Zaden z podmiot6w, kt6re dokonaly zgloszenia nie jest wpisany do rejestru podmiot6w wykonujc:tcych zawodowc:t dzialalnosc lobbingowc:t.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaden z podmiot6w, kt6re dokonaly zgloszenia nie jest wpisany do rejestru podmiot6w wykonujc:tcych zawodowc:t dzialalnosc lobbingowc:t."

Transkrypt

1 Lista podmiotow, kt6re w trakcie prac nad projektem zalozen projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym dokonaly zgloszenia w trybie ustawy z dnia 71ipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.): 1) Federacja Zwi 6w Pracodawc6w Ochrony Zdrowia,Porozumienie Zielonog6rskie"; 2) Stowarzyszenie Naukowe Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe; 3) Stowarzyszenie Organizator6w Incentive Travel; 4) Polsko-Azjatycka Izba Turystyki. Zaden z podmiot6w, kt6re dokonaly zgloszenia nie jest wpisany do rejestru podmiot6w wykonujc:tcych zawodowc:t dzialalnosc lobbingowc:t.

2 . f clr ~u~lt WZOR URZ~DOWEGO FORMULARZA ZGtOSZENJA ZAINTERESOWANIA PRACAMI ( i NAD PROJEKTEM ZAt.OZEN PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM '-----) ROZPORZADZENIA ZG!.OSZENIE ZAlN~ERESO"..rA.~IA PRACAMI NAD PROJBK':EM - ~~EN"'B-ZMHINY -B.l'->i GH* :t _;:~1 _c'!""c;e:{t'j :!tllcz~r~ prc:~kr_u :..tst.a~j~./ ;-:rcjektu t.:sca-... y.:t.:!) J:-r~Jel:t:.! r:o:::pc::-;:ac!ze:r:la - :!t]0(';!"..l~ 2 je:q~ t 1.~~c:ci ::d~:t; ~;:r..:.or.a w =.i Jlet.y::de In!orma::j i?ubli~znej ~;.Jt; i:-~t~>t.::s:::.:. ::.(.'!;:;_t>s~ ::-::.:n.~ ~.., ~,..,..;kazie prac ~b;r:..slci...:yjnych P.ady r-:iniscr-6~ :, P1 er:~sa RaC.!- 1 iir..istr6'.pj alba :-r:lnistr6w) A. OZN.P-CZENIE FCCMIO'l'U ZA!NTERESCWl>.NEGO Pl'li>.ClU~I NAD?ROJEKTE:M a!. Slepodl~;lo~=-!6 ~- :0 65-0;e Zce"o~a G6ra :; _.tld~ es do!torespcnd.enc~-i i adres e-mcii. Fo-:.~d(:~.sc:a ~\-.r~a.::~:.:..:.,; P!a!.:cC~--..:::::!:.""! C-: l~r Y i?.l~rc a.. YoJ:o::u.Jr:i~r:.:.e Zi~A_.;..;qO!.s~:-e- ' a~. V~~;;::~<:::.egle:s::: ~6 lj 5-0~8 2Lcla~a G6~a ;.i.-0 J. s.-:1 2 ;; ~ :.~~~~-1: -:...c::.r: ~.:.. ~ :: ;.<("J: :.:::: 1 :,n~:cr:- PYacodu.-!cC,.. u~. ~ruclkuw5ki~gc :~ 2C-4oS!.L>loli:-1 B. WSKAZANIE OSOB U?RAWNIONYCH CO RE?REZENTOWANIA PO~OTU WYMIENIONEGO W CZ~SCI A W PRACACH NAD?ROJEKTE:M I ''~.:. :~_ _ _' --i- ~ ~Je. ~ sl:;_:rr.:._,.. ~_''""_z_c:i.s-}:c Adres 1 rr\. -~::c: : (.\-;: ::...:r.sl.a Pi~l.:..chO!.:Js}::a [? i 1. ::"'"ia..t-c}~ sct:.oleyssk~ I s lc. O?IS i'ostulowll.."lego ROZWI~ZA."l:A I?RA"I>'NEGO, ZE WSKAZA.'UElo! INTEaESU B.:tDl!.CEGO PR2SO:.fiOTE:."f 0Cli"RON1! F~~s~-2~)~ ~~p~~~a :izi~~ax.i~ ~cpra~!~o~~~~ bc:~i~~ze~st~c ~urv~~~~j:..-<.:co;'.~ ~<::ci;.:_;,: a;,;.?.,-,~ d::o :J:.:~ 01:::'.8z~:-:.:a l:.::,;zt.-):_,; a~!r:lr.::.:'! ro:-:y;:1., - :J;::e1 a::-y:;::yc:r: 1:. :<:=. :!.::>.".;o.:.:-.~.c y-:.. '.1CZes-::-.5::;.;:,c;rc:i...-:.:r:-. ~;;; J :o:::;j.:;-;,;;:c-,~e.-::c"r-.. :;&,-J:: i'~.::"h:d ~ ~ ~ ----~-----.~ SEKRETARiA 7 M!f'JiSTRA ~ ,- j

3 ?cl~c~ ~~~ k~rzjst zajran~~7~--y~~ v. ';'c:tc:!.t::y.. 1 ",; -:en s1:::svc c:dt~}... -r.' k~~-0;~t6v; eel c::az ~-:i::r.cozer.i"' cd t:i J:-- pc:.lr6z:i J;; ;_c,~e:jacy::!", '! ~~ika~ie po~csze~ia kaszt6w pr~~z cr~a~izator6w wy~ieczek. zapisy U'.t}Zgl~c:niaC ~ ro. za.ip._t:zone DCKLJMENTY! L-----~ ~! :! ~---j I. I :---+' J I E. ~iniejsze zqloszen~e dotyczy uzupelr.ienia brak6w fo=malr.ych/zniany danych** ~r.-lo~-ro?.n;.a rlf'lkcnan.;s~o d.nin ,,..,.,...,. I ~ ;::ia.: ~a':" l"" :: :::--.t?:-;~~ :;- ~>c.~;.r..:;;:::-lr.:.eg~-.::~~lc-s.::e:-..:;;;' -~ OSOEA Si(LlillA.li.CA ZGLOSZENIE 2:;..05.2CJ.3 G. KLAU:Z l>"ll-. ODPO~liEDZ IALNOSC!!U'1.RNE.: ZA- S.-.Kl.l...:. Dat.a?odp:f; I c:i\dc:c:.p.-~-!-e.,-,f:=a!.:c,::-:-sz=yw=y:-:c~h:---:z"'eo:z:::n-:ca-!:-::n-,: j I i I 2

4 rl~~-~ _r.z_g:.l { ocpis) Jezeli zgloszenie nie jest skladane w trybie art 7 ust. 6 usta111;y z dnia 7 Jipca 2005 r. o dzia!alnosci Jobbingowej w procesie stanowienia prawa - tresc: "- Zgloszenie zmiany danych" skresla si~. Niepotrzebne skreslit_ Pouczenie: 1. Jezeli zg!oszenie ma na celu uwzgl~dnienie zmian zaistnialych po dacie wniesienia urze?dowego formularza zgloszenia (art 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.) Jub uzupetnien1e brak6w formalnych poprzedniego zgloszenia ( 3 rozporza.dzsnia R~dy Ministr6w z dnia r_ w sprawie zglaszania zainteresowania pracami nad projektami akt6w normatywnych oraz projektami zatoi.er'l projekt6w ustaw Dz. U. Nr... poz... ) w no1.1vym urz~dowym formularzu zgloszenia nalei.y wypelnic wszystkie rubryki, powtarzajc!c r6wniez dane, ktore zachowaly swoj~ aktualnosc. 2. Cz~sc B formularza wypelnia si~ w przypadku zg~oszenia dotycz1:}cego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji. gdy osoba fizyczna. kt6ra zglasza zainteresowanie pracami nad projektem zaloi:eri projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie b~dzie uczestniczyla osobiscie w tych pracach_ 3. v i czgsci D four:~..tiarza. st~'sc"vvn;e do okohczncscl, t~\v;:glf?dnia si~ d~k~jrr;ent~', o ktc rycl:!":'1()\vs V:./ art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 3

5 ZafC\CZnik do rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 22 sierpnia 2011 r. WZ6R URZI;DOWEGO FORMULARZA ZGlOSZENJA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAtOZEN PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZA.DZENIA ZAINTERESOifANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGU>SZENIE ZMUNY OANYCH*!ll.fl)/t(7.: l'.;f.tp. ~4:.??o.. 1'./l..&?j 1<.71/.'... V.S l??.~r... o?t!.lfj/j(t:'l.-1/.f.'.~ ~UV()~v-_4vA".~--'""-~-- c:y~ul pro)ektu zalozen projektu ustawy, projektu ustawy lub pro]ektu rozporzadzen~a - zgodn~e z jp.gv tre~cia udost~pniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacja zarnieszczona w wykaz~e prac legislacyjnych Rady Ministr6w, Prezesa Rady Ministr6w alba rninistr6w) E'ODMIOTU ZAINTERESOWANEGO NAD PROJEKTEM C. POS1'ULOWJINEQO ROZWIJt,ZANIA PRAWNEQO, ZE WSKAZANIEM PRZEDMIOTEH OCBRONY

6 L...,..-,/ 5 6 / / / 7 ' /,../ /' 8 (... ~..-- E. Niniejsze zglos:ten*e-d~yczy ~upe~~nia brak6w formalnych/zmiany danycb zgloszenia dokonanego dnia : (poda~ate z czesci F poprzednieqo zgloszenial, F. OSOBA SKLADAJI\CA ZGl.OSZENIE Irnie i nazwisko Data Podpis Jl"''fki.j r~~.s~ 'U?/5 J6-2o //- c:::::- G.... ULA ODPOmDUALNOS" """""" PA,...,... FALS""""'S """"" '~ Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karne) za zlozenie falszywego oswiadczeni ~ ~ odpis) * ** Jezeli zgloszenie nie jest skladane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa - tresc: "- Z~oszenie zmiany danych" skresla si~. Niepotrzebne skreslic. Pouczenie: 1. Jezeli zgloszenie rna na celu uwzgl~dnienie zmian zaistnialych po dacie wniesienia urz~dowego formularza zgloszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.) lub uzupelnienie brak6w formalnych poprzednlego zgloszenia ( 3 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia r. w sprawie zglaszania zainteresowania pracami nad projektami akt6w normatywnych oraz projektami zalozeri projekt6w ustaw Oz. U. Nr.., poz.... ) w nowym urz~dowym formularzu zgloszenia nalezy wypelnic wszystkie rubryki, powtarzaj~c r6wniez dane, kt6re zachowaly swoja. aktualnosc. 2. Cz~sc B formularza wypelnia si~ w przypadku zgtoszenia dotycz~cego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, kt6ra zglasza zainteresowanie pracami nad projektem zatozen projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie b~dzie uczestniczyta osobiscie w tych pracach. 3. W cz~sci D formularza, stosownie do okolicznosci, uwzgl~dnia si~ dokumenty, o kt6rych mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a takze pelnomocnictwa do wniesienia zgloszenia lub do reprezentowania podrniotu w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektu zalozeri projektu ustawy. 4. Cz~sc E formularza wypetnia si~ w przypadku uzupelnienia brak6w formalnych lub zmiany danych dotycz~cych wniesionego zgloszenia. 16/081KC 2

7 - STOWARZYSZENIE NAUKOWE POLSKIE TOWARZYST\VO UBEZPIECZENIOWE Warszawa, 20 maja 20 13r. 1\tliniste. Sportu i Turystyki DotJ,czt' spmwv: DP-WP/020113/201313/PM (prowadzj!cy spraw\l Pan Pawel Matej) Dzi~kujemy za zaproszenie do dyskusji na temat projektu zaloi:eli do ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. To bardzo wai:ny temat dla srodowisk animator6w i operator6w turystyki. W zala._czeniu przesylamy uwagi do projektu opracowane przcz naszcgo specjalist~ Krzysztofa Jarmuszczaka. Z \\ryrazami szacunku PR-..,.r-s / -t.-a: -!._ ~...;. '-.,;:.j /1/ - 0 M~itaw Zdanolf'ISki Warszawo. ul. Modllnska 51. tel.: / l w ub tel./fox 811-7()..{)4 strono w lnternecie: Konto bonkowe: PBK J 0/Warszawo, Filio nr 1 lllololj

8 STOWARZYSZENIE NAUKOWE POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Uwagi do,projektu zalozen projektu Ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym" Stowarzyszenie Naukowe PTU dzi~kujq_c za zaproszenie do dyskusji na ten temat przedstawia ponizsze uwagi do powstalego w Ministerstwie Sportu i Turystyki opracowania. W swoim zasadniczym kszta~cie nie odbiegajq_ one od przedstawionych przez nas wczesniej w przekazanym Ministerstwu materiale 1. Uwagi o charakterze og61nym Wydarzenia ubieglego roku wykazaly niedostatecznosc istniejq_cego systemu zabezpieczen przed upadfosciami biur podr6zy. W tej sytuacji trzeba uznac, ze kazde dodatkowe zabezpieczenie wzmacnia istniejq_cy system i poprawia sytuacj~ klient6w firm. kt6re znajdq_ si~ w stanie upadlosci lub niewyptacalnosci. Z tego punktu widzenia Fundusz jest istotnym krokiem naprz6d. Jest on jednak jedynie zabezpieczeniem dodatkowym, lecz nie ostatecznym. W koncepcj~ funduszu nie jest wbudowany zaden mechanizm, kt6ry gwarantowalby jego pelnq_ wystarczalnosc w kazdej sytuacji, w tym przy spefnieniu si~.. czarnego scenariusza". tj. upadlosci naprawd~ duzego - na polskq_ skal~ - biura podr6zy. Doceniajq_c pozytywnq_ rol~. jakq_ maze spelnic Fundusz. musir.:y podkreslic i stanowczo wskazac fakt, ze nie zapewnia on petnego pokrycia roszczeri klient6w. 2. Uwagi do punktu 4-,Zasady poboru sktadek" Za istotnq_ zalet~ tej propozycji uwazamy zwiq_zanie pobieranych skfadek z faktycznq_, biezqco aktualizowanq_ liczbq_ klient6w. Dodatkowo sugerujemy rozpatrzenie nast~pujq_cej propozycji - - zamiany okresu rozliczeniowego z kwartalnego na miesi~czny - naktady pracy po stronie przedsi~biorcy, kt6ry i tak musi prowadzic ewidencjf<! biezq_cej sprzedazy b~dq z tego tytutu niewielkie, natomiast takie rozwictzanie znacznie usprawni i przyspieszy wplywy naleznych sktadek do Funduszu, zmniejszy takze ryzyko ewentualnych zalegfosci. 4. Uwagi do punktu 7-,Wysokosc i symulacja wplat sktadek" Podawanie w ustawach jakichkolwiek kwot pieni~znych w liczbach bezwzgl~dnych z reguly zle s1~ sprawdza w praktyce. Dotyczy to w szczeg6!nosci kwot majq_cych charakter,badawczo-eksperymentalny", jak w przypadku maksymalnych wielkosci skladek PLN 30 i 20. Lepiej jest ograniczyc si~ do corocznego- lub rzadszegoregulowania tej kwestii rozporzq_dzeniem. w przedstawionym materiale nie dostrzegamy sposobu kalkulacji ani maksymalnych

9 - skfadek, ani skladek proponowanych w pierwszym roku funkcjonowania Funduszu w oparciu jakiekolwiek ki)'teria ryzyka. W szczeg61nosci brak nam odpowiedzi na podstawowe przy takich kalkulacjach pytania: 2 Czy tstniejq dane liczbowe pozwalajqce stwierdzic, ze ryzyko w sensie prawdopodobienstwa upadlosci jest p6ftora raza wi~ksze w przypadku dziafalnosci z wykorzystaniem czarter6w? 4 Czy istniejq_ dane liczbowe pozwalajq_ce stwierdzic, ze moi.liwa fctczna szkoda, tzn. koszt sprowadzenia podr6znego do kraju oraz zwrot pieni~dzy za niezrealizowane swiadczenia jest p&tora raza wi~kszy w przypadku dziafalnosci z wykorzystaniem czarter6w? 7 Czy istniejq dane liczbowe pozwalajq_ce przyjq_c stosunek wyjazd6w,czarterowych" do innych jak 1 do 1 i szacowac w zwiq_zku z tym sredni~:~_ skladk~ na poziomie PLN 12.50? 9 Czy znana jest juz tqczna wysokosc roszczen zwiq_zanych z upadlosciami z 2012 roku, a zwlaszcza roszczeri ze strony klient6w Sky Club? 5. Uwagi do punktu IV.2.,Wplyw na sektor finans6w publicznych" W punkcie tym przyj~to dwa zalozenia, kt6re wydajq si~ nam bezzasadnie optymistyczne. Po pierwsze, przyj~to. i:e mimo wchodzenia Polski w okres recesji, a przynajmniej znacznegc spowolnienia gospodarczego, liczba wyjazd6w z biurami turystycznymi bfi!dzie rosla. Po drugie, przyj~to, ze w ciqgu pi~ciu!at nie nastqpi zadna wyplata z Funduszu. Nalezy pamit?tac, ze podstawowym zalozeniem, z ktorego wynika tworzenie jakichkolwiek system6w gwarancyjnych nie jest,.wszystko b~dzie dobrze", lecz raczej.. Jesli cos moi:e p6js6 nie tak. to pojdzie" Ponownie dzi~kujemy za zaproszenie nas do zroi:enia uwag i wyrazamy nadziej~. ze b~dziemy mieli moiliwosc przedstawienia naszych propozycji i wq_tpliwosci w czasie konferencji uzgodnieniowej. Opracowanie; Krzysztof Jarmuszczak SN PTU

10 "o.:::: : ; ' ' ;. - '", '. ~ ~~ ~--- - '''\~:''\., : i DEPA.Ic., '.; ::.'~- Sz. P. Pawe! Matej Departament Prawny Ministerstwo Sportu i Turystyki ), / ul. Senatorska 14 ~- 1 t -~ {~~~:) f " :,I, ' Warszawa Szanowny Panie, \t:l,\ ; Stowarzyszenie Organizator6w Incentive Travel przygotowato swoje uwagi do Projekfu zafoien projektu Ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym i przeslato te wnioski w wyznaczonym terminie 22 maja 2013r. 1!, :jv.':. J,-} " r~ u Niestety dowiedzia-tam si~ wtasnie, ze wyznaczony przez nas do tego prawnik, mimo posiadanej wiedzy o wymaganej formie, nasze wnioski ztozyt w formie zwyklego pisma a nie wskazanego przez Pana wniosku. W zwiq_zku z tym przygotowalam nasze uwagi ponownie na wskazanym formularzy, kt6ry zal'q_czam aby dopetnic wymaganych formalnosci. Mam nadziej~, ze nasze wnioski z4ozone w terminie zostanq_ uwzgl~dnione w toku prac mimo niepoprawnej formy zgl-oszenia. Z powai:aniem, \~ '\\(~\ b\~ Ju~tyna Skubis D'yr\;ktor Zarzq_dzajq_ca SOIT v., I;.-).;. ;;)_, j~;-' Stow arzyszenie Organizator6w Incentive Travel ul. Wiertnicza 141, Warszawa tel:

11 Zatq_cznik do rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 22!';ierpnia 2011 r. WZOR URZ~DOWEGO FORMULARZA ZGlOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAlOZEN PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZJ\DZENIA ZGl.OSZENl:E ZAINT.E:RESOWANIA l?racami NAD PROJEKTEM - ZG!.OSZENIE ZMI.AtiT :::lanych* FROJEKT ~OZEN PROJEKTO USTAWY 0 TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNY.M A. OZNACZENIE PODMIO'.Ni ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PP.OJEKTEM 'l_. Naz>~a/imi<" i na:::.risko~"' StOl>..'arzys~enie 8r gar.j.zatorow IncBr:t :.v~ Travel 2. Adres siedziby/atires miejsca zarr.iesz~:ania** Warszawa, ol. Wiert~icza lcl 3. Adres Co ~orespondcncji ~ edres e mail (;5-800 Pruszk \ :, d. ::-!. Sld:odm<ksiej-Curie 37/50 B. WSKAZANIE OS6B Ui?RAWNIONYCH DO REPREZENTOWA.'"iiA PODMIOTIJ WYMIEN!ONEGO W CZE(SCI A W PRACACH NAD FROJEKTEM Lp. Imio i na.zv::..s}:o Ad res Ceznry W~lcma;tys Haciej Szpct C. OE'IS POSTULOID;NEGO ROZW'"Il\ZANIA FRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM :rnteresu B:I;;Dl\CEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY <Jawia.zu;<;.c do pisrr.a l'ar.i.!~in:.ster z dnia 18 l;wl.e-:::">iil 2013 ro;,~ ::mal:: : DP tip/g201/3/2013/3/i?h) t,;r sprawi.e zg!.aszar:ia uv.mg de ;::rc.je~:tll ust.a~1y u 1'urystycznym FunCusz~; Gwa~ancyjr..ym,:ni.oskujemy aby obo}. przedsie;bicrc6\\. 1 pro\l.mdz~cyc.h C..zia1:a:i..noSC gospoda.rczq t-j zai::-es::.e o:r.ganizowania inp::::ez turystycznycr. :i pns:rednicztnia na zlecenie k1 ientc\'1 w zattj":'..erard u umc\4 c Sv:.:.adcz.eJ;ie us:f.ug ~uryslycznych :;a te::- ~ toriu:r. ;:!:"ejow maje;::y.::h l.a.dowa granic~ ;.r; RzcczG,.pospolitq Pols};a, a v1 przy~aa:.~t; FE-C:e.r.cH.:ji Ro~y~sl:.:ej \..J cbr~bie obszar.u cb-v..'odu f:u.lln.:ngradzt:ieg:., a ta}:~e organ:zowan1a }:rajovjych irr.prez :.t:rystycznyr:h pus.tetinic2enia :1c zlecenie J:li ::1t6w..,, :.a\-:..i P-rani ::.1 ten()\. : o S\. JiaC:.cz~n.:.c }:ra)ovtych usiug turystycznych, t J t~t.'i~ :mpr.e::: za:gr.anic:zn~j turystyki przyjazdowej, '.'JVlaczvC.?. ~-... :::.:ak!" csu obchiazv".> c.nia Dro,ek.t.ct.!~!,el usta\.jy pr.:tedsietiot"ccw C::;".~'H!Odzacyc~ rlzlalalndsc qospoda.rc:za ~J zakresie 9,.~!)-iZOWania tarystycynvch w obs za.r-ze OL')rlr6!~V motyw.acyj :_)ych : in~enti ve: travel!. z kcjei pr:ze.d..-n.:.ctn\"j~ ~n:ro:.e:-:ie opierarny na specytice us!:;.gi tliryst JC2neJ Inccnt.i'J'e (min::..!na.lizt:~~!::e: JB1 ryzvka; za.v..tjer..e)a:cej si~ \f-.! s::ctegojn..:;sci ~ r:cwnie~ _!~!.1! '!ravel I "ll specytice stron urncwy c uslug~ tt;1. ystyczr1lt Incen:i... e T:r.avr.-1 1"j. prof-2:sjonalnych J::Gdrnic.tOv:

12 2/ charal:-:er::::e :..;tr.ot'"ly o U.5!.uge tu~ystyczna Incentive Trnv-c-~, 3/ sclidarnej odpcwiedzial.no:=ici s:-.ron nmc/vjy o u~.:tu9~' tury5tyczuq II1t:E!1tive Travel wcbec t~c=est~~kow podr6zy ~ot~wacyjnsj =a plawidiowy przcb~eq us!ugi. t>o~i.ze j p~ze,ls1:a\r:~a:ny.a.tgurr,entac:;e na por;ercie, 1asz.egc wnl.os}:~ i za.!ozeri sta~cr»ia.cyc;: jego osncn Je:. T. 'Projek":owany f;sz::aj::t pr;.e dtr.iotowych zapis6'1l/ przysziej usr.a~'y ':: r-r:;:eslanyn nam P:rojektu zalote:'i projekt:u ustahy c T'lrystyczny:n F:.mcl:.~szu Gw«rancy::nym w p-.:nkcie IJJ:,Zakres pr2.ewidyvianej regulacj i ;;asadnicze h>e!stie >J~nnr.gaj4ce uregulowani,;," ::.naldz!. Sie :zap:~s, i.t,1 Zgodn~e :::: po.s::w:atd!il.i. J)l:ar~Z:z' turystyc~nej p~zed.sta..:.!..oey!t~i \ J S1.e:rpr.~u 2012 r. poc.czas \-IStepnych konsu:.tacji nt ~ ~~ei pown.!:ani.~ r u~khj Zu regu.iacja :tit: L~tlz.:~ ~beju.o~;.:c przedsi<:bi:nc6" prci~adzc~cych dzialalnosc gospod<>::cza ".:akresie o:rgatazcwania imprez tury:stycznych i!)o.sr-ednic:zer:ia na zlet:enif: kiient6w :..i zawie~ani;..: um6w o $,.1.:.accze:!ie uslug turysryc:znych na "te:c~.'tcrium traj6w majacych l~d.o:.-i...:t granice 2 Rzecz~ospolit.a. Folsl~a~.a w przypa<iku Fed<e!i:!C~i o~gar.i ZO\>~ania. k!:".ajov:ych i~p-re2 zawier::dniu u-:-nhv.' o St~~ aciczen.:.e ocszaru cbwodu kali:j.ingradzklego, a tak~e turystyc2nyc" i posredniczer1ia na zlece:nie klient6-1 " krajowych uslug turystycznych1 '.;! t}'nl i:nprez zagra.nicznej turys:yk1 przyjazc.ov1cj. 'ijy:ze: y;y~niernona ;rupa przeds:.~bic.rc6~ generuje najmn.iejsze ryzy}:o ~' zakrr.si ort;ar.izacji irr:p~.::z t~rystyc2r:ych. ~{ ;:wi.i\ztu z ty-rn, :zasa.dr.e jest., aoy na obecna; :::hi;.1:.la przcci."'410:cw~ przecei.~o:.crc)~ kor:::y.s-:a:.:. jedy:-.ie z ochrony!)ot::staj.~0\1-.'ego ~y~tf.:mu?.ahe~pj eczen f~r.ansc;,.;yc!l, tj. n.:..e wplacal~ sklace}: d :. Fundus zu.. ~~. lll pe:ini popie!"ajac :zasadnosc p=zedrr.iot.oweg:::. zapisu Anios}:ujc!cy, ady obot.-j:qzywan:.c y;.rcjekt:j,.:ane:j USt2.1f1Y rf.wnir.z pr;:eds:i~biorccjll; rrct~ndze;cych dzi.alalncsc gosp:jd..arc:zq ~ ~aj~rt;s:t:' c:rganizowar:1.a.1.m~rez turystyczny~h "~ obszarze: ~od.r6zy motywccyjnych. 1 I. Ctarakt:erystyl:a Pcdr6zy mor:ywa.cyjnyc!:-.. 9odrc.ze~ -motyvracyj ne r:o o:ir<::bn/1 ga~4i turysty~;i b:znesowej- Zgo~nie z de~inicj~ Socie:y o!!:'"lce-etive: & -r.rave-: Executives {SITE) jest ~Jryko:rz}'Stani.c 1-~Y:cttkowy..::h podro±y h~ cel'.l zt:~gtywo..:anir. lub r.r.hjrod7tnln pr.aco~-.'!l.lf."gw za.:.ch prac~;: ~ykrac::.:aj~c;:; pcza obo\-j:!..a..zki l zo:i::a.jqc.q de csic::tgniecia cel6~ f1.r:ny. Podr62~ rr.ot~n-, acyjne, m:i:no it na poz6r przyporr.:r.aja t crys-:yk., rekr.o11cyjn<;, stanua'~<\ odr~bny, s;;ecyficzny prcd;.2kt: "C:.Jryst.'(CZ:I)". Sit to ~lyjazdy qrupowe, zazwyc>oil 0 przeznaczcr:e Cla praco~mii:ciw firm i~o:rporacy:nych, ~:tf,r.ych z~r?..ady :ro7.'jndeja 1 ze..luccr;tive travel to s:-:u::eczny spos6b oddzia.!:y..,ar:la, cz~sto.':rot lq:;s~y nc:!: i:j:le :orrny 1< posiadanym systemi.e nagr6d. Podr62e r:e sa. za:;:wycz,;j nrgani zcw,;,r:e '" pod~:y;<s::onym standardzie, dcbr2e 2ilf-l.ar.o"'ane perfe~:cyjnie z::-ea~..::..;:clo:anc ~HS~t3k tu i"lagroct5! ~ ~ St.qd :e:z z :&::asa.:iy ucze::::r.icy loj:~l-:dni. S4 ~ I de!j:ry~}; i:o:eiach, t~:rzystaja = ei:skluzywnych restauracji a cpieke sprawuj4 najlepsi p~loci.?c~r6~e mctywacyjn~) to dziedzi~3 dzialalno~ci z zakresu sprz~d~2y, ~ar~etingu ".JZY"Jan1u perspekty?;y t:cze:s:.ni~t.\ola "' wyjqtp.o\'"'ej podr6zy, )ej real:.zacj: J.. pcdtrzyrr.y~r:ar-.iu ~,.:spomr:.i en z prze1y.: ::::wiazanych z te, ~od:-dze. t~. eel u mor~}hojowan i c j ej uczestnik::!'. J d..:; os~agorl..:.ci wyj.ett: k:;:,wyc.h '. Jy~i }:c\-~..: p::.~o\:::y za~;cdo\o:8j ~ I~l. Specyrika strcn :l..'ihjwj' o us!.ug-e ~:.;rystycznq Inc.en~ive ':"!:c:vel. istotn~ cech4 c turys:.ycznc; lncent.ive 7rave:.:, 2

13 cdrc±:-!iaj~lcj Jti_ oci poy.'s7.echnle!-...:nkr.:~onl;jqeycr. :..::mow o -.;s!:ugi Lut ystyczne, je:sl fakt., Ze strona;r_i tej -...:.mcwy 5d px.ctesj0n.alr-~e podrr~::...o:.y go3podarcze. ~ Jedn ~~ strcny, o!"qunizatorern pcdr6zy r:soty\ijocyjnych ~ ze t..,rzgl Cu na t-.rysoy.i slandard u:;.!:;g.i - moze byt wylci,..:~uic poti...11.ict pc.siada.jg,cy dlu~c. histcri~ dzia!a.lno.sci,.::gr~n:o.-. ana pozycj~ t~.a f.inan:so vja. Bez ;:yet: v:szysti<:ich cecil :aden pod;niot :1ie po;;:ysl:a de wsp61pracy r>rofesjon~:nych par::ne;r6 Dcdat.i-:o Ho, ci:;:.;.al.a~:losc ~..: zak~esie podr6iy motyvtacy)nych char=rkte.ryzuje sif!: b;;:aki.em 1 cc ~O'.I.m.iet 7; :stotn yrr. stopn.:.l..: ogranir::za ryzyko utr.dty p!yn~"iosci :inansov:ej pr:::ez urgan.izatorb. :.al:ich ~1sl:ug. 2 drugiej s;:rony, odbiorc.;,. usluc; i~:cent2 ve travel sa duze p~dmioty gosp:::da~cze (F::-zewazr,iE: l:orpox:acyjr:ej o wysokiej ~:uj.lur2e crga!liza.cyjnej stabi:.:1ej.sytuacji :!:inanso~rej. Ptz.ecie v!szystl:im jed:-:a~: pgdmioty te posiadaja oc.pov1iednie sl.u:iby p.~:owne, finansowe : tp.,!:t6re R.a w.")t.an.:le profesjona1ci.e zl.jad.ac:- i ocenic zarovmo t-. aru:1l:i cfetcwanej usl:ugi (V) t:vrn. zap~sy Uitowy) ja~: ~1iurygodno.St st:andinc; o!erentc. ~-ytuacja tr? rlajeo ogco:m~e mczli,.vosci. rr.; n!.rno.: zac}1-!")-'zyka pravj.:..d.l.cw{:!j r ea.:..izacji ~si.ugi t:urystycznej, ~;artc w tym mie~scu podn1.esc fatt~ i.z zasodn.iczyrn celem p:ro"}ej:towanej ustewy jest y;z:nocr:ie:-,i.e kcr.sume~~6w, k~6r2y pr:akt.yc:znie n.l.e maja wsporrl'1~anych wrzej mczliyjc.sci ~o:eryt1.kacji ~odmi.otu ofe:rt:ja.cego usiug~.!v. ::haraj.~ter urr,ot ;y o l.:.s~ug~ ::~ry!:-cyczr.ci, Tncent:: ve Travel. r :a.zdd usl:j.ga turyst.~'cz;.a.:.r::ce~tive t.z:avel jes:; realizov.'ana t-1 opan::i :I z.apisy indy... :idualllie \o.'}t~e:g-ocjrr~:lar.~: 1 S2C:7~g6i:oweJ u:r;o~,<jy :t:awie:ranej z klie-r~r.em - pod..--r.iotcm gdspodarcz"'f"ia. Umo;...:a taka Z\.-.rit~.a.:;;ta::dc~dOHO spccyfic::ne, p!"ecyz.y:-ne za~isy w StJOS6b niez.:..-1yt:le ist:.ot.ny zaot:zpie:czaja.cy obuwi~zk~ pcnieslsnia przez organizatora i 100~ J elerr.e~t.ov~ uslugi (przelctyj noc.:eg.i pr:ez uczestnik~w,.i tp. i jes:-.cz.e pr~ec J.:oszt6v1 ~tszystkich I rozpocz~c:i.ern r;odr6zy [ \ti H.i.ekszoSci FrzypaCk6'1: lfic ~; - cbct'llic.z}!:u realj.:zacj~ us1:ugi w oparci ~~ o lott x:ejsov:e, cplaccne przed pociro1a, mozliwcsc~ OF-1.acenia. prze'z. zlecrtjn,cego us!:ug~ 1S~ dop.:ero po.:-eali2acji poc.rofy 1 progrem~e i zakr~sie uslugi, r;gr:an.: cza ry2yt~o :~ie:praw..:.dlov:ego ~.!': zebl egj. podro:t}r motyv;a;:.yj nej. 3

14 !-!iezl>:~ J.:le,;.st.ctna c:cha. us.!ug:. turyst~rczn~ j incen-:.:i.ve travel woct=c uczestnito'"-' podr6zy :notylrl acyjne: jest. pod'jj6jna odp~t-.jiedzl.a1..n:)sc d~r:6c!l pcdm;.ot6,.~ stron z:a prawidl:o~.;y przebieg ~s.it.igl. 2 jednej s::~ony, p: C..'niot SwiaCczctcv us.l;ge pcdr6zy 'nk)':\'1-:acyjnej poncsi pe~~a odpo\ ~ied~.ial:-tc.sc umo\-.mtt za p~e"-'id.!owa. realj.zacje uslugi. R61 J:JOC~Ii'snie r-odmiot "'amaw.idjc,coy uslug"!j0hosi woi.je-c uc~e,;tni.!.l.w pod~6:1.y (s;,:;:ic;h pracownil:6wl peln;; odpo>necz.ialnosc ::a pra;iidlowy przebi.eg tej pod, ozy - cpa! t~ zar6wno o f:rzep:.sy ;n:aha cyw~~nego J~% i ~r~wa prdcy, Ten st.c.n!:cw::ie:! "" isto:::nyn stopi>it.: ogranicza ::J:Galizowancj L!.Ol:ugi \.;ob.sc J.czes~!'!ik6v.f podr6:ty motywacyjnej. 1-lajc.c na uwadze; wszystkie p::zy';;oczcne pc;;y:!.ej okolic:mcsci wnio ;a:je:ny o wyla,czenie z zab:esu obowi~zywania f:rojel:::owanej usta;,y f:rzedsi<;>biorco>j prcwadza.cych d:ziala.o:.osc qospodarcz<; w zat::::esie orgar,izowa:::;.a imp::-ez turystycznych,. obszatze f"cdr6zy nctywacyjnycb, nadrr:l.ernei 1nq.:.=t:enc'ji w swcbodc plo~.. oc.zenio dz:;.~lalnosci gospodu:::czcj. Bez watpienia bowierr. u.stcrwa c s.. tcbodzie dzia!alnosci gosr;odarcze~ ma ce!.~,;. ulatwielie d2i ala: :-1otci pr2.ed:s.lebiolcom. Obcia;-Ze-nie doda!:kot; iyni J.~c.sztan:i podmio::y cl1araki:ery:zu]ace sir: n.::._s~.:..m ry2ykiem pr o>~aczcnej d:;:ialalnosci, poncszace przy tym znaczne kcszty zosit;zane zaro>mo z wysokq kul tt.:ra organlzacy]ng 1 ir:iarygod::oscia branzol.:~ i fina:nsow~ o::az ~o~ysot:irn standerdern S:wiadczonych uslug nie 2.najd-;1je w naszej ocer_ie racjcnainegc uzasactn.:.enia. Kor:zys:.aJO;C 2 oj.:azji chcemy ro~:-.iez zglosic pelr.e_ gotcho.sc.t chec ucze.st:niczer1ia nasz.egc Sto\-ia!.'zysze:'lia (\ ; char a i:t:.e~ze konst:.l tanta badz w innej,..;skazanej pr2~2!-!i.ni!-sler st.t.u.. fonni e; \-.: pracach nad.:>sta:.e;::-;::r_y:n J:szt.al:.err. usr:awy o 'I'u~ystyczny:n ft;ndusz:...:. Gwa:rancyjnyr.1. ~ i zwl.az!:.u z infc~mac)' o naszy~ Stc>:ar':;:yszfln:.;; a;:,y pn:yblizyc ;ego C!"le, zdania, pn:edntiot. dzlalalncsc:i o:az sttul:tur"' orgar:iz~cyjnr.. D- 2.ALI'\CZONE DOKUM2N'l'l! 2 1ntormac1e ogol:;.e o Stov1urz,szc.:::P-iu Orqilnizato!'6V~' jncentive Travel 4 6 4

15 E. Niniejsze zgloszenie dotyczy uzupelnienia brak6w formalnych/:udany danychy* zglos:zenia dokonanego dnia (poda~ date ~ cze~ci F poprzcdniego zgloszenlaj F. OSOBA SKl.ADAJJ\CA Z~SZEN:IE Fodpis.Jusr.y:-.a. s~:ubi::: 3J.OS.2013 G. KLAU2ULA ODPOWXEDZIALNOSC:I KARNEJ ZA SKU.DAN:IE FAl.SZYWYCH ZEZNAN Jeste~ swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszyweqo oswiadczenia ** Jezeli zgfoszenie nie jest skladane w trybie art. 7 ust. 6 ustavvy z dnia 7 lipca ~~05 r. o dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa - tresc: "- Zgtoszenie zmiany danych" skresla si~. Niepotrzebne skreslic. Pouczenie: 1 Jezeli zg~oszenie ma na celu uwzgl~dnienie zmian zaistnia!ych po dacie wniesienia urz!i!dowego formularza zgloszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.) lub uzupelnienie brak6w formalnych poprzedniego zgloszenia ( 3 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia r. w sprawie zg~aszania zainteresowania pracami nad projektami aktow normatywnych oraz projektami zalozeri projekt6w ustaw Oz. U. Nr.., paz... ) w nowym urz~dowym formularzu zg!oszenia nalezy wypelnic wszystkie rubryki, powtarzaj~c r6wniez dane, kt6re zachowa!y swoj~ aktualnosc. 2. Cz~sc 8 formularza wypetnia sifi w przypadku zgtoszenia dotycz~cego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna. kt6ra zglasza zainteresowanie pracami nad projektem zatozeri projektu ustawy tub projektem aktu normatywnego, nie bf?dzie uczestniczyla osobiscie w tych pracach. 3. w CZiilsci D formularza, stosownre do okolicznosci, uwzgl~dnia silil dokumenty, o kt6rych mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a takze pelnomocnictwa do wniesienia zgtoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektu zalozen projektu ustawy. 4. Cz~sc E formularza wypelnia si102 w przypadku uzupefnienia brak6w formalnych lub zmiany danych dotycz~cych wniesionego zgloszenia. 16/08/KC 5

16 .,.:,.-:... : ~. \~.:,,:_:' -~:-...': '.. :~..:,_=. =.. ~.:-.. ~~ -:. INFORMACJA 0 STOWARZVSZENIU ORGANIZATOROW INCENTIVE TRAVEL I. INFORMACJE OGOLNE. Stowarzyszenie Organizator6w Incentive Travel powstato z inicjatywy pl~tnastu przedstawicieli firm, kt6rzy wierzcg ie idea jednoczenia srodowiska organizator6w incentive travel jest dziataniem, kt6re przyczyni si~ do poprawy sytuacji na polskim rynku podr6zy motywacyjnych. Stowarzyszenie zostato zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sq_dowym pod numerem KRS w dniu 13 pazdziernika II. Wt.ASZE STOWARZYSZENIA. Prezes Zarzq_du Vice Prezes Czlonek Zarzqdu Cztonek Zarzq_du Cztonek Zarzq_du Dyrektor Zarzq_dzajqca Michaf Czerwinski Maciej Szpot Cezary Wilemajtys Krzysztof Pobozniak Krzysztof Michniewicz Justyna Skubis III. MISJA STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Organizator6w Incentive Travel to organizacja zrzeszajq_ca profesjonalist6w, kt6rych wsp61nym celem jest propagowanie incentive travel jako silnego i efektywnego narz~dzia biznesowego. Poprzez integracj~ srodowiska i reprezentowanie jego interes6w chcemy budowac dobre imi~ i wizerunek branzy. Szerzyc wiedz~, podnosic kompetencje, wyznaczac i promowac wysokie standardy realizowanych projekt6w incentive travel

17 IV. ZADANIA I CELE STOWARZYSZENIA. Promocja incentive travel jako efektywnego narz~dzia biznesowego Wyznaczanie i promowanie standard6w jakosciowych i etycznych e Edukacja branzy i klient6w o Rozw6j bra ni:y Ochrona interes6w branzy Integracja srodowiska V. WARUNKI PRZYST)\PIENIA DO STOWARZVSZENIA. G posiadanie zaswiadczenia Q wpisie do rejestru organizatofqw turystyki alba posrednik6w turystycznych ad min trzech lat 0 srednioroczne obroty w ciq_gu ostatnich trzech lat kalendarzowych nie mniejsze niz 3 miliony ztotych 1 z czego potowa pochodzi z organizacji podr6i:y incentive travel zatrudnianie co najmniej 4 os6b odpowiadajqcych za organizacj~ incentive travel e organizacja sredniorocznie przynajmniej 15 podr6iy incentive travel w ciqgu ostatnich trzech lat kalendarzowych przynajmniej trzyletnie doswiadczeniem w organizacji incentive travel., posiadanie list6w referencyjnej od przynajmniej trzech klient6w VI. LISTA CZt.ONKOW STOWARZYSZENIA. SOIT zrzesza aktualnie 24 osoby reprezentujqce 20 organizator6w turystyki zajmujqcych si~ organizacjq podr6zy incentive travel. 1 A_gnieszka Milinkovic NU Horizons SQ. z o.o. 2! Agnieszka Kopinska AFRICA line ADVENTURE CLUB SQ. z o.o. 3 Wojciech Giemza AFRICA line ADVENTURE CLUB Sp. z o.o. 4 Arkadiusz Nowak Nowak Adventure Travel SR_. z o.o. 5 Cezary Wilemajtys United Partners SQ. z o.o. 6 Dariusz Aktonorowicz Maestro Meetings & Incentives Sp. z o.o. 7 Grazyna Grot-Duziak Weco Travel Sp. z o.o. 8 l Krzysztof Michniewicz ICP Group S.A. 9 Krzysztof Poboi:niak Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. 10 I Matgorzata Bala Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. 11 Ewa Majkowska Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. 12 Leszek Skibinski GRUPA TSO Sp. z o.o. 13 Maciej Fornal FORSAIL Sp.J. j 14 Maciej Szpot j_ Businessman Fun Ciub ~Q~Q_:9_ ~-- I I j i l

18 i 15 Michai Czerwinski InDreams Sp. z o.o. I! 16 Mikotaj Jezak InDreams Sp. z o.o..! l17 Sebastian 5-toniewski OBP Incentive & Sport Travel S_Q. z o.o. i 18. t..ukasz Kalinowski Pracownia Przyg6d 19 Mateusz Karasinski 1 Martyna Adventure S_Q. z o.o. 20 Agata Gqscinska J Viventum l 21 Edvta Jabfonska! Netmedia Business Travel 22 Agnieszka Swwik Flower Travel Tomasz Dutkiewicz Nautica Incentive 24 Andrzej Hulewicz Mazurkas Travel Sp. z o.o..! Stowarzyszenie Organizator6w Incentive Travel ul. Wiert:nicza 141, Warszawa tel.:

19 DEPARTAMENT PRAWNY dniag GO. 20iJ Zalqcznlk 3d' J. D 7 do rozporz~dzenia..._n r_ _.... ~_ Rady Ministr6w z dnia 22 sierpnia 2011 r. FORMULARZ ZGtOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAtOZEN PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZJ.\DZENIA..-l..:..r.:...:. :,:" :.::.::":.:.:" :.:.:."::J" Projekt zaloteii projektu ustawy o Turystycznym Fnnduszu Gwarancyjnym.... (tytul projektu zaloten projektu uatawy, projektu ustawy lub projektu rozporz~dzenia - zgodnie z jego tre~ci~ udost pnion~ w Biuletynie Informacji P~blicznej lub informacj~ zamieszczon~ w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministr6w, Prezesa Rady Ministr6w albo rninistr6w) B. WSII:AZANIK A W PRACACH NAD PROJEKTEM Lp. Adres Artur PISZCZEK 2 stosownej ustawy.. ogromnej swny funduszu, jego zam zanie oraz utrzymanie kosztem nas wszystkich, a wi~c: Touroperatorow, a w dalszej perspektywie klient6w biur podroty. Nasz niepok6j budzi rowniet projekt 31 nowych etatow ~dulczydt, za kt6re maj11 p!acic przedsi4)1biorcy a tak2e, sami turyici. Podobnym rozwiijzaniem, kt6re r6wniet nie spejnijo oczekiwan spoh::cznych byt III filar emerytalny, tu proponuje si4)1 nam takie wl&snie rozwi~jz&die branmwe, a docelowo mog11ce bye pochlonit;te przez Skarb. Pailstwa w kwocie 19mln PLN rocznie. Powolywanie kolejnych etatow w ministerstwie Sportu i Turystyki (3 etatow) oroz obsiudze funduszu (28 etat6w), czyli w sumie 31 etatow, w czasach kryzysu finansowego jest zb~ym wydawaniem pieni~dzy: podatnik6w, przedsil{biorc6w i klient6w Biur Podr6ty. Pragniemy przypomniec, te przy kotdym Ur~dzie Marszalkowskim istnieje jut Wydzial Turystyki i Sportu (IS), a przy nim Refent Turystyki zatrudniajljcy co nojmniej 3-5 os6b, co pomnotone przez 16 wojew6dztw daje okolo os6b. Koszty utrzymania samego fundu$zu, jego zarz!jdzanie, dysponowanie srodkami oraz dziatanie jest rownie:t bardzo kontrowersyjne. Ustawa na samym poczljtku w sposob bardzo lekki wydaje prawie 4 min PLN, kt6re uzyskuje si~ od przedsi~biorc6w branty turystycznej i ich klient6w. Podaw!llle tet sumy skhldek w niesprecyzowanej fonnie 30/lSpln oraz 20/lOpln b~dl! stanowi!y prosty sposob do zawytenia g6rnej granicy sldadki. Rowniet proponowane nadanie uprawnicit policyjno-kontrolnych urzt;dnikom czy let przedstawicielom Funduszu budzlj

20 nasz nicpok6j, gdyt fimkcjonujqjuz stosowne slutby czy organy posiadajt~ce takie uprawnienia. Wprowadzanie odsctek od skladek czy zmiany i anulacjc w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej wpro~ tet zb~tdny zam~tt i chaos w rozcachunku. Podana na przyldadzie 20 12r ilosc upadlych biur podr6ty oraz ich calkowita suma gwarancji bankowych jest wystarczajljca pod warunkiem, i1 pelna suma zostalaby przekazana marszalkowi wojcw6dztwa, a nastwnie Ministerstwu Spoctu i Turystyki. Z sumy tej w przysz!osci moma by uzupelniac brak srodkow do pokrycia swn gwarancyjnych. W zaloteniu funduszu nie podaje sit; tet koszt6w, kt6rymi ~dl! obj.;ci sami przedsi~biorcy w zwil ru z koniecznoscill zatrudnienia os6b do kontaktu z przedstawicielami funduszu, obslugi skladek, wysylania dokumentacji itp. Zamiast wprowadzac tak radykalne i bardzo rozrzutne finansowo rozwiljzanie, proponujemy nast.;puj~tc:e zmiany, kt6re ~eiowo jut istniejll na pols kim rynku turystyeznym: 1. Podwytszenie sum gwarancyjnych dla najwi.;kszych I 0 Biur Podr6zy, generujqcych najwi~tksze obroty i zyski. Z. Podwytszenie sum gwarancyjnych dla Biur podr6ty wykonuj11cych ponad ISO wycieczek rocznie. 3. Wprowadzenie poprawek do juz istniejqcej ustawy, polcgajl!cych na: a) Zakazie wykonywania dzialalnosci turystycznej i zasiadania w organach fum o profilu turystycznym osoborn, kt6re co najmnicj raz (I) dopu5city si~t bankructwa i rnusialy bye w stosunku do ich dzialalnosci uruchamiane tryby gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej itp. b) Zaostrzeniu wymaganych sum gwarancyjnych w stosunku do pczedsi~tbiorc6w z poza UE wobec ktorych istnieje wiftksze uzasadnione ryzyko defraudacji czy braku odzyskania srodk6w w przypadku bankructwa. c) Wprowadzeniu obowiljzku posiadania ubezpieczenia OC przedsi~tbiorcy, ktore CZ!fStokfemie jut jest wyrnagane (np. podczas udzialu w pczetargach publicznych), a dodalkowo mo~oby zabezpieczyc pczedsi«;bioroow i ich klienl6w. d) W porozumieniu z ubezpieczycielarni, wprowadzeniu do istniejl!c)'ch juz indywidualnych ubezpieczeil KR (koszt6w rezygnacji np. z imprezy turystycznej) zapisow o wyplacie 5rodk6w w przypadku upadtosci czy bankructwa przedsil(biorcy. 4. Wprowadzenie poprawek do ustawy maj~tcych na celu uwzgl~dnienie takich imprez, ktore nie Sll obj!f!e gwarancj11 ubezpieczeniowlj czy bankowi!, a tet mogflce bye ryzykiem dla klienta: a) Wszelkiego rodzaju Pielgrzymki, b 11ce w istocie wycieczkami, organizowanymi przez kolicio! rzymskokatolicki, prawoslawny oraz ewangelicki i unikajijcymi kosztow zabezpieczenia gwarancyjnego. Np. pielgl2ylllki do Mongolii. b) Wszelkiego ro~ irnprezy integracyjne, b'l:dl!ce w istocie wycieczkami, a unikf!iqce kosztow wycieczek, np. ubezpieczen, gwarancji itp. Np. Wyjazd integracyjny pracownik6w firm do Tunezji. I Sam projekt ustawy biiziije na danych, kt6re zawieraj!j Jicznc bl~dy, np. opiera si~ na danych zaczerpni~ttych tylko zjednego systernu rezerwacyjnego jakirn jest Merlin X, nie uwzgl~tdniajllc pozostalych system6w rezerwacyjnych oraz system6w \vewntrtrznych touroperator6w. W wi-;kszosci danych sama ustawa opiera si" na 10 najwi.;kszych touroperatorach, jednoczdnie podajqc Ze MiSP (male i S!ednie przedsi{:biorstwa) generujl} wi"kszy obrot nit 10 najwi{:kszych touroperator6w. Zanitona jest tet faktyczna ilosc polskich turyst6w, podawana w statystykach. W zwiqzku z powytej przedstawionyrn, jestdmy zdecydowanle przeciwni powstaniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego I takiego typu rozwillzaniu sytuacji. D. ZAU\CZONE DOKUMEN'l'Y B. Niniejsza zglo zania dotyczy uzupalnienia brakow formalnych/zaiany danych** z9los:r.enia dokonanego dnia (podac dat~ z cz~sci F poprzedniego zgloszenia) F. OSOBA SlWIDAJ.II,CA ZGZ.OSZENJ:E Imi~ i nazwisko Data Podpis 2

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel Strategia Rozwoju Agenda 1. SOIT struktury, zdiagnozowane problemy 2. Cel długookresowy, misja, wartości, pozycja 3. Zadania SOIT 4. Cele SOT 2010 Struktury

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Zwiqzek Importer6w i Producent6w Sprz~tu Elektrycznego i Elektronicznego Bnmiy RTV i IT. Czlonek Krajowej Izby Gospodarczej

Zwiqzek Importer6w i Producent6w Sprz~tu Elektrycznego i Elektronicznego Bnmiy RTV i IT. Czlonek Krajowej Izby Gospodarczej http:/ /www.zipsee.pl Zwiqzek Importer6w i Producent6w Sprz~tu Elektrycznego i Elektronicznego Bnmiy RTV i IT Czlonek Krajowej Izby Gospodarczej ZIPSEE Zwil!zek Importer6w i Producentow Sprz~tu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl

~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl ~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl W;~~M. OR(~~N\I'>F';lNlH\l.1i1ouRl'('I JNY L O. 04...""..... OSWIADCZENIE MAJATKOWE ~a~:~~!j.g./~.f.'''''.... :'''',.,...",,,,,,,,,,,, w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Vl P WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA

Vl P WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA l Vl P WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ROZPOORZADZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU Wrodaw, dnia31utego 2014r. Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

REFUNDACJA SKTADEK NA UBEZPIECZENIA SPOTECZNE N IEPETNOSPRAWNYCH ROLNIKoW. Od 1 stycznia 2008 r.

REFUNDACJA SKTADEK NA UBEZPIECZENIA SPOTECZNE N IEPETNOSPRAWNYCH ROLNIKoW. Od 1 stycznia 2008 r. REFUNDACJA SKTADEK NA UBEZPIECZENIA SPOTECZNE N IEPETNOSPRAWNYCH ROLNIKoW Od 1 stycznia 2008 r. pafistwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b NiepelnosPfawnych refunduje sftioxi na ubezpieczenia spoleczne niepelnosprawnym

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 dzialaniach podejmowanych w 2013 r. wobec Ministra Finansow przez podmioty wykonuj~ce zawodow~ dzialalnosc lobbingow~

Informacja 0 dzialaniach podejmowanych w 2013 r. wobec Ministra Finansow przez podmioty wykonuj~ce zawodow~ dzialalnosc lobbingow~ Wz. ~1JW~~ ef}o rstwa F~6\7-.- Mi s!awa Boryczka Ra a eneralny zast~puj~cy Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finans6w Warszawa, dn. 025 lute go 2014 r. Informacja 0 dzialaniach podejmowanych w 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jako nowe, dodatkowe zabezpieczenie klientów biur podróży Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Renata Mentlewicz, Dyrektor, Biuro TFG Katarzyna Korycka-Fuhrmann, Główny specjalista,

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENlE MAJJ\TKO",,E J I. radnogo gmlny

OSWIADCZENlE MAJJ\TKO,,E J I. radnogo gmlny Uv..rCllJa: OSWIADCZENlE MAJJ\TKO",,E J I radnogo gmlny }llwi~~:?...,dnls.j..p':.0...:.!r~ (mlejaoowoii6) 1. ()soba sktadajllco oswiadczenle obowiqzo.na Jest do zgodnego z prawdll, starannego Izupetnego

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

i ~" ( IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j "0 ._----- 1.0 ''?:1

i ~ ( IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j 0 ._----- 1.0 ''?:1 IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j "0._----- 1.0 i ~" ( OOLNOSLASKI WOJEWOOZ ~ I 2014-01- 0 2 Wrodaw d~@~ grudnia 2013rr INSPEKTOR FARMACEUTYCZ Y! ''t;:. 0. WE WROClAWIU %.' 1,..

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Ja, nizej podpisany(a), MAREK sokolowski- RADNY GMINY OLAWA w LATACH 2014-2018 (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowej

Ja, nizej podpisany(a), MAREK sokolowski- RADNY GMINY OLAWA w LATACH 2014-2018 (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowej Ury^d CJmviiy Olawa Biuro Rudy Cminy ^C^oE4 T4f- Data wptywu.y ^r OSWIADCZE MAJATKOWE radnego gminy Liczba zata^czrukiw/. / A/..AW,A, dnia 19-02-2015 r. Podpis L>

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE Urr JO- 0

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE CZF;SC A

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE CZF;SC A OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz

Bardziej szczegółowo

LOBBING 8c CONSULTING

LOBBING 8c CONSULTING r LOBBING 8c CONSULTING DR WOJCIECH WARDACKI Warszawa, 24.05.2011 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, iż firma Lobbing & Consulting dr Wojciech

Bardziej szczegółowo

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r.

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. 1. Imi? i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Grazyna Okon-Kowalska ul. Dworcowa 49 68-100

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecle elektrycznym i elektronicznym 1 )

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecle elektrycznym i elektronicznym 1 ) Dziennik Ustaw Nr 180-11297 - Poz. 1494 i 1495 1495 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecle elektrycznym i elektronicznym 1 ) Rozdziat 1 Przepisy og61ne Art. 1. 1. Ustawa okresla: 1) wymagania,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 2 597 Poz. 11 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNVCH1) z dnia 3 wrzesnia 2009 r. o sprostowaniu bl~du Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE Okreslenle wzorow formularzy DzU0334282 tekst Ko'.). (;k-117- OJ /JIAacJE/tI'rj /ll;-j./ijtku LJC=Gc:J 2/l.1.D..-rlv. 2e;oioIIlC:::;:C)c7 :

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ato istota wprowadzanych zmian:

ato istota wprowadzanych zmian: 18 L1PCA WEJDZIE W ZVCIE NOWA USTAWA 0 ZBI6RKACH PUBLlCZNVCH Nowa ustawa zostata opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspolnie z organizacjami pozarzqdowymi. Zwi~ksza dost~pnosc informacji

Bardziej szczegółowo

'SWIADCZENIE MAJATKOWE

'SWIADCZENIE MAJATKOWE 'SWIADCZENIE MAJATKOWE STARdstwo PowiATcm AnMPr'n Sokotowie PodlaWnH-ADNtoO Sokotow Podlaski 2012-04-24 Uwaga : 13.Osoba sktedaja_ca oswiadczenie obowiajzana jest do zgodnego z prawd% starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

...1.' WR1..W 15...fiy 7

...1.' WR1..W 15...fiy 7 Uwaga: Urzc' liejski W F\O.l.U,"IIUVVlc L Kancelaria Og61na wr;1', elo /...1.' WR1..W 15...........fiy 7 il ~ t ~al&:n i k6w... ":jj" / OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE O t:..l'is... "... -10 ~.... or wejta, za9tf;~ey-wejta,

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r.

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien 0 wartosci nie przekraczaj~cej kwoty wyrazonej w ztotych r6wnowartosci

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MLODZIKOW W ZAPASACH WOLNY

ORGANIZACJA OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MLODZIKOW W ZAPASACH WOLNY 15.03.2013 Stargard Szczecinski Data i miejsce ztotenia oferty (wypetnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-OW), 0 KTORYM (-YCH) MOWA WART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 "

WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 )W;,; w Eiaiej Podia.-:. WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 " 29 _cztonka^arz^du_ Owiatu, ockrotarza powiatu, okarbnika powiatu, kieiuwuika jedno&tki organizaeyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i eztonka

Bardziej szczegółowo

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~...

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~... N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y...... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1.... ~....... w sprawie zasad post~powania dotycz~cego ubiegania si~ 0 zwolnienie lub obnizenie oplaty stalej w

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE STAROSTWO.POWIATOWEI w Sokdowie Podlasllm OSWIADCZENIE MAJAJKOWE cztonka zarzqdu powlatu^sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajqcej i cztonka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl.

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Mikstat: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIKSTACIE Numer ogloszenia: 370842-2012;

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatowa. osoba.

Bardziej szczegółowo

urodzony(a) &-M-.J.93.Q.*!.: w 'Tom^QuiL UM-^J.3.

urodzony(a) &-M-.J.93.Q.*!.: w 'Tom^QuiL UM-^J.3. OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE w Bialej Podla > WYDZIA100' o f" 2014-04- I 5 czfonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnikapowiatu, kierownikajednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czfonka

Bardziej szczegółowo

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek.

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek. ZA8ADY odst~pienia od egzekwowania naliczonych odsetek od naleinosci przystuguj~cych dla 8M "Zatoka" w Braniewie oraz odraczania terminow platnosci, rozkladania na raty i umarzania naleznosci podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE Uwaga: wajta, zast~pey w&jtft, selh'etafzft gmifty, skarbnika gminy, kiefewnika jedftestld efgftftizaeyjftej gmifty, eseby ZftFZlldzajlleej i ezieftlm efgftftlf zafzlldzajlleege

Bardziej szczegółowo

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach Uchwala nr 954 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprflwie ustdenfu zosud rozliczlnio koszlhw dziolalnoici U n iwe rsytet u w B iolymstok u Na podstawie art.62 ust. 2 pkt. Prawo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Wspólne Stanowisko Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Finansów oraz Ministra Spraw Zagranicznych Stanowisko na posiedzenie Rady Ministrów,

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy Or- OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy UWAGA: Dymek dnia 26 kwietnia2012r. 1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowiay.ana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypehiienia kazdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez Strona I z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zam6wienia: www.paa.gov.pl Warszawa: wykonanie ustugi polegaj,\cej na przeprowadzeniu pomiarow porownawczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych Lidia Winkler Departament Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

i UHZi\D MIASTA RZESZOW

i UHZi\D MIASTA RZESZOW i UHZi\D MIASTA RZESZOW " I W:DZIAl: ORGANI1A(Y$lQ-AQMlNI~UWY~Y Da,aw~ U. U4 lull L d...1. 85fi...:... OSWIADCZENIE MAJATKOWE PodzP'i~""'".........,...,.. wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE. w6jta [11

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE. w6jta [11 OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Sportu i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE CZF;SCA

OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE CZF;SCA OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zardldzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz

Bardziej szczegółowo

DYREKTORA SZPITALA KLINICZNEGO IM. Ks. ANNY MAZOWIECKIEJ w WARSZAWIE

DYREKTORA SZPITALA KLINICZNEGO IM. Ks. ANNY MAZOWIECKIEJ w WARSZAWIE DYREKTORA SZPITALA KLINICZNEGO IM. Ks. ANNY MAZOWIECKIEJ w WARSZAWIE Z DNlA 28 LlPCA 2010 R. w sprawie wprowadzenia Reaulaminu zawierania i wvkonvwania umow na badania kliniczne w Szpitalu Klinicznvm im.

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

LIST INTENCYJNY. i przeznaczona dla szerokiego kr~gu

LIST INTENCYJNY. i przeznaczona dla szerokiego kr~gu Warszawa, 12.04.2005 r. Coram Poland Sp. Z 0.0. ul. Beldan 4 PL-02-695 Warszawa tel. (48-22) 899 1540. fax (48-22) 899 15 39 www.coram.pl C)15(XoO~- 200S -04 13 LST NTENCYJNY Firma CORAM POLAND SP. z 0.0.,

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenle zreallzowatwp,!:.^ iiniwersalna. wznowione. slownie ztotych J ) stownie ztotych / I do dnia dnii (dzien, m-c, rok)

Ubezpieczenle zreallzowatwp,!:.^ iiniwersalna. wznowione. slownie ztotych J ) stownie ztotych / I do dnia dnii (dzien, m-c, rok) UNIQA Ubezpieczenle zreallzowatwp,!:.^ iiniwersalna UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. 73 nn^rpflnif twfim Ul 11WCI :>dl I Id 90-520 Lodz, ul.gdahska 132 posreumilvvtjill 3^^^,^, tel. 042 63 44 700, fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Grodzisk Mazowiecki dnia 06.11.2012 roku ZAMAWIAJ1\CY POlNlAT GRODZrSKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki Zarzqd Powiatu Grodziskiego ul. Kosciuszki 30 Tel. 724 1833, Fax 7243049 ul. Kosciuszki 30 NIP: 5291798895.

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny ", -,,"*. n,,?ffi fl',:l,ii li"'#i, *"-r"$zcizyny z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie regulaminu konkufu,,firma spolecznie odpowiedzialna 2015" Na

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzaj^cej i czlonka organu zarzqdzaj^cego gminnq osob^ prawn^ oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k«

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k« RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANS6w Warszawa, dnia 1/ czerwca 2008 r. APlI0602/3IMFN/OSIMB7-SS93 SEKRETARIAT MARSZALKA SEJMU RP WPl. YNElO 1 3. 06. 2008 Pan Bronislaw Komorowski Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy ul. ^/2x**flKws& 2O MtQdz Uwaga: Prz_ychody, dnia 24-04-2013 r. (miejscowosc) 1. Osoba sktadaj3ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0

OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0 vo POV WYD2IAI ORC'Ni7*rv OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0 czlonka zarzgdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kiorownika jcdnostki organizacyjnoj powiatu, osoby zarzqdzajacej i oztonka

Bardziej szczegółowo

:tjy ~ TA. 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. fa \ 'Jigniew Walas. R E K T O R Biura \( dr i Rozwoju Zawodowego

:tjy ~ TA. 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. fa \ 'Jigniew Walas. R E K T O R Biura \( dr i Rozwoju Zawodowego Zarzadzenie Nr ;foj 12015 Marszalka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia.20 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Marszalkowskim Wojewodztwa Swietokrzyskiego w Kielcach systemu elektronicznej

Bardziej szczegółowo