Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I"

Transkrypt

1 Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I Radom, kwiecień 2007

2 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright Humansoft Sp. z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Microsoft, MS-DOS, Windows, Visual FoxPro, SQL Server 2000, Microsoft Server Database Engine (MSDE) są zastrzeŝonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Opracowanie: Aktualizacja: Katarzyna Nadolska Tomasz Fidos Edyta Szczepanowska ElŜbieta Maruszak Radom IV, 2007 Humansoft Sp. z o. o Radom, ul. Wernera 29/31 tel/fax (048) ,

3 SPIS TREŚCI 1. SPRZEDAś DOKUMENTY SPRZEDAśY (F) OBSŁUGA FAKTUR ZALICZKOWYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW (WDT) WYDANIA NA ZEWNĄTRZ (WZ) WYFAKTUROWANIE WYDAŃ WZ ROZLICZENIE WYDAŃ ROZLICZENIE ZWROTÓW OFERTY DLA KLIENTÓW (OF) KOREKTY SPRZEDAśY (KF) ZWROTY OD KLIENTA (ZK) DOWÓZ TOWARU DO KLIENTÓW PLANY TRANSAKCJI (FAKTURY SERYJNE) CENNIK ODCZYT Z KASY FISKALNEJ ZAKUPY DOKUMENTY ZAKUPU (FZ) KOREKTY ZAKUPU (KZ) PRZYJĘCIA Z ZEWNĄTRZ (PZ) ZWROTY DO DOSTAWCÓW (ZD) ROZLICZENIA DOSTAW ROZLICZENIA ZWROTÓW FAKTURY IMPORTOWE (FI) KOREKTA FAKTURY WNT (KI) DOKUMENTY SAD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW (WNT) GOSPODARKA MAGAZYNOWA PRZYCHODY (P) ROZCHODY (R) PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE (MM) ARKUSZE SPISU Z NATURY STANY MAGAZYNOWE PRZYCHODY I ROZCHODY ZA OKRES PRZYCHODY/ROZCHODY - ANALIZA ZMIANA CENY EWIDENCYJNEJ (PC) KASA/BANK

4 4.1. DOWODY KASOWE KP/KW RAPORTY KASOWE WYCIĄGI BANKOWE KATEGORIA OPERACJI ANALIZA ZAPŁAT ROZRACHUNKI NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA STAN ROZRACHUNKÓW NA DZIEŃ DOKUMENTY ROZLICZENIOWE (RO) INNE NALEśNOŚCI (IN) INNE ZOBOWIĄZANIA (IZ) POLECENIA PRZELEWU TABELA ODSETEK NOTY ODSETKOWE WEZWANIA DO ZAPŁATY SERYJNY WYDRUK PRZELEWÓW SERYJNY WYDRUK NOT ODSETKOWYCH SERYJNY WYDRUK WEZWAŃ DO ZAPŁATY PRZYKŁADY TYPOWYCH ROZLICZEŃ W ROZRACHUNKACH REJESTRY VAT WYDRUK REJESTRÓW VAT PODSUMOWANIA PODATKU VAT DEKLARACJA VAT-UE DEKLARACJA INTRASTAT

5 1. SprzedaŜ Moduł SprzedaŜ obsługuje następujące dokumenty: 1. Dokumenty sprzedaŝy (F) 2. Korekty sprzedaŝy (KF) 3. Wydania na zewnątrz (WZ) 4. Zwroty od klientów (ZK) 5. Oferta dla klientów (OF) 6. Zlecenia usługowe (ZU) Opcja ta zawiera równieŝ pewne funkcje związane ze sprzedaŝą, usprawniające i przyśpieszające jej proces. Są to: - Plany transakcji (faktury seryjne) - Planowanie dowozu towaru do klienta - Rozliczenie wydań towaru - Generowanie cenników - Odczytywanie danych z kas fiskalnych 5

6 1.1. Dokumenty sprzedaŝy (F) Mianem dokumentów sprzedaŝy (F) określa się: - Faktury VAT - Paragony - Faktury eksportowe - Rachunki zwykłe (noty handlowe) Podział dokumentów sprzedaŝy dokonuje się w opcji Definicje dokumentów. Program zakłada domyślnie dwa rejestry sprzedaŝy nazywając je kolejno: - F /1 - Faktury VAT - F /2 - Paragony Praktyczne przykłady innej definicji rejestrów sprzedaŝy patrz rozdział WdroŜenie Dokument sprzedaŝy - formularz Dodając nowy dokument sprzedaŝy pojawia się poniŝszy formularz. patrz Podręcznik Opis Systemu ->rozdział Dokumenty > Tworzenie nowego dokumentu 6

7 Dane nagłówkowe charakterystyczne dla dokumentu sprzedaŝy Przycisk Pozostałe dane na dokumencie sprzedaŝy zawiera następujące pola: Data sprzedaŝy Data dokonania sprzedaŝy domyślnie jest ustawiana jako data wystawiania dokumentu. Rodzaj sprzedaŝy Określamy tu czy sprzedaŝ ma następować: - z wydaniem - bez wydania Pole to jest blokowane po przejściu do tabeli pozycji dokumentu. JeŜeli źle wybrałeś ten selektor musisz porzucić edycję lub usunąć dokument i wprowadzić go jeszcze raz. SprzedaŜ z wydaniem ma miejsce wtedy, kiedy sprzedajesz towar i jednocześnie wydajesz go z magazynu. Faktura jest w tym przypadku takŝe dokumentem rozchodowym, tj. powodującym rozchód towaru z magazynu. SprzedaŜ towaru bez wydania ma miejsce wtedy, kiedy fakturowanie następuje po lub przed wydaniem towaru dokumentami WZ. Jeśli w firmie nie występuje taki sposób sprzedaŝy, to w definicji rejestru naleŝy ustawić ten parametr oraz datę sprzedaŝy jako niepoprawialne. Dzięki temu przyspieszysz wystawianie faktur. 7

8 Rozliczenie zaliczek Znacznik Rozliczenie zaliczek stosujemy przy tworzeniu faktury rozliczającej zaliczki. Zaznaczenie znacznika pozwoli nam przywołać ofertę lub zamówienie (jeŝeli posiadamy moduł Zamówień) na podstawie, których powstały faktury zaliczkowe oraz tworzona faktura rozliczająca. Waluta i kurs danej transakcji Pole to podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu. Poziom cen W polu tym pojawia się opcja umoŝliwiająca wybór poziomu cen dla danego dokumentu. Zawiera ona poziomy cen bazowych dostępne w danym magazynie oraz podstawowy poziom cen bazowych. Tylko operatorzy posiadający uprawnienia MoŜe zmieniać ceny sprzedaŝy mogą zmienić poziom cen dodatkowych zdefiniowanych dla danego magazynu. Poziom cen moŝe być ustawiony równieŝ domyślnie dla danego magazynu. Wybór domyślnego poziomu cen na dokumencie odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: w pierwszej kolejności wybrany zostanie poziom przypisany kontrahentowi jeŝeli kontrahent nie ma przypisanego poziomu cen, zostanie wybrany domyślny poziom cen bazowych w bieŝącym magazynie jeŝeli bieŝący magazyn nie ma przypisanego domyślnego poziomu cen, zostanie wybrany podstawowy poziom cen towaru pobrany z tabeli Artykuły. 8

9 Rodzaj ceny Opcja wyboru rodzaju ceny: - wg ceny netto - wg ceny brutto - wg ceny zakupu PrzewaŜnie sprzedaŝ z jednego rejestru prowadzi się w jednej określonej cenie np. faktury VAT wyłączne w cenie netto, a paragony w cenie brutto. W definicji rejestru naleŝy właściwie określić rodzaj ceny oraz nadać mu atrybut niepoprawialny. Pole to podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu. Zestaw rabatów W polu tym pojawia się zestaw rabatowy przypisany kontrahentowi. Istnieje moŝliwość zmiany domyślnego zestawu. Zmiana ta będzie dotyczyła tylko aktualnie wystawianego dokumentu. Pole podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu. Sposób odbioru MoŜliwy jest wybór jednej z następujących opcji sposobu odbioru towaru: - odbiór własny - dostawa do klienta - poczta. Po wyborze opcji "dostawa do klienta" moŝliwe jest umieszczenie dokumentu na liście przewozowym w opcji Dowóz towarów do klientów. patrz Podręcznik Podstawowy Część I -> rozdział SprzedaŜ > Dowóz towarów do klienta Akwizytor Selektor ten zawiera listę akwizytorów (pracowników) zdefiniowanych w opcji Kartoteki -> Pracownicy. Jeśli prowadzisz sprzedaŝ poprzez akwizytorów, to kaŝdej fakturze moŝna przypisać odpowiednią osobę. Na liście pracowników która jest wyświetlana przy próbie podpięcia akwizytora, znajdują się tylko ci pracownicy którzy mają uaktywniony w kartotece znacznik Handlowiec. Pozostali pracownicy nie będący akwizytorami nie są widoczni na liście. Wstępnie akwizytor jest proponowany z danych kontrahenta. Informacja ta moŝe być uŝyta w trakcie filtrowania oraz w analizie sprzedaŝy. Ponadto informacja o akwizytorze trafia do rozrachunków. Pole podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu. Odbiorca JeŜeli kontrahent posiada kilka oddziałów, uaktywnia się moŝliwość wyboru oddziału, który będzie odbiorcą artykułu. Pole podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu. Trasa Trasa jest wstępnie pobrana z danych klienta. Opcja potrzebna przy planowaniu dowozu towaru do klienta 9

10 patrz Podręcznik Podstawowy Część I -> rozdział SprzedaŜ > Dowóz towarów do klienta Do zlecenia usługowego Wypełnione pole świadczy o realizowaniu wybranego zlecenia usługowego. Pozycje dokumentu sprzedaŝy Ilość Po właściwym wybraniu artykułu kursor ustawia się w polu Ilość. Towar moŝe mieć zadeklarowaną ilość jednostek w opakowaniu podstawowym. W takim przypadku dostępne są właściwe pola. Sprzedając na przykład 25 szt. towaru pakowanego po 12 szt. moŝna wpisać zarówno 25 w pole ilość, jak i 2 opakowania i 1 szt. Program przelicza automatycznie jednostki na opakowania i odwrotnie. Cena i rabat Program pobiera cenę artykułu z pola cena netto lub cena brutto (wg ustawień w definicji dokumentu) z poziomu cen bazowych wybranych dla nagłówka dokumentu. Ponadto dokonuje automatycznego naliczenia rabatu wg tabeli przypisanej danemu kontrahentowi. Operator ma moŝliwość zmiany poziomu cen bazowych (wybór jest taki sam jak dla nagłówka dokumentu), ale musi posiadać uprawnienia: MoŜe zmieniać ceny sprzedaŝy Jeśli operator nie ma prawa zmiany cen sprzedaŝy, to pola cena oraz rabat są dla niego niedostępne. W przeciwnym razie moŝna skorygować rabat. MoŜna równieŝ wpisać cenę z palca, a program policzy rabat. Jeśli wpisana cena jest 10

11 mniejsza od ostatniej ceny zakupu program wyświetli stosowny komunikat, chyba, Ŝe w parametrach globalnych nakazano wyłączenie tego komunikatu. Kalkulator jednostek miar Kalkulator jednostek miar jest narzędziem pomocniczym do przeliczania ilości z jednostek dodatkowych do jednostki podstawowej. Okno zawiera listę dodatkowych jednostek miar dla danego artykułu wraz z przelicznikiem do jednostki podstawowej. W polu ILOŚĆ wpisujemy ilość w jednostkach dodatkowych, natomiast przeliczoną i zsumowaną ilość, w jednostkach magazynowych, otrzymujemy w polu Razem w jednostkach magazynowych. Kalkulator wyposaŝony jest równieŝ w mechanizm umoŝliwiający rozłoŝenie najkorzystniej jednostki podstawowej na jednostki pozostałe. Wpisujemy wtedy ilość w polu Razem w jednostkach magazynowych, wciskamy opcję RozłóŜ najkorzystniej i program rozkłada nam ilości na poszczególne jednostki dodatkowe. Pozostałą ilość, której nie udało się rozłoŝyć widzimy w polu Reszta w jednostkach magazynowych. Np. klient chce kupić pewna ilość artykułu w jednostce podstawowej. Artykuł mamy pakowany np. w kartony i palety. Wpisujemy te ilość w pole Razem w jednostkach magazynowych, rozkładamy najkorzystniej i mamy podaną informację ile musimy wydać mu palet, kartonów i sztuk luzem. Kalkulator zawiera równieŝ kontrolę ilości rozchodów dotyczącą dokumentów MM. SłuŜą do tego pola: Nie więcej niŝ pokazuje nam największa ilość jaką moŝemy rozdysponować i dotyczy wszystkich dokumentów. 11

12 Nie mniej niŝ dotyczy przede wszystkich dokumentów MM i pokazuje ilość minimalna jaka mamy do rozdysponowania. Dotyczy przede wszystkim artykułów na które została dokonana rezerwacja z danej MM. Nie moŝemy edytując dokument MM zmniejszyć rozchodu poniŝej rezerwacji oraz tego co juŝ zostało sprzedane. Na pozostałych dokumentach będzie pokazywana wartość 0. Kalkulacja ceny Przycisk ten umoŝliwia dodatkowe skalkulowanie ceny sprzedaŝy dla aktualnej transakcji. MoŜesz tu ustalić cenę sprzedaŝy na podstawie ostatniej ceny zakupu powiększonej o procentowy narzut oraz marŝę. Dodatkowy opis Dowolny tekst np. numer fabryczny, który zostanie zapamiętany przy pozycji i moŝe zostać umieszczony na wydruku. Przycisk Następny kończy dodawanie bieŝącego artykułu i pozwala na dodanie kolejnego. Przycisk OK zamyka formularz dodając bieŝący artykuł do faktury. JeŜeli dokument jest rozchodowy, to po wybraniu przycisku Następny lub OK realizowany jest rozchód towaru z bieŝącego magazynu. Przycisk Wróć przerywa dodawanie pozycji. Pozycje dokumentu sprzedaŝy mogą być automatycznie pobrane (opcja Operacje): - ze schowka (Pobierz dokument ze schowka) 12

13 patrz Podręcznik Opis systemu -> rozdział Dokumenty Schowek dokumentów - z innego dokumentu pochodzącego z programu - z kolektora danych (Pobierz dane z kolektora) patrz Podręcznik Opis systemu ->rozdział Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi - Kolektory danych - z dokumentu WZ (Przywołaj niewyfakturowane WZ) patrz Podręcznik Podstawowy Część I -> rozdział SprzedaŜ Wyfakturowanie wydań) W opcji Operacje znajdziesz równieŝ następujące funkcje: - Popraw artykuł umoŝliwia poprawienie definicji (symbol, nazwy itp.) wskazanego na dokumencie artykułu - Usuń pozycje z ilością 0 usuwa z dokumentu wszystkie pozycje z ilością 0. Funkcja pomocna, gdy korzystasz z realizacji zamówień a w trakcie realizacji nie udało się dokonać rozchodu. - Rabat na wybrane pozycje umoŝliwia wpisanie dodatkowego rabatu dla wybranych pozycji dokumentu - Numery seryjne umoŝliwia sprawdzenie, dodanie lub zmodyfikowanie numerów seryjnych dla danego artykuły - ŚcieŜka magazynowa pozwala prześledzić ścieŝkę artykułu, od zamówienia na sprzedaŝ po przychód 13

14 Osoba upowaŝniona Imię i nazwisko osoby upowaŝnionej do przyjmowania dokumentu VAT. Dane wpisane w to pole w trakcie wystawiania faktury zostaną automatycznie dodane do kartoteki Kontrahenta (zakładka Osoby). MoŜemy równieŝ wskazać osobę upowaŝnioną z listy osób, jakie znajdują się w kartotece Kontrahenta. Płatność W oknie tym moŝna udzielić rabatu procentowego dla całej faktury. Program przelicza ponownie wszystkie ceny przy poszczególnych pozycjach faktury. Wybiera się tu równieŝ formę płatności, określa termin zapłaty poprzez podanie ilości dni lub konkretnej daty, wskazuje rachunek, na który ma być dokonana wpłata oraz ustala, z kim ma być dokument rozliczony. System dostarcza następujących sposobów rozliczania z: - kontrahentem (tak zdarza się jeśli np. przy zakupie dostawca daje dyspozycję zapłaty na konto innego podmiotu w związku ze wzajemnymi z nim rozrachunkami) - pracownikiem (w ten sposób rozlicza się głównie faktury kosztowe z zaliczki pracownika) - urzędem - innym podmiotem - właścicielem Istnieje moŝliwości wyboru dwóch form płatności. UmoŜliwiono zapłatę części dokumentu gotówką (opcja Zapłata gotówką w kasie) oraz wskazanie dla pozostałej do rozliczenia kwoty drugiej formy płatności (np. przelew, karta płatnicza). Jednocześnie moŝna rozliczyć przedpłatę. W przypadku rozliczenia przedpłat wskazuje się z listy przedpłaty, które z danym dokumentem naleŝy rozliczyć. Przykład Kontrahent wpłacił zaliczkę w wysokości 100 zł (dokument KP). Zakupiony towar opiewa na kwotę 2350zł brutto. Klient do kasy wpłaca gotówkę w wysokości 900 zł. Na pozostałą kwotę otrzymuje przelew. Sprzedawca rejestrując sprzedaŝ towaru na kwotę 2350 zł w opcji Płatność podaje w polu Zapłata gotówką w kasie 900 zł, a w opcji Rozliczenie przedpłat rozlicza przedpłatę wskazując dokument KP (100 zł). Program wyliczy wówczas róŝnicę, jaka pozostaje kontrahentowi do zapłaty przelewem tj zł. JeŜeli kontrahent nie miał przypisanej formy płatności przelew, wówczas sprzedawcy pozostaje wskazać właściwą formę płatności i bank. Kwota zapłaconej gotówki (900 zł) trafia bezpośrednio do raportu kasowego, a kwota 1350 zł przechodzi na rozrachunki z kontrahentem. 14

15 W opcji Podstawowe tabele -> Formy płatności definiuje się pozostałe formy, takie jak np.: - P14 - przelew 14 dni - O7 - płatność odroczona o 7 dni itp. W przypadku, gdy kontrahent ma przypisaną formę płatności, jest ona proponowana dla wszystkich jego faktur. W kartotece Kontrahenta w danych dodatkowych ustala się czy klient płaci gotówką w kasie czy teŝ otrzymuje inną formę płatności np. przelew. Ustalona forma płatności proponuje się na dokumentach rozrachunkowych. Jeśli wybrano formę płatności, oznaczoną w definicji jako "zapłata przez bank" to uaktywni się selektor z rachunkami bankowymi. Zostanie zaproponowany rachunek oznaczony w definicji jako "Domyślny", lub pierwszy z listy, jeśli nie zdefiniowano rachunku domyślnego. Warto zajrzeć do aktualnego Stanu rozrachunków szczególnie, gdy mamy podjąć decyzję o wydłuŝeniu płatności lub udzieleniu rabatu. Wydruk fiskalny Przycisk ten jest dostępny wtedy, kiedy dany rejestr sprzedaŝy jest zdefiniowany jako Fiskalny. Dokument wydrukowany na drukarce fiskalnej staje się niemodyfikowalny. Jedynie administrator ma prawo modyfikacji, ale jest ostrzegany odpowiednim komunikatem. Ponowny wydruk dokumentu jest moŝliwy jedynie po autoryzacji. Drukuj Wydruk dokumentu na zwykłej drukarce. Pamiętaj, Ŝe dokumenty wydrukowane fiskalnie moŝesz wydrukować ponownie na zwykłej drukarce Przegląd / poprawianie / usuwanie dokumentu sprzedaŝy Aby poprawić lub tylko przejrzeć dokument naleŝy go odnaleźć w tabeli i uŝyć opcji Popraw. Przy poprawianiu dokumentu obowiązują ogólne zasady opisane w rozdziale Dokumenty. Aby usunąć dokument naleŝy go odnaleźć w tabeli i uŝyć opcji Usuń. Patrz rozdział Dokumenty -> Poprawianie / Usuwanie dokumentu 15

16 1.2. Obsługa faktur zaliczkowych Istnieją sytuacje, w których otrzymujemy zamówienie od klienta wraz z zaliczką na zrealizowanie danego zamówienia. Wg aktualnie obowiązujących przepisów fakturę moŝemy wystawić dopiero w momencie pełnej płatności. W takich sytuacjach korzystamy z faktur zaliczkowych. Na kaŝdą zaliczkę wystawiamy tzw. fakturę zaliczkową, a w chwili pełnej płatności fakturę rozliczającą, która uwzględnia wszystkie zaliczki do danego zamówienia i wylicza kwotę pozostałą do zapłacenia. Obieg dokumentów przy rejestracji faktury zaliczkowej rozpoczynamy od rejestracji oferty dla klientów (lub zamówienia na sprzedaŝ jeŝeli mamy wykupiony moduł Zamówień). Stanowi ona jakby kontrakt, na który powołujemy się przy wystawianiu faktur zaliczkowych oraz faktury rozliczającej. Nie musi to być osobny rejestr przeznaczony tylko do zaliczek, ale stworzenie takiego rejestru ułatwi dalszą pracę w systemie. Na ofercie wybieramy artykuł i podajemy wartości Rejestracja faktury zaliczkowej Aby zarejestrować fakturę zaliczkową naleŝy stworzyć nowy rejestr faktur sprzedaŝy. W tym celu w opcji Administracja -> Definicje dokumentów naleŝy dodać nowy rejestr dokumentów sprzedaŝy i w opcji Rodzaj dokumentu wybrać Faktura i zaznaczyć znacznik Zaliczka. Jako pozycję faktury zaliczkowej moŝemy wskazać jedynie pozycje księgowe. W tym celu naleŝy 16

17 utworzyć nową pozycję księgową Zaliczka (Kartoteki -> Artykuły). Pozycja ta będzie wybierana na fakturach zaliczkowych. W momencie zarejestrowania oferty i otrzymania zaliczki naleŝy zarejestrować fakturę zaliczkową. Fakturę naleŝy wystawić z wcześniej utworzonego rejestru faktur zaliczkowych, a następnie w opcji Zamówienie wskazać ofertę, której będzie dotyczyć przedpłata. Jako pozycję faktury zaliczkowej wskazujemy wcześniej stworzoną pozycję księgową Zaliczka. Przy wyborze pozycji w opcji Cena wpisujemy kwotę zaliczki. Program umoŝliwia wystawienie kilku faktur zaliczkowych do jednej oferty. Wydruk faktur zaliczkowych zawiera oprócz własnych pozycji równieŝ pozycje oferty oraz numery i kwoty wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych do tej oferty. 17

18 Rejestracja faktury rozliczającej Fakturę rozliczającą faktury zaliczkowe naleŝy wystawić ze zwykłego rejestru faktur sprzedaŝy z zaznaczeniem znacznika Rozliczenie zaliczek. Zaznaczenie tego znacznika uaktywni opcje wskazania oferty, którą będziemy rozliczać. Wskazanie oferty i przejście do okna pozycji spowoduje automatyczne przywołanie pozycji znajdujących się na tej ofercie oraz faktur zaliczkowych, jakie zostały do tej oferty wystawione. System wyliczy automatycznie kwotę pozostałą do zapłaty. MoŜliwe jest równieŝ częściowe rozliczanie zaliczek w sytuacji, gdy kontrahent zapłaci z góry zaliczkę za całość transakcji, a fakturowanie będzie odbywać się etapami wraz z dostawami towarów lub wykonania etapu usługi. W tej sytuacji trakcie wystawiania faktury rozliczającej, pojawi się tabela zawierająca artykuły z oferty. Przy kaŝdym z artykułów moŝemy wpisać ilość jaką chcemy rozliczyć daną fakturą rozliczającą. 18

19 Wydruk faktury rozliczeniowej zawiera oprócz pozycji pobranych z oferty równieŝ pozycje rozliczające zaliczki łącznie z numerami dokumentów i kwotami pomniejszającymi wysokość faktury zaliczkowej o pobrane wcześniej zaliczki. 19

20 1.3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) Transakcje eksportowe i importowe wewnątrz UE po wejściu Polski do UE zostały zastąpione pojęciami WDT - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów; WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Pojęcie eksportu i importu odnoszą się jedynie do transakcji z podmiotami pozaunijnymi. W celu zarejestrowania faktury sprzedaŝy z transakcją wewnątrzunijną naleŝy: 1. W opcji Administracja -> Definicje dokumentów utworzyć nowy rejestr faktur sprzedaŝy a następnie wybrać w opcji Rodzaj dokumentu transakcję Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). 2. W opcji SprzedaŜ -> Dokumenty sprzedaŝy naleŝy dodać nowy dokument i wybrać nowo utworzony rejestr faktur WDT. 3. Formularz faktur WDT jest formularzem faktur krajowych. NaleŜy dodatkowo wybrać w Pozostałych danych Walutę oraz Kurs. Charakterystyczna dla faktur wewnątrzunijnych jest zakładka w nagłówku dokumentu Dane Intrastat. Zawiera ona informacje na temat kraju przeznaczenia, rodzaju transakcji i transportu oraz miejsca dostawy. W tym miejscu moŝemy równieŝ wskazać z jaka datą dany dokument ma trafić do deklaracji Intrastat. Zmiany daty moŝemy równieŝ dokonać dodatkowo na liście dokumentów pod klawiszem F12, gdzie znajduje się opcja Zmiana daty w deklaracji Intrastat Zakładka Dane Intrastat pojawia się równieŝ przy kaŝdej pozycji dokumentu. Wypełnienie tych danych pozwoli nam na prawidłowe wypełnienie deklaracji Intrastat. 20

21 patrz rozdział Rejestry VAT Deklaracja Intrastat 1.4. Wydania na zewnątrz (WZ) Dokumenty WZ stosujemy głównie w celu późniejszego wyfakturowania wydanych towarów. Program pozwala stosować dokumenty WZ, a następnie dokonywać grupowego fakturowania wydań przy pomocy jednej faktury. patrz rozdział SprzedaŜ > Wyfakturowanie wydań Wydanie na zewnątrz - formularz Formularz Wydania na zewnątrz ma prawie wszystkie charakterystyczne cechy dokumentu sprzedaŝy (tylko niektóre pola są nieaktywne). patrz rozdział SprzedaŜ > Dokumenty sprzedaŝy > Dokument sprzedaŝy- formularz 21

22 1.5. Wyfakturowanie wydań WZ Aby wyfakturować wydania WZ, czyli wystawić fakturę do wcześniejszych wydań, uŝyj funkcji Przywołaj niewyfakturowane WZ z opcji Operacje w tabeli pozycji dokumentu sprzedaŝy. Opcji tej naleŝy uŝyć zanim dodasz jakikolwiek towar do faktury. Później opcja staje się niedostępna. Faktura musi być koniecznie dokumentem nierozchodowym (bez wydania towaru). Program odszuka wszystkie niewyfakturowane wydania do danego klienta i umoŝliwi automatyczne sporządzenie dokumentu na podstawie jednego lub kilku dokumentów WZ. Funkcja Przekształć dokument pozwala przekształcić dokument WZ w fakturę sprzedaŝy (F). Po zakończeniu operacji przekształcania system przedstawia informację na temat numeru wygenerowanej faktury z moŝliwością jej podejrzenia i wydrukowania. Procedurze przekształcania moŝe zostać poddanych kilka dokumentów WZ lub pojedynczy dokument. Funkcja Drzewo przekształceń dostępna w opcji Operacje pozwala nam sprawdzić na jakim jesteśmy etapie procesu sprzedaŝy. Pokazuje łańcuch dokumentów przekształcanych. Aby umoŝliwić przekształcanie dokumentów WZ naleŝy w definicji rejestru w parametrze Przekształcany w dokument wskazać: rodzaj dokumentu, w jaki zostanie przekształcony dokument WZ oraz domyślny rejestr dokumentu dla przekształceń, który w razie potrzeby moŝe zostać zmieniony w trakcie rejestracji dokumentu w opcji Pozostałe dane. 22

23 Funkcja Przekształć dokument pozwala dodać do faktury powstałej w wyniku przekształcenia, usługę lub pozycję księgową. Jest to istotne w przypadku, gdy do dokumentu sprzedaŝy trzeba doliczyć dodatkowe koszty związane np. z usługą transportową. Podobną funkcjonalność posiadają dokumenty powstałe w wyniku wyfakturowania WZ Niewyfakturowane wydania WZ Tabela zawiera niewyfakturowane wydania (WZ) danego klienta. Klawiszem spacji moŝna zaznaczać WZ-ty do wyfakturowania. MoŜemy równieŝ przefiltrować dokumenty. Zaznacz wszystkie WZ Przyciska zaznacza wszystkie pozycje, jakie są w tabeli. Usuń znaczniki Wybór tego przycisku usuwa wszystkie znaczniki. Wyfakturuj zaznaczone WZ Dokonuje wyfakturowania wybranych dokumentów WZ. W trakcie program zadaje pytanie: W jaki sposób ustalić ceny sprzedaŝy? Program moŝe pobrać ceny sprzedaŝy wprost z dokumentów WZ. Jeśli wydano wielokrotnie ten sam towar, to w takim przypadku na fakturze pojawi się on w tylu pozycjach ile było róŝnych cen sprzedaŝy. Jeśli wybierzemy odpowiedź Przeliczyć ponownie, to kaŝdy towar wystąpi tylko raz na fakturze, a jego cena zostanie pobrana wg aktualnego cennika dla danego klienta. 23

24 Dla tak sporządzonej faktury program nie pozwoli usunąć Ŝadnej pozycji, ani poprawić ilości wyfakturowanego towaru (fakturowaniu podlega cały dokument WZ). W pole uwag faktury przepisywane są numery wszystkich wyfakturowanych dokumentów WZ. Do faktury przepisywane są z dokumentów WZ wartości w cenie zakupu. Dzięki temu faktura zawiera wszystkie informacje o procesie sprzedaŝy, łącznie z zyskiem jaki osiągnięto. Księgowaniu mogą podlegać zarówno oba dokumenty (WZ i faktura) jak i sama faktura Rozliczenie wydań Opcja ta pozwala skojarzyć faktury sprzedaŝy towarów w wariancie bez wydania z dokumentami WZ. UŜywamy jej wtedy, kiedy najpierw powstaje faktura sprzedaŝy, a następnie dokumenty WZ (nie moŝna zastosować wyfakturowania wydań). Przyjęte zostało załoŝenie, Ŝe rozliczana jest pojedyncza faktura, do której moŝna przypiąć wiele dokumentów WZ. Warunkiem dokonania rozliczenia jest zgodność ilościowa artykułów występujących na fakturze sprzedaŝy i skojarzonych z nią dokumentów (WZ). UŜycie funkcji Rozlicz powoduje przede wszystkim obliczenie kosztu sprzedaŝy poprzez przeniesienie go z dokumentów WZ na fakturę. W momencie rozliczania sprawdzana jest ilościowa zgodność pozycji faktury z pozycjami dokumentów WZ. Zarówno faktura jak i skojarzone z nią WZ stają się niepoprawialne. Funkcja Usuń rozliczenie spowoduje odwraca cały proces i dokumenty stają się poprawialne Rozliczenie zwrotów Opcja ta pozwala skojarzyć korekty faktury sprzedaŝy towarów z dokumentami ZK. UŜywamy jej wtedy, kiedy najpierw powstaje korekta faktury sprzedaŝy (bez korekty stanu magazynu), a następnie dokumenty ZK. Funkcja ta działa na takich samych zasadach jak rozliczenie wydań. Rozliczana jest pojedyncza korekta, do której moŝna przypiąć wiele dokumentów ZK. Warunkiem dokonania rozliczenia jest zgodność ilościowa artykułów występujących na korekcie sprzedaŝy i skojarzonych z nią dokumentów (ZK). Zarówno korekta jak i skojarzone z nią ZK stają się niepoprawialne. Funkcja Usuń rozliczenie odwraca cały proces i dokumenty stają się poprawialne. 24

25 1.8. Oferty dla klientów (OF) Oferta dla klienta jest dokumentem podobnym do faktury i moŝe wystawiona zostać w walucie (cała oferta w jednej walucie lub poszczególne pozycje oferty w róŝnych walutach). W przeciwieństwie do faktury nie dokonuje jednak rozchodu towarów z magazynu, nie wpływa na rozrachunki ani nie wchodzi do rejestru VAT. MoŜna ją traktować równieŝ jako tak zwaną fakturę pro forma. Najlepiej w takim przypadku załoŝyć osobny rejestr np. OF/PRO Faktury proforma. Status Dokumenty OF wyposaŝone są w statusy, które umoŝliwiają uzyskanie informacji na temat zarejestrowanych, potwierdzonych i odrzuconych ofert. Rodzaje statusów w dokumentach OF: nie weryfikowane - status nadawany automatycznie po utworzeniu dokumentu potwierdzone nadawany przez operatora odrzucone nadawany przez operatora. Po wyborze tego statusu program pozwala określić przyczyny odrzucenia. 25

26 Program umoŝliwia przy pomocy funkcji Przekształć dokument, przekształcić ofertę w zamówienie na sprzedaŝ (ZS), dokument WZ lub fakturę sprzedaŝy (F). Funkcja Drzewo przekształceń dostępna w opcji Operacje pozwala nam sprawdzić na jakim jesteśmy etapie procesu zamówień. Pokazuje łańcuch dokumentów przekształcanych. Aby umoŝliwić przekształcanie dokumentów OF naleŝy w definicji rejestru w parametrze Przekształcany w dokument wskazać: domyślny rodzaj dokumentu, w jaki zostanie przekształcony dokument OF oraz domyślny rejestr dokumentu dla przekształceń. Ustawienia te UŜytkownik moŝe zmieniać w trakcie rejestracji dokumentu w opcji Pozostałe dane Korekty sprzedaŝy (KF) Mianem korekt sprzedaŝy w programie określa się faktury korygujące z tytułu: - zwrotu towaru - obniŝenia ceny - podwyŝszenia ceny - zmiany stawki VAT Korekta sprzedaŝy - formularz Dodając nową korektę sprzedaŝy pojawia się poniŝszy formularz. 26

27 Dane nagłówkowe charakterystyczne dla korekty sprzedaŝy Tytuł korekty Selektor tytułu korekty: - zwrot towaru - obniŝenie ceny - podwyŝszenie ceny - zmiana stawki VAT Do dokumentu Wybór, czy faktura korygowana istnieje w systemie, czy nie. Nr dokumentu korygowanego W przypadku gdy korygowany dokument istnieje w systemie - przywołana zostanie lista faktur wybranego kontrahenta. Po wyborze dokumentu z listy zostanie przepisana z niego data wystawienia oraz rodzaj ceny. Jeśli korygowany dokument nie istnieje w systemie (faktura sprzed zainstalowania programu lub z poprzedniego roku) pole to naleŝy wypełnić ręcznie. Data dokumentu korygowanego W przypadku gdy dokument korygowany istnieje w systemie w to miejsce zostanie przepisana data wystawienia faktury. Korekta stanu magazynu MoŜliwość jednoczesnej korekty stanów magazynowych. Selektor jest dostępny tylko wówczas, gdy faktura korygowana istnieje w systemie i jest fakturą rozchodową oraz gdy korekta faktury jest w wariancie Zwrot towaru. Jeśli wybrana została opcja Bez korekty stanu magazynu, to celem 27

28 skorygowania stanu magazynowego naleŝy dodatkowo sporządzić dokument ZK. JeŜeli korekta dotyczy dokumentu nieistniejącego w systemie i chcesz przyjąć zwracany towar na magazyn, przyjmij go dokumentem PZ. Na taką okoliczność warto załoŝyć nowy rejestr dokumentów PZ. Wg ceny Rodzaj ceny: 'netto', 'brutto'. W przypadku, gdy faktura korygowana istnieje w systemie, w to miejsce zostanie przepisany rodzaj ceny, wg której została ona wystawiona. Pozycje korekty sprzedaŝy JeŜeli korekta dotyczy dokumentu istniejącego w systemie to w pozycjach korekty przywoływane są tylko artykułu z dokumentu korygowanego. W zaleŝności od tego z jakiego tytułu wypisujemy korektę, podczas wprowadzania pozycji na dokumencie, widzimy róŝne okienka: Korekta z tytułu obniŝenia /podwyŝszenia ceny Cena netto/brutto z faktury Cena jednostkowa artykułu ( netto, brutto - typ ustalony na dokumencie). W przypadku korekty do dokumentu istniejącego pole jest niedostępne, gdyŝ pobierane automatycznie z faktury sprzedaŝy. Procent korekty (-/+) Procent korekty udzielonej od ceny jednostkowej. Korekta jednostkowa netto/brutto Kwota o jaką zostaje obniŝona/podwyŝszona cena jednostkowa sprzedaŝy. Wystarczy wypełnić jedno z pól, albo podać procent korekty albo kwotę, drugie zostanie policzone automatycznie. 28

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.12. systemu humansoft Corax. Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.

Opis funkcjonalności wersji 3.12. systemu humansoft Corax. Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft. Opis funkcjonalności wersji 3.12 systemu humansoft Corax Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail: biuro@humansoft.pl 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja 3.12.002

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji LABORATORIUM 5 Informatyka w turystyce i rekreacji REZERWACJE WŁASNE i AGENCYJNE Moduł rezerwacji automatyzuje niemal wszystkie procesy związane ze sprzedaŝą imprezy turystycznej i tworzoną przy tym dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 13.0 Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA Copyright 2006 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Dokumenty - ruch towaru

Dokumenty - ruch towaru Dokumenty - ruch towaru Autor: Tomasz Zasadziński Data: luty, 2007 Spis treści WSTĘP... 2 WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW A SKUTEK MAGAZYNOWY... 2 WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I MAGAZYNOWYCH DLA FIRM W UKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax Wersja 3.09.012 z dnia 23.06.2008 Wersja 3.09.010 z dnia 02.06.2008 Wersja 3.09.008 z dnia 15.05.2008 Wersja 3.09.006 z dnia 07.05.2008 Wersja 3.09.012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1 Symfonia Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla uŝytkowników Subiekta 5 Euro dotyczący zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.01.2011r.

Poradnik dla uŝytkowników Subiekta 5 Euro dotyczący zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.01.2011r. Poradnik dla uŝytkowników Subiekta 5 Euro dotyczący zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.01.2011r. Od 1 stycznia 2011r. wchodzi w Ŝycie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Różnice Corax ->MiniCorax

Różnice Corax ->MiniCorax Różnice Corax ->MiniCorax Poniżej przedstawiamy listę funkcjonalności, których MiniCorax nie będzie posiadał w stosunku do Coraxa 1. Podstawowe cechy MiniCoraxa a) Pakiet podstawowy zawiera tylko 1 stanowisko

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od początku 2011 roku zaczną obowiązywać

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K.

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K. Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft HermesSQL wersja 3.10.007 z dnia 02.10.2008 wersja 3.10.006 z dnia 03.09.2008 wersja 3.10.005 z dnia 13.08.2008 wersja 3.10.004 z dnia 24.07.2008 wersja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Moduł: SprzedaŜ detaliczna Wersja programu: 4.5 Spis treści 13 SprzedaŜ detaliczna... 13.4 13.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 13.4 13.2 Operacje dostępne

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Wersja 3.15 Radom, sierpień 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft HermesSQL Wersja 3.09.012 z dnia 23.06.2008 Wersja 3.09.010 z dnia 02.06.2008 Wersja 3.09.008 z dnia 15.05.2008 Wersja 3.09.006 z dnia 07.05.2008 Wersja

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT)

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo