MICEPoland. Osobowość Roku 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICEPoland. Osobowość Roku 2010"

Transkrypt

1 MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2010

2 Partner Osobowość Roku 2010

3 Osobowość roku Specjalnydodatekdo MICE Poland prezentującylaureatów oraznominowanychdrugiej edycjikonkursuosobowość RokuMICEPoland2010. MICEPoland branżowymiesięcznikpoświęconyproblematycemotywacji,komunikacjibiznesowej, profesjonalnejorganizacjipodróży oraz spotkańfirmowych.przegląd najważniejszychinformacjizrynku, prezentacjakrajowychiświatowychtrendówwprzemyślespotkań.miesięcznikdostępnyjest w płatnejprenumeracierocznej, w tymcyfrowej. Wy daw ca: Eurosystem JarosławŚleszyński ul.wawelska78,ap Warszawa, tel.(22) fax(22) re dak tor prowadząca: MagdaKondas ze spół: KarolinaApiecionek,Katarzyna Basaj,KseniaBednarek,Anna Brzechowska,KrzysztofCeluch, AleksandraJonas,MichałKalarus kie row nik produktu: SylwiaBanaszewska re kla ma: JagodaWalczak(dyrektor), AnnaŁukasik De sign: Studio4you IwonaBóta Druk: Taurus Na kład: 10000egz. Pod su muj my i świę tuj my wych,októrychsukcesiedecydujeprofesjo- nalizmpracującychwniejlubdlaniejosób. Rok2010byłrokiemzauważalnychrotacji kadrowych,szczególniewbranżyhotelarskiejieventowej.liczę, że chociaż część tychzmianpersonalnychzaowocujewprowadzeniemnowegospojrzeniaiprofesjonalnychkanonówjakościusług. BędącczłonkiemkapitułyOsobowośćRokuporaztrzeci,cieszęsię,żewtymroku branża zgłosiła naprawdę fantastycznych kandydatów. W tym roku godnych pretendentowdokażdejztrzechkategorii byłokilku,takwięcosoby,którezajęłydrugieitrzeciemiejscetonajprawdopodobniej kandydacinalaureatówwlatachkolejnych. Mogę napisać z całą odpowiedzialnością, że wybraliśmy najlepszych z najlepszych wybórniebyłłatwy,akonkurencjaduża. Laureatom serdecznie gratuluję, życzę powodzeniaisamychsukcesówzawodowych! Grudzieńjestmiesiącemnaturalniekojarzonym z rocznymi bilansami, zestawieniem zysków i strat, podsumowywaniem działalnościnaróżnychpolachorazprojektowaniem tego, co powinno się wydarzyć w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Dla branży to także bardzo gorący okres. Christmas party czy spotkania wigilijne znajdują się w budżecie niemal każdego przedsiębiorstwa i nawet jeżeli są skromniejsze,choćwmijającymrokuaspektkryzysuporuszanyjestniecorzadziej,toitak jesttoszczególnymomentwżyciukażdej organizacji. Mamywięcdwie twarze grudnia podsumowaniaiświętowanie.dokładniewtaki sposób można określić kolejną edycję konkursuosobowośćrokumicepoland. Czytając najpierw zgłoszenia czytelników, uzasadnienia wskazania danej osoby zeświataeventów,konferencjiiincentive, anastępnieanalizującankietywyłonionych zezgłoszeńkandydatów,widzimynietylko ważne dla branży postaci. Otrzymujemy także swoiste wskazówki, jaki to był dla z punk tu wi dze nia zle ce nio daw cy Podsumowując rok 2010 w branży spotkań,dostrzegampowrótdosytuacjisprzed kryzysu, zarazem pod kątem współpracy, jakiusztywnieniacenowegozestronydostawcy.mimożewszyscynatobardzoliczyliśmy,niestetykryzysnieprzyniósłwiększej zmianywtymsektorze branżaspotkańjest nadal bardzo rozdrobniona i wciąż jest wniejobecnamałaotwartośćnawspółpracęwoparciuoprawdziwepartnerskierelacje, takie jak na przykład transparentność kosztówwewspółpracyzklientem. Należyjednakzauważyć,żemimoogólnej nienajlepszejsytuacjiwtymzakresie,profesjonalnychdostawcówzrokunarokprzybywaibardzoliczę,żetentrendutrzymasię, przynosząc korzyści obu stronom. Hotelu nietworzysam,nawetnajładniejszy,budynek, a sukces bądź porażka sprzedażowa wbardzodużejmierzezależyodludzi,którzywnimpracują.analogicznasytuacjama miejsce w odniesieniu do agencji evento- branżyrok.jakieproblemy,relacje,zachowaniaidecyzjewpływałynaostatniedwanaście miesięcy. Co ważne udało się dostrzecisprecyzowaćwyraźnesukcesyludzi (dlatego tegoroczny wybór był naprawdę trudny),alepozostałotakżeogólnewrażenie,żetobyłdlabranżylepszyrok,żekryzysowyimpasizłenastrojeniecoodpuściły. Wartowięczgodniezwcześniejszymzałożeniemprzejśćdoświętowaniaigratulacji. Serdecznie dziękuję wszystkim czytelnikom,którzynadsyłalizgłoszeniaiwskazywaliludzi,częstokonkurentów,mogących pochwalić się w mijającym roku czymś szczególnym.członkomkapitułykonkursu zapoświęconyczaszarównonaanalizy,jak i na spotkania. I wreszcie gratuluję tegorocznym laureatom! Państwa osiągnięcia istylpracy,sątym,conadajewyrazistości tejbranży,która jakwszyscypowtarzamy musimiećosobowość. Jarosław Śleszyński wydawca MICE Poland Elż bie ta Czar noc ka szef ds. za ku pów ma te ria łów ad mi ni stra cyj nych i ko mer cyj nych Po lphar ma Biu ro Han dlo we sponsorzy gali PArtNErzy konkursu MICE POLAND grudzień

4 Osobowość roku kapituła Oso bo wość ro ku to coś wię cej niż do ro bek za wo do wy Osoby,którewtymrokuotrzymałytytułOsobowośćRokuMICEPoland,zostałydocenionenietylko zaimponującąścieżkękariery,aletakżezaichrelacjeześrodowiskiembranżowym,zaangażowanie iwiedzę,którąpotrafiąsiędzielić. Optymizm, towarzyszący tegorocznejedycjikonkursuosobowość Roku MICE Poland z pewnością udzielił się wszystkim. Powodów można znaleźć wiele,alejednymznajważniejszych jest fakt, że już po raz trzeciwybieranonajbardziejaktywnych, najbardziej doświadczonych po prostu najlepszychprofesjonalistówwbranży. Zainteresowanie konkursem wśród czytelników było znacznie większe niż w latach poprzednich, co potwierdziła liczba nadesłanych zgłoszeń kandydatów. Jest to dowód na to, że branża z pewnością się rozwija i nieustannie szuka wzorców, z których mogłyby braćprzykładiczerpaćinspiracjędodziałania. Kapituła konkursu zebrała się,byspośród30kandydatów wyłonić trzech zwycięzców w kategoriach: Zleceniodawca, OrganizatoriMenedżerObiektu.Oceniepoddanoosiągnięcia kandydatówwmijającymroku, apomócmiaływtymwypełnioneprzeznominowanychankiety, opisujące także ich karierę zawodową, stosunek do samej branży,przedstawiającepogląd naokreślonezagadnienia,takie jak m.in. współpraca, etyka, społeczna odpowiedzialność biznesu. Dodatkowe kwestionariusze osobowe, na podstawie których można było spojrzeć na kandydata z mniej zawodowej strony, były także przedmiotem żywej dyskusji wśródczłonkówkapituły. Niezwykleważnymaspektem, było zaangażowanie i identyfi- kacjazbranżą.zniektórychde- klaracji wynikało, że świadomość przynależności do tego sektorajestbardzosłaba.istotnym punktem był także samorozwójidzieleniesięwiedzą. Osobowośćroku,oprócztego, że spełnia się zawodowo, musiumiećdzielićsięzinnym wiedzą,którąposiada,aniejednokrotniejestonabardzoduża podkreślał jeden z członków kapituły. W kierunku kandydatów padło z ust obradujących wiele słówuznania,alenieszczędzono również wyraźnej krytyki. Oniektórychzkoleipomiędzy członkami kapituły toczyły się prawdziwewalkinasłowaiargumenty. W przypadku Zleceniodawców o zaangażowaniu w branżę, a tym samym znajomości jej potrzeb, świadczyły obszerne i wyczerpujące odpowiedzi niektórychkandydatów,wktórych poruszane były na przykładkwestieedukacjiczyrelacji z agencjami eventowymi. Niestety nie ze wszystkich opisów jasno wynikało, że funkcjonowaniesektoramicejestimdobrze znane. Można powiedzieć, że świadomość istnienia tej branży nie funkcjonuje wkorporacjach wskazywałjedenzczłonkówkapituły.kolejny dylemat pojawiał się w momencie,gdyjednaosobawykazywała dużą aktywność w samodzielnym organizowaniu wydarzeń, zaś inna mogła pochwalićsięczęstąwspółpracąz podwykonawcami. Ważnąinformacją jest to, że meeting 4 MICE POLAND grudzień 2010

5 kapituła Osobowość roku plannerzy w korporacjach też samodzielnieorganizująeventy, ponieważprzyczyniasiętopóźniejdolepszegoporozumieniaz agencją podkreślał jeden zczłonkówkapituły.zleceniodawcy w swoich odpowiedziach wskazywali na wiele problemów,jakiepojawiająsię wbranży,coprzykuwałouwagęibyłokolejnymwątkiempobudzającym dyskusję. Wielu z nich mogło wykazać się bardzo aktywną działalnością w ramachpiastowanegostanowiska, ale dotyczyły one przede wszystkimrelacjiwewnątrzfirmy,mniejzaśnazewnątrz.obradujący doceniali takie postawy,uważającżebycieautorytetemdlaswoichwspółpracownikówjestrzecząbardzoważną. Pod lupę wzięto konkretne przykłady działań, gdy debata dotarła do kategorii Organizator. To one przemawiały za tym,żedanaosobajestnietylko przedstawicielem branży, aletakżeutożsamiasięzniąi jestjejczęścią.osiągniętesukcesynatympolumiałyznaczącywpływnaodbiórwizerunku kandydata. Wieleuwagipoświęconocharakterystyceichsamych,trochę mniej zaś rodzajom organizowanych przez nich przedsięwzięć.większośćznominowanych osób posiada naprawdę spory bagaż doświadczeń i w za sa dy konkur su swojejkarierzebyłojużzwiązanychzwielomaróżnymipracodawcami. Szukamytakiegoczłowieka, który będzie rozpoznawalny, niezależnieodtegozjakąfirmą będzieaktualniepracował.musi posiadać takie cechy, które będą konsekwentnie uwydatniane pod każdą marką mówionozgodnie.organizator,jako najbardziej odpowiedzialny podmiot w realizacji wydarzenia, musiał wykazać się dowodaminato,żepotrafiwspółpracowaćzotoczeniemnapartnerskichzasadach.sposób,wjaki nominowanipotrafiąsiękomunikować z partnerami biznesowymi, sprawdzany był we wszystkich kategoriach bardzo dokładnie. W przypadku Menadżera Obiektu członkowie kapituły byliraczejzgodnicodoswoich spostrzeżeń. W kandydatach urzekała ich działalność na rzeczrozwojuzarównoobiektu,jakiwłasnejosoby.chwila zastanowienianastała,gdypadłopytanie:czymówiącoosobowości, mamy na myśli osobę,którajestświetnaw sprzedaży,czytaką,którajestzwiązana bezpośrednio z danym obiektem?poburzliwejdyskusjiuznanie zyskalijednaknominowani angażujący się w życie swojego obiektu. Następnie doszły opinie o samychobiektach,ichofercie,a także takich faktach, jak np. długośćstażupracującychtam osób. Ocena tych zagadnień byłabardzoożywiona. Ogłoszenie wyników było momentemzapanowaniaogólnejeuforiiwśródczłonkówkapituły. Dużym zaskoczeniem była jednomyślności w ocenie kandydatów. Wybórjakzwykleniebyłprostyimusiałbyć wypadkową kilku ważnych cech, jakie według mnie OsobowośćRokuwdanejkategorii bezwzględnie musi posiadać: rzetelność, doświadczenie,etykaidużakulturabiznesowaorazświadomośćuczestnictwawszerokopojętymsektorze MICE, a także działalność, która ten sektor wspomaga mówił jeden z członków kapituły po zakończeniu obrad. Wiele czasu poświęcono na omówienie dokonań każdego nominowanego.dyskusjemomentami były burzliwe, czasem spokojne, ale przede wszystkimotymistyczne.dzięki temu zostało poruszonych wieleciekawychkwestii,inspirowanychtaksamoanalizowanymiodpowiedziami,jakipostawą reprezentowaną przez każdegokandydata. W nominowanych dostrzegano ogromny potencjał, który musi się jeszcze wyzwolić. Przepełniło to wszystkich nadziejąnajeszczebardziejemocjonującykolejnyrokwbranży MICE i spektakularny finał konkursuosobowośćroku. (xb) Przezdwamiesiąceczytelnicy MICEPoland zgłaszalipropozycjebranżowej osobowościwtrzechkategoriach: Zleceniodawca,Organizator,Menadżerobiektu. Każdyzezgłaszającychmógłmaksymalnieprzedstawićtrzypropozycje wkażdejkategorii.kolejnośćmiałaznaczenie. Spośródnadesłanychzgłoszeńkapitułakonkursuotrzymałalistę30nominowanych,czylipo10osóbzkażdejkategorii,którezebrałynajwyższąliczbę punktówwrazzopisemnominowanegoiuzasadnieniemwyboru. Wfinałowymgłosowaniu,każdyzczłonkówkapitułymusiałprzyznaćpunkty nominowanym(3,2i1pkt.) Osoba,któraotrzymałanajwiększąliczbępunktów,otrzymałatytułOsobowości Rokuwswojejkategorii. MICE POLAND grudzień

6 Osobowość roku kapituła skład kapituły konkursu Osobowość roku MICE Poland 2010 krzysz tof Ce luch pre zes MPI Po land Club przewodniczący kapituły Z jegoinicjatywypowstałpolskiklubmpi.członekmiędzynarodowychstowarzyszeń Site,DMAIi ATLASorazstały współpracownikmagazynu MICEPoland.Pomysłodawcai autorpublikowanego coroku WarsawMeetingsIndustryReport.Z branżą spotkańzwiązanyod 10lat.ObecniepracownikConventionBureauofPoland.W tymrokuotrzymałcertyfikat w SITECertifiedIncentiveTravelExecutive.Wtymroku zostałprodziekanemwydziałustosunkówmiędzynarodowych,socjologii,turystykiirekreacjiwwarszawskiejwyższejszkoleekonomiczno-informatycznej. ZdobyłprestiżowąnagrodęMPIRISE. syl wia Ba na szew ska kie row nik pro duk tu MI CE Po land Związana z MICEPoland od ponad 7lat,czylipraktycznieod samegopoczątkuistnieniapisma. Pełnifunkcjękierownika produktu.jaksamaprzyznaje,najbardziejw szeroko rozumianejbranżymicecenisobieciągłykontakt z ludźmi.wyjątkowedestynacje,pięciogwiazdkowe hotelei scenariuszespotkańjakz bajki,tocoś,czemuulegniekażdy.jednakgłównąrolęzawszeodgrywaczłowiek.tuniemaczasuna nudę.dziękitemu, zdaniemsylwiibanaszewskiej,branżamicetowyjątkowożywysektor,któryz dniana dzieństajesięcorazprężniejdziałającągałęziągospodarki. Ża ne ta Be rus dy rek tor za rzą dza ją ca, War szaw skie Cen trum Expo XXI PosiadawieloletniedoświadczeniewbranżyMICE,począwszyodpracywKrajowej IzbieGospodarczejnarzecz polskichprzedsiębiorców,biorącychudziałwlicznych misjachhandlowychiwydarzeniachpromocyjnychna świecie.potemprzez5latbędąckonsulemhandlowym wchicago,gdziepromowałapolskęjakokrajwielkich biznesowychmożliwościidobrykierunekgospodarczy. Od10latzwiązanajestzwarszawskimobiektem Expo XXI.CzynnieuczestniczywpracachPolskiejIzby PrzemysłuTargowegoorazwŚwiatowejOrganizacji Targowej.Felietonistka MICEPoland. Elż bie ta Czar noc ka szef ds. za ku pów materiałów administracyjnych i komercyjnych Po lphar ma Biu ro Han dlo we W Polpharmieod ponad 6 lat,odpowiadaza zakup usługeventowych,specjalistycznychi materiałówpremium.swojąprzygodęz branżąrozpoczęłaponad 11 lattemuw jednejz największychinstytucjifinansowychświata Citigroup.Z kategoriimicekupuje wszystko,tj.kongresy,konferencje,szkolenia,spotkaniaintegracyjne,imprezypromocyjne(szerokorozumianeeventy),incentiveorazpodróżesłużbowe.podczasswojejpracyzawodowejzorganizowała,lubkupiłaponad 1000spotkań.CzłonekMPIod 2006roku. krzysz tof gaw rych me eting plan ner fre el an cer (ostat nio zwią za ny z Jet Events) Nadrogęzawodowąwkroczył,gdymiał18lat,zakładającwłasnąfirmęturystycznąRodos.Następnie związałsięzagencjąpromocjijet,przekształcającją w2002roku,wjetevents.agencjątązarządzałprzez 8lat.Obecnie,jakofreelancer,zajmujesiędoradztwem wzakresieorganizacjiwydarzeń.cechujegowszechstronność,jesthumanistąipr-owcem,aleukończył równieżprofilmatematyczno-fizyczny.stawianaciągły rozwójiedukację.jegopasjezawodowetologistyka izarządzaniewiedzą,zaśprywatnieinteresujesię żeglarstwem,łamigłówkami,śpiewem,muzyką. An drzej Hu le wicz wi ce pre zes Ma zur kas tra vel UkończyłstudiawwarszawskiejWyższejSzkoleHandlowejnakierunkuhandelzagranicznyorazStudium DziennikarskieUniwersytetu Warszawskiego.W1990rokuwspólniezAndrzejem BartkowskimzałożylibiuropodróżyMazurkasTravel. Obecniefirmaobejmujerównieżhotelzcentrumkonferencyjno-kongresowymwOżarowieMazowieckim orazkilkaspółekzajmującychsięm.in.turystykąprzyjazdową,organizacjąkongresówikonferencjioraz transportem.odbyłwielepodróżydokrajównacałym świecie,podczasktórychzdobyłogromnedoświadczenieiwiedzęnatematkażdegoaspektuturystyki. Pau li na Ja wor ska events spon so ring co ope ra tion spe cia list BMW Pol ska Wswojejfirmieodpowiada zaorganizacjęeventów,tworzenieirealizacjęstrategii współpracyorazsponsoringu.zwykształceniajestmagistremfilologiiangielskiej, zzamiłowaniazaśmarketingowcem.studiaukończyła wrodzinnymgdańsku.najciekawszymepizodem, którywspominawswojejkarierze,byłapracawpołudniowo-afrykańskimbankuinwestycyjnymwlondynieiorganizacjadużejimprezyincentivenaodległość wkapsztadzie.zewzględunamiłośćdokoni, szczególniemiłowspominapracęprzyorganizacji turniejówpolowwielkiejbrytanii. Mag da le na kon das, re dak tor pro wa dzą ca MI CE Po land Od kilkulatpoznaje,próbuje zrozumieć i promowaćbranżęspotkańorazpoprzez artykułyi lobbowanie na rzeczokreślonychpostaw rozwiązaćjejproblemy.zaangażowana w promocjępolskijakodobrejdestynacjibiznesowejwśródmiędzynarodowychorganizatorów.stale zapraszającado współpracyi wypowiedzina łamach MICEPoland tych,którzychcielibykomentowaćto, codziejesięw branżyi miećwpływna jejkształt.jedną z jejmisji,realizowanąw magazynie,jestpropagowanie postrzeganiaeventówczywyjazdówincentive,jakoelementówstrategiirealizowanychw firmach,a nieincydentalnychwydarzeńoderwanychod innychprojektów. Da riusz Ma tu szew ski event mar ke ting & spon sor ship di rec tor Mo men tum Worl dwi de Zajmujesięobsługąklienta w zakresieeventów.z branżą związanyod 13lat.Zanim przyszedłdo Momentum Worldwide,przezsześćlatpracowałjakoexecutivedirectorw agencjidefacto.założycielklubureklamy,wcześniejzajmowałstanowiskoaccountmanageraw ARIP, dyrektorahandlowegomediarepublicorazzastępcy dyrektorads.repertuarowychsonymusicentertainment Polska.Współtworzyłtakiewydarzeniajakshowmuzyczno-taneczno-teatralne PolskaYing-Yang czyinscenizacjawizytynapoleonaw KsięstwieWarszawskim.Współpracownikmerytorycznyorazfelietonista MICEPoland. ka ta rzy na Otwi now ska me eting plan ner, fre elan cer (ostat nio zwią za na z trip Club) Odlatpracujewmarketingu iprdlamarekiproduktów luksusowych.współpracowła m.in.zsiedliskiemmorena ijazzbistro.organizowałapodróżeluksusowe,wtym autorskieprojektypodróżyliterackich,kulinarnychishoppingowych.związanabyłatakżezmagazynempwnet, dlaktóregopisałaartykuływdziale Podróże (Polish ProfessionalWomenNetwork)imagazynemosztuce podróżowaniailuksusowychpodróżach Connoisseur. Wbranżynajbardziejfascynująjąinnowacje,nieustające zmiany,nowości,acozatymidzie niekończącesięinspiracjeorazmożliwośćtworzenianiszowychproduktów. ra fał ro sie jak, ko or dy na tor ds. ho te li na Eu ro 2012 AbsolwentAkademiiEkonomicznejw Poznaniu,gdzie ukończyłzarządzaniei Marketing.Przezwielelatzwiązany byłz departamentamisprzedażyrenomowanychfirm spożywczychi deweloperskich,copozwoliłomuna zdobyciedużegodoświadczeniamenadżerskiego.w 2004rokuzwiązałsięz włoskąsieciądomina Hotels&Resorts. ZostałdyrektoremzarządzającymDomina PrestigePoznań,którybyłpierwszymw Polsceobiektemtejsieci.Jak samprzyznaje,uwielbiakontaktyz ludźmi,dlategouważa żepracaw międzynarodowejsiecihotelowejjestdlaniego idealnymrozwiązaniem.rafałrosiejakjesttakżeczłonkiempoznańskiejlokalnejorganizacjiturystycznej. Ce za ry Wi le maj tys pre zes uni ted Part ners Od początkuistnienia MICE Poland jestwspółpracownikiemmerytorycznymmagazynu.publikujefelietony, analizy,studiaprzypadków. Firma,którejjestprezesem, specjalizujesięw organizacjiwyjazdówmotywacyjnych,realizowanychprzedewszystkimdlapracownikówdziałówsprzedażyi kluczowychklientów. Prowadzirównieżlicznewarsztatydotyczącetematyki incentive.jestczłonkiemmpiorazjednymz założycieli nowopowstałegostowarzyszeniaorganizatorów IncentiveTravel.Propagatorstosowaniawskaźnika rentowności(roi),w celuzmierzeniaefektywności działańz zakresuincentive. 6 MICE POLAND grudzień 2010

7

8 8 MICE POLAND grudzień 2010

9 zleceniodawca Osobowość roku klasa i partnerstwo w biznesie Wswoimzawodziełączydwie funkcje,codajejejmożliwość zajmowaniasięzarówno eventami,jakikomunikacją wewnętrzną.wedługniejdobre wydarzenie,niemożesię odbyćbezodpowiedniego nagłośnienia,dlategocieszy jąaktualnyzakresobowiązków, którydajejejmożliwość tworzeniaważnych ispektakularnychprojektów. Barbara Hensel internal communication and event manager sanofi-aventis szczę ście w pa rze z do świad cze niem Jestprofesjonalistkąwkażdymtegosłowa znaczeniu,jejrelacjezparteramiizleceniobiorcamizawszesąuczciweibezkonfliktowe,rzetelnie przekazujeinformacjeipotrafidobrzeocenić bieżącąsytuację takiebyłygłosyuznania członkówkapituły.eventywżyciufirmyijej pracownikówsąjejzdaniemniezwykleważne. Wewspółpracyzagencjamicenisobiekreatywne pomysły,wyczuciepotrzebfirmyiprzedstawienie adekwatnychdonichrozwiązań,atakże partnerskierelacje. Chętniebierzeudziałwinicjatywachedukacyjnych, występującwrolidoradcy.zjejinicjatywy powstająprojektyirealizowanesąwydarzenia, angażującepracownikówwdziałalność prospołeczną. Z racji dotychczasowych doświadczeń, działań i sukcesów jest mocno związana zbranżąeventowąimategopełnąświadomość, pomimo że specyfika jej obecnych obowiązkówcorazściślejwiążesięzpr- -emikomunikacjąwewnętrzną. ZfirmąSanofi-Aventiszwiązanajestod 16lat,gdziezaczynałapracęjakospecjalistads.marketingu,następniecongressoficer,menadżerds.imprezikongresów,aż doobecnegostanowiska.biorącpoduwagę obszar komunikacji wewnętrznej, a wtymwydawnictwo,zaktóreodpowiada, oceniaostatnirok,jakobardzodobryidla niej, i dla firmy. Unoszące się w dalszym ciągu widmo kryzysu niestety osłabiało wszelkie zapędy eventowe, dlatego pod tymwzględemroktendonajłatwiejszych nienależał.szczególniesatysfakcjonujeją wtymwszystkimfakt,żeudałosięzorganizowaćdorocznespotkaniegrupysanofi-aventis z udziałem 1000 pracowników trzechpołączonychspółek. Z powodzeniem udało jej się pogodzić skomplikowany, pod względem organizacyjnym,programmerytorycznyzzajęciami integracyjnymi.uważajednak,żeczas,by pójść krok naprzód i poszerzyć ofertę eventów i incentive travel. Wie, że przyszłyrokbędziebardzoważny,choćniekoniecznie łatwy. Jej zaangażowanie skupi sięwokółprojektu,którypragnieuczynić wydarzeniemjedynymwswoimrodzaju. Niewątpliwie jej ostatnim najważniejszymsukcesemjeststworzeniekalendarza firmowego, co być może niepozornie, ale łączysięrównieżzeventami.dowspółpracy udało się pozyskać dwunastu polskich artystów, którzy przygotowali dwanaście unikatowychprac.reprodukcjepracozdobią wnętrza kliniki Budzik, zaś oryginały ilustracjibędziemożnalicytowaćnazorganizowanej przez jej firmę aukcji charytatywnej,zktórejdochódprzeznaczonyzostanienatęklinikę. Odnosiwrażenie,żezrokunarokcoraz bardziejsięrozwija,atowszystkodzieje się po prostu w boju. Wie, jak ważna jest edukacja branży i często występuje w roli eksperta, dzieląc się własną bazą doświadczeń. Wszystkie realizacje z zakresueventowegozakażdymrazemsąz niąkonsultowane,dziękiczemuczujesię docenianaprzezmłodyzespół.jejwspółpracownicypostrzegająją,jakokompletnie zieloną... ponieważ taki kolor nadała jej typologia Insights Discovery, diagnozującaiopisującaindywidualnystylfunkcjonowania.satysfakcjęodczuwanajbardziej wtedy, gdy wydarzenia przez nią zorganizowane są tematem rozmów przy porannejkawie. MICE POLAND grudzień

10 Zajmujemy si oprawà technicznà i artystycznà imprez, koncertów oraz konferencji i wszelkiego rodzaju wydarzeƒ specjalnych. Ch tnie słu ymy swojà wiedzà, pomysłem i doêwiadczeniem. Dzi ki współpracy z Klientem ubieramy jego pomysł w Êwiatło, dêwi k, taniec i wszelkie niezb dne elementy. 10 MICE POLAND grudzień 2010

11 Organizator Osobowość roku z koncepcją na wygrywanie Dodziałaniamotywujegomyśl ostworzeniudużejfirmy,która staniesięliderembranży. Nawetwdomuniejestwstanie przestaćmyślećopracy,ale tylkodlatego,żejesttobardzo ważnaczęśćjegożycia,która goniezwyklecieszy. Największąsatysfakcjęodczuwa,gdyuczestnicywyjazdu żegnająsięznimnalotnisku jaknajlepsiprzyjaciele. Mi chał Czer wiń ski pre zes za rzą du In Dre ams kon se kwen cja w two rze niu Dużywpływnajegożyciezawodowemiałjego przyjaciel,twórcapolskiegorynkureklamyimarketingubezpośredniego KrzysztofCzupryna. Współpracownicypostrzegajągo,jakopracoholika iidealistę.prowadzirozsądnąpolitykęwbranży incentive.jestczłowiekiem,którypotrafiwpływać nainnych.wyróżniagoaktywność,wiedzaiprzebojowość.mabardzociekawąkoncepcjęnato, bybranżadawałaklientompowóddotego,żeby byładocenianaiuznawanajakomiejsce,gdzie kreowanesąprodukty,którychniemagdzie indziej takocenialigoczłonkowiekapituły konkursu.jakojedenzpierwszychnapolskim rynkupodjąłdziałania,mającenacelukreowanie incentivetraveljakowpływowegonarzędzia marketingowego,wspierającegosprzedaż. Zatrendemtymzaczęłojużpodążaćwieluinnych przedstawicielitegosektora. Nie lubi określenia prezesa zarządu. Woligdytraktujesięgojakoosobę,która przedewszystkimstalerozwijafirmęidba o wysoką jakość proponowanych usług. WtymrokuudałomusięzwiększyćobrotyInDreamso25proc.wstosunkudoroku2009.Najbardziejznaczącymwydarzeniemdlafirmywostatnimczasiebyłwygrany przetarg sieciowy dla klienta międzynarodowego, a przygotowany dla niego program wsparcia sprzedaży objął dziesięćkrajów. Zawszepodkoniecrokurobipodsumowanietego,coudałomusięosiągnąćoraz tego,cojeszczeprzednim.odtrzechlat bardzo dokładnie planuje swoje kolejne posunięciaizapisujeje,bypotemwciągu rokuwrócićdotegoizastanowićsie,czy idzie w dobrym kierunku, pozwalającym osiągnąć to, co sobie założył. Teoria ta sprawdzasięwpraktycecorazlepiejicorazwięcejudajemusiędziękitemuosiągnąć.cele,którepojawiąsięnakartcena 2011 rok to m.in. zakończenie prac nad tworzeniemwewnętrznegodziałuinteractive, wzmocnienie pozycji InDreams na rynkuorazdalszaaktywnadziałalnośćw StowarzyszeniuOrganizatorówIncentive Travel,gdzierównieżpełnifunkcjęprezesazarządu. Jestprzekonany,żepopierwszymroku działalnościsoit,branżastałasięsilniejsza,zrzeszonefirmymająlepsząibardziej ugruntowanąpozycjęnarynku,asamwizerunekincentivetravelzostałwzmocniony.towłaśniestworzeniestowarzyszenia ijegopierwszyrokdziałalnościoceniajako swój największy sukces, ponieważ to wydarzeniemożemiećolbrzymiwpływna rozwójnaszejbranżywprzyszłości.podkreślajednak,żetensukcesniejesttylko jego, ponieważ wiele zawdzięcza sporej grupie osób, która działa w stowarzyszeniu. Posiada długoletnie doświadczenie wobszarzemarketingu,odktóregozaczynał swoją karierę. Był dyrektorem zarządzającym w Storm Advertising Agency i JeanClaudeBigiune.NależydoSite,MPI oraz Polskiej Rady Biznesu. Wspólnie z SOIT zorganizował kilka dużych konferencji,którychcelembyłopromowanieincentivetraveljakonarzędziamarketingu. Bierzetakżeudziałwszkoleniachmarketingowych i sprzedażowych organizowanych przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. Odnosi wrażenie, że ma jeszcze sporo do zrobienia w obszarze przekonania klientów do wpisania w rozwój swoich firm strategicznego narzędzia, jakim jest incentivetravel. MICE POLAND grudzień

12 MT Serwis Profesjonalizm, Kreatywność Doświadczenie, Zaangażowanie Świadczymy pełen zakres usług wystawienniczych od planowania, poprzez projektowanie, aż do całościowej realizacji. Wykonujemy zabudowę stoisk: indywidualnych modułowych w systemie oktagonalnym jedno i wielopoziomowych w obiektach zamkniętych oraz w plenerze MT Serwis Sp. z o.o. ul. Makowska Warszawa tel.: /82 Realizujemy kompleksowe usługi w zakresie: zabudowy w centrach targowych ekspozycji w galeriach handlowych, hotelach i innych miejscach wskazanych przez klienta obsługi eventów grafiki Zapewniamy: fachową obsługę doradczą nadzór techniczny i serwis w trakcie trwania imprezy bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość usług faks: Centrum MT Polska to idealne miejsce na Twoje: eventy koncerty targi konferencje kongresy Poznaj Najlepszą Ofertę Na Rynku Centrum Targowo Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa Siedziba biura: Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o. ul. Makowska 95, Warszawa tel.: /50, faks: MICE POLAND grudzień 2010

13 Menadżer Obiektu Osobowość roku Ogra ni cze nia po prostu omi ja Dziękiwieluwyrzeczeniom iciężkiejpracyudajemusię realizowaćzarównonaarenie hotelarskiej,jakisportowej. Dywersyfikacjawtejmaterii zapewniamuniesamowity komfortirównowagę.przez kilkanaścielatszkoliłsię,by zostaćsędziąkoszykówki,co okazałosiębyćprzełomowym momentemwjegożyciu. Terazpragniezostaćsędzią międzynarodowym,abymóc jeszczewięcejpodróżować poświecie. Woj ciech Lisz ka dy rek tor sprze da ży i mar ke tin gu Ho tel ra dis son Blu kra ków Po łą cze nie am bi cji i suk ce su Manaswoimkonciekonkretneosiągnięcia. UzyskaniecertyfikatuBS8901zpewnościąbyło dobrymkrokiemdlahoteluradissonblukraków, któryjakopierwszyhotelnaświecieuzyskałten standard.wojciechpracowałnadtymponaddwa lata,przekonującdoswojejideizarównozarząd, jakipracownikówhotelu.maswojezdanie,siłę przebiciaipotrafidzielićsięswojąwiedzą ipasją.ponieważsambiega,zachęcaswoich współpracownikówigościhotelowychdo wspólnegojoggingu.dopracymotywujągo właśniewspółpracownicy,którzyoceniajągojako osobęniebojącąsięwyzwań,zorganizowaną iasertywną.zespół,zktórympracujejest jegonajwiększymwsparciem.wkontaktach zklientamijestotwartyibezkonfliktowy. Największąsatysfakcjęczuje,gdyudamusię kogośzarazićentuzjazmemdowspólnej inicjatywy. Udałomusięwtymrokusfinalizowaćdużeiznacząceprojekty,takiejakuzyskanie eko-certyfikatu BS8901 czy Green Key. DziękitemuhotelstałsięczłonkieminicjatywyIMEXChallenge2010.Staraniazwiązanezwykorzystaniempowierzchnigarażu podziemnego jako postindustrialnego venue zaczęły przynosić wyraźne efekty finansowe. Podkreśla, że sukces należy przypisać całemu zespołowi, od którego nieustannieuczysięczegośnowego,iktóry nakręcagododalszegodziałaniaiangażowaniasięwcoraztonowsze,zwariowane inicjatywy!ichcelemniejestpodążanieza rynkiem,aletworzenieiwyprzedzaniego, bystaćsięliderem,zaktórymwszyscybędą sięoglądać.zdrugiejstronywydajemusię, żewreszcieznalazłodpowiednibalanspomiędzywszystkimiswoimipasjamiiżyciem prywatnym, co jest dla niego niezwykle ważne. UkończyłfinanseibankowośćnaWydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UniwersytetuSzczecińskiego.ZsieciąhoteliRadissonzwiązanyjestniemalżeodpoczątkuswojejkarieryzawodowej.Najpierw pracował w Szczecinie, później przeniósł siędowarszawy,gdziebyłzastępcądyrektorasprzedaży/mice,ażw2008rokutrafił dokrakowa,byobjąćstanowiskodyrektora.pierwszedoświadczeniazwiązanezor- ganizacją wydarzeń zbierał w Zachodniopomorskim Okręgowym Związku Koszykówki. Kolejne zdobył jako praktykant działuimprez,wfoxwoodsresort&casinowconnecticut. Jestaktywnymczłonkiemstowarzyszenia MPIPoland,wktórympełnifunkcjęwiceprezesads.edukacji.Wierzy,żewtymroku MPIodnalazłowłaściwądrogę,którąchce podążać,iżebędzietobardziejzrównoważony, stabilny i długofalowy, a co za tym idzie,bardziejefektywnyrozwój.wrazzinnymi członkami MPI zorganizował wiele spotkań,mającychnacelupodniesieniepoziomuedukacjicałejbranży.brałrównież udział w licznych szkoleniach wewnętrznych grupy Rezidor, z zakresu sprzedaży izarządzaniaisamprzeprowadzałszkoleniawswoimzespolehotelowym. Ciągle słyszy, że jest młody, obiecujący imajeszczedużodozrobienia.wierzy,że cośwtymjestiwielezależyodtego,jakwykorzystaswojeszanse.cechujegowieczny optymizm,agdykiedyśzdarzymusiępowiedzieć że się nie da, ma nadzieję, że wtedy ktoś go przywoła do porządku. Już terazmawieleplanów,dotyczącychrozwojuhoteluwnajbliższejprzyszłości,awśród nichstaraniaouzyskaniemiędzynarodowej normyiso12012.podkreślajednak,żeto dopieropoczątek. MICE POLAND grudzień

14 Osobowość roku Pu blicz ność trze ba lu bić Orynkueventowym,zawodziekonferansjeraiprezentera,kontakcie zpublicznościąicechachdobregomówcyrozmawiamyztomaszemkammelem. MI CE Po land: Z punk tu wi dze nia la ika mo że się wy da wać, że pro wa dze nie im prez to ła twy chleb ot, wy star czy elo kwen cja i dow cip. Czy na - praw dę? To masz Kam mel: Elo kwen cja i dow cip to dwie ce - chy, za któ re każ dy ich po sia dacz po wi nien być wdzięcz ny lo so wi. Pro fe sjo na lizm kon fe ran sje ra prze - ja wia się wła śnie w tym, że wi dzo wie mó wią o lek - ko ści z ja ką pro wa dzi im pre zę. Nie każ dy czło wiek sce ny czy me diów, na wet naj bar dziej do świad czo ny, spraw dza się w tak spe cy ficz nej for mie wy stę pu, jak pro wa dze nie im pre zy na ży wo. Ja kich cech cha rak te ru wy ma - ga kon fe ran sjer ka? Waż na jest spraw ność ję zy ko wa oraz umie jęt - ność szyb kie go re ago wa nia. Osią ga się to po przez wie lo let nie do świad cze nia, cią głą na ukę, ale też sze ro ką wie dzę ogól ną. Waż na jest rów nież sym - pa tia do lu dzi. Je śli zna ny czło wiek ma być gwiaz dą im pre zy, a nie od naj du je się w ro li kon fe ran sje ra, niech bę dzie jej go ściem lub wrę cza ją cym na gro dę, al bo niech od po wie na pa rę py tań za da nych przez pro wa dzą ce go. Pre sti żu do da je go obec ność, a nie fakt, że to on pro wa dzi event. Kon fe ran sjer ka to fach, w któ rym ła two wi dać bra ki, je śli czło wiek nie ra dzi so bie z tym rze mio słem. Czy wy stęp dla firm ro dzi się na bie żą co, na sce nie, czy wy ma ga wcze śniej szych przy go to - wań i poznania dzia łal ność klien ta? Je że li wy stęp na fir mo wej im pre zie ro dzi się na bie żą co, stą pa my po cien kim lo dzie. Nie wol no ro bić ta kich rze czy. Nie moż na po zwa lać so bie na nie prze - my śla ne żar ty, któ re dla przed sta wi cie la show biz ne - su są zna ko mi te, ale lu dzi z dzia łu PR kor po ra cji mo - gą kosz to wać re pry men dę lub utra tę pra cy. Po co fun do wać im py ta nia, jak mo gli do pu ścić, że by pro - wa dzą cy nie trak to wał zle ce nio daw cy po waż nie, al - bo się z nie go na igry wał. Je stem prze ko na ny, że do - bre przy go to wa nie tek stów na im pre zę wy ma ga kon tak tu z klien tem, a je śli nie jest to moż li we, szcze gó ło we go brie fu za wie ra ją ce go in for ma cje o fir mie i kon cep cji even tu. Ro bi pan ewen tu al ny re se arch sa mo dziel - nie, czy ko rzy sta z ma te ria łów klien ta? Ta kie przy go to wa nia wy glą da ją bar dzo róż - nie. Nie daw no swo je przed sta wi ciel stwo w Pol sce otwo rzył nie miec ki kon cern odzie żo - wy, któ ry dzia ła na pię ciu kon ty nen tach. Spo - tka nie z pol ski mi przed sta wi cie la mi fir my przed uro czy stym otwar ciem da ło mi spo ro in - for ma cji i po zwo li ło do brze przy go to wać się na wła sną rę kę. Dzię ki te mu, gdy przed im - pre zą spo tka łem się z wła ści cie lem te go przed się bior stwa, mo ja wie dza by ła in spi ra - cją do cie ka wej roz mo wy. Nie do szło by do niej i nie do wie dział bym się ty lu no wych rze czy, gdy by nie fakt, że by łem już przy go to wa ny. A czy w przy pad ku pla no wa - nia for my oraz tre ści im pre zy klien ci chęt niej zo sta wia ją wol ną rę kę, czy ra czej su - ge ru ją pro gram i te ma ty? Ce nię klien tów, któ rzy do kład nie pre cy zu ją cel im pre zy, opi su ją, na czym naj bar dziej im za le - ży, po zo sta wia jąc mi wol ność w in ter pre ta cji. Tę moż li wość za zwy czaj za strze gam w swo ich umo wach. Pro gram i wy stęp przy go to wu je pan sam, czy też ko rzy sta ze wspar cia współ pra cow ni - ków? W za leż no ści od roz ma chu i zło żo no ści im pre zy współ pra cu ję z au to ra mi tek stów, do ku men ta li - sta mi i agen cja mi even to wy mi, ale za wsze oso bi - ście czu wam nad przy go to wa nia mi. Po dam przy - kład. Gdy pro wa dzi łem se rię pre zen ta cji biz ne so - wych dla klien ta z bran ży te le ko mu ni ka cyj nej, współ pra ca z agen cją oka za ła się klu czo wa. Dzię - ki te mu mo głem mieć wpływ na wy gląd i za war - tość pre zen ta cji. Klient ro zu miał, że to jest po - Tomasz Kammel: Dzien ni karz, pre zen ter i za wo do wy kon fe ran sjer, jed na z naj bar dziej roz po zna wal - nych oso bo wo ści te le wi zyj nych. To masz Kam mel przy go dę z me dia mi za czy nał w Mu zycz nym Ra diu w Je le niej Gó rze. Wie le lat spę dził w TVP. Te le wi dzo wie zna ją go z ta kich pro gra mów, jak Randka w ciem no, Wy kry wacz kłamstw, Dzie cia ki gó rą czy Py ta nie na śnia da nie. Ostat nio pro wa dził w Pol sa cie show Stand up. Za bij mnie śmie chem. Był pre zen te rem te le wi zyj nym w Te le expre sie, zaj mo wał się dzien ni kar stwem spor to wym (przy go to wy wał re la cję z Raj du Pa ryż - -Da kar), te ma ty ką fil mo wą (współ two rzył ma ga zyn Fil mi dło ) i ak cja mi spo łecz ny mi (or ga ni zo wał kam pa nię Zwol nij. Szko da ży cia ). Ma też na kon cie uda ny epi zod ra dio wy (pro gram Zna ki szcze gól - ne w Trój ce). Swo bo dę me dial ną i in stynkt sce nicz ny wy ko rzy sty wał rów no le gle ja ko kon fe ran sjer. Pro wa dził m.in. So pot Fe sti wal, Opo le, Wiel ką Or kie strę Świą tecz nej Po mo cy, So pot Hit Fe sti wal. Jest ce nio nym go spo da rzem licz nych im prez fir mo wych. Te le wi zyj nym i es tra do wym do świad cze niem dzie li się, pro wa dząc za ję cia z dzien ni kar stwa i au to pre zen ta cji w so sno wiec kiej Wyż szej Szko le Hu ma - ni tas. Re ali zu je się rów nież ja ko przed się bior ca je go fir ma kon sul tin go wa Spar row ma w port fo lio pro jek ty dla ta kich ma rek, jak Ago ra, Te sco, PKN Or len, gru pa ING czy PTK Cen ter tel. trzeb ne, bo ko niec koń ców to ja sta ję przed pu - blicz no ścią i opo wia dam o je go pro duk cie. A czy pla no wa nie wy stę pu obej mu je rów nież war stwę tek ściar ską? Wy da je mi się, że tu taj trud no roz ry so wać wszyst ko co do sło wa... Kon fe ran sjer ka mu si mieć struk tu rę za wie ra ją cą po le do im pro wi za cji. To waż ne, po nie waż czę sto na bie żą co np. w wy ni ku opóź nie nia sa mo lo tu, któ rym przy la tu je z za gra ni cy za rząd trze ba, sto jąc na sce nie, prze bu do wać sce na riusz. Jak za zwy czaj wy glą da współ pra ca w trój ką - cie kon fe ran sjer agen cja even to wa zle ce nio - daw ca? Ob ser wu ję ry nek od 12 lat i stwier dzam, że bar - dzo doj rzał. Klien ci zwy kle do kład nie wie dzą, ko go chcą wi dzieć w ro li kon fe ran sje ra. Na wet je śli nie pa da kon kret ne na zwi sko, są w sta nie wy mie nić li - stę cech uła twia ją cych za trud nie nie od po wied nie - go pro wa dzą ce go. Agen cje do bie ra ją wła ści wych pro wa dzą cych do cha rak te ru even tu pa mię ta jąc jed no cze śnie, że oso by pu blicz ne wy ma ga ją od po - wied niej ob słu gi rów nież po za sce ną. Mam tu na my śli aspekt bez pie czeń stwa i kom for tu pra cy. Czy są ja kieś róż ni ce je śli chodzi o wy mo gi, ła twość ko mu ni ka cji, po ziom sa mo dziel no ści we współ pra cy z klien tem ty po wo biz ne so - wym i spo łecz nym al bo in sty tu cjo nal nym, np. z wladzami samorządowymi? Je śli przed wy stę pem pod pi sze się umo wę, któ ra pre cy zyj nie i w moż li wie pro sty spo sób okre śla wa - 14 MICE POLAND grudzień 2010

15 Osobowość roku run ki współ pra cy, w każ dym przy pad ku prze bie ga ona rów nie gład ko. Jak wy glą da ry nek po kry zy sie? I na czym się dziś oszczę dza na staw kach, cza sie im pre zy, roz ma chu? Kil ka lat te mu czę sto uczest ni czy łem w im pre zach, któ re roz ma chem przy po mi na ły kon cer ty fe sti wa lo - we w Opo lu. Rze czy wi ście po dob nych spek ta ku lar - nych przed się wzięć jest mniej, ale przy czyn do szu ki - wał bym się nie tyl ko w kry zy sie. Cho dzi o to, że klien ci wi dzie li już po dob ne rze czy wie lo krot nie i szu ka ją no wych form roz ryw ki. A ja kie naj cie kaw sze lub naj trud niej sze zle ce - nia za pa dły pa nu w pa mięć? Pro wa dzi łem kie dyś ga lę dla fir my z bran ży drzew nej. W pew nym mo men cie po pro szo no mnie o prze tłu ma cze nie z nie miec kie go krót kie go kur tu azyj ne go prze mó wie nia part ne ra za gra nicz - ne go. Kur tu azja po ja wi ła się w dwóch pierw szych zda niach, póź niej prze mo wa prze ro dzi ła się w wy - kład o tech ni kach skra wa nia i ob rób ki drew na. God nie wal czy łem z ma te rią, ale po mi nach przed - sta wi cie li bran ży drzew nej wi dzia łem, że ta kiej pa - ro dii jesz cze nie sły sze li. Od tam tej po ry nie zga - dzam się dla do bra swo je go i im pre zy na spon ta - nicz ne tłu ma cze nia. Po roz ma wiaj my o warsz ta cie sce nicz nym. W ja ki spo sób do świad cze ni kon fe ran sje rzy ła - pią kon takt z wi dow nią, jak bu du ją kli mat? Nie ma re gu ły, któ rą da ło by się ni czym sza blon przy ło żyć do im pre zy. Pu blicz ność za każ dym ra zem jest in na. Umie jęt ność do pa so wa nia się jest w ta kiej sy tu acji jed nym z prze ja wów pro fe sjo na li - zmu pro wa dzą ce go. Czy im pre zę, w któ rej na stę pu je bez po śred ni kon takt z pu blicz no ścią, np. fe sti wal, moż na po - rów ny wać z pro wa dzo nym na ży wo show te le - wi zyj nym? Są ja kieś róż ni ce warsz ta to we? W oby dwu przy pad kach kul tu ra ję zy ka jest klu - czo wa. Na im pre zie dla wą skie go gro na moż na so - bie po zwo lić na wię cej żar tów bran żo wych. Co jest trud niej sze pro wa dze nie im pre zy in - te gra cyj nej al bo pro mo cyj nej czy spon ta nicz ne - go show w ro dza ju au kcji Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy? Naj trud niej sze jest pro wa dze nie im pre zy dla nie - za an ga żo wa nej pu blicz no ści. Ro dzaj im pre zy ni gdy nie jest pro ble mem. A na py ta nie, czy jej cha rak ter współ gra z umie jęt no ścia mi i ima ge em pro wa dzą - ce go, na le ży od po wie dzieć so bie przed pod pi sa - niem kon trak tu. A czy do świad czo ny show man jest w sta nie po - pro wa dzić każ dą im pre zę? Czy też są zle ce nia nie w pa na ty pie al bo ta kie, któ rych nie pod jął by się pan z ja kichś przy czyn? Teo re tycz nie moż na po pro wa dzić każ dą im pre zę, ale war to pa mię tać, że na szym naj więk szym skar bem jest wi ze ru nek. Szko da nad użyć go w imię wy stę pu na jed nej im pre zie i w efek cie stra cić pięć ko lej nych kon trak tów. Pa mię tam im pre zę, z któ rej wie le lat te - mu wy co fa łem się dwa dni przed star tem. To by ła uro czy sta, ro bio na z wiel ką pom pą pro mo cja dam - skich pi su arów. Wte dy nie mia łem do świad cze nia i nie za nie po ko iło mnie to, że agen cja ukry wa przede mną te mat im pre zy na mo ment przed jej roz po czę - ciem. My ślę też, że na tar gach ero tycz nych i fe sti wa lu de ath me ta lo wym nie wy padł bym naj bar dziej wia ry - god nie. Or ga ni zu je pan im pre zę spo łecz ną i szu ka do dat - ko we go ma gne su w po sta ci go ści o zna nych na - zwi skach. Jak się ich do bie ra? De cy du je po pu lar - ność, czy też bie rze się pod uwa gę in ne czyn ni ki, jak np. zwią zek wi ze run ko wy z te ma ty ką show, do świad cze nie es tra do we al bo roz po zna wal ność wśród kon kret nej wi dow ni? Te wszyst kie aspek ty są istot ne. Waż ne jest też, czy gwiaz da bę dzie go to wa współ pra co wać dłu żej, niż na po trze by jed ne go kon cer tu czy se sji zdję cio wej. Do - brze, aby np. hob by gwiaz dy szło w pa rze z ro dza jem ak cji cha ry ta tyw nej. Nie któ rzy or ga ni za to rzy sta wia ją na licz bę na zwisk po pie ra ją cych ak cję. Mo im zda niem le piej spraw dza się współ pra ca dłu go ter mi no wa z jed - nym czło wie kiem, któ ry bę dzie od da ny spra wie i na - praw dę zi den ty fi ku je się z dzia łal no ścią fun da cji. Do świad cze nia me dial ne i es tra do we wy ko rzy - stu je pan w swo jej fir mie szko le nio wej. Czy te go wszyst kie go, co wią że się z pu blicz nym wy stę - pem swo bo dy w kon tak tach, do sto so wa nia sty lu by cia do sy tu acji, pa no wa nia nad tre mą itp. mo że się na uczyć każ dy, czy jed nak trze ba mieć ja kieś pre dys po zy cje? W tre nin gach ze sztu ki pre zen ta cji sto su ję Me to dę Wspie ra ją cej Re cen zji, co po zwa la mi wy do by wać z kur san tów ich naj lep sze ce chy, na któ rych bu du ją póź niej si łę swo ich pu blicz nych wy stą pień. Uwa żam, że nie ma złych mów ców. Lu dziom trze ba tyl ko po - móc od na leźć ich moc ne stro ny. MICE POLAND grudzień

16 Osobowość roku zleceniodawca Nominacje katarzyna Adamczyk dyrektor Biura Marketingu korporacyjnego, BrE Bank sa Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów Public Relations w Szkole GłównejHandlowej.Od1996rokuzwiązanajestzzespołamimarketingowymiinstytucji finansowych, gdzie planuje i realizuje działaniaatlibtl,aod2000rokuzajmujesięrównieżkomunikacjąbankowościkorporacyjnej, planując i opracowując narzędziawspierającesprzedażibudowanierelacji z klientami. W BRE Banku pracuje od stycznia 2009 roku, gdzie zarządza kilkuosobowymzespołem,dozadańktóregona- leżym.in.przygotowywaniekoncepcjiior- ganizowaniewszelkiegorodzajuspotkań. Projekty,któreKatarzynaAdamczykzrealizowaławtymroku,tom.in.cykleventów relacyjnych dla partnerów biznesowych w największych miastach Polski, zorganizowanych według jednolitej koncepcjitematycznej CubaLiBREorazBRE BusinessMeetings seriamerytorycznych spotkańdlaprzedsiębiorców. Ważnym problemem branży według niej jestprzekonaniewieluosób,żeeventmoże zorganizować każdy, co powoduje powstawanieagencji,którymbrakujeprofesjonalizmu,kompetencjiiodpowiedzialności.jest torównieżprzyczynąsłabejkomunikacjipomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymiwprzedsięwzięcie.dużeeventy dla partnerów biznesowych BRE Banku są istotnym elementem kreacji wizerunku firmy,dlategonigdyniepowierzaichrealizacjiniesprawdzonymdostawcom. Szefuważajązaperfekcjonistkę,dlaktórejcośco jestdoskonałe,nadalwymagaulepszeń.dopracy motywujejąuśmiech,zadowolenieisłowauznania padającezustjejklientów.onizaśmyśląoniej, raczejjakokoleżance,którapotrafispojrzećna niemalkażdąsprawęzróżnychpunktówwidzenia zanimpodejmieostatecznądecyzję. Wswojejpracystawianarozwójidzieleniesię wiedzą.opróczcodziennychobowiązkówzwiązanychzpełnionąfunkcjąmagdalenagalińskaodpowiadawpolpharmietakżezaprzeprowadzanie szkoleńzzakresuprzemysłuspotkańinarzędzi branżymiceskierowanychdopracownikówfirmy. Mag da le na ga liń ska (He in rich) kie row nik ds. za ku pów, Po lphar ma KarieręzawodowąrozpoczęławPolskiej Telefonii Cyfrowej. Później pracowała w Meetings Management i HBO Polska. Zobecnympracodawcą,Polpharmą,związałasięw2005roku.Początkowozajmowałastanowiskokupcausługeventowo-turystycznych, aktualnie pełni funkcję kierownika ds. zakupów w tejże sekcji. Jest odpowiedzialnazazakupwszystkichusług, którewiążąsięzprzygotowaniemspotkań, konferencji,wyjazdówsłużbowychiincentive.worganizowanychprzezniąwydarzeniach biorą udział przede wszystkim pracownicypolpharmy,klienciorazpartnerzy biznesowi.wewspółpracyzagencjamipraktykujezasadęotwartejksięgowości.wymagaszczegółowegokosztorysu,zuwzględnieniemcenprzedstawionychprzezpodwykonawców. Przy rozliczeniu końcowym niejednokrotnie wybiórczo sprawdza niektóre faktury,abypotwierdzićprawdziwośćkwot ujętych w rozliczeniu imprezy. Pozwala to nauniknięcietzw. ukrytychkosztów iniespodzianekfinansowych. Priorytetemjestdlaniejzgodnośćprowadzonych działań z polityką CSR, co jest takżeważnymelementempolitykicałejfirmy. Jak przyznaje, jeśli tylko to możliwe, stara się korzystać z usług lokalnych dostawców,cojestwedługniejrozwiązaniem naturalnymizdroworozsądkowym,pozwalającym dodatkowo na obniżenie kosztów przygotowywanejimprezy. Magdalena Galińska ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim orazstudialicencjackiewzakresieobsługi iorganizacjiruchuturystycznego. Prowadzi zróżnicowane działania o charakterzeeventowym,związanezpromocją produktówgrupyżywiec,skierowanezarówno do konsumentów, jak i pracownikówfirmy.brałaudziałm.in.worganizacji Open er Festival dla Heinekena, który zgromadziłokoło60tys.uczestnikówiprojektu Męskie Granie firmowanego przez markężywiec.oprócztegokoordynowała imprezęprofesjonaliapiwowarówibarmanów, które pod szyldem browaru Warka odbyły się na początku września w Kazimierzu Dolnym oraz The Wildest Night wakacyjnej,muzycznejzabawysponsorowanej przez Desperados. Odpowiada za 16 Anet ta goł da brand Pr ma na ger, Ży wiec sprze daż i Dys try bu cja współtworzenie i koordynację realizacji strategii PR dla wszystkich marek wchodzących w skład Grupy Żywiec. Obecne stanowisko zajmuje od 2009 roku. Wcześniejpracowałanaróżnychsamodzielnych stanowiskach w dziale sprzedaży centrali Grupy Żywiec. W latach była częściązespołumarkiheineken,początkowojakokierownikds.rozwojusprzedaży, później przez dwa lata jako kierownik ds. rozwoju marki. Za swój największy sukces zawodowy mijającego roku uznaje imponującą frekwencję i duży odzew medialnyzwiązanyzkoncertamimęskiegranieoraznagrodęprzyznanąprzezeuropean Festival Awards dla Open er Festival w kategorii Najlepszy Duży Festiwal. Impreza Heinekena pokonała tak uznane isłynnewydarzeniajakglastonbury,rock Werchter czy Roskilde. Współpracownicy postrzegają ją jako solidną i efektywną osobę.najbardziejmotywującymelementem pracy jest dla niej różnorodność wykonywanychzadań. MICE POLAND grudzień 2010 Wswojejpracykierujesięprzedewszystkimprzejrzystościądziałań.Ztegopowoduzawszeprzy wyborzedostawcyorganizujeprzetarg.dobrybrief dlaagencjievetowychipodwykonawcówmusi zawieraćjasnookreślonycelorazinformacjena tematoczekiwanychrezultatów,atakżecharakterystykęmarki,produktuimającejsięodbyćimprezy.

17 zleceniodawca Nominacje Osobowość roku Bar ba ra ko per -Ochel ska za stęp ca dy rek to ra ds. or ga ni za cji kon fe ren cji i im prez, tu Al lianz Pol ska BarbaraKoper-OchelskaukończyłaorganizacjęizarządzanienaUniwersytecieWarszawskim.W1997rokuzwiązałasięzTU AllianzPolska,wktórympoprzejściuwielu szczeblikarieryzawodowej,pracujedodzisiaj. Jedną z jej najważniejszych realizacji jestprzygotowaniecorocznejkonferencjisił sprzedaży,dlaokoło1,2tys.pracowników firmy. To szczególnie ważne wydarzenie, wymagające dokładnych przygotowań, podejmowanychzconajmniejkilkutygodniowymwyprzedzeniem.oprócztegobarbara Koper-Ochelska zajmuje się koordynacją programówiwyjazdówincentive,organizujespotkaniadepartamentusprzedażyimanagementu centrali oraz międzynarodowe spotkania rady pracowniczej. Realizowane przezniąwydarzeniaskierowanesązarówno do pracowników firmy, jak i klientów. Budżetywydarzeń,wzależnościodrodzaju imprezyiwielkościgrupydocelowej,wahająsięodkilkutysięcy,donawetkilkumilionów złotych. W mijającym roku była także zaangażowana w przedsięwzięcia kulturalne, wspierane przez TU Allianz Polskam.in. Feliksywarszawskie,FestiwalFilmuiSztuki DwaBrzegi wkazimierzu Dolnym oraz premierę musicalu LesMiserables wwarszawskiejromie. W swoich działaniach stawia sobie za priorytet utrzymanie wysokiego poziomu realizowanychwydarzeń.uczciwość,rzetelnośćisolidność towedługniejtrzynajważniejszewyznacznikietyki,jakapowinna obowiązywaćwbranży. WyznacznikiemsukcesudlaBarbaryKoper-Ochelskiejsąprzedewszystkimdobrerelacjemiędzyludzkie,ciężkapraca,konsekwencjaiupórwdziałaniu.Największąsatysfakcjęodczuwawtedy, gdyorganizowaneprzezniąimprezysąwspominaneinadługopozostająwpamięciwszystkich uczestników. Największąsatysfakcjęczuje,gdywszystkieklocki, zktórychskładasiędzieńzaczynajątworzyćfantastycznąbudowlę.dopracymotywująjąludzie,atakże wszelkienowewyzwania.współpracownicypostrzegająjąprzedewszystkimjakoczłowieka,adopiero wdrugiejkolejnościjakoszefa,któregoszanują. Odmyśleniaodpracyodrywająjazdakonna. Do mi ni ka kraś ko -Bia łek wi ce pre zes, gru pa Avi va rzędzitrademarketingowychorazelemen- tów wizualizacji w punktach sprzedaży. Wśród realizacji przygotowywanych przez Piotra Malesę znalazło się m.in. coroczne ForumTPskierowanedook.900pracownikówfirmy,któreodbyłosięporazkolejnyw warszawskimcentrumexpoxxi. Oprócz tego zorganizował wiele wyjazdówincentivem.in.dofrancji,czarnogóry, Maroka, Portugalii, Hiszpanii, Izraela czy USA. Skierowane były do najlepszych sprzedawców, dystrybutorów oraz autoryzowanych przedstawicieli Grupy TP. Tego typu wyjazdy są w wielu przypadkach następstwemkonkursówwpisanychwstrategięsprzedaży.dodatkowo,częśćznichjest ściślezwiązanazprogramamirozwojowymi poszczególnychjednostek.piotrmalesapostrzeganyjestprzezwspółpracownikówjakosolidna,zaangażowana,alejednocześnie bardzopomocnaosoba,doktórejmożnasię zgłosić z każdym problemem. Najlepszym wyznacznikiemsukcesu,jestdlaniegopoczuciewewnętrznegospełnienia. DominikaKraśko-BiałekukończyłazarządzanienaUniwersytecieWarszawskim.Do grupy Aviva dołączyła w 2008 roku i jest wniejodpowiedzialnazamarketing.zobszaremtymjejkarierazwiązanajestod1994 roku.od2002rokubyładyrektoremmarketinguwtcdębicasaigoodyeardunlop TiresPolskaorazczłonkiemzarządugrupy GoodyearPolska.Bezpośrednioprzezprzejściem do Aviva pełniła funkcję dyrektora marketingu Goodyear na region Europy Środkowej, Bliskiego Wschodu i Afryki. Jeszczewcześniejprzezwielelatpracowała m.in.wpepsico najpierwwoddzialepolskim, następnie jako menadżer marketingu naeuropęśrodkową,atakżeweuropejskiej centralifirmywlondynie. Eventy,zaorganizacjęktórychtakżeodpowiada, kierowane są do pracowników centrali,poszczególnychdziałówisiecisprzedaży.przywyborzeagencjieventowej,zktórą nawiązuje współpracę, realizując duże projekty,opierasięnawcześniejszychdoświadczeniach,aletakżepytaozdanieklientów, znajdującychsięnaliścienowegodostawcy. Jakpodkreśla,wofertachwyszukujeciekawych smaczków iszczególnąuwagęzwracanaszczegółowośćopisówisposóbwspółpracy. Ceni sobie sprawdzone w działaniu rozwiązania,zwłaszczalogistyczne.problemem,któryzauważawśródagencji,jestbrak innowacyjności,adlaniejdobrypomysłto podstawadostworzeniapięknychrzeczy. Główne wydarzenia, które realizowała wtymroku,towyjazdincentivedochindla pracownikówsiecisprzedażyorazpiknikdla pracownikówzudziałemcyrkuzalewskich. Piotr Ma le sa dy rek tor ds. tra de mar ke tin gu, gru pa tp JestmagistremekonomiiSzkołyGłównej Handlowej,aktualniepracujenadMasterof Business Administration oraz uczestniczy wcyklicznychszkoleniachwramachtalent Pool.GłównynurtkarieryzawodowejPiotraMalesyzwiązanyjestodsamegopoczątkuzPTKCentertel,gdzierozpocząłpracę w2001roku.dojegoobowiązkównależy organizowanieikomunikacjapromocjioraz wydarzeń specjalnych związanych z wprowadzaniem nowych produktów (eventy, konferencje), zarządzanie konkursami i programami dla pracowników sprzedaży orazpełnomocnikówhandlowych(incentive),atakżeprojektowaniemateriałówina- Wprzypadkach,wktórychjesttomierzalnePiotr Malesastarasięzawszebadaćstopęzwrotu zinwestycji,jakąjestorganizacjawydarzeń zzakresumice.przeprowadzanesątakżeankiety wśróduczestnikówtegotypuimprez.dziękitemu realizowaneprojektywwiększymstopniukorespondujązestrategiąfirmy,anietylkojednorazowym, doraźnymcelem. MICE POLAND grudzień

18 Osobowość roku zleceniodawca Nominacje Ma rian na Per ka me etings or ga ni za tion spe cia list, se rvier Pol ska WServierPolska,zktórązwiązanajestod 2004roku,zajmujesiękompleksowąorganizacją spotkań firmowych, zarówno wewnętrznych,jakizewnętrznych,współpracą z kontrahentami i optymalizacją kosztów podróżysłużbowych.uważa,żepodstawowezasadyetykiidobrejwspółpracypowinnybyćstosowanezarównowrelacjachzleceniodawca zleceniobiorca,jakipodwykonawców, pracujących wspólnie nad danym eventem. Podstawową zasadą według niej powinnabyćtajemnicabiznesowawzakresie cen i pomysłów. Niedopuszczalne jest zdaniem Marianny Perki wykorzystywanie autorskichpomysłówfirmprzezinneagencje czy bezpośrednio przez klienta, który otrzymałofertę.szacunekizaufanietopodstawarelacjiwtymbiznesie,dlategonigdy nie angażuje zbyt wielu osób w jeden projekt, bo szanuje pracę oraz czas swój i innych. Najważniejszymwyzwaniemwroku2010 była dla Marianny Perki konieczność natychmiastowej i całkowitej zmiany programuwzwiązkuzogłoszeniemżałobynarodowejpotragediipodsmoleńskiem.wciągu jednejdobyzmuszonazostała,wrazzkontrahentamizpołudniakraju,dokonaćnanowowszelkichustaleńorganizacyjnych,dotyczących pobytu około 300-osobowej grupy zebranejzcałejpolski.powrotyzostałyrównież zakłócone przez pył wulkaniczny. Pomimotychwyzwań,spotkanieprzebiegło bezproblemowo,couznajezadowódbardzo dobrejwspółpracyzkontrahentami. Uczuciesatysfakcji,kiedywszystkieelementyukładająsięwjednącałość,auczestnicyczerpiątyle samoprzyjemnościzudziałucoonazorganizacji, sątym,codopracymotywujejąnajbardziej. Bardzocenisobiemożliwośćkontaktówzludźmi reprezentującymiróżnekulturyiciągłegopotwierdzaniaprzysłowia: cokraj,toobyczaj. Wybierającpodwykonawcównajpierwskupiasięna networkingu,doświadczeniuwłasnymiinnych.dopiero późniejinicjujezaproszeniedoprzystąpieniadoprzetargu,wykluczającprzyokazjifirmy,któreniesązainteresowanezleceniemwokreślonymterminieczytematyce.finalny,rozbudowanybriefprzekazujewyselekcjonowanejgrupiemaksymalniepięciuagencji. ka ta rzy na Wil czew ska kie row nik ds. Pu blic Af fa irs, kom pa nia Pi wo war ska Jestmagistremsocjologii,którąukończyła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wpoznaniu.zbranżąpiwowarskązwiązała sięw1996roku,współtworząckomórkępr wlechbrowarywielkopolski.późniejprzez trzylatarozwijałakomunikacjęwewnętrzną wkompaniipiwowarskiej.dojejobowiązkównależym.in.budowarelacjizmediamii grupamipartnerskimi.podejmujetakżedecyzjewsprawachzwiązanychzesponsoringiem korporacyjnym, organizuje kampanie społeczne oraz zarządza centrami wycieczkowymi. Wśród projektów, którymi zajmowałasięw2010rokuznaleźćmożnam.in. eventy dotyczące programu Sprawdź promile, przygotowywane wspólnie z Tesco czy kontynuację projektu CSR Warto być za, promującego zrównoważony rozwój. Oprócz tego zorganizowała wiele szkoleń dla pracowników, partnerów i dostawców oraz cykliczne roadshowy, w których brał udział zarząd Kompanii Piwowarskiej. Częśćprzygotowywanychprzezniąimprez wynika z konkretnych zaleceń wewnętrznych,innesąodpowiedziąnawynikibadaniareputacjifirmy,pozostałewspierająrealizacjęplanówstrategicznychkompanii.wilczewska ubolewa nad kryzysem w branży, któryspowodowałznaczneograniczeniabudżetowe,cowkonsekwencjispowodowało, że wiele procesów komunikacyjnych przeniosłosiędointernetowychmediówspołecznościowych,ograniczająctymsamymliczbę eventów,spotkańikonferencji. Współpracownicypostrzegająjąjakoczłowiekaorkiestrę,czyjaksamamówiosobie wymagającąmatkęteresę. 18 krzysz tof zaj kow ski kierownik działu marketingu, Adecco Poland Posiada7-letniedoświadczeniewmarketinguiPR.Karieręzawodowąrozwijałzarówno w dużych firmach zagranicznych (DHV),jakilokalnychagencjachreklamowych(Art.Machina,Enaf).Zeswojąobecnąfirmą,AdeccoPoland,związanyjestod 2007roku.Jakokierownikdziałumarketingu odpowiedzialny jest za planowanie, zarządzanie, koordynację i nadzór nad wszystkimi działaniami marketingowymi, PR-owymiiCSR-owymipolskiegooddziału Adecco. Organizowane przez niego wydarzenia skierowane są do trzech podstawowych grup docelowych: obecnych i potencjalnych klientów, kandydatów, szukającychpracyzapośrednictwemadeccooraz do pracowników wewnętrznych. Wydarzeniastanowiąbardzoważnyelementskładowy strategii marketingowej i sprzedażowej firmy,naktóryprzeznaczanejestokoło25 proc.całegobudżetu.w2010rokuzajkowskizorganizowałdziesięćkonferencjiregionalnych, mających na celu dostarczenie wiedzyiknow-howzszerokorozumianego HR-uirynkupracy,wydarzeniabranżowe związanezrynkiempracy,naktórychadeccowystępowałojakoekspert,eventyskierowanedokandydatów,spotkaniatypukick- -offdlapracownikówfirmyorazwyjazdyincentive, będące częścią programów motywacyjnych,takżedlapracowników.oprócz tegozaangażowanybyłworganizacjęwydarzeń sportowych oraz CSR-owych. Jest zwolennikiemnowoczesnychmetodkomunikacji.pomagająmuzarównowzdobyciu nowej wiedzy, jak i umożliwiają owocną wymianędoświadczeń.jakmówi,dopracy motywuje go głównie skuteczna realizacja wcześniejzaplanowanychdziałań. MICE POLAND grudzień 2010 Jestperfekcjonistą.Czujesatysfakcję,gdywszystkoidziepojegomyśli,zgodniezprzyjętym planem.współpracownicypostrzegajągojako profesjonalistęwkażdymcalu,którynawet wpiątekprzychodzidopracyubranywgarnitur. JakprzyznajeZajkowski,największywpływnajego życiezawodowemiałjegoojciecorazphilipkotler.

19 Wpaść na ta ta ra do pierw sze go se kre ta rza WłaścicielkasieciFirley srestaurantscarolbarbarafirleyopowiadaosekreciesukcesuwtrudnej branżygastronomicznejiwyjaśnia,dlaczegosymbolepolskiludowejsąkulinarnymwabikiem. An drzej Mar kow ski: AgnieszkaiMarcinKręgliccy straszyli niedawno, że przy inwestycji w restaurację klapaprzedupływemrokujestniemalpewna,nawet jeśliwprzedsięwzięciewsadzisięmilionzłotych.pani restauracje prosperują znakomicie. Jaki jest patent naudanyinteresgastronomiczny? Ca rol Bar ba ra Fir ley: Sampomysłtozamało.Wiara,charyzma,wiedza,talent,umiejętnośćzarządzania,sercedlapracowników towszystkoskładasię nasukces.trzebateżmiećjasnowyznaczonycel,w gruncierzeczyprosty.tozadowolenieklienta.działaniabiznesowe,planrozwojurestauracji,menu,wystrój wszystkopowinnobyćtemupodporządkowane.jeśliklientjestzadowolony,tojużpołowasukcesu, bo ludzie chętnie wracają tam, gdzie smacznie zjedliimiłospędziliczas.isamitroszcząsięoreklamę,polecającmiejsceinnym. Czy w przy pad ku W Ko mi te cie o wy bo rze go ści de cy du je mar ka, czy wa bi kiem jest rów nież ma gia daw ne go KC? Myślę,żemiejscemaznaczenie,aledecydująwyśmienitakuchniaidobryserwis.Naszepozostałerestauracjemająkorzystnelokalizacje,jednaknietak oryginalnejak WKomitecie,amimotowszystkie mająniemalkompletygości. Jak klien ci re agu ją na lo ka li za cję? Dla młod szych to pew nie za ba wa, ale co mó wią star si, pa mię ta ją - cy PRL? Starsipamiętają,żecałynaródkupował przymusowo cegiełkinabudowętegogmachu,aledopiero teraz zwykli ludzie mają wstęp do środka. A to, gdziejadłyijakbawiłysiędawne elity władzy,ciekawi wszystkich niezależnie od wieku. Element niezwykłościtowabikdlakażdego,dlategoiosobyprywatne,ifirmykorzystajązmożliwościzorganizowania spotkaniawniebanalnymmiejscu Czy klien ci py ta ją cy o or ga ni za cję even tów in te re - su ją się ofe ro wa ną przez W Ko mi te cie opcją aran ża cji ko mu ni stycz ne go an tu ra żu, czy jed nak do mi nu je czy sta ga stro no mia? Zdecydowanie przeważa opcja komunistycznego anturażu. Jednak elegancja i możliwości naszej restauracjidalekowykraczająpozastereotypy.staramy sięprzekonaćnaszychgości,żemożemyzorganizowaćzarównoeventwtypowejdemoludowejestetyce, jakiwytwornąwspółczesnąimprezę. Wie lu or ga ni za to rów im prez w kli ma cie Pol ski Lu - do wej ogra ni cza się do pro stych chwy tów w ro dza - ju por tre tu Bie ru ta i czer wo nej fla gi. Jak bu do wa nie even tu na wią zu ją ce go do cza sów przed 1989 r. wy - glą da W Ko mi te cie? Bogato,jakdlaegzekutywyipierwszychsekretarzy. Czylikryształy,plusze,takiniecosiermiężnyhighlife łączącyestetykęówczesnegozachoduidemoludów, jakwdawnymhoteluvictoriaczysalikongresowej. Ale jak wspomniałam, staramy się wychodzić poza ramystereotypów.wykorzystującatutymiejscaikonotacji z tym związanych, pokazujemy, że jesteśmy na bieżąco z najnowocześniejszymi trendami sztuki kulinarnej. Jak do cie ra pa ni do klien tów za in te re so wa nych even ta mi lub ca te rin giem? Wy star czy mar ke ting szep ta ny i wy ro bio na mar ka, czy też po dej mu ją Pań stwo sta ra nia pro mo cyj ne? Nicsamosięniedzieje.Wykorzystujemywszelkie dostępne metody, techniki, środki marketingowe i promocyjne.to,conaswyróżnia,topełnaotwartośćnapropozycjeiosobistystosunekdoklientów. Staramysięnawiązywaćznimidobre,osobisterelacje. W naszym przypadku odwołania do staropolskich obyczajów nie są pustym reklamowym hasłem.tradycjapolskiejgościnnościobowiązujeiw naszychrestauracjach,iwkontaktachzpartnerami biznesowymi. Wia do mo, że kiep ski ca te ring po tra fi po ło żyć każ - dą im pre zę, bo bar dzo czę sto uwa ga go ści sku pia się na sto le. Co de cy du je o do brym ca te rin gu ja - kość, ilość, po mysł, ob słu ga? Taknaprawdęwszystko.Każdyszczegółmusibyć przemyślany i dopracowany. Zła jakość jednego elementu zagraża następnemu. Ludzie wbrew pozorom mają oko wyczulone na detale, jeśli coś zgrzyta,gościebłyskawicznietowychwytują. Jak wy glą da w przy pad ku ca te rin gu współ pra ca z in ny mi pod wy ko naw ca mi even tów? Ko or dy nu ją pań stwo przy go to wa nia, wy mie nia ją in for ma cje, czy każ dy pod wy ko naw ca dzia ła na wła sną rę kę, kon sul tu jąc się tyl ko ze zle ce nio daw cą? Wychodzimy z założenia, że wszyscy pracują na wspólny sukces, więc współpraca musi funkcjonowaćjakprzysłowiowyszwajcarskizegarek. Prze cięt ne za mó wie nie ca te rin go we na pol skim ryn - ku ja ka to ska la? Dzie siąt ki, czy ra czej set ki go ści? Moimzdaniemniemaprzeciętnychzamówień.Każdejestinne,iniechodziwcaleoliczbęgości.Każda imprezamusimiećswójcharakterikażdamusibyć fachoworealizowana,więczakażdym razem trzeba podchodzićdosprawyindywidualnie. Naj cie kaw sze, naj dziw niej sze i naj trud niej sze zle - ce nia, z ja ki mi się pa ni ze tknę ła, to...? Tenajdziwniejszeinajtrudniejszesąniestetyobjęte tajemnicą. Jedno mogę powiedzieć: gdybyśmy wydaliksiążkęopowiadającąonaszychdoświadczeniachwtejbranży,napewnobyłabyhitem.zwłaszcza,gdybyzahaczałaoczasyprligospodarkiuspołecznionej.o,wtedybyłobynaprawdęciekawie! Ulokowanawbudynkuwarszawskiejgiełdyrestauracja WKomitecie tolokalzhistorią.itoniebylejaką jejkorzeniewskazujesamanazwa kiedybudynekbyłsiedzibąkcpzpr,mieściła siętunajważniejszastołówkawcałejpolsceludowej.kiedynastałkapitalizm,stołówkakarmiłajakgdybynigdynicludzi,którzy jeszczeniedawnozostalibyokrzyknięciwrogamiklasowymiinie chwaliłasięprzeszłością.dopieronowigospodarzewyłożonego marmuramilokalunawiązalidosocjalistycznychkorzeni.zrobilito niezwykleskutecznie WKomitecie zbieraznakomiterecenzje m.in.wprzewodnikugastronomicznym,którypojawiasięw Cojestgrane. Sukceslokaluserwującegokuchniępolskąniejestprzypadkiem tonajnowszedzieckobarbaryitomaszafirleyów.staraszlacheckarodzinadziaławgastronomiijużodlat70.,aleskrzydła rozwinęładopierowlatach90.,kiedyzniknęłybarierydla prywatnejinicjatywy,zwłaszczatejoniewłaściwychkorzeniach klasowych.pomysł,którydoczekałsięrealizacjiw1996r., byłprosty,alewczasachnajwiększejekspansjifastfoodówryzy- Co jest klu czo we dla więk szo ści klien tów zle ca ją - cych or ga ni za cję even tu al bo ca te ring? W bran ży even to wej krą żą róż ne opi nie, jed ni mó wią, że naj - więk szy na cisk kła dzie się na prze ką ski i cie płe da - nia, in ni mó wią, że naj waż niej szym ele men tem dla zle ce nio daw cy są al ko ho le, drin ki i na po je... Iznowupowtórzę,żetuniemareguł.Każdezamówienie jest inne każdy element jest istotny to kwestia celu i pomysłu zleceniodawcy. Naszą rolą, roląfachowcówjestdoradzić,cowdanymprzypadkubędzienajlepsze. Ja ki ele ment ca te rin gu spra wia naj więk sze trud - no ści w przy pad ku im prez in do or, a ja ki w przy pad - ku out do oru? Bezwzględunamiejscenajważniejszajestlogistykaidoświadczeniewprzewidywaniuwydarzeńnieprzewidzianych oraz umiejętność szybkiego działaniawsytuacjachkryzysowych.adetalepozostajątajemnicą kuchni wkażdejfirmie. Czy kry zys od bił się na bran ży even to wej i ca te - rin go wej? Na czym naj czę ściej oszczę dza ją klien ci? Nie będziemy prowadzić propagandy sukcesu za wszelkącenę,bodlanikogoniejesttajemnicą,że kryzys jest. Jego szczególnym znakiem jest ograniczenieczęstotliwościorganizacjieventóworaz,cotu kryć, ograniczenia budżetowe. Ale trudno jednoznaczniestwierdzić,czegoonedotyczą.tokwestia indywidualna,każdyklientmaswojepriorytety. Co jest ca te rin go wą wi zy tów ką W Ko mi te cie? Potrawyztamtychlat,tekojarzonezluksusemelit i te będące ikonami PRL. Polędwica I Sekretarza, galaretka z nóżek cielęcych, naleśniki ZTM. No ioczywiścietatar. Restauracja W Komitecie" Nowy Świat 6/12, Warszawa tel: fax: kowny kuchniapolskawprzystępnychcenach,alebezrezygna- cjizjakościpotraw,poziomuobsługiiklasyrestauracji. Patentnalokowanietakichlokaliwmatecznikukonkurencji, czyliwbiurowcachigaleriachhandlowychokazałsięskuteczny dziśfirleyowiemająsiećrestauracjiwwarszawie(chreal Okęcie,CHFortWola,CHMaximus,OfficeParkEMPARKoraz dwalokalewgiełdziepapierówwartościowych WKomitecie orazbarsushifugu)iplanująotwarciekolejnych. Firley srestaurantszajmujesięteżkompleksowymcateringiem (oddystrybucjiobiadówwbiurachiprzyjęćdomowychpoobsługęgarden-party,bankietówbiznesowych,konferencjiiimprezplenerowych)idziałalnościąeventową.firmadysponujenietylko sieciąlokali,aleteżzapleczemtechnicznym,więcnażyczenie klientajestwstanieprzygotowaćimprezęodadoz,włącznie zułożeniemprogramu,zaprojektowaniemdekoracjiizorganizowaniemwszelkichatrakcji.weflagowymlokalueventowym,czyli wmogącympomieścićblisko500osób WKomitecie,zaoprawęmuzyczno-rozrywkowąodpowiadasamMarekSierocki. MICE POLAND grudzień

20 Osobowość roku Organizator Nominacje Woj ciech Cła piń ski dy rek tor za rzą dza ją cy, El Pa dre Swojąkarieręzawodowąrozpoczynałod organizacjifestiwaliikoncertówwagencji Jamboree.PrzezrokbyłrównieżtourmanagerenzespołuGaelforceDance.W2005rokurozpocząłpracęwEskadraEvents,gdzie przeszedłprzezwszystkiemożliwestopnie kariery zawodowej od event managera, aż dodyrektorazarządzającego.aktualnie,jako dyrektor zarządzający uczestniczy we wszystkich wydarzeniach produkowanych przezelpadre nowąagencjępowstałąpo rozstaniu z Eskadra Events. Zapisanie się nowejmarkiwrynkowejświadomościuwa- żazajedenzeswoichnajwiększychsukce- sów.podobniejakpodpisaniekilkudługo- terminowych kontraktów na stałą współpracęorazotrzymanienagrodygoldenarrowzakampanięexperientialmarketingdla AsterHD.Wmijającymroku,jużpodszyldemElPadrezorganizowałm.in.premierę modelu5008dlapeugeotpolska,przedpremierowypokazmodeluct200hdlamarki Lexus,roadshowtruckdlaIntercars,Marsz ŻywychnaterenieobozuAuschwitz. Jak mówi, event sam w sobie nie stawia żadnych ograniczeń. Celem prowadzonych projektów,jestjednakprzyniesieniewymiernejkorzyścidlazleceniodawcy,wformiebudowydługotrwałychrelacjizgrupądocelowąrealizowanychdziałań.ważnewięc,aby kreowane dla klientów wydarzenia były spójne z założonym wizerunkiem ich produktuifirmy.eventypowinnycelnieprzekazywaćnaczelnąmyślitrafiaćdowskazanychodbiorców,mówiącichjęzykiem. Powtarza,żenaorganizowanychwydarzeniachklient powinienczućsięjakgość.biznesjestdlaniegosynonimemrywalizacjiwsportachsamochodowych,gdzie coprawdaniewszystkozależyodczłowieka,aleostatecznie,toczłowiekwłaśniejestmotoremnajwiększychzmianisukcesów.jakowielkifanlegiiwarszawa,starasięnieopuścićżadnegomeczutejdrużyny. Wewspółpracyzezleceniodawcamistarasię przygotowywaćzestawienia,pomocnewokreśleniu zwrotuzinwestycjiwdanyevent.dziękitemuwiedzą oniwjakisposóbzostaływydanepieniądzeijakie wymiernekorzyściztegopłyną.takierozwiązaniasą wedługniejpodstawądotworzeniadobrychrelacji ibudowaniawzajemnegozaufania. Agniesz ka Fa ra cik -Le śniak part ner, DMC Po land Zbranżąturystycznązwiązanajestod18 lat, z czego 10 lat zajmuje się organizacją konferencji, eventów i wyjazdów incentive. UkończyłafilologięromańskąnaUniwersytecieJagiellońskimwKrakowie.Największy wpływnajejobecneżyciezawodowemiały wydarzeniazwiązanezbranżąmice,które kreowałairealizowaławróżnychmiejscach na świecie, współpracując z miejscowymi DMC. Doświadczenie zdobyte w trakcie tychrealizacjiskłoniłojądopodjęciadecyzji ostworzeniupodobnejfirmytakżewpolsce. WtensposóbpowstałoDMCPoland,które dzisiaj organizuje różnego typu spotakania dlaklientówzagranicznychprzybywających do naszego kraju. Agnieszka Faracik-Leśniak jako partner i współwłaściciel DMC Polandjestosobąodpowiedzialnązasprzedaż i zarządzanie firmą. Do jej głównych klientównależąm.in.mihholding,unilever,airfranceczyarcelormittal.jakmówi, bardzo ważnym elementem w organizacji każdegotypueventujestdbałośćoszczegóły.toonewpływająnasukceswydarzenia. Właśnie dlatego w organizowanych przez DMCPolandwydarzeniachstarasięwykorzystywaćwszelkienowościtechnologiczne orazniepowielaćzrealizowanychjużpomysłów, a jedynie niektóre rozwiązania, ze względunaichfunkcjonalność.uczestniczy w branżowych konferencjach i workshopach. Jest członkiem MPI, Site, World of DMC.Biznesjestdlaniejsynonimemdobrej zabawy,tworzenianowychproduktówirozwiązań, ciągłego rozwoju, ale także równie ciągłegobrakuczasuikoniecznościpojawieniasięwkilkumiejscachnaraz. 20 Ma ciej For nal współ wła ści ciel, pre zes, For sa il Z zamiłowania żeglarz, z zawodu magisterzarządzaniaimarketingu.odczasów studenckichłączyłpasjęzpraktyką pracęmagisterskąpoświęciłanaliziepolskiego rynkuturystykiżeglarskiej.wbiznesieod 12 lat, na początku w reklamie na studiach założył firmę produkująca gadżety reklamowe, potem współtworzył agencję MM Koncept. Równolegle zgłębiał rynek incentive, najpierw w kanadyjskiej firmie specjalizującejsięwrejsachluksusowymi jachtami,potemwpolskiejt.i.g.ayacht. Wiedzę o funkcjonowaniu branży wykorzystał,zakładającw2003rokuwłasnąfirmę.postawiłnaspecjalizacjęiskupiłsięna tym,cokocha nażeglarstwie.mottoforsailto Forsail Forpassion.Forlife.Forward! (Z pasją. Z życiem. Naprzód!). Jegorealizacjaidziesprawnie w2010rokumaciejfornalorganizowałm.in.wyprawy do Chorwacji dla menadżerów firmy Adamed oraz kluczowych klientów Radia Zetiwyjazdpartnerówbiznesowychfirmy T4BnaBrytyjskieWyspyDziewicze. Lata spędzone w branży wyczuliły Fornalanaproblemynękającerynekincentive.Najbardziejirytujegonieuczciwakonkurencja podkradająca cudzy know-how idziałającawszarejstrefie.jednakzagrożeń dla firm incentive upatruje gdzie indziej.ichgłównezmartwieniatoniejednoznaczne przepisy podatkowe w odniesieniudoklasyfikowaniaincentivejakokosztu uzyskania przychodu, rozdrobnienie branży i nieznajomość realiów organizacyjnych wśród klientów. Jak zauważa, to właśniezniejwynikajączęstospotykane nierealne wymagania dotyczące warunkówzamówienia. MICE POLAND grudzień 2010 Pasjęzamienionąwsposóbnażyciezaszczepiłmu ojciec.onsamteżstarasięlansowaćżeglarstwo, zarównojakopięknehobby,jakinarzędziebiznesowe.publikujewtytułachzajmującychsięzarządzaniemimarketingiem,gdzietłumaczy,jakdoświadczeniazżycianamorzumogąprzekładaćsięnaorganizacjęwspółpracywfirmieicodziennąpraktykę zarządzanianią.

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2011 Osobowość Roku Spe cjal ny do da tek do MI CE Po land pre zen tu ją cy lau re atów oraz no mi no wa nych do czwartej edy cji kon kur

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ CONTINUING DENTAL EDUCATION CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ TRYB INDYWIDUALNY SZKOLENIE TEORETYCZNE WARSZTATY HANDS - ON LIVE - SURGERY SAMODZIELNE IMPLANTACJE LATO 2014 ZIMA 2014 DYREKTOR CURRICULUM

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne Za ję cia pla stycz ne to ulu bio na dzia łal ność dziec ka wna ucza niu zin te gro wa nym. Są one for mą od re ago wa nia na pięć, roz

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

na GPW WITTCHEN przejął VIP Collection NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE I OUTLET WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011

na GPW WITTCHEN przejął VIP Collection NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE I OUTLET WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011 WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011 WITTCHEN przejął na GPW VIP Collection W 2011 ro ku WIT T CHEN S.A. pla nu je wejść na gieł dę. Fir ma w ostat nich la tach roz wi ja się bar dzo pręż nie, po mi

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

Mi chał Gólcz. Stres. w pra cy. Po rad nik dla pra cow ni ka

Mi chał Gólcz. Stres. w pra cy. Po rad nik dla pra cow ni ka Mi chał Gólcz Stres w pra cy Po rad nik dla pra cow ni ka War sza wa 2014 Pro jekt okład ki DO RO TA ZA JĄC Opra co wa nie re dak cyj ne IZA BEL LA DOBRZAŃSKA Opra co wa nie ty po gra ficz ne i ła ma nie

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych kwiecie - maj - czerwiec 2011 r. nr 30 Pozna Walne Zebranie Cz onków PSLSK Od Re dak to ra AKTUALNO CI W druj ca wystawa Na str.

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia Formy zatrudnienia www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowa prawa cywilnego W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudniania: zatrudnienie pracownicze jest naj czę ściej efek - tem pod pi sa nia umo wy

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Anna Kucharska. Mobbing. Informator dla pracodawcy

Anna Kucharska. Mobbing. Informator dla pracodawcy Anna Kucharska Mobbing Informator dla pracodawcy Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Wydanie I (W1) 1268

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA

KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA ANKIETA Cel badania Za pra sza my Cię do udzia łu w ba da niu an kie to wym, pro wa dzo nym przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy. Ankieta ta ma na celu zba da nie

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

Karolina Główczyńska-Woelke. er go no mia. pracy w han dlu

Karolina Główczyńska-Woelke. er go no mia. pracy w han dlu Karolina Główczyńska-Woelke er go no mia pracy w han dlu Warszawa 2011 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja tech nicz na i ła ma nie Bar ba ra Cha

Bardziej szczegółowo

Poradnik. E-commerce. Autorami poradnika są przedstawiciele grup roboczych IAB Polska

Poradnik. E-commerce. Autorami poradnika są przedstawiciele grup roboczych IAB Polska Poradnik E-commerce dla sklepów Fot. Corbis/FotoChannels Autorami poradnika są przedstawiciele grup roboczych IAB Polska IAB Polska PORADNIK E-COMMERCE DLA SKLEPÓ W dodatek do Media & Marketing Polska

Bardziej szczegółowo

5/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

5/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 5/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji N ad cho dzą. Wi dać je w na sy co nej zie le ni, a jesz cze bar dziej w go - rą cej at

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

MICE Poland. » Event pomaga. umacniać świadomość marki. » Zmiany w globalnej strukturze podróży służbowych» Drobne agencje kontra rynkowi giganci

MICE Poland. » Event pomaga. umacniać świadomość marki. » Zmiany w globalnej strukturze podróży służbowych» Drobne agencje kontra rynkowi giganci MICE Poland MEETINGS INCENTIVES CONFERENCES EVENTS MARZEC 2015 (3/138)» Event pomaga umacniać świadomość marki ISSN 1895-7889 INDEX 382213 Cena 16 zł (5% VAT) O prowadzonych działaniach MICE-owych i kondycji

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2009 To najlepsi z najlepszych Osobowość Roku Spe cjal ny do da tek do MI CE Po land pre zen tu ją cy lau re atów oraz no mi no wa nych

Bardziej szczegółowo

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro -

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro - nr 3/16marzec Miasto / inwestycje 1-6, 8-9 Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 5 Podsumowanie akcji Zima w mieście w fotograficznym skrócie

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo