Dr inż. Jacek Kukulski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr inż. Jacek Kukulski"

Transkrypt

1 Uwzględnienie osób o ograniczonych możliwościach ruchowy w systemach zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury w tym zarządców dworców Dr inż. Jacek Kukulski

2 Liberalizacja transportu kolejowego powoduje wzrost liczby przewoźników świadczących usługi przewozowe, zarówno pasażerskie jak i towarowe. Istotnym elementem świadczonych usług jest bezpieczeństwo pasażerów i ładunków. Bezpieczeństwo powinno być doskonalone wraz z rozwojem techniczno-naukowym, tam gdzie to jest uzasadnione praktycznie, przy uwzględnieniu międzygałęziowej konkurencyjności transportu kolejowego

3 . Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury działający w obrębie państw Unii Europejskiej będą musiały nie odległej przyszłości przedłożyć Narodowym Organom ds. Bezpieczeństwa do zatwierdzenia swoje Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, określane mianem SMS (z ang. Safety Management System)

4 Wymóg posiadania SMS-a dotyczy również polskich przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury i jest narzucony Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/49/WE o bezpieczeństwie kolei z dnia 29 kwietnia 2004 (Dziennik ustaw UE nr L164 z 30 kwietnia 2004). Również regulacje krajowe rozporządzenia MT z dnia 12 i 19 marca 2007r. dot. warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa jak i związane są z systemem zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowy. Oba dokumenty krajowe nawiązują do Dyrektywy 2004/49/WE.

5 System zarządzania bezpieczeństwem" oznacza uporządkowany i udokumentowany system, umożliwiający personelowi przedsiębiorstwa skuteczne wprowadzanie w życie polityki przedsiębiorstwa bezpieczeństwa i ochrony środowiska. SMS podobnie jak koncepcja systemów zarządzania, powinien być zorientowany procesowo i zawierać opis stosowanych przez przedsiębiorstwo kolejowe/zarządcę infrastruktury procesów i procedur związanych z bezpieczeństwem, które można poddać niezależnym audytom.

6 Zasadnicze elementy na SMS-y zawarte zostały w artykule 9 i załączniku III Dyrektywy 2004/49/WE. Istotnym elementem przy budowaniu SMS-a przez przewoźników kolejowych (pasażerskich) i zarządców infrastruktury jest uwzględnienie w nich obsługi osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Horyzont czasowy przedstawienia utworzonych SMSów do UTK (Urząd Transportu Kolejowego) został określony do 1 stycznia 2011r w celu wydania stosownego certyfikatu bezpieczeństwa.

7 Certyfikat bezpieczeństwa który będzie wydawany przez UTK powinien być potwierdzeniem przyjęcia przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdolności przewoźnika do spełnienia wymagań właściwych standardów i przepisów bezpieczeństwa. Dla usług w transporcie międzynarodowym powinno być wystarczające zatwierdzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w jednym Państwie Członkowskim, dające ważność w całej Wspólnocie.

8 Certyfikat bezpieczeństwa jest odnawiany na wniosek przedsiębiorstwa kolejowego, w okresach nie przekraczających pięciu lat. Jest ono aktualizowane w całości lub częściowo po każdej istotnej zmianie dotyczącej rodzaju i zakresu działalności. Posiadacz certyfikatu bezpieczeństwa bezzwłocznie informuje odpowiednią władzę bezpieczeństwa o istotnych zmianach warunków dotyczących odpowiedniej części tego certyfikatu. Poinformuje też właściwą władzę o wprowadzeniu nowej kategorii personelu lub nowego typu taboru kolejowego. Jeżeli władza bezpieczeństwa stwierdza, że posiadacz certyfikatu bezpieczeństwa przestał spełniać jego warunki, certyfikat zostanie cofnięty bezzwłocznie w części (a) lub/i w części (b) certyfikatu

9 Część A certyfikatu bezpieczeństwa Część A Certyfikatu Bezpieczeństwa potwierdza akceptację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest obowiązująca na terenie całej Unii Europejskiej System Zarządzania Bezpieczeństwem podlega sprawdzeniu raz. Sprawdza je Narodowy Organ ds. Bezpieczeństwa jednego Państwa Członkowskiego a po akceptacji certyfikat ważny jest w całej UE.

10 Część B Certyfikatu Bezpieczeństwa potwierdza akceptację zabezpieczeń dotyczących wymagań szczególnych dla danej sieci kolejowej jest obowiązująca na terenie jednego Państwa Członkowskiego Część B Certyfikatu wydawana jest dla każdego państwa oddzielnie przez Narodowy Organ ds. Bezpieczeństwa danego Państwa Członkowskiego. Certyfikat ważny jest na terenie danego państwa.

11 Wzory certyfikatów bezpieczeństwa

12 Zakres SMS-a w każdym przypadku musi obejmować kwestie mające wpływ na bezpieczeństwo kolei wiąże się to z przeprowadzeniem odpowiednich analiz dotyczących infrastruktury i taboru danego przewoźnika i zarządcy infrastruktury. Od specyfiki przedsiębiorstwa kolejowego będzie zależał kształt budowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

13 Oprócz analiz infrastrukturalnych i taborowych przedsiębiorstw kolejowych muszą objąć m.in. zagadnienia drogi kolejowej (obiekty inżynieryjne), zasilania, sterowania ruchem kolejowym, zagadnień eksploatacji, obszarów technicznych, obiektów do obsługi pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej (dworce, podjazdy, windy, informacje, perony itp.). W przypadku przewoźników pasażerskich informacje o wagonach przystosowanych do przewozu osób o ograniczonej sprawności, a także odpowiednie szkolenie personelu pokładowego w zakresie obsługi i pomocy.

14 W odniesieniu do tych obszarów definiuje się m.in. - cele bezpieczeństwa; - stosowane wymagania techniczne (europejskie i krajowe); - wymagania stawiane personelowi. Budowanie SMS-a obejmuje trzy główne działania: - analiza zagrożeń; - ocena zagrożeń; - ograniczanie zagrożeń

15 Analiza zagrożeń Analiza zagrożeń w dział. własnej Analiza zagrożeń współdzielonych Szacowanie poziomu zagrożeń audytowanie systemu SMS Ocena zagrożeń Analiza akceptowalności poziomu ryzyka: dla pasażerów, pracowników, użytkowników przejazdów kol., nieupoważnionych, innych oraz dla ryzyka społecznego odniesienie ryzyka do skali przedsiębiorstwa Ograniczanie zagrożeń Zarządzanie zmianą Szacowanie ryzyka Ograniczanie zagrożeń: analizy możliwych działań zmniejszających zagrożenia i/lub ich konsekwencje decyzje realizacja nadzór

16 Oprócz trzech głównych działań omówionych wcześniej należy opracować szereg dokumentacji i procedur m.in.: - politykę bezpieczeństwa, - dokumenty określające cele przedsiębiorstwa w aspekcie utrzymania i poprawy bezpieczeństwa, w perspektywie obecnej oraz planów na przyszłość, - procedury określające standardy techniczne i operacyjne dla taboru i infrastruktury kolejowej oraz zarządzania, - procedury i metody oceny ryzyka i stosowania środków nadzoru nad ryzykiem, - programy szkolenia personelu i doskonalenia systemu bezpieczeństwa,

17 -plany działania, alarmowania i informowania o niebezpieczeństwie, opracowane i uzgodnione z władzami publicznymi, -postanowienia dotyczące okresowych wewnętrznych audytów SMS i przygotowania do audytów zewnętrznych (UTK), - zarządzanie zmianami.

18 Przewoźnik kolejowy/zarządca infrastruktury tworząc SMS-a wyznacza osoby na wszystkich poziomach/szczeblach organizacji posiadające wiedzę w zakresie systemu kolejowego, które będą odpowiedzialne i będą nadzorowały system zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie. Pozwala to rozpoznać błędy/wady w procesach systemu zarządzania bezpieczeństwem i co za tym idzie wprowadzić działania zapobiegawcze/naprawcze.

19 Każdego roku, najpóźniej do dnia 30 czerwca, wszyscy zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kolejowi składają w UTK roczny raport dotyczący bezpieczeństwa za poprzedni rok. Raport taki zawiera: a) informacje dotyczące spełniania wewnętrznych wymagań bezpieczeństwa oraz informacje o wynikach planów bezpieczeństwa; b) rozwój krajowych wskaźników bezpieczeństwa i CSI; c) wyniki wewnętrznych audytów bezpieczeństwa; d) zauważone usterki i niesprawności w działaniach eksploatacyjnych oraz zarządzaniu infrastrukturą, mogące zainteresować władzę

20 Wpływ SMS na jakość w transporcie kolejowym Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa kolejowego Bezpieczeństwo parku taborowego Bezpieczeństwo pasażerów Skuteczne mechanizmy koordynacji bezpieczeństwa i jakości w firmie Precyzyjna dokumentacja procesów i zdarzeń Większa świadomość i dyscyplina personelu Poprawa stanu technicznego taboru i infrastruktury Większe zaufanie klientów i zainteresowanie firmą Łatwiejsze negocjowanie nowych kontraktów Korzystne efekty medialne i socjotechniczne

21 SMS Tworzony SMS zajmować będzie niewielką część Systemu Zarządzania samą firmą, to może decydować o znalezieniu i wyeliminowaniu lub naprawieniu najsłabszych ogniw procesu wpływających na bezpieczeństwo przedsiębiorstwa kolejowego

22 Dziękuję za uwagę

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM w przedsiębiorstwach kolejowych

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM w przedsiębiorstwach kolejowych SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM w przedsiębiorstwach kolejowych Luty 2008 Wiesław Jarosiewicz URZĄD TRANSPORTU KOLEJOEGO Podstawowym dokumentem uprawniającym: przewoźnika kolejowego do uzyskania dostępu

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Data publikacji : 29.07.2015 Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Prezes UTK przypomina, że 1 marca 2015 r. wszedł w życie 8a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Rozwój regulacji europejskich w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego

Rozwój regulacji europejskich w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego Ministersterstwo Infrastruktury Urząd Transportu Kolejowego Rozwój regulacji europejskich w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego Krzysztof Banaszek Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r. O Człowieku, jego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko techniczne i zawodowe w transporcie kolejowym kluczowe aspekty integracji

Ryzyko techniczne i zawodowe w transporcie kolejowym kluczowe aspekty integracji Adam Jabłoński, Marek Jabłoński Ryzyko techniczne i zawodowe w transporcie kwym kluczowe aspekty integracji Wdrażający system emy zarządzania ządzania bezpieczeńs eństw twem przedsiębior edsiębiorcy kole

Bardziej szczegółowo

Problemy oceny zgodności i dopuszczeń do eksploatacji systemu kolei w Polsce

Problemy oceny zgodności i dopuszczeń do eksploatacji systemu kolei w Polsce RAPORT RAILWAY BUSINESS FORUM Problemy oceny zgodności i dopuszczeń do eksploatacji systemu kolei w Polsce Raport stanowiący uzupełnienie w formie załącznika do Białej Księgi mapy problemów polskiego kolejnictwa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 6.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm Dr inż. Grzegorz Błajszczak Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm Energy efficiency a review of regulation and standards Termin efektywność

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Energy efficiency - a review of regulation and standards Dr inż. Grzegorz Błajszczak PSE Operator S.A. Termin efektywność energetyczna oznacza ilość

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013

Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013 ROZWÓJ EUROPEJSKIEGO SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS) W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEAN DEVELOPMENT OF ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) IN THE EUROPEAN UNION Justyna SŁONIMIEC, Jakub ŚWITAŁA Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo