TT Warsaw. Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TT Warsaw. Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie."

Transkrypt

1 Wydanie specjalne Wiadomości Turystyczne dwutygodnik branży turystycznej Zobacz o czym ważnym dla Ciebie i Twojego biznesu piszemy i zamów prenumeratę. TT Warsaw Warszawa, listopada 2013 Urszula Potęga, prezes MT Targi Polska Tu ry sty ka się zmie nia i my też chce my się pre zen to wać to, co jest dzi siaj naj cie kaw sze, naj lep sze i naj bar dziej atrak cyj ne w tu ry sty ce. Destynacje Turcja coraz popularniejsza Tureckie kurorty przyciągają coraz więcej zagranicznych turystów. Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji zapowiada, że kraj do końca 2013 roku odwiedzi 38 mln osób. Neckermann szykuje ofensywę w Turcji (stro na 4) Roz mo wa z Efe Türkelem, pro duct ma na - ge rem od po wie dzial nym za pro dukt tu rec ki w Nec ker mann Pol ska. (stro na 5) Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj str. 9 Forum Agentów Biur Podróży odbyło się w Warszawie, 27 listopada 2013 r. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie. Rynek usług turystycznych ulega bezustannym przemianom, zmieniają się strategie, pojawiają się coraz to nowe pomysły na biznes. Jakie jest miejsce agenta turystycznego w tej zmieniającej się rzeczywistości? Czy na rynku zostaną tylko najlepsi? Czy agent i touroperator zaczynają być raczej konkurentami niż partnerami? O tych i innych problemach dyskutowali uczestnicy II Forum Agentów Biur Podróży, które odbyło się w dniu poprzedzającym targi TT Warsaw. Wydarzenie jest organizowane przez redakcję Wiadomości Turystycznych. Forum jest obowiązkowym punktem programu dla uczestników rynku turystycznego: touroperatorów i agentów. Więcej na Zabytki UNESCO kuszą turystów Niem cy po sia da ją aż 38 obiek tów wpi sa nych na Li stę UNE SCO. Bę dą one te ma tem prze wod nim pro mo cji kra ju po pro wa dzo nej przez Nie miec - ką Cen tra lę Tu ry sty ki w 2014 ro ku. (strona 8) Lista wystawców stro na Redakcja Wiadomości Turystycznych zaprasza na stoisko B3 czekamy na Ciebie

2 TT Warsaw PROMOCJA WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

3 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WYDANIE SPECJALNE TT Warsaw Anna Oporska, Wiadomości Turystyczne De sty na cje za bie ga ją o pol skich tu ry stów Lato upły nęło pod zna kiem nie - po ko jów w Egip cie, bę dą cym naj po pu lar niej szą de sty na cją tu - ry stycz ną wśród Po la ków. Na ko - niec se zo nu, w paź dzier ni ku nie po kój wkradł się tak że do Tu - ne zji. Choć sy tu acja w wspo - mnia nych kra jach wra ca do nor - my i tu ry ści nie ma ją po wo du do obaw, to da ło to im puls in nym kra jom do wzmo żo nych sta rań o pol skich tu ry stów. Szcze gól nie ak tyw ne sta ły się od le głe de sty na - cje, z któ ry mi Pol ska zy ska ła w ostat nim cza sie do god ne po łą cze - nia lot ni cze, za spra wą nowych prze woź ni ków. Ponadto na po - dró że wy da je my co raz chęt niej i co raz wię cej. Nie ogra ni cza my się przy tym już tyl ko do naj tań - szych do stęp nych ofert. Od le głe, eg zo tycz ne kra je wi dzą w tym po - ten cjał. Nie ozna cza to jed nak, że Po la cy od wró cą się od Egip tu, czy Tu ne zji. Kra je te wciąż mo gą li - czyć na go ści znad Wi sły. TT Warsaw 2013 ALGIERIA Kraj o wielu obliczach Gościem honorowym tegorocznej edycji targów TT Warsaw jest Algieria, kraj, który posiada wszelkie walory aby stać się destynacją turystyczną numer jeden. Jed ną z naj więk szych atrak cji Al ge rii jest dłu gie wy brze że Mo rza Śród ziem ne go. La - zu ro wa wo da i zło ci ste pia ski za pra sza ją tam do wy po czyn ku na pla ży, a al gier skie nad mor skie ku ror ty sta no wią co raz po pu - lar niej szy cel wy jaz dów Eu ro pej czy ków. Ich atu tem jest do god ne po ło że nie, za le d - wie o go dzi nę lo tu od naj więk szych sto lic Sta re go Kon ty nen tu. Raj skie pla że to jed - nak nie wszyst ko. Każ dy re gion kra ju to mu zeum prze cho wu ją ce ty sią ce lat hi sto - rii, się ga ją cej nie raz po cząt ków ludz ko ści, jak na przy kład Tas si li czy Hog gar. Al gie - ria po sia da prze bo ga tą, nie zwy kle zróż ni - co wa ną spu ści znę ar che olo gicz ną i kul tu ro wą od ma lo wi deł skal nych po po - zo sta ło ści róż nych cy wi li za cji, któ re ist nia - ły na jej te ry to rium, ta kich jak Ber be ro wie, Fe ni cja ne, Rzy mia nie, po przez epo kę bi - zan tyń ską i arab sko -mu zuł mań ską, po tu - rec ką i wresz cie fran cu ską. Nie któ re z nich zo sta ły na wet wpi sa ne na li stę świa to we go dzie dzic twa kul tu ro we go ludz ko ści UNE - produkt Tramwajem po Warszawie Sto li ce Pol ski moż na oglą dać z róż nych per - spek tyw, ale nic nie za pew ni ta kich wra żeń jak prze jażdż ka za byt ko wym tram wa jem, po spe - cjal nie wy zna czo nej tra sie. Ta ką moż li wość tu - ry stom i nie tyl ko ofe ru je spół ka Tram wa je War szaw skie. Za pew nia ona wy na jem tram wa - jów wraz z mo tor ni czym i po ma ga za pla no wać tra sę prze jaz du. Ta ka prze jażdż ka z pew no ścią za pad nie w pa mięć i po zwo li uj rzeć War sza wę z zu peł nie in nej stro ny. Sto isko B98 Do kraju przyciągają unikatowe zabytki i nadmorskie kurorty. SCO, zaś sze reg in nych sta no wisk ar che - olo gicz nych ocze ku je na za kla sy fi ko wa - nie. Z peł ną ofer tą kra ju bę dzie się moż na za po znać na sto isku przy go to wa nym przez Al ge ria Of fi ce Na tio nal du To uri sme (A19), a tak że pod czas kon fe ren cji pra so - wej zor ga ni zo wa nej przez Am ba sa dę Al - Szlak architektury drewnianej ze złotym certyfikatem POT Zło ty cer ty fi kat przy zna wa - ny przez Pol ską Or ga ni za cję Tu ry stycz ną to naj wyż sze wy - róż nie nie dla pro duk tów tu ry - stycz nych w kra ju. Te go rocz nym lau re atem na gro dy zo - stał Ma ło pol ski Szlak Ar chi - tek tu ry Drew nia nej. Na je go tra sie znaj du ją się 252 za byt - gier skiej Re pu bli ki Lu do wo -De mo kra - tycz nej (28 li sto pa da, sa la D na te re nie wy sta wien ni czym, godz ). Za rów no na sto isku, jak i w cza sie kon fe - ren cji bę dą do stęp ne ma te ria ły in for ma - cyj ne, fol de ry, ma py i ga dże ty pro mo cyj ne. stiosko A19 ko we obiek ty: ko ścio ły, cer - kwie, dzwon ni ce, sta ro pol skie dwo ry, drew nia ne wil le i skan - se ny, na le żą ce do naj cen niej - szych za byt ków lu do wej kul tu ry ma te rial nej. Ma ło pol - skie skar by ar chi tek tu ry drew - nia nej bę dą obec ne na sto isku Ma ło pol skiej ROT. B 89 WYDANIE SPECJALNE TT WARSAW 2013 ISSN Wydawca: Eu ro sys tem, Ja ro sław Śle szyń ski, War sza wa, ul. Wa wel ska 78, ap. 30, tel. (22) , faks (22) , e -ma il: do mo sci tu ry stycz ne.pl Zespół: Marzena German, Marta Gmiter, Małgorzata Misiurek, Anna Oporska, Kinga Popiołek Reklama: Jagoda Walczak (dyrektor), Anna Chyżyńska, Joanna Mputu Lese Skład: Studio4you, Agnieszka Wierzejska-Jouini. kierunki Tunezja kusi folklorem Te go rocz nym kra jem part ner skim war szaw skich tar gów jest Tu ne - zja. Z tej oka zji na od wie dza ją - cych cze ka wie le atrak cji. Na sto isku kra ju bę dzie go ścić ar ty sta ręcz nie tka ją cy weł nia ne dy wa ny w orien tal ne wzo ry, a tak że ar tyst ka wy ko nu ją ca tra - dy cyj ne ta tu aże hen ną. Opra wę ar ty stycz ną za pew ni ze - spół mu zycz ny i ze spół tan ce rek, któ re przy je cha ły z Tu ne zji. sto isko A1 regiony Włoska Lombardia zaprasza Lom bar dia przy cią ga tu ry stów ko cha ją cych gó ry, je zio ra, pięk ne kra jo bra zy oraz za byt ki. Ofer tę te go wło skie go re gio nu bę dzie moż na po znać na sto isku przy go - to wa nym przez wło ską or ga ni za - cję tu ry stycz ną ENIT. Re gion jest po ło żo ny na pół no cy Włoch. Na te re nie Lom bar dii znaj du ją się szczy ty al pej skie, któ re przy cią - ga ją tu ry stów za rów no la tem, jak i zi mą. sto isko B23 produkt Polacy sięgają po kije golfowe Golf to sport zy sku ją cy w kra ju co - raz więk szą po pu lar ność. Od po - wia da jąc na ten trend or ga ni za to rzy te go rocz nej edy cji tar gów TT War saw przy go to wa li spe cjal ny Event Gol fo wy. Bę dzie on trwał przez trzy dni tar gów. W je go ra mach bę dzie moż na spró bo wać swo ich sił na pro fe sjo nal nym sy - mu la to rze do gry i wziąć udział w kon kur sach. Ca łość po pro wa dzi pre zen ter te le wi zyj ny Woj ciech Pi - ja now ski, a na sto isku po ja wią się zna ni spor tow cy, po li ty cy.

4 TT Warsaw WYDANIE SPECJALNE WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE kierunki Miejsca, które musisz zobaczyć Błę kit ny me czet w Istam bu le Ta ogrom na świą ty nia 1 wzię ła swo ją na zwę od zdo bią cych je wnę trze ka fli. Bu do wa me cze tu roz po czę ła się w 1609 ro ku na po le ce nie za le d - wie 19-let nie go wów czas suł ta na Ah me da I. Efez Jed no z naj le - piej za cho wa - nych miast an tycz nych. 2 Moż na tu wstą pić do bi - blio te ki czy od po cząć w am fi te atrze. W po bli żu znaj du ją się tak że ru iny Ar te mi zjo nu, czy li jed - ne go z sied miu sta ro żyt nych cu dów świa ta. Park Na ro do - wy Göre me Po ło żo ny w Ka pa do cji, w do li nie, na 3 te re nie któ rej znaj du je się 350 wy ku - tych w ska le ko ścio łów i ka pli czek. Te nie zwy kłe for ma cje po wsta wa ły od IV w. War te szcze gól nej uwa gi są ko ściół świę tej Bar ba ry, ko ściół Wę ża. Pa muk ka le Są to ma low - ni cze, bia łe ta ra sy z wap - nia, wpi sa ne na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa Przy rod ni cze - go i Kul tu ro we go UNE SCO. Ką piel w po bli skim ba se nie po dob no ma wła ści wo ści od mła dza ją ce. Za po wia da ne 38 mln od wie - dza ją cych Tur cję sta no wi ło by wzrost o 8 proc. w przy jaz dach tu ry stycz nych w po rów na niu do ana lo gicz ne go okre su w ro - ku ubie głym. Zgod nie z da ny mi za pre zen to wa ny mi przez Tu rec - kie Mi ni ster stwo Kul tu ry i Tu - ry sty ki licz ba tu ry stów, któ rzy od wie dzi li Tur cję w okre sie od stycz nia do wrze śnia bie żą ce go ro ku, wzro sła już o 10,09 proc. w po rów na niu z ro kiem po - przed nim. Wśród kra jów wy sy - ła ją cych tu ry stów do Tur cji do mi nu ją Niem cy (3,9 mln), Ro sja (3,8 mln) oraz An glia (2,1 mln). W cią gu pierw szych dzie - wię ciu mie się cy aż 79 proc. wszyst kich tu ry stów sta no wi li oby wa te le Eu ro py. Choć Po la - ków nie jest tak wie lu w Tur cji jak przed sta wi cie li in nych eu ro - pej skich na cji, to ich licz ba sys - te ma tycz nie ro śnie. We dług ana liz Pol skie go Związ ku Or ga ni za to rów Tu ry - sty ki stwo rzo nych na pod sta - wie da nych z sys te mu re zer wa cy je go Mer linx, Tur cja by ła dru gim naj po pu lar niej - szym kie run kiem tu ry stycz nym wy bie ra nym przez klien tów pol skich biur po dró ży. Do Tur - cji wy je cha ło o po nad 7 proc. Po la ków wię cej niż w se zo nie wcze śniej szym. A An ta lya sto li ca Ri wie ry Tu rec kiej by ła naj czę ściej wy bie ra nym ku ror - tem przez pol skich tu ry stów. Udział w ryn ku zor ga ni zo wa - nych po dró ży tu ry stycz nych Tur cji wy niósł dzię ki te mu bli - sko 20 proc., co ozna cza, że nie mal co pią ty Po lak wy jeż - dża ją cy na wa ka cje z biu rem po dró ży jeź dził wła śnie do Tur - cji. Ob ser wa to rzy ryn ku tu ry - stycz ne go pro gno zu ją, że ten trend bę dzie się na si lał w związ ku z nie sta bil ną sy tu acją po li tycz ną w in nych kra jach re - gio nu. Po nad to do te go ma low - ni cze go kra ju przy cią ga wy so ka ja kość ho te li, za sto - sun ko wo ni ską ce nę, bo ga ta ofer ta wy po czyn ko wa, gwa ran - cja do brej po god ny i wy jąt ko - we na ska le świa to wą skar by na tu ral ne i kul tu ral ne mln Zróż ni co wa ne pod wzglę dem geo gra ficz nym oraz kli ma tycz - nym ob sza ry Tur cji to dla en tu - zja stów czyn ne go wy po czyn ku gwa ran cja spę dze nia wspa nia łe - go urlo pu. Znaj dą tu dla sie bie ide al ne wa run ki nie tyl ko ama - to rzy że glar stwa, nur ko wa nia czy wind ser fin gu, ale tak że spor tów zi mo wych. Naj po pu lar - Turcja coraz popularniejsza Tureckie kurorty przyciągają coraz więcej zagranicznych turystów. Ministerstwo Kultury i Turystyki w Turcji zapowiada, że kraj do końca 2013 roku odwiedzi aż 38 mln osób. W tej liczbie jest także rosnąca reprezentacja Polski. Kierunek dla aktywnych niej szym ośrod kiem nar ciar skim jest Ulu da, nie da le ko Bur sy, z wie lo ma wy cią ga mi, tra sa mi i wspa nia ły mi wi do ka mi na Mo - rze Mar ma ra. W gó rach Tur cji pa nu ją tak że świet ne wa run ki do wspi nacz ki. W re gio nach Ala dağlar i Kaçkar moż na upra - wiać wę drów ki na nar tach. Jed - nak to, co przy cią ga do kra ju w pierw szej ko lej no ści to do sko - na łe wa run ki do nur ko wa nia i upra wia nia spor tów wod nych. Na wo dach wo kół pół wy spu Bo drum moż na że glo wać i or ga - ni zo wać re ga ty. Nar ty wod ne, la ta nie na spa do chro nie za mo - to rów ką oraz wod ne sku te ry to wszyst ko ofe ru ją nad mor skie ho te le i ku ror ty. Antalya wzbogaci się o nową atrakcję Izba Że glu gi Han dlo wej w An ta lyi po in for mo wa ła o pla - nach bu do wy pod wod ne go mu - zeum, wzo ro wa ne go na słyn nym obiek cie na Mo rzu Ka - ra ib skim. Pro jekt ma na ce lu za - pew nić sto li cy Ri wie ry Tu rec kiej mię dzy na ro do wą pro mo cję oraz uczy nić An ta lyę wy jąt ko wym cen trum nur ko wa nia i spor tów turystów zagranicznych odwiedzi Turcję do końca 2013 r. wod nych. Mu zeum ma zo stać utwo rzo ne w mie ście Si de. Zda - niem İnança Ken di roğlu, pre ze - sa od dzia łu Izby Że glu gi Han dlo wej w An ta lyi, te go ro - dza ju in we sty cja za pre zen tu je po ten cjał tu ry sty ki pod wod nej mia sta. Pla no wa ny obiekt ma przy cią gnąć no wych tu ry stów i pa sjo na tów nur ko wa nia.

5 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE PROMOCJA TT Warsaw Neckermann szykuje ofensywę w Turcji W ostatnim sezonie letnim wyjechało z Neckermannem ponad 21% klientów więcej niż w poprzednim. Rok turystyczny biuro podróży kończy 9,7 milionowym zyskiem. W tym czasie firma obsłużyła 140 tysięcy klientów o 14% więcej niż rok wcześniej a jej obroty sięgnęły 277 milionów złotych. Udany rok wpłynął na kształt najnowszej oferty Lato 2014, którą Neckermann znacznie rozszerzył wprowadzając kilka istotnych nowości. Jedną z nich jest specjalny katalog i oferta w Turcji, która w najbliższym sezonie będzie strategicznym kierunkiem touroperatora. O nowej ofercie opowiada Efe Türkel, product manager odpowiedzialny za produkt turecki w Neckermann Polska. Słoń ce, pla ża, cie płe mo rze to naj częst sze sko ja rze nia z Tur cją przy wo ły wa ne przez tu ry stów. Dla wie lu z nich ten kie ru nek ko - ja rzy się po dob nie jak więk szość w ba se nie Mo rza Śród ziem ne go. Co tak na praw dę de cy - du je o jej wy jąt ko wo - ści? Nie spo sób w kil ku sło wach wy mie nić choćby ułam ka atrak cji, ja ki - mi dys po nu je Tur cja. Obok war to ści kul tu ro - wych, wspa nia łych krajo bra zów, zna nej tu rec - kiej go ścin no ści czy uwa ża nej za naj lep szą na świe - cie kuch ni, war te uwa gi są także wa lo ry wy po czyn ko we. Pięk ne i czy ste pla że, z któ rych pra - wie 400 zo sta ło na gro dzo nych Błę kit ną Fla gą czy naj - no wo cze śniej sze ho te le w ba se nie Mo rza Śród ziem ne go przy cią ga ją tu ry stów z ca łe go świa ta. Zróż ni co wa na ba za noc le go wa i naj wyż szy po ziom All in c lu si ve zde cy do wa nie wy róż nia ją Tur cję na tle in nych kie run ków. Co wy róż nia te go rocz ną ofer tę Nec ker man na w Tur cji? Na szą ideą by ło stwo rze nie zróż ni co wa nej ofer ty, tak aby by ła atrak cyj na dla klien tów o róż nych pre fe ren - cjach do ty czą cych wy po czyn ku, ale też i moż li wo - ściach bu dże to wych. Wy róż nia ją przede wszyst kim bo ga ty wy bór obiek tów po cząw szy od ho te li ni sko bu - dże to wych ty pu smar tli ne, po luk su so we ho te le z roz - bu do wa ny mi aqu apar ka mi czy stre fa mi wel l ness, w któ rych naj mniej sze po ko je li czą po 80 mkw. Jest to ofer ta kon ku ren cyj na ce no wo obej mu ją ca 110 ho te li w naj pięk niej szych ku ror tach na Ri wie rze Tu rec kiej i w Tur cji Egej skiej w Bo drum. Atu tem jest nie tyl ko trzy - krot nie po więk szo na baza ho te lo wa, ale też roz bu do - wa na siat ka po łą czeń, któ ra obej mu je wy lo ty z siedmiu lot nisk kra jo wych: z War sza wy, Ka to wic, Kra ko wa, Po - zna nia, Wro cła wia, Gdań ska i Ło dzi. Oprócz stan dar - do wych dłu go ści wa ka cji: 7 i 14-dnio wych, ofe ru je my moż li wość re zer wa cji po by tów 10-dnio wych. Pierw szy rejs za pla no wa ny jest już na 12 kwiet nia Jed ną z grup klien tów, na któ re sta wia Nec ker - mann są ro dzi ny z dzieć mi. Ja kie miej sce w te go - rocz nej ofer cie w Tur cji ma ro dzin ny wy po czy nek? Tur cja to jed no z naj po pu lar niej szych miejsc ro dzin - ne go wy po czyn ku. Dzie ci są na szym oczkiem w gło - wie mó wią Tur cy i te sło wa ma ją od zwier cie dle nie rów nież w na szej ofer cie. W żad nym in nym miej scu nie znaj dzie my tak roz bu do wa nych ho te lo wych aqu apar - ków. Choć ety kie tę Aqu ama nii otrzy ma ło 30 ośrod - ków z naj bar dziej oka za ły mi par ka mi wod ny mi, prak tycz nie więk szość naszych ho te li dys po nu je zjeż - dżal nia mi i wod ny mi atrak cja mi dla ca łej ro dzi ny. To tak - że dziesięć klu bów z pol ski mi ani ma to ra mi w zna nej i lu bia nej for mu le Hap py Events i licz ne bo nu sy dla ro - dzin m.in.: pro mo cja Dzie ci 0 PLN + opła ty lot ni sko - we oraz zniż ki dla mło dzie ży na wet do 18 lat. Na szą ofer tę wy róż nia za rów no in fra struk tu ra ho te lo wa i spe - cjal ny pro gram dla dzie ci, jak i atrak cyj ność pa kie tów ce no wych. Nec ker mann ja ko część Tho mas Co ok Gro up plc ma w ofer cie ho te le kon cep cyj ne. Czy klien ci znaj dą je w Tur cji? W na szej ofer cie klien ci znaj dą naj lep sze ho te le sie - cio we Tho ma sa Co oka, w tym obiek ty smar tli ne wy róż - nia ją ce się zna ko mi tym sto sun kiem ce ny do ja ko ści, gdzie ty go dnio we wa ka cje w 4-gwiazd ko wym ośrodku moż na spę dzić już za 1699 zł/os z all in c lu si ve. Są to tak że ho te le SEN TI DO, sły ną ce ze sta ran nie przy go to - wa ne go pro gra mu, wy szu ka nej kuch ni i bo ga tej ofer ty wel l ness & spa oraz ho te le Sun Con nect, czy li po łą cze - nie słoń ca i pla ży z tech no lo gią cy fro wą. Te go rocz na ofer ta Nec ker man na w Tur cji to wa ka cje na każ dy gust. Je stem prze ko na ny, że za do wo li naj bar - dziej wy ma ga ją cych klien tów.

6 TT Warsaw WYDANIE SPECJALNE WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE USA ry nek po zor nie zna ny Różnorodność amerykańskiej oferty turystycznej przez polskich turystów jest wciąż nieodkryte. Sta ny Zjed no czo ne to kraj nie zba da nych prze strze ni, nie - zwy kłych lu dzi i wznio słych idei. Po sia da wręcz nie wy czer - pa ny po ten cjał tu ry stycz ny, któ re go jed nak pol scy to uro pe - ra to rzy nie umie ją wy ko rzy stać. Pre zen ta cja pt. USA ry nek po zor nie zna ny i ła twy. któ ra od bę dzie się pod czas tar gów TT War saw bę dzie pró bą od po - wie dzi na py ta nie, co trze ba wie dzieć o Sta nach Zjed no czo - nych, aby z suk ce sem re ali zo - wać pro gra my za rów no te ty po wo tu ry stycz ne jak i wy jaz - dy in cen ti ve. Ja ko ame ry kań - ski to uro pe ra tor po dzie li my się swo im do świad cze niem w tej sfe rze i miej my na dzie ję za - chę ci my do co raz więk szej obec no ści pol skich or ga ni za to - rów tu ry sty ki na ryn ku ame ry - kań skim mó wi Agniesz ka Ja siń ska -Go erdt z Per fect Tra - vel, or ga ni za to ra pre zen ta cji. Sta ny Zjed no czo ne są, jak ty tuł pre zen ta cji wskazuje, po - zor nie zna ne. Trze ba ten ry nek jed nak bar dzo do brze znać, aby za gwa ran to wać ser wis na naj wyż szym po zio mie i tą wie - dzą chce my po dzie lić wła śnie się z pol ski mi or ga ni za to ra mi tu ry sty ki do da je. Pre zen ta cję po pro wa dzi Da riusz We so łow - ski, pre zes Per fect Tra vel. Po pre zen ta cji od bę dzie się lo so - wa nie na gro dy w po sta ci vo - uche ru na 3 dnio wy po byt w No wym Jor ku. fect - -tra vel.net.pl 29 li sto pa da, sa la C, I pie tro, godz Smaki Dominikany Do mi ni ka na to jed na z ulu - bio nych de sty na cji eg zo tycz - nych Po la ków. Od te go se zo nu mo gą na nią la tać Dre ma li ne - ra mi LOT -u. Dzię ki te mu wła - dze wy spy li czą nie tyl ko na wzrost licz by Po la ków przy jeż - dża ją cych do kra ju, ale i cał ko - wi tej li czy tu ry stów. We dług pro gnoz licz ba od wie dza ją cych po win na wzro snąć o 4 proc. w sto sun ku do ro ku ubie głe go. Aby za gwa ran to wać so bie jesz - cze lep sze wy ni ki na ko lej ny se zon Do mi ni ka na za pra sza na work shop bran żo wy i pre zen - ta cję wy spy. W trak cie spo tka - nia bę dzie się moż na za po znać `Dominikana przedstawi swoją ofertę turystyczną. z ofer tą noc le go wą kra ju i je go atrak cja mi. Po nad to od bę dzie się mię dzy in ny mi de gu sta cja pro duk tów do mi ni kań skich oraz lo so wa nie atrak cyj nej na - gro dy ty go dnio we go po by tu dla dwóch osób w luk su so wym ho te lu w Re pu bli ce Do mi ni - kan skiej. Do dat ko wych in for - ma cji bę dzie moż na szu kać na sto isku Do mi ni ka ny (A 41) pod au spi cja mi Na ro do we go Urzę du Tu ry stycz ne go Re pu - bli ki Do mi ni kań skiej. 29 li sto pa da, sa la A, pię tro I, godz Or ga ni za tor: Do mi ni can Re - pu blic To urist Bo ard

7 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WYDANIE SPECJALNE TT Warsaw Urlop spę dzo ny w spa lub uzdro wi sku, to ofer ta, któ - ra spo ty ka się z co raz więk szym za in te re so wa - niem ze stro ny pol skich i za gra nicz nych tu ry stów. Dla zwo len ni ków te go ro dza ju tu ry sty - ki, spa prze sta je być tyl ko ko rzy sta niem z za bie gów po pra wia ją cych zdro wie i uro - dę, ale za mie nia się w pe wien styl ży cia. Prawie 90 proc. osób po szu ku ją cych ofer - ty spa i wel l ness twier dzi, że przede wszyst kim chce od po cząć od stre su ją cej co dzien no ści pod czas urlo pu. Na ro sną ce po trze by w tym za kre sie od po wia da ją ośrod ki spa i wel l ness. Wzbo ga ca ją swo ją ofer tę, w któ rej obok ty po wych za bie gów Kultura Kurpi jeszcze bliższa Kul tu ra kur piow ska roz wi ja się na te re - nie dwóch ma zo wiec kich puszcz: Pusz - czy Zie lo nej i Pusz czy Bia łej. Pierw si osad ni cy po ja wi li się tam w XV wie ku. Skar by tej kul tu ry od kry wa te raz i kul ty - wu je Kur piow ski Park Kul tu ro wy (sto - isko B 79). W je go ra mach or ga ni zo wa ne są róż no rod ne za ję cia zwią za ne ze sztu ką i rze mio słem Kur pii. Ochro ną te go dzie - dzic twa zaj mu je się tak że Mu zeum Kur - piow skie w Wa chu, za ło żo ne w 2009 ro ku przez Zdzi sła wa i Lau rę Bziu kie wi czów. W mu zeum zgro ma dzo ne są przed mio ty po cho dzą ce z Kur pi Zie lo nych, ob ra zu ją - cych daw ną ma te rial ną kul tu rę te go re gio - nu. Naj star sze eks po na ty da to wa ne są na ko niec XVIII wie ku, a naj młod sze po cho - dzą z lat 70. Są to za rów no przed mio ty co dzien ne go użyt ku de ko ro wa ne w ty po - we kur piow skie wzo ry, jak i obiek ty sztu - ki lu do wej. Mu zeum pro wa dzi tak że za kro jo ną na sze ro ką ska lę dzia łal ność edu ka cyj ną, ofe ru jąc lek cje mu ze al ne dla mło dzie ży szkol nej. zeum.kur pie.com.pl Oferta spa i wellness coraz bogatsza Polskie ośrodki spa oferują szeroki pakiet zabiegów leczniczych i upiększających. W sa mych Pu ła wach moż na za - wsze li czyć na cie ka we wy da rze nia kul tu ral ne. Pu ław ski Ośro dek Kul - tu ry Dom Che mi ka i Bi blio te ka Miej ska w swej bo ga tej ofer cie ma ją fe sti wa le, spo tka nia au tor skie, warsz ta ty, kon cer ty i wie le in nych. Wśród sztan da ro wych im prez miej skich są m.in. Mię dzy na ro do - we Warsz ta ty Jaz zo we, Fe sti wal Książ ki, Fe sti wal Or kiestr Dę tych, Pla ne ta Do świad czeń czy Pu ław ski Fe sti wal Mu zycz ny Wszyst kie Stro ny Świa ta. moż na zna leźć sze ro ki wa chlarz za jęć re kre acyj nych, ukie run ko - wa nych na roz wój oso bi sty, a na - wet roz ryw ko wych. Jed no cze śnie ośrod ki te oraz uzdro wi ska nie - zmien nie kła dą na cisk na wy so - ką ja kość opie ki, wy so kie kwa li fi ka cje ka dry, a to wszyst ko przy kon ku ren cyj nych ce nach w po rów na niu z ośrod ka mi za - chod ni mi. By wspie rać dal szy roz wój te go seg men tu w Pol sce i je go pro mo cję na po cząt ku bie żą - ce go ro ku z ini cja ty wy Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej po wo - ła no Kon sor cjum Zdro wie i PUŁAWY Pu ła wy to mia sto, któ re urze - ka. Ma low ni cze po ło że nie na te re nie Ma ło pol skie go Prze ło - mu Wi sły umoż li wia ak tyw ną re kre ację, z ko lei in ten syw na re wi ta li za cja na brze ża rze ki po zwo li ła na roz wój tu ry sty ki wod nej. Uro ki Wi sły moż na po dzi wiać, spa ce ru jąc bul wa - rem łą czą cym dwie prze pra wy mo sto we. Ro we ro we eska pa - Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji jest or ga ni za to rem raj dów ro we ro wych i spły - wów ka ja ko wych pro wa dzą cych przez naj bar dziej ma low ni cze te re ny oko lic Pu - ław. W pu ław skim kom plek sie spor to wym ze sta dio nem pił kar sko -lek ko atle tycz nym moż na sko rzy stać rów nież z aqu apar ku i peł no wy mia ro wej pły wal ni od kry tej. Ofer tę do peł nia ho stel Olim pic za pew - nia ją cy 47 miejsc noc le go wych, rów nież w po ko jach do sto so wa nych do po trzeb osób nie peł no spraw nych i osób o wzro ście po wy żej 2 m. ul. Hau ke -Bo sa ka 1, tel sir.pu la wy.pl dy ozna ko wa ny mi szla ka mi, nie za po mnia ne spły wy ka ja ko we Wi słą, Wie - przem, Ku rów ką i Cho del ką oraz rej sy ło dzia mi, prze - jażdż ki mo to rów ka - mi w Ma ri nie Pu ła wy to tyl ko nie któ re z po - my słów na cie ka we spę - dze nie wol ne go cza su. Uro da, któ re ma wy pra co wać i wdro żyć stra te gię dzia łań, któ - re zwięk szą za in te re so wa nie pro duk ta mi pol skiej tu ry sty ki uzdro wi sko wej, me dycz nej oraz wel l ness i spa wśród tu ry stów kra jo wych i za gra nicz nych. War - tość te go seg men tu w uję ciu glo - bal nym sza co wa na jest na dwa mi liar dy do la rów a wy dat ki tu ry - stów ko rzy sta ją cych z świad - czeń zdro wot nych i spa są o 67 proc. więk sze od po zo sta - łych. Nic dziw ne go, że pol skie ośrod ki chcą mieć udział w tym słod kim tor cie. Po za kom plek sem spor to wym na te re nie mia sta funk cjo nu je ha la spor to wa, kry ta pły wal nia, kor ty te ni so we, licz ne bo iska spor to we, si łow nie (rów nież na po wie - trzu) i ska te park. Ma ri na Pu ła wy to roz le gły kom pleks re - kre acyj ny z przy sta nią i pla cem za baw. Ofe ru je sta no wi ska cu mow ni cze dla 48 ło - dzi, miej sca na po lu cam pin go wym i cam - pe ro wym oraz rej sy tram wa jem wod nym. Mi ło śni cy spor tów mo gą sko rzy stać z wy - po ży czal ni sprzę tu pły wa ją ce go i wy po ży - czal ni ro we rów. Spa ce ro wi cze bę dą po dzi wiać pa no ra mę na prze łom Wi sły z pięk nie oświe tlo nej wie czo ra mi wie ży wi do ko wej. Ze spół pa ła co wo -par ko wy ksią żąt Czar to ry - ul. Por to wa 3, skich zo stał ukształ to wa ny w sty lu kra jo bra zo - tel wym na prze ło mie XVIII i XIX w. wg kon cep cji Iza be li ri na -pu la wy.pl Czar to ry skiej. Jest to usy tu owa ny na wi śla nej skar pie roz - le gły kom pleks, w któ rym mie ści ło się pierw sze w Pol sce mu - zeum. Tu za pa da ły klu czo we de cy zje do ty czą ce hi sto rii Pol ski i Eu ro py. Dzi siaj moż na zo ba czyć od re stau ro wa ne par ko we obiek ty ta kie jak: pa łac, Świą ty - nia Sy bil li, Dom Go tyc ki, Al ta na Chiń ska oraz zna ko mi te oka zy przy rod ni cze spro wa dzo ne do Pu ław za cza sów Czar to ry skich. Hi sto rię ro du Czar to ry skich, dzię ki któ re mu Pu ła wy by ły na zy wa ne Ate na mi Pół no cy, pre zen tu je Mu zeum Czar to - ry skich. ul. Czar to ry skich 8, tel godz. otwar cia: co dzien nie od 9.00 do Oko li ce Pu ław to je den z naj cie kaw szych geo lo gicz nie ob sza rów w Eu ro pie. Wo da wy - rzeź bi ła tu w mięk kim les sie naj więk szą na kon ty nen cie sieć wą wo zów, głę bo kich na wet na 10 m. Te re ny te są ide al ne do spa ce rów, jaz dy na ro we rze, wę dró wek na nar tach bie - go wych i z kij ka mi nor dic wal king. Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, Puławy tel: , faks: Od kryj Pu ła wy ak tyw nie. Pu ła wo ak tyw nie

8 TT Warsaw WYDANIE SPECJALNE WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Zabytki UNESCO kuszą turystów Niem cy po sia da ją aż 38 obiek tów wpi sa nych na li stę UNE SCO. Bę dą one te ma tem prze wod nim pro mo - cji kra ju pro wa dzo nej przez DZT w 2014 ro ku. Pod ha słem Świa to we dzie dzic two UNE SCO Zrów no wa żo na tu ry sty ka kul tu ro wa i przy rod ni cza Nie miec ka Cen tra la Tu ry sty ki (DZT) po świę ci rok 2014 te ma ty ce miejsc UNE SCO, sku - pia jąc na nich uwa gę mię dzy na ro do - wych me diów. W ra mach swo ich dzia łań mar ke tin go wo -dys try bu cyj nych DZT ści śle współ pra cu je z nie miec ką or ga ni za cją ds. miejsc świa to we go dzie - dzic twa UNE SCO (UNE SCO -We lter - bestätten Deutsch land e.v.) oraz nie miec ką ko mi sją ds.une SCO. W za - kład ce ma ny.tra vel/une sco, w dwu na stu ję zy kach, bę dą pre zen to wa ne na le żą ce do nie miec kich miejsc świa to - we go dzie dzic twa UNE SCO ko ścio ły, klasz to ry i pa ła ce, ogro dy oraz za byt ko - we ser ca miast, po mni ki in du stria li za cji i na tu ral ne kra jo bra zy. Oprócz opi sów na stro nie znaj dą się 360-stop nio we pa - no ra my, zdję cia i fil my wi deo. W przy - Zamek Heidelberg w Badenii-Witneberdz. fot. Burkhard Juettner/vintage.de go to wa niach do te ma tu ro ku DZT pro - jek tu je po nad to no wo cze sny ma ga zyn po dró ży kul tu ro wych, któ re go my ślą prze wod nią bę dzie UNE SCO. Spo śród kra jów eu ro pej skich tyl ko Wło chy mo gą się po chwa lić więk szą licz bą za byt ków wid nie ją cych na li ście UNE SCO. A jest to wy róż nie nie pre sti - żo we, któ re jest przy zna wa ne tyl ko tym obiek tom, któ re po sia da ją wy bit ne w ska li świa to wej wa lo ry. Spo śród 38 obiek tów znaj du ją cych się na te re nie Nie miec war to zwró cić uwa gę cho ciaż by na ka te drę w Ko lo nii wy bit ne dzie ło ar chi tek tu ry go tyc kiej, ka te drę w Akwi - zgra nie, ze spół ar chi tek tu ry kla sy cy - stycz nej z epo ki Jo han na Wol fgan ga Go ethe go w We ima rze czy do li nę Re nu z jej za byt ka mi. To tyl ko kil ka pro po zy cji z dłu giej li sty, na któ rej po nad to wid nie ją śre dnio wiecz ne bu dow le i ca łe ze spo ły ar chi tek to nicz ne z róż nych epok, par ki oraz ob sza ry przy rod ni cze. Ja ko ostat ni z 38 obiek tów na li stę UNE SCO zo stał wpi sa ny Park Wil helmshöhe (niem. Berg park Wil helmshöhe) w Kas sel. Na li stę tra fił w czerw cu br. Jest to park kra jo bra zo wy ota cza ją cy pa łac Wil - helmshöhe, za ło żo ny w 1696 ro ku z ini - cja ty wy Ka ro la I He skie go, głów ną atrak cją par ku jest im po nu ją cy ze spół ka skad i fon tann. Święta i Sylwester w Kazimierzu Dolnym Ho tel Król Ka zi mierz w Ka zi mie rzu Dol nym za - wsze ku si swo ich go ści cie ka wy mi ofer ta mi na różne oka zje. Po dob nie jest w tym ro ku. Na Świę - ta i Syl we stra przy go to wa li coś eks tra. Wy jąt ko wy ho tel w Ka zi mie rzu Dol nym za pra - sza do przy jaz du i sko rzy sta nia z bar dzo cie ka - wych pa kie tów po by to wych, któ re po za noc le giem i wy ży wie niem, za wie ra ją wie le atrak - cji dla do ro słych i co naj waż niej sze dla dzie ci. Pro ro dzin na po li ty ka ho te lu, zde cy do wa nie za chę - ca do przy jaz du ca ły mi ro dzi na mi. Je śli szu ka cie miej sca, w któ rym mi le wi dzia ne są zwie rzę ta ten ho tel jest rów nież dla Was. I tak na przy kład pod czas Świąt Bo że go Na ro dze - nia, mo że my spo dzie wać się wi zy ty Świę te go Mi ko - ła ja, wspól ne go ubie ra nia cho in ki i two rze nia ozdób cho in ko wych. Spe cjal nie dla dzie ci prze wi dzia ne są baj ko we po ran ki i za ba wa cho in ko wa. Po dob nie jest w przy pad ku Syl we stra, któ ry w tym ro ku prze bie gał bę dzie w kon wen cji rock n rol - la. Pod czas no cy syl we stro wej do dys po zy cji go ści bę dzie spe cjal ny bu fet i open bar. We wszyst ko wple cio ne bę dą kon kur sy z na gro da mi oraz tra dy - cyj ny no wo rocz ny to ast po łą czo ny z pusz cza niem lam pio nów. Dla naj młod szych będzie czekać od - dziel ne par ty syl we stro we rock n rol lo we dzie cia - ki pod czuj nym okiem pro fe sjo nal nych ani ma to rów. W No wy Rok dzie ci spę dzą czas w przed szko lu i ki nie, co ro dzi com i dziad kom po zwo - li spo koj nie ode spać dłu gą noc. Na le ży jesz cze wspo mnieć, że pod czas oby dwu oka zji w ho te lu czyn ne bę dzie świet ne spa, któ re za - pra sza do od wie dze nia swo ich ga bi ne tów, gdzie cze ka ją ma sa że i za bie gi w spe cjal nych pro mo cyj - nych ce nach. Bio rąc pod uwa gę moc atrak cji, trze ba śmia ło po le cić ta ką for mę spę dze nia tych szcze gól nych chwil. Pro fe sjo nal na ob słu ga za dba o każ dy szcze - gół i po zwo li sko rzy stać, że wszyst kich uciech pro - po no wa nych przez ho tel. Czas więc do ko nać re zer wa cji i wy ru szyć w po dróż do Ka zi mie rza, któ ry o tej po rze ro ku jest za chwy ca ją cy.

9 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WYDANIE SPECJALNE TT Warsaw Egzotyka zy sku je na zna cze niu Za in te re so wa nie ofer tą eg zo tycz ną w Pol sce ro śnie z ro ku na rok. Do naj po pu lar niej szych de sty na cji nie zmien nie od lat na le żą Chi ny, ale na nich li sta się nie kończy. Nie wy czer pa ne bo gac twa kul tu ral ne i na tu ral ne Chin, nie ustan nie przy cią ga - ją no we gru py od bior ców. Choć jesz cze w 2000 ro ku Chiń ska Am ba sa da w War sza wie wy da ła Po la kom ok. dwóch tys. wiz, to obec nie ich licz ba wa ha się w gra ni cach fot. CT Poland 40 tys. rocz nie. Z ana - liz por ta lu re zer wa cy - ne go Fru.pl wy ni ka, że w ro ku 2012 naj chęt - niej od wie dza nym kra - jem azja tyc kim by ły wła śnie Chi ny, do kąd wy bra ło się 22 proc. Po - la ków po dró żu ją cych do Azji. Na wzrost za - in te re so wa nia od po - wia da ją prze woź ni cy w mi nio nym ro ku Pol - skie Li nie Lot ni cze LOT wzno wi ły bez po śred nie lo ty z War - sza wy do Pe ki nu, a do Pol ski we szły li nie Emi ra tes i Qa tar Air ways. Tym bar dziej, że Po la cy chcą wie dzieć co raz wię cej o chiń skiej kul tu rze, po zna wać ję zyk i oby - cza je. Do naj czę ściej od wie dza nych miejsc w Pań stwie Środ ka na le żą Ta ra sy Ry żo we Smo cze go Grzbie tu. Jest to jed - no z naj pięk niej szych dzieł rąk ludz kich pró bu ją cych ujarz mić na tu rę. Stro me zbo cza rzeź bio ne by ły przez kil ka ko lej - nych po ko leń miej sco wych rol ni ków na kształt scho dów, by na wy dar tych gó rom pła skich skraw kach te re nu upra wiać ryż, na wet na wy so ko ści 800 m n.p.m. Ogrom ną po pu lar no ścią wśród tu ry stów 133 mln za gra nicz nych tu ry stów od wie dzi ło Chi ny w 2012 r. cie szy się tak że Wiel ki Mur oraz Ar mia Te ra ko to wa zło żo na z 8 ty się cy fi gur żoł - nie rzy na tu ral nej wiel ko ści z III w. p.n.e. Nie od łącz nym punk tem wy cie czek jest tak że tęt nią cy ży ciem Pe kin. Obok Chin na tu ry - stycz nych li de rów wy ra - sta ją tak że kra je do tej po ry przez za gra nicz - nych go ści rzad ko od - wie dza ne, jak Wiet nam. Tu ry stów przy cią ga tam od mien ność kul tu ro wa, zło żo na hi sto ria oraz nie spo ty ka ne ni gdzie in - dziej two ry przy ro dy. Za to ka Ha long, Ja ski nia Hang Son Do ong, del ta Me kon gu czy Saj gon, to miej sca ja kich próż no szu kać w in nych miej - scach na świe cie. Z po - mo cą w do tar ciu tam po now nie przy cho dzą bli skow schod ni prze woź ni - cy, któ rych bo ga ta siat ka po łą czeń umoż - li wia do tar cie do naj bar dziej eg zo tycz nych za kąt ków świa ta. Wej ście no wych prze woź ni ków ozna cza dla to - uro pe ra to rów tak że moż li wość włą cze - nia do pro gra mu kie run ków ni szo wych, ta kich jak Saj gon, Kam bo dża czy Ne pal, któ re w przy pad ku ko niecz no ści zbu do - wa nia ich na ba zie lo tów czar te ro wych nie by ły by w Pol sce moż li we do zre ali zo - wa nia. Klien ci biur po dró ży mo gą wy bie - rać z sze ro kiej ofer ty wy cie czek ob jaz do wych, któ re naj le piej po ka zu ją bo gac two da ne go kra ju lub re gio nu. Chiny pozostają najpopularniejszą egzotyczną destynacją wśród Polaków.

10 TT Warsaw WYDANIE SPECJALNE WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Lista wystawców alfabetycznie A&O Hotels and Hostels Holding AG, Berlin Agencja Promocji Turystyki Alara Hotels Albanian National Tourism Agency Algarve Promotion Bureau Algeria National Tourism Office Altis Avenida Hotel Altis Belem Hotel & Spa Altis Hotels Altis Park Hotel Altis Prime Altis Suites Alva Donna Ambasada Norwegii Biuro Radcy Handlowego Amelia Beach Resort America Fatima Hotel **** Amwaj Hotels & Resort Aperion Hotel Aqua Sol Hotels Public Company Limited Argon Travel Portugal DMC Armenia Holidays Armeniawycieczki.com Aska Hotels Aydinbey Hotels Azienda Per il Turismo Val di Sole Baia Lara Resort Baja Hotels Bałtycka Kraina Aktywności Barut Hotels Baseny Mineralne Solec Zdrój Be Live Hotels Belarus National Tourism Agency Bella Vista Resort Bellatrix srl Bellis Hotel Bernard Tours (Pvt) Ltd. Best Western Plus Hotel Santa Clara Biuro Podróży Tęcza Biuro Podróży Euro Pol Tours Sp z o.o. Biuro Turystyczne Pinija Biuro Turystyczne Sumada-Travel M.Adamus 34B 1 19A 2 5B 36A 54A 31A A A 24B 70B Bo Voyage Bourgas Regional Tourism Association (BRTA) Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) Cala Rosa Club Hotel**** Stintino Camping Europa Sp z o.o Camping-Village Europing Capital Golf Wacław Laszkiewicz Caribbean World Hotels Carpathian Travel Center Centrum Zdrowia i Relaksu Verano Chamber of Commerce & Industry of Xanthi China CYTS Tours China Town Travel Chrissi Amoudia Hotel Citadel Azur Resort Sahl Hasheesh Citron Travel Sp. z o.o. Club Paradise Beach Comfortum Polskie Hotele SPA & Wellness Consorzio Punto Europa Teramo (COPE) Coral Beach Rotana Resort Corner Hotel Vilnus CRT Agadir SMD Cuenca Turismo Cyprotels Hotels & Resorts Cypryjska Organizacja Turystyczna Czarci Jar karczma Czarny Groń Dareen Holidays (Pvt) Ltd Delphin El Habib Desert Rose Resort Destino Mexico Sp. z o.o. Dominikana, Narodowy Urząd Turystyczny Republiki Dominikańskiej Douro Actima Travel Agency Dreams Hotel Druskierniki Litwa Eftalia Hotels Egyptian Tourist Authority Ela Quality Embassy of Ecuador Embassy of Sri Lanka 21B 23B 6A 90B 3A 27A 33B 9 69B 52A 5B 5B 85B 81A 44A 32B 41A 1 4B 11A 52A 44A ENIT Narodowa Agencja Turystyk i Włoskiej Euro Ray Incoming Eurorentlei Rent a car Event Plus Exim S.A. Fatima Hotels Fly Sardinia Tour Operator Forsail Yachting Incentive Travel Franga Agencja Turystyczna Fregata Biuro Turystyki Skandynawskiej Friends Tours Jordania Geo-Travel Globe Travel Services Sp. z o.o. Gmina Drohiczyn Gmina Miejska Hrubieszów Go Armenia Gobierno del Guayas Golden 5 City Hotels and Beach Resorts Golf Park Poland Governor Amwaj Egypt Granada Luxury Resort Grand Pearl Beach Greland-Tour Biuro Podróży Grupa Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica Grupa Trip Gural Premier Hotels Hard Rock Hotel & Casino/ Palace Resorts Harghita Country Council (HARG) Heritage Travel Hilton Dalaman Holiday Experts Holiday Services. Holidays Agencja Podróży i Turystyki Hostel Świteź Hostel Wiecha Hostel Folwark Książęcy Hostel Pink Panther's Hostel Puffa, Warszawa Hotel **** Malinowy Dwór w Świeradowie-Zdroju Hotel **** Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju Hotel Altis 23B 51B 74A 74B 24B 50B 2A 12A 10A 7 56A 52A 5aA 71A 85B 41A 12A 59B 8 8 Hôtel Argana Agadir Hotel Argentina Fiuggi Hotel Arłamów S.A. Hotel Belvedere Hotel Resort & Spa**** Hotel Coracao de Fatima *** Hotel Cruz Alta *** Hotel Czarny Potok *** Hotel Czarny Potok Resort & SPA Hotel Estrela de Fátima **** Hotel is Morus Relais Hotel La Baja **** Hotel Litwor***** Hotel Parco Torrechia Hotel Pedraladda*** Castelsardo Hotel Regina *** Hotel Trylogia Hotel Zamek Bobolice Hotele De Silva HotelsPro Hotelston Ltd Houda Golf & Beach Club Houda hotels Houda Yasmine Hyatt Voyages India Tourism Indian Holiday Ltd. Indian Horizons Iran Rastin Tours CO. Israel Italia a Memora Jadran d.d. u stečaju Crikvenica Jaguar Tours Sanchez y Siwkowska Operadota Turistica Jazz-Pol, Hostel Mazovian Park Jerusalem T & T Ltd. Kangur Tour Sp. z o.o. Karafuu Hotel Beach Resort & Spa Karpaten Hotels Karpaten Turism Kaya Hotels Kleintours 3 83B 85B 85B 84B 85B 82B 58aB 64B 45B 58B 59A 25A 49B 20B 34A 7A 25B 17A 52A

11 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WYDANIE SPECJALNE TT Warsaw Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company Kronwell Hotel Braşov Kurpiowski Park Kultury L.B. North Events Ltd. Lamponia Finlandia Latam Airlines Group Le Meridien St Julians Hotel & Spa Leśna Polana Bogdan Boroński Limak Hotels Logos Travel Marek Śliwka Sp.J. LogosTour Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska Long Beach Resort Louis Travel Luxury India Holidays M.C. Di Mario M.Cicuto XC. s.n.c Madeira Promotion Bureaur Magazyna All Inclusive Malta Tourism Authority Małopolska Organizacja Turystyczna Mareea Mastre Group Italia Touroperator Mazurkas Travel Poland MBL Intertravel Mentor Business & Travel Insurance Sp.z o.o. Metropolitan Touring Miasto Zamość Mid- Pannon Regional Development Co. Ltd (MIDPAN) Mimino Travel Georgia Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan Ministry Tourism of Cuba Mondial Assistance Moroccan National Tourist Office MSM PTSM Szarotka MSM PTSM Na wyspie" MTS voyage Mukarnas Spa Resort Municipality of Lanciano (LANCM) Muzeum Gónictwa Węglowego w Zabrzu Muzeum Historyczne m.st. Warszawy Muzeum Narodowe / National Museum Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. Namaste Tours Narodowy Instytut Fryderyka Chopina National Geographic Polska National Tourism Organisation of Serbia Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. North East Regional Development Agency (NERDA) Nubian Hotels Sharm El Sheikh 1B 79B 29B 82A 42B 4 90B 43B 55B 69aB 5B 62B 1 15A 3 89B 19B 4 74B 52A 33A 12A 53A 74B 60A 40B 74B Ogarnij Miasto Olimp - Biuro Turystyczne Olympic Golf Club Opal Travel and Business Service Ltd. Sp. z o.o. Orange Hotel Side Orbis Express International Travel Ośrodek Turystyczny Kukle Ośrodek Wypoczynkowy ANApausis Otium Hotels Palm Royal Soma Bay Palmasera Village Palmasera Village Resort Paloma Hotels Paradis Plage surf yoga & spa Parc Hotels Italia Patron Travel Franciszkańskie Biuro Turystyczno- Pielgrzymkowe Petpolonia Pirates Beach Piro s.c Bogumiła Wołowicz, Mariusz Galus PML Holiday PolanTravel Biuro Podróży Polska Izba Turystyki Polska Izba Turystyki Młodzieżowej Polska Organizacja Turystyczna Polska Szkoła Narciarska i Biuro Turystyki BeskidTravel PTTK Oddział Mazowsze Polsko-Ukraińska Izba Turystyczna Pomeranian Way of St. James Poznaj Świat Premium Hotels & Resorts Presov Princesse Palace Qafqaz Travel Raftrans Sp. z o.o. Ramada Plaza Antalya Hotel Recultivatur Religious and Cultural Tourism In South East Europe Regea Travel ROT Województwa Świętokrzyskiego Regione Calabria Assessorato al Turismo e Beni Culturali Regione Lomabardia Trade, Tourism & Services Regnum Carya Golf & Spa Rehana Hotel Rehana Hotels & Resorts Renata Travel Incoming Rixos Hotels Robinson Club Aagadir Rodos Tourism Promotion Organization Roncato Poland 77A 5A 32B 58A 59aB 4 32B 26A 5 2B 72A 32B 81B 5 27aB 73A 12A 79A 12A 80B 35B 23B 29B 61A Routes & Borders Tourism LLC 35A Rumunia Rynek Turystyczny 15B S.A.B. International d.o.o. 40B Sabre 55A Sanyog Gupta Voyages Sardynia For You Sea Life Family Resort Sea Travel Serenity Hotels & Resorts Shams Hotels Sharyem Tours Ethiopia 39B Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas & Spa Shertwood Hotels Signorini Hotels Skanes Serail Sofitel Agadir Royal Bay Res Sol Nostrum Tourist s.r.l. Italy 41B Sonesta Pharaoh Beach Resort South Africa Airways 42B SPHU Jadwiga Kosmowska 90B Sports Events 365 Polska 44B Sri Lanka Tourism Promotion Bureau 44A SSM Agrykola SSM Hanka SSM Syrenka SSM Zacisze, Złotoryja SSM Lubachów SSM, Olkusz SSM, Puławy SSM, Sławków SSM, Warszawa Stacja Narciarska Laskowa - Kamionna B. Chwastek & W. Chwastek S.j. Stadion Narodowy Steigenberger Aldau Beach Stena Line 72B Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie 71B Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 94B Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Morenka 71B Su Gologone Sun & Fun Holidays Sp. z o.o. SunHotels 35A Sunis Hotels Superadria Srl 18B Susesi Luxury Resort Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji 63B Śląska Organizacja Turystyczna 61B TAP Portugal Termy Cieplickie Termy Ślesińskie Sp. z o.o. The Hotel Complex Tourist Thor Luxury Hotel & Villas TIA Heights Makadi Bay TIM Travel Tindari Resort & Marina Beach Titanic Hotels Turkey Toruń Tourism Authority of Thailand Towarzystwo SPołeczno-Gospodarcze Dwa Mosty Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Transhotel Central De Reservas Internacional S.L.U. Travel Profi Partner Tropical Islands Tropicana Hotels Tropicana Hotels Tropitel Hotels Tunezyjski Urząd ds. Turystyki Turan Prince World Turismo de Lisboa Turismo de Portugal, DP Turquoise Resort Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Miejski w Gdańsku Utopia World Vera Hotels Mare Vietnam Airlines Vincci Djerba Resort Vincci Helios Beach Vincci Lella Baya Vincci Nozha Beach Vincci Taj Sultan Vogue Hotels Warsaw Destination Alliance Warszawska Izba Turystyki Warszawska Organizacja Turystyczna Wenezuela MINTUR, Ministerstwo Turystyki Wenezueli Wezyr Holidays Service White City Resort Wiadomości Turystyczne Wilejka Agencja Turystyczna Wind of Wanderings Yathra Travels (Pvt) Ltd ZROT Z-Hotel Business & Spa 1 90B 57A 22B 47A 90B 73B 62A 74B 30B 1A B 61B 30A 32B 46A 3B 9B 44A 75B TT Warsaw 2013 Program targów I DZIEŃ 28 LI STO PADA (CZWAR TEK) WSTĘP DLA OSÓB RE PRE ZEN TU JĄ CYCH BRAN ŻĘ Roz po czę cie pierw sze go dnia Tar gów TT War saw Uro czy sta ce re mo nia otwar cia Tar gów TT War saw 2013 z udzia łem przed sta wi cie li rzą du, par la men tu oraz am ba sa do rów kra jów akre dy to wa nych w Pol sce. Sa le A+B+C, I pię tro Pre zen ta cja Biu ra Po dró ży Ju nior. Or ga ni za tor: Biu ro Po dró ży Ju nior, Sa la D na te re nie wy sta wien ni czym Kon fe ren cja pra so wa Tu ne zji. Or ga ni za tor: Tu ne zyj - ski Urząd ds. Tu ry sty ki, Sa la D na te re nie wy sta wien ni czym Uro czy stość ogło sze nia wy ni ków i wrę cze nia na gród lau re atom XI edy cji Kon kur su o na gro dę Mi ni stra Spor tu i Tu ry sty - ki na naj lep szą pra cę ma gi ster ską z za kre su go spo dar ki tu ry stycz - nej Or ga ni za tor: MSiT, Sa la A+B, I pię tro Se mi na rium Ar chi tek tu ra Kon gre su Or ga ni za tor: Sto wa rzy sze nie Kon fe ren cje i Kon gre sy w Pol sce, MT Tar gi Pol ska, Sa la C, I pię tro Kon fe ren cja pra so wa Egip tu, Or ga ni za tor: Egyp tian To urist Au tho ri ty, Sa la E na te re nie wy sta wien ni czym Kon fe ren cja pra so wa Al gie rii Or ga ni za tor: Am ba sa da Al gier skiej Re pu bli ki Lu do wo -De mo kra - tycz nej, Sa la D na te re nie wy sta wien ni czym Pre zen ta cja fir my For sa il, Or ga ni za tor: For sa il, Sa la C, I pię tro II DZIEŃ: 29 LI STO PADA (PIĄ TEK) WSTĘP DLA WSZYST KICH ZWIE DZA JĄ CYCH Roz po czę cie dru gie go dnia tar gów TT War saw Kon fe ren cja dla przed sta wi cie li sek to ra MI CE -No we Tech no lo gie w In cen ti ve Tra vel. Or ga ni za to rzy: Sto wa rzy sze nie Or ga ni za to rów In cen ti ve Tra vel, MT Tar gi Pol ska, Sa la A, I pię tro Pre zen ta cja Tra vel Pro fi Part ner Or ga ni za tor: Tra vel Pro fi Part ner, Sa la B, I pię tro Wal ne spra woz daw cze Pol sko -Ukra iń skiej Izby Tu ry - sty ki, Or ga ni za tor: Pol sko -Ukra iń ska Izba Tu ry sty ki, Sa la C, I pię tro Work shop Sar dy nii. Or ga ni za tor: Sar di nia For You, Sa la D na te re nie wy sta wien ni czym Pre zen ta cja Egip tu. Or ga ni za tor: Egyp tian To urist Au tho ri ty, Sa la E na te re nie wy sta wien ni czym Izra el kraj wie lu moż li wo ści. Wy ciecz ki, wy po czy nek nad Mo rzem Mar twym, Tel Awiw, Ej lat oraz Piel grzym ki w ofer cie Kon sor cjum Pol skich Biur Po dró ży Tra de & Tra vel Com pa ny, Or ga - ni za tor: Kon sor cjum Pol skich Biur Po dró ży -Tra de&tra vel Com pa ny, Sa la B, I pię tro I część: Ja ki był rok tu ry stycz ny 2012/13 z per spek ty wy Mer linx. Or ga ni za tor: Pol ski Zwią zek Or ga ni za to - rów Tu ry sty ki, Sa la C, I pię tro Pol ski Sys tem In for ma cji Tu ry stycz nej. Or ga ni za to - rzy: Pol ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na, MT Tar gi Pol ska, Sa la B, I pię tro Pre zen ta cja mię dzy na ro do we go por ta lu tu ry stycz - ne go Tri pa dvi sor. Or ga ni za tor: Tri pa dvi sor, Sa la B, I pię tro Tech no lo gie mo bil ne klu czem do in no wa cyj no ści pol skich miast. Or ga ni za to rzy: Mo bi lems, MT Tar gi Pol ska, Sa la B, I pię tro Re pu bli ka Do mi ni kań ska -peł na wra żeń. Or ga ni za tor: Do mi ni can Re pu blic To urist Bo ard, Sa la A, I pię tro USA ry nek po zor nie zna ny i ła twy pre zen ta cja Per fect Tra vel DMC ze Sta nów Zjed no czo nych Or ga ni za tor: Per fect Tra vel, Sa la C, I pię tro Spo tka nie Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia Agen - tów Tu ry stycz nych. Or ga ni za tor: OSAT, Sa la A, I pię tro Pre zen ta cja fir my Ter my Cie plic kie Or ga ni za tor: Ter my Cie plic kie, Sa la B, I pię tro III DZIEŃ: 30 LI STO PADA (SO BO TA) WSTĘP DLA WSZYST KICH ZWIE DZA JĄ CYCH Roz po czę cie trze cie go dnia Tar gów TT War saw Pre zen ta cja Evi gro up Or ga ni za tor: Evi gro up, Sa la C, I pię tro Pre zen ta cja Egip tu, Or ga ni za tor: Egyp tian To urist Au tho ri ty, Sa la E na te re nie wy sta wien ni czym spo tka nia z po dróż ni ka mi: Na spo tka nie z dzi ką dżun glą -roz mo wa z Mi cha łem Zie liń skim, Mi cha łem Ko wal skim i Łu ka szem Cze czum skim Po dró że ma łe i du że z An ną i Krzysz to fem Ko bu sa mi Kurs szczę ścia i in ne po dró że -spo tka nie z Be atą Paw - li kow ską Roz mo wa z słu cha cza mi. Or ga ni za tor: Na tio nal Geo - gra phic Tra ve ler, MT Tar gi Pol ska, Sa la A, I pię tro Kon fe ren cja Pra so wa Pol skiej Fe de ra cji Pi lo ta żu i Prze wod nic twa. Or ga ni za tor: Pol ska Fe de ra cja Pi lo ta żu i Prze wod - nic twa, Sa la B, I pię tro Jak wy szu kać ta nie bi le ty lot ni cze? Szko le nie dla in - dy wi du al nych klien tów. Or ga ni za tor: Ry ana ir, Sa la B, I pię tro Jak udzie lać pierw szej po mo cy tu ry stom? Za sa dy prak tycz ne i od po wie dzial ność or ga ni za to ra im prez tu ry stycz - nych. Or ga ni za tor: Cen trum Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go, Sa la B, I pię tro Za koń cze nie Tar gów TT War saw 2013

12 12 TT Warsaw 2013 PROMOCJA WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Redakcja Wiadomości Turystycznych Codziennie zaprasza na stoisko 125. Tak smakują targi!

Redakcja Wiadomości Turystycznych Codziennie zaprasza na stoisko 125. Tak smakują targi! Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ CONTINUING DENTAL EDUCATION CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ TRYB INDYWIDUALNY SZKOLENIE TEORETYCZNE WARSZTATY HANDS - ON LIVE - SURGERY SAMODZIELNE IMPLANTACJE LATO 2014 ZIMA 2014 DYREKTOR CURRICULUM

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Dlatego też, nasza firma zawiera konkretne i zdecydowane przesłanie NA SZA WI ZJA Je ste śmy fir mą dzia ła ją ca na ryn ku mię dzy

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Ju bi le usz wy sta wy zwie rząt w Be ni cach!

Ju bi le usz wy sta wy zwie rząt w Be ni cach! n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 153 n Te go rocz na edy cja Wy sta wy Zwie rząt Go spo dar skich

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 4 (84) 29 kwietnia 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 4 (84) 29 kwietnia 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 4 (84) 29 kwietnia 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 7 (87) 29 lipca 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 7 (87) 29 lipca 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 7 (87) 29 lipca 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Koleje wąskotorowe w Polsce jako atrakcje turystyczne Narrow-gauge railways in Poland as tourist attractions

Koleje wąskotorowe w Polsce jako atrakcje turystyczne Narrow-gauge railways in Poland as tourist attractions Paweł Różycki 1 Daniel Strzelczyk 2 Koleje wąskotorowe w Polsce jako atrakcje turystyczne Narrow-gauge railways in Poland as tourist attractions Abs trakt Tu ry sty ka prze my sło wa na zy wa na też in

Bardziej szczegółowo

Nagroda Imienia Św. Kamila Światowy Dzień Chorego 2008

Nagroda Imienia Św. Kamila Światowy Dzień Chorego 2008 Nagroda Imienia Św. Kamila Światowy Dzień Chorego 2008 Zakon Posługujących Chorym Warszawa, 10 lutego 2008 r. Zakon Posługujących Chorym Nagroda Imienia Św. Kamila Światowy Dzień Chorego 2008 Komunikat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n SAM BO RZEC: Urząd Gmi ny, Sam bo rzec 43 Sklep spo żyw czy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie -

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - 26 maja 2011 Gazeta informacyjna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Imprezowy czerwiec Bawmy się, ale też pomagajmy Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - czo ru wień czą ce go Świę to

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2010 Mo del za wie ra prze wi dy wa ne od po wie dzi. Od po wie dzi zda ją ce go mo gą przy bie rać róż ną

Bardziej szczegółowo

2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych W naszym salonie znajdziesz: sprzedaż samochodów nowych skup i sprzedaż samochodów używanych kompleksowa obsługa firm szeroki asortyment oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Ro pa naf to wa (na zy wa na po cząt ko wo

Ro pa naf to wa (na zy wa na po cząt ko wo Pro ble my świa to we go ryn ku ro py naf to wej Ar ty kuł jest nie co zmie nio nym i uzu peł nio nym frag men tem książ ki An drze ja Wie loń skie go Geo gra fia prze my słu, wy da nej w 2005 r. przez

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016 KOBIETY na politechnikach 2016 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 1 Ko bie ty na po li tech ni kach 2016 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo