TT Warsaw. Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TT Warsaw. Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie."

Transkrypt

1 Wydanie specjalne Wiadomości Turystyczne dwutygodnik branży turystycznej Zobacz o czym ważnym dla Ciebie i Twojego biznesu piszemy i zamów prenumeratę. TT Warsaw Warszawa, listopada 2013 Urszula Potęga, prezes MT Targi Polska Tu ry sty ka się zmie nia i my też chce my się pre zen to wać to, co jest dzi siaj naj cie kaw sze, naj lep sze i naj bar dziej atrak cyj ne w tu ry sty ce. Destynacje Turcja coraz popularniejsza Tureckie kurorty przyciągają coraz więcej zagranicznych turystów. Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji zapowiada, że kraj do końca 2013 roku odwiedzi 38 mln osób. Neckermann szykuje ofensywę w Turcji (stro na 4) Roz mo wa z Efe Türkelem, pro duct ma na - ge rem od po wie dzial nym za pro dukt tu rec ki w Nec ker mann Pol ska. (stro na 5) Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj str. 9 Forum Agentów Biur Podróży odbyło się w Warszawie, 27 listopada 2013 r. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie. Rynek usług turystycznych ulega bezustannym przemianom, zmieniają się strategie, pojawiają się coraz to nowe pomysły na biznes. Jakie jest miejsce agenta turystycznego w tej zmieniającej się rzeczywistości? Czy na rynku zostaną tylko najlepsi? Czy agent i touroperator zaczynają być raczej konkurentami niż partnerami? O tych i innych problemach dyskutowali uczestnicy II Forum Agentów Biur Podróży, które odbyło się w dniu poprzedzającym targi TT Warsaw. Wydarzenie jest organizowane przez redakcję Wiadomości Turystycznych. Forum jest obowiązkowym punktem programu dla uczestników rynku turystycznego: touroperatorów i agentów. Więcej na Zabytki UNESCO kuszą turystów Niem cy po sia da ją aż 38 obiek tów wpi sa nych na Li stę UNE SCO. Bę dą one te ma tem prze wod nim pro mo cji kra ju po pro wa dzo nej przez Nie miec - ką Cen tra lę Tu ry sty ki w 2014 ro ku. (strona 8) Lista wystawców stro na Redakcja Wiadomości Turystycznych zaprasza na stoisko B3 czekamy na Ciebie

2 TT Warsaw PROMOCJA WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

3 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WYDANIE SPECJALNE TT Warsaw Anna Oporska, Wiadomości Turystyczne De sty na cje za bie ga ją o pol skich tu ry stów Lato upły nęło pod zna kiem nie - po ko jów w Egip cie, bę dą cym naj po pu lar niej szą de sty na cją tu - ry stycz ną wśród Po la ków. Na ko - niec se zo nu, w paź dzier ni ku nie po kój wkradł się tak że do Tu - ne zji. Choć sy tu acja w wspo - mnia nych kra jach wra ca do nor - my i tu ry ści nie ma ją po wo du do obaw, to da ło to im puls in nym kra jom do wzmo żo nych sta rań o pol skich tu ry stów. Szcze gól nie ak tyw ne sta ły się od le głe de sty na - cje, z któ ry mi Pol ska zy ska ła w ostat nim cza sie do god ne po łą cze - nia lot ni cze, za spra wą nowych prze woź ni ków. Ponadto na po - dró że wy da je my co raz chęt niej i co raz wię cej. Nie ogra ni cza my się przy tym już tyl ko do naj tań - szych do stęp nych ofert. Od le głe, eg zo tycz ne kra je wi dzą w tym po - ten cjał. Nie ozna cza to jed nak, że Po la cy od wró cą się od Egip tu, czy Tu ne zji. Kra je te wciąż mo gą li - czyć na go ści znad Wi sły. TT Warsaw 2013 ALGIERIA Kraj o wielu obliczach Gościem honorowym tegorocznej edycji targów TT Warsaw jest Algieria, kraj, który posiada wszelkie walory aby stać się destynacją turystyczną numer jeden. Jed ną z naj więk szych atrak cji Al ge rii jest dłu gie wy brze że Mo rza Śród ziem ne go. La - zu ro wa wo da i zło ci ste pia ski za pra sza ją tam do wy po czyn ku na pla ży, a al gier skie nad mor skie ku ror ty sta no wią co raz po pu - lar niej szy cel wy jaz dów Eu ro pej czy ków. Ich atu tem jest do god ne po ło że nie, za le d - wie o go dzi nę lo tu od naj więk szych sto lic Sta re go Kon ty nen tu. Raj skie pla że to jed - nak nie wszyst ko. Każ dy re gion kra ju to mu zeum prze cho wu ją ce ty sią ce lat hi sto - rii, się ga ją cej nie raz po cząt ków ludz ko ści, jak na przy kład Tas si li czy Hog gar. Al gie - ria po sia da prze bo ga tą, nie zwy kle zróż ni - co wa ną spu ści znę ar che olo gicz ną i kul tu ro wą od ma lo wi deł skal nych po po - zo sta ło ści róż nych cy wi li za cji, któ re ist nia - ły na jej te ry to rium, ta kich jak Ber be ro wie, Fe ni cja ne, Rzy mia nie, po przez epo kę bi - zan tyń ską i arab sko -mu zuł mań ską, po tu - rec ką i wresz cie fran cu ską. Nie któ re z nich zo sta ły na wet wpi sa ne na li stę świa to we go dzie dzic twa kul tu ro we go ludz ko ści UNE - produkt Tramwajem po Warszawie Sto li ce Pol ski moż na oglą dać z róż nych per - spek tyw, ale nic nie za pew ni ta kich wra żeń jak prze jażdż ka za byt ko wym tram wa jem, po spe - cjal nie wy zna czo nej tra sie. Ta ką moż li wość tu - ry stom i nie tyl ko ofe ru je spół ka Tram wa je War szaw skie. Za pew nia ona wy na jem tram wa - jów wraz z mo tor ni czym i po ma ga za pla no wać tra sę prze jaz du. Ta ka prze jażdż ka z pew no ścią za pad nie w pa mięć i po zwo li uj rzeć War sza wę z zu peł nie in nej stro ny. Sto isko B98 Do kraju przyciągają unikatowe zabytki i nadmorskie kurorty. SCO, zaś sze reg in nych sta no wisk ar che - olo gicz nych ocze ku je na za kla sy fi ko wa - nie. Z peł ną ofer tą kra ju bę dzie się moż na za po znać na sto isku przy go to wa nym przez Al ge ria Of fi ce Na tio nal du To uri sme (A19), a tak że pod czas kon fe ren cji pra so - wej zor ga ni zo wa nej przez Am ba sa dę Al - Szlak architektury drewnianej ze złotym certyfikatem POT Zło ty cer ty fi kat przy zna wa - ny przez Pol ską Or ga ni za cję Tu ry stycz ną to naj wyż sze wy - róż nie nie dla pro duk tów tu ry - stycz nych w kra ju. Te go rocz nym lau re atem na gro dy zo - stał Ma ło pol ski Szlak Ar chi - tek tu ry Drew nia nej. Na je go tra sie znaj du ją się 252 za byt - gier skiej Re pu bli ki Lu do wo -De mo kra - tycz nej (28 li sto pa da, sa la D na te re nie wy sta wien ni czym, godz ). Za rów no na sto isku, jak i w cza sie kon fe - ren cji bę dą do stęp ne ma te ria ły in for ma - cyj ne, fol de ry, ma py i ga dże ty pro mo cyj ne. stiosko A19 ko we obiek ty: ko ścio ły, cer - kwie, dzwon ni ce, sta ro pol skie dwo ry, drew nia ne wil le i skan - se ny, na le żą ce do naj cen niej - szych za byt ków lu do wej kul tu ry ma te rial nej. Ma ło pol - skie skar by ar chi tek tu ry drew - nia nej bę dą obec ne na sto isku Ma ło pol skiej ROT. B 89 WYDANIE SPECJALNE TT WARSAW 2013 ISSN Wydawca: Eu ro sys tem, Ja ro sław Śle szyń ski, War sza wa, ul. Wa wel ska 78, ap. 30, tel. (22) , faks (22) , e -ma il: do mo sci tu ry stycz ne.pl Zespół: Marzena German, Marta Gmiter, Małgorzata Misiurek, Anna Oporska, Kinga Popiołek Reklama: Jagoda Walczak (dyrektor), Anna Chyżyńska, Joanna Mputu Lese Skład: Studio4you, Agnieszka Wierzejska-Jouini. kierunki Tunezja kusi folklorem Te go rocz nym kra jem part ner skim war szaw skich tar gów jest Tu ne - zja. Z tej oka zji na od wie dza ją - cych cze ka wie le atrak cji. Na sto isku kra ju bę dzie go ścić ar ty sta ręcz nie tka ją cy weł nia ne dy wa ny w orien tal ne wzo ry, a tak że ar tyst ka wy ko nu ją ca tra - dy cyj ne ta tu aże hen ną. Opra wę ar ty stycz ną za pew ni ze - spół mu zycz ny i ze spół tan ce rek, któ re przy je cha ły z Tu ne zji. sto isko A1 regiony Włoska Lombardia zaprasza Lom bar dia przy cią ga tu ry stów ko cha ją cych gó ry, je zio ra, pięk ne kra jo bra zy oraz za byt ki. Ofer tę te go wło skie go re gio nu bę dzie moż na po znać na sto isku przy go - to wa nym przez wło ską or ga ni za - cję tu ry stycz ną ENIT. Re gion jest po ło żo ny na pół no cy Włoch. Na te re nie Lom bar dii znaj du ją się szczy ty al pej skie, któ re przy cią - ga ją tu ry stów za rów no la tem, jak i zi mą. sto isko B23 produkt Polacy sięgają po kije golfowe Golf to sport zy sku ją cy w kra ju co - raz więk szą po pu lar ność. Od po - wia da jąc na ten trend or ga ni za to rzy te go rocz nej edy cji tar gów TT War saw przy go to wa li spe cjal ny Event Gol fo wy. Bę dzie on trwał przez trzy dni tar gów. W je go ra mach bę dzie moż na spró bo wać swo ich sił na pro fe sjo nal nym sy - mu la to rze do gry i wziąć udział w kon kur sach. Ca łość po pro wa dzi pre zen ter te le wi zyj ny Woj ciech Pi - ja now ski, a na sto isku po ja wią się zna ni spor tow cy, po li ty cy.

4 TT Warsaw WYDANIE SPECJALNE WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE kierunki Miejsca, które musisz zobaczyć Błę kit ny me czet w Istam bu le Ta ogrom na świą ty nia 1 wzię ła swo ją na zwę od zdo bią cych je wnę trze ka fli. Bu do wa me cze tu roz po czę ła się w 1609 ro ku na po le ce nie za le d - wie 19-let nie go wów czas suł ta na Ah me da I. Efez Jed no z naj le - piej za cho wa - nych miast an tycz nych. 2 Moż na tu wstą pić do bi - blio te ki czy od po cząć w am fi te atrze. W po bli żu znaj du ją się tak że ru iny Ar te mi zjo nu, czy li jed - ne go z sied miu sta ro żyt nych cu dów świa ta. Park Na ro do - wy Göre me Po ło żo ny w Ka pa do cji, w do li nie, na 3 te re nie któ rej znaj du je się 350 wy ku - tych w ska le ko ścio łów i ka pli czek. Te nie zwy kłe for ma cje po wsta wa ły od IV w. War te szcze gól nej uwa gi są ko ściół świę tej Bar ba ry, ko ściół Wę ża. Pa muk ka le Są to ma low - ni cze, bia łe ta ra sy z wap - nia, wpi sa ne na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa Przy rod ni cze - go i Kul tu ro we go UNE SCO. Ką piel w po bli skim ba se nie po dob no ma wła ści wo ści od mła dza ją ce. Za po wia da ne 38 mln od wie - dza ją cych Tur cję sta no wi ło by wzrost o 8 proc. w przy jaz dach tu ry stycz nych w po rów na niu do ana lo gicz ne go okre su w ro - ku ubie głym. Zgod nie z da ny mi za pre zen to wa ny mi przez Tu rec - kie Mi ni ster stwo Kul tu ry i Tu - ry sty ki licz ba tu ry stów, któ rzy od wie dzi li Tur cję w okre sie od stycz nia do wrze śnia bie żą ce go ro ku, wzro sła już o 10,09 proc. w po rów na niu z ro kiem po - przed nim. Wśród kra jów wy sy - ła ją cych tu ry stów do Tur cji do mi nu ją Niem cy (3,9 mln), Ro sja (3,8 mln) oraz An glia (2,1 mln). W cią gu pierw szych dzie - wię ciu mie się cy aż 79 proc. wszyst kich tu ry stów sta no wi li oby wa te le Eu ro py. Choć Po la - ków nie jest tak wie lu w Tur cji jak przed sta wi cie li in nych eu ro - pej skich na cji, to ich licz ba sys - te ma tycz nie ro śnie. We dług ana liz Pol skie go Związ ku Or ga ni za to rów Tu ry - sty ki stwo rzo nych na pod sta - wie da nych z sys te mu re zer wa cy je go Mer linx, Tur cja by ła dru gim naj po pu lar niej - szym kie run kiem tu ry stycz nym wy bie ra nym przez klien tów pol skich biur po dró ży. Do Tur - cji wy je cha ło o po nad 7 proc. Po la ków wię cej niż w se zo nie wcze śniej szym. A An ta lya sto li ca Ri wie ry Tu rec kiej by ła naj czę ściej wy bie ra nym ku ror - tem przez pol skich tu ry stów. Udział w ryn ku zor ga ni zo wa - nych po dró ży tu ry stycz nych Tur cji wy niósł dzię ki te mu bli - sko 20 proc., co ozna cza, że nie mal co pią ty Po lak wy jeż - dża ją cy na wa ka cje z biu rem po dró ży jeź dził wła śnie do Tur - cji. Ob ser wa to rzy ryn ku tu ry - stycz ne go pro gno zu ją, że ten trend bę dzie się na si lał w związ ku z nie sta bil ną sy tu acją po li tycz ną w in nych kra jach re - gio nu. Po nad to do te go ma low - ni cze go kra ju przy cią ga wy so ka ja kość ho te li, za sto - sun ko wo ni ską ce nę, bo ga ta ofer ta wy po czyn ko wa, gwa ran - cja do brej po god ny i wy jąt ko - we na ska le świa to wą skar by na tu ral ne i kul tu ral ne mln Zróż ni co wa ne pod wzglę dem geo gra ficz nym oraz kli ma tycz - nym ob sza ry Tur cji to dla en tu - zja stów czyn ne go wy po czyn ku gwa ran cja spę dze nia wspa nia łe - go urlo pu. Znaj dą tu dla sie bie ide al ne wa run ki nie tyl ko ama - to rzy że glar stwa, nur ko wa nia czy wind ser fin gu, ale tak że spor tów zi mo wych. Naj po pu lar - Turcja coraz popularniejsza Tureckie kurorty przyciągają coraz więcej zagranicznych turystów. Ministerstwo Kultury i Turystyki w Turcji zapowiada, że kraj do końca 2013 roku odwiedzi aż 38 mln osób. W tej liczbie jest także rosnąca reprezentacja Polski. Kierunek dla aktywnych niej szym ośrod kiem nar ciar skim jest Ulu da, nie da le ko Bur sy, z wie lo ma wy cią ga mi, tra sa mi i wspa nia ły mi wi do ka mi na Mo - rze Mar ma ra. W gó rach Tur cji pa nu ją tak że świet ne wa run ki do wspi nacz ki. W re gio nach Ala dağlar i Kaçkar moż na upra - wiać wę drów ki na nar tach. Jed - nak to, co przy cią ga do kra ju w pierw szej ko lej no ści to do sko - na łe wa run ki do nur ko wa nia i upra wia nia spor tów wod nych. Na wo dach wo kół pół wy spu Bo drum moż na że glo wać i or ga - ni zo wać re ga ty. Nar ty wod ne, la ta nie na spa do chro nie za mo - to rów ką oraz wod ne sku te ry to wszyst ko ofe ru ją nad mor skie ho te le i ku ror ty. Antalya wzbogaci się o nową atrakcję Izba Że glu gi Han dlo wej w An ta lyi po in for mo wa ła o pla - nach bu do wy pod wod ne go mu - zeum, wzo ro wa ne go na słyn nym obiek cie na Mo rzu Ka - ra ib skim. Pro jekt ma na ce lu za - pew nić sto li cy Ri wie ry Tu rec kiej mię dzy na ro do wą pro mo cję oraz uczy nić An ta lyę wy jąt ko wym cen trum nur ko wa nia i spor tów turystów zagranicznych odwiedzi Turcję do końca 2013 r. wod nych. Mu zeum ma zo stać utwo rzo ne w mie ście Si de. Zda - niem İnança Ken di roğlu, pre ze - sa od dzia łu Izby Że glu gi Han dlo wej w An ta lyi, te go ro - dza ju in we sty cja za pre zen tu je po ten cjał tu ry sty ki pod wod nej mia sta. Pla no wa ny obiekt ma przy cią gnąć no wych tu ry stów i pa sjo na tów nur ko wa nia.

5 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE PROMOCJA TT Warsaw Neckermann szykuje ofensywę w Turcji W ostatnim sezonie letnim wyjechało z Neckermannem ponad 21% klientów więcej niż w poprzednim. Rok turystyczny biuro podróży kończy 9,7 milionowym zyskiem. W tym czasie firma obsłużyła 140 tysięcy klientów o 14% więcej niż rok wcześniej a jej obroty sięgnęły 277 milionów złotych. Udany rok wpłynął na kształt najnowszej oferty Lato 2014, którą Neckermann znacznie rozszerzył wprowadzając kilka istotnych nowości. Jedną z nich jest specjalny katalog i oferta w Turcji, która w najbliższym sezonie będzie strategicznym kierunkiem touroperatora. O nowej ofercie opowiada Efe Türkel, product manager odpowiedzialny za produkt turecki w Neckermann Polska. Słoń ce, pla ża, cie płe mo rze to naj częst sze sko ja rze nia z Tur cją przy wo ły wa ne przez tu ry stów. Dla wie lu z nich ten kie ru nek ko - ja rzy się po dob nie jak więk szość w ba se nie Mo rza Śród ziem ne go. Co tak na praw dę de cy - du je o jej wy jąt ko wo - ści? Nie spo sób w kil ku sło wach wy mie nić choćby ułam ka atrak cji, ja ki - mi dys po nu je Tur cja. Obok war to ści kul tu ro - wych, wspa nia łych krajo bra zów, zna nej tu rec - kiej go ścin no ści czy uwa ża nej za naj lep szą na świe - cie kuch ni, war te uwa gi są także wa lo ry wy po czyn ko we. Pięk ne i czy ste pla że, z któ rych pra - wie 400 zo sta ło na gro dzo nych Błę kit ną Fla gą czy naj - no wo cze śniej sze ho te le w ba se nie Mo rza Śród ziem ne go przy cią ga ją tu ry stów z ca łe go świa ta. Zróż ni co wa na ba za noc le go wa i naj wyż szy po ziom All in c lu si ve zde cy do wa nie wy róż nia ją Tur cję na tle in nych kie run ków. Co wy róż nia te go rocz ną ofer tę Nec ker man na w Tur cji? Na szą ideą by ło stwo rze nie zróż ni co wa nej ofer ty, tak aby by ła atrak cyj na dla klien tów o róż nych pre fe ren - cjach do ty czą cych wy po czyn ku, ale też i moż li wo - ściach bu dże to wych. Wy róż nia ją przede wszyst kim bo ga ty wy bór obiek tów po cząw szy od ho te li ni sko bu - dże to wych ty pu smar tli ne, po luk su so we ho te le z roz - bu do wa ny mi aqu apar ka mi czy stre fa mi wel l ness, w któ rych naj mniej sze po ko je li czą po 80 mkw. Jest to ofer ta kon ku ren cyj na ce no wo obej mu ją ca 110 ho te li w naj pięk niej szych ku ror tach na Ri wie rze Tu rec kiej i w Tur cji Egej skiej w Bo drum. Atu tem jest nie tyl ko trzy - krot nie po więk szo na baza ho te lo wa, ale też roz bu do - wa na siat ka po łą czeń, któ ra obej mu je wy lo ty z siedmiu lot nisk kra jo wych: z War sza wy, Ka to wic, Kra ko wa, Po - zna nia, Wro cła wia, Gdań ska i Ło dzi. Oprócz stan dar - do wych dłu go ści wa ka cji: 7 i 14-dnio wych, ofe ru je my moż li wość re zer wa cji po by tów 10-dnio wych. Pierw szy rejs za pla no wa ny jest już na 12 kwiet nia Jed ną z grup klien tów, na któ re sta wia Nec ker - mann są ro dzi ny z dzieć mi. Ja kie miej sce w te go - rocz nej ofer cie w Tur cji ma ro dzin ny wy po czy nek? Tur cja to jed no z naj po pu lar niej szych miejsc ro dzin - ne go wy po czyn ku. Dzie ci są na szym oczkiem w gło - wie mó wią Tur cy i te sło wa ma ją od zwier cie dle nie rów nież w na szej ofer cie. W żad nym in nym miej scu nie znaj dzie my tak roz bu do wa nych ho te lo wych aqu apar - ków. Choć ety kie tę Aqu ama nii otrzy ma ło 30 ośrod - ków z naj bar dziej oka za ły mi par ka mi wod ny mi, prak tycz nie więk szość naszych ho te li dys po nu je zjeż - dżal nia mi i wod ny mi atrak cja mi dla ca łej ro dzi ny. To tak - że dziesięć klu bów z pol ski mi ani ma to ra mi w zna nej i lu bia nej for mu le Hap py Events i licz ne bo nu sy dla ro - dzin m.in.: pro mo cja Dzie ci 0 PLN + opła ty lot ni sko - we oraz zniż ki dla mło dzie ży na wet do 18 lat. Na szą ofer tę wy róż nia za rów no in fra struk tu ra ho te lo wa i spe - cjal ny pro gram dla dzie ci, jak i atrak cyj ność pa kie tów ce no wych. Nec ker mann ja ko część Tho mas Co ok Gro up plc ma w ofer cie ho te le kon cep cyj ne. Czy klien ci znaj dą je w Tur cji? W na szej ofer cie klien ci znaj dą naj lep sze ho te le sie - cio we Tho ma sa Co oka, w tym obiek ty smar tli ne wy róż - nia ją ce się zna ko mi tym sto sun kiem ce ny do ja ko ści, gdzie ty go dnio we wa ka cje w 4-gwiazd ko wym ośrodku moż na spę dzić już za 1699 zł/os z all in c lu si ve. Są to tak że ho te le SEN TI DO, sły ną ce ze sta ran nie przy go to - wa ne go pro gra mu, wy szu ka nej kuch ni i bo ga tej ofer ty wel l ness & spa oraz ho te le Sun Con nect, czy li po łą cze - nie słoń ca i pla ży z tech no lo gią cy fro wą. Te go rocz na ofer ta Nec ker man na w Tur cji to wa ka cje na każ dy gust. Je stem prze ko na ny, że za do wo li naj bar - dziej wy ma ga ją cych klien tów.

6 TT Warsaw WYDANIE SPECJALNE WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE USA ry nek po zor nie zna ny Różnorodność amerykańskiej oferty turystycznej przez polskich turystów jest wciąż nieodkryte. Sta ny Zjed no czo ne to kraj nie zba da nych prze strze ni, nie - zwy kłych lu dzi i wznio słych idei. Po sia da wręcz nie wy czer - pa ny po ten cjał tu ry stycz ny, któ re go jed nak pol scy to uro pe - ra to rzy nie umie ją wy ko rzy stać. Pre zen ta cja pt. USA ry nek po zor nie zna ny i ła twy. któ ra od bę dzie się pod czas tar gów TT War saw bę dzie pró bą od po - wie dzi na py ta nie, co trze ba wie dzieć o Sta nach Zjed no czo - nych, aby z suk ce sem re ali zo - wać pro gra my za rów no te ty po wo tu ry stycz ne jak i wy jaz - dy in cen ti ve. Ja ko ame ry kań - ski to uro pe ra tor po dzie li my się swo im do świad cze niem w tej sfe rze i miej my na dzie ję za - chę ci my do co raz więk szej obec no ści pol skich or ga ni za to - rów tu ry sty ki na ryn ku ame ry - kań skim mó wi Agniesz ka Ja siń ska -Go erdt z Per fect Tra - vel, or ga ni za to ra pre zen ta cji. Sta ny Zjed no czo ne są, jak ty tuł pre zen ta cji wskazuje, po - zor nie zna ne. Trze ba ten ry nek jed nak bar dzo do brze znać, aby za gwa ran to wać ser wis na naj wyż szym po zio mie i tą wie - dzą chce my po dzie lić wła śnie się z pol ski mi or ga ni za to ra mi tu ry sty ki do da je. Pre zen ta cję po pro wa dzi Da riusz We so łow - ski, pre zes Per fect Tra vel. Po pre zen ta cji od bę dzie się lo so - wa nie na gro dy w po sta ci vo - uche ru na 3 dnio wy po byt w No wym Jor ku. fect - -tra vel.net.pl 29 li sto pa da, sa la C, I pie tro, godz Smaki Dominikany Do mi ni ka na to jed na z ulu - bio nych de sty na cji eg zo tycz - nych Po la ków. Od te go se zo nu mo gą na nią la tać Dre ma li ne - ra mi LOT -u. Dzię ki te mu wła - dze wy spy li czą nie tyl ko na wzrost licz by Po la ków przy jeż - dża ją cych do kra ju, ale i cał ko - wi tej li czy tu ry stów. We dług pro gnoz licz ba od wie dza ją cych po win na wzro snąć o 4 proc. w sto sun ku do ro ku ubie głe go. Aby za gwa ran to wać so bie jesz - cze lep sze wy ni ki na ko lej ny se zon Do mi ni ka na za pra sza na work shop bran żo wy i pre zen - ta cję wy spy. W trak cie spo tka - nia bę dzie się moż na za po znać `Dominikana przedstawi swoją ofertę turystyczną. z ofer tą noc le go wą kra ju i je go atrak cja mi. Po nad to od bę dzie się mię dzy in ny mi de gu sta cja pro duk tów do mi ni kań skich oraz lo so wa nie atrak cyj nej na - gro dy ty go dnio we go po by tu dla dwóch osób w luk su so wym ho te lu w Re pu bli ce Do mi ni - kan skiej. Do dat ko wych in for - ma cji bę dzie moż na szu kać na sto isku Do mi ni ka ny (A 41) pod au spi cja mi Na ro do we go Urzę du Tu ry stycz ne go Re pu - bli ki Do mi ni kań skiej. 29 li sto pa da, sa la A, pię tro I, godz Or ga ni za tor: Do mi ni can Re - pu blic To urist Bo ard

7 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WYDANIE SPECJALNE TT Warsaw Urlop spę dzo ny w spa lub uzdro wi sku, to ofer ta, któ - ra spo ty ka się z co raz więk szym za in te re so wa - niem ze stro ny pol skich i za gra nicz nych tu ry stów. Dla zwo len ni ków te go ro dza ju tu ry sty - ki, spa prze sta je być tyl ko ko rzy sta niem z za bie gów po pra wia ją cych zdro wie i uro - dę, ale za mie nia się w pe wien styl ży cia. Prawie 90 proc. osób po szu ku ją cych ofer - ty spa i wel l ness twier dzi, że przede wszyst kim chce od po cząć od stre su ją cej co dzien no ści pod czas urlo pu. Na ro sną ce po trze by w tym za kre sie od po wia da ją ośrod ki spa i wel l ness. Wzbo ga ca ją swo ją ofer tę, w któ rej obok ty po wych za bie gów Kultura Kurpi jeszcze bliższa Kul tu ra kur piow ska roz wi ja się na te re - nie dwóch ma zo wiec kich puszcz: Pusz - czy Zie lo nej i Pusz czy Bia łej. Pierw si osad ni cy po ja wi li się tam w XV wie ku. Skar by tej kul tu ry od kry wa te raz i kul ty - wu je Kur piow ski Park Kul tu ro wy (sto - isko B 79). W je go ra mach or ga ni zo wa ne są róż no rod ne za ję cia zwią za ne ze sztu ką i rze mio słem Kur pii. Ochro ną te go dzie - dzic twa zaj mu je się tak że Mu zeum Kur - piow skie w Wa chu, za ło żo ne w 2009 ro ku przez Zdzi sła wa i Lau rę Bziu kie wi czów. W mu zeum zgro ma dzo ne są przed mio ty po cho dzą ce z Kur pi Zie lo nych, ob ra zu ją - cych daw ną ma te rial ną kul tu rę te go re gio - nu. Naj star sze eks po na ty da to wa ne są na ko niec XVIII wie ku, a naj młod sze po cho - dzą z lat 70. Są to za rów no przed mio ty co dzien ne go użyt ku de ko ro wa ne w ty po - we kur piow skie wzo ry, jak i obiek ty sztu - ki lu do wej. Mu zeum pro wa dzi tak że za kro jo ną na sze ro ką ska lę dzia łal ność edu ka cyj ną, ofe ru jąc lek cje mu ze al ne dla mło dzie ży szkol nej. zeum.kur pie.com.pl Oferta spa i wellness coraz bogatsza Polskie ośrodki spa oferują szeroki pakiet zabiegów leczniczych i upiększających. W sa mych Pu ła wach moż na za - wsze li czyć na cie ka we wy da rze nia kul tu ral ne. Pu ław ski Ośro dek Kul - tu ry Dom Che mi ka i Bi blio te ka Miej ska w swej bo ga tej ofer cie ma ją fe sti wa le, spo tka nia au tor skie, warsz ta ty, kon cer ty i wie le in nych. Wśród sztan da ro wych im prez miej skich są m.in. Mię dzy na ro do - we Warsz ta ty Jaz zo we, Fe sti wal Książ ki, Fe sti wal Or kiestr Dę tych, Pla ne ta Do świad czeń czy Pu ław ski Fe sti wal Mu zycz ny Wszyst kie Stro ny Świa ta. moż na zna leźć sze ro ki wa chlarz za jęć re kre acyj nych, ukie run ko - wa nych na roz wój oso bi sty, a na - wet roz ryw ko wych. Jed no cze śnie ośrod ki te oraz uzdro wi ska nie - zmien nie kła dą na cisk na wy so - ką ja kość opie ki, wy so kie kwa li fi ka cje ka dry, a to wszyst ko przy kon ku ren cyj nych ce nach w po rów na niu z ośrod ka mi za - chod ni mi. By wspie rać dal szy roz wój te go seg men tu w Pol sce i je go pro mo cję na po cząt ku bie żą - ce go ro ku z ini cja ty wy Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej po wo - ła no Kon sor cjum Zdro wie i PUŁAWY Pu ła wy to mia sto, któ re urze - ka. Ma low ni cze po ło że nie na te re nie Ma ło pol skie go Prze ło - mu Wi sły umoż li wia ak tyw ną re kre ację, z ko lei in ten syw na re wi ta li za cja na brze ża rze ki po zwo li ła na roz wój tu ry sty ki wod nej. Uro ki Wi sły moż na po dzi wiać, spa ce ru jąc bul wa - rem łą czą cym dwie prze pra wy mo sto we. Ro we ro we eska pa - Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji jest or ga ni za to rem raj dów ro we ro wych i spły - wów ka ja ko wych pro wa dzą cych przez naj bar dziej ma low ni cze te re ny oko lic Pu - ław. W pu ław skim kom plek sie spor to wym ze sta dio nem pił kar sko -lek ko atle tycz nym moż na sko rzy stać rów nież z aqu apar ku i peł no wy mia ro wej pły wal ni od kry tej. Ofer tę do peł nia ho stel Olim pic za pew - nia ją cy 47 miejsc noc le go wych, rów nież w po ko jach do sto so wa nych do po trzeb osób nie peł no spraw nych i osób o wzro ście po wy żej 2 m. ul. Hau ke -Bo sa ka 1, tel sir.pu la wy.pl dy ozna ko wa ny mi szla ka mi, nie za po mnia ne spły wy ka ja ko we Wi słą, Wie - przem, Ku rów ką i Cho del ką oraz rej sy ło dzia mi, prze - jażdż ki mo to rów ka - mi w Ma ri nie Pu ła wy to tyl ko nie któ re z po - my słów na cie ka we spę - dze nie wol ne go cza su. Uro da, któ re ma wy pra co wać i wdro żyć stra te gię dzia łań, któ - re zwięk szą za in te re so wa nie pro duk ta mi pol skiej tu ry sty ki uzdro wi sko wej, me dycz nej oraz wel l ness i spa wśród tu ry stów kra jo wych i za gra nicz nych. War - tość te go seg men tu w uję ciu glo - bal nym sza co wa na jest na dwa mi liar dy do la rów a wy dat ki tu ry - stów ko rzy sta ją cych z świad - czeń zdro wot nych i spa są o 67 proc. więk sze od po zo sta - łych. Nic dziw ne go, że pol skie ośrod ki chcą mieć udział w tym słod kim tor cie. Po za kom plek sem spor to wym na te re nie mia sta funk cjo nu je ha la spor to wa, kry ta pły wal nia, kor ty te ni so we, licz ne bo iska spor to we, si łow nie (rów nież na po wie - trzu) i ska te park. Ma ri na Pu ła wy to roz le gły kom pleks re - kre acyj ny z przy sta nią i pla cem za baw. Ofe ru je sta no wi ska cu mow ni cze dla 48 ło - dzi, miej sca na po lu cam pin go wym i cam - pe ro wym oraz rej sy tram wa jem wod nym. Mi ło śni cy spor tów mo gą sko rzy stać z wy - po ży czal ni sprzę tu pły wa ją ce go i wy po ży - czal ni ro we rów. Spa ce ro wi cze bę dą po dzi wiać pa no ra mę na prze łom Wi sły z pięk nie oświe tlo nej wie czo ra mi wie ży wi do ko wej. Ze spół pa ła co wo -par ko wy ksią żąt Czar to ry - ul. Por to wa 3, skich zo stał ukształ to wa ny w sty lu kra jo bra zo - tel wym na prze ło mie XVIII i XIX w. wg kon cep cji Iza be li ri na -pu la wy.pl Czar to ry skiej. Jest to usy tu owa ny na wi śla nej skar pie roz - le gły kom pleks, w któ rym mie ści ło się pierw sze w Pol sce mu - zeum. Tu za pa da ły klu czo we de cy zje do ty czą ce hi sto rii Pol ski i Eu ro py. Dzi siaj moż na zo ba czyć od re stau ro wa ne par ko we obiek ty ta kie jak: pa łac, Świą ty - nia Sy bil li, Dom Go tyc ki, Al ta na Chiń ska oraz zna ko mi te oka zy przy rod ni cze spro wa dzo ne do Pu ław za cza sów Czar to ry skich. Hi sto rię ro du Czar to ry skich, dzię ki któ re mu Pu ła wy by ły na zy wa ne Ate na mi Pół no cy, pre zen tu je Mu zeum Czar to - ry skich. ul. Czar to ry skich 8, tel godz. otwar cia: co dzien nie od 9.00 do Oko li ce Pu ław to je den z naj cie kaw szych geo lo gicz nie ob sza rów w Eu ro pie. Wo da wy - rzeź bi ła tu w mięk kim les sie naj więk szą na kon ty nen cie sieć wą wo zów, głę bo kich na wet na 10 m. Te re ny te są ide al ne do spa ce rów, jaz dy na ro we rze, wę dró wek na nar tach bie - go wych i z kij ka mi nor dic wal king. Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, Puławy tel: , faks: Od kryj Pu ła wy ak tyw nie. Pu ła wo ak tyw nie

8 TT Warsaw WYDANIE SPECJALNE WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Zabytki UNESCO kuszą turystów Niem cy po sia da ją aż 38 obiek tów wpi sa nych na li stę UNE SCO. Bę dą one te ma tem prze wod nim pro mo - cji kra ju pro wa dzo nej przez DZT w 2014 ro ku. Pod ha słem Świa to we dzie dzic two UNE SCO Zrów no wa żo na tu ry sty ka kul tu ro wa i przy rod ni cza Nie miec ka Cen tra la Tu ry sty ki (DZT) po świę ci rok 2014 te ma ty ce miejsc UNE SCO, sku - pia jąc na nich uwa gę mię dzy na ro do - wych me diów. W ra mach swo ich dzia łań mar ke tin go wo -dys try bu cyj nych DZT ści śle współ pra cu je z nie miec ką or ga ni za cją ds. miejsc świa to we go dzie - dzic twa UNE SCO (UNE SCO -We lter - bestätten Deutsch land e.v.) oraz nie miec ką ko mi sją ds.une SCO. W za - kład ce ma ny.tra vel/une sco, w dwu na stu ję zy kach, bę dą pre zen to wa ne na le żą ce do nie miec kich miejsc świa to - we go dzie dzic twa UNE SCO ko ścio ły, klasz to ry i pa ła ce, ogro dy oraz za byt ko - we ser ca miast, po mni ki in du stria li za cji i na tu ral ne kra jo bra zy. Oprócz opi sów na stro nie znaj dą się 360-stop nio we pa - no ra my, zdję cia i fil my wi deo. W przy - Zamek Heidelberg w Badenii-Witneberdz. fot. Burkhard Juettner/vintage.de go to wa niach do te ma tu ro ku DZT pro - jek tu je po nad to no wo cze sny ma ga zyn po dró ży kul tu ro wych, któ re go my ślą prze wod nią bę dzie UNE SCO. Spo śród kra jów eu ro pej skich tyl ko Wło chy mo gą się po chwa lić więk szą licz bą za byt ków wid nie ją cych na li ście UNE SCO. A jest to wy róż nie nie pre sti - żo we, któ re jest przy zna wa ne tyl ko tym obiek tom, któ re po sia da ją wy bit ne w ska li świa to wej wa lo ry. Spo śród 38 obiek tów znaj du ją cych się na te re nie Nie miec war to zwró cić uwa gę cho ciaż by na ka te drę w Ko lo nii wy bit ne dzie ło ar chi tek tu ry go tyc kiej, ka te drę w Akwi - zgra nie, ze spół ar chi tek tu ry kla sy cy - stycz nej z epo ki Jo han na Wol fgan ga Go ethe go w We ima rze czy do li nę Re nu z jej za byt ka mi. To tyl ko kil ka pro po zy cji z dłu giej li sty, na któ rej po nad to wid nie ją śre dnio wiecz ne bu dow le i ca łe ze spo ły ar chi tek to nicz ne z róż nych epok, par ki oraz ob sza ry przy rod ni cze. Ja ko ostat ni z 38 obiek tów na li stę UNE SCO zo stał wpi sa ny Park Wil helmshöhe (niem. Berg park Wil helmshöhe) w Kas sel. Na li stę tra fił w czerw cu br. Jest to park kra jo bra zo wy ota cza ją cy pa łac Wil - helmshöhe, za ło żo ny w 1696 ro ku z ini - cja ty wy Ka ro la I He skie go, głów ną atrak cją par ku jest im po nu ją cy ze spół ka skad i fon tann. Święta i Sylwester w Kazimierzu Dolnym Ho tel Król Ka zi mierz w Ka zi mie rzu Dol nym za - wsze ku si swo ich go ści cie ka wy mi ofer ta mi na różne oka zje. Po dob nie jest w tym ro ku. Na Świę - ta i Syl we stra przy go to wa li coś eks tra. Wy jąt ko wy ho tel w Ka zi mie rzu Dol nym za pra - sza do przy jaz du i sko rzy sta nia z bar dzo cie ka - wych pa kie tów po by to wych, któ re po za noc le giem i wy ży wie niem, za wie ra ją wie le atrak - cji dla do ro słych i co naj waż niej sze dla dzie ci. Pro ro dzin na po li ty ka ho te lu, zde cy do wa nie za chę - ca do przy jaz du ca ły mi ro dzi na mi. Je śli szu ka cie miej sca, w któ rym mi le wi dzia ne są zwie rzę ta ten ho tel jest rów nież dla Was. I tak na przy kład pod czas Świąt Bo że go Na ro dze - nia, mo że my spo dzie wać się wi zy ty Świę te go Mi ko - ła ja, wspól ne go ubie ra nia cho in ki i two rze nia ozdób cho in ko wych. Spe cjal nie dla dzie ci prze wi dzia ne są baj ko we po ran ki i za ba wa cho in ko wa. Po dob nie jest w przy pad ku Syl we stra, któ ry w tym ro ku prze bie gał bę dzie w kon wen cji rock n rol - la. Pod czas no cy syl we stro wej do dys po zy cji go ści bę dzie spe cjal ny bu fet i open bar. We wszyst ko wple cio ne bę dą kon kur sy z na gro da mi oraz tra dy - cyj ny no wo rocz ny to ast po łą czo ny z pusz cza niem lam pio nów. Dla naj młod szych będzie czekać od - dziel ne par ty syl we stro we rock n rol lo we dzie cia - ki pod czuj nym okiem pro fe sjo nal nych ani ma to rów. W No wy Rok dzie ci spę dzą czas w przed szko lu i ki nie, co ro dzi com i dziad kom po zwo - li spo koj nie ode spać dłu gą noc. Na le ży jesz cze wspo mnieć, że pod czas oby dwu oka zji w ho te lu czyn ne bę dzie świet ne spa, któ re za - pra sza do od wie dze nia swo ich ga bi ne tów, gdzie cze ka ją ma sa że i za bie gi w spe cjal nych pro mo cyj - nych ce nach. Bio rąc pod uwa gę moc atrak cji, trze ba śmia ło po le cić ta ką for mę spę dze nia tych szcze gól nych chwil. Pro fe sjo nal na ob słu ga za dba o każ dy szcze - gół i po zwo li sko rzy stać, że wszyst kich uciech pro - po no wa nych przez ho tel. Czas więc do ko nać re zer wa cji i wy ru szyć w po dróż do Ka zi mie rza, któ ry o tej po rze ro ku jest za chwy ca ją cy.

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086 PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 LIPIEC 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y 27.06-13.07 WIECZORY W ARSENALE XVIII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ WWW.WIECZORYWARSENALE.PL

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu 320021 ISSN 1731-5514 ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA -

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

6-12 listopada 2012. w tym 23% VAT OFERTY TYGODNIA. Romet. Elektryczny 4E - test

6-12 listopada 2012. w tym 23% VAT OFERTY TYGODNIA. Romet. Elektryczny 4E - test Nr 45 (1235) Cena 2,50 zł 6-12 listopada 2012 w tym 23% V OFERTY TYGODNIA 32178647 10167638 10223296 Romet Elektryczny 4E - test RP 10168410 str. 2 Spis treści Ogłoszenia motoryzacyjne Samochody osobowe...6

Bardziej szczegółowo