U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych"

Transkrypt

1

2 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o usługach turystycznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822 oraz z 2015 r. poz. 390) w art. 5 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 5a. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka upoważniona do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, o której mowa w ust. 4, prowadzi działania związane z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, jeżeli organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

3 UZASADNIENIE I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu Projektowana ustawa w sposób bezpośredni określi w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego zadania marszałka województwa w zakresie prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, jeżeli organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Ustawa usunie wątpliwości interpretacyjne co do zakresu zadań marszałka województwa jako organu uprawnionego do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju oraz uprawnionego do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów. W przypadku gdy marszałkowie województw nie będą realizowali zadań polegających na sprowadzeniu do kraju klientów niewypłacalnych biur podróży za pośrednictwem swoich urzędów marszałkowskich, zgodnie z projektem powinni wskazać inną jednostkę odpowiedzialną za realizację tych zadań. Jednostką tą będzie jednostka, którą zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822 oraz z 2015 r. poz. 390) marszałek województwa upoważni do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju. Zgodnie z wnioskiem de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym ustawy o usługach turystycznych, przedstawionym w informacjach o wynikach kontroli w 2012 r. dotyczących przeprowadzonej kontroli pt. Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych (P/12/192), w ustawie tej należy wskazać podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie powrotu turystów do kraju w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. II. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana Art. 5 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż treść gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy, obejmuje upoważnienie dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, zaś art. 5 ust. 5 ww. ustawy

4 stwierdza, iż marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów. Gwarancje oraz umowy ubezpieczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, mają za zadanie zapewnić klientom organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, na wypadek ich niewypłacalności, pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu. Aktualnie obowiązujące przepisy nie wskazują jednoznacznie marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki jako podmiotu odpowiedzialnego za organizację powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Na podstawie obowiązujących przepisów marszałkowie województw do roku 2012, kiedy nastąpiła seria niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wykonywali ten obowiązek, nie wskazując na wątpliwości w tym zakresie. Przez cały okres obowiązywania ustawy zadanie to było realizowane przez organy będące beneficjentami zabezpieczeń finansowych w formie umów gwarancji i ubezpieczeń, a jednocześnie upoważnione do wydawania dyspozycji wypłaty z tych zabezpieczeń zaliczek na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju. Od 1 stycznia 2006 r. zadania te były realizowane przez marszałków województw jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 2

5 III. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym (przewidywane skutki prawne wejścia aktu w życie) Ustawa wprowadza przepis, zgodnie z którym w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego do zadań marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki będzie należało prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, jeżeli organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Wprowadzenie ww. przepisu usunie wątpliwości dotyczące zakresu zadań marszałka województwa jako organu sprawującego bezpośredni nadzór nad wykonywaniem działalności regulowanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Zgodnie z pismem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 marca 2015 r. (znak: DPUE /4/dl) projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Proponowany projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia. W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z wymaganiami 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). Przedmiotowy projekt został przekazany przy piśmie z dnia 24 marca 2015 r. do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a następnie rozpatrzony w trybie obiegowym (do dnia 8 kwietnia 2015 r.). W trakcie prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego swoje uwagi podtrzymali: Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto uwagi, za pośrednictwem Związku Powiatów Polskich, zgłosił Starosta Nowosądecki. Zdaniem tego starosty dodanie do art. 5 ustawy o usługach turystycznych 3

6 nowego ust. 5a w proponowanym brzmieniu jest konieczne i pożyteczne, ponieważ przepis ten określi bezpośrednio, kto ma obowiązek zorganizowania powrotu pozostawionych samym sobie klientów biur podróży. Zdaniem Starosty Nowotarskiego uregulowanie tego aspektu usług turystycznych ułatwi również działanie marszałków województw w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie Starosta Nowotarski podniósł, że istotnym brakiem w nowelizacji jest brak wskazania źródła finansowania działań związanych z organizacją powrotu klientów, gdy wysokość zabezpieczenia finansowego przedsiębiorcy okaże się niewystarczająca. W odpowiedzi na ww. uwagi zgłoszone podczas prac w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Minister Sportu i Turystyki podtrzymał stanowisko wyrażone w trakcie konsultacji publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniowała w trybie obiegowym projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych. 4

7 Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Sportu i Turystyki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Tomasz Jędrzejczak, Podsekretarz Stanu Data sporządzenia 13 kwietnia 2015 r. Źródło: Zalecenie Stałego Komitetu Rady Ministrów z 27 listopada 2014 r. (KRM ), wniosek z kontroli Najwyższej Izby Kontroli z 2012 r. pt. Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych (P/12/192) Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Elżbieta Wyrwicz, Zastępca Dyrektora, Departament Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, tel. (22) , 1. Jaki problem jest rozwiązywany? OCENA SKUTKÓW REGULACJI 5 Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD197 Art. 5 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż treść gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy, obejmuje upoważnienie dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, zaś art. 5 ust. 5 ww. ustawy stwierdza, iż marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów. Aktualnie obowiązujące przepisy nie wskazują jednoznacznie marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki jako podmiotu odpowiedzialnego za organizację powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Na podstawie obowiązujących przepisów marszałkowie województw do roku 2012, kiedy nastąpiła seria niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wykonywali ten obowiązek, nie wskazując na wątpliwości w tym zakresie. Przez cały okres obowiązywania ustawy zadanie to było realizowane przez organy będące beneficjentami zabezpieczeń finansowych w formie umów gwarancji i ubezpieczeń, a jednocześnie upoważnione do wydawania dyspozycji wypłaty z tych zabezpieczeń zaliczek na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju. Od 1 stycznia 2006 r. zadania te były realizowane przez marszałków województw jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Na powyższe wskazywała także Najwyższa Izba Kontroli w informacjach o wynikach kontroli w 2012 r. dotyczących przeprowadzonej kontroli pt. Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych (P/12/192). Zdaniem NIK w ustawie tej należy wskazać podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie powrotu turystów do kraju w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. W związku z powyższym konieczne jest doprecyzowanie przepisów przez wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju w przypadku niewypłacalności biura podróży. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym do zadań marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki należy prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Wprowadzenie ww. przepisu usunie wątpliwości w zakresie zadań marszałka województwa jako organu sprawującego bezpośredni nadzór nad wykonywaniem działalności regulowanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? W państwach Unii Europejskiej występują różne systemy zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów imprez turystycznych. Biorąc pod uwagę to zróżnicowanie, można wyróżnić następujące podmioty odpowiedzialne za organizację sprowadzania turystów pozostawionych za granicą przez niewypłacalnego organizatora imprezy turystycznej: 1) fundusz gwarancyjny (oddzielna niezależna instytucja): Dania Podróżny Fundusz Gwarancyjny (niezależna instytucja); Wielka Brytania fundusz Air Travel Trust Fund (ATTF) dla imprez czarterowych zarządzany przez Zarząd Lotnictwa Cywilnego; Holandia fundusze gwarancyjne w ramach samorządowej Federacji Holenderskich Organizacji Turystycznych (ANVR); 2) wystawca zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji lub ubezpieczenia: Czechy zakłady ubezpieczeniowe wystawiające ubezpieczenia dla biur podróży; Niemcy zakłady ubezpieczeniowe (przyjęta praktyka ze względu na kontrolę kosztów przez zakład ubezpieczeń).

8 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 3790 Centralna Ewidencja Pośrednie Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (stan na dzień r.) Organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni Obywatele korzystający z imprez turystycznych Liczba turystów korzystających z imprez turystycznych organizowanych przez biura podróży: 2,6 mln Badania Active Group 2013 Szacując liczebność grupy wzięto pod uwagę wyjazdy zagraniczne oraz wyjazdy krajowe długoterminowe i krajowe krótkoterminowe, w przypadku których konsumenci korzystają z usług biur podróży. Active Group szacuje, że w 2013 r. Polacy w wieku 15 i więcej lat uczestniczyli w 10,05 mln turystycznych podróży za granicę (w tym 20% korzystało z usług biur podróży) oraz w 16,6 mln krajowych podróży długoterminowych (w tym 2% korzystało z usług biur podróży) i w 25,85 mln krajowych podróży krótkoterminowych (w tym 1% korzystało z usług biur podróży). Doprecyzowanie przepisów dotyczących sprowadzania turystów w przypadku niewypłacalności tych podmiotów. Bezpośrednie Wyraźne wskazanie organu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju w przypadku niewypłacalności biura podróży. Marszałkowie województw 16 Bezpośrednie Minister właściwy do spraw turystyki Wyraźne wskazanie marszałka województwa jako organu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju w przypadku niewypłacalności biura podróży. 1 Pośrednie Doprecyzowanie przepisów dotyczących sprowadzania turystów w przypadku niewypłacalności biur podróży. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Przygotowanie projektu zostało poprzedzone oceną funkcjonowania obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych dokonaną w latach 2012 i 2013 z udziałem marszałków województw, podmiotów branży turystycznej i bankowo-ubezpieczeniowej, a także organizacji zajmujących się ochroną konsumentów. Praktycznie wszystkie podmioty współuczestniczące w systemie zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wskazywały na konieczność wyraźnego wskazania podmiotu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju w przypadku niewypłacalności biura podróży. Rozwiązanie tego problemu było jednym z celów projektu założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, nad którym były prowadzone prace od 2012 r. W związku z decyzją Rady Ministrów z 19 sierpnia 2014 r. o nieprzyjmowaniu ww. 6

9 założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym i zaleceniem Komitetu Rady Ministrów z 27 listopada 2014 r. został przygotowany wstępny projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych w zakresie wskazania podmiotu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju w przypadku niewypłacalności biura podróży. Projekt w styczniu 2015 r. został przekazany do konsultacji publicznych według rozdzielnika, w którym znajdują się marszałkowie województw i Związek Województw RP oraz podmioty branży turystycznej (Polska Izba Turystyki, Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Związek Organizatorów Turystyki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Polska Izba Hotelarstwa, Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, Polska Izba Turystyki Młodzieżowej, Polska Federacja Campingu i Caravaningu, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne, Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców), bankowo-ubezpieczeniowej (Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich) oraz organizacje zajmujące się ochroną konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Europejskie Centrum Konsumenckie, Rzecznik Ubezpieczonych). Projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Szczegółowy zakres, czas trwania i podsumowanie wyników konsultacji zawiera Raport z konsultacji publicznych załączony do Oceny Skutków Regulacji projektu. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0 10) Dochody ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Projekt regulacji nie będzie wywoływał dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego zarówno w zakresie finansowania kosztów powrotów turystów, jak i kosztów administracyjnych organizacji procesu sprowadzania turystów do kraju przez urzędy marszałkowskie. 1. Koszty powrotu turystów: zakłada się, że koszty powrotu turystów do kraju zostaną pokryte z zabezpieczeń finansowych posiadanych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. W związku z tym projektowana ustawa nie będzie wywierała w tym zakresie skutków finansowych dla budżetu państwa. 2. Koszty administracyjne organizacji procesu sprowadzania turystów do kraju przez urzędy Źródła finansowania marszałkowskie: zadanie będzie realizowane tak jak dotychczas jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Środki w ramach ww. dotacji celowej są przekazywane marszałkom województw przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem wojewodów. Dotychczas ponoszone koszty związane z finansowaniem realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na organizacji sprowadzania turystów (koszty administracyjne pokrywane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych) miały incydentalny wpływ na budżet państwa. Nie jest możliwe oszacowanie, jak duża będzie częstotliwość realizacji przez marszałków województw zadania polegającego na sprowadzaniu turystów. 7

10 Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń: 1. W latach miały miejsce 62 przypadki uruchamiania środków z zabezpieczeń finansowych (średnia 4, mediana 2,5). W 2001 r. i 2008 r. nie uruchamiano w ogóle środków z zabezpieczeń finansowych, zaś w latach 2002, 2012 i 2013 r. odnotowano najwyższą liczbę przypadków uruchamiania przedmiotowych zabezpieczeń odpowiednio 9, 15 i 7. W pozostałych latach liczba przypadków rocznie kształtowała się na poziomie od 1 do 5 (średnia 3, mediana 2). W niektórych przypadkach nie zaistniała potrzeba sprowadzania klientów do kraju, ponieważ dany organizator turystyki nie realizował w danym momencie żadnych imprez turystycznych. W 34 przypadkach uruchamiania zabezpieczeń finansowych konieczne było sprowadzenie turystów do kraju. W 1999 r. w 1 przypadku sprowadzaniem turystów zajmował się Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, w latach wojewodowie sprowadzili do kraju turystów 14 niewypłacalnych biur podróży. Po przejęciu zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych przez marszałków województw, w latach sprowadzili oni do kraju klientów 19 niewypłacalnych biur podróży. Zestawienie danych dotyczących niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przedstawiono w załączniku nr W trzech przypadkach niewypłacalności w roku 2012 (Blue Rays Sp. z o.o., Oriac Polska Sp. z o.o. Summerelse, Alba Tour Polska Sp. z o.o.) środki z gwarancji ubezpieczeniowych okazały się niewystarczające do pokrycia kosztów powrotu turystów do kraju i marszałkowie województw pokryli brakujące kwoty ze środków budżetowych samorządu województwa (łącznie ,71 zł). Łączne koszty sprowadzania do kraju w roku 2012 we wszystkich 15 przypadkach wyniosły ok. 7,5 mln zł. Brakująca kwota na sprowadzenie do kraju stanowiła 6% wszystkich wydatków na sprowadzanie do kraju. 3. W przypadku gdyby, obliczając wysokość podstawowych zabezpieczeń, dla tych trzech podmiotów zastosować aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzeń Ministra Finansów z 2013 r., przez wzrost wysokości podstawowych zabezpieczeń, nie zaistniałaby w roku 2012 sytuacja braku środków finansowych na sprowadzanie turystów. Źródło: dane dotyczące niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uzyskane z urzędów marszałkowskich. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0 10) W ujęciu duże przedsiębiorstwa pieniężnym sektor mikro-, małych i (w mln zł, średnich ceny stałe z przedsiębiorstw r.) rodzina, obywatele oraz gospodarstwa W ujęciu niepieniężnym domowe duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe budżet państwa Projekt regulacji nie będzie wywoływał dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego zarówno w zakresie finansowania kosztów powrotów turystów, jak i kosztów administracyjnych organizacji procesu sprowadzania turystów do kraju przez urzędy marszałkowskie. 1. Koszty powrotu turystów: zakłada się, że koszty powrotu turystów do kraju zostaną pokryte z zabezpieczeń finansowych posiadanych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. W związku z tym projektowana ustawa nie będzie wywierała w tym zakresie skutków finansowych dla budżetu państwa. 8

11 Niemierzalne Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Jednostki samorządu terytorialnego budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni obywatele korzystający z imprez turystycznych 2. Koszty administracyjne organizacji procesu sprowadzania turystów do kraju przez urzędy marszałkowskie: zadanie będzie realizowane tak jak dotychczas jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Środki w ramach ww. dotacji celowej są przekazywane marszałkom województw przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem wojewodów. Dotychczas ponoszone koszty związane z finansowaniem realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na organizacji sprowadzania turystów (koszty administracyjne pokrywane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych) miały incydentalny wpływ na budżet państwa. Nie jest możliwe oszacowanie, jak duża będzie częstotliwość realizacji przez marszałków województw zadania polegającego na sprowadzaniu turystów. Projektowana ustawa w zakresie dotyczącym wyraźnego wskazania marszałka województwa jako organu właściwego do realizacji zadania w zakresie sprowadzania turystów do kraju nie wprowadzi nowego zadania z zakresu administracji rządowej, tylko usankcjonuje dotychczasową ośmioletnią praktykę w tym zakresie i usunie wątpliwości interpretacyjne. W związku z tym projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego, które dotychczas realizowały to zadanie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o usługach turystycznych. Nie jest możliwe oszacowanie, jak duża będzie częstotliwość realizacji przez marszałków województw zadania polegającego na sprowadzaniu turystów. Wzrost przejrzystości przepisów prawa powinien usprawnić pracę ministra właściwego ds. turystyki i marszałków województw (np. zmniejszenie liczby problemów związanych z interpretacją przepisów). Przez wyraźne wskazanie marszałka województwa jako organu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju usunięte zostaną wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie. Regulacja pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Wzrost przejrzystości prawa przez wyraźne wskazanie organu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju zapewni klientom wyższy poziom bezpieczeństwa. Wskutek tego nastąpi wzrost zaufania konsumentów usług turystycznych do podmiotów organizujących imprezy turystyczne i poprawa wizerunku branży turystycznej. Powyższe wpłynie pozytywnie na sytuację małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrost przejrzystości prawa przez wyraźne wskazanie organu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju zapewni klientom wyższy poziom bezpieczeństwa. 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: 9

12 Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy Komentarz: 9. Wpływ na rynek pracy Ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: Omówienie wpływu demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie Ustawa nie będzie miała wpływu na obszary, o których mowa w pkt Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego Zgodnie z harmonogramem prac 23 lutego 2015 r. przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych do uzgodnień i opiniowania. Wejście w życie ustawy planuje się na II kwartał 2015 r. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego nastąpi wraz z wejściem w życie przedmiotowej ustawy. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Ewaluacja efektów projektu będzie możliwa do przeprowadzenia jedynie w przypadku wystąpienia niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i konieczności podjęcia przez marszałka województwa działań związanych z organizacją powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewni tego powrotu. Na potrzeby ewaluacji zostaną zastosowane kryteria: 1) ilościowe: liczba niewypłacalności organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych, w przypadku których konieczne było podjęcie działań związanych ze sprowadzaniem turystów; koszty realizacji przez urzędy marszałkowskie działań związanych ze sprowadzaniem turystów; 2) jakościowe: problemy w zakresie funkcjonowania przepisów dotyczących procesu sprowadzania turystów. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 1. Statystyka niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w latach (liczba niewypłacalności/liczba przypadków sprowadzania turystów). 2. Raport z konsultacji publicznych. 10

13 Załącznik Statystyka niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w latach (liczba niewypłacalności/liczba przypadków sprowadzania turystów) Województwo SUMA Dolnośląskie 1/1 1/1 1/0 1/0 1/0 5/2 Kujawsko-Pomorskie 1/1 1/1 Lubelskie 0/0 Lubuskie 0/0 Łódzkie 0/0 Małopolskie 1/1 1/1 1/0 2/2 5/4 Mazowieckie 4/4 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 5/4 2/2 1/0 19/17 Opolskie 1/0 1/1 2/1 Podkarpackie 1/0 1/0 Podlaskie 1/0 1/0 Pomorskie 1/0 2/0 1/0 1/0 2/0 3/0 10/0 Śląskie 1/1 2/0 2/1 2/0 2/1 3/2 1/1 13/6 Świętokrzyskie 0/0 Warmińsko-Mazurskie 0/0 Wielkopolskie 1/1 2/2 3/3 Zachodniopomorskie 1/0 1/0 2/0 SUMA 2/2 2/0 0/0 9/6 5/3 3/3 2/1 5/2 3/0 0/0 2/1 2/2 4/1 15/10 7/3 1/0 62/34 W latach miały miejsce 62 przypadki uruchamiania środków z zabezpieczeń finansowych (średnia 4, mediana 2,5). W 2001 i 2008 r. nie uruchamiano w ogóle środków z zabezpieczeń finansowych, zaś w latach 2002, 2012 i 2013 odnotowano najwyższą liczbę przypadków uruchamiania przedmiotowych zabezpieczeń odpowiednio 9, 15 i 7. W pozostałych latach liczba przypadków rocznie kształtowała się na poziomie od 1 do 5 (średnia 3, mediana 2). W niektórych przypadkach nie zaistniała potrzeba sprowadzania klientów do kraju, ponieważ dany organizator turystyki nie realizował w danym momencie żadnych imprez turystycznych. W 34 przypadkach uruchamiania zabezpieczeń finansowych konieczne było sprowadzenie turystów do kraju. W 1999 r. w 1 przypadku sprowadzaniem turystów zajmował się Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, w latach wojewodowie we współpracy z ubezpieczycielami sprowadzili do kraju turystów 14 niewypłacalnych biur podróży. Po przejęciu zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych przez marszałków województw, w latach sprowadzili oni do kraju klientów 19 niewypłacalnych biur podróży.

14

15

16

17

18

19

20

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Ministerstwo wiodące i

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ż d n ia... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie niew ykonyw

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r.

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka laboratoryjna Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Projekt z dnia 23 września 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0 z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U.

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 14 marca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust.

Bardziej szczegółowo

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych.

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-14 Druk nr 2604 cz.ii Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia... 2015 r. w spraw ie treści, form y oraz sposobu zam ieszczenia inform acji o finansow aniu lub w spółfinansow

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządze Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Ministerstwo wiodące:

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. 27 Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Departament Prawny PR1.022.219.2015.MJT NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 29 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego

z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego Projekt z dnia 17 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Departament Prawny PR1.022.161.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW. z dnia r.

P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 11 stycznia 2016 r. w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji R O Z P O R Z Ą D Z E N I E P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. Projekt z dnia 21 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców dokum entacji

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2016 r. roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia. ;

z dnia.. 2016 r. roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia. ; ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 2 lutego 2016 r. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. Projekt z dnia 29 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania audytów agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Wspólne Stanowisko Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Finansów oraz Ministra Spraw Zagranicznych Stanowisko na posiedzenie Rady Ministrów,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019 Ministerstwo wiodące

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta Europejskiej, wzoru stempla potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 17 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. PROJEKT w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 45b ust. 3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ~DZENIE M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J I)

ROZPORZ~DZENIE M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J I) ROZPORZ~DZENIE Projekt z dnia 23 kwietnia 2015 r. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J I) w sprawie organizacji i trybu pracy wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3244 cz.2 Warszawa, 12 marca 2015 r. - o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z projektami aktów wykonawczych.

Druk nr 3244 cz.2 Warszawa, 12 marca 2015 r. - o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-77-13 Druk nr 3244 cz.2 Warszawa, 12 marca 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia...

M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia... projekt z dnia 25 marca 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia... w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra.. w sprawie zasad uznawania praktyki zawodowej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Osoba odpowiedzialna za

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r. RM-110-18-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. W art. 26 ust. 2 pkt 1 zaproponowano, aby zwrot wyżej

ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. W art. 26 ust. 2 pkt 1 zaproponowano, aby zwrot wyżej UZASADNIENIE W dniu 1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 Art. 1. W ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie RM w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej Osoba

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 9 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 28 kwietnia 2014 r. z dnia..

Projekt z dnia 28 kwietnia 2014 r. z dnia.. Projekt z dnia 28 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Wiodące: MPiPS, Współpracujące: Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2015 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej USTAWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 248) wprowadza

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 2 r. o rencie socjalnej

Bardziej szczegółowo

poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich

poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich Nazwa projektu: Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,

Bardziej szczegółowo

P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia

P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia P-120-60-16 R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 13.04.2015 r.

Data sporządzenia 13.04.2015 r. Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań

Bardziej szczegółowo

z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 1 U S T AWA Projekt z dnia 28.05.2015 z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Art. 1.W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155 i 541) wprowadza

Bardziej szczegółowo