D Z 1 EN N I K U SI T.:A W_ POLS KIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D Z 1 EN N I K U SI T.:A W_ POLS KIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ"

Transkrypt

1 "~'" _""c:<'~'c;~f~~~~~~'!g;?i~~~~ ej: T RE S Ć: Poz: D Z 1 EN N K U S T :A W_ POLS KEJ RZECZYPOSPOLTEJ LUDOWEJ Warszawa dnia 5 września 1966 r Nr 35 ROZPORZĄDZENA RADY MNSTROW: 210 z dnia 23 sierpnia 1966 r w sprawie uposażenia funkcjonariuszy administracji celnej 211 z dnia 23 sierpnia 1966 r w sprawie ustalenia stanowisk kwalifikacji i uposażeń pr acowników terenowych u rzę d ów jak oś ci i miar oraz urzędów probierc z y~h 212 z dnia ' 23 sie(pnia 1966 i w sprawie ustalenia stanowisk kwalifikacji uposaż e ń prac(wmików urze dów morskich \ 213 z dnia 26 sierpnia 1966 r w sprawie upos a żenia sędziów asesorów i aplikantów ' sąd ó w powszechnych i sądów u b e z pieczeń spoleczll):"ch 214 :z dnia 26 sierpnia 1966 T W sprawie uposażenia administracyjnych pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społec znych 215 z dnia 26 sierpnia 1966 r w sprawie ustalenia sta nowsk kwahfikacji i upo sażenia pracowników zatrudnionych w ąz iale orzeczmctwa państwowych komisji arbi t r ilż owych 216 z dnia 26 sierpnia 1966 r w sprawie ustalenia stanowisk służbowych kwalifikacji uposażenia pracowników administracyjnych w okręgowych komisj ach arbitrażowych :;!10 ROZPORZĄDZENE RADY MNSTROW z dnia 23 sierpnia 1966 r w sprawie uposażenia funkcjonariuszy administracji celnej Na podstawie art 5 art 8 usl 2 i art 10 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r o uposaże niu pracowników państwowych (Dz U Nr 7 poz 39) zarządza ' s ię co nast ę pu je: 1 Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do funkc:jonariuszy zatrudnionych: 1) w Głównym Urzędzie Ceł 2) w urzędach celnych ' 2 1 Ustala się następuj ące tabele stanowiące załączniki do rozporząd ~e nia: 1) tabelę stanowisk kwalifikacji ~posaż e ń zasadniczych i dodatków specjalnych funkc jonariuszy Głównego Urzę du Ceł stanowiącą załączni~ ' nr 1 '2) tabelę stawek dódatków specjalnych funkcjonariuszy Głównego Urzędu Ceł stanowi ąc ą załącznik nr 2 3) tabelę stanowisk kwalifikacji i uposrżeń zasadniczych funkcjonarivszy ur zędów celnych oraz wspólne tabele stanowisk i uposażeń funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy obsługi Główriego Urzę du Ceł i urzędów celnych stanowiące załącznik nr 3 2 Minister Handlu Zagranicznego w porozumieniu ' r: Przewodnicz ącym Komitetu Pracy i P ł ac może uzupełnić ta bel!! wymienione w usl 1 pkt 1 i 3 dodatkowymi stanowiskaml i określić dla tych stanowiskkwałifikac je wysokość uposażeń zasadniczych i dodatków specjalnych w ramach stavek określonych w tych tabelach 3 Uposażenie zasadnicze i kwotę dodatku specjalnego dla Prezesa G łó wne g o Urzedu Ceł ustala na wniosek _ łvinistra Handlu Zagranicznego Prezes Rady Ministrów 4: Furikcjonariuszom Cłównego Urzędu Ceł zajmującym stanowiska określone w załączni'ku nr 1 do ro zp orządzenia pod liczbą porządkową 1 do 3 przysługuje dodatek specjalny co najmniej w naj niższej stawce przewidzirnejdla danego stanowiska Funkcjonariuszom zajmuj ącym staflowiska określone w tym załączniku pod liczbą porządkową 4 do 7 może być przyznany dodatek specjalny Po zos tałym funkcjonariuszom dodatek specjalny nie przysługuje 5 Funkcjonariusze administracji celnej otrz ymują dodatki za znajomość ję zyków obcych według przepisów obowiązujących w' stosunku do pracowników Ministerstyra Handlu Zagranicznego 6 1 Za nieprzerwany okres żatrudnienia w administracji celnej funkcjonariuszom tej administracji przys ł uguj e roczny dodatek za wysługę lat w wysokości: po 3 latach pracy 5% a p06 latach pracy 100f0 dwunastokrotnego mies ię c zneg o u po sażenia 'zasadniczego należnego funkcjonariuszowi za miesiąc ustalony dla wypłaty dodatku 2 W r0ku kalendarzo;wym w którym funkcjonariusz ' nabywa prawo do' 50f0 lub 10% dodatku za w y sługę lat dodat ek taki wynosi kwotę wynikającą z przemno ż enia odpowiedn io kwoty 5 ó /o lub 10% miesi ęczneg o uposa!ż enia zasrdniczego należnego funkcjonariuszowi za ' miesiąc ustalony dla wypłaty dodatku przez ilość pełnych miesięcy kalendarzowych jakie upłynęły od dnia n9byda prawa do takiego dodatku do kolka roku k alendarzowego 3 Je że li przed dniem ustalonym dla wypłaty dodatku za wysłu gę lat stosunek Pracy 'uległ rozwiązaniu na wniosek funkcjonariusza lub z jego winy traci on prawo do' dodatku 4 Dodatek za wysługę lat wypłaca się rrz w roku równoc 7p śn ie z wypłatą uposażenia zasadniczego za m ies iąc grudzień 7 Dodatki specjfllny i za wysiug ę lai są voine od podatk~ od wynagrodzeń

2 Dziennik 'Ustaw Nr ~ 324 Poz 2H> Od dnia wejścia w życie rozporządzenia mogą 1) dodatek pobier'any dotychczas w myśl uchwały m 103 ł;lyć do pracy w admijlistracji celnej przyjmowani wyłącznie Rady Ministrów z dnia 16 marca' 1963 r w sprawie funkcjonariusze posiadający kwalifikacje przewidziane w ta podwyżki wynag'odzeń za pracę najniżej zarabiająeych belach pracowników przedsiębiostw instytucji i urzędów orąz 2W wyjątkowo uzasadnionym wypadku za' zgodą Pre obniżenia skali podatku Od wynagrodzeń (Monitor Polzesa Glównego Urzędu Ceł można przyjąć do pracy na dane ski Nr 25 poz 124) stanfjw isko funkcjonariu'sza nie posiadającego kwalifikacji 2) dooatek określony w uchwaie nr 301 Raay Ministrów wymaganych w tabeli jeśli wyróżnia się on 'zdolnościam i z dnia 14 września ' 1963 r w sprawie wprowadzenia i fj s iąg nięci ami w :dotychczasowej pracy przejściowego dodatk\ kwartal~ego dla pracujących 9 Przy przyjęciu do pracy yznaje ' się funkcjonariu ' ~ 15 1 Przejściowy dodatek mieszkaniowy wprowaszowi najniższe ' uposażenie zasadnicze przewidziane w Jabeli dzony uchwałą nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca djadanego stanowiska Ze wzg l ędu na wyjątkowekwahfika 1965 r w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku cje (oozaj wykonywanej PHlpy i stopień "'Związanej z nią od mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43 poż 239) w kw{)cie powiedzialności może byćfunkcjonariu s zowi przyjmowane ustalone] przez wynajmującego w wyciągu z karty lokalo[ mu przyznanę uposażenie ' wyższe jednakże w granitach sta skiej ulega z dniem 1 września 1966 r trwalemuzmniejszewek uposażeni a przewidzi'anych dla danego stanowiska niu o kwo t ę równą 50% po d wyżki wynagrodzenia netto 10 L Pracownik może awanso~ać w obrębie danego uzyskanej w wyniku zastosowania rozporządzenia nie :stanowlska co dwa ' iata yv jedflym z ustalonych terminów wyższą jednak od :dodatku mieszkaniowego awansów (w dniu 1 styczn'ialub w dniu 22 lipca z ważnością 2 Przez podwyżkę wynagrodzenia netto należy rozuod dnia 1 sierpnia) mieć rmnicę wynikającą z ODjęcia: 2 Przepis ust 1 nie dotyciy wypadków powołania pra 1) wynagrodzenia podstawowego netto za miesjąc lipiec cownika na wyższe stariowisko lub przyznania uposażenia 1966 r wraz z dodatkiem za wysl'ugę lat przyslugują po okresie próbnym cym na ten miesiąc od 3 Pracownikowi k tórypodwyzszy kwalinkacje uzysku 2) wynagrodzenia podstawowego netto za miesiąc sierpień jąe\vyksztalcenie średnie lub wyższe przys'luguje prawo do 1966 li wraz z rrodatkiem specjalnym OTaz do{)atkiem awansu niezależnie od obowiązujących terminów awanso za wysługę lat przyslugującym na ten miesiąc wych '( 3 W razie gdy kwota podwyżki (ust 2) jest niższa niż 4 Pracownikowi przyjętemu na okres próbny może być 200% pełnego dodatku mieszkaniowego pozostałą część P o unływie tego okresu przyznane w ższe uposażenie z tym r dod\łtku po potrąceniu kwoty określonej w usl l wypłaca że dalsze awanso';'anie w obrębie danego stanowiska może następować tylko na zasadach określonyc;h w ust J się dq dnia 30 czerwca 1967 r 4 Począwszy od dnia 1 lipca 1967 ' r ustalenie wyso & Podwyżka uposażenia z tytułu awansu nie może być kości p ozo stałej części dodatku następuje w okresach wyższa niż 300 zł ' półrocznyc h 6 Przepis ust 5 stosuje się również 'przy zaszeregowaniu Z d t d k' ' k pozo' ~tale J' ; :> a PO s a wę o o res ema wyso OSC1 " 'pracowników zatrudnionych Vi dniu wejścia w życie niniejszego' części dodatku za każde półrocze począwszy od półrocza rozj3'orządzenia ' ' 1967 r: przyjmuje się porównanie średniomiesięcznego za 11 Zaliczenia urz ę dów celnych do poszczególnych robku netto z poprzedniego półrocz~lz średniomiesięc zny~ klaś ' "skażanych ; tabeli stanowiącej załą cz nik nr 3 do zarobkiem netto:h okresu bazowego tj od dnia 1 wrze ś nia rozporząd :i:e niadoko n uje Minister Han'dlu Zagranicznego '1964 r do dnia 31 sierpnia 1965 r powiększ0nym o kwotę w porozumieniu z Ministrem Finansów i Przewodniczącym ' podwyżki wynagrodzenia nelto w dniu 1 sierpnia 1966 r Komitetu Pracy i Płac 6 Wzrost zarobku w stosunku 00 powększonego zgod 12 1 Tworzy się fundusz nagród w wysokości ' 4 / nie z ust 5 zarobkubazowego powoduje obniżenie 'w naplanowanego osobowego funduszu plac z przeznaczeniem na stępnym półro 'czudodatku o którym mowa w ust 3 w wy n agrody indywidllalnedli:i wyróżniających się funkcjona sokości uzyskanego wzrostu zarobku netto r iuszy administracji celnej ' 2 Utrzymuje się w dotychczasowej wysokości kwoto ~'wel fundusz nilgród przeznaczony na specjalne nagrody za zwalczanie przestępcz0ści ' celnej i dewizowej 3 Specjalne nagrody za zwalczanif! przestępczości celn ej i dewiz0wej wypłaca się według zasad zawartych w regulaminie ustalonym przez Ministra Handlu Zagranicznego po zasięgnięciu opinii Z arządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Państwo;vych i Społeczpych l} W sprawach nie unormowanych niniejszymrozporząd zeniem stosuje s ię odpowiednio: 1) do funcjonariuszy Głównego Urzędu Ceł przepisy rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r w sprawie ustalenia stanowisk kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych (Dz U Nt 29 poz 185) ' 2) do funcjonariuszy urzędów celnych przepisy ro~porzą czenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca ' 1966 r w sprawie ustalenia' stanowisk kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz U Nr 3D poz180) ' 14 Funkcjonariuszomadmiriistracji celnej nie ' przysługują: 7 W razie uzyskania w pr zekroju rocznym począwszy od 1967 'r średniomiesręcznego wzrostu zarobku w ' wysokości co najmniej 200% kwoty dodatku o którym mowa w ust 3 ll<lstępuje trwała utrata dodatku niezależnie od wysokości zar obku uzyskiwanego wpóżniejszyc h okresach W tym celu niezależnie od obliczeń półrocznych dokonuję się obliczeń zarobku osiągniętego~ w każdym roku _ kalendarzowym 8 W zakresie ureglilowanym niniejszym rozporządze niem nie mają zastosowania 'przepisy uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r w sprawie wprowadzenia przejsclowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43 poz 239) oraz przepisy uchwały nr 228 Rady Mini slrów z dnia 30 lipca 1966 r w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pra~ę najniżej zarabiających pracowników przedsi ę biorstw instytucji 'j )lrzędów (M on_itor Polski Nr 40 poi;' 202): 16 Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r w sprawie up~sażenia pracowników administracji celnej (Dz U z 1958 r Nr 59 poz 294 i z 1963 Nr 47 poz 264) 17 Wyk onanie roz porządzeni a porucza się ' Prezesowi Rady Ministrów Ministrowi Handlu Zagranicznego Mini

3 ~ Dziennik Ustaw Nr Poz 21 0 strowi Finansów oraz Przewodniczącemu Komitetu Pracy 18 Rozporząd zenie' wchodzi w życie z dniem ogloi Plac szenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1966 r Prezes Rady Ministrów: w z P Jarosze wicz Z a łącznik nr 1 do ro z p o rz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966r (poz 210) labela STANOWSK KWALFKACJ UPOSAŻEŃ ZASADNCZYCH DODATKÓW SPECJALNYCH FlJN}CJONARUSZY GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ Wymagane kwalifikacje w zakresie 1 " Lp StanowiSko' liczby wykszta łce nia lat pracy ' zawodowej Uposaż enie zasadnicze od~do w zł ~ Stawki dodatktl specjalnego ~ 2 i ~~~ 1 Wiceprezes wyższe _:_ = =2~ ~ Ńl acze lnikwydziaju ~_~~ ' ~~~: ====== ===1 ~ ~~= ~0~0:4 200 =; '_ 1 wyższe 5 " Sta! ~~_ _ ilsp::tor s'ta rszy r_a=d=c=a============= : ~====~tf~~i: ' ~~ 3 Kierownik referatu średni e ::'~00 1 wyższe 5 nspektor radca średnie ~a~:z~ ref:~e'nt ~~~~~ 1; "00 7 ~l erownik :ance1arh '~ r"e dnie' Funkcjonariuszy zatrudnionych na stanowiskach określonych pod liczbą porządkową )6 obowiązuje pon"dtor;o~ siadani eznajqmości przynajmniej jednego ję zyka obcego vi stopniu niezbędnym dla danego działu pracy w administracji celnej TABELA STAWEK DODATKÓW SPECJALNYCH Z a ł ącznik nr 2 do r07pp " l?eria Rady ' Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r (poz 210) Stawka Z łotych / )

4 Dziennik Oi;ta~w Nr Poz 210 Lp Zal ąfzl'ik nr 3 do T ozporządz l!nra Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r (poz' 210) TABELA STANOWJSK KWALFKACJ 1 UPOSAZEN ZASADNCZYCH FUNKCJONAR'USZY UR ZĘDOW CELNYCH Wymagane kwalifikacje w zakresie Uposażenie zasadnicze Stanowisko liczby wykształcen ia lat pracy od dow z ł / zawodowej r~~ 5 ~~~~~~~~ł 1 Naczelnik unędtl ejnego klasy wyższe średnie rl 2 Naczelnik urz~du celnego klasy wyższe 4 śred nie ' 8 Zastępca naczelnika urz ędu celnego klasy wyższ e '4 3400:5;000 ~ _ ' ł ł ~ ślednie 8 ~ ~' ; Zastępca naezelnika urzędu celnego klasy wyż sze 4 średnie 8 ' 26C03900 _ ~ 5 Starszy inspektor urz~du celnego klasy wyższ e ' 4 śrepnie ''~ ó~ 1"' 6 Dyspozytor urzędu ~elnego _ wyższe 4 średnie 8 230C3500 _ 1 7 nspekt0f ' ~rzędu <:elnegq w yższ e 3 średnie fi ~: ~ ~;: ~ie~ownik działu ki ~rownik oodzialu wyższe 4 średni e Kierownik :zmiany kierownik referatu średnie 3 k ieitlwnikposxerunku celnego ~ "':; 1!~ Starszy k ontrole~ cel~y średnie 2 1': i 1800::::: Kontroler celny śred nie 2 ' } :' \1Tods;:y kontioler celny _ śtednie'1' St aj:s~ytefeen t _ ~ średń ie 2 L"=~ ~ Kierow~ik _kancel~~i i średnie 2 ' ~ ;_~ f ::~ x ~ _S_tarszy!ewident celny p_~~s~aw0we '' l ' 16 Rewident celny podstawowe i':ooo Fimkcjońariuszy żatrud n ioliyc h na stanowiskach określonyc h pod lic zbą porządkewą } 1'2 obowiązuje ponadto posiadanie znajomości przynajmniej jednego języka obc;ego w stopniu niez będn ym dla danegodzialu pracy w administracji celnej Lp 1 1 2; 3 4 WSPOtNA TABELA 'STANOWSK 1 UPOSAZEN FUNKCJONARUSZY GtOWNEGO U RZĘDU CEŁ U RZĘDOW CELNYCH Wymagane k W a li fi kftc je w zilkresie Uposażenie mie Stanowisko liczby sięczne w stawkach wykształcenia lat pracy od do w zł zawodowej _ ~ Referent ( średnie :1 7{)0 ~ Starszy rewident celny kierowca Starszy rewident ce'lriy ' moto poostawowe ;300 ' rzysta Starsza maszynistka poza b alą umiejętność pisania na maszynie z szybmaszyn kością 220 uderzeń na minutę stwier~ dzona egzaminem Maszynistka poza halą maszyn limiejętność pisania na maszynie z siy b kcdścią 180 uderzeń na minut~ stwierdzona egzi'jminem ' wyższe 5 Praktykant " _ ; _ średnie \ '~'

5

z dnia 14 grudnia 1994 r.

z dnia 14 grudnia 1994 r. Dziennik Ustaw Nr 25-973- Poz. 128 USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r.

Bardziej szczegółowo

,, 54. Przy ustalaniu do dnia 28 lutego 1990 r. kwoty podstawy wymiaru składek, której wysokość w myśl rozporządzenia jest uzależniona od przeciętnego

,, 54. Przy ustalaniu do dnia 28 lutego 1990 r. kwoty podstawy wymiaru składek, której wysokość w myśl rozporządzenia jest uzależniona od przeciętnego Dziennik Ustaw Nr 68 1382 Poz. 330 330 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/129 Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717, 1734, z 2014 r. poz. 496, 567, 683, 684, 1682, z 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 7 marca 1995 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 7 marca 1995 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1995 Nr 30 poz. 154 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

M O N I rr O 'R p O L S K I ~

M O N I rr O 'R p O L S K I ~ M O N rr O 'R p O L S K ~ DZENNK URZĘDOWY POLSKEJ RZECZYPOSPOLTEJ LUDOWEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 1960 r. Nr 67 TRESC:, Poz.: UCHWAŁA 'RADY MNSTROW 317 - nr 233a z dnia 10 sierpnia 1960 r, w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/37

Kancelaria Sejmu s. 1/37 Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 11 października 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1355. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 201 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 201 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. o pracownikach samorządowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/115 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/139

Kancelaria Sejmu s. 1/139 Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 965 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Ustawa. z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r. Nr 200, poz. 1679, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA ARTYKUŁ 30a Art. 30a ust.1 W każdym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 31 grudnia organ prowadzący szkołę będący jednostką

Bardziej szczegółowo