WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r."

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. TREŚĆ 1. Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie trybu prac nad analizą bilansu zbiorczego i sytuacji finansowo-gospodarczej Związku Harcerstwa Polskiego w roku Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie powołania zespołu do kontroli sposobu i trybu przyjmowania budŝetu ZHP za rok 2004 i Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie powołania zespołu do kontroli procesu likwidacji jednostek ZHP: Komisji Dostaw Harcerskich i Harcerskiego Biura Wydawniczego oraz przekazania majątku do spółki kapitałowej 4. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 147/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia w uŝytkowanie wieczyste nieruchomości w Toporni gm. Borkowice 5. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 148/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie odpisów podatkowych (1% PIT) na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego dokonywanych w 2005 r. 6. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 149/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie rozliczenia Komisji Dostaw Harcerskich i Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty 7. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie przekazania majątku przejętego po likwidacji Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty i Komisji Dostaw Harcerskich jako aportu na zwiększenie kapitału Składnicy Harcerskiej 4 śywioły Sp. z o.o. 8. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 151/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie delegowania do reprezentowania Związku w BEST HARCTUR sp. z o.o. 9. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 152/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie delegowania osób do składu Rady Nadzorczej Składnicy Harcerskiej 4 śywioły sp. z o.o. 10. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 153/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zatrudnienia pracownika w Wydziale Księgowości 11. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 154/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie likwidacji Komisji Dostaw Harcerskich oraz Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty 12. Rozkaz Naczelnika ZHP L. 1/2005 z 20 stycznia 2005 r. 13. Rozkaz Naczelnika ZHP L. 2/2005 z 24 lutego 2005 r. z załącznikami: - Decyzja Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 48/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. dotycząca wprowadzenia Instrukcji wyliczenia współczynnika korekty podatku VAT za rok 2004 oraz korekty kwoty podatku odliczonego za rok 2004 (maj grudzień 2004)

2 - Aneks z dnia 23 lutego 2005 r. do decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 48/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. dotyczącej wprowadzenia Instrukcji wyliczenia współczynnika korekty podatku VAT za rok 2004 oraz korekty kwoty podatku odliczonego za rok 2004 (maj grudzień 2004) - Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 49/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie stosowania przepisów dotyczących podatku VAT w ZHP - Decyzja Naczelnika ZHP nr 50/2005 z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie powołania Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej ZHP Macierzystej Akademii Kształcenia - Decyzja Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 51/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyznania Honorowego WyróŜnienia NIEZAWODENMU PRZYJACIELOWI - Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 52/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie pokrycia naleŝności Głównej Kwatery ZHP wobec Komisji Dostaw Harcerskich i Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty Wydawca: Główna Kwatera ZHP Druk: Nakład: 650 egz. Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie trybu prac nad analizą bilansu zbiorczego i sytuacji finansowo-gospodarczej Związku Harcerstwa Polskiego w roku 2004 Centralna Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Polskiego, działając na podstawie 65 postanawia: 1. Powołać zespół do analizy bilansu zbiorczego ZHP, GK ZHP oraz jednostek podporządkowanych jednostek i oceny sytuacji ww. w 2004 r. w składzie: hm. Teresa Uzarska, hm. Jolanta Tomczuk, hm. Danuta Aszyk, hm. Wacław Mucha-Kruczyński, hm. Jerzy Michalski, hm. Henryk Chrobak, phm. Adam Hadław, hm. Krystyna Krystowczyk, hm. Tadeusz Śmieja, hm. Przemysław Marchlewicz, hm. Adam Skowronek, hm. Piotr Janowski. 2. Zobowiązać komisje rewizyjne chorągwi do przeprowadzenia analiz bilansów za rok 2004 i oceny sytuacji finansowo-gospodarczej macierzystych chorągwi i jednostek jej przyporządkowanych w terminie do 5 kwietnia 2005 r. 3. Zatwierdzić harmonogram prac pionu rewizyjnego ZHP, związanych z analizą bilansów stanowiący załącznik nr UpowaŜnić Prezydium CKR ZHP do przedstawienia stanowiska Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP w sprawie oceny sytuacji finansowo-gospodarczej ZHP w roku 2004 Radzie Naczelnej do dnia 25 czerwca 2005 r. 5. Zatwierdzić wytyczne do analiz sprawozdań finansowych komend chorągwi i jednostek ZHP (samobilansujących) za rok 2004 stanowiący załącznik nr 2.

3 Przewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP hm. Danuta Aszyk Załączniki do pobrania na stronie nr 1 Harmonogram prac nr 2 Wytyczne do analiz sprawozdań finansowych komend chorągwi i jednostek ZHP (samobilansujących) za rok Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie powołania zespołu do kontroli sposobu i trybu przyjmowania budŝetu ZHP za rok 2004 i Centralna Komisja Rewizyjna ZHP na podstawie 65 ust. 5 Statutu ZHP i 8 Regulaminu komisji rewizyjnych ZHP powołuje zespół kontrolny w składzie: hm. Adam Skowronek przewodniczący, hm. Tadeusz Śmieja, hm. Mariusz Kołodziej i zobowiązuje go do przedstawienia raportu z przeprowadzonej kontroli do dnia 15 maja 2005 r. wraz z wnioskami pokontrolnymi. 2. Centralna Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Polskiego zleca zespołowi zbadanie prac nad budŝetem ZHP na rok 2004 i Przewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP hm. Danuta Aszyk Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie powołania zespołu do kontroli procesu likwidacji jednostek ZHP: Komisji Dostaw Harcerskich i Harcerskiego Biura Wydawniczego oraz przekazania majątku do spółki kapitałowej 1. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP na podstawie 65 ust. 5 Statutu ZHP i 8 Regulaminu komisji rewizyjnych ZHP powołuje zespół kontrolny w składzie hm. Wacław Mucha-Kruczyński przewodniczący, hm. Przemysław Marchlewicz, phm. Adam Hadław i zobowiązuje go do przedstawienia raportu z przeprowadzonej kontroli do dnia 15 maja 2005 r. wraz z wnioskami pokontrolnymi. 2. Centralna Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Polskiego zleca zespołowi analizę bilansów KDH i HBW za rok 2004 i do dnia likwidacji w 2005 r. oraz zbadanie procesów:

4 likwidacji jednostek ZHP Komisji Dostaw Harcerskich i Harcerskiego Biura Wydawniczego, przekazania majątku po tych jednostkach ZHP oraz zmian zachodzących w firmie Europa Express Sp. z o.o. (obecna nazwa 4 śywioły Sp. z o.o.), naleŝących do kompetencji właściciela udziałów od momentu objęcia przez ZHP 100% udziałów w tej spółce. Przewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP hm. Danuta Aszyk Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 147/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia w uŝytkowanie wieczyste nieruchomości w Toporni gm. Borkowice Na podstawie 64 ust. 3 pkt 6 Statutu ZHP Główna Kwatera wyraŝa zgodę na nabycie prawa uŝytkowania wieczystego od Urzędu Gminy Borkowice, powiat Przysucha, woj. mazowieckie działek gruntów nr 2091, 1702/4, 1703/4, 1704/4, 1705,/4, 1706/4, 1707/4 o łącznej powierzchni m 2 wraz z zabudowaniami Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego w Toporni Ruszkowice. PowyŜszy ośrodek wykorzystywany jest przez Komendę Hufca ZHP Przysucha, Chorągiew Mazowiecka ZHP. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 148/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie odpisów podatkowych (1% PIT) na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego dokonywanych w 2005 r Kontem właściwym do dokonywania wpłat na cele działalności porządku publicznego realizowane przez ZHP jest rachunek bankowy nr prowadzony w Banku Pocztowym S.A. 2. Hufce i chorągwie mogą zbierać środki przeznaczone na ww. cele takŝe na swoje rachunki bankowe Podatnik dokonujący wpłaty na rzecz ZHP, moŝe zadeklarować, aby jego wpłata została wykorzystana przez: 1) konkretną jednostkę (np.: druŝynę, gromadę, szczep, związek druŝyn, hufiec, chorągiew, GK ZHP), 2) ogólnie przez ZHP.

5 2. Warunkiem przekazania wpłaty na konkretną jednostkę jest umieszczenie przez wpłacającego informacji na przelewie. 3. Informacja o tym, jakiej jednostki i jakiego hufca dotyczy wpłata, musi znaleźć się w pozycji tytuł przelewu Naczelnik ZHP powołuje na koordynatora kampanii 1% dla ZHP hm. Piotra Kowalskiego. 2. Koordynator kampanii ZHP odpowiada za prawidłowy przebieg kampanii. 3. Komendanci chorągwi mogą powołać chorągwianych koordynatorów kampanii. Jeśli w chorągwi nie zostanie powołany koordynator - obowiązki te pełni skarbnik chorągwi. 4. Koordynator odpowiada za przeprowadzenie kampanii na teranie chorągwi, a w szczególności: 1) przeprowadza akcję promocyjną i informacyjną na terenie chorągwi, 2) odpowiada za terminowe sporządzenie wszystkich wymaganych rozliczeń i sprawozdań Z zebranych wpłat wydziela się środki w wysokości 5% na koszty funduszu obsługi kampanii 1% dla ZHP. 2. Środki funduszu obsługi zostaną przeznaczone m.in. na: 1) obsługę finansową kampanii, 2) wydrukowanie ulotek promocyjnych kampanii, 3) wydrukowanie innych materiałów informacyjnych, 4) prowadzenie strony internetowej i infolinii, 5) koszty kampanii reklamowej w mediach. 3. Hufce i chorągwie zobowiązuje się przekazać 5% zebranych środków na rachunek GK ZHP do dnia 31 maja 2005 roku. Wobec władz jednostki, która nie przekaŝe 5% środków, zostaną zastosowane sankcje wynikające z 41 Statutu ZHP Informacje o wpłatach na konkretną jednostkę organizacyjną, dokonanych na rachunek bankowy, o którym mowa w 1 pkt 1, zostaną przekazane przez GK ZHP do właściwych komend w terminie do 25 dnia następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty oraz do 31 maja 2005 w przypadku wpłat dokonanych w kwietniu 2005 roku. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, będą na bieŝąco umieszczane na stronie internetowej kampanii. 3. Wpłaty niezidentyfikowane do 30 czerwca 2005 zostaną uznane jako wpłaty ogólnie na cele poŝytku publicznego realizowane przez ZHP. 4. Końcowe rozliczenie wpłat zostanie sporządzone przez koordynatora kampanii najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2005 r. 6 Z 30% z wpłat przeznaczonych na ZHP utworzony zostanie Fundusz Małych Grantów im. M. GraŜyńskiego. Regulamin funduszu na 2005 r. zostanie ogłoszony do 30 kwietnia 2005 r. Decyzję o rozdysponowaniu pozostałych środków podejmie GK ZHP. 7 Wpłaty na rachunki hufców/chorągwi z przeznaczeniem dla podległych mu podstawowych jednostek organizacyjnych

6 1. W przypadku wpłat dokonanych na konto hufca/chorągwi komendy te są zobowiązane w najkrótszym moŝliwym terminie, jednak nie później niŝ do 25 dnia następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty oraz do 31 maja 2005 w wypadku wpłat dokonanych w kwietniu 2005 r., powiadomić właściwą jednostkę o dokonanej na jej rzecz wpłacie oraz umoŝliwić jej odebranie. Jednocześnie właściwa komenda zobowiązana jest powiadomić jednostkę otrzymującą wpłatę o zasadach i terminach jej rozliczenia. 2. Przedstawiciele jednostki organizacyjnej pobierają otrzymane wpłaty w formie zaliczki. Środki przekazane przez darczyńców powinny być wydatkowane do dnia 15 grudnia 2005 r. 3. Środki uzyskane z wpłat mogą być przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnych z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie. Są to zadania z zakresu: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2) działalności charytatywnej; 3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 5) ochrony i promocji zdrowia; 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroŝonych zwolnieniem z pracy; 8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i męŝczyzn; 9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŝy; 13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takŝe działań wspomagających rozwój demokracji; 19) ratownictwa i ochrony ludności; 20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 23) promocji i organizacji wolontariatu Sprawozdanie z wydatkowania środków przez jednostkę realizującą zadania poŝytku publicznego musi zostać złoŝone we właściwej komendzie najpóźniej do 15 stycznia 2006 r. 2. Sprawozdanie musi zawierać zestawienie faktur oraz sprawozdanie merytoryczne zawierające między innymi wykaz sfinansowanych zadań i wykaz jednostek w nich uczestniczących oraz głównych osiągnięć.

7 3. Ewidencja księgowa wpływów i wydatków musi być prowadzona zgodnie z Aneksem z dnia 13 maja 2004 r. do Decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 20/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont Komenda hufca sporządza sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wydatkowania środków przekazanych na jej działalność oraz jednostek jej podległych. 2. Komenda hufca przekazuje sprawozdanie merytoryczne z wydatkowania środków do koordynatora kampanii w terminie do 31 stycznia 2006 r. drogą elektroniczną. 3. Komenda hufca sporządza sprawozdanie finansowe z wydatkowania środków i przekazuje je do komendy chorągwi w terminie do 15 lutego 2006 r. 4. Komenda chorągwi sporządza rozliczenie z wydatkowania środków na swoim terenie i przekazuje je do GK ZHP w terminie złoŝenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie merytoryczne z wydatkowanych środków zostanie sporządzone przez koordynatora kampanii ZHP do dnia 15 marca 2006 r. 2. Pełne rozliczenie wydatkowania środków w skali ZHP sporządza i publikuje koordynator kampanii w terminie do 30 kwietnia 2006 r. 2. Rozliczenie wydatkowanych środków zostanie opublikowane na stronie internetowej 11 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 149/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie rozliczenia Komisji Dostaw Harcerskich i Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty Główna Kwatera na podstawie 64 ust. 3 pkt 6 Statutu ZHP postanawia: 1. Przyjąć majątek obrotowy Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty według remanentu zdawczo-odbiorczego na dzień 15 grudnia 2004 r. na kwotę ,41 zł (według cen zakupu). 2. Przyjąć majątek obrotowy Komisji Dostaw Harcerskich według remanentu zdawczoodbiorczego na dzień 21 grudnia 2004 r. na kwotę ,01 zł (według cen zakupu). 3. Przyjąć wyposaŝenie Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty według rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych na dzień 15 grudnia 2004 r. na kwotę 4 962,00 zł, wycenione według zasad: a) sprzęt komputerowy wycenić w wysokości 50% ceny zakupu, b) pozostałe wyposaŝenie wycenić w wysokości 20% ceny zakupu.

8 4. Przyjąć wyposaŝenie Komisji Dostaw Harcerskich według rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych na dzień 7, 9, 13 grudnia 2004 r. na kwotę 8 947,00 zł, wycenione według zasad: c) sprzęt komputerowy wycenić w wysokości 50% ceny zakupu, b) pozostałe wyposaŝenie wycenić w wysokości 20% ceny zakupu. 5. Łączna wartość przejętego majątku to ,42 zł. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie przekazania majątku przejętego po likwidacji Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty i Komisji Dostaw Harcerskich jako aportu na zwiększenie kapitału Składnicy Harcerskiej 4 śywioły Sp. z o.o. Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego na podstawie 64 ust. 3 pkt 6 postanawia przekazać przejęty majątek obrotowy i wyposaŝenie po likwidacji Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty i Komisji Dostaw Harcerskich jako aport na zwiększenie kapitału Składnicy Harcerskiej 4 śywioły Sp. z o.o. w kwocie ,42 zł (słownie: siedemset osiemnaście tysięcy sto piętnaście i czterdzieści dwie setne złotych). Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 151/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie delegowania do reprezentowania Związku w BEST HARCTUR sp. z o.o. Na podstawie 64 ust. 3 pkt 7 Statutu ZHP Główna Kwatera deleguje do reprezentowania Związku jako wiceprezesa w zarządzie BEST HARCTUR sp. z o.o.: - phm. Urszulę ZOBEK, do reprezentowania w Radzie Nadzorczej BEST HARCTUR sp. z o.o.: - hm. Andrzeja LICHOTĘ przewodniczący, - hm. Leszka ADAMSKIEGO, - phm. Adama HADŁAWA. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 152/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie delegowania osób do składu Rady Nadzorczej

9 Składnicy Harcerskiej 4 śywioły sp. z o.o. Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego na podstawie 64 ust. 3 pkt 7 Statutu ZHP deleguje do składu Rady Nadzorczej Składnicy Harcerskiej 4 śywioły spółka z ograniczoną odpowiedzialnością następujących druhów: - hm. Michała KRÓLIKOWSKIEGO, - hm. Tomasza NAGANOWSKIEGO, - hm. Pawła SMARDZA. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 153/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zatrudnienia pracownika w Wydziale Księgowości Na podstawie 64 pkt 14 Statutu ZHP Główna Kwatera ZHP podjęła decyzję o zatrudnieniu pracownika biura GK ZHP w Wydziale Księgowości pani GraŜyny KOZAK na stanowisku samodzielnej księgowej. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 154/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie likwidacji Komisji Dostaw Harcerskich oraz Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty W konsekwencji przekształceń organizacyjnych Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty oraz Komisji Dostaw Harcerskich, które wynikają z uchwały GK nr 121/2004 z dnia 23 września 2004 r., oraz na podstawie 64 ust. 8 Statutu ZHP, Główna Kwatera ZHP ustala termin zakończenia likwidacji ww. jednostek na dzień 28 lutego 2005 r. Wszystkie aktywa i pasywa ww. jednostek na dzień bilansu likwidacyjnego przejmuje Główna Kwatera ZHP. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego

10 Naczelnik Warszawa, 20 stycznia 2005 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz L. 1/ Chorągwie 2.1. Zmiany w jednostkach ZHP Chorągiew Kielecka - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Kielce-miasto wybrał w dniu r. na funkcję komendantki hufca hm. Monikę PATER, - Komendant chorągwi podjął decyzję o zawieszeniu z dniem r. na funkcji komendantki Hufca Kielce-powiat phm. Małgorzatę DROGOSZ i do czasu odbycia zjazdu nadzwyczajnego hufca powierzył pełnienie obowiązków komendantki dh. Agnieszce MAŃKO, - Zjazd Nadzwyczajny nowopowołanego Hufca Kielce-południe wybrał w dniu r. na funkcję komendanta hufca phm. Wojciecha GRZESIKA Chorągiew Łódzka - Komenda chorągwi podjęła decyzję o rozwiązaniu z dniem r. następujących hufców: - Hufiec Rawa Mazowiecka, jednostki organizacyjne zostały przyłączone do Hufca Tomaszów Mazowiecki, - Hufiec Stryków, jednostki organizacyjne zostały przyłączone do Hufca Głowno, - Hufiec Wieluń, jednostki organizacyjne zostały przyłączone do Hufca Łask Chorągiew Warmińsko-Mazurska - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Morąg wybrał w dniu r. na funkcję komendanta hufca phm. Przemysława KOWALCZYKA Chorągiew Zachodnio-Pomorska - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Ziemi Koszalińskiej wybrał w dniu r. na funkcję komendanta hufca phm. Marcina JANIKA, - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Goleniów przyjął w dniu r. rezygnację z funkcji komendanta hufca hm. Ryszarda RUTKOWSKIEGO i wybrał na funkcję komendanta hufca pwd. Łukasza SROKĘ Chorągiew Stołeczna - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Tłuszcz wybrał w dniu r. na funkcję komendanta hufca pwd. Pawła OPŁOTNEGO, - Zjazd Nadzwyczajny Hufca śoliborz wybrał w dniu r. na funkcję komendanta hufca hm. Grzegorza CAŁKA Chorągiew Dolnośląska - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Ząbkowice Śląskie wybrał w dniu r. na funkcję komendanta hufca phm. Romualda WIRTA,

11 - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Wołów w dniu r. wybrał na funkcję komendanta hufca pwd. Marcina GĄSIORKA, - Komenda Chorągwi w dniu r. podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem r. na funkcji komendanta Hufca Środa Śląska phm. Waldemara GONERĘ i do czasu odbycia zjazdu nadzwyczajnego hufca powierzyła pełnienie obowiązków komendanta hm. Irenie ZDYBIE Zmiany we władzach chorągwi Chorągiew Warmińsko-Mazurska - Komenda chorągwi w dniu r. odwołała ze swojego składu hm. Wojciecha TRUSZKOWSKIEGO. 3. Główna Kwatera ZHP 3.2. Mianowania Mianuję instruktorami Wydziału Wędrowniczego: - phm. Małgorzatę MAŚKO-HORYZĘ szefową harcerstwa akademickiego, - phm. Aleksandrę ZIÓŁEK odpowiedzialną za szkolenie kadry wędrowniczej (projekt Szara DruŜyna ), - hm. Michała GÓRECKIEGO odpowiedzialnego za promocję wędrownictwa (projekt Łatwopalni ) Powołuję w skład zespołu harcerstwa akademickiego: - hm. Mariusza LEŃCZUKA, - pwd. Bartosza BOGUSZEWSKIEGO Powołuję w skład zespołu ds. Internetu: - hm. Artura SARNOWSKIEGO, - dh. Dominika ŁABUDZIŃSKIEGO. 11. Odznaczenia, pochwały i wyróŝnienia Odznaczenia harcerskie Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym KrzyŜem Za Zasługi dla ZHP Złoty KrzyŜ Za Zasługi dla ZHP otrzymują: hm. Zygmunt JAMROśY hm. Wojciech CHMIELECKI hm. Lech DZIERśANOWSKI Małgorzata GŁOGOWSKA hm. Bartłomiej KUKLIŃSKI Chorągiew Krakowska ZHP Chorągiew Stołeczna ZHP Stefan MYSZKA hm. Paweł OGRODOWSKI hm. Tadeusz PIOTROWSKI hm. Ewa WŁODKOWSKA Srebrny KrzyŜ Za Zasługi dla ZHP otrzymują: hm. Danuta LEMBOWICZ hm. Leszek STĘŚLIK Chorągiew Stołeczna ZHP Maria WZOREK

12 Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz Ŝyczę wszelkiej pomyślności w Ŝyciu zawodowym i osobistym. 12. Odznaki Kadry Kształcącej Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej Przyznaję Złotą Odznakę Kadry Kształcącej: - hm. Ewie GĄSIOROWSKIEJ, Główna Kwatera - hm. Sabinie SZUTCIE, Chorągiew Gdańska Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej: - hm. Krystynie CHOWANIEC, Chorągiew Podkarpacka - hm. Lidii CZARNOGÓRSKIEJ, Chorągiew Stołeczna - hm. Adamowi DśMEŁYKOWI, Chorągiew Łódzka - hm. Małgorzacie KARG, Chorągiew Zachodnio-Pomorska - hm. Mariuszowi KOŁODZIEJOWI, Chorągiew Dolnośląska - hm. Magdalenie POTAPOWICZ, Chorągiew Stołeczna. Czuwaj! Naczelnik Warszawa, 24 lutego 2005 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz L. 2/ Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje Informuję o decyzji w sprawie wprowadzenia aneksu z dnia 23 lutego 2005 r. do decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 48/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r., dotyczącej wprowadzenia Instrukcji wyliczenia współczynnika korekty podatku VAT za rok 2004 oraz korekty kwoty podatku odliczonego za rok 2004 (maj grudzień 2004). Treść decyzji nr 48/2005, instrukcji i aneksu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu Decyzja nr 49/2005 załącznik nr Decyzja nr 50/2005 załącznik nr Decyzja nr 51/2005 załącznik nr Decyzja nr 52/2005 załącznik nr Chorągwie 2.1. Zmiany w jednostkach ZHP Chorągiew Kujawsko-Pomorska - Komendantka chorągwi przyjęła w dniu r. decyzję o rezygnacji hm. Henryka KRAJEWICZA z funkcji komendanta Hufca Chojnice. Pełnienie obowiązków komendantki hufca powierzyła hm. Renacie DEPCE-PRĄDZYŃSKIEJ Chorągiew Opolska

13 - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Opole-miasto przyjął w dniu r. rezygnację z funkcji komendanta hufca hm. Andrzeja KAMIŃSKIEGO i wybrał na tę funkcję phm. Leszka SROKĘ. - Komenda chorągwi z dniem r. rozwiązała Hufiec Paczków. Instruktorki, instruktorzy oraz wszystkie jednostki organizacyjne rozwiązanego hufca otrzymują przydział słuŝbowy do Hufca Nysa Zmiany we władzach chorągwi Chorągiew Kielecka - Komenda chorągwi w dniu r. uzupełniła swój skład i wybrała phm. Ilonę MROCZEK, powierzając jej funkcję zastępcy komendanta chorągwi ds. kształcenia 3. Główna Kwatera ZHP 3.1. Zwolnienia Zwalniam hm. Ludomirę RYLL z funkcji kierowniczki Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej. Serdecznie dziękuję druhnie Ludomirze za pełnienie funkcji na tak waŝnym dla Związku stanowisku i Ŝyczę dalszych sukcesów w działalności harcerskiej i w Ŝyciu osobistym Zwalniam hm. Katarzynę KRAWCZYK z funkcji kierowniczki zespołu ekologicznego GK ZHP. Serdecznie dziękuję druhnie Katarzynie za pełnienie tej funkcji i Ŝyczę sukcesów w pracy na kolejnych polach harcerskiej słuŝby Mianowania Powołuję na funkcję szefa inspektoratu druŝyn ekologicznych hm. Emilię KULCZYK Powołuję na funkcję współpracowników Wydziału Promocji i Informacji: - sam. Dorotę PAWELEC, - phm. Adama ZAWADZKIEGO. 3.3 Rozwiązania i powołania jednostek organizacyjnych, sztabów, komisji, komend kursów Rozwiązuję zespół ekologiczny GK ZHP Powołuję inspektorat druŝyn ekologicznych GK ZHP Dokonuję zmian w składzie komendy II Ogólnopolskiej Zbiórki DruŜynowych: - zwalniam hm. Kazimierza GÓRKĘ z funkcji zastępcy komendantki z ds. logistycznych, - powołuję phm. Krzysztofa KUKUŁKĘ na funkcję zastępcy komendantki zlotu, - powołuję phm. Agnieszkę BEŁZĘ w skład komendy zlotu. 8. Przydział słuŝbowy 8.3. Zmiana przydziału słuŝbowego Zmieniam przydział słuŝbowy phm. Małgorzaty SILNY z Hufca ZHP Wołomin na Główną Kwaterę ZHP. 11. Odznaczenia, pochwały i wyróŝnienia Odznaczenia harcerskie Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym KrzyŜem Za Zasługi dla ZHP Złoty KrzyŜ Za Zasługi dla ZHP otrzymują:

14 hm. Krystyna KOTAPSKA hm. Stefan WOŹNIAK Chorągiew Dolnośląska hm. Zbigniew KOTAPSKI Chorągiew Kielecka Serdecznie gratuluję Druhnie i Druhom oraz Ŝyczę wszelkiej pomyślności w Ŝyciu zawodowym i osobistym. Czuwaj! załącznik nr 1 Decyzja Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 48/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. dotycząca wprowadzenia Instrukcji wyliczenia współczynnika korekty podatku VAT za rok 2004 oraz korekty kwoty podatku odliczonego za rok 2004 (maj grudzień 2004) 1. Niniejszym wprowadzamy do stosowania Instrukcję wyliczenia współczynnika korekty oraz przeprowadzenia korekty podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu za okres od r. do r. w ZHP. 2. Wszystkie jednostki samobilansujące ZHP (komendy chorągwi, ośrodki, zakłady działalności gospodarczej) zobowiązujemy do wyliczenia wskaźnika korekty za rok Komendanci/dyrektorzy wszystkich jednostek samobilansujących przysyłają do GK ZHP do r. raport (wraz z załącznikami 1 6) z dokonanych wyliczeń korekty podatku VAT do odliczenia podatku naleŝnego za 2004 r. oraz wyliczenia współczynnika korekty (proporcji), który będzie obowiązywał wstępnie w całym 2005 r. Skarbnik ZHP hm. Bogusław Kowalewski Naczelnik ZHP załącznik do decyzji nr 48/2005 Naczelnika i Skarbnika ZHP z dnia 31 stycznia 2005 r. Instrukcja wyliczenia współczynnika korekty 2004 oraz przeprowadzenia korekty podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu za okres od r. do r. w ZHP W związku z obowiązywaniem od r. nowej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), na mocy której ZHP stał się jednym podatnikiem podatku VAT, wystąpiła konieczność wyliczenia za okres r. współczynnika korekty podatku naliczonego, słuŝącego rocznej korekcie podatku VAT za 2004 r i częściowemu odliczaniu podatku VAT w trakcie 2005 r.

15 Korekta VAT 2004 musi być złoŝona w Urzędzie Skarbowym do dnia 25 lutego 2005 r. Częściowe odliczanie podatku naliczonego VAT w ZHP 1. Przyporządkowanie bezpośrednie Przepisy nowej ustawy, które weszły w Ŝycie od r. utrzymują dotychczasową zasadę, Ŝe prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie w zakresie w jakim nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nowość polega tu na rozszerzeniu dotychczasowego zakresu sprzedaŝy opodatkowanej o inne czynności, które wprawdzie nie generują podatku naleŝnego, ale uprawniają do odliczenia podatku naleŝnego (art. 86 ust. 8 9). Jeśli podatnik wykonuje róŝne czynności, tj. zarówno te, które umoŝliwiają mu odliczanie podatku naliczonego, jak równieŝ czynności zwolnione z podatku VAT, w stosunku do których odliczenie nie przysługuje, wówczas jest on zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego oraz związanych z czynnościami, w stosunku do których prawo nie przysługuje. Jest to metoda przyporządkowania bezpośredniego. 2. Przyporządkowanie pośrednie na postawie współczynnika korekt Jeśli nie jest moŝliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, podatnik moŝe zmniejszyć kwotę podatku naleŝnego o taką część podatku naliczonego, którą moŝna proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego. Szczegółowe zasady dokonywania odliczenia częściowego podatku naliczonego uregulowane zostały w przepisach art. 90, art. 91 i art. 163 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego (min. opodatkowanych), w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu dokonywanych przez podatnika czynności. Współczynnik korekty Roczny obrót z tytułu czynności, w związku z którymi podatnik ma prawo do obniŝenia podatku naleŝnego = Całkowity roczny obrót podatnika Całkowity roczny obrót dotyczy czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego (min. opodatkowanych) oraz czynności zwolnionych, a takŝe kwot dotacji nie związanych bezpośrednio ze sprzedaŝą towarów i usług. Obrotem jest kwota naleŝna z tytułu sprzedaŝy, pomniejszona o kwotę naleŝnego podatku. Kwota naleŝna obejmuje całość naleŝnego świadczenia od nabywcy. Obrotem jest takŝe

16 otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. W przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest równieŝ kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to równieŝ otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze. ZHP jest zobowiązany ustawą do dokonania: 1) wstępnego określenia proporcji na dany rok podatkowy, 2) korekt rozliczenia po zakończeniu roku, 3) szczególnej korekty podatku naliczonego związanego z zakupem środków trwałych (w tym nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych. Proporcję z pkt. 1 określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego ustalana jest proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliŝszej liczby całkowitej. Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego o kwotę podatku naliczonego, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego częściowo z uwzględnieniem proporcji obliczonej dla zakończonego roku podatkowego i w oparciu o rzeczywiste obroty. Wyjątkowo za rok 2004 oblicza się tę proporcję za okres od r. Będzie ona słuŝyła do wstępnego określenia proporcji w trakcie 2005 r. W liczniku ustalanej proporcji uwzględnia się roczny obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługiwało jednostce prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego, tzn. wartość transakcji, które zgodnie z art. 86 ust.1, 8 i 9 ustawy, dają prawo do odliczenia podatku naliczonego. W zakresie tym uwzględnia się zatem: Wartość netto czynności opodatkowanych stawkami 0%, 3%, 7%, i 22% Wartość dostaw towarów lub świadczenia usług przez ZHP poza terytorium kraju (opodatkowanych), które dają podatnikowi uprawnienia do odliczania w kraju związanego z nimi podatku (art. 86 ust.8) Wartość czynności, o których mowa w art.7. ust. 3 7 (nieopodatkowanych), czyli wartość przekazanych przez ZHP prezentów o małej wartości i próbek, od zakupu których ZHP przysługuje odliczenie podatku Dane z rejestru sprzedaŝy VAT (całość obrotów opodatkowanych) Dane z ewidencji księgowej. Najprawdopodobniej nie wystąpi w ZHP za 2004 r. Dane z ewidencji księgowej w jednostkach W mianowniku uwzględnia się obrót będący sumą kwoty ustalonej w liczniku tego ułamka oraz wartości czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku (zwolnionych), przy czym tak ustalony całkowity obrót pomniejsza się zarówno w liczniku, jak i mianowniku o wartość:

17 1) obrotu z tytułu dostawy (sprzedaŝy) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, uŝywanych przez podatnika na potrzeby jego działalności, 2) sporadycznych transakcji dotyczących nieruchomości, 3) sporadycznych usług wymienionych w załączniku (do ustawy) nr 4 w poz. 3, czyli usług pośrednictwa finansowego. Do obrotu wlicza się kwotę bezpośrednio otrzymanych od dotującego dotacji (subwencji), która nie jest związana z dostawą towarów lub świadczeniem usług, a figuruje w ewidencji księgowej kaŝdej jednostki ZHP poza rejestrami VAT. Czynności pozostające poza zakresem VAT nie podlegają uwzględnieniu w mianowniku współczynnika proporcjonalnego rozliczenia za wyjątkiem dotacji, nie będących dopłatą do ceny. Zatem sprawą w ZHP, decydującą o kalkulacji ułamka stosowanego do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, jest ustalenie na podstawie rzeczywistych zdarzeń, czy przychód uzyskany przez ZHP moŝe być uznany za wynagrodzenie z tytułu dostawy lub świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o VAT), czy teŝ nie spełnia on tych warunków i powinien być uznany za niepodlegający podatkowi VAT. W związku z przedstawionymi powyŝej zasadami odliczania częściowego podatku VAT w ZHP kaŝda jednostka samobilansująca, winna przedstawić do dnia r. do Głównej Kwatery informacje za okres r. wg załączników nr 1 6 wraz z raportem. Informację miesięczną o obrotach w jednostce przedstawia załącznik nr 1. Te informacje winny być naniesione za poszczególne miesiące do załącznika nr 2. Po podsumowaniu kolejnych miesięcy naleŝy obliczyć proporcję za rok 2004 (V XII). Otrzymany wskaźnik korekty będzie podstawą do wyliczenia korekty podatku odliczonego VAT za rok 2004 na załącznikach nr 3 5. Podkreślić naleŝy, iŝ w zestawieniu obrotów (z załącznika nr 1) będziemy mieli do czynienia z trzema umownymi grupami dotacji w zaleŝności od ich przeznaczenia: Pierwsza i druga grupa dotyczy dotacji jako wszelkich środków publicznych nieodpłatnie przekazanych z budŝetu, samorządu, funduszu pomocowego, które miały bezpośredni związek z dostawą towarów bądź świadczeniem usług i które doliczamy do obrotu opodatkowanego (licznik) lub zwolnionego (mianownik). Trzecia grupa dotacji to wspomniane juŝ wcześniej pozostałe dotacje np. dotacje PFRON, dopłaty lub inne ogólne (np.menis) na realizację programu, na działalność statutową typu np. zakup środka trwałego, dopłata do zatrudnienia absolwenta, dotacje ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, które nie mają bezpośredniego związku z dostawą towarów bądź świadczeniem usług (mianownik). Uwaga: pominięte tu załączniki 1 6, o których mowa w niniejszej instrukcji, są do pobrania na stronie Pieczęć jednostki Raport komendanta i skarbnika / dyrektora chorągwi / ośrodka ZHP Nazwa jednostki... z dnia...

18 Dotyczy korekty podatku VAT do odliczenia za 2004 r. oraz stosowania wstępnej proporcji sprzedaŝy opodatkowanej do sprzedaŝy ogółem na 2005 r. I. Wyliczona wstępnie proporcja udziału obrotu z tytułu czynności opodatkowanych (dających prawo do odliczenia) w obrotach ogółem na 2004 r. wg wykonania 2003 r. wyniosła...% II. Wyliczona proporcja udziału obrotu z tytułu czynności opodatkowanych (dających prawo do odliczenia) w obrotach ogółem za 2004 r wg Załącznika nr 2 w oparciu o dane rzeczywiste wynosi...%. 1. W roku 2004 odliczono VAT a) od środków trwałych (w tym wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości) b) od pozostałych zakupów... Ogółem odliczono Według nowej proporcji powinniśmy odliczyć a) VAT od środków trwałych... b) VAT od pozostałych zakupów... Ogółem do odliczenia... RóŜnice dodatnie... RóŜnice ujemne... Główny Księgowy Skarbnik Komendant załącznik do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. Aneks z dnia 23 lutego 2005 r. do decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 48/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. dotyczącej wprowadzenia Instrukcji wyliczenia współczynnika korekty podatku VAT za rok 2004 oraz korekty kwoty podatku odliczonego za rok 2004 (maj grudzień 2004) Niniejszym wprowadzamy zmiany do sposobu wyliczenia współczynnika korekty zawartego w Instrukcji wyliczenia współczynnika korekty oraz przeprowadzenia korekty podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu za okres od r. do r. w ZHP. We współczynniku naleŝy uwzględnić wszystkie przedpłaty oraz wpłaty na organizowane przedsięwzięcia np. obozy, rajdy, złazy, kursy itp. ujęte w ewidencji jednostek.

19 Raport wraz z załącznikami uwzględniającymi wzory skorygowanych załączników nr 1 i 2 naleŝy przesłać do GK ZHP do dnia r. Skarbnik ZHP hm. Bogusław Kowalewski Naczelnik ZHP załącznik nr 2 Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 49/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie stosowania przepisów dotyczących podatku VAT w ZHP W związku z koniecznością unormowania przepisów w zakresie podatku VAT podajemy do stosowania zasady ewidencji. Rejestry sprzedaŝy VAT Wszystkie wpływy do kas i na konta bankowe za wyjątkiem składek członkowskich, wpływów z odpisów podatkowych 1%, obrotów (sprzedaŝy) wewnętrznych i darowizn stanowią obowiązek deklarowania sprzedaŝy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., poprzez umieszenie ich w rejestrach VAT, pomimo ich zwolnienia. KaŜda wpłata uczestników na obozy, zimowiska, szkolenia, rajdy, złazy, zloty i inne imprezy, dotycząca organizacji tych przedsięwzięć od szczebla hufca w górę, winna zostać zafakturowana w zaleŝności od potrzeb: fakturą zewnętrzną dla uczestnika lub zbiorczą fakturą wewnętrzną i umieszczona w rejestrze sprzedaŝy VAT danej jednostki. JeŜeli odpłatność za obozy, zimowiska jako przedpłata, zadatek wnoszona jest na raty, to muszą być wystawione przy kaŝdej wpłacie faktury zaliczkowe VAT w dniu wpłaty (zewnętrzne, wewnętrzne), a przy ostatniej wpłacie winna być wystawiona faktura końcowa VAT. Jeśli zaliczki pokrywają całość kwoty, nie ma konieczności wystawiania faktury końcowej VAT, lecz ze względu na specyfikę systemową (programy F-K), wystawiamy fakturę końcową VAT zerową z podaniem dat, numerów i kwot faktur zaliczkowych VAT. W przypadku otrzymania na podstawie zawartych umów dotacji, subwencji, dopłat, mających bezpośredni związek z dostawą towarów lub wykonywaną usługą (dotacje przedmiotowe) naleŝy je fakturować zgodnie z klasyfikacją PKWiU. Konieczność fakturowania dotacji (faktury wewnętrzne, zewnętrzne) na podstawie zawartych umów dotyczy teŝ czynności (sprzedaŝy) zwolnionych z podatku VAT w świetle ustawy, np. obozy, rekreacja, wypoczynek. Obowiązek podatkowy (data wystawienia faktury). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, a więc tego dnia wystawiamy fakturę VAT. Jeśli dostawa towaru lub świadczenie usługi powinny być potwierdzone fakturą (równieŝ wewnętrzną), wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niŝ w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W przypadku ZHP waŝne są uregulowania dotyczące szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymanych części naleŝności przed terminem wykonania usługi: przedpłat, zaliczek, zadatków a takŝe otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji, dopłat:

20 Otrzymane zaliczki, przedpłaty, zadatki, raty przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi winny być zafakturowane, na podstawie faktury wewnętrznej lub w razie potrzeby zewnętrznej, w dniu ich otrzymania do kasy lub na konto bankowe. Otrzymane dotacje, subwencje dopłaty winny być zafakturowane na podstawie faktury wewnętrznej z chwilą wpływu na konto bankowe. W przypadku uznania rachunku bankowego zaliczką z tytułu dotacji, subwencji, dopłat o podobnym charakterze, konieczność zafakturowania powstaje w tej części. Dotacje, subwencje, dopłaty fakturują jednostki samobilansujące ZHP, otrzymujące je bezpośrednio od dotującego. Charakter dotacji kwalifikują samodzielnie jednostki samobilansujące. Dotacje nie związane bezpośrednio z dostawą towarów i świadczeniem usług nie podlegają ustawie o VAT i nie naleŝy ich ujmować w rejestrach VAT. Rejestry Not Księgowych Dla udokumentowania sprzedaŝy wewnętrznej inaczej zwanej obrotem wewnętrznym pomiędzy jednostkami harcerskimi wystawiane są noty księgowe w wartości netto. W przypadku braku moŝliwości odliczenia u wystawcy noty podatku naliczonego VAT przypadającego na tę notę od podatku naleŝnego wystawcy, wystawca noty moŝe wystawić dodatkową notę księgową obciąŝającą odbiorcę nieodliczonym podatkiem VAT, dotyczącym noty zasadniczej. Obrót wewnętrzny na podstawie not księgowych nie podlega ustawie o VAT i nie jest ujmowany w rejestrach VAT. Rejestry nabyć (zakupów) Nie ujmujemy zakupów dotyczących sprzedaŝy zwolnionej oraz zakupów dotyczących czynności nie podlegających ustawie o VAT do rejestrów nabyć (zakupów). Faktury wewnętrzne VAT Wystawiamy na okoliczność przyjmowanych kasą lub bankiem odpłatności za obozy zimowiska, kursy, szkolenia, rajdy, złazy, zloty i inne imprezy. Faktury wewnętrzne VAT mogą być wystawiane zbiorczo np. faktury wewnętrzne VAT dotyczące wpłat kasowych, bankowych, wpłat na obozie. Do faktury wewnętrznej naleŝy dołączyć zestawienie wpłat (imię, nazwisko, kwota, czego dotyczy), będące odzwierciedleniem kwoty wynikającej z faktury wewnętrznej VAT. NaleŜy pamiętać o terminach wynikających ze szczególnego obowiązku podatkowego (w dniu wpływu do kasy lub banku). W przypadku zwrotu dotacji, w dniu przelewu dokonujemy korekty faktury wewnętrznej VAT. Wystawianie faktur wewnętrznych VAT i VAT wewnętrznych korygujących odbywa się na zasadach przyjętych dla faktur VAT na podstawie Rozporządzenia ministra finansów z dnia r. Pozostałe odpłatności Pozostałe odpłatności przyjmowane od osób fizycznych (zakwaterowanie, wyŝywienie i inne) naleŝy ująć w rejestrze VAT. Skarbnik ZHP hm. Bogusław Kowalewski Naczelnik ZHP

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP

K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP nr 03/2010 5 lutego 2010 r. Spis treści 1. List Pochwalny Naczelnika ZHP 2. Informacja o wysokości środków 1% PIT 2008 zebranych w roku 2009 3. Zbiórka kadry Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Chorągwi Gdańskiej ZHP na rok 2006/2007

Plan kształcenia Chorągwi Gdańskiej ZHP na rok 2006/2007 Plan kształcenia Chorągwi Gdańskiej ZHP na rok 2006/2007 M a c i e r z y s t y - to taki, od którego coś bierze początek, to również taki, z którym ktoś związany jest urodzeniem, przynależnością, pochodzeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia NA PLUS

Statut Stowarzyszenia NA PLUS Statut Stowarzyszenia NA PLUS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie NA PLUS i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I. Rozdział II

WSTĘP. Rozdział I. Rozdział II 1 STATUT Caritas POMAGAM BLIŹNIEMU WSTĘP Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej działająca jako kościelna osoba prawna na mocy Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wstęp Zaspokajanie potrzeb i stwarzanie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie Chorągiew Warmińsko- Mazurska ZHP Komenda Hufca Rodło ZHP 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 rodlo@zhp.pl, biuro.rodlo@gmail.com Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0201 8770 Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 18 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie opracowania "mapy aktywności" pozarządowych działających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady pozyskiwania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych

1. Regulamin określa zasady pozyskiwania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych Załącznik do Uchwały ZHP ChK Nr 3/2008 z dnia 6 maja 2008 r. REGULAMIN POZYSKIWANIA, PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z WPŁAT JEDNEGO PROCENTA PODATKU DOCHODOWEGO W ZHP CHORĄGWI

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o zmianie ustawy o fundacjach

USTAWA. z dnia o zmianie ustawy o fundacjach p r o j e k t USTAWA z dnia o zmianie ustawy o fundacjach Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 07 października 2011 roku. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia nr 783/2016 TYTUŁ PROCEDURY

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia nr 783/2016 TYTUŁ PROCEDURY Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 07.2.206 nr 783/206 Strona z 5 DATA WYDANA: grudnia 206 Wyznaczony Pracownik obowiązany jest do wypełnienia Deklaracji cząstkowej VAT wraz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:16:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:16:02 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 08:16:02 Numer KRS: 0000163366 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP

Chorągiew Dolnośląska ZHP Chorągiew Dolnośląska ZHP Wrocław, 28.04.2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego Rozkaz L. 6/2014 Wyjątki z rozkazu Naczelnika Związku Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY Kadencja 2015/2019 Spis treści Spis treści Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Szczecin 1 Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 833 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 833 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 9 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 833 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:10:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:10:56 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 07:10:56 Numer KRS: 0000357033 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka darowizn Grupy Azoty

Polityka darowizn Grupy Azoty POLITYKA DAROWIZN GRUPY AZOTY Poprzez przekazywanie darowizn Grupa Azoty stara się aktywnie reagować na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz indywidualnych osób,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH

SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę wydania niniejszego dokumentu stanowi Statut ZHP. 2. JeŜeli w niniejszym dokumencie jest mowa o właściwym komendancie, naleŝy przez to

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG. Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG. Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa Gloria Victoribus, z siedzibą w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Projekt Załącznik do uchwały nr.z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2011-2012. Opole Lubelskie

Bardziej szczegółowo

2. Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2. Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2010r. w następujących dziedzinach: kultura, podtrzymywanie tradycji narodowej, edukacja,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/383/2012 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA NR XX/383/2012 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA NR XX/383/2012 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W BIZNESIE

WOLONTARIAT W BIZNESIE WOLONTARIAT W BIZNESIE 75,3 % największych firm udziela wsparcia finansowego dla ngo. Średnie wsparcie finansowe firm dla ngo wynosi 1,2 % rocznego przychodu firmy Małe i średnie firmy przeznaczają 6 razy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Aviva Sp. z o.o. z dnia 11 października 2013 roku STATUT FUNDACJI AVIVA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Aviva Sp. z o.o. z dnia 11 października 2013 roku STATUT FUNDACJI AVIVA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Aviva Sp. z o.o. z dnia 11 października 2013 roku STATUT FUNDACJI AVIVA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Aviva zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Kasy rejestrujące

Rozdział 3. Kasy rejestrujące Rozdział 3 Aktualizacja 20.12.2012 Kasy rejestrujące Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaŝy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 6738 UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ za rok 2006 I. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 1. Przedmiotem podstawowej działalności operacyjnej Caritas Diecezji Zielonogórsko-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT OD r.

ZMIANY W PODATKU VAT OD r. ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.01.2016r. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015r. O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2015r. Poz. 605 Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY

Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja nosi nazwę (Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY, zwana dalej "Fundacją" i została ustanowiona

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 1 z 11 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ ILUMINACJA ILUMINACJA to znane w psychologii zjawisko oświecenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2014 godz. 13:11:52 Numer KRS: 0000367678

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2014 godz. 13:11:52 Numer KRS: 0000367678 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.02.2014 godz. 13:11:52 Numer KRS: 0000367678 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 58/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30.XI roku

Uchwała Nr 58/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30.XI roku Uchwała Nr 58/2015 z dnia 30.XI. 2015 roku w sprawie : zasad prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Powiat Sztumski Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/267/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/267/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA Nr XXIX/267/09 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych : szkół, przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Bobolice

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły.

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT Postanowienia ogólne 1 Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zbiórki publicznej

Zgłoszenie zbiórki publicznej Załącznik nr 2 Numer zbiórki Data wpływu zgłoszenia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Zgłoszenie zbiórki publicznej V Formularz należy wypełnić W języku polskim, drukowanymi literami V Wypełnić należy

Bardziej szczegółowo

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę (...) w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r

UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA "AKTYWNE LESZNO" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNE LESZNO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały zebrania założycielskiego nr 2/2015 z dnia 11 października 2015 r. STATUT STOWARZYSZENIA "AKTYWNE LESZNO" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie "Aktywne Leszno", zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie Podstawa prawna: 1. Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09 1991 r. z późniejszymi zmianami ( Dz. U.z 2007 r. Nr 80, poz. 542)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany w oparciu o

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Justyna Kiliańczyk-Zięba oraz Wojciech Zięba zwani dalej Fundatorami ustanowili aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Promenada (tekst jednolity)

Statut Stowarzyszenia Promenada (tekst jednolity) Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 z 29 stycznia 2010r Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Statut Stowarzyszenia Promenada (tekst jednolity) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV / 123 / 09 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 12 lutego 2009

UCHWAŁA Nr XXV / 123 / 09 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 12 lutego 2009 UCHWAŁA Nr XXV / 123 / 09 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 12 lutego 2009 w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO wprowadzono uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23.05.1998 r. pierwotnie opublikowano Wiadomości Urzędowe nr 5/98 wersja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.11.2014 godz. 13:35:28 Numer KRS: 0000457709

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.11.2014 godz. 13:35:28 Numer KRS: 0000457709 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2014 godz. 13:35:28 Numer KRS: 0000457709 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne fundacja piaskowy smok Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, sporządzane na

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI ANIMUS. RODZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

S T A T U T FUNDACJI ANIMUS. RODZIAŁ 1 Postanowienia ogólne S T A T U T FUNDACJI ANIMUS RODZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Animus z siedzibą w Wilkowie Osiedlu ul. Kopernika 7 zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Martę Marchaj zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BISZTYNEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BISZTYNEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BISZTYNEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA TERENIE GMINY BISZTYNEK NA

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH Rozdział I Przepisy definiujące \ 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/458/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/458/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/458/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 1 Wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za okres 01.01.2010-31.12.2010 Stowarzyszenia KRÓLUJ NAM CHRYSTE na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie 83-110 Tczew ul. Jodłowa

Bardziej szczegółowo

Jak założyć organizację pozarządową?

Jak założyć organizację pozarządową? Jak założyć organizację pozarządową? Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 17 listopada 2012 r. Organizacjami pozarządowymi są: 1) niebędące jednostkami sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

KOMENDY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ-MIASTO

KOMENDY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ-MIASTO Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Bydgoszcz-Miasto im. Bydgoskich Bojowników o Wolność i Postęp Społeczny Bydgoszcz,28.10.2015. Załącznik nr 1 do Rozkazu L16/2015 z dnia 30.10.2015. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 11

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POśYTKU PUBLICZNEGO STATUS ORGANIZACJI POśYTKU PUBLICZNEGO

ORGANIZACJE POśYTKU PUBLICZNEGO STATUS ORGANIZACJI POśYTKU PUBLICZNEGO ORGANIZACJE POśYTKU PUBLICZNEGO STATUS ORGANIZACJI POśYTKU PUBLICZNEGO Od 1 stycznia 2004 r. organizacje pozarządowe oraz organizacje kościelne mogą się ubiegać się o status organizacji poŝytku publicznego.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 28. im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie

R E G U L A M I N. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 28. im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie R E G U L A M I N Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 28 im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6.

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6. Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych Rodział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, zwane dalej SKFS. 2. SKFS jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kudlicki

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kudlicki UCHWAŁA Nr XVII/165/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lutego 2012 roku. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Miasta Otwocka w ramach inicjatyw

Bardziej szczegółowo

,,PROJEKT W S T Ę P R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne

,,PROJEKT W S T Ę P R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne ,,PROJEKT Wieloletni program współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011 2015. W S T Ę P Wieloletni program współpracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka WNIOSEK Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka BRĄZOWA ODZNAKA KADRY KSZTAŁCĄCEJ Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej jest potwierdzeniem uprawnień do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób przeprowadzić roczną korektę proporcji. Maciej Jurczyga

W jaki sposób przeprowadzić roczną korektę proporcji. Maciej Jurczyga W jaki sposób przeprowadzić roczną korektę proporcji Maciej Jurczyga Rozliczenia / W wielu firmach występuje zarówno sprzedaż opodatkowana, jak i zwolnionej. Podatek wynikający z faktur, których nie można

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2012 r.

Uchwała Nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2012 r. Uchwała Nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2012 r. W sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2012 ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr./2012 ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA Nr./2012 ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2013 r. Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo