MICEPoland. Osobowość Roku 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICEPoland. Osobowość Roku 2010"

Transkrypt

1 MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2010

2 Partner Osobowość Roku 2010

3 Osobowość roku Specjalnydodatekdo MICE Poland prezentującylaureatów oraznominowanychdrugiej edycjikonkursuosobowość RokuMICEPoland2010. MICEPoland branżowymiesięcznikpoświęconyproblematycemotywacji,komunikacjibiznesowej, profesjonalnejorganizacjipodróży oraz spotkańfirmowych.przegląd najważniejszychinformacjizrynku, prezentacjakrajowychiświatowychtrendówwprzemyślespotkań.miesięcznikdostępnyjest w płatnejprenumeracierocznej, w tymcyfrowej. Wy daw ca: Eurosystem JarosławŚleszyński ul.wawelska78,ap Warszawa, tel.(22) fax(22) re dak tor prowadząca: MagdaKondas ze spół: KarolinaApiecionek,Katarzyna Basaj,KseniaBednarek,Anna Brzechowska,KrzysztofCeluch, AleksandraJonas,MichałKalarus kie row nik produktu: SylwiaBanaszewska re kla ma: JagodaWalczak(dyrektor), AnnaŁukasik De sign: Studio4you IwonaBóta Druk: Taurus Na kład: 10000egz. Pod su muj my i świę tuj my wych,októrychsukcesiedecydujeprofesjo- nalizmpracującychwniejlubdlaniejosób. Rok2010byłrokiemzauważalnychrotacji kadrowych,szczególniewbranżyhotelarskiejieventowej.liczę, że chociaż część tychzmianpersonalnychzaowocujewprowadzeniemnowegospojrzeniaiprofesjonalnychkanonówjakościusług. BędącczłonkiemkapitułyOsobowośćRokuporaztrzeci,cieszęsię,żewtymroku branża zgłosiła naprawdę fantastycznych kandydatów. W tym roku godnych pretendentowdokażdejztrzechkategorii byłokilku,takwięcosoby,którezajęłydrugieitrzeciemiejscetonajprawdopodobniej kandydacinalaureatówwlatachkolejnych. Mogę napisać z całą odpowiedzialnością, że wybraliśmy najlepszych z najlepszych wybórniebyłłatwy,akonkurencjaduża. Laureatom serdecznie gratuluję, życzę powodzeniaisamychsukcesówzawodowych! Grudzieńjestmiesiącemnaturalniekojarzonym z rocznymi bilansami, zestawieniem zysków i strat, podsumowywaniem działalnościnaróżnychpolachorazprojektowaniem tego, co powinno się wydarzyć w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Dla branży to także bardzo gorący okres. Christmas party czy spotkania wigilijne znajdują się w budżecie niemal każdego przedsiębiorstwa i nawet jeżeli są skromniejsze,choćwmijającymrokuaspektkryzysuporuszanyjestniecorzadziej,toitak jesttoszczególnymomentwżyciukażdej organizacji. Mamywięcdwie twarze grudnia podsumowaniaiświętowanie.dokładniewtaki sposób można określić kolejną edycję konkursuosobowośćrokumicepoland. Czytając najpierw zgłoszenia czytelników, uzasadnienia wskazania danej osoby zeświataeventów,konferencjiiincentive, anastępnieanalizującankietywyłonionych zezgłoszeńkandydatów,widzimynietylko ważne dla branży postaci. Otrzymujemy także swoiste wskazówki, jaki to był dla z punk tu wi dze nia zle ce nio daw cy Podsumowując rok 2010 w branży spotkań,dostrzegampowrótdosytuacjisprzed kryzysu, zarazem pod kątem współpracy, jakiusztywnieniacenowegozestronydostawcy.mimożewszyscynatobardzoliczyliśmy,niestetykryzysnieprzyniósłwiększej zmianywtymsektorze branżaspotkańjest nadal bardzo rozdrobniona i wciąż jest wniejobecnamałaotwartośćnawspółpracęwoparciuoprawdziwepartnerskierelacje, takie jak na przykład transparentność kosztówwewspółpracyzklientem. Należyjednakzauważyć,żemimoogólnej nienajlepszejsytuacjiwtymzakresie,profesjonalnychdostawcówzrokunarokprzybywaibardzoliczę,żetentrendutrzymasię, przynosząc korzyści obu stronom. Hotelu nietworzysam,nawetnajładniejszy,budynek, a sukces bądź porażka sprzedażowa wbardzodużejmierzezależyodludzi,którzywnimpracują.analogicznasytuacjama miejsce w odniesieniu do agencji evento- branżyrok.jakieproblemy,relacje,zachowaniaidecyzjewpływałynaostatniedwanaście miesięcy. Co ważne udało się dostrzecisprecyzowaćwyraźnesukcesyludzi (dlatego tegoroczny wybór był naprawdę trudny),alepozostałotakżeogólnewrażenie,żetobyłdlabranżylepszyrok,żekryzysowyimpasizłenastrojeniecoodpuściły. Wartowięczgodniezwcześniejszymzałożeniemprzejśćdoświętowaniaigratulacji. Serdecznie dziękuję wszystkim czytelnikom,którzynadsyłalizgłoszeniaiwskazywaliludzi,częstokonkurentów,mogących pochwalić się w mijającym roku czymś szczególnym.członkomkapitułykonkursu zapoświęconyczaszarównonaanalizy,jak i na spotkania. I wreszcie gratuluję tegorocznym laureatom! Państwa osiągnięcia istylpracy,sątym,conadajewyrazistości tejbranży,która jakwszyscypowtarzamy musimiećosobowość. Jarosław Śleszyński wydawca MICE Poland Elż bie ta Czar noc ka szef ds. za ku pów ma te ria łów ad mi ni stra cyj nych i ko mer cyj nych Po lphar ma Biu ro Han dlo we sponsorzy gali PArtNErzy konkursu MICE POLAND grudzień

4 Osobowość roku kapituła Oso bo wość ro ku to coś wię cej niż do ro bek za wo do wy Osoby,którewtymrokuotrzymałytytułOsobowośćRokuMICEPoland,zostałydocenionenietylko zaimponującąścieżkękariery,aletakżezaichrelacjeześrodowiskiembranżowym,zaangażowanie iwiedzę,którąpotrafiąsiędzielić. Optymizm, towarzyszący tegorocznejedycjikonkursuosobowość Roku MICE Poland z pewnością udzielił się wszystkim. Powodów można znaleźć wiele,alejednymznajważniejszych jest fakt, że już po raz trzeciwybieranonajbardziejaktywnych, najbardziej doświadczonych po prostu najlepszychprofesjonalistówwbranży. Zainteresowanie konkursem wśród czytelników było znacznie większe niż w latach poprzednich, co potwierdziła liczba nadesłanych zgłoszeń kandydatów. Jest to dowód na to, że branża z pewnością się rozwija i nieustannie szuka wzorców, z których mogłyby braćprzykładiczerpaćinspiracjędodziałania. Kapituła konkursu zebrała się,byspośród30kandydatów wyłonić trzech zwycięzców w kategoriach: Zleceniodawca, OrganizatoriMenedżerObiektu.Oceniepoddanoosiągnięcia kandydatówwmijającymroku, apomócmiaływtymwypełnioneprzeznominowanychankiety, opisujące także ich karierę zawodową, stosunek do samej branży,przedstawiającepogląd naokreślonezagadnienia,takie jak m.in. współpraca, etyka, społeczna odpowiedzialność biznesu. Dodatkowe kwestionariusze osobowe, na podstawie których można było spojrzeć na kandydata z mniej zawodowej strony, były także przedmiotem żywej dyskusji wśródczłonkówkapituły. Niezwykleważnymaspektem, było zaangażowanie i identyfi- kacjazbranżą.zniektórychde- klaracji wynikało, że świadomość przynależności do tego sektorajestbardzosłaba.istotnym punktem był także samorozwójidzieleniesięwiedzą. Osobowośćroku,oprócztego, że spełnia się zawodowo, musiumiećdzielićsięzinnym wiedzą,którąposiada,aniejednokrotniejestonabardzoduża podkreślał jeden z członków kapituły. W kierunku kandydatów padło z ust obradujących wiele słówuznania,alenieszczędzono również wyraźnej krytyki. Oniektórychzkoleipomiędzy członkami kapituły toczyły się prawdziwewalkinasłowaiargumenty. W przypadku Zleceniodawców o zaangażowaniu w branżę, a tym samym znajomości jej potrzeb, świadczyły obszerne i wyczerpujące odpowiedzi niektórychkandydatów,wktórych poruszane były na przykładkwestieedukacjiczyrelacji z agencjami eventowymi. Niestety nie ze wszystkich opisów jasno wynikało, że funkcjonowaniesektoramicejestimdobrze znane. Można powiedzieć, że świadomość istnienia tej branży nie funkcjonuje wkorporacjach wskazywałjedenzczłonkówkapituły.kolejny dylemat pojawiał się w momencie,gdyjednaosobawykazywała dużą aktywność w samodzielnym organizowaniu wydarzeń, zaś inna mogła pochwalićsięczęstąwspółpracąz podwykonawcami. Ważnąinformacją jest to, że meeting 4 MICE POLAND grudzień 2010

5 kapituła Osobowość roku plannerzy w korporacjach też samodzielnieorganizująeventy, ponieważprzyczyniasiętopóźniejdolepszegoporozumieniaz agencją podkreślał jeden zczłonkówkapituły.zleceniodawcy w swoich odpowiedziach wskazywali na wiele problemów,jakiepojawiająsię wbranży,coprzykuwałouwagęibyłokolejnymwątkiempobudzającym dyskusję. Wielu z nich mogło wykazać się bardzo aktywną działalnością w ramachpiastowanegostanowiska, ale dotyczyły one przede wszystkimrelacjiwewnątrzfirmy,mniejzaśnazewnątrz.obradujący doceniali takie postawy,uważającżebycieautorytetemdlaswoichwspółpracownikówjestrzecząbardzoważną. Pod lupę wzięto konkretne przykłady działań, gdy debata dotarła do kategorii Organizator. To one przemawiały za tym,żedanaosobajestnietylko przedstawicielem branży, aletakżeutożsamiasięzniąi jestjejczęścią.osiągniętesukcesynatympolumiałyznaczącywpływnaodbiórwizerunku kandydata. Wieleuwagipoświęconocharakterystyceichsamych,trochę mniej zaś rodzajom organizowanych przez nich przedsięwzięć.większośćznominowanych osób posiada naprawdę spory bagaż doświadczeń i w za sa dy konkur su swojejkarierzebyłojużzwiązanychzwielomaróżnymipracodawcami. Szukamytakiegoczłowieka, który będzie rozpoznawalny, niezależnieodtegozjakąfirmą będzieaktualniepracował.musi posiadać takie cechy, które będą konsekwentnie uwydatniane pod każdą marką mówionozgodnie.organizator,jako najbardziej odpowiedzialny podmiot w realizacji wydarzenia, musiał wykazać się dowodaminato,żepotrafiwspółpracowaćzotoczeniemnapartnerskichzasadach.sposób,wjaki nominowanipotrafiąsiękomunikować z partnerami biznesowymi, sprawdzany był we wszystkich kategoriach bardzo dokładnie. W przypadku Menadżera Obiektu członkowie kapituły byliraczejzgodnicodoswoich spostrzeżeń. W kandydatach urzekała ich działalność na rzeczrozwojuzarównoobiektu,jakiwłasnejosoby.chwila zastanowienianastała,gdypadłopytanie:czymówiącoosobowości, mamy na myśli osobę,którajestświetnaw sprzedaży,czytaką,którajestzwiązana bezpośrednio z danym obiektem?poburzliwejdyskusjiuznanie zyskalijednaknominowani angażujący się w życie swojego obiektu. Następnie doszły opinie o samychobiektach,ichofercie,a także takich faktach, jak np. długośćstażupracującychtam osób. Ocena tych zagadnień byłabardzoożywiona. Ogłoszenie wyników było momentemzapanowaniaogólnejeuforiiwśródczłonkówkapituły. Dużym zaskoczeniem była jednomyślności w ocenie kandydatów. Wybórjakzwykleniebyłprostyimusiałbyć wypadkową kilku ważnych cech, jakie według mnie OsobowośćRokuwdanejkategorii bezwzględnie musi posiadać: rzetelność, doświadczenie,etykaidużakulturabiznesowaorazświadomośćuczestnictwawszerokopojętymsektorze MICE, a także działalność, która ten sektor wspomaga mówił jeden z członków kapituły po zakończeniu obrad. Wiele czasu poświęcono na omówienie dokonań każdego nominowanego.dyskusjemomentami były burzliwe, czasem spokojne, ale przede wszystkimotymistyczne.dzięki temu zostało poruszonych wieleciekawychkwestii,inspirowanychtaksamoanalizowanymiodpowiedziami,jakipostawą reprezentowaną przez każdegokandydata. W nominowanych dostrzegano ogromny potencjał, który musi się jeszcze wyzwolić. Przepełniło to wszystkich nadziejąnajeszczebardziejemocjonującykolejnyrokwbranży MICE i spektakularny finał konkursuosobowośćroku. (xb) Przezdwamiesiąceczytelnicy MICEPoland zgłaszalipropozycjebranżowej osobowościwtrzechkategoriach: Zleceniodawca,Organizator,Menadżerobiektu. Każdyzezgłaszającychmógłmaksymalnieprzedstawićtrzypropozycje wkażdejkategorii.kolejnośćmiałaznaczenie. Spośródnadesłanychzgłoszeńkapitułakonkursuotrzymałalistę30nominowanych,czylipo10osóbzkażdejkategorii,którezebrałynajwyższąliczbę punktówwrazzopisemnominowanegoiuzasadnieniemwyboru. Wfinałowymgłosowaniu,każdyzczłonkówkapitułymusiałprzyznaćpunkty nominowanym(3,2i1pkt.) Osoba,któraotrzymałanajwiększąliczbępunktów,otrzymałatytułOsobowości Rokuwswojejkategorii. MICE POLAND grudzień

6 Osobowość roku kapituła skład kapituły konkursu Osobowość roku MICE Poland 2010 krzysz tof Ce luch pre zes MPI Po land Club przewodniczący kapituły Z jegoinicjatywypowstałpolskiklubmpi.członekmiędzynarodowychstowarzyszeń Site,DMAIi ATLASorazstały współpracownikmagazynu MICEPoland.Pomysłodawcai autorpublikowanego coroku WarsawMeetingsIndustryReport.Z branżą spotkańzwiązanyod 10lat.ObecniepracownikConventionBureauofPoland.W tymrokuotrzymałcertyfikat w SITECertifiedIncentiveTravelExecutive.Wtymroku zostałprodziekanemwydziałustosunkówmiędzynarodowych,socjologii,turystykiirekreacjiwwarszawskiejwyższejszkoleekonomiczno-informatycznej. ZdobyłprestiżowąnagrodęMPIRISE. syl wia Ba na szew ska kie row nik pro duk tu MI CE Po land Związana z MICEPoland od ponad 7lat,czylipraktycznieod samegopoczątkuistnieniapisma. Pełnifunkcjękierownika produktu.jaksamaprzyznaje,najbardziejw szeroko rozumianejbranżymicecenisobieciągłykontakt z ludźmi.wyjątkowedestynacje,pięciogwiazdkowe hotelei scenariuszespotkańjakz bajki,tocoś,czemuulegniekażdy.jednakgłównąrolęzawszeodgrywaczłowiek.tuniemaczasuna nudę.dziękitemu, zdaniemsylwiibanaszewskiej,branżamicetowyjątkowożywysektor,któryz dniana dzieństajesięcorazprężniejdziałającągałęziągospodarki. Ża ne ta Be rus dy rek tor za rzą dza ją ca, War szaw skie Cen trum Expo XXI PosiadawieloletniedoświadczeniewbranżyMICE,począwszyodpracywKrajowej IzbieGospodarczejnarzecz polskichprzedsiębiorców,biorącychudziałwlicznych misjachhandlowychiwydarzeniachpromocyjnychna świecie.potemprzez5latbędąckonsulemhandlowym wchicago,gdziepromowałapolskęjakokrajwielkich biznesowychmożliwościidobrykierunekgospodarczy. Od10latzwiązanajestzwarszawskimobiektem Expo XXI.CzynnieuczestniczywpracachPolskiejIzby PrzemysłuTargowegoorazwŚwiatowejOrganizacji Targowej.Felietonistka MICEPoland. Elż bie ta Czar noc ka szef ds. za ku pów materiałów administracyjnych i komercyjnych Po lphar ma Biu ro Han dlo we W Polpharmieod ponad 6 lat,odpowiadaza zakup usługeventowych,specjalistycznychi materiałówpremium.swojąprzygodęz branżąrozpoczęłaponad 11 lattemuw jednejz największychinstytucjifinansowychświata Citigroup.Z kategoriimicekupuje wszystko,tj.kongresy,konferencje,szkolenia,spotkaniaintegracyjne,imprezypromocyjne(szerokorozumianeeventy),incentiveorazpodróżesłużbowe.podczasswojejpracyzawodowejzorganizowała,lubkupiłaponad 1000spotkań.CzłonekMPIod 2006roku. krzysz tof gaw rych me eting plan ner fre el an cer (ostat nio zwią za ny z Jet Events) Nadrogęzawodowąwkroczył,gdymiał18lat,zakładającwłasnąfirmęturystycznąRodos.Następnie związałsięzagencjąpromocjijet,przekształcającją w2002roku,wjetevents.agencjątązarządzałprzez 8lat.Obecnie,jakofreelancer,zajmujesiędoradztwem wzakresieorganizacjiwydarzeń.cechujegowszechstronność,jesthumanistąipr-owcem,aleukończył równieżprofilmatematyczno-fizyczny.stawianaciągły rozwójiedukację.jegopasjezawodowetologistyka izarządzaniewiedzą,zaśprywatnieinteresujesię żeglarstwem,łamigłówkami,śpiewem,muzyką. An drzej Hu le wicz wi ce pre zes Ma zur kas tra vel UkończyłstudiawwarszawskiejWyższejSzkoleHandlowejnakierunkuhandelzagranicznyorazStudium DziennikarskieUniwersytetu Warszawskiego.W1990rokuwspólniezAndrzejem BartkowskimzałożylibiuropodróżyMazurkasTravel. Obecniefirmaobejmujerównieżhotelzcentrumkonferencyjno-kongresowymwOżarowieMazowieckim orazkilkaspółekzajmującychsięm.in.turystykąprzyjazdową,organizacjąkongresówikonferencjioraz transportem.odbyłwielepodróżydokrajównacałym świecie,podczasktórychzdobyłogromnedoświadczenieiwiedzęnatematkażdegoaspektuturystyki. Pau li na Ja wor ska events spon so ring co ope ra tion spe cia list BMW Pol ska Wswojejfirmieodpowiada zaorganizacjęeventów,tworzenieirealizacjęstrategii współpracyorazsponsoringu.zwykształceniajestmagistremfilologiiangielskiej, zzamiłowaniazaśmarketingowcem.studiaukończyła wrodzinnymgdańsku.najciekawszymepizodem, którywspominawswojejkarierze,byłapracawpołudniowo-afrykańskimbankuinwestycyjnymwlondynieiorganizacjadużejimprezyincentivenaodległość wkapsztadzie.zewzględunamiłośćdokoni, szczególniemiłowspominapracęprzyorganizacji turniejówpolowwielkiejbrytanii. Mag da le na kon das, re dak tor pro wa dzą ca MI CE Po land Od kilkulatpoznaje,próbuje zrozumieć i promowaćbranżęspotkańorazpoprzez artykułyi lobbowanie na rzeczokreślonychpostaw rozwiązaćjejproblemy.zaangażowana w promocjępolskijakodobrejdestynacjibiznesowejwśródmiędzynarodowychorganizatorów.stale zapraszającado współpracyi wypowiedzina łamach MICEPoland tych,którzychcielibykomentowaćto, codziejesięw branżyi miećwpływna jejkształt.jedną z jejmisji,realizowanąw magazynie,jestpropagowanie postrzeganiaeventówczywyjazdówincentive,jakoelementówstrategiirealizowanychw firmach,a nieincydentalnychwydarzeńoderwanychod innychprojektów. Da riusz Ma tu szew ski event mar ke ting & spon sor ship di rec tor Mo men tum Worl dwi de Zajmujesięobsługąklienta w zakresieeventów.z branżą związanyod 13lat.Zanim przyszedłdo Momentum Worldwide,przezsześćlatpracowałjakoexecutivedirectorw agencjidefacto.założycielklubureklamy,wcześniejzajmowałstanowiskoaccountmanageraw ARIP, dyrektorahandlowegomediarepublicorazzastępcy dyrektorads.repertuarowychsonymusicentertainment Polska.Współtworzyłtakiewydarzeniajakshowmuzyczno-taneczno-teatralne PolskaYing-Yang czyinscenizacjawizytynapoleonaw KsięstwieWarszawskim.Współpracownikmerytorycznyorazfelietonista MICEPoland. ka ta rzy na Otwi now ska me eting plan ner, fre elan cer (ostat nio zwią za na z trip Club) Odlatpracujewmarketingu iprdlamarekiproduktów luksusowych.współpracowła m.in.zsiedliskiemmorena ijazzbistro.organizowałapodróżeluksusowe,wtym autorskieprojektypodróżyliterackich,kulinarnychishoppingowych.związanabyłatakżezmagazynempwnet, dlaktóregopisałaartykuływdziale Podróże (Polish ProfessionalWomenNetwork)imagazynemosztuce podróżowaniailuksusowychpodróżach Connoisseur. Wbranżynajbardziejfascynująjąinnowacje,nieustające zmiany,nowości,acozatymidzie niekończącesięinspiracjeorazmożliwośćtworzenianiszowychproduktów. ra fał ro sie jak, ko or dy na tor ds. ho te li na Eu ro 2012 AbsolwentAkademiiEkonomicznejw Poznaniu,gdzie ukończyłzarządzaniei Marketing.Przezwielelatzwiązany byłz departamentamisprzedażyrenomowanychfirm spożywczychi deweloperskich,copozwoliłomuna zdobyciedużegodoświadczeniamenadżerskiego.w 2004rokuzwiązałsięz włoskąsieciądomina Hotels&Resorts. ZostałdyrektoremzarządzającymDomina PrestigePoznań,którybyłpierwszymw Polsceobiektemtejsieci.Jak samprzyznaje,uwielbiakontaktyz ludźmi,dlategouważa żepracaw międzynarodowejsiecihotelowejjestdlaniego idealnymrozwiązaniem.rafałrosiejakjesttakżeczłonkiempoznańskiejlokalnejorganizacjiturystycznej. Ce za ry Wi le maj tys pre zes uni ted Part ners Od początkuistnienia MICE Poland jestwspółpracownikiemmerytorycznymmagazynu.publikujefelietony, analizy,studiaprzypadków. Firma,którejjestprezesem, specjalizujesięw organizacjiwyjazdówmotywacyjnych,realizowanychprzedewszystkimdlapracownikówdziałówsprzedażyi kluczowychklientów. Prowadzirównieżlicznewarsztatydotyczącetematyki incentive.jestczłonkiemmpiorazjednymz założycieli nowopowstałegostowarzyszeniaorganizatorów IncentiveTravel.Propagatorstosowaniawskaźnika rentowności(roi),w celuzmierzeniaefektywności działańz zakresuincentive. 6 MICE POLAND grudzień 2010

7

8 8 MICE POLAND grudzień 2010

9 zleceniodawca Osobowość roku klasa i partnerstwo w biznesie Wswoimzawodziełączydwie funkcje,codajejejmożliwość zajmowaniasięzarówno eventami,jakikomunikacją wewnętrzną.wedługniejdobre wydarzenie,niemożesię odbyćbezodpowiedniego nagłośnienia,dlategocieszy jąaktualnyzakresobowiązków, którydajejejmożliwość tworzeniaważnych ispektakularnychprojektów. Barbara Hensel internal communication and event manager sanofi-aventis szczę ście w pa rze z do świad cze niem Jestprofesjonalistkąwkażdymtegosłowa znaczeniu,jejrelacjezparteramiizleceniobiorcamizawszesąuczciweibezkonfliktowe,rzetelnie przekazujeinformacjeipotrafidobrzeocenić bieżącąsytuację takiebyłygłosyuznania członkówkapituły.eventywżyciufirmyijej pracownikówsąjejzdaniemniezwykleważne. Wewspółpracyzagencjamicenisobiekreatywne pomysły,wyczuciepotrzebfirmyiprzedstawienie adekwatnychdonichrozwiązań,atakże partnerskierelacje. Chętniebierzeudziałwinicjatywachedukacyjnych, występującwrolidoradcy.zjejinicjatywy powstająprojektyirealizowanesąwydarzenia, angażującepracownikówwdziałalność prospołeczną. Z racji dotychczasowych doświadczeń, działań i sukcesów jest mocno związana zbranżąeventowąimategopełnąświadomość, pomimo że specyfika jej obecnych obowiązkówcorazściślejwiążesięzpr- -emikomunikacjąwewnętrzną. ZfirmąSanofi-Aventiszwiązanajestod 16lat,gdziezaczynałapracęjakospecjalistads.marketingu,następniecongressoficer,menadżerds.imprezikongresów,aż doobecnegostanowiska.biorącpoduwagę obszar komunikacji wewnętrznej, a wtymwydawnictwo,zaktóreodpowiada, oceniaostatnirok,jakobardzodobryidla niej, i dla firmy. Unoszące się w dalszym ciągu widmo kryzysu niestety osłabiało wszelkie zapędy eventowe, dlatego pod tymwzględemroktendonajłatwiejszych nienależał.szczególniesatysfakcjonujeją wtymwszystkimfakt,żeudałosięzorganizowaćdorocznespotkaniegrupysanofi-aventis z udziałem 1000 pracowników trzechpołączonychspółek. Z powodzeniem udało jej się pogodzić skomplikowany, pod względem organizacyjnym,programmerytorycznyzzajęciami integracyjnymi.uważajednak,żeczas,by pójść krok naprzód i poszerzyć ofertę eventów i incentive travel. Wie, że przyszłyrokbędziebardzoważny,choćniekoniecznie łatwy. Jej zaangażowanie skupi sięwokółprojektu,którypragnieuczynić wydarzeniemjedynymwswoimrodzaju. Niewątpliwie jej ostatnim najważniejszymsukcesemjeststworzeniekalendarza firmowego, co być może niepozornie, ale łączysięrównieżzeventami.dowspółpracy udało się pozyskać dwunastu polskich artystów, którzy przygotowali dwanaście unikatowychprac.reprodukcjepracozdobią wnętrza kliniki Budzik, zaś oryginały ilustracjibędziemożnalicytowaćnazorganizowanej przez jej firmę aukcji charytatywnej,zktórejdochódprzeznaczonyzostanienatęklinikę. Odnosiwrażenie,żezrokunarokcoraz bardziejsięrozwija,atowszystkodzieje się po prostu w boju. Wie, jak ważna jest edukacja branży i często występuje w roli eksperta, dzieląc się własną bazą doświadczeń. Wszystkie realizacje z zakresueventowegozakażdymrazemsąz niąkonsultowane,dziękiczemuczujesię docenianaprzezmłodyzespół.jejwspółpracownicypostrzegająją,jakokompletnie zieloną... ponieważ taki kolor nadała jej typologia Insights Discovery, diagnozującaiopisującaindywidualnystylfunkcjonowania.satysfakcjęodczuwanajbardziej wtedy, gdy wydarzenia przez nią zorganizowane są tematem rozmów przy porannejkawie. MICE POLAND grudzień

10 Zajmujemy si oprawà technicznà i artystycznà imprez, koncertów oraz konferencji i wszelkiego rodzaju wydarzeƒ specjalnych. Ch tnie słu ymy swojà wiedzà, pomysłem i doêwiadczeniem. Dzi ki współpracy z Klientem ubieramy jego pomysł w Êwiatło, dêwi k, taniec i wszelkie niezb dne elementy. 10 MICE POLAND grudzień 2010

11 Organizator Osobowość roku z koncepcją na wygrywanie Dodziałaniamotywujegomyśl ostworzeniudużejfirmy,która staniesięliderembranży. Nawetwdomuniejestwstanie przestaćmyślećopracy,ale tylkodlatego,żejesttobardzo ważnaczęśćjegożycia,która goniezwyklecieszy. Największąsatysfakcjęodczuwa,gdyuczestnicywyjazdu żegnająsięznimnalotnisku jaknajlepsiprzyjaciele. Mi chał Czer wiń ski pre zes za rzą du In Dre ams kon se kwen cja w two rze niu Dużywpływnajegożyciezawodowemiałjego przyjaciel,twórcapolskiegorynkureklamyimarketingubezpośredniego KrzysztofCzupryna. Współpracownicypostrzegajągo,jakopracoholika iidealistę.prowadzirozsądnąpolitykęwbranży incentive.jestczłowiekiem,którypotrafiwpływać nainnych.wyróżniagoaktywność,wiedzaiprzebojowość.mabardzociekawąkoncepcjęnato, bybranżadawałaklientompowóddotego,żeby byładocenianaiuznawanajakomiejsce,gdzie kreowanesąprodukty,którychniemagdzie indziej takocenialigoczłonkowiekapituły konkursu.jakojedenzpierwszychnapolskim rynkupodjąłdziałania,mającenacelukreowanie incentivetraveljakowpływowegonarzędzia marketingowego,wspierającegosprzedaż. Zatrendemtymzaczęłojużpodążaćwieluinnych przedstawicielitegosektora. Nie lubi określenia prezesa zarządu. Woligdytraktujesięgojakoosobę,która przedewszystkimstalerozwijafirmęidba o wysoką jakość proponowanych usług. WtymrokuudałomusięzwiększyćobrotyInDreamso25proc.wstosunkudoroku2009.Najbardziejznaczącymwydarzeniemdlafirmywostatnimczasiebyłwygrany przetarg sieciowy dla klienta międzynarodowego, a przygotowany dla niego program wsparcia sprzedaży objął dziesięćkrajów. Zawszepodkoniecrokurobipodsumowanietego,coudałomusięosiągnąćoraz tego,cojeszczeprzednim.odtrzechlat bardzo dokładnie planuje swoje kolejne posunięciaizapisujeje,bypotemwciągu rokuwrócićdotegoizastanowićsie,czy idzie w dobrym kierunku, pozwalającym osiągnąć to, co sobie założył. Teoria ta sprawdzasięwpraktycecorazlepiejicorazwięcejudajemusiędziękitemuosiągnąć.cele,którepojawiąsięnakartcena 2011 rok to m.in. zakończenie prac nad tworzeniemwewnętrznegodziałuinteractive, wzmocnienie pozycji InDreams na rynkuorazdalszaaktywnadziałalnośćw StowarzyszeniuOrganizatorówIncentive Travel,gdzierównieżpełnifunkcjęprezesazarządu. Jestprzekonany,żepopierwszymroku działalnościsoit,branżastałasięsilniejsza,zrzeszonefirmymająlepsząibardziej ugruntowanąpozycjęnarynku,asamwizerunekincentivetravelzostałwzmocniony.towłaśniestworzeniestowarzyszenia ijegopierwszyrokdziałalnościoceniajako swój największy sukces, ponieważ to wydarzeniemożemiećolbrzymiwpływna rozwójnaszejbranżywprzyszłości.podkreślajednak,żetensukcesniejesttylko jego, ponieważ wiele zawdzięcza sporej grupie osób, która działa w stowarzyszeniu. Posiada długoletnie doświadczenie wobszarzemarketingu,odktóregozaczynał swoją karierę. Był dyrektorem zarządzającym w Storm Advertising Agency i JeanClaudeBigiune.NależydoSite,MPI oraz Polskiej Rady Biznesu. Wspólnie z SOIT zorganizował kilka dużych konferencji,którychcelembyłopromowanieincentivetraveljakonarzędziamarketingu. Bierzetakżeudziałwszkoleniachmarketingowych i sprzedażowych organizowanych przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. Odnosi wrażenie, że ma jeszcze sporo do zrobienia w obszarze przekonania klientów do wpisania w rozwój swoich firm strategicznego narzędzia, jakim jest incentivetravel. MICE POLAND grudzień

12 MT Serwis Profesjonalizm, Kreatywność Doświadczenie, Zaangażowanie Świadczymy pełen zakres usług wystawienniczych od planowania, poprzez projektowanie, aż do całościowej realizacji. Wykonujemy zabudowę stoisk: indywidualnych modułowych w systemie oktagonalnym jedno i wielopoziomowych w obiektach zamkniętych oraz w plenerze MT Serwis Sp. z o.o. ul. Makowska Warszawa tel.: /82 Realizujemy kompleksowe usługi w zakresie: zabudowy w centrach targowych ekspozycji w galeriach handlowych, hotelach i innych miejscach wskazanych przez klienta obsługi eventów grafiki Zapewniamy: fachową obsługę doradczą nadzór techniczny i serwis w trakcie trwania imprezy bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość usług faks: Centrum MT Polska to idealne miejsce na Twoje: eventy koncerty targi konferencje kongresy Poznaj Najlepszą Ofertę Na Rynku Centrum Targowo Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa Siedziba biura: Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o. ul. Makowska 95, Warszawa tel.: /50, faks: MICE POLAND grudzień 2010

13 Menadżer Obiektu Osobowość roku Ogra ni cze nia po prostu omi ja Dziękiwieluwyrzeczeniom iciężkiejpracyudajemusię realizowaćzarównonaarenie hotelarskiej,jakisportowej. Dywersyfikacjawtejmaterii zapewniamuniesamowity komfortirównowagę.przez kilkanaścielatszkoliłsię,by zostaćsędziąkoszykówki,co okazałosiębyćprzełomowym momentemwjegożyciu. Terazpragniezostaćsędzią międzynarodowym,abymóc jeszczewięcejpodróżować poświecie. Woj ciech Lisz ka dy rek tor sprze da ży i mar ke tin gu Ho tel ra dis son Blu kra ków Po łą cze nie am bi cji i suk ce su Manaswoimkonciekonkretneosiągnięcia. UzyskaniecertyfikatuBS8901zpewnościąbyło dobrymkrokiemdlahoteluradissonblukraków, któryjakopierwszyhotelnaświecieuzyskałten standard.wojciechpracowałnadtymponaddwa lata,przekonującdoswojejideizarównozarząd, jakipracownikówhotelu.maswojezdanie,siłę przebiciaipotrafidzielićsięswojąwiedzą ipasją.ponieważsambiega,zachęcaswoich współpracownikówigościhotelowychdo wspólnegojoggingu.dopracymotywujągo właśniewspółpracownicy,którzyoceniajągojako osobęniebojącąsięwyzwań,zorganizowaną iasertywną.zespół,zktórympracujejest jegonajwiększymwsparciem.wkontaktach zklientamijestotwartyibezkonfliktowy. Największąsatysfakcjęczuje,gdyudamusię kogośzarazićentuzjazmemdowspólnej inicjatywy. Udałomusięwtymrokusfinalizowaćdużeiznacząceprojekty,takiejakuzyskanie eko-certyfikatu BS8901 czy Green Key. DziękitemuhotelstałsięczłonkieminicjatywyIMEXChallenge2010.Staraniazwiązanezwykorzystaniempowierzchnigarażu podziemnego jako postindustrialnego venue zaczęły przynosić wyraźne efekty finansowe. Podkreśla, że sukces należy przypisać całemu zespołowi, od którego nieustannieuczysięczegośnowego,iktóry nakręcagododalszegodziałaniaiangażowaniasięwcoraztonowsze,zwariowane inicjatywy!ichcelemniejestpodążanieza rynkiem,aletworzenieiwyprzedzaniego, bystaćsięliderem,zaktórymwszyscybędą sięoglądać.zdrugiejstronywydajemusię, żewreszcieznalazłodpowiednibalanspomiędzywszystkimiswoimipasjamiiżyciem prywatnym, co jest dla niego niezwykle ważne. UkończyłfinanseibankowośćnaWydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UniwersytetuSzczecińskiego.ZsieciąhoteliRadissonzwiązanyjestniemalżeodpoczątkuswojejkarieryzawodowej.Najpierw pracował w Szczecinie, później przeniósł siędowarszawy,gdziebyłzastępcądyrektorasprzedaży/mice,ażw2008rokutrafił dokrakowa,byobjąćstanowiskodyrektora.pierwszedoświadczeniazwiązanezor- ganizacją wydarzeń zbierał w Zachodniopomorskim Okręgowym Związku Koszykówki. Kolejne zdobył jako praktykant działuimprez,wfoxwoodsresort&casinowconnecticut. Jestaktywnymczłonkiemstowarzyszenia MPIPoland,wktórympełnifunkcjęwiceprezesads.edukacji.Wierzy,żewtymroku MPIodnalazłowłaściwądrogę,którąchce podążać,iżebędzietobardziejzrównoważony, stabilny i długofalowy, a co za tym idzie,bardziejefektywnyrozwój.wrazzinnymi członkami MPI zorganizował wiele spotkań,mającychnacelupodniesieniepoziomuedukacjicałejbranży.brałrównież udział w licznych szkoleniach wewnętrznych grupy Rezidor, z zakresu sprzedaży izarządzaniaisamprzeprowadzałszkoleniawswoimzespolehotelowym. Ciągle słyszy, że jest młody, obiecujący imajeszczedużodozrobienia.wierzy,że cośwtymjestiwielezależyodtego,jakwykorzystaswojeszanse.cechujegowieczny optymizm,agdykiedyśzdarzymusiępowiedzieć że się nie da, ma nadzieję, że wtedy ktoś go przywoła do porządku. Już terazmawieleplanów,dotyczącychrozwojuhoteluwnajbliższejprzyszłości,awśród nichstaraniaouzyskaniemiędzynarodowej normyiso12012.podkreślajednak,żeto dopieropoczątek. MICE POLAND grudzień

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo