ION Enterprise v6.0 Instrukcja obsługi interfejsu WEB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ION Enterprise v6.0 Instrukcja obsługi interfejsu WEB"

Transkrypt

1 ION Enterprise v6.0 Instrukcja obsługi interfejsu WEB Opracował: Grzegorz Bułat Dział Serwisu i Efektywności Energetycznej Schneider Electric Polska Sp. z o.o. ul. IłŜecka 24, Warszawa tel fax

2 ION Enterprise Instrukcja obsługi interfejsu WEB 2 Spis treści 1. Wprowadzenie Podłączenie do serwera i struktura aplikacji WEB Moduł WebReporter Generowanie raportu Subskrypcja raportu Charakterystyka raportów bazowych Interfejs graficzny WebReach Ekran Technologia Ekran SN-SM Ekran RGZx Interfejs urządzeń pomiarowych Historia zdarzeń... 13

3 ION Enterprise Instrukcja obsługi interfejsu WEB 3 1. Wprowadzenie Program ION Enterprise stanowi System Monitoringu, który słuŝy przede wszystkim do analizy jakości energii elektrycznej oraz kontroli zuŝycia mediów (energia elektryczna, woda, gaz, powietrze itp.). System moŝe takŝe obejmować animowany schemat rozdzielni elektrycznych z odzwierciedleniem stanów łączników, wyłączników, SZR, awarii oraz wizualizację innych prostych procesów takich jak oświetlenie i napędy elektryczne. Obsługa aplikacji ION Enterprise jest moŝliwa poprzez interfejs Vista dostępny z poziomu serwera lub poprzez sieć z poziomu dowolnego stanowiska komputerowego wyposaŝonego w przeglądarkę Internet Explorer w wersji 7 lub wyŝszej (niniejsza instrukcja opisuje drugi z wymienionych interfejsów). 2. Podłączenie do serwera i struktura aplikacji WEB Do nawiązania połączenia z aplikacją monitoringu niezbędna jest znajomość nazwy lub adresu IP komputera, na którym zainstalowano system ION Enterprise (parametry te są przydzielane przez administratora działu IT). W pasku adresu przeglądarki Internet Explorer naleŝy wpisać: /Web/ lub /Web/ Po nawiązaniu połączenia z serwerem zgłosi się okno logowania uŝytkownika. Jeśli na etapie budowy aplikacji nie przydzielono indywidualnych nazw uŝytkowników i haseł, to do zalogowania moŝna uŝyć domyślnego konta gościa: Name (nazwa uŝytkownika): guest Password (hasło): 0 KaŜda aplikacja WEB ION Enterprise jest podzielona funkcjonalnie na dwie części: WebReporter moduł raportów do generowania wykresów, tabel, porównań, analizy jakości energii i obliczania kosztów jej zuŝycia na podstawie danych zgromadzonych w bazie SQL. WebReach interfejs graficzny obejmujący ekrany synoptyczne rozdzielni i technologii oraz zapewniający dostęp do szczegółowych odczytów bieŝących on-line wszystkich punktów pomiarowych Przełączanie pomiędzy powyŝszymi modułami moŝliwe jest z poziomu kaŝdego okna aplikacji i odbywa się za pomocą przycisków, umieszczonych na górnym pasku.

4 ION Enterprise Instrukcja obsługi interfejsu WEB 4 3. Moduł WebReporter WebReporter jest częścią aplikacji ION Enterprise, która uruchamia się domyślnie po zalogowaniu do systemu. Dostęp do poszczególnych typów raportów jest moŝliwy za pomocą eksploratora umieszczonego w lewej części okna. KaŜda aplikacja ION Enterprise zawiera grupę Default Reports, która obejmuje zestaw raportów bazowych pełną listę przedstawiony na rysunku 1. Rys.1 Główne przyciski nawigacyjne oraz dostęp do raportów bazowych Niektóre z raportów mogą być uŝyte tylko jeśli do systemu są podłączone najbardziej zaawansowane przyrządy pomiarowe do grupy tej naleŝą raporty EN50160 (wymagany przynajmniej PM850) oraz raporty: 100ms, IEC , Power Quality wymagane zaawansowane analizatory z serii CM4xxx, ION7xxx, ION8xxx (zakres funkcji obsługiwanych przez poszczególne typy przyrządów dostępny jest na stronie: 3.1 Generowanie raportu PoniŜej zostanie przedstawiony proces tworzenia raportu na przykładzie Energy Cost Report. Po wybraniu raportu z listy, na ekranie pokaŝe się okno dialogowe do wprowadzenia następujących parametrów wejściowych.: nazwy punktu lub punktów pomiarowych, konfiguracja taryfy na zakup energii, okres raportowany.

5 ION Enterprise Instrukcja obsługi interfejsu WEB 5 W polu Title moŝna zmienić domyślny tytuł raportu. PoniŜej znajduje się link Select Sources, który wywołuje listę wyboru punktów pomiarowych (rys.2). Jeśli zostanie wybrany więcej niŝ 1 licznik energii, raport oprócz zuŝyć jednostkowych, będzie zawierał równieŝ sumę wszystkich wskazanych punktów. Rys.2 Wybór punktów pomiarowych Po wywołaniu funkcji Configure Rates na ekranie pojawi się kolejne okno dialogowe (rys.3). W sekcji Select Measuremets naleŝy wskazać, które ze wskazań liczników mają być uwzględniane w obliczaniu kosztu energii (kwh / kvarh / kvah / kw / kvar / KVA). Wybór poszczególnych parametrów powoduje aktywację odpowiednich kolumn w tabeli cen jednostkowych w sekcji nr 3. Raport o zuŝyciu energii moŝe być wygenerowany dla płaskiej stawki (ang. flat rate ) lub w rozbiciu na strefy czasowe wg schematu TOU Schedule z listy rozwijanej w części Select Billing Calculation naleŝy wybrać odpowiedni schemat podziału na podokresy. W części Set Rates naleŝy wpisać ceny jednostkowe za kwh i innych parametrów w aktywnych kolumnach dla poszczególnych stref czasowych. Dla parametrów kwh / kvarh / kvah system wyliczy zuŝycie energii za wskazany okres i przemnoŝy przez zadaną stawkę. W przypadku mocy kw / kvar / kva zostaną wyszukane wartości szczytowe w danym okresie raportowania, które będą następnie przemnoŝone przez ich cenę jednostkową. W sekcji Set Demand Calculation moŝna wybrać dwa typy raportów: Independent pokazuje zuŝycia energii bez bilansowania z głównym punktem pomiarowym. Coincident generuje raport z bilansowaniem sumy wszystkich wybranych punktów pomiarowych z licznikiem głównym. Po wybraniu tej metody, zostaje aktywowany przycisk Select Main Source, za pomocą którego naleŝy wskazać jego nazwę. Typ Coincident stosuje się w przypadku, gdy w układzie dystrybucji energii za licznikiem głównym istnieją podliczniki. Uwaga! Dołączenie do listy punktów pomiarowych mierników, które pracują poza taką hierarchiczną strukturą spowoduje duŝe rozbieŝności pomiędzy sumą zuŝycia energii podliczników i wskazaniem licznika głównego. Po ustawieniu wszystkich parametrów taryfy naleŝy nacisnąć Ok. aby wrócić do okna głównego formularza raportu Energy Cost Report.

6 ION Enterprise Instrukcja obsługi interfejsu WEB 6 Rys.3 Parametry taryfy W polu Reporting Period naleŝy ustawić okres za który ma być obliczone zuŝycie i koszty energii elektrycznej (rys.4). PoniŜej w części Include Data Warnings naleŝy określić czy raport ma obejmować ostrzeŝenia o istniejących lukach w bazie danych (brak niektórych rekordów moŝe być wynikiem przerw w pracy mierników, układu komunikacji lub serwera nie wpływa na wyniki zuŝyć całkowitych, jeśli wszystkie elementy pracowały na początku i końcu okresu raportowania). Rys.4 Wybór okresu raportowania Jeśli wszystkie parametry wprowadzono prawidłowo, to po naciśnięciu Generate Report system wyświetli Ŝądany raport (rys. 5). Wynik moŝna zapisać w jednym ze standardowych formatów (TIFF / PDF / XLS) za pomocą funkcji Select a format umieszczonej na górnej belce tuŝ nad raportem.

7 ION Enterprise Instrukcja obsługi interfejsu WEB 7 Rys.5 Przykład gotowego raportu 3.2 Subskrypcja raportu Raporty mogą być generowane automatycznie przez system. W celu uruchomienia tej funkcji naleŝy najpierw utworzyć dowolny raport (np. Energy Cost Report jak w pkt.3.1) i na formularzu wynikowym nacisnąć ikonę subskrypcji (patrz rys. 5). Uwaga! Podczas wyboru okresu raportowania naleŝy uŝywać określeń względnych czasu (np. Last week, Last month itp.), dzięki czemu raporty wykonywane cyklicznie (np. co tydzień, co miesiąc itd.) będą mogły obejmować następujące po sobie przedziały czasu. UŜycie funkcji stałego okresu ( Fixed ) spowoduje kaŝdorazowo generowanie raportu za taki sam okres czasu. Formularz parametryzacji subskrypcji raportu przedstawiono na rys.6. W kolejnych polach naleŝy wprowadzić: nazwę pliku, format wyjściowy (PDF / Excel / TIFF), sposób dostawy ( / plik / wyduk), ścieŝka folderu wynikowego (jeśli wybrano File share plik), czas generacji raportu. Działanie funkcji moŝna przetestować do tego celu słuŝy przycisk Test Now na dole okna. Subskrypcja raportu zostanie aktywowana po naciśnięciu przycisku Save. Rys.6 Formularz subskrypcji raportu Uwaga! W przypadku wyboru funkcji zapisu do pliku ( File share ) jak w przykładzie powyŝej, pod ścieŝką folderu wynikowego pojawi się funkcja Overwrite existing file. Jeśli funkcja ta jest nieaktywna, to do nazw raportów dopisywane są stemple czasowe z datą wykonania raportu, dzięki czemu kolejne raporty nie nadpisują się. Włączenie tej opcji powoduje kaŝdorazowe nadpisywanie pliku i utratę poprzedniego raportu.

8 ION Enterprise Instrukcja obsługi interfejsu WEB Charakterystyka raportów bazowych Proces tworzenia raportów bazowych jest analogiczny jak opisywany w pkt. 3.1 Energy Cost Report zawsze obejmuje wybór punktów pomiarowych i okresu raportowania oraz ewentualne dodatkowe dane charakterystyczne dla danego typu raportu. Niniejszy punkt zawiera podstawową charakterystykę poszczególnych raportów bazowych szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 6 dokumentacji ION Enterprise 6.0 User Guide. 100ms Raport obejmujący przebiegi wartości skutecznych z rozdzielczością 100ms. Ten typ raportu jest dostępny tylko dla analizatorów sieci najbardziej zaawansowanych (np. CM4000, ION7650, ION8800). EN50160 Raport jakości napięcia zasilania, który dokonuje oceny zgodności z normą PN-EN50160 następujących parametrów: spadki i wzrosty napięcia asymetria napięcia zasilania zakłócenia harmoniczne napięcia migotania napięcia uchyby częstotliwości krótkie i długie przerwy w dostawie energii Raport EN50160 jest dostępny dla mierników o podwyŝszonej funkcjonalności (np. PM850, PM870, CM4000, ION7650, ION8800). Energy Cost Raport umoŝliwia generowanie zestawień o zuŝyciach i kosztach energii elektrycznej z uwzględnieniem cen jednostkowych energii i zdefiniowanych taryf. Szczegółowy opis procesu tworzenia raportu znajduje się w pkt Event History Raport generuje tabelę zdarzeń i alarmów dla wybranych punktów pomiarowych i obejmuje datę wystąpienia zdarzeń, priorytet, nazwy parametrów i wartości przy których zostały przekroczone dopuszczalne progi oraz typ zdarzenia (początek lub koniec zdarzenia). Load Profile Raport do wykreślania profilu mocy (przebieg mocy uśrednionych) w określonym przedziale czasu. W zaleŝności od typu miernika, oprócz profilu mocy czynnej raport moŝe obejmować moc bierną i pozorną. Gotowy formularz zawiera takŝe informację o wartości i czasie wystąpienia mocy szczytowej.

9 ION Enterprise Instrukcja obsługi interfejsu WEB 9 Energy Period over Period Raport umoŝliwia porównanie zuŝycia energii wybranego odbiornika w róŝnych podokresach czasu (dobowo, tygodniowo, miesięcznie). MoŜliwe jest jednoczesne zestawienie wielu kolejnych dni, tygodni albo miesięcy, co ułatwia kontrolę poszczególnych obwodów. Uwaga! Podczas parametryzacji raportu w części Measurement naleŝy zawsze wybrać parametr Energy -> kwh del+rec jak na na rysunku poniŝej. Energy Usage by Shift Rys.7 Okno parametryzacji raportu Energy Period over Period Raport do porównania pomiarów z wielu urządzeń w danym czasie. Power Quality Graficzne przedstawienie zakłóceń napięcia zasilania amplitudy i długości trwania zdarzenia. Ten typ raportu jest dostępny tylko dla analizatorów sieci najbardziej zaawansowanych (np. CM4000, ION7650, ION8800). Tabular Formularz do generowania raportów tabelarycznych, które mogą obejmować wszystkie dane logowane do bazy SQL. MoŜliwe jest przygotowanie zestawienia wielu parametrów dla pojedynczego punktu pomiarowego albo wielu mierników dla jednego typu parametru. Trend Report Raport prezentujący dane w postaci wykresu podobnie jak w przypadku Tabula Report do wyboru są dwa podstawowe warianty: jeden lub kilka pomiarów z jednego źródła pojedynczy pomiar z wielu źródeł

10 ION Enterprise Instrukcja obsługi interfejsu WEB Interfejs graficzny WebReach Interfejs graficzny obejmuje szereg ekranów synoptycznych, pomiędzy którymi moŝna poruszać się za pomocą przycisków umieszczonych na górnym pasku nawigacyjnym. Pierwszy ekran odzwierciedla podział obciąŝeń z zakładzie w ujęciu technologicznym. Pozostałe ekrany zawierają schematy poszczególnych rozdzielni elektrycznych z zaznaczonymi punktami pomiarowymi i dostępem do szczegółowych danych wszystkich urządzeń pomiarowych. 4.1 Ekran Technologia Tło ekranu Technologia stanowi rzut całego zakładu. W odpowiednich lokalizacjach obiektu umieszczone są wskazania bieŝące mocy dla głównych odbiorników energii elektrycznej (rys. 8). Dodatkowo ekran w części technologicznej zawiera sumy obciąŝeń dla linii produkcyjnych ( Linia21 suma, Linia22 suma ), róŝnych rodzajów urządzeń (piekarnia, topping itp.) oraz podsumowania dla 3 głównych części zakładu: Produkcja ( RAZEM kolor czarny), Maszynownie ( RAZEM kolor niebieski), Inne razem ( RAZEM kolor zielony) Rys. 8 Ekran synoptyczny Technologia Kliknięcie na dowolny wskaźnik mocy powoduje wyświetlenie profilu mocy za ostatni tydzień przykładowy wykres dla Oświetlania zewnętrznego przedstawiono na rys. 9.

11 ION Enterprise Instrukcja obsługi interfejsu WEB 11 Rys. 9 Przykładowy tygodniowy raport profilu mocy wywołany z ekranu Technologia Uwaga! Wszystkie moce prezentowane w oknie technologicznym stanowią uśrednione moce za ostatni zakończony okres uśredniania. Ze względu na fakt, Ŝe większość przyrządów pomiarowych stanowią proste liczniki energii, które nie posiadają synchronizacji podokresów uśredniania, wskazania mocy obliczanych jako suma lub róŝnica wielu wskazań naleŝy traktować jako wskazania przybliŝone. 4.2 Ekran SN-SM6 Ekran rozdzielni średniego napięcia zawiera schemat, na którym zaznaczono symbolicznie punkty pomiarowe (rys. 10). PoniŜej głównego analizatora Tab_pomiar.SN umieszczono panel zawierający wyświetlacz zegarowy mocy bieŝącej oraz wskazania napięć międzyfazowych i maksymalny poziom ich asymetrii. Zegar zawiera czerwone pole, które obejmuje obszar przekroczenia mocy umownej. Na dole ekranu znajdują się wskaźniki numeryczne mocy bieŝącej dla wszystkich odpływów rozdzielni RGSN. Kliknięcie na dowolnej ikonie analizatora sieci powoduje przejście do panelu parametrów szczegółowych danego punktu pomiarowego. Z prawej strony okna znajduje się równieŝ link Schemat RGSN do bieŝącej dokumentacji stacji.

12 ION Enterprise Instrukcja obsługi interfejsu WEB 12 Rys. 10 Ekran synoptyczny rozdzielni SN SM6 4.3 Ekran RGZx Wszystkie ekrany rozdzielnic niskiego napięcia RGZ1, RGZ2,..., RGZ6 zbudowane są w podobny sposób na rysunku 11 przedstawiono najbardziej rozbudowany ekran dla rozdzielni RGZ2. Oprócz elementów występujących na ekranie SN-SM6, okna rozdzielnic RGZ zawierają dodatkowo sumaryczną moc odpływów nieopomiarowanych, obliczanych jako róŝnica mocy na dopływie rozdzielni i sumy wszystkich obwodów opomiarowanych. Rys. 11 Ekran synoptyczny rozdzielni RGZ

13 ION Enterprise Instrukcja obsługi interfejsu WEB Interfejs urządzeń pomiarowych KaŜdy analikzator parametrów sieci włączony do oprogramowania IONE dysponuje własnym zestawem ekranów na których moŝna odczytać wszystkie wielkości mierzone. Liczba dostępnych ekranów i parametrów pomiaru zaleŝna jest od typu miernika. Dostęp do tych ekranów jest moŝliwy z poziomu ekranów głównych rozdzielnic SN SM6 lub RGZ poprzez kliknięcie na ikonę wybranego miernika. Interfejs kaŝdego miernika podzielony jest na kilka grup, podstawowym ekranem jest widok sieci z wyświetlonymi podstawowymi parametrami napięcia, prądy, moce, częstotliwość, cos fi (zaleŝne od miernika). 5. Historia zdarzeń Rys. 12 Interfejs urządzeń pomiarowych Historia zdarzeń zawiera listę wszystkich alarmów i zdarzeń generowanych przez przyrządy pomiarowe oraz system ION Enterprise. Dostęp do tych danych jest moŝliwy za pomocą ikony umieszczonej na górnym pasku nawigacyjnym z prawej strony. Najpierw system wyświetli okno dialogowe (rys. 13), na którym naleŝy wskazać okres czasu za który ma być wyświetlona historia zdarzeń. MoŜliwe są do wyboru podokresy dobowe, tygodniowe, miesięczne lub dowolny przedział czasu w tym przypadku wymagane jest podanie daty początku i końca tabeli. Po wyborze przedziału czasowego naleŝy przycisnąć Show Table w celu wyświetlenia historii zdarzeń (rys. 14).

14 ION Enterprise Instrukcja obsługi interfejsu WEB 14 Rys. 13 Wybór okresu historii zdarzeń Rys. 14 Przykładowa tabela historii zdarzeń Tabela historii zdarzeń zawiera następujące kolumny: Timestamp stempel czasowy wystąpienia alarmu lub zdarzenia, Node nazwa punktu pomiarowego, Prioryty priorytet, Cause_ion typ alarmu lub zdarzenia, Cause_value wartość parametru w chwili wystąpienia alarmu, Effect_ion informacje uzupełniające o typie alarmu lub zdarzenia, Effect_value informacja o aktywacji ( Start ) lub zakończeniu ( :End ) stanu alarmu oraz ewentualnych funkcjach dodatkowych (np. WFC Wale Form Capture zarejestrowanie przebiegu zakłóceniowego przez miernik).

SKADEN. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8. wersja 03.34

SKADEN. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8. wersja 03.34 Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu Formatyzacja 5

Instrukcja obsługi do programu Formatyzacja 5 Instrukcja obsługi do programu Formatyzacja 5 Wersja 2.0 Spis treści Ogólne informacje o systemie Formatyzacja 5... 4 Wymagania systemu Formatyzacja 5... 7 Minimalne parametry techniczne dla stacji roboczej...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne Program Wagowy NUMER PRODUKTU KPZ SMARTSCALE Instrukcja dla wersji Standard, Professional, Premium wagi magazynowe Instrukcja użytkownika Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Program Magazynowy 1. Instalacja oprogramowania Aktualną wersję programu moŝna pobrać z Internetu ze strony www.lomag.pl. Program LoMag instaluje się automatycznie wraz ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INTER ETE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: I_O INTER ETE 1.01 TS2

SYSTEM INTER ETE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: I_O INTER ETE 1.01 TS2 SYSTEM INTER ETE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik: I_O INTER ETE 1.01 TS2 Spis treści: Opis systemu INTER ETE... 3 Instalacja programu... 4 Jak zacząć?... 5 Program INTER Serwer... 7 Główne okno programu... 7 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNI 230 V 10(60) A 50 Hz BEZPOŚREDNI 230 V 5(60) A 50 Hz

BEZPOŚREDNI 230 V 10(60) A 50 Hz BEZPOŚREDNI 230 V 5(60) A 50 Hz Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax : 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail : pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Globalproperty.pl. System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Globalproperty.pl. System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi Globalproperty.pl System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi System zarządzania nieruchomościami przez Internet, obejmujący całokształt procesów zachodzących w nieruchomościach komercyjnych i mieszkalnych

Bardziej szczegółowo