Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2008"

Transkrypt

1

2 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma Obszar, przedmiot działalności INFORMACJE O ZASADACH SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORGANY SPÓŁKI Zarząd Rada Nadzorcza ORGANIZACJA SPÓŁKI Struktura organizacyjna Kadry zatrudnienie Zarządzanie INWESTYCJE DZIAŁANIA ROZWOJOWE ZNACZĄCE UMOWY BUDOWLANE I WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2008 r. : WYNIKI EKONOMICZNE Otoczenie Spółki w I półroczu Perspektywy i bariery w branży budowlanej Wybrane dane ekonomiczno-finansowe Spółki Segmenty, w których działa Spółka i struktura geograficzna przychodów Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności w I półroczu 2008 r Ocena zarządzania zasobami finansowymi - wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK EMISJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROGNOZY DANYCH FINANSOWYCH ZESTAWIENIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WZA ABM SOLID S.A PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE PODMIOTU BADAJĄCEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1 Firma ABM SOLID S.A. rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu r. Siedziba Spółki mieści się w Tarnowie przy ulicy Bartla 3. NIP : Regon : Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Krakowie Śródmieściu XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. Przedmiotem działalności jest budownictwo ogólne i inżynieria lądowa EKD Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. Spółka funkcjonowała posługując się nazwą od: EXBUD-20 Sp. z o.o., EXBUD TARNÓW Sp. z o.o., ABM SOLID Sp. z o.o ABM SOLID S.A. 1.2 Obszar, przedmiot działalności Spółka ABM SOLID S.A działa na obszarze Polski i poza jej granicami. Spółka działa w branży budowlanej. Prowadzi generalne wykonawstwo inwestycji obejmujące m.in. : - budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, - hale przemysłowe oraz magazynowe, - instalacje technologiczne, - oczyszczalnie ścieków przemysłowych i komunalnych, - spalarnie odpadów niebezpiecznych w tym odpadów szpitalnych, - zakłady utylizacji odpadów, - sieci kanalizacyjne, wodociągowe, cieplne i gazowe, - kotłownie fluidalne, gazowe, olejowe, Dodatkowo Spółka wykonuje : - instalacje: c.o., c.w.u. kanalizacje, gazowe, - roboty ogólnobudowlane - roboty drogowe, - konstrukcje i elementy stalowe, - konstrukcje mostów drogowych i kolejowych, - konstrukcje kładek dla pieszych i pieszo jezdnych, - konstrukcje hal, wiat zadaszeń, 3

4 W strukturze Spółki zostały wyodrębnione podstawowe jednostki biznesowe oddziały: w Tarnowie, Dębnie, Bochni i Grybowie, które nie podlegały wpisowi do rejestru sądowego. Oddział TARNÓW prowadzi w strukturze ABM SOLID S.A. działalność w następującym zakresie: - Budownictwa inżynieryjnego: w tym ochrony środowiska i energetyki, - Budownictwa użyteczności publicznej, - Budownictwa mieszkaniowego. Oddział DĘBNO świadczy usługi w zakresie: Generalnego wykonawstwa robót budowlano-montażowych z zakresu: - Budownictwa przemysłowego, - Obiektów użyteczności publicznej, Oddział specjalizuje się głównie w wykonawstwie hal przemysłowych oraz magazynów. Produkowane tam konstrukcje wykorzystywane są przy realizacji kontraktów Oddziału, zleceń zewnętrznych a także na potrzeby pozostałych jednostek w Spółce oraz Grupie Kapitałowej ABM SOLID. Oddział HYDRO SOLID prowadzi działalność w zakresie: - Budownictwa inżynieryjnego: - Obiekty ochrony środowiska, - Budownictwo hydrotechniczne - Budownictwo drogowe - Produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Oddział WKS GRYBÓW prowadzi działalność w zakresie: - konstrukcje i elementy stalowe, - wykonawstwo konstrukcji mostów drogowych i kolejowych, - wykonawstwo kładek dla pieszych i pieszo jezdnych, - wykonawstwo konstrukcji hal, wiat zadaszeń, Oddział funkcjonuje w strukturze organizacyjnej ABM SOLID S.A. od dnia 1 stycznia 2008 roku. 2. INFORMACJE O ZASADACH SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu informacji finansowych za pierwsze półrocze 2008 oraz historycznych informacji finansowych były stosowane we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły. Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne historyczne dane finansowe sporządzone zostały zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) - zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzeniem 4

5 Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości. Rokiem sprawozdawczym dla Spółki jest rok kalendarzowy. ABM SOLID S.A. przyjęła metody wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności Spółki. Szczegółowe informacje opisujące przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości zostały opisane w informacji dodatkowej do półrocznego sprawozdania finansowego. 3. ORGANY SPÓŁKI 3.1. Zarząd Zarząd działa w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu. Na dzień r. w skład Zarządu wchodzili: Marek Pawlik Mieczysław Tarapata Witold Starakiewicz Krzysztof Wolański Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu W trakcie I półrocza 2008 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. Na dzień r. Prokurentami Spółki byli: Michał Zydroń Zbigniew Franczak Maciej Olszewski Rafał Góral Adam Starzyk Sabina Kozłowska Dyrektor Oddziału Tarnów, Dyrektor Oddziału Hydro Solid Bochnia, Dyrektor Oddziału WKS Grybów, Zastępca Dyrektora Oddziału Dębno, Dyrektor ds. Marketingu, Główny Księgowy. Zmiany w pełnieniu funkcji Prokurenta Spółki: Uchwałą Zarządu Nr 01/2008 z dnia 03 stycznia 2008 r. powołano do pełnienia funkcji Prokurenta Pana Macieja Olszewskiego, który jednocześnie sprawuje funkcję Dyrektora Oddziału WKS Grybów Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza działa w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz ustanowiony Regulamin Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej na dzień r. przedstawiał się następująco: 5

6 1. Andrzej Wieczorkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Stanisław Ojczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Joanna Matera Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 4. Sławomir Golonka Członek Rady Nadzorczej 5. Dominik Pawlik Członek Rady Nadzorczej W trakcie I półrocza 2008 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 4. ORGANIZACJA SPÓŁKI 4.1 Struktura organizacyjna W Spółce wydzielone są główne jednostki organizacyjne służące podstawowej działalności operacyjnej tj. Oddział Dębno, Oddział Tarnów, Oddział Hydro Solid Bochnia oraz Oddział WKS Grybów działające w segmentach budownictwa opisanych powyżej. Efektywne wykorzystanie posiadanej bazy sprzętowej, prowadzenie właściwej polityki materiałowo-magazynowej oraz odpowiednią kontrolę procesów zachodzących w obszarze sprzętowo-magazynowym umożliwiają jednostki pomocnicze: Zakład Usług Sprzętu i Transportu (ST) oraz Centrum Zakupów i Gospodarki Magazynowej (CZ). Do podstawowych zadań ST należy świadczenie usług sprzętowych i transportowych na rzecz realizowanych przez Spółkę kontraktów. Zaopatruje budowy prowadzone przez ABM SOLIDw sprzęt budowlany oraz środki transportowe, wraz z obsługą, jak również świadczy te usługi na rzecz zleceniodawców zewnętrznych w przypadku posiadanych wolnych mocy 6

7 przerobowych. Jednostka ta koordynuje politykę inwestycyjną i remontową w zakresie sprzętu budowlanego i środków transportu. Do podstawowych zadań CZ należy zaopatrzenie kontraktów budowlanych w materiały, w wymaganej jakości, w wyznaczonym terminie i w korzystnych cenach przy dogodnych warunkach płatności oraz nadzorowanie realizacji dostaw. Obsługę organizacyjną Spółki, sprawy finansowe, sprawy kadrowe, prawne, informatyczne prowadzi Administracja Spółki, w skład której wchodzi: Dział Księgowości, Dział Finansowy Dział Zasobów Ludzkich, Dział Informatyki, Dział Prawny, Zespół ds. ZSZ oraz Biuro Zarządu. Oddziały Spółki posiadają samodzielność w działalności produkcyjno-usługowej oraz marketingowej w zakresie pozyskiwania kontraktów. W II kwartale został utworzony Dział Marketingu działający ponad strukturą oddziałową mający na celu koordynację polityki marketingowej w spółce i Grupie Kapitałowej. Szczegółową strukturę organizacyjną określa regulamin Organizacyjny ABM SOLID S.A. uchwalony przez Zarząd. 4.2 Kadry zatrudnienie. Celem polityki personalnej Spółki jest dbałość o właściwy dobór kadr, budowanie zespołu pracowników długoterminowo związanych i utożsamiających się z firmą, motywowanie do współpracy, w celu stałego wzrostu pozycji ABM SOLID S.A. na rynku. Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Spółka zatrudniała 649 pracowników ( w porównaniu do 379 osób na dzień 30 czerwca 2007 r.), z czego 246 osób zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a 327 osób na podstawie umowy o pracę na czas określony, 76 osób na umowę o pracę na okres próbny. Oprócz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Spółka kształci młodocianych w zawodach takich jak: ślusarz, spawacz, monter konstrukcji, betoniarz-zbrojarz, monter instalacji sanitarnych. Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiła 13 osób. Spółka podpisała umowę o zatrudnieniu skazanych z Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu. Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku pracę na podstawie tej umowy świadczyło 9 osób. Spółka pozyskiwała również współpracowników na potrzeby realizacji poszczególnych kontraktów. Osoby takie świadczyły pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę zawartej na czas wykonywania określonej pracy na kontrakcie. Na dzień 30 czerwca br. Spółka współpracowała ponadto z 21 osobami na podstawie umowy zlecenia oraz z 9 osobami na podstawie umowy o dzieło. Spółka pozyskuje pracowników z rynku zewnętrznego nie korzystając z pośrednictwa firm doradztwa personalnego, cały proces odbywa się przy udziale pracowników Spółki. Poprzez selekcję wybierani są najlepsi kandydaci, którzy spełniają wymagane kryteria. Spółka rekrutuje pracowników z doświadczeniem, ale również inwestuje w młodych ludzi, zatrudniając ich na staże, praktyki wakacyjne, a w późniejszym okresie na umowę o pracę. Spółka zapewnia stały rozwój pracownikom poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach, studiach magisterskich, podyplomowych, pokrywając lub partycypując w kosztach szkolenia. 7

8 Spółka oprócz płacowego systemu motywacyjnego wiążącego wynagrodzenia pracowników z indywidualnymi efektami ich pracy stosuje również pozapłacowy system motywacyjny. Systemem motywacyjnym są objęci wszyscy pracownicy, ale szczególnie istotny jest w stosunku do stanowisk najwyższego szczebla zarządzającego oraz kadry technicznej, gdzie system ten jest ściśle powiązany z wynikami finansowymi Spółki. Spółka troszczy się o swoich obecnych i byłych pracowników oraz ich rodziny poprzez umożliwienie korzystania z funduszu socjalnego; przez finansowanie wypoczynku, organizację imprez kulturalno-oświatowych, sportowo - rekreacyjnych, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych, a także udziela pomocy na cele mieszkaniowe. Przeciętne zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach - stan na 30 czerwca 2008 r. Lp. Stanowisko Liczba osób 1. Pracownicy produkcyjni Pracownicy inżynieryjno techniczni Pracownicy administracyjno biurowi Personel kierowniczy (zarząd) 4 5. Ogółem Zarządzanie W pierwszym półroczu 2008 r. utrzymano i udoskonalono wdrożony w ABM SOLID S.A. Zintegrowany System Zarządzania obejmujący Zarządzanie Jakością wg ISO 9001, Zapewnienie jakości zgodnie z wymaganiami NATO AQAP 2110:2006 oraz Zarządzanie Środowiskiem wg ISO 14001:2004 W kwietniu 2008 r. odbył się audit w nadzorze, wykonany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania, mający na celu potwierdzenie wdrożenia systemu Zapewnienie jakości zgodnie z wymaganiami NATO AQAP 2110:2006. W konsekwencji auditu w nadzorze Zintegrowany System Zarządzania ABM SOLID S.A. został oceniony pozytywnie. W ramach ZSZ zrealizowano większość wyznaczonych celów dotyczących jakości i ochrony środowiska. Realizacja celów, które nie zostały zakończone w I półroczu 2008 jest kontynuowana w drugiej połowie roku. 5. INWESTYCJE W I półroczu 2008 roku Zarząd realizował strategię w zakresie rozwoju potencjału wykonawczego Spółki poprzez wydatki inwestycyjne. Spółka kontynuowała projekt inwestycyjny, polegający na pozyskaniu własnego sprzętu budowlanego średniego i ciężkiego w celu zwiększenia elastyczności w realizacji kontraktów budowlanych i zmniejszenia stopnia uzależnienia od podwykonawców. Zakupiono m.in. naczepy, ciągniki, samochody dostawcze i osobowe, urządzenie dźwigowe, koparki i inne urządzenia budowlane (szalunki, kontenery, rusztowania, frezarkę do asfaltu). 8

9 Spółka wzmocniła ponadto własny potencjał produkcyjny poprzez zakup urządzeń spawalniczych, wiertarek i pił taśmowych do metalu. W czerwcu 2008 r. rozpoczęto również realizację jednej z większych inwestycji Spółki w tym roku, w postaci modernizacji węzła betoniarskiego oraz zakupu maszyny do produkcji elementów studni firmy Schlusselbauer Technology GmbH & Co KG. Planowana wartość tej inwestycji wynosi tys. zł W ramach inwestycji finansowych Spółka dokonała zapłaty za udziałów (100%) w spółce Res-Almet Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, w kwocie tys. PLN. Spółka finansowała w/w inwestycje środkami własnymi, pochodzącymi z kredytów bankowych i leasingu. W okresie od do poniesiono łącznie nakłady inwestycyjne tys. zł W skład którego weszły m.in. nakłady na: - Rzeczowy majątek trwały ,9 tys. zł - Grunty, budynki i budowle (modernizacje budynków i budowli) 1 045,1 tys. zł - Sprzęt komputerowy - 166,4 tys. zł - Urządzenia i maszyny 1 765,2 tys. zł - Środki transportu 732,1 tys. zł - Wyposażenie, narzędzia 953,1 tys. zł - Wartości niematerialne i prawne: - oprogramowanie komputerowe 50,1 tys. zł - Inwestycje kapitałowe: tys. zł Dodatkowo zostały zawarte umowy leasingu operacyjnego na kwotę 889,1 tys. zł., z czego zakupiono: samochody osobowe 282,6 tys. zł, samochody dostawcze i osobowo-dostawcze 172 tys. zł naczepa 218,5 tys. zł koparka 216 tys. zł W ramach działań inwestycyjnych dotyczących rozszerzenia grupy kapitałowej ABM SOLID S.A. są w dalszym ciągu prowadzone przez Zarząd rozmowy z kilkoma podmiotami w celu nabycia pakietu kontrolnego akcji. 6. DZIAŁANIA ROZWOJOWE Działania rozwojowe Spółki w I półroczu 2008 r. dotyczyły głównie rozszerzenia obszaru działalności Spółki o nowe rynki. W celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szeroko pojętej działalności budowlanej w państwach Europy Wschodniej, 13 czerwca 2008 r. została zawiązana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji pod nazwą "ABM WSCHÓD. W nowoutworzonej Spółce 51 % udziałów objęła Spółka ABM SOLID S.A. natomiast 49 % udziałów objęła Spółka RESBUD S.A. W dniu r. ABM SOLID S.A. wniósł do Spółki kapitał w wysokości 25, 5 tys. zł. 9

10 7. ZNACZĄCE UMOWY BUDOWLANE I WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2008 r. : 20 lutego 2008 r. konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. ( Lider Konsorcjum ) MOSTY CHRZANÓW Sp. z o.o. ( Członek Konsorcjum ) podpisało umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przedmiotem umowy jest Budowa drogi klasy L wraz z mostem na rzece Skawa w gminie Mucharz w ramach budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie. Wartość podpisanej umowy dla konsorcjum wynosi ,61 zł brutto. Termin wykonania robót r. 21 lutego 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Soudal Manufacturing Sp. z o. o. z siedzibą w Pionkach. Przedmiotem umowy jest Budowa Zakładu Chemii Budowlanej w Pionkach dla Soudal Manufacturing Sp. z o. o. Wartość podpisanej umowy zł. brutto. Termin wykonania robót r. 17 marca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę o roboty budowlane z CP RE Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Can - Pack) z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest budowa Centrum Logistycznego w Oświęcimiu. W ramach projektu powstanie hala wykonana z zastosowaniem lekkiej konstrukcji stalowej o powierzchni 20 tys. m² i kubaturze 260 tys. m³. Ponadto ABM SOLID S.A. zbuduje infrastrukturę drogową, kolejową i przyłącza do mediów. Wartość podpisanej umowy zł netto. Termin wykonania robót r. 10 czerwca 2008 r. ABM SOLID S.A. jako lider Konsorcjum podpisał z Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu największą w historii Spółki umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Łodygowice na Żywiecczyźnie. W ramach kontraktu, konsorcjum wykona 220 km kanalizacji oraz budowę 66 szt. przepompowni ścieków. Prace zostaną zrealizowane w Łodygowicach oraz okolicznych miejscowościach. Wartość podpisanej umowy 97,8 mln zł netto. Termin wykonania robót 24 miesiące od daty przekazania placu budowy. 26 czerwca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę z POL-AM-PACK S.A. wchodzącą w skład Grupy CAN PACK S.A. Przedmiotem umowy, jest wykonanie hali produkcyjnomagazynowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Hucie Szkła "Orzesze." Wartość podpisanej umowy ,00 mln zł netto. Termin wykonania robót r. 30 czerwca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie hali o konstrukcji stalowej do magazynowania odpadów wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych. Wartość podpisanej umowy ,23 EURO netto. Termin wykonania robót r. 10

11 30 czerwca 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą wyboru biegłego rewidenta firmy MISTERS AUDYTOR Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińska 22/30, do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego i rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy Ponadto, po dniu, na który sporządzono półroczne sprawozdanie finansowe, Spółka zawarła następujące umowy, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki: 14 lipca 2008 r. ABM SOLID S.A. jako lider Konsorcjum podpisał z Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa i Słotwina na Żywiecczyźnie. W ramach kontraktu, konsorcjum wykona 61 km kanalizacji oraz budowę 11 szt. przepompowni ścieków. Wartość podpisanej umowy ,28mln zł netto. Termin wykonania robót 24 miesiące od daty podpisania umowy. 16 lipca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał z POLPLAST POLSKA Spółka z o.o. umowę której przedmiotem jest wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem hali produkcyjno-magazynowej w Myślenicach. Firma POLPLAST POLSKA Sp. z o.o należy do francuskiej grupy GMD zajmującej jedno z czołowych miejsc na świecie w produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Wartość umowy wynosi ,00 mln zł netto. Termin zakończenia umowy: r. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka ABM SOLID S.A. podpisała z POLPLAST POLSKA Spółka z o.o. dwie umowy, których łączna wartość wynosi ,00 zł netto. 16 lipca 2008 r. ING Bank Śląski S.A. udzielił ABM SOLID S.A. kredytu w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych kontraktów. Kredyt zostaje udzielony na okres od dnia r. do r. 17 lipca 2008 r. ABM SOLID S.A. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. ST. Warszawy Wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia r. o dokonaniu wpisu zastawu rejestrowego na udziałach w Spółce ABM INVEST Sp. z o.o. ( spółka zależna od emitenta ). ABM SOLID S.A. dokonał zastawu rejestrowego udziałów Spółki ABM INVEST Sp. z o.o. na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie ul. Puławska 15, celem zabezpieczenia udzielonego w dniu r. przez PKO BP S.A. dla ABM INVEST Sp. z o.o. kredytu na kwotę ,00 zł 22 lipca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielcu umowę, której przedmiotem jest wykonanie stanu surowego zamkniętej pływalni w Mielcu. Wartość podpisanej umowy 5,6 mln zł netto. Termin wykonania robót r. 23 lipca 2008 roku ABM SOLID S.A. jako Lider Konsorcjum podpisał umowę realizacyjną z ENERGOPOL POŁUDNIE S.A., - Członek Konsorcjum. Przedmiotem umowy jest 11

12 realizacja kontraktu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej na Żywiecczyźnie w Gminie Łodygowice. Wartość podpisanej umowy to ,75 PLN netto. 24 lipca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał aneks do umowy zawartej z Soudal Manufacturing Sp. z o. o. z siedzibą w Pionkach. Aneks obejmuje wyłączenie z przedmiotu umowy wykonanie jednego ze zbiorników retencyjnych oraz wprowadza rozwiązania zamienne na życzenie Inwestora. Podpisany aneks zmniejsza wartość umowy o ,00 zł netto. Wartość przedmiotu umowy tym samym zmniejsza się do kwoty ,00 zł netto. 11 sierpnia 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał aneks do znaczącej umowy z POL-AM-PACK S.A. Aneks obejmuje wyłączenia elementów robót dotyczących wykonania hali produkcyjnomagazynowej wraz z zapleczem w Orzeszu, oraz dodanie robót dodatkowych. Wyłączenie tych prac powoduje obniżenie wynagrodzenia ABM SOLID S.A. o kwotę ,00 zł netto. Jednocześnie Inwestor zlecił wykonanie dodatkowych prac, których wartość wynosi ,00 zł netto. Po dokonaniu tych zmian wartość przedmiotu umowy wynosi ,00 zł netto. 12 sierpnia 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał z PKO BANK POLSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, umowę limitu kredytowego wielocelowego. Na podstawie umowy Bank przyznał Spółce limit w kwocie ,00 zł., 22 sierpnia 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie umowę, której przedmiotem jest Zaprojektowanie i wybudowanie zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia w ramach Projektu Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, Etap I. Wartość podpisanej umowy ,00 EURO netto. Termin wykonania robót r. 11 września 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał znaczącą umowę z ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez ABM SOLID S.A. osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym pod budynkami, infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi urządzeniami, infrastrukturą techniczną, zielenią i zagospodarowaniem terenu w okolicach ul. Rydza Śmigłego w Tarnowie. Osiedle składa się z 3-ch budynków pięciokondygnacyjnych i jednej kondygnacji podziemnej. Realizacja osiedla będzie następowała w 2-ch etapach. W pierwszym etapie będzie realizowany budynek nr 1, natomiast dwa pozostałe budynki będą realizowane w drugim etapie. Wartość podpisanej umowy to ,00 zł netto. Termin wykonania robót r. 17 września 2008 roku ABM SOLID S.A. jako Lider Konsorcjum podpisał znaczącą umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowii Mazowieckiej. ABM SOLID S.A. wykona i wykończy kompleksowy system gospodarki odpadami na terenie miasta Ostrów Mazowiecka oraz gmin powiatu ostrowskiego Etap 1. Budowa Stacji Segregacji Odpadów. 12

13 Wartość podpisanej umowy ,34 PLN netto. Termin wykonania robót r. 8. WYNIKI EKONOMICZNE 8.1. Otoczenie Spółki w I półroczu 2008 W pierwszym półroczu 2008, pomimo obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w porównaniu z rokiem 2007 oraz pewnych oznak osłabienia koniunktury światowej, nadal utrzymywała się korzystna faza cyklu koniunkturalnego. Tempo wzrostu gospodarczego delikatnie słabnie, ale nie ma powodów sądzić, że miałoby się obniżyć w ciągu najbliższych miesięcy poniżej 5%. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był w drugim kwartale popyt krajowy. Inwestycje, wg. szacunków GUS wyniosły 15,2 % Zauważalny jest jednak spadek dynamiki wzrostu inwestycji spowodowany w dużej mierze coraz mniejszą skłonnością przedsiębiorstw do inwestowania oraz okresem przejściowym między rozliczeniem środków z UE za lata a wypłatą środków z puli przyznanej na W dalszym ciągu będą rosły płace (chociaż już nie tak dynamicznie jak w ostatnim półroczu) co jest wynikiem niedoboru pracowników w niektórych sektorach gospodarki. Wysokie ceny paliw oraz rosnące płace przekładają się na wzrost inflacji (szacunki na koniec roku ok 5%). Można spodziewać się jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych i podstawowa stopa NBP na koniec roku osiągnie poziom 6,25%. Może to wpłynąć niekorzystnie na ilość udzielanych kredytów zarówno dla firm jak i hipotecznych dla osób indywidualnych co przełoży się na zmniejszenie wydatków na spożycie indywidualne i inwestycje. Podstawowe dane makroekonomiczne 2008 I kw. II kw. III kw. IV kw PKB wzrost w % r/r 6,1 5,8 5,6 5,3 6,6 5,5 5,1 Inwestycje wzrost w % r/r 15,7 15,2 13,0 12,2 17,6 13,3 17,1 Produkcja budowlano-montażowa wzrost w % r/r 16,7 20,1 17, ,7 15,9 12,1 Produkcja przemysłowa wzrost w % r/r 8,5 8,1 9,6 9,3 9,8 8,9 7,6 Przeciętne wynagrodzenie brutto realne wzrost w % r/r 6,0 5,8 5,2 5,0 6,3 5,5 4,0 Przeciętne zatrudnienie wzrost w % 4,3 4,0 3,8 3,6 3,3 3,9 2,5 Stopa bezrobocia rejestrowego (koniec okresu) wzrost w % r/r 11,1 9,6 9,2 9,1 11,4 9,1 8,2 Inflacja (CPI; średnio w okresie) wzrost w % 4,1 4,3 4,4 4,1 2,5 4,3 3,5 Źródło: Dane historyczne GUS, NBP Szacunki i prognozy Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Budownictwo w pierwszej połowie roku było najszybciej rozwijającą się częścią polskiej gospodarki. Rośnie produkcja budowlano-montażowa, zatrudnienie i wynagrodzenia. Wg. szacunków GUS w pierwszym półroczu 2008 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 18,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Szybko rośnie budownictwo przemysłowe. 13

14 Firmy budowlane wciąż optymistycznie wypowiadają się zarówno na temat obecnej sytuacji rynkowej, jak i własnej sytuacji finansowej. Dobre wyniki branży są efektem: korzystnych warunków pogodowych, umożliwiających prowadzenie robót budowlanych w okresie uważanym zazwyczaj za martwy sezon napływu środków na inwestycje z funduszy UE napływu inwestycji zagranicznych W pierwszym półroczu 2008 do głównych barier działalności budowlanej można zaliczyć rosnące koszty zatrudnienia, przeciągające się procedury przetargowe, które wydłużają okres przygotowania oferty oraz umacniająca się złotówka, która mogła wpłynąć na osiągane marże Produkcja budowlano-montażowa na tle produkcji przemysłowej (miesięcznie r/r, %) 20, , ,3 16,6 14, ,1 10,8 13 8, ,7 5,4 8,5 6,2 6,6 7,2 2,4 0,2 4,3 1 sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze Produkcja budowlana Produkcja przemysłowa Źródło: GUS, 8.2. Perspektywy i bariery w branży budowlanej Perspektywy branży: - Wzrost inwestycji w kolejnym okresie 2008 r. szacowany przez IBnGR na poziomie ok. 13,3%, przekładający się na wzrost nakładów na budownictwo, - Kontynuacja rozwoju gospodarczego w kolejnych kwartałach 2008 r. przy kształtowaniu się PKB w tym okresie na poziomie ok. 5,5%, niewielkie spowolnienie gospodarcze. - Otrzymanie przez Polskę w latach znacznej ilości środków finansowych z Unii Europejskiej w kwocie 27,8 mld EUR, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Planowany rozwój infrastruktury związany z organizacją w Polsce i Ukrainie piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 r. (drogi, stadiony, hotele). - Napływ inwestycji zagranicznych prognoza na 2008 ok. 14 mld Euro. Bariery działalności budowlanej: - Brak poprawy tempa rozstrzygnięć przetargów publicznych, - Niedobór wykwalifikowanych pracowników, 14

15 - Wzrastające koszty zatrudnienia wynikające z sytuacji na rynku pracy, - Umacniająca się złotówka negatywnie wpływająca na eksport oraz marże na kontraktach, - Powolne uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Gminy co znacznie wpływa na wartości gruntów i podraża inwestycje. - Przy dalszych podwyżkach stóp procentowych ograniczenia w dostępności kredytów, a co za tym idzie zmniejszenie inwestycji w szczególności w budownictwie mieszkaniowym. - Konkurencja innych firm budowlanych Wybrane dane ekonomiczno-finansowe Spółki Pierwsza połowa 2008 roku upłynęła dla ABM SOLID S.A. pod znakiem dużej dynamiki przychodów ze sprzedaży 171,4%. Przyczyniły się do tego pozyskane w ubiegłym roku duże kontrakty kanalizacyjne oraz zamówienia z zakresu budownictwa przemysłowego budowy hal magazynowych. Realizacja zgodna z harmonogramami w przypadku tych pierwszych, a w przypadku budownictwa przemysłowego intensyfikacja prac począwszy od II kwartału pozwoliły osiągnąć wspomnianą dynamikę. Tendencja ta, powinna utrzymać się w drugiej części roku. Wtedy na kolejnych, niedawno pozyskanych, kontraktach prace, po okresie przygotowawczym, powinny wejść w fazę znacznych przerobów. Wzrost skali działalności przełożył się na poprawę zysków osiągniętych na podstawowej działalności. Z dynamiką 127,5% miały one wartość tys. PLN. Realizowane w tym okresie kontrakty miały niższe rentowności, niż te z I połowy 2007 r. Skądinąd ubiegły rok, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej jego części, był dla Spółki wyjątkowo udany pod względem rentowności. Dlatego teraźniejsza dynamika zysku brutto ze sprzedaży była mniejsza niż dynamika przychodów. Część kontraktów, które są realizowane w euro odnotowało mniejsze przychody z powodu znacznej aprecjacji złotego w I połowie obecnego roku. Jednakże w tym przypadku stosowane zabezpieczenia w postaci forwardów oraz opcji walutowych, pozwoliły zniwelować te straty po stronie przychodów finansowych. Dodatkowy wpływ miała na to realizacja wybranych kontraktów w ramach konsorcjów. ABM SOLID jako ich lider realizuje całość przychodów, natomiast uzyskuje część zysku przynależnego wykonanym pracom. Taki sposób fakturowania przychodów kształtuje rentowność. Niebagatelny wpływ na wynik miała także amortyzacja wynikająca ze zrealizowanych inwestycji, która wzrosła ponad dwukrotnie w I połowie obecnego roku w odniesieniu do pierwszego półrocza 2007 r. Tak dynamiczne przyspieszenie, w krótkim okresie, jakie miało miejsce w Spółce, musiało wiązać się z zaangażowaniem większej liczby osób i przygotowaniem zasobów, również w administracji. W tym celu dokonano zmiany w polityce personalnej m.in. utworzone zostało stanowisko Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich, odpowiedzialnego za kreowanie polityki personalnej na szczeblu Spółki i Grupy Kapitałowej. Powołano także Dyrektora ds. Marketingu, do którego obowiązków należy koordynacja polityki marketingowej ponad strukturą oddziałów Spółki (poszczególnych segmentów budownictwa) oraz współtworzenie wizji rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej w kierunku określonych rynków, pozyskiwanie zleceń oraz troska o właściwy wizerunek Spółki w otoczeniu zewnętrznym. Zarząd ABM SOLID S.A. stara się stale poprawiać kulturę zarządzania w firmie. W związku z tym, w okresie I półrocza prowadzone były prace, na szczeblu Spółki i Grupy Kapitałowej, 15

16 przy wdrożeniu Strategicznej Karty Wyników a także usprawnieniu dotychczasowych i stworzeniu nowych narzędzi do planowania finansowego. Poza tym, spółka kontynuowała w analizowanym okresie wytężone prace przy analizie potencjalnych spółek, których przejęciem byłaby zainteresowana. Powyższe działania wiązały się z wydatkami i miały odzwierciedlenie w kosztach zarządu spółki. Wspomniane wyżej czynniki miały wpływ na wielkość i dynamikę zysku ze sprzedaży i zysku operacyjnego. W przypadku zysku netto, dynamika w odniesieniu do zysku operacyjnego poprawiła się wskutek opisanych wcześniej transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym i wyniosła 113,2%. Warto dodać, że I połowa 2007 r. zawierała wynik z jednorazowego zdarzenia w zakresie operacji finansowych, które poprawiły wynik tamtego okresu o 282 tys. PLN i powiększyły bazę odniesienia. Eliminując tą transakcję, dynamika tegorocznego zysku netto po 6 miesiącach wyniosłaby ok. 123%. Wyniki ekonomiczne [tys. PLN] Wyniki z działalności Dyn. [%] Przychody ze sprzedaży ,4 Wynik brutto ze sprzedaży ,5 Wynik ze sprzedaży ,9 Wynik z dział. operacyjnej EBIT ,5 Amortyzacja ,6 Wynik z dział. operacyjnej + amortyz. EBITDA ,2 Zysk netto ,2 Opisane wcześniej: niższe budżetowe rentowności realizowanych kontraktów, wysoka ubiegłoroczna baza oraz wzrost amortyzacji, przeniosły się na niższe niż rok temu rentowności. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe Rentowność [%] brutto ze sprzedaży (zysk brutto ze sprzedaży / przych. ze sprzed.) - ze sprzedaży (zysk ze sprzedaży/przych.. ze sprzedaży ) - zysku operacyjnego - EBIT (zysk na dział. oper./ przych. ze sprzedaży) 12,40 13,45 10,00 5,71 7,05 4,40 6,80 7,32 4,42 16

17 - zysku EBITDA (zysk EBITDA/ przych. ze sprzedaży) - netto (zysk netto/przych. ze sprzedaży) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze ,90 9,08 6,73 5,23 5,39 3,56 - ROA (zysk netto(ostatnie cztery kwartały)/aktywa) 5,13 7,93 4,39 - ROE (zysk netto (ostatnie cztery kwartały)/kapitały własne (średnia ostatnie 15,98 27,37 10,42 cztery kwartały)) - Zysk na 1 akcję (zysk netto (ostatnie cztery kwartały)/liczba akcji(na koniec okresu)) 0,89 1,10 1, Segmenty, w których działa Spółka i struktura geograficzna przychodów. W analizowanym okresie I półrocza 2008 r. wiodący udział w wielkości osiągniętych przychodów miały kontrakty realizowane na rzecz budownictwa przemysłowego. Budowane hale, magazyny oraz dostarczane konstrukcje stalowe przyniosły od początku roku do 30 czerwca 2008 r. 35% całkowitych przychodów Spółki. Drugi w kolejności pod względem wielkości sprzedaży dla ABM SOLID obszar rynku obiekty ochrony środowiska - umożliwił osiągnięcie 20% wielkości całkowitych przychodów. Były to głównie kanalizacje. W przypadku dynamiki, prace w budownictwie użyteczności publicznej przyniosły ponad jedenastokrotnie więcej przychodów niż w tym samym okresie 2007 r. Pozyskanie Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Grybowie i wykonywane tam konstrukcje mostów, wiaduktów itp., a także pozostałe prace w segmencie drogowym, pozwoliły znacznie zwiększyć z dynamiką 712,2% przychody ze sprzedaży w obszarze budownictwa inżynieryjnego: drogowo mostowego. Bardzo dużą dynamikę osiągnęły także segmenty budownictwa mieszkaniowego (492,1%) oraz hydrotechnicznego (443,4%). Znaczący wzrost przychodów w tych segmentach pozwala rokować na stałe wzmocnienie szerokiego profilu działalności Spółki. Podział przychodów wg segmentów budowlanych [tys. zł] Segment Dyn. [%] 1. Budownictwo mieszkaniowe ,1 2. Budownictwo niemieszkaniowe w tym: ,8 Budownictwo przemysłowe ,9 Budownictwo użyteczności publicznej ,5 3. Budownictwo inżynieryjne w tym: ,7 Obiekty ochrony środowiska i energet ,2 Budownictwo hydrotechniczne ,4 Budownictwo drogowe ,2 4. Pozostałe ,8 17

18 Przychody RAZEM ,4 drogowy 11,8% hydrotechniczny 4,4% Przychody w podziale na segmenty pozostałe 4,3% mieszkaniowy 10,9% ochrony środ. i energ. 20,5% przemysłowy 35,0% użyteczności publicznej 13,1% Podział przychodów na obszary geograficzne ABM SOLID S.A. prowadzi działalność budowlaną na terenie całego kraju. Najaktywniej w I półroczu 2008 r. działał w województwie małopolskim (65,4% całkowitej sprzedaży), śląskim (16,6%) oraz mazowieckim (12,6%). Podział przychodów w poszczególnych regionach [tys. zł] Województwo Udział [%] małopolskie ,4 śląskie ,6 mazowieckie ,6 zachodniopomorskie ,3 dolnośląskie ,4 pozostałe ,7 Przychody RAZEM ,0 18

19 Przychody w podziale na województwa mazowieckie 12,6% zachodniopomorskie 3,3% dolnośląskie 1,4% pozostałe 0,7% śląskie 16,6% małopolskie 65,4% 8.5 Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności w I półroczu 2008 r. W analizowanym okresie nie wystąpiły istotne lub nietypowe czynniki, które miały wpływ na wynik z działalności w tym okresie. 8.6 Ocena zarządzania zasobami finansowymi - wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Wskaźnik płynności bieżącej kształtuje się w I półroczu na bezpiecznym poziomie. Oznacza to, że w Spółce nie występuje zagrożenie zachwiania płynności finansowej. Wskaźnik płynności szybkiej również osiąga optymalne poziomy. W okresie I półrocza jest on w Spółce przejściowo niższy z uwagi na występujące zaangażowanie kapitału w realizowane kontrakty budowlane. Ulega on poprawie na koniec roku z uwagi na ukończenie pewnej ilości kontraktów. Wskaźniki płynności Wskaźnik Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące / pasywa bieżące) Wskaźnik płynności szybkiej (aktywa bieżące zapasy kr. rozl. międz. cz.) / pasywa bieżące 1,65 1,22 1,34 1,21 0,86 0,89 19

20 9. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK - Ryzyko związane z podwykonawcami w okresie dobrej koniunktury, która obecnie ma miejsce istnieje ryzyko wyczerpywania się możliwości podejmowania prac przez podwykonawców, związane z ich ograniczonymi zasobami, co może wpłynąć na możliwości wywiązywania się ze zobowiązań Spółki. Ponadto wzrost cen podwykonawców może obniżyć rentowność realizowanych przez Spółkę kontraktów, - Ryzyko walutowe Spółka realizuje coraz więcej kontraktów, dotowanych z funduszów unijnych, z tytułu których płatności dokonywane są w EUR lub do tej waluty są indeksowane. Z drugiej strony w przeważającym stopniu ponosi koszty w walucie polskiej. W związku z tym, w przypadku kontynuacji osłabienia EUR względem PLN może wystąpić ryzyko poniesienia strat z tytułu różnic kursowych. Stosując zabezpieczenia w postaci instrumentów forward, a także transakcji opcyjnych, Spółka stara się zniwelować to ryzyko. - Ryzyko zmian cen Ceny podstawowych surowców (w tym cementu i stali) maja istotny wpływ na wartość ponoszonych kosztów. Znaczący wzrost cen na rynku podstawowych surowców może negatywnie wpłynąć na działalność spółki, - Ryzyko związane z zabezpieczeniami finansowymi Wykonując coraz większe kontrakty Spółka stale zwiększa poziom zabezpieczeń finansowych. Istnieje ryzyko, że Spółka może nie mieć możliwości podejmowania nowych, dużych kontraktów, w przypadku pełnego wykorzystania posiadanej zdolności kredytowej, - Ryzyko związane z płynnością finansową - Realizując duże w stosunku do posiadanych zasobów gotówkowych kontrakty budowlane, musi utrzymywać płynność finansową na odpowiednim poziomie. Na ryzyko płynności szczególnie duży wpływ mają kontrakty długoterminowe. Spółka, podpisując umowy z inwestorami, dostawcami, wykonawcami, stara się maksymalnie bilansować przepływy pieniężne tak, aby obciążenie z tego tytułu było dla niej jak najmniejsze. Tym niemniej istnieje ryzyko nieotrzymania zapłaty od zleceniodawcy, co mogłoby mieć negatywny wpływ na płynność oraz zyskowność Spółki, - Ryzyko związane z przejęciami innych podmiotów planowane przejęcia mogą zakończyć się niepowodzeniem, po przejęciu synergia operacyjna może nie zostać osiągnięta, mogą wystąpić problemy z integracją z przejęta spółką, 10. EMISJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W I półroczu 2008 roku Spółka nie przeprowadziła emisji papierów wartościowych. 11. PROGNOZY DANYCH FINANSOWYCH Spółka nie publikowała jednostkowych prognoz wyników finansowych. 12. ZESTAWIENIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WZA ABM SOLID S.A. Według informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień przekazania raportu ponad 5% ogólnej liczby głosów na WZA ABM SOLID S.A. przysługuje następującym Akcjonariuszom: 20

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2014 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe slajdy 11-15 3 Rynek

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 30 maja 2014 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Tarnowskie Góry, 14 maja 2015r. 1 Spis treści I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA TRZECI KWARTAŁ 2008 ROKU WRAZ Z INFORMACJAMI DODATKOWYMI

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA TRZECI KWARTAŁ 2008 ROKU WRAZ Z INFORMACJAMI DODATKOWYMI SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA TRZECI KWARTAŁ 2008 ROKU WRAZ Z INFORMACJAMI DODATKOWYMI BILANS stan na 2008-09-30 koniec kwartału /2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału /2008 stan

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 31 marca 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności za 2008 rok.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności za 2008 rok. Sprawozdanie Zarządu z Działalności za 2008 rok. 1 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 1.1 Firma... 4 1.2 Obszar, przedmiot działalności... 4 2. ORGANIZACJA SPÓŁKI... 6 2.1 Struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień

Bardziej szczegółowo

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r.

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r. OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY III KWARTAŁ 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Yureco S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 EUROSYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Chorzów, dnia 16 maja 2011 roku 1 I. INFORMACJE O SPÓŁCE I.A. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa (firma): Siedziba: EUROSYSTEM Spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu Podmiotu Dominującego do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą :

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą : RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA III KWARTAŁ 2010 R. LISTOPAD 2010r 1. Informacje ogólne WASPOL Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Handlowo-Usługowego WASPOL

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 19 maja 2016 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2015 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Ekokogeneracja S.A. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Ekokogeneracja S.A. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne Spółki.5 3. Wybrane dane finansowe Spółki za rok

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 Zasady sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione we Wstępie sprawozdania. I.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Warszawa, 27 sierpnia roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-II KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od do roku.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od do roku. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011roku. 1. Pismo Zarządu Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. przekazujemy skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. IV kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. IV kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. IV kwartał 2010 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2010 r. oraz dane porównawcze za IV kwartał

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo