Forum budowy i utrzymania obiektów inżynieryjnych MOSTY 2015 Wieliczka, 24 czerwca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forum budowy i utrzymania obiektów inżynieryjnych MOSTY 2015 Wieliczka, 24 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Forum budowy i utrzymania obiektów inżynieryjnych MOSTY 2015 Wieliczka, 24 czerwca 2015 r. Kazimierz Szadkowski Biuro Dróg Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Definicje pojęć 3. Stan prawny dla budowy, modernizacji, odnowienia 4. Statystyka 5. Diagnostyka i stan techniczny 6. Optymalizacja utrzymania 7. Kierunki działań i programy badawcze 2

3 1. Wprowadzenie 3

4 2. Definicje pojęć Interoperacyjność systemu kolei to zdolność systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego ruchu pociągów, spełniającego warunki techniczne, ruchowe, eksploatacyjne i prawne, których zachowanie zapewnia dotrzymanie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei i umożliwia efektywne poruszanie się po transeuropejskiej sieci kolejowej USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U Nr 86 poz. 789 z późn. zm.. 4

5 Zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei - wymagania określone w dyrektywie w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, dotyczące składników interoperacyjności, podsystemów i ich powiązań, które powinny być spełnione w transeuropejskim systemie kolei w celu zapewnienia interoperacyjności systemu kolei; USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U Nr 86 poz. 789 z późn. zm. 5

6 Składnik interoperacyjności podstawowe składniki, grupy składników, podzespoły lub zespoły, które są włączone lub które mają być włączone do podsystemu, od którego pośrednio lub bezpośrednio zależy interoperacyjność systemu kolei; składnikiem interoperacyjności jest również oprogramowanie; USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U Nr 86 poz. 789 z późn. zm. 6

7 Podział systemu kolei na podsystemy (ze względu na zakres stosowania oraz złożoność) Strukturalne: infrastruktura, energia, sterowanie - urządzenia przytorowe, sterowanie - urządzenia pokładowe, tabor; Funkcjonalne: ruch kolejowy, utrzymanie, aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich i przewozów towarowych USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U Nr 86 poz. 789 z późn. zm. 7

8 Celem scharakteryzowania zasadniczych wymagań interoperacyjności każdy z podsystemów został opisany poprzez odpowiednie Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI). Natomiast zagadnienia niedoprecyzowane w TSI (punkty otwarte, przypadki szczególne) ujęte zostały w Krajowych Wymaganiach Interoperacyjności (KWI) przyjętych przez każde Państwo Członkowskie. 8

9 Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI) specyfikacje obejmujące podsystemy lub ich części, w celu spełnienia zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, ogłaszane przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; Obecnie, zgodnie ze zmianami wynikającymi z Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, opublikowanych w grudniu 2014 roku i później, zasięg stosowania TSI został rozszerzony na całą sieć Unii Europejskiej. W przypadku Polski oznacza to praktycznie wszystkie linie kolejowe zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jednakże, dla projektów, które w dniu wejścia w życie tychże TSI (tj. 01 stycznia 2015 r.) były na zawansowanym etapie realizacji lub były objęte obowiązującą umową, stosuje się poprzednie Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności. Co oznacza, że projekty spełniające ww. kryteria podlegają dotychczasowym zasadom. Niemniej, powyższe wiąże się z obowiązkiem uzyskania odstępstw dla projektów od nowo opublikowanych TSI, zgodnie z zapisami art. 25f ustawy o transporcie kolejowym. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U Nr 86 poz. 789 z późn. zm. 9

10 Droga kolejowa nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budowlami inżynieryjnymi oraz gruntem, na którym jest usytuowana; Linia kolejowa droga kolejowa mająca początek i koniec wraz z przyległym pasem gruntu, na którą składają się odcinki linii, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajętymi pod nie gruntami; Kolejowy obiekt inżynieryjny - budowla kolejowa, wydzielona jako osobny środek trwały, należąca do jednego z wymienionych niżej rodzajów: most - obiekt inżynieryjny umożliwiający przeprowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami wodnym; jak rzeki, strumienie, kanały jeziora, zatoki morskie, zalewy rzeczne itp. o szerokości w świetle pod co najmniej jednym przęsłem większej od 3,00 m, wiadukt - obiekt inżynieryjny umożliwiający przeprowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami innymi niż przeszkody wodne, o szerokości w świetle pod co najmniej jednym przęsłem większej od 3,00 m, 10

11 przejście pod torami - obiekt inżynieryjny, którego szerokość w świetle jest większa niż 3,00 m, usytuowany w obrębie stacji kolejowej lub związany funkcjonalnie ze stacją albo z przystankiem kolejowym, umożliwiający przeprowadzenie ciągu ruchu pieszego lub ciągu transportu bagażu oraz przesyłek pod linią kolejową; przepust - obiekt inżynieryjny umożliwiający przeprowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami o szerokości w świetle pojedynczego otworu mniejszej lub równej 3,00 m; tunel liniowy - obiekt inżynieryjny umożliwiający przeprowadzenie linii kolejowej pod powierzchnią terenu, 11

12 kładka dla pieszych - obiekt inżynieryjny umożliwiający dostęp pieszych do peronów oraz innych budowli usytuowanych na obszarze kolejowym służących do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowych, uwzględniony w regulaminie technicznym stacji i w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych stanowiący budowlę kolejową, służącą do prowadzenia ruchu kolejowego oraz umożliwiającą dokonywanie przewozu ludzi; ściana oporowa - obiekt inżynieryjny mający na celu zabezpieczenie skarp nasypu lub przekopu linii kolejowej. Dz.U nr 151 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz.U poz. 867 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h, PKP Polskie Linie Kolejowe,

13 Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego; Km 63,728 linia Nr 004 (CMK) 13

14 Budowa nowego mostu na kolejowym moście granicznym Kunowice Frankfurt (Oder) 14

15 Modernizacja większe prace modyfikacyjne, wykonywane w podsystemie lub w jego części, poprawiające całkowite osiągi podsystemu; Demontaż przęseł wiaduktu kolejowego 15

16 Montaż przęsła wiaduktu kolejowego i transport na miejsce zabudowy. 16

17 Linia 30 km 58,008 most na rzece Tyśmienica 17

18 Linia 69 km 25,523 most / wiadukt Wólka Orłowska 18

19 Odnowienie większe prace wymienne w podsystemie lub w części podsystemu, które nie zmieniają całkowitych osiągów podsystemu; USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U Nr 86 poz. 789 z późn. zm.. Wiadukt kolejowy na linii Nr 091, nad ulicą Miodową w Krakowie 19

20 Wiadukt kolejowy na linii Nr 091, nad ulicą Lubicz w Krakowie 20

21 3. Stan prawny dla budowy, modernizacji, odnowienia prawo UE prawo krajowe Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U nr 89 poz. 414 z późn. zm. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Dz.U nr 86 poz. 789 z późn. zm. regulacje wewnętrzne zarządcy 21

22 Warunki techniczne, standardy techniczne, instrukcja utrzymania (regulacje wewnętrzne zarządcy dotyczące kolejowych obiektów inżynieryjnych) V 160 km/h V 200/250 km/h V 350 km/h Grant Rządu Hiszpanii 22

23 Zasady zapewnienia trwałości 1) Nowy lub modernizowany kolejowy obiekt inżynieryjny powinien być zaprojektowany z uwzględnieniem oddziaływania na właściwości materiałów: obciążenia, czynników klimatycznych agresywności środowiska. 2) Materiały stosowane do budowy obiektu inżynieryjnego powinny zapewnić bezpieczną eksploatację w przewidywanym okresie użytkowania, z uwzględnieniem w szczególności: czynników klimatycznych; agresywności środowiska, w tym wynikającej z metody utrzymania. 23

24 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz. U poz. 86 Nowe i modernizowane mosty, wiadukty, przejścia pod torami i przepusty projektowane są, aby wytrzymać obciążenia pionowe, zgodne z modelami obciążeń projektowych, model obciążenia 71, model obciążenia SW/0 dla mostów wieloprzęsłowych o konstrukcji ciągłej, według normy PN-EN :2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 2: Obciążenia ruchome mostów. Modele obciążeń projektowych stosuje się z uwzględnieniem wartości minimalnej współczynników klasyfikacji obciążeń (α): α = 1,21 dla linii kolejowych magistralnych (kat.0) i pierwszorzędnych (kat.1) α = 1,10 dla linii kolejowych drugorzędnych 24

25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz. U poz. 86 Przy sprawdzaniu wytrzymałości budowli kolejowych stosuje się modele obciążeń eksploatacyjnych zgodnie z normą PN-EN Kolejnictwo Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą. 25

26 Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h, PKP Polskie Linie Kolejowe, 2014 Sprawdzenie aktualnej nośności eksploatacyjnej istniejącego obiektu dokonuje się poprzez: 1) OKREŚLENIE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA α, dla Modelu Obciążenia 71 lub SW/o według PN-EN EUROKOD 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 2: Obciążenia ruchome mostów i porównanie wartości tego współczynnika z wymaganą dla danej linii; 2) OKREŚLENIE KATEGORII LINII, wynikającej ze sprawdzenia możliwości przenoszenia obciążenia przez obiekt od modeli obciążeń i charakterystyki geometrycznej wagonów wzorcowych określonych w normie PN-EN Kolejnictwo Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą, dokonując sprawdzenia w połączeniu z dopuszczalną prędkości pociągów dla każdej z tych kategorii. Kategoria linii D4 D3 D2 C4 C3 C2 B2 B1 A Nacisk osi (t) 22,5 22,5 22,5 20,0 20,0 20,0 18,0 18,0 16,0 Nacisk liniowy (t/m) 8,0 7,2 6,4 8,0 7,2 6,4 6,4 5,0 5,0 26

27 3) USTALENIE możliwości przenoszenia przez obiekt obciążenia od indywidualnych modeli obciążeń od znanego taboru kursującego po linii kolejowej, np.: ED 250 PENDOLINO (P=170kN), lokomotywa Siemens Eurosprinter, typu ES 64 U4 (HUSARZ ) z wagonami, elektryczne zespoły trakcyjny (EZT wartość P zależnie od typu ETZ), wybrane typy wagonów, każdorazowo w połączeniu z dopuszczalną prędkości pociągów, dla każdego z wybranych modeli obciążeń. Uwaga: trwają prace nad uzgodnieniem końcowego projektu normy europejskiej: FprEN 15528: 2015 Railway applications - Line categories for managing the interface between load limits of vehicles and infrastructure FprEN 15528: 2015 Kolejnictwo - Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą 27

28 Wymagany okres użytkowania 150 lat podpora mostu; 100 lat podpora wiaduktu lub kładki; 100 lat konstrukcja oporowa; 100 lat tunel liniowy, przejście pod torami, 100 lat przęsło i pomost mostu, wiaduktu lub kładki; 100 lat przepust masywny; 50 lat łożysko; 50 lat tunel, most, wiadukt, przepust, przejście pod torami wykonane z blachy falistej; 28

29 Bezpieczeństwo eksploatacji Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U nr 86 poz. 789 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym Dz. U nr 60 poz. 407 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Dz. U poz. 264 System zarządzania bezpieczeństwem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Safety Management System / SMS) 29

30 Tryb postępowania dla uzyskania odstępstw od prawa powszechnego i regulacji wewnętrznych Spółki 30

31 4. Statystyka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na eksploatowanych liniach kolejowych, utrzymuje kolejowe obiekty inżynieryjne, o długości eksploatacyjnej ,63 m, w tym: mostów - o długości eksploatacyjnej ,16 m, wiadukty o długości eksploatacyjnej ,97 m, 434 przejścia pod torami o długości eksploatacyjnej ,29 m, przepustów - o długości eksploatacyjnej ,92 m, 24 tunele liniowe o długości eksploatacyjnej ,2 m, 166 kładek dla pieszych o długości eksploatacyjnej ,22 m, 773 ściany oporowe o długości eksploatacyjnej ,84 m. (według stanu na koniec 2014 roku) 31

32 5. Diagnostyka i stan techniczny Realizacja diagnostyki kolejowych obiektów inżynieryjnych: siłami własnymi IZ, siłami własnymi IZ i przez wykonawców zewnętrznych, przez wykonawców zewnętrznych (przeglądy specjalne) 32

33 Raport o stanie technicznym kolejowych obiektów inżynieryjnych Ustawa Prawo budowlane IZ 1, 2,..23 IG Biuro Dróg Kolejowych MIiR UTK Badania diagnostyczne wraz z oszacowaniem kosztów remontu lub przebudowy RAPORT O STANIE TECHNICZNYM KOLEJOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH Zarząd PKP PLK S.A. Analiza, opinie, plany utrzymania i przebudowy / odbudowy 33

34 Ocena stanu technicznego Na koniec 2014 roku 1 455, to jest 5,7 % z kolejowych obiektów inżynieryjnych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na eksploatowanych liniach kolejowych wymagało podjęcia robót remontowych lub inwestycyjnych dla przywrócenia wymaganych parametrów użytkowych. 34

35 Przyczyny wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych i kwalifikowania obiektów do remontów: dla mostów i wiaduktów stalowych: uszkodzenia korozyjne konstrukcji przęseł i łączników; uszkodzenia wywołane dużą i zwiększającą się agresywnością środowiska (woda i powietrze); uszkodzenia korpusów podpór i ich posadowienia; uszkodzenia wywołane obciążaniem taborem o innym schemacie obciążeń niż ten, na który obiekt był projektowany; dla mostów i wiaduktów masywnych: korozja betonu i stali zbrojeniowej; zły stan dylatacji i izolacji; pęknięcia sklepień; uszkodzenia przez pojazdy kołowe (brak pionowej skrajni drogowej); dla tuneli liniowych: brak lub zły stan izolacji; uszkodzenia obudowy (ścian i górotworu); brak zachowania obecnie wymaganej skrajni budowli. 35

36 Plan utrzymania, według źródła finansowania: 1. Zadania z planu działalności operacyjnej; 2. Zadania z programu rzeczowo finansowego Funduszu Kolejowego (cześć B); 3. Zadania celowe; 36

37 6. Optymalizacja utrzymania Realizowana przez: - zwrócenie szczególnej uwagi w procesie opracowywania założeń dla dokumentacji technicznych remontu (modernizacji, odbudowy) kolejowych obiektów inżynieryjnych na prawidłowe kształtowanie konstrukcji przęseł i podpór, jako czynnej metody: ochrony przed korozją, spowolnienia degradacji parametrów użytkowych, dostępności, ograniczenia kosztów utrzymania. 37

38 - stosowanie nowych materiałów i właściwych ich połączeń, - wymaganie schematów statycznych obiektów, wpływających na trwałość całej konstrukcji, - optymalne kształtowania przekrojów poprzecznych i ich usztywnień, dla ograniczenia zjawiska korozji stali i betonu, - kształtowanie przekrojów, umożliwiających sprawne i szybkie odprowadzanie wody, łatwe osuszanie konstrukcji, naturalne oczyszczanie konstrukcji, eliminujących wytwarzanie częściowo zamkniętych przestrzeni. 38

39 - wytworzenie i stosowanie zamiennych konstrukcji przeseł mostowych, składanych, prostych w montażu w miejscu zabudowy, umożliwiających: utrzymanie ruchu pociągów z prędkością v=100 km/h po konstrukcji (wbudowanej w obiekt po demontażu przęsła) i w torze obok, przywrócenie przejezdności po obiekcie w przypadku trwałego uszkodzenia lub zniszczenia przęsła, minimalizację wydłużenia czasu przejazdu pociągów kwalifikowanych przez obiekt 39

40 - zadania celowe (pod szczególnym nadzorem) 40

41 Kolejowe mosty graniczne 21 Kolejowych mostów granicznych - grupa obiektów inżynieryjnych na rzekach stanowiących granicę państwową i będąca pod specjalnym nadzorem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Polska i niemiecka infrastruktura kolejowapołączona jest 14 mostami kolejowymi, w tym 3 mostami przez rzekę Odrę i 11 przez rzekę Nysę Łużycką. Polską i czeską infrastrukturę kolejowąłączą 2 mosty kolejowe, 1 przez Odrę i 1 przez Olzę. Polska i ukraińska infrastruktura kolejowa połączona jest przez 2 mosty kolejowe na rzece Bug pod Dorohuskiem. Polska i białoruska sieć linii kolejowych połączona jest trzema liniami kolejowymi, w splotach torów o prześwicie 1435 mm i 1520 mm, ułożonych na 2 mostach przez Bug pod Terespolem i 1 most przez rzekę Swisłocz pod Zubkami Białostockimi. Na granicach Polski ze Słowacją, Litwą i Rosją (Obwód Kaliningradzki) nie ma kolejowych mostów granicznych. 41

42 42

43 Odbudowa mostu na kolejowym przejściu granicznym Kunowice Frankfurt (Oder), 2008 rok 43

44 Terespol Brześć (Polska/Białoruś) most południowy przebudowa 3 przęseł po polskiej stronie granicy państwowej w 2014 roku. 44

45 Dorohusk Kowel (Polska/Ukraina), wzmocnienie podpór, wymiana mostownic, próbne obciążenie, dopuszczenie do ruchu pociągów po torze 1520 mm z naciskiem osi do 25 ton/oś 45

46 7. Kierunki działań i programy badawcze! Wytyczne doboru, zabudowy i utrzymania łożysk kolejowych obiektów inżynieryjnych działanie realizowane - końcowy etap wdrożenia do stosowania w opiniowaniu IZ i IM!! Nowa wersja warunków technicznych dla kolejowych obiektów inżynieryjnych działanie planowane!!! Wdrożenie nowych regulacji dotyczących wykonywania próbnych obciążeń mostów i wiaduktów kolejowych powołanie przez Polskie Centrum Akredytacji przedstawiciela Biura Dróg Kolejowych w skład zespołu specjalistów dla opracowania projektu regulacji 46

47 Współpraca z jednostkami naukowo badawczymi Politechnika Krakowska projekt dotyczący wykorzystania metod akustycznych do monitorowania stanu konstrukcji stalowych finansowany ze środków NCBR - realizacja od 2013 r. WAT Warszawa projekt dotyczący badań dynamiki przęseł mostów na liniach dużych prędkości finansowany przez KBN temat zrealizowany Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie projekt badawczy monitorowanie stanu podwodnych części podpór mostu i dna rzeki finansowany ze środków NCBR - zrealizowany w latach Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN zdalne monitorowanie stanu konstrukcji przęseł mostów stalowych finansowany ze środków UE projekt zrealizowany, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Poznańska, ADAPTRONICA projekt dotyczący monitorowania stanu konstrukcji mostów stalowych finansowany ze środków NCBR - realizacja od VII.2015 r. umowa NCBR/Konsorcjum z udziałem PLK podpisana w dniu r.! Biura Projektów przeliczanie nośności mostów wg PN-EN (karta UIC 700) dla rzeczywistych schematów obciążeń taboru kolejowego 47

48 W prezentacji wykorzystano zdjęcia: autora prezentacji z archiwum Zakładu Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W Lublinie z archiwum DB Neta AG z archiwum Centrum Realizacji Inwestycji Polskie Linie Kolejowe S.A. Dziękuję za uwagę 48

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność.

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. Zezwolenia na dopuszczenie do podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. www.plk-sa.pl Warszawa, marzec 2014 r. Geneza wdrożenia interoperacyjności w Europie Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Koleje podstawy Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Literatura 1. Dz. U. RP nr 151.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) SKRAJNIA BUDOWLANA LINII

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r.

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. SIEĆ KOLEJOWA i LINIE AGC i AGTC na terenie Oddziału Regionalnego we Wrocławiu CE 30 CE 30 E 30 E 59 LEGNICA

Bardziej szczegółowo

Kolej na przyspieszenie

Kolej na przyspieszenie Kolej na przyspieszenie POIiŚ 7.1-5.1 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap III, odcinek Czempiń Poznań www.plk-sa.pl Poznań, 22 maja 2014 r. Cele projektu Usprawnienie i zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Pojazdy dopuszczone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

Pojazdy dopuszczone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy -dopuszczone-w-i/7310,pojazdy-dopuszczone-w-innym-panstwie-czlonkowskim-unii-europejskiej.html

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad Klasyfikacja obiektów budowlanych Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Janusz Rymsza

Dr inż. Janusz Rymsza TARGI BUDMA 2010 DZIEŃ INŻYNIERA BUDOWNICWA Poznań, 20 stycznia 2010 r. Mosty i wiadukty kolejowe Dr inż. Janusz Rymsza Instytut Badawczy Dróg i Mostów Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane normuje

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka Opole Groszowice POIiŚ 7.1-65 www.plk-sa.pl

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie i przyjmowanie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI oraz certyfikacja wspólnotowa na bazie tych specyfikacji

Opracowywanie i przyjmowanie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI oraz certyfikacja wspólnotowa na bazie tych specyfikacji Opracowywanie i przyjmowanie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI oraz certyfikacja wspólnotowa na bazie tych specyfikacji mgr inż. Wojciech Rzepka Warszawa, 12 13 maja 2008 r. 1 TSI - Techniczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy Źródło: http://pasazer.utk.gov.pl/pas/aktualnosci/4142,modernizacja-linii-wroclaw-poznan-zmienia-tory-przystanki-mosty-przej azdy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 1 lutego 2016, 11:32 Wtorek, 04 marca

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności techniczna podstawa liberalizacji rynku przewozów kolejowych

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności techniczna podstawa liberalizacji rynku przewozów kolejowych Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności techniczna podstawa liberalizacji rynku przewozów kolejowych Andrzej Harassek szef sektora instalacji stałych Zespół Interoperacyjności Interoperacyjność Dziś

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 grudzień 2016 r.

Warszawa, 5 grudzień 2016 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działania uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się Prezentuje: Leszek Białobrzeski Warszawa, 5 grudzień 2016 r. Co

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Wykaz tomów projektu budowlanego:

Wykaz tomów projektu budowlanego: Wykaz tomów projektu budowlanego: Tom 1 - Projekt zagospodarowania terenu. Tom 2 - Projekt architektoniczno budowlany. Część 2.1. - Projekt architektoniczno budowlany. Architektura. Część 2.2. - Projekt

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

65 2. Czas powstania:

65 2. Czas powstania: NR ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R 1. Obiekt: Wiadukt drogowy nad torowiskiem tramwajowym w ciągu ul. Lotniczej MOST DROGOWY

Bardziej szczegółowo

Karol Gruszka Dyrektor Projektu ds. ETCS Biuro Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Karol Gruszka Dyrektor Projektu ds. ETCS Biuro Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Certyfikacja podsystemu sterowanie na przykładzie projektów wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na linach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Karol Gruszka Dyrektor Projektu ds. ETCS

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych Id-2 (D2) Warszawa, 2005 rok

Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych Id-2 (D2) Warszawa, 2005 rok Załącznik do zarządzenia Nr 29/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 października 2005 r. Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych Id-2 (D2) Warszawa, 2005 rok Regulacja

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

M UZIEMIENIE I USZYNIENIE BALUSTRAD, OSŁON ORAZ OGRANICZNIKÓW UNIESIENIA SIECI

M UZIEMIENIE I USZYNIENIE BALUSTRAD, OSŁON ORAZ OGRANICZNIKÓW UNIESIENIA SIECI M.20.05.01. UZIEMIENIE I USZYNIENIE BALUSTRAD, OSŁON ORAZ OGRANICZNIKÓW UNIESIENIA SIECI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące demontażu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2011/18/UE

DYREKTYWA KOMISJI 2011/18/UE 2.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 57/21 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2011/18/UE z dnia 1 marca 2011 r. zmieniająca załączniki II, V i VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE

Bardziej szczegółowo

Id-2 ( D-2 ) WARUNKI TECHNICZNE DLA KOLEJOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH. Warszawa, 2004r

Id-2 ( D-2 ) WARUNKI TECHNICZNE DLA KOLEJOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH. Warszawa, 2004r Id-2 ( D-2 ) WARUNKI TECHNICZNE DLA KOLEJOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH Warszawa, 2004r Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Dróg Kolejowych, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa tel. (+48

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 12 grudnia 2012 r. W latach 2010-2012

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

Pojazd kolejowy TSI Obowiązek stosowania TSI Odstępstwa od stosowania TSI

Pojazd kolejowy TSI Obowiązek stosowania TSI Odstępstwa od stosowania TSI Pojazd kolejowy TSI Obowiązek stosowania TSI Odstępstwa od stosowania TSI Pojazdy trakcyjne, tabor kolejowy specjalny TSI Sterowanie (decyzja Komisji Europejskiej 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów Leżajsk

Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów Leżajsk There are no translations available. Ważniejsze osiągnięcia - Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów Leżajsk - Badania obiektów mostowych na autostradzie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 883. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO WZÓR (strona tytułowa) Nazwa i adres instytucji wykonującej przegląd RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO Nazwa Zarządu Drogi:.. Nazwa obiektu:.. JNI:... Nr drogi i kilometraż: (fotografia

Bardziej szczegółowo

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3.

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3. ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3.1) Definicje: 1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację rozumie

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Znowelizowana Dyrektywa 2008/57 o interoperacyjności. Zakres zmian i implikacje dla sektora kolejowego. Dr inż. Marek Pawlik

Znowelizowana Dyrektywa 2008/57 o interoperacyjności. Zakres zmian i implikacje dla sektora kolejowego. Dr inż. Marek Pawlik Znowelizowana Dyrektywa 2008/57 o interoperacyjności Zakres zmian i implikacje dla sektora kolejowego Dr inż. Marek Pawlik EUROPEJSKIE REGULACJE PRAWNE DLA KOLEI PIERWOTNA IDEA: : swobodny przepływ osób,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA 3. STACJA ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Engineering, Architecture, Consulting. Nowoczesne koleje w Europie. Perspektywy rozwoju

Engineering, Architecture, Consulting. Nowoczesne koleje w Europie. Perspektywy rozwoju Engineering, Architecture, Consulting Nowoczesne koleje w Europie. Perspektywy rozwoju Idom Rok założenia 1957 Ponad 2500 inżynierów Ponad 10.000 klientów Ponad 50 000 projektów Biura w 16 krajach Projekty

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2012 7 Z Unii Europejskiej 12 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 10 mitów o kolejach dużej prędkości 22 Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 29 Dostęp do miejskiej

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO. mgr inŝ. Łukasz Antolik email: lantolik@ikolej.

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO. mgr inŝ. Łukasz Antolik email: lantolik@ikolej. BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO email: lantolik@ikolej.pl Program prezentacji 1. Wymagania dla personelu badań nieniszczących w sektorze Utrzymanie Ruchu

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu kolejowego

Infrastruktura transportu kolejowego 1 z 5 2013-09-25 09:18 Opis przedmiotu: Infrastruktura transportu kolejowego Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.NMP101 Infrastruktura transportu kolejowego Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa Zamierzenie budowlane Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M INNE ROBOTY MOSTOWE CPV

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M INNE ROBOTY MOSTOWE CPV 371 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE CPV 45 221 372 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.00.00. Roboty różne 373 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.02.00. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH Artur Rojek Witold Groll Standardy Kolei Dużych Prędkości w Polsce: Decyzja Komisji 2008/232/WE z dnia 21 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA - INFORMACJE 3.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 31 grudnia 2015 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC Łódź, 12 września 2013 POIiŚ 7.1-24.2 Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. Kładka dla pieszych. Przepust pod drogą wojewódzką nr 515

WYSZCZEGÓLNIENIE. Kładka dla pieszych. Przepust pod drogą wojewódzką nr 515 PRZETARG NR 1 LCS MALBORK km 275.920 - km 287,700 L.p WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ [PLN] 1 2 4 1 Rozdział nr 5.1 Wiadukt kolejowy w km 276,107 2 Rozdział nr 5.2 Przepust w km 277,307 3 Rozdział nr 5.3 Przejście

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy -niezgodne-z-tsi/5479,pierwsze-zezwolenie.html Wygenerowano: Poniedziałek, 5 września

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania specyfikacji TSI

Zakres stosowania specyfikacji TSI Przyszły zakres unifikacji wymagań dla taboru trakcyjnego i pasażerskiego oraz stan zaawansowania prac ERA nad specyfikacją TSI dla kolei konwencjonalnych w zakresie taboru trakcyjnego i pasażerskiego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości

Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości Warszawa, 26 maja 2010 r. Rozwój koncepcji budowy kolei duŝych prędkości w Polsce 1995 Kierunkowy program rozwoju kolei duŝych prędkości w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje drogowe w zbliżeniu do terenów kolejowych

Inwestycje drogowe w zbliżeniu do terenów kolejowych mgr. inż Paweł Mieszkowski Inwestycje drogowe w zbliżeniu do terenów kolejowych Progi i bariery w realizacji inwestycji liniowych Kościelisko, czerwiec 2008r Dla terenów zamkniętych: 1. Ust. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI PIĘCIOLETNIEJ NR 22/2015-04-03 PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO MOST PRZEZ RZEKĘ GUBER, W CIĄGU DROGI NR 1581N, W KM 5+328, LWOWIEC JNI

Bardziej szczegółowo

TOM III. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM III KOLEJOWE OBIEKTY INŻYNIERYJNE

TOM III. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM III KOLEJOWE OBIEKTY INŻYNIERYJNE szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) KOLEJOWE OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Ekologiczny transport. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Ekologiczny transport POIiŚ 7.2 4.1 Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) Faza I jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 14.05.2014 Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości W związku z zapytaniami napływającymi

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Poznań, 25.05. 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel RID Zrealizowanie i wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Zakład Dróg i Mostów. Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich w świetle obowiązującego prawa. dr inż.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Zakład Dróg i Mostów. Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich w świetle obowiązującego prawa. dr inż. POLITECHNIKA RZESZOWSKA Zakład Dróg i Mostów Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich w świetle obowiązującego prawa dr inż. Lucjan Janas Rzeszów 2011 r. 1 Akty prawne: 1. Prawo budowlane 2.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlano-Wykonawczy Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska 1 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont przepustu na rzece Żydówce

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LINII PKM JAROSŁAW KUIK DYREKTOR DS. REALIZACJI PROJEKTU PKM S.A.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LINII PKM JAROSŁAW KUIK DYREKTOR DS. REALIZACJI PROJEKTU PKM S.A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LINII PKM JAROSŁAW KUIK DYREKTOR DS. REALIZACJI PROJEKTU PKM S.A. 20 KM LINII KOLEJOWEJ 8 NOWYCH PRZYSTANKÓW 41 OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH: - 17 WIADUKTÓW KOLEJOWYCH - 5 WIADUKTÓW

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00,

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, Połączenia Portów Szczecin, Świnoujście polskimi liniami kolejowymi osi Północ - Południe

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1151,informacja-o-realizacji-zadan-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego.html Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 21:21 Strona znajduje się w archiwum. Data

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Rola infrastruktury kolejowej w systemie transportowym Województwa Zachodniopomorskiego w świetle Strategii rozwoju sektora transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Prof. Juliusz Engelhardt

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu kolejowego

Infrastruktura transportu kolejowego Infrastruktura transportu kolejowego Wykład 1 Pojęcia podstawowe. Klasyfikacja i kategoryzacja linii kolejowych. Elementy drogi kolejowej dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr konsultacje: bud. H-3,

Bardziej szczegółowo

Część T BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO

Część T BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Część T BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO 1 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT ST I ZAKRES ROBÓT 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001.

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001. Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa Gdynia, Etap II w ramach projektu nr FS 2005/PL/16/C/PT/001 współfinansowanego z Funduszu Spójności. Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Ekologiczny transport. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Ekologiczny transport POIiŚ 7.2-4.1 Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA projektowanie dróg, mostów oraz obiektów inżynierskich nadzory, ekspertyzy 40 467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1 tel/fax 032 735-20-55, 735-21-41 email:biuro@autostradaii.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4 WARUNKI TECHNICZNE JAKIMI POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE Tabela 1 L.p Klasa drogi Szerokość jezdni wymagana Szerokość jezdni min. Podstawa prawna 1 Z -zbiorcza 2x 3 m = 6,00 m 2x2,75 m = 5,50

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIEGOLUBUSKIEGO. Küstrin Kietz 16 marca 2011r.

LUBUSKIEGOLUBUSKIEGO. Küstrin Kietz 16 marca 2011r. MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ 203 TCZEW KOSTRZYNKOSTRZYN NA ODCINKU GORZÅW WLKP. KOSTRZYN (OD KM 297,000 DO KM 343,453) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÅDZTWA LUBUSKIEGOLUBUSKIEGO Küstrin

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania. W dniu 2 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

Wykaz ograniczeń wynikających z niezachowania skrajni budowli linii kolejowej

Wykaz ograniczeń wynikających z niezachowania skrajni budowli linii kolejowej Wykaz ograniczeń wynikających z niezachowania skrajni budowli linii kolejowej W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Numer linii numer linii

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJA KOMISJI. z dnia 28 lipca 2006 r.

KOMISJA DECYZJA KOMISJI. z dnia 28 lipca 2006 r. 8.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 344/1 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności

Bardziej szczegółowo