Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Dorota Zawadzka Stępniak była Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW (XI.2014 XII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Dorota Zawadzka Stępniak była Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW (XI.2014 XII."

Transkrypt

1 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Działania NFOŚiGW w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian: doświadczenia instytucji finansującej projekty aktualna oferta programowa Dorota Zawadzka Stępniak była Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW (XI.2014 XII.2015) Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym Zainwestujmy i Zrównoważonym razem w środowisko Rozwojem 7 kwietnia 2016

2 NFOŚiGW jako instytucja finansująca o powołany przy Okrągłym Stole w 1989 roku (Podzespół ds. Ekologii) o państwowa osoba prawna o pracownicy: ok. 550 (>200 inżynierów) stan na 2015 r. ponad 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska o unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska

3 Fundusze ekologiczne - system Prawo ochrony środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska i kary Samorządy 16 WFOŚiGW Przedsiębiorstwa Projekty środowiskowe Budżet państwa

4 NFOŚiGW środki finansowe Projekty z zakresu ochrony środowiska

5 Źródła przychodów (środki krajowe) Opłaty zastępcze z Prawa energetycznego i ustawy o efektywności energetycznej Opłaty z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Przychody finansowe Sprzedaż jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych

6 Status prawny NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą prawną w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nadzorowaną przez Ministra Środowiska Celem działania NFOŚiGW i WFOŚiGW jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez NFOŚiGW określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

7 Podstawowe dokumenty regulujące działanie NFOŚiGW Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do roku 2020 z 2012 r. Wspólna strategia działania NFOŚiGW i WFOŚiGW na lata z perspektywą do roku 2020 z 2012 r. Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (perspektywa do 2020 roku); przyjęta przez Radę Ministrów r.

8 Misja NFOŚiGW Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska Cel generalny Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku

9 Wizja NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lider systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony na EFEKT Oznacza to, że NFOŚiGW będzie dążył do tego, aby być instytucją: E ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju) F finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej) E elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców) K kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej) T transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty)

10 NFOŚiGW rozpoznawalną instytucją finansową o europejskich standardach Wypracowane i doskonalone centra kompetencji Pozyskane środki zagraniczne oraz ich pełna obsługa Rozpoznawalność instytucji w Komisji Europejskiej i wymiana doświadczeń Nowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców i innowacyjność

11 NFOŚiGW skala działalności rocznie wypłaca ok. 5,5-6,0 mld zł: w roku 2014 wypłaty wyniosły 5,89 mld zł, w 2015 ponad 6,1 mld zł w perspektywie : ok. 50% ze środków unijnych ok. 50% ze środków krajowych Środki unijne Środki krajowe

12 Finansowanie ochrony środowiska w latach

13 Pożyczki a dotacje w latach mln zł Dotacje 19,3 mld zł Pożyczki 15,2 mld zł

14 Efekt dźwigni dzięki pożyczaniu ( ) Wartość całkowita dofinansowanych inwestycji 136 mld zł Udzielone dofinansowanie 35,7 mld zł Wpływy z opłat i kar 21,5 mld zł

15 Formy i obszary finansowania Główne formy finansowania Dotacje inwestycyjne i nieinwestycyjne Oprocentowane pożyczki Pożyczki i dotacje udzielane przez banki ze środków NFOŚiGW Dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dopłaty do oprocentowania kredytów Umorzenia Inwestycje kapitałowe Dopłata do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji Częściowa spłata kapitału kredytów Główne obszary finansowania Ochrona wód i gospodarka wodna Ochrona klimatu i atmosfery Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami, w tym recykling Ochrona przyrody i krajobrazu Leśnictwo Państwowy Monitoring Środowiska Zapobieganie klęskom żywiołowym Górnictwo i geologia Edukacja ekologiczna Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze Efektywność energetyczna Odnawialne źródła energii

16 Rodzaje Beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego Zielone gminy Instytucje publiczne Przedsiębiorcy Organizacje pozarządowe Gospodarstwa domowe (osoby fizyczne) Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe Inne

17 Finansowanie ochrony środowiska przez NFOŚiGW w latach (mld zł 1 ) Edukacja ekologiczna 0,59 Monitoring środowiska 1,21 Inne 2 1,63 Ochrona powietrza 8,9 Ochrona wód 12,0 Ochrona powierzchni ziemi 3,49 36,83 mld zł 1 Ekspertyzy i prace naukowobadawcze 0,58 Nadzwyczajne zagrożenia 0,92 Ochrona przyrody i leśnictwo 1,14 Górnictwo 1,62 Geologia 1,91 Gospodarka wodna 2,8 1 zawarte umowy dotacji, pożyczek i dopłat 2 m.in. umowy z WFOŚiGW, MŚ, nagrody w konkursach inwestycyjnych

18 NFOŚiGW rezultaty działań ochrona klimatu i powietrza (1) Ochrona powietrza: ponad 3,4 tys. umów dotacyjnych i pożyczkowych na kwotę przekraczającą 8,88 mld zł; koszt działań ponad 37 mld zł Inteligentne sieci energetyczne: 12 projektów na kwotę 172 mln zł; redukcja emisji CO 2 o ok. 35 tys. ton/rok Wysokosprawna kogeneracja: łączna moc energii cieplnej zainstalowana w kogeneracji: ok. 226 MW; energii elektrycznej w kogeneracji ok. 94 MW Przebudowa sieci i węzłów cieplnych: 43 przedsięwzięcia na kwotę 846 mln zł Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz jednostek sektora publicznego (GIS) ponad 1500 budynków, współfinansowanie NF 1,3 mld zł; wartość projektów 2 mld zł; redukcja emisji CO Mg/rok, oszczędność energii ok 0,2 mln GJ/rok

19 NFOŚiGW rezultaty działań ochrona klimatu i powietrza (2) Odnawialne źródła energii: 2,5 mld zł na 800 MW zielonej energii W 2014 r. - zwiększenie produkcji energii odnawialnej o 1,14 mln MWh/rok Kolektory słoneczne: 57 tys. beneficjentów, powierzchnia 484 tys. m 2 (w 2014 r. 105 tys. m 2 ), co stanowi blisko 33% łącznej powierzchni kolektorów słonecznych zainstalowanych w Polsce na koniec 2013 r. (w latach ); ograniczenie emisji CO 2 o 61 tys. ton/rok, budżet NF 450 mln zł 827 gmin (33% gmin w Polsce) objętych Planami Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) Wymiana 19 tys. lokalnych węglowych źródeł ciepła w celu likwidacji niskiej emisji

20 Priorytety Strategii na lata z perspektywą do 2020 r. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Ochrona atmosfery

21 Priorytet 3 Ochrona atmosfery W obszarze tego priorytetu określono zadania związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, w tym ze zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych. Działania w zakresie: likwidacji nieefektywnych systemów grzewczych poprawy efektywności energetycznej wdrażania odnawialnych źródeł energii (w tym rozproszonych OZE) i wysokosprawnej kogeneracji kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oraz budownictwa energooszczędnego modernizacji sektora energetyki w zakresie inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci energetycznych

22 Zarządzanie finansami publicznymi poprzez programy priorytetowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarządza finansami publicznymi na działalność ekologiczną poprzez programy priorytetowe. Program priorytetowy zawiera następujące elementy: cel programu wskaźniki osiągnięcia celu i harmonogram ich osiągania (np. wielkość redukcji emisji gazów cieplarnianych, wielkość redukcji emisji pyłowo gazowej, moc zainstalowanych oze itd.) budżet programu okres wdrażania programu tryb składania wniosków (np. tryb konkursowy, tryb ciągły) podstawy prawne udzielenia dofinansowania

23 Zarządzanie finansami publicznymi poprzez programy priorytetowe Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania: formy dofinansowania (np. pożyczka lub/i dotacja) intensywność dofinansowania (np. do 50% kosztów kwalifikowanych) warunki dofinansowania (np. wynikające z przepisów o pomocy publicznej) Beneficjenci rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć koszty kwalifikowane procedura wyboru przedsięwzięć

24 Programy priorytetowe NFOŚiGW na lata Przy tworzeniu programów priorytetowych: doświadczenia z dotychczasowego wdrażania programów ukształtowanie stabilnej, transparentnej i wieloletniej oferty programowej na okres zgodny ze strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz perspektywą finansową Unii Europejskiej poprawę komunikacji z wnioskodawcami usprawnienie procesu oceny wniosków i przyznawania dofinansowania transparentność procesu oceny dzięki zastosowaniu czytelnych kryteriów wyboru przedsięwzięć premiowanie ekoinnowacyjności, działań edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, posiadania standardów zarządzania środowiskowego oraz preferencyjne wparcie dla przedsięwzięć realizowanych przez zielone gminy lub gminy, które przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów komplementarność i ze środkami UE

25 Oferta programowa NFOŚiGW

26 Programy priorytetowe NFOŚiGW na lata ochrona atmosfery Poprawa jakości powietrza KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii GAZELA BIS - Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski Poprawa efektywności energetycznej LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii BOCIAN rozproszone, odnawialne źródła energii Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (JST, bank oraz WFOŚiGW)

27 Programy priorytetowe NFOŚiGW na lata ochrona atmosfery PROGRAM NFOŚiGW BUDŻET [mln PLN] KAWKA 125 GAZELA BIS 300 LEMUR 290 DOMY 300 RYŚ 400 BOCIAN 570 PROSUMENT 800 SUMA 2,785 mld PLN

28 Programy priorytetowe NFOŚiGW na lata adaptacja Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków: Dostosowanie do zmian klimatu Likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń Budżet : 228 mln zł

29 NFOŚiGW Instytucja Wdrażająca PO Infrastruktura i Środowisko Działanie/poddziałanie PO IS Oś. priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Alokacja [w mln EUR] 165,7 225,6 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 337,5 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 276,5 SUMA Ok. 1 mld EUR

30 NFOŚiGW Instytucja Wdrażająca PO Infrastruktura i Środowisko Działanie/poddziałanie PO IS Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Alokacja [w mln EUR] 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczaniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska 700

31 Ochrona atmosfery

32 Poprawa jakości powietrza - KAWKA Cel programu Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO 2 Beneficjenci WFOŚiGW oraz podmioty właściwe do realizacji zadań z POP Tryb składania wniosków Tryb ciągły (we wskazanych terminach), III KAWKA do stycznia 2016 r.

33 Poprawa jakości powietrza - KAWKA Rodzaje przedsięwzięć likwidacja lokalnych źródeł ciepła i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie przez źródło o wyższej sprawności rozbudowa sieci ciepłowniczej kolektory słoneczne; biomasa, pompy ciepła aparatura kontrolna do rodzaju paliw i pomiaru emisji tworzenie baz danych kampanie edukacyjne Forma i warunki dofinansowania Dotacja (udostępnianie środków WFOSiGW) do 45% kosztów kwalifikowanych

34 Poprawa jakości powietrza GAZELA bis Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski Cel programu Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO 2 Beneficjenci Miasta regionalne lub subregionalne wskazane w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego w Kontraktach Terytorialnych zawartych z województwami - jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego Tryb składania wniosków Tryb ciągły - od czerwca 2016 r.

35 Poprawa jakości powietrza GAZELA bis Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski zakup nowych tramwajów lub trolejbusów lub autobusów o napędzie hybrydowym, elektrycznym lub gazowym informacja i promocja, związane z rozpowszechnianiem rozwiązań niskoemisyjnych modernizacja lub budowa stacji obsługi tankowania paliwami gazowymi lub ładowania energią elektryczną zakup i montaż systemów sterowania ruchem drogowym wyznaczanie wydzielonych pasów ruchu dla komunikacji miejskiej, w tym wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego budowa parkingów Park&Ride budowa systemu informacji pasażerskiej oraz systemów ułatwiających sprzedaż biletów zakup i montaż parkometrów; budowa dróg rowerowych, stojaków i parkingów dla rowerów oraz publicznych wypożyczalni rowerów budowa układów zasilania trakcyjnego trolejbusów Forma i warunki dofinansowania Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych (bez środków UE) do 50 mln zł umorzenie pożyczki do 30%

36 Poprawa efektywności energetycznej LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Cel programu Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego Beneficjenci podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem PJB samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których JST posiadają 100% udziałów lub akcji organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe, PN, Lasy państwowe Tryb składania wniosków Tryb ciągły od do (lub do wyczerpania środków)

37 Poprawa efektywności energetycznej LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Rodzaje przedsięwzięć Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego Forma i warunki dofinansowania Dotacja w zależności od klasy energooszczędności (dokumentacja projektowa) dla klasy A do 60% kk, dla klasy B do 40% kk, dla klasy C do 20% kk Pożyczka na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej min. koszt przedsięwzięcia: zł dla klasy A: do 1200 zł za m 2, dla klasy B i C: do 1000 zł za m 2 oprocentowanie WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2% okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat, okres karencji: nie dłuższy niż 18 miesięcy wypłata w formie refundacji Warunki umorzenia w zależności od klasy energooszczędności: dla klasy A do 60%, dla klasy B do 40%, dla klasy C do 20% po potwierdzeniu uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego

38 Poprawa efektywności energetycznej Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych Cel programu Zmniejszenie emisji CO 2, poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych Beneficjenci osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym Tryb składania wniosków Tryb ciągły. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW

39 Poprawa efektywności energetycznej Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych Rodzaje przedsięwzięć 1. budowa domu jednorodzinnego 2. zakup nowego domu jednorodzinnego 3. zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym Forma i warunki dofinansowania Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w przypadku domów jednorodzinnych: o standard NF40 EUco 40 kwh/(m 2 *rok) dotacja: zł brutto o standard NF15 EUco 15 kwh/(m 2 *rok) dotacja: zł brutto w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: o standard NF40 EUco 40 kwh/(m 2 *rok) dotacja: zł brutto o standard NF15 EUco 15 kwh/(m 2 *rok) dotacja: zł brutto w przypadku nie osiągnięcia standardu NF15 dotacja może być obniżona do poziomu NF40 w przypadku nie osiągnięcia standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona jeśli część powierzchni wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej/ wynajmu, to wysokość dofinansowania pomniejsza się proporcjonalnie jeśli działalność gospodarcza będzie prowadzona na powierzchni pow. 50% powierzchni przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania

40 Poprawa efektywności energetycznej RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Cel programu Zmniejszenie emisji CO 2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych Beneficjenci osoby fizyczne jednostki samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego Tryb składania wniosków Nabór wniosków o kredyt wraz z dotacją prowadzony będzie w trybie ciągłym przez banki i WFOSiGW, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW

41 Poprawa efektywności energetycznej RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Prace termoizolacyjne - ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu/ stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie/ stropu nad nieogrzewaną piwnicą, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej Instalacje wewnętrzne - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, ogrzewanie i ciepła woda użytkowa Wymiana źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej Forma i warunki dofinansowania Dotacja do prac remontowych: 20% lub 40% kosztów w zależności od zakresu projektu Pożyczka/kredyt do 100% kosztów kwalifikowanych oprocentowanie stałe 1% w skali roku okres finansowania: maks. 15 lat okres karencji: maks. 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o kredyt wraz z dotacją

42 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Beneficjenci Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu OZE na terenie RP Tryb składania wniosków Tryb ciągły (od 15 lutego do 20 maja 2016)

43 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii Rodzaje przedsięwzięć elektrownie wiatrowe od 40kWe do 3 MWe systemy fotowoltaiczne od 40 kwp do 1 MWp pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, od 5 MWt do 20 MWt małe elektrownie wodne od 300 kwt do 5 MW źródła ciepła opalane biomasą od 300 kwt do 20 MWt wielkoformatowe kolektory słoneczne od 300 kwt do 2MWt wraz z akumulatorem ciepła o mocy od 3 MWt do 20 MWt biogazownie jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy od 40 kwe do 2 MWe instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy od 40kWe do 5 MWe instalacje hybrydowe systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE

44 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii Forma i warunki dofinansowania Pożyczka do zł do 85% kosztów kwalifikowanych Oprocentowanie: Warunki preferencyjne: WIBOR 3M, nie mniej niż 2% lub Warunki rynkowe (nie stanowi pomocy publicznej) okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat okres karencji: nie dłuższy niż 18 miesięcy Warunki umorzenia Nie podlega umorzeniu

45 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z OZE, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub ich związki osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, również w budowie wspólnoty mieszkaniowe zarządzające bud. mieszkalnymi wielorodzinnymi spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające bud. mieszkalnymi wielorodzinnymi Tryb składania wniosków Tryb ciągły - w terminach wskazanych przez NFOŚiGW, banki lub WFOŚiGW W NFOŚiGW nabór ciągły od sierpnia 2015 (poza ścieżką bankową)

46 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Rodzaje przedsięwzięć 1. Zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych 2. Instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej: źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kwt pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kwt kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kwt systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kwe przeznaczone dla budynków mieszkalnych

47 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Forma i warunki dofinansowania Dofinansowanie udzielane przez WFOŚiGW lub banki ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz dla JST bezpośrednio przez NFOŚiGW Pożyczka udzielana łącznie z dotacją: od zł do zł do 100% kosztów kwalifikowanych oprocentowanie stałe 1% w skali roku okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat okres karencji: nie dłuższy niż 6 miesięcy Pożyczka (dla JST) udzielana łącznie z dotacją: od zł Dotacja do 15% dla instalacji źródeł do produkcji ciepła, w okresie do 20% do 30% do instalacji źródeł do produkcji en. elektrycznej, w okresie do 40% w przypadku instalacji wykorzystującej równolegle więcej niż jedno źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno źródło ciepła w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej, udział procentowy ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej, odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej

48 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków

49 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Dostosowanie do zmian klimatu Cel programu Ochrona przed skutkami zagrożeń naturalnych (zgodnie z kierun kami działań zapisanymi w Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 ) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienia elementów zarządzania środowiskiem Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki samorządowe jednostki budżetowe jednostki naukowe (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe (dofinansowane jedynie w formie pożyczki) Tryb składania wniosków Tryb ciągły od do

50 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Dostosowanie do zmian klimatu Rodzaje przedsięwzięć 1. Działania prewencyjne, służące adaptacji do zmian klimatu, zgodnie z założeniami Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, w szczególności: działania infrastrukturalne działania dotyczące opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu zagrożeń i wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami, w tym budowa systemów monitoringu i ostrzegania przed nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi realizacja przedsięwzięć w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany oraz strategie w zakresie działań adaptacyjnych

51 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Dostosowanie do zmian klimatu Forma i warunki dofinansowania Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych minimalny koszt przedsięwzięcia inwestycyjnego zł Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych oprocentowanie stałe 2%, dla zielonych gmin 1% kwota pożyczki: od zł, dla zielonych gmin od zł, dla metod i narzędzi do analizowania zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu od zł okres finansowania: nie dłuższy niż 20 lat okres karencji: nie dłuższy niż 6 miesięcy Warunki umorzenia nie więcej niż 30% nie więcej niż 40% dla zielonych gmin z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej

52 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń Cel programu Ochrona przed skutkami zagrożeń naturalnych (zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 ) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienia elementów zarządzania środowiskiem Beneficjenci służby ratownicze i stowarzyszenia (wskazane w Porozumieniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska z dn r.) jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki samorządowe jednostki budżetowe jednostki naukowe (w rozumieniu ustawy z r. o zasadach finansowania nauki) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe (dofinansowane jedynie w formie pożyczki) Tryb składania wniosków Tryb ciągły od do

53 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń Rodzaje przedsięwzięć 1. Usuwanie skutków powstałych zagrożeń środowiska - zdarzeń naturalnych (powodzi, pożarów, suszy) i awarii (zdarzeń wynikających z działalności człowieka) oraz zakupie sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, jak również związane z opracowaniem metod i narzędzi do analizy wyżej wskazanych zagrożeń: usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, morskich obszarach przybrzeżnych oraz naturalnych akwenach zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz prognozowania, zapobiegania, ograniczania i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego i realizacji Planu Zarządzania Kryzysowego realizacja przedsięwzięć w zakresie metod i narzędzi do analizowania awarii i zagrożeń środowiska

54 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń Forma i warunki dofinansowania Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych wartość szacunkowa szkód nie może być niższa niż zł, a szkoda wystąpiła nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem wniosku dotacja nie może zastąpić kosztów refundowanych przez firmy ubezpieczeniowe Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych wartość szacunku szkód nie może być niższa niż zł oprocentowanie stałe 2%, dla zielonych gmin 1% kwota pożyczki: od zł, dla zielonych gmin od zł okres finansowania: nie dłuższy niż 20 lat, okres karencji: nie dłuższy niż 6 miesięcy Warunki umorzenia nie więcej niż 30% nie więcej niż 40% dla zielonych gmin z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej

55 Różnorodność i elastyczność form wsparcia - wpływ na znaczenie NFOŚiGW dla kraju finansowanie ochrony środowiska finansowanie gospodarki wodnej podniesienie jakości życia wsparcie samorządów przedsiębiorców gospodarstw domowych nowe instrumenty finansowe wspomaganie tworzenia miejsc pracy inwestycje wsparcie dla edukacji i ekoinnowacji mikroinstalacje OZE stymulowanie nowych inwestycji obsługa środków z Unii Europejskiej uruchamianie środków innych inwestorów i banków

56 Dziękuję za uwagę Dorota Zawadzka Stępniak

Oferta programowa

Oferta programowa Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Irena Ryczkowska Paweł Bartoszewski Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y ra z e m w ś ro d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy dofinansowania na budownictwo energooszczędne, zrównoważone i termomodernizację Paweł

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r.

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r. Wsparcie miast przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Warszawa, 9 maja 2013 r. Programy priorytetowe skierowane do samorządów SYSTEM ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Dorota Zawadzka Stępniak

Bardziej szczegółowo

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel. Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.: 71 333 09 79 mail: rpapior@fos.wroc.pl Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v.

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument i Bocian Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce Maria Milewska Doradca Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Programy krajowe NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania. Numer i nazwa działania

Programy krajowe NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania. Numer i nazwa działania Programy krajowe 2015-2020 - NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania Lp. Numer i nazwa działania Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 1. 1.1. Racjonalna gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW

Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW Dorota Zawadzka Stępniak Zastępca Prezesa Zarządu Kołobrzeg, 17 września 2015 roku Nasza misja Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje.

Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje. Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje. Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu 69 Forum Energia Efekt Środowisko

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Polski Kongres Energii Odnawialnej Energia Jutra (Konferencja podsumowująca)

Polski Kongres Energii Odnawialnej Energia Jutra (Konferencja podsumowująca) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW wspiera działania na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii 2 5 Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020 -środki krajowe

Oferta programowa 2015-2020 -środki krajowe Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 -środki krajowe Mariusz Popiołek Departament ochrony klimatu

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy PROSUMENT

Program priorytetowy PROSUMENT Program priorytetowy PROSUMENT Dorota Zawadzka-Stępniak Zastępca Prezesa Zarządu Olsztyn, 10 grudnia 2014 Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z OZE,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ograniczania niskiej emisji. "Niska Emisja 2014", 11-13.09.2014, Poznań

Finansowanie ograniczania niskiej emisji. Niska Emisja 2014, 11-13.09.2014, Poznań Finansowanie ograniczania niskiej emisji LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Cel programu: Uniknięcie emisji CO 2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce

Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia

Bardziej szczegółowo

energetyki rozproszonej

energetyki rozproszonej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dylematy finansowoorganizacyjne energetyki rozproszonej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta NFOŚiGW na lata 2015 2020 na wsparcie efektywności energetycznej i rozproszonych odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii Karczew- Konferencja pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko Programy priorytetowe NFOŚiGW w zakresie modernizacji energetycznej i energooszczędnego budownictwa dotychczasowe realizacje oraz plany dalszych działań Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie NFOŚiGW - programy wsparcia dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie Leszek Katkowski Doradca Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie Warszawa, 19.11.2013

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety działań NFOŚiGW

Strategia i priorytety działań NFOŚiGW Strategia i priorytety działań NFOŚiGW Jacek Gdański Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW 28 listopada 2013 r. Agenda Finansowy wymiar działalności NFOŚiGW Strategia działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz gospodarki niskoemisyjnej Wojciech STAWIANY Departament Strategii, Edukacji i Rozwoju Samodzielne Stanowisko ds. Analiz i Ekspertyz XX Wiosenne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej Małgorzata Kijowska Departament Ochrony Klimatu Warszawa, dnia 29 września 2011 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW

Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW Jacek Gdański Zastępca Prezesa Zarządu POLEKO: Efektywność energetczna i technologie oczyszczania wody Poznań, 8 Pażdziernik 2013 r. NFOŚiGW powołany przy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice. Spotkanie z Mieszkańcami 21 kwietnia 2016 r. Gaszowice

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice. Spotkanie z Mieszkańcami 21 kwietnia 2016 r. Gaszowice Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice Spotkanie z Mieszkańcami 21 kwietnia 2016 r. Gaszowice Programy finansowe dla mieszkańców: NF15 i NF40 EKOkredyt PROSUMENT EKOkredyt PV Ryś termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH

1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH 1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH 1. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WFOŚiGW w KIELCACH w 2016 ROKU 2. ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii Katarzyna Siwkowska Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2010r. Plan prezentacji Program

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, 20.03.2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta NFOŚiGW na lata 2015 2020 dla gmin na wsparcie efektywności energetycznej i rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania projektów ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w 2016r.

Możliwości dofinansowania projektów ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w 2016r. Możliwości dofinansowania projektów ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w 2016r. Michał Lidwin Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Szczecinie Pyrzyce, 20 kwietnia 2016r. Pyrzyce, 20 kwietnia 2016r. Nowe zasady

Bardziej szczegółowo

Prosument dla Pomorza

Prosument dla Pomorza Prosument dla Pomorza Michał Leszczyński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Gdańsk, 03.03.2016 Plan prezentacji 1. Prosument Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju energooszczędnych rozwiązań w budownictwie przez NFOŚiGW

Wsparcie rozwoju energooszczędnych rozwiązań w budownictwie przez NFOŚiGW Wsparcie rozwoju energooszczędnych rozwiązań w budownictwie przez NFOŚiGW Dariusz Szymczak p.o. Zastępcy Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej Warszawa, 22.04.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Marcin Jamiołkowski Departament Przedsięwzięć Przemysłowych Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Instytutu Techniki Cieplnej EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII mgr inż. Jarosław Bigorajski Jaroslaw.Bigorajski@itc.pw.edu.pl Warszawa, 29 listopada 2016 r. Z korzyścią

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW

Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice21.06.2016 Źródła dofinansowao

Bardziej szczegółowo

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków Paweł Bartoszewski Główny

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Perspektywy finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska i OZE Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu J.Przybysz@nfosigw.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW wspiera kompleksową modernizację energetyczną i budownictwo energooszczędne w Polsce

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty wsparcia efektywności energetycznej budynków

Finansowe instrumenty wsparcia efektywności energetycznej budynków Warszawa, 24 listopada 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Iwetta Markiewicz Finansowe instrumenty wsparcia efektywności energetycznej budynków Efektywność energetyczna budynków w Polsce i w Niemczech

Bardziej szczegółowo

Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes

Bardziej szczegółowo

Programy wspierające efektywność energetyczną

Programy wspierające efektywność energetyczną Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy wspierające efektywność energetyczną Jacek Zamielski Wrocław, 21.10.2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez NFOŚiGW przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i oze

Finansowanie przez NFOŚiGW przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i oze Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie przez NFOŚiGW przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i oze Wojciech

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja Dorota Zawadzka-Stępniak Zastępca Prezesa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Małgorzata Skucha

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

energetycznej i/lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

energetycznej i/lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Przegląd źródeł finansowania inwestycji mających na celu poprawę efektywności. energetycznej i/lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach mgr inż. Michał Bar mbar@kape.gov.pl Krajowa

Bardziej szczegółowo

Słowniczek skrótów i definicji... 50

Słowniczek skrótów i definicji... 50 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 Nasi Beneficjenci...4 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach...6 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta NFOŚiGW na lata 2015 2020 dla gmin na wsparcie efektywności energetycznej i rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Prosument

Finansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Prosument Finansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Prosument Jacek Gdański Zastępca Prezesa Zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Słupsk, 26.08.2015 Dopłaty na

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta programowa na lata 2015 2020

Nowa oferta programowa na lata 2015 2020 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa dla JST na lata 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Nowa oferta programowa na lata 2015 2020 Nowa oferta zawiera 17

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odnawialne źródło ekorozwoju. Strategia na lata 2013-2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odnawialne źródło ekorozwoju. Strategia na lata 2013-2016 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odnawialne źródło ekorozwoju Strategia na lata 2013-2016 Warszawa 2014 Nasze atuty: zdolność do kreowania różnorodnych instrumentów finansowych odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2017 ROKU Możliwości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Prosument oraz programu dopłat do budowy domów energooszczędnych

Założenia programu Prosument oraz programu dopłat do budowy domów energooszczędnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Założenia programu Prosument oraz programu dopłat do budowy domów energooszczędnych dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa 1.04.2014

Bardziej szczegółowo