FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu / Adres do korespondencji...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji..."

Transkrypt

1 pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: nr telefonu/ faxu / Adres do korespondencji Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym w SIWZ zgodnie z warunkami zawartymi w części Zakres ubezpieczenia - niniejszego Załącznika nr 4 do SIWZ, w zakresie: PAKIET 1 TAK / NIE * (skreślić niewłaściwe) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. PAKIET 2 TAK / NIE * (skreślić niewłaściwe) ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu, zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 5. Podane sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, limity i podlimity odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia. 6. Klauzule i warunki szczególne zawarte w ofercie mają pierwszeństwo nad ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 7. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 8. Stawki określone w ofercie pozostaną bez zmian przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. 9. W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszą ofertą mają zastosowanie załączone OWU, będące podstawą złożonej oferty. 10. Uznajemy za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwprzepięciowe i przeciwkradzieżowe. 11. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom, (jeśli dotyczy uzupełnić tabelkę) Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om Lp. 1. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 1

2 Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13. Akceptujemy treść wzoru umowy odpowiednio Załącznik nr 3a i/lub 3b, do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy ubezpieczenia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 14. Oferujemy ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu w terminie wskazanym w SIWZ zgodnie z warunkami zawartymi w części Zakres ubezpieczenia - niniejszego Załącznika nr 4 do SIWZ, w zakresie: PAKIET 1 TAK / NIE**) skreślić niewłaściwe w przypadku nieskładania oferty w pakiecie pierwszym prosimy o niewypełnianie pozycji dotyczących pakietu pierwszego oraz niepodpisywanie stron dotyczących pakietu pierwszego.. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. UWAGA!!! Prosimy o wypełnienie wszystkich wykropkowanych pól CENA ZAMÓWIENIA/SKŁADKA A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk składka za roczny okres ubezpieczenia..., (słownie:...zł) Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 1. Budynki i budowle PK sp. z o.o. w Sieradzu 2. Budynki Wspólnot Mieszkaniowych 3. Budynki Gminy Miasto Sieradz - mieszkalne 4. Budynki Gminy Miasto Sieradz użytkowe 5. Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym niskocenne przedmioty w użytkowaniu, niskowartościowe środki trwałe, środki trwałe poza ewidencją (własne i powierzone) , , , , ,16 Stawka za roczny okres ubezpieczenia (%) Składka za roczny okres ubezpieczenia (zł)

3 6. Środki obrotowe (własne i powierzone) 7. Mienie osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi , , Mienie osób trzecich powierzone do sprzedaży , Wartości pieniężne w i poza schowkami ,00 ogniotrwałymi Mienie pracownicze ,00 Limit na osobę 1 000, Nakłady adaptacyjne we własnych i ,00 powierzonych środkach trwałych Łączna składka... Składki za ubezpieczenie wyżej określonego mienia/ryzyk/klauzul, które nie zostały uwzględnione w składkach w powyższej tabeli. Poniższą tabelę prosimy wypełnić tylko wówczas, jeśli nie wszystkie składki zostały uwzględnione w składkach w powyższej tabeli Lp Rodzaj ubezpieczonego mienia/ryzyko/klauzula Składka za roczny okres ubezpieczenia (zł) B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk składka za roczny okres ubezpieczenia..., (słownie:...zł.) Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Stawka za roczny okres ubezpieczenia (%) 1. Sprzęt stacjonarny włączony w sieć ,42 2. Telewizja przemysłowa 3. Oprogramowanie ( w tym specjalistyczne), odtworzenie danych, nośników danych , ,00 Składka za roczny okres ubezpieczenia (zł) Łączna składka... Składki za ubezpieczenie wyżej określonego mienia/ryzyk/klauzul, które nie zostały uwzględnione w składkach w powyższej tabeli. Poniższą tabelę prosimy wypełnić tylko wówczas, jeśli nie wszystkie składki zostały uwzględnione w składkach w powyższej tabeli Lp Rodzaj ubezpieczonego mienia/ryzyko/klauzula Składka za roczny okres ubezpieczenia (zł) 3

4 C. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka. z o.o. w Sieradzu działalności oraz z tytułu posiadania mienia, w tym nieruchomości suma gwarancyjna: zł na jedno i wszystkie zdarzenia składka za roczny okres ubezpieczenia..., (słownie:...zł.) 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu posiadania nieruchomości zarządzanych i administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu suma gwarancyjna zł na jedno i wszystkie zdarzenia składka za roczny okres ubezpieczenia..., (słownie:...zł.) 3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości suma gwarancyjna dla każdego ubezpieczonego: minimalna, zgodna z ww. rozporządzeniem równowartość w złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia EURO; bez podwyższania składka za roczny okres ubezpieczenia..., (słownie:...zł.) D. ubezpieczenie NNW osób zatrudnionych do pracy Suma ubezpieczenia na jedną osobę: zł składka za roczny okres ubezpieczenia..., (słownie:...zł.) Łączna składka przedstawionej oferty za roczny okres ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu wynosi:... zł. brutto, (słownie:... zł) w tym VAT zwolniony i płatna będzie dla ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej przelewem w 2 równych ratach płatnych co 6 miesięcy odpowiednio do ostatniego dnia miesiąca, przy czym termin płatności I raty winien przypadać nie wcześniej niż 15 dni po dniu wystawienia. ZAKRES UBEZPIECZENIA 4

5 Ubezpieczający/Ubezpieczony (1) - Zamawiający Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu Tel , ; faks REGON NIP KRS Adres strony internetowej: PKD (2007) wiodące: Z ; Z; Z; Z ; Z Ubezpieczony (2) Wspólnoty Mieszkaniowe zgodnie z wykazem w Załączniku nr 1 do SIWZ Ubezpieczony (3) Gmina Miasto Sieradz Sieradz Plac Wojewódzki 1 REGON NIP Miejsca ubezpieczenia: 1) 2) Sieradz ul. Kosynierów 1 -ZGM 3) Sieradz ul. Jagiellońska - Bazarek 4) Sieradz ul. Targowa 5 Targowisko TARGOWA 5) Sieradz ul. Jana Pawła II Targowisko- MINI RYNECZEK 6) Cmentarz Komunalny ul. Górka Kłocka 7) Składowisko Odpadów Stałych - Bartochów k/sieradza 8) Nieruchomości Gminy Miasto Sieradz zarządzane i administrowane przez Zamawiającego zgodnie z wykazem w Załączniku nr 1 9) Wspólnoty Mieszkaniowe zgodnie z wykazem w Załączniku nr 1 10) Obszar działania Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu 11) Teren RP w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej. A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Wartość ubezpieczenia 1. Budynki i budowle PK sp. z o.o. w Sieradzu Sumy stałe Księgowa brutto 2. Budynki Wspólnot Mieszkaniowych Sumy stałe Odtworzeniowa *) 3. Budynki Gminy Miasto Sieradz - mieszkalne Sumy stałe Odtworzeniowa *) 4. Budynki Gminy Miasto Sieradz użytkowe Sumy stałe Odtworzeniowa *) 5. Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym niskocenne przedmioty w użytkowaniu, niskowartościowe środki trwałe, środki trwałe poza ewidencją (własne i powierzone) Solidarnie na sumy stałe Księgowa brutto/ cena zakupu 6. Środki obrotowe (własne i powierzone) Solidarnie na sumy stałe Cena zakupu 7. Mienie osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi Sumy stałe Rzeczywista 8. Mienie osób trzecich powierzone do sprzedaży Sumy stałe Rzeczywista 9. Wartości pieniężne w i poza schowkami ogniotrwałymi Solidarnie na pierwsze Nominalna 5

6 ryzyko 10. Mienie pracownicze Solidarnie na pierwsze ryzyko 11. Nakłady adaptacyjne we własnych i powierzonych środkach trwałych Solidarnie na pierwsze ryzyko Rzeczywista Poniesione koszty W systemie solidarnym mienie zostaje ubezpieczone do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych w powyższej tabeli, bez względu na miejsce powstania szkody, pod warunkiem jednak, że w chwili szkody mienie znajdowało się w jednym z miejsc ubezpieczenia. *) Przez wartość odtworzeniową budynków uważa się wartość potrzebną do przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody, odpowiadającą kosztom remontu lub odbudowy z uwzględnieniem tych samych wymiarów, materiałów i technologii (o ile jest to możliwe), konstrukcji i standardu wykończenia. Suma ubezpieczenia dla budynków ustalona została w oparciu o koszt odbudowy (odtworzenia) jednego metra wielkości powierzchni użytkowej przyjmując przeliczniki wykazane w odniesieniu do każdego budynku w Załączniku nr 1 do SIWZ. Suma ubezpieczenia budynku obejmuje budynek z instalacjami grzewczymi, elektrycznymi, gazowymi sanitarnymi, klimatyzacyjnymi, oświetleniowymi oraz nakładami adaptacyjnymi wraz z jego lokalami przynależnymi, tj. piwnice, strychy, komórki oraz garaże występujące w obrysie budynku. Warunki szczególne ubezpieczenia: a. W ubezpieczeniu nieruchomości (budynków) stanowiących własność Gminy Miasta Sieradz lub współwłasność Gminy Miasta Sieradz cała kwota odszkodowania zostanie przekazana na konto Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu, z uwagi na ponoszone przez niego koszty odbudowy majątku po szkodzie oraz wzajemne rozliczenia. b. W ubezpieczeniu nieruchomości (budynków) stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych kwota odszkodowania zostanie przekazana na konto Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu z uwagi na ponoszone przez niego koszty odbudowy majątku po szkodzie oraz wzajemne rozliczenia. c. Z uwagi na możliwość zmiany formy własności poszczególnych nieruchomości (budynków) objętych umową ubezpieczenia Wykonawca przyjmuje ochronę ubezpieczeniową za wszystkie zgłoszone lokalizacje zgodnie z zakresem ubezpieczenia dla danej grupy mienia według faktycznego stanu na dzień zaistnienia szkody. Z A K R E S M I N I M A L N Y- nie podlega ocenie Zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń, w tym co najmniej szkody powstałe w wyniku: pożaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu (wiatr o prędkości od 17,1 m/sek), lawiny, deszczu nawalnego, naporu śniegu lub lodu, powodzi, gradu, trzęsienia, zapadania, osuwania się ziemi, dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu lądowego w ubezpieczone mienie (w tym ogrodzenie), zalania (przez wydostawanie się cieczy lub pary z urządzeń i instalacji c.o., wodnokanalizacyjnych lub technologicznych), awarii wodno-kanalizacyjnych, upadku drzew, budynków, budowli i innych przedmiotów na ubezpieczone mienie, akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji (rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia spowodowanego przez osoby trzecie). Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody nie wymienione powyżej, które nie zostały wyłączone w mających zastosowanie do umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia. UWAGA: Ubezpieczenie obejmuje również koszty dodatkowe związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiaru szkody (chociażby działania okazały się nieskuteczne) warunek niepodlegający zmianom. 6

7 LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI Limity dla szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (przy czym za dewastację uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie). Lp. Przedmiot ubezpieczenia Limit (w zł) 1. Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym niskocenne przedmioty w użytkowaniu, niskowartościowe środki trwałe, środki trwałe poza ewidencją, elementy zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli (m.in. elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy, elementy reklamowe, rynny, drzwi itp.); środki trwałe w budowie; nakłady adaptacyjne; (własne i powierzone) Dla szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku ,00 Dla szkód powstałych w wyniku dewastacji ,00 2. Środki obrotowe (własne i powierzone) Dla szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku ,00 Dla szkód powstałych w wyniku dewastacji ,00 3. Mienie powierzone do sprzedaży i w celu wykonania usługi ,00 4. Mienie pracownicze (Limit odpowiedzialności na osobę 1 000,00 zł ,00 Pozostałe limity Lp. Rodzaj mienia i rodzaj szkody Limit (w zł) 1. Kradzież zwykła (bez śladów włamania), w odniesieniu zarówno do mienia znajdującego 5 000,00 się w pomieszczeniach niezabezpieczonych zgodnie z wymogami, zewnętrznych elementów stałych budynków i budowli, jak i w odniesieniu do mienia ruchomego, które ze względu na obowiązujące przepisy prawa (szczególnie przepisy przeciwpożarowe) lub ze względu na ich przeznaczenie nie mogły zostać zabezpieczone w sposób określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 2. Stłuczenie szyb okiennych, drzwiowych, witryn, kasetonów i gablot podświetlanych, ,00 szklanych elementów oświetlenia i innych przedmiotów szklanych ubezpieczone w wartości odtworzeniowej, z uwzględnianiem kosztów transportu i montażu oraz usług ekspresowych 3. Koszty naprawy zabezpieczeń ,00 4. Pomalowanie, w tym grafitti 5 000,00 5. Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem, rabunku ,00 Pozycje zawarte w powyższych tabelach ubezpieczone zostają w systemie solidarnie na pierwsze ryzyko (z redukcją sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania) Ubezpieczenie dotyczy również zamontowanych kaset domofonów oraz zamontowanych skrzydeł drzwi i okien, o ile zawiasy skrzydeł zostały tak zabezpieczone, że wyjęcie skrzydeł spowodowało ich uszkodzenie, bądź uszkodzenie stolarki. Należne odszkodowanie obejmuje także koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, podłóg, sufitów stolarki drzwiowej i okiennej szyb, krat itp., zamków, systemów alarmowych, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji itp.). Ochroną ubezpieczeniową objęte są również środki nie należące do Zamawiającego, za które ponosi odpowiedzialność w ramach prowadzonej działalności. W ubezpieczeniu dopuszcza się zabezpieczenie drzwi wejściowych jednym zamkiem oraz zabezpieczenie innych urządzeń w pomieszczeniach ogólnodostępnych skrzynkami o konstrukcji metalowej, przytwierdzonej na stałe do ściany od wewnątrz, zamkniętej na jeden zamek lub kłódkę. Klauzule obligatoryjne: 7

8 Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych Ubezpieczyciel odstępuje od zasady proporcji i stosuje automatyczną ochronę dla wszystkich własnych i powierzonych nowonabytych środków trwałych i wyposażenia, środków trwałych i wyposażenia przejętych wskutek łączenia się placówek oraz środków trwałych i wyposażenia, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywanych inwestycji, a także noworozpoczętych inwestycji/środków trwałych w budowie z dniem przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków do limitu 120% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych. Ochroną zostaną również objęte środki trwałe nabyte w okresie od dnia, na który podano stan majątku do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia ich wartości w podanych sumach ubezpieczenia. Składka wynikająca z zastosowania klauzuli zostanie wyrównana wg wzoru: S = (a - b) * s * 50% gdzie: S składka, a wartość środków trwałych na koniec okresu ubezpieczenia, b suma ubezpieczenia wynikająca z polisy, s stawka efektywna wynikająca ze złożonej oferty. Również w przypadku zmniejszenia wartości mienia będącego pod kontrolą Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia do rozliczenia składki zostanie zastosowana analogiczna formuła. Termin rozliczenia 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Klauzula nowych miejsc Automatyczną ochroną będą objęte wszystkie nowe nieruchomości administrowane i zarządzane przez PK Spółka z o.o. w Sieradzu oraz nowe lokalizacje, powstałe w wyniku prowadzonej przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego działalności, pod warunkiem posiadania, co najmniej minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, jakie istnieją w lokalizacjach zgłoszonych na dzień zawierania umowy. W ramach klauzuli będzie objęte ochroną mienie, które znajdowało się wcześniej w posiadaniu Ubezpieczającego /Ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia, a które zostało przeniesione do nowych lokalizacji powstałych w wyniku prowadzonej działalności oraz mienie nowo nabyte, które zostanie rozliczone w ramach klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych. Klauzula dotyczy także tych lokalizacji, które powstały w okresie od dnia, na który podano dane do ubezpieczenia do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia. Klauzula nienazwanych miejsc ubezpieczenia Ochroną będzie objęte mienie w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP, jeśli przez przeoczenie miejsca te nie zostały wykazane, jako miejsca ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje powyższe miejsca ubezpieczenia pod warunkiem posiadania, co najmniej minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, jakie istnieją w lokalizacjach zgłoszonych na dzień zawierania ubezpieczenia. Klauzula ograniczenia zasady proporcji Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. W przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia redukcja odszkodowania nie ma także zastosowania, jeśli wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości do wartości brutto lub odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody do wartości brutto lub odtworzeniowej danego środka trwałego. W przypadku szkody częściowej odszkodowanie powinno uwzględniać faktycznie poniesione koszty naprawy, odbudowy obejmujące wartość zakupu nowych materiałów oraz koszty robocizny i transportu. Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel oświadcza, iż jest mu znany, w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych ubezpieczonego majątku i uznaje je za wystarczające i nie będzie powoływał się na zapisy OWU dotyczące minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń, o ile stan ten w momencie powstania szkody nie ulegnie pogorszeniu w stosunku do opisanego w materiałach przekazanych Ubezpieczycielowi w dokumentacji przetargowej. Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie, także poprzez odtworzenie w innej lokalizacji, bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie, prawnie lub ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia. 8

9 Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć ustalonej sumy ubezpieczenia. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia. Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu zabezpieczenia przed szkodą oraz bezpośrednio w konsekwencji zaistniałej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową. Koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli, obejmują: a) koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia. Dobrowolne świadczenia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na rzecz osób trzecich, które brały udział w akcji ratowniczej podlegają tylko wtedy zwrotowi, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na to zgodę, b) koszty związane z akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją, itp.) jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia, c) koszty poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. d) koszty związane z odtworzeniem planów, rysunków lub innych dokumentów kontraktowych uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia e) koszty związane z wynagrodzeniem należnym architektom, inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, f) koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności: zł Powyższy limit stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia. Dla kosztów wynagrodzenia ekspertów, określonych w punktach e) i f) limit odpowiedzialności zł Klauzula przewłaszczenia mienia W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówią się inaczej. Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego przyjmuje się członków Zarządu i Prokurentów. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Klauzula 48 godzin W przypadku wszystkich szkód powstałych w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego Ubezpieczyciel uznaje jako pojedynczą szkodę w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonych w umowie ubezpieczenia. Klauzula wypłaty zaliczki Ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o szkodzie, w wysokości 50 % szacowanej bezspornej części szkody Klauzula terminu dokonania oględzin W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że: Ustala się, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku. Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego Rodzaj Franszyza integralna - niedopuszczalna dla: mienia pracowniczego, ryzyka ubezpieczenia szyb od stłuczenia Oferowana kwota 9

10 Franszyza integralna dopuszczalna maksymalna wysokość 400 zł * Franszyza redukcyjna niedopuszczalna Udział własny niedopuszczalny * Prosimy wpisać w niniejszej rubryce tabeli oferowaną kwotę dla wskazanej franszyzy. Z A K R E S P R E F E R O W A N Y Warunki preferowane podlegają ocenie Zasady wypełniania dotyczą tabeli klauzule. Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli zgodnie z poniższymi zaleceniami: Klauzule Wykonawca może wypełnić tylko jedną z kolumn 2, 3, lub 4 dla każdej klauzuli z zakresu preferowanego w przypadku akceptacji klauzuli z zakresu preferowanego w treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 2 słowa TAK w przypadku modyfikacji treści klauzuli z zakresu preferowanego w stosunku do treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 3 treści klauzuli zmodyfikowanej oferowanej przez Wykonawcę (lub wpisanie treść klauzuli zgodnie z załącznikiem nr... do formularza ofertowego i podanie treści klauzuli zmodyfikowanej w załączniku nr... do formularza ofertowego) w przypadku odrzucenia w całości możliwości zaoferowania klauzuli z zakresu preferowanego prosimy o wpisanie w kolumnie 4 słowa TAK Tytuł klauzuli Akceptujemy w treści opisanej w SIWZ Proponujemy treść następującą Odrzucamy klauzulę w całości Max ilość możliwych punktów Klauzula przepięć Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową za szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego a nie wynikające z wyładowań atmosferycznych, w tym również powstałe na skutek przepięcia lub wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych urządzeń. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 50 Klauzula robót budowlano-remontowych Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w umowie ubezpieczenia, zostaje rozszerzony o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu, jeśli szkoda powstała w wyniku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje, pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu. Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą także robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. Ochrona ubezpieczeniowa dla: - szkód w mieniu będącego przedmiotem robót budowlano-montażowych i prac remontowoadaptacyjnych do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - szkód w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot 50 10

11 ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Klauzula szkód zalaniowych Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody zalaniowe spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej przyczyny oraz wysokości Klauzula katastrofy budowlanej Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula przeoczenia Jeżeli Ubezpieczający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych Klauzula poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, sieci elektrycznej i gazowej Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji wodnokanalizacyjnej, ciepłowniczej, sieci elektrycznej i gazowej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 20 Klauzula wyłączenia budynku z eksploatacji Ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom, jeżeli budynki lub lokale występujące w wykazie mienia do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji a mienie jest należycie zabezpieczone. 20 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. Do ubezpieczenia włączona zostaje kwota przezornej sumy ubezpieczenia. Przez przezorną sumę ubezpieczenia strony rozumieją kwotę w wysokości zł, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia 20 11

12 dla poszczególnych składników majątku. Limit odpowiedzialności stanowiący przezorną sumę ubezpieczenia każdorazowo podlega zmniejszeniu o wypłacone z tego tytułu odszkodowanie. Klauzula restytucji mienia W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi. 20 Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 15% wartości powstałej szkody. Powyższy limit stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia. Klauzula odtworzenia dokumentacji limit odpowiedzialności zł. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową wszelkie koszty odtworzenia uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej dokumentacji (aktów, planów, dokumentów, danych) w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia w tym koszty robocizny poniesione na jej odtworzenie oraz koszty przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Lp Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Wartość ubezpieczenia 1. Sprzęt stacjonarny włączony w sieć Solidarnie na sumy stałe odtworzeniowa 2. Telewizja przemysłowa Solidarnie na sumy stałe odtworzeniowa 3. Oprogramowanie ( w tym specjalistyczne), odtworzenie Solidarnie na pierwsze ryzyko odtworzeniowa danych, nośników danych W systemie solidarnym dla sprzętu stacjonarnego mienie zostaje ubezpieczone do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych w powyżej tabeli, bez względu na miejsce powstania szkody, pod warunkiem jednak, że w chwili szkody mienie znajdowało się w jednym z miejsc ubezpieczenia warunek nie podlegający zmianom. W systemie solidarnym dla oprogramowania i odtworzenia danych, nośników danych na pierwsze ryzyko podana suma ubezpieczenia stanowi łączny limit na wszystkie i na jedną lokalizację warunek niepodlegający zmianom. Z A K R E S M I N I M A L N Y- nie podlega ocenie Zakres ubezpieczenia na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk 12

13 obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń, w tym co najmniej szkody powstałe w wyniku: pożaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, dymu, huku ponaddźwiękowego, powodzi, zalania (przez wydostawanie się cieczy lub pary z urządzeń i instalacji c.o, wodnokanalizacyjnych lub technologicznych), uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, śniegu, gradu, upadku drzew, budynków, budowli, trzęsienia, zapadania, osuwania się ziemi; wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, niewłaściwej obsługi sprzętu, nieostrożności, zaniedbania, zasilania o nieprawidłowych parametrach, zwarcia (spięcia), uszkodzenia izolacji, niezadziałania zabezpieczeń, kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (zdarzenie niezależne od kradzieży z włamaniem lub rabunku), akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną. Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody, nie wymienione powyżej, które nie zostały wyłączone w mających zastosowanie do umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia. Klauzule obligatoryjne: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Klauzula automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciel odstępuje od zasady proporcji i stosuje automatyczną ochronę dla nowonabytego sprzętu elektronicznego (własnego i powierzonego) oraz dla sprzętu elektronicznego, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywanych inwestycji z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego sprzętu do limitu 120% łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochroną zostanie również objęty sprzęt elektroniczny nabyty w okresie od dnia, na który podano stan majątku do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia jego wartości w podanych sumach ubezpieczenia. Składka wynikająca z zastosowania klauzuli zostanie wyrównana wg wzoru: S = (a - b) * s * 50% gdzie: S składka, a wartość sprzętu elektronicznego na koniec okresu ubezpieczenia, b suma ubezpieczenia wynikająca z polisy, s stawka efektywna wynikająca ze złożonej oferty. Również w przypadku zmniejszenia wartości mienia będącego pod kontrolą Ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia do rozliczenia składki zostanie zastosowana analogiczna formuła. Termin rozliczenia 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Klauzula nowych miejsc Automatyczną ochroną będą objęte wszystkie nowe lokalizacje, powstałe w wyniku prowadzonej przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego działalności, pod warunkiem posiadania, co najmniej minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, jakie istnieją w lokalizacjach zgłoszonych na dzień zawierania umowy. W ramach klauzuli będzie objęte ochroną mienie, które znajdowało się wcześniej w posiadaniu Ubezpieczającego /Ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia, a które zostało przeniesione do nowych lokalizacji powstałych w wyniku prowadzonej działalności oraz mienie nowo nabyte, które zostanie rozliczone w ramach klauzuli automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Klauzula dotyczy także tych lokalizacji, które powstały w okresie od dnia, na który podano dane do ubezpieczenia do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia. Klauzula nienazwanych miejsc ubezpieczenia Ochroną będzie objęte mienie w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP, jeśli przez przeoczenie miejsca te nie zostały wykazane, jako miejsca ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje powyższe miejsca ubezpieczenia pod warunkiem posiadania, co najmniej minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, jakie istnieją w lokalizacjach zgłoszonych na dzień zawierania ubezpieczenia. Klauzula ograniczenia zasady proporcji Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. W przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia redukcja odszkodowania nie ma także zastosowania, jeśli wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości do wartości brutto lub odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody do wartości 13

14 brutto lub odtworzeniowej danego środka trwałego. W przypadku szkody częściowej odszkodowanie powinno uwzględniać faktycznie poniesione koszty naprawy, odbudowy obejmujące wartość zakupu nowych materiałów oraz koszty robocizny i transportu. Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel oświadcza, iż jest mu znany, w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradziezowych ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające i nie będzie powoływał się na zapisy OWU dotyczące minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń, o ile stan ten w momencie powstania szkody nie ulegnie pogorszeniu w stosunku do opisanego w materiałach przekazanych Ubezpieczycielowi w niniejszej dokumentacji przetargowej. Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia. Klauzula przewłaszczenia mienia W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówią się inaczej. Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego przyjmuje się Członków Zarządu i Prokurentów Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Klauzula wypłaty zaliczki Ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o szkodzie, w wysokości 50 % szacowanej bezspornej części szkody Klauzula terminu dokonania oględzin W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego Franszyza integralna niedopuszczalna Rodzaj Franszyza redukcyjna dla sprzętu elektronicznego - dopuszczalna maksymalna wysokość 300 zł Franszyza redukcyjna dla oprogramowania, danych i nośników danych - niedopuszczalna Udział własny - dla sprzętu elektronicznego - niedopuszczalny Oferowana kwota / % * Udział własny dla oprogramowania, danych i nośników danych dopuszczalna maksymalna wysokość 5% ** wartości odszkodowania * Prosimy wpisać w niniejszej rubryce tabeli oferowaną kwotę dla wskazanej franszyzy. ** Prosimy wpisać w niniejszej rubryce tabeli oferowaną wartość wyrażoną procentowo dla wskazanego udziału własnego. Z A K R E S P R E F E R O W A N Y Warunki preferowane podlegają ocenie Zasady wypełniania dotyczą tabeli klauzule. Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli zgodnie z poniższymi zaleceniami: 14

15 Klauzule Wykonawca może wypełnić tylko jedną z kolumn 2, 3, lub 4 dla każdej klauzuli z zakresu preferowanego w przypadku akceptacji klauzuli z zakresu preferowanego w treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 2 słowa TAK w przypadku modyfikacji klauzuli z zakresu preferowanego w stosunku do treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 3 treści klauzuli zmodyfikowanej oferowanej przez Wykonawcę (lub wpisanie klauzuli zgodnie z załącznikiem nr... do formularza ofertowego i podanie treści klauzuli zmodyfikowanej w załączniku nr... do formularza ofertowego) w przypadku odrzucenia w całości możliwości zaoferowania klauzuli z zakresu preferowanego prosimy o wpisanie w kolumnie 4 słowa TAK Tytuł klauzuli Akceptujemy w treści opisanej w SIWZ Proponujemy treść następującą Odrzucamy klauzulę w całości Max ilość możliwych punktów Klauzula szkód zalaniowych Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody zalaniowe spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej przyczyny oraz wysokości Klauzula kradzieży zwykłej sprzętu elektronicznego w miejscu ubezpieczenia limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zł, Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony zostaje o ryzyko kradzieży zwykłej - rozumianej jako zabór mienia przez osoby trzecie bez względu na sposób zabezpieczenia pomieszczeń, z których dokonano kradzieży ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, w czasie kiedy znajduje się on w miejscu ubezpieczenia. 40 Klauzula przeoczenia Jeżeli Ubezpieczony/ Ubezpieczający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych. 10 Klauzula restytucja mienia W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi. 20 C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 15

16 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu działalności oraz z tytułu posiadania mienia, w tym nieruchomości Z A K R E S M I N I M A L N Y - nie podlega ocenie Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową w odniesieniu do prowadzonej działalności w tym działalności statutowej, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu minimalnego niepodlegającego żadnym zmianom, obejmującego: - odpowiedzialność za szkody z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania i zarządzania mieniem i infrastrukturą, - odpowiedzialność za szkody wynikłe z prowadzonych prac, usług i innych czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych, budowlanych, w tym czynności do wykonywania których potrzebne są stosowne uprawnienia, - odpowiedzialność za szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi, wynikłe z jej wadliwego wykonania, - odpowiedzialność za szkody związane z utrzymaniem powierzchni dachowych, terenów wokół budynków, dróg, chodników, zieleńców, placów oraz innych przejść w tym odpowiedzialność za szkody związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, - odpowiedzialność za szkody powstałe we wszelkich miejscach, lokalach i pomieszczeniach znajdujących się w obrębie nieruchomości, w tym pomieszczeniach przynależnych jak np. piwnice, komórki, strychy, garaże, suszarnie itp., - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, z zachowaniem prawa do regresu, - odpowiedzialność za szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą, - odpowiedzialność za szkody w mieniu (w tym w pojazdach mechanicznych) powierzonym w celu wykonania usługi, naprawy, diagnostyki, - odpowiedzialność za szkody z tytułu wynajmu pomieszczeń, powierzchni i urządzeń osobom trzecim (firmom), - odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, - odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zalań w tym spowodowane zalaniem przez nieszczelne dachy, nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelne stolarki okienne i drzwiowe, - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przepięć, zwarć, w następstwie awarii lub działania sieci elektrycznej, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez personel zatrudniony/świadczący pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu ani osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, - odpowiedzialność za szkody będące wynikiem użycia sprzętu lub urządzeń w złym stanie technicznym lub o niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne parametrach, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym przez jego zanieczyszczenie- limit odpowiedzialności zł - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z posiadaniem składowiska odpadów komunalnych, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom oc pracodawcy limit odpowiedzialności zł. Klauzule obligatoryjne: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 16

17 Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Suma gwarancyjna: ,- zł na jedno i na wszystkie zdarzenia Zakres terytorialny: RP TRIGGER: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące szkód powstałych w okresie trwania umowy ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia warunek niepodlegający zmianom. W stosunku do zakresu minimalnego niepodlegającego żadnym zmianom Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia jakichkolwiek limitów sumy gwarancyjnej o ile nie zostały wskazane w treści. Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego Rodzaj Franszyza integralna dopuszczalna maksymalna wysokość 200 zł w szkodach w mieniu mieszkańców niedopuszczalna, Franszyza redukcyjna niedopuszczalna Udział własny - niedopuszczalny * Prosimy wpisać w niniejszej rubryce tabeli oferowaną kwotę dla wskazanej franszyzy. Oferowana kwota * Z A K R E S P R E F E R O W A N Y Warunki preferowane podlegają ocenie Zasady wypełniania dotyczą obu tabel, tj. tabeli zakres ubezpieczenia zdarzenia/ryzyka jak i tabeli klauzule. Prosimy o wypełnienie poniższych tabel zgodnie z poniższymi zaleceniami: Wykonawca może wypełnić tylko jedną z kolumn 2, 3, lub 4 dla każdego ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego w przypadku akceptacji ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego w treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 2 słowa TAK w przypadku modyfikacji treści ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego w stosunku do treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 3 treści klauzuli zmodyfikowanej oferowanej przez Wykonawcę (lub wpisanie treść ryzyka/ klauzuli zgodnie z załącznikiem nr... do formularza ofertowego i podanie treści ryzyka/ klauzuli zmodyfikowanej w załączniku nr... do formularza ofertowego) w przypadku odrzucenia w całości możliwości zaoferowania ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego prosimy o wpisanie w kolumnie 4 słowa TAK Akceptujemy w Odrzucamy Max ilość Zdarzenia/rodzaje szkód / ryzyka objęte ubezpieczeniem treści opisanej Proponujemy treść następującą ryzyko/zdarzenie możliwych w SIWZ w całości punktów odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 100 odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu

18 odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu posiadania nieruchomości zarządzanych i administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu Z A K R E S M I N I M A L N Y - nie podlega ocenie Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu posiadania nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu minimalnego niepodlegającego żadnym zmianom, obejmującego: - odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu posiadania nieruchomości, - odpowiedzialność za szkody związane z utrzymaniem terenów wokół budynków, dróg, chodników, zieleńców, placów oraz innych przejść, - odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, - odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zalań w tym spowodowane zalaniem przez nieszczelne dachy, nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelne stolarki okienne i drzwiowe, - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przepięć, zwarć, w następstwie awarii lub działania sieci elektrycznej, - odpowiedzialność za szkody powstałe we wszelkich miejscach, lokalach i pomieszczeniach znajdujących się w obrębie nieruchomości, w tym pomieszczeniach przynależnych jak np. piwnice, komórki, strychy, garaże, suszarnie itp., - odpowiedzialność cywilną wspólnoty mieszkaniowej związaną z posiadaniem nieruchomości, za szkody osobowe lub rzeczowe poniesione przez członków wspólnoty i osoby im bliskie, najemców lokali i osoby im bliskie, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, Klauzule obligatoryjne: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Suma gwarancyjna: ,- zł na jedno i na wszystkie zdarzenia Suma gwarancyjna: na jedną Wspólnotę Zakres terytorialny: RP TRIGGER: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące szkód powstałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia warunek niepodlegający zmianom. W stosunku do zakresu minimalnego niepodlegającego żadnym zmianom Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia jakichkolwiek limitów sumy gwarancyjnej o ile nie zostały wskazane w treści Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego 18

19 Rodzaj Franszyza integralna dopuszczalna maksymalna wysokość 200 zł w szkodach w mieniu mieszkańców niedopuszczalna, Franszyza redukcyjna niedopuszczalna Udział własny - niedopuszczalny * Prosimy wpisać w niniejszej rubryce tabeli oferowaną kwotę dla wskazanej franszyzy Oferowana kwota * Z A K R E S P R E F E R O W A N Y Warunki preferowane podlegają ocenie Zasady wypełniania dotyczą obu tabel, tj. tabeli zakres ubezpieczenia zdarzenia/ryzyka jak i tabeli klauzule. Prosimy o wypełnienie poniższych tabel zgodnie z poniższymi zaleceniami: Wykonawca może wypełnić tylko jedną z kolumn 2, 3, lub 4 dla każdego ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego w przypadku akceptacji ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego w treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 2 słowa TAK w przypadku modyfikacji treści ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego w stosunku do treści opisanej w SIWZ prosimy o wpisanie w kolumnie 3 treści klauzuli zmodyfikowanej oferowanej przez Wykonawcę (lub wpisanie treść ryzyka/ klauzuli zgodnie z załącznikiem nr... do formularza ofertowego i podanie treści ryzyka/ klauzuli zmodyfikowanej w załączniku nr... do formularza ofertowego) w przypadku odrzucenia w całości możliwości zaoferowania ryzyka/ klauzuli z zakresu preferowanego prosimy o wpisanie w kolumnie 4 słowa TAK Zdarzenia/rodzaje szkód / ryzyka objęte ubezpieczeniem Akceptujemy w treści opisanej w SIWZ Proponujemy treść następującą Odrzucamy ryzyko/zdarzenie w całości Max ilość możliwych punktów odpowiedzialność cywilną członka wspólnoty związaną z posiadaniem lokalu, za szkody rzeczowe w nieruchomości wspólnej poniesione przez wspólnotę mieszkaniową, 100 odpowiedzialność cywilna wzajemna za szkody wyrządzone członkowi wspólnoty przez innego członka wspólnoty mieszkaniowej, 100 odpowiedzialność za szkody w mieniu, z którego Wspólnota korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy lub innej umowy Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości Z A K R E S M I N I M A L N Y nie podlega ocenie Zakres minimalny: zgodny z RMF z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. Nr 205, poz. 1359) warunek niepodlegający zmianom. Zakres nie będzie podlegał ocenie w kryterium zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna dla każdego ubezpieczonego: minimalna, zgodna z ww. rozporządzeniem równowartość w złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia EURO; bez podwyższania. 19

20 Zakres terytorialny: RP Ubezpieczony: osoby wymienione poniżej wykonujące zawód zarządcy nieruchomości w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu 1. Wiesława Krasińska licencja zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami nr z dnia r. Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego Rodzaj Franszyza integralna niedopuszczalna Franszyza redukcyjna niedopuszczalna Udział własny niedopuszczalny Postanowienia wspólne do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (punkt C 1-2) Nie mają zastosowania wszelkie zapisy dotyczące daty początkowej jeżeli występują w OWU. Z uwagi na możliwość zmiany formy własności poszczególnych nieruchomości wskazanych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel przyjmuje ochronę ubezpieczeniową za wszystkie zgłoszone lokalizacje zgodnie z zakresem ubezpieczenia według faktycznego stanu na dzień zaistnienia szkody. Mieszkańcy i użytkownicy zarządzanych i administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu nieruchomości oraz członkowie wspólnot mieszkaniowych i osoby im bliskie są traktowani jako osoby trzecie względem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. D Ubezpieczenie NNW osób zatrudnionych do pracy Z A K R E S M I N I M A L N Y nie podlega ocenie Zakres minimalny: obejmuje śmierć (świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia), trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku Czas ochrony: praca + droga. Forma ubezpieczenia: bezimienna Liczba osób objętych ubezpieczeniem: 15 Suma ubezpieczenia na jedną osobę: zł. Klauzule obligatoryjne: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 20

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om

FORMULARZ OFERTOWY. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, zawartymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie pojazdów MZK sp.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12 Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zalącznik nr 4 do SIWZ pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... Adres do korespondencji...... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia. Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia. Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr (miejscowość, data)

Załącznik Nr (miejscowość, data) Załącznik 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

i. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

i. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach ubezpieczenia, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach ubezpieczenia, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie:

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie: W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Załącznik Nr 2 do SIWZ / nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka/ data/ / miejscowość NIP: REGON: Tel: Fax: e- mail : O F E R T A Zamawiający: Gmina Sędziszów ul Dworcowa 20 28-340 Sędziszów Odpowiadając na

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPZOZ ZZLOiZ im. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w MAKOWIE MAZOWIECKIM Znak sprawy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia. Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia. Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania Ŝadnych zmian. ZłoŜenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica...

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica... IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ...... adres siedziby Wykonawcy kod ulica... miasto województwo. nr telefonu... nr fax... adres e-mail. (miejscowość, data). Oferta Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo