Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2008"

Transkrypt

1

2 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma Obszar, przedmiot działalności INFORMACJE O ZASADACH SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORGANY SPÓŁKI Zarząd Rada Nadzorcza ORGANIZACJA SPÓŁKI Struktura organizacyjna Kadry zatrudnienie Zarządzanie INWESTYCJE DZIAŁANIA ROZWOJOWE ZNACZĄCE UMOWY BUDOWLANE I WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2008 r. : WYNIKI EKONOMICZNE Otoczenie Spółki w I półroczu Perspektywy i bariery w branży budowlanej Wybrane dane ekonomiczno-finansowe Spółki Segmenty, w których działa Spółka i struktura geograficzna przychodów Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności w I półroczu 2008 r Ocena zarządzania zasobami finansowymi - wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK EMISJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROGNOZY DANYCH FINANSOWYCH ZESTAWIENIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WZA ABM SOLID S.A PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE PODMIOTU BADAJĄCEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1 Firma ABM SOLID S.A. rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu r. Siedziba Spółki mieści się w Tarnowie przy ulicy Bartla 3. NIP : Regon : Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Krakowie Śródmieściu XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. Przedmiotem działalności jest budownictwo ogólne i inżynieria lądowa EKD Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. Spółka funkcjonowała posługując się nazwą od: EXBUD-20 Sp. z o.o., EXBUD TARNÓW Sp. z o.o., ABM SOLID Sp. z o.o ABM SOLID S.A. 1.2 Obszar, przedmiot działalności Spółka ABM SOLID S.A działa na obszarze Polski i poza jej granicami. Spółka działa w branży budowlanej. Prowadzi generalne wykonawstwo inwestycji obejmujące m.in. : - budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, - hale przemysłowe oraz magazynowe, - instalacje technologiczne, - oczyszczalnie ścieków przemysłowych i komunalnych, - spalarnie odpadów niebezpiecznych w tym odpadów szpitalnych, - zakłady utylizacji odpadów, - sieci kanalizacyjne, wodociągowe, cieplne i gazowe, - kotłownie fluidalne, gazowe, olejowe, Dodatkowo Spółka wykonuje : - instalacje: c.o., c.w.u. kanalizacje, gazowe, - roboty ogólnobudowlane - roboty drogowe, - konstrukcje i elementy stalowe, - konstrukcje mostów drogowych i kolejowych, - konstrukcje kładek dla pieszych i pieszo jezdnych, - konstrukcje hal, wiat zadaszeń, 3

4 W strukturze Spółki zostały wyodrębnione podstawowe jednostki biznesowe oddziały: w Tarnowie, Dębnie, Bochni i Grybowie, które nie podlegały wpisowi do rejestru sądowego. Oddział TARNÓW prowadzi w strukturze ABM SOLID S.A. działalność w następującym zakresie: - Budownictwa inżynieryjnego: w tym ochrony środowiska i energetyki, - Budownictwa użyteczności publicznej, - Budownictwa mieszkaniowego. Oddział DĘBNO świadczy usługi w zakresie: Generalnego wykonawstwa robót budowlano-montażowych z zakresu: - Budownictwa przemysłowego, - Obiektów użyteczności publicznej, Oddział specjalizuje się głównie w wykonawstwie hal przemysłowych oraz magazynów. Produkowane tam konstrukcje wykorzystywane są przy realizacji kontraktów Oddziału, zleceń zewnętrznych a także na potrzeby pozostałych jednostek w Spółce oraz Grupie Kapitałowej ABM SOLID. Oddział HYDRO SOLID prowadzi działalność w zakresie: - Budownictwa inżynieryjnego: - Obiekty ochrony środowiska, - Budownictwo hydrotechniczne - Budownictwo drogowe - Produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Oddział WKS GRYBÓW prowadzi działalność w zakresie: - konstrukcje i elementy stalowe, - wykonawstwo konstrukcji mostów drogowych i kolejowych, - wykonawstwo kładek dla pieszych i pieszo jezdnych, - wykonawstwo konstrukcji hal, wiat zadaszeń, Oddział funkcjonuje w strukturze organizacyjnej ABM SOLID S.A. od dnia 1 stycznia 2008 roku. 2. INFORMACJE O ZASADACH SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu informacji finansowych za pierwsze półrocze 2008 oraz historycznych informacji finansowych były stosowane we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły. Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne historyczne dane finansowe sporządzone zostały zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) - zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzeniem 4

5 Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości. Rokiem sprawozdawczym dla Spółki jest rok kalendarzowy. ABM SOLID S.A. przyjęła metody wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności Spółki. Szczegółowe informacje opisujące przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości zostały opisane w informacji dodatkowej do półrocznego sprawozdania finansowego. 3. ORGANY SPÓŁKI 3.1. Zarząd Zarząd działa w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu. Na dzień r. w skład Zarządu wchodzili: Marek Pawlik Mieczysław Tarapata Witold Starakiewicz Krzysztof Wolański Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu W trakcie I półrocza 2008 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. Na dzień r. Prokurentami Spółki byli: Michał Zydroń Zbigniew Franczak Maciej Olszewski Rafał Góral Adam Starzyk Sabina Kozłowska Dyrektor Oddziału Tarnów, Dyrektor Oddziału Hydro Solid Bochnia, Dyrektor Oddziału WKS Grybów, Zastępca Dyrektora Oddziału Dębno, Dyrektor ds. Marketingu, Główny Księgowy. Zmiany w pełnieniu funkcji Prokurenta Spółki: Uchwałą Zarządu Nr 01/2008 z dnia 03 stycznia 2008 r. powołano do pełnienia funkcji Prokurenta Pana Macieja Olszewskiego, który jednocześnie sprawuje funkcję Dyrektora Oddziału WKS Grybów Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza działa w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz ustanowiony Regulamin Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej na dzień r. przedstawiał się następująco: 5

6 1. Andrzej Wieczorkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Stanisław Ojczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Joanna Matera Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 4. Sławomir Golonka Członek Rady Nadzorczej 5. Dominik Pawlik Członek Rady Nadzorczej W trakcie I półrocza 2008 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 4. ORGANIZACJA SPÓŁKI 4.1 Struktura organizacyjna W Spółce wydzielone są główne jednostki organizacyjne służące podstawowej działalności operacyjnej tj. Oddział Dębno, Oddział Tarnów, Oddział Hydro Solid Bochnia oraz Oddział WKS Grybów działające w segmentach budownictwa opisanych powyżej. Efektywne wykorzystanie posiadanej bazy sprzętowej, prowadzenie właściwej polityki materiałowo-magazynowej oraz odpowiednią kontrolę procesów zachodzących w obszarze sprzętowo-magazynowym umożliwiają jednostki pomocnicze: Zakład Usług Sprzętu i Transportu (ST) oraz Centrum Zakupów i Gospodarki Magazynowej (CZ). Do podstawowych zadań ST należy świadczenie usług sprzętowych i transportowych na rzecz realizowanych przez Spółkę kontraktów. Zaopatruje budowy prowadzone przez ABM SOLIDw sprzęt budowlany oraz środki transportowe, wraz z obsługą, jak również świadczy te usługi na rzecz zleceniodawców zewnętrznych w przypadku posiadanych wolnych mocy 6

7 przerobowych. Jednostka ta koordynuje politykę inwestycyjną i remontową w zakresie sprzętu budowlanego i środków transportu. Do podstawowych zadań CZ należy zaopatrzenie kontraktów budowlanych w materiały, w wymaganej jakości, w wyznaczonym terminie i w korzystnych cenach przy dogodnych warunkach płatności oraz nadzorowanie realizacji dostaw. Obsługę organizacyjną Spółki, sprawy finansowe, sprawy kadrowe, prawne, informatyczne prowadzi Administracja Spółki, w skład której wchodzi: Dział Księgowości, Dział Finansowy Dział Zasobów Ludzkich, Dział Informatyki, Dział Prawny, Zespół ds. ZSZ oraz Biuro Zarządu. Oddziały Spółki posiadają samodzielność w działalności produkcyjno-usługowej oraz marketingowej w zakresie pozyskiwania kontraktów. W II kwartale został utworzony Dział Marketingu działający ponad strukturą oddziałową mający na celu koordynację polityki marketingowej w spółce i Grupie Kapitałowej. Szczegółową strukturę organizacyjną określa regulamin Organizacyjny ABM SOLID S.A. uchwalony przez Zarząd. 4.2 Kadry zatrudnienie. Celem polityki personalnej Spółki jest dbałość o właściwy dobór kadr, budowanie zespołu pracowników długoterminowo związanych i utożsamiających się z firmą, motywowanie do współpracy, w celu stałego wzrostu pozycji ABM SOLID S.A. na rynku. Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Spółka zatrudniała 649 pracowników ( w porównaniu do 379 osób na dzień 30 czerwca 2007 r.), z czego 246 osób zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a 327 osób na podstawie umowy o pracę na czas określony, 76 osób na umowę o pracę na okres próbny. Oprócz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Spółka kształci młodocianych w zawodach takich jak: ślusarz, spawacz, monter konstrukcji, betoniarz-zbrojarz, monter instalacji sanitarnych. Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiła 13 osób. Spółka podpisała umowę o zatrudnieniu skazanych z Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu. Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku pracę na podstawie tej umowy świadczyło 9 osób. Spółka pozyskiwała również współpracowników na potrzeby realizacji poszczególnych kontraktów. Osoby takie świadczyły pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę zawartej na czas wykonywania określonej pracy na kontrakcie. Na dzień 30 czerwca br. Spółka współpracowała ponadto z 21 osobami na podstawie umowy zlecenia oraz z 9 osobami na podstawie umowy o dzieło. Spółka pozyskuje pracowników z rynku zewnętrznego nie korzystając z pośrednictwa firm doradztwa personalnego, cały proces odbywa się przy udziale pracowników Spółki. Poprzez selekcję wybierani są najlepsi kandydaci, którzy spełniają wymagane kryteria. Spółka rekrutuje pracowników z doświadczeniem, ale również inwestuje w młodych ludzi, zatrudniając ich na staże, praktyki wakacyjne, a w późniejszym okresie na umowę o pracę. Spółka zapewnia stały rozwój pracownikom poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach, studiach magisterskich, podyplomowych, pokrywając lub partycypując w kosztach szkolenia. 7

8 Spółka oprócz płacowego systemu motywacyjnego wiążącego wynagrodzenia pracowników z indywidualnymi efektami ich pracy stosuje również pozapłacowy system motywacyjny. Systemem motywacyjnym są objęci wszyscy pracownicy, ale szczególnie istotny jest w stosunku do stanowisk najwyższego szczebla zarządzającego oraz kadry technicznej, gdzie system ten jest ściśle powiązany z wynikami finansowymi Spółki. Spółka troszczy się o swoich obecnych i byłych pracowników oraz ich rodziny poprzez umożliwienie korzystania z funduszu socjalnego; przez finansowanie wypoczynku, organizację imprez kulturalno-oświatowych, sportowo - rekreacyjnych, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych, a także udziela pomocy na cele mieszkaniowe. Przeciętne zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach - stan na 30 czerwca 2008 r. Lp. Stanowisko Liczba osób 1. Pracownicy produkcyjni Pracownicy inżynieryjno techniczni Pracownicy administracyjno biurowi Personel kierowniczy (zarząd) 4 5. Ogółem Zarządzanie W pierwszym półroczu 2008 r. utrzymano i udoskonalono wdrożony w ABM SOLID S.A. Zintegrowany System Zarządzania obejmujący Zarządzanie Jakością wg ISO 9001, Zapewnienie jakości zgodnie z wymaganiami NATO AQAP 2110:2006 oraz Zarządzanie Środowiskiem wg ISO 14001:2004 W kwietniu 2008 r. odbył się audit w nadzorze, wykonany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania, mający na celu potwierdzenie wdrożenia systemu Zapewnienie jakości zgodnie z wymaganiami NATO AQAP 2110:2006. W konsekwencji auditu w nadzorze Zintegrowany System Zarządzania ABM SOLID S.A. został oceniony pozytywnie. W ramach ZSZ zrealizowano większość wyznaczonych celów dotyczących jakości i ochrony środowiska. Realizacja celów, które nie zostały zakończone w I półroczu 2008 jest kontynuowana w drugiej połowie roku. 5. INWESTYCJE W I półroczu 2008 roku Zarząd realizował strategię w zakresie rozwoju potencjału wykonawczego Spółki poprzez wydatki inwestycyjne. Spółka kontynuowała projekt inwestycyjny, polegający na pozyskaniu własnego sprzętu budowlanego średniego i ciężkiego w celu zwiększenia elastyczności w realizacji kontraktów budowlanych i zmniejszenia stopnia uzależnienia od podwykonawców. Zakupiono m.in. naczepy, ciągniki, samochody dostawcze i osobowe, urządzenie dźwigowe, koparki i inne urządzenia budowlane (szalunki, kontenery, rusztowania, frezarkę do asfaltu). 8

9 Spółka wzmocniła ponadto własny potencjał produkcyjny poprzez zakup urządzeń spawalniczych, wiertarek i pił taśmowych do metalu. W czerwcu 2008 r. rozpoczęto również realizację jednej z większych inwestycji Spółki w tym roku, w postaci modernizacji węzła betoniarskiego oraz zakupu maszyny do produkcji elementów studni firmy Schlusselbauer Technology GmbH & Co KG. Planowana wartość tej inwestycji wynosi tys. zł W ramach inwestycji finansowych Spółka dokonała zapłaty za udziałów (100%) w spółce Res-Almet Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, w kwocie tys. PLN. Spółka finansowała w/w inwestycje środkami własnymi, pochodzącymi z kredytów bankowych i leasingu. W okresie od do poniesiono łącznie nakłady inwestycyjne tys. zł W skład którego weszły m.in. nakłady na: - Rzeczowy majątek trwały ,9 tys. zł - Grunty, budynki i budowle (modernizacje budynków i budowli) 1 045,1 tys. zł - Sprzęt komputerowy - 166,4 tys. zł - Urządzenia i maszyny 1 765,2 tys. zł - Środki transportu 732,1 tys. zł - Wyposażenie, narzędzia 953,1 tys. zł - Wartości niematerialne i prawne: - oprogramowanie komputerowe 50,1 tys. zł - Inwestycje kapitałowe: tys. zł Dodatkowo zostały zawarte umowy leasingu operacyjnego na kwotę 889,1 tys. zł., z czego zakupiono: samochody osobowe 282,6 tys. zł, samochody dostawcze i osobowo-dostawcze 172 tys. zł naczepa 218,5 tys. zł koparka 216 tys. zł W ramach działań inwestycyjnych dotyczących rozszerzenia grupy kapitałowej ABM SOLID S.A. są w dalszym ciągu prowadzone przez Zarząd rozmowy z kilkoma podmiotami w celu nabycia pakietu kontrolnego akcji. 6. DZIAŁANIA ROZWOJOWE Działania rozwojowe Spółki w I półroczu 2008 r. dotyczyły głównie rozszerzenia obszaru działalności Spółki o nowe rynki. W celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szeroko pojętej działalności budowlanej w państwach Europy Wschodniej, 13 czerwca 2008 r. została zawiązana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji pod nazwą "ABM WSCHÓD. W nowoutworzonej Spółce 51 % udziałów objęła Spółka ABM SOLID S.A. natomiast 49 % udziałów objęła Spółka RESBUD S.A. W dniu r. ABM SOLID S.A. wniósł do Spółki kapitał w wysokości 25, 5 tys. zł. 9

10 7. ZNACZĄCE UMOWY BUDOWLANE I WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2008 r. : 20 lutego 2008 r. konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. ( Lider Konsorcjum ) MOSTY CHRZANÓW Sp. z o.o. ( Członek Konsorcjum ) podpisało umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przedmiotem umowy jest Budowa drogi klasy L wraz z mostem na rzece Skawa w gminie Mucharz w ramach budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie. Wartość podpisanej umowy dla konsorcjum wynosi ,61 zł brutto. Termin wykonania robót r. 21 lutego 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Soudal Manufacturing Sp. z o. o. z siedzibą w Pionkach. Przedmiotem umowy jest Budowa Zakładu Chemii Budowlanej w Pionkach dla Soudal Manufacturing Sp. z o. o. Wartość podpisanej umowy zł. brutto. Termin wykonania robót r. 17 marca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę o roboty budowlane z CP RE Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Can - Pack) z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest budowa Centrum Logistycznego w Oświęcimiu. W ramach projektu powstanie hala wykonana z zastosowaniem lekkiej konstrukcji stalowej o powierzchni 20 tys. m² i kubaturze 260 tys. m³. Ponadto ABM SOLID S.A. zbuduje infrastrukturę drogową, kolejową i przyłącza do mediów. Wartość podpisanej umowy zł netto. Termin wykonania robót r. 10 czerwca 2008 r. ABM SOLID S.A. jako lider Konsorcjum podpisał z Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu największą w historii Spółki umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Łodygowice na Żywiecczyźnie. W ramach kontraktu, konsorcjum wykona 220 km kanalizacji oraz budowę 66 szt. przepompowni ścieków. Prace zostaną zrealizowane w Łodygowicach oraz okolicznych miejscowościach. Wartość podpisanej umowy 97,8 mln zł netto. Termin wykonania robót 24 miesiące od daty przekazania placu budowy. 26 czerwca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę z POL-AM-PACK S.A. wchodzącą w skład Grupy CAN PACK S.A. Przedmiotem umowy, jest wykonanie hali produkcyjnomagazynowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Hucie Szkła "Orzesze." Wartość podpisanej umowy ,00 mln zł netto. Termin wykonania robót r. 30 czerwca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie hali o konstrukcji stalowej do magazynowania odpadów wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych. Wartość podpisanej umowy ,23 EURO netto. Termin wykonania robót r. 10

11 30 czerwca 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą wyboru biegłego rewidenta firmy MISTERS AUDYTOR Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińska 22/30, do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego i rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy Ponadto, po dniu, na który sporządzono półroczne sprawozdanie finansowe, Spółka zawarła następujące umowy, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki: 14 lipca 2008 r. ABM SOLID S.A. jako lider Konsorcjum podpisał z Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa i Słotwina na Żywiecczyźnie. W ramach kontraktu, konsorcjum wykona 61 km kanalizacji oraz budowę 11 szt. przepompowni ścieków. Wartość podpisanej umowy ,28mln zł netto. Termin wykonania robót 24 miesiące od daty podpisania umowy. 16 lipca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał z POLPLAST POLSKA Spółka z o.o. umowę której przedmiotem jest wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem hali produkcyjno-magazynowej w Myślenicach. Firma POLPLAST POLSKA Sp. z o.o należy do francuskiej grupy GMD zajmującej jedno z czołowych miejsc na świecie w produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Wartość umowy wynosi ,00 mln zł netto. Termin zakończenia umowy: r. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka ABM SOLID S.A. podpisała z POLPLAST POLSKA Spółka z o.o. dwie umowy, których łączna wartość wynosi ,00 zł netto. 16 lipca 2008 r. ING Bank Śląski S.A. udzielił ABM SOLID S.A. kredytu w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych kontraktów. Kredyt zostaje udzielony na okres od dnia r. do r. 17 lipca 2008 r. ABM SOLID S.A. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. ST. Warszawy Wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia r. o dokonaniu wpisu zastawu rejestrowego na udziałach w Spółce ABM INVEST Sp. z o.o. ( spółka zależna od emitenta ). ABM SOLID S.A. dokonał zastawu rejestrowego udziałów Spółki ABM INVEST Sp. z o.o. na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie ul. Puławska 15, celem zabezpieczenia udzielonego w dniu r. przez PKO BP S.A. dla ABM INVEST Sp. z o.o. kredytu na kwotę ,00 zł 22 lipca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielcu umowę, której przedmiotem jest wykonanie stanu surowego zamkniętej pływalni w Mielcu. Wartość podpisanej umowy 5,6 mln zł netto. Termin wykonania robót r. 23 lipca 2008 roku ABM SOLID S.A. jako Lider Konsorcjum podpisał umowę realizacyjną z ENERGOPOL POŁUDNIE S.A., - Członek Konsorcjum. Przedmiotem umowy jest 11

12 realizacja kontraktu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej na Żywiecczyźnie w Gminie Łodygowice. Wartość podpisanej umowy to ,75 PLN netto. 24 lipca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał aneks do umowy zawartej z Soudal Manufacturing Sp. z o. o. z siedzibą w Pionkach. Aneks obejmuje wyłączenie z przedmiotu umowy wykonanie jednego ze zbiorników retencyjnych oraz wprowadza rozwiązania zamienne na życzenie Inwestora. Podpisany aneks zmniejsza wartość umowy o ,00 zł netto. Wartość przedmiotu umowy tym samym zmniejsza się do kwoty ,00 zł netto. 11 sierpnia 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał aneks do znaczącej umowy z POL-AM-PACK S.A. Aneks obejmuje wyłączenia elementów robót dotyczących wykonania hali produkcyjnomagazynowej wraz z zapleczem w Orzeszu, oraz dodanie robót dodatkowych. Wyłączenie tych prac powoduje obniżenie wynagrodzenia ABM SOLID S.A. o kwotę ,00 zł netto. Jednocześnie Inwestor zlecił wykonanie dodatkowych prac, których wartość wynosi ,00 zł netto. Po dokonaniu tych zmian wartość przedmiotu umowy wynosi ,00 zł netto. 12 sierpnia 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał z PKO BANK POLSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, umowę limitu kredytowego wielocelowego. Na podstawie umowy Bank przyznał Spółce limit w kwocie ,00 zł., 22 sierpnia 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie umowę, której przedmiotem jest Zaprojektowanie i wybudowanie zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia w ramach Projektu Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, Etap I. Wartość podpisanej umowy ,00 EURO netto. Termin wykonania robót r. 11 września 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał znaczącą umowę z ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez ABM SOLID S.A. osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym pod budynkami, infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi urządzeniami, infrastrukturą techniczną, zielenią i zagospodarowaniem terenu w okolicach ul. Rydza Śmigłego w Tarnowie. Osiedle składa się z 3-ch budynków pięciokondygnacyjnych i jednej kondygnacji podziemnej. Realizacja osiedla będzie następowała w 2-ch etapach. W pierwszym etapie będzie realizowany budynek nr 1, natomiast dwa pozostałe budynki będą realizowane w drugim etapie. Wartość podpisanej umowy to ,00 zł netto. Termin wykonania robót r. 17 września 2008 roku ABM SOLID S.A. jako Lider Konsorcjum podpisał znaczącą umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowii Mazowieckiej. ABM SOLID S.A. wykona i wykończy kompleksowy system gospodarki odpadami na terenie miasta Ostrów Mazowiecka oraz gmin powiatu ostrowskiego Etap 1. Budowa Stacji Segregacji Odpadów. 12

13 Wartość podpisanej umowy ,34 PLN netto. Termin wykonania robót r. 8. WYNIKI EKONOMICZNE 8.1. Otoczenie Spółki w I półroczu 2008 W pierwszym półroczu 2008, pomimo obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w porównaniu z rokiem 2007 oraz pewnych oznak osłabienia koniunktury światowej, nadal utrzymywała się korzystna faza cyklu koniunkturalnego. Tempo wzrostu gospodarczego delikatnie słabnie, ale nie ma powodów sądzić, że miałoby się obniżyć w ciągu najbliższych miesięcy poniżej 5%. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był w drugim kwartale popyt krajowy. Inwestycje, wg. szacunków GUS wyniosły 15,2 % Zauważalny jest jednak spadek dynamiki wzrostu inwestycji spowodowany w dużej mierze coraz mniejszą skłonnością przedsiębiorstw do inwestowania oraz okresem przejściowym między rozliczeniem środków z UE za lata a wypłatą środków z puli przyznanej na W dalszym ciągu będą rosły płace (chociaż już nie tak dynamicznie jak w ostatnim półroczu) co jest wynikiem niedoboru pracowników w niektórych sektorach gospodarki. Wysokie ceny paliw oraz rosnące płace przekładają się na wzrost inflacji (szacunki na koniec roku ok 5%). Można spodziewać się jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych i podstawowa stopa NBP na koniec roku osiągnie poziom 6,25%. Może to wpłynąć niekorzystnie na ilość udzielanych kredytów zarówno dla firm jak i hipotecznych dla osób indywidualnych co przełoży się na zmniejszenie wydatków na spożycie indywidualne i inwestycje. Podstawowe dane makroekonomiczne 2008 I kw. II kw. III kw. IV kw PKB wzrost w % r/r 6,1 5,8 5,6 5,3 6,6 5,5 5,1 Inwestycje wzrost w % r/r 15,7 15,2 13,0 12,2 17,6 13,3 17,1 Produkcja budowlano-montażowa wzrost w % r/r 16,7 20,1 17, ,7 15,9 12,1 Produkcja przemysłowa wzrost w % r/r 8,5 8,1 9,6 9,3 9,8 8,9 7,6 Przeciętne wynagrodzenie brutto realne wzrost w % r/r 6,0 5,8 5,2 5,0 6,3 5,5 4,0 Przeciętne zatrudnienie wzrost w % 4,3 4,0 3,8 3,6 3,3 3,9 2,5 Stopa bezrobocia rejestrowego (koniec okresu) wzrost w % r/r 11,1 9,6 9,2 9,1 11,4 9,1 8,2 Inflacja (CPI; średnio w okresie) wzrost w % 4,1 4,3 4,4 4,1 2,5 4,3 3,5 Źródło: Dane historyczne GUS, NBP Szacunki i prognozy Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Budownictwo w pierwszej połowie roku było najszybciej rozwijającą się częścią polskiej gospodarki. Rośnie produkcja budowlano-montażowa, zatrudnienie i wynagrodzenia. Wg. szacunków GUS w pierwszym półroczu 2008 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 18,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Szybko rośnie budownictwo przemysłowe. 13

14 Firmy budowlane wciąż optymistycznie wypowiadają się zarówno na temat obecnej sytuacji rynkowej, jak i własnej sytuacji finansowej. Dobre wyniki branży są efektem: korzystnych warunków pogodowych, umożliwiających prowadzenie robót budowlanych w okresie uważanym zazwyczaj za martwy sezon napływu środków na inwestycje z funduszy UE napływu inwestycji zagranicznych W pierwszym półroczu 2008 do głównych barier działalności budowlanej można zaliczyć rosnące koszty zatrudnienia, przeciągające się procedury przetargowe, które wydłużają okres przygotowania oferty oraz umacniająca się złotówka, która mogła wpłynąć na osiągane marże Produkcja budowlano-montażowa na tle produkcji przemysłowej (miesięcznie r/r, %) 20, , ,3 16,6 14, ,1 10,8 13 8, ,7 5,4 8,5 6,2 6,6 7,2 2,4 0,2 4,3 1 sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze Produkcja budowlana Produkcja przemysłowa Źródło: GUS, 8.2. Perspektywy i bariery w branży budowlanej Perspektywy branży: - Wzrost inwestycji w kolejnym okresie 2008 r. szacowany przez IBnGR na poziomie ok. 13,3%, przekładający się na wzrost nakładów na budownictwo, - Kontynuacja rozwoju gospodarczego w kolejnych kwartałach 2008 r. przy kształtowaniu się PKB w tym okresie na poziomie ok. 5,5%, niewielkie spowolnienie gospodarcze. - Otrzymanie przez Polskę w latach znacznej ilości środków finansowych z Unii Europejskiej w kwocie 27,8 mld EUR, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Planowany rozwój infrastruktury związany z organizacją w Polsce i Ukrainie piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 r. (drogi, stadiony, hotele). - Napływ inwestycji zagranicznych prognoza na 2008 ok. 14 mld Euro. Bariery działalności budowlanej: - Brak poprawy tempa rozstrzygnięć przetargów publicznych, - Niedobór wykwalifikowanych pracowników, 14

15 - Wzrastające koszty zatrudnienia wynikające z sytuacji na rynku pracy, - Umacniająca się złotówka negatywnie wpływająca na eksport oraz marże na kontraktach, - Powolne uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Gminy co znacznie wpływa na wartości gruntów i podraża inwestycje. - Przy dalszych podwyżkach stóp procentowych ograniczenia w dostępności kredytów, a co za tym idzie zmniejszenie inwestycji w szczególności w budownictwie mieszkaniowym. - Konkurencja innych firm budowlanych Wybrane dane ekonomiczno-finansowe Spółki Pierwsza połowa 2008 roku upłynęła dla ABM SOLID S.A. pod znakiem dużej dynamiki przychodów ze sprzedaży 171,4%. Przyczyniły się do tego pozyskane w ubiegłym roku duże kontrakty kanalizacyjne oraz zamówienia z zakresu budownictwa przemysłowego budowy hal magazynowych. Realizacja zgodna z harmonogramami w przypadku tych pierwszych, a w przypadku budownictwa przemysłowego intensyfikacja prac począwszy od II kwartału pozwoliły osiągnąć wspomnianą dynamikę. Tendencja ta, powinna utrzymać się w drugiej części roku. Wtedy na kolejnych, niedawno pozyskanych, kontraktach prace, po okresie przygotowawczym, powinny wejść w fazę znacznych przerobów. Wzrost skali działalności przełożył się na poprawę zysków osiągniętych na podstawowej działalności. Z dynamiką 127,5% miały one wartość tys. PLN. Realizowane w tym okresie kontrakty miały niższe rentowności, niż te z I połowy 2007 r. Skądinąd ubiegły rok, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej jego części, był dla Spółki wyjątkowo udany pod względem rentowności. Dlatego teraźniejsza dynamika zysku brutto ze sprzedaży była mniejsza niż dynamika przychodów. Część kontraktów, które są realizowane w euro odnotowało mniejsze przychody z powodu znacznej aprecjacji złotego w I połowie obecnego roku. Jednakże w tym przypadku stosowane zabezpieczenia w postaci forwardów oraz opcji walutowych, pozwoliły zniwelować te straty po stronie przychodów finansowych. Dodatkowy wpływ miała na to realizacja wybranych kontraktów w ramach konsorcjów. ABM SOLID jako ich lider realizuje całość przychodów, natomiast uzyskuje część zysku przynależnego wykonanym pracom. Taki sposób fakturowania przychodów kształtuje rentowność. Niebagatelny wpływ na wynik miała także amortyzacja wynikająca ze zrealizowanych inwestycji, która wzrosła ponad dwukrotnie w I połowie obecnego roku w odniesieniu do pierwszego półrocza 2007 r. Tak dynamiczne przyspieszenie, w krótkim okresie, jakie miało miejsce w Spółce, musiało wiązać się z zaangażowaniem większej liczby osób i przygotowaniem zasobów, również w administracji. W tym celu dokonano zmiany w polityce personalnej m.in. utworzone zostało stanowisko Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich, odpowiedzialnego za kreowanie polityki personalnej na szczeblu Spółki i Grupy Kapitałowej. Powołano także Dyrektora ds. Marketingu, do którego obowiązków należy koordynacja polityki marketingowej ponad strukturą oddziałów Spółki (poszczególnych segmentów budownictwa) oraz współtworzenie wizji rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej w kierunku określonych rynków, pozyskiwanie zleceń oraz troska o właściwy wizerunek Spółki w otoczeniu zewnętrznym. Zarząd ABM SOLID S.A. stara się stale poprawiać kulturę zarządzania w firmie. W związku z tym, w okresie I półrocza prowadzone były prace, na szczeblu Spółki i Grupy Kapitałowej, 15

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku Lublin, 1 września 2014 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS ORGANIZACJI SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH,....

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DROP S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DROP S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DROP S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU Warszawa 30.09. 2008 r. 1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE Siedziba: Forma prawna: Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Kraków dn. 14 marca 2014 r. Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, www.polimex-mostostal.pl Na podstawie Prospektu oferuje się 1.032.905 Akcji Serii H o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo