Całkowity koszt posiadania wirtualnej infrastruktury IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Całkowity koszt posiadania wirtualnej infrastruktury IT"

Transkrypt

1 Natalia Michałek Całkowity koszt posiadania wirtualnej infrastruktury IT Streszczenie: Analiza TCO służy do oceny bieżących i prognozowanych wydatków na infrastrukturę informatyczną. Całkowity koszt powstania i funkcjonowania środowiska informatycznego jest sumą kosztów bezpośrednich i pośrednich (ukrytych). Weryfikacja wydatków związanych z posiadaniem wirtualnej infrastruktury serwerowej jest możliwa po wnikliwej identyfikacji tych kosztów. Wydatki związane ze sprzętem, oprogramowaniem, ale także z usuwaniem skutków awarii, z przestojami, czy też z wykonywaniem kopii zapasowej to tylko niektóre elementy całej analizy TCO. Niniejszy artykuł ma celu zdefiniowanie i wskazanie wszystkich kosztów związanych z posiadaniem technologii wirtualizacji oraz porównanie otrzymanych wyników z sytuacją, w której cała infrastruktura jest tradycyjna, czyli fizyczna. Słowa kluczowe: wirtualizacja IT, technologia wirtualizacji, efektywność informatyki, analiza TCO, Total Cost of Ownership Wstęp Idea wirtualizacji, choć znana od lat 60 tych, dopiero od niedawna stała się ważną technologią na rynku usług teleinformatycznych. Wirtualizacja jest technologią, która w sposób diametralny zmienia sposób tworzenia i wykorzystywania środowiska informatycznego. Jest to sposób na uruchamianie wielu komputerów (systemów operacyjnych) na jednym komputerze fizycznym. Pozwala to ograniczać koszty związane z tworzeniem, utrzymywaniem (a nawet zlikwidowaniem) infrastruktury IT, przy jednoczesnym podniesieniu wydajności posiadanego środowiska informatycznego 1. Zatem można stwierdzić, że wirtualizacja IT jest metodą bardziej efektywnego wykorzystywania posiadanej infrastruktury, gdzie efektywność należy rozumieć jako stosunek pomiędzy osiągniętymi efektami, a ponoszonymi nakładami na IT 2. Nasuwa się zatem pytanie jak można zmierzyć efekty (korzyści) i poniesione nakłady (koszty)? Otóż okazuje się, że efektywność systemu, aplikacji, czy technologii informatycznej jest pojęciem jak najbardziej mierzalnym. Dzieje się tak za sprawą istnienia różnego rodzaju wskaźników i analiz. W przypadku rentowności informatyki można wykorzystać szeroką gamę wskaźników: od najprostszych stóp zwrotu typu ROI (z ang. Return On Investment) do miar uwzględniających znacznie więcej parametrów wejściowych EVI (z ang. Expected Value of Information oczekiwana wartość informacji), MNPV (z ang. Modified Net Present Value zmodyfikowana wartość aktualna inwestycji), NPV (z ang. Net Present Value wartość aktualna inwestycji), MIRR (z ang. Modified Internal Rate of Return zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu). Wprowadzenie wysokiej jakości danych do algorytmów obliczeniowych tych wskaźników zajmuje z reguły większość czasu przeznaczonego na badanie i jest jego elementem kluczowym 3. Natomiast w przypadku identyfikacji wszystkich kosztów utrzymania (posiadania) informatyki warto jest się posłużyć analizą TCO (z ang. Total Cost of Ownership), służącą do oceny bieżących i prognozowanych wydatków na infrastrukturę informatyczną. W przypadku technologii 1 Michałek N, Rola wirtualizacji w dynamicznej infrastrukturze IT, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PITWIN, Kielce 2010, s Grabara J., Nowak J., Efektywność zastosowań systemów informatycznych, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa Szczyrk, portal.pl/pl/baza wiedzy/artykuly o it/3301 wszystko jest mierzalne 1

2 Całkowity koszt posiadania wirtualnej infrastruktury IT wirtualizacji można dla porównania analogicznie wykonać analizę dla go środowiska w celu obliczenia teoretycznego zysku. Podstawy teoretyczne TCO Analiza wielkości kosztów funkcjonujących systemów informatycznych jest ważnym punktem odniesienia dla modernizacji działającego oprogramowania lub wdrożeń nowych systemów IT. Pomiar kosztów informatyki dla dużych organizacji posiada swoją unikalną specyfikę i wymaga on metod analitycznych, znacznie wykraczających poza klasyczny rachunek kosztów. Wykorzystujemy do tego celu aprioryczną wiedzą o mechanizmach powstawania kosztów IT oraz modelowanie matematyczne, pozwalające uzyskać informacje o wartościach kosztów i ryzyku ich zmian 4. Użycie analizy TCO pozwoli obliczyć całkowity koszt utrzymania (lub posiadania) informatyki oraz umożliwi identyfikację wszystkich kosztów związanych z użytkowaniem technologii IT przez przedsiębiorstwo. Pierwotnie metoda ta opracowana została w 1997 r. przez firmę Gartner 5, jako model szacowania wszystkich kosztów, jakie mogą wystąpić w cyklu życia systemu informatycznego poczynając od pozyskania systemu, jego użytkowania i utrzymania, aż po jego likwidację. Metoda ta pozwala na określenie pełnych kosztów korzystania z technologii informatycznych oraz umożliwia dokonywanie symulacji zmian kosztów wynikających ze zmian w wykorzystywanych zasobach informatycznych. Początkowo firma Gartner zakładała podział kosztów na dwie podstawowe grupy 6 koszty budżetowane przez dział IT (indukowane przez pracowników działu IT) oraz koszty budżetowane poza działem IT (generowane przez użytkowników systemu). Obecnie klasyczny model TCO zakłada podział kosztów związanych z działalnością informatyczną na dwie główne kategorie koszty bezpośrednie i koszty pośrednie 7 : 1. koszty bezpośrednie są to koszty księgowane, dotyczące m.in. oprogramowania, sprzętu, zarządzania zasobami, rozwoju systemu 8 : sprzęt i oprogramowanie; wsparcie; zarządzanie i administracja; planowanie i rozwój; koszty komunikacyjne. 2. koszty pośrednie są to koszty związane z użytkownikiem końcowym oraz z przestojami systemu. Wysokość kosztów pośrednich odzwierciedla sprawność systemów informatycznych. Im wyższa jakość, niezawodność oraz dostępność systemu tym tańsze użytkowanie systemu, a zatem niższe koszty pośrednie: przestoje; koszty użytkownika końcowego. W literaturze przedmiotu spotkać można również inne sposoby klasyfikacji. Przykładowo J.S.David i inni proponują, aby w trakcie analizy koszty związane z wykorzystaniem technologii informatycznych dzielić na trzy kategorie: koszty nabycia, kontroli oraz koszty operacyjne 9. 4 Krzykowski G., Syska E., Zarządzanie informacją w decyzjach inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Gartner Group: TCO: New Technologies, New Benchmarks, Managing Distributed Computing Research Notes TCO 242, December 5, Krzykowski G., Syska E., Zarządzanie informacją w decyzjach inwestycyjnych op. cit Dudycz H., Porównanie metod badania efektywności przedsięwzięć informatycznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, David J.S., Schuff D., St. Louis R., Managing your IT Total Cost of Ownership, Communications of the ACM, January 2002, Vol. 45, No1. 2

3 W klasyfikacji tej na szczególną uwagę zasługuje grupa kosztów kontroli, w której autorzy wyróżniają koszty związane z centralizacją i standaryzacją. Koszty wynikające z centralizacji to wszelkie koszty, które organizacja ponosi na wdrożenie i utrzymanie systemów scentralizowanych. Obejmują one specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie oraz dedykowane szkolenia personelu. Koszty standaryzacji obejmują wydatki związane z zapewnieniem zgodności sprzętu i oprogramowania ze standardami przyjętymi w organizacji. Autorzy wykazują, iż inwestowanie w centralizację i standaryzację przyczynia się do redukcji kosztów w takich grupach jak koszty wsparcia, instalacji, rozwoju, czy koszty szkoleń. TCO technologii wirtualizacji Obecnie rynek IT jest pełen narzędzi do wirtualizacji zasobów informatycznych. Do najbardziej popularnych należą Ware Workstation, Ware ESX Server, Microsoft Virtual PC, Microsoft Virtual Server, Microsoft Hyper V, czy też Parallels Virtuozzo Containers. Firmy walcząc o klienta udostępniają również narzędzia do obliczania zysku, jaki może przynieść stosowanie ich systemów są to tzw. kalkulatory ROI/TCO. Najbardziej popularne kalkulatory to Ware ROI TCO Calculator 10, Microsoft Integrated Virtualization ROI Tool 11 oraz Parallels Virtuozzo Containers TCO Calculator 12. Poniżej zaprezentowana analiza TCO została przeprowadzona na podstawie kalkulatora firmy Parallels (), która oferuje swoim klientom wirtualizację kontenerową, polegającą na podzieleniu na tzw. kontenery/sfery systemu operacyjnemu hosta (OS komputera go, na którym będą uruchamiane ) 13. Dzięki zastosowaniu omawianego kalkulatora możemy nie tylko wyliczyć TCO (a także ROI) ale również porównać uzyskane wyniki z infrastrukturą fizyczną oraz wirtualną (tradycyjną). Danymi wejściowymi kalkulatora są informacje dotyczące infrastruktury serwerowej (profil IT): liczba procesorów, liczba rdzeni w procesorze, liczba serwerów i cena (podana w wybranej walucie). Prezentowana poniżej symulacja jest przykładem analizy dla przedsiębiorstwa posiadającego infrastrukturę serwerową składającą się z 8. serwerów z systemem operacyjnym linux (kalkulator wymusza określenie OS, nie ma możliwości stworzenia symulacji dla różnych systemów operacyjnych). zostały podzielone na 3 grupy posiadające po 2 dwu lub czterordzeniowe procesory. Analiza jest przeprowadzona z uwzględnieniem 3 lat funkcjonowania przykładowej infrastruktury informatycznej. Tabela 1. Przykładowe dane wejściowe Parallels Virtuozzo Containers TCO Calculator Profil infrastruktury Liczba procesorów Liczba rdzeni w procesorze Liczba serwerów Średnia cena serwera Groupa 1 2 Dual Core PLN Groupa 2 2 Quad Core PLN Groupa 3 2 Dual Core PLN Suma PLN Kalkulator przewiduje następujące wymagania dla j infrastruktury, a także tradycyjnej i kontenerowej wirtualizacji: 10 Ware ROI TCO Calculator 11 Microsoft Integrated Virtualization ROI Tool 12 Parallels Virtuozzo Containers TCO Calculator 13 Daniels J., Server virtualization architecture and implementation, Magazin Crossroads, Volume 16 Issue 1, September 2009, s

4 Całkowity koszt posiadania wirtualnej infrastruktury IT Tabela 2. Koszty sprzętu Koszty sprzętu Średnia cena serwera Groupa 1 (1) Dual Core PLN Groupa 2 (2) Dual Core PLN Groupa 3 (4) Dual Core PLN Liczba fizycznych serwerów Suma kosztów sprzętu (przez 3 lata) PLN PLN PLN Analiza TCO rozpoczyna się od weryfikacji wszystkich kosztów bezpośrednich, czyli tych związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania, zarządzaniem zasobami oraz rozwojem systemu: koszty oprogramowania i licencji (tabela 3); koszty dotyczące pamięci (tabela 4); koszty sprzętu sieciowego (tabela 5); koszty wyposażenia: zasilanie, chłodzenie i przestrzeni centrum przetwarzania danych (tabela 6); koszty administracji systemu (tabela 7); koszty wykonywania kopii zapasowej (tabela 8); koszty szkoleń (tabela 9). Tabela 3. Koszty oprogramowania/licencji Koszty oprogramowania/licencji Liczba fizycznych serwerów Suma procesorów Oprogramowanie system operacyjnego linux Liczba licencji Cena za licencję 0PLN 0PLN 0PLN Koszty wsparcia (support) na serwer (przez 3 lata) 7 692PLN 7 692PLN 7 692PLN Koszty eksploatacji systemu (przez 3 lata) PLN PLN PLN Oprogramowanie wirtualizacyjne Liczba licencji Cena za licencję 0PLN PLN 8 540PLN Koszty wsparcia (support) na serwer (przez 3 lata) 0PLN 9 821PLN 5 124PLN Koszty eksploatacji systemu (przez 3 lata) 0PLN PLN PLN System Zarządzania oprogramowaniem Liczba licencji Cena za licencję 712PLN 712PLN 712PLN Koszty wsparcia (support) na serwer (przez 3 lata) 427PLN 427PLN 427PLN Koszty eksploatacji systemu (przez 3 lata) PLN 5 693PLN 5 693PLN Suma kosztów oprogramowania (przez 3 lata) PLN PLN PLN 4

5 Tabela 4. Koszty dotyczące pamięci Koszty pamięci Łączna liczba serwerów Średnie zapotrzebowanie na pamięć (GB) Całkowite zapotrzebowania na pamięć (GB) Procent pamięci przeznaczonej dla SAN 0,0% 15,0% 0,0% Całkowita pojemność pamięci SAN (GB) Średnia cena za 1 GB pamięci SAN 79,71PLN 79,71PLN 79,71PLN Całkowity koszt pamięci SAN 0PLN 7 174PLN 0PLN Całkowita pojemność pamięci DAS (GB) Średnia cena za 1 GB pamięci DAS 14,23PLN 14,23PLN 14,23PLN Całkowity koszt pamięci DAS PLN 7 259PLN 8 085PLN Suma kosztów pamięci (przez 3 lata) PLN PLN 8 085PLN Tabela 5. Koszty sprzętu sieciowego Koszty sprzętu sieciowego Liczba fizycznych serwerów Liczba kart sieciowych (NIC) w serwerze Liczba portów na karcie NIC Liczba portów na przełączniku sieciowym (switch u) Liczba potrzebnych przełączników sieciowych Średnia cena przełącznika sieciowego PLN Początkowe koszty zakupu przełączników sieciowych PLN PLN PLN Suma kosztów sprzętu sieciowego (przez 3 lata) PLN PLN PLN Tabela 6. Koszty wyposażenia (zasilanie, chłodzenie i przestrzeni centrum przetwarzania danych) Koszty wyposażenia Liczba fizycznych serwerów Koszty zasilania i chłodzenia serwerów Średni pobór mocy na serwer (W) Średnie zapotrzebowanie na chłodzenie (W) Roczne koszty eksploatacyjne na serwer Roczne zużycie energii (kw) Średnia cena za kilowatogodzinę 0,262PLN 0,262PLN 0,262PLN Całkowite roczne koszty zasilania i chłodzenia 7 088PLN 2 659PLN 2 659PLN Koszty zasilania i chłodzenia (przez 3 lata) PLN 7 977PLN 7 977PLN Roczna emisja dwutlenku węgla (w kg CO 2 ) Koszty powierzchni data center Średnia powierzchnia potrzebna na serwer (m 2 ) 0,16 0,16 0,16 Liczba m2 powierzchni data center 1,3 0,5 0,5 5

6 Całkowity koszt posiadania wirtualnej infrastruktury IT Średnia cena za m2 powierzchni data center 177,92PLN 177,92PLN 177,92PLN Roczne koszty powierzchni potrzebne pod data center 231PLN 88PLN 88PLN Koszty powierzchni data center (przez 3 lata) 692PLN 265PLN 265PLN Suma kosztów wyposażenia (przez 3 lata) PLN 8 241PLN 8 241PLN Tabela 7. Koszty administracji systemu Koszty administracji systemu Łączna liczba serwerów Administratorzy systemów (FTEs) 0,27 0,13 0,09 Średnia roczna pensja administratora PLN PLN PLN Całkowite roczne koszty administracji PLN PLN PLN Suma kosztów administracji system (przez 3 lata) PLN PLN PLN Tabela 8. Koszty wykonywania kopii zapasowej Koszty wykonywania kopii zapasowej Liczba kopii zapasowych do wykonania Średni czas na serwer (h) 10,0 1,6 0,3 Średnia stawka godzinowa za wykonanie kopii zapasowej 86,09PLN 86,09PLN 86,09PLN Średnie roczne koszty wykonywania kopii zapasowej 6 886PLN 1 068PLN 208PLN Suma kosztów wykonywania kopii zapasowej (przez 3 lata) PLN 3 203PLN 623PLN Tabela 9. Koszty szkoleń Koszty szkoleń Administratorzy systemów (FTEs) N/A 1 1 Opłata za kurs dla administratora 8 526PLN 6 832PLN Całkowita opłata za kurs 8 526PLN 6 832PLN Czas trwania kursu (h) Całkowity czas szkolenia (h) Średnia stawka godzinowa dla administratora 86,09PLN 86,09PLN Koszt szkolenia dla administratora 2 067PLN 1 378PLN Całkowite koszty szkoleń 0PLN PLN 8 210PLN Po zidentyfikowaniu wszystkich kosztów bezpośrednich zostaje dokonana analiza wszystkich kosztów pośrednich. W przypadku kalkulatora Parallels Virtuozzo Containers TCO Calculator to: koszty przestojów (tabela 10); koszty usuwania skutków ewentualnej awarii (tabela 11); 6

7 koszty wdrażania aplikacji (tabela 12). Tabela 10. Koszty przestoju (pośrednie) Koszty przestoju Liczba serwerów produkcyjnych Średnie roczne przestoje na serwerze (h) 4,38 2,19 2,19 Średnie koszty przedsiębiorstwa za godzinę przestoju 8 540PLN 8 540PLN 8 540PLN Całkowite roczne koszty przestojów PLN PLN PLN Realizacja czynnika dla analizy 20,0% 20,0% 20,0% Roczne koszty realizacji przestojów PLN PLN PLN Całkowite koszty przestoju (przez 3 lata) PLN PLN PLN Tabela 11. Koszty usuwania skutków ewentualnej awarii (pośrednie) Koszty usuwania skutków awarii Liczba fizycznych serwerów produkcyjnych Średni czas przywrócenia działania serwera (h) 1,0 1,5 1,5 Średnie koszty działalności przedsiębiorstwa podczas godziny przestoju PLN PLN PLN Całkowity roczny koszt działalności przedsiębiorstwa do odzyskania danych po awarii PLN PLN PLN Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii w roku 1,0% 1,0% 1,0% Roczne koszty usuwania skutków awarii 1 708PLN 1 281PLN 1 281PLN Realizacja czynnika dla analizy 20,0% 20,0% 20,0% Roczne koszty realizacji przestojów 342PLN 256PLN 256PLN Całkowite koszty usuwania skutków awarii (przez 3 lata) 1 025PLN 769PLN 769PLN Tabela 12. Koszty wdrażania aplikacji (pośrednie) Koszty wdrażania aplikacji Ilość wdrożonych nowych aplikacji w ciągu roku 0,8 0,8 0,8 Średni czas wdrożenia aplikacji na serwerze (tyg.) 12,00 1,20 1,20 Średnie koszty działalności przedsiębiorstwa podczas wdrażania aplikacji na serwerze PLN 6 570PLN 6 570PLN Całkowity roczny koszt działalności przedsiębiorstwa podczas wdrażania aplikacji na serwerze PLN 5 255PLN 5 255PLN Realizacja czynnika dla analizy 20,0% 20,0% 20,0% Roczne koszty wdrożenia aplikacji PLN 1 051PLN 1 051PLN Całkowite koszty wdrażania aplikacji (przez 3 lata) PLN 3 153PLN 3 153PLN Analizę TCO dla infrastruktury przedsiębiorstwa funkcjonującej przez 3 lata, po uwzględnieniu powyższych kosztów, można przedstawić w formie tabeli zaprezentowanej poniżej: 7

8 Całkowity koszt posiadania wirtualnej infrastruktury IT Tabela 13. Całkowite TCO (w perspektywie 3 lat do przodu) Analiza TCO Koszty sprzętu PLN PLN PLN Koszty oprogramowania PLN PLN PLN Koszty pamięci PLN PLN 8 085PLN Koszty sprzętu sieciowego PLN PLN PLN Koszty wyposażenia PLN 8 241PLN 8 241PLN Koszty administracji systemu PLN PLN PLN Koszty wykonywania kopii zapasowej PLN 3 203PLN 623PLN Koszty szkoleń 0PLN PLN 8 210PLN Koszty przestoju PLN PLN PLN Koszty usuwania skutków awarii 1 025PLN 769PLN 769PLN Koszty wdrażania aplikacji PLN 3 153PLN 3 153PLN Suma kosztów PLN PLN PLN Dodatkowe koszty bez Parallels Virtuozzo Containers PLN PLN 0PLN Porównanie kosztów z Parallels Virtuozzo Containers 153,3% 105,6% 100,0% W omawianym przykładzie całkowity koszt posiadania (przez 3 lata) j infrastruktury wyniósł PLN, natomiast w przypadku wirtualizacji kontenerowej jest to PLN, co daje zysk w wysokości PLN. Narzędzie Parallels Virtuozzo Containers TCO Calculator generuje wynik również w formie wykresu (rysunek 1). Rysunek 1. Całkowite TCO (w perspektywie 3 lat do przodu). Podsumowanie Identyfikacja wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego nie jest zadaniem łatwym. W przypadku wirtualizacji to zadanie wydaje się tym bardziej trudne ze względu na specyfikację analizowanej technologii, zwłaszcza jej abstrakcyjność. Wirtualizacja jest 8

9 stosunkowo nową technologią, zmierzenie jej efektywności i zidentyfikowanie wszystkich kosztów (powstania i funkcjonowania) wymaga użycia niekiedy skomplikowanych analiz oraz złożonych narzędzi. Czy jest to faktycznie takie trudne? Jak się okazuje nie, gdyż efekty, które są trudne do wyobrażenia i obliczenia, można w bardzo prosty sposób zweryfikować przy użyciu gotowych kalkulatorów ROI/TCO, które w sposób przejrzysty prezentują całkowity koszt posiadania wirtualnej infrastruktury informatycznej (do 3, a nawet, w przypadku Ware ROI TCO Calculator 5, lat do przodu). Przeprowadzona analiza wykazała wysoką efektywność omawianej technologii, zaś narzędzie Parallels Virtuozzo Containers TCO Calculator okazało się idealnym sposobem na zweryfikowanie wszystkich wydatków związanych z posiadaniem wirtualnej infrastruktury IT i tym samym na przeprowadzenie analizy TCO. Bibliografia 1. Daniels J., Server virtualization architecture and implementation, Magazin Crossroads, Volume 16 Issue 1, September 2009, s Dudycz H., Porównanie metod badania efektywności przedsięwzięć informatycznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Gartner Group: TCO: New Technologies, New Benchmarks, Managing Distributed Computing Research Notes TCO 242, December 5, Krzykowski G., Syska E., Zarządzanie informacją w decyzjach inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Michałek N., Rola wirtualizacji w dynamicznej infrastrukturze IT, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PITWIN, Kielce portal.pl/pl/baza wiedzy/artykuly o it/3301 wszystko jest mierzalne Total Cost of Ownership of Virtual IT Infrastructure The Total Cost of Ownership (TCO) analysis is used to assess current and projected spending on IT infrastructure. TCO is the sum of direct and indirect costs (hidden). Verification of expenses associated with owning a virtual server infrastructure is possible by careful identification of those costs. The costs associated with hardware, software but also disaster recovery, downtime or the creation of the backup are just some of the elements of TCO analysis. The following article aims to define and present all the costs associated with the possession of virtualization technologies and a comparison of the obtained results with a situation where the entire infrastructure is traditional, i.e. physical. Keywords: IT virtualization, virtualization technology, IT efficiency, TCO analysis, Total Cost of Ownership mgr Natalia Michałek Autorka jest pracownikiem Ośrodka Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktorantką w Katedrze Informatyki Ekonomicznej UG. Jej praktyka zawodowa jest ściśle związana z tematem rozprawy doktorskiej, którą autorka pisze pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Wryczy. W kręgu zainteresowań naukowych autorki znajduje się temat technologii informacyjno telekomunikacyjnych. Od 4 lat zajmuje się również tematyką wirtualizacji. 9

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 3 Issue 1 (2012) 1-11 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl ZNACZENIE I WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKA ROI W POMIARZE EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Łukasz Musiuk, Tomasz Głażewski CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE 1 Agenda O produkcie Rekomendacja D a praktyka Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV Inwestor: Imię i Nazwisko Obiekt: Dom jednorodzinny Lokalizacja: ul. Słoneczna 10 10-100 SŁONECZNO Data: 01.03.2015 Kontakt: Andrzej Nowak Firma instalatorska ul. Rzetelna

Bardziej szczegółowo

Mierzalny efekt informatyki

Mierzalny efekt informatyki Mierzalny efekt informatyki Autor: Ernest Syska Artykuł opublikowany w Computerworld Polska, wrzesień 2003, http://www.computerworld.pl/artykuly/36098.html Pragniemy wiedzieć, pragniemy posiadać informację,

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Krzysztof Pawłowski k.pawlowski@cpi.mswia.gov.pl Wprowadzenie O mnie mgr inż. Krzysztof Pawłowski Absolwent Wydziału

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Piotr Zacharek HP Polska

Piotr Zacharek HP Polska HP Integrity VSE Rozwój bez ograniczeń HP Restricted Piotr Zacharek HP Polska Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

AskAnything 5.06.2006. Plan Przedsięwzięcia Plan Testów

AskAnything 5.06.2006. Plan Przedsięwzięcia Plan Testów AskAnything Plan Przedsięwzięcia Plan Testów Rzut oka na harmonogram Organizacja Rozwijanie aplikacji Zespół deweloperski 6 osób w zespole koordynator projektant i programista WWW projektant baz danych

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Total Economic Impact (TEI). Ocena efektywności technologii i projektów IT oczami klientów i użytkowników.

Total Economic Impact (TEI). Ocena efektywności technologii i projektów IT oczami klientów i użytkowników. . Ocena efektywności technologii i projektów IT oczami klientów i użytkowników. Tomasz Nowak Warszawa 2010 1 Ogólna charakterystyka Metoda opracowana przez Forrester Group przede wszystkim na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Podstawy zasady Licencje wymagane są dla maksymalnej liczby instancji uruchomionych na serwerze w dowolnym czasie Tworzenie i przechowywanie dowolnej liczby instancji

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych (część II)

Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych (część II) Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych (część II) Helena Dudycz i Mirosław Dyczkowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Instytut Informatyki Ekonomicznej {helena.dudycz;miroslaw.dyczkowski}@ue.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Mirosław Pura Sławomir Rysak Senior IT Specialist Client Technical Architect Agenda Współczesne wyzwania:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Adrian Marczyk Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

PlateSpin Protect Dariusz Leonarski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o.

PlateSpin Protect Dariusz Leonarski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o. PlateSpin Protect Dariusz Leonarski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o. 1 Plan działania Slajdy opowiadające Slajdy handlowe Pokaz obsługi 2 PlateSpin Protect Rozwiązanie do ochrony obciążeń, umożliwiajace

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

DZIERŻAWA SERWERÓW VPS

DZIERŻAWA SERWERÓW VPS DZIERŻAWA SERWERÓW VPS KORZYSTAMY Z TECHNOLOGII ZALETY Oferowane serwery VPS to wirtualne maszyny (VM) oparte na realnych, nie współdzielonych zasobach. Serwer uruchamiany z poziomu BIOS Moz liwość zdalnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe III Konferencja MIC Nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Capgemini IT T@lk. Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury

Capgemini IT T@lk. Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury Capgemini IT T@lk Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury Wirtualizacja Symulacja zasobów sprzetowych: Procesor Pamięć Sieć komputerowa Przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Określanie całkowitego kosztu posiadania infrastruktury centrum obliczeniowego i serwerowni

Określanie całkowitego kosztu posiadania infrastruktury centrum obliczeniowego i serwerowni Określanie całkowitego kosztu posiadania infrastruktury centrum obliczeniowego i serwerowni Raport nr 6 Wersja 2 Streszczenie W opracowaniu niniejszym opisano z podaniem przykładów udoskonaloną metodę

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe IDC Storage, Virtualization and

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 02.12.2013 Tel. (74) 814 32 85 Faks: (74) 814 32 85 z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54 314 Wrocław, Tel. (74) 814 32 85, Faks (74) 814 32 85 NIP 894-26-95-271, REGON 932697169

Bardziej szczegółowo

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Maciej Rak PM (Innovative Technologies) Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA W ciągu pół roku firmy Huawei i Qosnet zintegrowały 22 z 30 budynków Szpitala wdrażając

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych W oparciu o stworzony w formacie MS Excel kod obliczeniowy przeprowadzono analizę opłacalności stosowania wymienników krzyżowych, regeneratorów obrotowych,

Bardziej szczegółowo

HP Matrix Operating Environment Foundations

HP Matrix Operating Environment Foundations Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL972S HP Matrix Operating Environment Foundations Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Administratorzy, inżynierowie i konsultanci którzy planują i zarządzają rozwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska Wirtualizacja infrastruktury według VMware Michał Małka DNS Polska VMware - gama produktów Production Server VirtualCenter ESX Server Test/Development Workstation GSX / VMware Server Enterprise Desktop

Bardziej szczegółowo

AppSense - wirtualizacja użytkownika

AppSense - wirtualizacja użytkownika AppSense - wirtualizacja użytkownika Zaawansowana personalizacja, zarządzanie polisami: Personalizacja ustawień użytkownika, takich jak preferencje druku czy zasobów sieciowych, personalizacja ustawień

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Sieć klient-serwer Zadaniem serwera w sieci klient-serwer jest: przechowywanie plików i programów systemu operacyjnego; przechowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Jak wyliczyć ROI/TCO z technologii open source i bezpłatnego oprogramowania

Jak wyliczyć ROI/TCO z technologii open source i bezpłatnego oprogramowania Jak wyliczyć ROI/TCO z technologii open source i bezpłatnego oprogramowania Petre Iltchev (Piotr Ilczew) pilczew@yahoo.com 1 Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im prof. J. Chechlińskiego w Łodzi Strategia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Autor: Mantaj Przemysław

Autor: Mantaj Przemysław Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalizacja: Informatyczne Technologie Zarządzania ANALIZA PORÓWNAWCZA SYSTEMÓW MONITOROWANIA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

platforma zapewniająca usługi wirtualizacji

platforma zapewniająca usługi wirtualizacji Windows Server 2008 jako uniwersalna platforma zapewniająca usługi wirtualizacji oraz klastrowania Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA

WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy

Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy 2012 Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy Andrzej Bobyk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Kwestie do rozważenia Analiza potrzeb firmy

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce O czym będziemy mówić? Czym jest wirtualizacja i co ma mi do zaoferowania? Co jest potrzebne do uruchomienia Hyper-V?(Windows 8 i Windows Server

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie kompetencjami pracowników Zarządzanie kompetencjami pracowników Kompetencje IT w dobie cyfryzacji i informatyzacji życia gospodarczego Baza wymaganych kompetencji i jej zmiana w czasie Kompetencje a stanowisko pracy Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

VMware. Prezentacja na Systemy Operacyjne

VMware. Prezentacja na Systemy Operacyjne VMware Prezentacja na Systemy Operacyjne VMware Workstation Komercyjny produkt tworzony i sprzedawany przez firmę VMware Inc. Można skorzystać z 30-dniowego triala Pozwala na uruchomienie wielu maszyn

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej

Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej Różne wersje oprogramowania oraz związane z nim sposoby licencjonowania Lotus Domino w wersji Enterprise Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie Symantec Cloud W ostatnim czasie zauważalna stała się intensywna rozbudowa centrów obliczeniowych w chmurze. Obserwujemy tutaj zarówno wzrost ilości oferowanych usług w chmurze, jak i ilość przechowywanych

Bardziej szczegółowo

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków Kraków, 2013-12-27 Wido Profil sp. z o.o. Ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące dostawy środków trwałych i oprogramowania do modernizowanego serwera wraz z usługą instalacyjno-wdrożeniową

Bardziej szczegółowo

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk. Branża ICT

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk. Branża ICT Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk Branża ICT Definicja branży Technologie informacyjno-komunikacyjne (Information and Communication Technologies, ICT) to wszelkie

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROZWIĄZANIA BPM

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROZWIĄZANIA BPM OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROZWIĄZANIA BPM Łukasz OSUSZEK Streszczenie: Artykuł prezentuje nowatorskie podejście do sposobu oceniania przedsięwzięć informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem popularnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM Sławomir Szczepański Key Account Manager Arcus Kyocera MDS Krzysztof Jaśkiewicz Optymalizacja kosztów drukowania w firmie Dyr. Departamentu Arcus

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik do A5 Streszczenie z Oceny Energetycznej [NAZWA BENEFICJENTA] Spis treści

Załącznik do A5 Streszczenie z Oceny Energetycznej [NAZWA BENEFICJENTA] Spis treści Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Załącznik do A5 Streszczenie z Oceny Energetycznej [NAZWA BENEFICJENTA] Przekazane do XXX [Bank] Data: Numer

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo