SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz komunikacyjne pojazdów WSB SP ZOZ. WSB/PN/10/02/2008 Niniejsza SIWZ składa się z 87 ponumerowanych stron Warszawa, dnia r. Małgorzata Głocka Kierownik Działu Zamówień Publicznych 1

2 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ ul. Kondratowicza Warszawa Tel , faks , Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. Godziny pracy Zamawiającego: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Kondratowicza 9, Warszawa z Zakładem Ubezpieczeń w zakresie n/w rodzajów ubezpieczeń określonych szczegółowo poniżej. 2. Wymagany okres ubezpieczenia: od r. do r. W/w okres ubezpieczenia jest podzielony na dwa okresy, na które to zostaną wystawione odrębne polisy: 1) od r. do r., 2) od r. do r. Powyższe terminy okresu ubezpieczenia nie dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych dla których wymagany okres ubezpieczenia oraz okresy, na które zostaną wystawione polisy zostały określone w załączniku nr 9 do SIWZ. 3. Ogólne informacje dotyczące Zamawiającego : 1) Regon : ) EKD podstawowy : 8511 (szpitalnictwo), 3) Czynności wykonywane przez podwykonawców to w szczególności : a) pranie, b) konserwacja sprzętu medycznego, c) wywóz odpadów komunalnych, d) przygotowywanie posiłków, e) sprzątanie, f) ochrona, g) dezynfekcja, deratyzacja, h) transport medyczny, Pozostałe ogólne informacje dotyczące Zamawiającego zostały określone w Arkuszu Oceny Ryzyka stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Odszkodowania wypłacane będą z uwzględnieniem podatku VAT. 2

3 5. Szkodowość: 1) Rok 2003: W sądach powszechnych toczą się 2 sprawy z powództwa cywilnego z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gdzie wysokość roszczeń wynosi ,00 zł i ,00 zł, 2) Rok 2004: W sądach powszechnych toczą się 2 sprawy z powództwa cywilnego z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gdzie wysokość roszczeń wynosi ,00 zł, 3) Rok 2005: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów: 3.359,00 zł, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej : -, 4) Rok 2006: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów: 2.877,00 zł, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia: 267,00 zł Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: ,00 zł. 5) Rok 2007: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów: - zł, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 9.000,00 zł. 6. Miejsca ubezpieczenia : 1) dla ubezpieczeń określonych w pkt. 7a-7b: ul. Kondratowicza 8, Warszawa, ul. Suwalska 11, Warszawa, dla gotówki w transporcie i elektronicznego sprzętu przenośnego terytorium RP, 2) dla ubezpieczeń określonych w pkt. 7c, 7d i 7e: teren RP. 7. Rodzaje wymaganych ubezpieczeń: 7a. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wymagany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia mienia: Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia z wyniku zdarzeń losowych o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego (wg systemu od wszystkich ryzyk). Udział własny, franszyza redukcyjna : 0 %, Franszyza integralna : 50 EURO. Ograniczenia odpowiedzialności : Wymagane przez Zamawiającego obligatoryjne klauzule dodatkowe: Klauzula Reprezentantów że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące następstwem umyślnego działania lub 3

4 zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczonego należy rozumieć Dyrektora Szpitala. Klauzula przyjęcia do ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto/odtworzeniowej. że zakład ubezpieczeń przyjmuje do ubezpieczenia budynki, budowle (grupy I i II KŚT), maszyny i urządzenia (grupy od III do VIII KŚT) wg. wartości księgowej brutto/odtworzeniowej bez względu na ich zużycie techniczne i księgowe. Klauzula wyłączenia proporcji w przypadku ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto że w przypadku ubezpieczenia mienia (środków trwałych : grupy od I do VIII) wg. wartości księgowej brutto nie ma zastosowania zasada proporcji w przypadku szkody całkowitej i/lub częściowej przy założeniu, że suma ubezpieczenia ustalona wg. wartości księgowej brutto będzie odpowiadać wartości ewidencyjnej brutto mienia na dzień sporządzenia wykazu ubezpieczonego mienia. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia będzie niższa od wartości księgowej brutto przedmiotu szkody wynikającej z ewidencji księgowej na dzień sporządzenia wykazu ubezpieczonego mienia, odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia wg. wartości księgowej brutto do wartości księgowej brutto wynikającej z ewidencji księgowej na dzień sporządzenia wykazu ubezpieczonego mienia. Klauzula wyłączenia zasady proporcji w odszkodowaniu w przypadku szkody całkowitej. Strony ustalają, iż zasada proporcji nie będzie stosowana w przypadku szkody całkowitej. Klauzula wprowadzająca częściowe odstąpienie od zasad proporcji przy likwidacji szkody że, w przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości odtworzeniowej, o ile deklarowana suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie), dopuszcza się odstąpienie od zasady proporcji, jeżeli niedoubezpieczenie nie przekroczy 30%. Klauzula ubezpieczenia oszklenia Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzula postanowień OWU, że zakład ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje ubezpieczeniem wszelkie oszklenia wewnętrzne i zewnętrzne w ubezpieczonych budynkach od ryzyk stłuczenia i rozbicia do wysokości sumy ubezpieczenia budynku, w którym znajdują się oszklenia Klauzula automatycznego pokrycia że zakład ubezpieczeń obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowo nabyte mienie oraz te, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych czynności podnoszących ich wartość. W/w mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem majątku. 4

5 Na mocy niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniową objęte zostanie mienie, które nie znalazło się na wykazie sporządzonym na dzień r., a które to będzie w posiadaniu przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. Składka za mienie ubezpieczone na mocy w/w klauzuli wyliczona zostanie jako 50% taryfy rocznej dla danej kategorii mienia (budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie) i będzie płatna w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: zł Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych że rozszerza się ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych oraz prób w mieniu będącym : - przedmiotem ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia, - przedmiotem robót budowlano-montażowych w do kwoty zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Klauzula ta nie dotyczy jakichkolwiek nowobudowanych obiektów budowlanych. Odpowiedzialność za szkody w mieniu poddawanym próbom ograniczona jest do kwoty zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W/w klauzula przestaje obowiązywać w przypadku, gdy łączna wartość wszystkich prac remontowo-modernizacyjnych, których wykaz zostanie przez Szpital przekazany przed zawarciem umowy ubezpieczenia, przekroczy zł. Po przekroczeniu wartości zł ewentualna ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z klauzuli może być udzielona na pisemny wniosek Ubezpieczającego i za pisemna zgodą Ubezpieczyciela za opłatą ustalonej przez strony indywidualnie dodatkowej składki. Klauzula przewłaszczenia mienia że ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiło przeniesienie własności ubezpieczonego mienia ruchomego na bank. Klauzula przepięć że zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej polisy szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego do pełnej sumy ubezpieczenia zgodnie z umową ubezpieczenia bez określania limitów odpowiedzialności oraz w następstwie zakłóceń w dostawie energii elektrycznej z limitem odpowiedzialności zł. Klauzula 72 godzin że wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek 5

6 jednego kataklizmu (np. huraganu) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy integralnej określonej w niniejszej polisie. Klauzula wprowadzająca system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko dla przedmiotów nietrwałych wyposażenia, mienia osób trzecich oraz wartości pieniężnych. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że przedmioty nietrwałe-wyposażenie, mienie osób trzecich oraz wartości pieniężne ubezpieczone są w systemie pierwszego ryzyka. Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwrabunkowych. że uznaje się istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwrabunkowych za wystarczające pod warunkiem ich sprawności i stosowania. Klauzula przyjęcie do ubezpieczenia wszystkich budynków wg. I klasy ryzyka pożarowego że zakład ubezpieczeń przyjmuje dla celów ubezpieczeniowych, że wszystkie budynki i budowle należące do Ubezpieczającego w ramach zawartej umowy są obiektami I klasy ryzyka pożarowego. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego że sprzęt elektroniczny znajdujący się w wykazach mienia do ubezpieczenia w ramach niniejszego ubezpieczenia jest ubezpieczony w pełnym zakresie ubezpieczenia wg systemu od wszystkich ryzyk. Klauzula dokumentów że ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte koszty odtworzenia danych nieinformatycznych, dokumentacji, planów, akt, które ulegną zniszczeniu na skutek ubezpieczonych ryzyk. Ubezpieczone koszty to : koszty uzyskania kopii dokumentów z materiałów źródłowych kontrahentów, koszty uzyskania kopii lub odpisów we właściwych urzędach i instytucjach. Suma ubezpieczenia ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula wprowadzająca system wypłaty odszkodowania do wartości odtworzeniowej że : odszkodowanie dla przedmiotów nietrwałych-wyposażenia oraz mienia osób trzecich, ubezpieczonych w systemie I ryzyka będzie wypłacone wg wartości odtworzeniowej (również w zakresie ryzyk kradzieży z włamaniem i rabunku), 6

7 odszkodowanie dla maszyn, urządzeń i wyposażenia (grupy od III do VIII KŚT) w zakresie ryzyk kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu będzie wypłacone wg wartości odtworzeniowej. Klauzula kosztów dodatkowych że w ramach niniejszej klauzuli zakład ubezpieczeń pokrywa dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności ,00 zł w okresie trwania umowy ubezpieczenia: a) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku, b) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia c) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków d) konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody z limitem odpowiedzialności zł, e) koszty poniesione przez Ubezpieczającego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, pod warunkiem że koszty zostaną poniesione z limitem odpowiedzialności zł. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie że zapisane w umowie i OWU skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody. Klauzula potrącania rat że w przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Klauzula zgłaszania szkód że zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Klauzula likwidacji szkody Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że w przypadku szkody zakład ubezpieczeń dokona oględzin miejsca szkody najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otrzymania zgłoszenia szkody. Klauzula miejsca ubezpieczenia że ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego. 7

8 Klauzula płatności składki i czasu ochrony że : 1. Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla uwidocznioną na przelewie bankowym, pocztowym albo datę przelewu elektronicznego. 2. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia oraz nie powoduje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 i Zakład Ubezpieczeń, w przypadku braku opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, obowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego oraz do Brokera Ubezpieczającego, wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat. Brak zawiadomienia (pisma wyznaczającego dodatkowy termin zapłaty) ze strony Zakładu Ubezpieczeń nie powoduje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej. 4. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w dodatkowo wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust 3, uprawnia zakład ubezpieczeń do rozwiązania umowy ubezpieczenia. 5. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacenia składki ubezpieczeniowej proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa. Klauzula określająca system wyliczenia zwrotu składek i dopłat składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń że wszystkie rozliczenia w zakresie zwrotu składek, dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń, itp. będą wyliczane w systemie pro rata za każdy dzień. Klauzula stałości warunków umowy i taryf ubezpieczeniowych że, do wszelkich doubezpieczeń realizowanych w ramach niniejszej w okresie ubezpieczenia będą mieć zastosowanie warunki oraz taryfy składek obowiązujące polisie głównej w stosunku, do której wykonywane jest doubezpieczenie. Klauzula ryzyka wandalizmu że za wandalizm uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku szkody. Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym terminie dodatkowej składki 8

9 wyliczonej pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ obniżeniu limit odpowiedzialności. Klauzule fakultatywne : Wyrównanie sum ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia niektórych pozycji jest wyższa niż ich wartość, nadwyżka ta zostanie rozłożona na te pozycje, co do których występuje niedoubezpieczenie. Wyrównanie sum ubezpieczenia odbywa się w ramach mienia, w którym nastąpiła szkoda. Klauzula nie odbudowania majątku dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku szkody Ubezpieczający może odstąpić od odbudowy lub naprawy zniszczonego mienia a wypłata odszkodowania nastąpi według wartości przyjętej do ubezpieczenia tj. wartości księgowej brutto (w przypadku ubezpieczenia wg. wartości księgowej brutto). Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów że zakład ubezpieczeń obejmuje ochrona ubezpieczeniową szkody w mieniu spowodowane przerwą w dostawie mediów (prądu, gazu, wody, lub innego medium). Urzędowe ograniczenia odtworzenia że jeżeli przez urzędowe ograniczenia odtworzenia zostanie zakazane odtworzenie budynku uszkodzonego lub całkowicie zniszczonego, objętego pokryciem na podstawie zawartej umowy Ubezpieczyciel jako odszkodowanie wypłaci taką kwotę, jaka była by należna przy odtworzeniu w danym przypadku. Klauzula likwidacji drobnych szkód że w przypadku szkód, których szacowana, całkowita wartość nie przekracza ,00 zł. ponad wartość franszyzy redukcyjnej/udziału własnego na dzień jej powstania, ubezpieczający ma prawo przystąpić, natychmiast do likwidacji takiej szkody zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzednio protokół o okolicznościach powstania takiej szkody oraz jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby która wykryła szkodę oraz, jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy szkody. Niezależnie od powyższych postanowień, ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie odpowiednie organa Policji w przypadku kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa. 9

10 Klauzula pokrycia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii. że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii. Limit odpowiedzialności ,00 PLN. Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się na poza lokalizacjami Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Zakres terytorialny Polska. Limit odpowiedzialności zł. Klauzula włączenia do ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej (bez włamania) że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w wyniku kradzieży zwykłej (bez włamania). Limit odpowiedzialności : zł. Klauzula zabezpieczeń dla wartości pieniężnych w lokalu i w transporcie Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że w odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu oraz rabunku w transporcie nie mają zastosowania przepisy OWU oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej szkody polegające na kradzieży mienia znajdującego się na zewnątrz budynków że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na kradzieży mienia znajdującego się na zewnątrz budynków takiego jak: kamery przesyłowe, napędy bram, elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy itp., o ile było ono przytwierdzone do podłoża budynków, lub budowli, w sposób uniemożliwiający jego zabór bez użycia siły i/lub narzędzi. Limit odpowiedzialności ,00 PLN. Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej ryzyko pomalowania mienia. że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na pomalowaniu mienia (graffiti). Limit odpowiedzialności ,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzula uznania Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są znaczące dla oceny ryzyka, chyba że pewne okoliczności zostały celowo (umyślnie) ukryte. 10

11 Klauzula błędów i przeoczeń Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego pokryciem ubezpieczeniowym pomimo to, iż ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego. Płatność składki : Składka za okres ubezpieczenia od r. do r. płatna w 4 ratach wg n/w terminów : - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r., - 3 rata płatna do dnia r., - 4 rata płatna do dnia r. Składka za okres ubezpieczenia od r. do r. płatna w 3 ratach wg n/w terminów : - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r., - 3 rata płatna do dnia r., Pozostałe wymagania : Pozostałe warunki ubezpieczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Zawarcie w ofercie dodatkowych poza wynikającymi z w/w OWU postanowień niekorzystnych dla Ubezpieczającego w szczególności ograniczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela, wprowadzających dodatkowe obowiązki lub zmiany w sposobie likwidacji szkody (poza w/w klauzulami bezwzględnie obowiązującymi) skutkuje nieważnością oferty. 11

12 Przedmiot i sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wg Tabeli nr 1 Tabela nr 1 Lp. 1. Przedmiot Ubezpieczenia Budynki i budowle*, w tym : Budynki : Budowle : Suma ubezpieczenia w zł ,59 zł, w tym : ,07 zł ,52 zł 2. Maszyny i urządzenia** : ,28 zł 3. Środki obrotowe ,00 zł 4. Przedmioty nietrwałe wyposażenie Rodzaj wartości przyjętej do ubezpieczenia wartość odtworzeniowa/księgo wa brutto zgodnie z Załącznikiem nr 6 wartość księgowa brutto cena nabycia, koszt wytworzenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia z VAT Odszkodowanie płatne z VAT TAK NIE TAK NIE Sumy stałe X X Sumy stałe X X Sumy stałe X X ,00 zł wartość odtworzeniowa Pierwsze ryzyko X X 5. Wartości pieniężne ,00 zł wartość nominalna Pierwsze ryzyko Mienie osób trzecich ,00 zł wartość odtworzeniowa Pierwsze ryzyko X X * - zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ** - zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 12

13 Podlimity odpowiedzialności na ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku : System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko - sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający kierując się wysokością przypuszczalnej maksymalnej straty jaką może ponieść w okresie ubezpieczenia. Tabela nr 2 Przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia : Lp. Rodzaj mienia Suma ubezpieczenia w zł na jedną i wszystkie placówki Szpitala łącznie Mienie: Urządzenia, maszyny, wyposażenie własne i 1. powierzone od kradzieży z włamaniem i rabunku Środki obrotowe od kradzieży z włamaniem 2. i rabunku Wartości pieniężne od kradzieży z 3. włamaniem i rabunku z lokalu i rabunku w transporcie ,00 zł ,00 zł ,00 zł 7b. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wymagany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia mienia: Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego zgodnie z OWU wg systemu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o n/w ryzyka : ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia na terenie RP, szkody powstałe w następstwie huraganu, szkody powstałe w następstwie trzęsienia ziemi, ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących, ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji z limitem odpowiedzialności zł, ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji z limitem odpowiedzialności zł.

14 Przedmiot i suma ubezpieczenia mienia: Stacjonarny sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk : Przenośny sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk : Koszty odtworzenia danych i oprogramowanie : ,77 zł ,32 zł ,00 zł Szczegółowa specyfikacja sprzętu została zawarta w Załączniku nr 8 do SIWZ. Ograniczenia odpowiedzialności : Udział własny, franszyza redukcyjna : 0 %, Udział własny dla przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia : 10% odszkodowania Franszyza integralna : 50 EURO. Wymagane przez Zamawiającego obligatoryjne klauzule dodatkowe : Klauzula Reprezentantów że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące następstwem umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczonego należy rozumieć Dyrektora Szpitala. Klauzula przyjęcia do ubezpieczenia mienia że Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny wg wartości księgowej brutto. Wypłata odszkodowania zostanie dokonana wg wartości odtworzeniowej, nie więcej jednak niż wartość księgowa brutto sprzętu dotkniętego szkodą (suma ubezpieczenia) bez względu na jego rok produkcji i zużycie techniczne i bez stosowania zasady proporcji w odszkodowaniu o ile suma ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą nie będzie niższa niż jego wartość księgowa brutto na dzień sporządzenia wykazu do ubezpieczenia. Klauzula automatycznego pokrycia że zakład ubezpieczeń obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystek nowo nabyty sprzęt elektroniczny oraz ten, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych czynności podnoszących ich wartość. W/w sprzęt elektroniczny zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem majątku.

15 Na mocy niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniową objęty zostanie sprzęt elektroniczny, który nie znalazło się na wykazie sporządzonym na dzień r., a który to będzie w posiadaniu przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. Składka za mienie ubezpieczone na mocy w/w klauzuli wyliczona zostanie jako 50% taryfy rocznej i będzie płatna w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: zł Klauzula przewłaszczenia mienia że ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiło przeniesienie własności ubezpieczonego mienia ruchomego na bank. Klauzula 72 godzin że wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego kataklizmu (np. huraganu) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy integralnej określonej w niniejszej polisie. Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwrabunkowych. że uznaje się istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwrabunkowych za wystarczające pod warunkiem ich sprawności i stosowania. Klauzula pokrycia kosztów naprawy zabezpieczeń że zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na zniszczeniu urządzeń zabezpieczających tj. w szczególności ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi, okien, krat, rolet, żaluzji oraz systemów alarmowych. Odszkodowanie za szkody w zniszczonych urządzeniach zabezpieczających ustala się w wysokości kosztów naprawy uszkodzeń. Nie ma zastosowania franszyza/udział własny. Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie że zapisane w umowie i OWU skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody.

16 Klauzula potrącania rat że w przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Klauzula zgłaszania szkód że zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Klauzula likwidacji szkody Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że w przypadku szkody zakład ubezpieczeń dokona oględzin miejsca szkody najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otrzymania zgłoszenia szkody. Klauzula miejsca ubezpieczenia że ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt elektroniczny znajdujący się we wszystkich lokalizacjach Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Klauzula płatności składki i czasu ochrony że : 1. Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla uwidocznioną na przelewie bankowym, pocztowym albo datę przelewu elektronicznego. 2. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia oraz nie powoduje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 i Zakład Ubezpieczeń, w przypadku braku opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, obowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego oraz do Brokera Ubezpieczającego, wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat. Brak zawiadomienia (pisma wyznaczającego dodatkowy termin zapłaty) ze strony Zakładu Ubezpieczeń nie powoduje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej. 4. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w dodatkowo wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust 3, uprawnia zakład ubezpieczeń do rozwiązania umowy ubezpieczenia. 5. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacenia składki ubezpieczeniowej proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa. Klauzula określająca system wyliczenia zwrotu składek i dopłat składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń

17 że wszystkie rozliczenia w zakresie zwrotu składek, dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń, itp. będą wyliczane w systemie pro rata za każdy dzień. Klauzula stałości warunków umowy i taryf ubezpieczeniowych że, do wszelkich doubezpieczeń realizowanych w ramach niniejszej w okresie ubezpieczenia będą mieć zastosowanie warunki oraz taryfy składek obowiązujące w polisie głównej w stosunku, do której wykonywane jest doubezpieczenie. Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku szkody. Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym terminie dodatkowej składki wyliczonej pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ obniżeniu limit odpowiedzialności. Klauzula likwidacji drobnych szkód Klauzule fakultatywne : że w przypadku szkód, których szacowana, całkowita wartość nie przekracza 5.000,00 zł. ponad wartość franszyzy redukcyjnej/udziału własnego na dzień jej powstania, ubezpieczający ma prawo przystąpić, natychmiast do likwidacji takiej szkody zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzednio protokół o okolicznościach powstania takiej szkody oraz jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby która wykryła szkodę oraz, jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy szkody. Niezależnie od powyższych postanowień, ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie odpowiednie organa Policji w przypadku kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa. Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza lokalizacjami Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Zakres terytorialny Polska. Limit odpowiedzialności zł.

18 Klauzula włączenia do ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej (bez włamania) że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w wyniku kradzieży zwykłej (bez włamania) dotyczy zarówno sprzętu stacjonarnego jak i przenośnego. Limit odpowiedzialności : zł. Klauzula uznania Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są znaczące dla oceny ryzyka, chyba że pewne okoliczności zostały celowo (umyślnie) ukryte. Klauzula błędów i przeoczeń Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego pokryciem ubezpieczeniowym pomimo to, iż ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego. Płatność składki : Składka za okres ubezpieczenia od r. do r. płatna w 4 ratach wg n/w terminów : - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r., - 3 rata płatna do dnia r., - 4 rata płatna do dnia r. Składka za okres ubezpieczenia od r. do r. płatna w 3 ratach wg n/w terminów : - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r., - 3 rata płatna do dnia r., Pozostałe wymagania : Pozostałe warunki ubezpieczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zawarcie w ofercie dodatkowych poza wynikającymi z w/w OWU postanowień niekorzystnych dla Ubezpieczającego w szczególności ograniczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela, wprowadzających dodatkowe obowiązki lub zmiany w sposobie likwidacji szkody (poza w/w klauzulami bezwzględnie obowiązującymi) skutkuje nieważnością oferty.

19 7c. Ubezpieczenie NNW Przedmiot i zakres ubezpieczenia : Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób odbywających karę w zakładzie karnym pracujących na rzecz Szpitala w formie bezimiennej. Liczba ubezpieczonych osób : 3 Suma ubezpieczenia na każdego ubezpieczonego : zł (w wariancie 100% płatne z tytułu śmierci, procent sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie 100%) Czasowy zakres ochrony : praca oraz droga do/z pracy Płatność składki : Składka za okres ubezpieczenia od r. do r. płatna w 4 ratach wg n/w terminów : - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r., - 3 rata płatna do dnia r., - 4 rata płatna do dnia r. Składka za okres ubezpieczenia od r. do r. płatna w 3 ratach wg n/w terminów : - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r., - 3 rata płatna do dnia r., Pozostałe wymagania : Pozostałe warunki ubezpieczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW. Zawarcie w ofercie dodatkowych poza wynikającymi z w/w OWU postanowień niekorzystnych dla Ubezpieczającego w szczególności ograniczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela, wprowadzających dodatkowe obowiązki lub zmiany w sposobie likwidacji szkody (poza w/w klauzulami bezwzględnie obowiązującymi) skutkuje nieważnością oferty.

20 7d. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Suma gwarancyjna : Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Euro na jedno i Euro na wszystkie zdarzenia Przedmiot ubezpieczenia : Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 136b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 7e. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych Suma gwarancyjna : Zakres podstawowy suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia : Ubezpieczenie obejmować winno odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wyrządzone w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością, w tym działalnością polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (OC delikt + OC kontrakt) z rozszerzeniem o : - odpowiedzialność cywilną pracodawcy z podlimitem odpowiedzialności zł w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej, - odpowiedzialność cywilną za szkody środowiskowe do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej, - szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego z podlimitem odpowiedzialności zł w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej, - szkody w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu itp. do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej, - szkody w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu itp. z podlimitem odpowiedzialności zł w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej, - szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegajace obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z podlimitem odpowiedzialności zł w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie, tel w. 27, faks w. 33.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie, tel w. 27, faks w. 33. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: część I Zamówienia: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Lubochnia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 12563-2015; data zamieszczenia: 29.01.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR W dniu..... r. w Policach, pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, zwanym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY GENERALNEJ

WZÓR UMOWY GENERALNEJ WZÓR UMOWY GENERALNEJ Niniejsza umowa została zawarta dnia., w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl Janów Lubelski: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jawor.dolnyslask.pl oraz www.jawor.bip.net.pl Jawor: Ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

UMOWA Nr... Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO. Nowe Miasto Lubawskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Numer ogłoszenia: 246867-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo