Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2A do SIWZ DZP UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii NITKA Wzory dokumentów: wzór 1 program kształcenia na studiach podyplomowych, wzór 2 opis efektów kształcenia, wzór 3 - plan studiów wzór 4 sylabus kształcenia na studiach podyplomowych. Strona 1 z 42

2 Program kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 1 Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów Forma kształcenia Określenie obszaru kształcenia do którego przyporządkowane są studia podyplomowe oraz związanego z nim kierunku studiów prowadzonego w UŚ Język prowadzonych studiów Ogólne cele kształcenia Zasady rekrutacji Wymagania wstępne Liczba semestrów Plan studiów Limit przyjęć (od do) Opłata za studia Imię i nazwisko kierownika studiów Kadra dydaktyczna Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Multimedia w edukacji informatycznej Kwalifikacyjne (absolwent studiów uzyskuje uprawnienia do nauczania informatyki na III i IV etapie edukacyjnym, to jest w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjnych). Studia nie zapewniają przygotowania pedagogicznego. Niestacjonarne - (460 godzin w tym 300 godzin w formie e-learningowej) Kierunek Informatyka umiejscowiony jest w dwóch obszarach kształcenia: nauk ścisłych i technicznych. Jest to związane z obszarami wiedzy, do których przypisana jest dyscyplina informatyka. Studia prowadzone w całości w języku polskim Celem studiów jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu informatyki, oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Osoby, które posiadają uprawnienia pedagogiczne i ukończyły studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub magisterskie na kierunku innym niż informatyka oraz posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć komputerowych na II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa, klasy IV-VI) 3 semestry wzór nr 3 Wykaz modułów kształcenia z ich przyporządkowaniem do poszczególnych semestrów, przypisanymi punktami ECTS, liczbą godzin i formą zaliczenia. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 30 osób Finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dr Anna Szczerba Zubek 1. Pracownicy Instytutu Matematyki w większości ze stopniem co najmniej doktora nauk matematycznych lub nauk technicznych, Strona 2 z 42

3 2. Specjaliści do zajęć: Edytory tekstów (tworzenie specjalistycznych dokumentów w LaTeX-u) oraz Tablica multimedialna (obsługa i wykorzystanie na lekcjach) 3. Nauczyciele ze szkół (III i IV poziom edukacyjny) do współprowadzenia ćwiczeń praktycznych. Informacje o studiach Opis zakładanych efektów kształcenia Sylabusy poszczególnych modułów kształcenia składające się na program studiów podyplomowych uwzględniające metody weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca końcowa/egzamin końcowy) 1. Instytut Matematyki, Katowice Bankowa 14 pokój 533, tel./fax , 2. Sekretariat czynny w dniach: środa i piątek, w godzinach: , 3. Aktualne informacje na temat studiów podyplomowych, 4. Wymagane dokumenty: 5. Zajęcia odbywać będą się zgodnie z ustalonym planem zajęć. wzór nr 2 wzór nr 4 61 Złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń i egzaminów. Strona 3 z 42

4 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 2 Nazwa studiów: Multimedia w edukacji informatycznej Typ studiów: kwalifikacyjne/doskonalące: kwalifikacyjne Forma studiów: Niestacjonarne (460 godzin w tym 300 godzin w formie e-learningowej) Symbol PI_W01 PI_W02 PI_W03 PI_W04 PI_W05 PI_W06 PI_W07 PI_W08 PI_W09 PI_W10 PI_W11 PI_W12 PI_W13 PI_W14 Opis zakładanych efektów kształcenia WIEDZA zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, również komputerów równoległych, wieloprocesorowych rozumie rolę i zadania systemu operacyjnego, zna popularne systemy operacyjne, ich klasyfikacje i przeznaczenie ma gruntowną wiedzę z zakresu nowoczesnych technik programowania: programowania obiektowego, współbieżnego, równoległego ma szeroką wiedzę dotyczącą optymalizacji programów uwzględniającą różne aspekty architektur komputerów ma gruntowną wiedzę w zakresie algorytmów i struktur danych; ma wiedzę w zakresie technik optymalizacyjnych ma gruntowną wiedzę w zakresie metodyk i technik analizy, projektowania, modelowania, testowania, wytwarzania i konserwacji oprogramowania (metodyki i technik programowania) oraz zna koncepcje programowania proceduralnego, funkcyjnego i obiektowego i znaczenie jakości kodu w aspekcie utrzymania oprogramowania ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład sieci komputerowych, w tym sieci bezprzewodowych oraz architektury i konfigurowania tych urządzeń w sieciach lokalnych i rozległych ma uporządkowaną wiedzę z zakresu architektury klient-serwer pozwalającą na zrozumienie istoty przesyłu danych w układach sieciowych orientuje się w obecnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych informatyki; potrafi się posługiwać technikami informacyjnokomunikacyjnymi, w tym w zastosowaniu do inżynierii oprogramowania ma wiedzę z zakresu grafiki komputerowej oraz metody przetwarzania obrazu, również 3D oraz animacji zna podstawy interaktywnych aplikacji multimedialnych ma gruntowną wiedzę z zakresu metod wyszukiwania i gromadzenia informacji oraz eksploracji danych ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą sieciowych systemów informacyjnych i ich zastosowań Strona 4 z 42

5 PI_W15 PI_W16 PI_W17 PI_W18 PI_W19 PI_W20 PI_W21 PI_W22 PI_W23 PI_W24 PI_W25 PI_U01 PI_U02 PI_U03 PI_U04 PI_U05 PI_U06 PI_U07 PI_U08 PI_U09 ma gruntowną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa danych w systemach komputerowych, zna zasady i metody przydzielania dostępu do systemów informatycznych zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w informatyce ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej zna zasady tworzenia programów nauczania oraz kryteria ich wyboru posiada podstawową wiedzę w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia stron internetowych posiada wiedzę w zakresie specyfiki gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej zna cele i treści kształcenia informatycznego w szkołach, metody ich realizacji oraz kontroli i oceny efektów pracy uczniów posiada podstawową wiedzę w zakresie projektowania i obsługi systemów baz danych zna istotę wykorzystywania nowoczesnych mediów w kontekście założeń współczesnej dydaktyki zna zakres wykorzystywania tablicy interaktywnej do wspomagania zajęć dydaktycznych zna zasady tworzenia kursów e-learningowych oraz parametry ich oceny UMIEJĘTNOŚCI potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu oraz innych właściwie dobranych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi kierować małym zespołem, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne i skonstruować sieć lokalną i rozległą oraz dobrać odpowiednią usługę sieciową do konkretnej realizacji i posiadanego sprzętu potrafi zaprojektować i zaimplementować algorytm realizujący określone zadanie programistyczne zna polecenia i składnie języków programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednie środowiska programistyczne potrafi zastosować rutynowe metody i narzędzia informatyczne do zadań o charakterze praktycznym potrafi zbudować aplikację o danym zastosowaniu, również multimedialną, wybierając i stosując właściwą metodę i narzędzia potrafi projektować i modyfikować systemy eksploracji danych: gromadzenia, grupowania i wyszukiwania informacji oparte na wybranych metodach eksploracji danych Strona 5 z 42

6 PI_U10 PI_U11 PI_U12 PI_U13 PI_U14 PI_U15 PI_U16 PI_U17 PI_U18 PI_U19 PI_U20 PI_U21 PI_U22 PI_U23 PI_K01 PI_K02 PI_K03 PI_K04 PI_K05 potrafi właściwie wykorzystać różne narzędzia wspomagające prace projektowe potrafi efektywnie wykorzystywać różne metody eksploracji i manipulowania danymi w systemach baz danych potrafi korzystać z usług internetowych oraz stosować technologie internetowe do tworzenia oprogramowania ma umiejętność tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem podstawowych narzędzi do tworzenia stron internetowych potrafi przygotować opracowanie zagadnień informatycznych w języku polskim oraz zaprezentować je wykazuje umiejętność uczenia się, doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych oraz metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) ma umiejętność planowania, realizowania i ewaluowania procesu nauczania przedmiotów informatycznych posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej posiada umiejętność kontroli i oceny efektów pracy uczniów w zakresie przedmiotów potrafi zainstalować system operacyjny oraz nim zarządzać potrafi obsługiwać tablicę (kalibrowanie, narzędzia) oraz oprogramowanie (projektowanie lekcji) potrafi zaprojektować zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem tablicy interaktywnej oraz pracować zasobami internetowymi i e-bookami potrafi tworzyć kursy związane z programem szkolnym i umieszczać je na popularnych platformach KOMPETENCJE SPOŁECZNIE rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz samokształcenia potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, planując i realizując terminowo różne zadania postępuje etycznie, rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów starannie określa priorytety i kolejność swoich działań Strona 6 z 42

7 Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 4/1 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Algorytmy i struktury danych Język polski PI_W01, PI_W06, PI_U05, PI_U12, PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K05 Semestr 1 Wykład: 10 h Ćwiczenia: 20 h Brak 30 godzin (w tym 26 godzin w formie e-learningowej, 4 godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) 4 Prezentacje, ćwiczenia do samodzielnego zrealizowania przez studenta na podstawie materiałów przedstawionych w trakcie prezentacji (zadania, krzyżówki, itp) Analiza samodzielnie wykonanych zadań przez słuchacza Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wykonanie co najmniej połowy zadań przeznaczonych do samodzielnego wykonania w trakcie realizacji przedmiotu. Egzamin pisemny - pytania teoretyczne i zadania do rozwiązania. Celem modułu jest omówienie podstaw analizy algorytmów oraz podstawowych i zaawansowanych metod konstruowania algorytmów takich jak metoda dziel i zwyciężaj, programowanie dynamiczne, algorytmy zachłanne, algorytmy z powrotami. W szczególności Strona 7 z 42

8 zostaną przedstawione algorytmy klasyczne wymagane na maturze z informatyki oraz wybrane algorytmy grafowe. Literatura obowiązkowa Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1. T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest i C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, PWN, Warszawa M. Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Informator o egzaminie maturalnym od 2009 roku, Informatyka, CKE, Warszawa, R. Neapolitan, K. Naimipour, Podstawy algorytmów z przykładami w C++, Helion, Warszawa *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. Strona 8 z 42

9 Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 4/2 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Architektura komputera Język polski PI_W02, PI_W10 PI_U03 PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K05 Semestr 1 Wykład: 13 h Ćwiczenia: 10 h Brak 23 godziny (w tym 19 godzin w formie e-learningowej, 4 godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) 4 Podcast, projekty zespołowe Testy i ocena portfolio projektów Pozytywna ocena projektu; zaliczenie testu końcowego (zbiorczego) Rozwój technologii cyfrowej i tendencje rozwojowe Modularna budowa komputera i urządzeń peryferyjnych elementy i ich parametry połączenia wewnętrzne rodzaje złącz parametry elektryczne oraz informatyczne protokoły i formaty przesyłania oraz przechowywania informacji Strona 9 z 42

10 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej oprogramowanie sprzętu (BIOS, firmware) Dostępne narzędzia diagnostyczne Literatura obowiązkowa prezentacje kursowe Literatura uzupełniająca Piotr Metzger, Anatomia PC. Wydanie XI. Helion, Gliwice 2007 Adam Chabiński, Bartosz Danowski, Montaż komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II. Helion, Gliwice 2007 Scott Mueller, Mark Edward Soper, Barrie Sosinsky, Rozbudowa i naprawa serwerów. Helion, Gliwice 2008 Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla, BIOS. Przewodnik. Wydanie II. Helion, Gliwice 2005 Dokumentacja internetowa producentów sprzętu. *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. Strona 10 z 42

11 Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 4/3 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Informatyka w szkole Język polski PI_W10; PI_W13; PI_W19; PI_W21 PI_U07, PI_U10, PI_U12, PI_U18 PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K05 Semestr 1 Wykład: 10 h Ćwiczenia: 13 h Podstawowa obsługa komputera 23 godziny (w tym 19 godzin w formie e-learningowej, 4 godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) 4 Wykład, samodzielne dochodzenie do wiedzy, rozwijanie umiejętności praktycznych Ocena wykonanych zadań, testy Zaliczenie wszystkich testów (próg 60%) Poprawne wykonanie zadań 1. Przegląd oprogramowania proponowanego w treściach nauczania. 2. Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego -(filtrowanie, grupowanie danych) 3. Narzędzie solver Strona 11 z 42

12 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej 4. Własne funkcje w VB, modyfikacje makr 5. Program Geogebra 6. Program exe Learning - narzędzie do tworzenia materiałów dydaktycznych Literatura obowiązkowa materiały portalu e-learningowego Literatura uzupełniająca 1. Katherine Murray, Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście. Helion, Gliwice Curtis D. Frye, Microsoft Excel 2010 PL. Praktyczne podejście. Helion, Gliwice Nancy Muir, Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście, Helion, Gliwice Mirosław Dziewoński, OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik, Helion, Gliwice Damian Brűckner, Visual Basic w Excelu. Przykłady zastosowań. PBN. Katowice *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. Strona 12 z 42

13 Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Narzędzia informatyki Język polski PI_W13, PI_W14 PI_U01, PI_U07, PI_U09, PI_U11 PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K05 Semestr 1 Wykład: 3 h Ćwiczenia: 10 h Znajomość obsługi komputera Strona 13 z 42 Wzór nr 4/4 13 godzin (w tym 10 godzin w formie e-learningowej, 3 godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) 3 Pokaz, prezentacja Analiza rozwiązania testu końcowego 100% obecności na zajęciach stacjonarnych, rozwiązanie testu końcowego na min. 60 pkt. ze 100 pkt. Metody wyszukiwania i gromadzenia informacji. Omówienie najbardziej znanych wyszukiwarek internetowych: Google, Altavista, Fast, Netoskop, Netsprint, Szukacz, Infoseek, Starting Point. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Systemy oraz metody wyszukiwania informacji.

14 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Biblioteki cyfrowe - sytem dlibra. 1. Rebecca Lieb, Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Cała prawda. Helion z dnia r. 3. z dnia r. *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. Strona 14 z 42

15 Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 4/5 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Technologia informacyjna Język polski PI_W10, PI_W13, PI_W16, PI_W19 PI_U03, PI_U09, PI_U10 PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K05 Semestr 1 Wykład: 10h Ćwiczenia: 21h _ 31 godzin (w tym 27 godzin w formie e-learningowej, 4 godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) 4 Prezentacje oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez studenta. Aktywność: - Weryfikacja znajomości treści zajęć oraz umiejętności konfrontowania nabytej wiedzy z edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych Analiza ćwiczeń, które student samodzielnie wykonywał. W trakcie trwania realizacji przedmiotu, słuchacz będzie zobowiązany do rozwiązania zadań przygotowanych przez prowadzącego. Każde zadanie będzie punktowane. Kolokwium zaliczeniowe: jeśli Słuchacz zdobędzie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania przystępuje do kolokwium. Celem modułu jest ukazanie różnić pomiędzy dwoma oprogramowaniami: MS Office a OpenOffice. Strona 15 z 42

16 Edytor tekstu: opracowanie wielostronicowych dokumentów o rozbudowanej strukturze, zastosowanie stylów i szablonów, utworzenie spisu treści, korespondencja seryjna. Arkusz kalkulacyjny: jak zgromadzić w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane pochodzące np. z Internetu, zastosowanie zaawansowanych technik formatowania tabeli arkusza, dobór odpowiednich wykresów do zaprezentowania danych, wykorzystanie solvera. Tworzenie prezentacji: jak stworzyć rozbudowaną prezentację multimedialną na podstawie konspektu i przygotować ją do pokazu, style prezentacji, elementy dynamiczne prezentacji, przenoszenie prezentacji do dokumentu i na stronę internetową, Obrazowanie zależności funkcyjnych i zapisywanie algorytmów w wybranych programach. Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1. Mirosław Dziewoński OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik. Helion Materiały dostępne w Internecie. *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. Strona 16 z 42

17 Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 4/6 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Dydaktyka informatyki 1 Dydaktyka informatyki 2 Dydaktyka informatyki 3 Język polski Język polski Język polski PI_W18, PI_W20, PI_W21 PI_U02, PI_U15, PI_U16, PI_U17, PI_U18 PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K04, PI_K05 PI_W18, PI_W20, PI_W21 PI_U02, PI_U15, PI_U16, PI_U17, PI_U18 PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K04, PI_K05 PI_W18, PI_W20, PI_W21 PI_U02, PI_U15, PI_U16, PI_U17, PI_U18 PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K04, PI_K05 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Wykład: 17h Ćwiczenia: 10h Przygotowanie do nauczania zajęć komputerowych na II etapie kształcenia 27 godzin (w tym 22 godziny w formie e- learningowej, 5 godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) Wykład: 17h Ćwiczenia: 6h Dydaktyka informatyki 1 23 godziny (w tym 20 godzin w formie e- learningowej, 3 godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) Wykład: 10h Dydaktyka informatyki 2 10 godzin (w tym 8 godzin w formie e- learningowej, 2 godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) Strona 17 z 42

18 Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Prezentacje Prezentacje Prezentacje Aktywność: - Weryfikacja znajomości treści zajęć oraz umiejętności konfrontowania nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki informatyki (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną (rozwiązanie krzyżówek, testów itp.). Praca pisemna: - Weryfikacja umiejętności planowania lekcji informatyki W trakcie trwania realizacji przedmiotu, słuchacz będzie zobowiązany do odpowiedzi na pytania przygotowane przez prowadzącego. Ponadto, słuchacz przygotuje scenariusz lekcji na zadany temat oraz propozycje Aktywność: - Weryfikacja znajomości treści zajęć oraz umiejętności konfrontowania nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki informatyki (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną (rozwiązanie krzyżówek, testów itp.). Praca pisemna: przygotowanie własnego programu nauczania (z wybranego działu informatyki). W trakcie trwania realizacji przedmiotu, słuchacz będzie zobowiązany do odpowiedzi na pytania przygotowane przez prowadzącego. Każda aktywność będzie punktowana. Dodatkowo, słuchacz przedstawi własny program nauczania Aktywność: - Weryfikacja znajomości treści zajęć oraz umiejętności konfrontowania nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki informatyki (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną (rozwiązanie krzyżówek, testów itp.). Egzamin pisemny: - Weryfikacja znajomości treści wykładów w oparciu o analizę odpowiedzi na pytania egzaminacyjne o charakterze teoretycznym. W trakcie trwania realizacji przedmiotu, słuchacz będzie zobowiązany do odpowiedzi na pytania przygotowane przez prowadzącego. Każda aktywność będzie punktowana. Jeśli Słuchacz zdobędzie minimum 50% punktów Strona 18 z 42

19 Treści programowe zadań obrazujących wykorzystanie metody projektu, webquestu i innych metod nauczania. Każda aktywność będzie punktowana. Słuchacz zaliczy przedmiot, jeśli zdobędzie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania. Miejsce informatyki jako przedmiotu na III i IV etapie edukacyjnym. Podstawa programowa kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym. Cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) na III i IV etapie edukacyjnym. Program nauczania - tworzenie i modyfikacja, analiza, ocena, dobór i zatwierdzanie. Projektowanie procesu kształcenia. przygotowany w ramach pracy pisemnej, któremu również przydzielona zostanie odpowiednia ilość punktów. Słuchacz zaliczy przedmiot, jeśli zdobędzie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania. Podmiotowość i pełnomocność ucznia. Specyfika i prawidłowości uczenia się na I i II etapie edukacyjnym. Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć). Rola nauczyciela na II etapie edukacyjnym, autorytet nauczyciela. Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem. Kontrola i ocena możliwych do uzyskania przystępuje do egzaminu pisemnego. Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych uczniów. Efektywność nauczania. Sprawdzanie i ocenianie jakości kształcenia. Ewaluacja. Analiza i ocena własnej pracy dydaktycznowychowawczej. Animowanie działań edukacyjnych i pracy nad rozwojem ucznia. Rozwijanie ciekawości, aktywności i samodzielności Strona 19 z 42

20 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Rozkład materiału. Lekcja. Formalna struktura lekcji jako jednostki dydaktycznej. Typy i modele lekcji w zakresie przedmiotu. Planowanie lekcji. Formułowanie celów lekcji i dobór treści nauczania. Metody i zasady nauczania. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące. Metoda projektów, webquest. Formy pracy. Organizacja pracy w klasie, praca w grupach. Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Środki dydaktyczne dobór i wykorzystanie. efektów pracy uczniów. Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów. Wspomaganie rozwoju poznawczego. Kształtowanie pojęć, postaw, umiejętności praktycznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów i wykorzystywania wiedzy. Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia, Trudności w uczeniu się. Specyficzne trudności w uczeniu się - profilaktyka, diagnoza, pomoc psychologicznopedagogiczna. poznawczej. Przygotowanie ucznia do samokształcenia się. 1. St. Juszczyk, M. Musioł, J. Janczyk, D. Morańska, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, A. Marszałek, St. Juszczyk, Metodyka nauczani informatyki w szkole, A. Marszałek, G. Polya, Jak to rozwiązać, PWN, Warszawa, *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. Strona 20 z 42

21 Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 4/7 Nazwa Język Ćwiczenia praktyczne w szkole 1 Język polski Ćwiczenia praktyczne w szkole 2 Język polski Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) PI_W18, PI_W20, PI_W21 PI_U01, PI_U14, PI_U15, PI_U16, PI_U19 PI_K01, PI_K02, PI_K04, PI_K05 PI_W18, PI_W20, PI_W21 PI_U01, PI_U14, PI_U15, PI_U16, PI_U19 PI_K01, PI_K02, PI_K04, PI_K05 Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Semestr 2 Semestr 3 Forma realizacji zajęć Ćwiczenia: 30 Ćwiczenia: 30 Wymagania wstępne i Ćwiczenia praktyczne Dydaktyka informatyki 1 dodatkowe w szkole 1 30 godzin 30 godzin Rodzaj i liczba godzin zajęć (w tym 30 godzin zajęć (w tym 30 godzin zajęć dydaktycznych dydaktycznych dydaktycznych wymagających wymagających wymagających bezpośredniego udziału bezpośredniego udziału bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i nauczyciela akademickiego nauczyciela akademickiego słuchaczy* i słuchaczy) i słuchaczy) Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy 2 2 Metoda oglądowa - słuchacz hospituje lekcje, zapoznaje się ze specyfiką szkoły, metoda zajęć praktycznych - samodzielne przygotowanie i poprowadzenie lekcji weryfikacja umiejętności współdziałania z opiekunem praktyk, planowania, prowadzenia oraz Strona 21 z 42 Metoda oglądowa - słuchacz hospituje lekcje, zapoznaje się ze specyfiką szkoły, metoda zajęć praktycznych - samodzielne przygotowanie i poprowadzenie lekcji weryfikacja umiejętności współdziałania z opiekunem praktyk, planowania, prowadzenia oraz

22 Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe omawiania lekcji informatyki (III etap edukacyjny) Zaliczenie przedmiotu na podstawie samodzielnie przeprowadzonej lekcji przez słuchacza, przygotowanego scenariusza lekcji oraz notatek hospitacyjnych. Celem ćwiczeń metodycznych w szkole jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki zajęć komputerowych (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Ćwiczenia metodyczne w szkole odbywają się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu. W trakcie w/w zajęć następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez: 1) zapoznanie się ze specyfiką szkół, w których odbywane są ćwiczenia metodyczne, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej omawiania lekcji informatyki (IV etap edukacyjny) Zaliczenie przedmiotu na podstawie samodzielnie przeprowadzonej lekcji przez słuchacza, przygotowanego scenariusza lekcji oraz notatek hospitacyjnych. Celem ćwiczeń metodycznych w szkole jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki zajęć komputerowych (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Ćwiczenia metodyczne w szkole odbywają się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu. W trakcie w/w zajęć następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez: 1) zapoznanie się ze specyfiką szkół, w których odbywane są ćwiczenia metodyczne, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej Strona 22 z 42

Algorytmy i struktury danych. Język polski. Semestr 1. Wykład: 10 h Ćwiczenia: 20 h Brak

Algorytmy i struktury danych. Język polski. Semestr 1. Wykład: 10 h Ćwiczenia: 20 h Brak Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 4/1 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Informatyka na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Informatyka na III i IV etapie edukacyjnym Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Załącznik nr 4/1 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunku podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP.

Przedmiot wybieralny. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP. Przedmiot wybieralny 1... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 1... Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 5 36-0_1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Kod przedmiotu F_I_0_SS_01 Autor sylabusa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia (licencjackie), rok I

Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia (licencjackie), rok I Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia (licencjackie), rok I Sylabus modułu: Informatyka A (03-MO1S-12-InfoA) 1. Informacje ogólne koordynator modułu

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Administracja szkolnej pracowni komputerowej - opis przedmiotu

Administracja szkolnej pracowni komputerowej - opis przedmiotu Administracja szkolnej pracowni komputerowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Administracja szkolnej pracowni komputerowej Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-ASPK Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr do Uchwały Senatu nr 0/01/015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 015-018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Komputerowe wspomaganie nauczania

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje WWW i PHP Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-A-L-S14_pNadGenHRAKH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Międzynarodowe Centrum Kształcenia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Bazy danych

Opis modułu kształcenia Bazy danych Opis modułu kształcenia Bazy danych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych Tytuł/stopień

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Założenia programu InfoTrick

Założenia programu InfoTrick Założenia programu Rozwój społeczny i gospodarczy w społeczeństwie informacyjnym pozostaje w ścisłym związku z dostępnością zasobów informacyjnych oraz możliwościami twórczego ich wykorzystywania przez

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych

Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDD-EWBN Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3 - opis przedmiotu

Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3 - opis przedmiotu Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3 Kod przedmiotu 05.3-WK-MATD-MRZM3-Ć-S14_pNadGenD31UH Wydział

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Turystyka i Rekreacja SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 18.09.2016 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 13 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Pakiety użytkowe - opis przedmiotu

Pakiety użytkowe - opis przedmiotu Pakiety użytkowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pakiety użytkowe Kod przedmiotu 11.9-WK-IDP-PU-L-S14_pNadGenRVWGC Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Inżynieria

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości z zakresu: architektury sprzętowo-programowej komputerów, dowolnych języków programowania, algebry

Podstawowe wiadomości z zakresu: architektury sprzętowo-programowej komputerów, dowolnych języków programowania, algebry Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS 14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I 15 2 30 2 II 15 2 30 1 I. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna - opis przedmiotu

Technologia informacyjna - opis przedmiotu Technologia informacyjna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna Kod przedmiotu 11.3-WH-PP-TIN 2-L-S14_pNadGenF1RTE Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Politologia

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA Nazwa przedmiotu Technologie i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Algorytmy i struktury danych Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-AiSD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo