SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ 5.2. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ 5.3. KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA 5.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I ZASILANIA NAGRZEWNICY 5.5. KOTŁOWNIA 5.6. WENTYLACJA MECHANICZNA 5.7. INSTALACJA P.POś INSTALACJA GAZOWA 5.9 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 5.10 PRZYŁĄCZE SIECI WODOCIĄGOWEJ 5.11 KANALIZACJA DESZCZOWA 6. UWAGI KOŃCOWE 7. OBLICZENIA 7.1 MIARODAJNE PRZEPŁYWY OBLICZENIOWE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ W OBIEKCIE 7.2 ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH 7.3 ILOŚCI WÓD OPADOWYCH- DOBÓR SEPARATORA I OSADNIKA 8. ZAŁĄCZNIKI - Warunki przyłączeniowe wody zimnej i kanalizacji sanitarnej nr 09-I.I./15/TI z dnia r. - Warunki przyłączeniowe gazu nr TE /11 z dnia r. - Opinia wodnoprawna BOŚ SW z dnia r.-załączona w pierwotnym projekcie budowlanym. - Oświadczenia projektanta i sprawdzającego. - Uprawnienia i przynaleŝność do WOIIB projektanta i sprawdzającego.

2 2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA RYS. S1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 RYS. S2 RZUT PRZYZIEMIA I PIĘTRA - INSTALACJE WOD.-KAN., C.W.U., CYRKULACJI I PPOś. -CAŁOŚĆ SKALA 1:100 RYS. S3 RZUT PRZYZIEMIA I PIĘTRA- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZOWEJ CAŁOŚĆ SKALA 1:100 RYS. S4 RZUT PRZYZIEMIA I PIĘTRA- INSTALACJA C.O. -CAŁOŚĆ SKALA 1:100 RYS. S5 RZUT DACHU SKALA 1:100 RYS. S6 SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ

3 3 O P I S T E C H N I C Z N Y DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO INSTALACJI SANITARNYCH: WOD-KAN, P.POŹ.,CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA i WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Zlecenie Inwestora Dane wyjściowe i ustalenia z Inwestorem Projekt architektoniczno konstrukcyjny opracowany przez biuro architektoniczne Kontur, ul. Bydgoska 33/5, Piła Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: Decyzja o warunkach zabudowy Badania geologiczne Obowiązujące przepisy i normy. Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne: Ustawę Prawo Budowlane z dnia z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz.U. Nr 106 poz z 2001 r.), Ustawę z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747), oraz przepisy wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (Dz.U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów wykonawczych i terenów, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej (Dz. U. Nr 121, poz i 1137). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie określenia przeciętnych norm zuŝycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

4 4 Polskie Normy: PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. PN EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. PN-EN Norma strat ciepła. EN ISO 6946 Norma obliczeń cieplnych przegród. PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. PN-92/B Instalacje wodociągowe. PN-81/B Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania. PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. PN-92/B Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B Izolacja cieplna przewodów. PN-B Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. PN-78/B Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1886 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 z dnia 8 lutego 2000 Zalecane wytyczne: Zabezpieczenie wody przed wtórnym skaŝeniem (COBRTI INSTAL zeszyt 1); Wytyczne projektowania instalacji c.o. (COBRTI INSTAL zeszyt 2); Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (COBRTI INSTAL zeszyt 5); Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (COBRTI INSTAL zeszyt 6);

5 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych (COBRTI INSTAL zeszyt 7); Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnaŝanie się bakterii Legionella (COBRTI INSTAL zeszyt 11); Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL zeszyt 12). 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji sanitarnych dla hal przemysłowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działce nr 16/4, 16,2, obr 004 przy ul. Przemysłowej w Białogardzie. 3. ZAKRES OPRACOWANIA - instalacja wod-kan - instalacja p.poŝ. - instalacja c.w.u. i cyrkulacji - instalacja c.o. - instalacja wentylacji mechanicznej - instalacja gazowa - kanalizacja deszczowa - przyłącze kanalizacji sanitarnej - przyłącze sieci wodociągowej 4. Charakterystyka energetyczna sprawności instalacji branŝy sanitarnej Parametry termiczne zewnętrzne: Przyjęte parametry obliczeniowe dla określenia zapotrzebowania energii cieplnej dla układów wentylacyjnych w okresach zimowym wg PN-82/B-02403: temperatura oblicz. -16 o C wilgotność względna 100% Parametry termiczne wewnętrzne: Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym: pomieszczenia socjalne ti= 20 o C +/-2 o C, szatnie, umywalnie, W.C. ti= 24 o C +/-2 o C, pomieszczenia gospodarcze i techniczne ti= 16 o C +/-2 o C,

6 6 biura i pom. biurowe ti= 20 o C +/-2 o C, komunikacja ti= 16 o C +/-2 o C, hala magazynowa ti= 16 o C +/-2 o C, Obliczenie zapotrzebowanie na ciepło dla budynku wykonano w oparciu o normę PN EN Parametry sprawności energetycznej instalacji. Sprawność systemu ogrzewania powietrznego obiektu. η H,tot = η H,d x η H,s x η H,g x η H,d η H,tot = 0,82 x 1,0 x 0,95 x 0,98 = 0,76 Sprawność systemu centralnego ogrzewania η H,tot = η H,d x η H,s x η H,g x η H,e η H,tot = 0,96 x 1,0 x 0,72 x 0,99 = 0,68 Sprawność systemu przygotowania ciepłej wody: η W,tot = η W,g x η W,d x η W,s x η W,e η W,tot = 0,90 x 0,8 x 0,86 x 1,0= 0,62 Spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii zawartych w przepisach techniczno-budowlanych Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania dotyczące utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuŝycia ciepła, chłodu i energii elektrycznej przez budynek uznaje się za spełnione jeŝeli przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt załącznika nr 2 do rozporządzenia. Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody uŝytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego (przy materiale izolacyjnym o innym współczynniku przenikania ciepła niŝ podano w tabeli naleŝy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej): Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(mK) (min) wg rozporządzenia grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(mK) wg projektu Czy są spełnione wymagania wg rozporządze nia 1 Średnica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak 2 Średnica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak 3 Średnica wew. od 35 do 100 mm równa średnicy równa średnicy tak

7 wew. rury wew. rury 4 Średnica wew. powyŝej 100 mm 100 mm Brak w projekcie - 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 ½ wymagań z ½ wymagań z poz. przechodzące przez ściany lub poz stropy, skrzyŝowania przewodów tak Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułoŝone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami róŝnych uŝytkowników Przewody wg poz. 6 ułoŝone w podłodze Przewody ogrzewania powietrznego (ułoŝone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) Przewody ogrzewania powietrznego (ułoŝone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) Przewody wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku (izolacja powietrznoszczelna) Przewody wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku (izolacja powietrznoszczelna) ½ wymagań z poz. 1-4 Brak w projekcie - 6 mm 6 mm tak 40mm 40 mm tak 80 mm 100 mm tak ½ wymagań z poz. 1-4 ½ wymagań z poz. 1-4 Brak w projekcie - Brak w projekcie ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ Projektowana instalacja wodociągowa, zostanie podłączona do sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze na terenie w.w. działki, będące przedmiotem odrębnego opracowania. Do pomiaru ilości wody pobieranej z sieci wodociągowej projektuje się wodomierz umieszczony w studni wodomierzowej znajdującej się przed projektowanym budynkiem, na projektowanym przyłączu wg odrębnego opracowania. Przewód wodociągowy naleŝy wprowadzić do budynku i zakończyć zaworem odcinającym. Na przewodzie wody uŝytkowej w budynku zaprojektowano zawór antyskaŝeniowy typu BA, przed którym naleŝy zamontować filtr osadnikowy zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wody zimnej projektuje się z rur PP łączonych dyfuzyjnie. Odcinki poziome naleŝy prowadzić ze spadkiem 3 % w kierunku wodomierza lub punktów poboru wody. Przewody główne prowadzić w posadzce, podejścia i odgałęzienia prowadzić po wierzchu ścian lub w bruzdach instalacyjnych zgodnie z częścią rysunkową. W miejscach pokazanych na rysunkach zamontować zawory kulowe. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŝy zabezpieczyć tulejami ochronnymi. Przestrzeń między przewodem, a rurą ochronną wypełnić miękką izolacją. Na przejściach przez przegrody oddzielenia poŝarowego stosować

8 8 odpowiednie uszczelnienie przewodów o odporności ogniowej jak przegroda budowlana np.: firmy Hilti INSTALACJA WODY CIEPŁEJ Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej projektuje się za pomocą pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody uŝytkowej zlokalizowanego w projektowanej kotłowni. Projektuje się instalację c.w.u. wykonaną rur PP łączonych dyfuzyjnie.. Przewody główne naleŝy prowadzić w posadzce równolegle do przewodów wody zimnej, podejścia i odgałęzienia po wierzchu ścian lub w bruzdach instalacyjnych i zaizolować, stosując typowe elementy termoizolacyjne. Odcinki poziome prowadzić ze spadkiem 3 % w kierunku wymiennika lub punktów poboru wody. W miejscach pokazanych na rysunkach zamontować zawory kulowe a na długich odcinkach kompensacje u-kształtowe. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŝy zabezpieczyć tulejami ochronnymi. Przestrzeń między przewodem, a rurą ochronną wypełnić miękką izolacją. Na przejściach przez przegrody oddzielenia poŝarowego stosować odpowiednie uszczelnienie przewodów o odporności ogniowej jak przegroda budowlana np.: firmy Hilti. Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności. W pomieszczeniach WC magazynierów w halach magazynowych, ciepła woda uŝytkowa będzie przygotowana za pomocą elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody zamontowanych nad umywalkami KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA Ścieki sanitarne, będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej poprzez projektowane przyłącze na terenie w.w. działki, będące przedmiotem odrębnego opracowania. Przewody kanalizacyjne projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na kielichy z uszczelką, pod posadzką naleŝy stosować rury kanalizacyjne klasy "N". Przewody prowadzić pod posadzką. Średnice i spadki przewodów zastosować zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Do wentylacji i napowietrzania instalacji kanalizacyjnej zastosować piony wentylacyjne i rury wywiewne, wyprowadzone ponad dach. Przed połączeniem pionów z przewodami odpływowymi montować rewizje. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŝy zabezpieczyć tulejami ochronnymi.

9 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I ZASILANIA NAGRZEWNICY Projektuje się instalację centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic w centrali wentylacyjnej, wodną, dwururową, pompową o parametrach pracy 80/60 0 C, zasilaną z projektowanej kotłowni gazowej. Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb ogrzewania projektowanego obiektu : Q = 60,0 kw w tym: -instalacja c.o. część socjalna: Q = 38 kw - instalacja zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej Q = 22 kw INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Projektowane przewody wyprowadzić z rozdzielaczy w kotłowni. Główne przewody rozprowadzające poziome prowadzić w posadzce. Podejścia do grzejników, piony prowadzić w bruzdach ściennych i włączyć do przewodów poziomych tak aby uzyskać kompensację naturalną. Instalację wykonać z rur miedzianych twardych, łączonych przez lutowanie miękkie za pomocą łączników kielichowych w wykonaniu z miedzi. Przewody mocować za pomocą uchwytów z tworzyw sztucznych. Główne przewody rozprowadzające izolować cieplnie gotowymi prefabrykatami termoizolacyjnymi. Projektowane przewody w pomieszczeniu kotłowni zaizolować cieplnie otuliną np.: Steinonorm 310. Przewody zasilające nagrzewnicę w centrali wentylacyjnej prowadzone po dachu zabezpieczyć dodatkowo płaszczem z blachy ocynkowanej. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe, płytowe z dolnym zasilaniem z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, na których naleŝy montować głowice termoregulacyjne. Ponadto na gałązkach grzejników z zasilaniem dolnym zamontować zestaw podwójnych zaworów kulowych prostych lub kątowych w zaleŝności od potrzeb typ RLV G1/2 " umoŝliwiających odcięcie dopływu wody do grzejnika. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych. Przestrzeń między przewodem, a rurą ochronną wypełnić miękką izolacją. Na przejściach przez przegrody oddzielenia poŝarowego stosować odpowiednie uszczelnienie przewodów o odporności ogniowej jak przegroda budowlana np.: firmy Hilti. Grzejniki naleŝy wieszać na wysokości 10 cm nad posadzką, podejścia do grzejników prowadzić ze ścian. Jako armaturę odcinającą na przewodach rozdzielczych stosować kurki kulowe gwintowane. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano przez automatyczne zawory odpowietrzające, ponadto kaŝdy grzejnik posiada zainstalowany korek z odpowietrznikiem.

10 10 Odpowietrzenie instalacji zasilania nagrzewnic w najwyŝszych punktach rurociągów przez odpowietrzniki automatyczne. W najniŝszych punktach rurociągów naleŝy montować kurki kulowe z odwodnieniem. Po zamontowaniu całą instalację poddać próbie szczelności na zimno na ciśnienie 0,6 MPa następnie na gorąco przy parametrach roboczych. Następnie przewody zaizolować, uruchomić instalację na gorąco i dokonać regulacji. W pomieszczeniach WC magazynierów przy halach magazynowych zaprojektowano grzejniki elektryczne. INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNICY Projektowane przewody wyprowadzić z rozdzielaczy w kotłowni. Przewody prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. Projektuje się instalacje zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej dwururową z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego (woda o parametrach 80/60 0 C). Przewody rozprowadzać pod stropem pomieszczeń. Odpowietrzenie instalacji w najwyŝszych punktach rurociągów przez odpowietrzniki automatyczne. W najniŝszych punktach rurociągów naleŝy montować kurki kulowe z odwodnieniem. Przewody instalacji wykonać z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H (opcjonalnie instalację moŝna wykonać z rur ze stali węglowej w systemie zaciskowym firmy Sanha ). Rury stalowe oczyścić do 3-go stopnia czystości, następnie malować farbami termoodpornymi ( 2x ). Zaleca się stosowanie farby miniowej termoodpornej UJC-60. W przypadku zastosowania rur ze stali węglowej zaciskowym firmy Sanha nie ma konieczności malowania powierzchni rur gdyŝ rury te są ocynkowane. Główne przewody rozprowadzające izolować cieplnie gotowymi prefabrykatami termoizolacyjnymi. Projektowane przewody w pomieszczeniu kotłowni zaizolować cieplnie otuliną np.: Steinonorm 310. Przewody prowadzone na dachu budynku zabezpieczyć dodatkowo płaszczem z blachy ocynkowanej. Instalację naleŝy zamontować w sposób zapewniający samokompensację wydłuŝeń termicznych (odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych i U-kształtów). Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych. Przestrzeń między przewodem, a rurą ochronną wypełnić miękką izolacją. Na przejściach przez przegrody oddzielenia poŝarowego stosować odpowiednie uszczelnienie przewodów o odporności ogniowej jak przegroda budowlana np.: firmy Hilti. Jako armaturę odcinającą naleŝy stosować zawory kulowe gwintowane dla wody gorącej na ciśnienie dopuszczalne PN6. Zawory regulacyjne dostarczane są przez producenta w komplecie z centralą wentylacyjną.

11 11 Elementami regulacji hydraulicznej dla obiegu instalacji dla centrali są zawory regulacyjne typu Hydrocontrol firmy Oventrop. Schemat podłączenia nagrzewnicy przedstawiony na ry. Nr S6. Jako pompy obiegowe i mieszające dla nagrzewnicy zastosowano pompy typu Stratos firmy Wilo z nastawialną wysokością podnoszenia. Po wykonaniu robót montaŝowych wykonać próbę szczelności i przepłukać instalację. Następnie przewody zaizolować, uruchomić instalację na gorąco i dokonać regulacji hydraulicznej. IZOLACJA RUROCIĄGÓW GRZEWCZYCH Rurociągi instalacji grzewczej naleŝy zaizolować gotowymi prefabrykatami ze spienionego PE o współczynniku λ = 0,035 W/mK ( Thermaflex ), stosować grubości izolacji zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania dotyczące utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuŝycia ciepła, chłodu i energii elektrycznej przez budynek uznaje się za spełnione jeŝeli przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt załącznika nr 2 do rozporządzenia. Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody uŝytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego (przy materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niŝ podano w tabeli naleŝy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej): Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/ (mk) (min) wg rozporządzenia grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(mK) wg projektu Czy są spełnione wymagania wg rozporządzeni a 1 Średnica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak 2 Średnica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak 3 Średnica wew. od 35 do 100 mm równa średnicy równa średnicy wew. rury wew. rury tak 4 Średnica wew. powyŝej 100 mm 100 mm Brak w projekcie - 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 ½ wymagań z ½ wymagań z poz. przechodzące przez ściany lub poz stropy, skrzyŝowania przewodów tak Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułoŝone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami róŝnych uŝytkowników Przewody wg poz. 6 ułoŝone w podłodze Przewody ogrzewania powietrznego (ułoŝone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) ½ wymagań z poz. 1-4 Brak w projekcie - 6 mm 6 mm tak 40mm 40 mm tak

12 Przewody ogrzewania powietrznego (ułoŝone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) Przewody wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku (izolacja powietrznoszczelna) Przewody wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku (izolacja powietrznoszczelna) 80 mm 100 mm tak ½ wymagań z poz. 1-4 ½ wymagań z poz. 1-4 Brak w projekcie - Brak w projekcie - 12 Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niŝ podano w tabeli naleŝy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej 2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna KOTŁOWNIA Dla pokrycia potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnicy i ciepłej wody uŝytkowej w budynku projektuje się kotłownię wodną niskotemperaturową. Parametry projektowanej kotłowni wynoszą 80/60 0 C. Czynnik grzejny dla ogrzewania i ciepłej wody dla budynku przygotowywany będzie za pomocą gazowego kotła niskotemperaturowego z palnikiem atmosferycznym firmy Buderus typu Logano G 234 o mocy 60 kw, zasilanego gazem typu GZ-35. Przyłącze gazowe dla zasilania kotła stanowi oddzielne opracowanie. Projektuje się instalacje w kotłowni z rozprowadzeniem w trzech niezaleŝnych układach instalacyjnych, które naleŝy wyprowadzić z projektowanych rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni: - obieg instalacji c.o. zasilający grzejniki, - obieg instalacji zasilania zasobnika c.w.u. - obieg zasilenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej Praca kotła regulowana będzie automatyką dostarczoną przez producenta kotła Buderus, regulatorem umieszczonym na kotle gazowym, który zapewni pracę kotła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania w zaleŝności od temperatury zewnętrznej. Jako zabezpieczenie układu instalacji c.o. zaprojektowano przeponowe naczynie wzbiorcze typu Reflex dla kotła - zawór bezpieczeństwa membranowy SYR typ 1915 p o=3 bar, dla podgrzewacza c.w.u. - SYR typ 2115 p o=6,0 bar oraz naczynie wzbiorcze przeponowe Refix DT5.

13 13 Dla ciepłej wody uŝytkowej zaprojektowano pionowy podgrzewacz pojemnościowy typu Logalux SUo poj. 300 l. Przewody technologiczne w kotłowni wykonać z rur miedzianych twardych, łączonych przez lutowanie miękkie za pomocą łączników kielichowych w wykonaniu z miedzi. Przewody mocować poprzez uchwyty z tworzyw sztucznych. Projektowane przewody w pomieszczeniu kotłowni zaizolować cieplnie otuliną np.: Steinonorm 310, grubość izolacji jak w pkt Na przewodach stosować armaturę kulową gwintowaną do wody gorącej na ciśnienie dopuszczalne PN6. Przejścia wszystkich przewodów przez przegrody konstrukcyjne wykonać w rurach ochronnych. Przewody układać tak, aby w rurze ochronnej nie występowały Ŝadne łączenia rur przewodowych. Pod kocioł wylać podest betonowy, kratkę ściekową podłączyć do studzienki schładzającej z grawitacyjnym odpływem ścieków, przewód odpływowy zasyfonować. Dla obiegu grzewczego zastosowano pompę obiegową pompy typu Stratos firmy Wilo z nastawialną wysokością podnoszenia. a dla wymuszenia cyrkulacji ciepłej wody pompę cyrkulacyjną pompy typu Stratos firmy Wilo. Wentylacja kotłowni zapewniona będzie poprzez kratkę nawiewną 200 x 200 mm montowaną w ścianie 30 cm nad posadzką oraz kanał wentylacji wywiewnej zakończony wywietrzakiem dachowym 200. Po wykonaniu instalacji kotłowni naleŝy ją poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa ( bez naczynia przeponowego i zaworów bezpieczeństwa ). Próbę na gorąco przeprowadzić pod ciśnieniem pracy ( tj. 3 bary ) przez 72 h. Próbę uznaje się za pozytywną jeŝeli nie stwierdzono przecieku. Projektowane przewody w pomieszczeniu kotłowni zaizolować cieplnie otuliną np.: Steinonorm 310. Ściany i posadzki w kotłowni muszą być wykonane jako nienasiąkliwe. W kotłowni naleŝy zamontować stację uzdatniania wody typ EPUROSOFT ES70 o wydajności max.2 m 3 /h, prod. Epuro Uzupełnianie wody układzie za pomocą węŝa elastycznego WENTYLACJA CZĘŚĆ BIUROWO-SOCJALNA W części biurowo-socjalnej projektuje wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Nawiew powietrza projektuje się za pomocą centrali wentylacyjnej firmy VTS wyposa- Ŝonej w filtry powietrza, nagrzewnicę wodną oraz odzysk ciepła w postaci wymiennika obrotowego.

14 14 Centrala zostanie umieszczona na dachu części biurowo-socjalnej. Nagrzewnica wodna będzie zasilana z projektowanej kotłowni gazowej, której czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 80/60 O C. Moc nagrzewnicy wodnej została dobrana biorąc pod uwagą zapotrzebowanie ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego nawiewanego z zewnątrz do wymaganej temperatury +20 O C oraz odzysk ciepła na wymienniku obrotowym. Straty ciepła pokrywane są przez instalację c.o. Nawiew i wywiew powietrza będzie realizowany przez kratki wentylacyjne KSH-P na kanały prostokątne i okrągłe. Wszystkie kratki powinny być wyposaŝone w przepustnice regulacyjne. Kanały wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej i prowadzić pod stropem pomieszczeń. Wszystkie kanały wentylacyjne zaizolować wełną mineralną o grubości 40 mm pokrytą płaszczem z foli aluminiowej. Kanały wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku zaizolować wełną mineralną o grubości 100 mm pokrytą płaszczem z blachy ocynkowanej. Ciśnienie w układach będzie regulowane za pomocą przepustnic jedno i wielopłaszczyznowych, za centralą na układzie nawiewnym i wywiewnym zamontowane będą kanałowe tłumiki szumów. Czerpnia oraz wyrzutnia powietrza znajdują się na dachu budynku. Na przejściach przeciwpoŝarowych zamontować klapy przeciwpoŝarowe o odporności ogniowej jak przegroda. Regulacja parametrów powietrza instalacji wentylacyjnej odbywa się za pośrednictwem szafy sterowniczej połączonej z elementami automatyki kontrolno pomiarowej. Lokalizację szafy sterowniczej oraz panelu sterowania ustalić z Inwestorem. SANITARIATY W pomieszczeniach sanitariatów w części biurowo-socjalnej wywiew powietrza realizowany za pośrednictwem wentylatora dachowego Venture Industries. Ilość powietrza wentylacyjnego zgodnie z normą warunków sanitarnych. Powietrze wywiewane jest z pomieszczeń za pośrednictwem anemostatów do których odejścia naleŝy wykonać z przewodów elastycznych typu tuboflex oraz kratek wentylacyjnych KSH-P na kanały okrągłe i prostokątne. Wszystkie kratki powinny być wyposaŝone w przepustnice regulacyjne.kanały wywiewne prowadzone są pod stropem pomieszczeń. Kanały wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały naleŝy zaizolować wełną mineralną o grubości 40 mm z płaszczem z folii aluminiowej. Ciśnienie w instalacjach wyrównywane jest dzięki zastosowaniu przepustnic regulacyjnych. Na przejściach przeciwpoŝarowych zamontować klapy przeciwpoŝarowe o odporności ogniowej jak przegroda. Sterowanie wentylatorem odbywa się z układu czasowego załączającego urządzenie cyklicznie.

15 przez kratki 15 Nawiew do pomieszczeń sanitariatów projektuje się na zasadzie infiltracji w drzwiach z pomieszczeń sąsiednich. Ilość powietrza nawiewanego do WC ujęto w bilansie powietrza dla central wentylacyjnych. Z pomieszczeń WC magazynierów przy halach magazynowych wywiew odbywa się za pomocą wentylatorów łazienkowych Decor CRZ Venture Industries. Wentylatory załączane będą ze światłem i wyłączane z opóźnieniem czasowym. HALE MAGAZYNOWE Dla hal magazynowych przyjęto 2 wym./h dla lata, natomiast dla zimy 0,5 wym./h oraz nadciśnienie 10 %. Całkowite straty ciepła dla hal wynoszą: Hala - Etap I P1 116,5 kw Magazyn - Etap I P2 50,5 kw Hala - Etap II P4 183,6 kw W hali magazynowej projektuje się wentylację grawitacyjną. Nawiew powietrza będzie odbywał się za pomocą czerpni wyposaŝonych w przepustnice regulacyjne, umieszczonych w ścianie budynku. Wywiew będzie realizowany poprzez wywietrzaki dachowe zamontowane na podstawie dachowej B III z przepustnicą regulacyjną. Kanały w halach zakończyć siatką. W celu pokrycia strat ciepła na hali magazynowej zaprojektowano 8 aparatów grzewczo -wentylacyjnych, zasilanych gazem GZ 35 firmy HOVAL. Aparaty grzewcze o mocy 23,5 kw pracującą na powietrzu recyrkulacyjnym, a nawiew powietrza do hali odbywa się za pośrednictwem dyszy. Aparaty wyposaŝone są w wentylator, przyłącze gazu, przyłącze powietrza do spalania i przyłącze odprowadzania spalin wyprowadzone ponad dach. Urządzenia grzewczo-wentylacyjne podwieszone są pod sufitem hali. Na hali naleŝy zamontować system detekcji metanu np.: firmy Atest-Gaz, współpracujący z zaworem odcinającym MAG INSTALACJA P.POś. W obiekcie o obecnym przeznaczeniu instalacja przeciwpoŝarowa nie jest wymagana.

16 16 Projektowana instalacja przeciwpoŝarowa, jest zaprojektowana rezerwowo w przypadku zmiany Inwestora oraz przeznaczenia uŝytkowania budynku, które będzie wymagało takiej instalacji. Instalacja przeciwpoŝarowa zostanie podłączona do sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze na terenie w.w. działki, będące przedmiotem odrębnego opracowania. W obiekcie zaprojektowano instalację z rur HDPE. Instalacja prowadzona jest w posadzce hali I etapu i zostaną przygotowane podejścia pod trzy hydranty poŝarowe DN 52 mm. Podejścia wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Na odgałęzieniu instalacji p.poŝ. od przewodu wody uŝytkowej zamontowano zawór zwrotny antyskaŝeniowy typu EA INSTALACJA GAZOWA Projektowana instalacja gazowa, zostanie podłączona do sieci gazowej poprzez projektowane przyłącze na terenie w.w. działki, będące przedmiotem odrębnego opracowania. Instalację gazową wewnętrzną przewiduje się wykonać z rur stalowych czarnych, bez szwu o połączeniach spawanych produkowanych zgodnie z normą PN-80/H lub z rur miedzianych ciągnionych bez szwu łączonych przez lutowanie twarde, posiadających atest dopuszczający do stosowania w instalacjach gazowych. Podłączenia instalacji z aparatami gazowymi naleŝy wykonać przy pomocy kształtek z Ŝeliwa ciągliwego. Rurociągi prowadzone będą po wierzchu ścian, na tynkach w odległości 3 cm i pod stropem hali ze spadkiem 4 mm na 1 mb przewodu w kierunku dopływu gazu lub aparatów gazowych.instalację gazową naleŝy prowadzić min. 10 cm powyŝej innych instalacji wewnętrznych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŝy zabezpieczyć tulejami ochronnymi. Przestrzeń między przewodem, a rurą ochronną wypełnić miękką izolacją. Na przejściach przez przegrody oddzielenia poŝarowego stosować odpowiednie uszczelnienie przewodów o odporności ogniowej jak przegroda budowlana np.: firmy Hilti. Na podejściu przed kaŝdym odbiornikiem gazowym zamontować zawór odcinający i regulator ciśnienia. Po wykonaniu wewnętrzną instalację gazową naleŝy przedmuchać spręŝonym powietrzem i poddać 30 minutowej głównej próbie szczelności. Ciśnienie głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu zagroŝonym wybuchem ciśnienie głównej próby szczelności powinno wynosić 0,1 MPa PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Kanalizacja sanitarna zewnętrzna została wykonana zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym, w projekcie zamiennym dodatkowo zaprojektowano przyłącze kanalizacyjne

17 17 odprowadzające ścieki sanitarne z pomieszczeń WC magazyniera przy halach magazynowych. Przyłącze naleŝy włączyć do sieci kanalizacyjnej za pomocą studni betonowej Ø 1000 z kinetą przelotową zgodnie z częścią rysunkową. Kanał przyłącza naleŝy wykonać z rur kielichowych PVC typu S o jednolitej ściance. Rury naleŝy układać na podsypce piaskowej o grubości warstwy 20 cm. Na trasie kanalizacji projektowanej zamontować studnie rewizyjne. Po wykonaniu robót montaŝowych naleŝy wykonać obsypkę z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym z mechanicznym zagęszczeniem warstwowym, co 30 cm. Wykopy zaleca się wykonać o ścianach pionowych obudowanych. Przed zasypaniem naleŝy wykonać próbę szczelności przewodu. Po zasypaniu teren naleŝy doprowadzić do stanu sprzed wykonanych robót budowlanych. Głębokość przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczać przed zamarzaniem w nim medium. Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, głębokość ułoŝenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h n od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu była większa niŝ głębokość przemarzania gruntu h z o 0,2 m i wynosiło w strefie o h z = 0,8 m, h n = 1,0 m. W przypadku nie spełnienia powyŝej opisanego wymogu naleŝy i kanały kanalizacji deszczowej owinąć jednokrotnie pianką poliuretanową gr. 10 cm. Trasę przyłącza przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (Rys. S1) PRZYŁĄCZE SIECI WODOCIĄGOWEJ Przyłącze wodociągowe zostało wykonane zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym, w projekcie zamiennym nie wprowadza się Ŝadnych zmian. Do pomiaru ilości wody pobieranej z sieci wodociągowej projektuje się wodomierz umieszczony w studni wodomierzowej znajdującej się przed projektowanym budynkiem lokalizacja studni wodomierzowej na planie zagospodarowania terenu (Rys. S1) Podłączenie przewodu projektuje się wykonać prostopadle do istniejącej sieci ø 110 zgodnie z opracowanym planem sytuacyjno-wysokościowym(rys. S1) Roboty ziemne wykonać mechanicznie na odkład. Włączenie dokonać za pomocą obejmo-nawiertki z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną. Projektowane przyłącze wykonać z rur PE Ø 80. Rury ułoŝyć na podsypce z piasku o grubości 0,2 m. Po ułoŝeniu przewodu w wykopie wykonać obsypkę i nadsypkę z piasku oraz ułoŝyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwowym. Przykrycie przewodu powinno wynosić min. 1,5 m. Przejścia przewodu przez przegrody budowlane wykonać w stalowych tulejach ochronnych. Przestrzeń między rurą przewodową, a ochronną uszczelnić pianką poliuretanową. Po zamontowaniu przyłącza, przed zasypaniem wykonać próbę szczelności i przeprowadzić jego płukanie, dezynfekcję, a następnie analizę bakteriologiczną.

18 18 Do pomiaru ilości wody pobieranej z sieci wodociągowej projektuje się wodomierz umieszczony w studni wodomierzowej znajdującej się przed projektowanym budynkiem, studnia w wykonaniu mrozoodpornym. Trasa przyłącza i zagospodarowania terenu (Rys. S1) lokalizacja studni wodomierzowej na planie KANALIZACJA DESZCZOWA Kanalizacja deszczowa została wykonana zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym, w projekcie zamiennym dodatkowo zaprojektowano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z dachu hali dla II etapu. Wody opadowe odprowadzane są poprzez zewnętrzne piony spustowe PVC (oznaczone na rysunkach Rd). Na pionach kanalizacji deszczowej przechodzących w poziomy, naleŝy zamontować skrzynki z kratką i zamykanym otworem rewizyjnym do usuwania zanieczyszczeń, umieszczone 0.5 m nad poziomem terenu. Wody opadowe z parkingów i terenów utwardzonych odprowadzane będą poprzez wpusty uliczne z osadnikiem. Na trasie kanalizacji deszczowej naleŝy zamontować studzienki rewizyjne studnie PCV Ø 425 z kinetą przelotową. Kanalizację deszczową wykonać z rur PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową. Rury naleŝy układać na podsypce piaskowej o grubości warstwy 20 cm. Po wykonaniu robót montaŝowych naleŝy wykonać obsypkę z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym z mechanicznym zagęszczeniem warstwowym, co 30 cm. Wykopy zaleca się wykonać o ścianach pionowych obudowanych. Przed zasypaniem naleŝy wykonać próbę szczelności przewodu. Po zasypaniu teren naleŝy doprowadzić do stanu sprzed wykonanych robót budowlanych.trasę, zagłębienie oraz spadki sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Głębokość przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczać przed zamarzaniem w nim medium. Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, głębokość ułoŝenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h n od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu była większa niŝ głębokość przemarzania gruntu h z o 0,2 m i wynosiło w strefie o h z = 0,8 m, h n = 1,0 m. W przypadku nie spełnienia powyŝej opisanego wymogu naleŝy i kanały kanalizacji deszczowej owinąć jednokrotnie pianką poliuretanową gr. 10 cm. Wody opadowe z dachu i parkingów oraz terenów utwardzonych będą razem odprowadzane do oczyszczania w osadniku i separatorze lamelowym, a następnie

19 19 odprowadzane odprowadzane wylotem do rowu, którego budowa jest w zakresie odrębnego opracowania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984) wody opadowe z powierzchni m.in. centrów miast, dróg zaliczanych do kategorii krajowych i wojewódzkich, dróg powiatowych klasy G oraz parkingów o powierzchni powyŝej 0,1 ha, winne być oczyszczane w ilości, jaka powstaje z opadów o natęŝeniu co najmniej 15 dm 3 /s ha. Stosując się do rozporządzenia otrzymujemy nastepujące ilości wód opadowych: Ilości wód opadowych Rodzaj powierzchni Q obl. Q max. Powierzchnia [ha ] Parking i [dm 3 /s] [dm 3 /s] powierzchnie 9,79 utwardzone 0,8 86,04 Dach hali 0,53 8,46 74,32 RAZEM 18,25 160,36 Dla powyŝszych przepływów proponuję zastosowanie układu osadnik OS 2000/5,0 m 3 współpracującym z separatorem lamelowym PSW LAMELA 20/200. W związku z rodzajem odprowadzanych ścieków nie planuje się opomiarowania ilości odprowadzanych do środowiska ścieków.

20 6. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie prace budowlano-montaŝowe i odbiory naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP wg obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak równieŝ wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. MontaŜ i uruchomienie poszczególnych instalacji oraz urządzeń naleŝy zlecić wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Część opisową naleŝy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową niniejszego opracowania oraz opracowaniami innych branŝy. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, naleŝy go odwodnić liniowo za pomocą studzienek zbiorczych lub tymczasowych rurociągów z odpompowaniem poza pas montaŝowy. Wszystkie roboty prowadzić i wykonać w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano instalacyjnymi z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami montaŝu producentów materiałów i urządzeń. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŝy zabezpieczyć tulejami ochronnymi. Na wszystkich przejściach przez przegrody oddzielenia poŝarowego stosować odpowiednie uszczelnienie przewodów o odporności ogniowej jak przegroda budowlana np.: firmy Hilti oraz klapy przeciwpoŝarowe. Sieci zewnętrzne wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 20 Opracował: mgr inŝ. Rafał Dreze

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1. Rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100 2. Rzut piętra instalacja c.o. skala 1:100 3. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU PŁYWALNI SKALAR WARSZAWA URSUS Warszawa dzielnica Ursus ul. Sosnkowskiego 3 Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3

PODSTAWA OPRACOWANIA...3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3 0. SPIS TREŚCI PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1. DANE OGÓLNE... 3 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3 4.1. CENTRALNE OGRZEWANIE... 3 4.1.1

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. Nazwa inwestycji Inwestor REMONT SALI SPOTKAŃ PRZY OSP W STRADUNI GMINA WALCE zam. 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 Lokalizacja inwestycji Stradunia ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji. w modernizowanym i remontowanym budynko\u dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia etap II, PWSZ w Pile ul. Podchorążych 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI - oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, - ksero uprawnień projektanta i sprawdzającego wraz z aktualnym

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA:

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Roboty budowlane w zakresie wymiany posadzek, wykonywania ścianek działowych, wymiany stolarki, remontu tynków, glazury oraz malowania pomieszczeń w budynku Domu Dziecka w Olecku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B.. -,,Architektura, opracowany przez: "ETA" - Spółka z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8, tel.444-26-05 Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT BARBARA SARNA 15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274 NON BOX NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria środowiska Temat : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Iława,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku po byłej szkole na świetlicę wiejska Nazwa i adres inwestora: Gmina Skalbmierz

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI S.01 Rzut piwnic instalacja ciepła technologicznego skala 1 : 50 S.02 Rzut I piętra instalacja c.o. skala 1 : 50 S.03 Rozwinięcie instalacji ciepła

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja deszczowa Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachu przewiduje się na teren nieutwardzony na terenie działki Inwestora.

Kanalizacja deszczowa Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachu przewiduje się na teren nieutwardzony na terenie działki Inwestora. CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE Wewnętrzna instalacja wody zimnej, cwu i ppoŝ Woda do budynku doprowadzona będzie poprzez projektowane przyłącze, z wodociągu ułoŝonego na terenie działki inwestora działka nr

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo