GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ARCUS SA ZA OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 S P O R Z Ą D Z O N E Z G O D N I E Z M I Ę D Z Y N A R O D O W Y M I S T A N D A R D A M I S P R A W O Z D A W C Z O Ś C I F I N A N S O W E J JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 25 LAT! Warszawa, 30 sierpnia 2013 r.

2 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA Spis treści I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 II. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 R... 7 III. INFORMACJE PODSTAWOWE IV. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I POŁOWĘ 2013 R Podstawa sporządzenia informacji finansowych Oświadczenie o zgodności Podstawa konsolidacji Zmiany zasad rachunkowości V. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Przychody ze sprzedaży Sezonowość i cykliczność Dane segmentowe Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej i zdarzeń mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwykłe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach bieżącego roku obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny Koszty według rodzaju Przychody i koszty finansowe Podatek dochodowy i efektywna stopa podatkowa Zysk / strata netto przypadający na 1 akcję Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Kapitał podstawowy

3 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA 17. Zmiany w stanie środków trwałych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Środki pieniężne i ekwiwalenty Kredyty i pożyczki Zadeklarowane lub wypłacone dywidendy Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które nie zostały odzwierciedlone w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej ARCUS w ciągu okresu śródrocznego Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Transakcje z podmiotami powiązanymi VI. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARCUS S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU VII. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 R Podstawa sporządzenia informacji finansowych Oświadczenie o zgodności Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wyniki finansowe i rentowność Zadeklarowane lub wypłacone dywidendy Inne istotne informacje VIII. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Opis organizacji grupy i jej podstawowej działalności Grupa Kapitałowa Zmiany w strukturze Grupy i jednostki dominującej Wcześniejsze prognozy

4 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA 35. Kapitał akcyjny i akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Poręczenia, kredyty lub pożyczki i gwarancje Inne informacje, które zdaniem Grupy są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta Czynniki i zdarzenia w szczególności o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Czynniki ryzyka i zagrożeń IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

5 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA I. WYBRANE DANE FINANSOWE DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Lp. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR za okres do za okres do za okres do za okres do za okres do za okres do I Przychody ze sprzedaży produktów II Zysk (strata) z działalności operacyjnej III Zysk (strata) przed opodatkowaniem IV Zysk (strata) netto z konsolidacji V Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej VI EBITDA VII Całkowite dochody ogółem VIII Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej IX Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej X Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej XI Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej XII Zmiana stanu środków pieniężnych XIII Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk -0,27 0,09-1,00-0,07 0,02-0,25 (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/ EUR na akcję) XIV Zysk (strata) netto zanualizowany XV Zysk (strata) netto zanualizowany i rozwodniony zysk (strata) netto zanualizowany na jedną akcję (w złotych/ EUR na akcję) -0,43 0,10-0,93 stan na stan na stan na stan na stan na stan na XVI Aktywa razem XVII Zobowiązania długoterminowe XVIII Zobowiązania krótkoterminowe XIX Kapitał własny XX Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XXI Kapitał zakładowy XXII Średnia ważona liczba akcji XXIII Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/eur na akcję) 7,92 8,16 7,99 1,83 1,92 2,00 5

6 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ARCUS S. A. Lp. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 I Przychody ze sprzedaży II Zysk (strata) z działalności operacyjnej III Zysk (strata) przed opodatkowaniem IV Zysk (strata) netto V EBITDA VI Całkowite dochody ogółem VII Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej IX Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej X Zmiana stanu środków pieniężnych XI Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedna akcję -0,22 0,18-0,90-0,05 0,04-0,23 stan na stan na stan na stan na stan na stan na XII Aktywa razem XIII Zobowiązania długoterminowe XIV Zobowiązania krótkoterminowe XV Kapitał własny XVI Kapitał zakładowy XVII Średnia ważona liczba akcji XVIII Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 8,50 8,47 8,15 1,96 1,99 2,04 ZASADY PRZYJĘTE DO PRZELICZANIA DANYCH FINANSOWYCH Dane finansowe w EUR zostały przeliczone według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP na dzień ,9866 PLN/EUR ,2613 PLN/EUR ,3292 PLN/EUR poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca roku 6

7 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA za okres od do ,2140 zł/eur za okres od do ,2246 zł/eur za okres od do ,9673 zł/eur. II. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 R SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Rachunek Zysków i Strat Wykonanie za okres Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Część bieżąca Część odroczona Zysk (strata) netto EBITDA Zysk (strata) netto przypadający na: akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały nie dające kontroli Zysk (strata) netto zanualizowany Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Zwykły i rozwodniony -0,27 0,09-1,00 0,01-0,14-0,51 7

8 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA Sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk (strata) netto Składniki innych całkowitych dochodów: Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Podatek odroczony od składników innych całkowitych dochodów Suma składników innych całkowitych dochodów Całkowity dochód za okres Całkowity dochód za okres przypadający na: Akcjonariuszy spółki dominującej Udziały nie dające kontroli

9 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na Stan na Stan na Stan na AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartości firmy z konsolidacji Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Razem AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Środki pieniężne Razem AKTYWA RAZEM PASYWA Stan na Stan na Stan na Stan na Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominal Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały zapasowe Akcje własne nabyte celem umorzenia Zyski zatrzymane Razem Udziały niedające kontroli Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Rezerwy na podatek odroczony Rezerwy na zobowiązania Pozostałe zobowiązania długoterminowe Razem Zobowiązania krótkoterminowe Pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania Razem Pozostałe pasywa PASYWA RAZEM

10 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Za okres Za okres Za okres Za okres Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty o pozycje: Amortyzacja Odsetki otrzymane Dywidendy otrzymane Wynik na działalności inwestycyjnej Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań i rezerw Zmiana stanu innych aktywów Podatek dochodowy zapłacony Inne Środki pieniężne netto z działalności operac Przepływy pieniężne z działalności inwest. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Dywidendy otrzymane Wydatki Wydatki na zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy Emisja akcji/udziałów Wpływy z kredytów i pożyczek Odsetki Płatność należności z tytułu leasingu finansowego Wydatki Nabycie udziałów Spłata kredytów i pożyczek Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Odsetki zapłacone Z tytułu innych zobowiązań finansowych Środki pieniężne netto (wykorzystane)/otrzymane z działalności finans. Zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

11 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał Zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne Razem Udziąły nie dające kontroli Kapitał własny razem Stan na 1 stycznia 2013 roku Zysk netto Podwyższenie kapitału w Spółce zależnej (korekta konsolidacyjna) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży skorygowane o podatek odroczony Przeznaczenie części zysku roku 2012 na wypłatę dywidendy Nabycie akcji własnych celem umorzenia Stan na 30 czerwca 2013 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał Zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Kapitał z aktualiza cji wyceny Akcje własne Razem Udziąły nie dające kontroli Kapitał własny razem Stan na 1 stycznia 2012 roku Zysk netto Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży skorygowane o podatek odroczony Nabycie akcji własnych celem umorzenia Stan na 31 grudnia 2012 roku Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał Zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Kapitał z aktualizacji wyceny Razem Udziąły nie dające kontroli Kapitał własny razem Stan na 1 stycznia 2012 roku Zysk netto Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży skorygowane o podatek odroczony Stan na 30 czerwca 2012 roku

12 GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS SA III. INFORMACJE PODSTAWOWE JEDNOSTKA DOMINUJĄCA Jednostka dominująca ARCUS S.A. (dalej również: Spółka ), prowadzi przedsiębiorstwo w formie spółki akcyjnej. Według statutu Spółki jej czas trwania jest nieograniczony. Jednostka jako Spółka Akcyjna powstała w dniu z przekształcenia wcześniej istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie ARCUS Sp. z o.o. Siedziba jednostki dominującej i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej to ul. Miła 2 w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Akcje jednostki dominującej ARCUS S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od dnia 19 czerwca 2008 roku. Wszystkie akcje ARCUS S.A. są notowane na rynku podstawowym GPW S.A. ARCUS S.A. prowadzi działalność w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dane teleadresowe ARCUS S.A. Firma: Siedziba i adres: ARCUS S.A. ul. Miła 2, Warszawa Telefon: Fax: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Podstawowa działalność ARCUS S.A. opiera się na następujących obszarach działalności: Sprzedaż, dzierżawa i serwisowanie urządzeń drukujących i kopiujących japońskiej firmy Kyocera Document Sollutions, systemy zarządzania dokumentem i korespondencją, integracja rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne), rozwiązania z zakresu telematyki (zintegrowane systemy do zarządzania i monitorowania floty) i telemetrii (smart grid i smart metering). 12

13 ZARZĄD Zgodnie ze Statutem ARCUS S.A. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków. Na dzień roku, oraz dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: Michał Czeredys Prezes Zarządu, Marek Multan Wiceprezes Zarządu. RADA NADZORCZA Zgodnie ze Statutem ARCUS S.A. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 10 członków. Na dzień roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: Marek Czeredys Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jolanta Grus Członek Rady Nadzorczej, Michał Słoniewski Członek Rady Nadzorczej, Sławomir Jakszuk Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Rajczewski - Czlonek Rady Nadzorczej W czerwcu Pan Krzysztof Rajczewski, w związku ze zmianą planów zawodowych, złożył rezygnację z funkcji Członka RN ze skutkiem na , w dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełniło skład Rady Nadzorczej powołując do niej Pana Tomasza Pelca. W wyniku tego na dzień roku i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: Marek Czeredys Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jolanta Grus Członek Rady Nadzorczej, Michał Słoniewski Członek Rady Nadzorczej, Sławomir Jakszuk Członek Rady Nadzorczej Tomasz Pelc - Czlonek Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA Grupę Kapitałową ARCUS (dalej również: Grupa, Grupa Kapitałowa ) tworzą: ARCUS S.A. jako jednostka dominująca, spółka zależna T-matic Systems SA (dalej również: T-matic ) oraz spółka zależna DocuSoft Sp. z o.o. (dalej również: DocuSoft ). 13

14 IV. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I POŁOWĘ 2013 R 1. Podstawa sporządzenia informacji finansowych Prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim ( DZ.U. Nr 33 poz.259 wraz z późniejszymi zmianami) i przedstawia sytuację finansową Grupy Kapitałowej ARCUS na dzień 30 czerwca 2013, 30 czerwca 2012 roku i 30 czerwca 2011 roku wyniki jej działalności za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013, 30 czerwca 2012 i 30 czerwca 2011 roku oraz przepływy pieniężne za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013, 30 czerwca 2012 i 30 czerwca 2011 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. W dniu sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej. 2. Oświadczenie o zgodności Niniejsze Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ( MSR 34 ) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętej przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Nowe zasady rachunkowości oraz interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Poniżej przedstawiono nowe standardy i zmiany dla okresów sprawozdawczych po 1 stycznia 2013 oraz standardy i interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez Komisję Europejską, które mogą mieć wpływ na ewidencję zdarzeń gospodarczych Emitenta. Dotychczas nie nastąpiły zmiany w polityce rachunkowości. Poniższe standardy nie zostały jeszcze zastosowane przez Spółkę przy sporządzeniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania. a) MSSF 9 Instrumenty finansowe mający zastosowanie do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2015 r. lub później. MSSF 9 stanowi I Fazę projektu RMSR aby zastąpić MSR 39. Standard ten wprowadza ulepszone i uproszczone podejście do klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych w porównaniu z wymogami MSR 39. Nie został jeszcze zatwierdzony przez UE. 14

15 b) MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Standard ten ustanawia zasady prezentacji i sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i zastępuje MSR 27 i SKI 12. W UE standard ma zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. c) Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 Przepisy przejściowe, mające zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. W UE standard ma zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. d) MSSF 11 Wspólne porozumienia mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Standard ten ustanawia zasady sprawozdawczości finansowej dla uczestników wspólnego przedsięwzięcia i zastępuje MSR 31 i SKI 13. W UE standard ma zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. e) MSSF 12 Ujawnienia udziału w innych jednostkach mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Dotyczy jednostek mających udziały w jednostce zależnej, wspólnym przedsięwzięciu, jednostce stowarzyszonej albo niekonsolidowanej jednostce strukturyzowanej. W UE standard ma zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. f) Zmiany do MSR 27 opublikowanego ponownie jako MSR 27 Jednostkowe sprawozdanie finansowe mające zastosowanie do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub później. W UE standard ma zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. g) Zmiany do MSR 28 opublikowanego ponownie jako MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. W UE standard ma zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. h) Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe- prezentacja: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych mające zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. i) Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSR 27 Jednostki inwestycyjne mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. j) Zmiany do MSR 36 Ujawnienia dotyczące wartości odzyskiwanej aktywów niefinansowych mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. k) Zmiany do MSR 39 odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. l) KIMSF 21 Opłaty publiczne określa zasady ujmowania zobowiązań z tytułu opłat publicznych innych niż podatek dochodowy. Interpretacja ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r lub później. Nie została jeszcze zatwierdzona przez UE. Zarząd jest w trakcie oceny wpływu powyższych standardów i interpretacji na sprawozdawczość Spółki. 15

16 3. Podstawa konsolidacji Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz sprawozdanie skonsolidowane sporządzone na dzień i porównawczo na dzień i Zostało ono sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ( MSR 34 ) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętej przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Na dzień sporządzenia raportu ARCUS SA posiadała dwie spółki zależne: T-matic Systems SA (spółka nabyta 29 lipca 2008 roku) oraz DocuSoft Sp. z o.o. (nabyta w z dniem 23 maja 2011 roku). Wyniki finansowe jednostki nabywanej lub sprzedawanej w ciągu roku są ujmowane w sprawozdaniu skonsolidowanym od momentu ich nabycia lub sprzedaży. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ARCUS zostało sporządzone metodą pełną. Wszystkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym. 4. Zmiany zasad rachunkowości Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Arcus S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku z wyjątkiem kursu stosowanego do wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2013 roku powinno być czytane łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Arcus S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz kwartalnej informacji finansowej ARCUS S.A. jest złoty polski. W związku z sytuacją Emitenta na rynku finansowym i możliwością negocjowania kursów z bankiem, w celu bardziej rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej do wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych Grupa zaczęła stosować średni kurs NBP zamiast jak do tej pory kurs z tabeli banku. Kurs ten w sposób bardziej przybliżony odzwierciedla kurs natychmiastowej wymiany zgodnie z MSR

17 V. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 5. Przychody ze sprzedaży Poniższe tabele przedstawiają strukturę rzeczową i geograficzną przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży towarów Przychody ze sprzedaży materiałów Razem przychody ze sprzedaży w tym dla jednostek powiązanych Sprzedaż w kraju Sprzedaż dla klientów zagranicznych Razem przychody ze sprzedaży Sezonowość i cykliczność Działalność ARCUS S.A. nie podlega sezonowości, przychody Spółki generowane są na podstawie kontraktów stałych i kontraktów incydentalnych. Wysoki udział kontraktów incydentalnych w sprzedaży Spółki, jak również charakteryzujący je zmienny rozkład w czasie roku, prowadzi do zróżnicowanego poziomu osiąganej sprzedaży w porównywalnych okresach różnych lat. Jednocześnie czynnik ten nie posiada znaczącego wpływu na porównywalność całorocznych wyników finansowych Spółki. ARCUS S.A. dąży sukcesywnie do zawierania kontraktów długoterminowych, które zmniejszają wpływ na wynik kontraktów incydentalnych osiąga to m. in. poprzez dzierżawę urządzeń do klientów oraz rozwój usług serwisowych, integracyjnych i telematycznych. Oczekuje się, że obszary te będą stale zwiększać swój udział w dochodach i EBITDA Spółki. Działalność spółki zależnej T-matic Systems SA nie podlega sezonowości, przychody Spółki generowane są na podstawie kontraktów stałych i kontraktów incydentalnych. Wysoki udział kontraktów incydentalnych w sprzedaży Spółki, jak również charakteryzujący je zmienny rozkład w czasie roku, prowadzi do zróżnicowanego poziomu osiąganej sprzedaży w porównywalnych okresach różnych lat. Działalność spółki zależnej DocuSoft Sp. z o.o. charakteryzuje się sezonowym zróżnicowaniem sprzedaży. Znaczącą większość sprzedaży realizuje ona w drugiej połowie roku. Ze względu na obecny niewielki udział tej spółki w przychodach Grupy, nie ma to znaczącego wpływu na wynik finansowy Grupy. 17

18 Sezonowość działalności spółek zależnych nie ma istotnego wpływu na wyniki Grupy. 7. Dane segmentowe Działalność Grupy ARCUS została dla celów prezentacji podzielona na segmenty działalności: segment IT obejmujący sprzedaż i dzierżawę sprzętu kopiującego i do zarządzania pocztą oraz pełnym cyklem życia dokumentu, (office solutions), sprzętu komputerowego i elektroniki, segment telematyki obejmujący świadczenie monitorowania flot pojazdów, segment telemetrii obejmujący sprzedaż oraz instalację i uruchomienie urządzeń do pomiaru mediów jak prąd, gaz i woda, segment usług, w tym usługi serwisowe, naprawcze, a także usługi integracji rozwiązań ICT (technologii informacyjno-telekomunikacyjnych), W okresie pierwszego półrocza 2011 segment telemetryczny nie był istotny dla oceny działalności Grupy, dlatego nie był w okresie tym prezentowany. Dane segmentowe za okres od do Segment IT Segment telematyczny Segment telemetryczny Segment pozostałych usług Razem Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrz Przychody razem segmentu Wynik segmentu Koszty nieprzypisane Zysk z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i przychodami finansowymi Przychody finansowe netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za rok obrotowy Aktywa i pasywa Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Aktywa ogółem Pasywa segmentu Pasywa nieprzypisane Pasywa ogółem

19 Dane segmentowe za okres od do Segment IT Segment telematyczny Segment telemetryczny Segment pozostałych usług Razem Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrz Przychody razem segmentu Wynik segmentu Koszty nieprzypisane Zysk z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i przychodami finansowymi Przychody finansowe netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za rok obrotowy Aktywa i pasywa Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Aktywa ogółem Pasywa segmentu Pasywa nieprzypisane Pasywa ogółem Dane segmentowe za okres od do Segment IT Segment telematyczny Segment pozostałych usług Razem Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrz Przychody razem segmentu Wynik segmentu Koszty nieprzypisane Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za rok obrotowy Aktywa i pasywa Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Aktywa ogółem Pasywa segmentu Pasywa nieprzypisane Pasywa ogółem

20 8. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej i zdarzeń mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy W opisywanym okresie Grupa nie odnotowała istotnych niepowodzeń. Na skonsolidowaną sprzedaż w I połowie 2013 roku złożyły się następujące wpływy segmentów operacyjnych: segment IT przychody tys. zł (wzrost o 87%), segment telematyczny 993 tys. zł (spadek o 60%), segment telemetryczny tys. zł (spadek o 8%), segment pozostałych usług przychody tys. zł (spadek o 14%). W I połowie 2013 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody w wysokości tys. zł, które były o 43% wyższe od osiągniętych rok wcześniej i jednocześnie najwyższe w historii Grupy w porównaniu do analogicznych okresów lat ubiegłych. Zwiększenie przychodów Grupy Kapitałowej spowodowane było intensyfikacją działań w segmencie IT oraz rozpoczęciem realizacji kolejnego kontraktu dostaw do sektora energetycznego w ramach segmentu telemetrycznego (smart grid). Spadek w segmencie smart grid nie jest miarodajny w zakresie porównywanych okresów, gdyż w sprzedaż rozwiązań w roku 2012 była realizowana głównie w 1 i 2 kwartale roku, a w przypadku roku bieżącego sprzedaż rozpoczęto dopiero w drugim kwartale. Drugi kwartał 2013 r. charakteryzował się rekordowo wysokimi przychodami i wzrostem marży, był to także pierwszy od kilku lat drugi kwartał roku obrotowego, w którym Grupie udało się wypracować zysk operacyjny (w 2Q2013 to 74 tys zł, w 2Q2012 to tys. zł), zysk netto (w 2Q2013 to 100 tys zł, w 2Q2012 to tys. zł) oraz dodatnią EBITDA (w 2Q2013 to 612 tys zł, w 2Q2012 to -819 tys. zł). Drugi kwartał 2013 był zdecydowanie lepszy pod względem przychodowym, kosztowym, wyniku operacyjnego i netto niż analogiczny okres roku 2012, ale nie udało się w tym okresie zniwelować słabego wyniku uzyskanego w pierwszym kwartale i cale półrocze zakończyło się wynikiem ujemnym. Kolejne okresy sprawozdawcze powinny potwierdzić tendencję powrotu na ścieżkę zysków. Jeszcze lepsze wyniki Spółka notowała na poziomie jednostkowym, gdzie w drugim kwartale dynamika sprzedaży w porównaniu do 2Q2012 wyniosła 124%, zysk operacyjny wyniósł 231 tys. zł, zysk netto 383 tys. zł ( EPS= 0,05 zł), a EBITDA 648 tys. zł. Należy wziąć pod uwagę, że w okresie 2Q2013 Spółka poniosła także dodatkowe koszty w postaci rezerw, w tym ponad 300 tys. zł. na trwałą utratę wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, tj. akcji Tauron SA zgodnie z MSR39. Powyższe wyniki świadczą o odwróceniu negatywnego trendu z 1 kwartału 2013 r., nie pozwoliły jednak na pełne odrobienie straty zrealizowanej w 1Q2013. Kontrola kosztów operacyjnych skutkowała istotnym obniżeniem kosztów ogólnego zarządu, zanotowano jednak wzrost kosztów sprzedaży, które wzrosły wraz z przychodami. Niesatysfakcjonujące wyniki osiągnął segment telematyki (monitoring flot) co wynika w dużej mierze z gwałtownego spadku marż, spowodowanego wojną cenową wśród dostawców usług, istotnym osłabieniem całego sektora budowlano-transportowego, który stanowi ważną grupę klientów oraz zakończeniem dużego kontraktu. 20

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

www.arcus.pl JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 26 LAT Sporządzony wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, 14 listopada 2013 r.

www.arcus.pl JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 26 LAT Sporządzony wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, 14 listopada 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU Sporządzony wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, 14 listopada 2013 r. JESTEŚMY

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ARCUS Spółka Akcyjna

ARCUS Spółka Akcyjna ARCUS Spółka Akcyjna www.arcus.pl Skonsolidowany raport śródroczny Arcus Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 1 kwartał roku obrotowego 2014 trwający od do r.

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 1 kwartał roku obrotowego 2014 trwający od do r. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 1 kwartał roku obrotowego 2014 trwający od 01.04.2014 do 30.06.2014 r. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo