Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007."

Transkrypt

1 Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata

2

3 Spis treêci. Drogi GoÊciu, zwracaj uwag na znak Q! W programie Znak JakoÊci Szwajcarskiej Turystyki wiodàce organizacje turystyczne i ponad 3000 innych podmiotów nawiàza y wspó prac w celu zdefiniowania jednoznacznych kryteriów oceniania jakoêci serwisu dla goêci. Kategoria 1. Znaku JakoÊci gwarantuje wysoki standard us ug. Kategoria 2. Znaku JakoÊci jest nadawana organizacjom przez kontrolerów z zewnàtrz. Kategoria 3. Znaku JakoÊci przyznawana jest organizacjom, które wprowadzi y System Zarzàdzania JakoÊcià (QMS). Wydawca i copyright Switzerland Tourism. Ceny i oferty podane w broszurze mogà ulec zmianie. Wszystkie ceny podane w CHF sà obowiàzujàce. Wydawca Switzerland Tourism, Zurych Zdj cia: Switzerland Tourism, regionalne oêrodki promocji Zdj cie na ok adce: Kapliczka Wilhelma Tella nad Jeziorem Czterech Kantonów niedaleko Lucerny, Centralna Szwajcaria Wersja polska Switzerland Tourism, Warszawa Nak ad: 2000 egz. Druk: LITERA Studio, Warszawa ISBN: X Wprowadzenie 5 Produkty 6 Miasta, sztuka i architektura 7-9 Lato, góry, rodziny Wellness Kuchnia, wina 15 Tradycyjnie szwajcarskie 17 Spotkania, konferencje, incentive Zimowe snow-how Poruszanie si po Szwajcarii 22 Odleg oêci 23 Dojazd samolotem i pociàgiem 25 Ceny biletów STS Trasy panoramiczne Transport publiczny Szczyty górskie Autobusy pocztowe 39 Samochody 41 Incoming 42 Touroperatorzy incoming Zakwaterowanie 46 Switzerland Travel Centre (FIT) Oferty dla FIT 50 Hotele dla grup Dla m odzie y 53 Wydarzenia Informacje 58 Warto zobaczyç Lokalne kontakty 63 MySwitzerland.com 65 Adresy Partnerzy 70 Spis treêci 3

4 Witamy.

5 Drogi Partnerze. Cieszymy si bardzo, e mo emy przedstawiç Paƒstwu kolejne wydanie Êwiatowej edycji informatora dla biur podró y na lata W tej publikacji znajdziecie Paƒstwo najwa niejsze informacje o Szwajcarii oraz wskazówki dotyczàce sprzeda y atrakcji w tym wyjàtkowym miejscu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie si z naszà stronà internetowà w j zyku polskim MojaSzwajcaria.pl oraz z odnoênikami do obcoj zycznej (angielski, niemiecki, francuski) strony korporacyjnej MySwitzerland.com (str. 65). Podczas sezonu zimowego mogà Paƒstwo przetestowaç zjazdy na nartach i snowboardzie (strony 20-21) lub zapoznaç si z szerokà ofertà szwajcarskich atrakcji (strony 59-61). JeÊli nie macie Paƒstwo ochoty na wspinanie si po górach, mo na cieszyç si górskimi widokami wje d ajàc na szczyty kolejkà górskà lub podró ujàc przez szwajcarskie Alpy jednà z naszych kolejowych tras panoramicznych (strony 30-31). yczymy Paƒstwu udanych lat ! Switzerland Tourism, Zurych. Gandria, Jezioro Lugano, kanton Ticino

6 Produkty. Wybór spoêród najwi kszych atrakcji. Na nast pnych stronach znajdà Paƒstwo wiele ciekawych propozycji, które mo ecie w àczyç do pakietu i zaproponowaç swojemu klientowi. Mogà Paƒstwo na przyk ad do àczyç nieco folkloru, jak w rozdziale poêwi conym szwajcarskiej tradycji. I nie tylko. Grosse Scheidegg, Berneƒski Oberland

7 Bärenplatz, Berno Szwajcarskie miasta. Szwajcarskie miasta sà urocze i pe ne niespodzianek. Nigdzie indziej nie mo na znaleêç tylu atrakcji, wydarzeƒ kulturalnych, innowacyjnej gastronomii i ciekawych miejsc na tak ma ej powierzchni, jak w szwajcarskich miastach. Nasze miasta, ich charakter i urok wygodnie mo na odkrywaç chodzàc pieszo. Poni ej przedstawiamy osiem z wielu fascynujàcych szwajcarskich miast. Bazylea. Bazylea, po o ona nad brzegiem Renu w miejscu, gdzie spotykajà si Francja, Niemcy i Szwajcaria, od wieków cieszy si tradycjà wysokiej kultury. Stare miasto pe ne jest dobrze zachowanych, Êredniowiecznych budowli i barokowych kamienic. Tramwaje z gracjà sunà przez skwery w samym centrum miasta. Imponujàcy wybór muzeów, wêród których Kunstmuseum i Fundacja Beyelera sà wiodàcymi szwajcarskimi galeriami sztuki. Majestatyczna katedra Münster wznosi si ponad dachami domów. Czy Paƒstwo wiedzà, e Drei Könige am Rhein to najstarszy zajazd w Europie, gdy za o ony zosta w 1026 roku? Berno. Szwajcarska stolica pe na jest bardzo dobrze zachowanych Êredniowiecznych budowli z piaskowca. Pod ich arkadami, których àczna d ugoêç wynosi 6 km, mo na z przyjemnoêcià rzuciç si w wir zakupów. Innà atrakcjà miasta jest dom, w którym mieszka Albert Einstein podczas prac nad Teorià Wzgl dnoêci w 1905 roku. Nowo otwarte centrum Paula Klee, zaprojektowane przez architekta Renzo Piano, wystawia dzie a tego najs ynniejszego berneƒskiego artysty. Czy Paƒstwo wiedzà, e Berno znajduje si na liêcie UNESCO jako miejsce Êwiatowego dziedzictwa? Genewa. Genewa jest pe na niespodzianek. To najmniejsza na Êwiecie metropolia, w której mieszka zaledwie ludzi. W jej centralnym miejscu znajduje si fontanna Jet d Eau, wokó której t tni kosmopolityczne miasto. Do wyboru pla a nad Jeziorem Genewskim i malownicze Stare Miasto. Albo liczne genewskie restauracje i bogate mo liwoêci zakupów. Jako europejska siedziba ONZ i siedziba Czerwonego Krzy a miasto odgrywa wa nà rol w Êwiecie. Mi dzynarodowe Muzeum Reformacji, które zosta o otwarte w 2005 roku, poêwi cone jest XVI-wiecznej reformacji. Czy Paƒstwo wiedzà, e 38% mieszkaƒców Genewy nie jest Szwajcarami? Szwajcarskie miasta 7

8 Zürich The Perfect Lakeside City Resort Welcome to Zürich Discover exciting events and outdoor adventures combined with shopping pleasures, cultural highlights, culinary delights and more in Zürich. Whether in spring, as nature is awakening, in summer when the rivers and lake offer all kinds of recreation and leisure activities, in autumn for a romantic getaway or in winter under the Christmas lights: Zürich leaves nothing to be desired. In the heart of Switzerland Zürich is the perfect base for just about any excursion. Live it. Love it. Free Information and Hotel Reservations: Zürich Tourism P.O.Box CH-8023 Zürich Phone

9 La Chaux-de-Fonds. Usytuowane poêród wzniesieƒ Jury niedaleko francuskiej granicy La Chaux-de-Fonds jest najwy ej po o onym miastem w Europie. W samym sercu szwajcarskiego zag bia przemys u zegarkowego, z miejskim muzeum zegarków i zegarów, miasto jest równie miejscem urodzin modernistycznego architekta Le Corbusiera. Maison Blanche, pierwszy zaprojektowany przez niego dom, zosta gruntownie odnowiony i otwarty dla publicznoêci w 2005 roku. Czy Paƒstwo wiedzà, e La Chaux-de-Fonds zosta o doszcz tnie spalone w 1794 roku i odbudowane na planie szachownicy? St. Gallen. Âredniowieczne miasto St. Gallen we Wschodniej Szwajcarii w pobli u Jeziora Bodeƒskiego powsta o wokó wspania ej katedry i opactwa. Biblioteka opacka, która jest wpisana na List Âwiatowego Dziedzictwa UNESCO, jest jednym z najwspanialszych w Europie przyk adów Êwieckiego rokoko. Jej wn trza zdobià bogate freski, pi kne pod ogi oraz unikalne zbiory r kopisów. Miasto s ynie równie z XVIIIwiecznych wykuszy i d ugiej tradycji tkactwa, którego histori mo na poznaç w miejskim Muzeum Tekstyliów. Czy Paƒstwo wiedzà, e St. Gallen zosta o za o one w 612 roku przez irlandzkiego mnicha Gallusa? Jet d Eau, Genewa Lozanna. Urocze miasto wznoszàce si nad Jeziorem Genewskim na szeregu tarasów zwróconych na po udnie oferuje bogaty program kulturalnym, którego mogà pozazdroêciç wi ksze od niej miasta. Teatr, taniec, muzyka, gastronomia, nawet clubbing sà w Lozannie Êwiatowej klasy. Pe ni pasji, kreatywni mieszkaƒcy zdajà si zaprzeczaç szwajcarskim stereotypom. Miasto jest te siedzibà ruchu olimpijskiego, czego wyrazem jest tutejsze Muzeum Olimpijskie po o one niemal nad brzegiem Jeziora Genewskiego poêród zieleni i fontann. Czy Paƒstwo wiedzà, e Prix de Lausanne, jeden z wiodàcych na Êwiecie turniejów baletowych dla m odych tancerzy, odbywa si ka dego stycznia od 1970 roku? Winterthur. Winterthur mo e sprawiç du à niespodziank : oczekuje si ruchu samochodów, poêpiechu i ha asu, a na miejscu zastaje si zielone miasto uniwersyteckie, gdzie krà à rowerzyêci, a znajomi majà czas, aby porozmawiaç na ulicy. Muzeum Fotografii w Winterthur jest jednym z najlepszych w Europie. Wyjàtkowa jest kolekcja Oskara Reinharta, która zawiera obrazy od Holbeina do Renoira. Nie wolno pominàç te bogatej sceny muzycznej skupionej wokó baru Albani. Czy Paƒstwo wiedzà, e Kyburgiade jest festiwalem muzyki kameralnej, którego poczàtek mia miejsce w XI wieku na zamku Kyburg niedaleko Winterthur? Muzeum Fotografii, Winterthur Promenada nad Jeziorem Genewskim, Lozanna Zurych. Zurych sta si jednà z europejskich metropolii nowego stylu. To Êwiatowe miasto w niewielkim formacie ma bardzo du o do zaproponowania: nieograniczone mo liwoêci zakupów, bogactwo wydarzeƒ kulturalnych i gastronomi z ca ego Êwiata. Przedstawienia kulturalne wysokiej klasy odbywajà si w budynku Opery lub w galerii Kunsthaus. Sieç uliczek, pot ne budynki banków i knajpki nad rzekà Limmat u podnó a katedry Grossmünster stwarzajà niepowtarzalny klimat. Nie wolno pominàç przeja d ki statkiem pod miejskimi mostami. Czy Paƒstwo wiedzà, e James Joyce, który zosta pochowany w Zurychu na cmentarzu Fluntern, napisa w tym mieêcie w 1917 roku swojà powieêç Ulisses? Tekst dzi ki uprzejmoêci Matthew Teller. Ulica Bahnhofstrasse, Zurych Katedra, St. Gallen

10 Unterchapf, Appenzellerland, Wschodnia Szwajcaria Pora na lato. Nasze alpejskie lato. Paradise, jakim jest Szwajcaria oferuje nieskoƒczone letnie wra enia, które tylko czekajà na odkrycie: p ywanie w górskim jeziorze, noc w otoczeniu górskich szczytów w jednym z 156 schronisk Szwajcarskiego Klubu Alpejskiego lub, jak w dawnych czasach, w historycznym hotelu, wspinaczka na jeden z wielu czterotysi czników z górskim przewodnikiem lub wjazd na szczyt jednà z ponad 600 kolejek linowych i delektowanie si wyjàtkowymi widokami. W drówki Wyjàtkowa sieç ponad km szlaków w drownych pokrywa ca à Szwajcari. Szlaki sà doskonale oznakowane i utrzymane. Majà one te ró ne stopnie trudnoêci. Do odkrycia na 52 sposoby: Nasze alpejskie lato 52 wybrane propozycje na lato znajdujà si na stronie MojaSzwajcaria.pl oraz w letniej broszurze. Du y wybór informacji i propozycji naszych wakacyjnych regionów. Tradycyjne hotele: Oferty specjalne: Luksusowe hotele: Wszystko w jednym bilecie: 10 Pora na lato Propozycja 1: Szwajcarski Park Narodowy. Trasa dla rowerów górskich. Najstarszy park narodowy w Alpach rozciàga si na przestrzeni 172 km 2. Ale mi oênicy rowerów górskich nie muszà rezygnowaç z tego wyjàtkowego doêwiadczania przyrody. Trasa rowerowego maratonu, która jest tak samo wymagajàca, jak i widowiskowa przebiega na obrze ach parku. Propozycja 2: Lodowiec Aletsch na LiÊcie Âwiatowego Dziedzictwa UNESCO Ponad 900 metrów gruboêci pokrywy i do 1000 m szerokoêci lodowiec Aletsch rozciàga si majestatycznie poêród trzy- i czterotysi czników. Ze Êwiatem lodowca mo na bli ej zapoznaç si podczas wycieczki z przewodnikiem.

11 Nasze rodzinne wakacje. Szwajcaria traktuje odpowiedzialnie pobyt rodzinny i przyjemnoêç wypoczynku. Nowa, ale dobrze rozpoznawana marka gwarantuje wakacje pe ne atrakcji dla dzieci i doros ych. 27 oêrodków dla dzieci i 38 KidsHoteli Prosimy zwracaç uwagà na znak Families welcome. Wszystkie miejscowoêci musia y spe niç surowe kryteria jakoêciowe i posiadajà infrastruktur odpowiednià dla wypoczynku rodzin z dzieçmi. KidsHotels dajà dzieciom z rodzicami okazj do wielu wakacyjnych przygód. Jezioro Kreuzboden, Saas-Fee, Wellis Nordic walking Bardzo efektywny rodzaj sportu, cieszy si w ostatnich latach du à popularnoêcià. Specjalne wyposa enie: kijki do w drówek nordic walking. Podobnie jak jogging, nordic walking mo na uprawiaç niemal w ka dym miejscu w Szwajcarii. Szwajcaria kraina dla rowerów górskich Pojedyncze i okr ne trasy oraz zjazdy downhillowe. Ró ne stopnie trudnoêci, aby zaspokoiç ka de wymagania. Szwajcaria kraina dla rowerzystów Dziewi ç tras rowerowych o ca kowitej d ugoêci 3300 km pokrywa ca à Szwajcari. Wszystkie trasy sà czytelnie oznakowane dzi ki znakom ustawionym na poboczu. Dodatkowe tablice informacyjne sà na skrzy owaniach tras i na dworcach kolejowych. Wi cej informacji: MiejscowoÊci dla rodzin Braunwald Wolna od ruchu samochodowego miejscowoêç po o ona jest w Glarnerland na wysokoêci 1300 m n.p.m. Dom krasnoludka Bartli zachwyci ka dego m odego mi oênika bajek. Dzieci b dà si czu y niczym królowie w hotelu Bellevue Kids. Inne miejscowoêci przyjazne rodzinom: Beatenberg, Alpenregion, Lenk, Arosa, Brigels Waltensburg Andiast, Klosters, Lenzerheide-Valbella, Maloja, Savognin, Braunwald, Toggenburg, Château-d Œx, Leysin, Les Diablerets, Villars, Bettmeralp, Riederalp, Fiesch, Belalp, Crans-Montana, Grächen, Nendaz, Sierre Anniviers, Saas- Fee, Engelberg, Schwarzsee. Wakacje w jednym z hoteli przyjaznych dzieciom: Hotel Alphubel, Hotel Belvéd re, Hotel Krone, Hotel Lago di Lugano, Hotel Schweizerhof, Hotel Victoria Ritter, Muchetta Children s Hotel, Märchenhotel Bellevue, Park Hotel Waldhaus, Hotel Schweizerhaus, Ferienart Resort & Spa, Park Hotel Delta, Hotel Arve Central. Wi cej informacji: Na przyk ad: KidsHotel Ferienart Resort & Spa***** jest 5* chatà z luksowymi udogodnieniami wellness po o onà w sercu Saas Fee. Pokoje rodzinne i ca oroczna opieka nad dzieçmi. Atrakcje dla dzieci Pokój zabaw dzieci cych Kolacja z clownem i menu dzieci ce Dalsze informacje: Pora na lato 11

12 Adelboden, Berneƒski Oberland Wellness. Spokój i odpoczynek. Pozostawiç stres i problemy dnia codziennego, odkryç g bi w asnego ja. Dobre samopoczucie od stóp do g ów. To jest wellness. Najlepszà rzeczà w Szwajcarii jest fakt, e wellness made in Switzerland jest efektywny nawet w niewielkich iloêciach. Tak e podczas weekendu mo na skorzystaç z pe nej regeneracji w ma ym pakiecie. Ale uwaga: wypoczynek wellness w Szwajcarii sprawia, e chce si z niego korzystaç cz Êciej. Si a przyciàgania natury jest ogromna. Nabraç si y Wellness alpejski oznacza, na przyk ad, przebywanie w saunie i podziwianie górskich widoków. W drówk o zachodzie s oƒca, którà koƒczy kàpiel w sianie i masa. Niczym w upince od orzecha 12 Wellness Krótki wypoczynek wielka przyjemnoêç Wakacje sà zwykle za krótkie. Ale aby je maksymalnie wykorzystaç nawet krótki pobyt mo e byç wielkim wypoczynkiem. W Szwajcarii jest wiele mo liwoêci wypoczynku, od a do zet. Od Adelboden do Zermatt. Poni ej chcielibyêmy przedstawiç Paƒstwu pi ç miejsc, które zapewniajà profesjonalne podejêcie i innowa- Wyszukiwarka oferty wellness na stronie MySwitzerland.com Krople ciep ej wody dotykajà skóry. Nie, to nie spacer w deszczu. Paƒstwo le à pod prysznicem Vichy, a delikatne d onie lekko masujà cia o. To wra enie dla skóry jest wyjàtkowe. A mo e Paƒstwo preferujà aromatyczny peeling ca ego cia a lub masa refleksologiczny stóp. Czy kiedykolwiek korzystali Paƒstwo cyjnego ducha w temacie wellness. Tutaj Paƒstwo znajdà wszystko, co jest konieczne do wypoczynku. Adelboden Engadyna/Scuol Appenzellerland Wallis/Leukerbad Jezioro Czterech Kantonów z kàpieli w p atkach ró y? Spacerowali przez àk skàpanà w rosie? Korzystali z masa u goràcymi kamieniami? Albo z profesjonalnego fitnessu? To aden problem. Prosimy wybraç, jakie zabiegi Paƒstwa interesujà, a nast pnie kliknàç na Search. W wynikach poka e si lista oêrodków odpowiadajàcych Paƒstwa zainteresowaniom.

13 Adelboden, Berneƒski Oberland skoncentrowaç si na samym sobie, uderzenia w jednym z 40 naszych hoteli a pierwotna pot ga gór pozwoli na nabranie golfowych. Wyjàtkowa opieka, urzàdzenia si, jak nigdzie indziej. A Paƒstwo spa i luksusowe otoczenie zamienià pobyt mogà wybraç to, co najbardziej odpowiada wakacyjny w prawdziwy festiwal wypoczyn- Paƒstwa potrzebom. Warto przybyç ku. Warto odkryç 90 pól golfowych i cie- do nas w góry i odnaleêç siebie. szyç si grà spoglàdajàc na lodowce, jeziora i lasy. Aby zawsze pozostaç na balu JeÊli Paƒstwo uwa ajà, e wakacje wellness Zima na dobre samopoczucie sà nudne, pasywne i tak naprawd Wypoczynek wellness posiada szczegól- nie dla m czyzn, to oznacza, e Paƒstwo ny urok podczas zimy. Przed po udniem nigdy nie byli w Szwajcarii. Wellness alpejski jazda na nartach, a po po udniu àczy aktywnoêç z przyjemnoêcià. Na zanurzyç si w g bokim fotelu, spoglà- przyk ad mogà Paƒstwo poprawiç swoje daç na s oƒce, albo runda na szlaku dla Ceny za krótki pobyt, pakiet wellnessowy 2006 (1 osoba w pokoju dwuosobowym) Od hotelu kategorii bud et w niskim sezonie 270,- CHF Hotel Belved re, Scuol (2 noclegi, Êniadanie, 2 zabiegi) 340,- CHF Hotel Rössli, Weggis (2 noclegi, HB, 2 zabiegi) 340,- CHF Hotel Grichting & Badnerhof, Leukerbad (3 noclegi, Êniadanie, 3 zabiegi) 388,- CHF Hotel Rosatsch, Pontresina (2 noclegi, HB, 4 zabiegi) 390,- CHF Hotel Heiden, Heiden (2 noclegi, HB, 2 zabiegi) 390,- CHF Märchenhotel Bellevue, Braunwald (2 noclegi, HB, 4 zabiegi) w drówek nordyckich przez pokryty Êniegiem las i wieczorem kàpiel lub aênie rzymsko-irlandzkie. Krótkie dni i d ugie wieczory zamieniajà si w wypoczynek dla zmys ów: pi kno zimowego krajobrazu podczas w drówek w rakietach Êniegowych, siedzenie przy kominku w hotelu z kieliszkiem wina, albo oglàdanie spadajàcych p atków Êniegu podczas kàpieli w krytym basenie. Gwarancja jakoêci Niezale nie od tego, w jaki sposób zdefiniowany jest wellness, jedna rzecz jest pewna: bezkompromisowa jakoêç wszystkich us ug jest absolutnie najwa niejsza. Szwajcarscy oferenci wellness muszà spe niç surowe i szczegó owe wymagania. Wszystkie 61 hoteli jest kontrolowanych przez Szwajcarskie Stowarzyszenie Hoteli (Swiss Hotel Association). do hoteli luksusowych w wysokim sezonie 1029,- CHF Park Hotel Weggis, Weggis (2 noclegi, HB, 3 zabiegi) 1040,- CHF Park Hotel Vitznau, Vitznau (3 noclegi, Êniadanie, 4 zabiegi) 1060,- CHF Albergo Giardino, Ascona (2 noclegi, HB, 3 zabiegi) 1081,- CHF Palace Luzern, Lucerna (2 noclegi, HB, 3 zabiegi) 1150,- CHF Viktoria Jungfrau, Interlaken (2 noclegi, HB, 2 zabiegi) 1160,- CHF Les Sources des Alpes, Leukerbad (3 noclegi, Êniadanie, 5 zabiegów) 1205,- CHF Kulm Hotel, St. Moritz (3 noclegi, HB, 3 zabiegi) 1330,- CHF Hotel Quellenhof, Bad Ragaz (3 noclegi, Êniadanie, 4 zabiegi)

14 Naturally wonderful. Cheeses from Switzerland. Like no other. Lush meadows, pure mountain air, fresh milk, traditional recipes, ancestral skills, and a long ripening process. This is what accounts for each of Switzerland s distinctive cheeses. No wonder connoisseurs everywhere appreciate the variety of cheeses we make. Naturally. Find out more about our many cheeses at

15 Grotto Borei, Brissago, Ticino Gastronomia & wino. Kulinarna podró przez Szwajcari. Spo ywanie posi ków i napoi w Szwajcarii jest niezwykle odkrywczà podró à przez cztery regiony j zykowe i kulturowe, gdzie wyst pujà lokalne produkty. Podczas niej mo na znaleêç prawdziwe pere ki szwajcarskiej sztuki kulinarnej i winiarstwa. Przez lata wp ywy sàsiednich krajów nada y Szwajcarii wyjàtkowe bogactwo kuchni. Wiele specja ów, które do dziê sà serwowane, powsta o, aby przetrwaç trudne zimowe dni. Proste dania dzisiaj cieszà si s awà daƒ regionalnych: rösti (tarte, sma one ziemniaki serwowane w regionie berneƒskim) pizokel (rodzaj gotowanych klusek serwowanych w Gryzonii) polenta i risotto (serwowane w cz Êci w oskoj zycznej) papet vaudois (rodzaj kiszonej kapusty z kie baskami serwowany w regionie Jeziora Genewskiego). Podobnie jest z uprawà winoroêli. Delikatne szwajcarskie wina znane sà jedynie nielicznej grupie koneserów. Czy Paƒstwo wiedzà, e oprócz wielu znanych szczepów, uprawiane sà te gatunki, które wyst pujà tylko tutaj? Nie warto czekaç nasza ró norodna gastronomia i wspania e wina zapraszajà. Propozycja. Château de Villa Château de Villa z piwnicami z XVII wieku jest wielkà atrakcjà turystycznà w Sierre. Na zamku znajduje si restauracja, bar z winem i Muzeum Win z Wallis. Restauracja serwuje tradycyjne dania z Wallis: raclette, fondue, suszone mi so i chleb. W enotece znaleêç mo na bardzo du y wybór win z Wallis. Otwarte codziennie: Tel: +41 (0) Fondue Moitié-moitié Natrzeç wn trze naczynia do fondue po ówkà zàbka czosnku. Zmieszaç ser gruy re z màkà, winem i sokiem cytrynowym w naczyniu. Doprowadziç do zagotowania nieustannie mieszajàc. Zmniejszyç p omieƒ, dodaç ser vacherin fribourgeois i nadal mieszaç. Nie doprowadziç do zagotowania. Serwowaç z pokrojonym w kostki chlebem i gotowanymi ziemniakami. Sk adniki dla 4 osób 1 zàbek czosnku przekrojony na pó 400 g sera gruy re, utarty 4 y ki màki 0,35 l bia ego wina 1 y ka Êwie ego soku z cytryny 400 g sera vacherin fribourgeois ml wódki Kirsch 1 szczypta pieprzu cayenne Wino: fendant lub chasselas Gastronomia & wino 15

16

17 Jezioro Stelli z widokiem na Matterhorn Odkryj klasycznà Szwajcari. Poznaj Szwajcari przez 3, 5 i 10 dni. Wielu goêci ma ograniczonà liczb dni, podczas których mo e odkryç Szwajcari. Niemniej chcieliby oni odwiedziç najwa niejsze atrakcje, zapoznaç si z kulturalnà i krajobrazowà ró norodnoêcià kraju i otrzymaç porady ekspertów. Trzy propozycje podró y pozwolà goêciom odwiedzajàcym kraj po raz pierwszy i goêciom, którzy nie majà wiele czasu na zapoznanie si z najciekawszymi miejscami w Szwajcarii. Jako miejsca do robienia zakupów proponujemy sklepy z tradycyjnymi szwajcarski- Propozycje podró y przez Szwajcari MojaSzwajcaria.pl mi upominkami. Trasa przeznaczona jest àcznie z informacjami praktycznymi, zdj ciami i innymi szczegó ami znajdujà si w pierwszej kolejnoêci dla goêci indywidualnych podró ujàcych samochodem lub na stronie internetowej. Êrodkami transportu publicznego. Propozycja: Szwajcaria przez 3 dni. Tradycyjna Szwajcaria latem To, co koniecznie nale y zobaczyç jako propozycja podró y 3-, 5- i 10-dniowej. Atrakcje, wycieczki Najwi ksze atrakcje i wycieczki wzd u proponowanych tras zosta y wybrane i opisane przez naszych szwajcarskich ekspertów. Zakwaterowanie Hotele w ró nych kategoriach cenowych, campingi i schroniska m odzie owe, których adresy proponowane sà przez nas. Dodatkowo liczne propozycje wybranych restauracji i nocnego ycia. Trasa rozpoczyna si w Lucernie. Podró okr na na szczyt Pilatus, rejs statkiem po Jeziorze Czterech Kantonów, zwiedzanie starówki w Lucernie. Interlaken jest drugim miejscem, gdzie mo na si zatrzymaç i udaç si na wycieczk na Jungfraujoch, Schynige Platte i do Mystery Park. Podró koƒczy si w Zermatt wycieczkami na Gornergrat lub Klein Matterhorn oraz do wysokogórskich jezior. Klasyczna Szwajcaria 17

18 Spotkanie na àkach Aelggi, Centralna Szwajcaria Spotkania. Incentives. Konferencje. Wydarzenia Szwajcaria to miejsce, gdzie spotyka si Êwiat. Nigdzie indziej nie mo na znaleêç tak wyjàtkowej ró norodnoêci na niewielkiej powierzchni. Góry, jeziora, lodowce i drzewa palmowe, pe ne ycia miasta i dziewicze krajobrazy. Wsz dzie mo na atwo i wygodnie dojechaç dzi ki wyjàtkowej sieci transportu publicznego. Uzupe nieniem jest gastronomia na wysokim poziomie. Czy w podró y s u bowej, czy dla wypoczynku, czy w kombinacji obydwu Szwajcaria posiada wszystko, aby zapewniç wyjàtkowy, niezapomniany pobyt. Szwajcaria w skrócie malownicza sceneria niepowtarzalne, dziewicze krajobrazy doskona y serwis kulturalna ró norodnoêç wieloj zycznoêç niewielkie odleg oêci presti o d ugoletniej tradycji wst pne kalkulacje towarzyszenie przy poznawaniu lokalizacji bezp atnie i bez zobowiàzaƒ Incentives Pi kno natury i niewyczerpany wybór niezwyk ych atrakcji sprawiajà, e Szwajcaria jest wyjàtkowym miejscem do organizacji programów incentive. Tutaj mo na znaleêç idealnà kombinacj dla ka dego celu. Team building, adventure, sport, podró e i kultura wybór nale y do Paƒstwa. A wynik? Intensywne prze ycia dla grup. Efektywna motywacja. I wspomnienia, które pozostanà na d ugo. Kongresy i wydarzenia Raz w roku mi dzynarodowy handel zegarkami i bi uterià spotyka si w Szwajcarii podczas Salonu Zegarków i Bi uterii w Bazylei. Ka dego roku Mi dzynarodowy Salon Samochodowy w Genewie jest jednym z najwa niejszych wydarzeƒ bran y samochodowej w Europie. Jako siedziba wielu mi dzynarodowych stowarzyszeƒ sportowych i Komitetu Olimpijskiego Szwajcaria jest idealnym miejscem do organizacji du ych wydarzeƒ sportowych. Szwajcaria jest te domem dla wielu mi dzynarodowych organizacji àcznie z Organizacjà Narodów Zjednoczonych i Mi dzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzy a. Czy to nowoczesne czy tradycyjne kompleksy kongresowe wychodzà naprzeciw ró norodnym oczekiwaniom. Sà nie tylko malowniczo po o one, ale równie atwo po nich poruszaç si pieszo. Us ugi szczegó owe informacje bezstronne doradztwo adresy kontaktowe Âwiatowi, polityczni i gospodarczy przywódcy spotykajà si podczas corocznego Âwiatowego Forum Ekonomicznego w Davos. 18 Spotkania

19 KKL, Centrum Kulturalne i Kongresowe, Lucerna Kilka najwi kszych centrów kongresowych w Szwajcarii Miasto Lokalizacja Liczba Liczba pom. osób Bazylea Centrum Kongresowe Berno Allegro Grand Casino Kursaal Crans-Montana Centrum Kongresowe Le Régent Davos Centrum Kongresowe Fryburg Forum Fribourg Genewa ICCG Interlaken Casino Kursaal Congress Centre Lozanna Beaulieu Centrum Kongr.-Wystawiennicze Lugano Centrum Kongresowe Lucerna KKL Centrum Kongresowe i Kulturalne Martigny VS Hotel du Parc Montreux-Vevey Centrum Kongresowo-Wystawiennicze Pontresina Centrum Kongresowe, Informacyjne i Kulturalne RONDO St. Gallen Tereny Targowe Olma Zurych Dom Kongresowy Kontakt Konferencje i spotkania incentive organizowane sà w Szwajcarii od wielu lat. Ju prawie od 40 lat Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB) oferuje planowanie i wsparcie przy organizacji konferencji, spotkaƒ, seminariów, prezentacji i innych wydarzeƒ tego typu. Switzerland Convention & Incentive Bureau c/o Switzerland Tourism Tödistrasse 7 CH-8027 Zürich Tel. +41 (0) Fax +41 (0) Wieczorne przyj cie na zamku Chillon, Montreux

20 Narciarz na Corvatsch, Dolina Engadyny Zimowe snow-how. Zabierz swoje marzenia na absolutne szczyty. Szwajcaria. Kraj wielu rekordów. Prawie 50 czterotysi czników wznosi si tutaj do nieba. Poni ej nich znajduje si kilka z najwy ej po o onych w Europie zimowych oêrodków wypoczynkowych. 29 z nich le y na wysokoêci 2800 m n.p.m. lub wy ej. aden inny kraj w Europie nie oferuje wi cej i d u szych tras zjazdowych ni Szwajcaria. Niektóre z nich majà d ugoêç 17 km. Szwajcaria zapewnia te jedne z najlepszych warunków Êniegowych w Alpach. OÊrodki sportów zimowych po o one sà przeci tnie 400 m wy ej ni w pozosta ych krajach alpejskich. Oprócz 7300 km tras zjazdowych i 5000 km tras dla narciarstwa biegowego znajduje si tutaj ponad 500 km tras dla zjazdów saneczkowych. Szwajcaria ponadto oferuje najwi kszà w Europie sieç zimowych szlaków w drownych o àcznej d ugoêci 2500 km. Ponadto 35 KidsHotel, czyli hoteli przygotowanych na przyj cie dzieci, w 27 klasyfikowanych oêrodkach rodzinnych razem ze Snowli, czyli unikalnym zimowym programem treningowym dla najm odszych, sprawia, e ka dy z cz onków rodziny b dzie zadowolony. Szkó ki narciarskie i snowboardowe Tak mo na polubiç zimowe sporty przy pomocy Snowli. Dzi ki profesjonalnej, wykwalifikowanej opiece nad dzieçmi najm odsi z naszych goêci szybko czynià post py w naszych Swiss Snow Kids Village. Ka dy oêrodek sportów zimowych posiada szkó k, która udziela lekcji prywatnych lub grupowych. Niektóre z nich wyspecjalizowane sà w udzielaniu lekcji jazdy na snowboardzie. Wi cej informacji: MiejscowoÊç Lekcja prywatna Lekcja w grupie za dzieƒ w CHF przez 5 dni w CHF Leukerbad Zermatt Adelboden Grindelwald Gstaad Davos St. Moritz Engelberg Château-d Œx Villars Zimowe snow-how

21 Jazda na sankach jest wielkà frajdà. W Berneƒskim Oberlandzie znajduje si najd u sza trasa saneczkowa w Szwajcarii: 16 km pomi dzy Faulhorn i Grindelwaldem. Ka dego roku otwierane sà nowe trasy do tego popularnego wêród rodzin zaj cia. Na miejsce startu mo na zawsze dojechaç autobusem lub kolejkà, a nast pnie na o yç kaski na g owy dzieci i zje d aç, a czasami nawet i si wywróciç. Sanki mo na wypo yczyç przy stacjach wyciàgów. Niektóre trasy sà oêwietlone nocà. Brunni-Schonegg z widokiem na Titlis, Centralna Szwajcaria Wyszukiwarka oêrodków zimowych Freestyle na MySwitzerland.com Freestyle cieszy si coraz wi kszà popularnoêcià zarówno wêród mi oêników nart Prawdopodobnie Paƒstwo wiedzà, czego oczekujà od oêrodka sportów zimowych, jak i snowboardu. Wiele szwajcarskich gdzie Paƒstwo chcieliby sp dziç ferie. oêrodków zimowych oferuje fun parki Czy ma on byç przyjazny rodzinom z urzàdzeniami do skoków i zjazdów. i z krytym basenem? Czy te mo e ma Informacje o najbardziej odlotowych mieç du o tras zjazdowych i ekscytujàce i najbardziej popularnych fun parkach ycie nocne. To aden problem: wystarczy wpisaç kryteria do wyszukiwarki dla freestylowców znajdujà si oraz o najciekawszych wydarzeniach oêrodków sportów zimowych, a potem na MySwitzerland.com wybraç spoêród przedstawionych wyników. W drówki w rakietach Êniegowych Z dala od utartych szlaków pozostawiç w asne Êlady na g bokim, dziewiczym Êniegu. Czy to przy agodnym, zimowym s oƒcu, czy te przy Êwietle ksi yca. A nast pnie noc sp dzona w igloo lub w górskim schronisku. Dzisiaj w drówki w rakietach Êniegowych sà coraz bardziej popularne. Dzi ki wygodnym wiàzaniom w drowanie przez g boki po kolana Ênieg jest atwe. A dzi ki doêwiadczonym przewodnikom górskim w drówki w rakietach Êniegowych sà bezpiecznym zaj ciem dla goêci w ró nym wieku. DoÊwiadczeni w drowcy mogà podziwiaç przyrod bez towarzystwa przewodników wybierajàc oznakowane, bezpieczne szlaki. Wi cej informacji: Wynajem nart Chodzenie w ci kich butach z nartami na ramieniu po lotnisku i wciskanie si do i z taksówki lub autobusu by o jednà z najbardziej znienawidzonych czynnoêci podczas urlopu narciarskiego. Dzisiaj wszystko, co jest potrzebne do uprawiania narciarstwa mo na wypo yczyç na miejscu. Od nart do snowboardu, do y ew i po zimowà odzie mo na wypo yczyç w lokalnych sklepach sportowych. WczeÊniejsza rezerwacja sprz tu równie jest mo liwa: lub Warunki Êniegowe Dwa regiony w Szwajcarii gwarantujà dobre warunki Êniegowe tak e latem: Wallis, Zermatt do 3820 m n.p.m. Wallis, Saas Fee do 3600 m n.p.m. Latem prosimy sprawdziç godziny kursowania wyciàgów w lokalnym biurze informacji turystycznej. Raporty Êniegowe na MySwitzerland.com/snow Nasze raporty Êniegowe zawierajà wszystkie niezb dne informacje na temat warunków Êniegowych w 250 zimowych oêrodkach sportów i dla ró nych dyscyplin sportowych, jak zjazdy, sanki, w drówki i fun sport. Zimowe snow-how 21

Zima. Wyjazdy dziennikarskie. #INLOVEWITHSWITZERLAND inspiracje na sezon zimowy 2015/2016. MojaSzwajcaria.pl/media

Zima. Wyjazdy dziennikarskie. #INLOVEWITHSWITZERLAND inspiracje na sezon zimowy 2015/2016. MojaSzwajcaria.pl/media Zima. Wyjazdy dziennikarskie. #INLOVEWITHSWITZERLAND inspiracje na sezon zimowy 2015/2016. MojaSzwajcaria.pl/media Zakochaj się w Szwajcarii... #INLOVEWITHSWITZERLAND Nadchodzącej zimy w powietrzu unoszą

Bardziej szczegółowo

Lato 2015 wyjazdy dziennikarskie. Grand Tour of Switzerland - inspiracje na rok 2015. MojaSzwajcaria.pl/media

Lato 2015 wyjazdy dziennikarskie. Grand Tour of Switzerland - inspiracje na rok 2015. MojaSzwajcaria.pl/media Lato 2015 wyjazdy dziennikarskie. Grand Tour of Switzerland - inspiracje na rok 2015 MojaSzwajcaria.pl/media Wyruszamy w wielką podróż po Szwajcarii. Kraina Trzech Jezior, Jura Grand Tour of Switzerland

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria dla Ciebie. MojaSzwajcaria.pl

Szwajcaria dla Ciebie. MojaSzwajcaria.pl Szwajcaria dla Ciebie. MojaSzwajcaria.pl Witamy. Eiger i Mönch, Berneƒski Oberland Drodzy GoÊcie, Szwajcaria po o ona jest w sercu Europy. To, co jest wyjàtkowe dla tego kraju to ogromne mo liwoêci prze

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Obóz rodzinno-młodzieżowy Alta Valtellina 2016

Obóz rodzinno-młodzieżowy Alta Valtellina 2016 Obóz rodzinno-młodzieżowy Alta Valtellina 2016 Termin: 22.01.2016-30.01.2016 Cena podstawowa: 1999zł dla osoby dorosłej Opis regionu i miejscowości: Alta Valtellina - to malownicza dolina w Lombardii przy

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria Twoje miejsce na niezapomniane wakacje.

Szwajcaria Twoje miejsce na niezapomniane wakacje. Szwajcaria Twoje miejsce na niezapomniane wakacje. Mojapl Najlepsze wakacyjne oferty. Zapraszamy! Top oferty! Zarezerwuj już teraz Mojapl Wyspa St. Petersinsel na Jeziorze Biel Region Jeziora Genewskiego.

Bardziej szczegółowo

Rodzinko poznaj nasz region

Rodzinko poznaj nasz region Rodzinko poznaj nasz region Będąc przejazdem lub na wakacjach w Górach Świętokrzyskich warto odwiedzić kieleckie rezerwaty przyrody nieożywionej, które nasza rodzina w składzie mama Aneta, tata-hubert

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL SAVOIA CORTINA d'ampezzo *****

GRAND HOTEL SAVOIA CORTINA d'ampezzo ***** GRAND HOTEL SAVOIA CORTINA d'ampezzo ***** Położenie Hotel znajduje się w Cortina d'ampezzo, około 100 m od słynnej ulicy Corso Italia, we włoskiej prowincji Belluno, jest jednym z najbardziej znanych

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC *****

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** Położenie Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc położony jest w spokojnej, willowej dzielnicy sun kissed, blisko deptaku w centrum Courmayeu oraz dzielnicy handlowej.

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski Tel. 075 782 33 80; Faks 075 782 47 86 www.wroclaw.lasy.gov.pl e-mail: biuro.lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl Osoba do kontaktów: Marek

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1 do ekskluzywnej restauracji w hotelu 4* (56 pokoi, 600m2 SPA) w niewielkiej miejscowości w okolicach Kassel w rejonie Hochsauerland KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa,

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC *****

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** Położenie Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc położony jest w spokojnej, willowej dzielnicy sun kissed, blisko deptaku w centrum Courmayeu oraz dzielnicy handlowej.

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnieni. 2. Zakres ważności

1. Uprawnieni. 2. Zakres ważności Warunki taryfowe oferty Multi Plaża I. Słoneczny Patrol Bydgoszcz Hel Bydgoszcz II. Leżak, Parawan Władysławowo Hel Władysławo Oferta MULTI PLAŻA kierowana jest do wszystkich osób chcących komfortowo i

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

FOLWARK WĄSOWO MIEJSCE GDZIE HISTORIA SPOTYKA SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ W DUCHU SLOW LIFE

FOLWARK WĄSOWO MIEJSCE GDZIE HISTORIA SPOTYKA SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ W DUCHU SLOW LIFE FOLWARK WĄSOWO MIEJSCE GDZIE HISTORIA SPOTYKA SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ W DUCHU SLOW LIFE FOLWARK WĄSOWO Gospodarstwo położone ok. 45 km od Poznania, 9 km od Nowego Tomyśla (dojazd autostradą A2) 15 zabytkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 74/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

ZIMOWY INCENTIVE. z KLINIKĄ BIZNESU, cz. 1 - Słowenia. Marzec 2014

ZIMOWY INCENTIVE. z KLINIKĄ BIZNESU, cz. 1 - Słowenia. Marzec 2014 ZIMOWY INCENTIVE z KLINIKĄ BIZNESU, cz. 1 - Słowenia Marzec 2014 Kranjska Gora Kranjska Gora miasto położone na północno-zachodnim krańcu Słowenii w Alpach Julijskich, niedaleko włoskiej i austriackiej

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Spis treści NORDIC WALKING PARK

Spis treści NORDIC WALKING PARK Spis treści NORDIC WALKING PARK I. PODSTAWOWY ZAKRES PLANOWANIA PARKU Profesjonalne pomiary i zapis cyfrowy Planowanie całościowej infrastruktury Przygotowanie projektu Planowanie tras Uzyskanie danych

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie dla dwojga Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Zabierz swoją ukochaną osobę na Mazury Zachodnie, gdzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r.

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r. TARYFA KOLEJOWA Taryfa kolejowa jest integralną częścią oferty intermodalnej PCC Intermodal S.A., i jako taka nie może być stosowana samodzielnie, a jedynie w połączeniu z usługą dostawy do drzwi, regulowaną

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej.

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT od pięciu lat wdraża Zintegrowany System Informacji o Trakcie Królewsko-Cesarskim. Realizowane każdego

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONFERENCYJNA

OFERTA KONFERENCYJNA OFERTA KONFERENCYJNA Pałac Cieleśnica to idealne miejsce na organizację wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji, wyjazdów firmowych. Zapewniamy usługi cateringowe, organizację przerw

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Symbol oferty: 325/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Rosja Sankt Petersburg Sankt Petersburg Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy,

Bardziej szczegółowo

BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 4 DNI

BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 4 DNI BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 4 DNI indoor / outdoor 410 zł 14 100 osób 4 dni MIEJSCE hotel Gołuń www.hotel-golun.com.pl Hotel Gołuń położony jest na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, wśród lasów, bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

GREECE- UNIVERSITY OF PATRAS

GREECE- UNIVERSITY OF PATRAS GREECE- UNIVERSITY OF PATRAS MIASTO I UCZELNIA: Patras jest trzecim co do wielkości miastem w Grecji, lecz w porównaniu z polskimi miastami, jest dość małe. Patras to miasto portowe, którego mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Marka KRAINA NARWI? Zlewnia rzeki Narwi wytyczająca znaczny obszar Polski północno-wschodniej i Euroregionu Niemen

Marka KRAINA NARWI? Zlewnia rzeki Narwi wytyczająca znaczny obszar Polski północno-wschodniej i Euroregionu Niemen Marka KRAINA NARWI? Zlewnia rzeki Narwi wytyczająca znaczny obszar Polski północno-wschodniej i Euroregionu Niemen 1 Analiza rynku zagranicznego produkty turystyczne tego samego rodzaju tworzone na eksport

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

LIFE+ Wisławarszawska.pl

LIFE+ Wisławarszawska.pl LIFE+ Wisławarszawska.pl RAPORT Z BADAŃ Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie z instrumentu

Bardziej szczegółowo

BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 2 DNI

BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 2 DNI BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 2 DNI indoor / outdoor 170 zł 14 100 osób 2 dni MIEJSCE Półwysep Lipa www.polwyseplipa.pl Półwysep Lipa to piękne miejsce na Kaszubach położone nad wschodnim brzegiem jeziora Wdzydze,

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja:

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja: LAV 240809 Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol Usytuowany między Benahavis a Esteponą i Marbellą. Obszar ten obejmuje elegancki kurort Puerto

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych przeloty na trasach

Bardziej szczegółowo

KINGA Hotel Wellness

KINGA Hotel Wellness KINGA Hotel Wellness Luksusowy hotel o orientalnym charakterze położony w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Polski, otoczony krajobrazem Tatr, Gorców i Pienin. Usytuowany na skraju Parku Pienińskiego,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Łódź: Obsession. Trasa safari: St. John's

Łódź: Obsession. Trasa safari: St. John's Łódź: Obsession Trasa safari: St. John's Termin > Cena > 28.07.2016-04.08.2016 5349.00 PLN Opis łodzi > Świetnie zaprojektowana, niebywale przestronna łódź, której każdy detal wpływa na atrakcyjny design.

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria może być dla Ciebie. MojaSzwajcaria.pl/top Nasze oferty z najpiękniejszych regionów Szwajcarii.

Szwajcaria może być dla Ciebie. MojaSzwajcaria.pl/top Nasze oferty z najpiękniejszych regionów Szwajcarii. Szwajcaria może być dla Ciebie. MojaSzwajcaria.pl/top Nasze oferty z najpiękniejszych regionów Szwajcarii. Sprawdź najlepsze oferty! Rezerwuj i oszczędzaj do 35%. MojaSzwajcaria.pl/top Dzieci do 12 lat

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / Kategoria **** Region Stary Smokovec/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bienvenue suisse! Czyli tytułem wstępu. Podziękowania. Najciekawsze atrakcje. A. Informacje o kraju

Spis treści. Bienvenue suisse! Czyli tytułem wstępu. Podziękowania. Najciekawsze atrakcje. A. Informacje o kraju Spis treści Bienvenue suisse! Czyli tytułem wstępu Podziękowania Najciekawsze atrakcje A. Informacje o kraju Wprowadzenie Informacje podstawowe Historia W czasach mamutów Przed konfederacją Początek na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2 Module 6 Our wonderful world Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i żeglarstwo Ilość dni: 5 lub 7 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jeżeli uwielbiasz żeglować, bądź chcesz się tego nauczyć to

Bardziej szczegółowo

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ «Белорусская автомобильная внедорожная федерация» ======================================================================== Республика Беларусь Р/с 3015000000168

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

MAHARAJAS "EXPRESS. Skarby Indii-Złoty Trójkąt 4 dniowa podróż najbardziej luksusowym pociągiem w Indiach

MAHARAJAS EXPRESS. Skarby Indii-Złoty Trójkąt 4 dniowa podróż najbardziej luksusowym pociągiem w Indiach MAHARAJAS "EXPRESS Skarby Indii-Złoty Trójkąt 4 dniowa podróż najbardziej luksusowym pociągiem w Indiach (20 kwietnia 2016) 4 DNI/3 NOCE Delhi - Agra - Ranthambore - Jaipur - Delhi Od 2010 roku, Maharajas

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne. Metody (według Okonia)

Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne. Metody (według Okonia) Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Jesteśmy różni, mamy różne upodobania i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr postępowania:: 1/2016/WSP/LFOON, z dnia 24 marca 2016 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr postępowania:: 1/2016/WSP/LFOON, z dnia 24 marca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi hotelowe / zakwaterowanie (1 nocleg) wraz ze śniadaniem w Katowicach dla 5 osób o wartości poniżej 20 000 złotych netto w ramach projektu Wdrażanie Konwencji o prawach osób

Bardziej szczegółowo

KARTA PRACY nr 1. 1.Wypisz wymienione w tekście nr 1 elementy krajobrazu, które nie należą do przyrody: a.., b.., c...

KARTA PRACY nr 1. 1.Wypisz wymienione w tekście nr 1 elementy krajobrazu, które nie należą do przyrody: a.., b.., c... Badanie stopnia opanowania przez uczniów umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych 1.1d, 1.3, 1.4 karty pracy i materiały pomocnicze. KARTA PRACY nr 1 1.Wypisz wymienione w tekście nr

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt pt. Dla Kwisy dla Natury przygotowanie małej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA TURNIEJ TENISOWY ROLAND GARROS 22 maja 5 czerwca 2016. 1. Cena biletów standardowych

WYJAZDY NA TURNIEJ TENISOWY ROLAND GARROS 22 maja 5 czerwca 2016. 1. Cena biletów standardowych WYJAZDY NA TURNIEJ TENISOWY ROLAND GARROS 22 maja 5 czerwca 2016 1. Cena biletów standardowych PAKIETY VIP- PACK OPEN Oprócz biletów zwykłych, dla Klientów bardziej wymagających proponujemy również pakiety

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Telefon:

Bardziej szczegółowo

WESELE W HOTELU EUROPA ****

WESELE W HOTELU EUROPA **** WESELE W HOTELU EUROPA **** Szanowni Państwo, Ten dzień musi być idealny......jedyny taki w życiu, niepowtarzalny i wyjątkowy, a ponieważ wspomnienie o nim będzie powracać z taką samą siłą nawet po wielu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo