8.2 Instrukcje wypełniania formularzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8.2 Instrukcje wypełniania formularzy"

Transkrypt

1 Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.2 Instrukcje wypełniania formularzy Instrukcja wypełniania wniosków o płatność Instrukcja wypełniania tabeli rozliczenia kwoty projektu dla wniosków o płatność pośrednią Instrukcja wypełniania tabeli rozliczenia kwoty projektu dla wniosków o płatność końcową

2 8.2.1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ DLA OSI PRIORYTETOWEJ I-VIII I DZIAŁANIA 9.3 Z WYŁACZENIEM OSI II W RAMACH MRPO UWAGI OGÓLNE 1. Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną w umowie o dofinansowanie lub decyzji/uchwale. 2. Na podstawie wniosku o płatność beneficjent wnioskuje o przyznanie dofinansowania ze środków publicznych wyliczenia kwoty odpowiadającej tej części dofinansowania, która odpowiada wkładowi wspólnotowemu dokonuje instytucja odpowiedzialna za weryfikację wniosków o płatność (jako iloczyn kwoty wydatków uznanych za kwalifikowalne, procentowego udziału dofinansowania w kwocie wydatków kwalifikowalnych określonego w umowie o dofinansowanie lub uchwale oraz udziału środków UE w dofinansowaniu określonego dla danego działania w szczegółowym opisie priorytetu). 3. Formularz wniosku o płatność stanowi wzór dokumentu, który pod żadnym pozorem nie może być modyfikowany przez beneficjenta za wyjątkiem punktu 11, punktu 12, punktu 12a, punktu 14, punktu 16, które można rozszerzać o dodatkowe wiersze oraz punktu 21, w którym należy wymienić dodatkowe dokumenty, zgodnie z treścią tego punktu, w razie zaistnienia takiej sytuacji. 4. Pola zaznaczone na szaro nie są wypełniane przez beneficjenta. Wypełnia je pracownik instytucji dokonującej weryfikacji wniosku złożonego przez beneficjenta. Wspomniane pola zamieszczone być mogą w wersji papierowej wniosku lub stanowić załącznik do listy sprawdzającej wniosku, stanowiąc ślad rewizyjny w procesie weryfikacji wniosku o płatność. 5. Kwoty wykazywane we wniosku o płatność oraz załącznikach należy podawać w PLN. 6. W sytuacji, gdy od momentu złożenia poprzedniego wniosku o płatność do momentu, w którym mija termin złożenia kolejnego wniosku zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub decyzji/uchwały, w projekcie nie poniesiono wydatków, beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność zawierającego informacje o postępie rzeczowym projektu. 7. Wniosek o płatność służy: 1) wnioskowaniu o przyznanie dofinansowania w formie zaliczki (beneficjent w nagłówku dokumentu wybiera opcję wniosek zaliczkowy i wypełnia poz. 1-8, 10, 15, 18, 20, 21 (poz. 21 wypełniana jest poprzez skreślenie załączników nie dołączonych do wniosku)), przy czym przekazanie pierwszej transzy dofinansowania w formie zaliczki może nastąpić na podstawie umowy o dofinansowanie decyzji/ uchwały (jeśli tak stanowi); 2) rozliczeniu środków przekazanych beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych z ewentualnym wnioskowaniem o kolejne transze środków (beneficjent w nagłówku dokumentu wybiera opcję wniosek finansowy i wypełnia poz. 1-21); 3) wnioskowaniu o przyznanie dofinansowania stanowiącego refundację części lub całości wydatków sfinansowanych ze środków beneficjenta (beneficjent w nagłówku dokumentu wybiera opcję wniosek finansowy i wypełnia poz. 1-21); 4) rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe sfinansowanych ze środków zapisanych w budżecie danego dysponenta 2

3 (beneficjent w nagłówku dokumentu wybiera opcję wniosek finansowy i wypełnia poz. 1-9, 11-21); 5) przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu - funkcja sprawozdawcza (beneficjent w nagłówku dokumentu wybiera opcję wniosek sprawozdawczy i wypełnia poz. 1-7, (poz. 21 wypełniana jest poprzez skreślenie w zakresie załączników nie dołączonych do wniosku)) - w tym przypadku wniosek stanowi narzędzie umożliwiające właściwym instytucjom monitorowanie postępu rzeczowego projektu i pozyskanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania okresowego z realizacji programu, gromadzonych w KSI (SIMIK 07-13). INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ* 1. Należy podać okres, za jaki składany jest wniosek w formie DD/MM/RRRR. Przy sporządzaniu pierwszych wniosków w ramach projektu: wniosku o płatność zaliczkową lub wniosku o płatność zawierającego wyłącznie dane sprawozdawcze w komórkach od... i do... należy umieścić: w polu od... datę rozpoczęcia realizacji projektu (wyjątek stanowi wniosek sprawozdawczy składany w ramach projektu, w którym data początkowa okresu realizacji przypada na dzień późniejszy niż dzień sporządzenia wniosku sprawozdawczego, wówczas w polu od... należy umieścić datę podpisania umowy o dofinansowanie/przyjęcia uchwały), w polu do... datę sporządzenia wniosku. Przy sporządzaniu kolejnego wniosku o płatność zawierającego wyłącznie dane sprawozdawcze lub wniosku o płatność zaliczkową w komórkach od... i do... należy umieścić: w polu od... datę następującą po dacie wykazanej w polu do... w poprzednim wniosku o płatność a w polu do... datę sporządzenia wniosku. W przypadku gdy wniosek o płatność zawiera wyłącznie wydatki sprzed okresu realizacji projektu, w komórce od... należy umieścić datę pierwszej płatności wykazanej w bieżącym wniosku o płatność, a w komórce do... należy umieścić datę rozpoczęcia realizacji projektu. Przy sporządzaniu wniosku o płatność zawierającego wydatki (mieszczące się w okresie realizacji projektu lub zarówno mieszczące się w okresie realizacji projektu jak i sprzed okresu realizacji projektu) w komórce od... należy umieścić datę pierwszej płatności wykazanej w bieżącym wniosku o płatność, a w komórce do... należy umieścić datę ostatniej płatności. Przy sporządzaniu wniosku o płatność końcową w komórce do... należy umieścić datę ostatniej płatności, która nie może być późniejsza niż data zakończenia projektu wskazana w umowie o dofinansowanie lub decyzji/uchwale. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność powinny dotyczyć okresu za jaki jest sporządzony wniosek. Informacja dla pracownika IZ MRPO: Pole odpowiada polu <wniosek za okres do> w module wnioski o płatność w systemie KSI SIMIK W pierwszych wierszach należy podać dane beneficjenta zgodne z umową o dofinansowanie lub decyzją/uchwałą. W dalszych wierszach należy wskazać osoby kontaktowe, właściwe do udzielenia informacji w zakresie odpowiednich części wniosku. Nie ma obowiązku podawania danych dwóch osób w przypadku, gdy jedna osoba jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno postępu finansowego jak i rzeczowego. Jeżeli dane osoby kontaktowej 3

4 pokrywają się z danymi beneficjenta, nie ma obowiązku powtórnego ich wprowadzania. 3. Należy podać nazwę programu, w ramach którego realizowany jest projekt. 4. Należy podać numer i nazwę osi priorytetowej, w ramach której realizowany jest projekt. 5. Należy podać nazwę / tytuł projektu. 6. Należy podać numer projektu zgodny z umową o dofinansowanie lub decyzją/uchwałą. 7. Należy podać numer umowy o dofinansowanie lub decyzji/uchwały. 8. Należy wskazać (poprzez wykreślenie odpowiedzi nieprawidłowej) czy wniosek jest ostatnim wnioskiem o płatność dotyczącym danego projektu. Opcję - płatność końcowa beneficjent wybiera zawsze przy ostatnim wniosku o płatność dotyczącym danego projektu. Wybranie powyższej opcji oznacza, iż w ramach danego projektu beneficjent nie planuje już składać kolejnych wniosków o płatność. Informacja dla pracownika IZ MRPO: Pole odpowiada polu <wniosek o płatność końcową> w module wnioski o płatność w systemie KSI SIMIK a. Należy podać kwotę poniesionych przez beneficjenta wydatków objętych wnioskiem o płatność i związanych z realizowanym projektem (zarówno kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych) również tych nie wykazanych w pkt. 11. Wskazana kwota winna być zgodna z sumą kolumny 5 w tabeli 14 Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu oraz z danymi wykazanymi w załączniku 1 Tabela rozliczenia kwoty projektu. Punkt nie jest wypełniany w przypadku wniosku o płatność przekazywaną w formie zaliczki. Informacja dla pracownika IZ MRPO: Pole odpowiada polu <Całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskiem> w module wnioski o płatność w systemie KSI SIMIK Należy podać kwotę poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność i związanych z realizowanym projektem wartość tożsama z wartością suma ogółem w PLN w kolumnie 9 tabeli z poz. 11 oraz z sumą kolumny 6 w tabeli 14 Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu, oraz z danymi wykazanymi w załączniku 1 Tabela rozliczenia kwoty projektu. Punkt nie jest wypełniany w przypadku wniosku o płatność przekazywaną w formie zaliczki. Informacja dla pracownika IZ MRPO: Pole odpowiada polu <Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem> w module wnioski o płatność w systemie KSI SIMIK Kwota wnioskowana w przypadku gdy dofinansowanie dla beneficjenta przekazywane jest w formie refundacji należy wpisać kwotę stanowiącą wynik mnożenia punktu 9 przez montaż wynikający z umowy o dofinansowanie lub decyzji/uchwały: Tj. kwota wnioskowana = (poz. 9) x % dofinansowania określony w umowie w 2 ust. 5 (kwota dofinansowania wynikająca z umowy /całkowite wydatki kwalifikowalne objęte umową) 4

5 Wynik tej operacji należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Jeśli na trzecim miejscu po przecinku wystąpi cyfra od 1 do 5 należy zaokrąglić w dół natomiast od 6 do 9 należy dokonać zaokrąglenia w górę. Wyliczenie kwoty odpowiadającej tej części dofinansowania, która odpowiada wkładowi wspólnotowemu: iloczyn kwoty wydatków uznanych za kwalifikowalne i procentowego udziału dofinansowania w kwocie wydatków kwalifikowalnych określonego w umowie o dofinansowanie lub decyzji/uchwale. W przypadku, gdy beneficjent nabywa prawo do kolejnej transzy zaliczki wynikającej z harmonogramu płatności (zgodnie z zasadami określonymi przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym) należy uwzględnić dodatkowo wartość kolejnej transzy zaliczki. W przypadku pierwszej i kolejnych transz zaliczki, kwota wnioskowana nie może być wyższa niż planowana kwota dofinansowania poszczególnych etapów/zadań określonych w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu (tabela E4 z wniosku o dofinansowanie) oraz powinna mieć odzwierciedlenie w harmonogramach wydatków i wypłat przesyłanych do wiadomości IZMRPO, a termin wypłaty zaliczki powinien być adekwatny do planowanego terminu poniesienia wydatków. W przypadku wniosków składanych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi lub innych wskazanych przez beneficjentów systemowych, finansujących projekt ze środków zabezpieczonych w budżecie danej jednostki należy wpisać W zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (punkt nie wypełniany w przypadku wniosków o płatność, którymi beneficjent wyłącznie wnioskuje o transzę zaliczki lub pełniących jedynie funkcję sprawozdawczą) należy podać: 1) numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków; 2) numer księgowy lub ewidencyjny dokumentu, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe; 3) NIP wystawcy dokumentu; 4) datę wystawienia dokumentu; 5) daty uregulowania płatności wynikającej z przedstawionego dokumentu księgowego; jeżeli płatność była dokonywana w więcej niż jednym terminie należy podać wszystkie daty dla całego dokumentu. Gdy wydatki zostały poniesione z konta innego niż wykazane w umowie o dofinansowanie lub decyzji/uchwale dotyczącej realizacji projektu, wykazane winny być daty rzeczywistej zapłaty, a nie daty dokonania refundacji. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy refundacja wydatków jest dokonywana z zaliczki, z uwagi na szczególny charakter tych środków. Wówczas obok daty faktycznej zapłaty za wydatek kwalifikowalny należy umieścić datę dokonania refundacji ze środków zaliczki. Dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące daty poniesienia wydatku z podziałem na różne formy płatności znajdują się w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ) nazwę towaru lub usługi wykazanych w odpowiedniej pozycji w przedstawianym dokumencie księgowym. W przypadku dokumentów księgowych, w których nazwa towaru lub usługi, jest opisana w sposób obszerny, adnotacja w tabeli 11 nie musi zawierać całego opisu z w/w dokumentów ale jednocześnie musi być to opis na tyle szczegółowy, aby pozwalał na jednoznaczne zidentyfikowanie, jakiej usługi lub towaru dana pozycja dotyczy. 5

6 Jeżeli wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowalne i wszystkie pozycje z faktury objęte są identyczną stawką VAT, możliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez przepisywania wszystkich pozycji z faktury. W przypadku wystąpienia różnych stawek, pozycje z faktury można pogrupować według stawek VAT, w odrębnych wierszach. Jeżeli dokument zawiera również wydatki niekwalifikowalne w projekcie, oprócz wydatków wykazywanych we wniosku o płatność, należy wyszczególnić pozycje wydatków kwalifikowalnych poprzez wskazanie nr pozycji z dokumentu. Dodatkowo należy wskazać nazwę kategorii wydatku zgodną z harmonogramem rzeczowo finansowym (tabela E4 z wniosku o dofinansowanie ) celem identyfikacji poniesionego wydatku z realizowanym projektem. W przypadku rozliczania wydatków kwalifikowalnych, których wartość jednostkowa na podstawie pojedynczych dokumentów księgowych jest niższa niż PLN bezwzględnie należy wskazać, podobnie jak w przypadku pozostałych dokumentów, nazwę kategorii wydatku zgodną z harmonogramem rzeczowo finansowym (tabela E4 z wniosku o dofinansowanie) wraz z przypisaniem kwoty wydatków kwalifikowalnych do nazwy kategorii (z rozbiciem na kwotę netto i VAT) w przypadku, gdy wydatek dot. więcej niż jednej kategorii z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ponadto w przypadku rozliczania wydatków kwalifikowalnych związanych z wydatkami osobowymi należy obowiązkowo wskazać imiennie osoby, których koszty wynagrodzenia oraz pochodne są rozliczane. W przypadku wydatku, który został poniesiony ze środków zaliczki lub został zrefundowany ze środków zaliczki (za zgodą IZ MRPO) należy wskazać kwotę zaliczki rozliczanej danym wydatkiem w rozbiciu na środki europejskie (EFRR) oraz środki budżetu państwa (BP). 7) kwotę dokumentu brutto; 8) kwotę dokumentu netto (różnica pomiędzy wartościami w kolumnie 7 i 8 wynikać może wyłącznie z podatku VAT); Dane prezentowane w kolumnach 7 i 8 dotyczyć powinny całości kwot brutto/netto, na jakie opiewają wyszczególnione dokumenty, o ile wspomniane dokumenty potwierdzają poniesienie wydatków kwalifikowalnych rozliczanych danym wnioskiem o płatność w zestawieniu nie należy ujmować dokumentów dotyczących w całości wydatków niekwalifikowalnych. W przypadku rozgrupowania danych pochodzących z jednego dokumentu na kilka wierszy (np. w związku z występowaniem różnych stawek VAT), wartości wykazywane w kolumnach 7 i 8 każdego z wierszy powinny dotyczyć wartości brutto i netto towarów lub usług zgrupowanych w danym wierszu. 9) kwotę wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem, rozliczanych danym wnioskiem o płatność, odnoszących się do wydatków wykazanych w kolumnie 7 (w przypadku, gdy VAT jest kwalifikowalny) lub w kolumnie 8 (w przypadku, gdy VAT jest niekwalifikowalny); 10) kwotę VAT, uwzględnioną w kolumnie 9, o ile podatek VAT jest kwalifikowalny. Jeśli VAT jest niekwalifikowalny należy wpisać 0. Informacja dla pracownika IZ MRPO: Pola odpowiadają polom o analogicznej nazwie zamieszczonym w bloku zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem w module wnioski o płatność w systemie KSI SIMIK

7 W sytuacji gdy do faktury VAT została sporządzona faktura korygująca a korekcie uległy dane, kwoty, które mają wpływ na informacje wykazywane w pozycji 11 wniosku o płatność, w poz. 11 winna być wykazana zarówno faktura korygowana jak i faktura VAT korygująca. Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków należy wykazywać w poz. 11 w kolejności zgodnej z kategoriami wydatków ujętych w harmonogramie rzeczowo finansowym (tabela E4 z wniosku o dofinansowanie ). W/w dokumenty winny być poukładane i ponumerowane zgodnie z kolejnością wykazywaną w poz Należy wskazać dochód pomniejszający wydatki kwalifikowalne zgodnie z zasadami określonymi przez IZ z uwzględnieniem art. 55 rozporządzenia nr 1083/2006. W przypadku, gdy do powstania dochodu przyczyniły się zarówno wydatki, zdaniem beneficjenta, kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne należy zadeklarować część dochodu odpowiadającą relacji wydatków kwalifikowalnych do wydatków ogółem, które przyczyniły się do powstania dochodu. W dodatkowym wierszu należy wykazać odsetki narosłe od środków zaliczki w okresie rozliczanym bieżącym wnioskiem o płatność, uwzględniając również okres od sporządzenia poprzedniego wniosku o płatność, (chyba, że na mocy odrębnych przepisów wspomniane odsetki stanowią dochód beneficjenta, jak ma to miejsce chociażby w przypadku jednostek samorządu terytorialnego). W przypadku, gdy poprzedni wniosek zawierał wyłącznie dane sprawozdawcze wówczas w bieżącym wniosku o płatność należy wykazać również naliczone odsetki od środków zaliczki za okres, którego dotyczył w/w wniosek o płatność zawierający wyłącznie dane sprawozdawcze. W przypadku odsetek wynikających z przechowywania środków zaliczki beneficjent zobowiązany jest zwrócić odsetki na rachunek bankowy IZ MRPO, wskazany przez IZ MRPO, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub decyzji/uchwały. Po dokonaniu zwrotu w/w odsetek, beneficjent zobowiązany jest przedstawić do IZ MRPO w przeciągu 7 dni od daty dokonania przelewu wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie zwrotu wraz z metodologią wyliczenia odsetek. Ponadto beneficjent dokonujący zwrotu czy to należności głównej, czy odsetek powinien umieścić w tytule przelewu informacje dotyczące: 1) nazwy programu i numeru projektu, 2) roku, w którym przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot, 3) tytułu zwrotu, 4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf)-dotyczy również beneficjentów, którzy nie stosują klasyfikacji budżetowej, Informacja dla pracownika IZ MRPO: Wartość wykazana w wierszu Suma ogółem w PLN odpowiada polu <Dochód odliczony od wniosku o płatność > w module wnioski o płatność w systemie KSI SIMIK a. Należy wykazać wydatki uznane przez beneficjenta za niekwalifikowalne dotyczące poprzednich okresów rozliczeniowych, które zostały wykazane we wnioskach o płatność złożonych i zaakceptowanych przez właściwą instytucję. W przypadku wystąpienia korekty finansowej należy odpowiednio pomniejszyć wydatki w pkt 14 kol. 8 wniosku o płatność. 14. W kolumnie 2 należy zamieścić krótki, hasłowy opis prezentujący stan realizacji poszczególnych zadań/etapów projektu. Jeżeli ze względu na specyfikę realizowanego projektu trudno jest go racjonalnie podzielić na zadania/etapy, beneficjent wypełnia w tabeli jeden wiersz zawierający dane/ komentarz odnoszące się do całego projektu. 7

8 W kolumnach 3 i 4 należy przedstawić odpowiednio dane o wydatkach ogółem i wydatkach kwalifikowalnych, jakie zgodnie z aktualnym kształtem umowy o dofinansowanie/decyzji/uchwały powinny być poniesione w ramach poszczególnych zadań/etapów, natomiast w kolumnach 5 i 6 wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne rozliczane bieżącym wnioskiem o płatność (zgodne z pozycją 8a i 9) zaś w kolumnach 7 i 8 wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne poniesione od początku realizacji projektu które zostały wykazane we wszystkich wnioskach o płatność złożonych do IZ MRPO (włącznie z bieżącym wnioskiem, po pomniejszeniu o kwotę wydatków niekwalifikowalnych wykazanych w pkt 12a wniosku o płatność). Kolumna 9 powinna przedstawiać procentową relację wartości z kolumny 8 do wartości z kolumny 4 (9=8/4*100%). Kolumny 7 i 8 powinny być wypełnione także w przypadku wniosków sprawozdawczych. W odpowiednich wierszach należy wskazać wydatki poniesione na zakup gruntów oraz mieszkalnictwo, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 1828/2006. Należy również przekazać informację o wydatkach związanych z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo, o których także jest mowa w załączniku III rozporządzenia nr 1828/2006, uwzględniając zapisy art.11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z r.). Informacja dla pracownika IZ MRPO: Pole na przecięciu wiersza W tym wydatki poniesione na zakup gruntów i kolumny 6 (kwalifikowalne) odpowiada polu < Wydatki poniesione na zakup gruntów narastająco> w systemie KSI SIMIK Informacja dla pracownika IZ MRPO: Pole na przecięciu wiersza Wydatki poniesione na mieszkalnictwo i kolumny 6 (kwalifikowalne) odpowiada polu < Wydatki poniesione na mieszkalnictwo narastająco> w systemie KSI SIMIK Informacja dla pracownika IZ MRPO: Pole na przecięciu wiersza Wydatki związane z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo i kolumny 6 (kwalifikowalne) odpowiada polu < Wydatki rozliczane ryczałtowo narastająco> w systemie KSI SIMIK Informacja dla pracownika IZ MRPO: Pole na przecięciu wiersza W tym cross-financing i kolumny 6 (kwalifikowalne) odpowiada polu < Wydatki objęte cross-financingiem narastająco> w systemie KSI SIMIK Należy opisać w kilku zdaniach zadania/etapy/(itp. w podziale analogicznym do zastosowanego w pkt. 14), jakie beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. 16. Tabele wypełniane w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. W przypadku projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obowiązują tabele określone przez Instytucję Zarządzającą PO Kapitał Ludzki. W przypadku pierwszego wniosku o płatność składanego w ramach projektu wartość w kolumnie 5 w części tabeli dotyczącej wskaźników produktu równa się wartości w kolumnie 6. Wpisywane są wskaźniki zawarte wcześniej we wniosku beneficjenta o dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie lub decyzji/uchwale. Wskaźniki produktu (wpisywane do tabeli 16a) określają materialne efekty (np. wybudowane budynki i budowle, zrealizowane usługi, zakupiony sprzęt), jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy publicznych w okresie realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu (wpisywane do tabeli 16b) opisują zmiany w sytuacji beneficjenta, jego otoczeniu bądź ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania projektu. 8

9 Tabela dotycząca wskaźników produktu powinna być wypełniania dla każdego wniosku o płatność natomiast tabela dotycząca wskaźników rezultatu przede wszystkim dla wniosku o płatność końcową, wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazanej w formie zaliczki (w przypadku, gdy całość dofinansowania w ramach projektu przekazywana jest w formie zaliczki) lub ostatniego wniosku o płatność składanego w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową. Wartość bazowa wskaźnika to wartość przed rozpoczęciem realizacji projektu (uwaga: w przypadku wskaźników produktu jest najczęściej równa zeru). Wartość docelowa oznacza wartość, jaką beneficjent zamierza osiągnąć w wyniku wdrożenia projektu i musi być zgodna z wartością docelową wpisaną w umowie o dofinansowanie lub decyzji/uchwale. Osiągnięta wartość wskaźnika określa rzeczywiście osiągnięte materialne efekty w okresie sprawozdawczym lub od początku realizacji projektu. W przypadku wskaźnika rezultatu beneficjent we wniosku o płatność końcową 1 w kolumnie 5 wpisuje wartość, jaka będzie osiągnięta w momencie zakończenia projektu bądź w okresie bezpośrednio następującym po tym terminie (w zależności od specyfiki wskaźnika jednak okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok, z wyjątkiem horyzontalnych wskaźników kluczowych, służących do pomiaru liczby nowoutworzonych miejsc pracy). W przypadku określenia jednostki miary wskaźnika rezultatu jako %, należy podać jednocześnie wartość zmiany wyrażoną w liczbach bezwzględnych, w celu umożliwienia oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników. 17. Należy przedstawić w kilku zdaniach informację o ewentualnych problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia przez beneficjenta od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających realizację konkretnych zadań. W przypadku wniosku o płatność końcową, wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki lub ostatniego wniosku o płatność składanego w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową, należy umieścić dodatkowo komentarz odnośnie zrealizowania wskaźników, wraz z podaniem przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia założonego w projekcie poziomu wskaźników. 18. Należy przedstawić informację o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie beneficjent planuje ponieść w kolejnych czterech kwartałach/planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych czterech kwartałach. Dane winny być zgodne z informacjami wykazywanymi w harmonogramach wydatków i wypłat, przesyłanymi do IZ MRPO. W polach, w których nie są wykazywane kwoty należy wstawić -. W/w pól nie należy usuwać z formularza wniosku o płatność. UWAGA dane przedstawione w poz. 18 powinny umożliwić sporządzenie prognoz dla całego programu, dla czterech kolejnych kwartałów, stąd konieczne jest, aby informacje przedstawione przez beneficjenta obejmowały pełne kwartały kalendarzowe (licząc od kwartału następującego po kwartale, w którym złożono wniosek o płatność). Np. w sytuacji, gdy beneficjent składa wniosek obejmujący wydatki poniesione wyłącznie w styczniu danego roku, przez beneficjenta powinny zostać wypełnione wiersze od II kwartał danego roku do I kwartał kolejnego roku włącznie. 1 Dotyczy także wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki (w przypadku gdy całość dofinansowania w ramach projektu przekazywana jest w formie zaliczki) lub ostatniego wniosku o płatność składanego w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową. 9

10 Informacja dla pracownika IZ MRPO: Punkt 18 koresponduje z blokiem harmonogram płatności na cztery kolejne kwartały w module wnioski o płatność w systemie KSI SIMIK Poprzez zaznaczenie pola Tak lub Nie należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk Wspólnoty 2), do przestrzegania, których beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie lub decyzji/uchwale. W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola Nie) należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. W opisie należy uwzględnić wyniki kontroli/audytów wskazujących na naruszenie zasad polityk wspólnotowych. 20. Należy wskazać miejsce przechowywania dokumentacji związanej z projektem, podając adres i charakter miejsca (np. siedziba firmy, miejsce stałego zameldowania itp.). 21. Należy wskazać załączniki, które faktycznie są załączane do składanego wniosku o płatność. W sytuacji, gdy któryś z dokumentów wskazanych w liście załączników nie jest przedkładany wraz z wnioskiem należy go usunąć z listy poprzez przekreślenie. 1. Załącznik nr 1 Tabela rozliczenia kwoty projektu (dla wniosku o płatność pośrednią lub końcową), 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie beneficjenta o braku podwójnego finansowania, 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie beneficjenta o zobowiązaniu się do informowania o otrzymaniu dokumentów księgowych korygujących, 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie beneficjenta dotyczące wydatków kwalifikowalnych o wartości niższej niż PLN (dotyczy wniosku o płatność, w którym rozliczane są wydatki kwalifikowalne o wysokości jednostkowej niższej niż PLN), 5. Załącznik nr 5 Oświadczenie beneficjenta o braku sfinansowania ze środków zaliczki wydatków przedstawionych do refundacji, 6. Kserokopie faktur (sporządzonych zgodnie ze stosownym Rozporządzeniem Ministra Finansów z późn. zmianami / obowiązującymi przepisami) lub innych dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej zwierające wszystkie elementy zgodnie z obowiązującymi przepisami, Za dokonanie wydatku należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. nastąpił rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Wydatek poniesiony w ramach projektu, który nie został w całości zapłacony nie może być rozliczony we wniosku o płatność. Akceptowalnymi dokumentami są noty obciążeniowe/księgowe/uznaniowe (które mogą być wystawione wyłącznie w sytuacji, gdy do danej operacji nie mają zastosowania przepisy ustawy VAT) oraz refaktury. Nie dopuszcza się rozliczania wydatków na podstawie faktur zaliczkowych (jeśli nie zostały dołączone faktury końcowe), faktur pro forma oraz paragonów. Kserokopie faktur/refaktur/not obciążeniowych lub innych dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej, powinny potwierdzać poniesienie wydatków w ramach projektu oraz zawierać właściwy opis (zgodny ze wzorem opisu faktury). Należy pamiętać, iż dokumenty, w stosunku do których nie istnieje obowiązek dostarczania do IZ MRPO wraz z wnioskiem o płatność również, bezwzględnie muszą być opisane zgodnie z przyjętymi zasadami w ramach MRPO i przechowywane z dokumentacją projektową. 2) Instytucja zarządzająca może wskazać w instrukcji do wniosku bądź też samym wniosku konkretne polityki wspólnoty. 10

11 7. Kserokopie dowodów zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków, kserokopie dowodów potwierdzających otrzymanie dofinansowania w formie zaliczki i refundacji z BGK/IZ, kserokopie wyciągu bankowego z rachunku wyodrębnionego do projektu, Dowód potwierdzający poniesienie wydatku winien być dołączony do każdej kserokopii faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej. W przypadku rozliczania zaliczki należy przedstawić wyciąg bankowy z rachunku projektowego obrazujący przepływy finansowe na rachunku od momentu otrzymania zaliczki do dnia jej rozliczenia, dający obraz wszystkich zrealizowanych operacji z udziałem środków rozliczanej zaliczki. Dowodami zapłaty mogą być: wyciąg bankowy z rachunku beneficjenta, raport kasowy wraz z załącznikami KP (kasa przyjmie), KW (kasa wyda). Polecenie przelewu opatrzone pieczątką banku nie jest akceptowalnym dowodem zapłaty. W przypadku płatności gotówkowej dowodem jest faktura z adnotacją zapłacono gotówką opatrzona podpisem upoważnionej osoby (wystawcy/sprzedawcy) lub inny równoważny dokument księgowy oraz raport kasowy wraz z załącznikami KP, KW. W sytuacji, gdy płatność gotówkowa dotyczy faktury, której wartość jednostkowa jest niższa niż PLN również należy załączyć fakturę. W przypadku dowodu zapłaty, którym jest potwierdzenie wykonania operacji bankowej wygenerowane i wydrukowane z bankowości elektronicznej konieczne jest, aby w/w dokument posiadał adnotację Wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo bankowe. Nie wymaga podpisu ani stempla. 8. Kserokopie dowodów potwierdzających zwrot dofinansowania: A. Kserokopie dowodów potwierdzających zwrot niewykorzystanego dofinansowania pochodzącego ze środków europejskich na rachunek wskazany w komunikacie Instytucji Zarządzającej MRPO dot. zwrotów środków w ramach MRPO B. Kserokopie dowodów potwierdzających naliczenie i zwrot odsetek z rachunku bankowego beneficjenta od środków europejskich i/lub środków europejskich w formie dotacji celowej i/lub współfinansowania Przy przekazywaniu zwrotu środków na rachunek wskazany w komunikacie Instytucji Zarządzającej MRPO dot. zwrotów środków w ramach MRPO konieczne jest aby w tytule zwrotu znajdowały się następujące dane: numer projektu data i kwota otrzymanej z rachunku BGK i/lub IZ MRPO płatności, której dotyczy zwrot lub nr zlecenia czy kwota zwrotu stanowi należność główną czy odsetki (jeżeli odsetki to jakie za zwłokę, bankowe, itp.), czy jest to przychód z projektu, korekta finansowa, itp. tytuł zwrotu, a w przypadku zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 uofp numer decyzji klasyfikacja budżetowa Każdorazowo po dokonaniu zwrotu na rachunek wskazany w komunikacie Instytucji Zarządzającej MRPO dot. zwrotów środków w ramach MRPO należy przesłać do Instytucji Zarządzającej MRPO wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie zwrotu środków europejskich/środków europejskich w formie dotacji celowej/współfinansowania na rachunek wskazany w komunikacie Instytucji Zarządzającej MRPO dot. zwrotów środków w ramach MRPO w terminie 7 dni licząc od daty przelewu. W przypadku, gdy nastąpiła nadpłata środków (beneficjent mylnie otrzymał środki) należy dokonać zwrotu nadpłaconej kwoty wraz z odsetkami narosłymi na rachunku bankowym (jeśli odsetki nie stanowią dochodu beneficjenta) na konto wskazane przez beneficjenta przy podpisaniu umowy dofinansowanie lub przyjęciu uchwały dotyczącej realizacji projektu w sprawie realizacji projektu/aneksie w przeciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 11

12 IZ MRPO może zwrócić się do beneficjenta z prośbą o dostarczenie metodologii wyliczenia odsetek. 9. Kserokopie dokumentów potwierdzające odbiór urządzeń lub wykonanie prac, (w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z przepisów prawa) 10. W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane kserokopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania (w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa), 11. Potwierdzenie numeru rachunku bankowego beneficjenta/realizatora (jeśli dotyczy) wydane przez bank lub inny równoważny dokument (np. wyciąg bankowy z podanym właścicielem rachunku bankowego), jeśli rachunek bankowy, z którego poniesiono wydatki nie jest wskazany w umowie o dofinansowanie lub decyzji/uchwale (dotyczy pierwszego złożonego wniosku o płatność). W przypadku projektów partnerskich, numer rachunku bankowego partnera winien wynikać z umowy partnerskiej, 12. Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej (dotyczy pierwszego złożonego wniosku o płatność), W przypadku, gdy beneficjent nie prowadzi księgowości pełnej lub uproszczonej powinien przedstawić oświadczenie o rodzaju prowadzonej księgowości. 13. Oświadczenie dotyczące używanego sprzętu, W przypadku zakupu używanego środka trwałego do wniosku o płatność należy dodatkowo załączyć: kserokopię oświadczenia sprzedawcy/kupującego, że środek trwały w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania sprzedaży beneficjentowi nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani środków UE, oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że cena używanego środka trwałego nie odbiega od jego wartości rynkowej, ze wskazaniem ceny rynkowej nowego środka trwałego, oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że używany środek trwały posiada odpowiednie normy, kserokopie odpowiednich certyfikatów (w sytuacji, gdy środek trwały wymaga uzyskania takich dokumentów). 14. Dokumenty dotyczące zakupu nieruchomości kserokopia operatu szacunkowego, aktu notarialnego, oświadczenie zbywcy/nabywcy, 15. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności/niekwalifikowalności VAT dotyczy każdego składanego wniosku o płatność, w którym rozliczane są wydatki z VAT, 16. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt, że beneficjent nie jest płatnikiem VAT (gdy VAT jest kwalifikowalny) dotyczy pierwszego wniosku o płatność, w którym rozliczane są wydatki z VAT, 17. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające posiadany status płatnika VAT jako podatnika zwolnionego lub czynnego na dzień wydania zaświadczenia oraz informujące o ewentualnych zmianach tego statusu w okresie między rozpoczęciem realizacji projektu a dniem wydania zaświadczenia (gdy VAT jest kwalifikowalny) dotyczy pierwszego wniosku o płatność, w którym rozliczane są wydatki z VAT, 18. Oświadczenie beneficjenta przewidującego wykorzystanie/niewykorzystanie towarów i usług zakupionych w celu realizacji projektu do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z którymi przysługuje beneficjentowi prawo do odliczenia podatku VAT (gdy VAT jest kwalifikowalny) dotyczy każdego składanego wniosku o płatność, w którym rozliczane są wydatki z VAT, 19. Kserokopia deklaracji VAT-7 (gdy VAT jest kwalifikowalny), 20. Kserokopie umów z Wykonawcami, 12

13 Wszystkie umowy zawierane w ramach projektów finansowanych z MRPO winny mieć charakter pisemny. Umowy/aneksy winny być dołączone wyłącznie jeden raz - do pierwszej faktury dotyczącej danej umowy/aneksu. Do składanych w następnych wnioskach o płatność, dalszych faktur dotyczących przedmiotu tej samej umowy/aneksu, jeśli taka sytuacja zaistnieje, beneficjent winien dołączyć informację, że umowa/aneks zostały już wcześniej przedłożone. W/w informacja winna zawierać dane dotyczące: numeru umowy/aneksu, oraz numeru wniosku o płatność, do którego załączono umowę/aneks. 21. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację projektu, 22. Wykaz wydatków kwalifikowalnych poniesionych ze środków zaliczki. Innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację projektu są: 23. Kserokopie list płac, rachunków do umów zlecenia/umów o dzieło, poleceń wyjazdów służbowych (lista płac, rachunek mogą zostać dołączone do wniosku, gdy zostały zapłacone wszystkie składniki wynagrodzenia), 24. Kserokopie dokumentów dotyczących zatrudnienia pracownika w projekcie (umowa o pracę/umowa zlecenie/umowa o dzieło, zakres czynności, karta czasu pracy, kalkulacja dotycząca wyliczenia stawki godzinowej oraz wynagrodzenia należnego w ramach realizowanego projektu), 25. Kserokopie deklaracji ZUS DRA, Nie dopuszcza się przedkładania wersji roboczej deklaracji ZUS DRA. 26. Oświadczenie o odprowadzeniu podatku dochodowego do US, 27. Kserokopie regulaminu wynagradzania w sytuacji, gdy we wniosku rozliczana jest premia, 28. Oświadczenie dotyczące wynagrodzenia za czas urlopu, Oświadczenie winno zawierać potwierdzenie, że rozliczany urlop dotyczy okresu zatrudnienia w projekcie, a nie jest urlopem zaległym. 29. Kserokopie dokumentów potwierdzających przyjęcie do używania nabytych środków trwałych (OT), 30. Oświadczenie dotyczące rozeznania rynku w kwestii ceny usługi, roboty czy dostawy. W przypadku wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie ma zastosowania ustawa PZP oraz, które nie zostały zawarte na drodze aukcji albo przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, beneficjent powinien załączyć do wniosku o płatność, w którym rozlicza takie wydatki oświadczenie, iż dokonał rozeznania rynku a dana usługa, robota czy dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. Dodatkowo w przypadku w/w wydatków beneficjent powinien posiadać w dokumentacji projektowej, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa, robota czy dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie nie jest możliwe, beneficjent powinien wskazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku. Dokumentami potwierdzającymi rozeznanie rynku mogą być: skierowanie zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców wraz z otrzymanymi ofertami, wydruk ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców, pismo, wydruk listu elektronicznego, wydruk strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe, oferty lub informacje handlowe przesłane przez wykonawców z własnej inicjatywy. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych nie jest akceptowalna. 13

14 W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie wszystkie załączniki (jeśli dotyczą) winny być składane zarówno przez lidera jak i partnera, natomiast w przypadku projektów, w których beneficjent powierza prowadzenie projektu realizatorowi projektu, załączniki (jeśli dotyczą) składa wyłącznie realizator. Załączniki do wniosku o płatność powinny spełniać dodatkowo poniższe warunki: Wszystkie składane zaświadczenia nie mogą być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed datą sporządzenia wniosku o płatność. Oświadczenia beneficjenta winny być składane w oryginale. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do dokonywania potwierdzenia (podpis, data dokonania potwierdzenia). Potwierdzenia należy dokonać na awersie i rewersie dokumentów nawet w sytuacji, gdy rewers nie zawiera informacji. Dla dokumentów wielostronicowych dopuszczalna jest forma potwierdzenia za zgodność z oryginałem od strony do strony. Przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów nie jest dopuszczalne stosowanie faksymile. Wszystkie dokumenty powinny być czytelnie skopiowane. Wniosek o płatność należy czytelnie podpisać (dopuszczalna jest autoryzacja elektroniczna, zabezpieczona hasłem) z podaniem miejscowości i daty oraz ewentualnie opatrzyć pieczątką. Wniosek powinien być podpisany przez osobę uprawnioną zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub decyzji/uchwały dotyczącej realizacji projektu lub osobę posiadającą upoważnienie do wykonywania tej czynności. *w przypadku projektów realizowanych w ramach działania 9.3 MRPO środki europejskie rozumiane są jako środki europejskie w formie dotacji celowej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABELI ROZLICZENIA KWOTY PROJEKTU DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ POŚREDNIĄ* 1.Należy podać całkowitą wartość projektu realizowanego w ramach MRPO zgodnie z umową o dofinansowanie lub decyzją/uchwałą dotyczącą realizacji projektu/aneksem. 2.Należy podać całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie zgodnie z umową o dofinansowanie lub decyzją/uchwałą dotyczącą realizacji projektu /aneksem. 2a.Należy podać całkowitą wartość przyznanego dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie lub decyzją/uchwałą dotyczącą realizacji projektu /aneksem ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 2b.Należy podać całkowitą wartość wkładu własnego zgodnie z umową o dofinansowanie lub decyzją/uchwałą dotyczącą realizacji projektu /aneksem. 3.Należy podać kwotę wnioskowanego dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie lub decyzją/uchwałą dotyczącą realizacji projektu/aneksem/harmonogramem/prognozą płatności (dane winny być zgodne z kwotą wskazaną w pozycji 10 wniosku o płatność). 3a. Należy podać kwotę wnioskowanego bieżącym wnioskiem o płatność dofinansowania w formie zaliczki zgodnie z umową o dofinansowanie lub decyzją/uchwałą dotyczącą realizacji projektu/aneksem/harmonogramem/prognozą płatności ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 3b.Należy podać kwotę wnioskowanego bieżącym wnioskiem o płatność dofinansowania w formie refundacji zgodnie z bieżącym wnioskiem o płatność ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 4.Należy podać skumulowaną kwotę dofinansowania otrzymanego do dnia sporządzenia bieżącego wniosku o płatność. 14

15 4a.Należy podać skumulowaną kwotę dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 4b.Należy podać skumulowaną kwotę dofinansowania otrzymanego w formie refundacji ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 5. Należy podać sumę skumulowanej kwoty środków zwróconych oraz kwoty kompensaty należności głównej 5a. Należy podać sumę skumulowanej kwoty środków zwróconych pochodzących z zaliczki ogółem oraz kwoty kompensaty należności głównej z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania 5b.Należy podać sumę skumulowanej kwoty środków zwróconych pochodzących z refundacji ogółem oraz kwoty kompensaty należności głównej z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 6. Należy podać skumulowaną kwotę odsetek bankowych (od środków zaliczki) zwróconych Instytucji Zarządzającej MRPO ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty odsetek przypadającej na środki europejskie (6a) i współfinansowania (6b) proporcjonalnie do udziału środków europejskich i współfinansowania w kwocie zaliczki. 7. Należy podać skumulowana kwotę dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu (należy również ująć dochód wykazany w bieżącym wniosku o płatność w tabeli 12). 7a. Należy podać skumulowaną wartość odsetek od środków zaliczki (należy również ująć odsetki wykazane w bieżącym wniosku o płatność w tabeli 12) ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty odsetek przypadającej na środki europejskie i współfinansowania proporcjonalnie do udziału środków europejskich i współfinansowania w kwocie zaliczki. Nie należy wykazywać odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych. 7b. Należy podać wartość dochodu niedoszacowanego/nieprzewidzianego na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie (należy również ująć dochód wykazany w bieżącym wniosku o płatność w tabeli 12) ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty przypadającej środkom europejskim i współfinansowaniu. 8.Należy podać skumulowaną kwotę rozliczonych środków (nie należy uwzględniać wydatków wykazywanych w bieżącym wniosku o płatność). 8a.Należy podać skumulowaną kwotę rozliczonych środków pochodzących z zaliczki ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 8b.Należy podać skumulowaną kwotę rozliczonych środków pochodzących z refundacji ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 9. Należy podać kwotę zaliczki pozostającą do rozliczenia ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 10.Należy podać skumulowaną kwotę dofinansowania, stanowiącego udział w kwocie wydatków kwalifikowalnych, rozliczaną bieżącym wnioskiem o płatność. 10a.Należy podać kwotę dofinansowania rozliczaną bieżącym wnioskiem o płatność pochodzącą z zaliczki ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 10b.Należy podać kwotę dofinansowania rozliczaną bieżącym wnioskiem o płatność podlegającą refundacji wydatków w kwocie ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 11..Należy podać procent rozliczenia zaliczki ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 12.Należy podać sumaryczną kwotę środków zaliczki pozostających do rozliczenia/zwrotu w kolejnym wniosku o płatność ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 15

16 13. Należy podać kumulatywną kwotę refundacji pozostającą do wypłaty z poprzednich wniosków o płatność ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich oraz współfinansowania. 14.Należy podać sumaryczną kwotę wydatków kwalifikowalnych dotychczas rozliczonych we wnioskach o płatność (nie należy uwzględniać wydatków wykazywanych w bieżącym wniosku o płatność). 14a.Należy wskazać kwotę dotychczas rozliczonego wkładu własnego (nie należy uwzględniać wydatków wykazywanych w bieżącym wniosku o płatność). 15. Należy podać sumaryczną kwotę wydatków kwalifikowalnych pozostającą do rozliczenia. 15a.Należy wskazać kwotę wkładu własnego pozostałego do rozliczenia. 16.Należy podać całkowitą kwotę wydatków kwalifikowalnych rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność (pomniejszoną o dochód wykazany w w/w wniosku). 16a.Należy wskazać kwotę wkładu własnego rozliczaną bieżącym wnioskiem o płatność pomniejszoną o dochód nieprzewidziany w projekcie nie wykazany we wniosku o dofinansowanie. 17.Należy wskazać kwotę wydatków kwalifikowalnych pozostających do rozliczenia w kolejnym wniosku. 17a.Należy wskazać kwotę wkładu własnego pozostających do rozliczenia w kolejnym wniosku. 20.Należy wskazać wartość wszystkich wydatków poniesionych od początku realizacji projektu, będących wydatkami niekwalifikowalnymi, stanowiącymi wkład beneficjenta zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (bez uwzględnienia bieżącego wniosku o płatność). 21.Należy wskazać wartość pozostałych do rozliczenia wydatków będących wydatkami niekwalifikowalnymi, stanowiącymi wkład beneficjenta zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (bez uwzględnienia bieżącego wniosku o płatność). 22.Należy wskazać kwotę wydatków niekwalifikowalnych, będących wydatkami niekwalifikowalnymi, stanowiącymi wkład beneficjenta zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność (w pozycji 8a). 23.Należy wskazać wartość pozostałych do rozliczenia wydatków będących wydatkami niekwalifikowalnymi, stanowiącymi wkład beneficjenta zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (z uwzględnieniem bieżącego wniosku o płatność). * w przypadku projektów realizowanych w ramach działania 9.3 MRPO środki europejskie rozumiane są jako środki europejskie w formie dotacji celowej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABELI ROZLICZENIA KWOTY PROJEKTU DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ* 1.Należy podać skumulowaną kwotę dofinansowania otrzymanego do dnia sporządzenia wniosku o płatność końcową. 1a.Należy podać skumulowaną kwotę dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 1b.Należy podać skumulowaną kwotę dofinansowania otrzymanego w formie refundacji ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 2.Należy podać kwotę płatności końcowej (wnioskowanej z wniosku końcowego i wyrównanie z wcześniejszych wniosków o płatność, w ramach których kwota do wypłaty została zmniejszona, aby na płatność końcową pozostało wymagane zapisami umowy 5% lub 10% dofinansowania) 16

17 3. Należy podać sumę kwoty środków zwróconych oraz kwoty kompensaty należności głównej z wniosku końcowego 3a. Należy podać skumulowaną kwotę środków zwróconych pochodzących z zaliczki ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 3b.Należy podać skumulowaną kwotę środków zwróconych pochodzących z refundacji ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 3c. Należy podać skumulowaną kwotę zwróconych odsetek narosłych na rachunku bankowym od środków pobranej zaliczki. Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, dla których odsetki narosłe na rachunku bankowym od zaliczki stanowią dochód i nie podlegają zwrotowi. 4.Należy podać wartość odsetek narosłych na rachunku bankowym od środków zaliczki (należy również ująć odsetki wykazane w bieżącym wniosku o płatność w tabeli 12) ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. Nie należy wykazywać odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych. 5.Należy podać skumulowaną kwotę dotychczas rozliczonych środków (nie należy uwzględniać wydatków wykazywanych w bieżącym wniosku o płatność). 5a.Należy podać skumulowaną kwotę rozliczonych środków pochodzących z zaliczki ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 5b.Należy podać skumulowaną kwotę rozliczonych środków pochodzących z refundacji ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 6.Należy podać skumulowaną kwotę wydatków kwalifikowalnych, odpowiadającą dofinansowaniu, objętych bieżącym wnioskiem o płatność. 6a.Należy podać kwotę dofinansowania rozliczaną bieżącym wnioskiem o płatność pochodzącą z zaliczki ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 6b.Należy podać kwotę dofinansowania rozliczaną bieżącym wnioskiem o płatność podlegającą refundacji wydatków w kwocie ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 7. Należy podać kwotę dofinansowania stanowiącą wartość korekty finansowej wynikającej z PZP jaka została nałożona na projekt w wyniku kontroli u beneficjenta. 7a.Należy podać kwotę dofinansowania pochodzącą z zaliczki stanowiącą wartość korekty finansowej ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 7b.Należy podać kwotę dofinansowania pochodzącą z refundacji stanowiącą wartość korekty finansowej ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 8. Należy podać kwotę dofinansowania stanowiącą wydatki niekwalifikowalne jakie zostały stwierdzone w wyniku kontroli projektu u beneficjenta.8a.należy podać kwotę dofinansowania pochodzącą z zaliczki stanowiącą wydatki niekwalifikowalne ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 8b.Należy podać kwotę dofinansowania pochodzącą z refundacji stanowiącą wydatki niekwalifikowalne ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 9.Należy podać skumulowaną kwotę dofinansowania ogółem pozostającą do zwrotu z wyodrębnieniem odsetek od środków zaliczki pozostających do zwrotu. Dla jednostek samorządu terytorialnego, odsetki narosłe na rachunku bankowym od zaliczki stanowią dochód i nie podlegają zwrotowi. 9a.Należy podać kwotę zaliczki pozostającej do zwrotu, ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 17

18 9b.Należy podać kwotę refundacji pozostającej do zwrotu, ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 9c.Należy podać kwotę odsetek od środków zaliczki pozostającą do zwrotu, ogółem oraz z wyszczególnieniem kwoty środków europejskich i współfinansowania. 10. Należy podać sumaryczną kwotę całkowitych wydatków (kwalifikowalnych jaki i niekwalifikowalnych) dotychczas rozliczonych we wnioskach o płatność (nie należy uwzględniać wydatków wykazywanych w bieżącym wniosku o płatność). 11. Należy podać sumaryczną kwotę wydatków kwalifikowalnych dotychczas rozliczonych we wnioskach o płatność (nie należy uwzględniać wydatków wykazywanych w bieżącym wniosku o płatność) w rozbiciu na źródła finansowania: dofinansowanie i wkład własny. 11a. Należy podać sumaryczną kwotę wydatków kwalifikowalnych, poniesionych ze środków otrzymanego dofinansowania, dotychczas rozliczonych we wnioskach o płatność (nie należy uwzględniać wydatków wykazywanych w bieżącym wniosku o płatność) w rozbiciu na środki europejskie i współfinansowanie. 11b. Należy podać sumaryczną kwotę wydatków kwalifikowalnych, poniesionych z wkładu własnego beneficjenta, dotychczas rozliczonych we wnioskach o płatność (nie należy uwzględniać wydatków wykazywanych w bieżącym wniosku o płatność). 12. Należy podać sumaryczną kwotę wydatków niekwalifikowalnych poniesionych z wkładu własnego beneficjenta, dotychczas rozliczonych we wnioskach o płatność (nie należy uwzględniać wydatków wykazywanych w bieżącym wniosku o płatność). 13. Należy podać kwotę całkowitych wydatków (kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych) rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność, pomniejszonych o dochód wykazany w bieżącym wniosku. 14. Należy podać kwotę wydatków kwalifikowalnych rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność, pomniejszonych o dochód wykazany w bieżącym wniosku, w rozbiciu na źródła finansowania: dofinansowanie i wkład własny. 14a. Należy podać kwotę wydatków kwalifikowalnych, odpowiadających dofinansowaniu, rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność, pomniejszonych o dochód wykazany w bieżącym wniosku, w rozbiciu na środki europejskie i współfinansowanie. 14b. Należy podać kwotę wydatków kwalifikowalnych, poniesionych z wkładu własnego beneficjenta, pomniejszonych o dochód wykazany w bieżącym wniosku. 15. Należy podać kwotę wydatków niekwalifikowalnych, poniesionych z wkładu własnego beneficjenta, rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność. 16. Należy wskazać kwotę odpowiadającą korekcie finansowej wynikającej z PZP, nałożonej przez IZ MRPO w trakcie kontroli projektu ogółem. 16a Należy wskazać kwotę korekty finansowej, obejmującej wyłącznie dofinansowanie, w rozbiciu na środki europejskie i współfinansowanie. 16b. Należy wskazać kwotę korekty finansowej, obejmującej wyłącznie wkład własny. 17. Należy wskazać kwotę wydatków niekwalifikowalnych, stwierdzonych przez IZ MRPO w trakcie kontroli na zakończenie projektu i w tracie weryfikacji wniosków o płatność ogółem. 17a. Należy wskazać kwotę wydatków niekwalifikowalnych, obejmującą wyłącznie dofinansowanie, w rozbiciu na środki europejskie i współfinansowanie. 17b. Należy wskazać kwotę wydatków niekwalifikowalnych, obejmującą wyłącznie wkład własny. 18. Należy podać kwotę całkowitych wydatków (kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych) rozliczonych we wnioskach o płatność przez cały okres realizacji 18

19 projektu (łącznie z bieżącym wnioskiem), pomniejszonych o dochód nieprzewidziany we wniosku o dofinansowanie. 19. Należy podać kwotę wydatków kwalifikowalnych rozliczonych we wnioskach o płatność przez cały okres realizacji projektu (łącznie z bieżącym wnioskiem), pomniejszonych o dochód nieprzewidziany we wniosku o dofinansowanie. 19a. Należy podać kwotę dofinansowania, stanowiącego udział w kwocie wydatków kwalifikowalnych, rozliczonych we wnioskach o płatność przez cały okres realizacji projektu (łącznie z bieżącym wnioskiem), pomniejszonych o dochód nieprzewidziany we wniosku o dofinansowanie w rozbiciu na środki europejskie i współfinansowanie. 19b. Należy podać kwotę wkładu własnego, stanowiącego udział w kwocie wydatków kwalifikowalnych, rozliczonych we wnioskach o płatność przez cały okres realizacji projektu (łącznie z bieżącym wnioskiem), pomniejszonych o dochód nieprzewidziany we wniosku o dofinansowanie. 20. Należy podać kwotę wydatków niekwalifikowalnych rozliczonych we wnioskach o płatność przez cały okres realizacji projektu (łącznie z bieżącym wnioskiem). 21. Należy wskazać poprawną informację, aktualną na moment zakończenia realizacji projektu, dotyczącą wydatków objętych pomocą publiczną w projekcie. 22. Należy podać globalną kwotę dofinansowania przeznaczoną na wydatki objęte pomocą publiczną rozliczone we wnioskach o płatność przez cały okres realizacji projektu (łącznie z bieżącym wnioskiem). 22a. Należy podać kwotę dofinansowania przeznaczoną na wydatki objęte pomocą de minimis rozliczone we wnioskach o płatność przez cały okres realizacji projektu (łącznie z bieżącym wnioskiem). 22b. Należy podać kwotę dofinansowania przeznaczoną na wydatki stanowiące Regionalną Pomoc Inwestycyjną rozliczone we wnioskach o płatność przez cały okres realizacji projektu (łącznie z bieżącym wnioskiem). 22c. Należy podać kwotę dofinansowania przeznaczoną na wydatki na szkolenia rozliczone we wnioskach o płatność przez cały okres realizacji projektu (łącznie z bieżącym wnioskiem). 22d. Należy podać kwotę dofinansowania przeznaczoną na wydatki stanowiące pomoc na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, rozliczone we wnioskach o płatność przez cały okres realizacji projektu (łącznie z bieżącym wnioskiem). 22e. Należy podać kwotę dofinansowania przeznaczoną na wydatki stanowiące inną formę pomocy publicznej, rozliczone we wnioskach o płatność przez cały okres realizacji projektu (łącznie z bieżącym wnioskiem). * w przypadku projektów realizowanych w ramach działania 9.3 MRPO środki europejskie rozumiane są jako środki europejskie w formie dotacji celowej 19

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie. Przekazanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2007-2013 Załącznik nr II do Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r.

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. 1 OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PŁATNOŚCI W RAMACH MRPO 2 Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r.

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r. Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy Kraków, 22 listopada 2012 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka aktualizacja 31.07.2008 r. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wzór ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1 Wniosek za okres do... Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE

Bardziej szczegółowo

1) W przypadku wniosków dotyczących tych projektów, w których zamiast zestawienia dokumentów potwierdzających

1) W przypadku wniosków dotyczących tych projektów, w których zamiast zestawienia dokumentów potwierdzających INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie częściej niŝ 1 raz w miesiącu i nie rzadziej niŝ co 3 miesiące. Wniosek naleŝy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

8.1 Formularze dokumentów, wzory oświadczeń, wzory opisów dokumentów

8.1 Formularze dokumentów, wzory oświadczeń, wzory opisów dokumentów Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.1 Formularze dokumentów, wzory oświadczeń, wzory opisów dokumentów 8.1.1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia częściowego/końcowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU II. WNIOSKODAWCY z pola

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 UWAGI OGÓLNE

Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 UWAGI OGÓLNE Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 (dla wniosków o płatność beneficjenta wypełnianych w SL2014 i w wersji papierowej załącznik 1 do Wytycznych Ministra

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik nr 7. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS.

Projekt. Załącznik nr 7. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS. Załącznik nr 7 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS Projekt Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Warszawa, 17.01.2008 pkt. 1 - należy podać najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego w tab. 11

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 lutego 2011 r.

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 lutego 2011 r. ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 lutego 2011 r. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PŁATNOŚCI W RAMACH MRPO. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 7.2 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW UWAGI OGÓLNE 1. Wniosek o płatność należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 7.2 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW UWAGI OGÓLNE 1. Wniosek o płatność należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

WZÓR INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WZÓR INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 2 WZÓR INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WZÓR ZARZĄD WOJJEWÓDZTWA OPPOLSSKIIEGO IINSSTYTUCJJA ZARZĄDZAJJĄCA RPPO WO 22000077--22001133 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

VI. RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wybór z listy: Płatność zaliczkowa, Płatność pośrednia, Płatność końcowa, Sprawozdanie.

VI. RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wybór z listy: Płatność zaliczkowa, Płatność pośrednia, Płatność końcowa, Sprawozdanie. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU Automatycznie z umowy

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1 23.12.2015 WARSZAWA, styczeń 2015 UWAGA Niniejszy dokument jest uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE

2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność" w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna zawartej w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO W RAMACH PROGRAMU PL-15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Korygowanie wydatków nieprawidłowo poniesionych oraz weryfikacja wniosków o płatnośćw ramach priorytetu I i II POIiŚ

Korygowanie wydatków nieprawidłowo poniesionych oraz weryfikacja wniosków o płatnośćw ramach priorytetu I i II POIiŚ Korygowanie wydatków nieprawidłowo poniesionych oraz weryfikacja wniosków o płatnośćw ramach priorytetu I i II POIiŚ Wojciech Motelski 1 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ III: ZASADY DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO

Zał. Nr 1 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO Zał. Nr 1 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne 2. Wyodrębniona ewidencja

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na wdrożenie CSR zobowiązani są do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Informacje ogólne... 2 Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia umowy pożyczki/dotacji...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo