WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r."

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. TREŚĆ 1. Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie trybu prac nad analizą bilansu zbiorczego i sytuacji finansowo-gospodarczej Związku Harcerstwa Polskiego w roku Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie powołania zespołu do kontroli sposobu i trybu przyjmowania budŝetu ZHP za rok 2004 i Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie powołania zespołu do kontroli procesu likwidacji jednostek ZHP: Komisji Dostaw Harcerskich i Harcerskiego Biura Wydawniczego oraz przekazania majątku do spółki kapitałowej 4. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 147/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia w uŝytkowanie wieczyste nieruchomości w Toporni gm. Borkowice 5. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 148/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie odpisów podatkowych (1% PIT) na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego dokonywanych w 2005 r. 6. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 149/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie rozliczenia Komisji Dostaw Harcerskich i Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty 7. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie przekazania majątku przejętego po likwidacji Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty i Komisji Dostaw Harcerskich jako aportu na zwiększenie kapitału Składnicy Harcerskiej 4 śywioły Sp. z o.o. 8. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 151/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie delegowania do reprezentowania Związku w BEST HARCTUR sp. z o.o. 9. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 152/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie delegowania osób do składu Rady Nadzorczej Składnicy Harcerskiej 4 śywioły sp. z o.o. 10. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 153/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zatrudnienia pracownika w Wydziale Księgowości 11. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 154/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie likwidacji Komisji Dostaw Harcerskich oraz Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty 12. Rozkaz Naczelnika ZHP L. 1/2005 z 20 stycznia 2005 r. 13. Rozkaz Naczelnika ZHP L. 2/2005 z 24 lutego 2005 r. z załącznikami: - Decyzja Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 48/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. dotycząca wprowadzenia Instrukcji wyliczenia współczynnika korekty podatku VAT za rok 2004 oraz korekty kwoty podatku odliczonego za rok 2004 (maj grudzień 2004)

2 - Aneks z dnia 23 lutego 2005 r. do decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 48/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. dotyczącej wprowadzenia Instrukcji wyliczenia współczynnika korekty podatku VAT za rok 2004 oraz korekty kwoty podatku odliczonego za rok 2004 (maj grudzień 2004) - Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 49/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie stosowania przepisów dotyczących podatku VAT w ZHP - Decyzja Naczelnika ZHP nr 50/2005 z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie powołania Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej ZHP Macierzystej Akademii Kształcenia - Decyzja Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 51/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyznania Honorowego WyróŜnienia NIEZAWODENMU PRZYJACIELOWI - Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 52/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie pokrycia naleŝności Głównej Kwatery ZHP wobec Komisji Dostaw Harcerskich i Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty Wydawca: Główna Kwatera ZHP Druk: Nakład: 650 egz. Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie trybu prac nad analizą bilansu zbiorczego i sytuacji finansowo-gospodarczej Związku Harcerstwa Polskiego w roku 2004 Centralna Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Polskiego, działając na podstawie 65 postanawia: 1. Powołać zespół do analizy bilansu zbiorczego ZHP, GK ZHP oraz jednostek podporządkowanych jednostek i oceny sytuacji ww. w 2004 r. w składzie: hm. Teresa Uzarska, hm. Jolanta Tomczuk, hm. Danuta Aszyk, hm. Wacław Mucha-Kruczyński, hm. Jerzy Michalski, hm. Henryk Chrobak, phm. Adam Hadław, hm. Krystyna Krystowczyk, hm. Tadeusz Śmieja, hm. Przemysław Marchlewicz, hm. Adam Skowronek, hm. Piotr Janowski. 2. Zobowiązać komisje rewizyjne chorągwi do przeprowadzenia analiz bilansów za rok 2004 i oceny sytuacji finansowo-gospodarczej macierzystych chorągwi i jednostek jej przyporządkowanych w terminie do 5 kwietnia 2005 r. 3. Zatwierdzić harmonogram prac pionu rewizyjnego ZHP, związanych z analizą bilansów stanowiący załącznik nr UpowaŜnić Prezydium CKR ZHP do przedstawienia stanowiska Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP w sprawie oceny sytuacji finansowo-gospodarczej ZHP w roku 2004 Radzie Naczelnej do dnia 25 czerwca 2005 r. 5. Zatwierdzić wytyczne do analiz sprawozdań finansowych komend chorągwi i jednostek ZHP (samobilansujących) za rok 2004 stanowiący załącznik nr 2.

3 Przewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP hm. Danuta Aszyk Załączniki do pobrania na stronie nr 1 Harmonogram prac nr 2 Wytyczne do analiz sprawozdań finansowych komend chorągwi i jednostek ZHP (samobilansujących) za rok Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie powołania zespołu do kontroli sposobu i trybu przyjmowania budŝetu ZHP za rok 2004 i Centralna Komisja Rewizyjna ZHP na podstawie 65 ust. 5 Statutu ZHP i 8 Regulaminu komisji rewizyjnych ZHP powołuje zespół kontrolny w składzie: hm. Adam Skowronek przewodniczący, hm. Tadeusz Śmieja, hm. Mariusz Kołodziej i zobowiązuje go do przedstawienia raportu z przeprowadzonej kontroli do dnia 15 maja 2005 r. wraz z wnioskami pokontrolnymi. 2. Centralna Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Polskiego zleca zespołowi zbadanie prac nad budŝetem ZHP na rok 2004 i Przewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP hm. Danuta Aszyk Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie powołania zespołu do kontroli procesu likwidacji jednostek ZHP: Komisji Dostaw Harcerskich i Harcerskiego Biura Wydawniczego oraz przekazania majątku do spółki kapitałowej 1. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP na podstawie 65 ust. 5 Statutu ZHP i 8 Regulaminu komisji rewizyjnych ZHP powołuje zespół kontrolny w składzie hm. Wacław Mucha-Kruczyński przewodniczący, hm. Przemysław Marchlewicz, phm. Adam Hadław i zobowiązuje go do przedstawienia raportu z przeprowadzonej kontroli do dnia 15 maja 2005 r. wraz z wnioskami pokontrolnymi. 2. Centralna Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Polskiego zleca zespołowi analizę bilansów KDH i HBW za rok 2004 i do dnia likwidacji w 2005 r. oraz zbadanie procesów:

4 likwidacji jednostek ZHP Komisji Dostaw Harcerskich i Harcerskiego Biura Wydawniczego, przekazania majątku po tych jednostkach ZHP oraz zmian zachodzących w firmie Europa Express Sp. z o.o. (obecna nazwa 4 śywioły Sp. z o.o.), naleŝących do kompetencji właściciela udziałów od momentu objęcia przez ZHP 100% udziałów w tej spółce. Przewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP hm. Danuta Aszyk Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 147/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia w uŝytkowanie wieczyste nieruchomości w Toporni gm. Borkowice Na podstawie 64 ust. 3 pkt 6 Statutu ZHP Główna Kwatera wyraŝa zgodę na nabycie prawa uŝytkowania wieczystego od Urzędu Gminy Borkowice, powiat Przysucha, woj. mazowieckie działek gruntów nr 2091, 1702/4, 1703/4, 1704/4, 1705,/4, 1706/4, 1707/4 o łącznej powierzchni m 2 wraz z zabudowaniami Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego w Toporni Ruszkowice. PowyŜszy ośrodek wykorzystywany jest przez Komendę Hufca ZHP Przysucha, Chorągiew Mazowiecka ZHP. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 148/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie odpisów podatkowych (1% PIT) na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego dokonywanych w 2005 r Kontem właściwym do dokonywania wpłat na cele działalności porządku publicznego realizowane przez ZHP jest rachunek bankowy nr prowadzony w Banku Pocztowym S.A. 2. Hufce i chorągwie mogą zbierać środki przeznaczone na ww. cele takŝe na swoje rachunki bankowe Podatnik dokonujący wpłaty na rzecz ZHP, moŝe zadeklarować, aby jego wpłata została wykorzystana przez: 1) konkretną jednostkę (np.: druŝynę, gromadę, szczep, związek druŝyn, hufiec, chorągiew, GK ZHP), 2) ogólnie przez ZHP.

5 2. Warunkiem przekazania wpłaty na konkretną jednostkę jest umieszczenie przez wpłacającego informacji na przelewie. 3. Informacja o tym, jakiej jednostki i jakiego hufca dotyczy wpłata, musi znaleźć się w pozycji tytuł przelewu Naczelnik ZHP powołuje na koordynatora kampanii 1% dla ZHP hm. Piotra Kowalskiego. 2. Koordynator kampanii ZHP odpowiada za prawidłowy przebieg kampanii. 3. Komendanci chorągwi mogą powołać chorągwianych koordynatorów kampanii. Jeśli w chorągwi nie zostanie powołany koordynator - obowiązki te pełni skarbnik chorągwi. 4. Koordynator odpowiada za przeprowadzenie kampanii na teranie chorągwi, a w szczególności: 1) przeprowadza akcję promocyjną i informacyjną na terenie chorągwi, 2) odpowiada za terminowe sporządzenie wszystkich wymaganych rozliczeń i sprawozdań Z zebranych wpłat wydziela się środki w wysokości 5% na koszty funduszu obsługi kampanii 1% dla ZHP. 2. Środki funduszu obsługi zostaną przeznaczone m.in. na: 1) obsługę finansową kampanii, 2) wydrukowanie ulotek promocyjnych kampanii, 3) wydrukowanie innych materiałów informacyjnych, 4) prowadzenie strony internetowej i infolinii, 5) koszty kampanii reklamowej w mediach. 3. Hufce i chorągwie zobowiązuje się przekazać 5% zebranych środków na rachunek GK ZHP do dnia 31 maja 2005 roku. Wobec władz jednostki, która nie przekaŝe 5% środków, zostaną zastosowane sankcje wynikające z 41 Statutu ZHP Informacje o wpłatach na konkretną jednostkę organizacyjną, dokonanych na rachunek bankowy, o którym mowa w 1 pkt 1, zostaną przekazane przez GK ZHP do właściwych komend w terminie do 25 dnia następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty oraz do 31 maja 2005 w przypadku wpłat dokonanych w kwietniu 2005 roku. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, będą na bieŝąco umieszczane na stronie internetowej kampanii. 3. Wpłaty niezidentyfikowane do 30 czerwca 2005 zostaną uznane jako wpłaty ogólnie na cele poŝytku publicznego realizowane przez ZHP. 4. Końcowe rozliczenie wpłat zostanie sporządzone przez koordynatora kampanii najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2005 r. 6 Z 30% z wpłat przeznaczonych na ZHP utworzony zostanie Fundusz Małych Grantów im. M. GraŜyńskiego. Regulamin funduszu na 2005 r. zostanie ogłoszony do 30 kwietnia 2005 r. Decyzję o rozdysponowaniu pozostałych środków podejmie GK ZHP. 7 Wpłaty na rachunki hufców/chorągwi z przeznaczeniem dla podległych mu podstawowych jednostek organizacyjnych

6 1. W przypadku wpłat dokonanych na konto hufca/chorągwi komendy te są zobowiązane w najkrótszym moŝliwym terminie, jednak nie później niŝ do 25 dnia następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty oraz do 31 maja 2005 w wypadku wpłat dokonanych w kwietniu 2005 r., powiadomić właściwą jednostkę o dokonanej na jej rzecz wpłacie oraz umoŝliwić jej odebranie. Jednocześnie właściwa komenda zobowiązana jest powiadomić jednostkę otrzymującą wpłatę o zasadach i terminach jej rozliczenia. 2. Przedstawiciele jednostki organizacyjnej pobierają otrzymane wpłaty w formie zaliczki. Środki przekazane przez darczyńców powinny być wydatkowane do dnia 15 grudnia 2005 r. 3. Środki uzyskane z wpłat mogą być przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnych z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie. Są to zadania z zakresu: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2) działalności charytatywnej; 3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 5) ochrony i promocji zdrowia; 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroŝonych zwolnieniem z pracy; 8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i męŝczyzn; 9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŝy; 13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takŝe działań wspomagających rozwój demokracji; 19) ratownictwa i ochrony ludności; 20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 23) promocji i organizacji wolontariatu Sprawozdanie z wydatkowania środków przez jednostkę realizującą zadania poŝytku publicznego musi zostać złoŝone we właściwej komendzie najpóźniej do 15 stycznia 2006 r. 2. Sprawozdanie musi zawierać zestawienie faktur oraz sprawozdanie merytoryczne zawierające między innymi wykaz sfinansowanych zadań i wykaz jednostek w nich uczestniczących oraz głównych osiągnięć.

7 3. Ewidencja księgowa wpływów i wydatków musi być prowadzona zgodnie z Aneksem z dnia 13 maja 2004 r. do Decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 20/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont Komenda hufca sporządza sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wydatkowania środków przekazanych na jej działalność oraz jednostek jej podległych. 2. Komenda hufca przekazuje sprawozdanie merytoryczne z wydatkowania środków do koordynatora kampanii w terminie do 31 stycznia 2006 r. drogą elektroniczną. 3. Komenda hufca sporządza sprawozdanie finansowe z wydatkowania środków i przekazuje je do komendy chorągwi w terminie do 15 lutego 2006 r. 4. Komenda chorągwi sporządza rozliczenie z wydatkowania środków na swoim terenie i przekazuje je do GK ZHP w terminie złoŝenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie merytoryczne z wydatkowanych środków zostanie sporządzone przez koordynatora kampanii ZHP do dnia 15 marca 2006 r. 2. Pełne rozliczenie wydatkowania środków w skali ZHP sporządza i publikuje koordynator kampanii w terminie do 30 kwietnia 2006 r. 2. Rozliczenie wydatkowanych środków zostanie opublikowane na stronie internetowej 11 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 149/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie rozliczenia Komisji Dostaw Harcerskich i Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty Główna Kwatera na podstawie 64 ust. 3 pkt 6 Statutu ZHP postanawia: 1. Przyjąć majątek obrotowy Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty według remanentu zdawczo-odbiorczego na dzień 15 grudnia 2004 r. na kwotę ,41 zł (według cen zakupu). 2. Przyjąć majątek obrotowy Komisji Dostaw Harcerskich według remanentu zdawczoodbiorczego na dzień 21 grudnia 2004 r. na kwotę ,01 zł (według cen zakupu). 3. Przyjąć wyposaŝenie Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty według rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych na dzień 15 grudnia 2004 r. na kwotę 4 962,00 zł, wycenione według zasad: a) sprzęt komputerowy wycenić w wysokości 50% ceny zakupu, b) pozostałe wyposaŝenie wycenić w wysokości 20% ceny zakupu.

8 4. Przyjąć wyposaŝenie Komisji Dostaw Harcerskich według rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych na dzień 7, 9, 13 grudnia 2004 r. na kwotę 8 947,00 zł, wycenione według zasad: c) sprzęt komputerowy wycenić w wysokości 50% ceny zakupu, b) pozostałe wyposaŝenie wycenić w wysokości 20% ceny zakupu. 5. Łączna wartość przejętego majątku to ,42 zł. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie przekazania majątku przejętego po likwidacji Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty i Komisji Dostaw Harcerskich jako aportu na zwiększenie kapitału Składnicy Harcerskiej 4 śywioły Sp. z o.o. Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego na podstawie 64 ust. 3 pkt 6 postanawia przekazać przejęty majątek obrotowy i wyposaŝenie po likwidacji Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty i Komisji Dostaw Harcerskich jako aport na zwiększenie kapitału Składnicy Harcerskiej 4 śywioły Sp. z o.o. w kwocie ,42 zł (słownie: siedemset osiemnaście tysięcy sto piętnaście i czterdzieści dwie setne złotych). Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 151/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie delegowania do reprezentowania Związku w BEST HARCTUR sp. z o.o. Na podstawie 64 ust. 3 pkt 7 Statutu ZHP Główna Kwatera deleguje do reprezentowania Związku jako wiceprezesa w zarządzie BEST HARCTUR sp. z o.o.: - phm. Urszulę ZOBEK, do reprezentowania w Radzie Nadzorczej BEST HARCTUR sp. z o.o.: - hm. Andrzeja LICHOTĘ przewodniczący, - hm. Leszka ADAMSKIEGO, - phm. Adama HADŁAWA. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 152/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie delegowania osób do składu Rady Nadzorczej

9 Składnicy Harcerskiej 4 śywioły sp. z o.o. Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego na podstawie 64 ust. 3 pkt 7 Statutu ZHP deleguje do składu Rady Nadzorczej Składnicy Harcerskiej 4 śywioły spółka z ograniczoną odpowiedzialnością następujących druhów: - hm. Michała KRÓLIKOWSKIEGO, - hm. Tomasza NAGANOWSKIEGO, - hm. Pawła SMARDZA. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 153/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zatrudnienia pracownika w Wydziale Księgowości Na podstawie 64 pkt 14 Statutu ZHP Główna Kwatera ZHP podjęła decyzję o zatrudnieniu pracownika biura GK ZHP w Wydziale Księgowości pani GraŜyny KOZAK na stanowisku samodzielnej księgowej. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 154/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie likwidacji Komisji Dostaw Harcerskich oraz Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty W konsekwencji przekształceń organizacyjnych Harcerskiego Biura Wydawniczego Horyzonty oraz Komisji Dostaw Harcerskich, które wynikają z uchwały GK nr 121/2004 z dnia 23 września 2004 r., oraz na podstawie 64 ust. 8 Statutu ZHP, Główna Kwatera ZHP ustala termin zakończenia likwidacji ww. jednostek na dzień 28 lutego 2005 r. Wszystkie aktywa i pasywa ww. jednostek na dzień bilansu likwidacyjnego przejmuje Główna Kwatera ZHP. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego

10 Naczelnik Warszawa, 20 stycznia 2005 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz L. 1/ Chorągwie 2.1. Zmiany w jednostkach ZHP Chorągiew Kielecka - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Kielce-miasto wybrał w dniu r. na funkcję komendantki hufca hm. Monikę PATER, - Komendant chorągwi podjął decyzję o zawieszeniu z dniem r. na funkcji komendantki Hufca Kielce-powiat phm. Małgorzatę DROGOSZ i do czasu odbycia zjazdu nadzwyczajnego hufca powierzył pełnienie obowiązków komendantki dh. Agnieszce MAŃKO, - Zjazd Nadzwyczajny nowopowołanego Hufca Kielce-południe wybrał w dniu r. na funkcję komendanta hufca phm. Wojciecha GRZESIKA Chorągiew Łódzka - Komenda chorągwi podjęła decyzję o rozwiązaniu z dniem r. następujących hufców: - Hufiec Rawa Mazowiecka, jednostki organizacyjne zostały przyłączone do Hufca Tomaszów Mazowiecki, - Hufiec Stryków, jednostki organizacyjne zostały przyłączone do Hufca Głowno, - Hufiec Wieluń, jednostki organizacyjne zostały przyłączone do Hufca Łask Chorągiew Warmińsko-Mazurska - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Morąg wybrał w dniu r. na funkcję komendanta hufca phm. Przemysława KOWALCZYKA Chorągiew Zachodnio-Pomorska - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Ziemi Koszalińskiej wybrał w dniu r. na funkcję komendanta hufca phm. Marcina JANIKA, - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Goleniów przyjął w dniu r. rezygnację z funkcji komendanta hufca hm. Ryszarda RUTKOWSKIEGO i wybrał na funkcję komendanta hufca pwd. Łukasza SROKĘ Chorągiew Stołeczna - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Tłuszcz wybrał w dniu r. na funkcję komendanta hufca pwd. Pawła OPŁOTNEGO, - Zjazd Nadzwyczajny Hufca śoliborz wybrał w dniu r. na funkcję komendanta hufca hm. Grzegorza CAŁKA Chorągiew Dolnośląska - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Ząbkowice Śląskie wybrał w dniu r. na funkcję komendanta hufca phm. Romualda WIRTA,

11 - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Wołów w dniu r. wybrał na funkcję komendanta hufca pwd. Marcina GĄSIORKA, - Komenda Chorągwi w dniu r. podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem r. na funkcji komendanta Hufca Środa Śląska phm. Waldemara GONERĘ i do czasu odbycia zjazdu nadzwyczajnego hufca powierzyła pełnienie obowiązków komendanta hm. Irenie ZDYBIE Zmiany we władzach chorągwi Chorągiew Warmińsko-Mazurska - Komenda chorągwi w dniu r. odwołała ze swojego składu hm. Wojciecha TRUSZKOWSKIEGO. 3. Główna Kwatera ZHP 3.2. Mianowania Mianuję instruktorami Wydziału Wędrowniczego: - phm. Małgorzatę MAŚKO-HORYZĘ szefową harcerstwa akademickiego, - phm. Aleksandrę ZIÓŁEK odpowiedzialną za szkolenie kadry wędrowniczej (projekt Szara DruŜyna ), - hm. Michała GÓRECKIEGO odpowiedzialnego za promocję wędrownictwa (projekt Łatwopalni ) Powołuję w skład zespołu harcerstwa akademickiego: - hm. Mariusza LEŃCZUKA, - pwd. Bartosza BOGUSZEWSKIEGO Powołuję w skład zespołu ds. Internetu: - hm. Artura SARNOWSKIEGO, - dh. Dominika ŁABUDZIŃSKIEGO. 11. Odznaczenia, pochwały i wyróŝnienia Odznaczenia harcerskie Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym KrzyŜem Za Zasługi dla ZHP Złoty KrzyŜ Za Zasługi dla ZHP otrzymują: hm. Zygmunt JAMROśY hm. Wojciech CHMIELECKI hm. Lech DZIERśANOWSKI Małgorzata GŁOGOWSKA hm. Bartłomiej KUKLIŃSKI Chorągiew Krakowska ZHP Chorągiew Stołeczna ZHP Stefan MYSZKA hm. Paweł OGRODOWSKI hm. Tadeusz PIOTROWSKI hm. Ewa WŁODKOWSKA Srebrny KrzyŜ Za Zasługi dla ZHP otrzymują: hm. Danuta LEMBOWICZ hm. Leszek STĘŚLIK Chorągiew Stołeczna ZHP Maria WZOREK

12 Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz Ŝyczę wszelkiej pomyślności w Ŝyciu zawodowym i osobistym. 12. Odznaki Kadry Kształcącej Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej Przyznaję Złotą Odznakę Kadry Kształcącej: - hm. Ewie GĄSIOROWSKIEJ, Główna Kwatera - hm. Sabinie SZUTCIE, Chorągiew Gdańska Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej: - hm. Krystynie CHOWANIEC, Chorągiew Podkarpacka - hm. Lidii CZARNOGÓRSKIEJ, Chorągiew Stołeczna - hm. Adamowi DśMEŁYKOWI, Chorągiew Łódzka - hm. Małgorzacie KARG, Chorągiew Zachodnio-Pomorska - hm. Mariuszowi KOŁODZIEJOWI, Chorągiew Dolnośląska - hm. Magdalenie POTAPOWICZ, Chorągiew Stołeczna. Czuwaj! Naczelnik Warszawa, 24 lutego 2005 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz L. 2/ Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje Informuję o decyzji w sprawie wprowadzenia aneksu z dnia 23 lutego 2005 r. do decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 48/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r., dotyczącej wprowadzenia Instrukcji wyliczenia współczynnika korekty podatku VAT za rok 2004 oraz korekty kwoty podatku odliczonego za rok 2004 (maj grudzień 2004). Treść decyzji nr 48/2005, instrukcji i aneksu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu Decyzja nr 49/2005 załącznik nr Decyzja nr 50/2005 załącznik nr Decyzja nr 51/2005 załącznik nr Decyzja nr 52/2005 załącznik nr Chorągwie 2.1. Zmiany w jednostkach ZHP Chorągiew Kujawsko-Pomorska - Komendantka chorągwi przyjęła w dniu r. decyzję o rezygnacji hm. Henryka KRAJEWICZA z funkcji komendanta Hufca Chojnice. Pełnienie obowiązków komendantki hufca powierzyła hm. Renacie DEPCE-PRĄDZYŃSKIEJ Chorągiew Opolska

13 - Zjazd Nadzwyczajny Hufca Opole-miasto przyjął w dniu r. rezygnację z funkcji komendanta hufca hm. Andrzeja KAMIŃSKIEGO i wybrał na tę funkcję phm. Leszka SROKĘ. - Komenda chorągwi z dniem r. rozwiązała Hufiec Paczków. Instruktorki, instruktorzy oraz wszystkie jednostki organizacyjne rozwiązanego hufca otrzymują przydział słuŝbowy do Hufca Nysa Zmiany we władzach chorągwi Chorągiew Kielecka - Komenda chorągwi w dniu r. uzupełniła swój skład i wybrała phm. Ilonę MROCZEK, powierzając jej funkcję zastępcy komendanta chorągwi ds. kształcenia 3. Główna Kwatera ZHP 3.1. Zwolnienia Zwalniam hm. Ludomirę RYLL z funkcji kierowniczki Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej. Serdecznie dziękuję druhnie Ludomirze za pełnienie funkcji na tak waŝnym dla Związku stanowisku i Ŝyczę dalszych sukcesów w działalności harcerskiej i w Ŝyciu osobistym Zwalniam hm. Katarzynę KRAWCZYK z funkcji kierowniczki zespołu ekologicznego GK ZHP. Serdecznie dziękuję druhnie Katarzynie za pełnienie tej funkcji i Ŝyczę sukcesów w pracy na kolejnych polach harcerskiej słuŝby Mianowania Powołuję na funkcję szefa inspektoratu druŝyn ekologicznych hm. Emilię KULCZYK Powołuję na funkcję współpracowników Wydziału Promocji i Informacji: - sam. Dorotę PAWELEC, - phm. Adama ZAWADZKIEGO. 3.3 Rozwiązania i powołania jednostek organizacyjnych, sztabów, komisji, komend kursów Rozwiązuję zespół ekologiczny GK ZHP Powołuję inspektorat druŝyn ekologicznych GK ZHP Dokonuję zmian w składzie komendy II Ogólnopolskiej Zbiórki DruŜynowych: - zwalniam hm. Kazimierza GÓRKĘ z funkcji zastępcy komendantki z ds. logistycznych, - powołuję phm. Krzysztofa KUKUŁKĘ na funkcję zastępcy komendantki zlotu, - powołuję phm. Agnieszkę BEŁZĘ w skład komendy zlotu. 8. Przydział słuŝbowy 8.3. Zmiana przydziału słuŝbowego Zmieniam przydział słuŝbowy phm. Małgorzaty SILNY z Hufca ZHP Wołomin na Główną Kwaterę ZHP. 11. Odznaczenia, pochwały i wyróŝnienia Odznaczenia harcerskie Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym KrzyŜem Za Zasługi dla ZHP Złoty KrzyŜ Za Zasługi dla ZHP otrzymują:

14 hm. Krystyna KOTAPSKA hm. Stefan WOŹNIAK Chorągiew Dolnośląska hm. Zbigniew KOTAPSKI Chorągiew Kielecka Serdecznie gratuluję Druhnie i Druhom oraz Ŝyczę wszelkiej pomyślności w Ŝyciu zawodowym i osobistym. Czuwaj! załącznik nr 1 Decyzja Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 48/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. dotycząca wprowadzenia Instrukcji wyliczenia współczynnika korekty podatku VAT za rok 2004 oraz korekty kwoty podatku odliczonego za rok 2004 (maj grudzień 2004) 1. Niniejszym wprowadzamy do stosowania Instrukcję wyliczenia współczynnika korekty oraz przeprowadzenia korekty podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu za okres od r. do r. w ZHP. 2. Wszystkie jednostki samobilansujące ZHP (komendy chorągwi, ośrodki, zakłady działalności gospodarczej) zobowiązujemy do wyliczenia wskaźnika korekty za rok Komendanci/dyrektorzy wszystkich jednostek samobilansujących przysyłają do GK ZHP do r. raport (wraz z załącznikami 1 6) z dokonanych wyliczeń korekty podatku VAT do odliczenia podatku naleŝnego za 2004 r. oraz wyliczenia współczynnika korekty (proporcji), który będzie obowiązywał wstępnie w całym 2005 r. Skarbnik ZHP hm. Bogusław Kowalewski Naczelnik ZHP załącznik do decyzji nr 48/2005 Naczelnika i Skarbnika ZHP z dnia 31 stycznia 2005 r. Instrukcja wyliczenia współczynnika korekty 2004 oraz przeprowadzenia korekty podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu za okres od r. do r. w ZHP W związku z obowiązywaniem od r. nowej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), na mocy której ZHP stał się jednym podatnikiem podatku VAT, wystąpiła konieczność wyliczenia za okres r. współczynnika korekty podatku naliczonego, słuŝącego rocznej korekcie podatku VAT za 2004 r i częściowemu odliczaniu podatku VAT w trakcie 2005 r.

15 Korekta VAT 2004 musi być złoŝona w Urzędzie Skarbowym do dnia 25 lutego 2005 r. Częściowe odliczanie podatku naliczonego VAT w ZHP 1. Przyporządkowanie bezpośrednie Przepisy nowej ustawy, które weszły w Ŝycie od r. utrzymują dotychczasową zasadę, Ŝe prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie w zakresie w jakim nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nowość polega tu na rozszerzeniu dotychczasowego zakresu sprzedaŝy opodatkowanej o inne czynności, które wprawdzie nie generują podatku naleŝnego, ale uprawniają do odliczenia podatku naleŝnego (art. 86 ust. 8 9). Jeśli podatnik wykonuje róŝne czynności, tj. zarówno te, które umoŝliwiają mu odliczanie podatku naliczonego, jak równieŝ czynności zwolnione z podatku VAT, w stosunku do których odliczenie nie przysługuje, wówczas jest on zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego oraz związanych z czynnościami, w stosunku do których prawo nie przysługuje. Jest to metoda przyporządkowania bezpośredniego. 2. Przyporządkowanie pośrednie na postawie współczynnika korekt Jeśli nie jest moŝliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, podatnik moŝe zmniejszyć kwotę podatku naleŝnego o taką część podatku naliczonego, którą moŝna proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego. Szczegółowe zasady dokonywania odliczenia częściowego podatku naliczonego uregulowane zostały w przepisach art. 90, art. 91 i art. 163 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego (min. opodatkowanych), w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu dokonywanych przez podatnika czynności. Współczynnik korekty Roczny obrót z tytułu czynności, w związku z którymi podatnik ma prawo do obniŝenia podatku naleŝnego = Całkowity roczny obrót podatnika Całkowity roczny obrót dotyczy czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego (min. opodatkowanych) oraz czynności zwolnionych, a takŝe kwot dotacji nie związanych bezpośrednio ze sprzedaŝą towarów i usług. Obrotem jest kwota naleŝna z tytułu sprzedaŝy, pomniejszona o kwotę naleŝnego podatku. Kwota naleŝna obejmuje całość naleŝnego świadczenia od nabywcy. Obrotem jest takŝe

16 otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. W przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest równieŝ kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to równieŝ otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze. ZHP jest zobowiązany ustawą do dokonania: 1) wstępnego określenia proporcji na dany rok podatkowy, 2) korekt rozliczenia po zakończeniu roku, 3) szczególnej korekty podatku naliczonego związanego z zakupem środków trwałych (w tym nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych. Proporcję z pkt. 1 określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego ustalana jest proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliŝszej liczby całkowitej. Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego o kwotę podatku naliczonego, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego częściowo z uwzględnieniem proporcji obliczonej dla zakończonego roku podatkowego i w oparciu o rzeczywiste obroty. Wyjątkowo za rok 2004 oblicza się tę proporcję za okres od r. Będzie ona słuŝyła do wstępnego określenia proporcji w trakcie 2005 r. W liczniku ustalanej proporcji uwzględnia się roczny obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługiwało jednostce prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego, tzn. wartość transakcji, które zgodnie z art. 86 ust.1, 8 i 9 ustawy, dają prawo do odliczenia podatku naliczonego. W zakresie tym uwzględnia się zatem: Wartość netto czynności opodatkowanych stawkami 0%, 3%, 7%, i 22% Wartość dostaw towarów lub świadczenia usług przez ZHP poza terytorium kraju (opodatkowanych), które dają podatnikowi uprawnienia do odliczania w kraju związanego z nimi podatku (art. 86 ust.8) Wartość czynności, o których mowa w art.7. ust. 3 7 (nieopodatkowanych), czyli wartość przekazanych przez ZHP prezentów o małej wartości i próbek, od zakupu których ZHP przysługuje odliczenie podatku Dane z rejestru sprzedaŝy VAT (całość obrotów opodatkowanych) Dane z ewidencji księgowej. Najprawdopodobniej nie wystąpi w ZHP za 2004 r. Dane z ewidencji księgowej w jednostkach W mianowniku uwzględnia się obrót będący sumą kwoty ustalonej w liczniku tego ułamka oraz wartości czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku (zwolnionych), przy czym tak ustalony całkowity obrót pomniejsza się zarówno w liczniku, jak i mianowniku o wartość:

17 1) obrotu z tytułu dostawy (sprzedaŝy) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, uŝywanych przez podatnika na potrzeby jego działalności, 2) sporadycznych transakcji dotyczących nieruchomości, 3) sporadycznych usług wymienionych w załączniku (do ustawy) nr 4 w poz. 3, czyli usług pośrednictwa finansowego. Do obrotu wlicza się kwotę bezpośrednio otrzymanych od dotującego dotacji (subwencji), która nie jest związana z dostawą towarów lub świadczeniem usług, a figuruje w ewidencji księgowej kaŝdej jednostki ZHP poza rejestrami VAT. Czynności pozostające poza zakresem VAT nie podlegają uwzględnieniu w mianowniku współczynnika proporcjonalnego rozliczenia za wyjątkiem dotacji, nie będących dopłatą do ceny. Zatem sprawą w ZHP, decydującą o kalkulacji ułamka stosowanego do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, jest ustalenie na podstawie rzeczywistych zdarzeń, czy przychód uzyskany przez ZHP moŝe być uznany za wynagrodzenie z tytułu dostawy lub świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o VAT), czy teŝ nie spełnia on tych warunków i powinien być uznany za niepodlegający podatkowi VAT. W związku z przedstawionymi powyŝej zasadami odliczania częściowego podatku VAT w ZHP kaŝda jednostka samobilansująca, winna przedstawić do dnia r. do Głównej Kwatery informacje za okres r. wg załączników nr 1 6 wraz z raportem. Informację miesięczną o obrotach w jednostce przedstawia załącznik nr 1. Te informacje winny być naniesione za poszczególne miesiące do załącznika nr 2. Po podsumowaniu kolejnych miesięcy naleŝy obliczyć proporcję za rok 2004 (V XII). Otrzymany wskaźnik korekty będzie podstawą do wyliczenia korekty podatku odliczonego VAT za rok 2004 na załącznikach nr 3 5. Podkreślić naleŝy, iŝ w zestawieniu obrotów (z załącznika nr 1) będziemy mieli do czynienia z trzema umownymi grupami dotacji w zaleŝności od ich przeznaczenia: Pierwsza i druga grupa dotyczy dotacji jako wszelkich środków publicznych nieodpłatnie przekazanych z budŝetu, samorządu, funduszu pomocowego, które miały bezpośredni związek z dostawą towarów bądź świadczeniem usług i które doliczamy do obrotu opodatkowanego (licznik) lub zwolnionego (mianownik). Trzecia grupa dotacji to wspomniane juŝ wcześniej pozostałe dotacje np. dotacje PFRON, dopłaty lub inne ogólne (np.menis) na realizację programu, na działalność statutową typu np. zakup środka trwałego, dopłata do zatrudnienia absolwenta, dotacje ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, które nie mają bezpośredniego związku z dostawą towarów bądź świadczeniem usług (mianownik). Uwaga: pominięte tu załączniki 1 6, o których mowa w niniejszej instrukcji, są do pobrania na stronie Pieczęć jednostki Raport komendanta i skarbnika / dyrektora chorągwi / ośrodka ZHP Nazwa jednostki... z dnia...

18 Dotyczy korekty podatku VAT do odliczenia za 2004 r. oraz stosowania wstępnej proporcji sprzedaŝy opodatkowanej do sprzedaŝy ogółem na 2005 r. I. Wyliczona wstępnie proporcja udziału obrotu z tytułu czynności opodatkowanych (dających prawo do odliczenia) w obrotach ogółem na 2004 r. wg wykonania 2003 r. wyniosła...% II. Wyliczona proporcja udziału obrotu z tytułu czynności opodatkowanych (dających prawo do odliczenia) w obrotach ogółem za 2004 r wg Załącznika nr 2 w oparciu o dane rzeczywiste wynosi...%. 1. W roku 2004 odliczono VAT a) od środków trwałych (w tym wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości) b) od pozostałych zakupów... Ogółem odliczono Według nowej proporcji powinniśmy odliczyć a) VAT od środków trwałych... b) VAT od pozostałych zakupów... Ogółem do odliczenia... RóŜnice dodatnie... RóŜnice ujemne... Główny Księgowy Skarbnik Komendant załącznik do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. Aneks z dnia 23 lutego 2005 r. do decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 48/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. dotyczącej wprowadzenia Instrukcji wyliczenia współczynnika korekty podatku VAT za rok 2004 oraz korekty kwoty podatku odliczonego za rok 2004 (maj grudzień 2004) Niniejszym wprowadzamy zmiany do sposobu wyliczenia współczynnika korekty zawartego w Instrukcji wyliczenia współczynnika korekty oraz przeprowadzenia korekty podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu za okres od r. do r. w ZHP. We współczynniku naleŝy uwzględnić wszystkie przedpłaty oraz wpłaty na organizowane przedsięwzięcia np. obozy, rajdy, złazy, kursy itp. ujęte w ewidencji jednostek.

19 Raport wraz z załącznikami uwzględniającymi wzory skorygowanych załączników nr 1 i 2 naleŝy przesłać do GK ZHP do dnia r. Skarbnik ZHP hm. Bogusław Kowalewski Naczelnik ZHP załącznik nr 2 Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 49/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie stosowania przepisów dotyczących podatku VAT w ZHP W związku z koniecznością unormowania przepisów w zakresie podatku VAT podajemy do stosowania zasady ewidencji. Rejestry sprzedaŝy VAT Wszystkie wpływy do kas i na konta bankowe za wyjątkiem składek członkowskich, wpływów z odpisów podatkowych 1%, obrotów (sprzedaŝy) wewnętrznych i darowizn stanowią obowiązek deklarowania sprzedaŝy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., poprzez umieszenie ich w rejestrach VAT, pomimo ich zwolnienia. KaŜda wpłata uczestników na obozy, zimowiska, szkolenia, rajdy, złazy, zloty i inne imprezy, dotycząca organizacji tych przedsięwzięć od szczebla hufca w górę, winna zostać zafakturowana w zaleŝności od potrzeb: fakturą zewnętrzną dla uczestnika lub zbiorczą fakturą wewnętrzną i umieszczona w rejestrze sprzedaŝy VAT danej jednostki. JeŜeli odpłatność za obozy, zimowiska jako przedpłata, zadatek wnoszona jest na raty, to muszą być wystawione przy kaŝdej wpłacie faktury zaliczkowe VAT w dniu wpłaty (zewnętrzne, wewnętrzne), a przy ostatniej wpłacie winna być wystawiona faktura końcowa VAT. Jeśli zaliczki pokrywają całość kwoty, nie ma konieczności wystawiania faktury końcowej VAT, lecz ze względu na specyfikę systemową (programy F-K), wystawiamy fakturę końcową VAT zerową z podaniem dat, numerów i kwot faktur zaliczkowych VAT. W przypadku otrzymania na podstawie zawartych umów dotacji, subwencji, dopłat, mających bezpośredni związek z dostawą towarów lub wykonywaną usługą (dotacje przedmiotowe) naleŝy je fakturować zgodnie z klasyfikacją PKWiU. Konieczność fakturowania dotacji (faktury wewnętrzne, zewnętrzne) na podstawie zawartych umów dotyczy teŝ czynności (sprzedaŝy) zwolnionych z podatku VAT w świetle ustawy, np. obozy, rekreacja, wypoczynek. Obowiązek podatkowy (data wystawienia faktury). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, a więc tego dnia wystawiamy fakturę VAT. Jeśli dostawa towaru lub świadczenie usługi powinny być potwierdzone fakturą (równieŝ wewnętrzną), wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niŝ w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W przypadku ZHP waŝne są uregulowania dotyczące szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymanych części naleŝności przed terminem wykonania usługi: przedpłat, zaliczek, zadatków a takŝe otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji, dopłat:

20 Otrzymane zaliczki, przedpłaty, zadatki, raty przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi winny być zafakturowane, na podstawie faktury wewnętrznej lub w razie potrzeby zewnętrznej, w dniu ich otrzymania do kasy lub na konto bankowe. Otrzymane dotacje, subwencje dopłaty winny być zafakturowane na podstawie faktury wewnętrznej z chwilą wpływu na konto bankowe. W przypadku uznania rachunku bankowego zaliczką z tytułu dotacji, subwencji, dopłat o podobnym charakterze, konieczność zafakturowania powstaje w tej części. Dotacje, subwencje, dopłaty fakturują jednostki samobilansujące ZHP, otrzymujące je bezpośrednio od dotującego. Charakter dotacji kwalifikują samodzielnie jednostki samobilansujące. Dotacje nie związane bezpośrednio z dostawą towarów i świadczeniem usług nie podlegają ustawie o VAT i nie naleŝy ich ujmować w rejestrach VAT. Rejestry Not Księgowych Dla udokumentowania sprzedaŝy wewnętrznej inaczej zwanej obrotem wewnętrznym pomiędzy jednostkami harcerskimi wystawiane są noty księgowe w wartości netto. W przypadku braku moŝliwości odliczenia u wystawcy noty podatku naliczonego VAT przypadającego na tę notę od podatku naleŝnego wystawcy, wystawca noty moŝe wystawić dodatkową notę księgową obciąŝającą odbiorcę nieodliczonym podatkiem VAT, dotyczącym noty zasadniczej. Obrót wewnętrzny na podstawie not księgowych nie podlega ustawie o VAT i nie jest ujmowany w rejestrach VAT. Rejestry nabyć (zakupów) Nie ujmujemy zakupów dotyczących sprzedaŝy zwolnionej oraz zakupów dotyczących czynności nie podlegających ustawie o VAT do rejestrów nabyć (zakupów). Faktury wewnętrzne VAT Wystawiamy na okoliczność przyjmowanych kasą lub bankiem odpłatności za obozy zimowiska, kursy, szkolenia, rajdy, złazy, zloty i inne imprezy. Faktury wewnętrzne VAT mogą być wystawiane zbiorczo np. faktury wewnętrzne VAT dotyczące wpłat kasowych, bankowych, wpłat na obozie. Do faktury wewnętrznej naleŝy dołączyć zestawienie wpłat (imię, nazwisko, kwota, czego dotyczy), będące odzwierciedleniem kwoty wynikającej z faktury wewnętrznej VAT. NaleŜy pamiętać o terminach wynikających ze szczególnego obowiązku podatkowego (w dniu wpływu do kasy lub banku). W przypadku zwrotu dotacji, w dniu przelewu dokonujemy korekty faktury wewnętrznej VAT. Wystawianie faktur wewnętrznych VAT i VAT wewnętrznych korygujących odbywa się na zasadach przyjętych dla faktur VAT na podstawie Rozporządzenia ministra finansów z dnia r. Pozostałe odpłatności Pozostałe odpłatności przyjmowane od osób fizycznych (zakwaterowanie, wyŝywienie i inne) naleŝy ująć w rejestrze VAT. Skarbnik ZHP hm. Bogusław Kowalewski Naczelnik ZHP

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Opracowanie: Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Spis treści: I. Co to jest działalność poŝytku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r.

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Regulamin Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Spis treści I. CELE PROGRAMU - LUBESLKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO... 3 II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?... 4 III. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW...

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku BOGDANKA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 1 Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego Jacek Paluch 2 JACEK PALUCH Jak przygotować sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów WARSZAWA, 14 WRZESIEŃ 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 5. Wykaz waŝniejszych skrótów... 6. Od redaktora serii wydawniczej... 7. Wstęp... 9

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 5. Wykaz waŝniejszych skrótów... 6. Od redaktora serii wydawniczej... 7. Wstęp... 9 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 5 Wykaz waŝniejszych skrótów... 6 Od redaktora serii wydawniczej... 7 Wstęp... 9 Rozdział 1. Struktura organizacyjna gminy... 11 1.1. Radni gminy, przewodniczący i

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo