U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych"

Transkrypt

1

2 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o usługach turystycznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822 oraz z 2015 r. poz. 390) w art. 5 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 5a. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka upoważniona do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, o której mowa w ust. 4, prowadzi działania związane z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, jeżeli organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

3 UZASADNIENIE I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu Projektowana ustawa w sposób bezpośredni określi w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego zadania marszałka województwa w zakresie prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, jeżeli organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Ustawa usunie wątpliwości interpretacyjne co do zakresu zadań marszałka województwa jako organu uprawnionego do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju oraz uprawnionego do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów. W przypadku gdy marszałkowie województw nie będą realizowali zadań polegających na sprowadzeniu do kraju klientów niewypłacalnych biur podróży za pośrednictwem swoich urzędów marszałkowskich, zgodnie z projektem powinni wskazać inną jednostkę odpowiedzialną za realizację tych zadań. Jednostką tą będzie jednostka, którą zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822 oraz z 2015 r. poz. 390) marszałek województwa upoważni do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju. Zgodnie z wnioskiem de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym ustawy o usługach turystycznych, przedstawionym w informacjach o wynikach kontroli w 2012 r. dotyczących przeprowadzonej kontroli pt. Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych (P/12/192), w ustawie tej należy wskazać podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie powrotu turystów do kraju w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. II. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana Art. 5 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż treść gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy, obejmuje upoważnienie dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, zaś art. 5 ust. 5 ww. ustawy

4 stwierdza, iż marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów. Gwarancje oraz umowy ubezpieczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, mają za zadanie zapewnić klientom organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, na wypadek ich niewypłacalności, pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu. Aktualnie obowiązujące przepisy nie wskazują jednoznacznie marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki jako podmiotu odpowiedzialnego za organizację powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Na podstawie obowiązujących przepisów marszałkowie województw do roku 2012, kiedy nastąpiła seria niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wykonywali ten obowiązek, nie wskazując na wątpliwości w tym zakresie. Przez cały okres obowiązywania ustawy zadanie to było realizowane przez organy będące beneficjentami zabezpieczeń finansowych w formie umów gwarancji i ubezpieczeń, a jednocześnie upoważnione do wydawania dyspozycji wypłaty z tych zabezpieczeń zaliczek na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju. Od 1 stycznia 2006 r. zadania te były realizowane przez marszałków województw jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 2

5 III. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym (przewidywane skutki prawne wejścia aktu w życie) Ustawa wprowadza przepis, zgodnie z którym w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego do zadań marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki będzie należało prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, jeżeli organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Wprowadzenie ww. przepisu usunie wątpliwości dotyczące zakresu zadań marszałka województwa jako organu sprawującego bezpośredni nadzór nad wykonywaniem działalności regulowanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Zgodnie z pismem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 marca 2015 r. (znak: DPUE /4/dl) projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Proponowany projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia. W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z wymaganiami 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). Przedmiotowy projekt został przekazany przy piśmie z dnia 24 marca 2015 r. do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a następnie rozpatrzony w trybie obiegowym (do dnia 8 kwietnia 2015 r.). W trakcie prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego swoje uwagi podtrzymali: Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto uwagi, za pośrednictwem Związku Powiatów Polskich, zgłosił Starosta Nowosądecki. Zdaniem tego starosty dodanie do art. 5 ustawy o usługach turystycznych 3

6 nowego ust. 5a w proponowanym brzmieniu jest konieczne i pożyteczne, ponieważ przepis ten określi bezpośrednio, kto ma obowiązek zorganizowania powrotu pozostawionych samym sobie klientów biur podróży. Zdaniem Starosty Nowotarskiego uregulowanie tego aspektu usług turystycznych ułatwi również działanie marszałków województw w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie Starosta Nowotarski podniósł, że istotnym brakiem w nowelizacji jest brak wskazania źródła finansowania działań związanych z organizacją powrotu klientów, gdy wysokość zabezpieczenia finansowego przedsiębiorcy okaże się niewystarczająca. W odpowiedzi na ww. uwagi zgłoszone podczas prac w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Minister Sportu i Turystyki podtrzymał stanowisko wyrażone w trakcie konsultacji publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniowała w trybie obiegowym projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych. 4

7 Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Sportu i Turystyki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Tomasz Jędrzejczak, Podsekretarz Stanu Data sporządzenia 13 kwietnia 2015 r. Źródło: Zalecenie Stałego Komitetu Rady Ministrów z 27 listopada 2014 r. (KRM ), wniosek z kontroli Najwyższej Izby Kontroli z 2012 r. pt. Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych (P/12/192) Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Elżbieta Wyrwicz, Zastępca Dyrektora, Departament Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, tel. (22) , 1. Jaki problem jest rozwiązywany? OCENA SKUTKÓW REGULACJI 5 Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD197 Art. 5 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż treść gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy, obejmuje upoważnienie dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, zaś art. 5 ust. 5 ww. ustawy stwierdza, iż marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów. Aktualnie obowiązujące przepisy nie wskazują jednoznacznie marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki jako podmiotu odpowiedzialnego za organizację powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Na podstawie obowiązujących przepisów marszałkowie województw do roku 2012, kiedy nastąpiła seria niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wykonywali ten obowiązek, nie wskazując na wątpliwości w tym zakresie. Przez cały okres obowiązywania ustawy zadanie to było realizowane przez organy będące beneficjentami zabezpieczeń finansowych w formie umów gwarancji i ubezpieczeń, a jednocześnie upoważnione do wydawania dyspozycji wypłaty z tych zabezpieczeń zaliczek na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju. Od 1 stycznia 2006 r. zadania te były realizowane przez marszałków województw jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Na powyższe wskazywała także Najwyższa Izba Kontroli w informacjach o wynikach kontroli w 2012 r. dotyczących przeprowadzonej kontroli pt. Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych (P/12/192). Zdaniem NIK w ustawie tej należy wskazać podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie powrotu turystów do kraju w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. W związku z powyższym konieczne jest doprecyzowanie przepisów przez wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju w przypadku niewypłacalności biura podróży. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym do zadań marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki należy prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Wprowadzenie ww. przepisu usunie wątpliwości w zakresie zadań marszałka województwa jako organu sprawującego bezpośredni nadzór nad wykonywaniem działalności regulowanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? W państwach Unii Europejskiej występują różne systemy zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów imprez turystycznych. Biorąc pod uwagę to zróżnicowanie, można wyróżnić następujące podmioty odpowiedzialne za organizację sprowadzania turystów pozostawionych za granicą przez niewypłacalnego organizatora imprezy turystycznej: 1) fundusz gwarancyjny (oddzielna niezależna instytucja): Dania Podróżny Fundusz Gwarancyjny (niezależna instytucja); Wielka Brytania fundusz Air Travel Trust Fund (ATTF) dla imprez czarterowych zarządzany przez Zarząd Lotnictwa Cywilnego; Holandia fundusze gwarancyjne w ramach samorządowej Federacji Holenderskich Organizacji Turystycznych (ANVR); 2) wystawca zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji lub ubezpieczenia: Czechy zakłady ubezpieczeniowe wystawiające ubezpieczenia dla biur podróży; Niemcy zakłady ubezpieczeniowe (przyjęta praktyka ze względu na kontrolę kosztów przez zakład ubezpieczeń).

8 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 3790 Centralna Ewidencja Pośrednie Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (stan na dzień r.) Organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni Obywatele korzystający z imprez turystycznych Liczba turystów korzystających z imprez turystycznych organizowanych przez biura podróży: 2,6 mln Badania Active Group 2013 Szacując liczebność grupy wzięto pod uwagę wyjazdy zagraniczne oraz wyjazdy krajowe długoterminowe i krajowe krótkoterminowe, w przypadku których konsumenci korzystają z usług biur podróży. Active Group szacuje, że w 2013 r. Polacy w wieku 15 i więcej lat uczestniczyli w 10,05 mln turystycznych podróży za granicę (w tym 20% korzystało z usług biur podróży) oraz w 16,6 mln krajowych podróży długoterminowych (w tym 2% korzystało z usług biur podróży) i w 25,85 mln krajowych podróży krótkoterminowych (w tym 1% korzystało z usług biur podróży). Doprecyzowanie przepisów dotyczących sprowadzania turystów w przypadku niewypłacalności tych podmiotów. Bezpośrednie Wyraźne wskazanie organu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju w przypadku niewypłacalności biura podróży. Marszałkowie województw 16 Bezpośrednie Minister właściwy do spraw turystyki Wyraźne wskazanie marszałka województwa jako organu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju w przypadku niewypłacalności biura podróży. 1 Pośrednie Doprecyzowanie przepisów dotyczących sprowadzania turystów w przypadku niewypłacalności biur podróży. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Przygotowanie projektu zostało poprzedzone oceną funkcjonowania obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych dokonaną w latach 2012 i 2013 z udziałem marszałków województw, podmiotów branży turystycznej i bankowo-ubezpieczeniowej, a także organizacji zajmujących się ochroną konsumentów. Praktycznie wszystkie podmioty współuczestniczące w systemie zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wskazywały na konieczność wyraźnego wskazania podmiotu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju w przypadku niewypłacalności biura podróży. Rozwiązanie tego problemu było jednym z celów projektu założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, nad którym były prowadzone prace od 2012 r. W związku z decyzją Rady Ministrów z 19 sierpnia 2014 r. o nieprzyjmowaniu ww. 6

9 założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym i zaleceniem Komitetu Rady Ministrów z 27 listopada 2014 r. został przygotowany wstępny projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych w zakresie wskazania podmiotu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju w przypadku niewypłacalności biura podróży. Projekt w styczniu 2015 r. został przekazany do konsultacji publicznych według rozdzielnika, w którym znajdują się marszałkowie województw i Związek Województw RP oraz podmioty branży turystycznej (Polska Izba Turystyki, Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Związek Organizatorów Turystyki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Polska Izba Hotelarstwa, Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, Polska Izba Turystyki Młodzieżowej, Polska Federacja Campingu i Caravaningu, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne, Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców), bankowo-ubezpieczeniowej (Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich) oraz organizacje zajmujące się ochroną konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Europejskie Centrum Konsumenckie, Rzecznik Ubezpieczonych). Projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Szczegółowy zakres, czas trwania i podsumowanie wyników konsultacji zawiera Raport z konsultacji publicznych załączony do Oceny Skutków Regulacji projektu. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0 10) Dochody ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Projekt regulacji nie będzie wywoływał dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego zarówno w zakresie finansowania kosztów powrotów turystów, jak i kosztów administracyjnych organizacji procesu sprowadzania turystów do kraju przez urzędy marszałkowskie. 1. Koszty powrotu turystów: zakłada się, że koszty powrotu turystów do kraju zostaną pokryte z zabezpieczeń finansowych posiadanych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. W związku z tym projektowana ustawa nie będzie wywierała w tym zakresie skutków finansowych dla budżetu państwa. 2. Koszty administracyjne organizacji procesu sprowadzania turystów do kraju przez urzędy Źródła finansowania marszałkowskie: zadanie będzie realizowane tak jak dotychczas jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Środki w ramach ww. dotacji celowej są przekazywane marszałkom województw przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem wojewodów. Dotychczas ponoszone koszty związane z finansowaniem realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na organizacji sprowadzania turystów (koszty administracyjne pokrywane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych) miały incydentalny wpływ na budżet państwa. Nie jest możliwe oszacowanie, jak duża będzie częstotliwość realizacji przez marszałków województw zadania polegającego na sprowadzaniu turystów. 7

10 Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń: 1. W latach miały miejsce 62 przypadki uruchamiania środków z zabezpieczeń finansowych (średnia 4, mediana 2,5). W 2001 r. i 2008 r. nie uruchamiano w ogóle środków z zabezpieczeń finansowych, zaś w latach 2002, 2012 i 2013 r. odnotowano najwyższą liczbę przypadków uruchamiania przedmiotowych zabezpieczeń odpowiednio 9, 15 i 7. W pozostałych latach liczba przypadków rocznie kształtowała się na poziomie od 1 do 5 (średnia 3, mediana 2). W niektórych przypadkach nie zaistniała potrzeba sprowadzania klientów do kraju, ponieważ dany organizator turystyki nie realizował w danym momencie żadnych imprez turystycznych. W 34 przypadkach uruchamiania zabezpieczeń finansowych konieczne było sprowadzenie turystów do kraju. W 1999 r. w 1 przypadku sprowadzaniem turystów zajmował się Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, w latach wojewodowie sprowadzili do kraju turystów 14 niewypłacalnych biur podróży. Po przejęciu zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych przez marszałków województw, w latach sprowadzili oni do kraju klientów 19 niewypłacalnych biur podróży. Zestawienie danych dotyczących niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przedstawiono w załączniku nr W trzech przypadkach niewypłacalności w roku 2012 (Blue Rays Sp. z o.o., Oriac Polska Sp. z o.o. Summerelse, Alba Tour Polska Sp. z o.o.) środki z gwarancji ubezpieczeniowych okazały się niewystarczające do pokrycia kosztów powrotu turystów do kraju i marszałkowie województw pokryli brakujące kwoty ze środków budżetowych samorządu województwa (łącznie ,71 zł). Łączne koszty sprowadzania do kraju w roku 2012 we wszystkich 15 przypadkach wyniosły ok. 7,5 mln zł. Brakująca kwota na sprowadzenie do kraju stanowiła 6% wszystkich wydatków na sprowadzanie do kraju. 3. W przypadku gdyby, obliczając wysokość podstawowych zabezpieczeń, dla tych trzech podmiotów zastosować aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzeń Ministra Finansów z 2013 r., przez wzrost wysokości podstawowych zabezpieczeń, nie zaistniałaby w roku 2012 sytuacja braku środków finansowych na sprowadzanie turystów. Źródło: dane dotyczące niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uzyskane z urzędów marszałkowskich. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0 10) W ujęciu duże przedsiębiorstwa pieniężnym sektor mikro-, małych i (w mln zł, średnich ceny stałe z przedsiębiorstw r.) rodzina, obywatele oraz gospodarstwa W ujęciu niepieniężnym domowe duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe budżet państwa Projekt regulacji nie będzie wywoływał dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego zarówno w zakresie finansowania kosztów powrotów turystów, jak i kosztów administracyjnych organizacji procesu sprowadzania turystów do kraju przez urzędy marszałkowskie. 1. Koszty powrotu turystów: zakłada się, że koszty powrotu turystów do kraju zostaną pokryte z zabezpieczeń finansowych posiadanych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. W związku z tym projektowana ustawa nie będzie wywierała w tym zakresie skutków finansowych dla budżetu państwa. 8

11 Niemierzalne Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Jednostki samorządu terytorialnego budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni obywatele korzystający z imprez turystycznych 2. Koszty administracyjne organizacji procesu sprowadzania turystów do kraju przez urzędy marszałkowskie: zadanie będzie realizowane tak jak dotychczas jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Środki w ramach ww. dotacji celowej są przekazywane marszałkom województw przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem wojewodów. Dotychczas ponoszone koszty związane z finansowaniem realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na organizacji sprowadzania turystów (koszty administracyjne pokrywane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych) miały incydentalny wpływ na budżet państwa. Nie jest możliwe oszacowanie, jak duża będzie częstotliwość realizacji przez marszałków województw zadania polegającego na sprowadzaniu turystów. Projektowana ustawa w zakresie dotyczącym wyraźnego wskazania marszałka województwa jako organu właściwego do realizacji zadania w zakresie sprowadzania turystów do kraju nie wprowadzi nowego zadania z zakresu administracji rządowej, tylko usankcjonuje dotychczasową ośmioletnią praktykę w tym zakresie i usunie wątpliwości interpretacyjne. W związku z tym projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego, które dotychczas realizowały to zadanie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o usługach turystycznych. Nie jest możliwe oszacowanie, jak duża będzie częstotliwość realizacji przez marszałków województw zadania polegającego na sprowadzaniu turystów. Wzrost przejrzystości przepisów prawa powinien usprawnić pracę ministra właściwego ds. turystyki i marszałków województw (np. zmniejszenie liczby problemów związanych z interpretacją przepisów). Przez wyraźne wskazanie marszałka województwa jako organu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju usunięte zostaną wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie. Regulacja pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Wzrost przejrzystości prawa przez wyraźne wskazanie organu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju zapewni klientom wyższy poziom bezpieczeństwa. Wskutek tego nastąpi wzrost zaufania konsumentów usług turystycznych do podmiotów organizujących imprezy turystyczne i poprawa wizerunku branży turystycznej. Powyższe wpłynie pozytywnie na sytuację małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrost przejrzystości prawa przez wyraźne wskazanie organu odpowiedzialnego za sprowadzanie turystów do kraju zapewni klientom wyższy poziom bezpieczeństwa. 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: 9

12 Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy Komentarz: 9. Wpływ na rynek pracy Ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: Omówienie wpływu demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie Ustawa nie będzie miała wpływu na obszary, o których mowa w pkt Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego Zgodnie z harmonogramem prac 23 lutego 2015 r. przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych do uzgodnień i opiniowania. Wejście w życie ustawy planuje się na II kwartał 2015 r. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego nastąpi wraz z wejściem w życie przedmiotowej ustawy. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Ewaluacja efektów projektu będzie możliwa do przeprowadzenia jedynie w przypadku wystąpienia niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i konieczności podjęcia przez marszałka województwa działań związanych z organizacją powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewni tego powrotu. Na potrzeby ewaluacji zostaną zastosowane kryteria: 1) ilościowe: liczba niewypłacalności organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych, w przypadku których konieczne było podjęcie działań związanych ze sprowadzaniem turystów; koszty realizacji przez urzędy marszałkowskie działań związanych ze sprowadzaniem turystów; 2) jakościowe: problemy w zakresie funkcjonowania przepisów dotyczących procesu sprowadzania turystów. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 1. Statystyka niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w latach (liczba niewypłacalności/liczba przypadków sprowadzania turystów). 2. Raport z konsultacji publicznych. 10

13 Załącznik Statystyka niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w latach (liczba niewypłacalności/liczba przypadków sprowadzania turystów) Województwo SUMA Dolnośląskie 1/1 1/1 1/0 1/0 1/0 5/2 Kujawsko-Pomorskie 1/1 1/1 Lubelskie 0/0 Lubuskie 0/0 Łódzkie 0/0 Małopolskie 1/1 1/1 1/0 2/2 5/4 Mazowieckie 4/4 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 5/4 2/2 1/0 19/17 Opolskie 1/0 1/1 2/1 Podkarpackie 1/0 1/0 Podlaskie 1/0 1/0 Pomorskie 1/0 2/0 1/0 1/0 2/0 3/0 10/0 Śląskie 1/1 2/0 2/1 2/0 2/1 3/2 1/1 13/6 Świętokrzyskie 0/0 Warmińsko-Mazurskie 0/0 Wielkopolskie 1/1 2/2 3/3 Zachodniopomorskie 1/0 1/0 2/0 SUMA 2/2 2/0 0/0 9/6 5/3 3/3 2/1 5/2 3/0 0/0 2/1 2/2 4/1 15/10 7/3 1/0 62/34 W latach miały miejsce 62 przypadki uruchamiania środków z zabezpieczeń finansowych (średnia 4, mediana 2,5). W 2001 i 2008 r. nie uruchamiano w ogóle środków z zabezpieczeń finansowych, zaś w latach 2002, 2012 i 2013 odnotowano najwyższą liczbę przypadków uruchamiania przedmiotowych zabezpieczeń odpowiednio 9, 15 i 7. W pozostałych latach liczba przypadków rocznie kształtowała się na poziomie od 1 do 5 (średnia 3, mediana 2). W niektórych przypadkach nie zaistniała potrzeba sprowadzania klientów do kraju, ponieważ dany organizator turystyki nie realizował w danym momencie żadnych imprez turystycznych. W 34 przypadkach uruchamiania zabezpieczeń finansowych konieczne było sprowadzenie turystów do kraju. W 1999 r. w 1 przypadku sprowadzaniem turystów zajmował się Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, w latach wojewodowie we współpracy z ubezpieczycielami sprowadzili do kraju turystów 14 niewypłacalnych biur podróży. Po przejęciu zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych przez marszałków województw, w latach sprowadzili oni do kraju klientów 19 niewypłacalnych biur podróży.

14

15

16

17

18

19

20

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych Projekt z dnia 24 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 18 maja 2015 r.

Data sporządzenia 18 maja 2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM Projekt z dnia 30.06.2014 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I. Opis tematyki: 1. System zabezpieczeń finansowych Działalność biur podróży, poza przepisami ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 16.02.2015. Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy - Ministerstwo wiodące i ministerstwa wspó ł pracujące.

Data sporządzenia 16.02.2015. Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy - Ministerstwo wiodące i ministerstwa wspó ł pracujące. Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie Data sporządzenia 16.02.2015 Ministerstwo wiodące i ministerstwa wspó ł pracujące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna za projekt w randze

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 20. Uzasadnienie

Strona 1 z 20. Uzasadnienie Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l)

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) ROZPORZĄDZENIE M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko- -mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje: - wyłączenie z granic strefy gruntów o łącznej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny: Projektowany akt normatywny będzie oddziaływał w głównej mierze na ubezpieczycieli oraz podmioty zawierające umowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 2 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 1) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07 Druk nr 1680 Warszawa, 25 kwietnia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o likwidacji Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw zakłada zlikwidowanie funkcjonującego na

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT)

ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT) Warszawa, 23 czerwca 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Departament Turystyki Zespół do spraw przygotowania projektu założeń ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1) Projekt z dnia 24 sierpnia 2010 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r.

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r. Projekt 28.09.2006 r. USTAWA z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowa regulacja wynika z konieczności jednoznacznego uregulowania kwestii pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r.

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-196-03 Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo