WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH"

Transkrypt

1 Janusz Gałasiewicz WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH Wstęp Nie sposób dzisiaj wyobrazić sobie kształcenia bez komputera. Wydawnictwa, przemysł, producenci sprzętu i programów komputerowych oferują różne możliwości kształcenia z wykorzystaniem Internetu, CD-ROMów, programów i gier komputerowych. Politycy i naukowcy postulują ułatwienie dostępu do sieci dla każdego. Również sami uczniowie chcą uczyć się o Internecie i z wykorzystaniem Internetu. Technologie informacyjne znalazły swoje zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie, a dostęp do Internetu postrzegany jest jako sposób na wyrównywanie szans w dotarciu do wielu dóbr także pracy. Dostęp do Internetu w szkole postrzegany jest jako jeden ze wskaźników nowoczesności realizowanego w niej procesu dydaktycznego. Waga nauczania informatyki i technologii informacyjnych podkreślana jest w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a dydaktyki przedmiotowe stopniowo w coraz większym stopniu włączają technologie informacyjne do swoich środków i narzędzi. Internet i usługi z nim związane INTERNET jest ogólnoświatową siecią komputerową łączącą w jedną całość niezliczone ilości mniejszych sieci (lokalnych, miejskich, prywatnych, itp.). Podstawowym jego przeznaczeniem jest udostępnianie olbrzymich zasobów wiedzy zgromadzonej na całym świecie, jak też umożliwienie ludziom kontaktu ponad granicami państwowymi. 1 Każdy użytkownik Internetu ma możliwość jego współtworzenia i wzbogacania, np. tworząc własne strony internetowe. W sieci Internet dostępne są USŁUGI służące określonym celom. Należą do nich między innymi: WWW (World Wide Web), poczta elektroniczna, FTP, Usenet. Poczta elektroniczna ( ) jest usługą umożliwiającą wysyłanie listów do innych użytkowników Internetu. można wykorzystać do zaprenumerowania elektronicznych czasopism internetowych, wpisując się na określoną listę mailingową. Można korzystać również z list dyskusyjnych, dzięki którym wiadomość napisana przez jedną osobę zostaje automatycznie rozesłana do wszystkich członków listy. Grupy dyskusyjne Usenet umożliwiają anonimowe dzielenie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi różnych zainteresowań i form działalności, prze- 1 Czajkowski M., ABC... Internet Explorera 5.0, Wydawnictwo Edition 2000, Kraków 2000, str.13 1

2 kazywanie informacji i opinii, dyskutowanie i polemizowanie. Grupy dyskusyjne to szczególnie ciekawe miejsca dla hobbystów, specjalistów z różnych dziedzin oraz osób pragnących znaleźć rozwiązanie konkretnego problemu. Serwerem polskiego Usenetu jest news.tpi.pl. Grupy dyskusyjne można także czytać za pośrednictwem niektórych stron internetowych. Protokół FTP umożliwia pobieranie plików (programy, dokumenty), jakie bezpłatnie udostępniają archiwa sieciowe. FTP stosowane jest również do publikowania stron WWW w Internecie (przesyłania dokumentów HTML oraz innych plików na serwer internetowy). IRC jest narzędziem do prowadzenia pisanych rozmów. Wiele osób woli odwiedzać portale internetowe, by rozmawiać w czasie rzeczywistym na tamtejszych czatach. Poszczególne czaty dotyczą zwykle określonego tematu, co pozwala lepiej uporządkować rozmowę. Przekazywaniu informacji w czasie rzeczywistym służą również pagery, tj. programy takie jak Gadu-Gadu czy Yahoo Messanger. Telefonia internetowa oferuje możliwość taniej rozmowy z innym użytkownikiem Internetu, nawet jeśli on znajduje się bardzo daleko. Najpopularniejszym elementem Internetu jest World Wide Web. Strony WWW dzięki linkom łączą całą Sieć w wielki system dostępu do informacji. Rozwój kompetencji komunikacyjnej jako główny cel nauczania języka obcego Głównym celem nauczania języka obcego jest rozwój zdolności komunikowania się. Uczący się ma więc nabyć umiejętność posługiwania się językiem jako środkiem komunikacji. G. Heyd zauważa, iż kompetencja komunikacyjna obejmuje kompetencję językową, treściowo-kognitywną, jak też socjalno-afektywną. 2 Kompetencja treściowo-kognitywna to znajomość elementów i struktur obcej kultury i kraju, podobieństw i różnic pomiędzy kulturą własnego kraju, a obcą. Kompetencja socjalno-afektywna jest związana z postawami wobec danego kraju i jego kultury, z takimi wartościami jak tolerancja i otwartość, rozwój własnej osobowości, jak też z socjalną odpowiedzialnością. Kompetencja językowa odnosi się do środków obcego języka, które są konieczne do kontaktu z rodzimymi użytkownikami danego języka. Opanowanie języka składa się z opanowania wielu aspektów częściowych, do których należą: słownictwo, struktury gramatyczne, intencje językowe (środki językowe, za pomocą których wyrażane są określone zamiary), sytuacje komunikacyjne, pozajęzykowe (gesty, mimika) i parajęzykowe (wymowa, akcent) środki wyrazu, sprawności językowe, takie jak rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie. 3 2 G. Heyd, Deutsch lehren, Diesterweg, Frankfurt am Main 1991, s.41 3 H. Meyer, UnterrichtsMethoden - I:Theorieband, Cornelsen Verlag Scriptor, Frankfurt am Main 1994, s.105 2

3 Specyfika nauczania języka niemieckiego osób początkujących Ponieważ proces uczenia się przebiega poprzez określone stopnie umiejętności, należy uwzględniać RÓŻNICE MIĘDZY POCZĄTKUJĄCYMI, A ZAAWANSOWANYMI. W nauczaniu języka osób niezaawansowanych należy stosować daleko idące sterowanie przebiegiem nauki poprzez stawianie zadań. Często zdarza się, iż uczący się nie mają doświadczenia w nauce języka obcego, muszą więc opanować również określone techniki uczenia się. Istotne różnice w sposobie uczenia się języka obcego determinowane są również przez wiek. Ćwiczenia mające (do pewnego stopnia) charakter zabawy lub konkursu są szczególnie efektywne u dzieci. Młodzież, a przede wszystkim dorośli oczekują świadomego uczenia się, u małych dzieci dominuje natomiast nauka pamięciowa. Dla podniesienia efektywności nauczania należy również uwzględnić potrzeby i zainteresowania uczących się, ich doświadczenie i umiejętności, jak też warunki techniczne miejsca pracy. Efektem musi być dalece posunięta indywidualizacja nauczania. Wymagania te bardzo dobrze spełniają metody aktywne, takie jak na przykład metoda projektu. W tym zakresie komputer i Internet otwierają nowe, dużo szersze możliwości. Nauczanie osób początkujących wymaga przygotowania odpowiednio dopasowanych materiałów. Wymaga ono nie tyle wielu wyjaśnień, ile zastosowania prostych ćwiczeń, dających uczącym się satysfakcję. Walory Internetu jako narzędzia edukacyjnego i zagrożenia z nim związane Komputer z dostępem do Internetu jest postrzegany przez jednych jako nowa, doskonalsza pomoc dydaktyczna, przez innych natomiast jako zupełnie nowa jakość stojąca niejako obok ucznia i nauczyciela, ich możliwości i potrzeb edukacyjnych. Do WALORÓW komputera z dostępem do Internetu jako narzędzia edukacyjnego zaliczyć można: - umożliwia dostęp do bogatych zasobów sieci w tym do autentycznych materiałów obcojęzycznych, daje możliwość wykonywania różnych operacji wyszukiwania informacji, - przybliża rzeczywistość krajów nauczanego języka poprzez dostęp do bieżących informacji, - umożliwia większe otwarcie się na kulturę krajów niemieckojęzycznych (i innych), - oferuje uczącym się nowe możliwości kontaktu językowego i wykorzystania języka obcego w rzeczywistej (nie symulowanej) komunikacji, - umożliwia wymianę poglądów z różnymi ludźmi, 3

4 - umożliwia ćwiczenie poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów, a nie tylko ich symulacji, - jest narzędziem współpracy oddalonych od siebie ludzi zajmujących się różnymi projektami, - odpowiednio wykorzystany wspiera kreatywność i kształci umiejętność współpracy uczniów, - wspiera samodzielne działanie i autonomię uczącego się, - przyczynia się do urozmaicenia zajęć i zwiększenia ich atrakcyjności, - umożliwia wykorzystanie przekazu multimedialnego, (tj. połączenia różnych form przekazu, takich jak tekst, dźwięk, film, obraz, ruchoma grafika), który aktywuje wszystkie kanały percepcyjne ułatwiając przyswajanie języka, - daje możliwość publikowania własnych materiałów, zaprezentowania osiągnięć uczniów, - przyczynia się do zredukowania zahamowań i stresu uczniów, - umożliwia zarówno uczenie się rozumiane jako trening ćwiczenia (behavioryzm), jak też uczenie się jako odkrywanie (kognitywizm), - umożliwia kształcenie i pogłębianie kompetencji medialnej. Niewłaściwe użycie środków informatycznych w procesie kształcenia może nieść ze sobą również ZJAWISKA NEGATYWNE, takie jak: - nadmiar źródeł informacji oraz związane z nim trudności w selekcji informacji i ich krytycznej ocenie (uczeń nie zawsze jest w stanie ocenić, czy to co znalazł w Internecie, jest poprawne), - dostęp do niekontrolowanych, często wątpliwej wartości lub wręcz nieetycznych treści, - brak kontaktu z książką, - uzależnienie od techniki, - negatywne skutki zdrowotne, - zerwanie więzi międzyludzkich bezpośredni kontakt twarzą w twarz zajmuje wirtualna rzeczywistość. Problemem mogą być również częste zmiany adresów stron WWW, co utrudnia dotarcie do określonych informacji (przebudowa strony, zmiana domeny, problemy z serwerem, usunięcie strony). Wprowadzenie w szkole nauczania wspomaganego komputerowo wymaga niejednokrotnie pokonania wielu TRUDNOŚCI, takich jak: - brak odpowiedniej liczby komputerów, - brak adekwatnych, tj. powiązanych z materiałem nauczania programów komputerowych, - trudności z dostępem do pracowni komputerowych, - trudności z uzyskaniem stałego dostępu do Internetu, - przywiązywanie zbyt dużej wagi do wiedzy faktograficznej, - przeładowane programy nauczania i związany z tym brak czasu na dodatkowe lekcje w pracowni w ramach danego przedmiotu. 4

5 Internet ma niewątpliwe wady, lecz nie oznacza to, że należy z tego powodu zrezygnować z jego używania. Nie sposób dzisiaj nie kształcić kompetencji medialnej u dzieci i młodzieży. Niewątpliwie wyjaśnianie jest skuteczniejsze niż zakazy. Korzystanie z sieci komputerowej Internet musi więc łączyć się z nauką: - umiejętności korzystania ze środków informatycznych, - kształtowania krytycyzmu wobec dostępnych informacji, - przygotowania do poszukiwania wiedzy. Możliwości wykorzystania usług internetowych w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej Połączenie komputera poprzez sieć Internet z dodatkowymi źródłami danych umożliwia znaczne poszerzenie możliwości jego zastosowań. Dzięki komputerowi uczący się ma do dyspozycji różnorodne środki wspierające uczenie się. Internet może służyć wspieraniu rozwoju kompetencji komunikacyjnej, ponieważ oferuje wiele usług do wykorzystania zarówno podczas lekcji, jak i w ramach zadań domowych oraz samokształcenia. ASPEKT JĘZYKA słownictwo parajęzykowe środki wyrazu PRZYKŁADY USŁUG INTERNETOWYCH POMOCNYCH W NAUCE WWW: - słowniki tematyczne online, - ćwiczenia leksykalne online (krzyżówki, puzzle, testy z lukami, ćwiczenia wielokrotnego wyboru, itp.), - inne materiały (np. fotografie, zabawy i gry językowe online, materiały w formie plików *.doc, *.pdf, itp.), FTP: - programy do nauki języków obcych, np. program Clic 3.0 do samodzielnego układania ćwiczeń i testów. - wskazówki dotyczące wymowy, - ćwiczenia fonetyczne, UWAGI 5

6 czytanie ze zrozumieniem struktury gramatyczne - sieć WWW zawierająca teksty autentyczne, informacje kulturoznawcze, czasopisma, teksty piosenek, itp., - listy elektroniczne , - grupy dyskusyjne, - słowniki online i tłumacze, WWW: - gramatyki online, - ćwiczenia gramatyczne online, ftp: - darmowe programy komputerowe do ściągnięcia, np. Hot Potatoes pisanie - opracowanie strony WWW w języku obcym, np. Meine Seite przedstawienie siebie, swojej rodziny, zainteresowań, itp. - strony oferujące wysyłanie kartek z pozdrowieniami za pomocą poczty elektronicznej, - projekty internetowe, np. Dafnord E-Journal (artykuł, list prywatny, list czytelnika, pamiętnik, opowiadanie) - korespondencja za pomocą poczty (list prywatny, list czytelnika), - międzynarodowe chatrooms, - uczestniczenie w obcojęzycznych listach i grupach dyskusyjnych, intencje językowe - ćwiczenia dialogowe, Internet umożliwia dodatkowo (i wymaga!) kształtowanie umiejętności oceny wiarygodności oraz oceny merytorycznej różnych źródeł informacji w celu wyciągania wniosków. Komputer umożliwia dostosowanie tempa pracy do indywidualnych potrzeb ucznia. Ma miejsce autentyczna komunikacja, jak też kształtowanie umiejętności: - wyboru i wykorzystania narzędzi elektronicznych w celu komunikowania się, - analizowania różnych źródeł informacji i odpowiadania na nie w odpowiedniej konwencji, - tworzenia materiałów (zbierania i opracowywania danych), - samodzielnego uczenia się. 6

7 sytuacje komunikacyjne - międzynarodowe chatrooms, - wymiana elektronicznej korespondencji z uczącymi się języka niemieckiego w innych państwach, mówienie - realizacja projektów owych w grupach stwarza potrzebę koordynacji, wymiany informacji wewnątrz grupy i pomiędzy grupami, - bodźcem do rozmowy mogą być: fotografie, mapy, plany miast, rozkłady komunikacji miejskiej, oferty sklepów online, - przeprowadzanie rozmów głosowych wieloosobowych, rozumienie ze słuchu - audiowizualne ćwiczenia online, - audycje radiowe i telewizyjne, - nagrania dźwiękowe, np. piosenki, sekwencje wideo, Internet oferuje możliwość wykorzystania umiejętności językowych w realnych sytuacjach komunikacyjnych. Uczący się mogą bezpośrednio komunikować się z innymi osobami uczącymi się tego samego języka na całym świecie 24 godziny na dobę, zarówno w szkole, pracy czy w domu. Projekty internetowe i praca w grupach dają możliwość indywidualizacji zadań, kształcenia umiejętności pracy w grupie i budowania partnerstwa. Internet jest również bogatym źródłem informacji z zakresu kulturoznawstwa. Oferuje możliwość znalezienia w ciągu kilku minut dużej ilości informacji na temat kultury, zwyczajów, geografii, historii, życia codziennego, sztuki kraju nauczanego języka, na dotarcie do których dawniej trzeba było poświęcić wiele dni. Informacje te są zawsze aktualne, a przeważnie również przedstawione w atrakcyjnej formie. W sieci są dostępne również kursy językowe online stanowiące całościowe oferty. Korzystanie z usług internetowych jako element scenariusza lekcji języka niemieckiego Korzystanie z usług internetowych podczas lekcji nie powinno mieć charakteru ciekawostki informatycznej, lecz potrzebne jest takie zorganizowanie 7

8 zajęć z wykorzystaniem sieci, by stanowiły one naturalne i logiczne uzupełnienie tradycyjnych ćwiczeń językowych. Tak jak w przypadku wszystkich innych mediów decydujące dla efektywności nauczania nie jest samo ich wykorzystanie, lecz to kiedy, gdzie, jak i ile się dane medium stosuje. Środki nie mogą bowiem determinować celu, a fascynacja techniką nie może zdominować celów nauczania. Zakładając więc wprowadzenie określonych elementów (cyklu lekcji, projektu) z wykorzystaniem technologii informacyjnych nauczyciel musi zadbać o spójność przeprowadzanych działań z programem nauczania. Powinien również upewnić się, czy uczniowie posiadają umiejętności techniczne niezbędne do przeprowadzenia zamierzonych działań. Należy zaznaczyć, że w nauczaniu języka niemieckiego osób niezaawansowanych, które uczą się tego języka poza krajami niemieckojęzycznymi, może być mowa jedynie o bardzo ograniczonej samodzielności. W nauczaniu języka niemieckiego (jak też i innych języków obcych) niezbędne jest dalekoidące ukierunkowanie i pomoc ze strony nauczyciela. Dotyczy to między innymi doboru tekstów do czytania, odpowiedniego ich zdydaktyzowania, pisania tj. formułowania zdań, krótkich notatek, wypunktowywania najważniejszych informacji, pisania prostych listów, itp. W nauczaniu języka obcego osób początkujących szczególne znaczenie mają ćwiczenia utrwalające. W sieci znajdują się specjalne strony służące nauce i nauczaniu zawierające tego typu ćwiczenia. Przybierają one różne formy, np.: krzyżówki, gry językowe, testy wyboru. Andreas Westhofen proponuje następujący PODZIAŁ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 4 : 1. Interaktywne ćwiczenia online, których wyróżnikiem jest ogólnoświatowa dostępność. Tego typu ćwiczenia mogą być również samodzielnie tworzone przez uczniów z wykorzystaniem np. języka JavaScript. Łatwo można stworzyć je korzystając z popularnego programu Hot Potatoes, którego w nie komercyjnych celach można używać bezpłatnie. 2. Audio-wizualne ćwiczenia online służące kształceniu rozumienia ze słuchu i ćwiczeniu spostrzegawczości. Stanowią połączenie ćwiczeń online z nagraniami audio lub wideo. 3. Odnośniki zdydaktyzowane. Punkt wyjścia stanowi strona WWW bądź materiały do wydrukowania (np. pliki.pdf,.doc) zawierające adresy URL (odnośniki, linki) do materiałów autentycznych, jak też wskazówki i ćwiczenia do wykonania w oparciu o te materiały. Materiały autentyczne jakie można wykorzystać, to między innymi: grafika, zdjęcia, rysunki, pliki audio i wideo, komiksy, plany miast, plany komunikacji miejskiej, statystyki, teksty piosenek, teksty literackie, teksty fachowe artykuły prasowe, księgi gości, czaty, strony oferujące wysyłanie kartek z pozdrowieniami za pomocą poczty , wysyłanie zapytań za pomocą 4 Westhofen A., Typologie von WWW-Übungsmaterialien im Bereich Deutsch als Fremdsprache, Fachtagung Internet im Unterricht Deutsch als Fremdsprache

9 poczty bądź formularzy online do instytucji, grup muzycznych, itp. 4. Zintegrowane ćwiczenia online stanowią połączenie określonego zadania z komponentem online (np.: formularz kontaktowy, ankieta online, autoresponder) lub usługą sieciową (np. adres ). 5. Poszukiwania w sieci Web stanowią najczęściej wykorzystywaną formę ćwiczeń online 5. Niestety możliwość zastosowania tego typu ćwiczeń w nauczaniu osób początkujących jest znacznie ograniczona. Można wyróżnić nakierowane i dowolne sposoby poszukiwania informacji. Przeszukiwanie nakierowane zachodzi, gdy uczący się ma do dyspozycji adresy stron WWW, listy odnośników z katalogów lub innych źródeł. Dowolne przeszukiwanie sieci wymaga od uczącego się większej kompetencji medialnej, bowiem uczący się musi korzystać jedynie z wyszukiwarek, ewentualnie samodzielnie szukać określonych kwestii w katalogach. Stopień trudności przeprowadzanego wyszukiwania zależy również od rodzaju problemu. Dużo trudniej szukać materiałów związanych z problemami (pytaniami) otwartymi (tzn. gdy możliwe są różne odpowiedzi), niż w przypadku pytań (kwestii) zamkniętych, gdzie na dane pytanie istnieje tylko jedna odpowiedź. Przy przeszukiwaniu niemieckojęzycznej części Internetu przydatna jest wiedza o możliwości zamiany liter, które występują tylko w języku niemieckim: ü ue, ö oe, ä ae, ß ss. 6. Bazujące na sieci Web ćwiczenia symulacyjne mogą dotyczyć np. zakupów, rezerwacji biletów, planowania podróży, poszukiwania mieszkania itp. Pomimo, iż Internet oferuje całe mnóstwo różnych materiałów, problemem jest znalezienie materiałów odpowiednio dopasowanych dla osób początkujących. Pomocą służyć mogą dostępne w sieci materiały stanowiące oferty uzupełniające związane z określonymi podręcznikami. Dla osób początkujących najciekawsze są oczywiście te związane z podręcznikami dla osób niezaawansowanych. Bardzo ciekawą propozycją w tym zakresie jest uzupełniająca oferta internetowa na stronie WSZ PWN do podręcznika Netz. Nauczyciel może też samodzielnie tworzyć adekwatne do potrzeb swoich uczniów ćwiczenia w formie stron WWW. Również sami uczniowie mogą spróbować swoich sił, wykorzystując chociażby program Hot Potatoes ułatwiający układanie ćwiczeń i testów. Zagadki i puzzle można tworzyć online wykorzystując stronę Atrakcyjny wygląd ćwiczeń uzyska się przez dodanie małych obrazków (clipartów), do których łatwo dotrzeć za pomocą wyszukiwarek. Istnieje też oczywiście możliwość wykorzystania materiałów autentycznych, lecz trzeba pamiętać o tym, iż większość materiałów dostępnych w Internecie przed użyciem podczas lekcji musi zostać zdydaktyzowana. Nauczyciel musi 5 Tamże. 9

10 wiedzieć, co chce osiągnąć za pomocą określonego materiału i przygotować ćwiczenia z nim związane. Można zaryzykować stwierdzenie, iż strony WWW tworzą największą multimedialną bibliotekę świata. Problemem jest jedynie dyskusyjna wartość niektórych stron i serwisów. Przy wyszukiwaniu informacji najbezpieczniej jest korzystać z materiałów, które wytworzone zostały przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, uczelnie i szkoły, wydawnictwa, firmy edukacyjne oraz redakcje gazet i czasopism. Zagrożenia związane z wolnością słowa i anonimowością w Internecie, w tym w szczególności umieszczaniu w nim treści o problematycznej wartości, a nawet wręcz zagrażających prawidłowemu rozwojowi osobowemu uczniów, wymuszają tworzenie w sieci odpowiedniego systemu dydaktycznej nawigacji. Pomocą może służyć szkolna strona WWW z materiałami wspomagającymi nauczanie opracowywanymi przez nauczycieli. Tego typu materiały dotyczące języka niemieckiego opracowane przez autora artykułu można znaleźć na stronie w dziale język niemiecki. Takie podejście umożliwia nauczycielowi również adekwatny dobór i porządkowanie treści dydaktycznych w celu ułatwienia przyswajania danych treści przez uczniów i łatwiejszego ich zapamiętywania. Dobre przygotowanie zajęć przy wykorzystaniu Internetu jest więc dość pracochłonne. Nie zawsze istnieje możliwość korzystania na lekcji z Internetu. W takim przypadku można zadać dla chętnych zadanie domowe stanowiące uzupełnienie i rozszerzenie tematu omawianego podczas lekcji, a jednocześnie dające możliwość pożytecznego spędzenia wolnego czasu. Zadanie to uczący się mogą wykonać według sprecyzowanego schematu narzucającego konieczność posługiwania się technologiami informacyjnymi, np.: 1. Korzystając z wybranych wyszukiwarek internetowych znaleźć określone informacje potrzebne do wykonania zadania. 2. Korzystając z wybranego przez siebie programu (lub programów) uporządkować znalezione informacje i przedstawić je w sposób przejrzysty dla innych osób uczących się języka (np. dla danej grupy, klasy). Można oczywiście też sprecyzować formę uporządkowania informacji, np. tabela, zdjęcia z komentarzem, notatka. 3. Przesłać opracowany materiał pocztą elektroniczną swojemu nauczycielowi. Internet jako narzędzie pracy nauczyciela języka niemieckiego Internet stanowi narzędzie przydatne nauczycielowi w jego rozwoju zawodowym. Nauczyciele przygotowując lekcje mogą wykorzystać strony WWW, a w szczególności elektroniczne poradniki wraz z gotowymi testami i wzorami lekcji stanowiące często integralną cześć portali językowych i edukacyjnych, takich jak: - Instytut Goethego 10

11 Portal Lehrer online - Portal Deutsch als Fremdsprache - Projekt Dafnord Portal DaF forum pomysłów związanych z nauczaniem. Można skorzystać z abonamentu elektronicznych czasopism zajmujących się problemami nauczania z wykorzystaniem Internetu, np.: der die DaF online, Online-Zeitschrift "MedienPädagogik", "Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht". Pomocą w wyszukiwaniu informacji służyć mogą niemieckojęzyczne wyszukiwarki, np.: i katalogi stron, np.: Ciekawą wyszukiwarką ułatwiającą poszukiwania fachowych artykułów jest Ułatwia ona znajdowanie książek, artykułów naukowych, dokumentów technicznych, czasopism fachowych i literatury związanej z badaniami i nauką. Wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie ok. 40 niemieckich dzienników z bieżącego dnia (brak wglądu w numery archiwalne). Dzięki temu można np. porównywać artykuły na ten sam temat z różnych gazet i uzyskać bardzo ciekawy i aktualny materiał do ćwiczeń leksykalnych. Nie zawsze też istnieje techniczna możliwość korzystania z Internetu na lekcji. Wielu nauczycieli zdanych jest na wyszukiwanie odpowiednich materiałów przed lekcją (samodzielnie lub przy pomocy uczniów), a następnie drukowanie ich lub nagrywanie celem wykorzystania w trakcie zajęć. Wykorzystanie komputera i Internetu sprawia, że zmienia się rola nauczyciela, który nie jest już przede wszystkim osobą przekazującą wiedzę, ale staje się bardziej doradcą w nauce. Tym niemniej nie samo zastosowanie komputera lecz właśnie praca dydaktyczna nauczyciela stanowi jeden z najistotniejszych czynników warunkujących efektywność procesu nauczania. Internet więc nie zastąpi nauczyciela, ale właściwie przez niego wykorzystany może stanowić cenną pomoc w nauczaniu. Zakończenie Podsumowując należy stwierdzić, iż Internet stosowany w nauczaniu języka niemieckiego osób początkujących może stanowić istotne wsparcie procesu nauczania i uczenia się. Odpowiednie wykorzystanie usług internetowych na lekcji języka niemieckiego daje szansę jej uzupełnienia i wzbogacenia. Komputer musi być jednak racjonalnie wykorzystywany i postrzegany nie jako ciekawostka techniczna lecz jako pomoc w kształceniu umiejętności posługiwania się językiem obcym jako środkiem komunikacji. 11

12 LITERATURA: 1. Bryła R., Wybrane metody aktywizujące i ich zastosowanie w praktyce szkolnej, [w:] Edukacja Nr 3 (71) 2000, s Czajkowski M., ABC... Internet Explorera 5.0, Wydawnictwo Edition 2000, Kraków 2000, 3. Endt E., Wie man Puzzles und Rätsel für den frühen Fremdsprachenunterricht herstellt, [in:] Hallo Deutschlehrer 2003 (17), s Gajek E., Komputery w nauczaniu języków obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Heyd G., Deutsch lehren, Diesterweg, Frankfurt am Main Meyer H., UnterrichtsMethoden - I:Theorieband, Cornelsen Verlag Scriptor, Frankfurt am Main Westhofen A., Typologie von WWW-Übungsmaterialien im Bereich Deutsch als Fremdsprache, Fachtagung Internet im Unterricht Deutsch als Fremdsprache

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z EXPEDITION DEUTSCH

SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z EXPEDITION DEUTSCH SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z EXPEDITION DEUTSCH Systematyczne przygotowanie do matury z Expedition Deutsch Seria Expedition Deutsch zapewnia systematyczne i skuteczne przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Dla: nauczycieli języka polskiego Cel: wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako języka obcego dzieci uczących się w polskiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH!

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH! ZMIANY w EGZAMINIE GIMNAZJALNYM a kurs DAS IST DEUTSCH! Główne zmiany w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 EGZAMIN będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu MSzW w Brzesku MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU. Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie

Sylabus przedmiotu MSzW w Brzesku MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU. Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie JEDNOSTKA MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU WYDZIAŁ Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie KIERUNEK Pedagogika specjalna, I rok, studia niestacjonarne STOPIEŃ (TYTUŁ) NAUKOWY mgr IMIĘ I NAZWISKO Izabela

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016

Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016 Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016 Zespół nauczycieli klas 0-III po przeanalizowaniu wyników sprawdzianu OBUT klasy III oraz wymianie doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane:

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane: Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego. Alicja Wojgienica

Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego. Alicja Wojgienica Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego Alicja Wojgienica Wśród zasobów można wyróżnić między innymi: portale tematyczne, słowniki, materiały do pobrania ze stron wydawnictw brytyjskich,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece?

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Cz. 3. Opracowanie programu zajęć Przygotowując program zajęć dla osób dorosłych możemy skorzystać z następujących zasad: Łączymy to,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM Cele oceniania w przedmiocie: diagnozowanie umiejętności ucznia, dostarczanie informacji o wynikach nauczania rodzicom, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI I. PODSTAWY PRAWNE Statut szkoły Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania II. CELE OCENIANA 1. Cele ogólne rozwój kompetencji językowych umożliwiających

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013

Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013 Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013 Jak to działa: Mózg badania wskazują, że inne partie mózgu uaktywniają się przy czytaniu tradycyjnych książek, inne przy czytaniu tych z nośników elektronicznych

Bardziej szczegółowo

3. Nauczyciel wyraża ocenę w skali od 1 do 6 (oceny na bieżąco wstawiane są do dziennika lekcyjnego).

3. Nauczyciel wyraża ocenę w skali od 1 do 6 (oceny na bieżąco wstawiane są do dziennika lekcyjnego). Przedmiotowe zasady oceniania dla II etapu kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach opracowane przez nauczycieli języków obcych. Cele oceniania: - kształtowanie pozytywnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM W podstawie programowej w nauczaniu zintegrowanym nie przewiduje się typowej informatyki, czy technologii informacyjnej, charakterystycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego integrowanie umiejętności językowych TREŚCI: Wykorzystanie gier i zabaw językowych w procesie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w Szkolnym Centrum Informacji

Zarządzanie informacją w Szkolnym Centrum Informacji 1 Anna Krawczuk anak@cen.bialystok.pl Zdzisław Babicz babicz@cen.bialystok.pl Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Zarządzanie informacją w Szkolnym Centrum Informacji Szybki postęp cywilizacyjny,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO

PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO Mgr inż. Piotr Majcherek Nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych Zespół Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie I. Charakterystyka programu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto odpowiedział na ankietę? Wśród 299 nauczycieli, którzy wypełnili ankiety uczy: 57,9% w klasie pierwszej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO

PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO Mgr inż. Piotr Majcherek Nauczyciel technologii informacyjnej Zespół Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie I. Charakterystyka programu Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Podział metod aktywizujących Metody uwzględniające wybór zadania i podejmowanie decyzji Metody uwzględniające poszukiwanie rozwiązań Metoda projektu

Podział metod aktywizujących Metody uwzględniające wybór zadania i podejmowanie decyzji Metody uwzględniające poszukiwanie rozwiązań Metoda projektu Metody aktywizujące Każda metoda może być realizowana jako aktywizująca bądź nie. Wszystko zależy od zachowania nauczyciela, który może określone reakcje ucznia wyzwolić lub zablokować. Rola nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod nauczyciela Szanowna/y Pani/e,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INNOWACJA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Cele innowacji Rozbudzanie motywacji do nauki języka angielskiego. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w języku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie 1. Uczeń: Uczeń: 2. Rozmowy i dyskusje w Internecie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady wymiany informacji w sieci Internet, zna portale internetowe oferujące usługę czatów, wie, w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA PSZCZEGÓLNE CENY SZKLNE Z JĘZYKA NEMECKEG DLA GRUP DSD W KLASACH cena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu,

Bardziej szczegółowo

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA Drogi Nauczycielu! Uczysz języka polskiego jako obcego, posiadasz bogatą wiedzę teoretyczną, ale w codziennej praktyce wciąż napotykasz na problemy, z którymi nie potrafisz sobie poradzić? Masz kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI 1.Przedmiotem oceny są: a) znajomość bardzo podstawowego zasobu środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych TYTUŁ PROGRAMU: Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK CELE OGÓLNE: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw. Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.pl Plan wystąpienia Jakie zmiany w nauczaniu przedmiotów informatycznych?

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Drodzy Nauczyciele, wspierając szkoły i placówki oświatowe w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU ROK SZKOLNY 2015/2016 Drodzy Nauczyciele, Wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym Hanna Łukasiewicz HaniaLukasiewicz@interia.pl. Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym "Technologia informacyjna może wspomagać i wzbogacać wszechstronny rozwój uczniów,

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum

Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Informatyka - zrozum i zaprogramuj komputer to aplikacja dedykowana młodszym użytkownikom komputera, a dokładnie młodzieży powyżej 10 roku życia

Informatyka - zrozum i zaprogramuj komputer to aplikacja dedykowana młodszym użytkownikom komputera, a dokładnie młodzieży powyżej 10 roku życia Informatyka - zrozum i zaprogramuj komputer to aplikacja dedykowana młodszym użytkownikom komputera, a dokładnie młodzieży powyżej 10 roku życia chcącym wiązać swoją przyszłość zawodową z komputerami.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji

Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji Ludzie mają nawyk zdobywania szeroko pojętej wiedzy, opanowują sztukę czytania, pisania. W podobnym zakresie powinni również zdobywać wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. PRACOWNIE KOMPUTEROWE 10 STANOWISK+ SERWER, OPROGRAMOWANIE, DOSTĘP DO INTERNETU WIEK

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjno Komunikacyjna -

Technologia Informacyjno Komunikacyjna - Technologia Informacyjno Komunikacyjna - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna opracowała: Anna Dagmara Pozierak nauczyciel-bibliotekarz CDN PBP w Pile Filia w Złotowie ABC czytam i piszę to portal dla

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach Wiadomym jest, iż nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy wygląda inaczej,

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie komputerowych programów dydaktycznych podczas lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej

Wykorzystanie komputerowych programów dydaktycznych podczas lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej LESZEK PAWLIKOWSKI Wykorzystanie komputerowych programów dydaktycznych podczas lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej Rozwój techniki, a w szczególności technik informacyjnych pociąga za sobą

Bardziej szczegółowo