Andrzej Toboła, Politechnika Warszawska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Andrzej Toboła, Politechnika Warszawska e-mail: A.Tobola@iem.pw.edu.pl"

Transkrypt

1 Administracja i zarządzanie systemami komputerowymi Andrzej Toboła, Politechnika Warszawska

2 Andrzej Toboła ZETiIS PW Gm. Elektrotechniki pok. 227, tel Certyfikat UOP bezpieczeństwo sieci i systemów (2000r) NIK inspekcja systemu informatycznego, Dep. Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwo Gospodarki konsulting przy budowie systemu informatycznego (~2500 stanowisk) Firma ISP o zasięgu ogólnopolskim (system tele- informatyczny)

3 Wprowadzenie Dynamiczny rozwój telekomunikacji i komputerów (prawo Moor a) 130nm, 90nm, 65nm, 45nm. Wypieranie dokumentów tradycyjnych przez elektroniczne (podpis elektron.) Bazy i hurtownie danych - nowe moŝliwości, nowa skala (dyski 2TB)

4 Podstawowe cele Minimalizacja kosztów Maksymalna prostota Niezawodność Dobre odwzorowanie rzeczywistości w systemie przetwarzania informacji Pewność i ochrona danych

5 Podstawowa struktura Komputery stacjonarne Komputery przenośne (laptop, palmtop, telefon) Sieć komputerowa personalna (PAN) lokalna (LAN) i rozległa WAN Nośniki informacji, sieci kablowe, radiowe, pamięci przenośne

6 Ramy prawne dotyczące administracji systemami komputerowymi Ustawa z 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych. Międzynarodowe standardy - DoD, USA The Orange Book 1985.

7 Ramy prawne dotyczące administracji systemami komputerowymi, c.d. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (http://www.giodo.gov.pl) Ustawa z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450)

8 Podstawowe wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego Jasna i dobrze zdefiniowana polityka bezpieczeństwa. Opis obiektów: poziom ochrony, prawa dostępu. Identyfikacja wszystkich podmiotów. Pełny audyt umoŝliwiający weryfikację. Pewność sprzętu i oprogramowania. Ciągła ochrona - 24 godziny / 7 dni w tygodniu.

9 Podstawowe elementy systemu bezpieczeństwa Ochrona fizyczna. Ochrona elektromagnetyczna. Ochrona kryptograficzna. Bezpieczeństwo transmisji. Kontrola dostępu do urządzeń.

10 Ochrona fizyczna

11 Ochrona fizyczna Wydzielenie stref bezpieczeństwa - lokalizacja, wielkość, klasyfikacja. Mechanizmy kontroli dostępu - hasła, metody biometryczne. Zasady transportu informacji na nośnikach wymiennych.

12 Ochrona elektromagnetyczna Emisja elektromagnetyczna. Ekranowanie i filtrowanie linii sygnałowych i zasilających. Ekranowanie urządzeń i pomieszczeń. Rodzaje nośników - linie: kablowe, światłowodowe, radiowe, optyczne.

13 Ochrona kryptograficzna Przydatność algorytmów kryptograficznych określają słuŝby ochrony państwa. Identyfikacja uŝytkowników - hasła jednorazowe, metody biometryczne Szyfrowanie: klucze tajne i publiczne, podpis elektroniczny.

14 Metody kryptograficzne Jednokierunkowe funkcje skrótu CRC, MD5, SHA1 Szyfrowanie symetryczne DES, 3DES, AES: Rindael Szyfrowanie niesymetryczne RSA, IDEA

15 Jednokierunkowe funkcje skrótu CRC - (ang. Cyclic Redundancy Check cykliczny kod nadmiarowy) - matematyczna suma kontrolna wykorzystywana do wykrywania uszkodzonych danych binarnych MD5 (z ang. Message-Digest algorithm 5 - Skrót wiadomości wersja 5) - popularna kryptograficzna funkcja skrótu, która z dowolnego ciągu danych generuje 128-bitowy skrót. Przykład: MD5("Ala ma kota") = d258a876ee994e9233b2ad87 SHA1 (Secure Hash Algorithm) - rodzina powiązanych ze sobą kryptograficznych funkcji skrótu zaprojektowanych przez NSA (National Security Agency) i publikowanych przez National Institute of Standards and Technology Uwaga: Ataki! W 2004 zgłoszono udane ataki na funkcje skrótu mające strukturę podobną do SHA-1 co podniosło kwestię długotrwałego bezpieczeństwa SHA-1. NIST ogłosił, Ŝe do 2010 zaprzestanie stosować SHA-1 na rzecz róŝnych wariantów SHA-2.

16 Szyfrowanie symetryczne DES - (ang. Data Encryption Standard - standard szyfrowania danych) - szeroko uŝywany algorytm kryptograficzny. Stworzony przez IBM na podstawie szyfru Lucifer, został zmodyfikowany przez amerykańską NSA. Zaakceptowany jako amerykański standard w roku S-Box:

17 Szyfrowanie symetryczne 3DES to algorytm polegający na zaszyfrowaniu wiadomości algorytmem DES trzy razy: 1. szyfrujemy pierwszym kluczem 2. deszyfrujemy drugim kluczem 3. szyfrujemy trzecim kluczem AES (ang. Advanced Encryption Standard, nazywany równieŝ Rijndael) - symetryczny szyfr blokowy przyjęty przez NIST jako standard FIPS- 197[1] w wyniku konkursu ogłoszonego w roku W 2006 opublikowana została praca, w której twierdzi się, Ŝe AES nie jest w pełni odporny na atak XSL, ale oszacowanie ilości koniecznych obliczeń obarczone jest duŝą niepewnością, w związku z tym oceny, na ile skuteczny jest ten atak, są róŝne[3]. W 2009 opublikowany zostały dwa nowe ataki z uŝyciem kluczy pokrewnych (key related attack) redukujące złoŝoność AES-256 do 2119

18 Bezpieczeństwo transmisji 1. Integralność danych Zabezpieczenia sprzętowe: odporność na zakłócenia (ekranowanie, światłowody) zabezpieczenia programowe: : TCP Transfer Control Protocol) 2. Poufność transmisji Zabezpieczenia sprzętowe: eliminacja emisji elektromagnetycznej (ekranowanie, światłowody) zabezpieczenia programowe: SSL (Secure Socket Layer) Dopuszczalność certyfikatów innych państw NATO na urządzenia. Dopuszczalność podłączenia do sieci i urządzeń publicznych z zachowaniem właściwych mechanizmów kontroli dostępu.

19 Bezpieczeństwo - podsumowanie Osiągnięcie całkowitego bezpieczeństwa jest trudno osiągalne o ile w ogóle moŝliwe. Decydujące znaczenie ma czynnik ludzki a nie techniczny. Stwierdzenie: bezpieczeństwo jest zadaniem, które zaczyna się i kończy na administratorze Nie ma bezpiecznych systemów w 100%. Bezpieczeństwo jest zawsze pewnym pradopodobieństwem zaufania. Typowe formy ataków: DOS denial of service (odmowa obsługi) Uzyskanie do kont zwykłych uŝytkowników Zdobycie uprawnień roota za pomocą dostępnych serwisów Zdobycie uprawnień roota za pomocą konta uŝytkownika Backdoor - luka w zabezpieczeniach systemu utworzona umyślnie w celu późniejszego wykorzystania

20 Systemy komputerowe Jako obiekty, którymi administrujemy

21 System komputerowy UŜytkownicy (ludzie, maszyny, serwery, inne komputery) Aplikacje (programy: edytory, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, gry, narzędzia programistyczne) System komputerowy wg Andrew Tanenbauma System operacyjny Sprzęt (procesor, pamięć, urządzenia wejścia-wyjścia) wyjścia)

22 Struktura systemu komputerowego - logika

23 Szyny danych

24 Sterowniki urządzeń Przykład sterowania urządzeniem Przykładowy układ sterujący napędem stacji dyskietek NEC PD 765: 16 rozkazów (1-9 bajtów przekazywanych do rejestrów urządzenia) czytanie/zapisywanie danych: komendy czytania i zapisywania składają się z 13 parametrów (sektory/ścieŝki, tryb zapisu lub tryb fizyczny, odległość między sektorami itp.) sterowanie głowicą formatowanie ścieŝek inicjalizacja, resetowanie, rekalibracja Śledzenie stanu włączenia/wyłączenia Systemy operacyjne / komputerowe zwalniają uŝytkowników z potrzeby znajomości powyŝszych szczegółów działania róŝnorodnych urządzeń przyłączanych do komputera.

25 Przegląd typowych systemów komputerowych - definicje Mainframe - komputer (ew. kilka) o duŝej wydajności przetwarzania danych i większych moŝliwościach niŝ komputer domowy, którego celem jest świadczenie usług duŝej liczbie uŝytkowników. W odróŝnieniu od superkomputera Mainframe nie posiada duŝej mocy obliczeniowej, a specjalizuje się w wydajnych operacjach I/O. (za wikipedią) W popularnym znaczeniu stacja robocza to kaŝdy komputer przeznaczony do bezpośredniej pracy (w odróŝnieniu od serwera, który tylko udostępnia zdalnie jakieś usługi). W szczególności w sieciach komputerowych mianem tym określa się kaŝdy komputer, który jest do tej sieci podłączony, a który nie słuŝy wyłącznie do jej obsługi. Pokrywa się to z grubsza z terminem komputer osobisty. (za wikipedią) Wieloprocesorowy system komputerowy jest systemem, w którym do dyspozycji jest więcej niŝ jeden procesor.

26 Przegląd typowych systemów komputerowych - definicje System rozproszony (ang. distributed system) to zbiór niezaleŝnych urządzeń technicznych połączonych w jedną, spójną logicznie całość. Zwykle łączonymi urządzeniami są komputery, rzadziej - systemy automatyki. Połączenie najczęściej realizowane jest przez sieć komputerową, jednak moŝna wykorzystać równieŝ inne - prostsze - magistrale komunikacyjne. Urządzenia są wyposaŝone w oprogramowanie umoŝliwiające współdzielenie zasobów systemowych. Jedną z podstawowych cech systemu rozproszonego jest jego transparentność (inaczej przezroczystość, ang. transparency), która stwarza na uŝytkownikach systemu rozproszonego wraŝenie pojedynczego i zintegrowanego systemu. Definicja systemu rozproszonego ewoluowała wraz z rozwojem komputerów i sieci komputerowych.

27 Przegląd typowych systemów komputerowych - definicje Klaster komputerowy (ang. cluster) zwany takŝe gronem - grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy. Komputery wchodzące w skład klastra (będące członkami klastra) nazywamy węzłami (ang. node). W istniejących rozwiązaniach klastrowych moŝna wyodrębnić dwie podstawowe klasy wynikające z celów budowy takich rozwiązań: Klastry wydajnościowe: pracujące jako komputer równoległy. Celem ich budowy jest powiększenie mocy obliczeniowej. Wiele obecnych superkomputerów działa na tej zasadzie. Klastry niezawodnościowe: pracujące jako zespół komputerów dublujących nawzajem swoje funkcje. W razie awarii jednego z węzłów, następuje automatyczne przejęcie jego funkcji przez inne węzły.

28 Przegląd typowych systemów komputerowych - definicje System czasu rzeczywistego (ang. real-time system), to urządzenie techniczne, którego działanie jest ograniczone w czasie przez zjawiska zachodzące poza nim samym. Źródłem tych ograniczeń czasowych są zazwyczaj zjawiska fizyczne zachodzące w świecie rzeczywistym. Systemy czasu rzeczywistego znajdują zastosowanie: w przemyśle do nadzorowania procesów technologicznych, do nadzorowania eksperymentów naukowych, w urządzeniach powszechnego uŝytku, jak sterowniki układów ABS i ESP czy wtrysku paliwa do silników samochodowych, bądź teŝ urządzenia gospodarstwa domowego, w medycynie, w lotnictwie, zastosowaniach wojskowych i kosmicznych, w kasach biletowych (na przykład sprzedaŝy biletów lotniczych), oprogramowaniu bibliotek i podobnych usługach realizowanych w wielodostępnych systemach rozproszonych.

29 Przegląd typowych systemów komputerowych - definicje Superkomputer to pojedynczy komputer o bardzo wielkiej mocy obliczeniowej. Superkomputery zwykle spina się w wielkie układy połączone sieciami o olbrzymich przepustowościach, które tworzą klastry. Klaster jest samodzielną jednostką, której moŝna przypisać określone zadanie obliczeniowe, albo który moŝna wirtualnie podzielić w celu równoległego zajmowania się więcej niŝ jedną złoŝoną kalkulacją. Najszybszym nierozproszonym geograficznie superkomputerem w Polsce jest Holk z Centrum Informatycznego TASK w Politechnice Gdańskiej. Maszyna zarządzana przez system GNU/Linux (dystrybucja Debian), której teoretyczna moc obliczeniowa sięga 1.5 TFLOPS jest wykorzystywana do obliczeń naukowych. Centra superkomputerowe w Polsce: Cyfronet w Krakowie, ICM w Warszawie, PCSS w Poznaniu, TASK w Gdańsku, WCSS we Wrocławiu

30 Przegląd typowych systemów komputerowych - definicje Serwer plików to komputer (serwer) lub program, który udostępnia zasoby dyskowe danego komputera, w szczególności zapewnia dostęp do plików. Dwie zasadnicze kategorie serwerów aplikacji: Serwer w sieci komputerowej, przeznaczony do zdalnego uruchamiania i uŝytkowania aplikacji. (Praca terminal serwer) Program działający na zdalnej maszynie obsługujący Ŝądania kierowane do aplikacji, do której dostęp zapewnia. UŜytkownik łączy się za pośrednictwem przeglądarki internetowej, kieruje Ŝądanie do wybranej aplikacji, a całość operacji odbywa się po stronie komputera naleŝącego do organizacji, która udostępnia daną aplikację. Zestaw oprogramowania (platforma) wspierająca programistę/developera przy tworzeniu aplikacji. Do serwerów aplikacji naleŝą m.in.: JBoss, BEA WebLogic, IBM WebSphere oraz platforma.net Microsoft-u.

31 Przegląd typowych systemów komputerowych - definicje System Zarządzania Bazą Danych, SZBD (ang. Data Base Management System, DBMS) nazywany teŝ serwerem baz danych lub systemem baz danych, SBD to oprogramowanie bądź system informatyczny słuŝący do zarządzania komputerowymi bazami danych. Systemy baz danych mogą być sieciowymi serwerami baz danych lub udostępniać bazę danych lokalnie. Niezbędne mechanizmy: środki do gromadzenia, utrzymywania i administrowania trwałymi i masowymi zbiorami danych, środki zapewniające spójność i bezpieczeństwo danych, sprawny dostęp do danych (zwykle poprzez język zapytań, np. SQL), środki programistyczne słuŝące do aktualizacji/przetwarzania danych (API dla popularnych języków programowania), jednoczesny dostęp do danych dla wielu uŝytkowników (z reguły realizowany poprzez transakcje), środki pozwalające na regulację dostępu do danych (autoryzację), środki pozwalające na odtworzenie zawartości bazy danych po awarii, środki do zarządzania katalogami, schematami i innymi metadanymi, środki optymalizujące zajętość pamięci oraz czas dostępu (np. indeksy), środki do pracy lub współdziałania w środowiskach rozproszonych.

32 Systemy operacyjne media instalacyjne Dyskietka (MS DOS), lub CD/DVD Twardy dysk Pamięć nieulotna (ROM, EPROM) Live-CD (pionier: Knoppix) Dysk Twardy + Pamięć Nieulotna (stary MacOS) Pamięć USB (Pendrive Pendrive) Terminal sieciowy (X Window, Terminal Server) Start bezdyskowy

33 Stacje bezdyskowe - zalety Aplikacje są uruchamiane na serwerze, a terminal zajmuje się przekazywaniem do nich danych wejściowych i wyświetlaniem wyjściowych. Niski koszt bieŝącej administracji Brak przywiązania uŝytkownika do komputera Wspólna konfiguracja na wszystkich maszynach Szybsza praca 1G = 100MB/sek, 50uS Minimalne wymagania sprzętowe Redukcja nakładów finansowych na sprzęt Poprawione bezpieczeństwo (aktualizacje, skanowanie w czasie rzeczywistym)

34 System X Window przykład Terminala opartego na - GUI Często oprócz X Window System stosuje się teŝ nazwę X, X11 lub X11R6. Cechą charakterystyczną jest jego sieciowy charakter. System X tworzy okna, na których program moŝe tworzyć obraz, oraz zajmuje się obsługą urządzeń wejściowych (myszki, klawiatury, tabletu). Serwer X moŝe rysować tylko najprostsze obiekty (odcinki, wielokąty, elipsy, wyświetlać bitmapy, stawiać pojedyncze piksele), nie dostarcza natomiast Ŝadnego intefejsu uŝytkownika, czyli przycisków, rozwijanych menu, pasków przewijania itp. Rysowaniem i obsługą tych elementów musi zająć się program, najczęściej jest to biblioteka widgetów. System X nie zajmuje się równieŝ obsługą okien, nie dostarcza Ŝadnych wbudowanych mechanizmów do ich przesuwania, zmiany rozmiaru, zamykania i uruchamiania programów itd., nie rysuje takŝe pasków tytułowych dla okien tym wszystkim musi zająć się osobny program, tzw. menedŝer okien (ang. window manager).

35 System X Window Model Klient-Serwer X Server moŝe być: Aplikacją rysującą w oknie znajdującym się w innym systemie graficznym (X Serwer z pakietu cygwin). Programem systemowym obsługującym bezpośrednio kartę graficzną danego PC. Zintegrowanym urządzeniem. Protokół komunikacyjny: Komunikacja między serwerem a klientami jest realizowana za pomocą wymiany pakietów przez połączenie sieciowe. Okna W Systemie X Window to co w innych systemach określane jest mianem okna (window), tutaj nazywa się top-level level-window. W X okna znajdują się wewnątrz innych okien (okna potomne i macierzyste). Wszystkie elementy graficzne (przyciski, menu, suwaki itp) są realizowane w postaci okien potomnych. W X jest jedno okno korzeń (root window), które ma rozmiar ekranu. Wszystkie pozostałe okna są jego potomkami.

36 Jak to działa? KaŜdy X klient (czyli aplikacja graficzna) odczytuje wartość zmiennej środowiskowej KDE menadŝer okien dla X Window DISPLAY, która definiuje z jakim X Serwerem ma się skontaktować. Typowe wartości to: export DISPLAY=localhost:1 export DISPLAY=localhost:2 export DISPLAY=server.iem.pw.edu.pl:1 Jak bezpiecznie przesyłać dane? Protokół komunikacyjny X Window jest nieszyfrowany! Najłatwiej jest połączyć się konsolą tekstową i tunelować połączenie.

37 X Window jest systemem wieloplatformowym Przykład: X Serwer w pakiecie Cygwin

38 Linux Terminal Server Project (LTSP) Linux Terminal Server Project (LTSP) pakiet dla systemu Linux umoŝliwiający podłączenie wielu komputerów-terminali, terminali, nazywanych często X-terminalami, w roli cienkiego klienta do serwera linuksowego. Dla uŝytkownika wizualnie nie ma róŝnicy, czy pracuje na "normalnym" stanowisku czy na terminalu bezdyskowym. W obydwu przypadkach po włączeniu komputera wczytuje się jądro oraz system operacyjny. Prędkość uruchamiania jak i praca samych programów pozostaje równieŝ bez zmian (zaleŝne od wydajności serwera LTSP). Sieć jest budowana w taki sam sposób, czyli wszystkie komputery połączone są z przełącznikiem (lub przełącznikami).

39 Alternatywy dla X Window: VNC i NX VNC (ang. Virtual Network Computing) - system przekazywania obrazu z wirtualnego, bądź fizycznego środowiska graficznego. Prosty pakiet serwer+klient jest dostępny pod najpopularniejsze systemy operacyjne z trybem graficznym, jak: Linux, Windows, BSD, MacOS, OS/2, Solaris, Amiga, SCO i wiele innych. Klienty VNC są dostępne nawet dla urządzeń typu PDA i niektórych telefonów komórkowych. Jego wielką zaletą jest uŝycie licencji GPL, dzięki czemu VNC jest darmowe, bardzo rozwinięte, dostosowane do róŝnych potrzeb i bardzo wydajny. PowaŜnym konkurentem staje się system NX, który działa z jeszcze większą wydajnością. - Jego autorem jest Gian Filippo Pinzari, który oparł NX o istniejący protokół X11, przykładając jednak znacznie większą wagę do kompresji danych przepływających między maszynami i uwzględniając charakterystykę współczesnych programów. W efekcie NX jest bardzo wydajny i działa skutecznie nawet przez łącza modemowe (czyli o przepustowości do 56,6 kb/s).

40 Sieci lokalne LAN Sieci Ethernet propagacja sygnałów, adres MAC. Typy urządzeń koncentratory, przełączniki, routery. Stacje bezdyskowe.

41 Sieć lokalna Sieć lokalna (ang. Local Area Network stąd uŝywany takŝe w języku polskim skrót LAN) to najmniej rozległa postać sieci komputerowej, zazwyczaj ogranicza się do jednego budynku, lub kilku pobliskich budynków (np. bloków na osiedlu). Technologie stosowane w sieciach lokalnych moŝna podzielić na rozwiązanie oparte na przewodach (kable miedziane, światłowody) lub komunikacji radiowej (bezprzewodowe). W sieciach lokalnych przewodowych najczęściej uŝywaną technologią jest Ethernet (za pośrednictwem kart sieciowych). Czasem są to bardziej egzotyczne urządzenia jak np. port szeregowy (null-modem), port równoległy czy port podczerwieni. W sieciach lokalnych bezprzewodowych najczęściej uŝywaną technologią jest WLAN zwany takŝe WiFi określony standardami ETSI Sieci lokalne podłączone są często do Internetu wspólnym łączem, takim jak SDI, Neostrada, DSL itp. Zasięg sieci lokalnej ogranicza się do ok 2km.

42 Sieci Komputerowe Sieć miejska MAN (ang. Metropolitan Area Network) to duŝa sieć komputerowa której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Tego typu sieci uŝywają najcześciej połączeń światłowodowych do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN. Wiele duŝych sieci rozpoczęło swoją działalność jako sieci miejskie. WAN, Sieć rozległa (ang. Wide Area Network, WAN) - sieć łącząca sieci lokalne, inne (mniejsze) sieci rozległe, jak równieŝ pojedyncze komputery. Odbywa się to przy pomocy urządzeń sieciowych takich jak routery oraz urządzeń dostępowych takich jak modemy. Doskonałym przykładem sieci rozległych jest Internet. Protokoły stosowane w sieciach rozległych to np: X.25, Frame Relay, Point to Point Protocol i ATM. Sieć szkieletowa backbone network - sieć komputerowa, przez którą przesyłana jest największa liczba informacji. Łączy zwykle mniejsze sieci (sieci lokalne), grupy robocze, przelączniki, sieci rozległe. Urządzenia wchodzące w strukture sieci szkieletowej z reguly odpowiedzialne są za funkcjonowanie całej sieci na okreslonym obszarze.

43 Topologie Sieciowe Magistrala Pierścień (Token Ring) Gwiazda P2P Peer To Peer Sieci bezprzewodowe PPP (Point To Point Protocol) połączenia modemowe.

44 Elementy sprzętowe, urządzenia

45 Sieci globalne WAN, Internet Systemy zapór (ang. fire-wall). Sieci wydzielone i wirtualne, VPN, PPTP. Sieci wyeksponowane i wewnętrzne. Częściowa mapa internetu

46 Model sieci TCP/IP 7 WARSTW Teoria 4 WARSTWY Praktyka

47 Protokoły i systemy sieciowe Rodzina protokołów IP - TCP/IP - model warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych; został stworzony w latach 70. XX wieku w DARPA, aby pomóc w tworzeniu odpornych na atak sieci komputerowych; stał się podstawą struktury Internetu. IPX/SPX - zestaw protokołów sieciowych firmy Novell (protokół warstwy sieciowej IPX i warstwy transportowej SPX). UŜytkowany w sieciach lokalnych. Rozwiązanie to dostępne jest w systemach: NetWare, MS-DOS, MS Windows i OS/2. Obecnie protokoły te są wycofywane i zastępowane zestawem protokołów TCP/IP.

48 TCP i UDP UDP: User Datagram Protocol, Prostszy i wydajniejszy niŝ TCP, Nie gwarantuje dotarcia wiadomości, Bezpołączeniowy (nie ma sesji, kaŝdy pakiet jest przesyłany osobno), UŜywany najczęściej przy komunikacji Strumieniowej (media, VoIP)

49 Protokoły sieciowe z podziałem na Warstwy w których pracują Warstwa aplikacji: DNS, ED2K, FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, IRC, NCP, NetBIOS, NWLink, NTP, POP3, RPC, SMTP, SMB, SSH, Telnet, X.500, Warstwa transportowa: NetBEUI, IPX, SSL, TCP, UDP Warstwa sieciowa: ARP, IP, ICMP, IPsec, NAT Warstwa dostępu do sieci: 10BASE-T, b/g WiFi, ADSL, DHCP, Ethernet, ISDN, PPP, RS- 232, SLIP, Token Ring

50 Warstwa Dostępu do Sieci: np.: DHCP DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) to protokół komunikacyjny umoŝliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP hosta, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maski sieci, i innych. Protokół DHCP opisuje trzy techniki przydzielania adresów IP: przydzielanie ręczne oparte na tablicy adresów MAC oraz odpowiednich dla nich adresów IP. Jest ona tworzona przez administratora serwera DHCP. W takiej sytuacji prawo do pracy w sieci mają tylko komputery zarejestrowane wcześniej przez obsługę systemu. przydzielanie automatyczne, gdzie wolne adresy IP z zakresu ustalonego przez administratora są przydzielane kolejnym zgłaszającym się po nie klientom. przydzielanie dynamiczne, pozwalające na ponowne uŝycie adresów IP. Administrator sieci nadaje zakres adresów IP do rozdzielenia. Automatycznie pobierane adresysą udostępniane na określony czas: LEASE TIME PERIOD.

51 Przykład SMTP: Simple Mail Transfer Protocol SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) - protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w internecie. SMTP to względnie prosty, tekstowy protokół, w którym określa się co najmniej jednego odbiorcę wiadomości (w większości przypadków weryfikowane jest jego istnienie), a następnie przekazuje treść wiadomości. Łatwo przetestować serwer SMTP przy uŝyciu programu telnet. Protokół ten nie radził sobie dobrze z plikami binarnymi, poniewaŝ stworzony był w oparciu o czysty tekst ASCII. W celu kodowania plików binarnych do przesyłu przez SMTP stworzono standardy takie jak MIME. Przykład sesji SMTP:

52 POP Post Office Protocol (POP3) RównieŜ protokół tekstowy. Przykładowa sesja:

53 Protokół HTTP

54 Protokoły i systemy sieciowe Network Information Service (NIS) - pierwotnie Yellow Pages lub yp; protokół typu klient-serwer opracowany przez Sun Microsystems, słuŝący do śledzenia uŝytkowników i nazw hostów w sieci. Pozwala na scentralizowane zarządzanie kontami uŝytkowników w sieci, udostępnianie zasobów tekstowych takich jak listy hostów adresów i inne podobne.kerberos SSH (ang. secure shell) - to standard szyfrowanych protokołów komunikacyjnych uŝywanych w sieciach komputerowych TCP/IP, w architekturze klient-serwer TLS (ang. Transport Layer Security) przyjęte jako standard w Internecie rozwinięcie protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer), w swojej pierwotnej wersji zaprojektowanego przez firmę Netscape Communications Corporation. TLS ma na celu zapewnienie poufności i integralności transmisji danych oraz zapewnienie uwierzytelnienia, opiera się na szyfrach asymetrycznych oraz certyfikatach standardu X.509.

55 Bezpieczeństwo sieciowe

56 Bezpieczeństwo sieciowe - NAT NAT: inaczej maskarada (ang. Masquerading) - technika translacji adresów sieciowych. Lokalne sieci komputerowe, korzystające z tzw. adresów prywatnych (specjalna pula adresów tylko dla sieci lokalnych), mogą zostać podłączone do Internetu przez jeden komputer (lub router), posiadający mniej adresów internetowych niŝ komputerów w tej sieci. Wady: nie moŝna na własnym komputerze uruchomić serwera dostępnego w Internecie bez zmian wymagających interwencji administratora, utrudnione korzystanie z programów P2P i bezpośredniego wysyłania plików, zahamował wprowadzenie IPv6.

57 Bezpieczeństwo Serwer pośredniczący Proxy Proxy - oprogramowanie lub serwer z odpowiednim oprogramowaniem, które dokonuje pewnych operacji (zwykle nawiązuje połączenia) w imieniu uŝytkownika. Często utoŝsamiany z pośrednikiem HTTP (HTTP proxy). UŜytkownik zleca pośrednikowi zadania za pomocą odpowiedniego klienta. W wypadku usług FTP i HTTP jest to klient FTP i przeglądarka internetowa. UŜycie pośrednika wprowadza w sieci element zabezpieczający, poniewaŝ jego praca realizowana jest w warstwie aplikacyjnej modeli ISO/OSI, i jako taka moŝe analizować logiczną zawartość pakietów, a nie jedynie ich formalną zgodność ze standardem. UmoŜliwia to wykrywanie wirusów, lub nielegalnych tuneli danych. Podsumowując, dzięki proxy moŝna uzyskać: zmniejszenie czasu dostępu do danych z Internetu zmniejszenie obciąŝenia łącz internetowych większe bezpieczeństwo i anonimowość uŝytkowników moŝliwość kontroli i wprowadzenia pewnych ograniczeń

58 Bezpieczeństwo sieciowe - VPN VPN Virtual Private Network

59 OpenSSH Oparte na kluczach niesymetrycznych, podczas łaczenia z serwerem musimy zaakceptować klucz serwera. Klient i serwer ssh Bezpieczne kopiowanie: scp Generacja kluczy do automatycznego logowania Tunelowanie ssh: (np.: bezpieczny dostęp do konta POP3, ominięcie rygorystycznego firewalla)

60 Zaawansowane protokoły sieciowe DCOM (Distributed Component Object Model - rozproszony obiektowy model komponentów) jest opracowanym przez Microsoft sposobem budowania komponentów programowych i zapewniania komunikacji między nimi w małej sieci komputerowej. Rozwinięty z COM jako odpowiedź na CORBA, stał się później częścią COM+. Został przez Microsoft uznany za przestarzały na rzecz platformy.net. RPC (Remote Procedure Call) to protokół zdalnego wywoływania procedur, stworzony przez Suna i swego czasu dość popularny na Uniksach, obsługiwany w bibliotekach języka Java, a współcześnie wypierany przez bardziej rozbudowane protokoły takie jak CORBA czy XML-RPC RPC. MPI (Interfejs Transmisji Wiadomości, ang. Message Passing Interfece) to protokól komunikacji pomiędzy komputerami. Tak naprawdę jest to standard komunikowania się działających na węzłach programów równoległych. MPI tworzą biblioteki, które moŝna wywoływać w programach tworzonych w językach Fortran, C, C++ i Ada.

61 Zaawansowane protokoły sieciowe SOAP (Simple Object Access Protocol) to protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołań i HTTP do ich przenoszenia. Dokument SOAP składa się z trzech części: otoczki (envelope) która określa szkielet opisujący co znajduje się w komunikacie i jak go przetwarzać, zbioru reguł kodujących potrzebnych do rozszyfrowania typów danych (równieŝ złoŝonych) zdefiniowanych wewnątrz aplikacji, reguł dotyczących wywoływania zdalnych procedur i odczytu odpowiedzi. NFS (Network File System) to oparty o UDP protokół zdalnego udostępniania systemu plików. NFS jest de facto standardowym sieciowym systemem plików na Uniksach. Inne protokoły udostępniające taką usługę, jak np. Coda, nie zyskały duŝej popularności. NFS został opracowany przez Sun Microsystems. Z NFS wiąŝe się wiele problemów - przede wszystkim bardzo trudno zapewnić Ŝe dana operacja została wykonana.

62 Zaawansowane protokoły sieciowe LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Jest to "lekki" protokół przeznaczony do dostępu do usług katalogowych. Bazuje na usługach katalogowych X.500. Wykorzystywany praktycznie w adresacji sieci Internet/Intranet w celu zapewnienia niezawodności, skalowalności i bezpieczeństwa danych. W odróŝnieniu od X.500 nie potrzebuje ani szerokiego pasma (lightweight), ani duŝej mocy obliczeniowej. LDAP pracuje w oparciu o protokół TCP/IP lub inne połączeniowe usługi transportu. Dane grupowane są w strukturze przypominającej drzewo katalogów. KaŜdy obiekt jest jednoznacznie identyfikowany poprzez swoje połoŝenie na drzewie - tzw. distinguished name (DN). NIS (Network Information Service) Celem jego jest dostarczanie informacji, które muszą być dostępne w sieci (zwykle lokalnej) dla wszystkich komputerów. Informacje, które zwykle są dystrybuowane to: login/hasła/katalogi domowe, informacje o grupach. Jeśli na przykład informacja o twoim haśle jest zapisana w bazie haseł NIS, będziesz mógł się zalogować na wszystkich maszynach na sieci, które mają uruchomionego klienta NIS.

63 Zaawansowane protokoły sieciowe Active Directory to usługi katalogowe dla Windows 2003 Server oraz Windows Katalog przechowuje informacje o obiektach dostępnych w sieci czy są to udziały sieciowe, drukarki, komputery, czy teŝ wyspecjalizowane serwery bazodanowe czy inne oprogramowanie serwerowe. Dzięki Active Directory administrator ma potęŝne narzędzie pozwalające na wprowadzenie porządku i określonej, hierarchicznej struktury w sieci. Active Directory zarządza domenami Windows, które łączą się w hierarchiczną strukturę drzew domen i lasów domen. Są one zintegrowane z serwerami DNS. To allow Active Directory to gain popularity as an enterprise repository, Microsoft had to make an early commitment to LDAP. The Windows 2000 implementation of Active Directory is an LDAP-compliant directory supporting the core LDAP RFCs available at the time of its release. Currently, Windows 2000 Active Directory reaches LDAP compliance through support of the following RFCs. (cytat z: Active Directory LDAP Compliance, Microsoft Corporation, Published: October 2003)

64 SYSTEMY OPERACYJNE

65 System operacyjny jako Maszyna Wirtualna System operacyjny udostępnia Maszynę Wirtualną, która jest łatwiejsza w uŝyciu. (Fasada) Po co? RóŜnorodność sprzętowa, Nowe wersje sprzętu, Błędy w sterownikach, NiŜsze koszty wytwarzania oprogramowania, itp.

66 Składniki systemu operacyjnego System plików (lub kilka systemów) pozwalający logicznie organizować pliki. Podstawowy interfejs uŝytkownika: CLI command line interface lub GUI graphical user interface. Centralną częścią systemu jest JĄDRO (kernel) odpowiedzialne za przydzielanie oraz synchronizację wykorzystania zasobów między uruchomionymi procesami. Warstwa techniczna kontrolująca urządzenia za pomocą sterowników.

67 Poziomy Uprawnień UŜytkowników Konto uprzywilejowane: Unix: root (ma automatycznie dostęp do absolutnie wszystkiego) Windows: Administrator (musi mieć udostępnione prawo do danego obiektu, całe szczęście Administrator moŝe udostępniać prawa do absolutnie wszystkich obiektów) Konta uprzywilejowane NIGDY nie powinny być uŝywane podczas normalnej pracy uŝytkownika. W Windows Vista Microsoft wprowadził technologię UAC User Account Control, aby zmniejszyć liczbę programów wymagających uprawnień administratora. Aspekty socjologiczne.

68 Systemy operacyjne - środowisko niejednorodne Unix (FreeBSD, Linux, Solaris) MS-Windows (2000/XP/2003/Vista/7) MS-DOS? Novell Netware Plan9, QNX, BeOS Wirtualizacja systemu (Vmware, Virtual-PC, Qemu, VirtualBox)

69 Systemy otwarte problem GPL FreeBSD 7.2, 8.x Linux 2.4.x, 2.6.x Gentoo Debian (Knoppix 3.4) Mandrake 10.0 Redhat (Fedora10/11)

70 Aplikacje a systemy optymalna wersja aplikacji Wersje Unix a MS-Windows Emulacja (DOS, Wine, OpenDOS) Wirtualizacja systemu operacyjnego

71 Wirtualizacja systemów komputerowych JeŜeli chcemy eksperymentować z róŝnymi systemami, a boimy się stracić dane na aktualnym systemie, poniewaŝ instalacja nowego systemu wiąŝe się z partycjonowaniem dysku warto sięgnąć po oprogramowanie wirtualizujące: VMware, Microsoft Virtual PC, Bochs. Sun xvm Virtual Box Sugestia: VMware. -> od 2006 roku dostępna wersja darmowa: VMware Server ora VMware Player Sun xvm Virtual Box równieŝ oprogramowanie darmowe od firmy Sun Microsystems

72 Maszyny Wirtualne Zabawki czy Zastosowania Profesjonalne? Dla programistów jako środowiska testowe dla aplikacji na róŝnych systemach operacyjnych (często wersjach systemów). Dla twórców systemów operacyjnych. Dla administratorów. Jedna maszyna fizyczna współdzielona przez kilka maszyn logicznych, zwłaszcza przydatne przy nieregularnym obciąŝeniu. Dla akademików. Studenci mogą mieć własne komputery w ramach infrastruktury uczelni.

73 Konfiguracja systemów komputerowych Windows Rejestr Systemowy Binarny rejestr systemowy rozbity na dwie części: Część systemowa (HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_LOCAL_MACHINE) Część uŝytkownika (HKEY_CURRENT_USER)

74 Rejestr Systemowy Składa się z pięciu korzeni: HKEY_CLASSES_ROOT informacje o typach plików oraz skojarzeniach z odpowiednimi rozszerzeniami, HKEY_CURRENT_USER zawiera konfigurację systemu oraz programów związaną z aktualnie zalogowanym uŝytkownikiem, HKEY_LOCAL_MACHINE konfiguracja komputera oraz zainstalowanego systemu operacyjnego, HKEY_USERS informacje o profilach wszystkich uŝytkowników utworzonych na danym komputerze, HKEY_CURRENT_CONFIG konfiguracja aktualnego profilu sprzętowego.

75 Rejestr Systemowy Klucze, podklucze oraz ich wartości: REG_SZ napis, REG_MULTI_SZ tablica napisów, REG_EXPAND_SZ napis wskazujący ścieźkę do pliku, REG_BINARY wartości binarne, REG_DWORD liczby całkowite. Źródło podpowiedzi i ciekawostek związanych z rejestrem:

76 Konfiguracja Windows Panel Sterowania Wszyscy znamy panel sterowania. W narzędziach administracyjnych znajdziemy Zarządzanie komputerem. Panel sterowania zbudowany jest z apletów: System Properties: Display Properties: Network Connections: Add or remove programs: Add Hardware Wizard: Internet Properties: Region and Language Options: Sound and Audio Devices: User Accounts: ODBC Data Source Administrator: Power Options Properties: Phone and Modem Options: sysdm.cpl desk.cpl ncpa.cpl appwiz.cpl hdwwiz.cpl Inetcpl.cpl intl.cpl mmsys.cpl nusrmgr.cpl odbccp32.cpl Powercfg.cpl telephon.cpl

77 Konfiguracja Unix Szereg rozproszonych plików tekstowych: /etc /usr/local/etc Zmienne środowiskowe export EDITOR=vi Konfiguracja uŝytkownika w katalogu domowym w plikach ropoczynających się od kropki (czyli plikach ukrytych): /home/ e/user/. /.configrc Problem: bak standardu. KaŜdy program przechowuje konfigurację we własny sposób. Stosowane są jedynie pewne zalecenia. Najpopularniejszym przykładem formatu jest tzw. format 'ini': [Nazwa sekcji] Zmienna=Wartosc

78 Systemy Plików Pliki i system plików to integralna część systemu operacyjnego! Praktycznie wszystkie czynności administracyjne wymagają modyfikacji w plikach. Techniczne aspekty systemów plików, czyli fizyczna reprezentacja danych na dyskach jest bardzo róŝnorodna. Unixie: drzewo i-node'ów node'ów, Windows NT: podobnie jak w Unix, drzewo DOS, Windows 3.x: struktura tablicowa (tablica FAT file allocation table) Systemy transakcyjne i nie transakcyjne: Nie transakcyjne: Linux: ext2, Windows: FAT32 Transakcyjne: Linux: ext3, ReiserFS, Windows: NTFS

79 Porównując Unix z Windows

80 Porównanie struktury katalogów

81 Struktura Katalogów - Unix /bin - podstawowe programy narzędziowe, wykorzystywane zarówno podczas uruchamiania systemu w trybie single user jak i multi user. Wykorzystywane są one do tworzenia otoczenia systemowego. /etc - większość plików konfiguracyjnych, pliki z konfiguracją systemu uŝywaną do procesu bootowania, tzn rc.conf, rc.local. /usr - większość aplikacji i programów uŝytkowych dla uŝytkowników. Programy tutaj są mniej krytyczne dla działania systemu. /usr/bin /usr/sbinsbin /usr/local /sbin większość programów narzędziowych przeznaczonych dla administratorów systemu

82 Struktura Katalogów - Unix /sys lub /usr/srcsrc źródła jądra systemu /dev - bloki i pliki urządzeń wykorzystywane przez system. W Unixie, kaŝde urządzenie reprezentowane jest jako specjalny plik w tym katalogu. Komunikacja z urządzeniami realizowana jest za pomocą operacji zapisu i odczytu z pliku. /home zwyczajowa lokalizacja katalogów uŝytkowników systemu /root katalog domowy administratora systemu (pamiętajmy, Ŝe root w unixie moŝe 'wszystko') /var katalog gdzie przechowywane są logi o pracy serwera, bufory róŝnych kolejek itp. /var/mail skrzynki pocztowe uŝytkowników /var/log logi róŝnych serwisów uruchomionych na serwerze

83 Struktura Katalogów - Unix

84 Acykliczny Graf Katalogów WINDOWS - skrót do programu lub katalogu, który jest interpretowany jedynie przez program Explorer. UNIX - linki są zaimplementowane na poziomie systemu operacyjnego. W unixie występują dwa typy linków: linki symboliczne - przechowują jedynie ścieŝkę oraz nazwę do pliku oryginalnego. Przykład uŝycia: ln -s../jaki/plik.txt nowy_link.txt linki twarde - kopia wpisu struktury informacyjnej pliku do nowego miejsca (nowa struktura nadal odowolueje się do tego samego miejsca na dysku fizycznym) Przykład uŝycia: ln../jaki/plik nowy_link_twardy.txt

85 Co nam pokazuje ls?

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2 aplikacji transportowa Internetu Stos TCP/IP dostępu do sieci Warstwa aplikacji cz.2 Sieci komputerowe Wykład 6 FTP Protokół transmisji danych w sieciach TCP/IP (ang. File Transfer Protocol) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Paweł Bensel Książka jest wznowionym wydaniem "Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk"

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Protokoły internetowe

Protokoły internetowe Protokoły internetowe O czym powiem? Wstęp Model OSI i TCP/IP Architektura modelu OSI i jego warstwy Architektura modelu TCP/IP i jego warstwy Protokoły warstwy transportowej Protokoły warstwy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN)

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Czym jest VPN? VPN(Virtual Private Network) jest siecią, która w sposób bezpieczny łączy ze sobą komputery i sieci poprzez wirtualne

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19 Podstawy sieci komputerowych Technologia Informacyjna Lekcja 19 Po co łączy się komputery w sieć? Przede wszystkim do wymiany danych, Wspólne korzystanie z udostępnionych baz danych, gier, czy Internetu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Cel ćwiczenia: Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia i umiejętności instalacji systemu operacyjnego z rodziny Unix bez wykorzystania

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX Internet Protokół TCP/IP Został stworzony w latach 70-tych XX wieku w DARPA w celu bezpiecznego przesyłania danych. Podstawowym jego założeniem jest rozdzielenie komunikacji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail N, Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail 1 Domain Name Service Usługa Domain Name Service (DNS) Protokół UDP (port 53), klient-serwer Sformalizowana w postaci protokołu DNS Odpowiada

Bardziej szczegółowo

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych? Zadanie 1. Rysunek przedstawia topologię A. magistrali. B. pierścienia. C. pełnej siatki. D. rozszerzonej gwiazdy. Zadanie 2. W architekturze sieci lokalnych typu klient serwer A. żaden z komputerów nie

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

Sektor. Systemy Operacyjne

Sektor. Systemy Operacyjne Sektor Sektor najmniejsza jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i itp. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE PODSTAWOWE POJĘCIA

SIECI KOMPUTEROWE PODSTAWOWE POJĘCIA SIECI KOMPUTEROWE PODSTAWOWE POJĘCIA WAN (Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) Sieć WAN sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski). Połączenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX)

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) W informatyce występują ściśle obok siebie dwa pojęcia: sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy Rejestru systemu. Poddrzewa

Podstawy Rejestru systemu. Poddrzewa Podstawy Rejestru systemu Rejestr systemu Windows jest przechowywany w kilku różnych plikach na komputerze. Pliki te są nazywane hives (ule) i umieszczone są w folderach \Windows\system32\config i \Documents

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Test. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Test. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Test Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 1) Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP? A. Sieciowa. B. Fizyczna. C. Transportowa. D. Łącza danych. 2) W sieciach lokalnych,

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracowni komputerowej, zasady Regulamin pracowni komputerowej, bezpieczeństwa i higieny pracy. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Regulamin pracowni komputerowej, zasady Regulamin pracowni komputerowej, bezpieczeństwa i higieny pracy. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. dla klas I - IV TI technikum informatycznego nr progr. 312[01]/T, SP/MENIS/2004.06.14 prowadzący zajęcia: Sławomir Radomski, Zenon Kreft, Wojciech Borzyszkowski 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DZIAŁ Zakres

Bardziej szczegółowo

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie Wykorzystując Internet mamy możliwość uzyskania dostępu do komputera w odległej sieci z wykorzystaniem swojego komputera, który

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

NIS/YP co to takiego?

NIS/YP co to takiego? NIS/YP co to takiego? NIS/YP Network Information System/Yellow Pages System centralizujący administrowanie systemami UNIX'owymi, bazujący na technologii RPC (Remote Procedure Call) i technologii klient/serwer,

Bardziej szczegółowo

Program,,Laboratorium Sieci Komputerowe

Program,,Laboratorium Sieci Komputerowe Program,,Laboratorium Sieci Komputerowe Opis treści dydaktycznych: Celem laboratorium jest poznanie podstaw działania sieci komputerowych korzystających z różnych nośników: sieci kablowe, sieci światłowodowe,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI

INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI korzystania z maszyny wirtualnej Oracle VirtualBox 4 Michał Karbowańczyk, wrzesień 2011 Spis treści 1 Informacje wstępne...4 1.1 Nazewnictwo...4 1.2 Legalność...4 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17 Spis treści Wstęp... 13 Zalety sieci... 14 Współdzielenie połączenia z Internetem... 14 Współdzielenie drukarek... 15 Dostęp do plików z dowolnego miejsca... 15 Gry i zabawy... 15 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych)

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) SYSTEM OPERACYJNY I JEGO OTOCZENIE System operacyjny/wersja, uaktualnienia, klucz produktu Stan

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach? Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii A. siatki. B. drzewa. C. gwiazdy. D. magistrali. Zadanie 2. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z? A. 1 Gb B. 10 Mb C. 100

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering

Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering praca inŝynierska prowadzący: prof. dr hab. inŝ. Zbigniew Kotulski Michał Zarychta 1 Plan prezentacji ZałoŜenia projektu Sniffer Technologie WinPcap

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl konsultacje: wtorki 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia Parametr 11: podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe połączenia. Parametr 12: definiowania tzw. reguł dynamicznych na firewallu, automatycznie wyłączających

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 1 Komputer, oprogramowanie, sieć Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Sieci wirtualne VLAN cz. I

Sieci wirtualne VLAN cz. I Sieci wirtualne VLAN cz. I Dzięki zastosowaniu sieci VLAN można ograniczyć ruch rozgłoszeniowy do danej sieci VLAN, tworząc tym samym mniejsze domeny rozgłoszeniowe. Przykładowo celu zaimplementowania

Bardziej szczegółowo

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej VLAN, VPN E13 VLAN VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej Zastosowania VLAN Dzielenie sieci na grupy użytkowe: Inżynierowie,

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne zaawansowane uŝytkowanie pakietu PuTTY, WinSCP. Marcin Pilarski

Systemy Operacyjne zaawansowane uŝytkowanie pakietu PuTTY, WinSCP. Marcin Pilarski Systemy Operacyjne zaawansowane uŝytkowanie pakietu PuTTY, WinSCP Marcin Pilarski PuTTY PuTTY emuluje terminal tekstowy łączący się z serwerem za pomocą protokołu Telnet, Rlogin oraz SSH1 i SSH2. Implementuje

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo