Posadzka samopoziomująca w hali przemysłowej strona 1. Posadzka samopoziomująca hali przemysłowej w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Posadzka samopoziomująca w hali przemysłowej strona 1. Posadzka samopoziomująca hali przemysłowej w Warszawie"

Transkrypt

1 Posadzka samopoziomująca w hali przemysłowej strona 1 Posadzka samopoziomująca hali przemysłowej w Warszawie Opis stanu istniejącego Istniejącą posadzkę w remontowanej hali produkcji lekkiej i magazynach o łącznej powierzchni ok. 700 m 2 wykonawca pokrył cementową masą samopoziomującą - z zamiarem pomalowania jej potem farbą epoksydową. W związku z tym, że po upływie 3-4 tygodni, na posadzce pojawiły się liczne spękania (fot. 1) oraz wystąpiły masowe wręcz jej odspojenia od podłoża (głuche miejsca przy ostukiwaniu), wykonawca miesiąc później w ramach reklamacji na większości powierzchni usunął masę samopoziomującą i wykonał klasyczną nawierzchnię betonową. W jednym jednak pomieszczeniu nie zdemontowano nawierzchni (ze względu na brak miejsc głuchych), lecz pokryto ją farbą epoksydową (fot. 2), licząc na przykrycie spękań. Na placu obok hali magazynowej złożono resztki usuniętej nawierzchni samopoziomującej (fot. 3). Wykonawca zareklamował produkt u producenta jako niepełnowartościowy. Producent zwrócił się do mnie o konsultacje. Wywiad techniczny Podczas wizji lokalnej na obiekcie, okazało się, iż: Podkład istniejącej posadzki, przed pracami, był myty ciśnieniowo w części pokrytej płytkami klinkierowymi, zaś w części pokrytej betonem był tylko odkurzany. Zaraz po tym, wykonano szlamowanie całego podłoża, z wykorzystaniem preparatu akrylowego ale całkiem innego producenta niż zastosowanej masy samopoziomującej - po zmieszaniu go z proszkiem tej masy. Potem pozwolono by szlam stwardniał. Przed wylewaniem masy samopoziomującej naniesiono preparat gruntujący - tym razem producenta tejże masy samopoziomującej. Masa samopoziomująca została zakupiona przez wykonawcę bezpośrednio u jej producenta. Podłoża nie zmywano detergentami. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

2 Posadzka samopoziomująca w hali przemysłowej strona 2 Pierwsze oznaki pękania i odspajania masy zauważono w trzecim i czwartym tygodniu od jej zastosowania. Inwestor nie zamawiał projektu remontu posadzki - licząc na fachowość wykonawcy. Prace wykonawca prowadził wg własnego uznania i wiedzy. Nie badano ani nie zlecano oceny stanu technicznego istniejącego podłoża celem określenia przyczepności masy samopoziomującej. W miejscach lokalnych zapadnięć istniejącej posadzki lub istniejących spadków do kratek ściekowych, wykonano wstępną ich niwelację za pomocą gotowej gruboziarnistej masy wyrównawczej cementowej - jeszcze innego producenta. Nie wykonano szczelin dylatacyjnych obwodowych posadzki ani głównych. Nie wykonano szczelin przeciwskurczowych w wylanej masie samopoziomującej. W miejscach głuchych, po skuciu masy, pokazało się podłoże z chemoodpornych płytek ceramicznych klejonych cementem (fot. 4). W różnych miejscach po skuciu masy pokazały się miejsca nie usuniętych plam oleju i innych chemikaliów (fot. 5). Producent masy samopoziomującej posiada Krajową Deklarację Zgodności z normą PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania. Wykonawca stosujący masę samopoziomującą nie przechodził szkoleń dokształcających ani certyfikujących u jej producenta oraz nie konsultował swoich prac z producentem, a opierał się jedynie na instrukcji drukowanej na opakowaniach (workach). Wykonawca nie posiada kwalifikacji zawodowych w zakresie prac posadzkarskich. Na opakowaniach masy samopoziomującej widnieje skrótowa tylko instrukcja jej stosowania w języku polskim. Podczas prac inwestor był powiadomiony na piśmie przez producenta masy o konieczności przygotowania istniejącego podłoża poprzez demontaż płytek klinkierowych lub ich śrutowanie (stwierdzono ślady chemikaliów i oleju). Próba chłonności i twardości Na pobranych odłamkach zdemontowanej masy samopoziomującej wykonany test twardości stalowym rysikiem grubości końcówki 0,5 mm wykazał, że masa jest bardzo łatwa do głębokiego nawet zarysowana przy zupełnie niewielkiej sile nacisku - co odpowiada twardości typowego tynku gipsowego. Świadczy to o zbyt niskiej wytrzymałości i twardości masy - daleko odbiegającej od wymagań. Pokryta kroplą wody z meniskiem wypukłym, próbka masy wchłonęła całą wodę po czasie 2,5 minuty. Próba porównawcza Do wykonania testów porównawczych, została z magazynu producenta pobrana losowa próbka produktu proszkowego oraz preparatu gruntującego. Test został wykonany w grudniu 2005 r. na dwóch powierzchniach kontrolnych o wymiarach 130 x 90 cm każda. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

3 Posadzka samopoziomująca w hali przemysłowej strona 3 Na jednej wylano masę o grubości warstwy 9 mm, a na drugiej o grubości 20 mm. Przed zastosowaniem masy samopoziomującej, powierzchnie kontrolne gruntowano na 2 godziny przed jej wylewaniem. Podczas wylewania oraz przez kolejne 4 tygodnie temperatura podłoża i otoczenia próbek wynosiła +14 do +16 o C i była porównywalna z tymi, jakie panowały podczas robót na hali przemysłowej. Celem tego testu było sprawdzenie zachowania się reklamowanego produktu przy grubości wylewki dopuszczonej przez producenta (2-10 mm) oraz grubości zastosowanej na obiekcie przez wykonawcę, tj. od 15 do 25 mm (fot. 6). Obie próbki poddawano cotygodniowej kontroli wizualnej. Po dwóch tygodniach, na obu próbkach nie stwierdzono żadnych odchyleń od normy. Po trzech tygodniach, na próbce o grubości 9 mm nie stwierdzono żadnych odchyleń od normy, zaś na próbce grubości 20 mm stwierdzono jedno pęknięcie o rozwartości ok. 0,1 mm. Po czterech tygodniach, na próbce o grubości 9 mm nie stwierdzono żadnych odchyleń od normy, zaś na próbce grubości 20 mm stwierdzono kolejne pęknięcie o rozwartości ok. 0,4 mm. Poprzednia rysa zwiększyła rozwartość 9-krotnie do ok. 0,9 mm. Wykonane badania porównawcze wykazały, iż stosowanie analizowanej masy samopoziomującej w warstwie grubości większej niż 10 mm jest zabronione - o czym przestrzega producent w Karcie Technicznej wyrobu oraz w instrukcji polskiej zawartej na opakowaniu produktu - workach. Analiza dokumentacji technicznej masy samopoziomującej Z dokumentacji technicznej masy samopoziomującej przedstawionej przez producenta wynika: ü Klasyfikacja wyrobu: Podkład podłogowy klasy CT, klasa wytrzymałości na ściskanie C40, klasa wytrzymałości na zginanie F7, klasa odporności na ścieranie ü A12, twardość powierzchniowa SH100, klasa przyczepności B1,5. Przeznaczenie wyrobu: Tylko do użytku wewnętrznego. Do wyrównywania jastrychów cementowych w zakresie grubości od 2 do 10 mm - przed układaniem płytek i wykładzin podłogowych oraz paneli podłogowych. Nie nadaje się do stosowania pod parkiety. Podłoże musi być twarde, zwarte, suche, nie zmrożone, odpylone, odtłuszczone, wolne od oleju i środków antyadhezyjnych. ü Specyfikacja techniczna wyrobu: Zgodny z Polską Normą PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania. Warszawa 2003 r. Przyczyny wadliwego zachowania się masy na obiekcie Przyczyną wystąpienia spękań i odspojeń masy samopoziomującej od podłoża jest nie przestrzeganie przez wykonawcę wymaganej technologii jej stosowania zawartej w Karcie Technicznej oraz na opakowaniu (na workach), tj.: 1. Przedawkowano ilości wody do zarobienia produktu w agregacie pompowym. 2. Nieprawidłowo przygotowano podłoże. 3. Zastosowano zbyt dużą grubość warstwy samopoziomującej. 4. Nie wykonano szczelin przeciwskurczowych i dylatacyjnych w warstwie masy. Uzasadnienie: Ad. 1 O przedawkowaniu ilości wody zarobowej w stosunku do wymaganej przez producenta, świadczą liczne przebarwienia widoczne w przekroju odłamów posadzki i wyraźne rozdzielenia ziarnistości kruszywa warstw. Ich występowanie potęguje pozostałe przyczyny. Nadmiar ilości wody zarobowej podczas ciągłej pracy agregatu pompowego, doprowadza do częściowego rozsegregowania składników zaprawy i opadania kruszywa o większym uziarnieniu na dół, co z kolei wywołuje przemiesz- BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

4 Posadzka samopoziomująca w hali przemysłowej strona 4 czanie płynnych składników masy do górnych warstw. Nadmiar płynnych składników w górnej strefie grubości masy, prowadzi do zmniejszenia jej parametrów wytrzymałościowych. Nadmiar ilości wody zwiększa też intensywność jej odparowania i silnie zwiększa ryzyko powstawania rys skurczowych - zanim materiał zdąży uzyskać parametry wytrzymałościowe zdolne do przeniesienia naprężeń rozciągających. Wszystkie stwierdzone podczas wizji lokalnej na obiekcie rysy i pęknięcia są pochodzenia skurczowego właśnie. Ad. 2 Wykonawca nie powinien przystępować do prac bez uzyskania przez inwestora projektu technicznego posadzki. Przystępując do prac mimo to, wziął na siebie pełną odpowiedzialność za skutki robót. Biorąc pod uwagę stan techniczny istniejącej posadzki przed pracami, wykonawca powinien (we własnym zakresie lub zlecając specjaliście) dokonać badania przyczepności podłoża. Badanie takie nie jest czasochłonne ani kosztowne (wydatek około 1 tys. zł). Badań nie wykonano, co świadczy o nieświadomości wykonawcy o konieczności zapewnienia odpowiedniej przyczepności masy do podłoża. Jak wynika z oględzin, podłoże przed pracami miało liczne wyrwy, ubytki w płytkach klinkierowych oraz było silnie zaolejone i zanieczyszczone chemikaliami z wcześniej istniejącej tam galwanizerni. Należało płytki klinkierowe usunąć, aż do betonu o wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej spodziewanym obciążeniom lub całkowicie zdemontować wszystkie warstwy i wykonać nowe - zgodnie z projektem technicznym posadzki. Projektu jednak nie było! Wykonane przez wykonawcę mycie ciśnieniowe podłoża (przy zastosowanym ciśnieniu 120 bar i temperaturze 90 o C) nie zdało egzaminu i w takich warunkach nie może być uznane za przygotowanie podłoża - o czym świadczy obraz odspojonych kawałków wylewki samopoziomującej, tj: wszystkie odspojenia nastąpiły na styku masy z płytkami. Na odłamach widać, że masa samopoziomująca silnie przylega do zastosowanej masy wyrównawczej, ale nie do płytek klinkierowych. Brak przyczepności do płytek, jest bezpośrednią przyczyną odspojenia się wylewki. W pomieszczeniu, gdzie zastosowano malowanie nawierzchni farbą epoksydową, przyczepność masy do podłoża była poprawna (mimo istnienia spękań). Okazało się, że w tym pomieszczeniu podłożem był stary beton, a nie płytki klinkierowe. Wykonawca odstąpił od usuwania tej wylewki, bowiem nie odstawała ona od podłoża. Zastosowanie przez wykonawcę poprawnego szlamowania sczepnego z użyciem preparatu akrylowego dało pozytywny skutek na betonie, ale nie na płytkach, gdyż na nich zalegały chemikalia o właściwościach antyadhezyjnych. Ad. 3 W wielu miejscach posadzki przekroczono dopuszczalną grubość wylewki tą masą mimo, że instrukcja produktu określa zakres grubości 2 do 10 mm. Wiadomo, że wielkość naprężeń skurczowych mas cementowych jest wprost proporcjonalna do grubości masy, która musi przejść ze stanu tężenia w stan zdolny przenieść naprężenia rozciągające. Przekroczenie grubości dopuszczalnej spowodowało przekroczenie naprężeń skurczowych masy w stosunku do naprężeń rozciągających. Przy zastosowaniu grubości nie większej niż 10 mm producent gwarantuje, iż naprężenia skurczowe będą przeniesione wytrzymałością na rozciąganie masy. Grubość odspojonych kawałków wylewki w większości wynosiła od 15 do 25 mm, a tylko sporadycznie ok. 10 mm. Wykonanie wylewki o grubości większej niż dopuszczalna przez producenta musiało skutkować licznym spękaniem tej wylewki - nawet, gdyby podłoże przygotowano właściwie! BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

5 Posadzka samopoziomująca w hali przemysłowej strona 5 Ad. 4 Każda wylewka musi mieć wykonane szczeliny przeciwskurczowe w czasie zanim rysy skurczowe w nawierzchni wystąpią. Tego wymaga fizyka budowli. Wiedząc o tym, producent dobiera tak skład chemiczny i fizyczny swojego wyrobu, żeby wykonawca po kilkunastu godzinach od wylania masy, zdążył naciąć szczeliny przeciwskurczowe. Na posadzkach hali, gdy tylko po niej można było chodzić, należało wykonać nacięcia wylewki na głębokość przynajmniej 1/3 jej grubości. Wykonanie takich szczelin przeciwdziała niekontrolowanemu powstawaniu rys skurczowych. Pola do dylatacji określiłby projekt techniczny posadzki. Przepisy techniczne określają maksymalne pola o powierzchni nie przekraczającej 25 m 2. Niestety, wykonawca zaniedbał tego obowiązku! Innym rodzajem szczelin, są dylatacje obwodowe na styku ze ścianami, słupami i progami drzwi. Szczeliny te powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 5 mm przy założeniu pól dylatowanych do 25 m 2. Wynika to z konieczności kompensowania ruchów termicznych posadzki i podłoża. Istnienie takich szczelin uniezależnia posadzkę od naprężeń, które się pojawiają, gdy tylko nawierzchnia rozpocznie proces wydłużania się lub kurczenia na skutek powstającej różnicy temperatur. Niestety, takich szczelin wykonawca także nie wykonał, co doprowadziło do powstania silnych naprężeń ścinających w wylewce względem podłoża i przy towarzyszącym pękaniu skurczowym, doprowadziło do totalnego odspajania masy od podłoża. Odspajanie było tym łatwiejsze, im mniejsza była przyczepność wylewki do podłoża. Ponieważ większość powierzchni w hali pokryta była płytkami klinkierowymi, cała wylewka w tej części nie miała większego trudu, żeby odstać od podłoża. Wniosek Wobec tych uwag, producent miał podstawę do odrzucenia roszczeń reklamacyjnych wykonawcy. mgr inż. Jerzy B. Zembrowski Biuro Doradztwa Budowlanego Białystok, r. aktualizacja r. Fotografie autora BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

PODŁOGI. W nowym świetle. KRZYSZTOF HOŁOWCZYC odpowiada na pytania fachowców PORTAL CEMENTOWA POSTAR 80 POSADZKA. Czy da się polubić REKLAMACJĘ

PODŁOGI. W nowym świetle. KRZYSZTOF HOŁOWCZYC odpowiada na pytania fachowców PORTAL CEMENTOWA POSTAR 80 POSADZKA. Czy da się polubić REKLAMACJĘ numer 2 luty 2012 (02) ISSN 2084-0241 TEMAT NUMERU PODŁOGI PORTAL W nowym świetle Technologie Nasza firma Męskie sprawy POSADZKA CEMENTOWA POSTAR 80 Czy da się polubić REKLAMACJĘ od klienta? KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów BETON Płynny jastrych anhydrytowy Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Poradnik o charakterze informacyjno-instruktażowym, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

Nowy PLUS już w sprzedaży! Czytaj na stronach 6-12.

Nowy PLUS już w sprzedaży! Czytaj na stronach 6-12. 2 www.atlasfachowca.pl Aktualności Boćki z Łasku mają imiona! W maju, w podglądanym przez ATLAS bocianim gnieździe w Łasku, przyszły na świat 3 młode pisklęta. Z tej okazji postanowiliśmy zorganizować

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Kabiny walk-in. Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie

Kabiny walk-in. Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie nr 1 (3) 2014 kwartalnik profesjonalnego wykonawcy www.ceresit-pro.pl Twórcza strefa Kabiny walk-in Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

Określenie klasy odporności na ścieranie płytek szkliwionych wg normy PN-EN ISO 10545-7

Określenie klasy odporności na ścieranie płytek szkliwionych wg normy PN-EN ISO 10545-7 Rodzaje płytek Płytki ścienne i podłogowe szkliwione o nasiąkliwości wodnej E>10% - Grupa BIII, posiadają parametry zgodne z normą P-E 14411:2007, załącznik L. Płytki przeznaczone są do wykładania ścian

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

na pożegnanie lata relacja na str. 6 Pikniki ISSN 2080-7007

na pożegnanie lata relacja na str. 6 Pikniki ISSN 2080-7007 ISSN 2080-7007 relacja na str. 6 Pikniki na pożegnanie lata Na zdjęciu Sławomir Balcerowski, zwycięzca eliminacji na Warmii i Mazurach w III edycji Glazurniczych Mistrzostw Polski. Czy uważnie przeczytałeś

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne materiały budowlane. PORADNIK WYKONAWCY quick-mix Murowanie klinkieru.

Innowacyjne materiały budowlane. PORADNIK WYKONAWCY quick-mix Murowanie klinkieru. Innowacyjne materiały budowlane PORADNIK WYKONAWCY quick-mix Murowanie klinkieru. Autor - Igor Gorzelski Product Manager i.gorzelski@quick-mix.pl tel. +48 695-251-043 Spis treści strona Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

UK ADANIE KLEJE PROFESJONALNE

UK ADANIE KLEJE PROFESJONALNE UK ADANIE KLEJE PROFESJONALNE Profesjonalny i zaawansowany technologicznie klej z bardzo drobnymi wypełniaczami kwarcowymi, o wysokiej obrabialności i przyczepności. Odpowiedni do układania przy dużej

Bardziej szczegółowo

Wykładziny podłogowe Okładziny ścienne

Wykładziny podłogowe Okładziny ścienne Instrukcja montażu wykładzin Wymagania dotyczące podłoża Instrukcja montażu Numer ZW/SP/I/011/2012/II Strona/stron 1/8 Przy montażu elastycznych wykładzin podłogowych niezmiernie istotną czynnością jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ

WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ M A R E K B U L A K 08-110 SIEDLCE ul. CZERWONEGO KRZYśA 15/8 tel./fax.: (25) 644 62 79 kom. 0 600 880 333 www.bulakprojekt.pl; mail: bulakprojekt@bulakprojekt.pl 02-692 WARSZAWA ul. JADŹWINGÓW 2 lok.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowe spoiwo PMMA do jastrychów samozagładzających i zapraw wyrównawczych na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych Rozdział 1. Kilka słów o powstaniu SMA 16 JENA i jej zaletach Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych 1 JEDNOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

Aquaroc. System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności

Aquaroc. System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności Aquaroc System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności Płyta cementowo-włóknowa Aquaroc Aquaroc to płyta opracowana przez Saint-Gobain przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych

Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych Karta Informacyjna Wydanie 09/10/2013 Numer identyfikacyjny 01 08 03 04 001 0 000040 Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych Construction Opis produktu Zastosowanie Właściwości

Bardziej szczegółowo