GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ARCUS SA ZA OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 S P O R Z Ą D Z O N E Z G O D N I E Z M I Ę D Z Y N A R O D O W Y M I S T A N D A R D A M I S P R A W O Z D A W C Z O Ś C I F I N A N S O W E J JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 25 LAT! Warszawa, 30 sierpnia 2013 r.

2 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA Spis treści I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 II. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 R... 7 III. INFORMACJE PODSTAWOWE IV. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I POŁOWĘ 2013 R Podstawa sporządzenia informacji finansowych Oświadczenie o zgodności Podstawa konsolidacji Zmiany zasad rachunkowości V. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Przychody ze sprzedaży Sezonowość i cykliczność Dane segmentowe Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej i zdarzeń mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwykłe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach bieżącego roku obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny Koszty według rodzaju Przychody i koszty finansowe Podatek dochodowy i efektywna stopa podatkowa Zysk / strata netto przypadający na 1 akcję Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Kapitał podstawowy

3 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA 17. Zmiany w stanie środków trwałych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Środki pieniężne i ekwiwalenty Kredyty i pożyczki Zadeklarowane lub wypłacone dywidendy Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które nie zostały odzwierciedlone w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej ARCUS w ciągu okresu śródrocznego Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Transakcje z podmiotami powiązanymi VI. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARCUS S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU VII. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 R Podstawa sporządzenia informacji finansowych Oświadczenie o zgodności Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wyniki finansowe i rentowność Zadeklarowane lub wypłacone dywidendy Inne istotne informacje VIII. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Opis organizacji grupy i jej podstawowej działalności Grupa Kapitałowa Zmiany w strukturze Grupy i jednostki dominującej Wcześniejsze prognozy

4 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA 35. Kapitał akcyjny i akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Poręczenia, kredyty lub pożyczki i gwarancje Inne informacje, które zdaniem Grupy są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta Czynniki i zdarzenia w szczególności o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Czynniki ryzyka i zagrożeń IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

5 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA I. WYBRANE DANE FINANSOWE DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Lp. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR za okres do za okres do za okres do za okres do za okres do za okres do I Przychody ze sprzedaży produktów II Zysk (strata) z działalności operacyjnej III Zysk (strata) przed opodatkowaniem IV Zysk (strata) netto z konsolidacji V Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej VI EBITDA VII Całkowite dochody ogółem VIII Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej IX Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej X Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej XI Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej XII Zmiana stanu środków pieniężnych XIII Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk -0,27 0,09-1,00-0,07 0,02-0,25 (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/ EUR na akcję) XIV Zysk (strata) netto zanualizowany XV Zysk (strata) netto zanualizowany i rozwodniony zysk (strata) netto zanualizowany na jedną akcję (w złotych/ EUR na akcję) -0,43 0,10-0,93 stan na stan na stan na stan na stan na stan na XVI Aktywa razem XVII Zobowiązania długoterminowe XVIII Zobowiązania krótkoterminowe XIX Kapitał własny XX Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XXI Kapitał zakładowy XXII Średnia ważona liczba akcji XXIII Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/eur na akcję) 7,92 8,16 7,99 1,83 1,92 2,00 5

6 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ARCUS S. A. Lp. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 I Przychody ze sprzedaży II Zysk (strata) z działalności operacyjnej III Zysk (strata) przed opodatkowaniem IV Zysk (strata) netto V EBITDA VI Całkowite dochody ogółem VII Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej IX Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej X Zmiana stanu środków pieniężnych XI Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedna akcję -0,22 0,18-0,90-0,05 0,04-0,23 stan na stan na stan na stan na stan na stan na XII Aktywa razem XIII Zobowiązania długoterminowe XIV Zobowiązania krótkoterminowe XV Kapitał własny XVI Kapitał zakładowy XVII Średnia ważona liczba akcji XVIII Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 8,50 8,47 8,15 1,96 1,99 2,04 ZASADY PRZYJĘTE DO PRZELICZANIA DANYCH FINANSOWYCH Dane finansowe w EUR zostały przeliczone według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP na dzień ,9866 PLN/EUR ,2613 PLN/EUR ,3292 PLN/EUR poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca roku 6

7 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA za okres od do ,2140 zł/eur za okres od do ,2246 zł/eur za okres od do ,9673 zł/eur. II. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 R SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Rachunek Zysków i Strat Wykonanie za okres Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Część bieżąca Część odroczona Zysk (strata) netto EBITDA Zysk (strata) netto przypadający na: akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały nie dające kontroli Zysk (strata) netto zanualizowany Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Zwykły i rozwodniony -0,27 0,09-1,00 0,01-0,14-0,51 7

8 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA Sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk (strata) netto Składniki innych całkowitych dochodów: Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Podatek odroczony od składników innych całkowitych dochodów Suma składników innych całkowitych dochodów Całkowity dochód za okres Całkowity dochód za okres przypadający na: Akcjonariuszy spółki dominującej Udziały nie dające kontroli

9 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na Stan na Stan na Stan na AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartości firmy z konsolidacji Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Razem AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Środki pieniężne Razem AKTYWA RAZEM PASYWA Stan na Stan na Stan na Stan na Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominal Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały zapasowe Akcje własne nabyte celem umorzenia Zyski zatrzymane Razem Udziały niedające kontroli Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Rezerwy na podatek odroczony Rezerwy na zobowiązania Pozostałe zobowiązania długoterminowe Razem Zobowiązania krótkoterminowe Pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania Razem Pozostałe pasywa PASYWA RAZEM

10 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Za okres Za okres Za okres Za okres Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty o pozycje: Amortyzacja Odsetki otrzymane Dywidendy otrzymane Wynik na działalności inwestycyjnej Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań i rezerw Zmiana stanu innych aktywów Podatek dochodowy zapłacony Inne Środki pieniężne netto z działalności operac Przepływy pieniężne z działalności inwest. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Dywidendy otrzymane Wydatki Wydatki na zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy Emisja akcji/udziałów Wpływy z kredytów i pożyczek Odsetki Płatność należności z tytułu leasingu finansowego Wydatki Nabycie udziałów Spłata kredytów i pożyczek Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Odsetki zapłacone Z tytułu innych zobowiązań finansowych Środki pieniężne netto (wykorzystane)/otrzymane z działalności finans. Zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

11 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał Zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne Razem Udziąły nie dające kontroli Kapitał własny razem Stan na 1 stycznia 2013 roku Zysk netto Podwyższenie kapitału w Spółce zależnej (korekta konsolidacyjna) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży skorygowane o podatek odroczony Przeznaczenie części zysku roku 2012 na wypłatę dywidendy Nabycie akcji własnych celem umorzenia Stan na 30 czerwca 2013 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał Zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Kapitał z aktualiza cji wyceny Akcje własne Razem Udziąły nie dające kontroli Kapitał własny razem Stan na 1 stycznia 2012 roku Zysk netto Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży skorygowane o podatek odroczony Nabycie akcji własnych celem umorzenia Stan na 31 grudnia 2012 roku Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał Zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Kapitał z aktualizacji wyceny Razem Udziąły nie dające kontroli Kapitał własny razem Stan na 1 stycznia 2012 roku Zysk netto Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży skorygowane o podatek odroczony Stan na 30 czerwca 2012 roku

12 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA III. INFORMACJE PODSTAWOWE JEDNOSTKA DOMINUJĄCA Jednostka dominująca ARCUS S.A. (dalej również: Spółka ), prowadzi przedsiębiorstwo w formie spółki akcyjnej. Według statutu Spółki jej czas trwania jest nieograniczony. Jednostka jako Spółka Akcyjna powstała w dniu z przekształcenia wcześniej istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie ARCUS Sp. z o.o. Siedziba jednostki dominującej i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej to ul. Miła 2 w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Akcje jednostki dominującej ARCUS S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od dnia 19 czerwca 2008 roku. Wszystkie akcje ARCUS S.A. są notowane na rynku podstawowym GPW S.A. ARCUS S.A. prowadzi działalność w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dane teleadresowe ARCUS S.A. Firma: Siedziba i adres: ARCUS S.A. ul. Miła 2, Warszawa Telefon: Fax: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Podstawowa działalność ARCUS S.A. opiera się na następujących obszarach działalności: Sprzedaż, dzierżawa i serwisowanie urządzeń drukujących i kopiujących japońskiej firmy Kyocera Document Sollutions, systemy zarządzania dokumentem i korespondencją, integracja rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne), rozwiązania z zakresu telematyki (zintegrowane systemy do zarządzania i monitorowania floty) i telemetrii (smart grid i smart metering). 12

13 ZARZĄD Zgodnie ze Statutem ARCUS S.A. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków. Na dzień roku, oraz dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: Michał Czeredys Prezes Zarządu, Marek Multan Wiceprezes Zarządu. RADA NADZORCZA Zgodnie ze Statutem ARCUS S.A. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 10 członków. Na dzień roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: Marek Czeredys Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jolanta Grus Członek Rady Nadzorczej, Michał Słoniewski Członek Rady Nadzorczej, Sławomir Jakszuk Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Rajczewski - Czlonek Rady Nadzorczej W czerwcu Pan Krzysztof Rajczewski, w związku ze zmianą planów zawodowych, złożył rezygnację z funkcji Członka RN ze skutkiem na , w dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełniło skład Rady Nadzorczej powołując do niej Pana Tomasza Pelca. W wyniku tego na dzień roku i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: Marek Czeredys Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jolanta Grus Członek Rady Nadzorczej, Michał Słoniewski Członek Rady Nadzorczej, Sławomir Jakszuk Członek Rady Nadzorczej Tomasz Pelc - Czlonek Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA Grupę Kapitałową ARCUS (dalej również: Grupa, Grupa Kapitałowa ) tworzą: ARCUS S.A. jako jednostka dominująca, spółka zależna T-matic Systems SA (dalej również: T-matic ) oraz spółka zależna DocuSoft Sp. z o.o. (dalej również: DocuSoft ). 13

14 IV. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I POŁOWĘ 2013 R 1. Podstawa sporządzenia informacji finansowych Prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim ( DZ.U. Nr 33 poz.259 wraz z późniejszymi zmianami) i przedstawia sytuację finansową Grupy Kapitałowej ARCUS na dzień 30 czerwca 2013, 30 czerwca 2012 roku i 30 czerwca 2011 roku wyniki jej działalności za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013, 30 czerwca 2012 i 30 czerwca 2011 roku oraz przepływy pieniężne za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013, 30 czerwca 2012 i 30 czerwca 2011 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. W dniu sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej. 2. Oświadczenie o zgodności Niniejsze Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ( MSR 34 ) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętej przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Nowe zasady rachunkowości oraz interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Poniżej przedstawiono nowe standardy i zmiany dla okresów sprawozdawczych po 1 stycznia 2013 oraz standardy i interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez Komisję Europejską, które mogą mieć wpływ na ewidencję zdarzeń gospodarczych Emitenta. Dotychczas nie nastąpiły zmiany w polityce rachunkowości. Poniższe standardy nie zostały jeszcze zastosowane przez Spółkę przy sporządzeniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania. a) MSSF 9 Instrumenty finansowe mający zastosowanie do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2015 r. lub później. MSSF 9 stanowi I Fazę projektu RMSR aby zastąpić MSR 39. Standard ten wprowadza ulepszone i uproszczone podejście do klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych w porównaniu z wymogami MSR 39. Nie został jeszcze zatwierdzony przez UE. 14

15 b) MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Standard ten ustanawia zasady prezentacji i sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i zastępuje MSR 27 i SKI 12. W UE standard ma zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. c) Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 Przepisy przejściowe, mające zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. W UE standard ma zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. d) MSSF 11 Wspólne porozumienia mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Standard ten ustanawia zasady sprawozdawczości finansowej dla uczestników wspólnego przedsięwzięcia i zastępuje MSR 31 i SKI 13. W UE standard ma zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. e) MSSF 12 Ujawnienia udziału w innych jednostkach mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Dotyczy jednostek mających udziały w jednostce zależnej, wspólnym przedsięwzięciu, jednostce stowarzyszonej albo niekonsolidowanej jednostce strukturyzowanej. W UE standard ma zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. f) Zmiany do MSR 27 opublikowanego ponownie jako MSR 27 Jednostkowe sprawozdanie finansowe mające zastosowanie do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub później. W UE standard ma zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. g) Zmiany do MSR 28 opublikowanego ponownie jako MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. W UE standard ma zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. h) Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe- prezentacja: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych mające zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. i) Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSR 27 Jednostki inwestycyjne mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. j) Zmiany do MSR 36 Ujawnienia dotyczące wartości odzyskiwanej aktywów niefinansowych mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. k) Zmiany do MSR 39 odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. l) KIMSF 21 Opłaty publiczne określa zasady ujmowania zobowiązań z tytułu opłat publicznych innych niż podatek dochodowy. Interpretacja ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r lub później. Nie została jeszcze zatwierdzona przez UE. Zarząd jest w trakcie oceny wpływu powyższych standardów i interpretacji na sprawozdawczość Spółki. 15

16 3. Podstawa konsolidacji Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz sprawozdanie skonsolidowane sporządzone na dzień i porównawczo na dzień i Zostało ono sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ( MSR 34 ) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętej przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Na dzień sporządzenia raportu ARCUS SA posiadała dwie spółki zależne: T-matic Systems SA (spółka nabyta 29 lipca 2008 roku) oraz DocuSoft Sp. z o.o. (nabyta w z dniem 23 maja 2011 roku). Wyniki finansowe jednostki nabywanej lub sprzedawanej w ciągu roku są ujmowane w sprawozdaniu skonsolidowanym od momentu ich nabycia lub sprzedaży. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ARCUS zostało sporządzone metodą pełną. Wszystkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym. 4. Zmiany zasad rachunkowości Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Arcus S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku z wyjątkiem kursu stosowanego do wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2013 roku powinno być czytane łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Arcus S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz kwartalnej informacji finansowej ARCUS S.A. jest złoty polski. W związku z sytuacją Emitenta na rynku finansowym i możliwością negocjowania kursów z bankiem, w celu bardziej rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej do wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych Grupa zaczęła stosować średni kurs NBP zamiast jak do tej pory kurs z tabeli banku. Kurs ten w sposób bardziej przybliżony odzwierciedla kurs natychmiastowej wymiany zgodnie z MSR

17 V. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 5. Przychody ze sprzedaży Poniższe tabele przedstawiają strukturę rzeczową i geograficzną przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży towarów Przychody ze sprzedaży materiałów Razem przychody ze sprzedaży w tym dla jednostek powiązanych Sprzedaż w kraju Sprzedaż dla klientów zagranicznych Razem przychody ze sprzedaży Sezonowość i cykliczność Działalność ARCUS S.A. nie podlega sezonowości, przychody Spółki generowane są na podstawie kontraktów stałych i kontraktów incydentalnych. Wysoki udział kontraktów incydentalnych w sprzedaży Spółki, jak również charakteryzujący je zmienny rozkład w czasie roku, prowadzi do zróżnicowanego poziomu osiąganej sprzedaży w porównywalnych okresach różnych lat. Jednocześnie czynnik ten nie posiada znaczącego wpływu na porównywalność całorocznych wyników finansowych Spółki. ARCUS S.A. dąży sukcesywnie do zawierania kontraktów długoterminowych, które zmniejszają wpływ na wynik kontraktów incydentalnych osiąga to m. in. poprzez dzierżawę urządzeń do klientów oraz rozwój usług serwisowych, integracyjnych i telematycznych. Oczekuje się, że obszary te będą stale zwiększać swój udział w dochodach i EBITDA Spółki. Działalność spółki zależnej T-matic Systems SA nie podlega sezonowości, przychody Spółki generowane są na podstawie kontraktów stałych i kontraktów incydentalnych. Wysoki udział kontraktów incydentalnych w sprzedaży Spółki, jak również charakteryzujący je zmienny rozkład w czasie roku, prowadzi do zróżnicowanego poziomu osiąganej sprzedaży w porównywalnych okresach różnych lat. Działalność spółki zależnej DocuSoft Sp. z o.o. charakteryzuje się sezonowym zróżnicowaniem sprzedaży. Znaczącą większość sprzedaży realizuje ona w drugiej połowie roku. Ze względu na obecny niewielki udział tej spółki w przychodach Grupy, nie ma to znaczącego wpływu na wynik finansowy Grupy. 17

18 Sezonowość działalności spółek zależnych nie ma istotnego wpływu na wyniki Grupy. 7. Dane segmentowe Działalność Grupy ARCUS została dla celów prezentacji podzielona na segmenty działalności: segment IT obejmujący sprzedaż i dzierżawę sprzętu kopiującego i do zarządzania pocztą oraz pełnym cyklem życia dokumentu, (office solutions), sprzętu komputerowego i elektroniki, segment telematyki obejmujący świadczenie monitorowania flot pojazdów, segment telemetrii obejmujący sprzedaż oraz instalację i uruchomienie urządzeń do pomiaru mediów jak prąd, gaz i woda, segment usług, w tym usługi serwisowe, naprawcze, a także usługi integracji rozwiązań ICT (technologii informacyjno-telekomunikacyjnych), W okresie pierwszego półrocza 2011 segment telemetryczny nie był istotny dla oceny działalności Grupy, dlatego nie był w okresie tym prezentowany. Dane segmentowe za okres od do Segment IT Segment telematyczny Segment telemetryczny Segment pozostałych usług Razem Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrz Przychody razem segmentu Wynik segmentu Koszty nieprzypisane Zysk z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i przychodami finansowymi Przychody finansowe netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za rok obrotowy Aktywa i pasywa Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Aktywa ogółem Pasywa segmentu Pasywa nieprzypisane Pasywa ogółem

19 Dane segmentowe za okres od do Segment IT Segment telematyczny Segment telemetryczny Segment pozostałych usług Razem Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrz Przychody razem segmentu Wynik segmentu Koszty nieprzypisane Zysk z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i przychodami finansowymi Przychody finansowe netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za rok obrotowy Aktywa i pasywa Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Aktywa ogółem Pasywa segmentu Pasywa nieprzypisane Pasywa ogółem Dane segmentowe za okres od do Segment IT Segment telematyczny Segment pozostałych usług Razem Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrz Przychody razem segmentu Wynik segmentu Koszty nieprzypisane Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za rok obrotowy Aktywa i pasywa Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Aktywa ogółem Pasywa segmentu Pasywa nieprzypisane Pasywa ogółem

20 8. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej i zdarzeń mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy W opisywanym okresie Grupa nie odnotowała istotnych niepowodzeń. Na skonsolidowaną sprzedaż w I połowie 2013 roku złożyły się następujące wpływy segmentów operacyjnych: segment IT przychody tys. zł (wzrost o 87%), segment telematyczny 993 tys. zł (spadek o 60%), segment telemetryczny tys. zł (spadek o 8%), segment pozostałych usług przychody tys. zł (spadek o 14%). W I połowie 2013 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody w wysokości tys. zł, które były o 43% wyższe od osiągniętych rok wcześniej i jednocześnie najwyższe w historii Grupy w porównaniu do analogicznych okresów lat ubiegłych. Zwiększenie przychodów Grupy Kapitałowej spowodowane było intensyfikacją działań w segmencie IT oraz rozpoczęciem realizacji kolejnego kontraktu dostaw do sektora energetycznego w ramach segmentu telemetrycznego (smart grid). Spadek w segmencie smart grid nie jest miarodajny w zakresie porównywanych okresów, gdyż w sprzedaż rozwiązań w roku 2012 była realizowana głównie w 1 i 2 kwartale roku, a w przypadku roku bieżącego sprzedaż rozpoczęto dopiero w drugim kwartale. Drugi kwartał 2013 r. charakteryzował się rekordowo wysokimi przychodami i wzrostem marży, był to także pierwszy od kilku lat drugi kwartał roku obrotowego, w którym Grupie udało się wypracować zysk operacyjny (w 2Q2013 to 74 tys zł, w 2Q2012 to tys. zł), zysk netto (w 2Q2013 to 100 tys zł, w 2Q2012 to tys. zł) oraz dodatnią EBITDA (w 2Q2013 to 612 tys zł, w 2Q2012 to -819 tys. zł). Drugi kwartał 2013 był zdecydowanie lepszy pod względem przychodowym, kosztowym, wyniku operacyjnego i netto niż analogiczny okres roku 2012, ale nie udało się w tym okresie zniwelować słabego wyniku uzyskanego w pierwszym kwartale i cale półrocze zakończyło się wynikiem ujemnym. Kolejne okresy sprawozdawcze powinny potwierdzić tendencję powrotu na ścieżkę zysków. Jeszcze lepsze wyniki Spółka notowała na poziomie jednostkowym, gdzie w drugim kwartale dynamika sprzedaży w porównaniu do 2Q2012 wyniosła 124%, zysk operacyjny wyniósł 231 tys. zł, zysk netto 383 tys. zł ( EPS= 0,05 zł), a EBITDA 648 tys. zł. Należy wziąć pod uwagę, że w okresie 2Q2013 Spółka poniosła także dodatkowe koszty w postaci rezerw, w tym ponad 300 tys. zł. na trwałą utratę wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, tj. akcji Tauron SA zgodnie z MSR39. Powyższe wyniki świadczą o odwróceniu negatywnego trendu z 1 kwartału 2013 r., nie pozwoliły jednak na pełne odrobienie straty zrealizowanej w 1Q2013. Kontrola kosztów operacyjnych skutkowała istotnym obniżeniem kosztów ogólnego zarządu, zanotowano jednak wzrost kosztów sprzedaży, które wzrosły wraz z przychodami. Niesatysfakcjonujące wyniki osiągnął segment telematyki (monitoring flot) co wynika w dużej mierze z gwałtownego spadku marż, spowodowanego wojną cenową wśród dostawców usług, istotnym osłabieniem całego sektora budowlano-transportowego, który stanowi ważną grupę klientów oraz zakończeniem dużego kontraktu. 20

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skrócony

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIELTON obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Wieluń, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS Raport skonsolidowany za pierwszy kwartał od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. roku sprawozdawczego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Spis treści I. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo