Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 26 listopada 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 26 listopada 2015 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie najem lokali Gminy Miasta Sopotu Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594,1318, z 2014 r. poz.379, 1072, z 2015 r. poz.1045 ), z a r z ą d z a m, co następuje: 1. Zatwierdzam Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie najem lokali Gminy Miasta Sopotu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Realizację Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Sopotu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta /-/ Jacek Karnowski

2 REGULAMIN ZASAD WINDYKACJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT Podstawa prawna: ZA UŻYWANIE NAJEM LOKALI GMINY MIASTA SOPOTU 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U ) 3. Uchwała nr XXXVIII/543/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Sopotu lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób upoważnionych do udzielania tych ulg oraz o stosowaniu ich z urzędu. 4. Zarządzenie nr 1408/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody najemcom będącym w trudnej sytuacji życiowej na spłatę zadłużenia czynszowego w formie odpracowania należności (świadczenie rzeczowe) na rzecz Gminy Miasta Sopotu. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a/ windykacji rozumie się przez to dochodzenie wierzytelności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach, b/ windykacji pozasądowej- rozumie się przez to pozyskiwanie długów w maksymalnie krótkim okresie czasu przy minimalnych nakładach na proces windykacji, c/ windykacji sądowej rozumie się przez to przypadki, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika, prowadzi do uzyskania sądowego nakazu zapłaty lub wyroku, który uzupełniony o klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej, d/ drodze prewencji rozumie się przez to zdyscyplinowanie dłużników do regulowania płatności w terminie, uświadomienie konsekwencji wynikających z opóźnienia zapłaty, informowanie również o tym, że wierzyciel konsekwentnie i zdecydowanie będzie dochodził swoich należności, e/ wierzytelności - rozumie się przez to wymagalną kwotę wraz o odsetkami za zwłokę i ewentualne koszty sadowe i egzekucyjne, f/ dłużniku rozumie się przez to osobę/podmiot zobowiązaną do zapłaty na rzecz Gminy wierzytelności wynikającej z nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Gminy, g/ ważnym interesie zobowiązanego rozumie się nadzwyczajne wypadki losowe, które uniemożliwiają uregulowanie wierzytelności. Muszą one być efektem czynników obiektywnych, a nie działania samego zobowiązanego, trudności te muszą pojawiać się nagle i niespodziewanie, przy ocenie bierze się pod uwagę całokształt sytuacji życiowej nie tylko warunki finansowe, ale również stan zdrowia, sytuację rodzinną, zdarzenia losowe, h/ dokumentach niezbędnych rozumie się dokumenty finansowe (np. informacja o zarobkach, rencie, emeryturze, zaznaniu rocznym PIT) dokumenty dotyczące sytuacji życiowej (np. brak pracy zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy, zaświadczenie lekarskie),

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Określone w Regulaminie zasady i tryb postępowania windykacyjnego dotyczą wszystkich osób zadłużonych względem Gminy (dłużników) z powodu nie wnoszenia lub nieterminowego wnoszenia opłat należnych Gminie. Za opłaty solidarnie odpowiadają osoby pełnoletnie stale zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu 2. Odpowiedzialność osób pełnoletnich wyszczególnionych w ust. 1 ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu. 3. Regulamin ma zastosowanie w szczególności do wierzytelności powstałych z tytułu: a) opłat należnych z tytułu umownego jak i bezumownego użytkowania lokali komunalnych, b) opłat eksploatacyjnych, c) innych 4. Opłaty, za używanie najem, powinny być uiszczane, co miesiąc z góry do 10 tego każdego miesiąca, przy tym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. 5. Od niewpłaconych w terminie do 10 go każdego miesiąca z góry za dany miesiąc opłat na rzecz Gminy nalicza się odsetki w wysokości odpowiadającej odsetkom ustawowym, od wartości zadłużenia zgodnie z saldem na dzień ostatniego dnia każdego miesiąca. 6. Czynności windykacyjne w zakresie wierzytelności Gminy prowadzone są przez komórkę organizacyjną Gminy, Wydział Lokalowy oraz Radcę Prawnego jako działania przedsądowe w celu polubownego uzyskania spłaty należności. 7. Gmina Miasta Sopotu podejmuje następujące czynności windykacyjne: a) działania przedsądowe podejmowane w celu polubownego uzyskania spłaty należności, b) postępowanie sądowe celem postępowania sądowego jest uzyskanie w drodze procesu cywilnego lub postepowania nieprocesowego tytułu wykonawczego, który stanowić będzie podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi; c) postępowanie egzekucyjne celem postępowania egzekucyjnego jest odzyskanie przez wierzyciela przysługującej mu wierzytelności wraz o odsetkami i wszelkimi kosztami poniesionymi w związku z uzyskaniem tytułu wykonawczego. Rozdział II Zadania Wydziału Lokalowego 1. Raz w miesiącu dokonuje się analizy naliczeń i opłat za miesiąc poprzedni w celu aktualizacji wykazu zaległości. W wykazie tym gromadzeni są wszyscy dłużnicy posiadający zaległości w opłatach. 2. W celu wyegzekwowania wierzytelności, o których mowa w tytule Regulaminu podejmuje się czynności wg. następującej kolejności: 1) wysyła się pisemne upomnienia do dłużników zalegających z opłatami czynszowymi i opłatami eksploatacyjnymi za 1-2 okresy płatności (zał. nr 1), 2) wysyła się wezwania do zapłaty do dłużników zalegających z opłatami czynszowymi i opłatami eksploatacyjnymi za ponad 3 pełne okresy płatności oraz na każdym etapie postępowania windykacyjnego (zał. nr 2),

4 3) wysyła się do dłużników uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu (zał. nr 3), 4) wypowiada się umowę najmu lokalu najemcom zalegającym z opłatami czynszowymi i opłatami eksploatacyjnymi, jeżeli wierzytelność pozostaje niespłacona (zał. nr 4), 5) wzywa się dłużników do opróżnienia lokalu i przekazania go do dyspozycji wynajmującego, po bezskutecznym upływie terminu do zapłaty i opuszczenia lokalu, 6) udziela się dłużnikom pomocy w spłacie należności, o której mowa w Rozdziale III, 7) ustala się sytuację materialno-bytową dłużnika na podstawie zgromadzonych dokumentów, przeprowadzanych wizji lokalowych oraz przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 8) przekazuje się sprawy do Wydziału Prawnego w celu skierowania ich na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę i eksmisję. Rozdział III Pomoc Gminy w spłacie należności 1. Jeżeli sytuacja materialna dłużnika nie pozwala mu na dokonanie jednorazowej spłaty zadłużenia, dłużnik może złożyć pisemny wniosek o udzielenie pomocy w spłacie należności. 2. Udzielenie pomocy w spłacie należności możliwe jest w sytuacji, gdy uzasadnia to stan dochodów dłużnika, dotychczasowa wysokość wpłat oraz inne okoliczności, a w szczególności ocena efektywności dotychczas prowadzonego w stosunku do tego dłużnika postępowania windykacyjnego, oraz ocena możliwości wykonania zobowiązań, stosownie do warunków przyznawanej pomocy, na podstawie danych o dochodach dłużnika. 3. Możliwe jest udzielanie następujących form pomocy w spłacie należności: 1) rozłożenie spłaty należności na raty z jednoczesnym wstrzymaniem naliczania odsetek, pod warunkiem terminowego regulowania bieżących należności oraz wyznaczonych rat (jeżeli wysokość należności nie przekracza jednorazowo trzykrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.Nr 200, poz ze zm.) - decyzję podejmuje Naczelnik Wydziału Lokalowego, jeżeli wartość należności przekracza trzykrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z ustawą (Dz.U.Nr 200, poz ze zm.) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę decyzję podejmuje Prezydent Miasta Sopotu), 2) odroczenie terminu płatności należności (jak w pkt 3 ust. 1 Regulaminu), 3) odpracowanie zadłużenia w formie prac interwencyjnych na rzecz Miasta (decyzję podejmuje Prezydent Miasta Sopotu) 4. Podjęcie decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty należności winno być poprzedzone postępowaniem mającym na celu ustalenie sytuacji materialno-bytowej dłużnika, które wykaże istnienie przesłanki do przyznania wnioskowanej pomocy. Jeżeli złożone przez dłużnika dokumenty zawierają braki formalne lub wymagają uzupełnienia w celu oceny istnienia przesłanki przyznania ww. pomocy należy dłużnika powiadomić o konieczności usunięcia braków w określonym terminie z pouczeniem, że nie wypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 5. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności dokonuje się na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty należności na okres dłuższy niż 18 miesięcy i w ratach o odstępie dłuższym niż miesiąc.

5 6. Jeżeli w ustalonych terminach dłużnik nie dokonał spłaty odroczonej płatności lub którejkolwiek z rat rozłożonej na raty należności, cała należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami, naliczonymi od dnia wymagalności zapłaty. Rozdział IV Warunki udzielania pomocy w spłacie należności 1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku dłużnika o zastosowanie pomocy jest podpisanie przez dłużnika (najemcę oraz osoby, które razem z najemcą odpowiadają solidarnie za zapłatę należności) oświadczenia o uznaniu wierzytelności Gminy. 2. Udzielenie pomocy w spłacie należności wymaga każdorazowo uprzedniej analizy i oceny sytuacji materialnej dłużnika. 3. Dla celów oceny sytuacji materialnej dłużnika, powinien on przedłożyć następujące dokumenty (dotyczące tak samego najemcy, jak i osób, które solidarnie z nim odpowiadają za zapłatę należności): 1) kopię zeznania podatkowego za rok poprzedni, 2) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości osiąganych dochodów, wystawionych nie później niż jeden miesiąc od daty ich złożenia w przypadku pracowników; 3) decyzję o wysokości przyznanego świadczenia emerytalnego lub rentowego w przypadku emerytów lub rencistów; 4) decyzję ustalającej prawo do zasiłku dla bezrobotnych - w przypadku bezrobotnych, 5) zaświadczenia z MOPS o objęciu pomocą z uwagi na trudną sytuację materialną, wystawionego nie później niż jeden miesiąc od daty jego złożenia w przypadku osób objętych taką pomocą, 6) oświadczenia o wszystkich uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródeł tych dochodów, 7) sprawozdania finansowego za ostatni rok, sprawozdań statystycznych za ostatnie dwa kwartały lub odpowiednio wydruku syntetycznego z księgi przychodów i rozchodów za rok poprzedzający i ostatnie dwa kwartały w przypadku przedsiębiorców. 4. Udzielenie pomocy w spłacie należności, po skierowaniu sprawy do Wydziału Prawnego, skutkuje bezwzględną koniecznością niezwłocznego poinformowania o tym Wydział Prawny w celu zawieszenia prowadzonych postępowań sądowych lub podjęcia innych, stosownych czynności w postępowaniu sądowym. 5. Wydział Lokalowy ma obowiązek monitorowania spłaty zaległości przez dłużników, którym udzielono ulgi w spłacie należności, zgodnie z warunkami zawartego porozumienia. 6. W przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się z zobowiązań ujętych w porozumieniu, a jednocześnie zalega z zapłatą zobowiązań bieżących, sprawa powinna zostać skierowana do Wydziału Prawnego. Rozdział V Przekazanie sprawy do Wydziału Prawnego 1. Przekazując sprawę dochodzenia należności Wydziałowi Prawnemu Wydział Lokalowy wskazuje w piśmie kierującym kwotę należności głównej i ewentualnych należności ubocznych, kierowanych do windykacji sądowej, wskazując tytuł tych należności oraz osoby, przeciwko, którym ma być wytoczone powództwo. Jeśli jest to możliwe także okres za który dochodzona jest należność. Akta przekazywane Wydziałowi Prawnemu powinny obejmować:

6 1) kopię umowy najmu, a w przypadku roszczenia o odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu także kopię oświadczenia o rozwiązaniu umowy najmu z dowodem doręczenia najemcy, 2) wydruk podsumowujący stan konta lokalu (obejmujący dochodzoną należność), 3) oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, 4) dane ze zbiorów Ewidencji Ludności dot. osób zameldowanych na pobyt stały w lokalu, dane z Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku przedsiębiorców 5) w przypadku lokali użytkowych zajmowanych przez przedsiębiorców także: a) kopię wezwania do zapłaty z dowodem doręczenia lub wysłania listem poleconym, b) kopię wyciągu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli zostało przez najemcę złożone, c) kopię faktur/not obejmujących dochodzoną należność, chyba że nie jest możliwe powiązanie należność z właściwymi fakturami. 6) w przypadku gdy istnienie należności lub jej wysokość były kwestionowane przez dłużnika kopię korespondencji w tej sprawie 2. Pismo przekazujące sprawę Wydziałowi Prawnemu powinno zawierać informację o pracowniku prowadzącym sprawę. 3. Po przekazaniu sprawy pracownik Wydziału Lokalowego obowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Wydział Prawny o każdej wpłacie dokonanej na poczet dochodzonej należności oraz o każdej innej okoliczności wpływającej na postępowanie sądowe lub egzekucyjne, jak powzięcie wiedzy o śmierci dłużnika, zmianie jego adresu zamieszkania, zawarciu porozumienia itp. 4. Po zakończeniu postępowania sądowego Wydział Prawny informuje Wydział Lokalowy o uzyskaniu tytułu wykonawczego. W przypadku gdy dłużnik nie zastosuje się do wyroku sądowego Wydział Lokalowy wzywa go do jego realizacji. 5. Wobec bezskuteczności przedmiotowego wezwania Wydział Lokalowy przekazuje sprawę do komornika sądowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

7 REGULAMIN ZASAD WINDYKACJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT Podstawa prawna: ZA UŻYWANIE NAJEM LOKALI GMINY MIASTA SOPOTU 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U ) 3. Uchwała nr XXXVIII/543/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Sopotu lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób upoważnionych do udzielania tych ulg oraz o stosowaniu ich z urzędu. 4. Zarządzenie nr 1408/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody najemcom będącym w trudnej sytuacji życiowej na spłatę zadłużenia czynszowego w formie odpracowania należności (świadczenie rzeczowe) na rzecz Gminy Miasta Sopotu. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a/ windykacji rozumie się przez to dochodzenie wierzytelności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach, b/ windykacji pozasądowej- rozumie się przez to pozyskiwanie długów w maksymalnie krótkim okresie czasu przy minimalnych nakładach na proces windykacji, c/ windykacji sądowej rozumie się przez to przypadki, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika, prowadzi do uzyskania sądowego nakazu zapłaty lub wyroku, który uzupełniony o klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej, d/ drodze prewencji rozumie się przez to zdyscyplinowanie dłużników do regulowania płatności w terminie, uświadomienie konsekwencji wynikających z opóźnienia zapłaty, informowanie również o tym, że wierzyciel konsekwentnie i zdecydowanie będzie dochodził swoich należności, e/ wierzytelności - rozumie się przez to wymagalną kwotę wraz o odsetkami za zwłokę i ewentualne koszty sadowe i egzekucyjne, f/ dłużniku rozumie się przez to osobę/podmiot zobowiązaną do zapłaty na rzecz Gminy wierzytelności wynikającej z nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Gminy, g/ ważnym interesie zobowiązanego rozumie się nadzwyczajne wypadki losowe, które uniemożliwiają uregulowanie wierzytelności. Muszą one być efektem czynników obiektywnych, a nie działania samego zobowiązanego, trudności te muszą pojawiać się nagle i niespodziewanie, przy ocenie bierze się pod uwagę całokształt sytuacji życiowej nie tylko warunki finansowe, ale również stan zdrowia, sytuację rodzinną, zdarzenia losowe, h/ dokumentach niezbędnych rozumie się dokumenty finansowe (np. informacja o zarobkach, rencie, emeryturze, zaznaniu rocznym PIT) dokumenty dotyczące sytuacji życiowej (np. brak pracy zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy, zaświadczenie lekarskie),

8 Rozdział I Postanowienia ogólne 8. Określone w Regulaminie zasady i tryb postępowania windykacyjnego dotyczą wszystkich osób zadłużonych względem Gminy (dłużników) z powodu nie wnoszenia lub nieterminowego wnoszenia opłat należnych Gminie. Za opłaty solidarnie odpowiadają osoby pełnoletnie stale zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu 9. Odpowiedzialność osób pełnoletnich wyszczególnionych w ust. 1 ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu. 10. Regulamin ma zastosowanie w szczególności do wierzytelności powstałych z tytułu: d) opłat należnych z tytułu umownego jak i bezumownego użytkowania lokali komunalnych, e) opłat eksploatacyjnych, f) innych 11. Opłaty, za używanie najem, powinny być uiszczane, co miesiąc z góry do 10 tego każdego miesiąca, przy tym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. 12. Od niewpłaconych w terminie do 10 go każdego miesiąca z góry za dany miesiąc opłat na rzecz Gminy nalicza się odsetki w wysokości odpowiadającej odsetkom ustawowym, od wartości zadłużenia zgodnie z saldem na dzień ostatniego dnia każdego miesiąca. 13. Czynności windykacyjne w zakresie wierzytelności Gminy prowadzone są przez komórkę organizacyjną Gminy, Wydział Lokalowy oraz Radcę Prawnego jako działania przedsądowe w celu polubownego uzyskania spłaty należności. 14. Gmina Miasta Sopotu podejmuje następujące czynności windykacyjne: a) działania przedsądowe podejmowane w celu polubownego uzyskania spłaty należności, b) postępowanie sądowe celem postępowania sądowego jest uzyskanie w drodze procesu cywilnego lub postepowania nieprocesowego tytułu wykonawczego, który stanowić będzie podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi; c) postępowanie egzekucyjne celem postępowania egzekucyjnego jest odzyskanie przez wierzyciela przysługującej mu wierzytelności wraz o odsetkami i wszelkimi kosztami poniesionymi w związku z uzyskaniem tytułu wykonawczego. Rozdział II Zadania Wydziału Lokalowego 1. Raz w miesiącu dokonuje się analizy naliczeń i opłat za miesiąc poprzedni w celu aktualizacji wykazu zaległości. W wykazie tym gromadzeni są wszyscy dłużnicy posiadający zaległości w opłatach. 2. W celu wyegzekwowania wierzytelności, o których mowa w tytule Regulaminu podejmuje się czynności wg. następującej kolejności: 9) wysyła się pisemne upomnienia do dłużników zalegających z opłatami czynszowymi i opłatami eksploatacyjnymi za 1-2 okresy płatności (zał. nr 1), 10) wysyła się wezwania do zapłaty do dłużników zalegających z opłatami czynszowymi i opłatami eksploatacyjnymi za ponad 3 pełne okresy płatności oraz na każdym etapie postępowania windykacyjnego (zał. nr 2),

9 11) wysyła się do dłużników uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu (zał. nr 3), 12) wypowiada się umowę najmu lokalu najemcom zalegającym z opłatami czynszowymi i opłatami eksploatacyjnymi, jeżeli wierzytelność pozostaje niespłacona (zał. nr 4), 13) wzywa się dłużników do opróżnienia lokalu i przekazania go do dyspozycji wynajmującego, po bezskutecznym upływie terminu do zapłaty i opuszczenia lokalu, 14) udziela się dłużnikom pomocy w spłacie należności, o której mowa w Rozdziale III, 15) ustala się sytuację materialno-bytową dłużnika na podstawie zgromadzonych dokumentów, przeprowadzanych wizji lokalowych oraz przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 16) przekazuje się sprawy do Wydziału Prawnego w celu skierowania ich na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę i eksmisję. Rozdział III Pomoc Gminy w spłacie należności 7. Jeżeli sytuacja materialna dłużnika nie pozwala mu na dokonanie jednorazowej spłaty zadłużenia, dłużnik może złożyć pisemny wniosek o udzielenie pomocy w spłacie należności. 8. Udzielenie pomocy w spłacie należności możliwe jest w sytuacji, gdy uzasadnia to stan dochodów dłużnika, dotychczasowa wysokość wpłat oraz inne okoliczności, a w szczególności ocena efektywności dotychczas prowadzonego w stosunku do tego dłużnika postępowania windykacyjnego, oraz ocena możliwości wykonania zobowiązań, stosownie do warunków przyznawanej pomocy, na podstawie danych o dochodach dłużnika. 9. Możliwe jest udzielanie następujących form pomocy w spłacie należności: 1) rozłożenie spłaty należności na raty z jednoczesnym wstrzymaniem naliczania odsetek, pod warunkiem terminowego regulowania bieżących należności oraz wyznaczonych rat (jeżeli wysokość należności nie przekracza jednorazowo trzykrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.Nr 200, poz ze zm.) - decyzję podejmuje Naczelnik Wydziału Lokalowego, jeżeli wartość należności przekracza trzykrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z ustawą (Dz.U.Nr 200, poz ze zm.) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę decyzję podejmuje Prezydent Miasta Sopotu), 2) odroczenie terminu płatności należności (jak w pkt 3 ust. 1 Regulaminu), 3) odpracowanie zadłużenia w formie prac interwencyjnych na rzecz Miasta (decyzję podejmuje Prezydent Miasta Sopotu) 10. Podjęcie decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty należności winno być poprzedzone postępowaniem mającym na celu ustalenie sytuacji materialno-bytowej dłużnika, które wykaże istnienie przesłanki do przyznania wnioskowanej pomocy. Jeżeli złożone przez dłużnika dokumenty zawierają braki formalne lub wymagają uzupełnienia w celu oceny istnienia przesłanki przyznania ww. pomocy należy dłużnika powiadomić o konieczności usunięcia braków w określonym terminie z pouczeniem, że nie wypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 11. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności dokonuje się na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty należności na okres dłuższy niż 18 miesięcy i w ratach o odstępie dłuższym niż miesiąc.

10 12. Jeżeli w ustalonych terminach dłużnik nie dokonał spłaty odroczonej płatności lub którejkolwiek z rat rozłożonej na raty należności, cała należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami, naliczonymi od dnia wymagalności zapłaty. Rozdział IV Warunki udzielania pomocy w spłacie należności 7. Warunkiem rozpatrzenia wniosku dłużnika o zastosowanie pomocy jest podpisanie przez dłużnika (najemcę oraz osoby, które razem z najemcą odpowiadają solidarnie za zapłatę należności) oświadczenia o uznaniu wierzytelności Gminy. 8. Udzielenie pomocy w spłacie należności wymaga każdorazowo uprzedniej analizy i oceny sytuacji materialnej dłużnika. 9. Dla celów oceny sytuacji materialnej dłużnika, powinien on przedłożyć następujące dokumenty (dotyczące tak samego najemcy, jak i osób, które solidarnie z nim odpowiadają za zapłatę należności): 1) kopię zeznania podatkowego za rok poprzedni, 2) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości osiąganych dochodów, wystawionych nie później niż jeden miesiąc od daty ich złożenia w przypadku pracowników; 3) decyzję o wysokości przyznanego świadczenia emerytalnego lub rentowego w przypadku emerytów lub rencistów; 4) decyzję ustalającej prawo do zasiłku dla bezrobotnych - w przypadku bezrobotnych, 5) zaświadczenia z MOPS o objęciu pomocą z uwagi na trudną sytuację materialną, wystawionego nie później niż jeden miesiąc od daty jego złożenia w przypadku osób objętych taką pomocą, 6) oświadczenia o wszystkich uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródeł tych dochodów, 7) sprawozdania finansowego za ostatni rok, sprawozdań statystycznych za ostatnie dwa kwartały lub odpowiednio wydruku syntetycznego z księgi przychodów i rozchodów za rok poprzedzający i ostatnie dwa kwartały w przypadku przedsiębiorców. 10. Udzielenie pomocy w spłacie należności, po skierowaniu sprawy do Wydziału Prawnego, skutkuje bezwzględną koniecznością niezwłocznego poinformowania o tym Wydział Prawny w celu zawieszenia prowadzonych postępowań sądowych lub podjęcia innych, stosownych czynności w postępowaniu sądowym. 11. Wydział Lokalowy ma obowiązek monitorowania spłaty zaległości przez dłużników, którym udzielono ulgi w spłacie należności, zgodnie z warunkami zawartego porozumienia. 12. W przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się z zobowiązań ujętych w porozumieniu, a jednocześnie zalega z zapłatą zobowiązań bieżących, sprawa powinna zostać skierowana do Wydziału Prawnego. Rozdział V Przekazanie sprawy do Wydziału Prawnego 2. Przekazując sprawę dochodzenia należności Wydziałowi Prawnemu Wydział Lokalowy wskazuje w piśmie kierującym kwotę należności głównej i ewentualnych należności ubocznych, kierowanych do windykacji sądowej, wskazując tytuł tych należności oraz osoby, przeciwko, którym ma być wytoczone powództwo. Jeśli jest to możliwe także okres za który dochodzona jest należność. Akta przekazywane Wydziałowi Prawnemu powinny obejmować:

11 6) kopię umowy najmu, a w przypadku roszczenia o odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu także kopię oświadczenia o rozwiązaniu umowy najmu z dowodem doręczenia najemcy, 7) wydruk podsumowujący stan konta lokalu (obejmujący dochodzoną należność), 8) oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, 9) dane ze zbiorów Ewidencji Ludności dot. osób zameldowanych na pobyt stały w lokalu, dane z Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku przedsiębiorców 10) w przypadku lokali użytkowych zajmowanych przez przedsiębiorców także: a) kopię wezwania do zapłaty z dowodem doręczenia lub wysłania listem poleconym, b) kopię wyciągu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli zostało przez najemcę złożone, c) kopię faktur/not obejmujących dochodzoną należność, chyba że nie jest możliwe powiązanie należność z właściwymi fakturami. 6) w przypadku gdy istnienie należności lub jej wysokość były kwestionowane przez dłużnika kopię korespondencji w tej sprawie 2. Pismo przekazujące sprawę Wydziałowi Prawnemu powinno zawierać informację o pracowniku prowadzącym sprawę. 3. Po przekazaniu sprawy pracownik Wydziału Lokalowego obowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Wydział Prawny o każdej wpłacie dokonanej na poczet dochodzonej należności oraz o każdej innej okoliczności wpływającej na postępowanie sądowe lub egzekucyjne, jak powzięcie wiedzy o śmierci dłużnika, zmianie jego adresu zamieszkania, zawarciu porozumienia itp. 4. Po zakończeniu postępowania sądowego Wydział Prawny informuje Wydział Lokalowy o uzyskaniu tytułu wykonawczego. W przypadku gdy dłużnik nie zastosuje się do wyroku sądowego Wydział Lokalowy wzywa go do jego realizacji. 5. Wobec bezskuteczności przedmiotowego wezwania Wydział Lokalowy przekazuje sprawę do komornika sądowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali. S.M. ELSAM w Warszawie.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali. S.M. ELSAM w Warszawie. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali Rozdział I. Podstawy prawne: S.M. ELSAM w Warszawie. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze t.j. 2016 poz.22, Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 32 z dnia 23.09.2010 prot. nr 9/2010 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin windykacji wierzytelności. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie

Regulamin windykacji wierzytelności. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie Regulamin windykacji wierzytelności Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie Postanowienia ogólne 1 1 Regulamin określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/543/2014 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/543/2014 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/543/2014 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne: a) Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września 1982r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W SZCZECINECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SZCZECINKU PODSTAWY PRAWNE

REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W SZCZECINECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SZCZECINKU PODSTAWY PRAWNE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W SZCZECINECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SZCZECINKU 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222),

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu windykacji należności z tytułu opłat czynszowych za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Załącznik do uchwały RN Nr84/05/2011 z dnia 16.05.2011 Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W SUSZU

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W SUSZU REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W SUSZU PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie

R E G U L A M I N windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie R E G U L A M I N windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie Rozdział I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawy prawne: - Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września1982 r. (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie I ",-- -, 9"1. \:.1../ ----",' Załącznik do uchwały RN Nr 5. /03/2014 z dnia 03.03.2014 Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu

Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawy prawne : 1 Ustawa prawo spółdzielcze z 16.09.1982r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych do Zarządzenia Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia procedury... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno 1. Postanowienia ogólne Procedura Windykacji Należności 1.1 Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania należności od dłużników. Procedura dotyczy wszystkich osób

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 16 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia... 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU Załącznik do uchwały Nr 51/2012 r. RN Na Skraju z dnia 10. 09. 2012 r. Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawy prawne: 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 768/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 26 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 768/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 26 czerwca 2017 r. Uchwała Nr 768/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały nr VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi

Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi Sporządzona na podstawie: 1. Art.42 ust.5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.jdz.u. z 2013r poz. 885 z póz. zm) Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

NIE. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

NIE. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie programu oddłużeniowego dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE. 1.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.z 2003r.Nr 119,poz.1116, z późn. zmianami).

PODSTAWY PRAWNE. 1.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.z 2003r.Nr 119,poz.1116, z późn. zmianami). REGULAMIN ZASAD POSTĘPOWANIA PRZY PROWADZENIU WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BLACHOWNI PODSTAWY PRAWNE 1.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.z 2003r.Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 231 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 231 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 231 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia r. w sprawie określenia zasad umożliwiających spłatę zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Windykacji Wierzytelności, zwany dalej regulaminem, został przygotowany w oparciu o następujące akty prawne::

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU art. 34a ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Terminologia na użytek niniejszej procedury: 1. Należność cywilnoprawna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

1. Program określa zasady i tryb udzielania pomocy osobom i rodzinom zadłużonym

1. Program określa zasady i tryb udzielania pomocy osobom i rodzinom zadłużonym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/92/15 z dnia 29 października 2015 r. ZASADY UMARZANIA I ROZKŁADANIA NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. dnia 30 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. dnia 30 kwietnia 2014r. ZARZĄDZENIE NR 11/2014 Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu windykacji należności Gminy Miejskiej Lubań z tytułu opłat za lokale

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORZYCACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GORZYCACH

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORZYCACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GORZYCACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GORZYCACH REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORZYCACH Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/44/15 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/44/15 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/44/15 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 8 do Zasad (polityki) Rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY I. Cel wprowadzenia procedury Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.04.2012 r.

Załącznik do zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.04.2012 r. Załącznik do zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.04.2012 r. Regulamin windykacji należności m. st. Warszawy z tytułu opłat za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia r. Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/508/17 RADY MIASTA ZABRZE. z dnia 28 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/508/17 RADY MIASTA ZABRZE. z dnia 28 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLV/508/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU PABIANICKIEGO

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU PABIANICKIEGO UCHWAŁA NR. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

j '^ugustynik." 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0 " Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5

j '^ugustynik. 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0  Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5 SpoKizieim;, Mie«RaniGWa METALURG" j '^ugustynik." 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0 " Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5 INSTRUKCJA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI '"' W ^ ^ ^ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. postępowania Spółdzielni wobec osób względem niej zadłużonych

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. postępowania Spółdzielni wobec osób względem niej zadłużonych REGULAMIN postępowania Spółdzielni wobec osób względem niej zadłużonych I. Postanowienia ogólne 1 1. Określone w Regulaminie zasady i tryb postępowania windykacyjnego dotyczą wszystkich osób zadłużonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PRZEZ GDAŃSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ

REGULAMIN PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PRZEZ GDAŃSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ REGULAMIN PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PRZEZ GDAŃSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ Działając na podstawie 98 ust. 1 pkt 10 Statutu Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej: Spółdzielnia), Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA"

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA" z dnia 16 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 ZARZĄDZENIE NR 16/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie z dnia 04.09.2012r. w sprawie wprowadzenia Procedury Postępowania Egzekucyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. windykacji należności w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. windykacji należności w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN Załącznik do zarządzenia nr 24/2014 r. Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież z dnia 14.10.2014 r. windykacji należności w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej z dnia 9 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej z dnia 9 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie: Regulaminu określającego tryb postępowania w zakresie windykacji należności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia procedury windykacji należności cywilnoprawnych Powiatu Mieleckiego oraz Skarbu Państwa reprezentowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/301/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 27 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/301/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 27 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/301/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, w tym z urzędu, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty spłaty

Bardziej szczegółowo

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty Uchwała Nr XVI/73/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Wadowickiego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.

Bardziej szczegółowo

Regulamin windykacji wierzytelności Spółdzielni Mieszkaniowej STROP

Regulamin windykacji wierzytelności Spółdzielni Mieszkaniowej STROP Regulamin windykacji wierzytelności Spółdzielni Mieszkaniowej STROP 1 1. Windykacja należności Spółdzielni Mieszkaniowej STROP prowadzona jest przez pracowników następujących jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/180/10 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr XLVI/180/10 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr XLVI/180/10 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/288/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/288/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVI/288/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu oddłużenia wierzytelności z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

GP-IX.0050.2331.2012 ZARZĄDZENIE NR 2331/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2012 r.

GP-IX.0050.2331.2012 ZARZĄDZENIE NR 2331/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2012 r. GP-IX.0050.2331.2012 ZARZĄDZENIE NR 2331/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy z tytułu opłat za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z dnia 01 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Załącznik do Zarządzenia nr 1 Do Zarządzenia Prezesa Zarządu ZIK Sp. z o.o. Nr 16/2015 z dnia REGULAMIN PROCEDUR WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ZIK SP. Z.O.O. Z TYTUŁU DOSTAW WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ INNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 543/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.03.2012 r.

Zarządzenie Nr 543/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.03.2012 r. Zarządzenie Nr 543/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.03.2012 r. w sprawie: wprowadzenia obowiązującego wzoru porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań z tytułu opłat czynszowych za najem lokalu komunalnego.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/273/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/273/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XL/273/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLII/1059/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XLII/1059/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. UCHWAŁA Nr XLII/1059/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu naleŝności pienięŝnych,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU. Dział I. Postanowienia ogólne

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU. Dział I. Postanowienia ogólne PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Procedura windykacji należności w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Toruniu zwana dalej procedurą określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/726/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/726/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLVII/726/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacie wierzytelności Województwa i wojewódzkich samorządowych

Bardziej szczegółowo

Analiza zaległości za 2015 rok

Analiza zaległości za 2015 rok Lp. Należności 1. Podatek od nieruchomości 2. 3. Zaległości na 31.12.14 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Analiza zaległości za 2015 rok Przypisy Za 2014 Odpisy Za 2014 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin windykacji należności w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin windykacji należności w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/47/2011 Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2011r. Regulamin windykacji należności w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne: Ustawa prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia... w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 4 i art. 10

Bardziej szczegółowo

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi.

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi. PP11.0152/8/12 Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 11 w Czeladzi z dnia 24 listopada 2012roku W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 września 2017 r. Poz. 4859 UCHWAŁA NR XXXI/437/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

A N A L I Z A W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH A N A L I Z A DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH W 2013 R. W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich administruje mieszkaniowym zasobem Gminy Piekary

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/./2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia 17 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/./2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia 17 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/./2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACJI ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

INSTRUKCJA WINDYKACJI ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH INSTRUKCJA WINDYKACJI ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w zakresie dochodzenia należności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1024/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LIV/1024/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LIV/1024/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY SERWISPRAWA.PL SP. Z O.O. e-mail: biuro@serwisprawa.pl tel.: (71) 390 84 08 Plac Powstańców Śląskich 7 53-332 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2015 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Programu oddłużeniowego lokatorów z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/43/2006 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 28 czerwca 2006

Uchwała Nr XXXVIII/43/2006 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 28 czerwca 2006 Uchwała Nr XXXVIII/43/2006 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 28 czerwca 2006 w sprawie: zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających Gminie Skarżysko-Kamienna i jej jednostkom organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu umorzenia należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela użytkownikom lokali mieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 656 UCHWAŁA NR XXXV/216/2017 RADY GMINY OŁAWA. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 656 UCHWAŁA NR XXXV/216/2017 RADY GMINY OŁAWA. z dnia 30 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 656 UCHWAŁA NR XXXV/216/2017 RADY GMINY OŁAWA z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu

Bardziej szczegółowo