danym okresie rozliczeniowym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "danym okresie rozliczeniowym."

Transkrypt

1 Regulamin rozliczania zuzycia wody wodoci^gowej, uzytkowania wodomierzy lokalowych i ustalania optat za wodq i odprowadzanie sciekow w lokalach i budynkach Spoldzielni Mieszkaniowej im. T. Kosciuszki w Krakowie.» Rozdziaf I. Ustalenia wste^pne 1. Regulamin zostat opracowany na podstawie: - Statutu Spoklzielni i Ustawy o Spoldzielniach Mieszkaniowych, - uregulowan wynikajacych z umow zawartych z MPWiK na dostawe. wody i odbior sciekow, - ustaleh Regulaminu Rozliczania Kosztow GZM oraz Ustalania Optet za uzywanie lokali, - innych ustaw i rozporzadzen o charakterze przepisow centralnych i samorzadowych. 2. Regulamin okresla zasady: a/ ustalania ilosci zuzytej wody i odprowadzonych sciekow w lokalach mieszkalnych i uzytkowych, b/ rozliczania kosztow za zuzyta^ wode. i odprowadzone scieki na uzytkownikow lokali, c/ ustalania opfat zaliczkowych za zuzyta^ wode. oraz ich rozliczania z uzytkownikami lokali. 3. Ilosc odprowadzanych sciekow przyjmuje sie. rowna^ ilosci pobranej wody cieptej i zimnej. 4. Rozliczeh ilosci i kosztow zuzytej wody dokonuje sie. oddzielnie dla kazdego pojedynczego obiektu rozliczeniowego, ktorym jest suma indywidualnych odbiorcow wody, opomiarowana jednym wspolnym licznikiem gjownym MPWiK. Obiektem rozliczeniowym moze bye budynek, zespof mieszkah w budynku lub zespol budynkow. 5. Obiekt rozliczeniowy moze skladac SJQ: a/ w 100% z lokali opomiarowanych wodomierzami indywidualnymi lub b/ w cz^sci z lokali opomiarowanych i w cze,sci z lokali nieopomiarowanych (obiekt mieszany). 6. Za lokal opomiarowany uwaza sie, lokal, w ktorym zamontowane sa. urza^dzenia z wazna^ cecha, legalizacyjnaj rejestruja^ce ilosc wody zimnej i cieptej pobranej z wszystkich punktow czerpalnych wyst^pujacych w lokalu. 7. Rozliczanie kosztow zwiazanych z podgrzewaniem wody jest uj^te w Regulaminie rozliczania kosztow i optet za energie. cieplna^ i ciepta^ wode.. Rozdziat II. Ogolne zasady ustalania ilosci pobieranej wody l.ilosc zuzytej wody w obiekcie rozliczeniowym okresla wskazanie jego licznika glownego MPWiK. 2. Odczyty zuzycia wody z licznikow gjownych dokonywane sa^ co miesiqc przez pracownikow MPWiK, a za ich zgodnosc ze stanem rzeczywistym i z dostarczona^ faktura. odpowiada Administracja Spoklzielni.1 3. Ilosc zuzytej wody w lokalu opomiarowanym okreslajq. wskazania wszystkich zamontowanych w tym lokalu wodomierzy indywidualnych. 4. Odczyty wskazah wodomierzy w lokalach opomiarowanych dokonywane 53. przez Administrate. Spoklzielni okresowo 2 razy w roku (w czerwcu i w grudniu) oraz kazdorazowo w przypadku zmiany cen, a takze w innych uzasadnionych terminach (np. zmiana wtasciciela lokalu, zmiana wodomierza itp.) Szczegotowe zasady rozliczania kosztow zuzycia wody w lokalach opomiarowanych okresla rozdz. III. 5. Zuzycie wody w lokalach nieopomiarowanych ustalane jest 1 raz w roku po zakohczeniu roku obrachunkowego, poprzez oddzielne rozliczenie kazdego obiektu rozliczeniowego. SzczegoJowe zasady rozliczania kosztow zuzycia wody nieopomiarowanej na lokale okresla rozdz. IV. 6. Ujecia wody zuzywanej na potrzeby gospodarcze, usytuowane poza lokalami mieszkalnymi musza^ bye obowia.zkowo opomiarowane. Koszty zuzycia wody gospodarczej, ustalone na podstawie wskazan wodomierzy w pomieszczeniach wspolnych budynku, obciazaja, dzialalnosc eksploatacyjna^ danej nieruchomosci i sa^wyla^czone z rozliczeh lokali mieszkalnych w danym obiekcie rozliczeniowym. 7. W lokalach uzytkowych posiadaja^cych uje,cia wody, musza^ bye obowiazkowo zainstalowane wodomierze, ktorych wskazania sa. podstawa. obcia^zenia tych lokali kosztami wody zuzytej na ich potrzeby; koszty te sa^ wyla^czone z rozliczen lokali mieszkalnych w danym obiekcie rozliczeniowym. 8. Przez cene. wody rozumie sie. optate. za wode, pobierana, z sieci miejskiej i za scieki wprowadzane do zbiorczych urza^dzeh kanalizacyjnych, ustalona, zgodnie z obowiazujacymi taryfa^jc gj^^ek optat na terenie miasta Krakowa. RadyNadzorczej

2 Rozdziaf III Szczegotowe zasady rozliczania kosztow zuzycia wody w lokaisch cpcrniarcvvanyc l.podstaw? rozliczenia oplat stanowi wskazanie zarejestrowanego w Spoldzielni wodomierza, pod warunkiem, ze jest on zaplombowany i sprawny technicznie oraz posiada wazna, legalizacj?. Odczytow stanu wodomierzy indywidualnych dokonuje si? z dokiadnoscia. do 0,1 m Istnieje obowiazek dokonania w ciaju roku 2-ch okresowych odczytow wodomierzy w terminach okreslonych w rozdz.ii pkt.4 Regulaminu. Podstawowym okresem rozliczeniowym dla lokali opomiarowanych jest okres polroczny. W przypadku koniecznosci odczytu doraznego, okres rozliczeniowy wyznaczaja^ daty 2-ch kolejnych dokonanych odczytow. 3. Dopuszcza si? mozliwosc telefonicznego podania do Administracji Spoldzielni odczytu stanu wodomierzy przez dysponenta lokalu. Odczyt telefoniczny moze bye stosowany najwyzej przez 2 kolejne okresy rozliczeniowe. Trzeci kolejny odczyt musi bye przeprowadzony przez pracownika Administracji osobiscie. 4. Wynik odczytu jest podstawa, do okreslenia faktycznego zuzycia wody i rozliczenia pobranych zaliczek w minionym okresie rozliczeniowym oraz do ustalenia prognozy zuzycia i wysokosci zaliczek na nast?pny okres rozliczeniowy. Rozliczenie zawieraja^ce powyzsze dane jest dostarczane na pismie do kazdego lokalu opomiarowanego do 3-ch miesi?cy po zakohczeniu okresu rozliczeniowego. 5. Rozliczenia kosztow zuzycia wody w kazdym lokalu opomiarowanym, po zakohczeniu okresu rozliczeniowego, dokonuje SpoJdzielnia w nast?pujacy sposob: a/ ustala si? faktyczna, ilosc zuzytej wody w m3 za miniony okres w oparciu o rzeczywiste wyniki odczytow kontrolnych dokonane na poczajku i na kohcu okresu rozliczeniowego, b/ ustala si? calkowita^ zaliczkowa^ ilosc wody w m3 przypadaja^ na miniony okres rozliczeniowy na podstawie prognozowanej normy miesi?cznej i faktycznej ilosci dni kalendarzowych w tym okresie, c/ oblicza si? roznic? ilosci wody w m3 pomi?dzy faktycznym a prognozowanym zuzyciem (a - b), d/ oblicza si? roznic? kosztow zuzycia faktycznego i prognozowanego, jako iloczyn roznicy ilosciowej w m3 i ceny wody w zl/m3 obowiazuja^cej w minionym okresie (a-b x cena); tak obliczona kwota odpowiada roznicy mi?dzy faktycznym kosztem zuzycia wody a suma. wniesionych zaliczkowych oplat miesi?cznych i jest rozliczana z odbiorca, wody jednorazowo w formie zwrotu lub doplaty (lub jako korekta kosztow eksploatacji dla wody gospodarczej i korekta kosztow najmu dla wody w lokalach uzytkowych). 6. Ustalenia prognozy zuzycia i wysokosci miesi?cznych oplat zaliczkowych na nast?pny okres rozliczeniowy dla kazdego lokalu opomiarowanego, dokonuje si? w oparciu o faktyczne miesi?czne srednie zuzycie wody w m3 w tym lokalu w okresie minionym oraz biez^ca, aktualna, cen? 1 m3 wody. 7. Pierwszy odczyt kontrolny po zamontowaniu nowego wodomierza w lokalu nast?puje po dwoch miesia_cach od daty plombowania i podpisania protokoju odbioru wodomierza przez pracownika Administracji Spofdzielni. Odczyt ten sluzy do okreslenia wysokosci nowej miesi?cznej opfaty zaliczkowej za zuzycie wody, jaka obowiazywac b?dzie do konca biez$cego okresu rozliczeniowego. Przez pierwsze dwa miesia^ce od zamontowania wodomierza do odczytu kontrolnego, obowiazuje opiata w wysokosci dotychczasowej zaiiczki ustalonej dla lokalu nieopomiarowanego. 8. W przypadku nie udost?pnienia lokalu mieszkalnego w celu odczytu stanu wodomierza lub nie podania stanu wodomierza przez telefon w okresie jednego miesia^ca od wyznaczonej daty, kontynuowana jest opiata zaliczkowa z okresu poprzedniego (o ile oparta byte na odczycie rzeczywistym), a termin rozliczenia przesuwa si? na nast?pny okres rozliczeniowy. 9. W przypadku nie udost?pnienia lokalu mieszkalnego w celu odczytu stanu wodomierza lub nie podania stanu wodomierza przez telefon w okresie jednego miesia^ca od wyznaczonej daty w kolejnych okresach rozliczeniowych (drugim i dalszych bez odczytu rzeczywistego), rozliczenia dokonuje si? wedlug odczytu hipotetycznego. Hipotetyczny odczyt ustala Administracja Spoldzielni przez dodanie do ostatniego odczytu rzeczywistego odpowiedni^ do dlugosci okresu ilosc wody, stanowia_cej 2-krotnosc sredniego miesi?cznego zuzycia w okresie rozliczeniowym, poprzedzaj^cym ostatni odczyt rzeczywisty. Na tej podstawie, z uwzgl?dnieniem obowiazuja^cych cen, dokonuje si? rozliczenia za okresy minione oraz ustala optaty zaliczkowe na okres nast?pny, niepodlegaja.ce zwrotowi w przypadku wystapienia nadptaty po dokonaniu w przysztosci odczytu rzeczywistego. Nadpteta ta jest ksi?gowana jako przychod za wod? w danym obiekcie rozliczeniowym. 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci podanego odczytu stanu wodomierza, Administracja Spoldzielni dokonuje kontrolnego spisu stanu wodomierza i stosownej korekty rozliczenia. Powstale z tego tytulu roznice zuzycia wody wprowadza si? do nast?pnego okresu rozliczeniowego z uwzgl?dnieniem cen obowiazujajiych w danym okresie rozliczeniowym. SEKRETARZ

3 11. Dysponent lokalu, w ktorym zamontowane sa, wodomierze z odczytem radiowym (zdalnym) jest zwolniony z obowiazku podawania odczytu stanu wodomierza. 12. Dysponent lokalu, ktory nie wyrazil zgody na zamontowanie na wodomierzu modulu radiowego, ma obowiazek podac stan posiadanych wodomierzy standardowych dokladnie na dzieri i godzin^ okreslona. przez AdminjstracjQ Spoldzielni oraz udoste_pnic je do kontroli odczytu przez Administracje,. 13. Po zakohczeniu roku obrachunkowego dokonuje si<? rocznego bilansu kosztow i przychodow za zuzyta. wod^ w kazdym obiekcie rozliczeniowym posiadajacym 100% lokali opomiarowanych. Jezeli wystapi roznica pomie.dzy kosztami a przychodami z tytulu zuzycia tzw. wody niezbilansowanej, to roznica ta jest rozdzielana na poszczegolne lokale obiektu proporqonalnie do ilosci m3 rocznego zuzycia wody w tych lokalach, wedlug naste.puj$cych zasad: a/ jesli roznica ta jest wie,ksza niz 5% kosztow zuzycia rocznego w obiekcie, SpoJdzielnia dokonuje z odbiorcami wody dodatkowego rozliczenia rocznego poprzez zwrot pienie.dzy lub zadanie doplaty, b/ jesli roznica ta jest mniejsza niz 5% kosztow zuzycia rocznego w obiekcie, Spoldzielnia dokonuje powie,kszenia lub pomniejszenia kwot rozliczen z odbiorcami w naste.pnym okresie rozliczeniowym. Rozdziat IV. Szczegotowe zasady rozliczania kosztow zuzycia wody w lokalach nieopomiarowanych l.po zakohczeniu roku obrachunkowego dokonuje si? rocznego bilansu kosztow i przychodow za zuzyta^ wod? w kazdym obiekcie rozliczeniowym mieszanym, skladajqcym si? cze_sciowo z lokali opomiarowanych i cze,sciowo z lokali nieopomiarowanych. Bilans ten sluzy do rozliczenia pobranych zaliczek z lokali nieopomiarowanych w minionym roku obrachunkowym i do ustalenia dla tych lokali prognozy zuzycia i oplat zaliczkowych na rok (okres) naste.pny. 2. Roczny bilans i rozliczenie obiektu mieszanego polega w szczegolnosci na: a/ obliczeniu roznicy pomi^dzy catkowitymi kosztami zuzycia wody w obiekcie (czyli roczna^ suma^ faktur MPWiK wystawionych wedlug wskazah licznika gtownego), a suma^ optat za wodq z wszystkich lokali obiektu (czyli roczna, suma, obciazeh zaliczkowych i korekcyjnych z lokali opomiarowanych i nieopomiarowanych); roznica ta stanowi roczny koszt zuzycia wody niezbilansowanej w obiekcie, b/ rozdzieleniu tej roznicy na poszczegolne lokale nieopomiarowane w tym obiekcie, proporcjonalnie do liczby osob w nich zamieszkalych w formie optat korekcyjnych za rok obrachunkowy, c/ ustaleniu rzeczywistej ilosciowej normy miesi^cznego zuzycia wody na 1 osob w lokalu nieopomiarowanym za rok miniony, b^da^cej podstawa^ wyliczenia zaliczek na rok nast^pny 3. Miesi^czne ilosciowe i wartosciowe zuzycie wody na 1 osob^ w lokalu nieopomiarowanym w zakresie faktycznego zuzycia za rok obrachunkowy oraz w zakresie prognozy zuzycia (zaliczki) na rok nast^pny, jest wielkoscia, usredniona^ dla wszystkich lokali nieopomiarowanych w danym obiekcie rozliczeniowym 4. Przyjeta do rozliczen jednostka Jiczba osob zamieszkalych" oznacza sum<? osob zameldowanych w danym lokalu oraz osob przebywaja^cych w lokalu bez zameldowania przez okres dluzszy niz miesi^c. W praktyce w rozliczeniach rocznych uzywa SJQ jednostki,,osobomiesia^c" w celu ustalenia sredniorocznej liczby osob zamieszkalych w kazdym lokalu nieopomiarowanym osobno i lacznie w calym obiekcie. 5. Jesli w lokalu nieopomiarowanym nie jest zameldowana i nie przebywa ani jedna osoba, wtedy jako podstaw^ do rozliczenia przyjmuje siq jedna^ osob?. Inne szczegolowe zasady zaliczania lub wyla^czania osob do tych rozliczen zawarte sa^ w przepisach kohcowych Regulaminu. 6. Rozliczenia wniesionych optat zaliczkowych z lokali nieopomiarowanych dokonuje si<* nast^pujqco: a/ roczny koszt zuzycia wody niezbilansowanei w obiekcie mieszanym [w zl] oblicza si^ wedlug wzoru: KWnb = F-G-U-Zo-Ko-Zn KWnb - roczny calkowity koszt zuzycia wody niezbilansowanej w obiekcie mieszanym F - roczna suma faktur MPWiK z obiektu G - roczny koszt zuzycia wody gospodarczej w obiekcie U - roczny koszt zuzycia wody w lokalach uzytkowych obiektu Zo - roczna suma oplat zaliczkowych z lokali mieszk. opomiarowanych obiektu Ko - roczna suma oplat korekcyjnych z lokali mieszk. opomiarowanych obiektu Zn - roczna suma oplat zaliczkowych z lokali mieszk. nieopomiarowanych obiektu SEKRETARZ

4 b/ iednostkowv koszt zuzycia wody niezbilansowanej w obiekcie [koszt przypadaja^cy na 1 osobom-c w zl/ os.mc ] oblicza sie. dzielac roczny koszt przez sume. osobom-cy we wszystkich lok. nieopomiarowanychr jkwnb = KWnb : 2 OMn ^ jkwnb - jednostkowy koszt zuzycia wody niezbilansowanej przypadaja^cy na 1 osobom-c w obiekcie KWnb - roczny cafkowity koszt zuzycia wody niezbilansowanej w obiekcie mieszanym I OMn - roczna suma osobomiesie.cy we wszystkich lokalach nieopomiarowanych obiektu c/ nalezna korekte oplaty (doplate. lub zwrot) za rok obrachunkowy dla kazdego lokalu nieopomiarowanego w obiekcie [ w zl ] ustala si mnoza^c jednostkowy koszt zuzycia wody niezbilansowanej w obiekcie przez roczny ilosc osobomiesie.cy w danym lokalu nieopomiarowanym : Kn = jkwnb x OMn Kn - roczna korekta oplat zaliczkowych dla danego lokalu nieopomiarowanego jkwnb - jednostkowy koszt zuzycia wody niezbilansowanej OMn - roczna ilosc osobomiesie_cy w danym lokalu nieopomiarowanym 7. Wynik rozliczenia kosztow zuzycia wody za miniony roczny okres rozliczeniowy jest dostarczany na pismie dla kazdego lokalu nieopomiarowanego najpozniej do korica kwietnia naste_pnego roku. Doplaty lub zwrotu dokonuje sie. z odbiorca. wody jednorazowo 8. Sposob ustalenia optaty zaiiczkowej na okres nastepny w lok. nieopomiar. jest naste.puja.cy: a/ jednostkowa ilosc zuzytej wody niezbilansowanej w obiekcie [ilosc przypadaja^ na 1 osobomiesiqc w m3/os.mc] oblicza sie. dzielac jednostkowy koszt zuzycia wody niezbilansowanej przez cene. 1 m3 wody w roku obrachunkowym: Nnb = jkwnb : C Nnb - jednostkowa ilosc zuzytej wody niezbilansowanej na 1 osobomiesia^c w obiekcie jkwnb - jednostkowy koszt zuzycia wody niezbilansowanej C - cena 1 m3 wody w roku obrachunkowym b/ jednostkowy calkowity ilosc zuzytej wody w roku obrachunkowym w obiekcie [ilosc przypadajaca^ na 1 osobomiesia^c w m3/os.mc] oblicza sie, dodaja^c jednostkowy ilosc zuzytej wody niezbilansowanej do jednostkowej normy zuzycia prognozowanej na rok obrachunkowy: N = Nnb + Npr N - jednostkowa ilosc zuzytej wody w roku obrachunk. na 1 osobomiesiac w obiekcie Nnb - jednostkowa ilosc zuzytej wody niezbilansowanej Npr - jednostkowa norma zuzycia prognozowana na rok obrachunkowy c/ prognozowana norma zuzycia na rok (okres) naste.pny jest rowna jednostkowej calkowitej ilosci zuzytej wody w roku obrachunkowym w obiekcie. d/ nalezna opiate zaliczkowa dla danego lokalu nieopomiarowanego na rok (okres) naste_pny oblicza sie. na podstawie prognozowanej normy zuzycia w obiekcie (ustalonej jak w pkt. a, b,c powyzej), aktualnej ilosci osob w lokalu i ceny 1 m3 wody w roku naste_pnym. 9. W praktyce dokonuje sie. doraznych korekt oplat zaliczkowych w miare. potrzeb wyniktych z kwartalnych analiz zuzycia wody w obiekcie. Zawiadomienie o wysokosci oplat zaliczkowych na rok (okres) naste_pny, rozsytene jest do odbiorcow wody najpozniej na 14 dni przed terminem wprowadzenia zmiany. Rozdziat V. Obowiazki Spotdzielni dotycza.ce rozliczania zuzycia wody. l.do obowiazkow Spoldzielni nalezy: a/ oplombowanie wodomierza nowo instalowanego, zgloszonego do Spotdzielni przez uzytkownika, b/ kazdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody przez podanie ich aktualnej wysokosci, c/ korygowanie oplat przy kazdej zmianie cen; d/ przeprowadzenie miesie.cznych odczytow stanu licznikow glownych w budynkach (obiektach), e/ analiza miesie.cznych odczytow i bieza^cego zuzycia w poszczegolnych obiektach rozliczeniowych, f/ informowanie mieszkancow o niekorzystnej tendencji zuzycia wed^ w obiekcie rozliczeniowym, 5, 'IA'J-Z Pj^ewodniczacy >

5 g/ kontrola funkcjonowania wszystkich wodomierzy w lokalach i budynkach, vv tym licznika MPWiK, -sprawdzenie wzrokowe ogolnego stanu wodomierza, -sprawdzenie plomb legalizacyjnych, -sprawdzenie ewentualnego wyste.powania przeciekow w obre,bie wodomierza, -sprawdzenie czy wodomierz lokalowy pracuje przy poborze wody z dowolnego punktu czerpalnego, a takze czy przy odciejym doptywie wody z pionu glownego przed wodomierzem i przy otwarciu dowolnego punktu czerpalnego - naste.puje wypfyw wody. h/ kontrola oplombowania wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalach i w budynkach, i/ kontrola terminow legalizacji wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalach i w budynkach, j/ zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem licznikow glownych MPWiK oraz wodomierzy w cz^sciach wspolnych budynkow i w lokalach uzytkowych. 2. W budynkach, gdzie zbiorowy montaz wodomierzy indywidualnych zostal dokonany przez Spoldzielnie. oraz w budynkach, gdzie wszystkie wodomierze sa, wyniesione na klatki schodowe, okresowej legalizacji wodomierzy dokonuje SpoJdzielnia na koszt uzytkownikow lokali, zgodnie z obowiazuja^cymi przepisami. 3. Informacja o srednim zuzyciu wody na 1 osobe. w poszczegolnych obiektach rozliczeniowych jest przekazywana mieszkahcom w rocznym sprawozdaniu z dzialalnosci Spoldzielni. Rozdziat VI. Obowia.zki uzytkownika lokalu dotycza.ce rozliczania zuzycia wody 1. Do obowiazkow uzytkownika lokalu opomiarowanego nalezy: a/ zgfoszenie do Spoldzielni zamiaru montazu indywidualnego wodomierza celem uzgodnienia jego typu i terminu zalozenia oplombowania instalacji, b/ uzyskanie zgody Spoldzielni na ewentualne zmiany usytuowania wodomierza, c/ zabezpieczenie wodomierzy w lokalu wtasnym przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, d/ zachowanie w stanie nienaruszonym oplombowania wodomierzy, nalozonych przez producenta urza^dzenia oraz sluzby techniczne Spoldzielni, e/ zapewnienie upowaznionym przedstawicielom Spoldzielni dogodnego dost^pu do wodomierzy w celu prawidlowego odczytu i sprawdzenia plomb, f/ sprawdzanie na bieza^co dzialania wodomierza oraz niezwloczne zglaszanie do Spoldzielni faktu niesprawnosci wodomierza (braku wskazania zuzycia wody), g/ dokonywanie odczytu zuzycia wody z wodomierzy zainstalowanych w lokalu kazdorazowo w sytuaq'ach uzasadnionych i na wezwanie Spoldzielni oraz zglaszanie ich stanu do Sp-ni w wyznaczonym terminie, h/ dokonywanie legalizacji wlasnych wodomierzy w okresach okreslonych ustawa, na wlasny koszt co 5 lat, zgodnie z Prawem Energetycznym. 2. W przypadku stwierdzenia przez Spoldzielnie. niezachowania przez uzytkownika lokalu opomiarowanego obowiazkow okreslonych w pkt.l, przez caty okres zaniechania obowiazkow, rozliczanie zuzycia wody realizowane jest wedlug metody odczytu hipotetycznego, opisanej w rozdz.iii ust W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody z porninie_ciem wodomierzy lub przerobki instalacji wodociajowej przed wodomierzem, uzytkownik lokalu zostanie obciazony kosztami doprowadzenia instalaqi wodnej do stanu pierwotnego, niezaleznie od obowiazku zaplaty za zuzyta, wode. do kohca bieza^cego okresu rozliczeniowego wg metody odczytu hipotetycznego - rozdz..iii ust.10. Nielegalny pobor wody jest przestepstwem i podlega zawiadomieniu do wlasciwych organow scigania 4. W przypadku zgloszenia przez uzytkownika lokalu nieprawidlowosci dotycz^cych wskazah wodomierza lokalowego, podstawa^ do rozliczenia zuzycia wody do dnia wymiany tego wodomierza, jest tzw. odczyt zast^pczy, be^d^cy odpowiednim powi^kszeniem ostatniego odczytu rzeczywistego o 1-krotnosc sredniego miesi^cznego zuzycia w poprzednim okresie rozliczeniowym. Wadliwosc wodomierza powinna bye potwierdzona ekspertyza, wlasciwego urz^du na koszt uzytkownika. 5. Lokale mieszkalne wynajmowane w calosci lub w cz^sci, musza. obowia.zkowo posiadac wodomierze. Nie zastosowanie s\ do tego wymogu w terminie 3-ch miesie.cy od daty rozpocze.cia wynajmu, traktowane b^dzie jako zaniedbanie narazajace na szkode cztonkow Spoldzielni oraz jako nie wywiazywanie sie. z obowiazkow statutowo-regulaminowych. SEKRETARZ Pa^Adsr^

6 Rozdziaf VII Przepisy koncowe l.zwalnia sie, z optat osoby zameldowane na pobyt staty w iokalu nieopomiarowanym, jezeli osoby te sa^ zameldowane na pobyt czasowy w innym miejscu. Inne szczegolne przypadki zwolnienia od optat wymagaja, rozpafrzenia przez Zarzajd Spotdzielni. Zwolnienie od opiat powinno nastepowac na podstawie udokumentowania faktu czasowej nieobecnosci osoby, ktorej zwolnienie dotyczy. Zwolnienie z optat osoby zameldowanej lecz niemieszkajacej, moze tez nastapic na podstawie oswiadczenia dysponenta lokalu, uwiarygodnionego podpisami 2-ch najblizszych sasiadow. 2. Zaliczek za dostaw^ wody i odprowadzenie sciekow nie ustala si$ dla lokali przekazanych do dyspozycji Spotdzielni w okresie do czasu ich postawienia do dyspozyqi innego uzytkownika (w tzw. pustostanach). 3. Obowiazek zgloszenia do Spotdzielni zmiany ilosci osob zamieszkatych w lokalu spoczywa na wtascicielu lokalu lub gtownym najemcy lokalu. Nie zgtoszenie zwie,kszenia liczby osob zameldowanych na pobyt staty lub czasowy oraz nie zgtoszenie zwie,kszenia liczby osob faktycznie zamieszkatych lub powrotu osob zwolnionych z optat na podstawie ust.1, powoduje wsteczne obciazenie nalezna, Spotdzielni kwota, wraz z ustawowymi odsetkami, od momentu wystapienia okolicznosci powoduja^cych zmiane. optat. 4. Wszelkie zmiany ilosci osob, zgtoszone do Spotdzielni i maja.ce wptyw na wymiar optat, b^da, uwzgl^dnione w nast?puja.cy sposob: od 1-15-go dnia catosc miesie/znej optaty; po 15. dniu miesiaca 1/2 miesi^cz. optaty. 5. W roku kalendarzowym, w ktorym naste.puje montaz wodomierzy, uzytkownik lokalu jest rozliczany wg 2-ch systemow: oddzielnie za okres zuzywania wody nieopomiarowanej wg zasad uje_tych w rozdz. IV i oddzielnie za okres zuzywania wody opomiarowanej wg zasad w rozdz. III. Zamontowanie wodomierzy w trakcie roku nie zwalnia uzytkownika lokalu po zakohczeniu roku z koniecznosci ewentualnych doptat za nieopomiarowana. zuzyta^ ponad normq przed montazem. Regulamin zostat zatwierdzony przez Rad<? Nadzorcza. Spotdzielni Uchwata, nr 03/08/2012 z dn Regulamin wchodzi w zycie z dniem r. Z tym dniem traca, moc dotychczasowe Regulaminy stosowane w tym zakresie. Radca Prawny Sekretarz Rady Nadzorczej 4 Przewodnicza^cy Rady Nadzorczej Piotr Klara RADA NADZORCZA Spoldzielni Mieszkaniowej im. T. KoSciuszk! w Krakowie

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków I. Podstawa prawna Podstawę prawna niniejszego regulaminu stanowią: 1.Ustawa z dnia 22.IV.2005 o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - 1 -

R E G U L A M I N - 1 - R E G U L A M I N rozliczania dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach lokalowych zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy w Sosnowcu I. Podstawy prawne 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszt dostawy wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Zakres regulaminu 1 1. Regulamin określa zasady naliczania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu. I.POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej i odprowadzenia ścieków w lokalach i budynkach Zakładu Administracji Budynków i Obiektów Budowlanych TRROL Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich oraz użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), 2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Gliwice, 2014-10-15 Tekst jednolity obowiązujący od 01.01.2015r. zgodnie z aneksem nr

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach wielorodzinnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej GRYF w Dębnie. I. PODSTAWA PRAWNA - Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ w Krakowie Os.Boh.Września 26

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ w Krakowie Os.Boh.Września 26 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ w Krakowie Os.Boh.Września 26 Nr.ewid.R/RN/19 Strona/stron 1/7 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Załącznik do uchwały Nr 35/12/2016 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 203.2016 r. Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach REGULAMIN ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach 1. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Podstawa prawna: II. Postanowienia ogólne:

R E G U L A M I N. I. Podstawa prawna: II. Postanowienia ogólne: R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim REGULAMIN zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ciechocinku REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW 1 Informacje ogólne 1. Jeżeli do rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym EPico

Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym EPico Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 46/IV/11 z dnia 29.03.2011r. Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN

Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w S.M. Perspektywa w Mrągowie, z dnia 09.01.1998 r. 1/0. Koszty

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy prawne. 2 Postanowienia ogólne

1 Podstawy prawne. 2 Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LOKALCH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PGM SPÓŁKA Z O.O. 1 Podstawy prawne Do opracowania niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity)

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity) ID 005945290 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOLNOŚLĄSKA Ul. Kamieńskiego 64A, 51-124 Wrocław Tel.: 071 35-27-349, 071 35-27-353 NIP: 896-000-39-29 Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa Prawna

R E G U L A M I N. Podstawa Prawna R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Saturn w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania zużycia wody w zasobach SMPN.

REGULAMIN rozliczania zużycia wody w zasobach SMPN. REGULAMIN rozliczania zużycia wody w zasobach SMPN. 1 Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników korzystających z lokali w zasobach SMPN. 2 1. Każdy użytkownik lokalu znajdującego się w zasobach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. REGULAMIN rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Otwock marzec 2012r. 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ROZLICZNIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY WODOCIĄGOWEJ W BUDYNKACH I LOKALACH MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 W WAŁBRZYCHU ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/13 Dyrektora Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu z dnia 26 marca 2013 roku R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w gminnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ EKSPLOATACJI WODOMIERZY W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚWIT W EŁKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ EKSPLOATACJI WODOMIERZY W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚWIT W EŁKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2016 Rady Nadzorczej z dnia.2016 Prot.../2016 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ EKSPLOATACJI WODOMIERZY W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odpr. scieków

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odpr. scieków Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odpr. scieków REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W BUDYNKACH KOMUNALNYCH GMINY WOLSZTYN 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Regulamin. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Regulamin rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonania rozliczenia tych kosztów z użytkownikami lokali Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk we Wrocławiu. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443).

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443). REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ PODGRZANIA WODY. ZASADY WYMIANY I UŻYTKOWANIA WODOMIERZY Z MODUŁEM RADIOWYM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 03 z dnia 15.02.2013r. Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Rozliczania dostawy mediów do lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 3 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA ODPŁATNOSCI Z TEGO TYTUŁU DLA WŁAŚCICIELI LOKALI W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 1994 nr 85 poz. 388 z późn. Zmianami).

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 1994 nr 85 poz. 388 z późn. Zmianami). REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW, KOSZTÓW PODGRZANIA WODY W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI przy ul.... Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODGRZANIA WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI" W LESZNIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODGRZANIA WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W LESZNIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODGRZANIA WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI" W LESZNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin zawiera zasady ewidencjonowania i rozliczania kosztów oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 28 1891 Poz. 148 148 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03 z dnia 15.02.2013r. Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Rozliczania dostawy mediów do lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych SM Dąbrowa Tarnowska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych SM Dąbrowa Tarnowska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr 51/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24.04.2012 r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Warunki wyposażenia lokali w podliczniki wody

Warunki wyposażenia lokali w podliczniki wody e) stwierdzenia uszkodzenia urządzenia pomiarowego lub plomby podczas dokonywanych odczytów lub kontroli i nie zgłoszenia przez użytkownika lokalu tego faktu ( do 3-ch dni od dnia uszkodzenia ) f) odmowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN rozliczeń z tytułu pobierania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych, użytkowych i garażach w Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Katowicach. I. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni,

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni, R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY, ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, WYWOZU NIECZYSTOŚCI ORAZ ZUŻYCIA ENERGII ADMINISTRACYJNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY, ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, WYWOZU NIECZYSTOŚCI ORAZ ZUŻYCIA ENERGII ADMINISTRACYJNEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY, ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, WYWOZU NIECZYSTOŚCI ORAZ ZUŻYCIA ENERGII ADMINISTRACYJNEJ Na podstawie 78 punkt 26 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu Podstawa prawna: ustawa Prawo o miarach (Dz. U. nr 243, poz. 2441 z 2004 r. z późn. zm.) ustawa

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 179/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2016 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY, ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ ZASAD USTALANIA ODPŁATNOŚCI Z TEGO TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA ODPŁATNOŚCI Z TEGO TYTUŁU DLA WŁAŚCICIELI I NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TBS

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin określający zasady rozliczania wody i odprowadzania ścieków oraz montażu i użytkowania liczników wody (wodomierzy) zainstalowanych w lokalach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Miechowice"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I. ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, II. PODGRZANIA WODY, III. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DZIAŁ I. Okresy rozliczeniowe zużycia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Hajnówce

Regulamin rozliczania dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Hajnówce Załącznik do Uchwały Nr 7 /2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Hajnówce z dnia 04 sierpnia 2016r. Regulamin rozliczania dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu www.grodzkasm.nsnet.pl e-mail: grodzkasm@pro.onet.pl R E G U L A M I N Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie.

R E G U L A M I N. rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie. R E G U L A M I N Tekst jednolity rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.06.2001

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP Opłaty wnoszone na poczet kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków 1 1. Użytkownicy lokali zobowiązani są uiszczać

Bardziej szczegółowo

MTBS Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 207/2013 z dnia 25.10.2013 r. REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków

MTBS Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 207/2013 z dnia 25.10.2013 r. REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla lokali mieszkalnych będących własnością Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przyjęty Uchwałą Zarządu nr

Bardziej szczegółowo

3. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z późn. zm./.

3. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z późn. zm./. REGULAMIN rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki

REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki 1 Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokalu jest; 1) jeden

Bardziej szczegółowo

Mikołów - maj 2015 r.

Mikołów - maj 2015 r. ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ www.zgl.mikolow.pl 43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 2 e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl TEL. (32) 324-26-00 NIP: 635-00-11-970 FAX (32) 324-26-12 REGON: 270547060 REGULAMIN rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach TEKST JEDNOLITY Regulamin uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 183/09

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

I. Rozdział : POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Rozdział : POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu nr 11/54/2014 z dnia 19.12.2014 r. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej, odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Poz. 1378 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 233 16023 Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 listopada 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 233 16023 Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 233 16023 Poz. 1531 Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367) zarządza

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń indywidualnego zużycia wody w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej Jeżyce w Poznaniu

Regulamin rozliczeń indywidualnego zużycia wody w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej Jeżyce w Poznaniu Regulamin rozliczeń indywidualnego zużycia wody w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej Jeżyce w Poznaniu Rada Nadzorcza, działając na podstawie 120 ust.1 pkt 23 i 146 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

Regulamin. rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi Regulamin rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przez użytkownika lokalu rozumie się osobę zobowiązaną do wnoszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za zużycie wody i odprowadzania ścieków w zasobach S.M. Górnik w Katowicach

Regulamin rozliczania kosztów za zużycie wody i odprowadzania ścieków w zasobach S.M. Górnik w Katowicach Regulamin rozliczania kosztów za zużycie wody i odprowadzania ścieków w zasobach S.M. Górnik w Katowicach 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Rozliczenie zużycia wody... 3 3. Odczyty wodomierzy... 6 4. Montaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych w SM Piekary w Legnicy. Legnica,

REGULAMIN. rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych w SM Piekary w Legnicy. Legnica, Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 80/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.. REGULAMIN rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych w SM Piekary w Legnicy Legnica, 27.08.2015

Bardziej szczegółowo

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U nr 85 poz. 388 z późn. Zmianami).

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U nr 85 poz. 388 z późn. Zmianami). REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW, KOSZTÓW PODGRZANIA WODY W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI przy ul.... Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu podgrzania wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu podgrzania wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu podgrzania wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach jest metoda rozliczenia kosztów podgrzania wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dęblinie

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dęblinie REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dęblinie Podstawa prawna: ustawa Prawo o miarach (Dz. U. nr 243,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LEGNICY

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LEGNICY R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LEGNICY TEKST JEDNOLITY stan na 01.01.2016 r. ----------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE

DZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 21 z dnia 4 listopada 2013 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I ODPROWADZANA ŚCIEKÓW ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALACH NIEWYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I. Podstawa prawna.

R E G U L A M I N. Rozdział I. Podstawa prawna. Załącznik do uchwały nr 65 Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2011 r. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Michałów w Radomiu Rozdział

Bardziej szczegółowo