KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ"

Transkrypt

1 Zszyty Naukow Wydziału Elktrotchniki i Automatyki Politchniki Gdańskij Nr 9 XIII Sminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2003 Oddział Gdański PTETiS KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ Agniszka GWOŹDZIŃSKA, Jrzy KACZMAREK 2. Politchnika Gdańska, ul. G. Narutowicza /2, Gdańsk tl: fax: mail: 2. Politchnika Gdańska, ul. G. Narutowicza /2, Gdańsk tl: fax: mail: Artykuł dotyczy tchnologii budowania stron, a takŝ całych srwisów intrntowych. Opisano róŝnorodność komponntów, jaki wchodzą w skład strony intrntowj. Poruszono kwsti róŝnorodności tchnologicznj komponntów. Aplikacj intrntow podzilono na trzy rodzaj w zalŝności od typu komponntów, jaki zawirają. Szczgółowo omówiono modl dla najprostszgo typu stron intrntowych i ich komponnty. Pokazano takŝ trójwarstwowy modl, jaki najczęścij jst stosowany przy implmntacji złoŝonych aplikacji intrntowych. Na zakończni podano wyniki badań nad popularnością poszczgólnych komponntów oraz ich atrybutów w populacji stron intrntowych. Stwirdzono, Ŝ ilość róŝnych znaczników moŝ być miarą złoŝoności i jakości strony.. WSTĘP Obcni Intrnt przŝywa okrs bardzo intnsywngo rozwoju. Stał się mdium ni tylko do przkazywania informacji, al takŝ do prowadznia działalności gospodarczj. Owocuj to bardzo duŝą liczbą firm komrcyjnych i innych organizacji, któr chcą zaistnić w Intrnci. W tym clu budują on swoj srwisy intrntow. Liczba stron intrntowych wzrasta w szybkim tmpi. PoniwaŜ budowani aplikacji intrntowych jst dzidziną młodą, pozostaj otwarta kwstia jakości takich aplikacji. Obcni ni istniją standardy odpowiadając na pytani, jak budować strony. Ninijszy artykuł jst próbą odpowidzi na to pytani. Zawarto w nim wyniki badań nad tym, jak obcni są budowan strony. W szczgólności uwagę poświęcono komponntowmu podjściu do budowy aplikacji intrntowych. Intrntow aplikacj mają szrg właściwości odróŝniających j od tradycyjngo oprogramowania. WaŜną róŝnicą jst fakt, Ŝ zazwyczaj są wytwarzan bardzo szybko,

2 przz mał zspoły lub nawt pojdyncz osoby. Al najwaŝnijszą róŝnicą jst zastosowani odminnych tchnologii niŝ w tradycyjnych programach. 2. TECHNOLOGIE KOMPONENTÓW STRON INTERNETOWYCH Podstawowym językim, w jakim są tworzon strony intrntow jst język HTML oraz języki pokrwn. Pirwowzorm tych języków jst język SGML, który słuŝył do opisu struktury trści. Obcni stosowany jst, oprócz HTML-a, takŝ język XHTML oraz XML w połączniu z XSL [4]. W stronach intrntowych istnij jdnakŝ duŝo większa róŝnorodność stosowanych komponntów. Bardzo popularn są komponnty opart o języki skryptow. Ich zachowani polga na uzupłnianiu strony intrntowj gnrowanymi polcniami HTML lub XML. Do komponntów skryptowych moŝna zaliczyć komponnty napisan w językach PHP, JavaScript, Prl czy Visual Basic Script. KaŜdy z wyminionych języków skryptowych działa w podobny sposób, jdnak zakrs ich zastosowań jst róŝny. Język PHP jst wykorzystywany do implmntowania komunikacji z bazą danych i do wyświtlania zawartości bazy na stronach intrntowych [5]. Język JavaScript jst wykorzystywany do tworznia zachowania niktórych obiktów strony np. do wyświtlania czasu czy zachowania przycisku [2]. Elmnty stron mogą takŝ powstawać w oparciu o tchnologi taki jak: aplty Java, obikty Flash, obikty ActivX. Wyminion tchnologi umoŝliwiają wprowadzni intraktywności do stron intrntowych. KaŜd z tych narzędzi wymaga jdnak odrębngo przygotowania środowiska implmntacji, al takŝ stawia wymagania na komponnty zainstalowan po stroni przglądarki. Odminnym sposobm implmntacji stron intrntowych jst wykorzystani intrfjsu CGI. Tchnika ta polga na dynamicznym tworzniu strony w momnci odwołania do nij, w praktyc skrypt CGI moŝ być napisany w dowolnym języku programowania, jaki moŝ zostać uruchomiony przz srwr. Inn tchnologi takŝ wykorzystywan w implmntowaniu komponntów stron intrntowych to: CSS, SSI, Java Srvlt czy ASP [3]. 3. RODZAJE STRON INTERNETOWYCH ZE WZGLĘDU NA KOMPONENTY Bogactwo i róŝnorodność tchnologii słuŝących wytwarzaniu stron intrntowych powoduj, Ŝ aplikacj intrntow znaczni się róŝnią między sobą. ZalŜni od załoŝń projktowych i umijętności wykonawcy powstają strony o bardzo róŝnym poziomi zaawansowania tchniczngo. W zalŝności od zaawansowania tchniczngo wyróŝnia się trzy typy aplikacji intrntowych: prost statyczn strony HTML, dynamiczn strony oraz złoŝon aplikacj intrntow. Prost strony HTML jst to typ w Intrnci najbardzij rozpowszchniony. Najwięcj stron bowim ma na clu jdyni przkazywani informacji o okrślonym produkci, osobi czy instytucji. Do wytworznia takich stron potrzbny jst jdyni język HTML i komponnty w nim napisan. Strona taka jst statyczna, ni ma moŝliwości intrakcji z uŝytkownikim, wygląd strony takŝ ni jst dynamiczny, strona przy kaŝdj odsłoni wygląda tak samo. Strony taki nadają się jdyni do clów informacyjnych w dzidzinach, w których informacja jst w miarę stała. Jdnak niwil

3 jst takich dzidzin, dlatgo wszlki komponnty, któr nadają dynamikę stronom stają się coraz bardzij popularn. Dynamiczna strona intrntowa to drugi z wyróŝnionych typów. Dzięki tchnikom dynamizacji strony moŝliwa jst intrakcja z uŝytkownikim, prsonalizacja, dopasowani do potrzb. Strony taki są napisan w tzw. języku dhtml, który jst połącznim HTML i języków skryptowych. Rzczywistość jdnak bywa o wil bardzij złoŝona, dlatgo moŝliwości dhtml szybko się wyczrpują. Wówczas powstają juŝ bardzo złoŝon aplikacj intrntow. ZłoŜon aplikacj intrntow w dalszym ciągu bazują na HTML lub XML, jdnak zazwyczaj polcnia tych języków są gnrowan dynamiczni. Tn rodzaju aplikacji składa się z bardzo wilu, bardzo róŝnorodnych komponntów, wykonanych w jdnj lub wilu tchnologiach. 4. MODEL STATYCZNEJ STRONY INTERNETOWEJ Statyczna strona intrntowa składa się z komponntów języka HTML []. KaŜdy z tych komponntów moŝ być prosty lub złoŝony, w zalŝności od uŝytych znaczników czy ich atrybutów. Proponujmy modl statycznj strony intrntowj z wyróŝninim jj komponntów, jaki jst pokazany na rysunku.

4 ::PagLin» k pag_addr ss :: Lin» k - mail ::LablLin» k labl_nam points_t o link_typ ::WbPag» ::HtmlBod» y» ::Lin {Abstract k }»::Tabl ha d foot numbr_of_row numbr_of_column siz prsntation prsntation 0.. ::HtmlHa» d» ::Fram at» ::Tx t numbr_of_char ::HTMLcompon» nt {Abstract } is_filld_wit h is_filld_wit h 0.. dfin s prsntation prsntation»::styl Font_styl Font_siz Font_col or Font_typ dfins_form»::imag fil_nam imag_siz imag_prsntati on ::TablRo» w numbr_of_cll ::TablC» ll filling_typ filling_siz prsntation» ::Lis t list_typ numbr_of_lmnt ::ListElm» nt Rys.. Komponnty statycznj strony intrntowj. Modl statycznj strony intrntowj pokazuj, Ŝ strona składa się z ciała i nagłówka. Nagłówk (ang. had) zawira dfinicj mtadanych oraz dfinicję styli, jaki będą uŝywan na stroni. Ciało (ang. body) strony składa się z szrgu komponntów HTML, takich jak: ramki, tabl z wirszami i komórkami, listy z wypunktowaniami, odsyłacz, obrazy graficzn oraz akapity tkstow. Elmnty t na stroni przplatają się i mogą zawirać zagniŝdŝnia. Jdnak w przypadku statycznj strony intrntowj pozostają on nizminion przz cały czas Ŝycia danj wrsji strony. NajwaŜnijszymi komponntami są odsyłacz (ang. link), któr odróŝniają stronę intrntową od dokumntów. 5. ZŁOśONE SERWISY INTERNETOWE Statyczna strona intrntowa ni ofruj moŝliwości potrzbnych do ralizacji niktórych funkcji uŝytkowych. Dlatgo powstają złoŝon aplikacj intrntow. Aplikacj t są tworzon zazwyczaj w językach wysokigo poziomu, takich jak Java, bardzo popularna w programowaniu stron. ZłoŜoność aplikacji intrntowych wyraŝa się

5 takŝ w ich architkturz, w którj zazwyczaj moŝna wyróŝnić trzy warstwy. Modl takij aplikacji pokazano na rysunku 2. PREZENTACJA Logika Biznsowa DANE warstwa klincka warstwa pośrdnia warstwa danych Rys. 2. Struktura trójwarstwowa złoŝonych srwisów intrntowych. Rysunk 2 pokazuj, Ŝ złoŝona aplikacja intrntowa składa się z trzch warstw. Warstwa klincka jst budowana na bazi tchnologii intrntowych, zazwyczaj jst to zbiór stron HTML albo XML, któr są następni dopłnian danymi przz warstwy lŝąc poniŝj. Warstwa danych jst warstwą najniŝszą i moŝ być zorganizowana w postaci bazy danych albo zbioru plików. W zalŝności od jj ralizacji warstwa pośrdnia będzi się posługiwać odpowidnią tchnologią dostępu do tych danych. Warstwa pośrdnia implmntuj logikę biznsową aplikacji i odpowiada za intrakcję z uŝytkownikim, a takŝ za dynamikę tworzongo srwisu.

6 BADANIE TYPOWEJ ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH Przy tak ogromnj róŝnorodności tchnologii powstaj pytani, od czgo zalŝy złoŝoność srwisu intrntowgo. Okazuj się, Ŝ zalŝy to główni od katgorii zastosowań. Przbadaliśmy szrg stron nalŝących do katgorii: srwisy informacyjn, sklpy intrntow, portal, portal korporacyjn, strony domow, strony uczlni i wyszukiwarki. Uzyskan wyniki zostały pokazan na rysunkach 3 i 4. Rys. 3. Liczba znaczników w zalŝności od typu strony. Wykrs na rysunku 3 pokazuj, Ŝ najprostszy intrfjs posiadają wyszukiwarki, a najbardzij złoŝony - srwisy informacyjn. Jako miarę rozmiaru strony przyjęto tu całkowitą liczbę wszystkich znaczników HTML.

7 - 4 - Rys. 4. Liczba atrybutów w zalŝności od typu strony. Wykrs na rysunku 4 ukazuj zalŝność liczby atrybutów od katgorii zastosowań. Liczba atrybutów moŝ być postrzgana jako miara złoŝoności albo jakości strony. Badania t pokazały, Ŝ najmnijszą złoŝonością charaktryzują się strony domow, a najwyŝszą srwisy informacyjn. Jdnoczśni warto zwrócić uwagę, Ŝ strony uczlni charaktryzują się rozmiarm i złoŝonością zbliŝoną raczj do stron domowych niŝ profsjonalnych srwisów, co oznacza, Ŝ ni są najwyŝszj jakości. Przprowadzon przz nas badania wskazują, Ŝ jako miarę jakości moŝna przyjąć liczbę róŝnych znaczników uŝytych do konstrukcji srwisu. 7. PODSUMOWANIE RóŜnorodność zastosowań Intrntu wymusza bardzo duŝą róŝnorodność tchnologii wytwarzania stron intrntowych. Tchnologiczna złoŝoność srwisów nijdnokrotni ni przkłada się na ich wysoką jakość. Niska jakość rozwiązań architktonicznych jst powodm wysokich kosztów aktualizacji i utrzymania portali intrntowych. Dlatgo tak waŝn jst projktowani stron z myślą o ich rgonomii i wydajności. Warto takŝ podkrślić, Ŝ taką samą z punktu widznia uŝytkownika stronę moŝna wykonać w róŝnych tchnologiach. W zalŝności od tgo będzi ona prostsza lub trudnijsza do wykonania i utrzymania. Koniczni nalŝy tu zauwaŝyć, Ŝ ni ma tchnologii wiodącj, która byłaby odpowidzią na wszystki wyzwania dzidziny. Dlatgo koniczny jst dobór tchnologii dopasowany do potrzb klinta. 8. BIBLIOGRAFIA. Taylor D.: HTML. Tworzni stron WWW, IDG Books, Goodman D.: JavaScript, Hlion, Brgstn H.: Java Srvr Pags, O'Rilly, Rusty H.: XML. Księga ksprta, Hlion, Hilton C., Willis J.: PHP3. Intrntow aplikacj bazodanow, Hlion, COMPONENTS OF WEB PAGES Th articl concrns with wbpags construction, spcially complx portals. It dscribs varity of componnts, that may b found on wb pag. Th problm of tchnological htrognity is prsntd. Thr typs of wb applications ar distinguishd basd on tchnological complxity. Th simplst wbpag componnt modl is prsntd and th componnts ar dscribd. Th articl dscribs also thrlvl modl for complx wb applications. Som rsarch concrning wb pag componnts popularity is also prsntd in th articl. Th articl stats, that tchnological complxity of wb pag construction rmains a problm, whil high quality is still a goal to achiv.

Prowadzenie firmy staje się prostsze!

Prowadzenie firmy staje się prostsze! TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB PORADNIKI BIZNESOWE PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIA WZORY UMÓW Prowadzni firmy staj się prostsz! Katalog 2015 Pomagamy prowadzić firmę podręczniki biznsow, program szkolnia, szkolnia

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. Artur Strzelecki

POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. Artur Strzelecki POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH Artur Strzelecki Wprowadzenie Pozycjonowanie witryn internetowych jest narzędziem realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA ERGONOMII INTERFEJSÓW STRON INTERNETOWYCH

METODY BADANIA ERGONOMII INTERFEJSÓW STRON INTERNETOWYCH PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SERIA: Edukacja Techniczna i Informatyczna 2011 z. VI Edmund Golis, Artur Omazda Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie METODY BADANIA ERGONOMII

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT STRON INTERNETOWYCH

PROJEKTANT STRON INTERNETOWYCH PROJEKTANT STRON INTERNETOWYCH Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 0-91 42 56 126, 0-91 42 56 128 fax 0-91 42 56 125 e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Semantic Web technologie, zastosowania, rozwój

Semantic Web technologie, zastosowania, rozwój XV Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2009 Semantic Web technologie, zastosowania, rozwój Jarosław Bąk, Czesław Jędrzejek Politechnika Poznańska jaroslaw.bak@put.poznan.pl, czeslaw.jedrzejek@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE METODOLOGII LICZENIA WSKAŹNIKA MIĘDZYGAŁĘZIOWEJ DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ TERYTORIUM POLSKI ORAZ JEGO OSZACOWANIE

OPRACOWANIE METODOLOGII LICZENIA WSKAŹNIKA MIĘDZYGAŁĘZIOWEJ DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ TERYTORIUM POLSKI ORAZ JEGO OSZACOWANIE P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. Leszczyckiego 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, http://www.igipz.pan.pl/ tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-3610-5 2011 by James Pearce, Palo Alto, California. All Rights Reserved. This

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Administrator stron internetowych (351401)

Administrator stron internetowych (351401) Administrator stron internetowych (351401) Technicy sieci internetowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH INFORMACJA DLA WSZYSTKICH Warszawa 2012 Publikacja wydana w ramach Projektu "Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Metody oceny i walidacji stron internetowych. Methods of evaluation and validation Internet sites

Metody oceny i walidacji stron internetowych. Methods of evaluation and validation Internet sites Dr inż. Henryk Marjak Zakład Informatyki Akademia Rolnicza w Szczecinie ul. Monte Cassino 16, 70-466 Szczecin hmarjak@e-ar.pl Metody oceny i walidacji stron internetowych Methods of evaluation and validation

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Leasingu LEO III

System Obsługi Leasingu LEO III System Obsługi Leasingu LEO III Kompleksowość Blisko 15 lat doświadczeń, współpraca z najlepszymi fachowcami rynku finansowego zaowocowały produktem pokrywającym cały obszar działalności firmy leasingowej

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE.

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Maciej Brewiak Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu: 135954 ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo