Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się?"

Transkrypt

1 Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się? Opracowanie: KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BARBARA MIEROSŁAWSKA Sopot - grudzień'2013

2 SPIS TREŚCI W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE 4 Zmiana zasady ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT 4 Otrzymanie zaliczki, zadatku itp. 4 Moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach rozliczanych etapami 5 Zmiana zasady odliczania podatku naliczonego VAT 5 Zmiana zasad ustalania podstawy opodatkowania w VAT 6 Zmiany w zakresie fakturowania 6 I. ZMIANY W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO 7 1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PORÓWNANIU Z DOTYCHCZASOWYM STANEM PRAWNYM 7 2. ZASADA OGÓLNA 7 3. POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W ZWIĄZKU Z OTRZYMANIEM CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZAPŁATY OBOWIĄZEK PODATKOWY W ZWIĄZKU Z WYSTAWIENIEM FAKTURY OBOWIĄZEK PODATKOWY W ZWIĄZKU Z WYSTAWIENIEM FAKTURY LUB Z UPŁYWEM TERMINU PŁATNOŚCI OTRZYMANIE PŁATNOŚCI PRZED WYKONANIEM CZYNNOŚCI (ZALICZKI) 14 II. PODSTAWA OPODATKOWANIA ZASADA OGÓLNA PODATKI, OPŁATY I PODOBNE NALEŻNOŚCI ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ DOTACJE I PODOBNE KWOTY WLICZANE DO PODSTAWY OPODATKOWANIA CZYNNOŚCI NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE, KOSZTY PRZENOSZONE NA NABYWCĘ I PROBLEM REFAKTUROWANIA RABATY, ZWROTY TOWARÓW I INNE PRZYPADKI WYMAGAJĄCE WYSTAWIENIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ TOWARY SPRZEDAWANE W OPAKOWANIACH ZWROTNYCH 25 III. ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU NALICZONEGO ŹRÓDŁA PODATKU NALICZONEGO TERMINY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO 28 A. Zasada ogólna 29 B. Otrzymanie faktury (dokumentu celnego) 30 C. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 31 D. Podatek naliczony w związku z zapłaceniem zaliczki 32 E. Powstanie prawa do odliczenia w procedurze reverse charge 33 F. Prawo do odliczenia w przypadku importu towarów 34 G. Terminy odliczania podatku u małego podatnika 35 2

3 IV. FAKTURY NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R ZAKRES PRZEDMIOTOWY (w aspekcie terytorialnym) OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR CZYNNOŚCI I ZDARZENIA DOKUMENTOWANE FAKTURAMI SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU A FAKTURY SPRZEDAŻ NA RZECZ KONSUMENTÓW A FAKTURY FAKTURY WYSTAWIANE PRZEZ NABYWCÓW (samofakturowanie) BĄDŹ PRZEZ OSOBY TRZECIE (w imieniu podatnika) TREŚĆ FAKTURY 43 A. Obowiązkowe elementy faktury 43 B. Elementy faktur w szczególnych przypadkach FAKTURY UPROSZCZONE FAKTURY ZALICZKOWE FAKTURA DLA SPRZEDAŻY ZAREJESTROWANEJ W KASIE REJESTRUJĄCEJ TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR FAKTURY A OPAKOWANIA ZWROTNE FAKTURY KORYGUJĄCE NOTY KORYGUJĄCE AUTENTYCZNOŚĆ POCHODZENIA, INTEGRALNOŚĆ TREŚCI I CZYTELNOŚĆ FAKTURY 62 3

4 W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE Od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywały nowe przepisy w podatku VAT (zmieniona ustawa i rozporządzenia wykonawcze). W tym opracowaniu zostały omówione właśnie te zmiany. Nie wszystkie zmiany będą dotyczyły każdego, uzależnione to jest bowiem od rodzaju wykonywanej działalności. Układ poradnika jest taki, żeby każdy szybko mógł odnaleźć interesujący go wycinek przepisów, który dotyczy prowadzonej działalności. Chciałabym podkreślić, że przede wszystkim zmienia się moment powstania obowiązku podatkowego i termin odliczenia VAT od faktur zakupowych. Dlatego wiedza ta jest potrzebna do planowania podatków. Zmiana zasady ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT (Od 1 stycznia 2014 r. obowiązujący dotąd art. 19 ustawy o VAT, regulujący terminy powstania obowiązku podatkowego, zostanie zastąpiony przez art. 19a ustawy.) Uwaga: Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstawał będzie - co do zasady - z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż termin powstania obowiązku podatkowego nie będzie już związany z datą wystawienia faktury. Ustawodawca przewidział wyjątki od tej zasady, dotyczące np. dokumentowania mediów, usług najmu, ochrony osób i mienia itp. Nie będzie już możliwe "przesunięcie" terminu powstania obowiązku podatkowego na następny miesiąc (kwartał), w związku z wystawieniem faktury w ciągu 7 dni od wydania towaru czy wykonania usługi. Otrzymanie zaliczki, zadatku itp. Utrzymano w ustawie zasadę, zgodnie z którą otrzymanie zaliczki, zadatku, itp. będzie powodowało powstanie obowiązku podatkowego. W tym zakresie również są wyjątki (media, najem, stała obsługa prawna i biurowa, itp.). 4

5 Moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach rozliczanych etapami Ustawodawca wprowadził także przepisy regulujące moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach rozliczanych etapami.( W art. 19a ust. 2 ustawy o VAT) określono, iż usługę będzie się uznawało za wykonaną również w przypadku, gdy będzie ona przyjmowana częściowo, dla których to części określona będzie zapłata. Z kolei usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, będzie się uznawało za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upłyną terminy płatności lub rozliczeń, będzie się uznawało za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT). Od niektórych czynności obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania zapłaty lub wystawienia faktury. Zmiana zasady odliczania podatku naliczonego VAT W sposób istotny zmienią się także zasady odliczania podatku naliczonego. Prawo do odliczenia VAT w 2014 r. będzie generalnie zależało od terminu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Nie będzie jednak można odliczyć podatku naliczonego wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę. Nadal pozostanie natomiast zasada, że VAT można odliczać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, lub poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo. Uwaga: Odliczenia podatku naliczonego będzie można dokonać, jeżeli będą spełnione łącznie następujące warunki: 1) powstał obowiązek podatkowy, oraz 2) podatnik otrzymał fakturę. 5

6 Zmiana zasad ustalania podstawy opodatkowania w VAT Na uwagę zasługują także zmiany zasad ustalania podstawy opodatkowania w VAT, jak również dotyczące zwolnień o charakterze podmiotowym (ze względu na osiągane obroty). Zmiany w zakresie fakturowania Zmiany w zakresie fakturowania dotyczą nie tylko elementów faktury, ale również terminów ich wystawiania. 6

7 I. ZMIANY W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO Pierwsza grupa zmian w systemie VAT od dnia 1 stycznia 2014 r., na którą należy zwrócić uwagę, dotyczy terminów powstawania obowiązku podatkowego. Od dnia 1 stycznia 2014 r. powyższym kwestiom został poświęcony nowy artykuł - 19a. Zastąpił on uchylony z tym dniem art. 19 ustawy o VAT W nowym artykule zasady powstawania obowiązku podatkowego nieco uproszczono (rezygnując z wielu tzw. szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego). Nowe regulacje są także bardziej zgodne z regulacjami wspólnotowymi. 1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PORÓWNANIU Z DOTYCHCZASOWYM STANEM PRAWNYM Przepisy dotyczące obowiązku podatkowego zostają gruntownie zmienione z dniem 1 stycznia 2014 r. Jedną z najważniejszych zmian - w porównaniu z poprzednio obowiązującym stanem prawnym - jest niemalże całkowite uniezależnienie momentu powstania obowiązku podatkowego od daty wystawienia faktury. Poza trzema wyjątkami (usługi budowlane, dostawy książek i gazet, usługi drukowania) moment powstania obowiązku podatkowego jest niezależny od daty wystawienia faktury. Istotne znaczenie w praktyce ma także wprowadzenie reguł powstawania obowiązku podatkowego dla sprzedaży ciągłej i sprzedaży wykonywanej w okresach rozliczeniowych. Należy zauważyć, że nie ma już szczególnych terminów powstania obowiązku podatkowego dla wielu czynności. Do niektórych z tych czynności stosowany będzie ogólny moment powstawania obowiązku podatkowego, do niektórych z nich (jak np. najem czy też dostawa mediów) będzie miała zastosowanie nowa reguła wiążąca moment powstania obowiązku podatkowego z zakończeniem okresu rozliczeniowego, za który następuje płatność (bądź rozliczenie). 2. ZASADA OGÓLNA Zasadę ogólną dotyczącą momentu powstania obowiązku podatkowego wyraża art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nią obowiązek podatkowy powstaje odpowiednio z chwilą wykonania usługi bądź wydania towarów. Jest to taka sama zasada, jaka obowiązywała w dotychczasowych przepisach. Do tego czasu również miała ona rangę zasady ogólnej. Zupełnie inny niż w przepisach do tej pory obowiązujących będzie zakres jej zastosowania. 7

8 O ile bowiem w dotychczasowym stanie prawnym (zwłaszcza w zakresie obrotu między przedsiębiorcami) znajdowała zastosowanie stosunkowo rzadko, o tyle zgodnie z przepisami obecnie obowiązującymi jej zastosowanie będzie zdecydowanie pierwszoplanowe. W art. 19a jest bowiem wyraźnie mniej regulacji wprowadzających wyjątki od zasady ogólnej (szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego), a ponadto dotyczą one raczej czynności marginalnie występujących w obrocie. Pan Andrzej wykonał usługi transportowe 15 stycznia. Faktura została wystawiona z dniem 5 lutego. Część płatności otrzymano 20 stycznia, pozostałą część 10 marca. Dotychczas obowiązek podatkowy powstawał 20 stycznia oraz 19 lutego (30 dni od dnia wykonania tych usług). Zgodnie z nowymi przepisami powstanie on 15 stycznia. Pan Krzysztof sprzedał budynek. Wydanie budynku nastąpiło 15 lutego. Z dniem 15 lutego otrzymano 30% ceny, resztę ceny otrzymano w kwietniu. Dotychczas obowiązek podatkowy powstawał 15 lutego (w 30%) oraz 17 marca (30 dni po wydaniu). Obecnie w całości powstanie 15 lutego. Zarówno wydanie towaru, jak i wykonanie usługi należy rozumieć jako czynności faktyczne. Dostawy towarów realizowane są bowiem na różnych warunkach określających objęcie towaru przez nabywcę. Dla określenia momentu wydania towarów znaczenie będą miały też formuły Incoterms, na jakich dana dostawa towarów jest realizowana (o ile określono te warunki). Zasadniczo bowiem za moment wydania towarów trzeba będzie uznać moment, w którym na nabywcę przechodzą ciężary i korzyści związane z rzeczą (zgodnie z warunkami danej klauzuli Incoterms). Firma XYZ zrealizowała dostawę dla kontrahenta polskiego na warunkach Ex w swój magazyn. Załadunek w magazynie nastąpił 31 stycznia. Towar na miejsce dojechał 1 lutego. Obowiązek podatkowy powstaje 31 stycznia. Firma zrealizowała dostawę dla kontrahenta polskiego na warunkach DAP zakład produkcyjny klienta. Załadunek w magazynie nastąpił 31 stycznia. Towar na miejsce został dowieziony 1 lutego. Obowiązek podatkowy powstaje 1 lutego. Obowiązek podatkowy powstaje także z chwilą wykonania usług. Szczególna regulacja - będąca w jakiejś mierze nowością - dotyczy usług wykonanych częściowo. 8

9 Zgodnie z tymi przepisami z wykonaniem usługi (częściowej) mamy do czynienia wówczas, gdy strony czynności określiły zapłatę dla wykonanej części usługi. Możliwość powstania obowiązku podatkowego dla usługi częściowej jest zatem generalnie uzależniona od woli stron, w szczególności od tego, czy umówią się one na częściowe przyjmowanie usług, co będzie stanowiło tytuł do częściowej zapłaty. Przepis nie wyraża tego wprost, jednakże należy przyjąć, że obowiązek podatkowy w przypadku wykonania usługi częściowej powstaje w tej właśnie części. Powstaje on zatem w odniesieniu tylko do tej kwoty, która została albo ma zostać otrzymana w związku z wykonaniem tej części usługi. Firma X wykonuje dla firmy Y usługę naprawy komputerów. Otrzymuje partię komputerów do naprawy (kilkadziesiąt sztuk). Po wykonaniu usługi odsyła naprawioną partię komputerów i wystawia fakturę. Zdarza się, że usługa naprawy danej partii jest wykonywana na przełomie miesięcy. Bez uzgodnionej między stronami płatności częściowej obowiązek podatkowy ' od częściowo wykonanej w danym miesiącu usługi nie powstanie. Przepisy określają również moment wykonania "usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń". Regulacja ta wydaje się odnosić przede wszystkim do sprzedaży o charakterze ciągłym, lecz może mieć również zastosowanie do każdego rodzaju usług (a także dostaw towarów - zob. tezy następne), o ile tylko strony postanowią, że będą one rozliczane nie jednorazowo, lecz w następujących po sobie okresach. Dotychczas tego rodzaju regulacji w ustawie w zasadzie nie było. Z przepisów wykonawczych wynikała możliwość zbiorczego (za cały miesiąc) fakturowania sprzedaży ciągłej. "Usługa, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń", to taka usługa, która wykonywana jest zwykle przez pewien czas, zaś rozliczenie należności za nią następuje w ramach okresu (rozliczeniu podlegają wszystkie czynności wykonane w ramach usługi w danym okresie rozliczeniowym). Przepis obejmuje zarówno usługi świadczone w sposób ciągły, jak i wszelkie inne usługi z założenia powtarzające się, jeśli tylko strony umówiły się na rozliczanie (opłacanie) ich w okresach rozliczeniowych. Firma X świadczy usługi pośrednictwa firmie Y. Są one rozliczane raz w miesiącu. Obowiązek podatkowy powstaje z końcem każdego miesiąca. Strony mogą przyjąć dowolne okresy rozliczeniowe. Nie ma wymogu, aby był to miesiąc. Okres rozliczeniowy - na którego zakończenie będzie powstawać obowiązek podatkowy - może być dłuższy bądź krótszy niż miesiąc (lub niż kwartał - jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie). Okresy rozliczeniowe nie muszą się również pokrywać z jednostkami czasu (takimi jak tydzień, miesiąc, kwartał, półrocze etc.). Mogą to być również okresy np. 22-dniowe czy jakiekolwiek inne swobodnie przyjęte przez strony umów. 9

10 Firma X wykonuje usługi agencyjne dla firmy Y. Strony ustaliły, że usługi będą rozliczane w okresach tygodniowych, przy czym każdy okres rozliczeniowy zaczyna się w czwartek, a kończy w następną środę. Obowiązek podatkowy od usług wykonanych w danym okresie będzie powstawał w środę. Jedyny wyjątek dotyczy okresów rozliczeniowych dłuższych niż rok. Jeśli w związku ze świadczeniem usługi w danym roku nie następuje koniec okresu bądź termin płatności - to usługa jest uznawana za wykonaną (w odpowiedniej części) na koniec (każdego) roku (kalendarzowego). Istotne znaczenie dla praktyki ma to, że niniejsza regulacja - pozwalająca podatnikom na rozliczanie podatku należnego względem danych czynności wykonanych dla jednego podmiotu od razu za cały okres rozliczeniowy - ma zastosowanie również do dostaw towarów. Jeśli zatem podatnik dokonuje ciągłych, powtarzających się dostaw towarów na rzecz jednego kontrahenta, przy czym strony umawiają się, że rozliczenie tych dostaw i płatność będą następować nie za pojedyncze dostawy, lecz za ich sumę w danym okresie rozliczeniowym, to dostawa zostanie uznana za wykonaną z końcem umówionego okresu rozliczeniowego. Obowiązek podatkowy powstanie zatem właśnie tego ostatniego dnia okresu rozliczeniowego. Firma X (piekarnia) dostarcza pieczywo do sklepów. Ze sklepami rozliczą się w ten sposób, że 15 dnia danego miesiąca oraz w ostatnim dniu miesiąca następuje rozliczenie wykonanych dostaw. Obowiązek podatkowy od dostaw wykonanych w okresie półmiesięcznym powstaje odpowiednio 15 oraz ostatniego dnia danego miesiąca. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2014 r. w zasadzie żadnego znaczenia dla terminu powstania obowiązku podatkowego nie ma już data wystawienia faktury. Tylko w odniesieniu do kilku rodzajów czynności ustawodawca powiązał moment powstania obowiązku podatkowego czy to z momentem wystawienia faktury, czy to z momentem, w którym faktura najpóźniej powinna zostać wystawiona (zob. niżej). Natomiast w odniesieniu do zdecydowanej większości czynności moment wystawienia faktury nie ma żadnego znaczenia dla chwili powstania obowiązku podatkowego. Od dnia 1 stycznia 2014 r. terminy na wystawienie faktur zostały znacznie wydłużone (do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano czynność bądź przyjęto zaliczkę). Jednocześnie od dnia 1 stycznia 2014 r. w sposób jednoznaczny umożliwiono wystawianie faktur przed wykonaniem czynności (nie wcześniej jednakże niż 30 dni przed dniem wykonania czynności). W związku z powyższym częste mogą być sytuacje, gdy faktura zostanie wystawiona w okresie rozliczeniowym niebędącym okresem rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy. 10

11 Uwaga: Należy pamiętać, aby wyzbyć się w tym zakresie automatyzmu, który dotychczas nakazywał kwalifikowanie sprzedaży z faktur wystawionych w danym miesiącu (kwartale) do rozliczenia właśnie za ten miesiąc (kwartał). Firma X wykonała usługę (bez szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego) 20 stycznia. Faktura za tę usługę została wystawioną 5 lutego. Chociaż faktura została wystawiona zgodnie z przepisami, to obowiązek podatkowy powstaje 20 stycznia (a nie w lutym). 3. POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W ZWIĄZKU Z OTRZYMANIEM CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZAPŁATY Dla pewnych czynności obowiązek podatkowy nadal ma powstawać z chwilą otrzymania płatności. Dotyczy to zarówno płatności otrzymanych przed wykonaniem usługi bądź wydaniem towarów, jak i (przede wszystkim) płatności otrzymywanych po wykonaniu czynności. W porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami powstanie obowiązku podatkowego w dacie otrzymania płatności obecnie dotyczy znacznie mniejszej liczby czynności. Po pierwsze, obowiązek podatkowy w związku z otrzymaniem płatności powstaje w komisie sprzedaży w odniesieniu do wydania towarów między komitentem a komisantem na podstawie umowy komisu. Ta szczególna reguła powstawania obowiązku podatkowego dotyczy zatem pierwszej dostawy w komisie, czyli tej następującej między komitentem (wstawiającym towary do komisu) a komisantem (podmiotem prowadzącym komis). Obowiązek podatkowy powstaje nie w chwili wydania towarów (wstawienia ich do komisu przez komitenta), lecz dopiero w dacie otrzymania płatności. Po drugie, w sposób szczególny - związany z otrzymaniem płatności - określono także moment powstania obowiązku podatkowego dla przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie. Dotychczas obowiązek podatkowy dla tych czynności określony był analogicznie przez przepisy wykonawcze. Po trzecie, na omawianej zasadzie powstaje obowiązek podatkowy również w przypadku dostawy towarów dokonywanej w trybie egzekucji. Przepis ma zastosowanie także do świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym na podstawie właściwych przepisów sądy te lub prokurator zlecili wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym. 11

12 Z datą otrzymania płatności obowiązek podatkowy powstaje także dla usług finansowych i ubezpieczeniowych, które są zwolnione z podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt u.p.t.u. Obowiązek podatkowy ma w tym przypadku specyficzny charakter, gdyż jest to raczej obowiązek wykazania w deklaracji kwot obrotu (zwolnionego z podatku, niełączącego się z żadnym podatkiem). 4. OBOWIĄZEK PODATKOWY W ZWIĄZKU Z WYSTAWIENIEM FAKTURY Znaczna część czynności opodatkowanych podlega udokumentowaniu fakturą. W każdym przypadku dotyczy to sprzedaży opodatkowanej wykonywanej na rzecz innych podatników. Pewne wyjątki dotyczą czynności zwolnionych z podatku oraz czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami. W przepisach dotychczas obowiązujących moment powstania obowiązku podatkowego był zasadniczo powiązany właśnie z momentem wystawienia faktury (o ile była ona wystawiona w terminie). Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy dla niektórych czynności nadal powstaje w chwili wystawienia faktury albo w dacie, w której faktura powinna być wystawiona, jeśli nie dokonano tego w terminie. Dotyczy to jednakże tylko trzech ściśle określonych czynności. Reguła wiążąca moment powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury ma zatem obecnie charakter wyjątku, a nie zasady. Po pierwsze, w dacie wystawienia faktury - albo w dacie, w której faktura powinna być wystawiona (o ile nie została ona wystawiona terminowo) - powstaje obowiązek podatkowy dla usług budowlanych bądź budowlano-montażowych. Faktura dla tych usług powinna być wystawiona w terminie 30 dni, licząc od dnia ich wykonania. Momentem wykonania tych usług zwykle będzie dzień podpisania stosownych protokołów zdawczo-odbiorczych. Nie jest wszakże wykluczone, że umowy o te roboty inaczej będą określać moment uznania usług (części usług) za wykonane. Jeśli faktura zostanie wystawiona w ciągu 30 dni, licząc od chwili wykonania tych usług, to obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury. Jeśli nie - powstaje 30. dnia od chwili ich wykonania. Firma X wykonała usługi budowlane 30 marca. Faktura została wystawiona 30 marca. Obowiązek podatkowy powstał 30 marca. Gdyby faktura została wystawiona 5 kwietnia, to obowiązek podatkowy powstałby 5 kwietnia. Gdyby faktura nie została wystawiona do 29 kwietnia (30 dzień od dnia wykonania usług), to obowiązek podatkowy powstałby 29 kwietnia. Po drugie, w dacie wystawienia faktury powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy książek drukowanych (PKWiU ex ) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz z tytu- 12

13 łu dostawy gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiU ex i PKWiU ex ). Moment wystawienia faktury - a więc i powstania obowiązku podatkowego - w tych przypadkach jest zależny od tego, czy umowa zawarta między stronami przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw. Jeśli umowa takiego zwrotu nie przewiduje, faktura powinna być wystawiona najpóźniej 60. dnia od dnia wydania tych towarów. Jeśli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów, to obowiązek wystawienia faktury powinien zostać zrealizowany najpóźniej w ciągu 120 dni od 1. dnia wydania tych towarów. Jeśli faktura zostanie wystawiona w ciągu 60 dni (bądź odpowiednio 120 dni) od chwili wydania tych towarów, to obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury. Jeśli nie to powstaje 60. dnia (bądź odpowiednio 120. dnia) od chwili wydania towarów. Po trzecie, powiązanie obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury dotyczy również usług drukowania książek (PKWiU ex ) -z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex i PKWiU ex ). W tych przypadkach obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, o ile została ona wystawiona w terminie. Zgodnie z przepisami ustawy faktura dla tych usług powinna być wystawiona najpóźniej 90. dnia od dnia wykonania czynności. Jeśli zostanie wystawiona w ciągu 90 dni od chwili wykonania czynności, to obowiązek podatkowy powstaje w dacie jej wystawienia. Jeśli nie - powstaje 90. dnia od chwili wykonania tych usług. 5. OBOWIĄZEK PODATKOWY W ZWIĄZKU Z WYSTAWIENIEM FAKTURY LUB Z UPŁYWEM TERMINU PŁATNOŚCI Obowiązek podatkowy na mocy omawianej reguły powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu do wystawienia faktury, a jeśli go nie określono - z chwilą upływu terminu płatności. W zależności zatem od tego, co nastąpi wcześniej - czy zostanie wystawiona faktura, czy też upłynie termin płatności - obowiązek podatkowy powstanie w chwili zajścia wcześniejszego z tych zdarzeń. Inaczej niż w przepisach dotychczas obowiązujących nie ma znaczenia, gdzie został określony termin płatności. Nie musi on być ustalony koniecznie w umowie. Chociaż należy zauważyć, że jeśli zostanie on określony na fakturze, to obowiązek podatkowy i tak powstanie w dacie wystawienia tej faktury. Według niniejszej reguły obowiązek podatkowy powstaje dla: 1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego; 2. świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, 13

14 wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (są to usługi związane z odpadami oraz oczyszczaniem, jak również usługi w zakresie dostarczania wody), najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego. Pan Sławek świadczy usługi najmu. Czynsz za najem miesiąc jest płatny do 10 dnia danego miesiąca. Wtedy też jest wystawiana faktura. Obowiązek podatkowy powstanie w dacie upływu terminu płatności. Pan Jarek świadczy usługi najmu. Czynsz za dany miesiąc jest płatny do 10 dnia danego miesiąca. Na początku roku podatnik wystawił 12 faktur (z umownymi terminami płatności) dla każdego z miesięcy i dostarczył je najemcy. Obowiązek podatkowy od wszystkich 12 miesięcy powstał w dacie wystawienia faktury. 6. OTRZYMANIE PŁATNOŚCI PRZED WYKONANIEM CZYNNOŚCI (ZALICZKI) W art. 19a ustawy o VAT zawarto także regułę wiążącą moment powstania obowiązku podatkowego z otrzymaniem całości lub części zapłaty przed wykonaniem czynności. Dla powstania obowiązku podatkowego na tej zasadzie nie ma znaczenia, czy otrzymanie należności będzie udokumentowane fakturą, czy też nie. Należy zresztą zauważyć, że faktury dokumentujące tego rodzaju płatności powinny być wystawiane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano płatność. Obowiązek podatkowy powstaje także wówczas, gdy otrzymano całość należności przed wykonaniem czynności. Jest to sytuacja inna niż w poprzednim stanie prawnym, gdzie przepis wiązał powstanie obowiązku podatkowego z otrzymaniem części należności. W związku z tym można się było wówczas spotkać z opiniami, że zapłacenie całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego (gdyż nie jest to zapłata części należności). Tego rodzaju poglądy, oparte na restrykcyjnej wykładni językowej, nie zasługiwały na aprobatę. Obecnie zaś tego problemu już nie ma, gdyż komentowany przepis wprost stanowi także o całości należności. Firma X otrzymała zamówienie na dostarczenie towaru. Zamówienie złożono w styczniu. Towar miał być dostarczony w lutym. Z uwagi na nieznajomość kontrahenta firma X zażądała 100% zaliczki w styczniu i otrzymała ją. Obowiązek podatkowy powstanie w styczniu. W związku z tym, że otrzymanie zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego, kwotę otrzymaną tym tytułem należy uznać za kwotę brutto. 14

15 Podatnik pobiera 50 zł zaliczki na poczet sprzedaży ze stawką 23%. Jest to kwota brutto składająca się z 40,65 zł obrotu oraz 9,35 zł należnego podatku. 15

16 II. PODSTAWA OPODATKOWANIA Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieniają się także przepisy dotyczące podstawy opodatkowania. W miejsce dotychczas regulującego te kwestie art. 29 w życie wejdzie art. 29a. Przepis ten jest dość wiernym odbiciem (niemalże kalką) stosownych przepisów unijnych. Akurat w tym przypadku nie wydaje się to rozwiązaniem właściwym. Przepisy unijne dotyczące podstawy opodatkowania są dość zawiłe, zaś ich brzmienie chyba nie do końca oddaje normy dotyczące podstawy opodatkowania, które wykształciły się w praktyce. Lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie w ustawie mającego już swoją tradycję terminu "obrót" i zbudowanie wokół niego nowych regulacji dotyczących podstawy opodatkowania. 1. ZASADA OGÓLNA W art. 29a u.p.t.u. określono zasadę ogólną odnoszącą się do podstawy opodatkowania. Zgodnie z nią podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. W porównaniu z art. 29 ustawy o VAT. nowy art. 29a nie posługuje się już pojęciem obrotu. Stanowi on o "wszystkim, co stanowi zapłatę (...) z tytułu sprzedaży". Można stwierdzić, że określenie "wszystko, co stanowi zapłatę" mniej więcej odpowiada pojęciu obrotu, które było rozumiane jako całość kwoty należnej. Podstawą opodatkowania jest zatem zapłata (wszystko, co stanowi zapłatę). W myśl słownika języka polskiego "zapłata" to "uiszczenie należności za coś, należność za coś, odpłacenie komuś za coś". Pojęcie zapłaty użyte w komentowanym artykule powinno być rozumiane właśnie jako należność za daną czynność opodatkowaną. Zapłata jest więc należnością za czynność opodatkowaną. Nie ma tu zastrzeżenia, że zapłata ma przybrać postać pieniężną. Jest to wielkość, która musi być mierzalna (wymierna) w pieniądzu (z uwagi na to, że podatek wyrażany jest w pieniądzu), jednakże nie musi być kwotą pieniężną. Zapłata może mieć również formę świadczenia wzajemnego (czy to świadczenia rzeczowego, czy to innego świadczenia). Nie ma już - w przeciwieństwie do art. 29 ustawy o VAT wyraźnych przepisów odnoszących się do przypadków, gdy wynagrodzenie za czynność opodatkowaną przybiera postać wynagrodzenia w naturze. Na podstawie jednakże komentowanej regulacji ogólnej w przypadku wynagrodzenia w naturze za podstawę opodatkowania trzeba przyjąć wartość świadczenia wzajemnego, jako że właśnie to świadczenie stanowi wówczas zapłatę za czynność opodatkowaną. Kwotą należną nie jest kaucja. Jest ona bowiem jedynie kwotą, jaką podatnik otrzymuje tytułem zabezpieczenia swoich interesów umownych, a nie jako zapłatę za świadczenie. Jeśli kaucja podlega zwrotowi po wykonaniu umowy, nie stanowi ona obrotu. 16

17 Pan Piotr świadczący usługę wynajmu lokalu użytkowego pobrał od najemcy kaucję na poczet zabezpieczenia ewentualnych szkód w lokalu. Kaucja ta nie stanowi podstawy opodatkowania. Zapłata - będąca podstawą opodatkowania - nie musi być kwotą otrzymaną od nabywcy towarów czy usług. Może to być również kwota otrzymana od osoby trzeciej. W konsekwencji nie ma znaczenia, kto faktycznie pokrywa koszty związane z wykonaniem czynności opodatkowanej; zapłatę stanowi wszelka korzyść majątkowa, jaką podatnik uzyska lub ma uzyskać w związku z wykonaniem czynności opodatkowanej. To, że zapłata może być otrzymana także od osoby trzeciej, podkreślano wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Firma Y sprzedaje towary osobom fizycznym, przy czym zdarza się, że kupujący wpłaca 70% ceny, zaś pozostałe 30% pokrywa jego pracodawca. Mamy tu do czynienia tylko z jedną czynnością (jedną sprzedażą) wykonaną na rzecz osób fizycznych. Podstawa opodatkowania musi być kwotą niezawierającą podatku. Skoro bowiem podstawa opodatkowania jest kwotą, od jakiej oblicza się podatek, to sama nie może zawierać podatku. Tę cechę konstrukcyjną wyraża przepis art. 29a ust. 6 pkt 1 u.p.t.u. Wynika z niego, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku (należnego od danych czynności). Ta regulacja wydaje się oczywista, jeśli zważyć na charakter podstawy opodatkowania. W porównaniu z poprzednio obowiązującymi regulacjami (zawartymi w art. 29 ustawy o VAT.) w komentowanym artykule nie ma regulacji, zgodnie z którą kwota należna - czyli zapłata (jak definiuje ją komentowany artykuł) - zawiera w sobie podatek należny (jest kwotą brutto). Przepis należy jednakże w taki właśnie sposób interpretować, tzn. uznając, iż zapłata, O której tu mowa, jest kwotą brutto i stanowi podstawę opodatkowania dopiero po pomniejszeniu jej o należny podatek. Pan Seweryn - prowadzący sprzedaż w cenach brutto - otrzymał za swoje usługi (opodatkowane stawką 23% VAT) wynagrodzenie w wysokości 1000 zł. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku kwota 813 zł (zaś podatek od niej to 187 zł). 17

18 2. PODATKI, OPŁATY I PODOBNE NALEŻNOŚCI ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ W porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami w komentowanym artykule zawarte zostało wyraźne odniesienie do podatków, ceł, opłat i innych należności o podobnym charakterze. W art. 29 ustawy o VAT zawarta była regulacja nakazująca wliczanie do podstawy opodatkowania podatku akcyzowego, jeśli sprzedaż była opodatkowana podatkiem akcyzowym. Obecnie obowiązujący przepis stanowi o wszelkich podatkach, w tym oczywiście o podatku akcyzowym. W aktualnym stanie prawnym nie ma innych podatków od sprzedaży (dostawy towarów czy też świadczenia usług) niż podatek akcyzowy. W podstawie opodatkowania należy uwzględniać podatek od wartości dodanej (czy też kwotę odpowiadającą podatkowi od wartości dodanej) także wówczas, gdy sprzedawca błędnie opodatkował daną sprzedaż. Podatnik VAT-UE nabył towary z innego państwa członkowskiego (z Niemiec). Sprzedawca niemiecki błędnie opodatkował tę transakcję niemieckim podatkiem. W podstawie opodatkowania należałoby uwzględnić niemiecki podatek (policzyć podatek od niemieckiej kwoty "brutto"). W podstawie opodatkowania danej czynności należy uwzględnić także cło (należności przywozowe), jeśli należności te powstają w związku ze sprzedażą towarów. Nie będzie możliwe rozdzielenie przy sprzedaży towarów kwoty należnej za towar oraz cła. Przy sprzedaży towarów nie będzie zatem możliwe przeniesienie na klienta równowartości należności celnych poza fakturą (bez podatku). Nie jest wykluczone, że sprzedaż danego towaru czy też świadczenie pewnych usług będą objęte jakimiś opłatami. Przykładami takiej opłaty mogą być np. opłata depozytowa przy sprzedaży akumulatorów czy też opłaty lotniskowe przy świadczeniu usług transportu lotniczego. 3. DOTACJE I PODOBNE KWOTY WLICZANE DO PODSTAWY OPODATKOWANIA Początkowo planowano zmianę zasad uwzględnienia dotacji, subwencji i tym podobnych kwot w podstawie opodatkowania. Wedle początkowych projektów dotacje i inne podobne świadczenia miały być w szerszym zakresie niż dotychczas uwzględniane w podstawie opodatkowania. Ostatecznie jednak dotacje, subwencje i podobne kwoty są wliczane do podstawy opodatkowania w podobnym zakresie jak dotychczas. Za część zapłaty - na co wskazuje użycie sformułowania "włącznie z" - uznaje się także otrzymane przez podatnika dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. 18

19 Należy tutaj przypomnieć specyfikę opodatkowania dotacji, dopłat itp. Otóż otrzymanie dotacji nie jest, jako takie, żadną odrębną czynnością opodatkowaną. Dotacje podlegają bowiem opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Otrzymanie dotacji nie stanowi natomiast samo w sobie żadnej czynności opodatkowanej ani zdarzenia opodatkowanego. Jest to tylko dodatkowy element podstawy opodatkowania do czynności, z którą dotacja jest związana. Skutkuje to m.in. tym, że dotacje opodatkowane są wedle takiej stawki jak czynności, których dotyczą. Jeśli zaś dotacje dotyczą czynności niepodlegającej opodatkowaniu, to także one same nie mogą mu podlegać (o ile faktycznie mają charakter zwrotny). Także wówczas, gdy dotacja pokrywa całą kwotę należną za świadczenie usług bądź dostawę towarów, opodatkowanie dotyczy konkretnej czynności, a nie dotacji. Opodatkowana jest wówczas czynność odpłatna (gdzie odpłatnością jest dotacja) Do podstawy opodatkowania wliczane są tylko te kwoty dofinansowań, które zostały faktycznie otrzymane. Z tego też powodu dotacjami (dopłatami, subwencjami itp.) podlegającymi wliczeniu do podstawy opodatkowania nie są kwoty zaniechanych, umorzonych zobowiązań (np. pożyczki z funduszy środowiska). Nie są to bowiem kwoty otrzymane przez podatnika. 4. CZYNNOŚCI NIEODPŁATNE W art. 29a ustawy o VAT uregulowano sposób określania podstawy opodatkowania zarówno w odniesieniu do czynności nieodpłatnego przekazania towarów (w ust. 2), jak i nieodpłatnego świadczenia usług (w ust. 5). Podstawę opodatkowania w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów stanowi cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Biorąc pod uwagę historię uregulowań wspólnotowych, można stwierdzić, że "cena nabycia (...) określona na dzień dostawy" oznacza aktualną wartość rzeczy (taką, za jaką rzecz mogłaby być obecnie nabyta). Nie wynika to jednoznacznie z wykładni językowej (należałoby bowiem raczej odwołać się do hipotetycznej "ceny zbycia"), lecz uzasadnienie tego poglądu można znaleźć w prawie wspólnotowym. Podatnik przekazał na cele osobiste swojego pracownika samochód firmowy. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku hipotetyczna cena - pomniejszona o kwotę podatku - jaką musiałby zapłacić pracownik chcący nabyć tego rodzaju samochód (tej marki, w tym wieku, w tym stanie). Wartość ta odpowiada mniej więcej wartości rynkowej (pomniejszonej o kwotę podatku). Przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r, - inaczej niż te wcześniej obowiązujące - stanowią, że podstawę opodatkowania należy ustalać także według cen nabycia "towarów podobnych". Regulacja ta - chociaż oparta jest na brzmieniu stosownego przepisu unijnego - budzi rozliczne wątpliwości interpretacyjne. 19

20 Podstawą opodatkowania przy nieodpłatnym świadczeniu usług podlegającym opodatkowaniu jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika. Kosztem tym będzie wszystko, co podatnik wydał w tym celu, aby zapewnić określonym osobom dane świadczenie. W przypadku nieodpłatnego świadczenia usług polegającego na udostępnieniu towarów do używania będzie to odpowiednia część wydatków poniesionych na zakup tego towaru (w proporcji do zamierzonego okresu jego używania) połączona z kosztami eksploatacyjnymi. Jeśli przedmiotem nieodpłatnego świadczenia usług są usługi zakupione, to wówczas kosztem świadczenia usług będą koszty poniesione na ich zakup. 5. ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE, KOSZTY PRZENOSZONE NA NABYWCĘ I PROBLEM REFAKTUROWANIA Podstawa opodatkowania jest przypisana do danego przedmiotu opodatkowania. Dla danej czynności opodatkowanej ustalana jest jedna podstawa opodatkowania. Stąd też jeśli będziemy mieli do czynienia z wystąpieniem w obrocie tzw. świadczenia kompleksowego, które stanowi jeden przedmiot opodatkowania, to należy ustalić dla niego jedną podstawę opodatkowania. W praktyce oczywiście nader utrudnione może być określenie, czy mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, czy też nie. Jeśli jednak zostanie ustalone, że jest to jedno świadczenie dla nabywcy, to wówczas będzie miało ono "zbiorczą" (jedną) podstawę opodatkowania i w całości będzie opodatkowane w sposób jednolity, zarówno jeśli chodzi o stawkę podatku, miejsce świadczenia, jak i datę powstania obowiązku podatkowego. Przepis przykładowo wskazuje na koszty dodatkowe, które nawet jeśli są odrębnie pobierane (odrębnie rozliczane) między stronami czynności podstawowej (dostawy towarów czy też świadczenia usług), wchodzą do podstawy opodatkowania dla czynności podstawowej (i powinny być łącznie z nią opodatkowane). W myśl powyższych przepisów koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy wchodzą do podstawy opodatkowania dla danej czynności podstawowej. Przepis zatem jako regułę (a nie wyjątek) traktuje doliczanie kosztów dodatkowych do podstawy opodatkowania czynności pomocniczej. Tylko przykładowo wskazuje na rodzaje kosztów, jakie są wliczane do podstawy opodatkowania czynności podstawowej. Z jednej strony oznacza to, że także inne koszty dodatkowe mogą być wliczane do podstawy opodatkowania czynności podstawowej. Z drugiej zaś strony trzeba przyjąć, że powyższe świadczenia - o kosztach których przykładowo stanowi się w przepisie - w pewnych sytuacjach mogą być potraktowane jako odrębne świadczenia. Nie wyjaśnia się pojęcia kosztów dodatkowych. Należy uznać, że są to wszelkie opłaty i należności formalnie odrębne od ceny świadczenia głównego (podstawowego), jednakże w 20

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Obowiązek podatkowy Zasada ogólna Obowiązek podatkowy 1. Obowiązek powstaje podatkowy z chwilą dokonania dostawy towarów lub

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 Wybór zmian dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w roku 2014.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Strona1 Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany koncepcyjne dotyczące: obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 Najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany Moment powstania obowiązku podatkowego data sprzedaży 1. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstawał będzie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część IV FAKTURY KORYGUJĄCE Art. 106j Dokumentowanie czynności podlegających VAT 1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono: 1) obniżki ceny w

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 18 VAT 2014 r. zmiany w ustawie i ich wpływ na procedury, obieg dokumentów i systemy finansowo-księgowe

dodatek nr 18 VAT 2014 r. zmiany w ustawie i ich wpływ na procedury, obieg dokumentów i systemy finansowo-księgowe MONITOR księgowego nr 22(242) 15.11.2013 dodatek nr 18 TEMAT na czasie Adam Bartosiewicz doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, radca prawny, wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego VAT 2014 r. zmiany

Bardziej szczegółowo

Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Faktura Dotychczas brak było legalnej definicji Faktury oraz Faktury elektronicznej Kwestie dotyczące fakturowania

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r.

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 17.01.2014 Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 53-654Wrocław tel.: +48 71 78 66 724 fax :+48 71 78 66 750 www.us-staremiasto.wroc.pl ustawy zmieniajace ustawę o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY

ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY Dwutygodnik nr 21 (381) ISSN 1429-3978 10.11.2014 r. 13 ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY I. OBOWIĄZEK PODATKOWY...str. 3 1. Ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego... str.

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r.

Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o. o. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r. Opracowała: Agata Strocka

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku.

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do za wczesnego

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Warszawa, 16 września 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy Definicja faktury Od 1 stycznia 2014 r. ustawodawca wprowadził do słowniczka VATu nowe definicje:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 128315 Temat: Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie VAT po nowelizacji ustawy w 2015. Warsztaty praktyczne 20 Maj - 2 Czerwiec Poznań, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur Faktura korygująca Faktury korygujące wystawia sprzedawca w ściśle określonych

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r.

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r. Skarbowy w Toruniu Drugi Urząd Toruń, dnia 18.02.2014 r. Ul Mazowiecka 63/65 Materiały do prezentacji opracowane przez pracowników II Urzędu Skarbowego w Toruniu Prezentację przygotował: Maciej Sznyra

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o VAT od 2014 r., dotyczy terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie usług turystyki

Opodatkowanie usług turystyki Opodatkowanie usług turystyki Od dnia 1 stycznia 2014 r. stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać. ILPP2/443-408/11-4/MN 2011.05.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową?

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową? Jak to zdarzenie ująć w kosztach miesiąca wykonania usługi? Pytanie Jak zaksięgować usługową fakturę kosztową (rozrachunki, VAT), która została częściowo zakwestionowana przez odbiorcę (np. w 25%) ze względu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT 1 Nowa ustawa o VAT Nowe regulacje Zasady określające miejsce powstania obowiązku podatkowego Korekta podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Agnieszka Taraśkiewicz Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 1

Zmiany w przepisach w praktyce część 1 Zmiany w przepisach w praktyce część 1 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT nowa podstawa opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 Odliczanie podatku Vat na nowych zasadach zwracamy uwagę na największe trudności i wyjaśniamy zawiłości w tym zakresie. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

UWAGI (dodatkowe) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu ustawy o podatku od towarów i usług (wersja z 25 maja 2012 r.

UWAGI (dodatkowe) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu ustawy o podatku od towarów i usług (wersja z 25 maja 2012 r. UWAGI (dodatkowe) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu ustawy o podatku od towarów i usług (wersja z 25 maja 2012 r. ) W nawiązaniu do wcześniejszego stanowiska wyrażonego w piśmie

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 08 listopada 2016 roku Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury DZIAŁ XI DOKUMENTACJA Rozdział 1 Faktury Art. 106. (uchylony). Art. 106a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: 1) sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Maj 2014 r. WPROWADZENIE Na kolejnych slajdach przedstawiono w sposób schematyczny zasady odliczania podatku VAT w odniesieniu do nabycia różnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 1.

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 1. Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porówna cz. 1. Czynność podlegająca opodatkowaniu Moment powstania podatkowego w 2013 r. czynności objęte szczególnym obowiązkiem wyda towaru/ podatkowym sprzedaż

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne?

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt JAK UDOKUMENTOWAĆ ORAZ ROZLICZYĆ PODATKOWO PREMIE PIENĘŻNE?

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

Serwis. podatkowy VAT. wydanie specjalne nr 21. www.serwisvat.wip.pl WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU

Serwis. podatkowy VAT. wydanie specjalne nr 21. www.serwisvat.wip.pl WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU Serwis podatkowy VAT Lipiec Sierpień Wrzesień 2014 r. issn 1899-9905 WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU www.serwisvat.wip.pl wydanie specjalne nr 21 KOMENTARZ Faktury zbiorcze pozwalają znacznie uprościć rozliczanie

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Przepisy antyzatorowe Przepisy antyzatorowe Wprowadzenie DEREGULACJA - USTAWA Przepisy antyzatorowe Podatki dochodowe DEREGULACJA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY. W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 r. OMÓWIENIE NOWOŚCI, PORÓWNANIE PRZEPISÓW, PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

ZMIANY. W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 r. OMÓWIENIE NOWOŚCI, PORÓWNANIE PRZEPISÓW, PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 r. OMÓWIENIE NOWOŚCI, PORÓWNANIE PRZEPISÓW, PRAKTYCZNE PRZYKŁADY Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. W tej publikacji m.in.: W 2014 roku faktura nie wpłynie na moment powstania

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT 1 stycznia 2013 r. Projekt zmian z 25 maja 2012 r. (zaktualizowany 10 sierpnia 2012 r.)

Zmiany w podatku VAT 1 stycznia 2013 r. Projekt zmian z 25 maja 2012 r. (zaktualizowany 10 sierpnia 2012 r.) 15 października 2012 Zmiany w podatku VAT 1 stycznia 2013 r. Projekt zmian z 25 maja 2012 r. (zaktualizowany 10 sierpnia 2012 r.) Szanowni Państwo! W związku z zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. RODZAJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMIN... 29 1. Jednostki organizacyjne gmin... 29 2. Jednostki budżetowe gmin... 32

Spis treści. III. RODZAJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMIN... 29 1. Jednostki organizacyjne gmin... 29 2. Jednostki budżetowe gmin... 32 Wstęp... 19 III. ETAPY CENTRALIZACJI VAT W GMINACH............... 13 1. Uchwała NSA z 24.06.2013 r.... 13 2. Rozprawa przed Trybunałem Europejskim 5.05.2015 r... 17 3. Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek od towarów i usług (VAT) Cechy podatku od towarów i usług - uregulowany ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - podatek konsumpcyjny - podatek pośredni, wielofazowy - zharmonizowany

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Tax Alert 24/2013. Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 roku. Szanowni Państwo,

Tax Alert 24/2013. Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 roku. Szanowni Państwo, Tax Alert 24/2013 Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 roku Szanowni Państwo, W poniższym tax alercie chcielibyśmy pokrótce przedstawić Państwu zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej:

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Strona 1 z 12 Spis treści Spis treści... 2 1. Metoda kasowa VAT... 3 1.2 Na czym polega metoda kasowa VAT... 3 1.3 Kto może stosować metodę

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo