SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz komunikacyjne pojazdów WSB SP ZOZ. WSB/PN/10/02/2008 Niniejsza SIWZ składa się z 87 ponumerowanych stron Warszawa, dnia r. Małgorzata Głocka Kierownik Działu Zamówień Publicznych 1

2 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ ul. Kondratowicza Warszawa Tel , faks , Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. Godziny pracy Zamawiającego: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Kondratowicza 9, Warszawa z Zakładem Ubezpieczeń w zakresie n/w rodzajów ubezpieczeń określonych szczegółowo poniżej. 2. Wymagany okres ubezpieczenia: od r. do r. W/w okres ubezpieczenia jest podzielony na dwa okresy, na które to zostaną wystawione odrębne polisy: 1) od r. do r., 2) od r. do r. Powyższe terminy okresu ubezpieczenia nie dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych dla których wymagany okres ubezpieczenia oraz okresy, na które zostaną wystawione polisy zostały określone w załączniku nr 9 do SIWZ. 3. Ogólne informacje dotyczące Zamawiającego : 1) Regon : ) EKD podstawowy : 8511 (szpitalnictwo), 3) Czynności wykonywane przez podwykonawców to w szczególności : a) pranie, b) konserwacja sprzętu medycznego, c) wywóz odpadów komunalnych, d) przygotowywanie posiłków, e) sprzątanie, f) ochrona, g) dezynfekcja, deratyzacja, h) transport medyczny, Pozostałe ogólne informacje dotyczące Zamawiającego zostały określone w Arkuszu Oceny Ryzyka stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Odszkodowania wypłacane będą z uwzględnieniem podatku VAT. 2

3 5. Szkodowość: 1) Rok 2003: W sądach powszechnych toczą się 2 sprawy z powództwa cywilnego z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gdzie wysokość roszczeń wynosi ,00 zł i ,00 zł, 2) Rok 2004: W sądach powszechnych toczą się 2 sprawy z powództwa cywilnego z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gdzie wysokość roszczeń wynosi ,00 zł, 3) Rok 2005: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów: 3.359,00 zł, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej : -, 4) Rok 2006: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów: 2.877,00 zł, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia: 267,00 zł Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: ,00 zł. 5) Rok 2007: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów: - zł, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 9.000,00 zł. 6. Miejsca ubezpieczenia : 1) dla ubezpieczeń określonych w pkt. 7a-7b: ul. Kondratowicza 8, Warszawa, ul. Suwalska 11, Warszawa, dla gotówki w transporcie i elektronicznego sprzętu przenośnego terytorium RP, 2) dla ubezpieczeń określonych w pkt. 7c, 7d i 7e: teren RP. 7. Rodzaje wymaganych ubezpieczeń: 7a. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wymagany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia mienia: Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia z wyniku zdarzeń losowych o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego (wg systemu od wszystkich ryzyk). Udział własny, franszyza redukcyjna : 0 %, Franszyza integralna : 50 EURO. Ograniczenia odpowiedzialności : Wymagane przez Zamawiającego obligatoryjne klauzule dodatkowe: Klauzula Reprezentantów że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące następstwem umyślnego działania lub 3

4 zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczonego należy rozumieć Dyrektora Szpitala. Klauzula przyjęcia do ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto/odtworzeniowej. że zakład ubezpieczeń przyjmuje do ubezpieczenia budynki, budowle (grupy I i II KŚT), maszyny i urządzenia (grupy od III do VIII KŚT) wg. wartości księgowej brutto/odtworzeniowej bez względu na ich zużycie techniczne i księgowe. Klauzula wyłączenia proporcji w przypadku ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto że w przypadku ubezpieczenia mienia (środków trwałych : grupy od I do VIII) wg. wartości księgowej brutto nie ma zastosowania zasada proporcji w przypadku szkody całkowitej i/lub częściowej przy założeniu, że suma ubezpieczenia ustalona wg. wartości księgowej brutto będzie odpowiadać wartości ewidencyjnej brutto mienia na dzień sporządzenia wykazu ubezpieczonego mienia. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia będzie niższa od wartości księgowej brutto przedmiotu szkody wynikającej z ewidencji księgowej na dzień sporządzenia wykazu ubezpieczonego mienia, odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia wg. wartości księgowej brutto do wartości księgowej brutto wynikającej z ewidencji księgowej na dzień sporządzenia wykazu ubezpieczonego mienia. Klauzula wyłączenia zasady proporcji w odszkodowaniu w przypadku szkody całkowitej. Strony ustalają, iż zasada proporcji nie będzie stosowana w przypadku szkody całkowitej. Klauzula wprowadzająca częściowe odstąpienie od zasad proporcji przy likwidacji szkody że, w przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości odtworzeniowej, o ile deklarowana suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie), dopuszcza się odstąpienie od zasady proporcji, jeżeli niedoubezpieczenie nie przekroczy 30%. Klauzula ubezpieczenia oszklenia Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzula postanowień OWU, że zakład ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje ubezpieczeniem wszelkie oszklenia wewnętrzne i zewnętrzne w ubezpieczonych budynkach od ryzyk stłuczenia i rozbicia do wysokości sumy ubezpieczenia budynku, w którym znajdują się oszklenia Klauzula automatycznego pokrycia że zakład ubezpieczeń obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowo nabyte mienie oraz te, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych czynności podnoszących ich wartość. W/w mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem majątku. 4

5 Na mocy niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniową objęte zostanie mienie, które nie znalazło się na wykazie sporządzonym na dzień r., a które to będzie w posiadaniu przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. Składka za mienie ubezpieczone na mocy w/w klauzuli wyliczona zostanie jako 50% taryfy rocznej dla danej kategorii mienia (budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie) i będzie płatna w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: zł Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych że rozszerza się ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych oraz prób w mieniu będącym : - przedmiotem ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia, - przedmiotem robót budowlano-montażowych w do kwoty zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Klauzula ta nie dotyczy jakichkolwiek nowobudowanych obiektów budowlanych. Odpowiedzialność za szkody w mieniu poddawanym próbom ograniczona jest do kwoty zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W/w klauzula przestaje obowiązywać w przypadku, gdy łączna wartość wszystkich prac remontowo-modernizacyjnych, których wykaz zostanie przez Szpital przekazany przed zawarciem umowy ubezpieczenia, przekroczy zł. Po przekroczeniu wartości zł ewentualna ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z klauzuli może być udzielona na pisemny wniosek Ubezpieczającego i za pisemna zgodą Ubezpieczyciela za opłatą ustalonej przez strony indywidualnie dodatkowej składki. Klauzula przewłaszczenia mienia że ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiło przeniesienie własności ubezpieczonego mienia ruchomego na bank. Klauzula przepięć że zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej polisy szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego do pełnej sumy ubezpieczenia zgodnie z umową ubezpieczenia bez określania limitów odpowiedzialności oraz w następstwie zakłóceń w dostawie energii elektrycznej z limitem odpowiedzialności zł. Klauzula 72 godzin że wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek 5

6 jednego kataklizmu (np. huraganu) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy integralnej określonej w niniejszej polisie. Klauzula wprowadzająca system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko dla przedmiotów nietrwałych wyposażenia, mienia osób trzecich oraz wartości pieniężnych. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że przedmioty nietrwałe-wyposażenie, mienie osób trzecich oraz wartości pieniężne ubezpieczone są w systemie pierwszego ryzyka. Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwrabunkowych. że uznaje się istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwrabunkowych za wystarczające pod warunkiem ich sprawności i stosowania. Klauzula przyjęcie do ubezpieczenia wszystkich budynków wg. I klasy ryzyka pożarowego że zakład ubezpieczeń przyjmuje dla celów ubezpieczeniowych, że wszystkie budynki i budowle należące do Ubezpieczającego w ramach zawartej umowy są obiektami I klasy ryzyka pożarowego. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego że sprzęt elektroniczny znajdujący się w wykazach mienia do ubezpieczenia w ramach niniejszego ubezpieczenia jest ubezpieczony w pełnym zakresie ubezpieczenia wg systemu od wszystkich ryzyk. Klauzula dokumentów że ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte koszty odtworzenia danych nieinformatycznych, dokumentacji, planów, akt, które ulegną zniszczeniu na skutek ubezpieczonych ryzyk. Ubezpieczone koszty to : koszty uzyskania kopii dokumentów z materiałów źródłowych kontrahentów, koszty uzyskania kopii lub odpisów we właściwych urzędach i instytucjach. Suma ubezpieczenia ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula wprowadzająca system wypłaty odszkodowania do wartości odtworzeniowej że : odszkodowanie dla przedmiotów nietrwałych-wyposażenia oraz mienia osób trzecich, ubezpieczonych w systemie I ryzyka będzie wypłacone wg wartości odtworzeniowej (również w zakresie ryzyk kradzieży z włamaniem i rabunku), 6

7 odszkodowanie dla maszyn, urządzeń i wyposażenia (grupy od III do VIII KŚT) w zakresie ryzyk kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu będzie wypłacone wg wartości odtworzeniowej. Klauzula kosztów dodatkowych że w ramach niniejszej klauzuli zakład ubezpieczeń pokrywa dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności ,00 zł w okresie trwania umowy ubezpieczenia: a) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku, b) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia c) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków d) konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody z limitem odpowiedzialności zł, e) koszty poniesione przez Ubezpieczającego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, pod warunkiem że koszty zostaną poniesione z limitem odpowiedzialności zł. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie że zapisane w umowie i OWU skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody. Klauzula potrącania rat że w przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Klauzula zgłaszania szkód że zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Klauzula likwidacji szkody Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że w przypadku szkody zakład ubezpieczeń dokona oględzin miejsca szkody najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otrzymania zgłoszenia szkody. Klauzula miejsca ubezpieczenia że ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego. 7

8 Klauzula płatności składki i czasu ochrony że : 1. Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla uwidocznioną na przelewie bankowym, pocztowym albo datę przelewu elektronicznego. 2. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia oraz nie powoduje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 i Zakład Ubezpieczeń, w przypadku braku opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, obowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego oraz do Brokera Ubezpieczającego, wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat. Brak zawiadomienia (pisma wyznaczającego dodatkowy termin zapłaty) ze strony Zakładu Ubezpieczeń nie powoduje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej. 4. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w dodatkowo wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust 3, uprawnia zakład ubezpieczeń do rozwiązania umowy ubezpieczenia. 5. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacenia składki ubezpieczeniowej proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa. Klauzula określająca system wyliczenia zwrotu składek i dopłat składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń że wszystkie rozliczenia w zakresie zwrotu składek, dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń, itp. będą wyliczane w systemie pro rata za każdy dzień. Klauzula stałości warunków umowy i taryf ubezpieczeniowych że, do wszelkich doubezpieczeń realizowanych w ramach niniejszej w okresie ubezpieczenia będą mieć zastosowanie warunki oraz taryfy składek obowiązujące polisie głównej w stosunku, do której wykonywane jest doubezpieczenie. Klauzula ryzyka wandalizmu że za wandalizm uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku szkody. Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym terminie dodatkowej składki 8

9 wyliczonej pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ obniżeniu limit odpowiedzialności. Klauzule fakultatywne : Wyrównanie sum ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia niektórych pozycji jest wyższa niż ich wartość, nadwyżka ta zostanie rozłożona na te pozycje, co do których występuje niedoubezpieczenie. Wyrównanie sum ubezpieczenia odbywa się w ramach mienia, w którym nastąpiła szkoda. Klauzula nie odbudowania majątku dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku szkody Ubezpieczający może odstąpić od odbudowy lub naprawy zniszczonego mienia a wypłata odszkodowania nastąpi według wartości przyjętej do ubezpieczenia tj. wartości księgowej brutto (w przypadku ubezpieczenia wg. wartości księgowej brutto). Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów że zakład ubezpieczeń obejmuje ochrona ubezpieczeniową szkody w mieniu spowodowane przerwą w dostawie mediów (prądu, gazu, wody, lub innego medium). Urzędowe ograniczenia odtworzenia że jeżeli przez urzędowe ograniczenia odtworzenia zostanie zakazane odtworzenie budynku uszkodzonego lub całkowicie zniszczonego, objętego pokryciem na podstawie zawartej umowy Ubezpieczyciel jako odszkodowanie wypłaci taką kwotę, jaka była by należna przy odtworzeniu w danym przypadku. Klauzula likwidacji drobnych szkód że w przypadku szkód, których szacowana, całkowita wartość nie przekracza ,00 zł. ponad wartość franszyzy redukcyjnej/udziału własnego na dzień jej powstania, ubezpieczający ma prawo przystąpić, natychmiast do likwidacji takiej szkody zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzednio protokół o okolicznościach powstania takiej szkody oraz jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby która wykryła szkodę oraz, jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy szkody. Niezależnie od powyższych postanowień, ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie odpowiednie organa Policji w przypadku kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa. 9

10 Klauzula pokrycia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii. że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii. Limit odpowiedzialności ,00 PLN. Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się na poza lokalizacjami Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Zakres terytorialny Polska. Limit odpowiedzialności zł. Klauzula włączenia do ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej (bez włamania) że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w wyniku kradzieży zwykłej (bez włamania). Limit odpowiedzialności : zł. Klauzula zabezpieczeń dla wartości pieniężnych w lokalu i w transporcie Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że w odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu oraz rabunku w transporcie nie mają zastosowania przepisy OWU oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej szkody polegające na kradzieży mienia znajdującego się na zewnątrz budynków że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na kradzieży mienia znajdującego się na zewnątrz budynków takiego jak: kamery przesyłowe, napędy bram, elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy itp., o ile było ono przytwierdzone do podłoża budynków, lub budowli, w sposób uniemożliwiający jego zabór bez użycia siły i/lub narzędzi. Limit odpowiedzialności ,00 PLN. Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej ryzyko pomalowania mienia. że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na pomalowaniu mienia (graffiti). Limit odpowiedzialności ,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzula uznania Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są znaczące dla oceny ryzyka, chyba że pewne okoliczności zostały celowo (umyślnie) ukryte. 10

11 Klauzula błędów i przeoczeń Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego pokryciem ubezpieczeniowym pomimo to, iż ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego. Płatność składki : Składka za okres ubezpieczenia od r. do r. płatna w 4 ratach wg n/w terminów : - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r., - 3 rata płatna do dnia r., - 4 rata płatna do dnia r. Składka za okres ubezpieczenia od r. do r. płatna w 3 ratach wg n/w terminów : - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r., - 3 rata płatna do dnia r., Pozostałe wymagania : Pozostałe warunki ubezpieczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Zawarcie w ofercie dodatkowych poza wynikającymi z w/w OWU postanowień niekorzystnych dla Ubezpieczającego w szczególności ograniczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela, wprowadzających dodatkowe obowiązki lub zmiany w sposobie likwidacji szkody (poza w/w klauzulami bezwzględnie obowiązującymi) skutkuje nieważnością oferty. 11

12 Przedmiot i sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wg Tabeli nr 1 Tabela nr 1 Lp. 1. Przedmiot Ubezpieczenia Budynki i budowle*, w tym : Budynki : Budowle : Suma ubezpieczenia w zł ,59 zł, w tym : ,07 zł ,52 zł 2. Maszyny i urządzenia** : ,28 zł 3. Środki obrotowe ,00 zł 4. Przedmioty nietrwałe wyposażenie Rodzaj wartości przyjętej do ubezpieczenia wartość odtworzeniowa/księgo wa brutto zgodnie z Załącznikiem nr 6 wartość księgowa brutto cena nabycia, koszt wytworzenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia z VAT Odszkodowanie płatne z VAT TAK NIE TAK NIE Sumy stałe X X Sumy stałe X X Sumy stałe X X ,00 zł wartość odtworzeniowa Pierwsze ryzyko X X 5. Wartości pieniężne ,00 zł wartość nominalna Pierwsze ryzyko Mienie osób trzecich ,00 zł wartość odtworzeniowa Pierwsze ryzyko X X * - zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ** - zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 12

13 Podlimity odpowiedzialności na ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku : System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko - sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający kierując się wysokością przypuszczalnej maksymalnej straty jaką może ponieść w okresie ubezpieczenia. Tabela nr 2 Przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia : Lp. Rodzaj mienia Suma ubezpieczenia w zł na jedną i wszystkie placówki Szpitala łącznie Mienie: Urządzenia, maszyny, wyposażenie własne i 1. powierzone od kradzieży z włamaniem i rabunku Środki obrotowe od kradzieży z włamaniem 2. i rabunku Wartości pieniężne od kradzieży z 3. włamaniem i rabunku z lokalu i rabunku w transporcie ,00 zł ,00 zł ,00 zł 7b. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wymagany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia mienia: Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego zgodnie z OWU wg systemu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o n/w ryzyka : ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia na terenie RP, szkody powstałe w następstwie huraganu, szkody powstałe w następstwie trzęsienia ziemi, ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących, ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji z limitem odpowiedzialności zł, ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji z limitem odpowiedzialności zł.

14 Przedmiot i suma ubezpieczenia mienia: Stacjonarny sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk : Przenośny sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk : Koszty odtworzenia danych i oprogramowanie : ,77 zł ,32 zł ,00 zł Szczegółowa specyfikacja sprzętu została zawarta w Załączniku nr 8 do SIWZ. Ograniczenia odpowiedzialności : Udział własny, franszyza redukcyjna : 0 %, Udział własny dla przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia : 10% odszkodowania Franszyza integralna : 50 EURO. Wymagane przez Zamawiającego obligatoryjne klauzule dodatkowe : Klauzula Reprezentantów że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące następstwem umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczonego należy rozumieć Dyrektora Szpitala. Klauzula przyjęcia do ubezpieczenia mienia że Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny wg wartości księgowej brutto. Wypłata odszkodowania zostanie dokonana wg wartości odtworzeniowej, nie więcej jednak niż wartość księgowa brutto sprzętu dotkniętego szkodą (suma ubezpieczenia) bez względu na jego rok produkcji i zużycie techniczne i bez stosowania zasady proporcji w odszkodowaniu o ile suma ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą nie będzie niższa niż jego wartość księgowa brutto na dzień sporządzenia wykazu do ubezpieczenia. Klauzula automatycznego pokrycia że zakład ubezpieczeń obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystek nowo nabyty sprzęt elektroniczny oraz ten, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych czynności podnoszących ich wartość. W/w sprzęt elektroniczny zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem majątku.

15 Na mocy niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniową objęty zostanie sprzęt elektroniczny, który nie znalazło się na wykazie sporządzonym na dzień r., a który to będzie w posiadaniu przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. Składka za mienie ubezpieczone na mocy w/w klauzuli wyliczona zostanie jako 50% taryfy rocznej i będzie płatna w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: zł Klauzula przewłaszczenia mienia że ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiło przeniesienie własności ubezpieczonego mienia ruchomego na bank. Klauzula 72 godzin że wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego kataklizmu (np. huraganu) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy integralnej określonej w niniejszej polisie. Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwrabunkowych. że uznaje się istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwrabunkowych za wystarczające pod warunkiem ich sprawności i stosowania. Klauzula pokrycia kosztów naprawy zabezpieczeń że zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na zniszczeniu urządzeń zabezpieczających tj. w szczególności ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi, okien, krat, rolet, żaluzji oraz systemów alarmowych. Odszkodowanie za szkody w zniszczonych urządzeniach zabezpieczających ustala się w wysokości kosztów naprawy uszkodzeń. Nie ma zastosowania franszyza/udział własny. Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie że zapisane w umowie i OWU skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody.

16 Klauzula potrącania rat że w przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Klauzula zgłaszania szkód że zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Klauzula likwidacji szkody Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że w przypadku szkody zakład ubezpieczeń dokona oględzin miejsca szkody najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otrzymania zgłoszenia szkody. Klauzula miejsca ubezpieczenia że ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt elektroniczny znajdujący się we wszystkich lokalizacjach Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Klauzula płatności składki i czasu ochrony że : 1. Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla uwidocznioną na przelewie bankowym, pocztowym albo datę przelewu elektronicznego. 2. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia oraz nie powoduje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 i Zakład Ubezpieczeń, w przypadku braku opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, obowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego oraz do Brokera Ubezpieczającego, wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat. Brak zawiadomienia (pisma wyznaczającego dodatkowy termin zapłaty) ze strony Zakładu Ubezpieczeń nie powoduje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej. 4. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w dodatkowo wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust 3, uprawnia zakład ubezpieczeń do rozwiązania umowy ubezpieczenia. 5. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacenia składki ubezpieczeniowej proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa. Klauzula określająca system wyliczenia zwrotu składek i dopłat składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń

17 że wszystkie rozliczenia w zakresie zwrotu składek, dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń, itp. będą wyliczane w systemie pro rata za każdy dzień. Klauzula stałości warunków umowy i taryf ubezpieczeniowych że, do wszelkich doubezpieczeń realizowanych w ramach niniejszej w okresie ubezpieczenia będą mieć zastosowanie warunki oraz taryfy składek obowiązujące w polisie głównej w stosunku, do której wykonywane jest doubezpieczenie. Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku szkody. Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym terminie dodatkowej składki wyliczonej pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ obniżeniu limit odpowiedzialności. Klauzula likwidacji drobnych szkód Klauzule fakultatywne : że w przypadku szkód, których szacowana, całkowita wartość nie przekracza 5.000,00 zł. ponad wartość franszyzy redukcyjnej/udziału własnego na dzień jej powstania, ubezpieczający ma prawo przystąpić, natychmiast do likwidacji takiej szkody zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzednio protokół o okolicznościach powstania takiej szkody oraz jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby która wykryła szkodę oraz, jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy szkody. Niezależnie od powyższych postanowień, ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie odpowiednie organa Policji w przypadku kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa. Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza lokalizacjami Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Zakres terytorialny Polska. Limit odpowiedzialności zł.

18 Klauzula włączenia do ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej (bez włamania) że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w wyniku kradzieży zwykłej (bez włamania) dotyczy zarówno sprzętu stacjonarnego jak i przenośnego. Limit odpowiedzialności : zł. Klauzula uznania Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są znaczące dla oceny ryzyka, chyba że pewne okoliczności zostały celowo (umyślnie) ukryte. Klauzula błędów i przeoczeń Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego pokryciem ubezpieczeniowym pomimo to, iż ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego. Płatność składki : Składka za okres ubezpieczenia od r. do r. płatna w 4 ratach wg n/w terminów : - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r., - 3 rata płatna do dnia r., - 4 rata płatna do dnia r. Składka za okres ubezpieczenia od r. do r. płatna w 3 ratach wg n/w terminów : - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r., - 3 rata płatna do dnia r., Pozostałe wymagania : Pozostałe warunki ubezpieczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zawarcie w ofercie dodatkowych poza wynikającymi z w/w OWU postanowień niekorzystnych dla Ubezpieczającego w szczególności ograniczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela, wprowadzających dodatkowe obowiązki lub zmiany w sposobie likwidacji szkody (poza w/w klauzulami bezwzględnie obowiązującymi) skutkuje nieważnością oferty.

19 7c. Ubezpieczenie NNW Przedmiot i zakres ubezpieczenia : Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób odbywających karę w zakładzie karnym pracujących na rzecz Szpitala w formie bezimiennej. Liczba ubezpieczonych osób : 3 Suma ubezpieczenia na każdego ubezpieczonego : zł (w wariancie 100% płatne z tytułu śmierci, procent sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie 100%) Czasowy zakres ochrony : praca oraz droga do/z pracy Płatność składki : Składka za okres ubezpieczenia od r. do r. płatna w 4 ratach wg n/w terminów : - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r., - 3 rata płatna do dnia r., - 4 rata płatna do dnia r. Składka za okres ubezpieczenia od r. do r. płatna w 3 ratach wg n/w terminów : - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r., - 3 rata płatna do dnia r., Pozostałe wymagania : Pozostałe warunki ubezpieczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW. Zawarcie w ofercie dodatkowych poza wynikającymi z w/w OWU postanowień niekorzystnych dla Ubezpieczającego w szczególności ograniczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela, wprowadzających dodatkowe obowiązki lub zmiany w sposobie likwidacji szkody (poza w/w klauzulami bezwzględnie obowiązującymi) skutkuje nieważnością oferty.

20 7d. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Suma gwarancyjna : Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Euro na jedno i Euro na wszystkie zdarzenia Przedmiot ubezpieczenia : Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 136b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 7e. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych Suma gwarancyjna : Zakres podstawowy suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia : Ubezpieczenie obejmować winno odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wyrządzone w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością, w tym działalnością polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (OC delikt + OC kontrakt) z rozszerzeniem o : - odpowiedzialność cywilną pracodawcy z podlimitem odpowiedzialności zł w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej, - odpowiedzialność cywilną za szkody środowiskowe do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej, - szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego z podlimitem odpowiedzialności zł w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej, - szkody w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu itp. do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej, - szkody w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu itp. z podlimitem odpowiedzialności zł w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej, - szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegajace obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z podlimitem odpowiedzialności zł w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011 Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo