DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA WENTYLATOR DACHOWY TORNADO II 160, 200, 250, 315, 400 DOSPEL Sp. z o.o. ul. LeĞna CzĊstochowa Fabryka Gnaszyn ul. Główna CzĊstochowa tel. ( ) fax ( ) wew Niniejsza dokumentacja winna byü przechowywana u uīytkownika! W przypadku niestosowania warunków podanych w dokumentacji wygasa prawo gwarancji. Firma Dospel nie ponosi odpowiedzialnoğci za skutki niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania urządzenia. WaĪne od:

2 Spis tre ci 1. Zastosowanie Dane techniczne Budowa i wymiary urz dzenia 4 4. Instalacja Konserwacja Schemat poł cze elektrycznych Wykaz punktów serwisowych...7 Karta Gwarancyjna Urz dze DOSPEL Professional 2

3 1. Zastosowanie Wentylator dachowy Tornado II przeznaczony jest do wentylacji pomieszcze o du ej kubaturze takich jak pawilony handlowe, hale magazynowe itp. Szeroki zakres wielko ci od 160 do 400 i wydajno ci od 1000 do12100 pozwoli na dobranie odpowiedniego wentylatora dla ka dego klienta. Ze wzgl du na u yte materiały nie wolno stosowa wentylatora w miejscu gdzie prawdopodobne jest pojawienie si atmosfer wybuchowych spowodowanych przez pary gazy oraz mgły. 2. Dane techniczne Tornado II 160 Tornado II 200 Tornado II 250 Tornado II 315 Tornado II 400 Wydatek powietrz m 3 /h Ci nienie statyczne Pa Ci nienie akustyczne db Maks. Temperatura pracy C Napi cie zasilania V/50Hz Rodzaj zasilania ~ Moc kw Obroty silnika min Pr d A 1.5/ / / / / / /3.9 Stopie ochrony silnika IP Klasa izolacji silnika F F F F F F F Waga kg TORNADO 160 TORNADO 200 3

4 TORNADO 250 TORNADO 315 TORNADO Budowa i wymiary urz dzenia Obudowa wentylatora Tornado wykonana jest z kompozytu poliestrowo szklanego. Cało jest pokryta warstw elkotu tworz cego trwał i odporn powłok na działanie czynników mechanicznych oraz chemicznych. Chroni on tak e produkt przed wilgoci oraz szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dzi ki dobrej jako ci materiałom u ytym do produkcji obudowy element ten praktycznie nie wymaga malowania a czas eksploatowania nie wpływa na intensywno i trwało zastosowanego pigmentu. W podstaw wentylatora wklejony jest kołnierz stalowy z nitonakr tkami do których wkr cane s ruby w celu przykr cenia wentylatora do podstawy, tłumika lub przewodu wentylacyjnego. Wirnik zastosowany w wentylatorze wykonany jest ze stali i malowany proszkowo. A B C H n

5 4. Instalacja TORNADO II - przeznaczony jest do monta u na podstawach dachowych, przewodach wentylacyjnych oraz tłumikach. Wentylator przystosowany jest do pracy w pionie, zabrania si monta u urz dzenia w inny sposób. Po rozpakowaniu wentylatora nale y sprawdzi : stan obudowy wentylatora (wgniecenia, zniekształcenia) - wirnik nie powinna obciera si o lej wlotowy lub grill. Zaleca si dokonania powy szych czynno ci ze wzgl du na ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu. dane techniczne na tabliczce znamionowej tak, aby odpowiadały parametrom danej instalacji elektrycznej UWAGA!!! Przed rozpocz ciem monta u wył cz zasilanie pr du w instalacji elektrycznej! Je eli nie stwierdzono wy ej wymienionych usterek mo na przyst pi do instalacji wentylatora w miejscu docelowym: przygotowa przył cza elektryczne pod wentylator umie ci wentylator na przewodzie wentylacyjnym zako czonym kołnierzem, podstawie dachowej lub tłumiku, Przykr ci wentylator rubami do podstawy lub tłumika. (w przypadku mocowania wentylatora na tłumiku lub przewodzie wentylacyjnym konieczne jest wykonanie konstrukcji wsporczej) podł czenie do instalacji elektrycznej musi by wykonane przez wykwalifikowany personel z uprawnieniami! 5. Konserwacja Przynajmniej raz w roku wentylator nale y wyczy ci z zanieczyszcze odkładaj cych si na elementach wentylatora. W celu usuni cia zanieczyszcze z wn trza wentylatora nale y: Odł czy wentylator od sieci elektrycznej Zdemontowa wentylator odkr caj c ruby mocuj ce Umy wszystkie detale wilgotn szmatk z mał ilo ci detergentu Dokładnie wytrze szmatk do sucha wszystkie elementy wentylatora Zamocowa wentylator w miejscu docelowym Podł czy wentylator do sieci W podstawie wentylatora znajduj si otwory odprowadzaj ce wod które równie nale y przeczy ci w momencie czyszczenia KONSERWACJA SILNIKA Ka dy silnik powinien by poddawany okresowym przegl dom w zale no ci od warunków w jakich pracuje, jednak nie rzadziej ni raz na rok. Przegl d obejmuje oczyszczenie i ogl dziny zewn trzne silnika, aparatury rozruchowej i zabezpieczaj cej. Przegl du powinna dokonywa osoba do tego uprawniona, z odpowiednimi kwalifikacjami. Sprawdzi nale y: opór izolacji i uzwojenia, opór uziemienia, stan ło ysk. Uwaga!!! wszystkie prace konserwacyjne nale y wykonywa przy wył cznym napi ciu 5

6 6. Schemat poł cze elektrycznych UWAGA!!! Podł czenie do sieci elektrycznej powinno by przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami SEP! Wentylatorów TORNADO nie nale y stosowa w atmosferach zagro onych wybuchem. Wszystkie czynno ci konserwuj ce nale y wykonywa po wcze niejszym odł czeniu wentylatora TORNADO z sieci elektrycznej, nawet je eli wentylator nie pracuje - zabezpieczenie termiczne uzwoje silnika przed przeci eniem mo e w ka dej chwili uruchomi silnik!!! Zabrania si podchodzenia do wentylatora podczas pracy oraz bez wcze niejszego odł czenia zasilania z instalacji elektrycznej! Monta wentylatora TORNADO w sposób niezgodny z instrukcj lub eksploatowanie wentylatora w stanie - cz ciowo cho by - zdemontowanym s zabronione! Nale y bezwzgl dnie podł czy przewód ( ółto-zielony) uziemiaj cy! Nale y sprawdzi kierunek obrotów turbiny po podł czeniu, poniewa zły kierunek obrotów (zamieniona faza) mo e w konsekwencji uszkodzi silnik. Kierunek obrotów powinien odpowiada kierunkowi strzałki obrotów. W przypadku uszkodzenia nale y powierzy napraw specjalistycznemu serwisowi. Wyprowadzenia TK musz by podł czone ze stycznikiem jak na schemacie Instalacja elektryczna powinna by wykonana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami bezpiecze stwa. Przed uruchomieniem silnika nale y sprawdzi wszystkie poł czenia rubowe i ewentualnie dokr ci je. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych, wynikaj cych z post pu technicznego. 6

7 1. Wykaz punktów serwisowych Województwo Wielkopolskie Tarnowo Podgórne , ul. Nad strumykiem 6 Pozna , ul. D browskiego 189 Instalcompact service Sp. z o.o. UNOX S.A. Województwo Mazowieckie Warszawa , ul. Pla owa 3 Eltri Sp. z o.o. Województwo Pomorskie Gda sk , ul. Biega skiego 10/7 Gdynia , ul. Opata Hackiego 17/3 KLIMTECH Sp. z o.o. FRIO S.C. Województwo wi tokrzyskie Ch ciny , ul. Tokarnia 27 PUTH Michał Korbi ski 7

8 KARTA ZGŁOSZENIA AWARII Numer reklamacji Data wpłyni cia zgłoszenia Data sprzeda y.. Kart zgłoszenia mo na przesła dowolnie do: DOSPEL Sp. Z o.o. Zakład Gnaszyn ul.główna Cz stochowa tel.( ) wew. 168 DANE FIRMY ZGŁASZAJ CEJ (nazwa firmy, adres, telefon,fax) Autoryzowanego Serwisu Dospel. Informacje teleadresowe zamieszczone s na stronie Przedstawiciela Handlowego internetowej oraz w Dospel dla danego regionu dokumentacji urz dzenia OBIEKT / MIEJSCE INSTALACJI (nazwa firmy,adres, telefon, fax) Osoba zgłaszaj ca Osoba odpowiedzialna..... Imi i nazwisko, telefon Imi i nazwisko, telefon INFORMACJE O URZ DZENIU DANE URZ DZENIA PODSTAWOWE PARAMETRY URZ DZENIA NUMER SERYJNY NAWIEW WYWIEW TYP URZ DZENIA WYDAJNO [m3/h] NUMER ROZDZIELNICY SPR [Pa] NUMER GWARANCJI PR D SILNIKA [A] URUCHOMIENIE FIRMA URUCHAMIAJ CA (nazwa, adres, telefon) DATA URUCHOMIENIA OSOBA PRZESZKOLONA W ZAKRESIE OBSŁUGI INFORMACJE O AWARII DKŁADNY OPIS NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY URZ DZENIA UWAGI UWAGA!!! 1) Koszt wykonanej usługi b dzie ustalony na podstawie cennika obowi zuj cego w Autoryzowanym Serwisie DOSPEL 2) W sytuacji, gdy po przyje dzie Serwisant stwierdzi, e przyjazd był całkowicie nieuzasadniony, reklamacja nie zostanie uwzgl dniona. Wszystkie koszty zwi zane z przyjazdem, obliczone według stawek obowi zuj cych w Autoryzowanym Serwisie DOSPEL, poniesie zgłaszaj cy. 3) Podpisanie niniejszej karty serwisowej jest równoznaczne z wyra eniem zgody na ewentualne wystawienie faktury za wykonan usług. 4) Obowi zuj szczegółowe warunki gwarancji zał czone do zgłaszanego urz dzenia. Data wystawienia zgłosznienia PODPIS ZGŁASZAJ CEGO czytelny podpis WYPEŁNIA DOSPEL PROFESSIONAL piecz tka i podpis osoby przyjmuj cej

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. ZAKŁAD PRODUKCJI URZ DZE ELEKTRONICZNYCH KOM-STER 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Pozna 7 Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772 KOM: 0 604 933 960

Bardziej szczegółowo

N :....../.../20... 9954-0766 G

N :....../.../20... 9954-0766 G N :....../.../0... 994-0 G 4 PUISSANCE TENSION kw/ Q 40 C /OUTPUT VOLTAGE 4H (l) W (BT) (V) 0 400 TC VM 0 / GV 0 900 / 00 9. A 0, - VM / GV 0 00/00 9. A,0 0/40 VM 00/ GV 00 00 /00 9. A, 4 V VM 0/GV 0/CONCEPT

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR)

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczon odpowiedzialno ci REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Obowi zuje od 30 wrze nia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 391/2011 Zarz du Przewozy Regionalne sp. z o.o., z dnia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER DOSPEL Sp. z o.o. ul. Leśna 156 42-200 Częstochowa Fabryka Gnaszyn ul. Główna 182 42-280 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo