Program Rozwoju Turystyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Rozwoju Turystyki"

Transkrypt

1 Program Rozwoju Turystyki na obszarze Beskidzkiej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biuro Projektu: SWIG DELTA PARTNER, Cieszyn, ul. Zamkowa 3a/1, tel./fax: ,

2 - 2 - Spis treści 1. Wprowadzenie Metodologia Diagnoza stanu Analiza SWOT Charakterystyka głównych linii produktu turystycznego Turystyka aktywna Turystyka piesza Turystyka rowerowa Turystyka narciarska Turystyka specjalistyczna Turystyka rodzinna Turystyka kuracyjna Turystyka kulturalna Turystyka biznesowa Beskidzka 5 wizja Plan rozwoju turystyki na obszarze Beskidzkiej Domena I. Rozwój produktów turystycznych i kulturowych CEL STRATEGICZNY 1. Rozwój oferty w zakresie turystyki aktywnej CEL STRATEGICZNY 2. Rozwój oferty w zakresie turystyki rodzinnej CEL STRATEGICZNY 3. Rozwój oferty w zakresie turystyki kuracyjnej CEL STRATEGICZNY 4. Rozwój oferty w zakresie turystyki kulturalnej CEL STRATEGICZNY 5. Rozwój oferty w zakresie turystyki biznesowej Domena II. Integracja społeczności lokalnej oraz rozwój zasobów ludzkich CEL STRATEGICZNY 6. Wzrost integracji beskidzkiej CEL STRATEGICZNY 7. Rozwój kapitału ludzkiego beskidzkiej Domena III. Instrumenty wsparcia pomoc techniczna CEL STRATEGICZNY 8. Wsparcie wdrażania programu System wdrażania i monitoring realizacji Programu System wdrażania Monitoring realizacji Programu

3 Wprowadzenie Program Rozwoju Turystyki na obszarze Beskidzkiej 5 został opracowany w ramach projektu Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5 realizowanego przez gminy: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opracowany dokument bazuje na szeregu prac wykonanych w ramach projektu, a w szczególności na zrealizowanych na szeroką skalę badaniach ruchu turystycznego na obszarze Beskidzkiej 5 oraz na poniższych opracowaniach: Katalog dobrych przykładów, Analiza potencjału organizacyjnego gmin Beskidzkiej 5, Raport z badań ruchu turystycznego na obszarze Beskidzkiej 5 Program Promocji Beskidzkiej 5. Powyższe dokumenty należy traktować jako integralną część przedmiotowej strategii w jej części diagnostycznej. Określały one zasoby, jakimi dysponują gminy Beskidzkiej 5, jak również prezentowały dobre praktyki, które mogą zostać wykorzystane w procesie umacniania pozycji Beskidzkiej 5 na krajowym i europejskim rynku turystycznym.. Ze względu na to, iż diagnoza stanu obecnego gmin Beskidzkiej 5 (wraz z precyzyjnym opisem ruchu turystycznego i profilami turystów) była przedmiotem wymienionych powyżej dokumentów, w niniejszym Programie część diagnostyczna została zredukowana do wniosków płynących z przeprowadzonych wcześniej analiz, zaprezentowanych w postaci analizy SWOT. W dokumencie pominięto również zagadnienia związane z promocją Beskidzkiej 5, gdyż kwestie te stanowią przedmiot odrębnego opracowania planistycznego Programu Promocji Beskidzkiej 5. Szczegółowe założenia, które przyjęto przy opracowywaniu niniejszego programu, zostały przedstawione w rozdziale 2. Autorzy opracowania stoją na stanowisku, że kluczowym elementem każdego dokumentu planistycznego jest precyzyjne nakreślenie celów strategicznych i operacyjnych oraz przyporządkowanie tym celom konkretnych, szczegółowo opisanych działań (projektów). Z tego względu rozdział 6 Plan rozwoju turystyki na obszarze Beskidzkiej 5 stanowi rdzeń niniejszego Programu. Przy określaniu celów i zadań położono nacisk na to, aby oferta turystyczna Beskidzkiej 5 była jak najbardziej kompleksowa i odpowiadała potrzebom bardzo różnych grup turystów. Skupiono się przy tym zarówno na projektowaniu nowych produktów

4 - 4 - turystycznych i kulturowych, jak i na działaniach mających na celu zintegrowanie istniejącej oferty i przedstawienie jej w postaci pakietów dopasowanych precyzyjnie do oczekiwań różnych grup odbiorców. Autorzy Programu wyrażają przekonanie, że jego realizacja przyczyni się do urzeczywistnienia wizji Beskidzkiej 5 zawartej w niniejszym dokumencie: Beskidzka 5 stanie się miejscem, w którym siły pięciu gmin połączą się w najsilniejszą ofertę turystyczną w Polsce.

5 Metodologia Planowanie strategiczne to proces wieloetapowy, sięgający od szczegółowej analizy zasobów i potencjału aż po ewaluację osiągniętych efektów. Najważniejszą częścią tego procesu pozostaje przy tym sfomułowanie wizji, celów strategicznych, celów operacyjnych i konkretnych zadań. Szczegółowe etapy planowania strategicznego przedstawia poniższa tabela: Etap I Etap II (główny) Etap III Planowanie strategiczne Diagnoza stanu obecnego; Identyfikacja potencjału. Wizja; Cele strategiczne; Cele operacyjne Zadania. Monitoring realizacji strategii; Kontrola efektów wdrażania strategii. Wizja opisuje przyszły obraz regionu, który zostanie urzeczywistniony dzięki realizacji strategii. Zadaniem wizji jest ogólne określenie kierunku, w jakim powinien rozwijać się dany region, wskazanie nowych horyzontów i obudzenie motywacji do dokonywania pozytywnych zmian. Urzeczywistnienie wizji służy nakreśleniu ogólnych celów strategicznych. Cele te muszą być jasne, realne i możliwe do osiągnięcia. Drogę do osiągnięcia celów strategicznych wytyczają cele operacyjne, zaś na ich podstawie określane są zadania konkretne projekty i działania, z jasno określoną odpowiedzialnością za ich wykonanie i terminem realizacji. Dla większej przejrzystości Programu cele strategiczne, cele operacyjne i zadania sformułowano odrębnie dla trzech domen (obszarów) strategicznych. Jednocześnie w obrębie kluczowej domeny Rozwój produktów turystycznych i kulturowych wprowadzono podział na tzw. linie produktu. W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele różnych definicji produktu i niemal równie wiele definicji produktu stricte turystycznego. Według jednej z najbardziej rozpowszechnionych definicji marketingowych, produktem jest wszystko to, co można zaoferować na rynku nabywcom i co jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę lub pragnienie (Ph. Kotler). Na kwestię zaspokojenia potrzeb w przypadku produktu turystycznego zwraca uwagę V.T.C. Middleton Z punktu widzenia potencjalnego klienta rozważającego dowolną formę podróży,

6 - 6 - produkt może być zdefiniowany jako pakiet składników materialnych i niematerialnych, opartych na możliwościach spędzania czasu w miejscu docelowym. Pakiet jest postrzegany przez turystę jako przeżycie dostępne za określoną cenę 1. Wśród produktów turystycznych można wyróżnić produkty rzeczy (np. przewodnik), produkty usługi (np. usługi noclegowe), produkty wydarzenia (np. Tydzień Kultury Beskidzkiej), produkty obiekty (np. Muzeum Beskidzkie), produkty szlaki (np. Ścieżka Rycerska) czy wreszcie produkty - obszary (np. parki narodowe). Nowoczesne definicje produktu turystycznego podobnie jak definicja prezentowana wyżej akcentują jego kompleksowość. Produkty turystyczne w takim ujęciu to najczęściej pewne pakiety, a nie pojedyncze wydarzenia, obiekty czy usługi. Nie wdając się jednak w dyskusje na temat stopnia kompleksowości pozwalającego uznać daną usługę czy ofertę za nowoczesny produkt turystyczny, należy podkreślić, że istnieje wiele produktów potencjalnych. Stają się one pełnoprawnymi produktami turystycznymi dopiero w momencie ich urynkowienia na przykład atrakcyjny wąwóz leśny nie jest produktem turystycznym, dopóki wie o niej jedynie wąska grupa mieszkańców, lecz musi zostać oznakowany, wzmianka o nim musi pojawić się w lokalnym przewodniku itp. W niniejszym Programie nacisk został położony zarówno na rozwój prostych produktów turystycznych, jak i rozwój pakietów łączących istniejące i nowe produkty w kompleksową ofertę. Każdy produkt turystyczny (i każdy produkt w ogóle) musi być jednak tworzony z myślą o konkretnej grupie odbiorców, stąd projektowane w strategii produkty pogrupowano we wspomniane wyżej linie produktu. Podstawą podziału na linie produktu stały się właśnie wyodrębnione w badaniach grupy odbiorców. Na podstawie wyników badań ruchu turystycznego, a także w oparciu o doświadczenia zachodnich mikeroregionów turystycznych wyodrębniono pięć głównych grup odbiorców: turystów aktywnych, rodziny z małymi dziećmi, kuracjuszy, turystów zainteresowanych kulturą regionu oraz turystów biznesowych. Rozwój oferty turystycznej Beskidzkiej 5 zaprojektowano więc z punktu widzenia ostatecznych odbiorców tej oferty różnych grup turystów i odwiedzających, posiadających zróżnicowane preferencje i oczekiwania. W odniesieniu do konkretnych projektów, planowanych w ramach niniejszej strategii, zrezygnowano jednak z używania nazwy produkt, pozostając przy tradycyjnej nazwie zadania. Pozwoliło to na stosowanie jednolitego nazewnictwa w całym planie strategicznym, który obejmuje także przedsięwzięcia o charakterze pomocy technicznej. 1 Cyt. za: Kaczmarczyk J., Stasiak A., Włodarczyk B. Produkt turystyczny, Warszawa 2005, s.73

7 - 7 - Nakreślenie wartościowej strategii rozwoju dla regionu turystycznego nie może być kwestią kilku dni. Proces powstawania niniejszego Programu rozciągał się na przestrzeni kilku miesięcy. Znaczna część nakreślonych niżej celów została wypracowana na warsztatach zespołu projektowego Beskidzkiej 5, które odbywały się 1-2 razy w miesiącu przez cały okresu realizacji projektu. Duże znaczenie dla budowy tych celów miały również wyniki badań ruchu turystycznego przeprowadzonych w Beskidzkiej 5 i związana z nimi charakterystyka turystów odwiedzających ten region, ich oczekiwania czy postrzegane braki w infrastrukturze turystycznej. Ponadto wykorzystano sugestie płynące ze strony mieszkańców, twórców ludowych oraz przedsiębiorców działających w branży turystycznej. Projekt strategii poddany został szerokim konsultacjom.

8 Diagnoza stanu W ramach projektu Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5 dokonano obszernej i szczegółowej diagnozy stanu obecnego gmin tworzących Beskidzką 5. W raporcie Identyfikacja produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5 zanalizowano najważniejsze elementy oferty turystycznej pięciu gmin. Z kolei dokument Analiza potencjału organizacyjnego pozwolił ocenić jakość obsługi ruchu turystycznego w Beskidzkiej 5 i określić pożądane zmiany w tym zakresie. Szczegółowy opis ruchu turystycznego w poszczególnych sezonach zawiera z kolei Raport z badań ruchu turystycznego na obszarze Beskidzkiej 5. Ze względu na to, iż wieloaspektowa i precyzyjna diagnoza została przedstawiona w wymienionych wyżej dokumentach, poniżej zaprezentowane zostaną jedynie wnioski z niej płynące. Wnioski te zostały ujęte w formie analizy SWOT, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym diagnozowanie sytuacji danego regionu w kontekście planowania jego dalszego rozwoju. Skrót SWOT jest akronimem angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) i threats (zagrożenia). W metodologii tej każde z uwarunkowań rozwoju można zakwalifikować do jednej z czterech kategorii: wewnętrzne pozytywne, czyli mocne strony; wewnętrzne negatywne, czyli słabe strony; zewnętrzne pozytywne, czyli szanse; zewnętrzne negatywne, czyli zagrożenia. Analiza SWOT pomaga uzyskać szersze spojrzenie na sytuację danego regionu, uwzględniające wpływ otoczenia. Przedstawiona poniżej analiza SWOT dla Beskidzkiej 5 została sporządzona dla poszczególnych domen strategicznych oraz osobno dla wyodrębnionych linii produktu turystycznego.

9 Analiza SWOT DOMENA I. ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH I KULTUROWYCH SILNE STRONY Duże walory krajobrazowe i klimatyczne: Położenie miejscowości w malowniczych dolinach; Atrakcyjny krajobraz; Duża liczba naturalnych punktów widokowych; Korzystny mikroklimat. Bogactwo przyrody: Wiele interesujących gatunków fauny i flory; Unikalne świerki istebniańskie; Liczne ścieżki dydaktyczno przyrodnicze; Atrakcje turystyczne budowane w oparciu o potencjał przyrodniczy regionu: Leśny Park Niespodzianek, stacje ptaków drapieżnych, parki linowe itp Dogodne położenie geograficzne: Beskidzka 5 jako zaplecze turystyczne dla aglomeracji śląskiej; Położenie bezpośrednio przy granicy, unikalny Trójstyk Granic Bardzo dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna: Ponad 600 obiektów noclegowych o zróżnicowanym standardzie i cenach; Duża liczba obiektów gastronomicznych, w tym o charakterze regionalnym; Dobrze rozwinięta agroturystyka na terenie gmin wiejskich. Duże natężenie ruchu turystycznego: Ponad 2,7 mln turystów w ciągu roku; Wysoka ocena atrakcyjności Beskidzkiej 5 dokonana przez SŁABE STRONY Czynniki wpływające negatywnie na walory krajobrazowe i klimatyczne: Chaos architektoniczny tradycyjna architektura regionu zachowana w szczątkowej formie; Postępujący proces destrukcji lasów świerkowych i związana z tym wycinka lasów; Problem niskiej emisji zanieczyszczeń w sezonie zimowym (zwłaszcza w dolinach); Czynniki wpływające negatywnie na stan środowiska naturalnego: Kumulacja ruchu turystycznego w szczycie sezonu letniego i zimowego (w połączeniu z niewielkim natężeniem tego ruchu w pozostałych porach roku), powodująca znaczne obciążenie dla środowiska naturalnego; Negatywny wpływ dużych przedsiębiorstw (przede wszystkim huty w Trzyńcu) na stan beskidzkiej przyrody. Trudności komunikacyjne: Zbyt mała przepustowość lokalnych dróg (zwłaszcza drogi nr 941 na odcinku Ustroń Wisła Głębce); Utrudniony dojazd do Trójwsi Beskidzkiej (zły stan nawierzchni drogi prowadzącej przez Kubalonkę); Słabe połączenie komunikacyjne Szczyrku z pozostałymi gminami B5. Brak kontroli nad jakością świadczonych usług noclegowych i gastronomicznych: Nierozwiązany w części gmin problem szarej strefy w obszarze usług noclegowych. Duża sezonowość ruchu

10 turystów (7,65 na skali 10-punktowej) Zróżnicowanie gmin Beskidzkiej 5: Beskidzka 5 jako mikroregion składający się zarówno z gmin miejskich, jak i wiejskich; Odrębna specyfika każdej gminy możliwość odrębnego pozycjonowania (siła spokoju, siła tradycji, siła energii, siła zdrowia, siła źródeł) i kompleksowego zaspokojenia potrzeb różnych grup turystów. SZANSE Duże możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków UE na rozwój produktów turystycznych i kulturowych: Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego jako projekt kluczowy w ramach RPO Województwa Śląskiego - możliwości pozyskania dofinansowania projektów poza procedurami konkursowymi; Możliwości pozyskiwania środków w procedurze konkursowej w ramach priorytetu Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w ramach innych Programów Operacyjnych; Ze względu na przygraniczne położenie Beskidzkiej 5 możliwość wykorzystania funduszy w ramach PO Współpraca Terytorialna Przygraniczne położenie Beskidzkiej 5: Możliwość przyciągnięcia turystów z Czech i Słowacji; Wzrost popularności Beskidzkiej 5 wśród turystów z regionów innych niż Śląsk oraz turystów zagranicznych: Duża konkurencyjność cenowa oferty Beskidzkiej 5; Korzystny efekt pierwszeństwa popularność Beskidzkiej 5 jako pierwszego w Polsce mikroregionu turystycznego (przy założeniu turystycznego: Niewielu turystów w sezonach wiosennym i jesiennym (brak promocyjnych pakietów dla turystów w tych sezonach). Niewielka znajomość konkretnych atrakcji Beskidzkiej 5 wśród turystów. Niewystarczająca spójność Beskidzkiej 5: Duże dysproporcje w wielkości budżetów, którymi dysponują poszczególne gminy; Położenie na terenie różnych powiatów i różnych Euroregionów. ZAGROŻENIA Brak środków finansowych na rozwój produktów turystycznych i kulturowych: Ograniczone budżety gmin Beskidzkiej 5; Duża konkurencja w ubieganiu się o dofinansowanie ze środków UE - konieczność konkurowania z traktowaną priorytetową aglomeracją górnośląską Rozpowszechnienie trendów obserwowanych w turystyce w krajach Europy Zachodniej: Skracanie długości pobytów urlopowych; Coraz wyższe wymagania turystów wobec oferty turystycznej. Wzrastające zagrożenie konkurencyjne ze strony gmin czeskich i słowackich: Rosnąca popularność wyjazdów do źródeł termalnych na Słowacji; Duża konkurencyjność cenowa zwłaszcza oferty słowackiej. Zagrożenie konkurencyjne ze strony podobnych mikroregionów turystycznych w Polsce południowej: Powstanie podobnego mikroregionu np. w Beskidzie Żywieckim.

11 intensywnej promocji).

12 LINIA PRODUKTU: TURYSTYKA AKTYWNA MOCNE STRONY Dobrze rozwinięta baza do uprawiania turystyki pieszej: Gęsta sieć szlaków turystycznych o zróżnicowanym stopniu trudności; Liczne ścieżki dydaktycznoprzyrodnicze i szlaki spacerowe; Początek trasy o znaczeniu ponadregionalnym Głównego Szlaku Beskidzkiego; Gęsta sieć schronisk turystycznych. Dobrze rozwinięta baza do uprawiania turystyki rowerowej: Interesujące ukształtowanie terenu; Duża ilość mało uczęszczanych dróg oraz dróg leśnych; Szlaki rowerowe o znaczeniu ponadlokalnym: Zielony Szlak Greenways Kraków Morawy Wiedeń oraz Szlak Euroregionu Śląsk Cieszyński Tĕšinské Slezsko; Wiele lokalnych szlaków rowerowych; Liczne imprezy rowerowe, zwłaszcza w gminie Istebna (Beskid MTB Trophy; Supermaraton Szosowy Beskidzka Pętla; Bike Maraton Istebna, Intel Powerade Bikemaraton). Istniejąca baza do uprawiania narciarstwa: Duża ilość tras narciarskich, zwłaszcza dla początkujących (łącznie ponad 70 km tras); Profesjonalne trasy do narciarstwa biegowego na przełęczy Kubalonka; Długi sezon narciarski w gminie Istebna. SŁABE STRONY Braki w infrastrukturze towarzyszącej szlakom pieszym i rowerowym: Brak miejsc odpoczynkowych; Braki w oznakowaniu; Brak profesjonalnych ścieżek rowerowych; Duże natężenie ruchu samochodowego na drogach, którymi poprowadzone są ważniejsze szlakiem rowerowe zagrożenie dla rowerzystów; Ograniczona liczba nowoczesnych atrakcji związanych z aktywnym wypoczynkiem: Zbyt mała liczba atrakcji typu parki linowe, tory saneczkowe (zwłaszcza w wiejskich gminach Beskidzkiej 5); Brak atrakcji umożliwiających wysiłek fizyczny w przypadku deszczu (pływalnie, hale sportowe do dyspozycji turystów, ścianka wspinaczkowa, kort do squasha itp.). Ograniczona liczba imprez turystycznych i sportowych: Niewystarczająca liczba imprez przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców (np. rajdy); Niewystarczająca liczba widowiskowych imprez sportowych (sporty ekstremalne). Mało konkurencyjna oferta dla narciarzy: Niewystarczająca liczba wyciągów narciarskich, przestarzała infrastruktura; Utrudniony dojazd i parkowanie pod wyciągami; brak ski-busów; Brak karnetu na większą liczbę wyciągów; Mała ilość tras do uprawiania narciarstwa biegowego; Brak oferty après ski.

13 SZANSE Rozbudowa infrastruktury służącej uprawianiu turystyki aktywnej w ramach projektu kluczowego Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego ; Wzrost znaczenia turystyki rowerowej dzięki utworzenie lokalnej pętli Wiślanej Trasy Rowerowej. ZAGROŻENIA Spadek znaczenia gmin Beskidzkiej 5 jako ośrodków narciarskich: Rosnące dysproporcje pomiędzy jakością oferty Beskidzkiej 5 a regionów alpejskich przy porównywalnych cenach; Zagrożenie ze względu na zmiany klimatyczne skrócenie sezonu zimowego, brak śniegu. Słabnące zainteresowanie górską turystyką pieszą wśród młodzieży; Rosnąca konkurencja ze strony regionu Jury Krakowsko- Częstochowskiej w obszarze turystyki pieszej, rowerowej i konnej. LINIA PRODUKTU: TURYSTYKA RODZINNA MOCNE STRONY Popularność Beskidzkiej 5 jako miejsca wypoczynku wśród rodzin z małymi dziećmi; Istniejące atrakcje dla dzieci: Figle-Migle, Leśny Park Niespodzianek, tory saneczkowe. SZANSE Rozwój turystyki rodzinnej dzięki dalszej rozbudowie oferty agroturystyki. Rozwój turystyki rodzinnej dzięki wzrastającej popularności zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. SŁABE STRONY Bardzo mała liczba atrakcji dla dzieci: Brak darmowych placów zabaw; Brak oferty całodziennych zorganizowanych zajęć dla dzieci; Uboga oferta kierowana do rodzin z dziećmi w sezonie zimowym brak lodowiska, brak możliwości uprawiania saneczkarstwa; Brak imprez kierowanych specjalnie dla dzieci. ZAGROŻENIA Zmniejszające się natężenie turystyki rodzinnej ze względu na brak odpowiedniej oferty; Zmniejszające się natężenie turystyki rodzinnej ze względu na ujemny przyrost naturalny i spadek udziału dzieci i młodzieży w populacji.

14 LINIA PRODUKTU: TURYSTYKA KURACYJNA MOCNE STRONY Silna pozycja Ustronia wśród polskich uzdrowisk: Jedno z dwóch uzdrowisk w woj. śląskim; Bardzo dobrze rozwinięta baza zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych (w tym zabiegów wykorzystujących wysokiej jakości lokalne solanki); Koncentracja sanatoriów w jednej dzielnicy Ustroniu-Zawodziu; Postępująca modernizacja obiektów należących do Uzdrowiska Ustroń S.A. Dobre warunki do rozwoju turystyki kuracyjnej i relaksacyjnej w pozostałych miejscowościach Beskidzkiej 5: Korzystne warunki klimatyczne; Ukształtowanie terenu sprzyjające różnym formom aktywności fizycznej; Rosnąca liczba obiektów i ofert typu SPA, wellness, odnowa biologiczna itp. SZANSE Wzrost zainteresowania turystyką kuracyjną ze względu na zachodzące procesy demograficzne: Postępujące starzenie się społeczeństwa polskiego: rosnąca liczba osób starszych, korzystających z oferty sanatoriów; Rosnące zainteresowanie ofertą Ustronia ze strony kuracjuszy z krajów Europy Zachodniej. Przenikanie trendów obserwowanych w Europie Zachodniej w zakresie turystyki kuracyjnej do Polski: Znaczący wzrost zainteresowania pobytami kuracyjnymi i SŁABE STRONY Niski poziom usług noclegowych w części obiektów sanatoryjnych; Konieczność modernizacji części bazy zabiegowej w ustrońskich sanatoriach; Brak Domu Zdrojowego w Ustroniu; Oferta typu SPA, odnowa biologiczna, wellness kierowana do ograniczonej grupy odbiorców: Kierowanie tego typu oferty wyłącznie do osób zamożnych; Brak gotowych pakietów: Brak pakietów pielęgnacyjnych opartych na unikalnych produktach regionu; Niewystarczająca liczba krótkich pobytów weekendowych. ZAGROŻENIA Spadek konkurencyjności Ustronia jako ośrodka uzdrowiskowego: Wyższa jakość usług w innych uzdrowiskach (np. Goczałkowice, Nałęczów).

15 relaksacyjnymi wśród osób młodych i w średnim wieku, wynikający z szybkiego tempa życia i wysokiego poziomu stresu w pracy zawodowej; Rosnące zainteresowanie weekendowymi pobytami kuracyjnymi. LINIA PRODUKTU: TURYSTYKA KULTURALNA MOCNE STRONY Duża ilość imprez kulturalnych: Tydzień Kultury Beskidzkiej impreza o rozpoznawalnej marce i ponadregionalnym znaczeniu; Szereg imprez kulturalnych w każdej z gmin Beskidzkiej 5 (większość w sezonie letnim); Dobra baza do organizacji plenerowych imprez kulturalnych istnienie amfiteatru w każdej z gmin. Liczne zabytki: Liczne zabytki architektury drewnianej; Rezydencja Prezydenta RP w Wiśle; Zabytki architektury sakralnej. Bogata oferta muzeów, galerii, izb twórczości: Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle; Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego; Muzeum Zofii Kossak w Gorkach; Chata Kawuloka w Istebnej. Beskidzka Galeria Sztuki w Szczyrku oraz liczne izby regionalne, izby twórczości; Bogate dziedzictwo kultury ludowej: Żywy folklor, tradycje kultywowane także przez młode pokolenie; Wielu twórców ludowych i rzemieślników (częściowo włączonych w Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Śląska Cieszyńskiego); Koronka koniakowska - produkt lokalny o rozpoznawalnej marce; Prężnie działające regionalne zespoły muzyczne i taneczne. SŁABE STRONY Koncentracja niemal wszystkich imprez kulturalnych w sezonie letnim: Brak oferty kulturalnej w innych sezonach, w szczególności brak wydarzeń kulturalnych kierowanych do kuracjuszy. Niewystarczająca współpraca pomiędzy gminami: Brak wykorzystania możliwości wypożyczania wystaw organizowanych w poszczególnych gminach; niewystarczająca promocja wydarzeń odbywających się w jednej miejscowości na terenie innych gmin. Niewystarczająca promocja zasobów kulturowych: Brak certyfikacji produktów lokalnych; Niewystarczające wykorzystanie sztandarowego produktu lokalnego koronki koniakowskiej; Niski poziom wiedzy turystów na temat imprez kulturalnych organizowanych w Beskidzkiej 5; Brak warsztatów artystycznych opartych na regionalnym rzemiośle i twórczości ludowej.

16 SZANSE Obserwowany w krajach Europy Zachodniej wzrost zainteresowania regionalizmem, unikalnymi produktami lokalnymi i kulturą ludową. Wzrost popytu na produkty lokalne w związku z wprowadzeniem Znaku Promocyjnego Beskidzki Produkt na 5. ZAGROŻENIA Przerwanie przekazu międzypokoleniowego: Brak zainteresowania młodego pokolenia lokalnymi tradycjami; Odpływ młodych ludzi z terenów Beskidzkiej 5. Postępująca unifikacja kultury: Globalizacja i związany z nią zalew kultury masowej; Brak szacunku dla tego, co lokalne. LINIA PRODUKTU: TURYSTYKA BIZNESOWA MOCNE STRONY Dobra lokalizacja z punktu widzenia rozwoju turystyki biznesowej: Położenie w pobliżu aglomeracji górnośląskiej, dobry dojazd. Ugruntowana pozycja Beskidzkiej 5 na rynku wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych: Funkcjonowanie firm specjalizujących się w organizowaniu tego typu wyjazdów; Dobre warunki przyrodnicze do organizowania imprez w terenie; Atrakcyjna baza noclegowa duża ilość obiektów przystosowanych do przyjmowania dużych grup, hotele w części o wysokim standardzie. SZANSE Wzrost zainteresowania turystyką biznesową (zwłaszcza wyjazdami integracyjnymi i szkoleniowymi) - tendencja obserwowana w Europie Zachodniej. SŁABE STRONY Niewystarczająca infrastruktura do organizacji dużych wyjazdów szkoleniowych, konferencji i kongresów: Niewielka liczba sal konferencyjnych dla grup przekraczających 150 osób; Niewystarczający standard wielu sal konferencyjnych; Brak gotowych pakietów dla wyjazdów szkoleniowych: Brak współpracy pomiędzy właścicielami obiektów, w których mogą być organizowane konferencje i szkolenia. ZAGROŻENIA Duże zagrożenie konkurencyjne ze strony Jury Krakowsko- Częstochowskiej w przypadku wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych organizowanych dla firm ze Śląska.

17 DOMENA II. INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI MOCNE STRONY Liczna grupa przedsiębiorców działających w branży turystycznej w każdej z gmin Beskidzkiej 5; Istniejące podstawy współpracy przedsiębiorców w ramach projektu Sieci turystyki ; Wzrost kompetencji pracowników branży turystycznej dzięki realizacji na terenie Beskidu Śląskiego szkoleń w ramach projektu Turystyka Wspólna Sprawa. Silny kapitał ludzki: duże doświadczenie w zakresie obsługi ruchu turystycznego, prężnie rozwijająca się agroturystyka, liczne stowarzyszenia mieszkańców. SZANSE Wzrost współpracy sektora prywatnego i publicznego w miarę pojawiania się pozytywnych efektów istnienia Beskidzkiej 5; Poprawa kompetencji pracowników branży turystycznej dzięki wykorzystaniu środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. SŁABE STRONY Brak współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w branży turystycznej: Brak współpracy pomiędzy właścicielami wyciągów narciarskich; Ograniczona współpraca pomiędzy gestorami bazy noclegowej i gastronomicznej. Niedostateczna wymiana informacji pomiędzy pracownikami wydziałów turystyki i punktów IT a przedsiębiorcami działającymi w branży turystycznej: Brak wdrożenia nowoczesnych narzędzi elektronicznych umożliwiających bieżącą wymianę informacji (mailing, newsletter, biuletyn informacyjny); Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami podejmowanymi przez urzędy gmin; Niewystarczające włączanie przedsiębiorców w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju turystyki. ZAGROŻENIA Wzrastająca nieufność i brak współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym.

18 DOMENA III. INSTRUMENTY WSPARCIA POMOC TECHNICZNA MOCNE STRONY Beskidzka 5 jako pierwszy mikroregion turystyczny w Polsce południowej i jeden z pierwszych w całym kraju: Możliwość skutecznej promocji Beskidzkiej 5 jako mikroregionu, a jednocześnie odrębnego pozycjonowania poszczególnych gmin. Dobra lokalizacja punktów Informacji Turystycznej w Istebnej, Szczyrku, Wiśle i Ustroniu; Możliwość wykorzystania popularności Szczyrku, Ustronia i Wisły przez gminy wiejskie Beskidzkiej 5; Istnienie prężnego zespołu roboczego Beskidzkiej 5: Dobra współpraca; Wspólne spotkania co najmniej raz w miesiącu SZANSE Osiągnięcie efektu synergii dzięki współpracy pięciu gmin; Możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego na projekty promocyjne w ramach działania Promocja turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego. Rosnące zainteresowanie Polską wśród turystów z innych krajów Unii Europejskiej SŁABE STRONY Brak rozpoznawalności marki Beskidzka 5 ; Niewystarczający przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi gminami. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura Informacji Turystycznej: Brak punktu IT w gminie Brenna, Brak punktu IT w Koniakowie; Zbyt krótki czas otwarcia punktów IT; Ograniczone możliwości promocji Beskidzkiej 5 w niektórych punktach IT: Brak możliwości sprzedaży materiałów promocyjnych w punktach IT w Wiśle i Istebnej. Ograniczony budżet przeznaczony na promocję (szczególnie w przypadku gmin wiejskich Beskidzkiej 5). ZAGROŻENIA Ograniczanie budżetu przeznaczonego na promocję gmin Beskidzkiej 5; Brak prężnie działającego, decyzyjnego podmiotu reprezentującego całą Beskidzką 5; Zwycięstwo partykularnych interesów faktyczny rozpad Beskidzkiej 5.

19 Charakterystyka głównych linii produktu turystycznego W poniższym rozdziale scharakteryzowano główne linie produktu turystycznego: Turystykę aktywną (w podziale na turystykę pieszą, rowerową, narciarską i specjalistyczną); Turystykę rodzinną; Turystykę kulturalną; Turystykę kuracyjną; Turystykę biznesową. Jak wspomniano w rozdziale dotyczącym zastosowanej metodologii, powyższe linie produktu turystycznego zostały wyodrębnione ze względu na poszczególne grupy odbiorców, charakteryzujące się zróżnicowanymi preferencjami co do spędzania czasu wolnego. W opisie linii produktu turystycznego, oprócz informacji o odbiorcach, zawarto również informacje na temat istniejącego potencjału, najważniejszych barier w rozwoju danego produktu oraz wizję sytuacji docelowej.

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r.

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Rozwój turystyki sportowej na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie zrealizowanego projektu partnerskiego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z Miastem Sabinov Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r.

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r. Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Darłówko, 21 maja 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu. Turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu Grudzień 2015 Rozdział IV Analiza SWOT Analiza

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

TRASY DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ

TRASY DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ TRASY DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ Trasa do narciarstwa biegowego powstała w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej w województwie śląskim, częściowo na terenie

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ! www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Trasy narciarstwa biegowego

Trasy narciarstwa biegowego Środa, 7 stycznia 2015 Trasy narciarstwa biegowego Wielofunkcyjne trasy rekreacyjne Trasy te łączą okolice Góry Parkowej, z malowniczą miejscowością agroturystyczną, jaką jest Tylicz. Obecnie trasy posiadają

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja Miejsce na logo, zdjęcie, itp. Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja Zofia Stompor www.viaregiaplus.eu DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKĄ AGENCJĘ PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r.

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r. Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Szczecin, 23 lipca 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu.

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane - zapis przebiegu i efektów I. warsztatu konsultacyjnego

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane - zapis przebiegu i efektów I. warsztatu konsultacyjnego Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane - zapis przebiegu i efektów I. warsztatu konsultacyjnego - zrealizowanego w trakcie pierwszych konsultacji do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Znakowane szlaki rowerowe PTTK (w km) Źródło:

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY Intensywna promocja marki Miasto Nieefektywnie wykorzystany potencjał Zakochanych położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking

Instrukcja znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking Instrukcja znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking Opracowanie instrukcji znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking www.psnw.pl na podstawie opracowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM na podstawie Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura dr Maria Palińska

Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura dr Maria Palińska Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU ZAWIERCIE. Pełna nazwa szkoły. Miejscowość

BIZNESPLAN ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU ZAWIERCIE. Pełna nazwa szkoły. Miejscowość BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU Miejscowość ZAWIERCIE 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka obszaru pogranicza rezultaty badań kwestionariuszowych z przedstawicielami samorządu i instytucji pogranicza polsko-słowackiego

Charakterystyka obszaru pogranicza rezultaty badań kwestionariuszowych z przedstawicielami samorządu i instytucji pogranicza polsko-słowackiego Charakterystyka obszaru pogranicza rezultaty badań kwestionariuszowych z przedstawicielami samorządu i instytucji pogranicza polsko-słowackiego Ocena rozwoju gmin i obców położonych na pograniczu słowacko-polskim

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta OPIS PROJEKTU wg lokalnych kryteriów wyboru projektu dla naboru zwykłego Dane wnioskodawcy: Pełna nazwa. Numer identyfikacyjny nadawany przez ARiMR:..... Dokładny adres: Miejscowość:... Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel

Pomorskie.travel FREE TIME FESTIWAL 2016 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w Festiwalu Turystyki i Czasu Wolnego Free Time 2016! TU SIĘ DZIEJE! 2-3 kwietnia, Gdańsk, AMBEREXPO UDANA ZMIANA! W 2015 roku Targi Turystyczne w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny. Analiza SWOT

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny. Analiza SWOT Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny Analiza SWOT Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich obszarach planowania

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Witamy uczestników szkolenia: Zrównoważony rozwój turystyki a oferta turystyczna regionu BROK 17.11.2009 roku Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat Produktu i możliwości jego wdrożenia w Gminie Czernichów

Opinie na temat Produktu i możliwości jego wdrożenia w Gminie Czernichów Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Opinie na temat Produktu i możliwości

Bardziej szczegółowo

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8)

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8) Toruń,16.07.2014 r. Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu Strategia Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej nr umowy UW/1/FPK/2014/01/16/00 w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie)

Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie) Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie) Symbol oferty: 682/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Czechy Karkonosze - Czechy Janskie

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Janusz Majcher Burmistrz Miasta Zakopane. Zaprasza. Wspólnie zdecydujmy o Naszym Mieście

Janusz Majcher Burmistrz Miasta Zakopane. Zaprasza. Wspólnie zdecydujmy o Naszym Mieście Janusz Majcher Burmistrz Miasta Zakopane Zaprasza Wspólnie zdecydujmy o Naszym Mieście LOGIKA INWESTYCJI Badania ruchu turystycznego Województwa Małopolskiego: badanie pokazało, iż dominującym celem przyjazdu

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJA BOISKA PRZY HALI SPORTOWEJ W CIECHOCINKU 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Celem projektu pt. modernizacja boiska sportowego przy hali sportowej w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Kraków, dn. 13 października 2004 r. Nasz znak: OR VI.0036/2-88/04 Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację, złożoną przez Pana podczas XXIV Sesji Sejmiku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA Szczegółowy opis działań dofinansowywanych w ramach osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia W ramach

Bardziej szczegółowo

SUBREGION PODHALAŃSKI

SUBREGION PODHALAŃSKI Konferencja Subregionalna Nowy Targ, 2 kwietnia 2012 SUBREGION PODHALAŃSKI Konkluzje wynikające z badań fokusowych (Podstawowe informacje) Miejsce i termin odbytej dyskusji: Nowy Targ 21 marca br. Cel

Bardziej szczegółowo

Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia

Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia Przeworsk 23.05.2014 dr Adam Tittinger Etapy opracowania

Bardziej szczegółowo

Ustroń. Uzdrowisko, ośrodek wczasowy i wypoczynkowy na Śląsku Cieszyńskim

Ustroń. Uzdrowisko, ośrodek wczasowy i wypoczynkowy na Śląsku Cieszyńskim Ustroń Uzdrowisko, ośrodek wczasowy i wypoczynkowy na Śląsku Cieszyńskim Herb Ustronia Flaga Ustronia O Ustroniu słów kilka... Pierwsza historyczna wzmianka o Ustroniu pochodzi z 1305 r. i zapisana jest

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo