Zaden z podmiot6w, kt6re dokonaly zgloszenia nie jest wpisany do rejestru podmiot6w wykonujc:tcych zawodowc:t dzialalnosc lobbingowc:t.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaden z podmiot6w, kt6re dokonaly zgloszenia nie jest wpisany do rejestru podmiot6w wykonujc:tcych zawodowc:t dzialalnosc lobbingowc:t."

Transkrypt

1 Lista podmiotow, kt6re w trakcie prac nad projektem zalozen projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym dokonaly zgloszenia w trybie ustawy z dnia 71ipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.): 1) Federacja Zwi 6w Pracodawc6w Ochrony Zdrowia,Porozumienie Zielonog6rskie"; 2) Stowarzyszenie Naukowe Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe; 3) Stowarzyszenie Organizator6w Incentive Travel; 4) Polsko-Azjatycka Izba Turystyki. Zaden z podmiot6w, kt6re dokonaly zgloszenia nie jest wpisany do rejestru podmiot6w wykonujc:tcych zawodowc:t dzialalnosc lobbingowc:t.

2 . f clr ~u~lt WZOR URZ~DOWEGO FORMULARZA ZGtOSZENJA ZAINTERESOWANIA PRACAMI ( i NAD PROJEKTEM ZAt.OZEN PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM '-----) ROZPORZADZENIA ZG!.OSZENIE ZAlN~ERESO"..rA.~IA PRACAMI NAD PROJBK':EM - ~~EN"'B-ZMHINY -B.l'->i GH* :t _;:~1 _c'!""c;e:{t'j :!tllcz~r~ prc:~kr_u :..tst.a~j~./ ;-:rcjektu t.:sca-... y.:t.:!) J:-r~Jel:t:.! r:o:::pc::-;:ac!ze:r:la - :!t]0(';!"..l~ 2 je:q~ t 1.~~c:ci ::d~:t; ~;:r..:.or.a w =.i Jlet.y::de In!orma::j i?ubli~znej ~;.Jt; i:-~t~>t.::s:::.:. ::.(.'!;:;_t>s~ ::-::.:n.~ ~.., ~,..,..;kazie prac ~b;r:..slci...:yjnych P.ady r-:iniscr-6~ :, P1 er:~sa RaC.!- 1 iir..istr6'.pj alba :-r:lnistr6w) A. OZN.P-CZENIE FCCMIO'l'U ZA!NTERESCWl>.NEGO Pl'li>.ClU~I NAD?ROJEKTE:M a!. Slepodl~;lo~=-!6 ~- :0 65-0;e Zce"o~a G6ra :; _.tld~ es do!torespcnd.enc~-i i adres e-mcii. Fo-:.~d(:~.sc:a ~\-.r~a.::~:.:..:.,; P!a!.:cC~--..:::::!:.""! C-: l~r Y i?.l~rc a.. YoJ:o::u.Jr:i~r:.:.e Zi~A_.;..;qO!.s~:-e- ' a~. V~~;;::~<:::.egle:s::: ~6 lj 5-0~8 2Lcla~a G6~a ;.i.-0 J. s.-:1 2 ;; ~ :.~~~~-1: -:...c::.r: ~.:.. ~ :: ;.<("J: :.:::: 1 :,n~:cr:- PYacodu.-!cC,.. u~. ~ruclkuw5ki~gc :~ 2C-4oS!.L>loli:-1 B. WSKAZANIE OSOB U?RAWNIONYCH CO RE?REZENTOWANIA PO~OTU WYMIENIONEGO W CZ~SCI A W PRACACH NAD?ROJEKTE:M I ''~.:. :~_ _ _' --i- ~ ~Je. ~ sl:;_:rr.:._,.. ~_''""_z_c:i.s-}:c Adres 1 rr\. -~::c: : (.\-;: ::...:r.sl.a Pi~l.:..chO!.:Js}::a [? i 1. ::"'"ia..t-c}~ sct:.oleyssk~ I s lc. O?IS i'ostulowll.."lego ROZWI~ZA."l:A I?RA"I>'NEGO, ZE WSKAZA.'UElo! INTEaESU B.:tDl!.CEGO PR2SO:.fiOTE:."f 0Cli"RON1! F~~s~-2~)~ ~~p~~~a :izi~~ax.i~ ~cpra~!~o~~~~ bc:~i~~ze~st~c ~urv~~~~j:..-<.:co;'.~ ~<::ci;.:_;,: a;,;.?.,-,~ d::o :J:.:~ 01:::'.8z~:-:.:a l:.::,;zt.-):_,; a~!r:lr.::.:'! ro:-:y;:1., - :J;::e1 a::-y:;::yc:r: 1:. :<:=. :!.::>.".;o.:.:-.~.c y-:.. '.1CZes-::-.5::;.;:,c;rc:i...-:.:r:-. ~;;; J :o:::;j.:;-;,;;:c-,~e.-::c"r-.. :;&,-J:: i'~.::"h:d ~ ~ ~ ----~-----.~ SEKRETARiA 7 M!f'JiSTRA ~ ,- j

3 ?cl~c~ ~~~ k~rzjst zajran~~7~--y~~ v. ';'c:tc:!.t::y.. 1 ",; -:en s1:::svc c:dt~}... -r.' k~~-0;~t6v; eel c::az ~-:i::r.cozer.i"' cd t:i J:-- pc:.lr6z:i J;; ;_c,~e:jacy::!", '! ~~ika~ie po~csze~ia kaszt6w pr~~z cr~a~izator6w wy~ieczek. zapisy U'.t}Zgl~c:niaC ~ ro. za.ip._t:zone DCKLJMENTY! L-----~ ~! :! ~---j I. I :---+' J I E. ~iniejsze zqloszen~e dotyczy uzupelr.ienia brak6w fo=malr.ych/zniany danych** ~r.-lo~-ro?.n;.a rlf'lkcnan.;s~o d.nin ,,..,.,...,. I ~ ;::ia.: ~a':" l"" :: :::--.t?:-;~~ :;- ~>c.~;.r..:;;:::-lr.:.eg~-.::~~lc-s.::e:-..:;;;' -~ OSOEA Si(LlillA.li.CA ZGLOSZENIE 2:;..05.2CJ.3 G. KLAU:Z l>"ll-. ODPO~liEDZ IALNOSC!!U'1.RNE.: ZA- S.-.Kl.l...:. Dat.a?odp:f; I c:i\dc:c:.p.-~-!-e.,-,f:=a!.:c,::-:-sz=yw=y:-:c~h:---:z"'eo:z:::n-:ca-!:-::n-,: j I i I 2

4 rl~~-~ _r.z_g:.l { ocpis) Jezeli zgloszenie nie jest skladane w trybie art 7 ust. 6 usta111;y z dnia 7 Jipca 2005 r. o dzia!alnosci Jobbingowej w procesie stanowienia prawa - tresc: "- Zgloszenie zmiany danych" skresla si~. Niepotrzebne skreslit_ Pouczenie: 1. Jezeli zg!oszenie ma na celu uwzgl~dnienie zmian zaistnialych po dacie wniesienia urze?dowego formularza zgloszenia (art 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.) Jub uzupetnien1e brak6w formalnych poprzedniego zgloszenia ( 3 rozporza.dzsnia R~dy Ministr6w z dnia r_ w sprawie zglaszania zainteresowania pracami nad projektami akt6w normatywnych oraz projektami zatoi.er'l projekt6w ustaw Dz. U. Nr... poz... ) w no1.1vym urz~dowym formularzu zgloszenia nalei.y wypelnic wszystkie rubryki, powtarzajc!c r6wniez dane, ktore zachowaly swoj~ aktualnosc. 2. Cz~sc B formularza wypelnia si~ w przypadku zg~oszenia dotycz1:}cego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji. gdy osoba fizyczna. kt6ra zglasza zainteresowanie pracami nad projektem zaloi:eri projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie b~dzie uczestniczyla osobiscie w tych pracach_ 3. v i czgsci D four:~..tiarza. st~'sc"vvn;e do okohczncscl, t~\v;:glf?dnia si~ d~k~jrr;ent~', o ktc rycl:!":'1()\vs V:./ art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 3

5 ZafC\CZnik do rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 22 sierpnia 2011 r. WZ6R URZI;DOWEGO FORMULARZA ZGlOSZENJA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAtOZEN PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZA.DZENIA ZAINTERESOifANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGU>SZENIE ZMUNY OANYCH*!ll.fl)/t(7.: l'.;f.tp. ~4:.??o.. 1'./l..&?j 1<.71/.'... V.S l??.~r... o?t!.lfj/j(t:'l.-1/.f.'.~ ~UV()~v-_4vA".~--'""-~-- c:y~ul pro)ektu zalozen projektu ustawy, projektu ustawy lub pro]ektu rozporzadzen~a - zgodn~e z jp.gv tre~cia udost~pniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacja zarnieszczona w wykaz~e prac legislacyjnych Rady Ministr6w, Prezesa Rady Ministr6w alba rninistr6w) E'ODMIOTU ZAINTERESOWANEGO NAD PROJEKTEM C. POS1'ULOWJINEQO ROZWIJt,ZANIA PRAWNEQO, ZE WSKAZANIEM PRZEDMIOTEH OCBRONY

6 L...,..-,/ 5 6 / / / 7 ' /,../ /' 8 (... ~..-- E. Niniejsze zglos:ten*e-d~yczy ~upe~~nia brak6w formalnych/zmiany danycb zgloszenia dokonanego dnia : (poda~ate z czesci F poprzednieqo zgloszenial, F. OSOBA SKLADAJI\CA ZGl.OSZENIE Irnie i nazwisko Data Podpis Jl"''fki.j r~~.s~ 'U?/5 J6-2o //- c:::::- G.... ULA ODPOmDUALNOS" """""" PA,...,... FALS""""'S """"" '~ Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karne) za zlozenie falszywego oswiadczeni ~ ~ odpis) * ** Jezeli zgloszenie nie jest skladane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa - tresc: "- Z~oszenie zmiany danych" skresla si~. Niepotrzebne skreslic. Pouczenie: 1. Jezeli zgloszenie rna na celu uwzgl~dnienie zmian zaistnialych po dacie wniesienia urz~dowego formularza zgloszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.) lub uzupelnienie brak6w formalnych poprzednlego zgloszenia ( 3 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia r. w sprawie zglaszania zainteresowania pracami nad projektami akt6w normatywnych oraz projektami zalozeri projekt6w ustaw Oz. U. Nr.., poz.... ) w nowym urz~dowym formularzu zgloszenia nalezy wypelnic wszystkie rubryki, powtarzaj~c r6wniez dane, kt6re zachowaly swoja. aktualnosc. 2. Cz~sc B formularza wypelnia si~ w przypadku zgtoszenia dotycz~cego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, kt6ra zglasza zainteresowanie pracami nad projektem zatozen projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie b~dzie uczestniczyta osobiscie w tych pracach. 3. W cz~sci D formularza, stosownie do okolicznosci, uwzgl~dnia si~ dokumenty, o kt6rych mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a takze pelnomocnictwa do wniesienia zgloszenia lub do reprezentowania podrniotu w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektu zalozeri projektu ustawy. 4. Cz~sc E formularza wypetnia si~ w przypadku uzupelnienia brak6w formalnych lub zmiany danych dotycz~cych wniesionego zgloszenia. 16/081KC 2

7 - STOWARZYSZENIE NAUKOWE POLSKIE TOWARZYST\VO UBEZPIECZENIOWE Warszawa, 20 maja 20 13r. 1\tliniste. Sportu i Turystyki DotJ,czt' spmwv: DP-WP/020113/201313/PM (prowadzj!cy spraw\l Pan Pawel Matej) Dzi~kujemy za zaproszenie do dyskusji na temat projektu zaloi:eli do ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. To bardzo wai:ny temat dla srodowisk animator6w i operator6w turystyki. W zala._czeniu przesylamy uwagi do projektu opracowane przcz naszcgo specjalist~ Krzysztofa Jarmuszczaka. Z \\ryrazami szacunku PR-..,.r-s / -t.-a: -!._ ~...;. '-.,;:.j /1/ - 0 M~itaw Zdanolf'ISki Warszawo. ul. Modllnska 51. tel.: / l w ub tel./fox 811-7()..{)4 strono w lnternecie: Konto bonkowe: PBK J 0/Warszawo, Filio nr 1 lllololj

8 STOWARZYSZENIE NAUKOWE POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Uwagi do,projektu zalozen projektu Ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym" Stowarzyszenie Naukowe PTU dzi~kujq_c za zaproszenie do dyskusji na ten temat przedstawia ponizsze uwagi do powstalego w Ministerstwie Sportu i Turystyki opracowania. W swoim zasadniczym kszta~cie nie odbiegajq_ one od przedstawionych przez nas wczesniej w przekazanym Ministerstwu materiale 1. Uwagi o charakterze og61nym Wydarzenia ubieglego roku wykazaly niedostatecznosc istniejq_cego systemu zabezpieczen przed upadfosciami biur podr6zy. W tej sytuacji trzeba uznac, ze kazde dodatkowe zabezpieczenie wzmacnia istniejq_cy system i poprawia sytuacj~ klient6w firm. kt6re znajdq_ si~ w stanie upadlosci lub niewyptacalnosci. Z tego punktu widzenia Fundusz jest istotnym krokiem naprz6d. Jest on jednak jedynie zabezpieczeniem dodatkowym, lecz nie ostatecznym. W koncepcj~ funduszu nie jest wbudowany zaden mechanizm, kt6ry gwarantowalby jego pelnq_ wystarczalnosc w kazdej sytuacji, w tym przy spefnieniu si~.. czarnego scenariusza". tj. upadlosci naprawd~ duzego - na polskq_ skal~ - biura podr6zy. Doceniajq_c pozytywnq_ rol~. jakq_ maze spelnic Fundusz. musir.:y podkreslic i stanowczo wskazac fakt, ze nie zapewnia on petnego pokrycia roszczeri klient6w. 2. Uwagi do punktu 4-,Zasady poboru sktadek" Za istotnq_ zalet~ tej propozycji uwazamy zwiq_zanie pobieranych skfadek z faktycznq_, biezqco aktualizowanq_ liczbq_ klient6w. Dodatkowo sugerujemy rozpatrzenie nast~pujq_cej propozycji - - zamiany okresu rozliczeniowego z kwartalnego na miesi~czny - naktady pracy po stronie przedsi~biorcy, kt6ry i tak musi prowadzic ewidencjf<! biezq_cej sprzedazy b~dq z tego tytutu niewielkie, natomiast takie rozwictzanie znacznie usprawni i przyspieszy wplywy naleznych sktadek do Funduszu, zmniejszy takze ryzyko ewentualnych zalegfosci. 4. Uwagi do punktu 7-,Wysokosc i symulacja wplat sktadek" Podawanie w ustawach jakichkolwiek kwot pieni~znych w liczbach bezwzgl~dnych z reguly zle s1~ sprawdza w praktyce. Dotyczy to w szczeg6!nosci kwot majq_cych charakter,badawczo-eksperymentalny", jak w przypadku maksymalnych wielkosci skladek PLN 30 i 20. Lepiej jest ograniczyc si~ do corocznego- lub rzadszegoregulowania tej kwestii rozporzq_dzeniem. w przedstawionym materiale nie dostrzegamy sposobu kalkulacji ani maksymalnych

9 - skfadek, ani skladek proponowanych w pierwszym roku funkcjonowania Funduszu w oparciu jakiekolwiek ki)'teria ryzyka. W szczeg61nosci brak nam odpowiedzi na podstawowe przy takich kalkulacjach pytania: 2 Czy tstniejq dane liczbowe pozwalajqce stwierdzic, ze ryzyko w sensie prawdopodobienstwa upadlosci jest p6ftora raza wi~ksze w przypadku dziafalnosci z wykorzystaniem czarter6w? 4 Czy istniejq_ dane liczbowe pozwalajq_ce stwierdzic, ze moi.liwa fctczna szkoda, tzn. koszt sprowadzenia podr6znego do kraju oraz zwrot pieni~dzy za niezrealizowane swiadczenia jest p&tora raza wi~kszy w przypadku dziafalnosci z wykorzystaniem czarter6w? 7 Czy istniejq dane liczbowe pozwalajq_ce przyjq_c stosunek wyjazd6w,czarterowych" do innych jak 1 do 1 i szacowac w zwiq_zku z tym sredni~:~_ skladk~ na poziomie PLN 12.50? 9 Czy znana jest juz tqczna wysokosc roszczen zwiq_zanych z upadlosciami z 2012 roku, a zwlaszcza roszczeri ze strony klient6w Sky Club? 5. Uwagi do punktu IV.2.,Wplyw na sektor finans6w publicznych" W punkcie tym przyj~to dwa zalozenia, kt6re wydajq si~ nam bezzasadnie optymistyczne. Po pierwsze, przyj~to. i:e mimo wchodzenia Polski w okres recesji, a przynajmniej znacznegc spowolnienia gospodarczego, liczba wyjazd6w z biurami turystycznymi bfi!dzie rosla. Po drugie, przyj~to, ze w ciqgu pi~ciu!at nie nastqpi zadna wyplata z Funduszu. Nalezy pamit?tac, ze podstawowym zalozeniem, z ktorego wynika tworzenie jakichkolwiek system6w gwarancyjnych nie jest,.wszystko b~dzie dobrze", lecz raczej.. Jesli cos moi:e p6js6 nie tak. to pojdzie" Ponownie dzi~kujemy za zaproszenie nas do zroi:enia uwag i wyrazamy nadziej~. ze b~dziemy mieli moiliwosc przedstawienia naszych propozycji i wq_tpliwosci w czasie konferencji uzgodnieniowej. Opracowanie; Krzysztof Jarmuszczak SN PTU

10 "o.:::: : ; ' ' ;. - '", '. ~ ~~ ~--- - '''\~:''\., : i DEPA.Ic., '.; ::.'~- Sz. P. Pawe! Matej Departament Prawny Ministerstwo Sportu i Turystyki ), / ul. Senatorska 14 ~- 1 t -~ {~~~:) f " :,I, ' Warszawa Szanowny Panie, \t:l,\ ; Stowarzyszenie Organizator6w Incentive Travel przygotowato swoje uwagi do Projekfu zafoien projektu Ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym i przeslato te wnioski w wyznaczonym terminie 22 maja 2013r. 1!, :jv.':. J,-} " r~ u Niestety dowiedzia-tam si~ wtasnie, ze wyznaczony przez nas do tego prawnik, mimo posiadanej wiedzy o wymaganej formie, nasze wnioski ztozyt w formie zwyklego pisma a nie wskazanego przez Pana wniosku. W zwiq_zku z tym przygotowalam nasze uwagi ponownie na wskazanym formularzy, kt6ry zal'q_czam aby dopetnic wymaganych formalnosci. Mam nadziej~, ze nasze wnioski z4ozone w terminie zostanq_ uwzgl~dnione w toku prac mimo niepoprawnej formy zgl-oszenia. Z powai:aniem, \~ '\\(~\ b\~ Ju~tyna Skubis D'yr\;ktor Zarzq_dzajq_ca SOIT v., I;.-).;. ;;)_, j~;-' Stow arzyszenie Organizator6w Incentive Travel ul. Wiertnicza 141, Warszawa tel:

11 Zatq_cznik do rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 22!';ierpnia 2011 r. WZOR URZ~DOWEGO FORMULARZA ZGlOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAlOZEN PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZJ\DZENIA ZGl.OSZENl:E ZAINT.E:RESOWANIA l?racami NAD PROJEKTEM - ZG!.OSZENIE ZMI.AtiT :::lanych* FROJEKT ~OZEN PROJEKTO USTAWY 0 TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNY.M A. OZNACZENIE PODMIO'.Ni ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PP.OJEKTEM 'l_. Naz>~a/imi<" i na:::.risko~"' StOl>..'arzys~enie 8r gar.j.zatorow IncBr:t :.v~ Travel 2. Adres siedziby/atires miejsca zarr.iesz~:ania** Warszawa, ol. Wiert~icza lcl 3. Adres Co ~orespondcncji ~ edres e mail (;5-800 Pruszk \ :, d. ::-!. Sld:odm<ksiej-Curie 37/50 B. WSKAZANIE OS6B Ui?RAWNIONYCH DO REPREZENTOWA.'"iiA PODMIOTIJ WYMIEN!ONEGO W CZE(SCI A W PRACACH NAD FROJEKTEM Lp. Imio i na.zv::..s}:o Ad res Ceznry W~lcma;tys Haciej Szpct C. OE'IS POSTULOID;NEGO ROZW'"Il\ZANIA FRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM :rnteresu B:I;;Dl\CEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY <Jawia.zu;<;.c do pisrr.a l'ar.i.!~in:.ster z dnia 18 l;wl.e-:::">iil 2013 ro;,~ ::mal:: : DP tip/g201/3/2013/3/i?h) t,;r sprawi.e zg!.aszar:ia uv.mg de ;::rc.je~:tll ust.a~1y u 1'urystycznym FunCusz~; Gwa~ancyjr..ym,:ni.oskujemy aby obo}. przedsie;bicrc6\\. 1 pro\l.mdz~cyc.h C..zia1:a:i..noSC gospoda.rczq t-j zai::-es::.e o:r.ganizowania inp::::ez turystycznycr. :i pns:rednicztnia na zlecenie k1 ientc\'1 w zattj":'..erard u umc\4 c Sv:.:.adcz.eJ;ie us:f.ug ~uryslycznych :;a te::- ~ toriu:r. ;:!:"ejow maje;::y.::h l.a.dowa granic~ ;.r; RzcczG,.pospolitq Pols};a, a v1 przy~aa:.~t; FE-C:e.r.cH.:ji Ro~y~sl:.:ej \..J cbr~bie obszar.u cb-v..'odu f:u.lln.:ngradzt:ieg:., a ta}:~e organ:zowan1a }:rajovjych irr.prez :.t:rystycznyr:h pus.tetinic2enia :1c zlecenie J:li ::1t6w..,, :.a\-:..i P-rani ::.1 ten()\. : o S\. JiaC:.cz~n.:.c }:ra)ovtych usiug turystycznych, t J t~t.'i~ :mpr.e::: za:gr.anic:zn~j turystyki przyjazdowej, '.'JVlaczvC.?. ~-... :::.:ak!" csu obchiazv".> c.nia Dro,ek.t.ct.!~!,el usta\.jy pr.:tedsietiot"ccw C::;".~'H!Odzacyc~ rlzlalalndsc qospoda.rc:za ~J zakresie 9,.~!)-iZOWania tarystycynvch w obs za.r-ze OL')rlr6!~V motyw.acyj :_)ych : in~enti ve: travel!. z kcjei pr:ze.d..-n.:.ctn\"j~ ~n:ro:.e:-:ie opierarny na specytice us!:;.gi tliryst JC2neJ Inccnt.i'J'e (min::..!na.lizt:~~!::e: JB1 ryzvka; za.v..tjer..e)a:cej si~ \f-.! s::ctegojn..:;sci ~ r:cwnie~ _!~!.1! '!ravel I "ll specytice stron urncwy c uslug~ tt;1. ystyczr1lt Incen:i... e T:r.avr.-1 1"j. prof-2:sjonalnych J::Gdrnic.tOv:

12 2/ charal:-:er::::e :..;tr.ot'"ly o U.5!.uge tu~ystyczna Incentive Trnv-c-~, 3/ sclidarnej odpcwiedzial.no:=ici s:-.ron nmc/vjy o u~.:tu9~' tury5tyczuq II1t:E!1tive Travel wcbec t~c=est~~kow podr6zy ~ot~wacyjnsj =a plawidiowy przcb~eq us!ugi. t>o~i.ze j p~ze,ls1:a\r:~a:ny.a.tgurr,entac:;e na por;ercie, 1asz.egc wnl.os}:~ i za.!ozeri sta~cr»ia.cyc;: jego osncn Je:. T. 'Projek":owany f;sz::aj::t pr;.e dtr.iotowych zapis6'1l/ przysziej usr.a~'y ':: r-r:;:eslanyn nam P:rojektu zalote:'i projekt:u ustahy c T'lrystyczny:n F:.mcl:.~szu Gw«rancy::nym w p-.:nkcie IJJ:,Zakres pr2.ewidyvianej regulacj i ;;asadnicze h>e!stie >J~nnr.gaj4ce uregulowani,;," ::.naldz!. Sie :zap:~s, i.t,1 Zgodn~e :::: po.s::w:atd!il.i. J)l:ar~Z:z' turystyc~nej p~zed.sta..:.!..oey!t~i \ J S1.e:rpr.~u 2012 r. poc.czas \-IStepnych konsu:.tacji nt ~ ~~ei pown.!:ani.~ r u~khj Zu regu.iacja :tit: L~tlz.:~ ~beju.o~;.:c przedsi<:bi:nc6" prci~adzc~cych dzialalnosc gospod<>::cza ".:akresie o:rgatazcwania imprez tury:stycznych i!)o.sr-ednic:zer:ia na zlet:enif: kiient6w :..i zawie~ani;..: um6w o $,.1.:.accze:!ie uslug turysryc:znych na "te:c~.'tcrium traj6w majacych l~d.o:.-i...:t granice 2 Rzecz~ospolit.a. Folsl~a~.a w przypa<iku Fed<e!i:!C~i o~gar.i ZO\>~ania. k!:".ajov:ych i~p-re2 zawier::dniu u-:-nhv.' o St~~ aciczen.:.e ocszaru cbwodu kali:j.ingradzklego, a tak~e turystyc2nyc" i posredniczer1ia na zlece:nie klient6-1 " krajowych uslug turystycznych1 '.;! t}'nl i:nprez zagra.nicznej turys:yk1 przyjazc.ov1cj. 'ijy:ze: y;y~niernona ;rupa przeds:.~bic.rc6~ generuje najmn.iejsze ryzy}:o ~' zakrr.si ort;ar.izacji irr:p~.::z t~rystyc2r:ych. ~{ ;:wi.i\ztu z ty-rn, :zasa.dr.e jest., aoy na obecna; :::hi;.1:.la przcci."'410:cw~ przecei.~o:.crc)~ kor:::y.s-:a:.:. jedy:-.ie z ochrony!)ot::staj.~0\1-.'ego ~y~tf.:mu?.ahe~pj eczen f~r.ansc;,.;yc!l, tj. n.:..e wplacal~ sklace}: d :. Fundus zu.. ~~. lll pe:ini popie!"ajac :zasadnosc p=zedrr.iot.oweg:::. zapisu Anios}:ujc!cy, ady obot.-j:qzywan:.c y;.rcjekt:j,.:ane:j USt2.1f1Y rf.wnir.z pr;:eds:i~biorccjll; rrct~ndze;cych dzi.alalncsc gosp:jd..arc:zq ~ ~aj~rt;s:t:' c:rganizowar:1.a.1.m~rez turystyczny~h "~ obszarze: ~od.r6zy motywccyjnych. 1 I. Ctarakt:erystyl:a Pcdr6zy mor:ywa.cyjnyc!:-.. 9odrc.ze~ -motyvracyj ne r:o o:ir<::bn/1 ga~4i turysty~;i b:znesowej- Zgo~nie z de~inicj~ Socie:y o!!:'"lce-etive: & -r.rave-: Executives {SITE) jest ~Jryko:rz}'Stani.c 1-~Y:cttkowy..::h podro±y h~ cel'.l zt:~gtywo..:anir. lub r.r.hjrod7tnln pr.aco~-.'!l.lf."gw za.:.ch prac~;: ~ykrac::.:aj~c;:; pcza obo\-j:!..a..zki l zo:i::a.jqc.q de csic::tgniecia cel6~ f1.r:ny. Podr62~ rr.ot~n-, acyjne, m:i:no it na poz6r przyporr.:r.aja t crys-:yk., rekr.o11cyjn<;, stanua'~<\ odr~bny, s;;ecyficzny prcd;.2kt: "C:.Jryst.'(CZ:I)". Sit to ~lyjazdy qrupowe, zazwyc>oil 0 przeznaczcr:e Cla praco~mii:ciw firm i~o:rporacy:nych, ~:tf,r.ych z~r?..ady :ro7.'jndeja 1 ze..luccr;tive travel to s:-:u::eczny spos6b oddzia.!:y..,ar:la, cz~sto.':rot lq:;s~y nc:!: i:j:le :orrny 1< posiadanym systemi.e nagr6d. Podr62e r:e sa. za:;:wycz,;j nrgani zcw,;,r:e '" pod~:y;<s::onym standardzie, dcbr2e 2ilf-l.ar.o"'ane perfe~:cyjnie z::-ea~..::..;:clo:anc ~HS~t3k tu i"lagroct5! ~ ~ St.qd :e:z z :&::asa.:iy ucze::::r.icy loj:~l-:dni. S4 ~ I de!j:ry~}; i:o:eiach, t~:rzystaja = ei:skluzywnych restauracji a cpieke sprawuj4 najlepsi p~loci.?c~r6~e mctywacyjn~) to dziedzi~3 dzialalno~ci z zakresu sprz~d~2y, ~ar~etingu ".JZY"Jan1u perspekty?;y t:cze:s:.ni~t.\ola "' wyjqtp.o\'"'ej podr6zy, )ej real:.zacj: J.. pcdtrzyrr.y~r:ar-.iu ~,.:spomr:.i en z prze1y.: ::::wiazanych z te, ~od:-dze. t~. eel u mor~}hojowan i c j ej uczestnik::!'. J d..:; os~agorl..:.ci wyj.ett: k:;:,wyc.h '. Jy~i }:c\-~..: p::.~o\:::y za~;cdo\o:8j ~ I~l. Specyrika strcn :l..'ihjwj' o us!.ug-e ~:.;rystycznq Inc.en~ive ':"!:c:vel. istotn~ cech4 c turys:.ycznc; lncent.ive 7rave:.:, 2

13 cdrc±:-!iaj~lcj Jti_ oci poy.'s7.echnle!-...:nkr.:~onl;jqeycr. :..::mow o -.;s!:ugi Lut ystyczne, je:sl fakt., Ze strona;r_i tej -...:.mcwy 5d px.ctesj0n.alr-~e podrr~::...o:.y go3podarcze. ~ Jedn ~~ strcny, o!"qunizatorern pcdr6zy r:soty\ijocyjnych ~ ze t..,rzgl Cu na t-.rysoy.i slandard u:;.!:;g.i - moze byt wylci,..:~uic poti...11.ict pc.siada.jg,cy dlu~c. histcri~ dzia!a.lno.sci,.::gr~n:o.-. ana pozycj~ t~.a f.inan:so vja. Bez ;:yet: v:szysti<:ich cecil :aden pod;niot :1ie po;;:ysl:a de wsp61pracy r>rofesjon~:nych par::ne;r6 Dcdat.i-:o Ho, ci:;:.;.al.a~:losc ~..: zak~esie podr6iy motyvtacy)nych char=rkte.ryzuje sif!: b;;:aki.em 1 cc ~O'.I.m.iet 7; :stotn yrr. stopn.:.l..: ogranir::za ryzyko utr.dty p!yn~"iosci :inansov:ej pr:::ez urgan.izatorb. :.al:ich ~1sl:ug. 2 drugiej s;:rony, odbiorc.;,. usluc; i~:cent2 ve travel sa duze p~dmioty gosp:::da~cze (F::-zewazr,iE: l:orpox:acyjr:ej o wysokiej ~:uj.lur2e crga!liza.cyjnej stabi:.:1ej.sytuacji :!:inanso~rej. Ptz.ecie v!szystl:im jed:-:a~: pgdmioty te posiadaja oc.pov1iednie sl.u:iby p.~:owne, finansowe : tp.,!:t6re R.a w.")t.an.:le profesjona1ci.e zl.jad.ac:- i ocenic zarovmo t-. aru:1l:i cfetcwanej usl:ugi (V) t:vrn. zap~sy Uitowy) ja~: ~1iurygodno.St st:andinc; o!erentc. ~-ytuacja tr? rlajeo ogco:m~e mczli,.vosci. rr.; n!.rno.: zac}1-!")-'zyka pravj.:..d.l.cw{:!j r ea.:..izacji ~si.ugi t:urystycznej, ~;artc w tym mie~scu podn1.esc fatt~ i.z zasodn.iczyrn celem p:ro"}ej:towanej ustewy jest y;z:nocr:ie:-,i.e kcr.sume~~6w, k~6r2y pr:akt.yc:znie n.l.e maja wsporrl'1~anych wrzej mczliyjc.sci ~o:eryt1.kacji ~odmi.otu ofe:rt:ja.cego usiug~.!v. ::haraj.~ter urr,ot ;y o l.:.s~ug~ ::~ry!:-cyczr.ci, Tncent:: ve Travel. r :a.zdd usl:j.ga turyst.~'cz;.a.:.r::ce~tive t.z:avel jes:; realizov.'ana t-1 opan::i :I z.apisy indy... :idualllie \o.'}t~e:g-ocjrr~:lar.~: 1 S2C:7~g6i:oweJ u:r;o~,<jy :t:awie:ranej z klie-r~r.em - pod..--r.iotcm gdspodarcz"'f"ia. Umo;...:a taka Z\.-.rit~.a.:;;ta::dc~dOHO spccyfic::ne, p!"ecyz.y:-ne za~isy w StJOS6b niez.:..-1yt:le ist:.ot.ny zaot:zpie:czaja.cy obuwi~zk~ pcnieslsnia przez organizatora i 100~ J elerr.e~t.ov~ uslugi (przelctyj noc.:eg.i pr:ez uczestnik~w,.i tp. i jes:-.cz.e pr~ec J.:oszt6v1 ~tszystkich I rozpocz~c:i.ern r;odr6zy [ \ti H.i.ekszoSci FrzypaCk6'1: lfic ~; - cbct'llic.z}!:u realj.:zacj~ us1:ugi w oparci ~~ o lott x:ejsov:e, cplaccne przed pociro1a, mozliwcsc~ OF-1.acenia. prze'z. zlecrtjn,cego us!:ug~ 1S~ dop.:ero po.:-eali2acji poc.rofy 1 progrem~e i zakr~sie uslugi, r;gr:an.: cza ry2yt~o :~ie:praw..:.dlov:ego ~.!': zebl egj. podro:t}r motyv;a;:.yj nej. 3

14 !-!iezl>:~ J.:le,;.st.ctna c:cha. us.!ug:. turyst~rczn~ j incen-:.:i.ve travel woct=c uczestnito'"-' podr6zy :notylrl acyjne: jest. pod'jj6jna odp~t-.jiedzl.a1..n:)sc d~r:6c!l pcdm;.ot6,.~ stron z:a prawidl:o~.;y przebieg ~s.it.igl. 2 jednej s::~ony, p: C..'niot SwiaCczctcv us.l;ge pcdr6zy 'nk)':\'1-:acyjnej poncsi pe~~a odpo\ ~ied~.ial:-tc.sc umo\-.mtt za p~e"-'id.!owa. realj.zacje uslugi. R61 J:JOC~Ii'snie r-odmiot "'amaw.idjc,coy uslug"!j0hosi woi.je-c uc~e,;tni.!.l.w pod~6:1.y (s;,:;:ic;h pracownil:6wl peln;; odpo>necz.ialnosc ::a pra;iidlowy przebi.eg tej pod, ozy - cpa! t~ zar6wno o f:rzep:.sy ;n:aha cyw~~nego J~% i ~r~wa prdcy, Ten st.c.n!:cw::ie:! "" isto:::nyn stopi>it.: ogranicza ::J:Galizowancj L!.Ol:ugi \.;ob.sc J.czes~!'!ik6v.f podr6:ty motywacyjnej. 1-lajc.c na uwadze; wszystkie p::zy';;oczcne pc;;y:!.ej okolic:mcsci wnio ;a:je:ny o wyla,czenie z zab:esu obowi~zywania f:rojel:::owanej usta;,y f:rzedsi<;>biorco>j prcwadza.cych d:ziala.o:.osc qospodarcz<; w zat::::esie orgar,izowa:::;.a imp::-ez turystycznych,. obszatze f"cdr6zy nctywacyjnycb, nadrr:l.ernei 1nq.:.=t:enc'ji w swcbodc plo~.. oc.zenio dz:;.~lalnosci gospodu:::czcj. Bez watpienia bowierr. u.stcrwa c s.. tcbodzie dzia!alnosci gosr;odarcze~ ma ce!.~,;. ulatwielie d2i ala: :-1otci pr2.ed:s.lebiolcom. Obcia;-Ze-nie doda!:kot; iyni J.~c.sztan:i podmio::y cl1araki:ery:zu]ace sir: n.::._s~.:..m ry2ykiem pr o>~aczcnej d:;:ialalnosci, poncszace przy tym znaczne kcszty zosit;zane zaro>mo z wysokq kul tt.:ra organlzacy]ng 1 ir:iarygod::oscia branzol.:~ i fina:nsow~ o::az ~o~ysot:irn standerdern S:wiadczonych uslug nie 2.najd-;1je w naszej ocer_ie racjcnainegc uzasactn.:.enia. Kor:zys:.aJO;C 2 oj.:azji chcemy ro~:-.iez zglosic pelr.e_ gotcho.sc.t chec ucze.st:niczer1ia nasz.egc Sto\-ia!.'zysze:'lia (\ ; char a i:t:.e~ze konst:.l tanta badz w innej,..;skazanej pr2~2!-!i.ni!-sler st.t.u.. fonni e; \-.: pracach nad.:>sta:.e;::-;::r_y:n J:szt.al:.err. usr:awy o 'I'u~ystyczny:n ft;ndusz:...:. Gwa:rancyjnyr.1. ~ i zwl.az!:.u z infc~mac)' o naszy~ Stc>:ar':;:yszfln:.;; a;:,y pn:yblizyc ;ego C!"le, zdania, pn:edntiot. dzlalalncsc:i o:az sttul:tur"' orgar:iz~cyjnr.. D- 2.ALI'\CZONE DOKUM2N'l'l! 2 1ntormac1e ogol:;.e o Stov1urz,szc.:::P-iu Orqilnizato!'6V~' jncentive Travel 4 6 4

15 E. Niniejsze zgloszenie dotyczy uzupelnienia brak6w formalnych/:udany danychy* zglos:zenia dokonanego dnia (poda~ date ~ cze~ci F poprzcdniego zgloszenlaj F. OSOBA SKl.ADAJJ\CA Z~SZEN:IE Fodpis.Jusr.y:-.a. s~:ubi::: 3J.OS.2013 G. KLAU2ULA ODPOWXEDZIALNOSC:I KARNEJ ZA SKU.DAN:IE FAl.SZYWYCH ZEZNAN Jeste~ swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszyweqo oswiadczenia ** Jezeli zgfoszenie nie jest skladane w trybie art. 7 ust. 6 ustavvy z dnia 7 lipca ~~05 r. o dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa - tresc: "- Zgtoszenie zmiany danych" skresla si~. Niepotrzebne skreslic. Pouczenie: 1 Jezeli zg~oszenie ma na celu uwzgl~dnienie zmian zaistnia!ych po dacie wniesienia urz!i!dowego formularza zgloszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.) lub uzupelnienie brak6w formalnych poprzedniego zgloszenia ( 3 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia r. w sprawie zg~aszania zainteresowania pracami nad projektami aktow normatywnych oraz projektami zalozeri projekt6w ustaw Oz. U. Nr.., paz... ) w nowym urz~dowym formularzu zg!oszenia nalezy wypelnic wszystkie rubryki, powtarzaj~c r6wniez dane, kt6re zachowa!y swoj~ aktualnosc. 2. Cz~sc 8 formularza wypetnia sifi w przypadku zgtoszenia dotycz~cego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna. kt6ra zglasza zainteresowanie pracami nad projektem zatozeri projektu ustawy tub projektem aktu normatywnego, nie bf?dzie uczestniczyla osobiscie w tych pracach. 3. w CZiilsci D formularza, stosownre do okolicznosci, uwzgl~dnia silil dokumenty, o kt6rych mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a takze pelnomocnictwa do wniesienia zgtoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektu zalozen projektu ustawy. 4. Cz~sc E formularza wypelnia si102 w przypadku uzupefnienia brak6w formalnych lub zmiany danych dotycz~cych wniesionego zgloszenia. 16/08/KC 5

16 .,.:,.-:... : ~. \~.:,,:_:' -~:-...': '.. :~..:,_=. =.. ~.:-.. ~~ -:. INFORMACJA 0 STOWARZVSZENIU ORGANIZATOROW INCENTIVE TRAVEL I. INFORMACJE OGOLNE. Stowarzyszenie Organizator6w Incentive Travel powstato z inicjatywy pl~tnastu przedstawicieli firm, kt6rzy wierzcg ie idea jednoczenia srodowiska organizator6w incentive travel jest dziataniem, kt6re przyczyni si~ do poprawy sytuacji na polskim rynku podr6zy motywacyjnych. Stowarzyszenie zostato zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sq_dowym pod numerem KRS w dniu 13 pazdziernika II. Wt.ASZE STOWARZYSZENIA. Prezes Zarzq_du Vice Prezes Czlonek Zarzqdu Cztonek Zarzq_du Cztonek Zarzq_du Dyrektor Zarzq_dzajqca Michaf Czerwinski Maciej Szpot Cezary Wilemajtys Krzysztof Pobozniak Krzysztof Michniewicz Justyna Skubis III. MISJA STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Organizator6w Incentive Travel to organizacja zrzeszajq_ca profesjonalist6w, kt6rych wsp61nym celem jest propagowanie incentive travel jako silnego i efektywnego narz~dzia biznesowego. Poprzez integracj~ srodowiska i reprezentowanie jego interes6w chcemy budowac dobre imi~ i wizerunek branzy. Szerzyc wiedz~, podnosic kompetencje, wyznaczac i promowac wysokie standardy realizowanych projekt6w incentive travel

17 IV. ZADANIA I CELE STOWARZYSZENIA. Promocja incentive travel jako efektywnego narz~dzia biznesowego Wyznaczanie i promowanie standard6w jakosciowych i etycznych e Edukacja branzy i klient6w o Rozw6j bra ni:y Ochrona interes6w branzy Integracja srodowiska V. WARUNKI PRZYST)\PIENIA DO STOWARZVSZENIA. G posiadanie zaswiadczenia Q wpisie do rejestru organizatofqw turystyki alba posrednik6w turystycznych ad min trzech lat 0 srednioroczne obroty w ciq_gu ostatnich trzech lat kalendarzowych nie mniejsze niz 3 miliony ztotych 1 z czego potowa pochodzi z organizacji podr6i:y incentive travel zatrudnianie co najmniej 4 os6b odpowiadajqcych za organizacj~ incentive travel e organizacja sredniorocznie przynajmniej 15 podr6iy incentive travel w ciqgu ostatnich trzech lat kalendarzowych przynajmniej trzyletnie doswiadczeniem w organizacji incentive travel., posiadanie list6w referencyjnej od przynajmniej trzech klient6w VI. LISTA CZt.ONKOW STOWARZYSZENIA. SOIT zrzesza aktualnie 24 osoby reprezentujqce 20 organizator6w turystyki zajmujqcych si~ organizacjq podr6zy incentive travel. 1 A_gnieszka Milinkovic NU Horizons SQ. z o.o. 2! Agnieszka Kopinska AFRICA line ADVENTURE CLUB SQ. z o.o. 3 Wojciech Giemza AFRICA line ADVENTURE CLUB Sp. z o.o. 4 Arkadiusz Nowak Nowak Adventure Travel SR_. z o.o. 5 Cezary Wilemajtys United Partners SQ. z o.o. 6 Dariusz Aktonorowicz Maestro Meetings & Incentives Sp. z o.o. 7 Grazyna Grot-Duziak Weco Travel Sp. z o.o. 8 l Krzysztof Michniewicz ICP Group S.A. 9 Krzysztof Poboi:niak Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. 10 I Matgorzata Bala Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. 11 Ewa Majkowska Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. 12 Leszek Skibinski GRUPA TSO Sp. z o.o. 13 Maciej Fornal FORSAIL Sp.J. j 14 Maciej Szpot j_ Businessman Fun Ciub ~Q~Q_:9_ ~-- I I j i l

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM Projekt z dnia 30.06.2014 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I. Opis tematyki: 1. System zabezpieczeń finansowych Działalność biur podróży, poza przepisami ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

ii. art. i29b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Oz.U. z.' --,.

ii. art. i29b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Oz.U. z.' --,. OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU I. art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post~powania administracyjnego (Oz. U. z 2013 r. poz. 267), umarza post~powanie administracyjne

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych Dr hab, prof. UW Krystyna Szczepanowska - Kozlowska Katedra Prawa Wla8no~ciIntelektualnej i D6br Niematerialnych Wydzial Prawa Uniwersytet Warszawski Warszawa, 25 czerwca 2012 r, Korzysci, szanse i zagroienia

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r.

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r. ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia... 2014 r. w sprawie przekazania rozpoznawania wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjft Europejsk~b Europejski Bank

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Instytucja wysłuchania publicznego

Instytucja wysłuchania publicznego KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Instytucja wysłuchania publicznego OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-590 WRZESIEŃ 2010 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A Z PRZEGL'\DU ORAZ POLROCZNE SPRA WOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD I STYCZNIA 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci

Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci ADRIANNA PARON Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci Obszar aktywnosci biznesovuej i postrzcganie mozliwoid kontaktowania si? 7 klicnlami znacznie si? zwiekszyty. Nie wystarczy

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO')

Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO') OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ii l:j'i i tl i'i,.'i i- l'{ ;- (.-- i: I i i}. i-l r;i ii{ } i.i I i' r' i'l :;'i i- i: il::ii i:.j \'. i -QD):.i Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo