FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu / Adres do korespondencji...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji..."

Transkrypt

1 pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: nr telefonu/ faxu / Adres do korespondencji Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym w SIWZ zgodnie z warunkami zawartymi w części Zakres ubezpieczenia - niniejszego Załącznika nr 4 do SIWZ, w zakresie: PAKIET 1 TAK / NIE * (skreślić niewłaściwe) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. PAKIET 2 TAK / NIE * (skreślić niewłaściwe) ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu, zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 5. Podane sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, limity i podlimity odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia. 6. Klauzule i warunki szczególne zawarte w ofercie mają pierwszeństwo nad ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 7. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 8. Stawki określone w ofercie pozostaną bez zmian przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. 9. W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszą ofertą mają zastosowanie załączone OWU, będące podstawą złożonej oferty. 10. Uznajemy za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwprzepięciowe i przeciwkradzieżowe. 11. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom, (jeśli dotyczy uzupełnić tabelkę) Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om Lp. 1. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 1

2 Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13. Akceptujemy treść wzoru umowy odpowiednio Załącznik nr 3a i/lub 3b, do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy ubezpieczenia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 14. Oferujemy ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu w terminie wskazanym w SIWZ zgodnie z warunkami zawartymi w części Zakres ubezpieczenia - niniejszego Załącznika nr 4 do SIWZ, w zakresie: PAKIET 1 TAK / NIE**) skreślić niewłaściwe w przypadku nieskładania oferty w pakiecie pierwszym prosimy o niewypełnianie pozycji dotyczących pakietu pierwszego oraz niepodpisywanie stron dotyczących pakietu pierwszego.. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. UWAGA!!! Prosimy o wypełnienie wszystkich wykropkowanych pól CENA ZAMÓWIENIA/SKŁADKA A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk składka za roczny okres ubezpieczenia..., (słownie:...zł) Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 1. Budynki i budowle PK sp. z o.o. w Sieradzu 2. Budynki Wspólnot Mieszkaniowych 3. Budynki Gminy Miasto Sieradz - mieszkalne 4. Budynki Gminy Miasto Sieradz użytkowe 5. Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym niskocenne przedmioty w użytkowaniu, niskowartościowe środki trwałe, środki trwałe poza ewidencją (własne i powierzone) , , , , ,16 Stawka za roczny okres ubezpieczenia (%) Składka za roczny okres ubezpieczenia (zł)

3 6. Środki obrotowe (własne i powierzone) 7. Mienie osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi , , Mienie osób trzecich powierzone do sprzedaży , Wartości pieniężne w i poza schowkami ,00 ogniotrwałymi Mienie pracownicze ,00 Limit na osobę 1 000, Nakłady adaptacyjne we własnych i ,00 powierzonych środkach trwałych Łączna składka... Składki za ubezpieczenie wyżej określonego mienia/ryzyk/klauzul, które nie zostały uwzględnione w składkach w powyższej tabeli. Poniższą tabelę prosimy wypełnić tylko wówczas, jeśli nie wszystkie składki zostały uwzględnione w składkach w powyższej tabeli Lp Rodzaj ubezpieczonego mienia/ryzyko/klauzula Składka za roczny okres ubezpieczenia (zł) B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk składka za roczny okres ubezpieczenia..., (słownie:...zł.) Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Stawka za roczny okres ubezpieczenia (%) 1. Sprzęt stacjonarny włączony w sieć ,42 2. Telewizja przemysłowa 3. Oprogramowanie ( w tym specjalistyczne), odtworzenie danych, nośników danych , ,00 Składka za roczny okres ubezpieczenia (zł) Łączna składka... Składki za ubezpieczenie wyżej określonego mienia/ryzyk/klauzul, które nie zostały uwzględnione w składkach w powyższej tabeli. Poniższą tabelę prosimy wypełnić tylko wówczas, jeśli nie wszystkie składki zostały uwzględnione w składkach w powyższej tabeli Lp Rodzaj ubezpieczonego mienia/ryzyko/klauzula Składka za roczny okres ubezpieczenia (zł) 3

4 C. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka. z o.o. w Sieradzu działalności oraz z tytułu posiadania mienia, w tym nieruchomości suma gwarancyjna: zł na jedno i wszystkie zdarzenia składka za roczny okres ubezpieczenia..., (słownie:...zł.) 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu posiadania nieruchomości zarządzanych i administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu suma gwarancyjna zł na jedno i wszystkie zdarzenia składka za roczny okres ubezpieczenia..., (słownie:...zł.) 3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości suma gwarancyjna dla każdego ubezpieczonego: minimalna, zgodna z ww. rozporządzeniem równowartość w złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia EURO; bez podwyższania składka za roczny okres ubezpieczenia..., (słownie:...zł.) D. ubezpieczenie NNW osób zatrudnionych do pracy Suma ubezpieczenia na jedną osobę: zł składka za roczny okres ubezpieczenia..., (słownie:...zł.) Łączna składka przedstawionej oferty za roczny okres ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu wynosi:... zł. brutto, (słownie:... zł) w tym VAT zwolniony i płatna będzie dla ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej przelewem w 2 równych ratach płatnych co 6 miesięcy odpowiednio do ostatniego dnia miesiąca, przy czym termin płatności I raty winien przypadać nie wcześniej niż 15 dni po dniu wystawienia. ZAKRES UBEZPIECZENIA 4

5 Ubezpieczający/Ubezpieczony (1) - Zamawiający Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu Tel , ; faks REGON NIP KRS Adres strony internetowej: PKD (2007) wiodące: Z ; Z; Z; Z ; Z Ubezpieczony (2) Wspólnoty Mieszkaniowe zgodnie z wykazem w Załączniku nr 1 do SIWZ Ubezpieczony (3) Gmina Miasto Sieradz Sieradz Plac Wojewódzki 1 REGON NIP Miejsca ubezpieczenia: 1) 2) Sieradz ul. Kosynierów 1 -ZGM 3) Sieradz ul. Jagiellońska - Bazarek 4) Sieradz ul. Targowa 5 Targowisko TARGOWA 5) Sieradz ul. Jana Pawła II Targowisko- MINI RYNECZEK 6) Cmentarz Komunalny ul. Górka Kłocka 7) Składowisko Odpadów Stałych - Bartochów k/sieradza 8) Nieruchomości Gminy Miasto Sieradz zarządzane i administrowane przez Zamawiającego zgodnie z wykazem w Załączniku nr 1 9) Wspólnoty Mieszkaniowe zgodnie z wykazem w Załączniku nr 1 10) Obszar działania Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu 11) Teren RP w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej. A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Wartość ubezpieczenia 1. Budynki i budowle PK sp. z o.o. w Sieradzu Sumy stałe Księgowa brutto 2. Budynki Wspólnot Mieszkaniowych Sumy stałe Odtworzeniowa *) 3. Budynki Gminy Miasto Sieradz - mieszkalne Sumy stałe Odtworzeniowa *) 4. Budynki Gminy Miasto Sieradz użytkowe Sumy stałe Odtworzeniowa *) 5. Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym niskocenne przedmioty w użytkowaniu, niskowartościowe środki trwałe, środki trwałe poza ewidencją (własne i powierzone) Solidarnie na sumy stałe Księgowa brutto/ cena zakupu 6. Środki obrotowe (własne i powierzone) Solidarnie na sumy stałe Cena zakupu 7. Mienie osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi Sumy stałe Rzeczywista 8. Mienie osób trzecich powierzone do sprzedaży Sumy stałe Rzeczywista 9. Wartości pieniężne w i poza schowkami ogniotrwałymi Solidarnie na pierwsze Nominalna 5

6 ryzyko 10. Mienie pracownicze Solidarnie na pierwsze ryzyko 11. Nakłady adaptacyjne we własnych i powierzonych środkach trwałych Solidarnie na pierwsze ryzyko Rzeczywista Poniesione koszty W systemie solidarnym mienie zostaje ubezpieczone do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych w powyższej tabeli, bez względu na miejsce powstania szkody, pod warunkiem jednak, że w chwili szkody mienie znajdowało się w jednym z miejsc ubezpieczenia. *) Przez wartość odtworzeniową budynków uważa się wartość potrzebną do przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody, odpowiadającą kosztom remontu lub odbudowy z uwzględnieniem tych samych wymiarów, materiałów i technologii (o ile jest to możliwe), konstrukcji i standardu wykończenia. Suma ubezpieczenia dla budynków ustalona została w oparciu o koszt odbudowy (odtworzenia) jednego metra wielkości powierzchni użytkowej przyjmując przeliczniki wykazane w odniesieniu do każdego budynku w Załączniku nr 1 do SIWZ. Suma ubezpieczenia budynku obejmuje budynek z instalacjami grzewczymi, elektrycznymi, gazowymi sanitarnymi, klimatyzacyjnymi, oświetleniowymi oraz nakładami adaptacyjnymi wraz z jego lokalami przynależnymi, tj. piwnice, strychy, komórki oraz garaże występujące w obrysie budynku. Warunki szczególne ubezpieczenia: a. W ubezpieczeniu nieruchomości (budynków) stanowiących własność Gminy Miasta Sieradz lub współwłasność Gminy Miasta Sieradz cała kwota odszkodowania zostanie przekazana na konto Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu, z uwagi na ponoszone przez niego koszty odbudowy majątku po szkodzie oraz wzajemne rozliczenia. b. W ubezpieczeniu nieruchomości (budynków) stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych kwota odszkodowania zostanie przekazana na konto Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu z uwagi na ponoszone przez niego koszty odbudowy majątku po szkodzie oraz wzajemne rozliczenia. c. Z uwagi na możliwość zmiany formy własności poszczególnych nieruchomości (budynków) objętych umową ubezpieczenia Wykonawca przyjmuje ochronę ubezpieczeniową za wszystkie zgłoszone lokalizacje zgodnie z zakresem ubezpieczenia dla danej grupy mienia według faktycznego stanu na dzień zaistnienia szkody. Z A K R E S M I N I M A L N Y- nie podlega ocenie Zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń, w tym co najmniej szkody powstałe w wyniku: pożaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu (wiatr o prędkości od 17,1 m/sek), lawiny, deszczu nawalnego, naporu śniegu lub lodu, powodzi, gradu, trzęsienia, zapadania, osuwania się ziemi, dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu lądowego w ubezpieczone mienie (w tym ogrodzenie), zalania (przez wydostawanie się cieczy lub pary z urządzeń i instalacji c.o., wodnokanalizacyjnych lub technologicznych), awarii wodno-kanalizacyjnych, upadku drzew, budynków, budowli i innych przedmiotów na ubezpieczone mienie, akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji (rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia spowodowanego przez osoby trzecie). Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody nie wymienione powyżej, które nie zostały wyłączone w mających zastosowanie do umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia. UWAGA: Ubezpieczenie obejmuje również koszty dodatkowe związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiaru szkody (chociażby działania okazały się nieskuteczne) warunek niepodlegający zmianom. 6

7 LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI Limity dla szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (przy czym za dewastację uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie). Lp. Przedmiot ubezpieczenia Limit (w zł) 1. Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym niskocenne przedmioty w użytkowaniu, niskowartościowe środki trwałe, środki trwałe poza ewidencją, elementy zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli (m.in. elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy, elementy reklamowe, rynny, drzwi itp.); środki trwałe w budowie; nakłady adaptacyjne; (własne i powierzone) Dla szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku ,00 Dla szkód powstałych w wyniku dewastacji ,00 2. Środki obrotowe (własne i powierzone) Dla szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku ,00 Dla szkód powstałych w wyniku dewastacji ,00 3. Mienie powierzone do sprzedaży i w celu wykonania usługi ,00 4. Mienie pracownicze (Limit odpowiedzialności na osobę 1 000,00 zł ,00 Pozostałe limity Lp. Rodzaj mienia i rodzaj szkody Limit (w zł) 1. Kradzież zwykła (bez śladów włamania), w odniesieniu zarówno do mienia znajdującego 5 000,00 się w pomieszczeniach niezabezpieczonych zgodnie z wymogami, zewnętrznych elementów stałych budynków i budowli, jak i w odniesieniu do mienia ruchomego, które ze względu na obowiązujące przepisy prawa (szczególnie przepisy przeciwpożarowe) lub ze względu na ich przeznaczenie nie mogły zostać zabezpieczone w sposób określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 2. Stłuczenie szyb okiennych, drzwiowych, witryn, kasetonów i gablot podświetlanych, ,00 szklanych elementów oświetlenia i innych przedmiotów szklanych ubezpieczone w wartości odtworzeniowej, z uwzględnianiem kosztów transportu i montażu oraz usług ekspresowych 3. Koszty naprawy zabezpieczeń ,00 4. Pomalowanie, w tym grafitti 5 000,00 5. Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem, rabunku ,00 Pozycje zawarte w powyższych tabelach ubezpieczone zostają w systemie solidarnie na pierwsze ryzyko (z redukcją sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania) Ubezpieczenie dotyczy również zamontowanych kaset domofonów oraz zamontowanych skrzydeł drzwi i okien, o ile zawiasy skrzydeł zostały tak zabezpieczone, że wyjęcie skrzydeł spowodowało ich uszkodzenie, bądź uszkodzenie stolarki. Należne odszkodowanie obejmuje także koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, podłóg, sufitów stolarki drzwiowej i okiennej szyb, krat itp., zamków, systemów alarmowych, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji itp.). Ochroną ubezpieczeniową objęte są również środki nie należące do Zamawiającego, za które ponosi odpowiedzialność w ramach prowadzonej działalności. W ubezpieczeniu dopuszcza się zabezpieczenie drzwi wejściowych jednym zamkiem oraz zabezpieczenie innych urządzeń w pomieszczeniach ogólnodostępnych skrzynkami o konstrukcji metalowej, przytwierdzonej na stałe do ściany od wewnątrz, zamkniętej na jeden zamek lub kłódkę. Klauzule obligatoryjne: 7

8 Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych Ubezpieczyciel odstępuje od zasady proporcji i stosuje automatyczną ochronę dla wszystkich własnych i powierzonych nowonabytych środków trwałych i wyposażenia, środków trwałych i wyposażenia przejętych wskutek łączenia się placówek oraz środków trwałych i wyposażenia, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywanych inwestycji, a także noworozpoczętych inwestycji/środków trwałych w budowie z dniem przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków do limitu 120% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych. Ochroną zostaną również objęte środki trwałe nabyte w okresie od dnia, na który podano stan majątku do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia ich wartości w podanych sumach ubezpieczenia. Składka wynikająca z zastosowania klauzuli zostanie wyrównana wg wzoru: S = (a - b) * s * 50% gdzie: S składka, a wartość środków trwałych na koniec okresu ubezpieczenia, b suma ubezpieczenia wynikająca z polisy, s stawka efektywna wynikająca ze złożonej oferty. Również w przypadku zmniejszenia wartości mienia będącego pod kontrolą Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia do rozliczenia składki zostanie zastosowana analogiczna formuła. Termin rozliczenia 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Klauzula nowych miejsc Automatyczną ochroną będą objęte wszystkie nowe nieruchomości administrowane i zarządzane przez PK Spółka z o.o. w Sieradzu oraz nowe lokalizacje, powstałe w wyniku prowadzonej przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego działalności, pod warunkiem posiadania, co najmniej minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, jakie istnieją w lokalizacjach zgłoszonych na dzień zawierania umowy. W ramach klauzuli będzie objęte ochroną mienie, które znajdowało się wcześniej w posiadaniu Ubezpieczającego /Ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia, a które zostało przeniesione do nowych lokalizacji powstałych w wyniku prowadzonej działalności oraz mienie nowo nabyte, które zostanie rozliczone w ramach klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych. Klauzula dotyczy także tych lokalizacji, które powstały w okresie od dnia, na który podano dane do ubezpieczenia do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia. Klauzula nienazwanych miejsc ubezpieczenia Ochroną będzie objęte mienie w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP, jeśli przez przeoczenie miejsca te nie zostały wykazane, jako miejsca ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje powyższe miejsca ubezpieczenia pod warunkiem posiadania, co najmniej minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, jakie istnieją w lokalizacjach zgłoszonych na dzień zawierania ubezpieczenia. Klauzula ograniczenia zasady proporcji Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. W przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia redukcja odszkodowania nie ma także zastosowania, jeśli wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości do wartości brutto lub odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody do wartości brutto lub odtworzeniowej danego środka trwałego. W przypadku szkody częściowej odszkodowanie powinno uwzględniać faktycznie poniesione koszty naprawy, odbudowy obejmujące wartość zakupu nowych materiałów oraz koszty robocizny i transportu. Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel oświadcza, iż jest mu znany, w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych ubezpieczonego majątku i uznaje je za wystarczające i nie będzie powoływał się na zapisy OWU dotyczące minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń, o ile stan ten w momencie powstania szkody nie ulegnie pogorszeniu w stosunku do opisanego w materiałach przekazanych Ubezpieczycielowi w dokumentacji przetargowej. Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie, także poprzez odtworzenie w innej lokalizacji, bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie, prawnie lub ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia. 8

9 Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć ustalonej sumy ubezpieczenia. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia. Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu zabezpieczenia przed szkodą oraz bezpośrednio w konsekwencji zaistniałej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową. Koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli, obejmują: a) koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia. Dobrowolne świadczenia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na rzecz osób trzecich, które brały udział w akcji ratowniczej podlegają tylko wtedy zwrotowi, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na to zgodę, b) koszty związane z akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją, itp.) jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia, c) koszty poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. d) koszty związane z odtworzeniem planów, rysunków lub innych dokumentów kontraktowych uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia e) koszty związane z wynagrodzeniem należnym architektom, inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, f) koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności: zł Powyższy limit stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia. Dla kosztów wynagrodzenia ekspertów, określonych w punktach e) i f) limit odpowiedzialności zł Klauzula przewłaszczenia mienia W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówią się inaczej. Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego przyjmuje się członków Zarządu i Prokurentów. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Klauzula 48 godzin W przypadku wszystkich szkód powstałych w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego Ubezpieczyciel uznaje jako pojedynczą szkodę w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonych w umowie ubezpieczenia. Klauzula wypłaty zaliczki Ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o szkodzie, w wysokości 50 % szacowanej bezspornej części szkody Klauzula terminu dokonania oględzin W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że: Ustala się, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku. Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego Rodzaj Franszyza integralna - niedopuszczalna dla: mienia pracowniczego, ryzyka ubezpieczenia szyb od stłuczenia Oferowana kwota 9

10 Franszyza integralna dopuszczalna maksymalna wysokość 400 zł * Franszyza redukcyjna niedopuszczalna Udział własny niedopuszczalny * Prosimy wpisać w niniejszej rubryce tabeli oferowaną kwotę dla wskazanej franszyzy. Z A K R E S P R E F E R O W A N Y Warunki preferowane podlegają ocenie Zasady wypełniania dotyczą tabeli klauzule. Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli zgodnie z poniższymi zaleceniami: Klauzule Wykonawca może wypełnić tylko jedną z kolumn 2, 3, lub 4 dla każdej klauzuli z zakresu preferowanego w przypadku akceptacji klauzuli z zakresu preferowanego w treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 2 słowa TAK w przypadku modyfikacji treści klauzuli z zakresu preferowanego w stosunku do treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 3 treści klauzuli zmodyfikowanej oferowanej przez Wykonawcę (lub wpisanie treść klauzuli zgodnie z załącznikiem nr... do formularza ofertowego i podanie treści klauzuli zmodyfikowanej w załączniku nr... do formularza ofertowego) w przypadku odrzucenia w całości możliwości zaoferowania klauzuli z zakresu preferowanego prosimy o wpisanie w kolumnie 4 słowa TAK Tytuł klauzuli Akceptujemy w treści opisanej w SIWZ Proponujemy treść następującą Odrzucamy klauzulę w całości Max ilość możliwych punktów Klauzula przepięć Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową za szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego a nie wynikające z wyładowań atmosferycznych, w tym również powstałe na skutek przepięcia lub wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych urządzeń. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 50 Klauzula robót budowlano-remontowych Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w umowie ubezpieczenia, zostaje rozszerzony o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu, jeśli szkoda powstała w wyniku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje, pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu. Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą także robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. Ochrona ubezpieczeniowa dla: - szkód w mieniu będącego przedmiotem robót budowlano-montażowych i prac remontowoadaptacyjnych do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - szkód w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot 50 10

11 ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Klauzula szkód zalaniowych Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody zalaniowe spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej przyczyny oraz wysokości Klauzula katastrofy budowlanej Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula przeoczenia Jeżeli Ubezpieczający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych Klauzula poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, sieci elektrycznej i gazowej Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji wodnokanalizacyjnej, ciepłowniczej, sieci elektrycznej i gazowej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 20 Klauzula wyłączenia budynku z eksploatacji Ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom, jeżeli budynki lub lokale występujące w wykazie mienia do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji a mienie jest należycie zabezpieczone. 20 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. Do ubezpieczenia włączona zostaje kwota przezornej sumy ubezpieczenia. Przez przezorną sumę ubezpieczenia strony rozumieją kwotę w wysokości zł, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia 20 11

12 dla poszczególnych składników majątku. Limit odpowiedzialności stanowiący przezorną sumę ubezpieczenia każdorazowo podlega zmniejszeniu o wypłacone z tego tytułu odszkodowanie. Klauzula restytucji mienia W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi. 20 Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 15% wartości powstałej szkody. Powyższy limit stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia. Klauzula odtworzenia dokumentacji limit odpowiedzialności zł. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową wszelkie koszty odtworzenia uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej dokumentacji (aktów, planów, dokumentów, danych) w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia w tym koszty robocizny poniesione na jej odtworzenie oraz koszty przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Lp Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Wartość ubezpieczenia 1. Sprzęt stacjonarny włączony w sieć Solidarnie na sumy stałe odtworzeniowa 2. Telewizja przemysłowa Solidarnie na sumy stałe odtworzeniowa 3. Oprogramowanie ( w tym specjalistyczne), odtworzenie Solidarnie na pierwsze ryzyko odtworzeniowa danych, nośników danych W systemie solidarnym dla sprzętu stacjonarnego mienie zostaje ubezpieczone do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych w powyżej tabeli, bez względu na miejsce powstania szkody, pod warunkiem jednak, że w chwili szkody mienie znajdowało się w jednym z miejsc ubezpieczenia warunek nie podlegający zmianom. W systemie solidarnym dla oprogramowania i odtworzenia danych, nośników danych na pierwsze ryzyko podana suma ubezpieczenia stanowi łączny limit na wszystkie i na jedną lokalizację warunek niepodlegający zmianom. Z A K R E S M I N I M A L N Y- nie podlega ocenie Zakres ubezpieczenia na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk 12

13 obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń, w tym co najmniej szkody powstałe w wyniku: pożaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, dymu, huku ponaddźwiękowego, powodzi, zalania (przez wydostawanie się cieczy lub pary z urządzeń i instalacji c.o, wodnokanalizacyjnych lub technologicznych), uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, śniegu, gradu, upadku drzew, budynków, budowli, trzęsienia, zapadania, osuwania się ziemi; wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, niewłaściwej obsługi sprzętu, nieostrożności, zaniedbania, zasilania o nieprawidłowych parametrach, zwarcia (spięcia), uszkodzenia izolacji, niezadziałania zabezpieczeń, kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (zdarzenie niezależne od kradzieży z włamaniem lub rabunku), akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną. Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody, nie wymienione powyżej, które nie zostały wyłączone w mających zastosowanie do umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia. Klauzule obligatoryjne: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Klauzula automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciel odstępuje od zasady proporcji i stosuje automatyczną ochronę dla nowonabytego sprzętu elektronicznego (własnego i powierzonego) oraz dla sprzętu elektronicznego, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywanych inwestycji z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego sprzętu do limitu 120% łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochroną zostanie również objęty sprzęt elektroniczny nabyty w okresie od dnia, na który podano stan majątku do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia jego wartości w podanych sumach ubezpieczenia. Składka wynikająca z zastosowania klauzuli zostanie wyrównana wg wzoru: S = (a - b) * s * 50% gdzie: S składka, a wartość sprzętu elektronicznego na koniec okresu ubezpieczenia, b suma ubezpieczenia wynikająca z polisy, s stawka efektywna wynikająca ze złożonej oferty. Również w przypadku zmniejszenia wartości mienia będącego pod kontrolą Ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia do rozliczenia składki zostanie zastosowana analogiczna formuła. Termin rozliczenia 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Klauzula nowych miejsc Automatyczną ochroną będą objęte wszystkie nowe lokalizacje, powstałe w wyniku prowadzonej przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego działalności, pod warunkiem posiadania, co najmniej minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, jakie istnieją w lokalizacjach zgłoszonych na dzień zawierania umowy. W ramach klauzuli będzie objęte ochroną mienie, które znajdowało się wcześniej w posiadaniu Ubezpieczającego /Ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia, a które zostało przeniesione do nowych lokalizacji powstałych w wyniku prowadzonej działalności oraz mienie nowo nabyte, które zostanie rozliczone w ramach klauzuli automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Klauzula dotyczy także tych lokalizacji, które powstały w okresie od dnia, na który podano dane do ubezpieczenia do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia. Klauzula nienazwanych miejsc ubezpieczenia Ochroną będzie objęte mienie w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP, jeśli przez przeoczenie miejsca te nie zostały wykazane, jako miejsca ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje powyższe miejsca ubezpieczenia pod warunkiem posiadania, co najmniej minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, jakie istnieją w lokalizacjach zgłoszonych na dzień zawierania ubezpieczenia. Klauzula ograniczenia zasady proporcji Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. W przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia redukcja odszkodowania nie ma także zastosowania, jeśli wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości do wartości brutto lub odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody do wartości 13

14 brutto lub odtworzeniowej danego środka trwałego. W przypadku szkody częściowej odszkodowanie powinno uwzględniać faktycznie poniesione koszty naprawy, odbudowy obejmujące wartość zakupu nowych materiałów oraz koszty robocizny i transportu. Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel oświadcza, iż jest mu znany, w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradziezowych ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające i nie będzie powoływał się na zapisy OWU dotyczące minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń, o ile stan ten w momencie powstania szkody nie ulegnie pogorszeniu w stosunku do opisanego w materiałach przekazanych Ubezpieczycielowi w niniejszej dokumentacji przetargowej. Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia. Klauzula przewłaszczenia mienia W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówią się inaczej. Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego przyjmuje się Członków Zarządu i Prokurentów Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Klauzula wypłaty zaliczki Ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o szkodzie, w wysokości 50 % szacowanej bezspornej części szkody Klauzula terminu dokonania oględzin W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego Franszyza integralna niedopuszczalna Rodzaj Franszyza redukcyjna dla sprzętu elektronicznego - dopuszczalna maksymalna wysokość 300 zł Franszyza redukcyjna dla oprogramowania, danych i nośników danych - niedopuszczalna Udział własny - dla sprzętu elektronicznego - niedopuszczalny Oferowana kwota / % * Udział własny dla oprogramowania, danych i nośników danych dopuszczalna maksymalna wysokość 5% ** wartości odszkodowania * Prosimy wpisać w niniejszej rubryce tabeli oferowaną kwotę dla wskazanej franszyzy. ** Prosimy wpisać w niniejszej rubryce tabeli oferowaną wartość wyrażoną procentowo dla wskazanego udziału własnego. Z A K R E S P R E F E R O W A N Y Warunki preferowane podlegają ocenie Zasady wypełniania dotyczą tabeli klauzule. Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli zgodnie z poniższymi zaleceniami: 14

15 Klauzule Wykonawca może wypełnić tylko jedną z kolumn 2, 3, lub 4 dla każdej klauzuli z zakresu preferowanego w przypadku akceptacji klauzuli z zakresu preferowanego w treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 2 słowa TAK w przypadku modyfikacji klauzuli z zakresu preferowanego w stosunku do treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 3 treści klauzuli zmodyfikowanej oferowanej przez Wykonawcę (lub wpisanie klauzuli zgodnie z załącznikiem nr... do formularza ofertowego i podanie treści klauzuli zmodyfikowanej w załączniku nr... do formularza ofertowego) w przypadku odrzucenia w całości możliwości zaoferowania klauzuli z zakresu preferowanego prosimy o wpisanie w kolumnie 4 słowa TAK Tytuł klauzuli Akceptujemy w treści opisanej w SIWZ Proponujemy treść następującą Odrzucamy klauzulę w całości Max ilość możliwych punktów Klauzula szkód zalaniowych Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody zalaniowe spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej przyczyny oraz wysokości Klauzula kradzieży zwykłej sprzętu elektronicznego w miejscu ubezpieczenia limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zł, Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony zostaje o ryzyko kradzieży zwykłej - rozumianej jako zabór mienia przez osoby trzecie bez względu na sposób zabezpieczenia pomieszczeń, z których dokonano kradzieży ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, w czasie kiedy znajduje się on w miejscu ubezpieczenia. 40 Klauzula przeoczenia Jeżeli Ubezpieczony/ Ubezpieczający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych. 10 Klauzula restytucja mienia W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi. 20 C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 15

16 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu działalności oraz z tytułu posiadania mienia, w tym nieruchomości Z A K R E S M I N I M A L N Y - nie podlega ocenie Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową w odniesieniu do prowadzonej działalności w tym działalności statutowej, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu minimalnego niepodlegającego żadnym zmianom, obejmującego: - odpowiedzialność za szkody z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania i zarządzania mieniem i infrastrukturą, - odpowiedzialność za szkody wynikłe z prowadzonych prac, usług i innych czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych, budowlanych, w tym czynności do wykonywania których potrzebne są stosowne uprawnienia, - odpowiedzialność za szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi, wynikłe z jej wadliwego wykonania, - odpowiedzialność za szkody związane z utrzymaniem powierzchni dachowych, terenów wokół budynków, dróg, chodników, zieleńców, placów oraz innych przejść w tym odpowiedzialność za szkody związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, - odpowiedzialność za szkody powstałe we wszelkich miejscach, lokalach i pomieszczeniach znajdujących się w obrębie nieruchomości, w tym pomieszczeniach przynależnych jak np. piwnice, komórki, strychy, garaże, suszarnie itp., - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, z zachowaniem prawa do regresu, - odpowiedzialność za szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą, - odpowiedzialność za szkody w mieniu (w tym w pojazdach mechanicznych) powierzonym w celu wykonania usługi, naprawy, diagnostyki, - odpowiedzialność za szkody z tytułu wynajmu pomieszczeń, powierzchni i urządzeń osobom trzecim (firmom), - odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, - odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zalań w tym spowodowane zalaniem przez nieszczelne dachy, nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelne stolarki okienne i drzwiowe, - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przepięć, zwarć, w następstwie awarii lub działania sieci elektrycznej, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez personel zatrudniony/świadczący pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu ani osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, - odpowiedzialność za szkody będące wynikiem użycia sprzętu lub urządzeń w złym stanie technicznym lub o niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne parametrach, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym przez jego zanieczyszczenie- limit odpowiedzialności zł - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z posiadaniem składowiska odpadów komunalnych, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom oc pracodawcy limit odpowiedzialności zł. Klauzule obligatoryjne: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 16

17 Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Suma gwarancyjna: ,- zł na jedno i na wszystkie zdarzenia Zakres terytorialny: RP TRIGGER: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące szkód powstałych w okresie trwania umowy ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia warunek niepodlegający zmianom. W stosunku do zakresu minimalnego niepodlegającego żadnym zmianom Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia jakichkolwiek limitów sumy gwarancyjnej o ile nie zostały wskazane w treści. Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego Rodzaj Franszyza integralna dopuszczalna maksymalna wysokość 200 zł w szkodach w mieniu mieszkańców niedopuszczalna, Franszyza redukcyjna niedopuszczalna Udział własny - niedopuszczalny * Prosimy wpisać w niniejszej rubryce tabeli oferowaną kwotę dla wskazanej franszyzy. Oferowana kwota * Z A K R E S P R E F E R O W A N Y Warunki preferowane podlegają ocenie Zasady wypełniania dotyczą obu tabel, tj. tabeli zakres ubezpieczenia zdarzenia/ryzyka jak i tabeli klauzule. Prosimy o wypełnienie poniższych tabel zgodnie z poniższymi zaleceniami: Wykonawca może wypełnić tylko jedną z kolumn 2, 3, lub 4 dla każdego ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego w przypadku akceptacji ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego w treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 2 słowa TAK w przypadku modyfikacji treści ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego w stosunku do treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 3 treści klauzuli zmodyfikowanej oferowanej przez Wykonawcę (lub wpisanie treść ryzyka/ klauzuli zgodnie z załącznikiem nr... do formularza ofertowego i podanie treści ryzyka/ klauzuli zmodyfikowanej w załączniku nr... do formularza ofertowego) w przypadku odrzucenia w całości możliwości zaoferowania ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego prosimy o wpisanie w kolumnie 4 słowa TAK Akceptujemy w Odrzucamy Max ilość Zdarzenia/rodzaje szkód / ryzyka objęte ubezpieczeniem treści opisanej Proponujemy treść następującą ryzyko/zdarzenie możliwych w SIWZ w całości punktów odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 100 odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu

18 odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu posiadania nieruchomości zarządzanych i administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu Z A K R E S M I N I M A L N Y - nie podlega ocenie Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu posiadania nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu minimalnego niepodlegającego żadnym zmianom, obejmującego: - odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu posiadania nieruchomości, - odpowiedzialność za szkody związane z utrzymaniem terenów wokół budynków, dróg, chodników, zieleńców, placów oraz innych przejść, - odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, - odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zalań w tym spowodowane zalaniem przez nieszczelne dachy, nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelne stolarki okienne i drzwiowe, - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przepięć, zwarć, w następstwie awarii lub działania sieci elektrycznej, - odpowiedzialność za szkody powstałe we wszelkich miejscach, lokalach i pomieszczeniach znajdujących się w obrębie nieruchomości, w tym pomieszczeniach przynależnych jak np. piwnice, komórki, strychy, garaże, suszarnie itp., - odpowiedzialność cywilną wspólnoty mieszkaniowej związaną z posiadaniem nieruchomości, za szkody osobowe lub rzeczowe poniesione przez członków wspólnoty i osoby im bliskie, najemców lokali i osoby im bliskie, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, Klauzule obligatoryjne: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Suma gwarancyjna: ,- zł na jedno i na wszystkie zdarzenia Suma gwarancyjna: na jedną Wspólnotę Zakres terytorialny: RP TRIGGER: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące szkód powstałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia warunek niepodlegający zmianom. W stosunku do zakresu minimalnego niepodlegającego żadnym zmianom Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia jakichkolwiek limitów sumy gwarancyjnej o ile nie zostały wskazane w treści Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego 18

19 Rodzaj Franszyza integralna dopuszczalna maksymalna wysokość 200 zł w szkodach w mieniu mieszkańców niedopuszczalna, Franszyza redukcyjna niedopuszczalna Udział własny - niedopuszczalny * Prosimy wpisać w niniejszej rubryce tabeli oferowaną kwotę dla wskazanej franszyzy Oferowana kwota * Z A K R E S P R E F E R O W A N Y Warunki preferowane podlegają ocenie Zasady wypełniania dotyczą obu tabel, tj. tabeli zakres ubezpieczenia zdarzenia/ryzyka jak i tabeli klauzule. Prosimy o wypełnienie poniższych tabel zgodnie z poniższymi zaleceniami: Wykonawca może wypełnić tylko jedną z kolumn 2, 3, lub 4 dla każdego ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego w przypadku akceptacji ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego w treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 2 słowa TAK w przypadku modyfikacji treści ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego w stosunku do treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 3 treści klauzuli zmodyfikowanej oferowanej przez Wykonawcę (lub wpisanie treść ryzyka/ klauzuli zgodnie z załącznikiem nr... do formularza ofertowego i podanie treści ryzyka/ klauzuli zmodyfikowanej w załączniku nr... do formularza ofertowego) w przypadku odrzucenia w całości możliwości zaoferowania ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego prosimy o wpisanie w kolumnie 4 słowa TAK Zdarzenia/rodzaje szkód / ryzyka objęte ubezpieczeniem Akceptujemy w treści opisanej w SIWZ Proponujemy treść następującą Odrzucamy ryzyko/zdarzenie w całości Max ilość możliwych punktów odpowiedzialność cywilną członka wspólnoty związaną z posiadaniem lokalu, za szkody rzeczowe w nieruchomości wspólnej poniesione przez wspólnotę mieszkaniową, 100 odpowiedzialność cywilna wzajemna za szkody wyrządzone członkowi wspólnoty przez innego członka wspólnoty mieszkaniowej, 100 odpowiedzialność za szkody w mieniu, z którego Wspólnota korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy lub innej umowy Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości Z A K R E S M I N I M A L N Y nie podlega ocenie Zakres minimalny: zgodny z RMF z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. Nr 205, poz. 1359) warunek niepodlegający zmianom. Zakres nie będzie podlegał ocenie w kryterium zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna dla każdego ubezpieczonego: minimalna, zgodna z ww. rozporządzeniem równowartość w złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia EURO; bez podwyższania. 19

20 Zakres terytorialny: RP Ubezpieczony: osoby wymienione poniżej wykonujące zawód zarządcy nieruchomości w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu 1. Wiesława Krasińska licencja zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami nr z dnia r. Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego Rodzaj Franszyza integralna niedopuszczalna Franszyza redukcyjna niedopuszczalna Udział własny niedopuszczalny Postanowienia wspólne do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (punkt C 1-2) Nie mają zastosowania wszelkie zapisy dotyczące daty początkowej jeżeli występują w OWU. Z uwagi na możliwość zmiany formy własności poszczególnych nieruchomości wskazanych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel przyjmuje ochronę ubezpieczeniową za wszystkie zgłoszone lokalizacje zgodnie z zakresem ubezpieczenia według faktycznego stanu na dzień zaistnienia szkody. Mieszkańcy i użytkownicy zarządzanych i administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu nieruchomości oraz członkowie wspólnot mieszkaniowych i osoby im bliskie są traktowani jako osoby trzecie względem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. D Ubezpieczenie NNW osób zatrudnionych do pracy Z A K R E S M I N I M A L N Y nie podlega ocenie Zakres minimalny: obejmuje śmierć (świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia), trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku Czas ochrony: praca + droga. Forma ubezpieczenia: bezimienna Liczba osób objętych ubezpieczeniem: 15 Suma ubezpieczenia na jedną osobę: zł. Klauzule obligatoryjne: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo