Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R."

Transkrypt

1 1 Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 2 Wyrok NSA 1 lipca 2014 r. I FSK 1123/13 3 Wyroki NSA 1 lipca 2014 r. I FSK 609/14 I FSK 641/14 Dz.U lipca 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia związana jest z wejściem w życie z dniem 18 lipca 2014 r. ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. poz. 498), która zastępuje ustawę z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 732). Przepisy nowej ustawy liberalizują zasady przeprowadzania zbiórek publicznych i ograniczają rolę państwa w tym zakresie. W związku z powyższym zdaniem projektodawcy uzasadnione jest dokonanie zmiany brzemienia przepisów dotyczących zwolnień od podatku VAT, niektórych czynności związanych z działalnością pożytku publicznego. Kluczową zmianą jest wprowadzenie do słowniczka pojęć używanych w rozporządzeniu definicji celu pożytku publicznego, rozumianego jako zgodne z prawem cele pozostające w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz cele religijne, określone w statucie lub innym akcie wewnętrznym organizacji pożytku publicznego. Określony w Ustawie VAT limit 100 zł dla prezentów małej wartości to kwota netto. Spółka zapytała fiskusa, czy granica 100 zł, w której muszą się mieścić prezenty małej wartości, aby ich przekazanie jednej osobie w danym roku podatkowym nie było opodatkowane VAT-em (przy prowadzeniu ewidencji obdarowanych), jest wyrażona w kwocie brutto czy netto. Zdaniem spółki przy ustalaniu limitu należy brać pod uwagę cenę nabycia prezentu bez podatku tak, jak ma to miejsce w przypadku prezentów o wartości do 10 zł. Fiskus stwierdził jednak, że określenie wartość, tak jak cena, obejmuje podatek. Określając łączną wartość prezentów należy zatem zsumować ich ceny brutto. Za stanowiskiem spółki opowiedziały się jednak sądy administracyjne. WSA uznał, że skoro VAT jest neutralny dla przedsiębiorcy, to przez pojęcie ceny należy rozumieć cenę netto. Poprał go sąd kasacyjny, który przypomniał, że tę kwestię przesądzono już na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy. Podjęte wtedy rozstrzygnięcia zachowują aktualność również dzisiaj. Syndyk nie musi zwracać podatku naliczonego w konsekwencji ulgi na złe długi. NSA orzekł, że fiskus nie może domagać się zwrotu podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 1 Ustawy VAT gdy wszczęto już postępowanie upadłościowe. Przyznanie mu takiego szczególnego uprzywilejowania naruszałoby tok postępowania i niesprawiedliwie uszczuplało masę upadłości. A podatek byłby płacony dwukrotnie, bo wierzyciel nie może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy dłużnika Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr Komplementariusz: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. Zarząd komplementariusza: Cecylia Pol Prezes Zarządu, Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarządu. Adres siedziby: Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: , REGON: Rachunek bankowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS

2 2 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG postawiono w stan upadłości. 4 Wyroki NSA 1 lipca 2014 r. I FSK 879/13 I FSK 826/13 I FSK 880/13 2 lipca 2014 r. I FSK 1132/13 Przychody z handlu podróbkami oraz z niezarejestrowanej działalności podlegają opodatkowaniu VAT. Poza zakresem opodatkowania znajdują się jedynie niedozwolone towary takie jak: broń, narkotyki, podrobione pieniądze. W pierwszej ze spraw, podatnik uprawiał handel motocyklami mimo braku zarejestrowanej działalności gospodarczej. Przekroczył dopuszczalny limit obrotu uprawniający do zwolnienia z VAT. Organy podatkowe, podobnie jak NSA, uznały, że sprzedaż motocykli nie budzi wątpliwości, zatem podatek się należy. W drugiej sprawie, podatnik handlował podrobionymi perfumami i odzieżą. Dyrektor katowickiej Izby Skarbowej uznał, że art. 6 pkt 2 ustawy o VAT, nie znajduje zastosowania w powyższych okolicznościach. Jego zdaniem podróbki mogą stanowić przedmiot legalnego obrotu. Podobne stanowisko zajęły sądy administracyjne w obu instancjach. WSA w Gliwicach stwierdził, że podróbki nie tylko mogą, ale powinny zostać objęte zakresem ustawy o VAT, gdyż stanowią konkurencję dla towarów legalnie wprowadzanych do obrotu. 5 Wyrok NSA 1 lipca 2014 r. I FSK 1172/13 Producenci programów realizowanych na potrzeby telewizji mają prawo do stawki podatku 8 %. Nie ma wymogu, aby producent był jednocześnie nadawcą programu, a programem cała ramówka - wystarczy audycja. Przedsiębiorca świadczył na rzecz telewizji kompleksową usługę polegającą na realizacji materiału z koncertu na żywo, począwszy od opracowania scenariusza oraz wyreżyserowania programu, skończywszy na zapewnieniu obsługi technicznej wraz ze sprzętem oraz przygotowaniu programu do emisji. Przedsiębiorca dowodził, że w związku z powyższym przysługuje mu prawo do stawki 8 %. Odmienne stanowisko zajął Dyrektor warszawskiej Izby Skarbowej, twierdząc, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011r. nr 43 poz. 226) definicje audycji i programu oraz producenta i nadawcy telewizyjnego nie są tożsame. Stanowisko przedsiębiorcy poparł dopiero WSA w Warszawie, podnosząc, że brak jest przepisu, z którego wynikałoby wprost, że dla objęcia podatnika stawką 8% wymaga się, aby producent programu był jednocześnie jego emitentem. Powyższe potwierdził NSA. 6 Wyrok NSA 2 lipca 2014 r. I FSK /13 Przyjmowanie zakładów bukmacherskich nie miało wpływu na zakres prawa do odliczenia VAT-u. Spór dotyczył tego, czy organizowanie zakładów bukmacherskich do końca 2008 r. nie było w ogóle opodatkowane VAT-em, czy też było z niego zwolnione. Organy podatkowe uważały, że czynności bukmacherskie (oraz inne związane z hazardem), tak jak zwolnione, powodowały obniżenie proporcji wpływającej na prawo do odliczenia podatku naliczonego, mimo iż polski ustawodawca, wyłączając je spod opodatkowania, błędnie implementował dyrektywę unijną. Rację bukmacherom przyznał dopiero WSA, a jego stanowisko poparł NSA. Sądy obu instancji stwierdziły, że wpływ na zakres odliczenia podatku mają tylko czynności zwolnione. Dyrektywa została wprawdzie błędnie wdrożona, ale wykładni prowspólnotowej nie można stosować kosztem podatnika. 7 Wyrok NSA 2 lipca 2014 r. Ze względu na powagę rzeczy osądzonej oddalono skargę spółki kupującej bezgotówkowo paliwo. W 2012 r. NSA orzekł (I FSK 1177/11), że zakup paliwa za pomocą kart paliwowych nie daje prawa do

3 3 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG I FSK 803/13 odliczenia VAT-u. Nie jest to bowiem transakcja łańcuchowa, a wystawca kart nie brał udziału w dostawach paliwa świadczył on jedynie usługę finansową w postaci kredytowania swoich klientów. Ze względu na jej zwolnienie z VAT-u, usługa ta wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego. Spółka, dla której orzeczenie sądu kasacyjnego było niekorzystne, próbowała zaskarżyć wyrok ponownie orzekającego w tej sprawie WSA. NSA oddalił jednak jej skargę, podnosząc, że wyrok sądu I instancji był jedynie wykonaniem jego wcześniejszego orzeczenia. 8 Wyrok NSA 3 lipca 2014 r. I FSK 1275/13 Nie można zastąpić faktury VAT decyzją podatkową. Taką zasadę potwierdził NSA. Spór dotyczył uprawnienia spółki do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z decyzji organu podatkowego wobec jej kontrahenta. Problem stanowił brak potwierdzenia faktu zawarcia przedmiotowej transakcji w formie faktury VAT. Organ podatkowy stanął na stanowisku, że wobec nieistnienia dokumentu faktury, spółce nie przysługuje prawo do odliczenia VAT, nawet jeśli zawarcie transakcji nie stanowi przedmiotu sporu. Zdaniem WSA, a następnie NSA stanowisko urzędników nie budzi wątpliwości. Sądy obu instancji podkreślają, iż katalog dokumentów, które stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego, jest zamknięty. Zatem zastąpienie faktury decyzją organu podatkowego jest niedopuszczalne w świetle obowiązującego prawa. 9 Wyroki NSA 4 lipca 2014 r. I FSK 1234/13 I FSK 1235/13 Byli wspólnicy zlikwidowanej spółki cywilnej mogą skorygować fakturę VAT. Wspólnicy zlikwidowanej spółki cywilnej domagali się zwrotu nienależnie zapłaconego VAT-u od zwolnionej z podatku sprzedaży nieruchomości. Organy podatkowe nie zgodziły się jednak na skorygowanie faktury wystawionej, gdy spółka jeszcze istniała. Ich zdaniem nie istniał już podmiot, który mógłby dokonać takiej korekty. Odmienne stanowisko zajęły jednak sądy administracyjne. WSA podkreślił, że byli wspólnicy chcieli dokonać korekty we właściwym czasie, w wyniku czego budżet państwa nie poniósłby żadnych strat. NSA z kolei podniósł, że wprawdzie nie ma przepisów pozwalających na korektę faktur byłym wspólnikom, to możliwość taką należy wywieść z ich prawa do korekty deklaracji zlikwidowanej spółki. 10 Wyrok NSA 10 lipca 2014 r. I FSK 268/14 Nie można obciążać podatnika podatkiem wynikającym z anulowanej faktury. Organy zarzuciły spółce niezapłacenie VAT-u wykazanego na fakturze, której nie ujęto w rejestrze sprzedaży. Spółka tłumaczyła, że fakturę anulowano, a klient nie zapłacił określonej na niej kwoty. Sądy administracyjne stanęły po stronie podatniczki. WSA uznał, że brak prawa do anulowania faktury naruszałby zasadę neutralności VAT-u. NSA powołał się na orzecznictwo TSUE (np. wyrok sprawie Rusedespred, C-138/12), z którego wynika, że jeżeli podatnik może skorygować fakturę tak (w odpowiednim czasie), żeby nie ucierpiał na tym budżet, to ma on do tego prawo. 11 Wyrok NSA 15 lipca 2014 r. I FSK 1204/13 Również nabywca towaru lub usługi może wystąpić o interpretację przepisów dotyczących VAT-u. Nabywająca nieruchomość spółka wystąpiła do fiskusa z pytaniem w sprawie opodatkowania tej transakcji VAT-em. Organ podatkowy odmówił jednak wydania interpretacji, podnosząc, że spółka nie jest podmiotem zainteresowanym w jej uzyskaniu. Takim podmiotem jest sprzedawca, bo to do jego obowiązków należy prawidłowe określenie stawki podatku i podstawy opodatkowania. Stanowisko organu poparł WSA, podkreślając, że z wniosku spółki nie wynika, aby chciała rozliczyć naliczony w

4 4 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG wyniku transakcji podatek. Rację spółce przyznał dopiero NSA. Sąd kasacyjny orzekł, że krąg uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie interpretacji obejmuje również nabywcę towaru lub usługi, który może odliczyć naliczony VAT. Zastosowanie do sprzedaży zwolnienia i sposób określenia podstawy opodatkowania wpływa na jego prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. 12 Wyrok NSA 16 lipca 2014 r. I FSK 1247/13 Zwolnione z VAT-u są tylko czynności, które bezpośrednio służą ochronie i przywracaniu zdrowia. Uniwersytet w ramach programu monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej Polaków miał przeprowadzać badania i leczenie zębów oraz przygotować raport końcowy i materiały edukacyjne. Uczelnia zapytała fiskusa, czy czynności te będą zwolnione z VAT-u jako usługi w zakresie opieki medycznej, mające na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia. Organ podatkowy odpowiedział negatywnie, podnosząc, że celem świadczonych usług było przygotowanie materiałów edukacyjnych, a ochrona zdrowia konkretnych osób miała charakter poboczny. Stanowisko organu poprały sądy administracyjne. 13 Wyrok NSA 16 lipca 2014 r. I FSK 1227/13 Przeniesienie praw i obowiązków na inny podmiot nie wymaga skorygowania faktury zaliczkowej. Deweloper, sprzedając mieszkania, pobierał zaliczki, które dokumentował fakturami VAT. W sytuacji zmiany nabywcy lub lokalu podpisywał aneks do umowy, ale nie korygował wystawionej faktury. Jego zdaniem byłoby to konieczne, gdyby doszło do rozwiązania umowy albo zwrotu zaliczki. Organ podatkowy zajął częściowo odmienne stanowisko, uznając, że w przypadku zmiany nabywcy mieszkania powstaje obowiązek skorygowania faktury. W rzeczywistości dochodzi bowiem do zwrotu zaliczki pierwotnemu nabywcy, w miejsce którego wstępuje nowa osoba. Sądy administracyjne opowiedziały się jednak za poglądem dewelopera. Podkreśliły, że obowiązek dokonania korekty powstaje w sytuacji zwrotu zaliczki przez sprzedawcę, bo powoduje to zmniejszenie obrotu. Zmiana i zwrot zaliczki między dwoma nabywcami nie ma w tym kontekście znaczenia. 14 Wyrok NSA 23 lipca 2014 r. I FSK 1109/13 Zwolnienie z podatku wniesienia aportu do spółki wyłącza prawo do odliczenia VAT-u. Gmina zwróciła się z pytaniem do fiskusa, czy będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia VAT-u od zakupów związanych z budową oczyszczalni ścieków, którą następnie wniosła do spółki w drodze aportu. Sama uważała, że tak, chociaż wniesienie aportu było zwolnione z VAT-u ale polskie przepisy były w tym zakresie niezgodne z prawem unijnym. Odmienne stanowisko zajął fiskus. Do 31 marca 2009 r. zwolnienie z podatku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki było uzależnione od decyzji podatnika skorzystanie z preferencji oznaczało rezygnacją z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Stanowisko spółki poprał wprawdzie WSA, ale jego orzeczenie uchylił NSA. Sąd kasacyjny powołał się na wyrok TSUE w sprawie MDDP (C-319/12), w którym Trybunał uznał, że skorzystanie ze zwolnienia wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego. Polski sąd podkreślił, że twierdzenie to jest aktualne nawet wtedy, gdy zwolnienie jest niezgodne z prawem UE. 15 Wyrok NSA 27 lipca 2014 r. I FSK 1252/13 Samo wystawienie pustej faktury powoduje, że trzeba się z niej rozliczyć z urzędem skarbowym. W toku kontroli skarbowej okazało się, że spółka nie wyświadczyła usług budowlanych udokumentowanych w fakturach, a sprzedała materiały budowlane obciążone wyższą stawką

5 5 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG podatkową. Organ kontroli skarbowej obciążył podatniczkę obowiązkiem zapłaty VAT według stawek jak dla sprzedaży towaru oraz dodatkowo wynikającym podatkiem VAT z wystawionych przez spółkę faktur dokumentujących nierzeczywiste zdarzenia. Powyższe rozstrzygnięcie zostało utrzymane w mocy najpierw przez Izbę Skarbową, a następnie przez WSA w Łodzi, który uznał, że organy podatkowe dokonały prawidłowej wykładni przepisów o VAT, wobec ustalenia, że spółka wystawiła faktury, pomimo że nie wykonała czynności w nich opisanych. Powyższe stanowisko potwierdził NSA, który oddalił skargę podatniczki. 16 Wyrok NSA 30 lipca 2014 r. I FSK 1246/13 Zwolnienie z VAT-u nie obejmuje usługi wsparcia merytorycznego w procesie zarządzania ryzykiem. Działający w międzynarodowej grupie finansowej bank zapytał fiskusa, czy usługa wsparcia merytorycznego w procesie zarządzania ryzykiem, którą nabywa od innego banku-członka grupy, jest objęta zwolnieniem dotyczącym usług finansowych. Sam uważał, że tak, bo usługa ta wspiera jego działalność polegającą na świadczeniu usług finansowych. Odmienne stanowisko zajął jednak organ podatkowy. Uznał on, że opisane usługi nie są ani usługami podlegającymi zwolnieniu, ani nie stanowią ich niezbędnego elementu. Niekorzystną dla banku wykładnię potwierdziły sądy administracyjne. NSA uznał wprawdzie, że nabywane usługi są niezbędne w działalności banku, to jednak nie można ich powiązać z konkretnymi usługami zwolnionymi. PODATKI DOCHODOWE (NSA, TK, ETS) DATA WEJŚCIA W 17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U Rozporządzenie dotyczy zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją programu offsetowego. 18 Wyrok NSA 3 lipca 2014 r. II FSK 2807/12 Wszystkie przychody S.K.A. stanowią dla jej akcjonariusza przychód z działalności gospodarczej. W wyniku złożenia wniosku o interpretację, fiskus stwierdził, że w wypadku uzyskania przez S.K.A. przychodu z kapitałów pieniężnych, przychód po stronie jej akcjonariusza powstanie w momencie zbycia (umorzenia) udziałów w spółkach kapitałowych, a nie w chwili wypłacenia dywidendy.

6 6 PODATKI DOCHODOWE (NSA, TK, ETS) DATA WEJŚCIA W Stanowisko organu uznały jednak za błędne sądy administracyjne. NSA orzekł, że jeżeli spółka niemająca osobowości prawnej prowadzi działalność gospodarczą, to przychody podatnika z tytułu uczestnictwa w niej będą przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, w wyniku jakich zdarzeń spółka osiąga przychód. 19 Wyrok TK 8 lipca 2014 r. K 7/13 Dz.U Przepisy o opodatkowaniu nieodpłatnych świadczeń dla pracowników są zgodne z Konstytucją. TK nie przychylił się do wniesionego przez przedsiębiorców żądania uchylenia przepisów, ale przedstawił własne rozumienie przychodu w przypadku świadczeń nieodpłatnych. Trybunał wymienił kryteria uznania danego świadczenia za przychód: korzyść w postaci przysporzenia majątkowego lub ograniczenia wydatków, jej wymierny charakter, przypisanie konkretnemu pracownikowi, wykonanie świadczenia za zgodą pracownika oraz jego wyraźny interes w uzyskaniu świadczenia. To rozumowanie może zmienić podejście w zakresie uznania danego świadczenia za przychód. 20 Wyrok NSA 8 lipca 2014 r. II FSK 1744/12 Wydatki na zakup usług wniesionych następnie do sp. k. nie są dla wspólnika kosztami podatkowymi. Fiskus uznał, że sp. z o.o. komandytariusz sp. k. zawyżyła koszty uzyskania przychodu, zaliczając do nich wydatki, które poniosła na zakup usług na rzecz sp. k. Urzędnicy skarbówki podnieśli, że wydatki te nie miały związku z przychodami uzyskiwanymi przez sp. z o.o. bezpośrednio ze swojej działalności. Spółka twierdziła, że takie powiązanie nie jest konieczne. Stanowisko organów podatkowych poparły jednak sądy administracyjne. WSA stwierdził, że generująca przychód działalność, z którą można by było powiązać poniesiony wydatek, nie może być prowadzona przez inny podmiot (tu: sp. k.). Z kolei NSA orzekł, że wniesienie wkładu nie jest źródłem przychodu, wobec czego sporne wydatki nie mogły być kosztem działalności komandytariusza. 21 Wyrok NSA 17 lipca 2014 r. II FSK 2331/12 Spółka może odliczyć wartość kontraktów terminowych od przychodu, nawet jeśli otrzymała je w formie wkładu niepieniężnego. Spółka z o.o. wniosła do spółki komandytowej wkład niepieniężny w postaci kontraktów forward na zakup i sprzedaż walut. Następnie zapytała fiskusa, czy będzie mogła zaliczyć wartość wniesionych kontraktów do koszów podatkowych w momencie, gdy kontrakty zostaną zrealizowane. Organ podatkowy uznał, że nie, a jego stanowisko poparł WSA. Korzystnie dla spółki orzekł dopiero NSA. Sąd II instancji stwierdził, że nie należy utożsamiać wniesienia wkładu z realizacją wynikających z niego praw. Realizację kontraktów wniesionych do sp.k. należy traktować na równi ze zbyciem praw. Ich wartość sp.k. będzie mogła zaliczyć do kosztów, bo poniosła realny wydatek na ich nabycie przekazując część swoich udziałów nowemu wspólnikowi. 22 Wyrok NSA 18 lipca 2014 r. II FSK 1991/12 Odsetki od pożyczki na wypłatę dywidendy lub obniżenie kapitału nie są kosztem spółki. Spółka akcyjna zapytała fiskusa, czy będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczki, jaką miała zaciągnąć na wypłatę zysku akcjonariuszom i obniżenie kapitału zakładowego. Sama uważała, że pożyczka zapewni jej dalsze funkcjonowanie, więc odsetki od niej mogą zostać uznane za koszt podatkowy. Organ podatkowy uznał jednak inaczej. Wypłata dywidendy nie powoduje powstania źródła przychodu lub jego zabezpieczenia, a skoro kwoty należne z tytułu obniżenia kapitału zakładowego nie są kosztami spółki, to nie będą nimi również odsetki od pożyczki zaciągniętej na to obniżenie. Stanowisko organu poparły sądy administracyjne.

7 7 PODATKI DOCHODOWE (NSA, TK, ETS) DATA WEJŚCIA W 23 Wyrok TK 29 lipca 2014 r. P 49/13 Dz.U Przepis o przychodach z nieujawnionych źródeł jest niekonstytucyjny, ale utraci moc za 18 miesięcy. TK orzekł o niekonstytucyjności art. 20 ust. 3 Ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym od 2007 r., ze względu na nieprecyzyjny sposób określenia w nim przedmiotu opodatkowania. Jednocześnie Trybunał odroczył utratę jego mocy obowiązującej. W rezultacie, jeżeli prawodawca wcześniej nie zmieni ustawy, fiskus może go stosować jeszcze przez 18 miesięcy. TK zwrócił jednak uwagę, że nawet obecne brzmienie przepisu pozwala na jego rozsądne stosowanie. 24 Wyrok NSA 30 lipca 2014 r. II FSK 2046/12 Nie wszystkie środki pochodzące z obniżenia wkładów do spółki będą przychodem jej wspólnika. Sprawa dotyczyła opodatkowania środków, jakie spółdzielnia komandytariusz w spółce komandytowej miała otrzymać z tytułu obniżenia wkładów do spółki. Ona sam uważała, że w takim wypadku opodatkowana będzie różnica pomiędzy otrzymaną kwotą a sumą niewypłaconych, opodatkowywanych na bieżąco zysków spółki i wartości zwracanego wkładu z chwili jego wniesienia. Odmienne stanowisko zajął fiskus. Jego interpretację uchylił jednak WSA, a jego wyrok utrzymał w mocy sąd kasacyjny. NSA stwierdził, że w przepisach, w zakresie opodatkowania takich sytuacji istnieje luka, ale należało ją wypełnić posługując się analogią na korzyść podatnika. INNE PRZEPISY 25 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn 26 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych 27 Wyrok NSA 3 lipca 2014 r. I FSK 999/13 Dz.U września 2014 r. Zmiana treści Załącznika do rozporządzenia. Dz.U września 2014 r. Zmiana elementów składowych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zmiana treści Załącznika nr 1 (deklaracja PCC-3). Sprzedaż liści tytoniu niepociętego, nieodżyłowanego oraz częściowo lub całkowicie odżyłowanego, nie podlega opodatkowaniu akcyzą. We wniosku o interpretację wnioskodawca zadał fiskusowi pytanie, czy sprzedając niepocięty tytoń stanie się podatnikiem akcyzy, samemu twierdząc, że taka interpretacja nie znajduje uzasadnienia na

8 8 INNE PRZEPISY gruncie aktualnie obowiązującego prawa akcyzowego. Organ podatkowy uznał, że tak, co znalazło następnie potwierdzenie w wyroku WSA w Łodzi. Rację podatnikowi przyznał dopiero NSA. W ocenie sądu kasacyjnego, WSA w Łodzi dokonał błędnej wykładni art. 98 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. W świetle wskazanego przepisu, opodatkowaniu akcyzą podlega tytoń, który został pocięty, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania. W tym sensie, zdaniem Sądu, za taki należy uznać tytoń, który nadaje się do palenia bez przetworzenia. 28 Wyrok NSA 17 lipca 2014 r. II FSK 1660/12 Organy gminy muszą zbadać związek nieruchomości z działalnością gospodarczą podatnika. Organ zakwestionował rozliczenia podatku od nieruchomości małżonków, przyjmując, że posiadany majątek jest związany z indywidualną działalnością gospodarczą jednego z nich. W rezultacie przyjął najwyższą stawkę podatku. Rozstrzygnięcie utrzymało w mocy SKO, a następnie WSA. Sąd orzekł, że nie ma znaczenia, czy nieruchomość jest faktycznie wykorzystywana w działalności podatnika. Rację podatnikom przyznał dopiero NSA. Sąd kasacyjny stwierdził, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą organy muszą zbadać, czy nieruchomość została nabyta do sfery prywatnej majątku, czy też służy działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność organy nie mogą automatycznie przyjmować najwyższej stawki podatku. 29 Wyroki NSA 18 lipca 2014 r. II FSK 1934/12 II FSK 1935/12 W postępowaniu o wydanie interpretacji organ musi wyczerpująco ustalić stan faktyczny. Spór dotyczył spółki, która omyłkowo złożyła wniosek o wydanie interpretacji jako podatnik, a nie płatnik. Chociaż wynikało to z treści wniosku, organ odmówił wszczęcia postępowania. Spółka wniosła skargę do WSA, a ten przyznał jej rację. Jego orzeczenie podtrzymał w mocy NSA, chociaż krytycznie ocenił uzasadnienie sądu I instancji. Zdaniem sądu kasacyjnego organ powinien dążyć do wyczerpującego ustalenia stanu faktycznego będącego przedmiotem interpretacji. Zamiast łapać wnioskodawcę na błędach, powinien wezwać go do udzielenia stosownych wyjaśnień. 30 Wyrok NSA 23 lipca 2014 r. II FSK 1923/12 Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury portowej nie dotyczy portów śródlądowych. Właścicielka portu rzecznego wystąpiła z pytaniem do organu gminy w sprawie zwolnienia z podatku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W udzielonej interpretacji prezydent miasta odpowiedział, że preferencja ta nie dotyczy infrastruktury portów rzecznych. Stanowisko organu samorządowego poparł WSA. Sąd zaznaczył, że zwolnienie to ma charakter przedmiotowo-podmiotowy dotyczy obiektów, urządzeń i instalacji na terenie portu morskiego, wykorzystywanych do świadczenia określonych usług przez podmiot zarządzający tym portem. Również NSA uznał stanowisko organu za prawidłowe. Niniejsze zestawienie nie stanowi porady prawno-podatkowej. Treść poniższych aktów prawnych, które uległy zmianie, jest zamieszczona w formacie pdf na stronie Ich numeracja odpowiada numeracji w tabeli.

9 9 Podatek od towarów i usług 1 Dz.U I FSK 1123/13 3 I FSK 609/14 I FSK 641/14 4 I FSK 879/13 I FSK 826/13 I FSK 880/13 I FSK 1132/13 5 I FSK 1172/13 6 I FSK 1084/13 I FSK 1085/13 I FSK 1086/13 I FSK 1087/13 I FSK 1088/13 7 I FSK 803/13 8 I FSK 1275/13 9 I FSK 1234/13 I FSK 1235/13 10 I FSK 268/14 11 I FSK 1204/13 12 I FSK 1247/13 13 I FSK 1227/13 14 I FSK 1109/13 15 I FSK 1252/13 16 I FSK 1246/13 Podatki dochodowe 17 Dz.U II FSK 2807/12 19 K 7/13 20 II FSK 1744/12 21 II FSK 2331/12 22 II FSK 1991/12

10 10 23 P 49/13 24 II FSK 2046/12 Inne przepisy 25 Dz.U Dz.U I FSK 999/13 28 II FSK 1660/12 29 II FSK 1934/12 II FSK 1935/12 30 II FSK 1923/12

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński Polskie instytucje podatkowe nie są zobowiązane do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego. Dotyczy to tzw. metody aportowej. Polskie

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 10, 12 marca 2012 20112011

TaxWeek. Nr 10, 12 marca 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 10, 12 marca 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w formie ryczałtu w latach 1993-1996 od członków spółdzielni pracy będącej zakładem pracy chronionej z przychodu uzyskanego

Bardziej szczegółowo

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NOWE PRAWO 1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NEWSLETTER PODATKOWY Podatnicy o rocznych obrotach nieprzekraczających 1.200.000 euro oraz podatnicy rozpoczynający

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Agnieszka Taraśkiewicz Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Wybrane

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona.

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. PUSTE FAKTURY Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 15 kwietnia 2010 r. (C-538/08 i C-033/09) orzekł, Ŝe nie narusza klauzuli stałości taka nowelizacja przepisów, która generalnie jest korzystna dla podatników.

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego.

Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego. Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego. Spółka z o.o. w upadłości w sierpniu 2009 r. złożyła deklarację VAT-7 za lipiec 2009 r. z wykazaną nadwyżką

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt V CSK 407/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 października 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPBII/1/415-903/14/DP interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 26 stycznia 2015 r. Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w maju 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 9/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 9/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT NSA w wyroku z 5 sierpnia 2010 r. (I FSK 1318/09) stwierdził, że gdy premia pieniężna ma związek z konkretną dostawą towaru, mamy do czynienia z rabatem, który nie jest wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

II FSK 343/11 - Wyrok NSA

II FSK 343/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-01-10 12:43 II FSK 343/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-10-11 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-02-07 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 3/2011

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 3/2011 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT NSA w wyroku z 18 lutego 2011 r. (I FSK 298/10) orzekł, że spółka, która przed wykonaniem na jej rzecz usług otrzymała dokumentujące je faktury, może odliczyć VAT, ale tylko

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia r.

II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia r. II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia 16.06.2015 r. Ustawodawca wykreślił art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., wyłączając przychody ze zbycia udziałów (akcji) spółce w celu umorzenia z kategorii przychodów z udziału

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER. Kwiecień 2016. Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2

NEWSLETTER. Kwiecień 2016. Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2 NEWSLETTER Kwiecień 2016 Spis treści TEMATY MIESIĄCA 2 Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2 Kwota VAT otrzymana przez spółkę wnoszącą aport nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.08.16 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Pismo z dnia 23 czerwca 2010 r, syg. IBPP/2/443-282/10/JJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach W przypadku towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 1/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 1/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT WSA w Warszawie w wyroku z 13 stycznia 2010 r. (III SA/Wa 1634/09) orzekł, Ŝe jeśli przyczyna podniesienia ceny powstała po wystawieniu faktury, to jej korektę naleŝy ująć

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IPTPP2/4512-423/15-6/JSz Data 2015.11.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument

Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument Prosument dr Jarek Neneman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów 26 września, Słupsk Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument PIT Prosument Podatek PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 8/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 8/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT WSA w Łodzi orzekł w wyroku z 15 lipca 2010 r. (I SA/Łd 531/10), że opodatkowaniu zerową stawką VAT podlega, jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), dostarczenie towaru

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zbycia nieruchomości

Opodatkowanie zbycia nieruchomości Opodatkowanie zbycia nieruchomości mieszkalnych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest w okresie minionych kilku lat poddawane najczęstszym zmianom. Opodatkowanie zbycia

Bardziej szczegółowo

I FSK 637/14 - Wyrok NSA z dnia r.

I FSK 637/14 - Wyrok NSA z dnia r. I FSK 637/14 - Wyrok NSA z dnia 03.06.2015 r. Dostawca z Japonii nie dokonał rejestracji na terytorium Polski dla celów podatku od towarów i usług i nie odprowadził podatku należnego do polskiego urzędu

Bardziej szczegółowo

TaxWeek PRZEGLĄD NOWOŚCI PODATKOWYCH

TaxWeek PRZEGLĄD NOWOŚCI PODATKOWYCH PRZEGLĄD NOWOŚCI PODATKOWYCH Nr 23, 4 lipca 2011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne, a

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ / WYJAŚNIENIE 23 października 2013 roku Materiały promocyjne

ODPOWIEDŹ / WYJAŚNIENIE 23 października 2013 roku Materiały promocyjne DORADCA PODATKOWY P r z e m y s ł a w W i ę c e k nr wpisu 07680 ODPOWIEDŹ / WYJAŚNIENIE 23 października 2013 roku Materiały promocyjne Zagadnienie: Świadczenie usług pomiędzy wspólnikiem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r.

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia) Hasło Tytuł Forma Źródło Agencja zatrudnienia Rejestr agencji zatrudnienia artykuł Monitor Księgowego 17/2013

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 3/2014, 22 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 8, 27 luty 2012 20112011

TaxWeek. Nr 8, 27 luty 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 8, 27 luty 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Od wielu lat podnoszony był problem producentów żywności związany

Bardziej szczegółowo

AccreoNewsletter Sierpień 2014

AccreoNewsletter Sierpień 2014 NEWS List ostrzegawczy MF do przedstawicieli branży elektronicznej Wniesienie projektu zmian w PON do Sejmu Zakończenie prac nad projektem wprowadzającym m.in. CFC (ustawa przekazana do podpisu Prezydenta)

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne?

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt JAK UDOKUMENTOWAĆ ORAZ ROZLICZYĆ PODATKOWO PREMIE PIENĘŻNE?

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011

TaxWeek. Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 5, 4 luty 2013 20112011

TaxWeek. Nr 5, 4 luty 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 5, 4 luty 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo