Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2A do SIWZ DZP UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii NITKA Wzory dokumentów: wzór 1 program kształcenia na studiach podyplomowych, wzór 2 opis efektów kształcenia, wzór 3 - plan studiów wzór 4 sylabus kształcenia na studiach podyplomowych. Strona 1 z 42

2 Program kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 1 Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów Forma kształcenia Określenie obszaru kształcenia do którego przyporządkowane są studia podyplomowe oraz związanego z nim kierunku studiów prowadzonego w UŚ Język prowadzonych studiów Ogólne cele kształcenia Zasady rekrutacji Wymagania wstępne Liczba semestrów Plan studiów Limit przyjęć (od do) Opłata za studia Imię i nazwisko kierownika studiów Kadra dydaktyczna Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Multimedia w edukacji informatycznej Kwalifikacyjne (absolwent studiów uzyskuje uprawnienia do nauczania informatyki na III i IV etapie edukacyjnym, to jest w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjnych). Studia nie zapewniają przygotowania pedagogicznego. Niestacjonarne - (460 godzin w tym 300 godzin w formie e-learningowej) Kierunek Informatyka umiejscowiony jest w dwóch obszarach kształcenia: nauk ścisłych i technicznych. Jest to związane z obszarami wiedzy, do których przypisana jest dyscyplina informatyka. Studia prowadzone w całości w języku polskim Celem studiów jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu informatyki, oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Osoby, które posiadają uprawnienia pedagogiczne i ukończyły studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub magisterskie na kierunku innym niż informatyka oraz posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć komputerowych na II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa, klasy IV-VI) 3 semestry wzór nr 3 Wykaz modułów kształcenia z ich przyporządkowaniem do poszczególnych semestrów, przypisanymi punktami ECTS, liczbą godzin i formą zaliczenia. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 30 osób Finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dr Anna Szczerba Zubek 1. Pracownicy Instytutu Matematyki w większości ze stopniem co najmniej doktora nauk matematycznych lub nauk technicznych, Strona 2 z 42

3 2. Specjaliści do zajęć: Edytory tekstów (tworzenie specjalistycznych dokumentów w LaTeX-u) oraz Tablica multimedialna (obsługa i wykorzystanie na lekcjach) 3. Nauczyciele ze szkół (III i IV poziom edukacyjny) do współprowadzenia ćwiczeń praktycznych. Informacje o studiach Opis zakładanych efektów kształcenia Sylabusy poszczególnych modułów kształcenia składające się na program studiów podyplomowych uwzględniające metody weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca końcowa/egzamin końcowy) 1. Instytut Matematyki, Katowice Bankowa 14 pokój 533, tel./fax , 2. Sekretariat czynny w dniach: środa i piątek, w godzinach: , 3. Aktualne informacje na temat studiów podyplomowych, 4. Wymagane dokumenty: 5. Zajęcia odbywać będą się zgodnie z ustalonym planem zajęć. wzór nr 2 wzór nr 4 61 Złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń i egzaminów. Strona 3 z 42

4 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 2 Nazwa studiów: Multimedia w edukacji informatycznej Typ studiów: kwalifikacyjne/doskonalące: kwalifikacyjne Forma studiów: Niestacjonarne (460 godzin w tym 300 godzin w formie e-learningowej) Symbol PI_W01 PI_W02 PI_W03 PI_W04 PI_W05 PI_W06 PI_W07 PI_W08 PI_W09 PI_W10 PI_W11 PI_W12 PI_W13 PI_W14 Opis zakładanych efektów kształcenia WIEDZA zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, również komputerów równoległych, wieloprocesorowych rozumie rolę i zadania systemu operacyjnego, zna popularne systemy operacyjne, ich klasyfikacje i przeznaczenie ma gruntowną wiedzę z zakresu nowoczesnych technik programowania: programowania obiektowego, współbieżnego, równoległego ma szeroką wiedzę dotyczącą optymalizacji programów uwzględniającą różne aspekty architektur komputerów ma gruntowną wiedzę w zakresie algorytmów i struktur danych; ma wiedzę w zakresie technik optymalizacyjnych ma gruntowną wiedzę w zakresie metodyk i technik analizy, projektowania, modelowania, testowania, wytwarzania i konserwacji oprogramowania (metodyki i technik programowania) oraz zna koncepcje programowania proceduralnego, funkcyjnego i obiektowego i znaczenie jakości kodu w aspekcie utrzymania oprogramowania ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład sieci komputerowych, w tym sieci bezprzewodowych oraz architektury i konfigurowania tych urządzeń w sieciach lokalnych i rozległych ma uporządkowaną wiedzę z zakresu architektury klient-serwer pozwalającą na zrozumienie istoty przesyłu danych w układach sieciowych orientuje się w obecnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych informatyki; potrafi się posługiwać technikami informacyjnokomunikacyjnymi, w tym w zastosowaniu do inżynierii oprogramowania ma wiedzę z zakresu grafiki komputerowej oraz metody przetwarzania obrazu, również 3D oraz animacji zna podstawy interaktywnych aplikacji multimedialnych ma gruntowną wiedzę z zakresu metod wyszukiwania i gromadzenia informacji oraz eksploracji danych ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą sieciowych systemów informacyjnych i ich zastosowań Strona 4 z 42

5 PI_W15 PI_W16 PI_W17 PI_W18 PI_W19 PI_W20 PI_W21 PI_W22 PI_W23 PI_W24 PI_W25 PI_U01 PI_U02 PI_U03 PI_U04 PI_U05 PI_U06 PI_U07 PI_U08 PI_U09 ma gruntowną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa danych w systemach komputerowych, zna zasady i metody przydzielania dostępu do systemów informatycznych zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w informatyce ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej zna zasady tworzenia programów nauczania oraz kryteria ich wyboru posiada podstawową wiedzę w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia stron internetowych posiada wiedzę w zakresie specyfiki gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej zna cele i treści kształcenia informatycznego w szkołach, metody ich realizacji oraz kontroli i oceny efektów pracy uczniów posiada podstawową wiedzę w zakresie projektowania i obsługi systemów baz danych zna istotę wykorzystywania nowoczesnych mediów w kontekście założeń współczesnej dydaktyki zna zakres wykorzystywania tablicy interaktywnej do wspomagania zajęć dydaktycznych zna zasady tworzenia kursów e-learningowych oraz parametry ich oceny UMIEJĘTNOŚCI potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu oraz innych właściwie dobranych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi kierować małym zespołem, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne i skonstruować sieć lokalną i rozległą oraz dobrać odpowiednią usługę sieciową do konkretnej realizacji i posiadanego sprzętu potrafi zaprojektować i zaimplementować algorytm realizujący określone zadanie programistyczne zna polecenia i składnie języków programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednie środowiska programistyczne potrafi zastosować rutynowe metody i narzędzia informatyczne do zadań o charakterze praktycznym potrafi zbudować aplikację o danym zastosowaniu, również multimedialną, wybierając i stosując właściwą metodę i narzędzia potrafi projektować i modyfikować systemy eksploracji danych: gromadzenia, grupowania i wyszukiwania informacji oparte na wybranych metodach eksploracji danych Strona 5 z 42

6 PI_U10 PI_U11 PI_U12 PI_U13 PI_U14 PI_U15 PI_U16 PI_U17 PI_U18 PI_U19 PI_U20 PI_U21 PI_U22 PI_U23 PI_K01 PI_K02 PI_K03 PI_K04 PI_K05 potrafi właściwie wykorzystać różne narzędzia wspomagające prace projektowe potrafi efektywnie wykorzystywać różne metody eksploracji i manipulowania danymi w systemach baz danych potrafi korzystać z usług internetowych oraz stosować technologie internetowe do tworzenia oprogramowania ma umiejętność tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem podstawowych narzędzi do tworzenia stron internetowych potrafi przygotować opracowanie zagadnień informatycznych w języku polskim oraz zaprezentować je wykazuje umiejętność uczenia się, doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych oraz metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) ma umiejętność planowania, realizowania i ewaluowania procesu nauczania przedmiotów informatycznych posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej posiada umiejętność kontroli i oceny efektów pracy uczniów w zakresie przedmiotów potrafi zainstalować system operacyjny oraz nim zarządzać potrafi obsługiwać tablicę (kalibrowanie, narzędzia) oraz oprogramowanie (projektowanie lekcji) potrafi zaprojektować zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem tablicy interaktywnej oraz pracować zasobami internetowymi i e-bookami potrafi tworzyć kursy związane z programem szkolnym i umieszczać je na popularnych platformach KOMPETENCJE SPOŁECZNIE rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz samokształcenia potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, planując i realizując terminowo różne zadania postępuje etycznie, rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów starannie określa priorytety i kolejność swoich działań Strona 6 z 42

7 Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 4/1 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Algorytmy i struktury danych Język polski PI_W01, PI_W06, PI_U05, PI_U12, PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K05 Semestr 1 Wykład: 10 h Ćwiczenia: 20 h Brak 30 godzin (w tym 26 godzin w formie e-learningowej, 4 godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) 4 Prezentacje, ćwiczenia do samodzielnego zrealizowania przez studenta na podstawie materiałów przedstawionych w trakcie prezentacji (zadania, krzyżówki, itp) Analiza samodzielnie wykonanych zadań przez słuchacza Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wykonanie co najmniej połowy zadań przeznaczonych do samodzielnego wykonania w trakcie realizacji przedmiotu. Egzamin pisemny - pytania teoretyczne i zadania do rozwiązania. Celem modułu jest omówienie podstaw analizy algorytmów oraz podstawowych i zaawansowanych metod konstruowania algorytmów takich jak metoda dziel i zwyciężaj, programowanie dynamiczne, algorytmy zachłanne, algorytmy z powrotami. W szczególności Strona 7 z 42

8 zostaną przedstawione algorytmy klasyczne wymagane na maturze z informatyki oraz wybrane algorytmy grafowe. Literatura obowiązkowa Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1. T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest i C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, PWN, Warszawa M. Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Informator o egzaminie maturalnym od 2009 roku, Informatyka, CKE, Warszawa, R. Neapolitan, K. Naimipour, Podstawy algorytmów z przykładami w C++, Helion, Warszawa *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. Strona 8 z 42

9 Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 4/2 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Architektura komputera Język polski PI_W02, PI_W10 PI_U03 PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K05 Semestr 1 Wykład: 13 h Ćwiczenia: 10 h Brak 23 godziny (w tym 19 godzin w formie e-learningowej, 4 godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) 4 Podcast, projekty zespołowe Testy i ocena portfolio projektów Pozytywna ocena projektu; zaliczenie testu końcowego (zbiorczego) Rozwój technologii cyfrowej i tendencje rozwojowe Modularna budowa komputera i urządzeń peryferyjnych elementy i ich parametry połączenia wewnętrzne rodzaje złącz parametry elektryczne oraz informatyczne protokoły i formaty przesyłania oraz przechowywania informacji Strona 9 z 42

10 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej oprogramowanie sprzętu (BIOS, firmware) Dostępne narzędzia diagnostyczne Literatura obowiązkowa prezentacje kursowe Literatura uzupełniająca Piotr Metzger, Anatomia PC. Wydanie XI. Helion, Gliwice 2007 Adam Chabiński, Bartosz Danowski, Montaż komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II. Helion, Gliwice 2007 Scott Mueller, Mark Edward Soper, Barrie Sosinsky, Rozbudowa i naprawa serwerów. Helion, Gliwice 2008 Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla, BIOS. Przewodnik. Wydanie II. Helion, Gliwice 2005 Dokumentacja internetowa producentów sprzętu. *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. Strona 10 z 42

11 Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 4/3 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Informatyka w szkole Język polski PI_W10; PI_W13; PI_W19; PI_W21 PI_U07, PI_U10, PI_U12, PI_U18 PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K05 Semestr 1 Wykład: 10 h Ćwiczenia: 13 h Podstawowa obsługa komputera 23 godziny (w tym 19 godzin w formie e-learningowej, 4 godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) 4 Wykład, samodzielne dochodzenie do wiedzy, rozwijanie umiejętności praktycznych Ocena wykonanych zadań, testy Zaliczenie wszystkich testów (próg 60%) Poprawne wykonanie zadań 1. Przegląd oprogramowania proponowanego w treściach nauczania. 2. Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego -(filtrowanie, grupowanie danych) 3. Narzędzie solver Strona 11 z 42

12 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej 4. Własne funkcje w VB, modyfikacje makr 5. Program Geogebra 6. Program exe Learning - narzędzie do tworzenia materiałów dydaktycznych Literatura obowiązkowa materiały portalu e-learningowego Literatura uzupełniająca 1. Katherine Murray, Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście. Helion, Gliwice Curtis D. Frye, Microsoft Excel 2010 PL. Praktyczne podejście. Helion, Gliwice Nancy Muir, Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście, Helion, Gliwice Mirosław Dziewoński, OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik, Helion, Gliwice Damian Brűckner, Visual Basic w Excelu. Przykłady zastosowań. PBN. Katowice *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. Strona 12 z 42

13 Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Narzędzia informatyki Język polski PI_W13, PI_W14 PI_U01, PI_U07, PI_U09, PI_U11 PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K05 Semestr 1 Wykład: 3 h Ćwiczenia: 10 h Znajomość obsługi komputera Strona 13 z 42 Wzór nr 4/4 13 godzin (w tym 10 godzin w formie e-learningowej, 3 godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) 3 Pokaz, prezentacja Analiza rozwiązania testu końcowego 100% obecności na zajęciach stacjonarnych, rozwiązanie testu końcowego na min. 60 pkt. ze 100 pkt. Metody wyszukiwania i gromadzenia informacji. Omówienie najbardziej znanych wyszukiwarek internetowych: Google, Altavista, Fast, Netoskop, Netsprint, Szukacz, Infoseek, Starting Point. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Systemy oraz metody wyszukiwania informacji.

14 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Biblioteki cyfrowe - sytem dlibra. 1. Rebecca Lieb, Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Cała prawda. Helion z dnia r. 3. z dnia r. *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. Strona 14 z 42

15 Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 4/5 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Technologia informacyjna Język polski PI_W10, PI_W13, PI_W16, PI_W19 PI_U03, PI_U09, PI_U10 PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K05 Semestr 1 Wykład: 10h Ćwiczenia: 21h _ 31 godzin (w tym 27 godzin w formie e-learningowej, 4 godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) 4 Prezentacje oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez studenta. Aktywność: - Weryfikacja znajomości treści zajęć oraz umiejętności konfrontowania nabytej wiedzy z edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych Analiza ćwiczeń, które student samodzielnie wykonywał. W trakcie trwania realizacji przedmiotu, słuchacz będzie zobowiązany do rozwiązania zadań przygotowanych przez prowadzącego. Każde zadanie będzie punktowane. Kolokwium zaliczeniowe: jeśli Słuchacz zdobędzie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania przystępuje do kolokwium. Celem modułu jest ukazanie różnić pomiędzy dwoma oprogramowaniami: MS Office a OpenOffice. Strona 15 z 42

16 Edytor tekstu: opracowanie wielostronicowych dokumentów o rozbudowanej strukturze, zastosowanie stylów i szablonów, utworzenie spisu treści, korespondencja seryjna. Arkusz kalkulacyjny: jak zgromadzić w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane pochodzące np. z Internetu, zastosowanie zaawansowanych technik formatowania tabeli arkusza, dobór odpowiednich wykresów do zaprezentowania danych, wykorzystanie solvera. Tworzenie prezentacji: jak stworzyć rozbudowaną prezentację multimedialną na podstawie konspektu i przygotować ją do pokazu, style prezentacji, elementy dynamiczne prezentacji, przenoszenie prezentacji do dokumentu i na stronę internetową, Obrazowanie zależności funkcyjnych i zapisywanie algorytmów w wybranych programach. Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1. Mirosław Dziewoński OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik. Helion Materiały dostępne w Internecie. *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. Strona 16 z 42

17 Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 4/6 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Dydaktyka informatyki 1 Dydaktyka informatyki 2 Dydaktyka informatyki 3 Język polski Język polski Język polski PI_W18, PI_W20, PI_W21 PI_U02, PI_U15, PI_U16, PI_U17, PI_U18 PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K04, PI_K05 PI_W18, PI_W20, PI_W21 PI_U02, PI_U15, PI_U16, PI_U17, PI_U18 PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K04, PI_K05 PI_W18, PI_W20, PI_W21 PI_U02, PI_U15, PI_U16, PI_U17, PI_U18 PI_K01, PI_K02, PI_K03, PI_K04, PI_K05 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Wykład: 17h Ćwiczenia: 10h Przygotowanie do nauczania zajęć komputerowych na II etapie kształcenia 27 godzin (w tym 22 godziny w formie e- learningowej, 5 godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) Wykład: 17h Ćwiczenia: 6h Dydaktyka informatyki 1 23 godziny (w tym 20 godzin w formie e- learningowej, 3 godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) Wykład: 10h Dydaktyka informatyki 2 10 godzin (w tym 8 godzin w formie e- learningowej, 2 godziny zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy) Strona 17 z 42

18 Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Prezentacje Prezentacje Prezentacje Aktywność: - Weryfikacja znajomości treści zajęć oraz umiejętności konfrontowania nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki informatyki (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną (rozwiązanie krzyżówek, testów itp.). Praca pisemna: - Weryfikacja umiejętności planowania lekcji informatyki W trakcie trwania realizacji przedmiotu, słuchacz będzie zobowiązany do odpowiedzi na pytania przygotowane przez prowadzącego. Ponadto, słuchacz przygotuje scenariusz lekcji na zadany temat oraz propozycje Aktywność: - Weryfikacja znajomości treści zajęć oraz umiejętności konfrontowania nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki informatyki (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną (rozwiązanie krzyżówek, testów itp.). Praca pisemna: przygotowanie własnego programu nauczania (z wybranego działu informatyki). W trakcie trwania realizacji przedmiotu, słuchacz będzie zobowiązany do odpowiedzi na pytania przygotowane przez prowadzącego. Każda aktywność będzie punktowana. Dodatkowo, słuchacz przedstawi własny program nauczania Aktywność: - Weryfikacja znajomości treści zajęć oraz umiejętności konfrontowania nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki informatyki (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną (rozwiązanie krzyżówek, testów itp.). Egzamin pisemny: - Weryfikacja znajomości treści wykładów w oparciu o analizę odpowiedzi na pytania egzaminacyjne o charakterze teoretycznym. W trakcie trwania realizacji przedmiotu, słuchacz będzie zobowiązany do odpowiedzi na pytania przygotowane przez prowadzącego. Każda aktywność będzie punktowana. Jeśli Słuchacz zdobędzie minimum 50% punktów Strona 18 z 42

19 Treści programowe zadań obrazujących wykorzystanie metody projektu, webquestu i innych metod nauczania. Każda aktywność będzie punktowana. Słuchacz zaliczy przedmiot, jeśli zdobędzie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania. Miejsce informatyki jako przedmiotu na III i IV etapie edukacyjnym. Podstawa programowa kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym. Cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) na III i IV etapie edukacyjnym. Program nauczania - tworzenie i modyfikacja, analiza, ocena, dobór i zatwierdzanie. Projektowanie procesu kształcenia. przygotowany w ramach pracy pisemnej, któremu również przydzielona zostanie odpowiednia ilość punktów. Słuchacz zaliczy przedmiot, jeśli zdobędzie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania. Podmiotowość i pełnomocność ucznia. Specyfika i prawidłowości uczenia się na I i II etapie edukacyjnym. Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć). Rola nauczyciela na II etapie edukacyjnym, autorytet nauczyciela. Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem. Kontrola i ocena możliwych do uzyskania przystępuje do egzaminu pisemnego. Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych uczniów. Efektywność nauczania. Sprawdzanie i ocenianie jakości kształcenia. Ewaluacja. Analiza i ocena własnej pracy dydaktycznowychowawczej. Animowanie działań edukacyjnych i pracy nad rozwojem ucznia. Rozwijanie ciekawości, aktywności i samodzielności Strona 19 z 42

20 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Rozkład materiału. Lekcja. Formalna struktura lekcji jako jednostki dydaktycznej. Typy i modele lekcji w zakresie przedmiotu. Planowanie lekcji. Formułowanie celów lekcji i dobór treści nauczania. Metody i zasady nauczania. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące. Metoda projektów, webquest. Formy pracy. Organizacja pracy w klasie, praca w grupach. Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Środki dydaktyczne dobór i wykorzystanie. efektów pracy uczniów. Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów. Wspomaganie rozwoju poznawczego. Kształtowanie pojęć, postaw, umiejętności praktycznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów i wykorzystywania wiedzy. Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia, Trudności w uczeniu się. Specyficzne trudności w uczeniu się - profilaktyka, diagnoza, pomoc psychologicznopedagogiczna. poznawczej. Przygotowanie ucznia do samokształcenia się. 1. St. Juszczyk, M. Musioł, J. Janczyk, D. Morańska, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, A. Marszałek, St. Juszczyk, Metodyka nauczani informatyki w szkole, A. Marszałek, G. Polya, Jak to rozwiązać, PWN, Warszawa, *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. Strona 20 z 42

21 Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 4/7 Nazwa Język Ćwiczenia praktyczne w szkole 1 Język polski Ćwiczenia praktyczne w szkole 2 Język polski Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) PI_W18, PI_W20, PI_W21 PI_U01, PI_U14, PI_U15, PI_U16, PI_U19 PI_K01, PI_K02, PI_K04, PI_K05 PI_W18, PI_W20, PI_W21 PI_U01, PI_U14, PI_U15, PI_U16, PI_U19 PI_K01, PI_K02, PI_K04, PI_K05 Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Semestr 2 Semestr 3 Forma realizacji zajęć Ćwiczenia: 30 Ćwiczenia: 30 Wymagania wstępne i Ćwiczenia praktyczne Dydaktyka informatyki 1 dodatkowe w szkole 1 30 godzin 30 godzin Rodzaj i liczba godzin zajęć (w tym 30 godzin zajęć (w tym 30 godzin zajęć dydaktycznych dydaktycznych dydaktycznych wymagających wymagających wymagających bezpośredniego udziału bezpośredniego udziału bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i nauczyciela akademickiego nauczyciela akademickiego słuchaczy* i słuchaczy) i słuchaczy) Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy 2 2 Metoda oglądowa - słuchacz hospituje lekcje, zapoznaje się ze specyfiką szkoły, metoda zajęć praktycznych - samodzielne przygotowanie i poprowadzenie lekcji weryfikacja umiejętności współdziałania z opiekunem praktyk, planowania, prowadzenia oraz Strona 21 z 42 Metoda oglądowa - słuchacz hospituje lekcje, zapoznaje się ze specyfiką szkoły, metoda zajęć praktycznych - samodzielne przygotowanie i poprowadzenie lekcji weryfikacja umiejętności współdziałania z opiekunem praktyk, planowania, prowadzenia oraz

22 Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe omawiania lekcji informatyki (III etap edukacyjny) Zaliczenie przedmiotu na podstawie samodzielnie przeprowadzonej lekcji przez słuchacza, przygotowanego scenariusza lekcji oraz notatek hospitacyjnych. Celem ćwiczeń metodycznych w szkole jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki zajęć komputerowych (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Ćwiczenia metodyczne w szkole odbywają się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu. W trakcie w/w zajęć następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez: 1) zapoznanie się ze specyfiką szkół, w których odbywane są ćwiczenia metodyczne, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej omawiania lekcji informatyki (IV etap edukacyjny) Zaliczenie przedmiotu na podstawie samodzielnie przeprowadzonej lekcji przez słuchacza, przygotowanego scenariusza lekcji oraz notatek hospitacyjnych. Celem ćwiczeń metodycznych w szkole jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki zajęć komputerowych (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Ćwiczenia metodyczne w szkole odbywają się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu. W trakcie w/w zajęć następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez: 1) zapoznanie się ze specyfiką szkół, w których odbywane są ćwiczenia metodyczne, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej Strona 22 z 42

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne i zasady tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych warsztaty,

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

IwD M06 Kreowanie internetu

IwD M06 Kreowanie internetu IwD M06 Kreowanie inter net u Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M06 Kreowanie internetu 77 IwD M06 Kreowanie internetu szkolenia curriculum Joachim Bednorz, Jolanta Bednorz, Maria Wilk Warunki

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo