Regulamin konkursu Smakomania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Smakomania"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Smakomania 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SMAKOMANIA (dalej: Konkurs ) jest GONG Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. DŁUGOSZA 2, , zwana dalej Organizatorem. 2. Konkurs organizowany jest w celu promocji marki Guseppe należącej do Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. ul. Adm. Dickmana 14/ Gdańsk, zwanym dalej Dr. Oetker. 3. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony konkursowej znajdującej się pod adresem (zwanej dalej Stroną Konkursową ). 4. Partnerami medialnymi Konkursu są: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o., al. Waszyngtona 1, Kraków nadawca programu radiowego RMF FM, MULTIMEDIA sp. z o.o., al. Waszyngtona 1, Kraków producent programu radiowego RMF MAXXX (dalej jako Partner Medialny lub Partnerzy Medialni ) 5. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 6. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540). 2 Przedmiot i czas Konkursu 1. Konkurs polega na wyborze smaku pizzy z dostępnych na Stronie konkursowej oraz uzasadnieniu dokonanego wyboru (Odpowiedź). 2. Odpowiedź może mieć maksymalnie 300 znaków. 3. Konkurs trwa od 16 lutego 2015 r. od godz. 00:00:00 roku do 8 marca 2015 r. do godz. 23:59:59 i składa się z 3 tygodni konkursowych: a) tydzień I od 16 lutego 2015 r. do 22 lutego 2015 r. b) tydzień II od 23 lutego 2015 r. do 1 marca 2015 r. c) tydzień III od 2 marca r do 8 marca 2015 r. 3 Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. 2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób określony odpowiednio w ust W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Dr. Oetker, MK Tramping Travel & Incentive Sp. z o.o. oraz Partnerów Medialnych, a także członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

2 4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien: a) zakupić pizzę w opakowaniu promocyjnym, b) wejść na Stronę konkursową, c) zagłosować na wybrany smak pizzy na Stronie konkursowej, d) prowadzić kod znajdujący się w środku opakowania pizzy w wyznaczone do tego miejsce na Stronie konkursowej oraz zachować ten kod z opakowania do późniejszego okazania w razie wygranej, e) rozwiązać prezentowaną na stronie zagadkę (opcjonalne), f) zaproponować kreatywne uzasadnienie dokonanego wyboru smaku pizzy, g) zaakceptować Regulamin konkursu, h) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu; i) pozostawić dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu , poprzez wpisanie ich w pola dedykowanego formularza (Formularz) 5. Odpowiedź może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia ono wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych z Odpowiedzią przez osoby trzecie. 6. Każdy Uczestnik Konkursu może stworzyć i wysłać dowolną ilość Odpowiedzi w danym Dniu Konkursowym, przy czym nie większą niż ilość wprowadzonych kodów. 7. Uczestnik może wygrać w czasie trwania Konkursu maksymalnie jedną Nagrodę Dzienną. 8. Rozwiązanie zagadki, o której mowa w ust. 4 e jest warunkiem przystąpienia do rywalizacji o Nagrody Dzienne. W przypadku pominięcia zagadki, o której mowa powyżej, Uczestnik bierze wyłącznie udział w rywalizacji o Nagrodę Główną. 9. W przypadku nadesłania przez różnych Uczestników Odpowiedzi zawierającej w ocenie Komisji Konkursowej taką samą lub podobną treść, w Konkursie bierze udział Odpowiedź Uczestnika, który dokonał pierwszego chronologicznie Zgłoszenia takiej Odpowiedzi. Ocena odnośnie istnienia tożsamości lub podobieństwa Odpowiedzi należy do wyłącznej kompetencji Komisji Konkursowej. 10. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego w Formularzu danych (np. prowadzić korespondencję ową). 4 Przebieg Konkursu 1. Rywalizacja w ramach Konkursu rozpoczyna się oddzielnie dla każdego z Dni Konkursowych. Dzień Konkursowy trwa od godziny 00:00:00 i kończy się tego samego dnia o godzinie 23:59: Spośród Odpowiedzi przesłanych w każdym Dniu Konkursu zostanie wyłonionych przez Komisję Konkursową 50 (pięćdziesiąt) najlepszych w jej ocenie, tj. najbardziej oryginalne i kreatywne Odpowiedzi, których Autorzy zostają Zwycięzcami Dnia.

3 3. W przypadku, gdy wśród wyłonionych Odpowiedzi autorem co najmniej 2 (dwóch) jest ten sam Uczestnik, otrzymuje on tylko jedną nagrodę. W takiej sytuacji Komisja Konkursowa może dokonać wyboru kolejnego bądź kolejnych Odpowiedzi, tak by nagrodzonych Uczestników za rywalizację w danym Dniu Konkursowym było łącznie 50 (pięćdziesiąt). 4. Po zakończeniu Konkursu, kierując się kryteriami wskazanymi w ust. 2 Komisja Konkursowa spośród wszystkich nadesłanych w Odpowiedzi, wybierze Zwycięzcę Nagrody Głównej. 5. Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzców Dnia, Zwycięzcy Nagrody Głównej podejmowane są przez Komisję Konkursową. 6. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Dnia Konkursowego następuje poprzez opublikowanie imion i nazwisk Zwycięzców Dnia na Stronie Konkursowej, w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia danego Dnia konkursowego. O wygranej Zwycięzcy Dnia zostaną również poinformowani poprzez wiadomość przesłaną na podany przez nich adres Zwycięzcy Dnia zobowiązani są w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości e- mail, o której mowa w ust. 6, przesłać zwrotną wiadomość z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, o które zostaną poproszeni w otrzymanym u, w szczególności adresu, pod który ma nastąpić doręczenie nagrody, danych właściwego naczelnika urzędu skarbowego, numeru identyfikacji podatkowej lub PESEL. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Fundatora. 8. Ogłoszenie wyboru Zwycięzcy Nagrody Głównej zostanie dokonane na antenie radia RMF FM lub i RMF MAXXX, w piatym dniu od daty końca Konkursu. Ponadto zawiadomienie o wynikach rywalizacji następuje poprzez opublikowanie imienia i nazwiska Zwycięzcy Nagrody Głównej na Stronie Konkursowej w terminie jednego dnia od ogłoszenia imienia Zwycięzcy Nagrody Głównej na antenie radia RMF FM. O wygranej Zwycięzca zostanie również poinformowany poprzez wiadomość przesłaną na podany przez niego adres Zwycięzca Nagrody Głownej zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości , o której mowa w ust. 8, przesłać zwrotną wiadomość z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, o które zostaną poproszeni w otrzymanym u, w szczególności adresu, pod który ma nastąpić doręczenie nagrody, danych właściwego naczelnika urzędu skarbowego, numeru identyfikacji podatkowej lub PESEL. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Fundatora. 10. Zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany jest posiadać paszport z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy licząc od dnia wskazanego w Regulaminie jako data wyjazdu. 11. Zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany jest przesłać w terminie 7 dni roboczych skan strony paszportu ze zdjęciem na adres Nieprzesłanie skanu paszportu lub przesłanie skanu niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 10 skutkuje utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Fundatora. 12. Zwycięzcy Tygodnia zobowiązani są przesłać, w terminie 7 dni roboczych na adres zgodę o następującej treści: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 7 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia, 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie moich danych osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy przez firmę MK Tram-

4 ping Travel & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Krowoderska 21/5, Kraków oraz jej podwykonawców. Nieprzesłanie skanu zgody skutkuje utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Fundatora. 5 Nagrody 1. Fundatorem nagród oraz wydającym nagrody w Konkursie jest Dr. Oetker. 2. Nagrodami w Konkursie są: a) 50 Nagród Dziennych I Stopnia- w postaci bonów zakupowych Empik/Smyk w formie kodu alfanumerycznego o wartości 50 zł brutto każda, do wykorzystania w sklepie internetowym Smyk.com/Empik.com do dnia b) 1 Nagroda Główna w postaci 2 osobowej wyprawy do Tajlandii o wartości zł brutto, 3. Nagrody Dzienne wysyłane są na adres podany przez Uczestnika w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwrotnej wiadomość , o której mowa w regulaminie. 4. Wyprawa odbędzie się w dniach od do Szczegółowe informacje o wyprawie oraz szczegółowy program wyprawy znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu. 5. W ramach wyprawy zapewniona jest opieka pilota na miejscu pobytu, bilety (w tym bilety lotnicze) wejściówki na przewidziane wydarzenia i atrakcje, ubezpieczenie wyprawy, poszczególnych zwycięzców i osób im towarzyszących, zakwaterowanie, wyżywienie. 6. Wyprawa na Tajlandię jest organizowana za pośrednictwem MK Tramping Travel & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Krowoderska 21/5, Kraków. 7. Każdy ze Zwycięzców, otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości przekazywanej im odpowiednio Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. 8. Zwycięzcom nie przysługuje prawo odstąpienia nagrody osobom trzecim, prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny. 9. Partnerzy Medialni mogą przyznać dodatkowe nagrody dla Uczestników Konkursu kierując sie przy wyborze atrakcyjnością przesłanych Odpowiedzi, przy czym Partnerzy Medialni samodzielnie podejmują decyzję o przyznaniu nagród dodatkowych i ich rodzaju. 10. Jeżeli wystapią przyczyny niezależne od Fundatora (np. kryzys polityczny, wojny, strajki, anomalia pogodowe itd.), które uniemozliwią przeprowadzenie wyprawy, Organizator poinformuję o tym fakcie Zwycięzcę Nagrody Głownej i przekaże na wskazane przez nich konta bankowe lub przekazem pocztowym kwotę odpowiadającą wartości wyprawy dla dwóch osób. 11. Doręczenie nagród następuje na koszt Dr. Oetker. 6 Komisja Konkursowa Komisja Konkursowa składa się z członków: dwóch przedstawiciel Dr. Oetker oraz jednego przedstawiciela Organizatora oraz po jednym przedstawicielu każdego Partnera Medialnego.

5 7 Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu 1. Udział w Konkursie zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie równoznaczny jest z: 1) udzieleniem Fundatorowi oraz Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanych Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych Dr. Oetker, poprzez: a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych), d) wielokrotne publiczne wystawienie, e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Dr. Oetker., h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a) do g), bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy. 2) zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Odpowiedzi względem Dr. Oetker oraz Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Odpowiedzi bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy., 3) wyrażeniem zgody na rejestrację rozmowy telefonicznej prowadzonej z przedstawicielem Partnera medialnego i jej emisje na antenie Radia RMF FM i Radia RMF MAXXX 2. Z chwilą przekazania nagród Zwycięzcom, Dr. Oetker na podstawie art kodeksu cywilnego nabywa od nich całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Odpowiedzi, w szczególności w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1) wraz z uprawnieniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej. 3. Zwycięzca Tygodnia udziela Fundatorowi nieodwołalnego, nieodpłatnego, nieograniczonego terytorialnie ani czasowo zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, informacyjnych, niezależnie od sposobu rozpowszechniania ani od nośnika, za pomocą którego wizerunek jest rozpowszechniany w związku jego udziałem w Wyprawie. Fundator jest upoważniony do udzielenia zezwolenia w zakresie rozpowszechniania wizerunku podmiotom trzecim. 4. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Odpowiedzi wyłącznie własnego autorstwa. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie cytatów pochodzących z jakichkolwiek cudzych utworów. 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Odpowiedziach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Odpowiedzi pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 4 oraz 5, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z 9 Regulaminu.

6 7. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłaną Odpowiedzią. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Dr. Oetker oraz Organizatorowi wszelkie koszty, jakie podmioty te poniosły w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwych Odpowiedzi, 8 Polityka Prywatności 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: ustawa o ochronie danych osobowych ) przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu i wydania nagród. 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Dr Oetker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, , ul. Adm. Dickmana 14/15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , która odrębną umową powierzyła przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi oraz MK Tramping Travel & Incentive Sp. z o.o. i jej podwykonawcom na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 9 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników odpowiednio Dnia Konkursowego, Tygodnia Konkursowego, których reklamacja dotyczy, w formie pisemnej, listem poleconym na adres Gong, ul. Długosza 2, Gliwice z dopiskiem Konkurs Smakomania lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora. 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres , adres korespondencyjny), Dzień Konkursowy, którego dotyczy reklamacja, zwięzłe wskazanie jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia. 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany adres lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa. 4. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane są większością głosów w formie pisemnej uchwały i są ostateczne, przy czym Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 10 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony Uczestnikom na Stronie konkursowej 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie a na adres z informacją o takiej rezygnacji z adresu , podanego przez niego w Formularzu. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Fundatora. 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Smakomania Ramowy program wyjazdu Dzień 1 (16 kwiecień 2015) Wylot z Warszawy do Bangkoku. Dzień 2 (17 kwiecień 2015) Przylot do Bangkoku, zwiedzanie stolicy: najważniejsze świątynie, Pałac Królewski oraz szlifiernia kamieni szlachetnych, kolacja i wieczór na Khao San Road centrum turystyczne Bangkoku dla turystów z całego świata. Wyżywienie: lunch, kolacja Zakwaterowanie: Nouovo City Hotel 4* Dzień 3 (18 kwiecień 2015) Poranna wizyta na lokalnym markecie, nastepnie szkoła gotowania Blue Elephant. Po południu rejs po rzece Chao Praya oraz sieci kanałów. W trakcie rejsu odwiedzimy świątynię porannego brzasku- Wat Arun oraz zahaczymy o pływający targ. Zakwaterowanie: Nouovo City Hotel 4* Dzień 4 (19 kwiecień 2015) Wycieczka do Parku Narodowego Khao Yai. Wizyta na cmentarzysku słoni, a wieczorem podziwiać będziemy setki tysięcy nietoperzy wyatujących z jaskini. Zakwaterowanie: The Greenery Resort Khao Yai 3* Dzień 5 (20 kwiecień 2015)

8 Po śniadaniu transfer do Ayutthayi. W Ayutthayi odwiedzimy Targ Chao Prom i zwiedzimy zabytkowy zespół miasta z ruinami pałaców, świątyń i posągów. Kolacja podczas dwugodzinnego rejsu. Wyżywienie: śniadanie,lunch,kolacja Zakwaterowanie: Krung Sri River Hotel 3* Dzień 6 (21 kwiecień 2015) Wczesna pobudka i transfer do Kanchanburi, gdzie odwiedzimy Elephant Worlds Świat Słoni. Następnie odwiedzimy jaskinię Tham Kra Se, w której mieści się posąg Buddy oraz drewniana część mostów tworzących słynną kolej śmierci. Czeka nas również podróż łodzią w górę rzeki Kwai. Celem będzie położony na tratwach hotel, gdzie spędzimy noc w atmosferze egzotycznej dżungli. Zakwaterowanie: Jungle Rafts Hotel 3* Dzień 7 ( 22 kwiecień 2015) Wizyta w wiosce Monów. Możliwość spłynięcia Rzeką Kwai w kapokach (niezapomniana przygoda, dla wszystkich, którzy nie boja się wody). Następnie przejazd do znajdującego się w pobliżu granicy miasteczka Sangklaburi. Zobaczymy tam najdłuższy na świecie drewniany most- symbol Sangklaburi. Zakwaterowanie: P Guest House Dzień 8 (23 kwiecień 2015) Rankiem, godzinna wycieczka łodzią po jeziorze Nane. Następnie odwiedzimy wioskę słoni, gdzie odbędziemy godzinną przejażdżkę na słoniach po prawdziwej, tropikalnej dżungli. Kolejny punkt programu, to spływ rzeką na bambusowych tratwach. Zakwaterowanie: Resotel 3+* Dzień 9 (24 kwiecień 2015)

9 Po śniadaniu udamy się do Parku Narodowego Erewan, kapiel pod wodospadami. Następnie udamy się do świątyni tygrysów (będzie to świetna okazja by sfotografować się z tygrysem bengalskim). Na zakończenie programu, zobaczymy słynny most na rzece Kwai. Dzień zakończymy podróżą do Hua Hin. Zakwaterowanie: Grand Pacific Sovereign 4* Dzień 10 (25 kwiecień 2015) Całodzienne plażowanie. Zakwaterowanie: Grand Pacific Sovereign 4* Dzień 11 (26 kwiecień 2015) Plażowanie, wieczorem transfer do Bangkoku. Wylot z Bangkoku i przylot do Warszawy dnia nastepnego (27 kwiecień).

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Ekspedycja 2015. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Ekspedycja 2015. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Ekspedycja 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Ekspedycja 2015 (dalej Konkurs ) jest Heureka Huge Idea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo