R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr z dnia naliczania i rozliczania kosztów energii cieplnej wytworzonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej wody (CW) dla lokali znajdujących się w zasobach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Kolonia Jordana w Gdańsku 1 Zakres regulaminu 1. Regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, określa zasady naliczania i rozliczania opłat w Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku (zwanej dalej ASM) za ciepło wytworzone na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) i podgrzania wody użytkowej (CW) dla lokali mieszkalnych w budynkach, w których dostawę ciepła zapewnia ASM poprzez własne kotłownie gazowo-olejowe. 2. Regulamin stosuje się odpowiednio w stosunku do lokali użytkowych znajdujących się w budynkach, w których dostawę ciepła zapewnia ASM poprzez własne kotłownie gazowo-olejowe. 3. Okresem rozliczeniowym określa się czas pomiędzy poszczególnymi pomiarami wykonanymi zgodnie z 2 ust. 2 a) b). 2 Ogólne zasady rozliczania mediów 1. Z tytułu kosztów CO i CW rozróżnia się następujące rodzaje opłat: a) opłaty zaliczkowe (pobrane) - opłaty ustalane wg. zasad określonych niniejszym Regulaminem, b) opłaty wynikowe (obliczone) - rozliczeniowe opłaty końcowe ustalana na podstawie wykonanego przez ASM rozliczenia wg. zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Odczyty urządzeń pomiarowych tj. ciepłomierzy i wodomierzy cw, określających zużycie będą odbywały się w następujących terminach danego roku: a) Na zakończenie sezonu grzewczego (do 31 maja), b) 31 grudnia zakończenie roku (w przypadku CO po wprowadzeniu systemu zdalnego odczytu), Wyjątek stanowi okres rozliczeniowy roku 2014, o którym mowa w 7 ust.1 (zdanie drugie). W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy odczytów mogą ulec niewielkim przesunięciom, co nie będzie stanowiło naruszenia niniejszego regulaminu. 3. Właściciele lokali oraz osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zwani dalej użytkownikami, są obowiązani do wnoszenia miesięcznych opłat z tytułu należności za CO i CW zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi niniejszym Regulaminem i w terminach uiszczania opłat eksploatacyjnych określonych statutem ASM

2 4. Okresowe miesięczne opłaty, zwane dalej opłatami zaliczkowymi (pobranymi), wnosi się w zryczałtowanej wysokości określonej przez ASM na podstawie iloczynu ilości zużytego ciepła w poprzednim lub analogicznym okresie rozliczeniowym oraz stawki opłaty wynikającej z poprzedniego okresu, ewentualnie skorygowanej o spodziewaną zmianę kosztów. W szczególnych przypadkach na wniosek użytkownika istnieje możliwość skorygowania wysokości opłaty zaliczkowej (pobranej) w części zmiennej (wg zużycia). 5. Zgłoszenie zastrzeżenia co do prawidłowości działania urządzeń pomiarowych nie zwalnia od obowiązku wnoszenia opłaty zaliczkowej (pobranej) ustalonej przez ASM na bieżący okres rozliczeniowy. 6. Zmiana wysokości opłaty zaliczkowej (pobranej) po zweryfikowaniu danych niezbędnych do przygotowania naliczenia, nastąpi w wymiarze opłat eksploatacyjnych w miesiącu bieżącym w przypadku pozyskania powyższych danych do 15 dnia danego miesiąca. W przeciwnym wypadku korekta wysokości opłat zaliczkowych (pobranych) nastąpi w następnym miesiącu licząc od daty zgłoszenia. 7. Ostateczne rozliczenie kosztów energii cieplnej za okres rozliczeniowy dokonywane jest w terminie 45 dni od terminu ustalonego w ust. 2 a) oraz, po wprowadzeniu odczytów zdalnych, w ust.2 b) i uwzględnia rzeczywistą wielkość zużycia wg. wskazań urządzeń pomiarowych, poziom kosztów mediów i usług, sumę wniesionych opłat zaliczkowych (pobranych) oraz wszelkie koszty związane z rozliczeniem i funkcjonowaniem systemu opomiarowania i odczytu. 8. Nadpłata lub niedopłata wynikająca z ustalenia różnicy pomiędzy opłatami zaliczkowymi (pobranymi), a wynikowymi (obliczonymi), rozliczana będzie wg. następujących zasad: nadpłata podlega przeksięgowaniu na poczet bieżącej opłaty eksploatacyjnej, niedopłata zostaje zaksięgowana na konto czynszowe i należy ją wnieść łącznie z najbliższą opłatą eksploatacyjną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek użytkownika może zostać ona rozłożona na raty przez Zarząd ASM. 9. W przypadku okresowej nadpłaty wynikającej z rozliczenia kosztów energii cieplnej (CO i CW) użytkownikowi nie przysługuje roszczenie w stosunku do ASM o zapłatę odsetek od nadpłaconej kwoty. Analogicznie, w przypadku stwierdzenia niedopłaty w danym okresie rozliczeniowym ASM nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do użytkownika o zapłatę odsetek z tego tytułu, o ile niedopłata, o której mowa wyżej nie wynika z uchylania się przez użytkownika od obowiązku terminowego uiszczania opłaty zaliczkowej. Naliczenie przez ASM odsetek z tytułu zwłoki użytkownika w płatności kwoty należnej tytułem wyrównania niedopłaty, zgodnie z ust. 8 nie stanowi naruszenia postanowień niniejszego punktu. 10. Zmiana cen mediów wprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie rozliczeniowym może powodować zmianę ceny jednostkowej w iloczynie określającym kwotę opłaty za lokal. Decyzję o zastosowaniu korekt w wysokości opłaty zaliczkowej (pobranej) po dokonaniu analizy podejmuje Zarząd ASM

3 11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego rozliczenia (np. pomyłka przy wprowadzaniu danych) dokonuje się stosownej korekty rozliczenia, a powstałe z tego tytułu różnice wprowadza do następnego okresu rozliczeniowego. 3 Warunki montażu, utrzymania i eksploatacji liczników ciepła i wodomierzy 1. System pomiarowo - rozliczeniowy składa się z: oraz dokonywania odczytów a. ciepłomierzy głównych w kotłowniach - służących do określenia ilości ciepła wytworzonego na potrzeby CO (Qco) i podgrzania CW (Qcw) wytwarzanego w poszczególnych kotłowniach, b. ciepłomierzy lokatorskich CO - służących do określenia ilości ciepła pobranego na potrzeby CO przez poszczególne lokale (q i ) z danej kotłowni, c. wodomierzy lokatorskich CW - służących do określenia ilości CW pobranej przez poszczególne lokale (v i ) z danej kotłowni. 2. Urządzenia pomiarowe (ciepłomierze/wodomierze cw indywidualne) zamontowane dla lokali mieszkalnych i użytkowych są podzielnikami kosztów dostarczonego ciepła. 3. Właścicielem ciepłomierzy/wodomierzy indywidualnych jest użytkownik lokalu. 4. Obowiązkiem użytkownika lokalu jest: a) uzyskanie warunków technicznych montażu ciepłomierzy/wodomierzy indywidualnych w przypadku wykonania prac we własnym zakresie, a następnie po zamontowaniu urządzeń zgłoszenie do ASM celem założenia plomb, b) zgłoszenie do ASM faktu niesprawności któregokolwiek z urządzeń pomiarowych, c) konserwacja urządzeń pomiarowych, d) dokonanie legalizacji bądź wymiany urządzeń pomiarowych w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, e) wymiana bądź naprawa uszkodzonego urządzenia pomiarowego wraz z obowiązkiem powtórnej legalizacji, f) zachowanie w stanie nienaruszonym plomb nałożonych przez producenta urządzenia oraz przez ASM bądź firmę upoważnioną, g) zabezpieczenie przed zniszczeniem i uszkodzeniem urządzeń pomiarowych, h) powiadomienie ASM o dostrzeżonych uszkodzeniach urządzeń pomiarowych, i) zapewnienie upoważnionym przedstawicielom ASM dostępu do urządzeń pomiarowych oraz możliwości wykonania prac związanych z ich prawidłową eksploatacją

4 W przypadku stwierdzenia przez ASM braku możliwości dokonania prawidłowego odczytu i rozliczenia, spowodowanego z winy użytkownika lokalu m.in. nieprzestrzeganiem w/w obowiązków, do rozliczenia za okres, którego to dotyczy Zarząd przyjmuje zasady określone w ust. 9 lub Obowiązki określone w ust. 4 litera d) i e), realizowane będą przez ASM na koszt właścicieli urządzeń pomiarowych wg. zasad określonych w Regulaminie. Na poczet obowiązku legalizacji/wymiany indywidualnych ciepłomierzy (ust. 4 lit.d), użytkownicy zobowiązani są co miesiąc wnosić zaliczkowo opłatę w wysokości 1/60 spodziewanych kosztów każdego z ciepłomierzy zainstalowanych dla danego lokalu. Zasady dla wodomierzy cw określa Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku. Po wykonaniu prac (legalizacji lub wymiany) ASM dokona rozliczenia rzeczywiście poniesionych kosztów. 6. Do obowiązków ASM należy : a) prowadzenie ewidencji urządzeń pomiarowych montowanych w budynkach ASM oraz kontrola terminów ich legalizacji, b) organizowanie odczytów urządzeń pomiarowych oraz dokonywanie okresowych rozliczeń energii cieplnej, c) obsługa reklamacyjna (w tym wymiana) oraz zgłoszeń niesprawności urządzeń pomiarowych, d) każdorazowe dokonanie kompletnych czynności (m.in.: powiadomienie, plombowanie, protokólarny odbiór) związanych z montażem urządzeń pomiarowych po wymianie bądź legalizacji, prowadzonej przez ASM na zasobach nieruchomości, 7. Każdorazowe założenie plomb na urządzeniach pomiarowych w przypadku stwierdzenia ingerencji w układ pomiarowy wykonywane jest przez ASM odpłatnie. Wysokość odpłatności ustala Zarząd ASM uchwałą. Zarząd ASM może odstąpić od naliczenia ww. opłat w przypadku stwierdzenia, iż naruszenie plomby wystąpiło bez winy użytkownika, osób stale z nim zamieszkujących bądź osób, którym użytkownik wynajął lub użyczył swój lokal. 8. ASM przysługuje prawo do okresowej kontroli działania urządzeń pomiarowych oraz przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 9. Stwierdzenie niesprawności urządzenia pomiarowego lub braku jego legalizacji spowoduje przyjęcie do rozliczenia kosztów ciepła w danym lokalu średniego zużycia w danym lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym. 10. W przypadku stwierdzenia przez ASM bezprawnego pobierania: a) ciepłej wody poza zaplombowanymi wodomierzami lub w przypadku zerwania plomb, użytkownik lokalu mieszkalnego zostanie obciążony dodatkowo za okres od ostatniego prawidłowego odczytu liczników zgodnie z 4 ust.1 lit. c Regulaminu naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji w lokalu użytkowym rozliczenie nastąpi zgodnie z 3 ust.9 Regulaminu naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku

5 b) ciepła na potrzeby CO w danym okresie obciążony będzie w wysokości określonej jak niżej: gdzie: q max [GJ/m 2 ]* p uż.i [m 2 ] * Stw zuż co śr [zł/gj] q max największe jednostkowe zużycie energii cieplnej (CO) dla lokalu zasilanego z tej samej kotłowni [GJ/m 2 ] w danym okresie, p uż.i powierzchnia użytkowa [m 2 ] lokalu z ciepłomierzem, o którym mowa w ust.9, Stw zuż co śr - średnia stawka ciepła na potrzeby CO [zł/gj] za dany okres z tej samej kotłowni. c) ciepła na potrzeby CW w danym okresie obciążony będzie w wysokości określonej jak niżej: gdzie: {V cw max / p uż (lokalu o V cw max )}[m3 / m2] * p uż.i [m 2 ] * Stw zuż cw śr [zł/m 3 ] V cw max / p uż (lokalu o V cw max )- największe jednostkowe zużycie CW w lokalu zasilanym z tej samej kotłowni [m 3 /m 2 ] w danym okresie, p uż.i - powierzchnia [m 2 ] danego lokalu z wodomierzem, o którym mowa w ust.9, Stw zuż cw śr - średnia stawka za podgrzanie 1 m 3 wody [zł/m 3 ] za dany okres z tej samej kotłowni. d) sprawa nielegalnego poboru może być dochodzona przed organami wymiaru sprawiedliwości. 11. Odczytów indywidualnych urządzeń pomiarowych zamontowanych w poszczególnych lokalach dokonuje się wg następujących zasad: a) na koniec sezonu grzewczego (do 31 maja) oraz, po uruchomieniu odczytu zdalnego, na koniec danego roku kalendarzowego (31 grudnia) ciepłomierze. b) powyższe odczyty urządzeń pomiarowych znajdujących się w lokalu, muszą być wykonane i potwierdzone przez użytkownika danego lokalu na odpowiednim druku oraz dostarczone do siedziby ASM, wyznaczonych skrzynek lub na adres do 5 dnia po zakończeniu miesiąca. c) w przypadku niewykonania lub niedostarczenia do ASM potwierdzonych odczytów zgodnie z warunkami jak w pkt.11 lit.b) niniejszego paragrafu, do rozliczeń przyjmuje się zasady określone wyżej w ust. 9, d) odczytów dokonuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, W budynkach, w których zostanie uruchomiony zdalny system odczytów urządzeń pomiarowych punkty b), c), oraz d), przestają obowiązywać dla tych urządzeń. 12. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości odczytu lub wskazań indywidualnych urządzeń pomiarowych w lokalu na koniec danego okresu rozliczeniowego dokonuje się kontrolnego spisu stanu wodomierzy i ciepłomierzy oraz stosownej korekty rozliczenia. Powstałe z tego tytułu różnice w kosztach wprowadza się do następnego okresu rozliczeniowego

6 4 Zasady dokonywania rozliczeń oraz ustalania wysokości opłat 1. Na opłaty zaliczkowe (pobrane) w opłacie eksploatacyjnej składają się: a) opłata za centralne ogrzewanie (CO zmienna), b) opłata za podgrzanie wody (CW zmienna), c) opłata stała za CO i CW, na którą składają się z koszty stałe i koszty wspólne. 2. Na koszty stałe i wspólne składają się następujące elementy: a) fundusz remontowy kotłowni i sieci rozprowadzającej, b) fundusz odtworzeniowym (amortyzacja) kotłowni i sieci rozprowadzającej (może być czasowo zawieszony w przypadku stwierdzenia zgromadzenia w danym momencie wystarczających kwot dla odtworzenia poszczególnych kotłowni decyzję o tym podejmuje Rada Nadzorcza), c) opłata za energię elektryczną zużytą w kotłowni niezbędną do wytworzenia ciepła w kotłowni d) opłata abonamentowa (z faktury za gaz), e) opłata sieciowa stała (z faktury za gaz), f) opłata za obsługę kotłowni, g) opłata za dozór techniczny, h) opłata za korzystanie ze środowiska, i) koszty wspólne wytworzenia energii cieplnej na potrzeby CO i podgrzania CW. j) opłata za odczyty lub rozliczenia urządzeń pomiarowych (dotyczy tylko liczników ciepła) 3. Na koszty zmienne składają się następujące elementy: a) opłata za gaz ziemny (z faktury za gaz), b) opłata sieciowa zmienna (z faktury za gaz), c) korekta z tytułu innego ciepła spalania gazu niż normatywne (z faktury za gaz), d) opłata za olej opałowy gdy będzie wykorzystywany 4. Definicje symboli zasad rozliczenia kosztów ciepła na potrzeby CO i CW. Q co - ilość ciepła na potrzeby instalacji c.o. określona na ciepłomierzu głównym w kotłowni, Q cw - ilość ciepła na potrzeby instalacji c.w.u. określona na ciepłomierzu głównym w kotłowni, q i - ilość ciepła na potrzeby instalacji c.o. określona na ciepłomierzu lokalu mieszkalnego/użytkowego, v i - ilość wody (cw) określona przez wodomierz lokalu mieszkalnego/użytkowego, K st - koszty stałe związane z eksploatacją kotłowni (rozliczane wg powierzchni lokalu), K zm - koszty zmienne, na które składają się koszty zakupu medium niezbędnego do wytworzenia ciepła (dzielą się na koszty wspólne i koszty zużycia), K jzm cw - jednostkowy koszt zmienny ciepłej wody, K wsp - koszty wspólne co obejmują koszty ogrzewania powierzchni ogólnodostępnych, koszty wspólne cw obejmują koszty strat w czasie cyrkulacji (rozliczane wg powierzchni lokalu) K zuż - koszty zużycia co - to koszty ciepła wyemitowane przez grzejniki zamontowane w poszczególnych lokalach (na podstawie wskazań liczników ciepła lokali); - 6 -

7 koszty zużycia cw - to koszty podgrzania wody dostarczonej do lokali, R mi - współczynniki redukcyjne rekompensujące niekorzystne położenie lokalu i Stw zuż co - Stawka za zużycie co (wskazanie ciepłomierza), Stw zuż cw - Stawka za zużycie cw, Wsk qcw - Wskaźnik zużycia energii cieplnej na podgrzanie 1 m 3 wody, p uż i - powierzchnia użytkowa lokalu i, 5. Zasady rozliczania kosztów ciepła wytworzonego. Kosztami dostawy ciepła do lokali są koszty wytwarzania i przesyłu ciepła z poszczególnych kotłowni do podłączonych do nich lokali i obejmują: a) Koszty stałe (K st ) związane z eksploatacją własnych kotłowni rozliczane wg powierzchni lokali, b) Koszty zmienne (K zm ), na które składają się koszty zakupu medium niezbędnego do wytworzenia ciepła i dzielą się na koszty wspólne i koszty zużycia. Koszty wspólne (K wsp ) - rozliczane wg powierzchni lokali. Koszty wspólne CO obejmują: ogrzewanie powierzchni ogólnodostępnych. Koszty wspólne CW obejmują: straty na przesyle i w czasie cyrkulacji. Koszty zużycia (K zuż ) - rozliczane wg ciepłomierzy CO lokalowych. Koszty zużycia CO to koszty ciepła wyemitowanego przez grzejniki zamontowane w poszczególnych lokalach. Koszty zużycia ciepła zawartego w CW to koszty podgrzania wody dostarczonej do lokali. Podział kosztów zmiennych CO i CW (K zm co+cw ): - koszty zmienne CO K zm co = K zm co+cw * Q co / (Q co+cw ), - koszty zmienne CW K zm cw = K zm co+cw * Q cw / (Q co+cw ) Podział kosztów zmiennych CO (K zm co ): - koszty wspólne CO K wsp co = 50% K zm co (kosztów zmiennych CO), - koszty zużycia CO K zuż co = 50% K zm co (kosztów zmiennych CO), Stawka za zużycie CO (wskazanie ciepłomierza) Stw zuż co = K zuż co /Σ n 1 (q i * R mi ) [ zł/gj] Obciążenie lokalu z tytułu CO k zuż coi = Stw zuż co * q i * R mi [zł] q i - zużycie ciepła co [GJ] wg ciepłomierza w lokalu i R mi - współczynnik redukcyjny Rekompensujący niekorzystne położenie lokalu i Podział kosztów zmiennych CW (K zm cw): - koszty wspólne CW K wsp cw = K zm cw - K zuż cw, - koszty zużycia CW K zuż cw =Stw zuż cw * Σ n 1 v i gdzie: v i - zużycie CW [m 3 ] wg wodomierza w lokalu, - 7 -

8 Stawka za zużycie CW Stw zuż cw = Wsk qcw * Kj zm cw [zł/m 3 ], Wsk qcw = Q cw /V cw [GJ/m 3 ] - wskaźnik zużycia energii na podgrzanie 1 m 3 wody, jednak nie może być większy od 0,22 [GJ/m 3 ] (ilości energii cieplnej niezbędnej do podgrzania 1 m 3 zimnej wody przy podgrzaniu wody o 52,5 o C). Energia ponad 0,22 [GJ/m 3 ] * V cw [m3] zużywana jest na pokrycie strat w czasie przesyłu i cyrkulacji, a jej koszt jest kosztem wspólnym CW. Q cw [GJ] ilość energii zużyta na podgrzanie V cw [m 3 ] ilość CW Kj zm cw = K zm cw / Q cw [zł/gj]- jednostkowy koszt zmienny CW, Obciążenie lokalu z tytułu podgrzania CW k zużcwi = Stw zużcw *v i [zł] gdzie: v i - zużycie CW wg wodomierza w lokalu i Stawka obejmująca koszty stałe i wspólne co i cw Stw Kst + wsp (co, cw) = ( K st (co, cw) + K wsp co +K wsp cw ) / Σ 1 n p uż i Obciążenie lokalu z tytułu kosztów stałych i wspólnych CO i CW k st + wsp (co, cw)i = Stw Kst + wsp (co, cw) * p uż i gdzie: p uż i - powierzchnia użytkowa lokalu i 5 Postanowienia ogólne. 1. W przypadku zbiorczych urządzeń pomiarowych rozliczenie odbywa się w następujący sposób: a) rozliczenia dokonuje się na podstawie faktur obciążeniowych wystawionych przez dostawców poszczególnych mediów na węzły rozliczeniowe (części nieruchomości, poszczególnych nieruchomości lub grup nieruchomości). b) w przypadku, gdy grupa nieruchomości budynkowych zasilana jest z jednej kotłowni, lokale mieszkalne rozliczane są, jak dla jednej nieruchomości. c) ilość zużycia wody (CW) rozliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku. 2. Do opłaty wynikowej (obliczeniowej), wynikającej z okresowego rozliczenia zużycia ciepła zostanie doliczona kwota poniesionych kosztów (zdalnego) odczytu lub rozliczenia

9 6 Zasady rozliczania ciepła 1. Lokale mieszkalne posiadające urządzenia pomiarowe będą rozliczane na podstawie ich odczytu. 2. Wysokość opłat określa się w następujący sposób: a) opłata zaliczkowa (pobrana) na centralne ogrzewanie CO przypadającą na dany lokal ustalona zostanie w oparciu o iloczyn ilości zużytej energii cieplnej q i, stawki jednostkowej dla danej nieruchomości Stw zużco, oraz współczynnika redukcyjnego lokalu R mi, w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzielony przez ilość miesięcy danego okresu rozliczeniowego - M, k zuż co i = Stw zuż co * q i * R mi / M [zł] Do ustalenia opłaty zaliczkowej można przyjąć więcej niż jeden okres rozliczeniowy; opłata pobierana w sezonie grzewczym od października do maja. b) opłata zaliczkowa (pobrana) na podgrzanie wody CW przypadająca na dany lokal ustalona zostanie w oparciu o iloczyn ilości zużytej cieplnej wody v i oraz stawki jednostkowej dla danej nieruchomości Stw zuż cw, w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzielony przez ilość miesięcy danego okresu rozliczeniowego - M, k zuż cw i = Stw zuż cw * v i / M [zł] Do ustalenia opłaty zaliczkowej można przyjąć więcej niż jeden okres rozliczeniowy; opłata pobierana przez 12 miesięcy. c) opłata zaliczkowa (pobrana) z tytułu kosztów stałych i wspólnych przypadająca na dany lokal ustalona zostanie w oparciu o iloczyn powierzchni lokalu p uż i oraz stawki jednostkowej dla danej nieruchomości Stw Kst + wsp (co, cw), w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzielony przez ilość miesięcy danego okresu rozliczeniowego - M, k st + wsp (co, cw)i = Stw Kst + wsp (co, cw) * p uż i / M [zł] Do ustalenia opłaty zaliczkowej można przyjąć więcej niż jeden okres rozliczeniowy; opłata pobierana przez 12 miesięcy. d) opłata wynikowa (obliczona) przypadająca na dany lokal wylicza się jak dla opłat zaliczkowych (a, b i c) z uwzględnieniem danych okresu rozliczanego. 3. Do mieszkań nieopomiarowanych zasady określone w 3 ust.10 stosuje się odpowiednio. 7 Postanowienia końcowe 1. Rozliczenie kosztów zużycia ciepła od czerwca 2014 roku będzie się odbywało w okresach określonych w Regulaminie. Do tego czasu będzie następowało w systemie miesięcznym z uwzględnieniem kosztów odczytów. 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu, traci moc Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej wody (CW) dla lokali zlokalizowanych znajdujących się w zasobach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/

10 Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr i wchodzi w życie

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW LOKALI ORAZ ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo