R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr z dnia naliczania i rozliczania kosztów energii cieplnej wytworzonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej wody (CW) dla lokali znajdujących się w zasobach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Kolonia Jordana w Gdańsku 1 Zakres regulaminu 1. Regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, określa zasady naliczania i rozliczania opłat w Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku (zwanej dalej ASM) za ciepło wytworzone na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) i podgrzania wody użytkowej (CW) dla lokali mieszkalnych w budynkach, w których dostawę ciepła zapewnia ASM poprzez własne kotłownie gazowo-olejowe. 2. Regulamin stosuje się odpowiednio w stosunku do lokali użytkowych znajdujących się w budynkach, w których dostawę ciepła zapewnia ASM poprzez własne kotłownie gazowo-olejowe. 3. Okresem rozliczeniowym określa się czas pomiędzy poszczególnymi pomiarami wykonanymi zgodnie z 2 ust. 2 a) b). 2 Ogólne zasady rozliczania mediów 1. Z tytułu kosztów CO i CW rozróżnia się następujące rodzaje opłat: a) opłaty zaliczkowe (pobrane) - opłaty ustalane wg. zasad określonych niniejszym Regulaminem, b) opłaty wynikowe (obliczone) - rozliczeniowe opłaty końcowe ustalana na podstawie wykonanego przez ASM rozliczenia wg. zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Odczyty urządzeń pomiarowych tj. ciepłomierzy i wodomierzy cw, określających zużycie będą odbywały się w następujących terminach danego roku: a) Na zakończenie sezonu grzewczego (do 31 maja), b) 31 grudnia zakończenie roku (w przypadku CO po wprowadzeniu systemu zdalnego odczytu), Wyjątek stanowi okres rozliczeniowy roku 2014, o którym mowa w 7 ust.1 (zdanie drugie). W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy odczytów mogą ulec niewielkim przesunięciom, co nie będzie stanowiło naruszenia niniejszego regulaminu. 3. Właściciele lokali oraz osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zwani dalej użytkownikami, są obowiązani do wnoszenia miesięcznych opłat z tytułu należności za CO i CW zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi niniejszym Regulaminem i w terminach uiszczania opłat eksploatacyjnych określonych statutem ASM

2 4. Okresowe miesięczne opłaty, zwane dalej opłatami zaliczkowymi (pobranymi), wnosi się w zryczałtowanej wysokości określonej przez ASM na podstawie iloczynu ilości zużytego ciepła w poprzednim lub analogicznym okresie rozliczeniowym oraz stawki opłaty wynikającej z poprzedniego okresu, ewentualnie skorygowanej o spodziewaną zmianę kosztów. W szczególnych przypadkach na wniosek użytkownika istnieje możliwość skorygowania wysokości opłaty zaliczkowej (pobranej) w części zmiennej (wg zużycia). 5. Zgłoszenie zastrzeżenia co do prawidłowości działania urządzeń pomiarowych nie zwalnia od obowiązku wnoszenia opłaty zaliczkowej (pobranej) ustalonej przez ASM na bieżący okres rozliczeniowy. 6. Zmiana wysokości opłaty zaliczkowej (pobranej) po zweryfikowaniu danych niezbędnych do przygotowania naliczenia, nastąpi w wymiarze opłat eksploatacyjnych w miesiącu bieżącym w przypadku pozyskania powyższych danych do 15 dnia danego miesiąca. W przeciwnym wypadku korekta wysokości opłat zaliczkowych (pobranych) nastąpi w następnym miesiącu licząc od daty zgłoszenia. 7. Ostateczne rozliczenie kosztów energii cieplnej za okres rozliczeniowy dokonywane jest w terminie 45 dni od terminu ustalonego w ust. 2 a) oraz, po wprowadzeniu odczytów zdalnych, w ust.2 b) i uwzględnia rzeczywistą wielkość zużycia wg. wskazań urządzeń pomiarowych, poziom kosztów mediów i usług, sumę wniesionych opłat zaliczkowych (pobranych) oraz wszelkie koszty związane z rozliczeniem i funkcjonowaniem systemu opomiarowania i odczytu. 8. Nadpłata lub niedopłata wynikająca z ustalenia różnicy pomiędzy opłatami zaliczkowymi (pobranymi), a wynikowymi (obliczonymi), rozliczana będzie wg. następujących zasad: nadpłata podlega przeksięgowaniu na poczet bieżącej opłaty eksploatacyjnej, niedopłata zostaje zaksięgowana na konto czynszowe i należy ją wnieść łącznie z najbliższą opłatą eksploatacyjną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek użytkownika może zostać ona rozłożona na raty przez Zarząd ASM. 9. W przypadku okresowej nadpłaty wynikającej z rozliczenia kosztów energii cieplnej (CO i CW) użytkownikowi nie przysługuje roszczenie w stosunku do ASM o zapłatę odsetek od nadpłaconej kwoty. Analogicznie, w przypadku stwierdzenia niedopłaty w danym okresie rozliczeniowym ASM nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do użytkownika o zapłatę odsetek z tego tytułu, o ile niedopłata, o której mowa wyżej nie wynika z uchylania się przez użytkownika od obowiązku terminowego uiszczania opłaty zaliczkowej. Naliczenie przez ASM odsetek z tytułu zwłoki użytkownika w płatności kwoty należnej tytułem wyrównania niedopłaty, zgodnie z ust. 8 nie stanowi naruszenia postanowień niniejszego punktu. 10. Zmiana cen mediów wprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie rozliczeniowym może powodować zmianę ceny jednostkowej w iloczynie określającym kwotę opłaty za lokal. Decyzję o zastosowaniu korekt w wysokości opłaty zaliczkowej (pobranej) po dokonaniu analizy podejmuje Zarząd ASM

3 11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego rozliczenia (np. pomyłka przy wprowadzaniu danych) dokonuje się stosownej korekty rozliczenia, a powstałe z tego tytułu różnice wprowadza do następnego okresu rozliczeniowego. 3 Warunki montażu, utrzymania i eksploatacji liczników ciepła i wodomierzy 1. System pomiarowo - rozliczeniowy składa się z: oraz dokonywania odczytów a. ciepłomierzy głównych w kotłowniach - służących do określenia ilości ciepła wytworzonego na potrzeby CO (Qco) i podgrzania CW (Qcw) wytwarzanego w poszczególnych kotłowniach, b. ciepłomierzy lokatorskich CO - służących do określenia ilości ciepła pobranego na potrzeby CO przez poszczególne lokale (q i ) z danej kotłowni, c. wodomierzy lokatorskich CW - służących do określenia ilości CW pobranej przez poszczególne lokale (v i ) z danej kotłowni. 2. Urządzenia pomiarowe (ciepłomierze/wodomierze cw indywidualne) zamontowane dla lokali mieszkalnych i użytkowych są podzielnikami kosztów dostarczonego ciepła. 3. Właścicielem ciepłomierzy/wodomierzy indywidualnych jest użytkownik lokalu. 4. Obowiązkiem użytkownika lokalu jest: a) uzyskanie warunków technicznych montażu ciepłomierzy/wodomierzy indywidualnych w przypadku wykonania prac we własnym zakresie, a następnie po zamontowaniu urządzeń zgłoszenie do ASM celem założenia plomb, b) zgłoszenie do ASM faktu niesprawności któregokolwiek z urządzeń pomiarowych, c) konserwacja urządzeń pomiarowych, d) dokonanie legalizacji bądź wymiany urządzeń pomiarowych w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, e) wymiana bądź naprawa uszkodzonego urządzenia pomiarowego wraz z obowiązkiem powtórnej legalizacji, f) zachowanie w stanie nienaruszonym plomb nałożonych przez producenta urządzenia oraz przez ASM bądź firmę upoważnioną, g) zabezpieczenie przed zniszczeniem i uszkodzeniem urządzeń pomiarowych, h) powiadomienie ASM o dostrzeżonych uszkodzeniach urządzeń pomiarowych, i) zapewnienie upoważnionym przedstawicielom ASM dostępu do urządzeń pomiarowych oraz możliwości wykonania prac związanych z ich prawidłową eksploatacją

4 W przypadku stwierdzenia przez ASM braku możliwości dokonania prawidłowego odczytu i rozliczenia, spowodowanego z winy użytkownika lokalu m.in. nieprzestrzeganiem w/w obowiązków, do rozliczenia za okres, którego to dotyczy Zarząd przyjmuje zasady określone w ust. 9 lub Obowiązki określone w ust. 4 litera d) i e), realizowane będą przez ASM na koszt właścicieli urządzeń pomiarowych wg. zasad określonych w Regulaminie. Na poczet obowiązku legalizacji/wymiany indywidualnych ciepłomierzy (ust. 4 lit.d), użytkownicy zobowiązani są co miesiąc wnosić zaliczkowo opłatę w wysokości 1/60 spodziewanych kosztów każdego z ciepłomierzy zainstalowanych dla danego lokalu. Zasady dla wodomierzy cw określa Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku. Po wykonaniu prac (legalizacji lub wymiany) ASM dokona rozliczenia rzeczywiście poniesionych kosztów. 6. Do obowiązków ASM należy : a) prowadzenie ewidencji urządzeń pomiarowych montowanych w budynkach ASM oraz kontrola terminów ich legalizacji, b) organizowanie odczytów urządzeń pomiarowych oraz dokonywanie okresowych rozliczeń energii cieplnej, c) obsługa reklamacyjna (w tym wymiana) oraz zgłoszeń niesprawności urządzeń pomiarowych, d) każdorazowe dokonanie kompletnych czynności (m.in.: powiadomienie, plombowanie, protokólarny odbiór) związanych z montażem urządzeń pomiarowych po wymianie bądź legalizacji, prowadzonej przez ASM na zasobach nieruchomości, 7. Każdorazowe założenie plomb na urządzeniach pomiarowych w przypadku stwierdzenia ingerencji w układ pomiarowy wykonywane jest przez ASM odpłatnie. Wysokość odpłatności ustala Zarząd ASM uchwałą. Zarząd ASM może odstąpić od naliczenia ww. opłat w przypadku stwierdzenia, iż naruszenie plomby wystąpiło bez winy użytkownika, osób stale z nim zamieszkujących bądź osób, którym użytkownik wynajął lub użyczył swój lokal. 8. ASM przysługuje prawo do okresowej kontroli działania urządzeń pomiarowych oraz przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 9. Stwierdzenie niesprawności urządzenia pomiarowego lub braku jego legalizacji spowoduje przyjęcie do rozliczenia kosztów ciepła w danym lokalu średniego zużycia w danym lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym. 10. W przypadku stwierdzenia przez ASM bezprawnego pobierania: a) ciepłej wody poza zaplombowanymi wodomierzami lub w przypadku zerwania plomb, użytkownik lokalu mieszkalnego zostanie obciążony dodatkowo za okres od ostatniego prawidłowego odczytu liczników zgodnie z 4 ust.1 lit. c Regulaminu naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji w lokalu użytkowym rozliczenie nastąpi zgodnie z 3 ust.9 Regulaminu naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku

5 b) ciepła na potrzeby CO w danym okresie obciążony będzie w wysokości określonej jak niżej: gdzie: q max [GJ/m 2 ]* p uż.i [m 2 ] * Stw zuż co śr [zł/gj] q max największe jednostkowe zużycie energii cieplnej (CO) dla lokalu zasilanego z tej samej kotłowni [GJ/m 2 ] w danym okresie, p uż.i powierzchnia użytkowa [m 2 ] lokalu z ciepłomierzem, o którym mowa w ust.9, Stw zuż co śr - średnia stawka ciepła na potrzeby CO [zł/gj] za dany okres z tej samej kotłowni. c) ciepła na potrzeby CW w danym okresie obciążony będzie w wysokości określonej jak niżej: gdzie: {V cw max / p uż (lokalu o V cw max )}[m3 / m2] * p uż.i [m 2 ] * Stw zuż cw śr [zł/m 3 ] V cw max / p uż (lokalu o V cw max )- największe jednostkowe zużycie CW w lokalu zasilanym z tej samej kotłowni [m 3 /m 2 ] w danym okresie, p uż.i - powierzchnia [m 2 ] danego lokalu z wodomierzem, o którym mowa w ust.9, Stw zuż cw śr - średnia stawka za podgrzanie 1 m 3 wody [zł/m 3 ] za dany okres z tej samej kotłowni. d) sprawa nielegalnego poboru może być dochodzona przed organami wymiaru sprawiedliwości. 11. Odczytów indywidualnych urządzeń pomiarowych zamontowanych w poszczególnych lokalach dokonuje się wg następujących zasad: a) na koniec sezonu grzewczego (do 31 maja) oraz, po uruchomieniu odczytu zdalnego, na koniec danego roku kalendarzowego (31 grudnia) ciepłomierze. b) powyższe odczyty urządzeń pomiarowych znajdujących się w lokalu, muszą być wykonane i potwierdzone przez użytkownika danego lokalu na odpowiednim druku oraz dostarczone do siedziby ASM, wyznaczonych skrzynek lub na adres do 5 dnia po zakończeniu miesiąca. c) w przypadku niewykonania lub niedostarczenia do ASM potwierdzonych odczytów zgodnie z warunkami jak w pkt.11 lit.b) niniejszego paragrafu, do rozliczeń przyjmuje się zasady określone wyżej w ust. 9, d) odczytów dokonuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, W budynkach, w których zostanie uruchomiony zdalny system odczytów urządzeń pomiarowych punkty b), c), oraz d), przestają obowiązywać dla tych urządzeń. 12. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości odczytu lub wskazań indywidualnych urządzeń pomiarowych w lokalu na koniec danego okresu rozliczeniowego dokonuje się kontrolnego spisu stanu wodomierzy i ciepłomierzy oraz stosownej korekty rozliczenia. Powstałe z tego tytułu różnice w kosztach wprowadza się do następnego okresu rozliczeniowego

6 4 Zasady dokonywania rozliczeń oraz ustalania wysokości opłat 1. Na opłaty zaliczkowe (pobrane) w opłacie eksploatacyjnej składają się: a) opłata za centralne ogrzewanie (CO zmienna), b) opłata za podgrzanie wody (CW zmienna), c) opłata stała za CO i CW, na którą składają się z koszty stałe i koszty wspólne. 2. Na koszty stałe i wspólne składają się następujące elementy: a) fundusz remontowy kotłowni i sieci rozprowadzającej, b) fundusz odtworzeniowym (amortyzacja) kotłowni i sieci rozprowadzającej (może być czasowo zawieszony w przypadku stwierdzenia zgromadzenia w danym momencie wystarczających kwot dla odtworzenia poszczególnych kotłowni decyzję o tym podejmuje Rada Nadzorcza), c) opłata za energię elektryczną zużytą w kotłowni niezbędną do wytworzenia ciepła w kotłowni d) opłata abonamentowa (z faktury za gaz), e) opłata sieciowa stała (z faktury za gaz), f) opłata za obsługę kotłowni, g) opłata za dozór techniczny, h) opłata za korzystanie ze środowiska, i) koszty wspólne wytworzenia energii cieplnej na potrzeby CO i podgrzania CW. j) opłata za odczyty lub rozliczenia urządzeń pomiarowych (dotyczy tylko liczników ciepła) 3. Na koszty zmienne składają się następujące elementy: a) opłata za gaz ziemny (z faktury za gaz), b) opłata sieciowa zmienna (z faktury za gaz), c) korekta z tytułu innego ciepła spalania gazu niż normatywne (z faktury za gaz), d) opłata za olej opałowy gdy będzie wykorzystywany 4. Definicje symboli zasad rozliczenia kosztów ciepła na potrzeby CO i CW. Q co - ilość ciepła na potrzeby instalacji c.o. określona na ciepłomierzu głównym w kotłowni, Q cw - ilość ciepła na potrzeby instalacji c.w.u. określona na ciepłomierzu głównym w kotłowni, q i - ilość ciepła na potrzeby instalacji c.o. określona na ciepłomierzu lokalu mieszkalnego/użytkowego, v i - ilość wody (cw) określona przez wodomierz lokalu mieszkalnego/użytkowego, K st - koszty stałe związane z eksploatacją kotłowni (rozliczane wg powierzchni lokalu), K zm - koszty zmienne, na które składają się koszty zakupu medium niezbędnego do wytworzenia ciepła (dzielą się na koszty wspólne i koszty zużycia), K jzm cw - jednostkowy koszt zmienny ciepłej wody, K wsp - koszty wspólne co obejmują koszty ogrzewania powierzchni ogólnodostępnych, koszty wspólne cw obejmują koszty strat w czasie cyrkulacji (rozliczane wg powierzchni lokalu) K zuż - koszty zużycia co - to koszty ciepła wyemitowane przez grzejniki zamontowane w poszczególnych lokalach (na podstawie wskazań liczników ciepła lokali); - 6 -

7 koszty zużycia cw - to koszty podgrzania wody dostarczonej do lokali, R mi - współczynniki redukcyjne rekompensujące niekorzystne położenie lokalu i Stw zuż co - Stawka za zużycie co (wskazanie ciepłomierza), Stw zuż cw - Stawka za zużycie cw, Wsk qcw - Wskaźnik zużycia energii cieplnej na podgrzanie 1 m 3 wody, p uż i - powierzchnia użytkowa lokalu i, 5. Zasady rozliczania kosztów ciepła wytworzonego. Kosztami dostawy ciepła do lokali są koszty wytwarzania i przesyłu ciepła z poszczególnych kotłowni do podłączonych do nich lokali i obejmują: a) Koszty stałe (K st ) związane z eksploatacją własnych kotłowni rozliczane wg powierzchni lokali, b) Koszty zmienne (K zm ), na które składają się koszty zakupu medium niezbędnego do wytworzenia ciepła i dzielą się na koszty wspólne i koszty zużycia. Koszty wspólne (K wsp ) - rozliczane wg powierzchni lokali. Koszty wspólne CO obejmują: ogrzewanie powierzchni ogólnodostępnych. Koszty wspólne CW obejmują: straty na przesyle i w czasie cyrkulacji. Koszty zużycia (K zuż ) - rozliczane wg ciepłomierzy CO lokalowych. Koszty zużycia CO to koszty ciepła wyemitowanego przez grzejniki zamontowane w poszczególnych lokalach. Koszty zużycia ciepła zawartego w CW to koszty podgrzania wody dostarczonej do lokali. Podział kosztów zmiennych CO i CW (K zm co+cw ): - koszty zmienne CO K zm co = K zm co+cw * Q co / (Q co+cw ), - koszty zmienne CW K zm cw = K zm co+cw * Q cw / (Q co+cw ) Podział kosztów zmiennych CO (K zm co ): - koszty wspólne CO K wsp co = 50% K zm co (kosztów zmiennych CO), - koszty zużycia CO K zuż co = 50% K zm co (kosztów zmiennych CO), Stawka za zużycie CO (wskazanie ciepłomierza) Stw zuż co = K zuż co /Σ n 1 (q i * R mi ) [ zł/gj] Obciążenie lokalu z tytułu CO k zuż coi = Stw zuż co * q i * R mi [zł] q i - zużycie ciepła co [GJ] wg ciepłomierza w lokalu i R mi - współczynnik redukcyjny Rekompensujący niekorzystne położenie lokalu i Podział kosztów zmiennych CW (K zm cw): - koszty wspólne CW K wsp cw = K zm cw - K zuż cw, - koszty zużycia CW K zuż cw =Stw zuż cw * Σ n 1 v i gdzie: v i - zużycie CW [m 3 ] wg wodomierza w lokalu, - 7 -

8 Stawka za zużycie CW Stw zuż cw = Wsk qcw * Kj zm cw [zł/m 3 ], Wsk qcw = Q cw /V cw [GJ/m 3 ] - wskaźnik zużycia energii na podgrzanie 1 m 3 wody, jednak nie może być większy od 0,22 [GJ/m 3 ] (ilości energii cieplnej niezbędnej do podgrzania 1 m 3 zimnej wody przy podgrzaniu wody o 52,5 o C). Energia ponad 0,22 [GJ/m 3 ] * V cw [m3] zużywana jest na pokrycie strat w czasie przesyłu i cyrkulacji, a jej koszt jest kosztem wspólnym CW. Q cw [GJ] ilość energii zużyta na podgrzanie V cw [m 3 ] ilość CW Kj zm cw = K zm cw / Q cw [zł/gj]- jednostkowy koszt zmienny CW, Obciążenie lokalu z tytułu podgrzania CW k zużcwi = Stw zużcw *v i [zł] gdzie: v i - zużycie CW wg wodomierza w lokalu i Stawka obejmująca koszty stałe i wspólne co i cw Stw Kst + wsp (co, cw) = ( K st (co, cw) + K wsp co +K wsp cw ) / Σ 1 n p uż i Obciążenie lokalu z tytułu kosztów stałych i wspólnych CO i CW k st + wsp (co, cw)i = Stw Kst + wsp (co, cw) * p uż i gdzie: p uż i - powierzchnia użytkowa lokalu i 5 Postanowienia ogólne. 1. W przypadku zbiorczych urządzeń pomiarowych rozliczenie odbywa się w następujący sposób: a) rozliczenia dokonuje się na podstawie faktur obciążeniowych wystawionych przez dostawców poszczególnych mediów na węzły rozliczeniowe (części nieruchomości, poszczególnych nieruchomości lub grup nieruchomości). b) w przypadku, gdy grupa nieruchomości budynkowych zasilana jest z jednej kotłowni, lokale mieszkalne rozliczane są, jak dla jednej nieruchomości. c) ilość zużycia wody (CW) rozliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku. 2. Do opłaty wynikowej (obliczeniowej), wynikającej z okresowego rozliczenia zużycia ciepła zostanie doliczona kwota poniesionych kosztów (zdalnego) odczytu lub rozliczenia

9 6 Zasady rozliczania ciepła 1. Lokale mieszkalne posiadające urządzenia pomiarowe będą rozliczane na podstawie ich odczytu. 2. Wysokość opłat określa się w następujący sposób: a) opłata zaliczkowa (pobrana) na centralne ogrzewanie CO przypadającą na dany lokal ustalona zostanie w oparciu o iloczyn ilości zużytej energii cieplnej q i, stawki jednostkowej dla danej nieruchomości Stw zużco, oraz współczynnika redukcyjnego lokalu R mi, w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzielony przez ilość miesięcy danego okresu rozliczeniowego - M, k zuż co i = Stw zuż co * q i * R mi / M [zł] Do ustalenia opłaty zaliczkowej można przyjąć więcej niż jeden okres rozliczeniowy; opłata pobierana w sezonie grzewczym od października do maja. b) opłata zaliczkowa (pobrana) na podgrzanie wody CW przypadająca na dany lokal ustalona zostanie w oparciu o iloczyn ilości zużytej cieplnej wody v i oraz stawki jednostkowej dla danej nieruchomości Stw zuż cw, w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzielony przez ilość miesięcy danego okresu rozliczeniowego - M, k zuż cw i = Stw zuż cw * v i / M [zł] Do ustalenia opłaty zaliczkowej można przyjąć więcej niż jeden okres rozliczeniowy; opłata pobierana przez 12 miesięcy. c) opłata zaliczkowa (pobrana) z tytułu kosztów stałych i wspólnych przypadająca na dany lokal ustalona zostanie w oparciu o iloczyn powierzchni lokalu p uż i oraz stawki jednostkowej dla danej nieruchomości Stw Kst + wsp (co, cw), w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzielony przez ilość miesięcy danego okresu rozliczeniowego - M, k st + wsp (co, cw)i = Stw Kst + wsp (co, cw) * p uż i / M [zł] Do ustalenia opłaty zaliczkowej można przyjąć więcej niż jeden okres rozliczeniowy; opłata pobierana przez 12 miesięcy. d) opłata wynikowa (obliczona) przypadająca na dany lokal wylicza się jak dla opłat zaliczkowych (a, b i c) z uwzględnieniem danych okresu rozliczanego. 3. Do mieszkań nieopomiarowanych zasady określone w 3 ust.10 stosuje się odpowiednio. 7 Postanowienia końcowe 1. Rozliczenie kosztów zużycia ciepła od czerwca 2014 roku będzie się odbywało w okresach określonych w Regulaminie. Do tego czasu będzie następowało w systemie miesięcznym z uwzględnieniem kosztów odczytów. 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu, traci moc Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej wody (CW) dla lokali zlokalizowanych znajdujących się w zasobach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/

10 Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr i wchodzi w życie

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Zakres regulaminu 1 1. Regulamin określa zasady naliczania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej wody (CW) dla lokali zlokalizowanych na osiedlu Kolonia Jordana znajdujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1.

I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin naliczania kosztów zakupu gazu z sieci miejskiej do celów grzewczych w budynkach wyposażonych w kotłownie własne oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443).

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443). REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ PODGRZANIA WODY. ZASADY WYMIANY I UŻYTKOWANIA WODOMIERZY Z MODUŁEM RADIOWYM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Gliwice, 2014-10-15 Tekst jednolity obowiązujący od 01.01.2015r. zgodnie z aneksem nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI 1 Na podstawie : -Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I. ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, II. PODGRZANIA WODY, III. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DZIAŁ I. Okresy rozliczeniowe zużycia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, gazu, wody i energii elektrycznej dla budynków posiadających właściwe opomiarowanie

R E G U L A M I N naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, gazu, wody i energii elektrycznej dla budynków posiadających właściwe opomiarowanie R E G U L A M I N naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, gazu, wody i energii elektrycznej dla budynków posiadających właściwe opomiarowanie PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

1 Zakres regulaminu 2 Ogólne zasady rozliczania mediów

1 Zakres regulaminu 2 Ogólne zasady rozliczania mediów Regulamin zasad technicznego prowadzenia i rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz rozliczania opłat za media w SM KASZUBY 1 Zakres regulaminu 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków I. Podstawa prawna Podstawę prawna niniejszego regulaminu stanowią: 1.Ustawa z dnia 22.IV.2005 o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki

REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki 1 Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokalu jest; 1) jeden

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - 1 -

R E G U L A M I N - 1 - R E G U L A M I N rozliczania dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach lokalowych zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy w Sosnowcu I. Podstawy prawne 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej, centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Młoda Rodzina Warszawa, ul. Relaksowa 37 I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu. I.POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim REGULAMIN zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady rozliczenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla użytkowników lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP Opłaty wnoszone na poczet kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków 1 1. Użytkownicy lokali zobowiązani są uiszczać

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu podgrzania wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu podgrzania wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu podgrzania wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach jest metoda rozliczenia kosztów podgrzania wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN

Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w S.M. Perspektywa w Mrągowie, z dnia 09.01.1998 r. 1/0. Koszty

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie.

R E G U L A M I N. rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie. R E G U L A M I N Tekst jednolity rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.06.2001

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania kosztów montażu wodomierzy w SBM TORWAR w Warszawie

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania kosztów montażu wodomierzy w SBM TORWAR w Warszawie Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania kosztów montażu wodomierzy w SBM TORWAR w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie ENERGIA CIEPLNA

Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie ENERGIA CIEPLNA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 z dnia 7 marca 2007 roku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

3. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z późn. zm./.

3. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z późn. zm./. REGULAMIN rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), 2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszt dostawy wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dział I. Postanowienia ogólne:

Dział I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN Tekst jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA Dział I. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: użytkowe Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: użytkowe Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Regulamin. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Regulamin rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonania rozliczenia tych kosztów z użytkownikami lokali Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk we Wrocławiu. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej NR 33 z dnia

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA SCIEKÓW W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SBM EC SIEKIERKI 1 Rozdział SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu Podstawa prawna: ustawa Prawo o miarach (Dz. U. nr 243, poz. 2441 z 2004 r. z późn. zm.) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach TEKST JEDNOLITY Regulamin uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 183/09

Bardziej szczegółowo

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania REGULAMIN Określający zasady indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie zasilanych w energię cieplną przez MPEC S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dęblinie

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dęblinie REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dęblinie Podstawa prawna: ustawa Prawo o miarach (Dz. U. nr 243,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. REGULAMIN rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Otwock marzec 2012r. 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA w Spółdzielni Mieszkaniowej ODBUDOWA w Nidzicy I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ GDAŃSK 2006 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U.Nr 54 z 1995r. poz.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie.

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03 z dnia 15.02.2013r. Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Rozliczania dostawy mediów do lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa

Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej oraz

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n opłat za media.

R e g u l a m i n opłat za media. R e g u l a m i n opłat za media. 1 Zakres regulaminu 1. Regulamin określa zasady naliczania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo w Rumi za media tj. nośniki energii cieplnej, gazu, wody oraz energii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach TEKST JEDNOLITY Regulamin uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 183/09

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach REGULAMIN ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach 1. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Załącznik do uchwały Nr 35/12/2016 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 203.2016 r. Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków we Wspólnocie Mieszkaniowej Roślinna przy ul. Roślinnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity)

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity) ID 005945290 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOLNOŚLĄSKA Ul. Kamieńskiego 64A, 51-124 Wrocław Tel.: 071 35-27-349, 071 35-27-353 NIP: 896-000-39-29 Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich I. Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1977 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.Nr 54 poz.348)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I. Podstawa prawna.

R E G U L A M I N. Rozdział I. Podstawa prawna. Załącznik do uchwały nr 65 Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2011 r. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Michałów w Radomiu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - tekst jednolity na dzień 12.01.2010r.- Część I. Postanowienia ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA Z ZASTOSOWANIEM PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH W OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr...z dnia... REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin... dotyczy wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 03 z dnia 15.02.2013r. Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Rozliczania dostawy mediów do lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Podstawa prawna: II. Postanowienia ogólne:

R E G U L A M I N. I. Podstawa prawna: II. Postanowienia ogólne: R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo