Prof. dr hab. Grzegorz Gołembski Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZARZĄDZANIA PODAŻĄ USŁUG TURYSTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Grzegorz Gołembski Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZARZĄDZANIA PODAŻĄ USŁUG TURYSTYCZNYCH"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Grzegorz Gołembski Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA PODAŻĄ USŁUG TURYSTYCZNYCH WREGIONIE

2 TURYSTYKA Zespół stosunków i zjawisk wynikających z podróży i pobytu w danych miejscowościach. ś i warunek przemieszczanie się ludzi i pieniądza z miejsc zamieszkania do miejsc koncentracji ruchu turystycznego.

3 Turystyka jest zjawiskiem społecznym, które powoduje implikacje ekonomiczne. Stąd ą możemy mówić o rynku i efektywności w skali mikro, mezo i makro. 3

4 Jeżeli ż jest rynek, to w pierwszej kolejności ś trzeba analizować POPYT TURYSTYCZNY. Popyt turystyczny to: zapotrzebowanie na określoną ą ilość dóbr i usług turystycznych, które turyści są skłonni nabyć przy danym poziomie cen w celu zaspokojenia swoich potrzeb związanych z ruchem turystycznym. 4

5 Popyt jest: Kompleksowy Substytucyjny i komplementarny Elastyczny Wrażliwy na użyteczność krańcową Zaspokojenie popytu turystycznego jest możliwe poprzez wykreowanie PRODUKTU TURYSTYCZNEGO. 5

6 Przez pojęcie produkt turystyczny możemy rozumieć dostępny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych i składników, umożliwiających i realizację celu wyjazdu turystycznego. Produkt ten stanowią naturalne i stworzone przez człowieka dobra turystyczne, towary i usługi ł umożliwiające przybycie, pobyt i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne akc spędzanie wolnego olnegocas czasu. 6

7 Taki produkt musi być ć kompleksowy k i składa się z: rdzenia zaspokojenie głównego motywu podróżowania, produktu rzeczywistego warunkującego realizację wyjazdu, produktu poszerzonego decydującego o wypromowaniu produktu na rynku. 7

8 Przy obliczaniu zapotrzebowania musimy wziąć pod uwagę możliwość zaspokojenia potrzeb różnych rodzajów turystyki. Są to: Wypoczynek bierny: wakacje 1-2-tygodniowe nad jeziorami lub na wsi Wypoczynek czynny: objazdówki adventure tour wędrówki piesze weekendy turystyka specjalistyczna Uczestnictwo t w wydarzeniach (religijnych, kulturalnych, sportowych) Biznes i konferencje: incentive tour Turystyka tranzytowa 8

9 Ta heterogeniczność produktu turystycznego znalazła potwierdzenie w skali makro, gdzie używa się pojęć: PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY GOSPODARKA TURYSTYCZNA Pojęcia te oficjalnie wprowadzone przez WTTC są podstawą obliczeń wpływu turystyki na gospodarkę narodową. 9

10 Węższym terminem, wprowadzonym przez WTTC, jest Przemysł turystyczny (Travel and Tourism Industry), obejmujący ją tylko produkcję dóbr i usług stricte turystycznych, związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, usługami rekreacyjnymi, transportem itp. Szacuje się, iż w 2007 roku dochody przemysłu turystycznego w Polsce wyniosły 19,7 mld zł, co stanowiło około 1,4% PNB. Przewiduje się, że do 2017 roku dochody przemysłu turystycznego w Polsce wyniosą 42,1mld zł i będą stanowiły ok. 2% PNB. 10

11 Termin gospodarka turystyczna (Travel and Tourism Economy) wprowadzony przez Światową Radę Turystyki i Podróży (WTTC) ma bardzo szerokie znaczenie wyznaczone przez szeroko rozumiany popyt turystyczny obejmujący nie tylko dobra i usługi służące bezpośrednio konsumpcji turystycznej, ale także takie rodzaje aktywności gospodarczej, które są ściśle bądź częściowo uzależnione od ruchu podróżnych i których rozwój nie byłby możliwy (lub byłby znacznie ograniczony), gdyby nie turystyka. 11

12 Do popytu na usługi i produkty gospodarki turystycznej zalicza się: wydatki osobiste na turystykę i podróże (mieszkańców danego kraju) wydatki na podróże biznesowe wydatki zarówno rządu, ą jak i przedsiębiorstw ę na dobra i usługi związane z wyjazdami pracowników w celach służbowych, indywidualne id wydatki dokonywane przez agencje rządowe na usługi kulturalne (np. muzea), rekreacyjne (np. parki narodowe) lub odprawy odwiedzających (np. celne) eksport turystyczny przyjeżdżających wydatki zagranicznych turystów na dobra i usługi ł zakupione w kraju recepcyjnym 12

13 Do popytu na usługi i produkty gospodarki turystycznej zalicza się (cd.): wspólne wydatki rządowe na promocję turystyczną kraju i regionów, usługi związane z bezpieczeństwem, utrzymaniem czystości w regionie itp., inwestycje kapitałowe na infrastrukturę i wyposażenie regionu ułatwiające pobyt turystom, eksport (niezwiązany z przyjazdami) dobra konsumpcyjne przeznaczone do sprzedaży turystom (ubiór, paliwo) lub dobra kapitałowe (samoloty, promy) dla dostawców usług turystycznych. y y 13

14 Ale wpływ turystyki na gospodarkę objawia się w szczególności w miejscu koncentracji ruchu turystycznego: REGIONIE TURYSTYCZNYM Zakres funkcji regionu turystycznego jest uzależniony od rodzaju i stopnia atrakcyjności ś środowiska d i k naturalnego, układu ciążeń komunikacyjnych w stosunku do ośrodków zurbanizowanych, istniejących tradycji turystycznych oraz aktualnego systemu zarządzania. ą Wyróżnia się zasadniczo 3 regiony: miejskie, wiejskie, nadmorskie. 14

15 Region ma największy udział w turystycznym łańcuchu wartości. Zaspokojenie potrzeb wynikających z turystycznego łańcucha wartości jest zadaniem kompleksowym i jednocześnie skomplikowanym. Można ująć je w sposób systemowy. 15

16 Turystyczny łańcuch wartości Wyobrażenia o regionie przed wyjazdem Informacja przed wyjazdem Robienie rezerwacji Podróż do regionu turystycznego Przywitanie, pierwsze wrażenie Informacje wregionie o regionie Kontakty po wizycie i wspomnienia Pożegnanie i powrót do domu Infrastruktura i środowisko Atrakcyjność turystyczna Punkty wyżywienia Miejsca zakwaterowa nia

17 System podaży turystycznej TOUROPERATORZY -AGENCI (biura podróży) WŁADZE REGIONALNE Lokalne organizacje turystyczne FIRMY TRANSPORTOWE (możliwości dojazdu) ŚRODOWISKO NATURALNE PRODUKT TURYSTYCZNY W REGIONIE Wytwórcy: noclegi, wyżywienie, transport, rozrywka, sport SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA GOSPODARKA NARODOWA WALORY HISTORYCZNE I KULTUROWE WŁADZE CENTRALNE Narodowa Organizacja Turystyczna

18 Zintegrowany system zarządzania dotyczy właśnie takich obszarów. Możemy go określić jako dążenie do modelu zarządzania na obszarach penetracji turystycznej, w wyniku którego uzyskujemy wzrost satysfakcji odwiedzającego przy zagwarantowaniu rozwoju ekonomicznego tych obszarów, ochrony środowiska i jakości życia społeczności lokalnej. Tak więc zintegrowane zarządzanie polega na dostosowaniu rodzaju i standardu d usług ł do oczekiwań ń nabywców w poszczególnych ogniwach łańcucha. Pomiędzy tymi oczekiwaniami a wiedzą, doświadczeniem i wolą producentów mogą powstać luki. Zostały one określone w sposób następujący. 18

19 Zarządzanie jakością według metody SERVQUAL Oczekiwania turysty Luka druga: lepsze badania rynkowe Luka pierwsza: bardziej efektywne przekazywanie wyobrażeń i przekazów Zrozumienie przez managera potrzeb turysty Określanie standardów dó jakości usług Luka trzecia: lepsza współpraca między producentami usług w określaniu strategii produktów, celów i standardu Luka czwarta: regularna kontrola jakości. System szkoleń. Aktualnie realizowana jakość Ocena turysty tego, co otrzymał Luka piąta: lepsza komunikacja i usługi ł iinformacyjne dla turystyt

20 W związku z tym pojawia się kwestia rozstrzygnięcia dotyczącego przywództwa w procesie zarządzania. PRZYWÓDZTWO cóż to jest i od czego zależy? Pt Pytanie o nie ma zasadnicze di znaczenie, bowiem to właśnie ów leader kształtuje regionalną strategię turystyki. Poziom i zakres tego przywództwa zależy od poziomu funkcji turystycznej na danym obszarze. Funkcję turystyczną można określić jako obiektywny warunek realnej przestrzeni turystycznej, w której zachodzi aktywność turystyczna (jest obserwowany ruch turystyczny) oraz istnieje zagospodarowanie turystyczne o różnym stopniu natężenia ę będące ę ą efektem działań na rzecz turystyki. 20

21 Metodologia określania poziomu natężenia ę funkcji turystycznej W rozważaniach przyjęto, że każdą jednostkę samorządowąą ą można scharakteryzować z punktu widzenia poziomu natężenia funkcji turystycznej i jej przebiegu w czasie, a na tej podstawie określić etap rozwoju regionu jako obszaru recepcji turystycznej w nawiązaniu do koncepcji TALC. 21

22 liczba turystów krytyczny poziom pojemności konsolidacja odmłodzenie stagnacja upadek stabilizacja rozwój wprowadzenie eksploracja czas Ryc. 1 Hipotetyczna krzywa ewolucji obszaru turystycznego Źródło: R.Butler, The concept, op.cit., s.7

23 Wskaźnik syntetyczny funkcji turystycznej określono na podstawie dwóch kategorii komponentów charakteryzujących: z jednej strony intensywność ruchu turystycznego liczba korzystających z noclegów liczba mieszkańców 1) Wskaźnik Schneidera: * 100 2) Wskaźnik Charvata: liczba udzielonych noclegów liczba mieszkańców ń * 100 z drugiej strony poziom zagospodarowania turystycznego liczba miejsc noclegowych 3) Wskaźnik Baretje a i Deferta: * 100 liczba mieszkańców 4) Liczba podmiotów gospodarczych w sektorze turystyki na 1000 mieszkańców liczba podmiotów gospodarczych sektora turystyki liczba mieszkańców * ) Udział podmiotów sektora turystyki w podmiotach gospodarczych ogółem liczba podmiotów gospodarczych sektora turystyki liczba podmiotów gospodarczych ogółem

24 Metodologia badań oddziaływania władz na rozwój turystyki Stymulowanie rozwoju turystyki y jest zadaniem kompleksowym i wieloetapowym. Polega ono na formułowaniu strategii rozwoju turystyki i jej realizacji poprzez tzw. zadania własneł oraz próby oddziaływania ł i na otoczenie. Formułowanie strategii i efekty jej realizacji uzależnione są jednak od wielu przesłanek, częstokroć o charakterze jakościowym, które muszą być spełnione. Można to ująć przy pomocy schematu 1. Spełnienie uwarunkowań, wynikających z etapu poprzedniego, p warunkuje postępowanie w etapie następnym. 24

25 Schemat 1 Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej KLIMAT DO ROZWOJU TURYSTYKI stanowisko władz rozumienie cech strategii dostrzeganie symptomów zagrożenia DZIAŁANIA WARUNKUJĄCE SUKCES innowacje orientacja na klienta aspekt funkcjonalny aspekt przestrzenny WIZJA ROZWOJU TURYSTYKI STRATEGIA zadania własne oddziaływanie na otoczenie oddziaływanie na podaż oddziaływanie na popyt zarządzanie regionem Źródło: opracowanie własne

26 Instrumenty oddziaływania władz na rzecz rozwoju turystyki Władze samorządowe oddziałują na rozwój funkcji turystycznej przy pomocy instrumentów (A.Sztando 2001). Instrumenty, przy pomocy których władze samorządowe mogą oddziaływać na rozwój turystyki, można podzielić na: planistyczne, organizacyjno-instytucjonalne, informacyjne, ekonomiczno-finansowe, pobudzania infrastrukturalnego. (R.Pawlusiński 2005, P.R.Murphy 2004) 26

27 Efekty oddziaływania samorządów na rozwój turystyki określamy poprzez stopień realizacji instrumentów spełniających warunki rozwoju funkcji turystycznej (klimat do rozwoju turystyki, działania warunkujące sukces, wizja, strategia). Instrumenty te nie mają jednakowego znaczenia, dlatego trzeba nadać im wagi. Sposób tych efektów przedstawić można ż na przykładzie działań warunkujących sukces. 27

28 Działania warunkujące sukces Dobry klimat do rozwoju turystyki jest podstawą oceny działań, warunkujących sukces. Do działań tych zaliczamy innowacje i orientacje na klienta. Innowacje rozpatrujemy w ujęciu funkcjonalnym i przestrzennym. Innowacje o charakterze funkcjonalnym tworzą niezbędne ogólne warunki do rozwoju przedsiębiorczości w regionie i sprzyjać powinny rozwojowi inwestycji w ogóle, w tym związanych z turystyką. Do oceny innowacji o aspekcie funkcjonalnym wybraliśmy 5 instrumentów. 28

29 Instrumenty służące ocenie innowacji w aspekcie funkcjonalnym (Działania ł i warunkujące sukces) Uwarunkowania Maksymalna rozwoju funkcji Zastosowane instrumenty oddziaływania liczba punktów turystycznej (1-5) Działania warunkujące sukces Innowacje Aspekt funkcjonalny 1.Czy władze przyjęły program działań w zakresie pobudzania przedsiębiorczości? 2. Czy władze samorządowe utworzyły bądź przystąpiły do instytucji służącej rozwojowi gospodarczemu (np. agencji rozwoju lokalnego, funduszu poręczeniowo-kredytowego, innych inicjatyw lokalnych)? 3. Czy władze utworzyły punkty obsługi inwestora, okienka przedsiębiorczości, czy są opracowane ścieżki inwestora lub wprowadzono inne tego typu udogodnienia organizacyjne? 4. Czy zapewniono uproszczone procedury lokowania inwestycji, m. in. w sektor turystyki, czy utworzono inkubatory przedsiębiorczości? 5. Czy yprowadzi sięę lub organizuje usługi doradztwa dla mieszkańców (lub przedsiębiorców), w tym działających lub zamierzających podjąć działalność turystyczną (prowadzenie ośrodków doradczo-szkoleniowych)? 2 Planistyczne 1 Organizacyjne (oddziaływanie bezpośr.) 1 Organizacyjne (oddziaływanie bezpośr.) 1 Organizacyjne (oddziaływanie bezpośr) bezpośr.). 1 Organizacyjne (oddziaływanie bezpośr) bezpośr.). Źródło: Opracowanie własne.

30 Kolejną grupą dił działań, ń warunkujących sukces w rozwoju funkcji turystycznej, jest orientacja na klienta. W regionach, będących w początkowej fazie wzrostu cyklu życia obszaru turystycznego, orientacja na klienta ma charakter kluczowy. Brak lub niedostatek informacji na temat popytu i jego zmian, czy też na temat konkurencji może doprowadzić do niedostosowania podaży do zmian w popycie py i szybkie dojście do fazy dojrzałości i schyłku. Realizacji tej funkcji służą instrumenty informacyjno-promocyjne, którym w większości ś i nadano wysokie wagi. 30

31 Instrumenty służące do oceny działań w zakresie orientacji na klienta (Działania ł i warunkujące sukces) Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej Orientacja na klienta Nowe trendy rozwoju turystyki Zastosowane instrumenty oddziaływania 1. Czy władze samorządowe monitorują zjawisko popytu turystycznego na usługi świadczone w regionie, w ramach istniejących struktur organizacyjnych (np. WOT)? 2. Czy uruchamia się inicjatywy, zmierzające do uzyskania tych informacji (np. Barometr turystyczny, współpraca z ośrodkami naukowymi)? 3. Czy władze samorządowe posiadają aktualne informacje na temat kształtowania się popytu turystycznego i tendencji jego zmian? 4. Czy prowadzi się monitoring konkurencji (jej ofert i sposobów oddziaływania na klienta)? Maksymalna liczba punktów (1-5) 5 Informacyjne (Promocyjne) Źródło: Opracowanie własne.

32

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Praca pod redakcją Marzeny Wanagos PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY GDAŃSK 2004 WYDAWCA Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Podstawy wiedzy o turystyce

Podstawy wiedzy o turystyce Dr Piotr Gryszel Podstawy wiedzy o turystyce Literatura przedmiotu Alejziak W. (2000), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. ALBIS, Kraków. Gaworecki W.W. (2007), Turystyka, PWE, Warszawa. Niezgoda

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Jacek Żbikowski ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ URZĄD GMINY W PLEŚNEJ Raport z działania w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg)

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg) P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 8 Rola przedsiębiorczości w edukacji Agnieszka Buś-Bidas Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Działalność promocyjna gmin w kontekście

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych

Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Magdalena Kachniewska Katedra Turystyki Szkoła Główna Handlowa Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Wstęp Fizyczne oddalenie miejsca zakupu i konsumpcji turystycznej sprawia,

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Analizy źródłowe w załącznikach zamieszczonych na stronie www.pot.gov.pl Dokument przyjęty przez Radę

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w poszukiwaniu dobrego klimatu dla przedsiębiorczości

Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w poszukiwaniu dobrego klimatu dla przedsiębiorczości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Anna Hildebrandt Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk, 14.06.2012 Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Marek Smoleń, Lesław Urban * Wprowadzenie Projekty inwestycyjne można grupować według różnych kryteriów, a klasyfikacja inwestycji porządkuje

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo