danym okresie rozliczeniowym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "danym okresie rozliczeniowym."

Transkrypt

1 Regulamin rozliczania zuzycia wody wodoci^gowej, uzytkowania wodomierzy lokalowych i ustalania optat za wodq i odprowadzanie sciekow w lokalach i budynkach Spoldzielni Mieszkaniowej im. T. Kosciuszki w Krakowie.» Rozdziaf I. Ustalenia wste^pne 1. Regulamin zostat opracowany na podstawie: - Statutu Spoklzielni i Ustawy o Spoldzielniach Mieszkaniowych, - uregulowan wynikajacych z umow zawartych z MPWiK na dostawe. wody i odbior sciekow, - ustaleh Regulaminu Rozliczania Kosztow GZM oraz Ustalania Optet za uzywanie lokali, - innych ustaw i rozporzadzen o charakterze przepisow centralnych i samorzadowych. 2. Regulamin okresla zasady: a/ ustalania ilosci zuzytej wody i odprowadzonych sciekow w lokalach mieszkalnych i uzytkowych, b/ rozliczania kosztow za zuzyta^ wode. i odprowadzone scieki na uzytkownikow lokali, c/ ustalania opfat zaliczkowych za zuzyta^ wode. oraz ich rozliczania z uzytkownikami lokali. 3. Ilosc odprowadzanych sciekow przyjmuje sie. rowna^ ilosci pobranej wody cieptej i zimnej. 4. Rozliczeh ilosci i kosztow zuzytej wody dokonuje sie. oddzielnie dla kazdego pojedynczego obiektu rozliczeniowego, ktorym jest suma indywidualnych odbiorcow wody, opomiarowana jednym wspolnym licznikiem gjownym MPWiK. Obiektem rozliczeniowym moze bye budynek, zespof mieszkah w budynku lub zespol budynkow. 5. Obiekt rozliczeniowy moze skladac SJQ: a/ w 100% z lokali opomiarowanych wodomierzami indywidualnymi lub b/ w cz^sci z lokali opomiarowanych i w cze,sci z lokali nieopomiarowanych (obiekt mieszany). 6. Za lokal opomiarowany uwaza sie, lokal, w ktorym zamontowane sa. urza^dzenia z wazna^ cecha, legalizacyjnaj rejestruja^ce ilosc wody zimnej i cieptej pobranej z wszystkich punktow czerpalnych wyst^pujacych w lokalu. 7. Rozliczanie kosztow zwiazanych z podgrzewaniem wody jest uj^te w Regulaminie rozliczania kosztow i optet za energie. cieplna^ i ciepta^ wode.. Rozdziat II. Ogolne zasady ustalania ilosci pobieranej wody l.ilosc zuzytej wody w obiekcie rozliczeniowym okresla wskazanie jego licznika glownego MPWiK. 2. Odczyty zuzycia wody z licznikow gjownych dokonywane sa^ co miesiqc przez pracownikow MPWiK, a za ich zgodnosc ze stanem rzeczywistym i z dostarczona^ faktura. odpowiada Administracja Spoklzielni.1 3. Ilosc zuzytej wody w lokalu opomiarowanym okreslajq. wskazania wszystkich zamontowanych w tym lokalu wodomierzy indywidualnych. 4. Odczyty wskazah wodomierzy w lokalach opomiarowanych dokonywane 53. przez Administrate. Spoklzielni okresowo 2 razy w roku (w czerwcu i w grudniu) oraz kazdorazowo w przypadku zmiany cen, a takze w innych uzasadnionych terminach (np. zmiana wtasciciela lokalu, zmiana wodomierza itp.) Szczegotowe zasady rozliczania kosztow zuzycia wody w lokalach opomiarowanych okresla rozdz. III. 5. Zuzycie wody w lokalach nieopomiarowanych ustalane jest 1 raz w roku po zakohczeniu roku obrachunkowego, poprzez oddzielne rozliczenie kazdego obiektu rozliczeniowego. SzczegoJowe zasady rozliczania kosztow zuzycia wody nieopomiarowanej na lokale okresla rozdz. IV. 6. Ujecia wody zuzywanej na potrzeby gospodarcze, usytuowane poza lokalami mieszkalnymi musza^ bye obowia.zkowo opomiarowane. Koszty zuzycia wody gospodarczej, ustalone na podstawie wskazan wodomierzy w pomieszczeniach wspolnych budynku, obciazaja, dzialalnosc eksploatacyjna^ danej nieruchomosci i sa^wyla^czone z rozliczeh lokali mieszkalnych w danym obiekcie rozliczeniowym. 7. W lokalach uzytkowych posiadaja^cych uje,cia wody, musza^ bye obowiazkowo zainstalowane wodomierze, ktorych wskazania sa. podstawa. obcia^zenia tych lokali kosztami wody zuzytej na ich potrzeby; koszty te sa^ wyla^czone z rozliczen lokali mieszkalnych w danym obiekcie rozliczeniowym. 8. Przez cene. wody rozumie sie. optate. za wode, pobierana, z sieci miejskiej i za scieki wprowadzane do zbiorczych urza^dzeh kanalizacyjnych, ustalona, zgodnie z obowiazujacymi taryfa^jc gj^^ek optat na terenie miasta Krakowa. RadyNadzorczej

2 Rozdziaf III Szczegotowe zasady rozliczania kosztow zuzycia wody w lokaisch cpcrniarcvvanyc l.podstaw? rozliczenia oplat stanowi wskazanie zarejestrowanego w Spoldzielni wodomierza, pod warunkiem, ze jest on zaplombowany i sprawny technicznie oraz posiada wazna, legalizacj?. Odczytow stanu wodomierzy indywidualnych dokonuje si? z dokiadnoscia. do 0,1 m Istnieje obowiazek dokonania w ciaju roku 2-ch okresowych odczytow wodomierzy w terminach okreslonych w rozdz.ii pkt.4 Regulaminu. Podstawowym okresem rozliczeniowym dla lokali opomiarowanych jest okres polroczny. W przypadku koniecznosci odczytu doraznego, okres rozliczeniowy wyznaczaja^ daty 2-ch kolejnych dokonanych odczytow. 3. Dopuszcza si? mozliwosc telefonicznego podania do Administracji Spoldzielni odczytu stanu wodomierzy przez dysponenta lokalu. Odczyt telefoniczny moze bye stosowany najwyzej przez 2 kolejne okresy rozliczeniowe. Trzeci kolejny odczyt musi bye przeprowadzony przez pracownika Administracji osobiscie. 4. Wynik odczytu jest podstawa, do okreslenia faktycznego zuzycia wody i rozliczenia pobranych zaliczek w minionym okresie rozliczeniowym oraz do ustalenia prognozy zuzycia i wysokosci zaliczek na nast?pny okres rozliczeniowy. Rozliczenie zawieraja^ce powyzsze dane jest dostarczane na pismie do kazdego lokalu opomiarowanego do 3-ch miesi?cy po zakohczeniu okresu rozliczeniowego. 5. Rozliczenia kosztow zuzycia wody w kazdym lokalu opomiarowanym, po zakohczeniu okresu rozliczeniowego, dokonuje SpoJdzielnia w nast?pujacy sposob: a/ ustala si? faktyczna, ilosc zuzytej wody w m3 za miniony okres w oparciu o rzeczywiste wyniki odczytow kontrolnych dokonane na poczajku i na kohcu okresu rozliczeniowego, b/ ustala si? calkowita^ zaliczkowa^ ilosc wody w m3 przypadaja^ na miniony okres rozliczeniowy na podstawie prognozowanej normy miesi?cznej i faktycznej ilosci dni kalendarzowych w tym okresie, c/ oblicza si? roznic? ilosci wody w m3 pomi?dzy faktycznym a prognozowanym zuzyciem (a - b), d/ oblicza si? roznic? kosztow zuzycia faktycznego i prognozowanego, jako iloczyn roznicy ilosciowej w m3 i ceny wody w zl/m3 obowiazuja^cej w minionym okresie (a-b x cena); tak obliczona kwota odpowiada roznicy mi?dzy faktycznym kosztem zuzycia wody a suma. wniesionych zaliczkowych oplat miesi?cznych i jest rozliczana z odbiorca, wody jednorazowo w formie zwrotu lub doplaty (lub jako korekta kosztow eksploatacji dla wody gospodarczej i korekta kosztow najmu dla wody w lokalach uzytkowych). 6. Ustalenia prognozy zuzycia i wysokosci miesi?cznych oplat zaliczkowych na nast?pny okres rozliczeniowy dla kazdego lokalu opomiarowanego, dokonuje si? w oparciu o faktyczne miesi?czne srednie zuzycie wody w m3 w tym lokalu w okresie minionym oraz biez^ca, aktualna, cen? 1 m3 wody. 7. Pierwszy odczyt kontrolny po zamontowaniu nowego wodomierza w lokalu nast?puje po dwoch miesia_cach od daty plombowania i podpisania protokoju odbioru wodomierza przez pracownika Administracji Spofdzielni. Odczyt ten sluzy do okreslenia wysokosci nowej miesi?cznej opfaty zaliczkowej za zuzycie wody, jaka obowiazywac b?dzie do konca biez$cego okresu rozliczeniowego. Przez pierwsze dwa miesia^ce od zamontowania wodomierza do odczytu kontrolnego, obowiazuje opiata w wysokosci dotychczasowej zaiiczki ustalonej dla lokalu nieopomiarowanego. 8. W przypadku nie udost?pnienia lokalu mieszkalnego w celu odczytu stanu wodomierza lub nie podania stanu wodomierza przez telefon w okresie jednego miesia^ca od wyznaczonej daty, kontynuowana jest opiata zaliczkowa z okresu poprzedniego (o ile oparta byte na odczycie rzeczywistym), a termin rozliczenia przesuwa si? na nast?pny okres rozliczeniowy. 9. W przypadku nie udost?pnienia lokalu mieszkalnego w celu odczytu stanu wodomierza lub nie podania stanu wodomierza przez telefon w okresie jednego miesia^ca od wyznaczonej daty w kolejnych okresach rozliczeniowych (drugim i dalszych bez odczytu rzeczywistego), rozliczenia dokonuje si? wedlug odczytu hipotetycznego. Hipotetyczny odczyt ustala Administracja Spoldzielni przez dodanie do ostatniego odczytu rzeczywistego odpowiedni^ do dlugosci okresu ilosc wody, stanowia_cej 2-krotnosc sredniego miesi?cznego zuzycia w okresie rozliczeniowym, poprzedzaj^cym ostatni odczyt rzeczywisty. Na tej podstawie, z uwzgl?dnieniem obowiazuja^cych cen, dokonuje si? rozliczenia za okresy minione oraz ustala optaty zaliczkowe na okres nast?pny, niepodlegaja.ce zwrotowi w przypadku wystapienia nadptaty po dokonaniu w przysztosci odczytu rzeczywistego. Nadpteta ta jest ksi?gowana jako przychod za wod? w danym obiekcie rozliczeniowym. 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci podanego odczytu stanu wodomierza, Administracja Spoldzielni dokonuje kontrolnego spisu stanu wodomierza i stosownej korekty rozliczenia. Powstale z tego tytulu roznice zuzycia wody wprowadza si? do nast?pnego okresu rozliczeniowego z uwzgl?dnieniem cen obowiazujajiych w danym okresie rozliczeniowym. SEKRETARZ

3 11. Dysponent lokalu, w ktorym zamontowane sa, wodomierze z odczytem radiowym (zdalnym) jest zwolniony z obowiazku podawania odczytu stanu wodomierza. 12. Dysponent lokalu, ktory nie wyrazil zgody na zamontowanie na wodomierzu modulu radiowego, ma obowiazek podac stan posiadanych wodomierzy standardowych dokladnie na dzieri i godzin^ okreslona. przez AdminjstracjQ Spoldzielni oraz udoste_pnic je do kontroli odczytu przez Administracje,. 13. Po zakohczeniu roku obrachunkowego dokonuje si<? rocznego bilansu kosztow i przychodow za zuzyta. wod^ w kazdym obiekcie rozliczeniowym posiadajacym 100% lokali opomiarowanych. Jezeli wystapi roznica pomie.dzy kosztami a przychodami z tytulu zuzycia tzw. wody niezbilansowanej, to roznica ta jest rozdzielana na poszczegolne lokale obiektu proporqonalnie do ilosci m3 rocznego zuzycia wody w tych lokalach, wedlug naste.puj$cych zasad: a/ jesli roznica ta jest wie,ksza niz 5% kosztow zuzycia rocznego w obiekcie, SpoJdzielnia dokonuje z odbiorcami wody dodatkowego rozliczenia rocznego poprzez zwrot pienie.dzy lub zadanie doplaty, b/ jesli roznica ta jest mniejsza niz 5% kosztow zuzycia rocznego w obiekcie, Spoldzielnia dokonuje powie,kszenia lub pomniejszenia kwot rozliczen z odbiorcami w naste.pnym okresie rozliczeniowym. Rozdziat IV. Szczegotowe zasady rozliczania kosztow zuzycia wody w lokalach nieopomiarowanych l.po zakohczeniu roku obrachunkowego dokonuje si? rocznego bilansu kosztow i przychodow za zuzyta^ wod? w kazdym obiekcie rozliczeniowym mieszanym, skladajqcym si? cze_sciowo z lokali opomiarowanych i cze,sciowo z lokali nieopomiarowanych. Bilans ten sluzy do rozliczenia pobranych zaliczek z lokali nieopomiarowanych w minionym roku obrachunkowym i do ustalenia dla tych lokali prognozy zuzycia i oplat zaliczkowych na rok (okres) naste.pny. 2. Roczny bilans i rozliczenie obiektu mieszanego polega w szczegolnosci na: a/ obliczeniu roznicy pomi^dzy catkowitymi kosztami zuzycia wody w obiekcie (czyli roczna^ suma^ faktur MPWiK wystawionych wedlug wskazah licznika gtownego), a suma^ optat za wodq z wszystkich lokali obiektu (czyli roczna, suma, obciazeh zaliczkowych i korekcyjnych z lokali opomiarowanych i nieopomiarowanych); roznica ta stanowi roczny koszt zuzycia wody niezbilansowanej w obiekcie, b/ rozdzieleniu tej roznicy na poszczegolne lokale nieopomiarowane w tym obiekcie, proporcjonalnie do liczby osob w nich zamieszkalych w formie optat korekcyjnych za rok obrachunkowy, c/ ustaleniu rzeczywistej ilosciowej normy miesi^cznego zuzycia wody na 1 osob w lokalu nieopomiarowanym za rok miniony, b^da^cej podstawa^ wyliczenia zaliczek na rok nast^pny 3. Miesi^czne ilosciowe i wartosciowe zuzycie wody na 1 osob^ w lokalu nieopomiarowanym w zakresie faktycznego zuzycia za rok obrachunkowy oraz w zakresie prognozy zuzycia (zaliczki) na rok nast^pny, jest wielkoscia, usredniona^ dla wszystkich lokali nieopomiarowanych w danym obiekcie rozliczeniowym 4. Przyjeta do rozliczen jednostka Jiczba osob zamieszkalych" oznacza sum<? osob zameldowanych w danym lokalu oraz osob przebywaja^cych w lokalu bez zameldowania przez okres dluzszy niz miesi^c. W praktyce w rozliczeniach rocznych uzywa SJQ jednostki,,osobomiesia^c" w celu ustalenia sredniorocznej liczby osob zamieszkalych w kazdym lokalu nieopomiarowanym osobno i lacznie w calym obiekcie. 5. Jesli w lokalu nieopomiarowanym nie jest zameldowana i nie przebywa ani jedna osoba, wtedy jako podstaw^ do rozliczenia przyjmuje siq jedna^ osob?. Inne szczegolowe zasady zaliczania lub wyla^czania osob do tych rozliczen zawarte sa^ w przepisach kohcowych Regulaminu. 6. Rozliczenia wniesionych optat zaliczkowych z lokali nieopomiarowanych dokonuje si<* nast^pujqco: a/ roczny koszt zuzycia wody niezbilansowanei w obiekcie mieszanym [w zl] oblicza si^ wedlug wzoru: KWnb = F-G-U-Zo-Ko-Zn KWnb - roczny calkowity koszt zuzycia wody niezbilansowanej w obiekcie mieszanym F - roczna suma faktur MPWiK z obiektu G - roczny koszt zuzycia wody gospodarczej w obiekcie U - roczny koszt zuzycia wody w lokalach uzytkowych obiektu Zo - roczna suma oplat zaliczkowych z lokali mieszk. opomiarowanych obiektu Ko - roczna suma oplat korekcyjnych z lokali mieszk. opomiarowanych obiektu Zn - roczna suma oplat zaliczkowych z lokali mieszk. nieopomiarowanych obiektu SEKRETARZ

4 b/ iednostkowv koszt zuzycia wody niezbilansowanej w obiekcie [koszt przypadaja^cy na 1 osobom-c w zl/ os.mc ] oblicza sie. dzielac roczny koszt przez sume. osobom-cy we wszystkich lok. nieopomiarowanychr jkwnb = KWnb : 2 OMn ^ jkwnb - jednostkowy koszt zuzycia wody niezbilansowanej przypadaja^cy na 1 osobom-c w obiekcie KWnb - roczny cafkowity koszt zuzycia wody niezbilansowanej w obiekcie mieszanym I OMn - roczna suma osobomiesie.cy we wszystkich lokalach nieopomiarowanych obiektu c/ nalezna korekte oplaty (doplate. lub zwrot) za rok obrachunkowy dla kazdego lokalu nieopomiarowanego w obiekcie [ w zl ] ustala si mnoza^c jednostkowy koszt zuzycia wody niezbilansowanej w obiekcie przez roczny ilosc osobomiesie.cy w danym lokalu nieopomiarowanym : Kn = jkwnb x OMn Kn - roczna korekta oplat zaliczkowych dla danego lokalu nieopomiarowanego jkwnb - jednostkowy koszt zuzycia wody niezbilansowanej OMn - roczna ilosc osobomiesie_cy w danym lokalu nieopomiarowanym 7. Wynik rozliczenia kosztow zuzycia wody za miniony roczny okres rozliczeniowy jest dostarczany na pismie dla kazdego lokalu nieopomiarowanego najpozniej do korica kwietnia naste_pnego roku. Doplaty lub zwrotu dokonuje sie. z odbiorca. wody jednorazowo 8. Sposob ustalenia optaty zaiiczkowej na okres nastepny w lok. nieopomiar. jest naste.puja.cy: a/ jednostkowa ilosc zuzytej wody niezbilansowanej w obiekcie [ilosc przypadaja^ na 1 osobomiesiqc w m3/os.mc] oblicza sie. dzielac jednostkowy koszt zuzycia wody niezbilansowanej przez cene. 1 m3 wody w roku obrachunkowym: Nnb = jkwnb : C Nnb - jednostkowa ilosc zuzytej wody niezbilansowanej na 1 osobomiesia^c w obiekcie jkwnb - jednostkowy koszt zuzycia wody niezbilansowanej C - cena 1 m3 wody w roku obrachunkowym b/ jednostkowy calkowity ilosc zuzytej wody w roku obrachunkowym w obiekcie [ilosc przypadajaca^ na 1 osobomiesia^c w m3/os.mc] oblicza sie, dodaja^c jednostkowy ilosc zuzytej wody niezbilansowanej do jednostkowej normy zuzycia prognozowanej na rok obrachunkowy: N = Nnb + Npr N - jednostkowa ilosc zuzytej wody w roku obrachunk. na 1 osobomiesiac w obiekcie Nnb - jednostkowa ilosc zuzytej wody niezbilansowanej Npr - jednostkowa norma zuzycia prognozowana na rok obrachunkowy c/ prognozowana norma zuzycia na rok (okres) naste.pny jest rowna jednostkowej calkowitej ilosci zuzytej wody w roku obrachunkowym w obiekcie. d/ nalezna opiate zaliczkowa dla danego lokalu nieopomiarowanego na rok (okres) naste_pny oblicza sie. na podstawie prognozowanej normy zuzycia w obiekcie (ustalonej jak w pkt. a, b,c powyzej), aktualnej ilosci osob w lokalu i ceny 1 m3 wody w roku naste_pnym. 9. W praktyce dokonuje sie. doraznych korekt oplat zaliczkowych w miare. potrzeb wyniktych z kwartalnych analiz zuzycia wody w obiekcie. Zawiadomienie o wysokosci oplat zaliczkowych na rok (okres) naste_pny, rozsytene jest do odbiorcow wody najpozniej na 14 dni przed terminem wprowadzenia zmiany. Rozdziat V. Obowiazki Spotdzielni dotycza.ce rozliczania zuzycia wody. l.do obowiazkow Spoldzielni nalezy: a/ oplombowanie wodomierza nowo instalowanego, zgloszonego do Spotdzielni przez uzytkownika, b/ kazdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody przez podanie ich aktualnej wysokosci, c/ korygowanie oplat przy kazdej zmianie cen; d/ przeprowadzenie miesie.cznych odczytow stanu licznikow glownych w budynkach (obiektach), e/ analiza miesie.cznych odczytow i bieza^cego zuzycia w poszczegolnych obiektach rozliczeniowych, f/ informowanie mieszkancow o niekorzystnej tendencji zuzycia wed^ w obiekcie rozliczeniowym, 5, 'IA'J-Z Pj^ewodniczacy >

5 g/ kontrola funkcjonowania wszystkich wodomierzy w lokalach i budynkach, vv tym licznika MPWiK, -sprawdzenie wzrokowe ogolnego stanu wodomierza, -sprawdzenie plomb legalizacyjnych, -sprawdzenie ewentualnego wyste.powania przeciekow w obre,bie wodomierza, -sprawdzenie czy wodomierz lokalowy pracuje przy poborze wody z dowolnego punktu czerpalnego, a takze czy przy odciejym doptywie wody z pionu glownego przed wodomierzem i przy otwarciu dowolnego punktu czerpalnego - naste.puje wypfyw wody. h/ kontrola oplombowania wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalach i w budynkach, i/ kontrola terminow legalizacji wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalach i w budynkach, j/ zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem licznikow glownych MPWiK oraz wodomierzy w cz^sciach wspolnych budynkow i w lokalach uzytkowych. 2. W budynkach, gdzie zbiorowy montaz wodomierzy indywidualnych zostal dokonany przez Spoldzielnie. oraz w budynkach, gdzie wszystkie wodomierze sa, wyniesione na klatki schodowe, okresowej legalizacji wodomierzy dokonuje SpoJdzielnia na koszt uzytkownikow lokali, zgodnie z obowiazuja^cymi przepisami. 3. Informacja o srednim zuzyciu wody na 1 osobe. w poszczegolnych obiektach rozliczeniowych jest przekazywana mieszkahcom w rocznym sprawozdaniu z dzialalnosci Spoldzielni. Rozdziat VI. Obowia.zki uzytkownika lokalu dotycza.ce rozliczania zuzycia wody 1. Do obowiazkow uzytkownika lokalu opomiarowanego nalezy: a/ zgfoszenie do Spoldzielni zamiaru montazu indywidualnego wodomierza celem uzgodnienia jego typu i terminu zalozenia oplombowania instalacji, b/ uzyskanie zgody Spoldzielni na ewentualne zmiany usytuowania wodomierza, c/ zabezpieczenie wodomierzy w lokalu wtasnym przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, d/ zachowanie w stanie nienaruszonym oplombowania wodomierzy, nalozonych przez producenta urza^dzenia oraz sluzby techniczne Spoldzielni, e/ zapewnienie upowaznionym przedstawicielom Spoldzielni dogodnego dost^pu do wodomierzy w celu prawidlowego odczytu i sprawdzenia plomb, f/ sprawdzanie na bieza^co dzialania wodomierza oraz niezwloczne zglaszanie do Spoldzielni faktu niesprawnosci wodomierza (braku wskazania zuzycia wody), g/ dokonywanie odczytu zuzycia wody z wodomierzy zainstalowanych w lokalu kazdorazowo w sytuaq'ach uzasadnionych i na wezwanie Spoldzielni oraz zglaszanie ich stanu do Sp-ni w wyznaczonym terminie, h/ dokonywanie legalizacji wlasnych wodomierzy w okresach okreslonych ustawa, na wlasny koszt co 5 lat, zgodnie z Prawem Energetycznym. 2. W przypadku stwierdzenia przez Spoldzielnie. niezachowania przez uzytkownika lokalu opomiarowanego obowiazkow okreslonych w pkt.l, przez caty okres zaniechania obowiazkow, rozliczanie zuzycia wody realizowane jest wedlug metody odczytu hipotetycznego, opisanej w rozdz.iii ust W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody z porninie_ciem wodomierzy lub przerobki instalacji wodociajowej przed wodomierzem, uzytkownik lokalu zostanie obciazony kosztami doprowadzenia instalaqi wodnej do stanu pierwotnego, niezaleznie od obowiazku zaplaty za zuzyta, wode. do kohca bieza^cego okresu rozliczeniowego wg metody odczytu hipotetycznego - rozdz..iii ust.10. Nielegalny pobor wody jest przestepstwem i podlega zawiadomieniu do wlasciwych organow scigania 4. W przypadku zgloszenia przez uzytkownika lokalu nieprawidlowosci dotycz^cych wskazah wodomierza lokalowego, podstawa^ do rozliczenia zuzycia wody do dnia wymiany tego wodomierza, jest tzw. odczyt zast^pczy, be^d^cy odpowiednim powi^kszeniem ostatniego odczytu rzeczywistego o 1-krotnosc sredniego miesi^cznego zuzycia w poprzednim okresie rozliczeniowym. Wadliwosc wodomierza powinna bye potwierdzona ekspertyza, wlasciwego urz^du na koszt uzytkownika. 5. Lokale mieszkalne wynajmowane w calosci lub w cz^sci, musza. obowia.zkowo posiadac wodomierze. Nie zastosowanie s\ do tego wymogu w terminie 3-ch miesie.cy od daty rozpocze.cia wynajmu, traktowane b^dzie jako zaniedbanie narazajace na szkode cztonkow Spoldzielni oraz jako nie wywiazywanie sie. z obowiazkow statutowo-regulaminowych. SEKRETARZ Pa^Adsr^

6 Rozdziaf VII Przepisy koncowe l.zwalnia sie, z optat osoby zameldowane na pobyt staty w iokalu nieopomiarowanym, jezeli osoby te sa^ zameldowane na pobyt czasowy w innym miejscu. Inne szczegolne przypadki zwolnienia od optat wymagaja, rozpafrzenia przez Zarzajd Spotdzielni. Zwolnienie od opiat powinno nastepowac na podstawie udokumentowania faktu czasowej nieobecnosci osoby, ktorej zwolnienie dotyczy. Zwolnienie z optat osoby zameldowanej lecz niemieszkajacej, moze tez nastapic na podstawie oswiadczenia dysponenta lokalu, uwiarygodnionego podpisami 2-ch najblizszych sasiadow. 2. Zaliczek za dostaw^ wody i odprowadzenie sciekow nie ustala si$ dla lokali przekazanych do dyspozycji Spotdzielni w okresie do czasu ich postawienia do dyspozyqi innego uzytkownika (w tzw. pustostanach). 3. Obowiazek zgloszenia do Spotdzielni zmiany ilosci osob zamieszkatych w lokalu spoczywa na wtascicielu lokalu lub gtownym najemcy lokalu. Nie zgtoszenie zwie,kszenia liczby osob zameldowanych na pobyt staty lub czasowy oraz nie zgtoszenie zwie,kszenia liczby osob faktycznie zamieszkatych lub powrotu osob zwolnionych z optat na podstawie ust.1, powoduje wsteczne obciazenie nalezna, Spotdzielni kwota, wraz z ustawowymi odsetkami, od momentu wystapienia okolicznosci powoduja^cych zmiane. optat. 4. Wszelkie zmiany ilosci osob, zgtoszone do Spotdzielni i maja.ce wptyw na wymiar optat, b^da, uwzgl^dnione w nast?puja.cy sposob: od 1-15-go dnia catosc miesie/znej optaty; po 15. dniu miesiaca 1/2 miesi^cz. optaty. 5. W roku kalendarzowym, w ktorym naste.puje montaz wodomierzy, uzytkownik lokalu jest rozliczany wg 2-ch systemow: oddzielnie za okres zuzywania wody nieopomiarowanej wg zasad uje_tych w rozdz. IV i oddzielnie za okres zuzywania wody opomiarowanej wg zasad w rozdz. III. Zamontowanie wodomierzy w trakcie roku nie zwalnia uzytkownika lokalu po zakohczeniu roku z koniecznosci ewentualnych doptat za nieopomiarowana. zuzyta^ ponad normq przed montazem. Regulamin zostat zatwierdzony przez Rad<? Nadzorcza. Spotdzielni Uchwata, nr 03/08/2012 z dn Regulamin wchodzi w zycie z dniem r. Z tym dniem traca, moc dotychczasowe Regulaminy stosowane w tym zakresie. Radca Prawny Sekretarz Rady Nadzorczej 4 Przewodnicza^cy Rady Nadzorczej Piotr Klara RADA NADZORCZA Spoldzielni Mieszkaniowej im. T. KoSciuszk! w Krakowie

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Definicja poj^c uzytych w Regulaminie

Definicja poj^c uzytych w Regulaminie REGULAMIN projekt uchwalony.24.04.2012 PORZADKU DOMOWEGO I ZASAD KORZYSTANIA Z LOKALI obowiqzujqcy w zasobach mieszkaniowych SM im. Tadeusza Kosciuszki w Krakowie. 1- Podstawa prawn a Regulaminu Regulamin

Bardziej szczegółowo

sposob zwyczajowo przyjety oraz w dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Ledzkiego.

sposob zwyczajowo przyjety oraz w dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Ledzkiego. Uchwata iir XXX11/239102 Rady Gminy w Zapohcach z dnia 11 wrzeania 2002 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekow na terenie gminy Zapolice Na podstawie art. 19 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej

Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej Piaski Nowe" w Krakowie 1 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wydawania identyfikatorow

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

ZSM zmienia czynsze tylko raz w roku

ZSM zmienia czynsze tylko raz w roku Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze Zabrze wrzesień/październik 2012 nr 4(4) ISSN 2084-6673 ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

UJSOLY. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników.

UJSOLY. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników. REGULAMIN NADLESNICTWA PRACY UJSOLY I 1. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników. 2. Postanowienia regulaminu pracy obowiazuja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Istebna, dnia 18 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Na Obslug? gastronomiczna XIX Dni Istebnej w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku - grill + 2 budki" na podstawie art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo