Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007."

Transkrypt

1 Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata

2

3 Spis treêci. Drogi GoÊciu, zwracaj uwag na znak Q! W programie Znak JakoÊci Szwajcarskiej Turystyki wiodàce organizacje turystyczne i ponad 3000 innych podmiotów nawiàza y wspó prac w celu zdefiniowania jednoznacznych kryteriów oceniania jakoêci serwisu dla goêci. Kategoria 1. Znaku JakoÊci gwarantuje wysoki standard us ug. Kategoria 2. Znaku JakoÊci jest nadawana organizacjom przez kontrolerów z zewnàtrz. Kategoria 3. Znaku JakoÊci przyznawana jest organizacjom, które wprowadzi y System Zarzàdzania JakoÊcià (QMS). Wydawca i copyright Switzerland Tourism. Ceny i oferty podane w broszurze mogà ulec zmianie. Wszystkie ceny podane w CHF sà obowiàzujàce. Wydawca Switzerland Tourism, Zurych Zdj cia: Switzerland Tourism, regionalne oêrodki promocji Zdj cie na ok adce: Kapliczka Wilhelma Tella nad Jeziorem Czterech Kantonów niedaleko Lucerny, Centralna Szwajcaria Wersja polska Switzerland Tourism, Warszawa Nak ad: 2000 egz. Druk: LITERA Studio, Warszawa ISBN: X Wprowadzenie 5 Produkty 6 Miasta, sztuka i architektura 7-9 Lato, góry, rodziny Wellness Kuchnia, wina 15 Tradycyjnie szwajcarskie 17 Spotkania, konferencje, incentive Zimowe snow-how Poruszanie si po Szwajcarii 22 Odleg oêci 23 Dojazd samolotem i pociàgiem 25 Ceny biletów STS Trasy panoramiczne Transport publiczny Szczyty górskie Autobusy pocztowe 39 Samochody 41 Incoming 42 Touroperatorzy incoming Zakwaterowanie 46 Switzerland Travel Centre (FIT) Oferty dla FIT 50 Hotele dla grup Dla m odzie y 53 Wydarzenia Informacje 58 Warto zobaczyç Lokalne kontakty 63 MySwitzerland.com 65 Adresy Partnerzy 70 Spis treêci 3

4 Witamy.

5 Drogi Partnerze. Cieszymy si bardzo, e mo emy przedstawiç Paƒstwu kolejne wydanie Êwiatowej edycji informatora dla biur podró y na lata W tej publikacji znajdziecie Paƒstwo najwa niejsze informacje o Szwajcarii oraz wskazówki dotyczàce sprzeda y atrakcji w tym wyjàtkowym miejscu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie si z naszà stronà internetowà w j zyku polskim MojaSzwajcaria.pl oraz z odnoênikami do obcoj zycznej (angielski, niemiecki, francuski) strony korporacyjnej MySwitzerland.com (str. 65). Podczas sezonu zimowego mogà Paƒstwo przetestowaç zjazdy na nartach i snowboardzie (strony 20-21) lub zapoznaç si z szerokà ofertà szwajcarskich atrakcji (strony 59-61). JeÊli nie macie Paƒstwo ochoty na wspinanie si po górach, mo na cieszyç si górskimi widokami wje d ajàc na szczyty kolejkà górskà lub podró ujàc przez szwajcarskie Alpy jednà z naszych kolejowych tras panoramicznych (strony 30-31). yczymy Paƒstwu udanych lat ! Switzerland Tourism, Zurych. Gandria, Jezioro Lugano, kanton Ticino

6 Produkty. Wybór spoêród najwi kszych atrakcji. Na nast pnych stronach znajdà Paƒstwo wiele ciekawych propozycji, które mo ecie w àczyç do pakietu i zaproponowaç swojemu klientowi. Mogà Paƒstwo na przyk ad do àczyç nieco folkloru, jak w rozdziale poêwi conym szwajcarskiej tradycji. I nie tylko. Grosse Scheidegg, Berneƒski Oberland

7 Bärenplatz, Berno Szwajcarskie miasta. Szwajcarskie miasta sà urocze i pe ne niespodzianek. Nigdzie indziej nie mo na znaleêç tylu atrakcji, wydarzeƒ kulturalnych, innowacyjnej gastronomii i ciekawych miejsc na tak ma ej powierzchni, jak w szwajcarskich miastach. Nasze miasta, ich charakter i urok wygodnie mo na odkrywaç chodzàc pieszo. Poni ej przedstawiamy osiem z wielu fascynujàcych szwajcarskich miast. Bazylea. Bazylea, po o ona nad brzegiem Renu w miejscu, gdzie spotykajà si Francja, Niemcy i Szwajcaria, od wieków cieszy si tradycjà wysokiej kultury. Stare miasto pe ne jest dobrze zachowanych, Êredniowiecznych budowli i barokowych kamienic. Tramwaje z gracjà sunà przez skwery w samym centrum miasta. Imponujàcy wybór muzeów, wêród których Kunstmuseum i Fundacja Beyelera sà wiodàcymi szwajcarskimi galeriami sztuki. Majestatyczna katedra Münster wznosi si ponad dachami domów. Czy Paƒstwo wiedzà, e Drei Könige am Rhein to najstarszy zajazd w Europie, gdy za o ony zosta w 1026 roku? Berno. Szwajcarska stolica pe na jest bardzo dobrze zachowanych Êredniowiecznych budowli z piaskowca. Pod ich arkadami, których àczna d ugoêç wynosi 6 km, mo na z przyjemnoêcià rzuciç si w wir zakupów. Innà atrakcjà miasta jest dom, w którym mieszka Albert Einstein podczas prac nad Teorià Wzgl dnoêci w 1905 roku. Nowo otwarte centrum Paula Klee, zaprojektowane przez architekta Renzo Piano, wystawia dzie a tego najs ynniejszego berneƒskiego artysty. Czy Paƒstwo wiedzà, e Berno znajduje si na liêcie UNESCO jako miejsce Êwiatowego dziedzictwa? Genewa. Genewa jest pe na niespodzianek. To najmniejsza na Êwiecie metropolia, w której mieszka zaledwie ludzi. W jej centralnym miejscu znajduje si fontanna Jet d Eau, wokó której t tni kosmopolityczne miasto. Do wyboru pla a nad Jeziorem Genewskim i malownicze Stare Miasto. Albo liczne genewskie restauracje i bogate mo liwoêci zakupów. Jako europejska siedziba ONZ i siedziba Czerwonego Krzy a miasto odgrywa wa nà rol w Êwiecie. Mi dzynarodowe Muzeum Reformacji, które zosta o otwarte w 2005 roku, poêwi cone jest XVI-wiecznej reformacji. Czy Paƒstwo wiedzà, e 38% mieszkaƒców Genewy nie jest Szwajcarami? Szwajcarskie miasta 7

8 Zürich The Perfect Lakeside City Resort Welcome to Zürich Discover exciting events and outdoor adventures combined with shopping pleasures, cultural highlights, culinary delights and more in Zürich. Whether in spring, as nature is awakening, in summer when the rivers and lake offer all kinds of recreation and leisure activities, in autumn for a romantic getaway or in winter under the Christmas lights: Zürich leaves nothing to be desired. In the heart of Switzerland Zürich is the perfect base for just about any excursion. Live it. Love it. Free Information and Hotel Reservations: Zürich Tourism P.O.Box CH-8023 Zürich Phone

9 La Chaux-de-Fonds. Usytuowane poêród wzniesieƒ Jury niedaleko francuskiej granicy La Chaux-de-Fonds jest najwy ej po o onym miastem w Europie. W samym sercu szwajcarskiego zag bia przemys u zegarkowego, z miejskim muzeum zegarków i zegarów, miasto jest równie miejscem urodzin modernistycznego architekta Le Corbusiera. Maison Blanche, pierwszy zaprojektowany przez niego dom, zosta gruntownie odnowiony i otwarty dla publicznoêci w 2005 roku. Czy Paƒstwo wiedzà, e La Chaux-de-Fonds zosta o doszcz tnie spalone w 1794 roku i odbudowane na planie szachownicy? St. Gallen. Âredniowieczne miasto St. Gallen we Wschodniej Szwajcarii w pobli u Jeziora Bodeƒskiego powsta o wokó wspania ej katedry i opactwa. Biblioteka opacka, która jest wpisana na List Âwiatowego Dziedzictwa UNESCO, jest jednym z najwspanialszych w Europie przyk adów Êwieckiego rokoko. Jej wn trza zdobià bogate freski, pi kne pod ogi oraz unikalne zbiory r kopisów. Miasto s ynie równie z XVIIIwiecznych wykuszy i d ugiej tradycji tkactwa, którego histori mo na poznaç w miejskim Muzeum Tekstyliów. Czy Paƒstwo wiedzà, e St. Gallen zosta o za o one w 612 roku przez irlandzkiego mnicha Gallusa? Jet d Eau, Genewa Lozanna. Urocze miasto wznoszàce si nad Jeziorem Genewskim na szeregu tarasów zwróconych na po udnie oferuje bogaty program kulturalnym, którego mogà pozazdroêciç wi ksze od niej miasta. Teatr, taniec, muzyka, gastronomia, nawet clubbing sà w Lozannie Êwiatowej klasy. Pe ni pasji, kreatywni mieszkaƒcy zdajà si zaprzeczaç szwajcarskim stereotypom. Miasto jest te siedzibà ruchu olimpijskiego, czego wyrazem jest tutejsze Muzeum Olimpijskie po o one niemal nad brzegiem Jeziora Genewskiego poêród zieleni i fontann. Czy Paƒstwo wiedzà, e Prix de Lausanne, jeden z wiodàcych na Êwiecie turniejów baletowych dla m odych tancerzy, odbywa si ka dego stycznia od 1970 roku? Winterthur. Winterthur mo e sprawiç du à niespodziank : oczekuje si ruchu samochodów, poêpiechu i ha asu, a na miejscu zastaje si zielone miasto uniwersyteckie, gdzie krà à rowerzyêci, a znajomi majà czas, aby porozmawiaç na ulicy. Muzeum Fotografii w Winterthur jest jednym z najlepszych w Europie. Wyjàtkowa jest kolekcja Oskara Reinharta, która zawiera obrazy od Holbeina do Renoira. Nie wolno pominàç te bogatej sceny muzycznej skupionej wokó baru Albani. Czy Paƒstwo wiedzà, e Kyburgiade jest festiwalem muzyki kameralnej, którego poczàtek mia miejsce w XI wieku na zamku Kyburg niedaleko Winterthur? Muzeum Fotografii, Winterthur Promenada nad Jeziorem Genewskim, Lozanna Zurych. Zurych sta si jednà z europejskich metropolii nowego stylu. To Êwiatowe miasto w niewielkim formacie ma bardzo du o do zaproponowania: nieograniczone mo liwoêci zakupów, bogactwo wydarzeƒ kulturalnych i gastronomi z ca ego Êwiata. Przedstawienia kulturalne wysokiej klasy odbywajà si w budynku Opery lub w galerii Kunsthaus. Sieç uliczek, pot ne budynki banków i knajpki nad rzekà Limmat u podnó a katedry Grossmünster stwarzajà niepowtarzalny klimat. Nie wolno pominàç przeja d ki statkiem pod miejskimi mostami. Czy Paƒstwo wiedzà, e James Joyce, który zosta pochowany w Zurychu na cmentarzu Fluntern, napisa w tym mieêcie w 1917 roku swojà powieêç Ulisses? Tekst dzi ki uprzejmoêci Matthew Teller. Ulica Bahnhofstrasse, Zurych Katedra, St. Gallen

10 Unterchapf, Appenzellerland, Wschodnia Szwajcaria Pora na lato. Nasze alpejskie lato. Paradise, jakim jest Szwajcaria oferuje nieskoƒczone letnie wra enia, które tylko czekajà na odkrycie: p ywanie w górskim jeziorze, noc w otoczeniu górskich szczytów w jednym z 156 schronisk Szwajcarskiego Klubu Alpejskiego lub, jak w dawnych czasach, w historycznym hotelu, wspinaczka na jeden z wielu czterotysi czników z górskim przewodnikiem lub wjazd na szczyt jednà z ponad 600 kolejek linowych i delektowanie si wyjàtkowymi widokami. W drówki Wyjàtkowa sieç ponad km szlaków w drownych pokrywa ca à Szwajcari. Szlaki sà doskonale oznakowane i utrzymane. Majà one te ró ne stopnie trudnoêci. Do odkrycia na 52 sposoby: Nasze alpejskie lato 52 wybrane propozycje na lato znajdujà si na stronie MojaSzwajcaria.pl oraz w letniej broszurze. Du y wybór informacji i propozycji naszych wakacyjnych regionów. Tradycyjne hotele: Oferty specjalne: Luksusowe hotele: Wszystko w jednym bilecie: 10 Pora na lato Propozycja 1: Szwajcarski Park Narodowy. Trasa dla rowerów górskich. Najstarszy park narodowy w Alpach rozciàga si na przestrzeni 172 km 2. Ale mi oênicy rowerów górskich nie muszà rezygnowaç z tego wyjàtkowego doêwiadczania przyrody. Trasa rowerowego maratonu, która jest tak samo wymagajàca, jak i widowiskowa przebiega na obrze ach parku. Propozycja 2: Lodowiec Aletsch na LiÊcie Âwiatowego Dziedzictwa UNESCO Ponad 900 metrów gruboêci pokrywy i do 1000 m szerokoêci lodowiec Aletsch rozciàga si majestatycznie poêród trzy- i czterotysi czników. Ze Êwiatem lodowca mo na bli ej zapoznaç si podczas wycieczki z przewodnikiem.

11 Nasze rodzinne wakacje. Szwajcaria traktuje odpowiedzialnie pobyt rodzinny i przyjemnoêç wypoczynku. Nowa, ale dobrze rozpoznawana marka gwarantuje wakacje pe ne atrakcji dla dzieci i doros ych. 27 oêrodków dla dzieci i 38 KidsHoteli Prosimy zwracaç uwagà na znak Families welcome. Wszystkie miejscowoêci musia y spe niç surowe kryteria jakoêciowe i posiadajà infrastruktur odpowiednià dla wypoczynku rodzin z dzieçmi. KidsHotels dajà dzieciom z rodzicami okazj do wielu wakacyjnych przygód. Jezioro Kreuzboden, Saas-Fee, Wellis Nordic walking Bardzo efektywny rodzaj sportu, cieszy si w ostatnich latach du à popularnoêcià. Specjalne wyposa enie: kijki do w drówek nordic walking. Podobnie jak jogging, nordic walking mo na uprawiaç niemal w ka dym miejscu w Szwajcarii. Szwajcaria kraina dla rowerów górskich Pojedyncze i okr ne trasy oraz zjazdy downhillowe. Ró ne stopnie trudnoêci, aby zaspokoiç ka de wymagania. Szwajcaria kraina dla rowerzystów Dziewi ç tras rowerowych o ca kowitej d ugoêci 3300 km pokrywa ca à Szwajcari. Wszystkie trasy sà czytelnie oznakowane dzi ki znakom ustawionym na poboczu. Dodatkowe tablice informacyjne sà na skrzy owaniach tras i na dworcach kolejowych. Wi cej informacji: MiejscowoÊci dla rodzin Braunwald Wolna od ruchu samochodowego miejscowoêç po o ona jest w Glarnerland na wysokoêci 1300 m n.p.m. Dom krasnoludka Bartli zachwyci ka dego m odego mi oênika bajek. Dzieci b dà si czu y niczym królowie w hotelu Bellevue Kids. Inne miejscowoêci przyjazne rodzinom: Beatenberg, Alpenregion, Lenk, Arosa, Brigels Waltensburg Andiast, Klosters, Lenzerheide-Valbella, Maloja, Savognin, Braunwald, Toggenburg, Château-d Œx, Leysin, Les Diablerets, Villars, Bettmeralp, Riederalp, Fiesch, Belalp, Crans-Montana, Grächen, Nendaz, Sierre Anniviers, Saas- Fee, Engelberg, Schwarzsee. Wakacje w jednym z hoteli przyjaznych dzieciom: Hotel Alphubel, Hotel Belvéd re, Hotel Krone, Hotel Lago di Lugano, Hotel Schweizerhof, Hotel Victoria Ritter, Muchetta Children s Hotel, Märchenhotel Bellevue, Park Hotel Waldhaus, Hotel Schweizerhaus, Ferienart Resort & Spa, Park Hotel Delta, Hotel Arve Central. Wi cej informacji: Na przyk ad: KidsHotel Ferienart Resort & Spa***** jest 5* chatà z luksowymi udogodnieniami wellness po o onà w sercu Saas Fee. Pokoje rodzinne i ca oroczna opieka nad dzieçmi. Atrakcje dla dzieci Pokój zabaw dzieci cych Kolacja z clownem i menu dzieci ce Dalsze informacje: Pora na lato 11

12 Adelboden, Berneƒski Oberland Wellness. Spokój i odpoczynek. Pozostawiç stres i problemy dnia codziennego, odkryç g bi w asnego ja. Dobre samopoczucie od stóp do g ów. To jest wellness. Najlepszà rzeczà w Szwajcarii jest fakt, e wellness made in Switzerland jest efektywny nawet w niewielkich iloêciach. Tak e podczas weekendu mo na skorzystaç z pe nej regeneracji w ma ym pakiecie. Ale uwaga: wypoczynek wellness w Szwajcarii sprawia, e chce si z niego korzystaç cz Êciej. Si a przyciàgania natury jest ogromna. Nabraç si y Wellness alpejski oznacza, na przyk ad, przebywanie w saunie i podziwianie górskich widoków. W drówk o zachodzie s oƒca, którà koƒczy kàpiel w sianie i masa. Niczym w upince od orzecha 12 Wellness Krótki wypoczynek wielka przyjemnoêç Wakacje sà zwykle za krótkie. Ale aby je maksymalnie wykorzystaç nawet krótki pobyt mo e byç wielkim wypoczynkiem. W Szwajcarii jest wiele mo liwoêci wypoczynku, od a do zet. Od Adelboden do Zermatt. Poni ej chcielibyêmy przedstawiç Paƒstwu pi ç miejsc, które zapewniajà profesjonalne podejêcie i innowa- Wyszukiwarka oferty wellness na stronie MySwitzerland.com Krople ciep ej wody dotykajà skóry. Nie, to nie spacer w deszczu. Paƒstwo le à pod prysznicem Vichy, a delikatne d onie lekko masujà cia o. To wra enie dla skóry jest wyjàtkowe. A mo e Paƒstwo preferujà aromatyczny peeling ca ego cia a lub masa refleksologiczny stóp. Czy kiedykolwiek korzystali Paƒstwo cyjnego ducha w temacie wellness. Tutaj Paƒstwo znajdà wszystko, co jest konieczne do wypoczynku. Adelboden Engadyna/Scuol Appenzellerland Wallis/Leukerbad Jezioro Czterech Kantonów z kàpieli w p atkach ró y? Spacerowali przez àk skàpanà w rosie? Korzystali z masa u goràcymi kamieniami? Albo z profesjonalnego fitnessu? To aden problem. Prosimy wybraç, jakie zabiegi Paƒstwa interesujà, a nast pnie kliknàç na Search. W wynikach poka e si lista oêrodków odpowiadajàcych Paƒstwa zainteresowaniom.

13 Adelboden, Berneƒski Oberland skoncentrowaç si na samym sobie, uderzenia w jednym z 40 naszych hoteli a pierwotna pot ga gór pozwoli na nabranie golfowych. Wyjàtkowa opieka, urzàdzenia si, jak nigdzie indziej. A Paƒstwo spa i luksusowe otoczenie zamienià pobyt mogà wybraç to, co najbardziej odpowiada wakacyjny w prawdziwy festiwal wypoczyn- Paƒstwa potrzebom. Warto przybyç ku. Warto odkryç 90 pól golfowych i cie- do nas w góry i odnaleêç siebie. szyç si grà spoglàdajàc na lodowce, jeziora i lasy. Aby zawsze pozostaç na balu JeÊli Paƒstwo uwa ajà, e wakacje wellness Zima na dobre samopoczucie sà nudne, pasywne i tak naprawd Wypoczynek wellness posiada szczegól- nie dla m czyzn, to oznacza, e Paƒstwo ny urok podczas zimy. Przed po udniem nigdy nie byli w Szwajcarii. Wellness alpejski jazda na nartach, a po po udniu àczy aktywnoêç z przyjemnoêcià. Na zanurzyç si w g bokim fotelu, spoglà- przyk ad mogà Paƒstwo poprawiç swoje daç na s oƒce, albo runda na szlaku dla Ceny za krótki pobyt, pakiet wellnessowy 2006 (1 osoba w pokoju dwuosobowym) Od hotelu kategorii bud et w niskim sezonie 270,- CHF Hotel Belved re, Scuol (2 noclegi, Êniadanie, 2 zabiegi) 340,- CHF Hotel Rössli, Weggis (2 noclegi, HB, 2 zabiegi) 340,- CHF Hotel Grichting & Badnerhof, Leukerbad (3 noclegi, Êniadanie, 3 zabiegi) 388,- CHF Hotel Rosatsch, Pontresina (2 noclegi, HB, 4 zabiegi) 390,- CHF Hotel Heiden, Heiden (2 noclegi, HB, 2 zabiegi) 390,- CHF Märchenhotel Bellevue, Braunwald (2 noclegi, HB, 4 zabiegi) w drówek nordyckich przez pokryty Êniegiem las i wieczorem kàpiel lub aênie rzymsko-irlandzkie. Krótkie dni i d ugie wieczory zamieniajà si w wypoczynek dla zmys ów: pi kno zimowego krajobrazu podczas w drówek w rakietach Êniegowych, siedzenie przy kominku w hotelu z kieliszkiem wina, albo oglàdanie spadajàcych p atków Êniegu podczas kàpieli w krytym basenie. Gwarancja jakoêci Niezale nie od tego, w jaki sposób zdefiniowany jest wellness, jedna rzecz jest pewna: bezkompromisowa jakoêç wszystkich us ug jest absolutnie najwa niejsza. Szwajcarscy oferenci wellness muszà spe niç surowe i szczegó owe wymagania. Wszystkie 61 hoteli jest kontrolowanych przez Szwajcarskie Stowarzyszenie Hoteli (Swiss Hotel Association). do hoteli luksusowych w wysokim sezonie 1029,- CHF Park Hotel Weggis, Weggis (2 noclegi, HB, 3 zabiegi) 1040,- CHF Park Hotel Vitznau, Vitznau (3 noclegi, Êniadanie, 4 zabiegi) 1060,- CHF Albergo Giardino, Ascona (2 noclegi, HB, 3 zabiegi) 1081,- CHF Palace Luzern, Lucerna (2 noclegi, HB, 3 zabiegi) 1150,- CHF Viktoria Jungfrau, Interlaken (2 noclegi, HB, 2 zabiegi) 1160,- CHF Les Sources des Alpes, Leukerbad (3 noclegi, Êniadanie, 5 zabiegów) 1205,- CHF Kulm Hotel, St. Moritz (3 noclegi, HB, 3 zabiegi) 1330,- CHF Hotel Quellenhof, Bad Ragaz (3 noclegi, Êniadanie, 4 zabiegi)

14 Naturally wonderful. Cheeses from Switzerland. Like no other. Lush meadows, pure mountain air, fresh milk, traditional recipes, ancestral skills, and a long ripening process. This is what accounts for each of Switzerland s distinctive cheeses. No wonder connoisseurs everywhere appreciate the variety of cheeses we make. Naturally. Find out more about our many cheeses at

15 Grotto Borei, Brissago, Ticino Gastronomia & wino. Kulinarna podró przez Szwajcari. Spo ywanie posi ków i napoi w Szwajcarii jest niezwykle odkrywczà podró à przez cztery regiony j zykowe i kulturowe, gdzie wyst pujà lokalne produkty. Podczas niej mo na znaleêç prawdziwe pere ki szwajcarskiej sztuki kulinarnej i winiarstwa. Przez lata wp ywy sàsiednich krajów nada y Szwajcarii wyjàtkowe bogactwo kuchni. Wiele specja ów, które do dziê sà serwowane, powsta o, aby przetrwaç trudne zimowe dni. Proste dania dzisiaj cieszà si s awà daƒ regionalnych: rösti (tarte, sma one ziemniaki serwowane w regionie berneƒskim) pizokel (rodzaj gotowanych klusek serwowanych w Gryzonii) polenta i risotto (serwowane w cz Êci w oskoj zycznej) papet vaudois (rodzaj kiszonej kapusty z kie baskami serwowany w regionie Jeziora Genewskiego). Podobnie jest z uprawà winoroêli. Delikatne szwajcarskie wina znane sà jedynie nielicznej grupie koneserów. Czy Paƒstwo wiedzà, e oprócz wielu znanych szczepów, uprawiane sà te gatunki, które wyst pujà tylko tutaj? Nie warto czekaç nasza ró norodna gastronomia i wspania e wina zapraszajà. Propozycja. Château de Villa Château de Villa z piwnicami z XVII wieku jest wielkà atrakcjà turystycznà w Sierre. Na zamku znajduje si restauracja, bar z winem i Muzeum Win z Wallis. Restauracja serwuje tradycyjne dania z Wallis: raclette, fondue, suszone mi so i chleb. W enotece znaleêç mo na bardzo du y wybór win z Wallis. Otwarte codziennie: Tel: +41 (0) Fondue Moitié-moitié Natrzeç wn trze naczynia do fondue po ówkà zàbka czosnku. Zmieszaç ser gruy re z màkà, winem i sokiem cytrynowym w naczyniu. Doprowadziç do zagotowania nieustannie mieszajàc. Zmniejszyç p omieƒ, dodaç ser vacherin fribourgeois i nadal mieszaç. Nie doprowadziç do zagotowania. Serwowaç z pokrojonym w kostki chlebem i gotowanymi ziemniakami. Sk adniki dla 4 osób 1 zàbek czosnku przekrojony na pó 400 g sera gruy re, utarty 4 y ki màki 0,35 l bia ego wina 1 y ka Êwie ego soku z cytryny 400 g sera vacherin fribourgeois ml wódki Kirsch 1 szczypta pieprzu cayenne Wino: fendant lub chasselas Gastronomia & wino 15

16

17 Jezioro Stelli z widokiem na Matterhorn Odkryj klasycznà Szwajcari. Poznaj Szwajcari przez 3, 5 i 10 dni. Wielu goêci ma ograniczonà liczb dni, podczas których mo e odkryç Szwajcari. Niemniej chcieliby oni odwiedziç najwa niejsze atrakcje, zapoznaç si z kulturalnà i krajobrazowà ró norodnoêcià kraju i otrzymaç porady ekspertów. Trzy propozycje podró y pozwolà goêciom odwiedzajàcym kraj po raz pierwszy i goêciom, którzy nie majà wiele czasu na zapoznanie si z najciekawszymi miejscami w Szwajcarii. Jako miejsca do robienia zakupów proponujemy sklepy z tradycyjnymi szwajcarski- Propozycje podró y przez Szwajcari MojaSzwajcaria.pl mi upominkami. Trasa przeznaczona jest àcznie z informacjami praktycznymi, zdj ciami i innymi szczegó ami znajdujà si w pierwszej kolejnoêci dla goêci indywidualnych podró ujàcych samochodem lub na stronie internetowej. Êrodkami transportu publicznego. Propozycja: Szwajcaria przez 3 dni. Tradycyjna Szwajcaria latem To, co koniecznie nale y zobaczyç jako propozycja podró y 3-, 5- i 10-dniowej. Atrakcje, wycieczki Najwi ksze atrakcje i wycieczki wzd u proponowanych tras zosta y wybrane i opisane przez naszych szwajcarskich ekspertów. Zakwaterowanie Hotele w ró nych kategoriach cenowych, campingi i schroniska m odzie owe, których adresy proponowane sà przez nas. Dodatkowo liczne propozycje wybranych restauracji i nocnego ycia. Trasa rozpoczyna si w Lucernie. Podró okr na na szczyt Pilatus, rejs statkiem po Jeziorze Czterech Kantonów, zwiedzanie starówki w Lucernie. Interlaken jest drugim miejscem, gdzie mo na si zatrzymaç i udaç si na wycieczk na Jungfraujoch, Schynige Platte i do Mystery Park. Podró koƒczy si w Zermatt wycieczkami na Gornergrat lub Klein Matterhorn oraz do wysokogórskich jezior. Klasyczna Szwajcaria 17

18 Spotkanie na àkach Aelggi, Centralna Szwajcaria Spotkania. Incentives. Konferencje. Wydarzenia Szwajcaria to miejsce, gdzie spotyka si Êwiat. Nigdzie indziej nie mo na znaleêç tak wyjàtkowej ró norodnoêci na niewielkiej powierzchni. Góry, jeziora, lodowce i drzewa palmowe, pe ne ycia miasta i dziewicze krajobrazy. Wsz dzie mo na atwo i wygodnie dojechaç dzi ki wyjàtkowej sieci transportu publicznego. Uzupe nieniem jest gastronomia na wysokim poziomie. Czy w podró y s u bowej, czy dla wypoczynku, czy w kombinacji obydwu Szwajcaria posiada wszystko, aby zapewniç wyjàtkowy, niezapomniany pobyt. Szwajcaria w skrócie malownicza sceneria niepowtarzalne, dziewicze krajobrazy doskona y serwis kulturalna ró norodnoêç wieloj zycznoêç niewielkie odleg oêci presti o d ugoletniej tradycji wst pne kalkulacje towarzyszenie przy poznawaniu lokalizacji bezp atnie i bez zobowiàzaƒ Incentives Pi kno natury i niewyczerpany wybór niezwyk ych atrakcji sprawiajà, e Szwajcaria jest wyjàtkowym miejscem do organizacji programów incentive. Tutaj mo na znaleêç idealnà kombinacj dla ka dego celu. Team building, adventure, sport, podró e i kultura wybór nale y do Paƒstwa. A wynik? Intensywne prze ycia dla grup. Efektywna motywacja. I wspomnienia, które pozostanà na d ugo. Kongresy i wydarzenia Raz w roku mi dzynarodowy handel zegarkami i bi uterià spotyka si w Szwajcarii podczas Salonu Zegarków i Bi uterii w Bazylei. Ka dego roku Mi dzynarodowy Salon Samochodowy w Genewie jest jednym z najwa niejszych wydarzeƒ bran y samochodowej w Europie. Jako siedziba wielu mi dzynarodowych stowarzyszeƒ sportowych i Komitetu Olimpijskiego Szwajcaria jest idealnym miejscem do organizacji du ych wydarzeƒ sportowych. Szwajcaria jest te domem dla wielu mi dzynarodowych organizacji àcznie z Organizacjà Narodów Zjednoczonych i Mi dzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzy a. Czy to nowoczesne czy tradycyjne kompleksy kongresowe wychodzà naprzeciw ró norodnym oczekiwaniom. Sà nie tylko malowniczo po o one, ale równie atwo po nich poruszaç si pieszo. Us ugi szczegó owe informacje bezstronne doradztwo adresy kontaktowe Âwiatowi, polityczni i gospodarczy przywódcy spotykajà si podczas corocznego Âwiatowego Forum Ekonomicznego w Davos. 18 Spotkania

19 KKL, Centrum Kulturalne i Kongresowe, Lucerna Kilka najwi kszych centrów kongresowych w Szwajcarii Miasto Lokalizacja Liczba Liczba pom. osób Bazylea Centrum Kongresowe Berno Allegro Grand Casino Kursaal Crans-Montana Centrum Kongresowe Le Régent Davos Centrum Kongresowe Fryburg Forum Fribourg Genewa ICCG Interlaken Casino Kursaal Congress Centre Lozanna Beaulieu Centrum Kongr.-Wystawiennicze Lugano Centrum Kongresowe Lucerna KKL Centrum Kongresowe i Kulturalne Martigny VS Hotel du Parc Montreux-Vevey Centrum Kongresowo-Wystawiennicze Pontresina Centrum Kongresowe, Informacyjne i Kulturalne RONDO St. Gallen Tereny Targowe Olma Zurych Dom Kongresowy Kontakt Konferencje i spotkania incentive organizowane sà w Szwajcarii od wielu lat. Ju prawie od 40 lat Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB) oferuje planowanie i wsparcie przy organizacji konferencji, spotkaƒ, seminariów, prezentacji i innych wydarzeƒ tego typu. Switzerland Convention & Incentive Bureau c/o Switzerland Tourism Tödistrasse 7 CH-8027 Zürich Tel. +41 (0) Fax +41 (0) Wieczorne przyj cie na zamku Chillon, Montreux

20 Narciarz na Corvatsch, Dolina Engadyny Zimowe snow-how. Zabierz swoje marzenia na absolutne szczyty. Szwajcaria. Kraj wielu rekordów. Prawie 50 czterotysi czników wznosi si tutaj do nieba. Poni ej nich znajduje si kilka z najwy ej po o onych w Europie zimowych oêrodków wypoczynkowych. 29 z nich le y na wysokoêci 2800 m n.p.m. lub wy ej. aden inny kraj w Europie nie oferuje wi cej i d u szych tras zjazdowych ni Szwajcaria. Niektóre z nich majà d ugoêç 17 km. Szwajcaria zapewnia te jedne z najlepszych warunków Êniegowych w Alpach. OÊrodki sportów zimowych po o one sà przeci tnie 400 m wy ej ni w pozosta ych krajach alpejskich. Oprócz 7300 km tras zjazdowych i 5000 km tras dla narciarstwa biegowego znajduje si tutaj ponad 500 km tras dla zjazdów saneczkowych. Szwajcaria ponadto oferuje najwi kszà w Europie sieç zimowych szlaków w drownych o àcznej d ugoêci 2500 km. Ponadto 35 KidsHotel, czyli hoteli przygotowanych na przyj cie dzieci, w 27 klasyfikowanych oêrodkach rodzinnych razem ze Snowli, czyli unikalnym zimowym programem treningowym dla najm odszych, sprawia, e ka dy z cz onków rodziny b dzie zadowolony. Szkó ki narciarskie i snowboardowe Tak mo na polubiç zimowe sporty przy pomocy Snowli. Dzi ki profesjonalnej, wykwalifikowanej opiece nad dzieçmi najm odsi z naszych goêci szybko czynià post py w naszych Swiss Snow Kids Village. Ka dy oêrodek sportów zimowych posiada szkó k, która udziela lekcji prywatnych lub grupowych. Niektóre z nich wyspecjalizowane sà w udzielaniu lekcji jazdy na snowboardzie. Wi cej informacji: MiejscowoÊç Lekcja prywatna Lekcja w grupie za dzieƒ w CHF przez 5 dni w CHF Leukerbad Zermatt Adelboden Grindelwald Gstaad Davos St. Moritz Engelberg Château-d Œx Villars Zimowe snow-how

21 Jazda na sankach jest wielkà frajdà. W Berneƒskim Oberlandzie znajduje si najd u sza trasa saneczkowa w Szwajcarii: 16 km pomi dzy Faulhorn i Grindelwaldem. Ka dego roku otwierane sà nowe trasy do tego popularnego wêród rodzin zaj cia. Na miejsce startu mo na zawsze dojechaç autobusem lub kolejkà, a nast pnie na o yç kaski na g owy dzieci i zje d aç, a czasami nawet i si wywróciç. Sanki mo na wypo yczyç przy stacjach wyciàgów. Niektóre trasy sà oêwietlone nocà. Brunni-Schonegg z widokiem na Titlis, Centralna Szwajcaria Wyszukiwarka oêrodków zimowych Freestyle na MySwitzerland.com Freestyle cieszy si coraz wi kszà popularnoêcià zarówno wêród mi oêników nart Prawdopodobnie Paƒstwo wiedzà, czego oczekujà od oêrodka sportów zimowych, jak i snowboardu. Wiele szwajcarskich gdzie Paƒstwo chcieliby sp dziç ferie. oêrodków zimowych oferuje fun parki Czy ma on byç przyjazny rodzinom z urzàdzeniami do skoków i zjazdów. i z krytym basenem? Czy te mo e ma Informacje o najbardziej odlotowych mieç du o tras zjazdowych i ekscytujàce i najbardziej popularnych fun parkach ycie nocne. To aden problem: wystarczy wpisaç kryteria do wyszukiwarki dla freestylowców znajdujà si oraz o najciekawszych wydarzeniach oêrodków sportów zimowych, a potem na MySwitzerland.com wybraç spoêród przedstawionych wyników. W drówki w rakietach Êniegowych Z dala od utartych szlaków pozostawiç w asne Êlady na g bokim, dziewiczym Êniegu. Czy to przy agodnym, zimowym s oƒcu, czy te przy Êwietle ksi yca. A nast pnie noc sp dzona w igloo lub w górskim schronisku. Dzisiaj w drówki w rakietach Êniegowych sà coraz bardziej popularne. Dzi ki wygodnym wiàzaniom w drowanie przez g boki po kolana Ênieg jest atwe. A dzi ki doêwiadczonym przewodnikom górskim w drówki w rakietach Êniegowych sà bezpiecznym zaj ciem dla goêci w ró nym wieku. DoÊwiadczeni w drowcy mogà podziwiaç przyrod bez towarzystwa przewodników wybierajàc oznakowane, bezpieczne szlaki. Wi cej informacji: Wynajem nart Chodzenie w ci kich butach z nartami na ramieniu po lotnisku i wciskanie si do i z taksówki lub autobusu by o jednà z najbardziej znienawidzonych czynnoêci podczas urlopu narciarskiego. Dzisiaj wszystko, co jest potrzebne do uprawiania narciarstwa mo na wypo yczyç na miejscu. Od nart do snowboardu, do y ew i po zimowà odzie mo na wypo yczyç w lokalnych sklepach sportowych. WczeÊniejsza rezerwacja sprz tu równie jest mo liwa: lub Warunki Êniegowe Dwa regiony w Szwajcarii gwarantujà dobre warunki Êniegowe tak e latem: Wallis, Zermatt do 3820 m n.p.m. Wallis, Saas Fee do 3600 m n.p.m. Latem prosimy sprawdziç godziny kursowania wyciàgów w lokalnym biurze informacji turystycznej. Raporty Êniegowe na MySwitzerland.com/snow Nasze raporty Êniegowe zawierajà wszystkie niezb dne informacje na temat warunków Êniegowych w 250 zimowych oêrodkach sportów i dla ró nych dyscyplin sportowych, jak zjazdy, sanki, w drówki i fun sport. Zimowe snow-how 21

Lucerna Jezioro Czterech Kantonów.

Lucerna Jezioro Czterech Kantonów. Lucerna Jezioro Czterech Kantonów. Lucerna Jezioro Czterech Kantonów. Lucerne Tourism Tel. +41 (0)41 227 17 17 www.luzern.com luzern@luzern.com Region w sercu trasy Grand Tour of Switzerland, przyroda

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Segment o rosnàcym potencjale

Segment o rosnàcym potencjale Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16 e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne:

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne: W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA PONIEDZIA EK 14 16 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Podró owaniem mo na si bawiç o ka dej porze roku. Jesienne deszcze, mg y i b oto to adna wymówka, eby siedzieç w domu! Przecie dopiero w takà pogod w pe ni poczujemy prawdziwà frajd z wyprawy samochodami

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA

Bardziej szczegółowo

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899 magazyn pacjentów klinik medycznych LUX-MED medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 1/37 ROK X KWARTALNIK MARZEC 2008 www.luxmed.pl Ergonomia w miejscu pracy str. 7 W NUMERZE LUX MED SPIS TREŚCI Przysz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo