Zaden z podmiot6w, kt6re dokonaly zgloszenia nie jest wpisany do rejestru podmiot6w wykonujc:tcych zawodowc:t dzialalnosc lobbingowc:t.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaden z podmiot6w, kt6re dokonaly zgloszenia nie jest wpisany do rejestru podmiot6w wykonujc:tcych zawodowc:t dzialalnosc lobbingowc:t."

Transkrypt

1 Lista podmiotow, kt6re w trakcie prac nad projektem zalozen projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym dokonaly zgloszenia w trybie ustawy z dnia 71ipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.): 1) Federacja Zwi 6w Pracodawc6w Ochrony Zdrowia,Porozumienie Zielonog6rskie"; 2) Stowarzyszenie Naukowe Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe; 3) Stowarzyszenie Organizator6w Incentive Travel; 4) Polsko-Azjatycka Izba Turystyki. Zaden z podmiot6w, kt6re dokonaly zgloszenia nie jest wpisany do rejestru podmiot6w wykonujc:tcych zawodowc:t dzialalnosc lobbingowc:t.

2 . f clr ~u~lt WZOR URZ~DOWEGO FORMULARZA ZGtOSZENJA ZAINTERESOWANIA PRACAMI ( i NAD PROJEKTEM ZAt.OZEN PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM '-----) ROZPORZADZENIA ZG!.OSZENIE ZAlN~ERESO"..rA.~IA PRACAMI NAD PROJBK':EM - ~~EN"'B-ZMHINY -B.l'->i GH* :t _;:~1 _c'!""c;e:{t'j :!tllcz~r~ prc:~kr_u :..tst.a~j~./ ;-:rcjektu t.:sca-... y.:t.:!) J:-r~Jel:t:.! r:o:::pc::-;:ac!ze:r:la - :!t]0(';!"..l~ 2 je:q~ t 1.~~c:ci ::d~:t; ~;:r..:.or.a w =.i Jlet.y::de In!orma::j i?ubli~znej ~;.Jt; i:-~t~>t.::s:::.:. ::.(.'!;:;_t>s~ ::-::.:n.~ ~.., ~,..,..;kazie prac ~b;r:..slci...:yjnych P.ady r-:iniscr-6~ :, P1 er:~sa RaC.!- 1 iir..istr6'.pj alba :-r:lnistr6w) A. OZN.P-CZENIE FCCMIO'l'U ZA!NTERESCWl>.NEGO Pl'li>.ClU~I NAD?ROJEKTE:M a!. Slepodl~;lo~=-!6 ~- :0 65-0;e Zce"o~a G6ra :; _.tld~ es do!torespcnd.enc~-i i adres e-mcii. Fo-:.~d(:~.sc:a ~\-.r~a.::~:.:..:.,; P!a!.:cC~--..:::::!:.""! C-: l~r Y i?.l~rc a.. YoJ:o::u.Jr:i~r:.:.e Zi~A_.;..;qO!.s~:-e- ' a~. V~~;;::~<:::.egle:s::: ~6 lj 5-0~8 2Lcla~a G6~a ;.i.-0 J. s.-:1 2 ;; ~ :.~~~~-1: -:...c::.r: ~.:.. ~ :: ;.<("J: :.:::: 1 :,n~:cr:- PYacodu.-!cC,.. u~. ~ruclkuw5ki~gc :~ 2C-4oS!.L>loli:-1 B. WSKAZANIE OSOB U?RAWNIONYCH CO RE?REZENTOWANIA PO~OTU WYMIENIONEGO W CZ~SCI A W PRACACH NAD?ROJEKTE:M I ''~.:. :~_ _ _' --i- ~ ~Je. ~ sl:;_:rr.:._,.. ~_''""_z_c:i.s-}:c Adres 1 rr\. -~::c: : (.\-;: ::...:r.sl.a Pi~l.:..chO!.:Js}::a [? i 1. ::"'"ia..t-c}~ sct:.oleyssk~ I s lc. O?IS i'ostulowll.."lego ROZWI~ZA."l:A I?RA"I>'NEGO, ZE WSKAZA.'UElo! INTEaESU B.:tDl!.CEGO PR2SO:.fiOTE:."f 0Cli"RON1! F~~s~-2~)~ ~~p~~~a :izi~~ax.i~ ~cpra~!~o~~~~ bc:~i~~ze~st~c ~urv~~~~j:..-<.:co;'.~ ~<::ci;.:_;,: a;,;.?.,-,~ d::o :J:.:~ 01:::'.8z~:-:.:a l:.::,;zt.-):_,; a~!r:lr.::.:'! ro:-:y;:1., - :J;::e1 a::-y:;::yc:r: 1:. :<:=. :!.::>.".;o.:.:-.~.c y-:.. '.1CZes-::-.5::;.;:,c;rc:i...-:.:r:-. ~;;; J :o:::;j.:;-;,;;:c-,~e.-::c"r-.. :;&,-J:: i'~.::"h:d ~ ~ ~ ----~-----.~ SEKRETARiA 7 M!f'JiSTRA ~ ,- j

3 ?cl~c~ ~~~ k~rzjst zajran~~7~--y~~ v. ';'c:tc:!.t::y.. 1 ",; -:en s1:::svc c:dt~}... -r.' k~~-0;~t6v; eel c::az ~-:i::r.cozer.i"' cd t:i J:-- pc:.lr6z:i J;; ;_c,~e:jacy::!", '! ~~ika~ie po~csze~ia kaszt6w pr~~z cr~a~izator6w wy~ieczek. zapisy U'.t}Zgl~c:niaC ~ ro. za.ip._t:zone DCKLJMENTY! L-----~ ~! :! ~---j I. I :---+' J I E. ~iniejsze zqloszen~e dotyczy uzupelr.ienia brak6w fo=malr.ych/zniany danych** ~r.-lo~-ro?.n;.a rlf'lkcnan.;s~o d.nin ,,..,.,...,. I ~ ;::ia.: ~a':" l"" :: :::--.t?:-;~~ :;- ~>c.~;.r..:;;:::-lr.:.eg~-.::~~lc-s.::e:-..:;;;' -~ OSOEA Si(LlillA.li.CA ZGLOSZENIE 2:;..05.2CJ.3 G. KLAU:Z l>"ll-. ODPO~liEDZ IALNOSC!!U'1.RNE.: ZA- S.-.Kl.l...:. Dat.a?odp:f; I c:i\dc:c:.p.-~-!-e.,-,f:=a!.:c,::-:-sz=yw=y:-:c~h:---:z"'eo:z:::n-:ca-!:-::n-,: j I i I 2

4 rl~~-~ _r.z_g:.l { ocpis) Jezeli zgloszenie nie jest skladane w trybie art 7 ust. 6 usta111;y z dnia 7 Jipca 2005 r. o dzia!alnosci Jobbingowej w procesie stanowienia prawa - tresc: "- Zgloszenie zmiany danych" skresla si~. Niepotrzebne skreslit_ Pouczenie: 1. Jezeli zg!oszenie ma na celu uwzgl~dnienie zmian zaistnialych po dacie wniesienia urze?dowego formularza zgloszenia (art 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.) Jub uzupetnien1e brak6w formalnych poprzedniego zgloszenia ( 3 rozporza.dzsnia R~dy Ministr6w z dnia r_ w sprawie zglaszania zainteresowania pracami nad projektami akt6w normatywnych oraz projektami zatoi.er'l projekt6w ustaw Dz. U. Nr... poz... ) w no1.1vym urz~dowym formularzu zgloszenia nalei.y wypelnic wszystkie rubryki, powtarzajc!c r6wniez dane, ktore zachowaly swoj~ aktualnosc. 2. Cz~sc B formularza wypelnia si~ w przypadku zg~oszenia dotycz1:}cego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji. gdy osoba fizyczna. kt6ra zglasza zainteresowanie pracami nad projektem zaloi:eri projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie b~dzie uczestniczyla osobiscie w tych pracach_ 3. v i czgsci D four:~..tiarza. st~'sc"vvn;e do okohczncscl, t~\v;:glf?dnia si~ d~k~jrr;ent~', o ktc rycl:!":'1()\vs V:./ art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 3

5 ZafC\CZnik do rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 22 sierpnia 2011 r. WZ6R URZI;DOWEGO FORMULARZA ZGlOSZENJA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAtOZEN PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZA.DZENIA ZAINTERESOifANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGU>SZENIE ZMUNY OANYCH*!ll.fl)/t(7.: l'.;f.tp. ~4:.??o.. 1'./l..&?j 1<.71/.'... V.S l??.~r... o?t!.lfj/j(t:'l.-1/.f.'.~ ~UV()~v-_4vA".~--'""-~-- c:y~ul pro)ektu zalozen projektu ustawy, projektu ustawy lub pro]ektu rozporzadzen~a - zgodn~e z jp.gv tre~cia udost~pniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacja zarnieszczona w wykaz~e prac legislacyjnych Rady Ministr6w, Prezesa Rady Ministr6w alba rninistr6w) E'ODMIOTU ZAINTERESOWANEGO NAD PROJEKTEM C. POS1'ULOWJINEQO ROZWIJt,ZANIA PRAWNEQO, ZE WSKAZANIEM PRZEDMIOTEH OCBRONY

6 L...,..-,/ 5 6 / / / 7 ' /,../ /' 8 (... ~..-- E. Niniejsze zglos:ten*e-d~yczy ~upe~~nia brak6w formalnych/zmiany danycb zgloszenia dokonanego dnia : (poda~ate z czesci F poprzednieqo zgloszenial, F. OSOBA SKLADAJI\CA ZGl.OSZENIE Irnie i nazwisko Data Podpis Jl"''fki.j r~~.s~ 'U?/5 J6-2o //- c:::::- G.... ULA ODPOmDUALNOS" """""" PA,...,... FALS""""'S """"" '~ Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karne) za zlozenie falszywego oswiadczeni ~ ~ odpis) * ** Jezeli zgloszenie nie jest skladane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa - tresc: "- Z~oszenie zmiany danych" skresla si~. Niepotrzebne skreslic. Pouczenie: 1. Jezeli zgloszenie rna na celu uwzgl~dnienie zmian zaistnialych po dacie wniesienia urz~dowego formularza zgloszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.) lub uzupelnienie brak6w formalnych poprzednlego zgloszenia ( 3 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia r. w sprawie zglaszania zainteresowania pracami nad projektami akt6w normatywnych oraz projektami zalozeri projekt6w ustaw Oz. U. Nr.., poz.... ) w nowym urz~dowym formularzu zgloszenia nalezy wypelnic wszystkie rubryki, powtarzaj~c r6wniez dane, kt6re zachowaly swoja. aktualnosc. 2. Cz~sc B formularza wypelnia si~ w przypadku zgtoszenia dotycz~cego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, kt6ra zglasza zainteresowanie pracami nad projektem zatozen projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie b~dzie uczestniczyta osobiscie w tych pracach. 3. W cz~sci D formularza, stosownie do okolicznosci, uwzgl~dnia si~ dokumenty, o kt6rych mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a takze pelnomocnictwa do wniesienia zgloszenia lub do reprezentowania podrniotu w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektu zalozeri projektu ustawy. 4. Cz~sc E formularza wypetnia si~ w przypadku uzupelnienia brak6w formalnych lub zmiany danych dotycz~cych wniesionego zgloszenia. 16/081KC 2

7 - STOWARZYSZENIE NAUKOWE POLSKIE TOWARZYST\VO UBEZPIECZENIOWE Warszawa, 20 maja 20 13r. 1\tliniste. Sportu i Turystyki DotJ,czt' spmwv: DP-WP/020113/201313/PM (prowadzj!cy spraw\l Pan Pawel Matej) Dzi~kujemy za zaproszenie do dyskusji na temat projektu zaloi:eli do ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. To bardzo wai:ny temat dla srodowisk animator6w i operator6w turystyki. W zala._czeniu przesylamy uwagi do projektu opracowane przcz naszcgo specjalist~ Krzysztofa Jarmuszczaka. Z \\ryrazami szacunku PR-..,.r-s / -t.-a: -!._ ~...;. '-.,;:.j /1/ - 0 M~itaw Zdanolf'ISki Warszawo. ul. Modllnska 51. tel.: / l w ub tel./fox 811-7()..{)4 strono w lnternecie: Konto bonkowe: PBK J 0/Warszawo, Filio nr 1 lllololj

8 STOWARZYSZENIE NAUKOWE POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Uwagi do,projektu zalozen projektu Ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym" Stowarzyszenie Naukowe PTU dzi~kujq_c za zaproszenie do dyskusji na ten temat przedstawia ponizsze uwagi do powstalego w Ministerstwie Sportu i Turystyki opracowania. W swoim zasadniczym kszta~cie nie odbiegajq_ one od przedstawionych przez nas wczesniej w przekazanym Ministerstwu materiale 1. Uwagi o charakterze og61nym Wydarzenia ubieglego roku wykazaly niedostatecznosc istniejq_cego systemu zabezpieczen przed upadfosciami biur podr6zy. W tej sytuacji trzeba uznac, ze kazde dodatkowe zabezpieczenie wzmacnia istniejq_cy system i poprawia sytuacj~ klient6w firm. kt6re znajdq_ si~ w stanie upadlosci lub niewyptacalnosci. Z tego punktu widzenia Fundusz jest istotnym krokiem naprz6d. Jest on jednak jedynie zabezpieczeniem dodatkowym, lecz nie ostatecznym. W koncepcj~ funduszu nie jest wbudowany zaden mechanizm, kt6ry gwarantowalby jego pelnq_ wystarczalnosc w kazdej sytuacji, w tym przy spefnieniu si~.. czarnego scenariusza". tj. upadlosci naprawd~ duzego - na polskq_ skal~ - biura podr6zy. Doceniajq_c pozytywnq_ rol~. jakq_ maze spelnic Fundusz. musir.:y podkreslic i stanowczo wskazac fakt, ze nie zapewnia on petnego pokrycia roszczeri klient6w. 2. Uwagi do punktu 4-,Zasady poboru sktadek" Za istotnq_ zalet~ tej propozycji uwazamy zwiq_zanie pobieranych skfadek z faktycznq_, biezqco aktualizowanq_ liczbq_ klient6w. Dodatkowo sugerujemy rozpatrzenie nast~pujq_cej propozycji - - zamiany okresu rozliczeniowego z kwartalnego na miesi~czny - naktady pracy po stronie przedsi~biorcy, kt6ry i tak musi prowadzic ewidencjf<! biezq_cej sprzedazy b~dq z tego tytutu niewielkie, natomiast takie rozwictzanie znacznie usprawni i przyspieszy wplywy naleznych sktadek do Funduszu, zmniejszy takze ryzyko ewentualnych zalegfosci. 4. Uwagi do punktu 7-,Wysokosc i symulacja wplat sktadek" Podawanie w ustawach jakichkolwiek kwot pieni~znych w liczbach bezwzgl~dnych z reguly zle s1~ sprawdza w praktyce. Dotyczy to w szczeg6!nosci kwot majq_cych charakter,badawczo-eksperymentalny", jak w przypadku maksymalnych wielkosci skladek PLN 30 i 20. Lepiej jest ograniczyc si~ do corocznego- lub rzadszegoregulowania tej kwestii rozporzq_dzeniem. w przedstawionym materiale nie dostrzegamy sposobu kalkulacji ani maksymalnych

9 - skfadek, ani skladek proponowanych w pierwszym roku funkcjonowania Funduszu w oparciu jakiekolwiek ki)'teria ryzyka. W szczeg61nosci brak nam odpowiedzi na podstawowe przy takich kalkulacjach pytania: 2 Czy tstniejq dane liczbowe pozwalajqce stwierdzic, ze ryzyko w sensie prawdopodobienstwa upadlosci jest p6ftora raza wi~ksze w przypadku dziafalnosci z wykorzystaniem czarter6w? 4 Czy istniejq_ dane liczbowe pozwalajq_ce stwierdzic, ze moi.liwa fctczna szkoda, tzn. koszt sprowadzenia podr6znego do kraju oraz zwrot pieni~dzy za niezrealizowane swiadczenia jest p&tora raza wi~kszy w przypadku dziafalnosci z wykorzystaniem czarter6w? 7 Czy istniejq dane liczbowe pozwalajq_ce przyjq_c stosunek wyjazd6w,czarterowych" do innych jak 1 do 1 i szacowac w zwiq_zku z tym sredni~:~_ skladk~ na poziomie PLN 12.50? 9 Czy znana jest juz tqczna wysokosc roszczen zwiq_zanych z upadlosciami z 2012 roku, a zwlaszcza roszczeri ze strony klient6w Sky Club? 5. Uwagi do punktu IV.2.,Wplyw na sektor finans6w publicznych" W punkcie tym przyj~to dwa zalozenia, kt6re wydajq si~ nam bezzasadnie optymistyczne. Po pierwsze, przyj~to. i:e mimo wchodzenia Polski w okres recesji, a przynajmniej znacznegc spowolnienia gospodarczego, liczba wyjazd6w z biurami turystycznymi bfi!dzie rosla. Po drugie, przyj~to, ze w ciqgu pi~ciu!at nie nastqpi zadna wyplata z Funduszu. Nalezy pamit?tac, ze podstawowym zalozeniem, z ktorego wynika tworzenie jakichkolwiek system6w gwarancyjnych nie jest,.wszystko b~dzie dobrze", lecz raczej.. Jesli cos moi:e p6js6 nie tak. to pojdzie" Ponownie dzi~kujemy za zaproszenie nas do zroi:enia uwag i wyrazamy nadziej~. ze b~dziemy mieli moiliwosc przedstawienia naszych propozycji i wq_tpliwosci w czasie konferencji uzgodnieniowej. Opracowanie; Krzysztof Jarmuszczak SN PTU

10 "o.:::: : ; ' ' ;. - '", '. ~ ~~ ~--- - '''\~:''\., : i DEPA.Ic., '.; ::.'~- Sz. P. Pawe! Matej Departament Prawny Ministerstwo Sportu i Turystyki ), / ul. Senatorska 14 ~- 1 t -~ {~~~:) f " :,I, ' Warszawa Szanowny Panie, \t:l,\ ; Stowarzyszenie Organizator6w Incentive Travel przygotowato swoje uwagi do Projekfu zafoien projektu Ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym i przeslato te wnioski w wyznaczonym terminie 22 maja 2013r. 1!, :jv.':. J,-} " r~ u Niestety dowiedzia-tam si~ wtasnie, ze wyznaczony przez nas do tego prawnik, mimo posiadanej wiedzy o wymaganej formie, nasze wnioski ztozyt w formie zwyklego pisma a nie wskazanego przez Pana wniosku. W zwiq_zku z tym przygotowalam nasze uwagi ponownie na wskazanym formularzy, kt6ry zal'q_czam aby dopetnic wymaganych formalnosci. Mam nadziej~, ze nasze wnioski z4ozone w terminie zostanq_ uwzgl~dnione w toku prac mimo niepoprawnej formy zgl-oszenia. Z powai:aniem, \~ '\\(~\ b\~ Ju~tyna Skubis D'yr\;ktor Zarzq_dzajq_ca SOIT v., I;.-).;. ;;)_, j~;-' Stow arzyszenie Organizator6w Incentive Travel ul. Wiertnicza 141, Warszawa tel:

11 Zatq_cznik do rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 22!';ierpnia 2011 r. WZOR URZ~DOWEGO FORMULARZA ZGlOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAlOZEN PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZJ\DZENIA ZGl.OSZENl:E ZAINT.E:RESOWANIA l?racami NAD PROJEKTEM - ZG!.OSZENIE ZMI.AtiT :::lanych* FROJEKT ~OZEN PROJEKTO USTAWY 0 TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNY.M A. OZNACZENIE PODMIO'.Ni ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PP.OJEKTEM 'l_. Naz>~a/imi<" i na:::.risko~"' StOl>..'arzys~enie 8r gar.j.zatorow IncBr:t :.v~ Travel 2. Adres siedziby/atires miejsca zarr.iesz~:ania** Warszawa, ol. Wiert~icza lcl 3. Adres Co ~orespondcncji ~ edres e mail (;5-800 Pruszk \ :, d. ::-!. Sld:odm<ksiej-Curie 37/50 B. WSKAZANIE OS6B Ui?RAWNIONYCH DO REPREZENTOWA.'"iiA PODMIOTIJ WYMIEN!ONEGO W CZE(SCI A W PRACACH NAD FROJEKTEM Lp. Imio i na.zv::..s}:o Ad res Ceznry W~lcma;tys Haciej Szpct C. OE'IS POSTULOID;NEGO ROZW'"Il\ZANIA FRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM :rnteresu B:I;;Dl\CEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY <Jawia.zu;<;.c do pisrr.a l'ar.i.!~in:.ster z dnia 18 l;wl.e-:::">iil 2013 ro;,~ ::mal:: : DP tip/g201/3/2013/3/i?h) t,;r sprawi.e zg!.aszar:ia uv.mg de ;::rc.je~:tll ust.a~1y u 1'urystycznym FunCusz~; Gwa~ancyjr..ym,:ni.oskujemy aby obo}. przedsie;bicrc6\\. 1 pro\l.mdz~cyc.h C..zia1:a:i..noSC gospoda.rczq t-j zai::-es::.e o:r.ganizowania inp::::ez turystycznycr. :i pns:rednicztnia na zlecenie k1 ientc\'1 w zattj":'..erard u umc\4 c Sv:.:.adcz.eJ;ie us:f.ug ~uryslycznych :;a te::- ~ toriu:r. ;:!:"ejow maje;::y.::h l.a.dowa granic~ ;.r; RzcczG,.pospolitq Pols};a, a v1 przy~aa:.~t; FE-C:e.r.cH.:ji Ro~y~sl:.:ej \..J cbr~bie obszar.u cb-v..'odu f:u.lln.:ngradzt:ieg:., a ta}:~e organ:zowan1a }:rajovjych irr.prez :.t:rystycznyr:h pus.tetinic2enia :1c zlecenie J:li ::1t6w..,, :.a\-:..i P-rani ::.1 ten()\. : o S\. JiaC:.cz~n.:.c }:ra)ovtych usiug turystycznych, t J t~t.'i~ :mpr.e::: za:gr.anic:zn~j turystyki przyjazdowej, '.'JVlaczvC.?. ~-... :::.:ak!" csu obchiazv".> c.nia Dro,ek.t.ct.!~!,el usta\.jy pr.:tedsietiot"ccw C::;".~'H!Odzacyc~ rlzlalalndsc qospoda.rc:za ~J zakresie 9,.~!)-iZOWania tarystycynvch w obs za.r-ze OL')rlr6!~V motyw.acyj :_)ych : in~enti ve: travel!. z kcjei pr:ze.d..-n.:.ctn\"j~ ~n:ro:.e:-:ie opierarny na specytice us!:;.gi tliryst JC2neJ Inccnt.i'J'e (min::..!na.lizt:~~!::e: JB1 ryzvka; za.v..tjer..e)a:cej si~ \f-.! s::ctegojn..:;sci ~ r:cwnie~ _!~!.1! '!ravel I "ll specytice stron urncwy c uslug~ tt;1. ystyczr1lt Incen:i... e T:r.avr.-1 1"j. prof-2:sjonalnych J::Gdrnic.tOv:

12 2/ charal:-:er::::e :..;tr.ot'"ly o U.5!.uge tu~ystyczna Incentive Trnv-c-~, 3/ sclidarnej odpcwiedzial.no:=ici s:-.ron nmc/vjy o u~.:tu9~' tury5tyczuq II1t:E!1tive Travel wcbec t~c=est~~kow podr6zy ~ot~wacyjnsj =a plawidiowy przcb~eq us!ugi. t>o~i.ze j p~ze,ls1:a\r:~a:ny.a.tgurr,entac:;e na por;ercie, 1asz.egc wnl.os}:~ i za.!ozeri sta~cr»ia.cyc;: jego osncn Je:. T. 'Projek":owany f;sz::aj::t pr;.e dtr.iotowych zapis6'1l/ przysziej usr.a~'y ':: r-r:;:eslanyn nam P:rojektu zalote:'i projekt:u ustahy c T'lrystyczny:n F:.mcl:.~szu Gw«rancy::nym w p-.:nkcie IJJ:,Zakres pr2.ewidyvianej regulacj i ;;asadnicze h>e!stie >J~nnr.gaj4ce uregulowani,;," ::.naldz!. Sie :zap:~s, i.t,1 Zgodn~e :::: po.s::w:atd!il.i. J)l:ar~Z:z' turystyc~nej p~zed.sta..:.!..oey!t~i \ J S1.e:rpr.~u 2012 r. poc.czas \-IStepnych konsu:.tacji nt ~ ~~ei pown.!:ani.~ r u~khj Zu regu.iacja :tit: L~tlz.:~ ~beju.o~;.:c przedsi<:bi:nc6" prci~adzc~cych dzialalnosc gospod<>::cza ".:akresie o:rgatazcwania imprez tury:stycznych i!)o.sr-ednic:zer:ia na zlet:enif: kiient6w :..i zawie~ani;..: um6w o $,.1.:.accze:!ie uslug turysryc:znych na "te:c~.'tcrium traj6w majacych l~d.o:.-i...:t granice 2 Rzecz~ospolit.a. Folsl~a~.a w przypa<iku Fed<e!i:!C~i o~gar.i ZO\>~ania. k!:".ajov:ych i~p-re2 zawier::dniu u-:-nhv.' o St~~ aciczen.:.e ocszaru cbwodu kali:j.ingradzklego, a tak~e turystyc2nyc" i posredniczer1ia na zlece:nie klient6-1 " krajowych uslug turystycznych1 '.;! t}'nl i:nprez zagra.nicznej turys:yk1 przyjazc.ov1cj. 'ijy:ze: y;y~niernona ;rupa przeds:.~bic.rc6~ generuje najmn.iejsze ryzy}:o ~' zakrr.si ort;ar.izacji irr:p~.::z t~rystyc2r:ych. ~{ ;:wi.i\ztu z ty-rn, :zasa.dr.e jest., aoy na obecna; :::hi;.1:.la przcci."'410:cw~ przecei.~o:.crc)~ kor:::y.s-:a:.:. jedy:-.ie z ochrony!)ot::staj.~0\1-.'ego ~y~tf.:mu?.ahe~pj eczen f~r.ansc;,.;yc!l, tj. n.:..e wplacal~ sklace}: d :. Fundus zu.. ~~. lll pe:ini popie!"ajac :zasadnosc p=zedrr.iot.oweg:::. zapisu Anios}:ujc!cy, ady obot.-j:qzywan:.c y;.rcjekt:j,.:ane:j USt2.1f1Y rf.wnir.z pr;:eds:i~biorccjll; rrct~ndze;cych dzi.alalncsc gosp:jd..arc:zq ~ ~aj~rt;s:t:' c:rganizowar:1.a.1.m~rez turystyczny~h "~ obszarze: ~od.r6zy motywccyjnych. 1 I. Ctarakt:erystyl:a Pcdr6zy mor:ywa.cyjnyc!:-.. 9odrc.ze~ -motyvracyj ne r:o o:ir<::bn/1 ga~4i turysty~;i b:znesowej- Zgo~nie z de~inicj~ Socie:y o!!:'"lce-etive: & -r.rave-: Executives {SITE) jest ~Jryko:rz}'Stani.c 1-~Y:cttkowy..::h podro±y h~ cel'.l zt:~gtywo..:anir. lub r.r.hjrod7tnln pr.aco~-.'!l.lf."gw za.:.ch prac~;: ~ykrac::.:aj~c;:; pcza obo\-j:!..a..zki l zo:i::a.jqc.q de csic::tgniecia cel6~ f1.r:ny. Podr62~ rr.ot~n-, acyjne, m:i:no it na poz6r przyporr.:r.aja t crys-:yk., rekr.o11cyjn<;, stanua'~<\ odr~bny, s;;ecyficzny prcd;.2kt: "C:.Jryst.'(CZ:I)". Sit to ~lyjazdy qrupowe, zazwyc>oil 0 przeznaczcr:e Cla praco~mii:ciw firm i~o:rporacy:nych, ~:tf,r.ych z~r?..ady :ro7.'jndeja 1 ze..luccr;tive travel to s:-:u::eczny spos6b oddzia.!:y..,ar:la, cz~sto.':rot lq:;s~y nc:!: i:j:le :orrny 1< posiadanym systemi.e nagr6d. Podr62e r:e sa. za:;:wycz,;j nrgani zcw,;,r:e '" pod~:y;<s::onym standardzie, dcbr2e 2ilf-l.ar.o"'ane perfe~:cyjnie z::-ea~..::..;:clo:anc ~HS~t3k tu i"lagroct5! ~ ~ St.qd :e:z z :&::asa.:iy ucze::::r.icy loj:~l-:dni. S4 ~ I de!j:ry~}; i:o:eiach, t~:rzystaja = ei:skluzywnych restauracji a cpieke sprawuj4 najlepsi p~loci.?c~r6~e mctywacyjn~) to dziedzi~3 dzialalno~ci z zakresu sprz~d~2y, ~ar~etingu ".JZY"Jan1u perspekty?;y t:cze:s:.ni~t.\ola "' wyjqtp.o\'"'ej podr6zy, )ej real:.zacj: J.. pcdtrzyrr.y~r:ar-.iu ~,.:spomr:.i en z prze1y.: ::::wiazanych z te, ~od:-dze. t~. eel u mor~}hojowan i c j ej uczestnik::!'. J d..:; os~agorl..:.ci wyj.ett: k:;:,wyc.h '. Jy~i }:c\-~..: p::.~o\:::y za~;cdo\o:8j ~ I~l. Specyrika strcn :l..'ihjwj' o us!.ug-e ~:.;rystycznq Inc.en~ive ':"!:c:vel. istotn~ cech4 c turys:.ycznc; lncent.ive 7rave:.:, 2

13 cdrc±:-!iaj~lcj Jti_ oci poy.'s7.echnle!-...:nkr.:~onl;jqeycr. :..::mow o -.;s!:ugi Lut ystyczne, je:sl fakt., Ze strona;r_i tej -...:.mcwy 5d px.ctesj0n.alr-~e podrr~::...o:.y go3podarcze. ~ Jedn ~~ strcny, o!"qunizatorern pcdr6zy r:soty\ijocyjnych ~ ze t..,rzgl Cu na t-.rysoy.i slandard u:;.!:;g.i - moze byt wylci,..:~uic poti...11.ict pc.siada.jg,cy dlu~c. histcri~ dzia!a.lno.sci,.::gr~n:o.-. ana pozycj~ t~.a f.inan:so vja. Bez ;:yet: v:szysti<:ich cecil :aden pod;niot :1ie po;;:ysl:a de wsp61pracy r>rofesjon~:nych par::ne;r6 Dcdat.i-:o Ho, ci:;:.;.al.a~:losc ~..: zak~esie podr6iy motyvtacy)nych char=rkte.ryzuje sif!: b;;:aki.em 1 cc ~O'.I.m.iet 7; :stotn yrr. stopn.:.l..: ogranir::za ryzyko utr.dty p!yn~"iosci :inansov:ej pr:::ez urgan.izatorb. :.al:ich ~1sl:ug. 2 drugiej s;:rony, odbiorc.;,. usluc; i~:cent2 ve travel sa duze p~dmioty gosp:::da~cze (F::-zewazr,iE: l:orpox:acyjr:ej o wysokiej ~:uj.lur2e crga!liza.cyjnej stabi:.:1ej.sytuacji :!:inanso~rej. Ptz.ecie v!szystl:im jed:-:a~: pgdmioty te posiadaja oc.pov1iednie sl.u:iby p.~:owne, finansowe : tp.,!:t6re R.a w.")t.an.:le profesjona1ci.e zl.jad.ac:- i ocenic zarovmo t-. aru:1l:i cfetcwanej usl:ugi (V) t:vrn. zap~sy Uitowy) ja~: ~1iurygodno.St st:andinc; o!erentc. ~-ytuacja tr? rlajeo ogco:m~e mczli,.vosci. rr.; n!.rno.: zac}1-!")-'zyka pravj.:..d.l.cw{:!j r ea.:..izacji ~si.ugi t:urystycznej, ~;artc w tym mie~scu podn1.esc fatt~ i.z zasodn.iczyrn celem p:ro"}ej:towanej ustewy jest y;z:nocr:ie:-,i.e kcr.sume~~6w, k~6r2y pr:akt.yc:znie n.l.e maja wsporrl'1~anych wrzej mczliyjc.sci ~o:eryt1.kacji ~odmi.otu ofe:rt:ja.cego usiug~.!v. ::haraj.~ter urr,ot ;y o l.:.s~ug~ ::~ry!:-cyczr.ci, Tncent:: ve Travel. r :a.zdd usl:j.ga turyst.~'cz;.a.:.r::ce~tive t.z:avel jes:; realizov.'ana t-1 opan::i :I z.apisy indy... :idualllie \o.'}t~e:g-ocjrr~:lar.~: 1 S2C:7~g6i:oweJ u:r;o~,<jy :t:awie:ranej z klie-r~r.em - pod..--r.iotcm gdspodarcz"'f"ia. Umo;...:a taka Z\.-.rit~.a.:;;ta::dc~dOHO spccyfic::ne, p!"ecyz.y:-ne za~isy w StJOS6b niez.:..-1yt:le ist:.ot.ny zaot:zpie:czaja.cy obuwi~zk~ pcnieslsnia przez organizatora i 100~ J elerr.e~t.ov~ uslugi (przelctyj noc.:eg.i pr:ez uczestnik~w,.i tp. i jes:-.cz.e pr~ec J.:oszt6v1 ~tszystkich I rozpocz~c:i.ern r;odr6zy [ \ti H.i.ekszoSci FrzypaCk6'1: lfic ~; - cbct'llic.z}!:u realj.:zacj~ us1:ugi w oparci ~~ o lott x:ejsov:e, cplaccne przed pociro1a, mozliwcsc~ OF-1.acenia. prze'z. zlecrtjn,cego us!:ug~ 1S~ dop.:ero po.:-eali2acji poc.rofy 1 progrem~e i zakr~sie uslugi, r;gr:an.: cza ry2yt~o :~ie:praw..:.dlov:ego ~.!': zebl egj. podro:t}r motyv;a;:.yj nej. 3

14 !-!iezl>:~ J.:le,;.st.ctna c:cha. us.!ug:. turyst~rczn~ j incen-:.:i.ve travel woct=c uczestnito'"-' podr6zy :notylrl acyjne: jest. pod'jj6jna odp~t-.jiedzl.a1..n:)sc d~r:6c!l pcdm;.ot6,.~ stron z:a prawidl:o~.;y przebieg ~s.it.igl. 2 jednej s::~ony, p: C..'niot SwiaCczctcv us.l;ge pcdr6zy 'nk)':\'1-:acyjnej poncsi pe~~a odpo\ ~ied~.ial:-tc.sc umo\-.mtt za p~e"-'id.!owa. realj.zacje uslugi. R61 J:JOC~Ii'snie r-odmiot "'amaw.idjc,coy uslug"!j0hosi woi.je-c uc~e,;tni.!.l.w pod~6:1.y (s;,:;:ic;h pracownil:6wl peln;; odpo>necz.ialnosc ::a pra;iidlowy przebi.eg tej pod, ozy - cpa! t~ zar6wno o f:rzep:.sy ;n:aha cyw~~nego J~% i ~r~wa prdcy, Ten st.c.n!:cw::ie:! "" isto:::nyn stopi>it.: ogranicza ::J:Galizowancj L!.Ol:ugi \.;ob.sc J.czes~!'!ik6v.f podr6:ty motywacyjnej. 1-lajc.c na uwadze; wszystkie p::zy';;oczcne pc;;y:!.ej okolic:mcsci wnio ;a:je:ny o wyla,czenie z zab:esu obowi~zywania f:rojel:::owanej usta;,y f:rzedsi<;>biorco>j prcwadza.cych d:ziala.o:.osc qospodarcz<; w zat::::esie orgar,izowa:::;.a imp::-ez turystycznych,. obszatze f"cdr6zy nctywacyjnycb, nadrr:l.ernei 1nq.:.=t:enc'ji w swcbodc plo~.. oc.zenio dz:;.~lalnosci gospodu:::czcj. Bez watpienia bowierr. u.stcrwa c s.. tcbodzie dzia!alnosci gosr;odarcze~ ma ce!.~,;. ulatwielie d2i ala: :-1otci pr2.ed:s.lebiolcom. Obcia;-Ze-nie doda!:kot; iyni J.~c.sztan:i podmio::y cl1araki:ery:zu]ace sir: n.::._s~.:..m ry2ykiem pr o>~aczcnej d:;:ialalnosci, poncszace przy tym znaczne kcszty zosit;zane zaro>mo z wysokq kul tt.:ra organlzacy]ng 1 ir:iarygod::oscia branzol.:~ i fina:nsow~ o::az ~o~ysot:irn standerdern S:wiadczonych uslug nie 2.najd-;1je w naszej ocer_ie racjcnainegc uzasactn.:.enia. Kor:zys:.aJO;C 2 oj.:azji chcemy ro~:-.iez zglosic pelr.e_ gotcho.sc.t chec ucze.st:niczer1ia nasz.egc Sto\-ia!.'zysze:'lia (\ ; char a i:t:.e~ze konst:.l tanta badz w innej,..;skazanej pr2~2!-!i.ni!-sler st.t.u.. fonni e; \-.: pracach nad.:>sta:.e;::-;::r_y:n J:szt.al:.err. usr:awy o 'I'u~ystyczny:n ft;ndusz:...:. Gwa:rancyjnyr.1. ~ i zwl.az!:.u z infc~mac)' o naszy~ Stc>:ar':;:yszfln:.;; a;:,y pn:yblizyc ;ego C!"le, zdania, pn:edntiot. dzlalalncsc:i o:az sttul:tur"' orgar:iz~cyjnr.. D- 2.ALI'\CZONE DOKUM2N'l'l! 2 1ntormac1e ogol:;.e o Stov1urz,szc.:::P-iu Orqilnizato!'6V~' jncentive Travel 4 6 4

15 E. Niniejsze zgloszenie dotyczy uzupelnienia brak6w formalnych/:udany danychy* zglos:zenia dokonanego dnia (poda~ date ~ cze~ci F poprzcdniego zgloszenlaj F. OSOBA SKl.ADAJJ\CA Z~SZEN:IE Fodpis.Jusr.y:-.a. s~:ubi::: 3J.OS.2013 G. KLAU2ULA ODPOWXEDZIALNOSC:I KARNEJ ZA SKU.DAN:IE FAl.SZYWYCH ZEZNAN Jeste~ swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszyweqo oswiadczenia ** Jezeli zgfoszenie nie jest skladane w trybie art. 7 ust. 6 ustavvy z dnia 7 lipca ~~05 r. o dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa - tresc: "- Zgtoszenie zmiany danych" skresla si~. Niepotrzebne skreslic. Pouczenie: 1 Jezeli zg~oszenie ma na celu uwzgl~dnienie zmian zaistnia!ych po dacie wniesienia urz!i!dowego formularza zgloszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.) lub uzupelnienie brak6w formalnych poprzedniego zgloszenia ( 3 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia r. w sprawie zg~aszania zainteresowania pracami nad projektami aktow normatywnych oraz projektami zalozeri projekt6w ustaw Oz. U. Nr.., paz... ) w nowym urz~dowym formularzu zg!oszenia nalezy wypelnic wszystkie rubryki, powtarzaj~c r6wniez dane, kt6re zachowa!y swoj~ aktualnosc. 2. Cz~sc 8 formularza wypetnia sifi w przypadku zgtoszenia dotycz~cego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna. kt6ra zglasza zainteresowanie pracami nad projektem zatozeri projektu ustawy tub projektem aktu normatywnego, nie bf?dzie uczestniczyla osobiscie w tych pracach. 3. w CZiilsci D formularza, stosownre do okolicznosci, uwzgl~dnia silil dokumenty, o kt6rych mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a takze pelnomocnictwa do wniesienia zgtoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektu zalozen projektu ustawy. 4. Cz~sc E formularza wypelnia si102 w przypadku uzupefnienia brak6w formalnych lub zmiany danych dotycz~cych wniesionego zgloszenia. 16/08/KC 5

16 .,.:,.-:... : ~. \~.:,,:_:' -~:-...': '.. :~..:,_=. =.. ~.:-.. ~~ -:. INFORMACJA 0 STOWARZVSZENIU ORGANIZATOROW INCENTIVE TRAVEL I. INFORMACJE OGOLNE. Stowarzyszenie Organizator6w Incentive Travel powstato z inicjatywy pl~tnastu przedstawicieli firm, kt6rzy wierzcg ie idea jednoczenia srodowiska organizator6w incentive travel jest dziataniem, kt6re przyczyni si~ do poprawy sytuacji na polskim rynku podr6zy motywacyjnych. Stowarzyszenie zostato zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sq_dowym pod numerem KRS w dniu 13 pazdziernika II. Wt.ASZE STOWARZYSZENIA. Prezes Zarzq_du Vice Prezes Czlonek Zarzqdu Cztonek Zarzq_du Cztonek Zarzq_du Dyrektor Zarzq_dzajqca Michaf Czerwinski Maciej Szpot Cezary Wilemajtys Krzysztof Pobozniak Krzysztof Michniewicz Justyna Skubis III. MISJA STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Organizator6w Incentive Travel to organizacja zrzeszajq_ca profesjonalist6w, kt6rych wsp61nym celem jest propagowanie incentive travel jako silnego i efektywnego narz~dzia biznesowego. Poprzez integracj~ srodowiska i reprezentowanie jego interes6w chcemy budowac dobre imi~ i wizerunek branzy. Szerzyc wiedz~, podnosic kompetencje, wyznaczac i promowac wysokie standardy realizowanych projekt6w incentive travel

17 IV. ZADANIA I CELE STOWARZYSZENIA. Promocja incentive travel jako efektywnego narz~dzia biznesowego Wyznaczanie i promowanie standard6w jakosciowych i etycznych e Edukacja branzy i klient6w o Rozw6j bra ni:y Ochrona interes6w branzy Integracja srodowiska V. WARUNKI PRZYST)\PIENIA DO STOWARZVSZENIA. G posiadanie zaswiadczenia Q wpisie do rejestru organizatofqw turystyki alba posrednik6w turystycznych ad min trzech lat 0 srednioroczne obroty w ciq_gu ostatnich trzech lat kalendarzowych nie mniejsze niz 3 miliony ztotych 1 z czego potowa pochodzi z organizacji podr6i:y incentive travel zatrudnianie co najmniej 4 os6b odpowiadajqcych za organizacj~ incentive travel e organizacja sredniorocznie przynajmniej 15 podr6iy incentive travel w ciqgu ostatnich trzech lat kalendarzowych przynajmniej trzyletnie doswiadczeniem w organizacji incentive travel., posiadanie list6w referencyjnej od przynajmniej trzech klient6w VI. LISTA CZt.ONKOW STOWARZYSZENIA. SOIT zrzesza aktualnie 24 osoby reprezentujqce 20 organizator6w turystyki zajmujqcych si~ organizacjq podr6zy incentive travel. 1 A_gnieszka Milinkovic NU Horizons SQ. z o.o. 2! Agnieszka Kopinska AFRICA line ADVENTURE CLUB SQ. z o.o. 3 Wojciech Giemza AFRICA line ADVENTURE CLUB Sp. z o.o. 4 Arkadiusz Nowak Nowak Adventure Travel SR_. z o.o. 5 Cezary Wilemajtys United Partners SQ. z o.o. 6 Dariusz Aktonorowicz Maestro Meetings & Incentives Sp. z o.o. 7 Grazyna Grot-Duziak Weco Travel Sp. z o.o. 8 l Krzysztof Michniewicz ICP Group S.A. 9 Krzysztof Poboi:niak Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. 10 I Matgorzata Bala Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. 11 Ewa Majkowska Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. 12 Leszek Skibinski GRUPA TSO Sp. z o.o. 13 Maciej Fornal FORSAIL Sp.J. j 14 Maciej Szpot j_ Businessman Fun Ciub ~Q~Q_:9_ ~-- I I j i l

18 i 15 Michai Czerwinski InDreams Sp. z o.o. I! 16 Mikotaj Jezak InDreams Sp. z o.o..! l17 Sebastian 5-toniewski OBP Incentive & Sport Travel S_Q. z o.o. i 18. t..ukasz Kalinowski Pracownia Przyg6d 19 Mateusz Karasinski 1 Martyna Adventure S_Q. z o.o. 20 Agata Gqscinska J Viventum l 21 Edvta Jabfonska! Netmedia Business Travel 22 Agnieszka Swwik Flower Travel Tomasz Dutkiewicz Nautica Incentive 24 Andrzej Hulewicz Mazurkas Travel Sp. z o.o..! Stowarzyszenie Organizator6w Incentive Travel ul. Wiert:nicza 141, Warszawa tel.:

19 DEPARTAMENT PRAWNY dniag GO. 20iJ Zalqcznlk 3d' J. D 7 do rozporz~dzenia..._n r_ _.... ~_ Rady Ministr6w z dnia 22 sierpnia 2011 r. FORMULARZ ZGtOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAtOZEN PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZJ.\DZENIA..-l..:..r.:...:. :,:" :.::.::":.:.:" :.:.:."::J" Projekt zaloteii projektu ustawy o Turystycznym Fnnduszu Gwarancyjnym.... (tytul projektu zaloten projektu uatawy, projektu ustawy lub projektu rozporz~dzenia - zgodnie z jego tre~ci~ udost pnion~ w Biuletynie Informacji P~blicznej lub informacj~ zamieszczon~ w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministr6w, Prezesa Rady Ministr6w albo rninistr6w) B. WSII:AZANIK A W PRACACH NAD PROJEKTEM Lp. Adres Artur PISZCZEK 2 stosownej ustawy.. ogromnej swny funduszu, jego zam zanie oraz utrzymanie kosztem nas wszystkich, a wi~c: Touroperatorow, a w dalszej perspektywie klient6w biur podroty. Nasz niepok6j budzi rowniet projekt 31 nowych etatow ~dulczydt, za kt6re maj11 p!acic przedsi4)1biorcy a tak2e, sami turyici. Podobnym rozwiijzaniem, kt6re r6wniet nie spejnijo oczekiwan spoh::cznych byt III filar emerytalny, tu proponuje si4)1 nam takie wl&snie rozwi~jz&die branmwe, a docelowo mog11ce bye pochlonit;te przez Skarb. Pailstwa w kwocie 19mln PLN rocznie. Powolywanie kolejnych etatow w ministerstwie Sportu i Turystyki (3 etatow) oroz obsiudze funduszu (28 etat6w), czyli w sumie 31 etatow, w czasach kryzysu finansowego jest zb~ym wydawaniem pieni~dzy: podatnik6w, przedsil{biorc6w i klient6w Biur Podr6ty. Pragniemy przypomniec, te przy kotdym Ur~dzie Marszalkowskim istnieje jut Wydzial Turystyki i Sportu (IS), a przy nim Refent Turystyki zatrudniajljcy co nojmniej 3-5 os6b, co pomnotone przez 16 wojew6dztw daje okolo os6b. Koszty utrzymania samego fundu$zu, jego zarz!jdzanie, dysponowanie srodkami oraz dziatanie jest rownie:t bardzo kontrowersyjne. Ustawa na samym poczljtku w sposob bardzo lekki wydaje prawie 4 min PLN, kt6re uzyskuje si~ od przedsi~biorc6w branty turystycznej i ich klient6w. Podaw!llle tet sumy skhldek w niesprecyzowanej fonnie 30/lSpln oraz 20/lOpln b~dl! stanowi!y prosty sposob do zawytenia g6rnej granicy sldadki. Rowniet proponowane nadanie uprawnicit policyjno-kontrolnych urzt;dnikom czy let przedstawicielom Funduszu budzlj

20 nasz nicpok6j, gdyt fimkcjonujqjuz stosowne slutby czy organy posiadajt~ce takie uprawnienia. Wprowadzanie odsctek od skladek czy zmiany i anulacjc w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej wpro~ tet zb~tdny zam~tt i chaos w rozcachunku. Podana na przyldadzie 20 12r ilosc upadlych biur podr6ty oraz ich calkowita suma gwarancji bankowych jest wystarczajljca pod warunkiem, i1 pelna suma zostalaby przekazana marszalkowi wojcw6dztwa, a nastwnie Ministerstwu Spoctu i Turystyki. Z sumy tej w przysz!osci moma by uzupelniac brak srodkow do pokrycia swn gwarancyjnych. W zaloteniu funduszu nie podaje sit; tet koszt6w, kt6rymi ~dl! obj.;ci sami przedsi~biorcy w zwil ru z koniecznoscill zatrudnienia os6b do kontaktu z przedstawicielami funduszu, obslugi skladek, wysylania dokumentacji itp. Zamiast wprowadzac tak radykalne i bardzo rozrzutne finansowo rozwiljzanie, proponujemy nast.;puj~tc:e zmiany, kt6re ~eiowo jut istniejll na pols kim rynku turystyeznym: 1. Podwytszenie sum gwarancyjnych dla najwi.;kszych I 0 Biur Podr6zy, generujqcych najwi~tksze obroty i zyski. Z. Podwytszenie sum gwarancyjnych dla Biur podr6ty wykonuj11cych ponad ISO wycieczek rocznie. 3. Wprowadzenie poprawek do juz istniejqcej ustawy, polcgajl!cych na: a) Zakazie wykonywania dzialalnosci turystycznej i zasiadania w organach fum o profilu turystycznym osoborn, kt6re co najmnicj raz (I) dopu5city si~t bankructwa i rnusialy bye w stosunku do ich dzialalnosci uruchamiane tryby gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej itp. b) Zaostrzeniu wymaganych sum gwarancyjnych w stosunku do pczedsi~tbiorc6w z poza UE wobec ktorych istnieje wiftksze uzasadnione ryzyko defraudacji czy braku odzyskania srodk6w w przypadku bankructwa. c) Wprowadzeniu obowiljzku posiadania ubezpieczenia OC przedsi~tbiorcy, ktore CZ!fStokfemie jut jest wyrnagane (np. podczas udzialu w pczetargach publicznych), a dodalkowo mo~oby zabezpieczyc pczedsi«;bioroow i ich klienl6w. d) W porozumieniu z ubezpieczycielarni, wprowadzeniu do istniejl!c)'ch juz indywidualnych ubezpieczeil KR (koszt6w rezygnacji np. z imprezy turystycznej) zapisow o wyplacie 5rodk6w w przypadku upadtosci czy bankructwa przedsil(biorcy. 4. Wprowadzenie poprawek do ustawy maj~tcych na celu uwzgl~dnienie takich imprez, ktore nie Sll obj!f!e gwarancj11 ubezpieczeniowlj czy bankowi!, a tet mogflce bye ryzykiem dla klienta: a) Wszelkiego rodzaju Pielgrzymki, b 11ce w istocie wycieczkami, organizowanymi przez kolicio! rzymskokatolicki, prawoslawny oraz ewangelicki i unikajijcymi kosztow zabezpieczenia gwarancyjnego. Np. pielgl2ylllki do Mongolii. b) Wszelkiego ro~ irnprezy integracyjne, b'l:dl!ce w istocie wycieczkami, a unikf!iqce kosztow wycieczek, np. ubezpieczen, gwarancji itp. Np. Wyjazd integracyjny pracownik6w firm do Tunezji. I Sam projekt ustawy biiziije na danych, kt6re zawieraj!j Jicznc bl~dy, np. opiera si~ na danych zaczerpni~ttych tylko zjednego systernu rezerwacyjnego jakirn jest Merlin X, nie uwzgl~tdniajllc pozostalych system6w rezerwacyjnych oraz system6w \vewntrtrznych touroperator6w. W wi-;kszosci danych sama ustawa opiera si" na 10 najwi.;kszych touroperatorach, jednoczdnie podajqc Ze MiSP (male i S!ednie przedsi{:biorstwa) generujl} wi"kszy obrot nit 10 najwi{:kszych touroperator6w. Zanitona jest tet faktyczna ilosc polskich turyst6w, podawana w statystykach. W zwiqzku z powytej przedstawionyrn, jestdmy zdecydowanle przeciwni powstaniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego I takiego typu rozwillzaniu sytuacji. D. ZAU\CZONE DOKUMEN'l'Y B. Niniejsza zglo zania dotyczy uzupalnienia brakow formalnych/zaiany danych** z9los:r.enia dokonanego dnia (podac dat~ z cz~sci F poprzedniego zgloszenia) F. OSOBA SlWIDAJ.II,CA ZGZ.OSZENJ:E Imi~ i nazwisko Data Podpis 2

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel Strategia Rozwoju Agenda 1. SOIT struktury, zdiagnozowane problemy 2. Cel długookresowy, misja, wartości, pozycja 3. Zadania SOIT 4. Cele SOT 2010 Struktury

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Zwiqzek Importer6w i Producent6w Sprz~tu Elektrycznego i Elektronicznego Bnmiy RTV i IT. Czlonek Krajowej Izby Gospodarczej

Zwiqzek Importer6w i Producent6w Sprz~tu Elektrycznego i Elektronicznego Bnmiy RTV i IT. Czlonek Krajowej Izby Gospodarczej http:/ /www.zipsee.pl Zwiqzek Importer6w i Producent6w Sprz~tu Elektrycznego i Elektronicznego Bnmiy RTV i IT Czlonek Krajowej Izby Gospodarczej ZIPSEE Zwil!zek Importer6w i Producentow Sprz~tu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl

~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl ~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl W;~~M. OR(~~N\I'>F';lNlH\l.1i1ouRl'('I JNY L O. 04...""..... OSWIADCZENIE MAJATKOWE ~a~:~~!j.g./~.f.'''''.... :'''',.,...",,,,,,,,,,,, w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy,

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Vl P WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA

Vl P WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA l Vl P WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ROZPOORZADZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU Wrodaw, dnia31utego 2014r. Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

REFUNDACJA SKTADEK NA UBEZPIECZENIA SPOTECZNE N IEPETNOSPRAWNYCH ROLNIKoW. Od 1 stycznia 2008 r.

REFUNDACJA SKTADEK NA UBEZPIECZENIA SPOTECZNE N IEPETNOSPRAWNYCH ROLNIKoW. Od 1 stycznia 2008 r. REFUNDACJA SKTADEK NA UBEZPIECZENIA SPOTECZNE N IEPETNOSPRAWNYCH ROLNIKoW Od 1 stycznia 2008 r. pafistwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b NiepelnosPfawnych refunduje sftioxi na ubezpieczenia spoleczne niepelnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 dzialaniach podejmowanych w 2013 r. wobec Ministra Finansow przez podmioty wykonuj~ce zawodow~ dzialalnosc lobbingow~

Informacja 0 dzialaniach podejmowanych w 2013 r. wobec Ministra Finansow przez podmioty wykonuj~ce zawodow~ dzialalnosc lobbingow~ Wz. ~1JW~~ ef}o rstwa F~6\7-.- Mi s!awa Boryczka Ra a eneralny zast~puj~cy Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finans6w Warszawa, dn. 025 lute go 2014 r. Informacja 0 dzialaniach podejmowanych w 2013 r.

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENlE MAJJ\TKO",,E J I. radnogo gmlny

OSWIADCZENlE MAJJ\TKO,,E J I. radnogo gmlny Uv..rCllJa: OSWIADCZENlE MAJJ\TKO",,E J I radnogo gmlny }llwi~~:?...,dnls.j..p':.0...:.!r~ (mlejaoowoii6) 1. ()soba sktadajllco oswiadczenle obowiqzo.na Jest do zgodnego z prawdll, starannego Izupetnego

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

i ~" ( IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j "0 ._----- 1.0 ''?:1

i ~ ( IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j 0 ._----- 1.0 ''?:1 IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j "0._----- 1.0 i ~" ( OOLNOSLASKI WOJEWOOZ ~ I 2014-01- 0 2 Wrodaw d~@~ grudnia 2013rr INSPEKTOR FARMACEUTYCZ Y! ''t;:. 0. WE WROClAWIU %.' 1,..

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE Okreslenle wzorow formularzy DzU0334282 tekst Ko'.). (;k-117- OJ /JIAacJE/tI'rj /ll;-j./ijtku LJC=Gc:J 2/l.1.D..-rlv. 2e;oioIIlC:::;:C)c7 :

Bardziej szczegółowo

Ja, nizej podpisany(a), MAREK sokolowski- RADNY GMINY OLAWA w LATACH 2014-2018 (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowej

Ja, nizej podpisany(a), MAREK sokolowski- RADNY GMINY OLAWA w LATACH 2014-2018 (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowej Ury^d CJmviiy Olawa Biuro Rudy Cminy ^C^oE4 T4f- Data wptywu.y ^r OSWIADCZE MAJATKOWE radnego gminy Liczba zata^czrukiw/. / A/..AW,A, dnia 19-02-2015 r. Podpis L>

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE CZF;SC A

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE CZF;SC A OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE Urr JO- 0

Bardziej szczegółowo

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r.

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. 1. Imi? i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Grazyna Okon-Kowalska ul. Dworcowa 49 68-100

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecle elektrycznym i elektronicznym 1 )

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecle elektrycznym i elektronicznym 1 ) Dziennik Ustaw Nr 180-11297 - Poz. 1494 i 1495 1495 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecle elektrycznym i elektronicznym 1 ) Rozdziat 1 Przepisy og61ne Art. 1. 1. Ustawa okresla: 1) wymagania,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 2 597 Poz. 11 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNVCH1) z dnia 3 wrzesnia 2009 r. o sprostowaniu bl~du Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ato istota wprowadzanych zmian:

ato istota wprowadzanych zmian: 18 L1PCA WEJDZIE W ZVCIE NOWA USTAWA 0 ZBI6RKACH PUBLlCZNVCH Nowa ustawa zostata opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspolnie z organizacjami pozarzqdowymi. Zwi~ksza dost~pnosc informacji

Bardziej szczegółowo

LOBBING 8c CONSULTING

LOBBING 8c CONSULTING r LOBBING 8c CONSULTING DR WOJCIECH WARDACKI Warszawa, 24.05.2011 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, iż firma Lobbing & Consulting dr Wojciech

Bardziej szczegółowo

'SWIADCZENIE MAJATKOWE

'SWIADCZENIE MAJATKOWE 'SWIADCZENIE MAJATKOWE STARdstwo PowiATcm AnMPr'n Sokotowie PodlaWnH-ADNtoO Sokotow Podlaski 2012-04-24 Uwaga : 13.Osoba sktedaja_ca oswiadczenie obowiajzana jest do zgodnego z prawd% starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

...1.' WR1..W 15...fiy 7

...1.' WR1..W 15...fiy 7 Uwaga: Urzc' liejski W F\O.l.U,"IIUVVlc L Kancelaria Og61na wr;1', elo /...1.' WR1..W 15...........fiy 7 il ~ t ~al&:n i k6w... ":jj" / OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE O t:..l'is... "... -10 ~.... or wejta, za9tf;~ey-wejta,

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MLODZIKOW W ZAPASACH WOLNY

ORGANIZACJA OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MLODZIKOW W ZAPASACH WOLNY 15.03.2013 Stargard Szczecinski Data i miejsce ztotenia oferty (wypetnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-OW), 0 KTORYM (-YCH) MOWA WART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Wspólne Stanowisko Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Finansów oraz Ministra Spraw Zagranicznych Stanowisko na posiedzenie Rady Ministrów,

Bardziej szczegółowo

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~...

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~... N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y...... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1.... ~....... w sprawie zasad post~powania dotycz~cego ubiegania si~ 0 zwolnienie lub obnizenie oplaty stalej w

Bardziej szczegółowo

WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 "

WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 )W;,; w Eiaiej Podia.-:. WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 " 29 _cztonka^arz^du_ Owiatu, ockrotarza powiatu, okarbnika powiatu, kieiuwuika jedno&tki organizaeyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i eztonka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl.

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Mikstat: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIKSTACIE Numer ogloszenia: 370842-2012;

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE STAROSTWO.POWIATOWEI w Sokdowie Podlasllm OSWIADCZENIE MAJAJKOWE cztonka zarzqdu powlatu^sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajqcej i cztonka

Bardziej szczegółowo

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r.

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien 0 wartosci nie przekraczaj~cej kwoty wyrazonej w ztotych r6wnowartosci

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatowa. osoba.

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

urodzony(a) &-M-.J.93.Q.*!.: w 'Tom^QuiL UM-^J.3.

urodzony(a) &-M-.J.93.Q.*!.: w 'Tom^QuiL UM-^J.3. OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE w Bialej Podla > WYDZIA100' o f" 2014-04- I 5 czfonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnikapowiatu, kierownikajednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czfonka

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek.

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek. ZA8ADY odst~pienia od egzekwowania naliczonych odsetek od naleinosci przystuguj~cych dla 8M "Zatoka" w Braniewie oraz odraczania terminow platnosci, rozkladania na raty i umarzania naleznosci podstawowych

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE Uwaga: wajta, zast~pey w&jtft, selh'etafzft gmifty, skarbnika gminy, kiefewnika jedftestld efgftftizaeyjftej gmifty, eseby ZftFZlldzajlleej i ezieftlm efgftftlf zafzlldzajlleege

Bardziej szczegółowo

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach Uchwala nr 954 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprflwie ustdenfu zosud rozliczlnio koszlhw dziolalnoici U n iwe rsytet u w B iolymstok u Na podstawie art.62 ust. 2 pkt. Prawo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy Or- OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy UWAGA: Dymek dnia 26 kwietnia2012r. 1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowiay.ana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypehiienia kazdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez Strona I z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zam6wienia: www.paa.gov.pl Warszawa: wykonanie ustugi polegaj,\cej na przeprowadzeniu pomiarow porownawczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

i UHZi\D MIASTA RZESZOW

i UHZi\D MIASTA RZESZOW i UHZi\D MIASTA RZESZOW " I W:DZIAl: ORGANI1A(Y$lQ-AQMlNI~UWY~Y Da,aw~ U. U4 lull L d...1. 85fi...:... OSWIADCZENIE MAJATKOWE PodzP'i~""'".........,...,.. wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych Lidia Winkler Departament Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE. w6jta [11

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE. w6jta [11 OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

DYREKTORA SZPITALA KLINICZNEGO IM. Ks. ANNY MAZOWIECKIEJ w WARSZAWIE

DYREKTORA SZPITALA KLINICZNEGO IM. Ks. ANNY MAZOWIECKIEJ w WARSZAWIE DYREKTORA SZPITALA KLINICZNEGO IM. Ks. ANNY MAZOWIECKIEJ w WARSZAWIE Z DNlA 28 LlPCA 2010 R. w sprawie wprowadzenia Reaulaminu zawierania i wvkonvwania umow na badania kliniczne w Szpitalu Klinicznvm im.

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE CZF;SCA

OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE CZF;SCA OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zardldzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Grodzisk Mazowiecki dnia 06.11.2012 roku ZAMAWIAJ1\CY POlNlAT GRODZrSKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki Zarzqd Powiatu Grodziskiego ul. Kosciuszki 30 Tel. 724 1833, Fax 7243049 ul. Kosciuszki 30 NIP: 5291798895.

Bardziej szczegółowo

LIST INTENCYJNY. i przeznaczona dla szerokiego kr~gu

LIST INTENCYJNY. i przeznaczona dla szerokiego kr~gu Warszawa, 12.04.2005 r. Coram Poland Sp. Z 0.0. ul. Beldan 4 PL-02-695 Warszawa tel. (48-22) 899 1540. fax (48-22) 899 15 39 www.coram.pl C)15(XoO~- 200S -04 13 LST NTENCYJNY Firma CORAM POLAND SP. z 0.0.,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenle zreallzowatwp,!:.^ iiniwersalna. wznowione. slownie ztotych J ) stownie ztotych / I do dnia dnii (dzien, m-c, rok)

Ubezpieczenle zreallzowatwp,!:.^ iiniwersalna. wznowione. slownie ztotych J ) stownie ztotych / I do dnia dnii (dzien, m-c, rok) UNIQA Ubezpieczenle zreallzowatwp,!:.^ iiniwersalna UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. 73 nn^rpflnif twfim Ul 11WCI :>dl I Id 90-520 Lodz, ul.gdahska 132 posreumilvvtjill 3^^^,^, tel. 042 63 44 700, fax

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny ", -,,"*. n,,?ffi fl',:l,ii li"'#i, *"-r"$zcizyny z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie regulaminu konkufu,,firma spolecznie odpowiedzialna 2015" Na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku.

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku. ROZDZIAL POSTANOWIENIA I OGOLNE Fundacja Janusza Korwin-Mikkego pod nazw'l "Fundacja KISIELA" zwana dalej Fundacj'l zostala ustanowiona dnia 7 listopada 2007 roku przez Janusza Korwin-Mikkego zam. w J6zefowie

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzaj^cej i czlonka organu zarzqdzaj^cego gminnq osob^ prawn^ oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k«

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k« RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANS6w Warszawa, dnia 1/ czerwca 2008 r. APlI0602/3IMFN/OSIMB7-SS93 SEKRETARIAT MARSZALKA SEJMU RP WPl. YNElO 1 3. 06. 2008 Pan Bronislaw Komorowski Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy ul. ^/2x**flKws& 2O MtQdz Uwaga: Prz_ychody, dnia 24-04-2013 r. (miejscowosc) 1. Osoba sktadaj3ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

:tjy ~ TA. 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. fa \ 'Jigniew Walas. R E K T O R Biura \( dr i Rozwoju Zawodowego

:tjy ~ TA. 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. fa \ 'Jigniew Walas. R E K T O R Biura \( dr i Rozwoju Zawodowego Zarzadzenie Nr ;foj 12015 Marszalka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia.20 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Marszalkowskim Wojewodztwa Swietokrzyskiego w Kielcach systemu elektronicznej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0

OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0 vo POV WYD2IAI ORC'Ni7*rv OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0 czlonka zarzgdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kiorownika jcdnostki organizacyjnoj powiatu, osoby zarzqdzajacej i oztonka

Bardziej szczegółowo

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58 zamawtaj{cy: Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej w Lukowie S. A. ul. Pilsudskiego 29 21-400 Luk6w REGON 000616385, NtP 8250003216 Adres strony internetowej, na kt6rej bqdzie zamieszczona SIWZ:

Bardziej szczegółowo

MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH

MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan, tel. 061 84 131 75, kom. 609 279 279, fax. 061 84 131 69 e-mail: andrzeiszaryl'oiwp.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZP.271.1.88.2014 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Urz?du Miasta Rzeszowa orazjednostek organizacyjnych Rzeszow~ dnia 4listopada 2014 r. ZP.271.1.88.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup

Bardziej szczegółowo