REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu; 2) Sprzedawca JERRY Jarosław Ciećwierz; ul. Edwarda Wittiga 5/18; Warszawa, ul. Broniewskiego 37; Warszawa, NIP , Regon ) Sklep Internetowy (Sklep) serwis internetowy dostępny pod adresem za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia; 4) Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego 5) Towar produkty prezentowane w Sklepie internetowym; 6) Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru; 7) Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta z Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 8) Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. Nr 16, poz 93 z póżń. zm.); 9) Prawa konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U poz. 827); 10) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz z późń. zm.) 2. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Sklep internetowy działający pod adresem prowadzony jest przez JERRY Jarosław Ciećwierz; ul. Edwarda Wittiga 5/18; Warszawa. 4. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Cena podawana przy każdym Towarze obowiązuje w chwili Złożenia zamówienia przez Klienta. 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 7. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim w języku polskim. 8. W przypadku osób fizycznych, Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. &1 Kodeksu cywilnego.

2 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach. 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu. 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenie przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient: podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając e w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu; dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej lub godzące w dobre imię Sprzedawcy. 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środku służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie. 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobre imię osób trzecich; korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, a w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; niepodejmowania działań zmierzających do rozsyłania lub umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam); korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy; korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie użytku osobistego; korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium RP, postanowieniami przedmiotowego Regulaminu a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej. 4. Składanie zamówień 1. Zamówienia można składać na stronie internetowej za pomocą formularza zamówień, w Galerii przy ulicy Broniewskiego 37 w Warszawie, poprzez kontakt telefoniczny z biurem sklepu na nr , wysyłając fax na numer lub drogą mailową wysyłając zamówienie pod adres: dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlone Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.

3 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 3. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku Zamawiam i płacę Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu. 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: przedmiot zamówienia; jednostkową oraz łączną cenę zamówionego Towaru, w tym kosztów ewentualnej dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeżeli występują); wybranej metody płatności. 5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oddanie danych osobowych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku Zamawiam i płacę. 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą JERRY Jarosław Ciećwierz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość ową zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e- mailowej, o której mowa powyżej. 9. W przypadku zamówień nietypowych lub zamówień których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Sklep zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji zamówienia drogą lub telefoniczną, jednocześnie zachowując prawo odstąpienia od realizacji w przypadku, gdy podane przez Klienta dane będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe, bądź wzbudzające wątpliwości co do wiarygodności. 10. Zamówienia będą realizowane wyłącznie po zaksięgowaniu zaliczki na koncie Sprzedawcy. Zaliczkę do zamówień należy wpłacać wyłącznie na podstawie wcześniej wystawionej przez Sprzedawcę Faktury zaliczkowej przelewem bankowym lub bezpośrednio w kasie Sprzedawcy. 11. Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia złożenia Zamówienia. Wprowadzanie zmian jest możliwe poprzez kontakt owy pod adresem: 5. Ceny i metody płatności 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zakupiony Towar w sposób następujący: przelewem bankowym na konto Sprzedawcy; bezpośrednio w kasie Sprzedawcy przy ul. Broniewskiego 37, Warszawa. 2. Płatność powinna być dokonana najpóźniej na 3 dni przed planowaną realizacją Zamówienia, na podstawie wystawionej przez sprzedawcę faktury VAT. 3. W zależności od rodzaju oferty Klient ma prawo do ustalenia form płatności, zasad i kosztów transportu oferowanych przez Sprzedawcę w dniu składania Zamówienia bądź w dniu potwierdzenia zrealizowania Zamówienia. 4. Cena Towaru, ustalona w dniu składania Zamówienia, jest wiążąca od momentu potwierdzenia realizacji przez Sprzedawcę.

4 6. Dostawa i terminy dostawy 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego Towaru: dostawa za pośrednictwem transportu Sprzedawcy pod wskazany w zamówieniu adres; odbiór własny. 3. Dostawa nie obejmuje wnoszenia do budynku zakupionego Towaru, o ile wcześniej nie uzgodniono innych warunków dostawy. 4. Przeciętny czas oczekiwania na Towar wykonany na zamówienie wynosi od 4 do 8 tygodni. 5. W sytuacji niezależnej od Sprzedawcy Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji Zamówienia oraz czasu dostawy zamówionego Towaru. Klient będzie wówczas o tym poinformowany drogą ową lub telefoniczną najpóźniej na dwa dni przed ustalonym terminem realizacji Zamówienia. 6. Podawane terminy realizacji Zamówienia są terminami planowanych dostaw Towaru przez producenta, stąd możliwym jest wydłużenie czasu oczekiwania na zakupiony Towar. 7. Za powstałe opóźnienia w realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca nie odpowiada. 8. Klient który odbiera zamówiony Towar za pośrednictwem transportu Sprzedawcy, ma obowiązek sprawdzić w obecności przedstawiciela Sprzedawcy jakość i kompletność dostawy. 9. Zaniechanie czynności o której mowa powyżej powoduje utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych oraz kompletności dostawy. 10. W przypadku stwierdzenia szkody bądź szkód transportowych Klient zobowiązany jest protokolarnie w obecności przedstawiciela Sprzedawcy, ustalić stan przesyłki oraz w miarę możliwości ustalić okoliczności powstania szkody. W przedmiotowym protokole winny być również zamieszczone informacje o dacie oraz godzinie dostarczenia Towaru 11. Brak zachowania formy protokolarnego opisu szkód, o jakiej mowa w pkt. 11, stanowi podstawę odmowy uznania przez Sprzedawcę reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych dostarczonego Towaru. 12. Towar odebrany własnym transportem nie podlega reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych. 13. W sytuacji zaistnienia wad technicznych lub uszkodzenia Towaru powstałego podczas dostawy, Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza reklamacyjnego. Formularz reklamacyjny oraz kopia dowodu zakupu powinny być przesłane na adres siedziby firmy nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania towaru. Dokumentacja zdjęciowa powinna być przesłana na adres Odbiór Towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru przez Klienta na Klienta przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem, użytkowaniem, uszkodzeniem bądź też utratą Towaru. 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sprzedawcy. 2. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest do pobrania na stronie Sklepu 3. Termin 14-sto dniowy liczy się od dnia dostarczenia Towaru.

5 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Zamówienia którego przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta) 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. 6. Koszt zwrotu Towaru ponosi Sprzedawca. 7. W przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli Towar dostarczony został do miejsca w którym Klient zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru, nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą. 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 9. Zwrot Towaru jest możliwy tylko wówczas gdy Towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosi śladów montażu. 10. Towar musi być zwracany w oryginalnym opakowaniu. 11. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy bezpośrednio na adres Magazynu Sprzedawcy przy ul. Mehoffera 48; Warszawa. 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania. 13. Przesyłki odsyłane przez Klienta za pobraniem nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane. 14. Podstawą do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar jest odesłanie przez Klienta podpisanej korekty do wcześniej wystawionej faktury VAT. 8. Reklamacje Towarów 1. JERRY Jarosław Ciećwierz jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego Towaru w zakresie ustalonym ustawą o prawach konsumenta. 2. Reklamacja, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 4. Jeżeli zakupiony Towar ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. 6. JERRY Jarosław Ciećwierz nie jest producentem oferowanych do sprzedaży Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany na karcie gwarancyjnej. 7. Produkty używane oraz ekspozycyjne zamawiane za pośrednictwem OUTLET objęte są 12 miesięcznym okresem Gwarancji Producenta.

6 9. Ochrona danych osobowych 1. Zamawiający zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz usunięcia ich z bazy danych sklepu. Aby dokonać aktualizacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą Postanowienia końcowe 1. Wszystkie informacje, zdjęcia Towarów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli. 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klientów. 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego. 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać owo na następujący adres: : 5. Wszystkie sprawy sporne strony będą rozwiązywały na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Sprzedawcy. 6. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna (konsument), która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox

I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox Krzysztof Wojdat, Krystyna Wojdat sp.j. z siedzibą w Łomiankach,

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ttfoto.pl prowadzony jest przez firmę 4profi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.slimcea.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.slimcea.pl prowadzony jest przez firmę unnopharma Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl. 1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl

Bardziej szczegółowo