ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYNA NR 41 /15. z dnia 13 lutego 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYNA NR 41 /15. z dnia 13 lutego 2015 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYNA NR 41 /15 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie świadczeń niepieniężnych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje: 1 1. Ustala się możliwość spłaty zadłużenia przez osoby zajmujące lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kętrzyn, zadłużone z tytułu czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz z tytułu tzw. opłat niezależnych od wynajmującego, tj. za dostawę mediów i usług do lokalu (należność główna), a także z tytułu odsetek i kosztów dochodzenia należności (należność uboczna) zwanych dalej zadłużeniem czynszowym, poprzez wykonywanie świadczeń niepieniężnych na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn, zwanej dalej wierzycielem. 2. Zakres świadczeń niepieniężnych dłużników obejmuje w szczególności prace porządkowe, tj.: 1) sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy, 2) grabienie i usuwanie liści, 3) sprzątanie ciągów komunikacyjnych oraz ich odśnieżanie i usuwanie lodu w okresie zimowym, 4) czyszczenie znaków drogowych, tablic informacyjnych, usuwanie ogłoszeń itp., 5) mycie klatek schodowych, okien, drzwi i lamperii w komunalnych budynkach mieszkalnych lub innych komunalnych obiektach, 6) inne drobne prace eksploatacyjne. 3. Zakres świadczeń opisany w ust. 2 jest katalogiem otwartym i może obejmować inne świadczenia niepieniężne w zależności od aktualnych potrzeb wierzyciela i umiejętności dłużników Niżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kętrzyn odpowiadają za stworzenie warunków i możliwości spłaty zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego: 1) zarządca mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn, 2) Miejskie Przedszkole Integracyjne "Malinka" w Kętrzynie, 3) Żłobek Miejski w Kętrzynie, 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie, 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie, 6) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie, 7) Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie, 8) Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie, 9) Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, 10) Kętrzyńskie Centrum Kultury, 11) Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, 13) Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie, 14) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. W ramach realizacji niniejszego zarządzenia, podmioty wymienione w ust. 1: 1) wskazują, w miarę posiadanych możliwości, ilość osób mogących wykonywać świadczenia niepieniężne oraz rodzaj świadczeń niepieniężnych, 2) nadzorują wykonywanie świadczeń niepieniężnych przez dłużników, 3) poświadczają ilość przepracowanych przez dłużników godzin. 3. Niezależnie od obowiązków jak w ust. 2, zarządca mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn odpowiada za: 1) przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, wniosków i oświadczeń oraz ich ewidencjonowanie, 2) weryfikację wniosków i kierowanie osób zadłużonych do pozostałych podmiotów wymienionych w 2 ust. 1 zarządzenia,

2 3) ewidencjonowanie i odpowiednie rozliczanie przepracowanych godzin, 4) sporządzanie i przekazywanie Burmistrzowi Miasta comiesięcznej informacji o spłacie zadłużenia w formie świadczeń niepieniężnych w terminie do 17 dnia kolejnego miesiąca, 5) koordynację podejmowanych działań w ramach wykonywania niniejszego zarządzenia Procedurę postępowania związanego z ustaleniem formy spłaty zadłużenia czynszowego i zaliczenia na jego poczet wartości świadczeń dłużników określa załącznik nr O spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń niepieniężnych mogą się ubiegać najemcy lokali komunalnych (mieszkalnych i socjalnych) lub osoby zajmujące takie lokale bez tytułu prawnego, a także wspólnie z nimi zamieszkujące osoby pełnoletnie i odpowiedzialne solidarnie za zapłatę czynszu lub odszkodowania, o ile kwota zadłużenia czynszowego przekracza 500 zł, a osoby te złożyły pisemny wniosek o spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń niepieniężnych (wzór załącznik nr 2) Spłata zadłużenia nastąpi poprzez świadczenie niepieniężne przez osoby zadłużone na rzecz wierzyciela na podstawie umowy o spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczenia niepieniężnego (wzór załącznik nr 3). 2. W przypadku dłużników będących najemcami lokali wymagane jest aneksowanie umowy najmu lokalu w zakresie formy regulowania opłat z tytułu korzystania z lokalu (wzór załącznik nr 4) Wartość świadczeń niepieniężnych, wymienionych w 1 ust. 2 zarządzenia, ustala się jako iloczyn rzeczywistego czasu pracy oraz stawki w wysokości 7,50 zł za godzinę. 2. Odbioru świadczeń niepieniężnych wykonywanych w ramach spłaty zadłużenia dokonują osoby wyznaczone przez kierowników podmiotów wymienionych w 2 ust. 1 zarządzenia. 3. Podstawę rozliczania wykonanych świadczeń niepieniężnych stanowi miesięczny wykaz ilości przepracowanych godzin i kwoty wymienionej w ust. 1, potwierdzony przez kierowników podmiotów wymienionych w 2 ust. 1 zarządzenia lub osoby przez nich do tego upoważnione. 6 Postanowienia od 1 do 5 niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio wobec osób zadłużonych z tytułu korzystania z pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn. 7 Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionych w 2. 8 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wydziałowi Infrastruktury Komunalnej oraz Wydziałowi Finansowemu Urzędu Miasta w Kętrzynie. 9 Element integralny zarządzenia stanowią załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Procedura świadczenia niepieniężnego w miejsce zadłużenia czynszowego 2. Załącznik nr 2 Wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń niepieniężnych 3. Załącznik nr 3 Umowa o spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczenia niepieniężnego 4. Załącznik nr 4 Aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego 5. Załącznik nr 5 Skierowanie do wykonywania świadczenia niepieniężnego na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn 6. Załącznik nr 6 Miesięczna karta Świadczeń niepieniężnych 10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Otrzymuje: 1) zarządca mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn, 2) Miejskie Przedszkole Integracyjne "Malinka" w Kętrzynie, 3) Żłobek Miejski w Kętrzynie, 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie, 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie, 6) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie, 7) Zespół Szkół Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi im. M. Kalenkiewicza Kotwicza" w Kętrzynie, 8) Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie, 9) Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, 10) Kętrzyńskie Centrum Kultury, 11) Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, 13) Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie, 14) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, 15) Wydział Finansowy w/m 16) Wydział Infrastruktury Komunalnej w/m. Przygotował: A.Książek/W. Litwinowicz Korekty: D/Popławski/I.Dadoś

3 Załącznik nr 1 PROCEDURA ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO W MIEJSCE ZADŁUŻENIA CZYNSZOWEGO 1. Osoby zainteresowane spłatą zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego winny wystąpić do zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn z wnioskiem o umożliwienie spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń niepieniężnych (wzór wniosku zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia). Wniosek taki zawiera również stosowne oświadczenia dłużnika (m.in. o uznaniu długu, o wyrażeniu zgody na taką formę spełnienia zobowiązania i wykonywania określonych prac, o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać wskazane prace). 2. Po dokonaniu przez zarządcę mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn weryfikacji wniosków zawiera się z wytypowanymi osobami umowy o spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczenia niepieniężnego (wzór umowy zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia). Jednocześnie w przypadku dłużników-najemców (posiadających ważną umowę najmu) konieczne jest odpowiednie aneksowanie umowy najmu lokalu (wzór aneksu zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia). 3. Zarządca mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn w porozumieniu z podmiotami wymienionymi w 2 ust. 1 zarządzenia skieruje daną osobę na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a następnie skieruje ją do wykonywania pracy (wzór skierowania zawiera załącznik nr 5 do zarządzenia). 4. Wyznaczeni do tego pracownicy podmiotów, o których mowa w 2 ust. 1 zarządzenia: 1) wskazują osobie zainteresowanej miejsce i rodzaj pracy, 2) zapewniają niezbędne narzędzia i środki czyszczące, 3) kontrolują wykonanie pracy, 4) potwierdzają ilość roboczogodzin i rodzaj pracy na miesięcznej karcie świadczeń niepieniężnych, której wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia, a po zakończeniu miesiąca kalendarzowego przekazują je do zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn celem odpowiedniego zaewidencjonowania i rozliczenia zadłużenia według przyjętej stawki; za okres rozliczeniowy należy przyjąć miesiąc kalendarzowy; karty za dany miesiąc powinny być przekazane najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca. 5. Zarządca mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn, na podstawie kart świadczeń niepieniężnych, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca zalicza w poczet zadłużenia wartość wykonanych przez dłużników świadczeń niepieniężnych.

4 nazwisko i imię dłużnika PESEL adres ulica, nr domu i lokalu Załącznik nr Kętrzyn telefon nazwa i adres zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn Wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń niepieniężnych Proszę o umożliwienie mi spłaty niżej wskazanego zadłużenia czynszowego w formie świadczenia niepieniężnego na rzecz wynajmującego, tj. Gminy Miejskiej Kętrzyn, w oparciu o stosowny aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego / umowę o spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczenia niepieniężnego (niepotrzebne skreślić). Oświadczam, iż uznaję roszczenie Gminy Miejskiej Kętrzyn z tytułu zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu mieszkalnego (czynsz lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z niżej wymienionego lokalu oraz tzw. opłat niezależnych od wynajmującego, czyli opłat za dostawę mediów i usług do lokalu), a także z tytułu odsetek i kosztów dochodzenia tych należności, na łączną kwotę: według stanu na dzień łączna kwota zadłużenia i deklaruję tytułem spłaty tej należności świadczenie przeze mnie pracy w ilości i rodzaju wskazanym przez wierzyciela Gminę Miejską Kętrzyn, począwszy od dnia: data rozpoczęcia świadczenia Ponadto oświadczam, iż stan zdrowia pozwala mi wykonywać niżej wskazane prace: - prace porządkowe: sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy, grabienie i usuwanie liści, sprzątanie ciągów komunikacyjnych oraz ich odśnieżanie i usuwanie lodu w okresie zimowym, czyszczenie znaków drogowych, tablic informacyjnych, usuwanie ogłoszeń itp., mycie klatek schodowych, okien, drzwi i lamperii w komunalnych budynkach mieszkalnych lub innych komunalnych obiektach. - inne drobne prace eksploatacyjne. Uwaga! Powyższy zakres świadczeń jest katalogiem otwartym i może obejmować inne świadczenia niepieniężne w zależności od aktualnych potrzeb wierzyciela i umiejętności dłużników data i podpis wnioskodawcy

5 Załącznik nr 3 Umowa o spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczenia niepieniężnego zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Miejską Kętrzyn, reprezentowaną przez , zwaną dalej Wierzycielem, a 1) ) zwanym(ą) dalej Dłużnikiem, o treści następującej: 1 1. Strony umowy zgodnie ustalają, że regulowanie przez Dłużnika zaległych należności za korzystanie z lokalu mieszkalnego, znajdującego się w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kętrzyn, położonego przy ul , może następować poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego, przy czym może ono być wykonywane w ramach i pod nadzorem jednego z niżej wskazanych podmiotów: 1) zarządca mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn, 2) Miejskie Przedszkole Integracyjne "Malinka" w Kętrzynie, 3) Żłobek Miejski w Kętrzynie, 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie, 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie, 6) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie, 7) Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie, 8) Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie, 9) Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, 10) Kętrzyńskie Centrum Kultury, 11) Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, 13) Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie, 14) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Przez należności, o których mowa w ust. 1, rozumie się zaległe opłaty za używanie lokalu, tj. czynsz najmu, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłaty niezależne od właściciela oraz ustawowe odsetki za opóźnienie w regulowaniu opłat i ewentualne koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego lub inne koszty dochodzenia ww. należności poniesione w celu jej odzyskania Zadłużenie Dłużnika wobec Wierzyciela z tytułu należności, o których mowa w 1 wynosi złotych według stanu na dzień Dłużnik oświadcza, iż uznaje w/w zadłużenie i nie kwestionuje jego wysokości Świadczenia niepieniężne Dłużnika mogą być wykonywane jako: 1) Prace porządkowe: sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy, grabienie i usuwanie liści, sprzątanie ciągów komunikacyjnych oraz ich odśnieżanie i usuwanie lodu w okresie zimowym,

6 czyszczenie tablic informacyjnych (usuwanie ogłoszeń itp.), mycie klatek schodowych, okien, drzwi i lamperii w komunalnych budynkach mieszkalnych lub innych komunalnych obiektach. 2) Inne drobne prace eksploatacyjne. 2. Świadczenia niepieniężne, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane w podmiocie wskazanym w skierowaniu wystawianym przez zarządcę mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn. 3. Szczegółowy rodzaj, miejsce i czas prac ustalają podmioty, do których Dłużnik zostanie skierowany Dłużnik zobowiązuje się do należytego wykonania prac wskazanych w 3 ust. 1 umowy. 2. Podmioty wymienione w 1 ust. 1 umowy zapewnią Dłużnikowi niezbędne narzędzia, środki czystości oraz środki ochrony osobistej w celu wykonywania przez Dłużnika świadczeń niepieniężnych wskazanych 3 ust Dłużnik zapewnia sobie we własnym zakresie odzież i obuwie robocze Wartość świadczeń niepieniężnych, wymienionych w 3 umowy ustala się jako iloczyn rzeczywistego czasu pracy oraz stawki w wysokości 7,50 zł za godzinę. 2. Wartość świadczeń niepieniężnych jest zaliczana na najstarsze zaległości pieniężne, o których mowa w 1 ust. 2 umowy. 6 Odbioru wykonanych świadczeń niepieniężnych dłużnika określonych w 3 ust. 1 umowy i poświadczenia ilości rzeczywiście przepracowanych godzin na miesięcznej karcie świadczeń niepieniężnych dokonują kierownicy podmiotów wymienionych w 1 ust. 1 lub osoby przez nich upoważnione W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania bądź nieterminowego wykonywania świadczenia niepieniężnego przez Dłużnika Wierzyciel może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, na co strony wyrażają zgodę. 2. Dłużnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu szkód powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy w stosunku do Wierzyciela oraz podmiotów wymienionych w 1 ust. 1 umowy Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wierzyciel Dłużnik

7 Załącznik nr 4 Aneks Nr do umowy najmu lokalu mieszkalnego z dnia zawarty w dniu pomiędzy: Gminą Miejską Kętrzyn, reprezentowaną przez , zwaną dalej Wynajmującym, a 1) ) zwanym(ą) dalej Najemcą, o treści następującej: 1 Strony umowy zgodnie ustalają, że spłata przez Najemcę zaległości z tytułu należności czynszowych i opłat niezależnych od Wynajmującego może nastąpić w formie świadczenia niepieniężnego na rzecz Wynajmującego przez Najemcę lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące, stosownie do treści art. 453 k.c. w związku z art k.c. na warunkach określonych w odrębnej umowie. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wynajmujący Najemca

8 Załącznik nr 5 Skierowanie do wykonywania świadczenia niepieniężnego na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn Na podstawie Zarządzenia Nr 41/2015 z dnia r. w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń niepieniężnych kieruję Pana(-nią) zam do nazwa podmiotu celem wykonywania przez w/w świadczeń niepieniężnych na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn według stawki 7,50 zł za godzinę. Ilość świadczeń niepieniężnych do wykonania: godzin data i podpis kierującego

9 Załącznik nr 6 MIESIĘCZNA KARTA ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH Imię i nazwisko: Nazwa jednostki: Miesiąc/rok: Lp. Data Opis czynności Ilość godzin Podpis dłużnika RAZEM: Stawka: Wartość świadczeń niepieniężnych: Sporządził: Sprawdził: data, podpis data, podpis

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 26 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 26 czerwca 2013 roku Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 17 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 17 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR./J.~.f.:?/.!..;!J PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia... Zl.Nit?."ri?.$.!!\i?..ff.Q.1'.8v.

ZARZĄDZENIE NR./J.~.f.:?/.!..;!J PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia... Zl.Nit?.ri?.$.!!\i?..ff.Q.1'.8v. ZARZĄDZENIE NR./J.~.f.:?/.!..;!J PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia... Zl.Nit?."ri?.$.!!\i?..ff.Q.1'.8v. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 345/320/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 345/320/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 345/320/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 231 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 231 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 231 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia r. w sprawie określenia zasad umożliwiających spłatę zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia r. Projekt Numer:... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2014 r. w sprawie : przyjęcia Programu Oddłużeniowego i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 3 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 3 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: Programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych oraz za pobór wody i odprowadzanie ścieków, osobom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 126/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 126/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 126/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW w sprawie programu spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/2014 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 21 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2014 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 21 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 82/2014 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 21 października 2014 r. w sprawie określenia zasad spłaty zadłużenia czynszowego i innych opłat osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) zarządza się, co następuje: cp ZARZĄDZENIE Burmistrza Gmin I(oąstancTJeziorna z dnia w sprawie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skiad mieszkaniowego zasobu Gminy Konstancin-Jeziorna w formie świadczenia niepieniężnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56.2016 BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 56.2016 BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 56.2016 BURMISTRZA DREZDENKA w sprawie programu ułatwiania spłaty zadłużenia za lokale gminne, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, które posiadają tytuł prawny do lokalu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 września 2014 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia wobec Gminy osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22.2013 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 09-04-2013

ZARZĄDZENIE Nr 22.2013 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 09-04-2013 ZARZĄDZENIE Nr 22.2013 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 09-04-2013 w sprawie programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały nr VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA DZIERŻONIOWA. w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonywanie prac na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA DZIERŻONIOWA. w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonywanie prac na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów ZARZĄDZENIE BURMISTRZA DZIERŻONIOWA w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonywanie prac na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 768/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 26 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 768/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 26 czerwca 2017 r. Uchwała Nr 768/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 172/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 9 lipca 2013 roku

Zarządzenie Nr 172/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 9 lipca 2013 roku Zarządzenie Nr 172/2013 w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonywanie prac na rzecz Gminy Pieszyce. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA OZIMKA. z dnia 21 czerwca 2012 r

BURMISTRZA OZIMKA. z dnia 21 czerwca 2012 r ZARZĄDZENIE NR BO.0050.68. 2012 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie: Programu ułatwiania spłaty zadłuŝenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej

Bardziej szczegółowo

Manowo, dnia 15 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 60/2012 WÓJTA GMINY MANOWO z dnia 15 października 2012 r.

Manowo, dnia 15 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 60/2012 WÓJTA GMINY MANOWO z dnia 15 października 2012 r. Manowo, dnia 15 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 60/2012 WÓJTA GMINY MANOWO z dnia 15 października 2012 r. w sprawie: ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu czynszu najmu w lokalach gminnych oraz opłat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 145/2012 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie świadczenia zastępczego

ZARZĄDZENIE NR 145/2012 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie świadczenia zastępczego ZARZĄDZENIE NR 145/2012 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie świadczenia zastępczego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali. S.M. ELSAM w Warszawie.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali. S.M. ELSAM w Warszawie. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali Rozdział I. Podstawy prawne: S.M. ELSAM w Warszawie. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze t.j. 2016 poz.22, Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

NIE. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

NIE. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie programu oddłużeniowego dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2015 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Programu oddłużeniowego lokatorów z

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu umorzenia należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela użytkownikom lokali mieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 543/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.03.2012 r.

Zarządzenie Nr 543/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.03.2012 r. Zarządzenie Nr 543/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.03.2012 r. w sprawie: wprowadzenia obowiązującego wzoru porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań z tytułu opłat czynszowych za najem lokalu komunalnego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia ZARZĄDZENIE Nr 40/2015 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Braniewa w formie świadczenia rzeczowego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR. z dnia 18 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR. z dnia 18 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie umożliwienia dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej i osobistej odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania

Bardziej szczegółowo

1. Program określa zasady i tryb udzielania pomocy osobom i rodzinom zadłużonym

1. Program określa zasady i tryb udzielania pomocy osobom i rodzinom zadłużonym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/92/15 z dnia 29 października 2015 r. ZASADY UMARZANIA I ROZKŁADANIA NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU art. 34a ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/288/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/288/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVI/288/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu oddłużenia wierzytelności z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 05 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 05 lutego 2015r. ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 05 lutego 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umarzania należności czynszowych, odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu windykacji należności z tytułu opłat czynszowych za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Szczecinek, dnia WNIOSEK. o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek

Szczecinek, dnia WNIOSEK. o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek Załącznik nr 1. Szczecinek, dnia Numer wniosku Do ZGM TBS Spółka z o.o. w Szczecinku WNIOSEK o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek I.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE nr./. w sprawie odpracowania zadłużenia z tytułu opłat za lokal mieszkalny, w formie świadczenia niepieniężnego

POROZUMIENIE nr./. w sprawie odpracowania zadłużenia z tytułu opłat za lokal mieszkalny, w formie świadczenia niepieniężnego POROZUMIENIE nr./. w sprawie odpracowania zadłużenia z tytułu opłat za lokal mieszkalny, w formie świadczenia niepieniężnego Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Nr A.'5:"SS..../15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. dnia 30 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. dnia 30 kwietnia 2014r. ZARZĄDZENIE NR 11/2014 Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu windykacji należności Gminy Miejskiej Lubań z tytułu opłat za lokale

Bardziej szczegółowo

a c ptacji nros rze -Y'fe ~tel'a-~akłacl '0SF>0 larew8f1ial=====;;:;

a c ptacji nros rze -Y'fe ~tel'a-~akłacl '0SF>0 larew8f1ial=====;;:; Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Dzielni~l Wola m.st. Warszawy Nrt15.!S/IP!fz dnia 2..ąt;.~... 2015r. PROGRAM ODPRACOWYWANIA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH W DZIELNICY WOLA M.ST.WARSZAWY 1 1. Program Odpracowywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 124/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 124/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 124/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych do Zarządzenia Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia procedury... 3 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o rozłożenie na raty, umorzenie, odroczenie terminu płatności długu z tytułu opłat za lokal *)...

WNIOSEK o rozłożenie na raty, umorzenie, odroczenie terminu płatności długu z tytułu opłat za lokal *)... WNIOSEK o rozłożenie na raty, umorzenie, odroczenie terminu płatności długu z tytułu opłat za lokal *)... 1. Wnioskodawca: Imię i nazwisko... data i miejsce urodzenia... nr Pesel... nr NIP... / dot. lokali

Bardziej szczegółowo

Procedura wewnętrzna Dotycząca zasad zamiany lokali mieszkalnych. 1. Postanowienia ogólne

Procedura wewnętrzna Dotycząca zasad zamiany lokali mieszkalnych. 1. Postanowienia ogólne ZAŁ. NR 1 Do Zarządzenia Nr 153/2015r. Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu Z dnia 25.11,2015r Procedura wewnętrzna Dotycząca zasad zamiany lokali mieszkalnych 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

UCHWAŁA NR RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE Projekt z dnia 23 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 33.2014 RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/14. Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/14. Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. z dnia 10 października 2014 r. Tekst jednolity zarządzenia zawiera zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora ZGM nr 5/15 z dnia 20 marca 2015 r. NO-0210-21/14 ZARZĄDZENIE NR 21/14 Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N niż 2 miesiące. załącznik nr 2

R E G U L A M I N niż 2 miesiące. załącznik nr 2 R E G U L A M I N spłaty zadłużenia wobec Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w formie odpracowania długu w ramach Programu odpracowania długu. Działając na podstawie 41 pkt.2 i 43 Statutu Ostrołęckiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAM LOKALI DO REMONTU i OPRÓŻNIONYCH w WYNIKU REALIZACJI WYROKÓW EKSMISYJNYCH

OFERTA PROGRAM LOKALI DO REMONTU i OPRÓŻNIONYCH w WYNIKU REALIZACJI WYROKÓW EKSMISYJNYCH . /imię i nazwisko oferenta/ Łódź,... /ulica, nr domu, nr mieszkania/...łódź /kod/... /nr telefonu/ Referat Budynków i Lokali Delegatura UMŁ-... OFERTA PROGRAM LOKALI DO REMONTU i OPRÓŻNIONYCH w WYNIKU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r.

Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r. Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r. w sprawie: określenia procedury zawierania ugód ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Bardziej szczegółowo

j '^ugustynik." 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0 " Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5

j '^ugustynik. 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0  Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5 SpoKizieim;, Mie«RaniGWa METALURG" j '^ugustynik." 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0 " Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5 INSTRUKCJA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI '"' W ^ ^ ^ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.) - 1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2001.156.1817 Dz.U.2005.25.216 Dz.U.2005.131.1094 Dz.U.2006.84.587 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAMIANĘ ZALEGŁEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU ZAJMOWANEGO LOKALU NA ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE

WNIOSEK O ZAMIANĘ ZALEGŁEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU ZAJMOWANEGO LOKALU NA ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 17.06.2014 r. Warszawa, dnia ADRES ZAMIESZKANIA PESEL TELEFON WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.46.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 6 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.46.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 6 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.46.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W SUSZU

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W SUSZU REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W SUSZU PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ. UMOWA NAJMU Nr...

Załącznik Nr 8 do SIWZ. UMOWA NAJMU Nr... UMOWA NAJMU Nr... Załącznik Nr 8 do SIWZ zawarta w dniu...r w Parczewie, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Parczewie z siedzibą przy ul. Kościelnej 124, 21-200 Parczew zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 611/2015 WÓJTA GMINY RUDNA z dnia 11 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 611/2015 WÓJTA GMINY RUDNA z dnia 11 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 611/2015 WÓJTA GMINY RUDNA z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowych na sfinansowanie kosztów remontu części wspólnych nieruchomości wielolokalowych,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno 1. Postanowienia ogólne Procedura Windykacji Należności 1.1 Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania należności od dłużników. Procedura dotyczy wszystkich osób

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Uchwała Nr XXIV/227/2014 Rady Gminy Potworów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Potworów na lata 2014-2018 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/242/13 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/242/13 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 25 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/242/13 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie

R E G U L A M I N windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie R E G U L A M I N windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie Rozdział I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego zawarta dnia... pomiędzy:

U M O W A najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego zawarta dnia... pomiędzy: U M O W A najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego zawarta dnia... pomiędzy: 1. Spółdzielnią Mieszkaniową POJEZIERZE w Olsztynie, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej Wynajmującym, a 2. Panem/Panią...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 17 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 17 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Trzebiechowie Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

...zamieszkałym... (imię i nazwisko) ..., legitymującym się dowodem. osobistym seria... numer..., nr PESEL...

...zamieszkałym... (imię i nazwisko) ..., legitymującym się dowodem. osobistym seria... numer..., nr PESEL... im Akademii Uśmiechu (pieczątka przedszkola) UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W roku szkolnym 2013/201 4 zawarta w dniu... pomiędzy Przedszkolem Miejskim Nr 29 im.,,akademii Uśmiechu w Olsztynie przy ul. Malewskiego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Malechowo /-/ Radosław Nowakowski

Wójt Gminy Malechowo /-/ Radosław Nowakowski Zarządzenie Nr 253/2016 Wójta Gminy Malechowo z dnia 01.09.2016 r. w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Malechowo Na podstawie art. 14a ust. 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 18 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 18 maja 2016 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

Wniosek. W imieniu własnym i pełnoletnich współmieszkańców wnoszę o: 1. umorzenie *, 2. odroczenie do dnia * rozłożenie na raty *,

Wniosek. W imieniu własnym i pełnoletnich współmieszkańców wnoszę o: 1. umorzenie *, 2. odroczenie do dnia * rozłożenie na raty *, ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. Kościuszki 17 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - 1 -

R E G U L A M I N - 1 - R E G U L A M I N rozliczania dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach lokalowych zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy w Sosnowcu I. Podstawy prawne 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SE MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. z dnia 17 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR SE MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. z dnia 17 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR SE.0050.91.2015.MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO w sprawie wprowadzenia Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych skierowanego do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IX z dnia 15 czerwca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr IX z dnia 15 czerwca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr IX.92.2011 z dnia 15 czerwca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brwinów. Na podstawie art.21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 28 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 28 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2016 WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej Programu pomocy w spłacie zadłużenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 23, działającym na podstawie uchwały Nr XVI/182/2003 Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/288/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 29 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/288/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 29 listopada 2016 r. Uchwała Nr XXVII/288/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pomocy finansowej Gminy Czechowice- Dziedzice dla osób zadłużonych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego UMOWA PODNAJMU zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Podnajmującym a, legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 233/2015. Burmistrza Słubic. z dnia 21 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 233/2015. Burmistrza Słubic. z dnia 21 września 2015 r. Zarządzenie Nr 233/2015 Burmistrza Słubic z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zasad wynajmu sal konferencyjnych Urzędu Miejskiego w Słubicach Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 02/04/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE z dnia 27 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 02/04/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 02/04/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. W sprawie: wprowadzenie opłatności za wynajem pomieszczeń i sprzętu Na podstawie 14 ust.1, pkt.2, statutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.04.2012 r.

Załącznik do zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.04.2012 r. Załącznik do zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.04.2012 r. Regulamin windykacji należności m. st. Warszawy z tytułu opłat za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAMIANĘ MIESZKANIA W ZASOBACH ZBM I TBS SP. Z O.O. (uzupełnia Wnioskodawca) Oznaczenie wnioskodawcy i jego sytuacja rodzinno - mieszkaniowa

WNIOSEK O ZAMIANĘ MIESZKANIA W ZASOBACH ZBM I TBS SP. Z O.O. (uzupełnia Wnioskodawca) Oznaczenie wnioskodawcy i jego sytuacja rodzinno - mieszkaniowa ..., dnia... WNIOSEK O ZAMIANĘ MIESZKANIA W ZASOBACH ZBM I TBS SP. Z O.O. (uzupełnia Wnioskodawca) Oznaczenie wnioskodawcy i jego sytuacja rodzinno - mieszkaniowa 1. Imię i nazwisko (w przypadku, gdy umowa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1. Wnioskodawca :... ( imię i nazwisko, data urodzenia ) 2. Adres zamieszkania :... 3. Nazwa i siedziba zarządcy domu :... 4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym:

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym: UMOWA NAJMU GARAŻU zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: miastem Katowice reprezentowanym w niniejszej umowie przez Kierownika Oddziału Eksploatacji nr.. Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/ 135 /2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/ 135 /2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego Uchwała Nr XVIII/ 135/2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Milówka". Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Odstąpienia od dochodzenia wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rajgród Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013 UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Piekary Śl. 2008 r. I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Izbica Kujawska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Procedurą objęte są czynności windykacyjne należności głównej oraz kosztów ubocznych, tj. odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień.

2. Procedurą objęte są czynności windykacyjne należności głównej oraz kosztów ubocznych, tj. odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień. Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Lędziny nr 0050.112.2015 z dnia 30.04.2015r. 1. Procedura windykacyjna dotyczy czynności podejmowanych w Urzędzie Miasta Lędziny w stosunku do niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. 2. przekażą lokal komunalny wyłączony z użytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

INFORMACJA. 2. przekażą lokal komunalny wyłączony z użytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; INFORMACJA Komunalne lokale mieszkalne w zmodernizowanych budynkach, oddanych do użytku po dniu 1 maja 1999 roku, przeznacza się do wynajmu w drodze konkursu ofert osobom, które: 1. przekażą lokal komunalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/209/16 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 19 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/209/16 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 19 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/209/16 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ozimek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo