WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH"

Transkrypt

1 Janusz Gałasiewicz WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH Wstęp Nie sposób dzisiaj wyobrazić sobie kształcenia bez komputera. Wydawnictwa, przemysł, producenci sprzętu i programów komputerowych oferują różne możliwości kształcenia z wykorzystaniem Internetu, CD-ROMów, programów i gier komputerowych. Politycy i naukowcy postulują ułatwienie dostępu do sieci dla każdego. Również sami uczniowie chcą uczyć się o Internecie i z wykorzystaniem Internetu. Technologie informacyjne znalazły swoje zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie, a dostęp do Internetu postrzegany jest jako sposób na wyrównywanie szans w dotarciu do wielu dóbr także pracy. Dostęp do Internetu w szkole postrzegany jest jako jeden ze wskaźników nowoczesności realizowanego w niej procesu dydaktycznego. Waga nauczania informatyki i technologii informacyjnych podkreślana jest w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a dydaktyki przedmiotowe stopniowo w coraz większym stopniu włączają technologie informacyjne do swoich środków i narzędzi. Internet i usługi z nim związane INTERNET jest ogólnoświatową siecią komputerową łączącą w jedną całość niezliczone ilości mniejszych sieci (lokalnych, miejskich, prywatnych, itp.). Podstawowym jego przeznaczeniem jest udostępnianie olbrzymich zasobów wiedzy zgromadzonej na całym świecie, jak też umożliwienie ludziom kontaktu ponad granicami państwowymi. 1 Każdy użytkownik Internetu ma możliwość jego współtworzenia i wzbogacania, np. tworząc własne strony internetowe. W sieci Internet dostępne są USŁUGI służące określonym celom. Należą do nich między innymi: WWW (World Wide Web), poczta elektroniczna, FTP, Usenet. Poczta elektroniczna ( ) jest usługą umożliwiającą wysyłanie listów do innych użytkowników Internetu. można wykorzystać do zaprenumerowania elektronicznych czasopism internetowych, wpisując się na określoną listę mailingową. Można korzystać również z list dyskusyjnych, dzięki którym wiadomość napisana przez jedną osobę zostaje automatycznie rozesłana do wszystkich członków listy. Grupy dyskusyjne Usenet umożliwiają anonimowe dzielenie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi różnych zainteresowań i form działalności, prze- 1 Czajkowski M., ABC... Internet Explorera 5.0, Wydawnictwo Edition 2000, Kraków 2000, str.13 1

2 kazywanie informacji i opinii, dyskutowanie i polemizowanie. Grupy dyskusyjne to szczególnie ciekawe miejsca dla hobbystów, specjalistów z różnych dziedzin oraz osób pragnących znaleźć rozwiązanie konkretnego problemu. Serwerem polskiego Usenetu jest news.tpi.pl. Grupy dyskusyjne można także czytać za pośrednictwem niektórych stron internetowych. Protokół FTP umożliwia pobieranie plików (programy, dokumenty), jakie bezpłatnie udostępniają archiwa sieciowe. FTP stosowane jest również do publikowania stron WWW w Internecie (przesyłania dokumentów HTML oraz innych plików na serwer internetowy). IRC jest narzędziem do prowadzenia pisanych rozmów. Wiele osób woli odwiedzać portale internetowe, by rozmawiać w czasie rzeczywistym na tamtejszych czatach. Poszczególne czaty dotyczą zwykle określonego tematu, co pozwala lepiej uporządkować rozmowę. Przekazywaniu informacji w czasie rzeczywistym służą również pagery, tj. programy takie jak Gadu-Gadu czy Yahoo Messanger. Telefonia internetowa oferuje możliwość taniej rozmowy z innym użytkownikiem Internetu, nawet jeśli on znajduje się bardzo daleko. Najpopularniejszym elementem Internetu jest World Wide Web. Strony WWW dzięki linkom łączą całą Sieć w wielki system dostępu do informacji. Rozwój kompetencji komunikacyjnej jako główny cel nauczania języka obcego Głównym celem nauczania języka obcego jest rozwój zdolności komunikowania się. Uczący się ma więc nabyć umiejętność posługiwania się językiem jako środkiem komunikacji. G. Heyd zauważa, iż kompetencja komunikacyjna obejmuje kompetencję językową, treściowo-kognitywną, jak też socjalno-afektywną. 2 Kompetencja treściowo-kognitywna to znajomość elementów i struktur obcej kultury i kraju, podobieństw i różnic pomiędzy kulturą własnego kraju, a obcą. Kompetencja socjalno-afektywna jest związana z postawami wobec danego kraju i jego kultury, z takimi wartościami jak tolerancja i otwartość, rozwój własnej osobowości, jak też z socjalną odpowiedzialnością. Kompetencja językowa odnosi się do środków obcego języka, które są konieczne do kontaktu z rodzimymi użytkownikami danego języka. Opanowanie języka składa się z opanowania wielu aspektów częściowych, do których należą: słownictwo, struktury gramatyczne, intencje językowe (środki językowe, za pomocą których wyrażane są określone zamiary), sytuacje komunikacyjne, pozajęzykowe (gesty, mimika) i parajęzykowe (wymowa, akcent) środki wyrazu, sprawności językowe, takie jak rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie. 3 2 G. Heyd, Deutsch lehren, Diesterweg, Frankfurt am Main 1991, s.41 3 H. Meyer, UnterrichtsMethoden - I:Theorieband, Cornelsen Verlag Scriptor, Frankfurt am Main 1994, s.105 2

3 Specyfika nauczania języka niemieckiego osób początkujących Ponieważ proces uczenia się przebiega poprzez określone stopnie umiejętności, należy uwzględniać RÓŻNICE MIĘDZY POCZĄTKUJĄCYMI, A ZAAWANSOWANYMI. W nauczaniu języka osób niezaawansowanych należy stosować daleko idące sterowanie przebiegiem nauki poprzez stawianie zadań. Często zdarza się, iż uczący się nie mają doświadczenia w nauce języka obcego, muszą więc opanować również określone techniki uczenia się. Istotne różnice w sposobie uczenia się języka obcego determinowane są również przez wiek. Ćwiczenia mające (do pewnego stopnia) charakter zabawy lub konkursu są szczególnie efektywne u dzieci. Młodzież, a przede wszystkim dorośli oczekują świadomego uczenia się, u małych dzieci dominuje natomiast nauka pamięciowa. Dla podniesienia efektywności nauczania należy również uwzględnić potrzeby i zainteresowania uczących się, ich doświadczenie i umiejętności, jak też warunki techniczne miejsca pracy. Efektem musi być dalece posunięta indywidualizacja nauczania. Wymagania te bardzo dobrze spełniają metody aktywne, takie jak na przykład metoda projektu. W tym zakresie komputer i Internet otwierają nowe, dużo szersze możliwości. Nauczanie osób początkujących wymaga przygotowania odpowiednio dopasowanych materiałów. Wymaga ono nie tyle wielu wyjaśnień, ile zastosowania prostych ćwiczeń, dających uczącym się satysfakcję. Walory Internetu jako narzędzia edukacyjnego i zagrożenia z nim związane Komputer z dostępem do Internetu jest postrzegany przez jednych jako nowa, doskonalsza pomoc dydaktyczna, przez innych natomiast jako zupełnie nowa jakość stojąca niejako obok ucznia i nauczyciela, ich możliwości i potrzeb edukacyjnych. Do WALORÓW komputera z dostępem do Internetu jako narzędzia edukacyjnego zaliczyć można: - umożliwia dostęp do bogatych zasobów sieci w tym do autentycznych materiałów obcojęzycznych, daje możliwość wykonywania różnych operacji wyszukiwania informacji, - przybliża rzeczywistość krajów nauczanego języka poprzez dostęp do bieżących informacji, - umożliwia większe otwarcie się na kulturę krajów niemieckojęzycznych (i innych), - oferuje uczącym się nowe możliwości kontaktu językowego i wykorzystania języka obcego w rzeczywistej (nie symulowanej) komunikacji, - umożliwia wymianę poglądów z różnymi ludźmi, 3

4 - umożliwia ćwiczenie poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów, a nie tylko ich symulacji, - jest narzędziem współpracy oddalonych od siebie ludzi zajmujących się różnymi projektami, - odpowiednio wykorzystany wspiera kreatywność i kształci umiejętność współpracy uczniów, - wspiera samodzielne działanie i autonomię uczącego się, - przyczynia się do urozmaicenia zajęć i zwiększenia ich atrakcyjności, - umożliwia wykorzystanie przekazu multimedialnego, (tj. połączenia różnych form przekazu, takich jak tekst, dźwięk, film, obraz, ruchoma grafika), który aktywuje wszystkie kanały percepcyjne ułatwiając przyswajanie języka, - daje możliwość publikowania własnych materiałów, zaprezentowania osiągnięć uczniów, - przyczynia się do zredukowania zahamowań i stresu uczniów, - umożliwia zarówno uczenie się rozumiane jako trening ćwiczenia (behavioryzm), jak też uczenie się jako odkrywanie (kognitywizm), - umożliwia kształcenie i pogłębianie kompetencji medialnej. Niewłaściwe użycie środków informatycznych w procesie kształcenia może nieść ze sobą również ZJAWISKA NEGATYWNE, takie jak: - nadmiar źródeł informacji oraz związane z nim trudności w selekcji informacji i ich krytycznej ocenie (uczeń nie zawsze jest w stanie ocenić, czy to co znalazł w Internecie, jest poprawne), - dostęp do niekontrolowanych, często wątpliwej wartości lub wręcz nieetycznych treści, - brak kontaktu z książką, - uzależnienie od techniki, - negatywne skutki zdrowotne, - zerwanie więzi międzyludzkich bezpośredni kontakt twarzą w twarz zajmuje wirtualna rzeczywistość. Problemem mogą być również częste zmiany adresów stron WWW, co utrudnia dotarcie do określonych informacji (przebudowa strony, zmiana domeny, problemy z serwerem, usunięcie strony). Wprowadzenie w szkole nauczania wspomaganego komputerowo wymaga niejednokrotnie pokonania wielu TRUDNOŚCI, takich jak: - brak odpowiedniej liczby komputerów, - brak adekwatnych, tj. powiązanych z materiałem nauczania programów komputerowych, - trudności z dostępem do pracowni komputerowych, - trudności z uzyskaniem stałego dostępu do Internetu, - przywiązywanie zbyt dużej wagi do wiedzy faktograficznej, - przeładowane programy nauczania i związany z tym brak czasu na dodatkowe lekcje w pracowni w ramach danego przedmiotu. 4

5 Internet ma niewątpliwe wady, lecz nie oznacza to, że należy z tego powodu zrezygnować z jego używania. Nie sposób dzisiaj nie kształcić kompetencji medialnej u dzieci i młodzieży. Niewątpliwie wyjaśnianie jest skuteczniejsze niż zakazy. Korzystanie z sieci komputerowej Internet musi więc łączyć się z nauką: - umiejętności korzystania ze środków informatycznych, - kształtowania krytycyzmu wobec dostępnych informacji, - przygotowania do poszukiwania wiedzy. Możliwości wykorzystania usług internetowych w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej Połączenie komputera poprzez sieć Internet z dodatkowymi źródłami danych umożliwia znaczne poszerzenie możliwości jego zastosowań. Dzięki komputerowi uczący się ma do dyspozycji różnorodne środki wspierające uczenie się. Internet może służyć wspieraniu rozwoju kompetencji komunikacyjnej, ponieważ oferuje wiele usług do wykorzystania zarówno podczas lekcji, jak i w ramach zadań domowych oraz samokształcenia. ASPEKT JĘZYKA słownictwo parajęzykowe środki wyrazu PRZYKŁADY USŁUG INTERNETOWYCH POMOCNYCH W NAUCE WWW: - słowniki tematyczne online, - ćwiczenia leksykalne online (krzyżówki, puzzle, testy z lukami, ćwiczenia wielokrotnego wyboru, itp.), - inne materiały (np. fotografie, zabawy i gry językowe online, materiały w formie plików *.doc, *.pdf, itp.), FTP: - programy do nauki języków obcych, np. program Clic 3.0 do samodzielnego układania ćwiczeń i testów. - wskazówki dotyczące wymowy, - ćwiczenia fonetyczne, UWAGI 5

6 czytanie ze zrozumieniem struktury gramatyczne - sieć WWW zawierająca teksty autentyczne, informacje kulturoznawcze, czasopisma, teksty piosenek, itp., - listy elektroniczne , - grupy dyskusyjne, - słowniki online i tłumacze, WWW: - gramatyki online, - ćwiczenia gramatyczne online, ftp: - darmowe programy komputerowe do ściągnięcia, np. Hot Potatoes pisanie - opracowanie strony WWW w języku obcym, np. Meine Seite przedstawienie siebie, swojej rodziny, zainteresowań, itp. - strony oferujące wysyłanie kartek z pozdrowieniami za pomocą poczty elektronicznej, - projekty internetowe, np. Dafnord E-Journal (artykuł, list prywatny, list czytelnika, pamiętnik, opowiadanie) - korespondencja za pomocą poczty (list prywatny, list czytelnika), - międzynarodowe chatrooms, - uczestniczenie w obcojęzycznych listach i grupach dyskusyjnych, intencje językowe - ćwiczenia dialogowe, Internet umożliwia dodatkowo (i wymaga!) kształtowanie umiejętności oceny wiarygodności oraz oceny merytorycznej różnych źródeł informacji w celu wyciągania wniosków. Komputer umożliwia dostosowanie tempa pracy do indywidualnych potrzeb ucznia. Ma miejsce autentyczna komunikacja, jak też kształtowanie umiejętności: - wyboru i wykorzystania narzędzi elektronicznych w celu komunikowania się, - analizowania różnych źródeł informacji i odpowiadania na nie w odpowiedniej konwencji, - tworzenia materiałów (zbierania i opracowywania danych), - samodzielnego uczenia się. 6

7 sytuacje komunikacyjne - międzynarodowe chatrooms, - wymiana elektronicznej korespondencji z uczącymi się języka niemieckiego w innych państwach, mówienie - realizacja projektów owych w grupach stwarza potrzebę koordynacji, wymiany informacji wewnątrz grupy i pomiędzy grupami, - bodźcem do rozmowy mogą być: fotografie, mapy, plany miast, rozkłady komunikacji miejskiej, oferty sklepów online, - przeprowadzanie rozmów głosowych wieloosobowych, rozumienie ze słuchu - audiowizualne ćwiczenia online, - audycje radiowe i telewizyjne, - nagrania dźwiękowe, np. piosenki, sekwencje wideo, Internet oferuje możliwość wykorzystania umiejętności językowych w realnych sytuacjach komunikacyjnych. Uczący się mogą bezpośrednio komunikować się z innymi osobami uczącymi się tego samego języka na całym świecie 24 godziny na dobę, zarówno w szkole, pracy czy w domu. Projekty internetowe i praca w grupach dają możliwość indywidualizacji zadań, kształcenia umiejętności pracy w grupie i budowania partnerstwa. Internet jest również bogatym źródłem informacji z zakresu kulturoznawstwa. Oferuje możliwość znalezienia w ciągu kilku minut dużej ilości informacji na temat kultury, zwyczajów, geografii, historii, życia codziennego, sztuki kraju nauczanego języka, na dotarcie do których dawniej trzeba było poświęcić wiele dni. Informacje te są zawsze aktualne, a przeważnie również przedstawione w atrakcyjnej formie. W sieci są dostępne również kursy językowe online stanowiące całościowe oferty. Korzystanie z usług internetowych jako element scenariusza lekcji języka niemieckiego Korzystanie z usług internetowych podczas lekcji nie powinno mieć charakteru ciekawostki informatycznej, lecz potrzebne jest takie zorganizowanie 7

8 zajęć z wykorzystaniem sieci, by stanowiły one naturalne i logiczne uzupełnienie tradycyjnych ćwiczeń językowych. Tak jak w przypadku wszystkich innych mediów decydujące dla efektywności nauczania nie jest samo ich wykorzystanie, lecz to kiedy, gdzie, jak i ile się dane medium stosuje. Środki nie mogą bowiem determinować celu, a fascynacja techniką nie może zdominować celów nauczania. Zakładając więc wprowadzenie określonych elementów (cyklu lekcji, projektu) z wykorzystaniem technologii informacyjnych nauczyciel musi zadbać o spójność przeprowadzanych działań z programem nauczania. Powinien również upewnić się, czy uczniowie posiadają umiejętności techniczne niezbędne do przeprowadzenia zamierzonych działań. Należy zaznaczyć, że w nauczaniu języka niemieckiego osób niezaawansowanych, które uczą się tego języka poza krajami niemieckojęzycznymi, może być mowa jedynie o bardzo ograniczonej samodzielności. W nauczaniu języka niemieckiego (jak też i innych języków obcych) niezbędne jest dalekoidące ukierunkowanie i pomoc ze strony nauczyciela. Dotyczy to między innymi doboru tekstów do czytania, odpowiedniego ich zdydaktyzowania, pisania tj. formułowania zdań, krótkich notatek, wypunktowywania najważniejszych informacji, pisania prostych listów, itp. W nauczaniu języka obcego osób początkujących szczególne znaczenie mają ćwiczenia utrwalające. W sieci znajdują się specjalne strony służące nauce i nauczaniu zawierające tego typu ćwiczenia. Przybierają one różne formy, np.: krzyżówki, gry językowe, testy wyboru. Andreas Westhofen proponuje następujący PODZIAŁ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 4 : 1. Interaktywne ćwiczenia online, których wyróżnikiem jest ogólnoświatowa dostępność. Tego typu ćwiczenia mogą być również samodzielnie tworzone przez uczniów z wykorzystaniem np. języka JavaScript. Łatwo można stworzyć je korzystając z popularnego programu Hot Potatoes, którego w nie komercyjnych celach można używać bezpłatnie. 2. Audio-wizualne ćwiczenia online służące kształceniu rozumienia ze słuchu i ćwiczeniu spostrzegawczości. Stanowią połączenie ćwiczeń online z nagraniami audio lub wideo. 3. Odnośniki zdydaktyzowane. Punkt wyjścia stanowi strona WWW bądź materiały do wydrukowania (np. pliki.pdf,.doc) zawierające adresy URL (odnośniki, linki) do materiałów autentycznych, jak też wskazówki i ćwiczenia do wykonania w oparciu o te materiały. Materiały autentyczne jakie można wykorzystać, to między innymi: grafika, zdjęcia, rysunki, pliki audio i wideo, komiksy, plany miast, plany komunikacji miejskiej, statystyki, teksty piosenek, teksty literackie, teksty fachowe artykuły prasowe, księgi gości, czaty, strony oferujące wysyłanie kartek z pozdrowieniami za pomocą poczty , wysyłanie zapytań za pomocą 4 Westhofen A., Typologie von WWW-Übungsmaterialien im Bereich Deutsch als Fremdsprache, Fachtagung Internet im Unterricht Deutsch als Fremdsprache

9 poczty bądź formularzy online do instytucji, grup muzycznych, itp. 4. Zintegrowane ćwiczenia online stanowią połączenie określonego zadania z komponentem online (np.: formularz kontaktowy, ankieta online, autoresponder) lub usługą sieciową (np. adres ). 5. Poszukiwania w sieci Web stanowią najczęściej wykorzystywaną formę ćwiczeń online 5. Niestety możliwość zastosowania tego typu ćwiczeń w nauczaniu osób początkujących jest znacznie ograniczona. Można wyróżnić nakierowane i dowolne sposoby poszukiwania informacji. Przeszukiwanie nakierowane zachodzi, gdy uczący się ma do dyspozycji adresy stron WWW, listy odnośników z katalogów lub innych źródeł. Dowolne przeszukiwanie sieci wymaga od uczącego się większej kompetencji medialnej, bowiem uczący się musi korzystać jedynie z wyszukiwarek, ewentualnie samodzielnie szukać określonych kwestii w katalogach. Stopień trudności przeprowadzanego wyszukiwania zależy również od rodzaju problemu. Dużo trudniej szukać materiałów związanych z problemami (pytaniami) otwartymi (tzn. gdy możliwe są różne odpowiedzi), niż w przypadku pytań (kwestii) zamkniętych, gdzie na dane pytanie istnieje tylko jedna odpowiedź. Przy przeszukiwaniu niemieckojęzycznej części Internetu przydatna jest wiedza o możliwości zamiany liter, które występują tylko w języku niemieckim: ü ue, ö oe, ä ae, ß ss. 6. Bazujące na sieci Web ćwiczenia symulacyjne mogą dotyczyć np. zakupów, rezerwacji biletów, planowania podróży, poszukiwania mieszkania itp. Pomimo, iż Internet oferuje całe mnóstwo różnych materiałów, problemem jest znalezienie materiałów odpowiednio dopasowanych dla osób początkujących. Pomocą służyć mogą dostępne w sieci materiały stanowiące oferty uzupełniające związane z określonymi podręcznikami. Dla osób początkujących najciekawsze są oczywiście te związane z podręcznikami dla osób niezaawansowanych. Bardzo ciekawą propozycją w tym zakresie jest uzupełniająca oferta internetowa na stronie WSZ PWN do podręcznika Netz. Nauczyciel może też samodzielnie tworzyć adekwatne do potrzeb swoich uczniów ćwiczenia w formie stron WWW. Również sami uczniowie mogą spróbować swoich sił, wykorzystując chociażby program Hot Potatoes ułatwiający układanie ćwiczeń i testów. Zagadki i puzzle można tworzyć online wykorzystując stronę Atrakcyjny wygląd ćwiczeń uzyska się przez dodanie małych obrazków (clipartów), do których łatwo dotrzeć za pomocą wyszukiwarek. Istnieje też oczywiście możliwość wykorzystania materiałów autentycznych, lecz trzeba pamiętać o tym, iż większość materiałów dostępnych w Internecie przed użyciem podczas lekcji musi zostać zdydaktyzowana. Nauczyciel musi 5 Tamże. 9

10 wiedzieć, co chce osiągnąć za pomocą określonego materiału i przygotować ćwiczenia z nim związane. Można zaryzykować stwierdzenie, iż strony WWW tworzą największą multimedialną bibliotekę świata. Problemem jest jedynie dyskusyjna wartość niektórych stron i serwisów. Przy wyszukiwaniu informacji najbezpieczniej jest korzystać z materiałów, które wytworzone zostały przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, uczelnie i szkoły, wydawnictwa, firmy edukacyjne oraz redakcje gazet i czasopism. Zagrożenia związane z wolnością słowa i anonimowością w Internecie, w tym w szczególności umieszczaniu w nim treści o problematycznej wartości, a nawet wręcz zagrażających prawidłowemu rozwojowi osobowemu uczniów, wymuszają tworzenie w sieci odpowiedniego systemu dydaktycznej nawigacji. Pomocą może służyć szkolna strona WWW z materiałami wspomagającymi nauczanie opracowywanymi przez nauczycieli. Tego typu materiały dotyczące języka niemieckiego opracowane przez autora artykułu można znaleźć na stronie w dziale język niemiecki. Takie podejście umożliwia nauczycielowi również adekwatny dobór i porządkowanie treści dydaktycznych w celu ułatwienia przyswajania danych treści przez uczniów i łatwiejszego ich zapamiętywania. Dobre przygotowanie zajęć przy wykorzystaniu Internetu jest więc dość pracochłonne. Nie zawsze istnieje możliwość korzystania na lekcji z Internetu. W takim przypadku można zadać dla chętnych zadanie domowe stanowiące uzupełnienie i rozszerzenie tematu omawianego podczas lekcji, a jednocześnie dające możliwość pożytecznego spędzenia wolnego czasu. Zadanie to uczący się mogą wykonać według sprecyzowanego schematu narzucającego konieczność posługiwania się technologiami informacyjnymi, np.: 1. Korzystając z wybranych wyszukiwarek internetowych znaleźć określone informacje potrzebne do wykonania zadania. 2. Korzystając z wybranego przez siebie programu (lub programów) uporządkować znalezione informacje i przedstawić je w sposób przejrzysty dla innych osób uczących się języka (np. dla danej grupy, klasy). Można oczywiście też sprecyzować formę uporządkowania informacji, np. tabela, zdjęcia z komentarzem, notatka. 3. Przesłać opracowany materiał pocztą elektroniczną swojemu nauczycielowi. Internet jako narzędzie pracy nauczyciela języka niemieckiego Internet stanowi narzędzie przydatne nauczycielowi w jego rozwoju zawodowym. Nauczyciele przygotowując lekcje mogą wykorzystać strony WWW, a w szczególności elektroniczne poradniki wraz z gotowymi testami i wzorami lekcji stanowiące często integralną cześć portali językowych i edukacyjnych, takich jak: - Instytut Goethego 10

11 Portal Lehrer online - Portal Deutsch als Fremdsprache - Projekt Dafnord Portal DaF forum pomysłów związanych z nauczaniem. Można skorzystać z abonamentu elektronicznych czasopism zajmujących się problemami nauczania z wykorzystaniem Internetu, np.: der die DaF online, Online-Zeitschrift "MedienPädagogik", "Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht". Pomocą w wyszukiwaniu informacji służyć mogą niemieckojęzyczne wyszukiwarki, np.: i katalogi stron, np.: Ciekawą wyszukiwarką ułatwiającą poszukiwania fachowych artykułów jest Ułatwia ona znajdowanie książek, artykułów naukowych, dokumentów technicznych, czasopism fachowych i literatury związanej z badaniami i nauką. Wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie ok. 40 niemieckich dzienników z bieżącego dnia (brak wglądu w numery archiwalne). Dzięki temu można np. porównywać artykuły na ten sam temat z różnych gazet i uzyskać bardzo ciekawy i aktualny materiał do ćwiczeń leksykalnych. Nie zawsze też istnieje techniczna możliwość korzystania z Internetu na lekcji. Wielu nauczycieli zdanych jest na wyszukiwanie odpowiednich materiałów przed lekcją (samodzielnie lub przy pomocy uczniów), a następnie drukowanie ich lub nagrywanie celem wykorzystania w trakcie zajęć. Wykorzystanie komputera i Internetu sprawia, że zmienia się rola nauczyciela, który nie jest już przede wszystkim osobą przekazującą wiedzę, ale staje się bardziej doradcą w nauce. Tym niemniej nie samo zastosowanie komputera lecz właśnie praca dydaktyczna nauczyciela stanowi jeden z najistotniejszych czynników warunkujących efektywność procesu nauczania. Internet więc nie zastąpi nauczyciela, ale właściwie przez niego wykorzystany może stanowić cenną pomoc w nauczaniu. Zakończenie Podsumowując należy stwierdzić, iż Internet stosowany w nauczaniu języka niemieckiego osób początkujących może stanowić istotne wsparcie procesu nauczania i uczenia się. Odpowiednie wykorzystanie usług internetowych na lekcji języka niemieckiego daje szansę jej uzupełnienia i wzbogacenia. Komputer musi być jednak racjonalnie wykorzystywany i postrzegany nie jako ciekawostka techniczna lecz jako pomoc w kształceniu umiejętności posługiwania się językiem obcym jako środkiem komunikacji. 11

12 LITERATURA: 1. Bryła R., Wybrane metody aktywizujące i ich zastosowanie w praktyce szkolnej, [w:] Edukacja Nr 3 (71) 2000, s Czajkowski M., ABC... Internet Explorera 5.0, Wydawnictwo Edition 2000, Kraków 2000, 3. Endt E., Wie man Puzzles und Rätsel für den frühen Fremdsprachenunterricht herstellt, [in:] Hallo Deutschlehrer 2003 (17), s Gajek E., Komputery w nauczaniu języków obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Heyd G., Deutsch lehren, Diesterweg, Frankfurt am Main Meyer H., UnterrichtsMethoden - I:Theorieband, Cornelsen Verlag Scriptor, Frankfurt am Main Westhofen A., Typologie von WWW-Übungsmaterialien im Bereich Deutsch als Fremdsprache, Fachtagung Internet im Unterricht Deutsch als Fremdsprache

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Developing elearning in Dialogue

Developing elearning in Dialogue Developing elearning in Dialogue Podręcznik dla twórców Model dobrych praktyk do adaptacji i przystosowania do lokalnych warunków kursów e-learningowych dla MŚP Authors Editors Research Coordination Roland

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW Dorota Janczak Ewa Kędracka Małgorzata Rostkowska Wprowadzenie dlaczego TIK w projekcie gimnazjalnym?... 3

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo