SPONSOR GŁ ÓWNY KONFERENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPONSOR GŁ ÓWNY KONFERENCJI"

Transkrypt

1 SPONSOR GŁ ÓWNY KONFERENCJI M e t o d y M a t e m a t y c z n e, E k o n o m e t r y c z n e i I n f o r m a t y c z n e w F i n a n s a c h i U b e z p i e c z e n i a c h U s t r o ń Poniedział ek Od 15:00 Rejestracja uczestników konferencji 18:30 do 21:00 Kolacja Wtorek :00 Śniadanie 9:00 Uroczyste otwarcie konferencji J.M. Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach Prof. dr hab. Florian Kuźnik 9:15 do 10:35 I sesja plenarna Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak 1. Walenty Ostasiewicz (AE Wrocław) Podstawowe problemy teorii ruiny 2. Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska (Uniwersytet Szczeciński) Analiza portfelowa na polskim rynku kapitałowym - porównanie wybranych podejść 3. Wanda Ronka-Chmielowiec (AE Wrocław) Problem wypłacalności zakładów ubezpieczeń a prawdopodobieństwo ruiny 4. Paweł Miłobędzki (Uniwersytet Gdański) Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali 10:35 do 11:00 Przerwa na kawę 11:00 do 12:15 Sesja A1 Metody i zastosowania analizy portfelowej Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński 1. Marcin Anholcer (AE Poznań) Konstrukcja optymalnego portfela przy pomocy algorytmu mrówkowego 2. Tomasz Węgrzyn (AE Katowice) Charakterystyka wybranych wskaźników oceny efektywności zarządzania portfelem

2 3. Tomasz Brzęczek (AE Poznań) Wybór portfela akcji jako problem decyzyjny w warunkach niepewności 4. Małgorzata Just (AE Poznań) Wybór portfela papierów wartościowych na podstawie teorii możliwości 5. Aleksandra Wójcicka, Łukasz Koralewski (AE Poznań) Wykorzystanie programowania wielokryterialnego do budowy portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem preferencji inwestora 11:00 do 12:15 Sesja A2 Metody kalkulacji składek i wyceny instrumentów ubezpieczeniowych Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec 1. Ewa Poprawska (AE Wrocław) Kalkulacja składki w portfelach zależnych ryzyk ubezpieczeniowych wybrane problemy 2. Joanna Nowicka-Zagrajek, Agnieszka Wyłomańska (Politechnika Wrocławska) Franszyza i górna granica odpowiedzialności a składka netto 3. Agnieszka Marciniuk (AE Wrocław) Metody obliczania rezerw matematycznych 4. Kinga Migdał (AE Wrocław) Wyznaczanie grup taryfowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC 5. Włodzimierz Szkutnik, Bartosz Lawędziak (AE Katowice) Ryzyko realizacji wysokich roszczeń w aspekcie modelowej równowagi hazardu moralnego i ryzyka bazowego 11:00 do 12:15 Sesja A3 Mathematical methods in economics Przewodniczący: dr hab. Zofia Mielecka-Kubień 1. Kazimierz Krauze (Akademia Morska) Cointegration Analysis of the Purchasing Power Parity and the Uncovered Interest Parity for Poland 2. Jan Hrubeš (VSB - Technical University of Ostrava) The strong and weak points of commutation functions concept 3. Maroš Pončák, Štefan Peško (University of Zilina) Lagranian heuristic for fastidious travelling salesman problem 4. Sergey Ivanov (Kaliningrad State Technical University) The possibilities of using genetic algorithms in quality management systems 12:15 do 12:45 Przerwa na kawę 12:45 do 14:00 Sesja B1 Metody prognozowania zmiennych finansowych Przewodniczący: Prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik 1. Stanisław Barczak (AE Katowice) Asymetryczność ofert kupieckich a ruchy cen na aukcjach wielu obiektów ze szczególnym uwzględnieniem aukcji dzieł sztuki w Polsce 2. Ewa Marta Syczewska (SGH Warszawa) Wpływ agregacji szeregów czasowych na mierniki długiej pamięci na przykładzie złotowych kursów walutowych 3. Katarzyna Zeug (AE Katowice) Predykcja ekonomicznych szeregów czasowych oparta na metodzie rekonstrukcji przestrzeni stanów 4. Stefan Nowak (Politechnika Częstochowska) Analiza wpływu doboru parametrów α, γ, δ na jakość prognozy modelu Wintersa 5. Monika Miśkiewicz (AE Katowice) O zastosowaniu wykładników Lapunowa i wykładnika Hursta do predykcji kursów walutowych

3 12:45 do 14:00 Sesja B2 Metody i zastosowania analizy portfelowej Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki 1. Tadeusz Czernik (AE Katowice) Portfel MML-optymalny 2. Daniel Iskra (AE Katowice) VaR optymalny portfel papierów wartościowych 3. Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeciński) Alokacja aktywów Funduszy Inwestycyjnych akcji w świetle teorii Markowitza i skłonności do ryzyka 4. Tadeusz Winkler-Drews (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego) Metody i formy taksonomii portfela inwestycyjnego 5. Małgorzata Łuniewska (Uniwersytet Szczeciński) Sektorowa analiza portfelowa 12:45 do 14:00 Sesja B3 Methods of risk measurement Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Kazimierz Krauze 1. Krzysztof Jajuga, Katarzyna Kuziak (AE Wrocław) Model risk measurement general concept and particular models 2. Irena Kucko (Vilnius Gediminas Technical University) Pricing methods and measuring performance of investment funds 3. Paweł Kliber (AE Poznań) Quantile hedging of warrants in the Polish stock market a review of methods and empirical findings 4. Ramute Cirulyte (Vilnius Gediminas Technical University) Impact of foreign direct investments and trade on economic growth 14:00 do 15:30 Obiad 15:30 do 16:45 Sesja C1 Matematyczne podstawy teorii finansów i ubezpieczeń Przewodniczący: Prof. dr hab. Henryk Zawadzki 1. Tadeusz Janaszak (AE Wrocław) Szybkość wzrostu, elastyczność i inne mierniki 2. Piotr Chrzan (AE Katowice), Paweł Sewastianow, Jarosław Łapeta (Politechnika Częstochowska) Problemy metodologiczne oceny projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu czynników dyskontowych 3. Katarzyna Sawicz (Politechnika Częstochowska) O pewnych zastosowaniach geometrii różniczkowej w statystyce i ekonometrii 4. Dariusz Jakóbczak (Politechnika Koszalińska) O algebrze rodziny macierzy Hurwitza-Radona 5. Jacek Olesinkiewicz (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie) Macierze wielowskaźnikowe jako instrument działań na strukturach danych 15:30 do 16:45 Sesja C2 Zastosowanie modeli ekonometrycznych do analizy polskiego rynku finansowego Przewodniczący: Prof. dr hab. Paweł Miłobędzki 1. Marcin Błażejowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Modelowanie elastycznosci popytu dla danych dziennych 2. Jacek Juzwiszyn (AE Wrocław) Estymacja parametrów trójwymiarowych trajektorii giełdowych 3. Ewa Dziwok (AE Katowice) Modelowanie realnych stóp procentowych w oparciu o terminową strukturę dochodowości

4 4. Władysław Pękała (Politechnika Częstochowska) Widmo zmian kursu EURO 5. Władysław Milo, Maciej Wawruszczak(Uniwersytet Łódzki) Płynność finansowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (na przykładzie spółek WIG20) 15:30 do 16:45 Sesja C3 Application of financial econometrics and stock market Przewodniczący: Prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak 1. Vít Bubák, Filip Žikeš (Charles University in Prague) Seasonality and the Nontrading Effect on Central-European Stock Markets 2. Petr Sed a (VSB - Technical University of Ostrava) Testing for Semi-strong Efficiency in the Czech Stock Market 3. Piotr Jelonek (SGH Warszawa) Forecasting stock market indices with behavioral trend equation 4. Dominik Rozkrut (Uniwersytet Szczeciński) Testing the Asymmetry in Stock Returns from Warsaw Stock Exchange 16:45 do 17:15 Przerwa na kawę 17:15 do 18:45 Sesja D1 Teoria i zastosowania instrumentów pochodnych Przewodniczący: Prof. dr hab. Piotr Chrzan 1. Krzysztof Echaust (AE Poznań) Strategie opcyjne jako narzędzia hedgingu w modelu oczekiwanej użyteczności 2. Krzysztof Piontek (AE Wrocław) Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie 3. Paweł Porcenaluk (AE Wrocław) Szacowanie przyszłej zmienności indeksu WIG20 za pomocą zmienności implikowanej opcji indeksowych 4. Elżbieta Kapica (AE Katowice) Zabezpieczanie opcjami pozycji na rynku akcji 5. Agnieszka Majewska (Uniwersytet Szczeciński) Efektywność szacunku wariancji stóp zwrotu z akcji otrzymanych na podstawie modelu Blacka-Scholesa 6. Anna Nowakowska-Ryłko (Politechnika Częstochowska) Wycena bilansowa instrumentów finansowych przy zastosowaniu skorygowanej ceny nabycia 17:15 do 18:45 Sesja D2 Metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisława Ostasiewicz 1. Włodzimierz Szkutnik, Alicja Wolny (AE Katowice) Analiza rentowności w kapitałowych ubezpieczeniach życiowych 2. Helena Jasiulewicz (Politechnika Wrocławska) Ocena ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach niejednorodnych 3. Magdalena Kwaśniewska (AE Wrocław) Optymalizacja w ubezpieczeniach 4. Zbigniew Michna (AE Wrocław) Aproksymacje procesu ryzyka w obszarze przyciągania rozkładów alfa-stabilnych 5. Barbara Zakrzewska-Derylak (AE Katowice) Wybrane miary ryzyka ubezpieczeniowego 6. Maciej Schulz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) LTV jako instrument oceny efektywności działań marketingowych na przykładzie zakładów ubezpieczeń

5 17:15 do 18:45 Sesja D3 Informatyka w finansach, ubezpieczeniach i logistyce Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Aleksander Katkow 1. Janusz Grabara (Politechnika Częstochowska) Koncepcja systemu wspomagania decyzji w obszarze logistyki odwrotnej 2. Tomasz Lis (Politechnika Częstochowska) Wpływ informatyzacji przedsiębiorstwa handlowego na zarządzanie procesami logistycznymi 3. Agata Mesjasz (Politechnika Częstochowska) Wybrane problemy statystycznej analizy kosztów ekologistyki w elektrowniach cieplnych 4. Grażyna Trzpiot, Felicjan Jaguś (AE Katowice) Metody porządkowania liniowego w ocenie rynku usług maklerskich w Polsce 5. Beata Rusek (Politechnika Częstochowska) Kontroling komercyjny 6. Aleksandra Alicja Olejarz (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie) Analiza płatności za zakupy w sklepach internetowych w Polsce 20:00 Uroczysta kolacja Ś roda :30 Śniadanie 9:30 do 10:45 Sesja E1 Metody oceny ryzyka w finansach i bankowości Przewodniczący: Prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka 1. Jerzy Michnik (AE Katowice) Wartość narażona na ryzyko a spójne miary ryzyka 2. Mirosław Wójciak (AE Katowice) Wykorzystanie metody MKMV do oceny ryzyka kredytowego branży budowlanej 3. Piotr Chrzan (AE Katowice), Wioletta Skibińska (Politechnika Częstochowska) Metody szacowania prawdopodobieństwa bankructwa 4. Tomasz Oczadły (AE Wrocław) Redukcja błędu dyskretyzacji przy wycenie opcji azjatyckich 5. Jarosław Łapeta (Politechnika Częstochowska) Ocena ofert inwestycyjnych w jednostkach administracji publicznej w sposób wielokryterialny i hierarchiczny 9:30 do 10:45 Sesja E2 Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w finansach i ubezpieczeniach Przewodniczący: Prof. dr hab. Jan Kałuski 1. Piotr Chrzan, Grzegorz Timofiejczuk (AE Katowice) Zastosowania sieci neuronowych w analizie rynków finansowych 2. Cyprian Grabowski (Politechnika Częstochowska) Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne narzędziem do rozwiązywania skomplikowanych zadań 3. Aleksander Katkow, Janusz Szopa, Agnieszka Ulfik (Politechnika Częstochowska) Symulacja wybranych mechanizmów rynkowych w środowiskach obliczeniowych chaotycznych 4. Anna Romowicz (AE Katowice) Zastosowania metod opartych na procedurach ewolucyjnych w procesie podejmowania decyzji 5. Anna Walaszek-Babiszewska (Politechnika Śląska) Zastosowanie rozmytych metod probabilistycznych dla analizy danych rynkowych

6 9:30 do 10:45 Sesja E3 Matematyczne podstawy teorii finansów i ubezpieczeń Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisław Heilpern 1. Henryk Zawadzki (AE Katowice) Multifraktale i rynki kapitałowe 2. Agnieszka Mruklik (Politechnika Wrocławska) Porównanie metod estymacji parametrów i wyboru modeli stóp procentowych 3. Roman Marcin Olejnik (Politechnika Częstochowska) Rodzaje addytywności 4. Wojciech Borucki, Wojciech Dymowski, Paweł Hulewicz, Jacek Kowalewski (AE Poznań) Model funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego gra symulacyjna Trans5 5. Piotr Obidziński (Uniwersytet Szczeciński) Zastosowanie wielostanowego modelu projekcji gospodarstw domowych do szacowania przyszłych wydatków państwa na ochronę społeczną 10:45 do 11:00 Przerwa na kawę 11:00 do 12:20 II sesja plenarna Przewodniczący: Prof. dr hab. Józef Biolik 1. Włodzimierz Ogryczak, Małgorzata M. Opolska-Rutkowska (Politechnika Warszawska) Koherentne miary ryzyka i dominacja stochastyczna 2. Stanisława Ostasiewicz (AE Wrocław) Optymalna składka ubezpieczeniowa 3. Krzysztof Piasecki (AE Poznań) Liniowa przestrzeń portfeli pozbawionych ryzyka wartości przyszłej 4. Jan Kałuski (Politechnika Śląska) Zastosowanie dwuosobowych gier o sumie niezerowej do symulacji procesu podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie 12:20 do 12:40 Przerwa na kawę 12:40 do 14:00 III sesja plenarna Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Walenty Ostasiewicz 1. Krystyna Strzała (Uniwersytet Gdański) Zagadka Feldsteina-Horioki teoria i empiria 2. Stefan Grzesiak, Anna Gontarek (Uniwersytet Szczeciński) Indywidualne Konta Emerytalne i ubezpieczenia na życie jako alternatywne formy oszczędzania 3. Stanisław Heilpern (AE Wrocław) Badanie i modelowanie struktury zależności za pomocą funkcji łączących - zastosowania w ubezpieczeniach 4. Stat-Soft prezentacja oprogramowania. 5. Podsumowanie i zakończenie konferencji 14:00 Obiad P a t r o n m e d i a l n y :

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09. 29-31 marca 2009.

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09. 29-31 marca 2009. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katedra Badań Operacyjnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09 29-31 marca 2009 Program International Workshop on MULTIPLE

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Obecna konferencja naukowa nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania" (Lądek

Bardziej szczegółowo

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program Niedziela, 3 kwietnia 2011 / Sunday, April 3rd, 2011 Godzina / Hour 16.30 Uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate 18.00 Kolacja Dinner 19.30 otwarcie IWoMCDM 11 IWoMCDM 11

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek Redaktorzy naukowi Krzysztof Jajuga Wanda Ronka-Chmielowiec Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2010 / Spis

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 7-9 września 2011, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 3-5 września 2013, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013 Korekta

Bardziej szczegółowo

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Rynek finansowy. Redaktor naukowy Krzysztof Jajuga

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Rynek finansowy. Redaktor naukowy Krzysztof Jajuga Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Rynek finansowy Redaktor naukowy Krzysztof Jajuga Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 11 Część 1. Analiza segmentów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych. Prowadzący seminarium: prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt, Katedra Ekonometrii

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych. Prowadzący seminarium: prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt, Katedra Ekonometrii Lista seminariów magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko prof. UG, dr hab. 1 Tadeusz W. Bołt 2 3 4 prof. dr hab. Teodor Kulawczuk prof.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych Piotr Zasępa I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Celem autoreferatu jest zaprezentowanie dorobku naukowego i zawodowego. Przedstawia on dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Szkoła Letnia Matematyki Finansowej 2012 STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

Szkoła Letnia Matematyki Finansowej 2012 STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ Szkoła Letnia Matematyki Finansowej 2012 STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ dr Margareta Wiciak Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska If I Knew How to Make Money Matematyka finansowa stanowi

Bardziej szczegółowo

Tomasz Karczyński Edward Radosiński

Tomasz Karczyński Edward Radosiński Tomasz Karczyński Edward Radosiński Politechnika Wrocławska IMPLEMENTACJA I OCENA SYSTEMU EKSPERCKIEGO SIECI NEURONOWYCH W ANALIZIE RYNKU AKCJI Wprowadzenie Specyfika rynków kapitałowych, a dokładniej

Bardziej szczegółowo

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo