elektronicznej transmisji danych oraz platform e-customs, RTMS i RIS. Rozwój sprawnego obiegu dokumentów przewozowych, jest celem realizowanego przez Komisj Europejsk projektu elektronicznych systemów dla transportu towarowego e-freight [9].

7 Systemy bezpiecze stwa i obsługi autostrady morskiej 11 Cło elektroniczne e-customs jest narz dziem dla sprz onych ze sob i łatwo dost pnych, zautomatyzowanych systemów celnych. Koordynacj procesu handlu mi dzynarodowego oraz koordynacj pomi dzy wszystkimi słu bami, które ten proces obsługuj zamierza si osi gn równie poprzez wdro enie koncepcji dokonywania odpraw przez wszystkie słu by w jednym miejscu i czasie. Słu y ma temu zasada One-Stop Shop, zgodnie z któr wszelkie kontrole fizyczne wymagane przez słu by i instytucje zaanga owane w odpraw statku s realizowane w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Dla transportu niezwykle wa nym narz dziem jest unijny projekt systemu nawigacji satelitarnej Galileo, który umo liwi tworzenie mostów informacyjnych oraz automatyzacj przepływu informacji mi dzy załadowcami, portami, liniami eglugowymi i operatorami logistycznymi. Sprzyja temu zastosowanie systemów RFID (ang. Radio Frequency Identification) - kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny odczyt i zapis danych oraz autostrad informacyjnych [13] zintegrowanych systemów teleinformatycznych ł cz cych porty. Do systemu e-maritime mog by wł czone: statek, armator, operator, agent oraz słu by l dowe: administracja morska, morska słu ba poszukiwania i ratownictwa SAR (Search and Rescue), stra graniczna, port, słu by celne i imigracyjne oraz przedsi biorstwa sektora portowego. 4. MORSKIE I PORTOWE SYSTEMY IT I ITS Inteligentne systemy transportowe i systemy zarz dzania umo liwiaj zbieranie i gromadzenie danych, poszukiwanie, analiz i udost pnianie potrzebnej informacji w celu poprawy bezpiecze stwa i efektywno ci transportu. Aplikacje ITS zawieraj si w ogólnej koncepcji e-navigation, któr opracowano w oparciu o systemy elektronicznych map nawigacyjnych i systemu dalekosi nej identyfikacji i ledzenia statków LRIT. E-navigation jest koncepcj obejmuj c wiele obszarów, wychodz c poza system zawieraj cy jedynie zintegrowane podsystemy i urz dzenia. Na rysunku 4 przedstawiono rodowisko e-navigation [7], do którego nale : pokładowe systemy nawigacyjne, oficjalne wydawnictwa nautyczne, mapy elektroniczne ENC (ang. Electronic Navigational Chart), systemy okre lenia pozycji i czasu, l dowe systemy zarz dzania ruchem statków zintegrowane z systemami raportowania statków, bazy danych statków, system poszukiwania i ratowania ycia na morzu SAR (ang. Search and Rescue). Systemy automatycznej identyfikacji statków AIS i LRIT oraz systemy radarowe i komunikacyjne wykorzystywane s zarówno przez pokładowe systemy nawigacyjne i systemy l dowe. Do najbardziej przydatnych typów usług w systemach ITS i IT/ICT w portach nale bie ca wymiana informacji wykorzystuj ca technologie telekomunikacyjne, plan zawini statków, obsługi nabrze y oraz techniki zwi kszaj ce bezpiecze stwo i zmniejszaj ce czas

8 12 Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu pomi dzy kolejnymi zawini ciami statków (ang. turnaround time). Zaliczamy do nich techniki ledzenia ładunków, umo liwiaj ce ledzenie ładunku w całym ła cuchu transportowym, systemy ostrzegania przed otwarciem kontenera, wykorzystuj ce technologi RFID, karty chipowe, nieinwazyjne systemy kontroli ładunku, inteligentne systemy pobierania opłat, multimodalne informacje o ruchu osób i planowanych trasach przejazdu, informacje o ruchu drogowym, system elektronicznych manifestów, system awizowania dostaw. Rys. 4. rodowisko e-navigation ródło: opracowanie własne na podstawie: IALA Vision of e-navigation, Nordic Institute of navigation, E- navigation, Oslo Systemem wykorzystywanym w portach do gromadzenia i konsolidacji informacji o zawini ciach statków, statusie ładunku i stanie dróg jest system nadzoru ruchu statków VTS (Vessel Traffic Services) lub VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System). Oprócz dyrektywy 2002/59/WE, która stanowi podstaw prawn harmonizacji systemów VTMIS i wymiany danych pomi dzy pa stwami członkowskimi. W Unii Europejskiej wdra ane s równie systemy informacji portowej [9]. 5. ELEMENTY MODELU BEZPIECZE STWA AUTOSTRADY MORSKIEJ Bezpo redni wpływ na bezpiecze stwo autostrady morskiej, poprzez instrumenty prawne i zarz dzanie, maj Mi dzynarodowa Organizacja Morska, Komisja Europejska, rz dy pa stw reprezentowane przez administracj morsk danego pa stwa, towarzystwa klasyfikacyjne i ubezpieczeniowe, spedytorzy i wła ciciele ładunku, armatorzy i operatorzy statków. Powi zania pomi dzy tymi instytucjami, wpływaj cymi na funkcjonowanie autostrady morskiej, poprzez oddziaływanie na eksploatacj statków, przedstawiono na rysunku 5.

9 Systemy bezpiecze stwa i obsługi autostrady morskiej 13 Rys. 5. Powi zania pomi dzy stronami wpływaj cymi na bezpiecze stwo autostrady morskiej ródło: opracowanie własne. Analiza bezpiecze stwa autostrady morskiej wymaga identyfikacji zagro e oraz ich skutków w odniesieniu do portów, terminali, statków, poł cze l dowych z portami, centrów logistycznych oraz systemów ITC. Bezpiecze stwo statku w systemie transportowym autostrady morskiej Elementem, który ma najwi kszy wpływ na bezpiecze stwo całego systemu jest statek. Na rysunku 6 przedstawiono kolejne etapy eksploatacji statku w systemie autostrady morskiej. Zdarzenia wpływaj ce na bezpiecze stwo zwi zane s przede wszystkim z operacjami na wodach ograniczonych, w szczególno ci manewrami przy podej ciu do portu i manewrami portowymi [1]. Operacje portowe Rys. 6. Etapy eksploatacji statku w systemie autostrady morskiej ródło: Opracowanie własne..

10 14 Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu Do modelowania bezpiecze stwa statku w systemie autostrady morskiej zastosowano sie bayesowsk BN (ang. Bayesian Network). Model przedstawiony na rysunku 7. mo e by wykorzystany w ogólnym systemie zarz dzenia bezpiecze stwem autostrady morskiej, poniewa umo liwia on obserwacj zastosowanych rodków kontroli ryzyka. Rys. 7. Sie bayesowska do oceny bezpiecze stwa statku w systemie autostrady morskiej ródło: Opracowanie własne. Do budowy sieci i oblicze wykorzystano program HUGIN, posiadaj cy interfejs graficzny, kompilator oraz system przeznaczony do budowy i wykorzystywania bazy wiedzy opartej na technikach sieci bayesowskiej. Integracja systemu autostrady morskiej z systemem akcji ratowniczej w systemie bezpiecze stwa morskiego. System SAR (ang. Search and Rescue) - poszukiwania i ratowania ycia na morzu jest jednym z podstawowych systemów nadrz dnego systemu bezpiecze stwa morskiego. Na rysunku 8 przedstawiono system akcji ratowniczej, w którym wyró niono promy zatrudnione w systemie transportowym autostrady [3]. Wykorzystanie promów zatrudnionych w systemie autostrady morskiej pozwala koordynatorowi akcji ratowniczej na skrócenie czasu akcji, dzi ki wyeliminowaniu niepewno ci zwi zanych z poło eniem i czasem dotarcia jednostek handlowych, znajduj cych si w rejonie wypadku, do obiektu poszukiwanego. Wpływa to na popraw bezpiecze stwa eglugi w rejonie szlaków eglugowych autostrady morskiej.

11 Systemy bezpiecze stwa i obsługi autostrady morskiej 15 Rys. 8. System akcji ratowniczej elementy i otoczenie ródło: Opracowanie własne, na podstawie: Burciu Z.: Bezpiecze stwo w transporcie morskim. Poszukiwanie i ratowanie ycia na morzu. Podejscie systemowe. (Monografia w przygotowaniu do druku). Do oceny wpływu wykorzystania promów oraz informacji z systemu autostrady morskiej na prawdopodobie stwo dotrzymania terminu akcji ratowniczej, ze wzgl du na mał powtarzalno akcji SAR i jednostkowo prowadzonych działa, czas akcji ratowniczej mo na oszacowa metod eksperck, z wykorzystaniem metody PERT. Prawdopodobie stwo dotrzymania terminu realizacji akcji ratowniczej okre lane jest nast puj co: TD E[ t n ] P( tn TD) Φ (1) σ[ tn ] gdzie: E[t n ] warto oczekiwana czasu realizacji akcji SAR, Φ dystrybuanta rozkładu N(0,1), TD termin dyrektywny, odchylenie standardowe, W tablicy 2 przedstawiono czasy trwania, warto ci oczekiwane i wariancje D 2 dla czynno ci (kolejnych etapów akcji ratowniczej), dla akcji ratowniczej SAR niezintegrowanej z systemem autostrady morskiej - bez promu (zapisane czcionk pogrubion ) i zintegrowanej z systemem autostrady morskiej - z wykorzystaniem promu w akcji SAR (zapisane kursyw pogrubion ). Termin zako czenia akcji ratowniczej bez wykorzystania promu ma rozkład normalny z warto ci oczekiwan 249, 84 i odchyleniem standardowym 8,59 t n : ~N(249,84; 8,59)

12 16 Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu Termin zako czenia akcji ratowniczej, w której wykorzystano informacje z systemu autostrady morskiej (wykorzystanie promu w akcji SAR) ma rozkład normalny z warto ci oczekiwan 195, 34 i odchyleniem standardowym 4,78. t n : ~N(195,34; 4,78) Czynno ci A (1,2) B (2,3) C (2,4) D (4,6) E (3,5) F (5,10) G (6,7) H (7,8) I (8,9) J (8,11) K (9,11) L (9,10) N (10,12) M (11,12) Tablica 2. Oczekiwany czas trwania i wariancja dla poszczególnych czynno ci Opis czynno ci Odebranie sygnału o wypadku na morzu, identyfikacja Powiadomienie jednostek ratowniczych Okre lenie parametrów hydrometeorologicznych Wyznaczanie pozycji odniesienia, obszaru poszukiwania Przygotowywanie do wyj cia w morze, wyj cie w morze egluga do wyznaczonego obszaru, SRU Wybór zarekwirowanie promu Nowa informacja hydrometeorologiczna, korekta obszaru Opracowanie planu poszukiwania egluga statków zarekwirowanych do wyznaczonego obszaru Przekazanie poprawionej informacji zarekwirowanym statkom o sposobie poszukiwania (wzór) Przekazanie poprawionej informacji statkom SRU Poszukiwanie według zaleconego wzoru, przez jednostki SRU Poszukiwanie według odpowiedniego wzoru, jednostki zarekwirowane a tij Czas trwania czynno ci mij b t ij E[ t ij ] Bez promu 2 t ij D [ ] Z promem 2 t ij D [ ,17 0,69 0, ,17 0,25 0, ,17 2,25 2, ,78 2, ,17 17,36 17, ,33 11,11 11, ,78 2, ,44 0, ,44 0, ,78 2, ,17 0,69 0, ,11 0, ,44 11, ,11 11,11 ródło: Opracowanie własne, na podstawie: Burciu Z.: Bezpiecze stwo w transporcie morskim. Poszukiwanie i ratowanie ycia na morzu. Podejscie systemowe. (Monografia w przygotowaniu do druku). Na rysunku 9 przedstawiono sie czynno ci, z zaznaczon cie k krytyczn, dla akcji ratowniczej SAR zintegrowanej z systemem autostrady morskiej z wykorzystaniem promu i porównano ze cie k krytyczn dla akcji bez wykorzystania promu. ]

13 Systemy bezpiecze stwa i obsługi autostrady morskiej 17 Rys. 9. Sie czynno ci podczas koordynacji akcji ratowniczej bez uwzgl dnienia i z uwzgl dnieniem promu ródło: Opracowanie własne, na podstawie: Burciu Z.: Bezpiecze stwo w transporcie morskim. Poszukiwanie i ratowanie ycia na morzu. Podejscie systemowe. (Monografia w przygotowaniu do druku). S p () t = e 1,3213 0,071 Temp. Wody 0,1654 t e Rys. 10. Przyrost prawdopodobie stwa przetrwania ludzi przebywaj cych w wodzie dla temperatury wody 20 o C i 5 o C. ródło: Opracowanie własne, na podstawie: Burciu Z.: Bezpiecze stwo w transporcie morskim. Poszukiwanie i ratowanie ycia na morzu. Podejscie systemowe. (Monografia w przygotowaniu do druku). Przyrost prawdopodobie stwa przetrwania człowieka w wodzie dla o temperatury wody 20 o C i 5 o C przedstawiono na rysunku 10. Uwzgl dnienie wykorzystania promu w akcji ratowniczej wpływa na skrócenie czasu dotarcia do osób poszukiwanych i zwi ksza szanse uratowania ich uratowania.

14 18 Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu 7. WNIOSKI Dynamiczny rozwój eglugi morskiej bliskiego zasi gu powoduje wzrost ilo ci zagro e i cz stotliwo ci ich wyst powania, w zwi zku z tym konieczny jest równoległy rozwój systemów zarz dzania bezpiecze stwem i systemów teleinformatycznych. Zastosowanie koncepcji e-navigation i e-maritime wpływa na bezpiecze stwo autostrady morskiej poprzez integracj systemów nawigacyjnych, nadzoru ruchu statków z systemami SAR i zwalczania zagro e ekologicznych oraz zwi kszenie efektywno ci usług logistycznych, w tym usług portowych i PSC. Zastosowanie modeli probabilistycznych, w tym sieci bayesowskich, przy ocenie poziomu bezpiecze stwa, pozwala zwróci uwag na zdarzenia, które maj najwi kszy wpływ na bezpiecze stwo w transporcie morskim i obserwacje zastosowanych rodków kontroli ryzyka. Integracja systemów nadzoru ruchu z systemem SAR, umo liwia zwi kszenia efektywno ci akcji poszukiwania i ratowania ycia na morzu. Przedstawiony w artykule przykład zastosowania analizy czasowej, umo liwia okre lenie przyrostu prawdopodobie stwa prze ycia rozbitka w rejonie traz eglugowych promów zatrudnionych w systemie autostrady morskiej.

15 Systemy bezpiecze stwa i obsługi autostrady morskiej 19 LITERATURA [1] Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z.: Opcje kontroli ryzyka operacji portowych, XI Mi dzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Bezpiecze stwo Morskie i Ochrona Naturalnego rodowiska Morskiego. Bezpiecze stwo na Morzu Bałtyckim wyzwaniem dla zintegrowanej Europy. Praca zbiorowa pod redakcj Stanisława Piochy. rodkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej, Koszalin-Kołobrzeg [2] Antonowicz M.: Rozwi zania informatyczne dla transportu morskiego w koncepcji autostrad morskich, VI Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa Porty Morskie 2006, pl/2006/01.pdf. [3] Burciu Z. Bezpiecze stwo w transporcie morskim. Poszukiwanie i ratowanie ycia na morzu. Podejscie systemowe (monografia w przygotowaniu do druku). [4] Enhanced Reliability and Safety for shipping using GALILEO, Deliverable reference number: D2.4.E part 2, Projekt europejski MarNIS. [5] Fijałkowski J.: Transport wewn trzny w systemach logistycznych. Wybrane zagadnienia, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa [6] Golembska E.: Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa [7] IALA Vision of e-navigation, Nordic Institute of Navigation, e-navigation, Oct 16th 2007, Oslo. [8] Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Utrzyma Europ w ruchu - zrównowa ona mobilno dla naszego kontynentu. Przegl d redniookresowy Białej Ksi gi Komisji Europejskiej dotycz cej transportu z 2001 r. {SEC(2006) 768} Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, COM(2006) 314 wersja ostateczna, eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2006:0314:fin:pl. [9] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komunikat i plan działania dotycz cy utworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier {KOM(2009) 11 wersja ostateczna}, Bruksela [10] Lichtenberger E.: Projekt sprawozdania w sprawie Zielonej Ksi gi na temat przyszłej polityki TEN-T, (2008/2218(INI)), Komisja Transportu i Turystyki, PE v /7, , PR\759806PL.doc [11] Łapko A.: Porty morskie w nowej roli, Magazyn portowy nr 10(85), pa dziernik [12] Szwankowski S.: Funkcjonowanie i rozwój portów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk [13] Work Package 4 Baltic Sea Motorway supporting information services, Baltic Sea region ITERREG III B Final Report Gda sk, Poland, 2007, documents/final/ BaSIM_ Final_ Report _WP4.pdf SAFETY AND SERVICES SYSTEMS OF MOTORWAY OF THE SEA Abstract The paper presents the organisation of Motorway of the Sea (MOS) services including electronic logistical management systems, safety systems, simplified administration and customs services and the model of MOS safety which uses the data bases of intermodal units, their characteristics and position. The European conception of maritime and port IT systems, the systems used to protect safety of navigation in the congested areas integration is described. The model of MOS safety based on the Bayesian methods, has been proposed with respect to the ship - the most sensitive element of the system. Key words: Motorway of the Sea, safety, Bayesian methods Recenzent: Jerzy Manerowski

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej Ma spełniać potrzeby społeczeństwa Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy. (TiL studia I stopnia)

Egzamin dyplomowy. (TiL studia I stopnia) Egzamin dyplomowy na kierunku TRANSPORT (TiL studia I stopnia) pytania od roku akademickiego 2012/2013 Blok I: 1. Przedstaw definicję i klasyfikację hydrotechnicznych budowli morskich 2. Przedstaw definicję

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505 Spis treści WSTĘP 11 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 17 1.1. Proces produkcyjny i jego elementy 17 1.2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 19 1.3. Rola czynników

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU MORSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ DO 2018 ROKU Andrzej Gdula Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i śeglugi Śródlądowej Konferencja Perspektywy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

systemów komunikacji miejskiej dla pasażerów o ograniczonej mobilności Marcin Stiasny Dział Promocji ZTM

systemów komunikacji miejskiej dla pasażerów o ograniczonej mobilności Marcin Stiasny Dział Promocji ZTM Dostępność systemów komunikacji miejskiej dla pasażerów o ograniczonej mobilności Marcin Stiasny Dział Promocji ZTM Ograniczona mobilność ograniczona mobilność to nie tylko osoby na wózkach inwalidzkich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 Konteneryzacja w Polsce Około 90% ładunków niemasowych na świecie jest przewoŝonych w kontenerach, trend ten będzie utrzymany: 1) Konteneryzacja

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zielona Góra, 15.02.2016 r.

PROGRAM OPERACYJNY Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zielona Góra, 15.02.2016 r. PROGRAM OPERACYJNY Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zielona Góra, 15.02.2016 r. Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Reforma prawa podatkowego Najpierw trzeba odrzucić tezę, że rynek sam się wyreguluje i wyeliminuje nieuczciwych Wszystkie podatki Uszczelnienie systemu to m.in.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego

Bardziej szczegółowo

BATCo Baltic Adriatic Transport Cooperation Współpraca na rzecz rozwoju transportu bałtycko-adriatyckiego. Katowice, 7 listopada 2012

BATCo Baltic Adriatic Transport Cooperation Współpraca na rzecz rozwoju transportu bałtycko-adriatyckiego. Katowice, 7 listopada 2012 BATCo Baltic Adriatic Transport Cooperation Współpraca na rzecz rozwoju transportu bałtycko-adriatyckiego Katowice, 7 listopada 2012 Oś Bałtyk - Adriatyk Oś Bałtyk Adriatyk ukierunkowana jest na rozwój

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r.

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r. SEMINARIUM PERSPEKTYWY ROZWOJU KOLEJOWEGO TRANSPORTU PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA EUROPEJSKIEGO ORAZ PRAWA KRAJOWEGO WSTĘP DO DYSKUSJI O LIBERALIZACJI RYNKU KOLEJOWEGO Wiesław Jarosiewicz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r.

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r. TARYFA KOLEJOWA Taryfa kolejowa jest integralną częścią oferty intermodalnej PCC Intermodal S.A., i jako taka nie może być stosowana samodzielnie, a jedynie w połączeniu z usługą dostawy do drzwi, regulowaną

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 27.7.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/9 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (2004/563/WE,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Tytuł dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020

Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji Olsztyn, 2014 r. WSTĘP Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

KREPTD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego Prezentacja publiczna w ramach PO PC 23 kwietnia 2015 r. 1 Cel projektu Głównym celem projektu KREPTD jest poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego

Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego www.ien.gda.pl e-mail: ien@ien.gda.pl Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego Leszek Bronk, Grzegorz Krot Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk Projekty współfinasowane

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE Druga połowa 2013 r. to czas intensywnej pracy instytucji zaangażowanych w przygotowanie systemu wdrażania funduszy europejskich w latach 2014 2020. Podczas wakacji opracowano

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład IV dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ GENEZA WZROST UDZIAŁU KOSZTÓW POŚREDNICH automatyzacja procesów technologicznych wzrost

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 12 grudnia 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 284/VII/16 BURMISTRZA Namysłowa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

ZARZĄDZENIE NR 284/VII/16 BURMISTRZA Namysłowa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu ZARZĄDZENIE NR 284/VII/16 BURMISTRZA Namysłowa w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446),

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Śląskiego Klastra Nano

Regulamin Śląskiego Klastra Nano Regulamin Śląskiego Klastra Nano PREAMBUŁA Misją Klastra jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo