ROZDZIAŁ VIII. Posadzki przemysłowe z Ŝywic epoksydowych Zalecenia Wykonawcze Warunki bezawaryjnej eksploatacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ VIII. Posadzki przemysłowe z Ŝywic epoksydowych Zalecenia Wykonawcze Warunki bezawaryjnej eksploatacji"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ VIII Posadzki przemysłowe z Ŝywic epoksydowych Zalecenia Wykonawcze Warunki bezawaryjnej eksploatacji 1. Prawidłowo skonstruowana posadzka przemysłowa składa się z kilku warstw. W zaleŝności od konkretnej sytuacji moŝna wyróŝnić następujące warstwy posadzki przemysłowej: - odpowiednio zagęszczona podsypka - beton podkładowy - przeciwwilgociowa izolacja pozioma z folii - izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) - warstwa ochronna z folii - betonowa warstwa nośna - warstwa uŝytkowa - posadzka Ŝywiczna 2. Decydując się na wykonanie warstwy uŝytkowej z materiałów Ŝywicznych naleŝy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny podłoŝa betonowego betonowej warstwy nośnej. PodłoŜe betonowe powinno spełniać następujące wymagania: - maksymalna wilgotność nie powinna być większa od 4,5%. W przypadku zawilgoceń podłoŝa na poziomie 5-8 % naleŝy stosować specjalne Ŝywice do gruntowania zawilgoconych podłoŝy. - wytrzymałość podłoŝa na odrywanie powinna być większa od 1,5 N/mm² - podłoŝe powinno być czyste, szorstkie, pozbawione substancji pogarszających przyczepność - temperatura podłoŝa oraz powietrza powinna być większa od + 13 ºC oraz dodatkowo wyŝsza o 3ºC od temperatury punktu rosy - wilgotność względna powietrza powinna być niŝsza od 75% - podłoŝe nie moŝe być popękane, zarysowane - wytrzymałość podłoŝa betonowego na ściskanie (klasa betonu) powinna uwzględniać wielkość obciąŝeń uŝytkowych

2 ZaleŜności te podano w tabeli poniŝej: ObciąŜenia Przeznaczenie/Obiekt Min. klas betonu Lekki ruch pieszy Budynki mieszkalne oraz uŝyteczności publicznej C16/20 Intensywny ruch pieszy Wózki widłowe na kołach gumowych Wózki widłowe na kołach gumowych, lekki pojazdy Wózki transportowe na kołach stalowych Intensywny ruch pojazdów, wózki na kołach stalowych, obciąŝenia udarowe Intensywny ruch pojazdów, wózki na kołach stalowych, obciąŝenia udarowe, obciąŝenia termiczne Budynki uŝyteczności publicznej C20/25 Magazyny, hale produkcyjne C20/25 Magazyny, hale produkcyjne, C25/30 Magazyny, hale produkcyjne C25/30 Magazyny, hale produkcyjne C30/37 Magazyny, chłodnie C30/37 3. Rodzaje posadek Ŝywicznych. Przemysłowe posadzki Ŝywiczne wykonuje się wykorzystując Ŝywice syntetyczne. Najczęściej stosowane Ŝywice do wykonywania posadzek przemysłowych to: - Ŝywice epoksydowe rozpuszczalnikowe (np.: śywica epoksydowa GV 1, Impregnat Epoksydowy Repol EP 1) - Ŝywice epoksydowe bezrozpuszczalnikowe (np.: śywica epoksydowa EP 70 BM, Powłoka epoksydowa EP 3, Posadzka epoksydowa EP 33) - Ŝywice epoksydowe emulgowane wodą (np.: Aqua Sealing AS 1000) - Ŝywice poliuretanowe dwuskładnikowe (np.: Elastyczna powłoka poliuretanowa PU 30) - Ŝywice poliuretanowe jednoskładnikowe (np.: Kamienny dywan PU 1K) - Ŝywice akrylowe - Ŝywice na bazie polimetakrylanu metylu 4. Kryteria doboru posadzki z Ŝywic syntetycznych. Dobierając rodzaj posadzki Ŝywicznej naleŝy uwzględnić wymagania przyszłego uŝytkownika. NaleŜy przede wszystkim starannie przeanalizować: - wielkość obciąŝeń chemicznych ( rodzaj substancji chemicznych, stęŝenia substancji chemicznych, czas oddziaływania na posadzkę, temperaturę substancji chemicznych)

3 - wielkość oraz intensywność obciąŝeń mechanicznych (ruch pieszy, ruch kołowy, obciąŝenia udarowe itd.) Poziomy obciąŝeń posadzek przemysłowych wg DIN Poziom obciąŝenia ObciąŜenie przez Ruch kołowy Ruch pieszy I (duŝy) Kółka stalowe oraz poliamidowe Miejsca obróbki elementów metalowych, przesuwanie, toczenie, przewoŝenie towarów za pomocą tzw. paleciaków. Ruch pieszy pow osób/dobę. II (średni) III (lekki) Dotyczy kół czystych, podłoŝa niezapiaszczone. Kółka z elastomerów, oraz z twardej gumy Koła z ogumieniem pneumatycznym Przesuwanie, toczenie elementów drewnianych oraz z tworzyw sztucznych. Ruch pieszy od 100 do 1000 osób na dobę. Hale ze stołami montaŝowymi. Ruch pieszy do 100 osób/dobę. - obciąŝenia temperaturowe ( amplitudę temperatur występujących na powierzchni posadzki) - moŝliwość oddziaływania na posadzkę promieniowania UV (posadzki na zewnątrz pomieszczeń oraz w pobliŝu duŝych otworów okiennych) - moŝliwość długotrwałego zalegania na powierzchni posadzki wody oraz innych cieczy (szczelność posadzki) - wymagana klasę odporności ogniowej posadzki Dodatkowo naleŝy odpowiedzieć na pytania: - czy zachodzi moŝliwość odkształcania się podłoŝa, czy podłoŝe moŝe ulec zarysowaniu? - czy posadzka musi posiadać właściwości antyelektrostatyczne? - czy posadzka musi być łatwa w utrzymaniu w czystości? - czy posadzka powinna być antypoślizgowa, czy teŝ musi być gładka (dobór tzw. klasy antypoślizgowości)? - czy posadzka powinna tłumić odgłosy kroków? - czy posadzka ma mieć ściśle określoną barwę oraz posiadać właściwości dekoracyjne (kolor, zestawienia kolorystyczne, kolor piasku, kolor Chipsów, powierzchnia z połyskiem, powierzchnia matowa itd.)?

4 5. Rodzaje posadzek Ŝywicznych w zaleŝności od grubości nakładanych warstw. Najczęściej w literaturze przyjmuje się następujący podział posadzek Ŝywicznych ze względu na ich grubość: Posadzka Grubość warstwy (mm) Rodzaj obciąŝeń Rodzaje pomieszczeń Powłoka lakiernicza Ok. 0,3 mm Bardzo małe Niewielki ruch pieszy, powierzchnie wydzielone np.: piwnice, klatki schodowe awaryjne Posadzka cienkowarstwowa Posadzka grubowarstwowa I Posadzka grubowarstwowa II Ok. 0,8 mm Małe Ruch pieszy, pomieszczenia komunikacyjne, magazyny Ok. 2,0-3,0 mm Średnie Intensywny ruch pieszy, ruch kołowy na ogumieniu gumowym Ok. 4,0-5,0 DuŜe Intensywny ruch kołowy, parkingi, moŝliwość zarysowania w podłoŝu Jastrych epoksydowy PowyŜej 5 mm nawet do 50 mm Bardzo duŝe Wyrównywanie podłoŝy w miejscach o b. duŝych obciąŝeniach mechanicznych, udarowych. 6. Wykaz badań materiałów przeznaczonych do wykonywania posadzek Ŝywicznych. Materiały z Ŝywic syntetycznych przeznaczone do wykonywania posadzek Ŝywicznych powinny posiadać następujące wyniki badań

5 Rodzaj badania Posadzka Posadzka Posadzka Jastrych Powłoka cienkowarstwowwarstwowa I warstwowa II dowy grubo- grubo- epoksy- lakiernicza Wytrzymałość na ściskanie - O O O O Wytrzymałość na zginanie - O O O O Odporność na ścieranie BCA - N N N N Odporność na N - N N nacisk koła N Twardość powierzchni - O O O O Skurcz, pęcznienie - O O O O Moduł spręŝystości - O O O O Odporność na uderzenie - - O N N Przyczepność N N N N N Opór upływu - O O O - Reakcja na ogień N N N N N N - badania normowe O- badania opcjonalne 7. Rodzaje prac, które moŝna wykonać za pomocą Ŝywic syntetycznych uŝywanych w budownictwie: - impregnacja podłoŝy chłonnych oraz pylących. Do impregnacji wzmacniających zalecamy stosowanie następujących Ŝywic: Impregnat epoksydowy Repol BF 1, śywica epoksydowa Repol EP gruntowanie podłoŝy chłonnych oraz niechłonnych. Do gruntowania podłoŝy zalecamy stosowanie Ŝywic: śywica epoksydowa EP 70 BM, śywica epoksydowa GV1. - szpachlowanie podłoŝy za pomocą samopoziomujących szpachli wykonanych na bazie Ŝywicy epoksydowej oraz piasku kwarcowego (proporcja mieszania Ŝywica : piasek = 1 : 2). Do szpachlowania zalecamy uŝywanie Ŝywicy: śywica epoksydowa EP 70 BM - wyrównywanie podłoŝy za pomocą jastrychów epoksydowych wykonanych na bazie Ŝywicy epoksydowej oraz piasku kwarcowego (proporcja mieszania Ŝywica : piasek = 1 : 8 1 : 12. Do wykonywania jastrychów Ŝywicznych zalecamy stosowanie Ŝywicy: śywica epoksydowa EP 70 BM

6 - lakierowanie za pomocą wałków malarskich. Do lakierowania zalecamy stosowanie: Barwnego lakieru epoksydowego EP 20, Aqua Saling AS 1000 oraz Poliuretan-Finish PU wylewanie Ŝywicy grubą warstwą i rozprowadzanie za pomocą rakli zębatej. Do wykonywania posadzek grubowarstwowych zalecamy stosowanie: Powłoki epoksydowej EP 3, Posadzki epoksydowej EP 33, Elastycznej powłoki poliuretanowej PU Przykładowe rozwiązania materiałowo-technologiczne dotyczące wykonywania posadzek Ŝywicznych: Impregnacja podłoŝa betonowego - podłoŝe betonowe chłonne (pylące). - impregnacja podłoŝa Ŝywicą Impregnat epoksydowy Repol BF 1 - impregnacja podłoŝa Ŝywicą Impregnat epoksydowy Repol BF 1 Powłoka lakiernicza - podłoŝe betonowe - pierwsza warstwa lakieru (EP 20 lub AS 1000), zuŝycie ok. 0,3-0,4 kg/m² - druga warstwa lakieru (EP 20 lub AS 1000), zuŝycie ok. 0,3-0,4 kg/m² Posadzka cienkowarstwowa gładka - podłoŝe betonowe - warstwa gruntująca (EP 70 BM), zuŝycie ok. 0,4 kg/m² - posypka z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,3 mm, zuŝycie ok. 2,0 kg/m² - warstwa uŝytkowa, powłoka lakiernicza (EP 20), zuŝycie ok. 0,3-0,4 kg/m² Posadzka cienkowarstwowa antypoślizgowa - podłoŝe betonowe - warstwa gruntująca (EP 70 BM), zuŝycie ok. 0,4 kg/m² - posypka z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,3-0,9 mm, zuŝycie ok. 3,0 kg/m² - warstwa uŝytkowa, powłoka lakiernicza (EP 20), zuŝycie ok. 0,6-0,8 kg/m²

7 Posadzka grubowarstwowa I - podłoŝe betonowe - warstwa gruntująca (EP 70 BM), zuŝycie ok. 0,4 kg/m² - posypka z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,3-0,9 mm, zuŝycie ok. 3,0 kg/m² - warstwa uŝytkowa, powłoka Ŝywiczna wylewana (EP 3, EP 33, PU 30), zuŝycie ok. 1,5-3,0 kg/m² Posadzka grubowarstwowa II - podłoŝe betonowe - warstwa gruntująca (EP 70 BM), zuŝycie ok. 0,4 kg/m² - posypka z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,3-0,9 mm, zuŝycie ok. 3,0 kg/m² - warstwa pośrednia, powłoka Ŝywiczna (EP 3, EP 33, PU 30) z dodatkiem piasku kwarcowego - wylewana, zuŝycie Ŝywicy ok. 2,0-3,0 kg/m², zuŝycie piasku 1,0-1,5 kg/m² - warstwa uŝytkowa, powłoka Ŝywiczna wylewana (EP 3, EP 33, PU 30), zuŝycie ok. 1,5-3,0 kg/m² Jastrych epoksydowy - podłoŝe betonowe - warstwa gruntująca (EP 70 BM), zuŝycie ok. 0,4 kg/m² - jastrych epoksydowy wykonany z Ŝywice epoksydowej (EP 70 BM) zmieszanej z piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3-0,9 mm. Proporcja mieszania: Ŝywica : piasek = 1 : 11. Posadzka kamienny dywan - podłoŝe betonowe - warstwa gruntująca (EP 70 BM), zuŝycie ok. 0,4 kg/m² - posypka z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,3-0,9 mm, zuŝycie ok. 3,0 kg/m² - ułoŝenie posadzki kamienny dywan z Ŝywicy epoksydowej EP 70 BM lub Ŝywicy poliuretanowej Kamienny dywan PU 1K zmieszanej z barwnym piaskiem kwarcowym w proporcji Ŝywica : barwny piasek = 1 : ok

8 - lakierownie posadzki kamienny dywan, tzw. zamknięcie powierzchni - doszczelnienie. Zabieg ten ułatwia utrzymanie posadzki w czystości. ZuŜycie Ŝywicy ok. 0,3-0,4 kg/m 9. Antypoślizgowość posadzek Ŝywicznych Najczęściej wykonywane posadzki Ŝywiczne mają gładką powierzchnię. Wykonuje się je w wersji matowej lub z połyskiem stosując odpowiednie powłoki lakierujące. W pewnych sytuacjach zachodzi jednak potrzeba wykonywania posadzek w wersji antypoślizgowej. Klasa antypoślizgowości zaleŝy od kąta pochylenia posadzki lub od wymagań dotyczących antypoślizgowości w konkretnym pomieszczeniu. Wymagana klasa antypoślizgowości zaleŝna od pochylenia posadzki: Klasa antypoślizgowości Kąt zsuwu (pochylenia posadzki) R9 > 6º-10º R10 > 10º-19º R11 > 19º-27º R12 > 27º-35º R13 > 35º Podane wymagania dotyczą budownictwa mieszkaniowego oraz uŝyteczności publicznej (nie dotyczą basenów). Klasa antypoślizgowości definiowana jest jako struktura warstwy nawierzchniowej, przy której noga w typowym obuwiu roboczym nie poślizgnie się (wg. Fussboeden und Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr ). Wymagana klasa antypoślizgowości związane z przeznaczeniem posadzki: Przeznaczenie pomieszczenia Pomieszczenia do produkcji margaryny Sposób uŝytkowania Wytapialnia tłuszczu Wymagana klasa antypoślizgowości R 13 V6 Produkcja mleka Przeróbka świeŝego mleka R 12 Piekarnia Przeróbka tłuszczów i płynnych mas R12 Kuchnie Kuchnie w gastronomii R12 V10 Pralnie Pomieszczenia z pralkami R 11 Magazyny Magazyny na zapakowane produkty Ŝywnościowe R 10 Warsztaty samochodowe Hala napraw R 12 GaraŜe i parkingi Zadaszone R 10 GaraŜe i parkingi Nie zadaszone R 11 (wg. Fussboeden und Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr )

9 Sposoby wykonywania posadzek Ŝywicznych w wersji antypoślizgowej: Klasyfikacja antypoślizgowości Oznakowanie obszaru absorpcji Uziarnienie posypki mm śywica EP 3 nanoszona wałkiem (pojemność posadzki cm³/dm³) R9 - - R R11 - piasek kw. 0,2-0,7 600 g/m² R11 V4 piasek kw. 0,3-0,8 600 g/m² R12 V4 piasek kw. 0,5-1, g/m² R12 V6 piasek kw. 0,5-1,0 800 g/m² R13 V4 piasek kw. 0,7-1, g/m² R13 V6 piasek kw. 0,5-1,0 600 g/m² 10. Szczeliny dylatacyjne Wykonując posadzki Ŝywiczne na podłoŝach betonowych naleŝy odtworzyć w powłoce Ŝywiczne szczeliny dylatacyjne podłoŝa betonowego. Szczeliny dylatacyjne naleŝy wypełnić trwale elastycznymi masami o odpowiedniej odporności chemicznej np: za pomocą Masy poliuretanowej PU 15 lub Płynnej Masy poliuretanowej PU Eksploatacja i konserwacja posadzek Ŝywicznych Zalecenia dotyczące eksploatacja i konserwacji posadzek z Ŝywicznych. 1. Posadzki z Ŝywic charakteryzują się stosunkowo duŝą odpornością na ścieranie obciąŝenia mechaniczne oraz na obciąŝenia chemiczne. Wymagają jednak odpowiedniej pielęgnacji. 2. Przed wykonaniem posadzki Ŝywicznej naleŝy ocenić wytrzymałość podłoŝa, ocenić rodzaj obciąŝeń mechanicznych oraz chemicznych. PodłoŜe musi zostać przygotowane za pomocą obróbki mechanicznej. 3. W przypadku występowania konkretnych obciąŝeń chemicznych naleŝy dobrać najwłaściwszy rodzaj Ŝywicy pod względem chemoodporności. 4. W przypadku występowania obciąŝeń mechanicznych naleŝy dobrać: - właściwy rodzaj Ŝywicy - właściwą grubość posadzki Ŝywicznej - optymalną ilość wypełniacza z piasku kwarcowego

10 5. W celu ułatwienia konserwacji posadzki naleŝy: - szczeliny dylatacyjne wypełnić za pomocą odpowiednich kitów np.: poliuretanowych - wykonać z zaprawy epoksydowej wyoblenia (fasety) posadzek na ściany oraz słupy znajdujące się wewnątrz pomieszczenia. 6. W miejscach naraŝonych na ścieranie posadzki epoksydowe mogą ulec zmatowieniu. Nie jest to wada posadzki ale jej naturalna właściwość. 7. Aby zapobiec punktowemu zmatowieniu posadzki w miejscach naraŝonych na intensywny ruch pieszy naleŝy ją pokryć w całości poliuretanowym lakierem matującym. 8. W miejscach naraŝonych na duŝy ruch kołowy posadzki Ŝywiczne naleŝy wykonywać za pomocą Ŝywicy zmieszanej z odpowiednio dobraną ilością piasku kwarcowego. Domieszka piasku zwiększa odporność posadzek na ścieranie i zarysowanie. 9. W miejscach, w których na powierzchni posadzki moŝe gromadzić się woda, oleje, tłuszcz oraz w miejscach nachylonych o zaleca się wykonać posadzkę w wersji antypoślizgowej. NaleŜy dobrać właściwą klasę antypoślizgowości. 10 Zaleca się jak najszybsze usuwanie z powierzchni posadzek substancji chemicznych. W przypadku wielu substancji chemicznych Ŝywice są odporne chemicznie przez określoną liczbę godzin -> Patrz Tabela odporności chemicznej Ŝywicy. 11. Zaleca się jak najszybsze usuwanie z posadzek opiłków metalowych, piasku itp. Opiłki metalu, piasek kwarcowy znajdujący się między podeszwą buta, kołem wózka magazynowego a posadzką Ŝywiczną moŝe ją zarysować. W bramach hal przemysłowych, wejściach do budynków naleŝy instalować odpowiednie wycieraczki zmniejszające moŝliwość wnoszenie ew. wwoŝenia piasku do wnętrza budynku. 12. Posadzki Ŝywiczne powinny być poddawane regularnej kontroli. ZauwaŜone punktowe uszkodzenia powinny być natychmiast naprawiane aby uniemoŝliwić wnikanie w warstwy podposadzkowe wody oraz szkodliwych substancji chemicznych. 13. Posadzki Ŝywiczne wykonane na bazie kolorowego kruszywa (posadzki szorstkie) powinny być zmywane z pomocą profesjonalnych urządzeń umoŝliwiających naniesienie preparatu myjącego, a następnie po określonym okresie czasu całkowite usuniecie preparatu myjącego wraz z zabrudzeniami

11 14. Posadzki Ŝywiczne powinny być regularnie zmywane za pomocą wody z dodatkiem odpowiednich środków ułatwiających usuwanie zabrudzeń np. produktów Colocura Murexin. Nie wolno stosować rozpuszczalników organicznych, benzyny itp. 15. Posadzki Ŝywiczne powinny być regularnie konserwowane za pomocą preparatów konserwujących np. Colocura Murexin. Preparaty te utrudniają zabrudzenie posadzki, ułatwiają jej zmywanie, nadają jednolity wygląd. 16. W przypadku konieczności renowacji posadzki Ŝywicznej, po kilku latach eksploatacji, naleŝy posadzkę przeszlifować, zmatowić, odtłuścić i pokryć kolejną warstwą Ŝywicy nawierzchniowej. Opracował: M. Nocoń

12 - 68 -

13 - 69 -

14 - 70 -

15 - 71 -

16 - 72 -

17 - 73 -

18 - 74 -

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

www.megachemie.com POSADZKI PRZEMYSŁOWE

www.megachemie.com POSADZKI PRZEMYSŁOWE www.megachemie.com POSADZKI PRZEMYSŁOWE Firma MEGACHEMIE jest producentem zaawansowanych, kompleksowych rozwiązań dla budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego. Specjalistyczne technologie, które powstają

Bardziej szczegółowo

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów BETON Płynny jastrych anhydrytowy Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Poradnik o charakterze informacyjno-instruktażowym, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowe spoiwo PMMA do jastrychów samozagładzających i zapraw wyrównawczych na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych

Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych Karta Informacyjna Wydanie 09/10/2013 Numer identyfikacyjny 01 08 03 04 001 0 000040 Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych Construction Opis produktu Zastosowanie Właściwości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM

SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM Purtop System Roof SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Purtop 600

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 15 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 15 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowe spoiwo PMMA do jastrychów samozagładzających i zapraw wyrównawczych na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych

Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych KATALOG PRODUKTOWY Jesteśmy wiodącym na świecie specjalistą, dostarczającym inteligentne rozwiązania w zakresie klejów i uszczelniaczy. Posiadamy silne zaplecze

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45400000-1)

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45400000-1) Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA Technik poradnik eksperta 01/2014 forum FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA W NUMERZE 4 CENTRUM SZKOLENIOWE W KLESZCZOWIE 8 KREATYWNE MOŻLIWOŚCI MODELOWANIA FASAD 12 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 16 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 16 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowy, nawierzchniowy materiał posadzkowy na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest nawierzchniowym, dwuskładnikowym, szybkosprawnym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

Aquaroc. System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności

Aquaroc. System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności Aquaroc System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności Płyta cementowo-włóknowa Aquaroc Aquaroc to płyta opracowana przez Saint-Gobain przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

PODŁOGI. W nowym świetle. KRZYSZTOF HOŁOWCZYC odpowiada na pytania fachowców PORTAL CEMENTOWA POSTAR 80 POSADZKA. Czy da się polubić REKLAMACJĘ

PODŁOGI. W nowym świetle. KRZYSZTOF HOŁOWCZYC odpowiada na pytania fachowców PORTAL CEMENTOWA POSTAR 80 POSADZKA. Czy da się polubić REKLAMACJĘ numer 2 luty 2012 (02) ISSN 2084-0241 TEMAT NUMERU PODŁOGI PORTAL W nowym świetle Technologie Nasza firma Męskie sprawy POSADZKA CEMENTOWA POSTAR 80 Czy da się polubić REKLAMACJĘ od klienta? KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kulczyński Architekt

Bardziej szczegółowo

Kabiny walk-in. Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie

Kabiny walk-in. Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie nr 1 (3) 2014 kwartalnik profesjonalnego wykonawcy www.ceresit-pro.pl Twórcza strefa Kabiny walk-in Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS TREŚCI: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...6 1.1 Umowa z Inwestorem....6 1.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi...6 1.3 Decyzja o warunkach zabudowy...6

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 13 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 13 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowa żywica gruntująca na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym, szybkosprawnym materiałem gruntującym o niskiej

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo