Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R."

Transkrypt

1 1 Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 2 Wyrok NSA 1 lipca 2014 r. I FSK 1123/13 3 Wyroki NSA 1 lipca 2014 r. I FSK 609/14 I FSK 641/14 Dz.U lipca 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia związana jest z wejściem w życie z dniem 18 lipca 2014 r. ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. poz. 498), która zastępuje ustawę z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 732). Przepisy nowej ustawy liberalizują zasady przeprowadzania zbiórek publicznych i ograniczają rolę państwa w tym zakresie. W związku z powyższym zdaniem projektodawcy uzasadnione jest dokonanie zmiany brzemienia przepisów dotyczących zwolnień od podatku VAT, niektórych czynności związanych z działalnością pożytku publicznego. Kluczową zmianą jest wprowadzenie do słowniczka pojęć używanych w rozporządzeniu definicji celu pożytku publicznego, rozumianego jako zgodne z prawem cele pozostające w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz cele religijne, określone w statucie lub innym akcie wewnętrznym organizacji pożytku publicznego. Określony w Ustawie VAT limit 100 zł dla prezentów małej wartości to kwota netto. Spółka zapytała fiskusa, czy granica 100 zł, w której muszą się mieścić prezenty małej wartości, aby ich przekazanie jednej osobie w danym roku podatkowym nie było opodatkowane VAT-em (przy prowadzeniu ewidencji obdarowanych), jest wyrażona w kwocie brutto czy netto. Zdaniem spółki przy ustalaniu limitu należy brać pod uwagę cenę nabycia prezentu bez podatku tak, jak ma to miejsce w przypadku prezentów o wartości do 10 zł. Fiskus stwierdził jednak, że określenie wartość, tak jak cena, obejmuje podatek. Określając łączną wartość prezentów należy zatem zsumować ich ceny brutto. Za stanowiskiem spółki opowiedziały się jednak sądy administracyjne. WSA uznał, że skoro VAT jest neutralny dla przedsiębiorcy, to przez pojęcie ceny należy rozumieć cenę netto. Poprał go sąd kasacyjny, który przypomniał, że tę kwestię przesądzono już na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy. Podjęte wtedy rozstrzygnięcia zachowują aktualność również dzisiaj. Syndyk nie musi zwracać podatku naliczonego w konsekwencji ulgi na złe długi. NSA orzekł, że fiskus nie może domagać się zwrotu podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 1 Ustawy VAT gdy wszczęto już postępowanie upadłościowe. Przyznanie mu takiego szczególnego uprzywilejowania naruszałoby tok postępowania i niesprawiedliwie uszczuplało masę upadłości. A podatek byłby płacony dwukrotnie, bo wierzyciel nie może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy dłużnika Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr Komplementariusz: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. Zarząd komplementariusza: Cecylia Pol Prezes Zarządu, Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarządu. Adres siedziby: Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: , REGON: Rachunek bankowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS

2 2 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG postawiono w stan upadłości. 4 Wyroki NSA 1 lipca 2014 r. I FSK 879/13 I FSK 826/13 I FSK 880/13 2 lipca 2014 r. I FSK 1132/13 Przychody z handlu podróbkami oraz z niezarejestrowanej działalności podlegają opodatkowaniu VAT. Poza zakresem opodatkowania znajdują się jedynie niedozwolone towary takie jak: broń, narkotyki, podrobione pieniądze. W pierwszej ze spraw, podatnik uprawiał handel motocyklami mimo braku zarejestrowanej działalności gospodarczej. Przekroczył dopuszczalny limit obrotu uprawniający do zwolnienia z VAT. Organy podatkowe, podobnie jak NSA, uznały, że sprzedaż motocykli nie budzi wątpliwości, zatem podatek się należy. W drugiej sprawie, podatnik handlował podrobionymi perfumami i odzieżą. Dyrektor katowickiej Izby Skarbowej uznał, że art. 6 pkt 2 ustawy o VAT, nie znajduje zastosowania w powyższych okolicznościach. Jego zdaniem podróbki mogą stanowić przedmiot legalnego obrotu. Podobne stanowisko zajęły sądy administracyjne w obu instancjach. WSA w Gliwicach stwierdził, że podróbki nie tylko mogą, ale powinny zostać objęte zakresem ustawy o VAT, gdyż stanowią konkurencję dla towarów legalnie wprowadzanych do obrotu. 5 Wyrok NSA 1 lipca 2014 r. I FSK 1172/13 Producenci programów realizowanych na potrzeby telewizji mają prawo do stawki podatku 8 %. Nie ma wymogu, aby producent był jednocześnie nadawcą programu, a programem cała ramówka - wystarczy audycja. Przedsiębiorca świadczył na rzecz telewizji kompleksową usługę polegającą na realizacji materiału z koncertu na żywo, począwszy od opracowania scenariusza oraz wyreżyserowania programu, skończywszy na zapewnieniu obsługi technicznej wraz ze sprzętem oraz przygotowaniu programu do emisji. Przedsiębiorca dowodził, że w związku z powyższym przysługuje mu prawo do stawki 8 %. Odmienne stanowisko zajął Dyrektor warszawskiej Izby Skarbowej, twierdząc, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011r. nr 43 poz. 226) definicje audycji i programu oraz producenta i nadawcy telewizyjnego nie są tożsame. Stanowisko przedsiębiorcy poparł dopiero WSA w Warszawie, podnosząc, że brak jest przepisu, z którego wynikałoby wprost, że dla objęcia podatnika stawką 8% wymaga się, aby producent programu był jednocześnie jego emitentem. Powyższe potwierdził NSA. 6 Wyrok NSA 2 lipca 2014 r. I FSK /13 Przyjmowanie zakładów bukmacherskich nie miało wpływu na zakres prawa do odliczenia VAT-u. Spór dotyczył tego, czy organizowanie zakładów bukmacherskich do końca 2008 r. nie było w ogóle opodatkowane VAT-em, czy też było z niego zwolnione. Organy podatkowe uważały, że czynności bukmacherskie (oraz inne związane z hazardem), tak jak zwolnione, powodowały obniżenie proporcji wpływającej na prawo do odliczenia podatku naliczonego, mimo iż polski ustawodawca, wyłączając je spod opodatkowania, błędnie implementował dyrektywę unijną. Rację bukmacherom przyznał dopiero WSA, a jego stanowisko poparł NSA. Sądy obu instancji stwierdziły, że wpływ na zakres odliczenia podatku mają tylko czynności zwolnione. Dyrektywa została wprawdzie błędnie wdrożona, ale wykładni prowspólnotowej nie można stosować kosztem podatnika. 7 Wyrok NSA 2 lipca 2014 r. Ze względu na powagę rzeczy osądzonej oddalono skargę spółki kupującej bezgotówkowo paliwo. W 2012 r. NSA orzekł (I FSK 1177/11), że zakup paliwa za pomocą kart paliwowych nie daje prawa do

3 3 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG I FSK 803/13 odliczenia VAT-u. Nie jest to bowiem transakcja łańcuchowa, a wystawca kart nie brał udziału w dostawach paliwa świadczył on jedynie usługę finansową w postaci kredytowania swoich klientów. Ze względu na jej zwolnienie z VAT-u, usługa ta wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego. Spółka, dla której orzeczenie sądu kasacyjnego było niekorzystne, próbowała zaskarżyć wyrok ponownie orzekającego w tej sprawie WSA. NSA oddalił jednak jej skargę, podnosząc, że wyrok sądu I instancji był jedynie wykonaniem jego wcześniejszego orzeczenia. 8 Wyrok NSA 3 lipca 2014 r. I FSK 1275/13 Nie można zastąpić faktury VAT decyzją podatkową. Taką zasadę potwierdził NSA. Spór dotyczył uprawnienia spółki do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z decyzji organu podatkowego wobec jej kontrahenta. Problem stanowił brak potwierdzenia faktu zawarcia przedmiotowej transakcji w formie faktury VAT. Organ podatkowy stanął na stanowisku, że wobec nieistnienia dokumentu faktury, spółce nie przysługuje prawo do odliczenia VAT, nawet jeśli zawarcie transakcji nie stanowi przedmiotu sporu. Zdaniem WSA, a następnie NSA stanowisko urzędników nie budzi wątpliwości. Sądy obu instancji podkreślają, iż katalog dokumentów, które stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego, jest zamknięty. Zatem zastąpienie faktury decyzją organu podatkowego jest niedopuszczalne w świetle obowiązującego prawa. 9 Wyroki NSA 4 lipca 2014 r. I FSK 1234/13 I FSK 1235/13 Byli wspólnicy zlikwidowanej spółki cywilnej mogą skorygować fakturę VAT. Wspólnicy zlikwidowanej spółki cywilnej domagali się zwrotu nienależnie zapłaconego VAT-u od zwolnionej z podatku sprzedaży nieruchomości. Organy podatkowe nie zgodziły się jednak na skorygowanie faktury wystawionej, gdy spółka jeszcze istniała. Ich zdaniem nie istniał już podmiot, który mógłby dokonać takiej korekty. Odmienne stanowisko zajęły jednak sądy administracyjne. WSA podkreślił, że byli wspólnicy chcieli dokonać korekty we właściwym czasie, w wyniku czego budżet państwa nie poniósłby żadnych strat. NSA z kolei podniósł, że wprawdzie nie ma przepisów pozwalających na korektę faktur byłym wspólnikom, to możliwość taką należy wywieść z ich prawa do korekty deklaracji zlikwidowanej spółki. 10 Wyrok NSA 10 lipca 2014 r. I FSK 268/14 Nie można obciążać podatnika podatkiem wynikającym z anulowanej faktury. Organy zarzuciły spółce niezapłacenie VAT-u wykazanego na fakturze, której nie ujęto w rejestrze sprzedaży. Spółka tłumaczyła, że fakturę anulowano, a klient nie zapłacił określonej na niej kwoty. Sądy administracyjne stanęły po stronie podatniczki. WSA uznał, że brak prawa do anulowania faktury naruszałby zasadę neutralności VAT-u. NSA powołał się na orzecznictwo TSUE (np. wyrok sprawie Rusedespred, C-138/12), z którego wynika, że jeżeli podatnik może skorygować fakturę tak (w odpowiednim czasie), żeby nie ucierpiał na tym budżet, to ma on do tego prawo. 11 Wyrok NSA 15 lipca 2014 r. I FSK 1204/13 Również nabywca towaru lub usługi może wystąpić o interpretację przepisów dotyczących VAT-u. Nabywająca nieruchomość spółka wystąpiła do fiskusa z pytaniem w sprawie opodatkowania tej transakcji VAT-em. Organ podatkowy odmówił jednak wydania interpretacji, podnosząc, że spółka nie jest podmiotem zainteresowanym w jej uzyskaniu. Takim podmiotem jest sprzedawca, bo to do jego obowiązków należy prawidłowe określenie stawki podatku i podstawy opodatkowania. Stanowisko organu poparł WSA, podkreślając, że z wniosku spółki nie wynika, aby chciała rozliczyć naliczony w

4 4 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG wyniku transakcji podatek. Rację spółce przyznał dopiero NSA. Sąd kasacyjny orzekł, że krąg uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie interpretacji obejmuje również nabywcę towaru lub usługi, który może odliczyć naliczony VAT. Zastosowanie do sprzedaży zwolnienia i sposób określenia podstawy opodatkowania wpływa na jego prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. 12 Wyrok NSA 16 lipca 2014 r. I FSK 1247/13 Zwolnione z VAT-u są tylko czynności, które bezpośrednio służą ochronie i przywracaniu zdrowia. Uniwersytet w ramach programu monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej Polaków miał przeprowadzać badania i leczenie zębów oraz przygotować raport końcowy i materiały edukacyjne. Uczelnia zapytała fiskusa, czy czynności te będą zwolnione z VAT-u jako usługi w zakresie opieki medycznej, mające na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia. Organ podatkowy odpowiedział negatywnie, podnosząc, że celem świadczonych usług było przygotowanie materiałów edukacyjnych, a ochrona zdrowia konkretnych osób miała charakter poboczny. Stanowisko organu poprały sądy administracyjne. 13 Wyrok NSA 16 lipca 2014 r. I FSK 1227/13 Przeniesienie praw i obowiązków na inny podmiot nie wymaga skorygowania faktury zaliczkowej. Deweloper, sprzedając mieszkania, pobierał zaliczki, które dokumentował fakturami VAT. W sytuacji zmiany nabywcy lub lokalu podpisywał aneks do umowy, ale nie korygował wystawionej faktury. Jego zdaniem byłoby to konieczne, gdyby doszło do rozwiązania umowy albo zwrotu zaliczki. Organ podatkowy zajął częściowo odmienne stanowisko, uznając, że w przypadku zmiany nabywcy mieszkania powstaje obowiązek skorygowania faktury. W rzeczywistości dochodzi bowiem do zwrotu zaliczki pierwotnemu nabywcy, w miejsce którego wstępuje nowa osoba. Sądy administracyjne opowiedziały się jednak za poglądem dewelopera. Podkreśliły, że obowiązek dokonania korekty powstaje w sytuacji zwrotu zaliczki przez sprzedawcę, bo powoduje to zmniejszenie obrotu. Zmiana i zwrot zaliczki między dwoma nabywcami nie ma w tym kontekście znaczenia. 14 Wyrok NSA 23 lipca 2014 r. I FSK 1109/13 Zwolnienie z podatku wniesienia aportu do spółki wyłącza prawo do odliczenia VAT-u. Gmina zwróciła się z pytaniem do fiskusa, czy będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia VAT-u od zakupów związanych z budową oczyszczalni ścieków, którą następnie wniosła do spółki w drodze aportu. Sama uważała, że tak, chociaż wniesienie aportu było zwolnione z VAT-u ale polskie przepisy były w tym zakresie niezgodne z prawem unijnym. Odmienne stanowisko zajął fiskus. Do 31 marca 2009 r. zwolnienie z podatku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki było uzależnione od decyzji podatnika skorzystanie z preferencji oznaczało rezygnacją z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Stanowisko spółki poprał wprawdzie WSA, ale jego orzeczenie uchylił NSA. Sąd kasacyjny powołał się na wyrok TSUE w sprawie MDDP (C-319/12), w którym Trybunał uznał, że skorzystanie ze zwolnienia wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego. Polski sąd podkreślił, że twierdzenie to jest aktualne nawet wtedy, gdy zwolnienie jest niezgodne z prawem UE. 15 Wyrok NSA 27 lipca 2014 r. I FSK 1252/13 Samo wystawienie pustej faktury powoduje, że trzeba się z niej rozliczyć z urzędem skarbowym. W toku kontroli skarbowej okazało się, że spółka nie wyświadczyła usług budowlanych udokumentowanych w fakturach, a sprzedała materiały budowlane obciążone wyższą stawką

5 5 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG podatkową. Organ kontroli skarbowej obciążył podatniczkę obowiązkiem zapłaty VAT według stawek jak dla sprzedaży towaru oraz dodatkowo wynikającym podatkiem VAT z wystawionych przez spółkę faktur dokumentujących nierzeczywiste zdarzenia. Powyższe rozstrzygnięcie zostało utrzymane w mocy najpierw przez Izbę Skarbową, a następnie przez WSA w Łodzi, który uznał, że organy podatkowe dokonały prawidłowej wykładni przepisów o VAT, wobec ustalenia, że spółka wystawiła faktury, pomimo że nie wykonała czynności w nich opisanych. Powyższe stanowisko potwierdził NSA, który oddalił skargę podatniczki. 16 Wyrok NSA 30 lipca 2014 r. I FSK 1246/13 Zwolnienie z VAT-u nie obejmuje usługi wsparcia merytorycznego w procesie zarządzania ryzykiem. Działający w międzynarodowej grupie finansowej bank zapytał fiskusa, czy usługa wsparcia merytorycznego w procesie zarządzania ryzykiem, którą nabywa od innego banku-członka grupy, jest objęta zwolnieniem dotyczącym usług finansowych. Sam uważał, że tak, bo usługa ta wspiera jego działalność polegającą na świadczeniu usług finansowych. Odmienne stanowisko zajął jednak organ podatkowy. Uznał on, że opisane usługi nie są ani usługami podlegającymi zwolnieniu, ani nie stanowią ich niezbędnego elementu. Niekorzystną dla banku wykładnię potwierdziły sądy administracyjne. NSA uznał wprawdzie, że nabywane usługi są niezbędne w działalności banku, to jednak nie można ich powiązać z konkretnymi usługami zwolnionymi. PODATKI DOCHODOWE (NSA, TK, ETS) DATA WEJŚCIA W 17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U Rozporządzenie dotyczy zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją programu offsetowego. 18 Wyrok NSA 3 lipca 2014 r. II FSK 2807/12 Wszystkie przychody S.K.A. stanowią dla jej akcjonariusza przychód z działalności gospodarczej. W wyniku złożenia wniosku o interpretację, fiskus stwierdził, że w wypadku uzyskania przez S.K.A. przychodu z kapitałów pieniężnych, przychód po stronie jej akcjonariusza powstanie w momencie zbycia (umorzenia) udziałów w spółkach kapitałowych, a nie w chwili wypłacenia dywidendy.

6 6 PODATKI DOCHODOWE (NSA, TK, ETS) DATA WEJŚCIA W Stanowisko organu uznały jednak za błędne sądy administracyjne. NSA orzekł, że jeżeli spółka niemająca osobowości prawnej prowadzi działalność gospodarczą, to przychody podatnika z tytułu uczestnictwa w niej będą przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, w wyniku jakich zdarzeń spółka osiąga przychód. 19 Wyrok TK 8 lipca 2014 r. K 7/13 Dz.U Przepisy o opodatkowaniu nieodpłatnych świadczeń dla pracowników są zgodne z Konstytucją. TK nie przychylił się do wniesionego przez przedsiębiorców żądania uchylenia przepisów, ale przedstawił własne rozumienie przychodu w przypadku świadczeń nieodpłatnych. Trybunał wymienił kryteria uznania danego świadczenia za przychód: korzyść w postaci przysporzenia majątkowego lub ograniczenia wydatków, jej wymierny charakter, przypisanie konkretnemu pracownikowi, wykonanie świadczenia za zgodą pracownika oraz jego wyraźny interes w uzyskaniu świadczenia. To rozumowanie może zmienić podejście w zakresie uznania danego świadczenia za przychód. 20 Wyrok NSA 8 lipca 2014 r. II FSK 1744/12 Wydatki na zakup usług wniesionych następnie do sp. k. nie są dla wspólnika kosztami podatkowymi. Fiskus uznał, że sp. z o.o. komandytariusz sp. k. zawyżyła koszty uzyskania przychodu, zaliczając do nich wydatki, które poniosła na zakup usług na rzecz sp. k. Urzędnicy skarbówki podnieśli, że wydatki te nie miały związku z przychodami uzyskiwanymi przez sp. z o.o. bezpośrednio ze swojej działalności. Spółka twierdziła, że takie powiązanie nie jest konieczne. Stanowisko organów podatkowych poparły jednak sądy administracyjne. WSA stwierdził, że generująca przychód działalność, z którą można by było powiązać poniesiony wydatek, nie może być prowadzona przez inny podmiot (tu: sp. k.). Z kolei NSA orzekł, że wniesienie wkładu nie jest źródłem przychodu, wobec czego sporne wydatki nie mogły być kosztem działalności komandytariusza. 21 Wyrok NSA 17 lipca 2014 r. II FSK 2331/12 Spółka może odliczyć wartość kontraktów terminowych od przychodu, nawet jeśli otrzymała je w formie wkładu niepieniężnego. Spółka z o.o. wniosła do spółki komandytowej wkład niepieniężny w postaci kontraktów forward na zakup i sprzedaż walut. Następnie zapytała fiskusa, czy będzie mogła zaliczyć wartość wniesionych kontraktów do koszów podatkowych w momencie, gdy kontrakty zostaną zrealizowane. Organ podatkowy uznał, że nie, a jego stanowisko poparł WSA. Korzystnie dla spółki orzekł dopiero NSA. Sąd II instancji stwierdził, że nie należy utożsamiać wniesienia wkładu z realizacją wynikających z niego praw. Realizację kontraktów wniesionych do sp.k. należy traktować na równi ze zbyciem praw. Ich wartość sp.k. będzie mogła zaliczyć do kosztów, bo poniosła realny wydatek na ich nabycie przekazując część swoich udziałów nowemu wspólnikowi. 22 Wyrok NSA 18 lipca 2014 r. II FSK 1991/12 Odsetki od pożyczki na wypłatę dywidendy lub obniżenie kapitału nie są kosztem spółki. Spółka akcyjna zapytała fiskusa, czy będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczki, jaką miała zaciągnąć na wypłatę zysku akcjonariuszom i obniżenie kapitału zakładowego. Sama uważała, że pożyczka zapewni jej dalsze funkcjonowanie, więc odsetki od niej mogą zostać uznane za koszt podatkowy. Organ podatkowy uznał jednak inaczej. Wypłata dywidendy nie powoduje powstania źródła przychodu lub jego zabezpieczenia, a skoro kwoty należne z tytułu obniżenia kapitału zakładowego nie są kosztami spółki, to nie będą nimi również odsetki od pożyczki zaciągniętej na to obniżenie. Stanowisko organu poparły sądy administracyjne.

7 7 PODATKI DOCHODOWE (NSA, TK, ETS) DATA WEJŚCIA W 23 Wyrok TK 29 lipca 2014 r. P 49/13 Dz.U Przepis o przychodach z nieujawnionych źródeł jest niekonstytucyjny, ale utraci moc za 18 miesięcy. TK orzekł o niekonstytucyjności art. 20 ust. 3 Ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym od 2007 r., ze względu na nieprecyzyjny sposób określenia w nim przedmiotu opodatkowania. Jednocześnie Trybunał odroczył utratę jego mocy obowiązującej. W rezultacie, jeżeli prawodawca wcześniej nie zmieni ustawy, fiskus może go stosować jeszcze przez 18 miesięcy. TK zwrócił jednak uwagę, że nawet obecne brzmienie przepisu pozwala na jego rozsądne stosowanie. 24 Wyrok NSA 30 lipca 2014 r. II FSK 2046/12 Nie wszystkie środki pochodzące z obniżenia wkładów do spółki będą przychodem jej wspólnika. Sprawa dotyczyła opodatkowania środków, jakie spółdzielnia komandytariusz w spółce komandytowej miała otrzymać z tytułu obniżenia wkładów do spółki. Ona sam uważała, że w takim wypadku opodatkowana będzie różnica pomiędzy otrzymaną kwotą a sumą niewypłaconych, opodatkowywanych na bieżąco zysków spółki i wartości zwracanego wkładu z chwili jego wniesienia. Odmienne stanowisko zajął fiskus. Jego interpretację uchylił jednak WSA, a jego wyrok utrzymał w mocy sąd kasacyjny. NSA stwierdził, że w przepisach, w zakresie opodatkowania takich sytuacji istnieje luka, ale należało ją wypełnić posługując się analogią na korzyść podatnika. INNE PRZEPISY 25 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn 26 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych 27 Wyrok NSA 3 lipca 2014 r. I FSK 999/13 Dz.U września 2014 r. Zmiana treści Załącznika do rozporządzenia. Dz.U września 2014 r. Zmiana elementów składowych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zmiana treści Załącznika nr 1 (deklaracja PCC-3). Sprzedaż liści tytoniu niepociętego, nieodżyłowanego oraz częściowo lub całkowicie odżyłowanego, nie podlega opodatkowaniu akcyzą. We wniosku o interpretację wnioskodawca zadał fiskusowi pytanie, czy sprzedając niepocięty tytoń stanie się podatnikiem akcyzy, samemu twierdząc, że taka interpretacja nie znajduje uzasadnienia na

8 8 INNE PRZEPISY gruncie aktualnie obowiązującego prawa akcyzowego. Organ podatkowy uznał, że tak, co znalazło następnie potwierdzenie w wyroku WSA w Łodzi. Rację podatnikowi przyznał dopiero NSA. W ocenie sądu kasacyjnego, WSA w Łodzi dokonał błędnej wykładni art. 98 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. W świetle wskazanego przepisu, opodatkowaniu akcyzą podlega tytoń, który został pocięty, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania. W tym sensie, zdaniem Sądu, za taki należy uznać tytoń, który nadaje się do palenia bez przetworzenia. 28 Wyrok NSA 17 lipca 2014 r. II FSK 1660/12 Organy gminy muszą zbadać związek nieruchomości z działalnością gospodarczą podatnika. Organ zakwestionował rozliczenia podatku od nieruchomości małżonków, przyjmując, że posiadany majątek jest związany z indywidualną działalnością gospodarczą jednego z nich. W rezultacie przyjął najwyższą stawkę podatku. Rozstrzygnięcie utrzymało w mocy SKO, a następnie WSA. Sąd orzekł, że nie ma znaczenia, czy nieruchomość jest faktycznie wykorzystywana w działalności podatnika. Rację podatnikom przyznał dopiero NSA. Sąd kasacyjny stwierdził, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą organy muszą zbadać, czy nieruchomość została nabyta do sfery prywatnej majątku, czy też służy działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność organy nie mogą automatycznie przyjmować najwyższej stawki podatku. 29 Wyroki NSA 18 lipca 2014 r. II FSK 1934/12 II FSK 1935/12 W postępowaniu o wydanie interpretacji organ musi wyczerpująco ustalić stan faktyczny. Spór dotyczył spółki, która omyłkowo złożyła wniosek o wydanie interpretacji jako podatnik, a nie płatnik. Chociaż wynikało to z treści wniosku, organ odmówił wszczęcia postępowania. Spółka wniosła skargę do WSA, a ten przyznał jej rację. Jego orzeczenie podtrzymał w mocy NSA, chociaż krytycznie ocenił uzasadnienie sądu I instancji. Zdaniem sądu kasacyjnego organ powinien dążyć do wyczerpującego ustalenia stanu faktycznego będącego przedmiotem interpretacji. Zamiast łapać wnioskodawcę na błędach, powinien wezwać go do udzielenia stosownych wyjaśnień. 30 Wyrok NSA 23 lipca 2014 r. II FSK 1923/12 Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury portowej nie dotyczy portów śródlądowych. Właścicielka portu rzecznego wystąpiła z pytaniem do organu gminy w sprawie zwolnienia z podatku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W udzielonej interpretacji prezydent miasta odpowiedział, że preferencja ta nie dotyczy infrastruktury portów rzecznych. Stanowisko organu samorządowego poparł WSA. Sąd zaznaczył, że zwolnienie to ma charakter przedmiotowo-podmiotowy dotyczy obiektów, urządzeń i instalacji na terenie portu morskiego, wykorzystywanych do świadczenia określonych usług przez podmiot zarządzający tym portem. Również NSA uznał stanowisko organu za prawidłowe. Niniejsze zestawienie nie stanowi porady prawno-podatkowej. Treść poniższych aktów prawnych, które uległy zmianie, jest zamieszczona w formacie pdf na stronie Ich numeracja odpowiada numeracji w tabeli.

9 9 Podatek od towarów i usług 1 Dz.U I FSK 1123/13 3 I FSK 609/14 I FSK 641/14 4 I FSK 879/13 I FSK 826/13 I FSK 880/13 I FSK 1132/13 5 I FSK 1172/13 6 I FSK 1084/13 I FSK 1085/13 I FSK 1086/13 I FSK 1087/13 I FSK 1088/13 7 I FSK 803/13 8 I FSK 1275/13 9 I FSK 1234/13 I FSK 1235/13 10 I FSK 268/14 11 I FSK 1204/13 12 I FSK 1247/13 13 I FSK 1227/13 14 I FSK 1109/13 15 I FSK 1252/13 16 I FSK 1246/13 Podatki dochodowe 17 Dz.U II FSK 2807/12 19 K 7/13 20 II FSK 1744/12 21 II FSK 2331/12 22 II FSK 1991/12

10 10 23 P 49/13 24 II FSK 2046/12 Inne przepisy 25 Dz.U Dz.U I FSK 999/13 28 II FSK 1660/12 29 II FSK 1934/12 II FSK 1935/12 30 II FSK 1923/12

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań PODEJŚCIE FISKUSA I SĄDÓW JEST KLUCZOWE DLA BIZNESU Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań dotyczących interpretacji przepisów podatkowych. Zazwyczaj są to wątpliwości

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 1 / Luty 2014 W numerze: Czy nieodpłatne wydanie nagród powinno być opodatkowane VAT? Zastosowanie środka egzekucyjnego nie zawsze przerywa bieg przedawnienia Dywidenda niepieniężna podlega opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych

Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych Tygodnik ISSN 1234-8325 Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód 9 grudnia 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) 46 (990) Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych Kup dowolne produkty lub

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo