SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ 5.2. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ 5.3. KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA 5.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I ZASILANIA NAGRZEWNICY 5.5. KOTŁOWNIA 5.6. WENTYLACJA MECHANICZNA 5.7. INSTALACJA P.POś INSTALACJA GAZOWA 5.9 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 5.10 PRZYŁĄCZE SIECI WODOCIĄGOWEJ 5.11 KANALIZACJA DESZCZOWA 6. UWAGI KOŃCOWE 7. OBLICZENIA 7.1 MIARODAJNE PRZEPŁYWY OBLICZENIOWE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ W OBIEKCIE 7.2 ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH 7.3 ILOŚCI WÓD OPADOWYCH- DOBÓR SEPARATORA I OSADNIKA 8. ZAŁĄCZNIKI - Warunki przyłączeniowe wody zimnej i kanalizacji sanitarnej nr 09-I.I./15/TI z dnia r. - Warunki przyłączeniowe gazu nr TE /11 z dnia r. - Opinia wodnoprawna BOŚ SW z dnia r.-załączona w pierwotnym projekcie budowlanym. - Oświadczenia projektanta i sprawdzającego. - Uprawnienia i przynaleŝność do WOIIB projektanta i sprawdzającego.

2 2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA RYS. S1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 RYS. S2 RZUT PRZYZIEMIA I PIĘTRA - INSTALACJE WOD.-KAN., C.W.U., CYRKULACJI I PPOś. -CAŁOŚĆ SKALA 1:100 RYS. S3 RZUT PRZYZIEMIA I PIĘTRA- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZOWEJ CAŁOŚĆ SKALA 1:100 RYS. S4 RZUT PRZYZIEMIA I PIĘTRA- INSTALACJA C.O. -CAŁOŚĆ SKALA 1:100 RYS. S5 RZUT DACHU SKALA 1:100 RYS. S6 SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ

3 3 O P I S T E C H N I C Z N Y DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO INSTALACJI SANITARNYCH: WOD-KAN, P.POŹ.,CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA i WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Zlecenie Inwestora Dane wyjściowe i ustalenia z Inwestorem Projekt architektoniczno konstrukcyjny opracowany przez biuro architektoniczne Kontur, ul. Bydgoska 33/5, Piła Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: Decyzja o warunkach zabudowy Badania geologiczne Obowiązujące przepisy i normy. Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne: Ustawę Prawo Budowlane z dnia z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz.U. Nr 106 poz z 2001 r.), Ustawę z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747), oraz przepisy wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (Dz.U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów wykonawczych i terenów, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej (Dz. U. Nr 121, poz i 1137). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie określenia przeciętnych norm zuŝycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

4 4 Polskie Normy: PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. PN EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. PN-EN Norma strat ciepła. EN ISO 6946 Norma obliczeń cieplnych przegród. PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. PN-92/B Instalacje wodociągowe. PN-81/B Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania. PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. PN-92/B Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B Izolacja cieplna przewodów. PN-B Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. PN-78/B Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1886 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 z dnia 8 lutego 2000 Zalecane wytyczne: Zabezpieczenie wody przed wtórnym skaŝeniem (COBRTI INSTAL zeszyt 1); Wytyczne projektowania instalacji c.o. (COBRTI INSTAL zeszyt 2); Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (COBRTI INSTAL zeszyt 5); Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (COBRTI INSTAL zeszyt 6);

5 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych (COBRTI INSTAL zeszyt 7); Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnaŝanie się bakterii Legionella (COBRTI INSTAL zeszyt 11); Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL zeszyt 12). 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji sanitarnych dla hal przemysłowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działce nr 16/4, 16,2, obr 004 przy ul. Przemysłowej w Białogardzie. 3. ZAKRES OPRACOWANIA - instalacja wod-kan - instalacja p.poŝ. - instalacja c.w.u. i cyrkulacji - instalacja c.o. - instalacja wentylacji mechanicznej - instalacja gazowa - kanalizacja deszczowa - przyłącze kanalizacji sanitarnej - przyłącze sieci wodociągowej 4. Charakterystyka energetyczna sprawności instalacji branŝy sanitarnej Parametry termiczne zewnętrzne: Przyjęte parametry obliczeniowe dla określenia zapotrzebowania energii cieplnej dla układów wentylacyjnych w okresach zimowym wg PN-82/B-02403: temperatura oblicz. -16 o C wilgotność względna 100% Parametry termiczne wewnętrzne: Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym: pomieszczenia socjalne ti= 20 o C +/-2 o C, szatnie, umywalnie, W.C. ti= 24 o C +/-2 o C, pomieszczenia gospodarcze i techniczne ti= 16 o C +/-2 o C,

6 6 biura i pom. biurowe ti= 20 o C +/-2 o C, komunikacja ti= 16 o C +/-2 o C, hala magazynowa ti= 16 o C +/-2 o C, Obliczenie zapotrzebowanie na ciepło dla budynku wykonano w oparciu o normę PN EN Parametry sprawności energetycznej instalacji. Sprawność systemu ogrzewania powietrznego obiektu. η H,tot = η H,d x η H,s x η H,g x η H,d η H,tot = 0,82 x 1,0 x 0,95 x 0,98 = 0,76 Sprawność systemu centralnego ogrzewania η H,tot = η H,d x η H,s x η H,g x η H,e η H,tot = 0,96 x 1,0 x 0,72 x 0,99 = 0,68 Sprawność systemu przygotowania ciepłej wody: η W,tot = η W,g x η W,d x η W,s x η W,e η W,tot = 0,90 x 0,8 x 0,86 x 1,0= 0,62 Spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii zawartych w przepisach techniczno-budowlanych Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania dotyczące utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuŝycia ciepła, chłodu i energii elektrycznej przez budynek uznaje się za spełnione jeŝeli przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt załącznika nr 2 do rozporządzenia. Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody uŝytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego (przy materiale izolacyjnym o innym współczynniku przenikania ciepła niŝ podano w tabeli naleŝy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej): Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(mK) (min) wg rozporządzenia grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(mK) wg projektu Czy są spełnione wymagania wg rozporządze nia 1 Średnica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak 2 Średnica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak 3 Średnica wew. od 35 do 100 mm równa średnicy równa średnicy tak

7 wew. rury wew. rury 4 Średnica wew. powyŝej 100 mm 100 mm Brak w projekcie - 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 ½ wymagań z ½ wymagań z poz. przechodzące przez ściany lub poz stropy, skrzyŝowania przewodów tak Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułoŝone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami róŝnych uŝytkowników Przewody wg poz. 6 ułoŝone w podłodze Przewody ogrzewania powietrznego (ułoŝone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) Przewody ogrzewania powietrznego (ułoŝone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) Przewody wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku (izolacja powietrznoszczelna) Przewody wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku (izolacja powietrznoszczelna) ½ wymagań z poz. 1-4 Brak w projekcie - 6 mm 6 mm tak 40mm 40 mm tak 80 mm 100 mm tak ½ wymagań z poz. 1-4 ½ wymagań z poz. 1-4 Brak w projekcie - Brak w projekcie ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ Projektowana instalacja wodociągowa, zostanie podłączona do sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze na terenie w.w. działki, będące przedmiotem odrębnego opracowania. Do pomiaru ilości wody pobieranej z sieci wodociągowej projektuje się wodomierz umieszczony w studni wodomierzowej znajdującej się przed projektowanym budynkiem, na projektowanym przyłączu wg odrębnego opracowania. Przewód wodociągowy naleŝy wprowadzić do budynku i zakończyć zaworem odcinającym. Na przewodzie wody uŝytkowej w budynku zaprojektowano zawór antyskaŝeniowy typu BA, przed którym naleŝy zamontować filtr osadnikowy zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wody zimnej projektuje się z rur PP łączonych dyfuzyjnie. Odcinki poziome naleŝy prowadzić ze spadkiem 3 % w kierunku wodomierza lub punktów poboru wody. Przewody główne prowadzić w posadzce, podejścia i odgałęzienia prowadzić po wierzchu ścian lub w bruzdach instalacyjnych zgodnie z częścią rysunkową. W miejscach pokazanych na rysunkach zamontować zawory kulowe. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŝy zabezpieczyć tulejami ochronnymi. Przestrzeń między przewodem, a rurą ochronną wypełnić miękką izolacją. Na przejściach przez przegrody oddzielenia poŝarowego stosować

8 8 odpowiednie uszczelnienie przewodów o odporności ogniowej jak przegroda budowlana np.: firmy Hilti INSTALACJA WODY CIEPŁEJ Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej projektuje się za pomocą pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody uŝytkowej zlokalizowanego w projektowanej kotłowni. Projektuje się instalację c.w.u. wykonaną rur PP łączonych dyfuzyjnie.. Przewody główne naleŝy prowadzić w posadzce równolegle do przewodów wody zimnej, podejścia i odgałęzienia po wierzchu ścian lub w bruzdach instalacyjnych i zaizolować, stosując typowe elementy termoizolacyjne. Odcinki poziome prowadzić ze spadkiem 3 % w kierunku wymiennika lub punktów poboru wody. W miejscach pokazanych na rysunkach zamontować zawory kulowe a na długich odcinkach kompensacje u-kształtowe. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŝy zabezpieczyć tulejami ochronnymi. Przestrzeń między przewodem, a rurą ochronną wypełnić miękką izolacją. Na przejściach przez przegrody oddzielenia poŝarowego stosować odpowiednie uszczelnienie przewodów o odporności ogniowej jak przegroda budowlana np.: firmy Hilti. Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności. W pomieszczeniach WC magazynierów w halach magazynowych, ciepła woda uŝytkowa będzie przygotowana za pomocą elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody zamontowanych nad umywalkami KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA Ścieki sanitarne, będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej poprzez projektowane przyłącze na terenie w.w. działki, będące przedmiotem odrębnego opracowania. Przewody kanalizacyjne projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na kielichy z uszczelką, pod posadzką naleŝy stosować rury kanalizacyjne klasy "N". Przewody prowadzić pod posadzką. Średnice i spadki przewodów zastosować zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Do wentylacji i napowietrzania instalacji kanalizacyjnej zastosować piony wentylacyjne i rury wywiewne, wyprowadzone ponad dach. Przed połączeniem pionów z przewodami odpływowymi montować rewizje. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŝy zabezpieczyć tulejami ochronnymi.

9 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I ZASILANIA NAGRZEWNICY Projektuje się instalację centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic w centrali wentylacyjnej, wodną, dwururową, pompową o parametrach pracy 80/60 0 C, zasilaną z projektowanej kotłowni gazowej. Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb ogrzewania projektowanego obiektu : Q = 60,0 kw w tym: -instalacja c.o. część socjalna: Q = 38 kw - instalacja zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej Q = 22 kw INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Projektowane przewody wyprowadzić z rozdzielaczy w kotłowni. Główne przewody rozprowadzające poziome prowadzić w posadzce. Podejścia do grzejników, piony prowadzić w bruzdach ściennych i włączyć do przewodów poziomych tak aby uzyskać kompensację naturalną. Instalację wykonać z rur miedzianych twardych, łączonych przez lutowanie miękkie za pomocą łączników kielichowych w wykonaniu z miedzi. Przewody mocować za pomocą uchwytów z tworzyw sztucznych. Główne przewody rozprowadzające izolować cieplnie gotowymi prefabrykatami termoizolacyjnymi. Projektowane przewody w pomieszczeniu kotłowni zaizolować cieplnie otuliną np.: Steinonorm 310. Przewody zasilające nagrzewnicę w centrali wentylacyjnej prowadzone po dachu zabezpieczyć dodatkowo płaszczem z blachy ocynkowanej. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe, płytowe z dolnym zasilaniem z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, na których naleŝy montować głowice termoregulacyjne. Ponadto na gałązkach grzejników z zasilaniem dolnym zamontować zestaw podwójnych zaworów kulowych prostych lub kątowych w zaleŝności od potrzeb typ RLV G1/2 " umoŝliwiających odcięcie dopływu wody do grzejnika. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych. Przestrzeń między przewodem, a rurą ochronną wypełnić miękką izolacją. Na przejściach przez przegrody oddzielenia poŝarowego stosować odpowiednie uszczelnienie przewodów o odporności ogniowej jak przegroda budowlana np.: firmy Hilti. Grzejniki naleŝy wieszać na wysokości 10 cm nad posadzką, podejścia do grzejników prowadzić ze ścian. Jako armaturę odcinającą na przewodach rozdzielczych stosować kurki kulowe gwintowane. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano przez automatyczne zawory odpowietrzające, ponadto kaŝdy grzejnik posiada zainstalowany korek z odpowietrznikiem.

10 10 Odpowietrzenie instalacji zasilania nagrzewnic w najwyŝszych punktach rurociągów przez odpowietrzniki automatyczne. W najniŝszych punktach rurociągów naleŝy montować kurki kulowe z odwodnieniem. Po zamontowaniu całą instalację poddać próbie szczelności na zimno na ciśnienie 0,6 MPa następnie na gorąco przy parametrach roboczych. Następnie przewody zaizolować, uruchomić instalację na gorąco i dokonać regulacji. W pomieszczeniach WC magazynierów przy halach magazynowych zaprojektowano grzejniki elektryczne. INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNICY Projektowane przewody wyprowadzić z rozdzielaczy w kotłowni. Przewody prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. Projektuje się instalacje zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej dwururową z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego (woda o parametrach 80/60 0 C). Przewody rozprowadzać pod stropem pomieszczeń. Odpowietrzenie instalacji w najwyŝszych punktach rurociągów przez odpowietrzniki automatyczne. W najniŝszych punktach rurociągów naleŝy montować kurki kulowe z odwodnieniem. Przewody instalacji wykonać z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H (opcjonalnie instalację moŝna wykonać z rur ze stali węglowej w systemie zaciskowym firmy Sanha ). Rury stalowe oczyścić do 3-go stopnia czystości, następnie malować farbami termoodpornymi ( 2x ). Zaleca się stosowanie farby miniowej termoodpornej UJC-60. W przypadku zastosowania rur ze stali węglowej zaciskowym firmy Sanha nie ma konieczności malowania powierzchni rur gdyŝ rury te są ocynkowane. Główne przewody rozprowadzające izolować cieplnie gotowymi prefabrykatami termoizolacyjnymi. Projektowane przewody w pomieszczeniu kotłowni zaizolować cieplnie otuliną np.: Steinonorm 310. Przewody prowadzone na dachu budynku zabezpieczyć dodatkowo płaszczem z blachy ocynkowanej. Instalację naleŝy zamontować w sposób zapewniający samokompensację wydłuŝeń termicznych (odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych i U-kształtów). Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych. Przestrzeń między przewodem, a rurą ochronną wypełnić miękką izolacją. Na przejściach przez przegrody oddzielenia poŝarowego stosować odpowiednie uszczelnienie przewodów o odporności ogniowej jak przegroda budowlana np.: firmy Hilti. Jako armaturę odcinającą naleŝy stosować zawory kulowe gwintowane dla wody gorącej na ciśnienie dopuszczalne PN6. Zawory regulacyjne dostarczane są przez producenta w komplecie z centralą wentylacyjną.

11 11 Elementami regulacji hydraulicznej dla obiegu instalacji dla centrali są zawory regulacyjne typu Hydrocontrol firmy Oventrop. Schemat podłączenia nagrzewnicy przedstawiony na ry. Nr S6. Jako pompy obiegowe i mieszające dla nagrzewnicy zastosowano pompy typu Stratos firmy Wilo z nastawialną wysokością podnoszenia. Po wykonaniu robót montaŝowych wykonać próbę szczelności i przepłukać instalację. Następnie przewody zaizolować, uruchomić instalację na gorąco i dokonać regulacji hydraulicznej. IZOLACJA RUROCIĄGÓW GRZEWCZYCH Rurociągi instalacji grzewczej naleŝy zaizolować gotowymi prefabrykatami ze spienionego PE o współczynniku λ = 0,035 W/mK ( Thermaflex ), stosować grubości izolacji zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania dotyczące utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuŝycia ciepła, chłodu i energii elektrycznej przez budynek uznaje się za spełnione jeŝeli przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt załącznika nr 2 do rozporządzenia. Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody uŝytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego (przy materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niŝ podano w tabeli naleŝy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej): Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/ (mk) (min) wg rozporządzenia grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(mK) wg projektu Czy są spełnione wymagania wg rozporządzeni a 1 Średnica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak 2 Średnica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak 3 Średnica wew. od 35 do 100 mm równa średnicy równa średnicy wew. rury wew. rury tak 4 Średnica wew. powyŝej 100 mm 100 mm Brak w projekcie - 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 ½ wymagań z ½ wymagań z poz. przechodzące przez ściany lub poz stropy, skrzyŝowania przewodów tak Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułoŝone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami róŝnych uŝytkowników Przewody wg poz. 6 ułoŝone w podłodze Przewody ogrzewania powietrznego (ułoŝone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) ½ wymagań z poz. 1-4 Brak w projekcie - 6 mm 6 mm tak 40mm 40 mm tak

12 Przewody ogrzewania powietrznego (ułoŝone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) Przewody wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku (izolacja powietrznoszczelna) Przewody wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku (izolacja powietrznoszczelna) 80 mm 100 mm tak ½ wymagań z poz. 1-4 ½ wymagań z poz. 1-4 Brak w projekcie - Brak w projekcie - 12 Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niŝ podano w tabeli naleŝy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej 2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna KOTŁOWNIA Dla pokrycia potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnicy i ciepłej wody uŝytkowej w budynku projektuje się kotłownię wodną niskotemperaturową. Parametry projektowanej kotłowni wynoszą 80/60 0 C. Czynnik grzejny dla ogrzewania i ciepłej wody dla budynku przygotowywany będzie za pomocą gazowego kotła niskotemperaturowego z palnikiem atmosferycznym firmy Buderus typu Logano G 234 o mocy 60 kw, zasilanego gazem typu GZ-35. Przyłącze gazowe dla zasilania kotła stanowi oddzielne opracowanie. Projektuje się instalacje w kotłowni z rozprowadzeniem w trzech niezaleŝnych układach instalacyjnych, które naleŝy wyprowadzić z projektowanych rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni: - obieg instalacji c.o. zasilający grzejniki, - obieg instalacji zasilania zasobnika c.w.u. - obieg zasilenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej Praca kotła regulowana będzie automatyką dostarczoną przez producenta kotła Buderus, regulatorem umieszczonym na kotle gazowym, który zapewni pracę kotła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania w zaleŝności od temperatury zewnętrznej. Jako zabezpieczenie układu instalacji c.o. zaprojektowano przeponowe naczynie wzbiorcze typu Reflex dla kotła - zawór bezpieczeństwa membranowy SYR typ 1915 p o=3 bar, dla podgrzewacza c.w.u. - SYR typ 2115 p o=6,0 bar oraz naczynie wzbiorcze przeponowe Refix DT5.

13 13 Dla ciepłej wody uŝytkowej zaprojektowano pionowy podgrzewacz pojemnościowy typu Logalux SUo poj. 300 l. Przewody technologiczne w kotłowni wykonać z rur miedzianych twardych, łączonych przez lutowanie miękkie za pomocą łączników kielichowych w wykonaniu z miedzi. Przewody mocować poprzez uchwyty z tworzyw sztucznych. Projektowane przewody w pomieszczeniu kotłowni zaizolować cieplnie otuliną np.: Steinonorm 310, grubość izolacji jak w pkt Na przewodach stosować armaturę kulową gwintowaną do wody gorącej na ciśnienie dopuszczalne PN6. Przejścia wszystkich przewodów przez przegrody konstrukcyjne wykonać w rurach ochronnych. Przewody układać tak, aby w rurze ochronnej nie występowały Ŝadne łączenia rur przewodowych. Pod kocioł wylać podest betonowy, kratkę ściekową podłączyć do studzienki schładzającej z grawitacyjnym odpływem ścieków, przewód odpływowy zasyfonować. Dla obiegu grzewczego zastosowano pompę obiegową pompy typu Stratos firmy Wilo z nastawialną wysokością podnoszenia. a dla wymuszenia cyrkulacji ciepłej wody pompę cyrkulacyjną pompy typu Stratos firmy Wilo. Wentylacja kotłowni zapewniona będzie poprzez kratkę nawiewną 200 x 200 mm montowaną w ścianie 30 cm nad posadzką oraz kanał wentylacji wywiewnej zakończony wywietrzakiem dachowym 200. Po wykonaniu instalacji kotłowni naleŝy ją poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa ( bez naczynia przeponowego i zaworów bezpieczeństwa ). Próbę na gorąco przeprowadzić pod ciśnieniem pracy ( tj. 3 bary ) przez 72 h. Próbę uznaje się za pozytywną jeŝeli nie stwierdzono przecieku. Projektowane przewody w pomieszczeniu kotłowni zaizolować cieplnie otuliną np.: Steinonorm 310. Ściany i posadzki w kotłowni muszą być wykonane jako nienasiąkliwe. W kotłowni naleŝy zamontować stację uzdatniania wody typ EPUROSOFT ES70 o wydajności max.2 m 3 /h, prod. Epuro Uzupełnianie wody układzie za pomocą węŝa elastycznego WENTYLACJA CZĘŚĆ BIUROWO-SOCJALNA W części biurowo-socjalnej projektuje wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Nawiew powietrza projektuje się za pomocą centrali wentylacyjnej firmy VTS wyposa- Ŝonej w filtry powietrza, nagrzewnicę wodną oraz odzysk ciepła w postaci wymiennika obrotowego.

14 14 Centrala zostanie umieszczona na dachu części biurowo-socjalnej. Nagrzewnica wodna będzie zasilana z projektowanej kotłowni gazowej, której czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 80/60 O C. Moc nagrzewnicy wodnej została dobrana biorąc pod uwagą zapotrzebowanie ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego nawiewanego z zewnątrz do wymaganej temperatury +20 O C oraz odzysk ciepła na wymienniku obrotowym. Straty ciepła pokrywane są przez instalację c.o. Nawiew i wywiew powietrza będzie realizowany przez kratki wentylacyjne KSH-P na kanały prostokątne i okrągłe. Wszystkie kratki powinny być wyposaŝone w przepustnice regulacyjne. Kanały wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej i prowadzić pod stropem pomieszczeń. Wszystkie kanały wentylacyjne zaizolować wełną mineralną o grubości 40 mm pokrytą płaszczem z foli aluminiowej. Kanały wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku zaizolować wełną mineralną o grubości 100 mm pokrytą płaszczem z blachy ocynkowanej. Ciśnienie w układach będzie regulowane za pomocą przepustnic jedno i wielopłaszczyznowych, za centralą na układzie nawiewnym i wywiewnym zamontowane będą kanałowe tłumiki szumów. Czerpnia oraz wyrzutnia powietrza znajdują się na dachu budynku. Na przejściach przeciwpoŝarowych zamontować klapy przeciwpoŝarowe o odporności ogniowej jak przegroda. Regulacja parametrów powietrza instalacji wentylacyjnej odbywa się za pośrednictwem szafy sterowniczej połączonej z elementami automatyki kontrolno pomiarowej. Lokalizację szafy sterowniczej oraz panelu sterowania ustalić z Inwestorem. SANITARIATY W pomieszczeniach sanitariatów w części biurowo-socjalnej wywiew powietrza realizowany za pośrednictwem wentylatora dachowego Venture Industries. Ilość powietrza wentylacyjnego zgodnie z normą warunków sanitarnych. Powietrze wywiewane jest z pomieszczeń za pośrednictwem anemostatów do których odejścia naleŝy wykonać z przewodów elastycznych typu tuboflex oraz kratek wentylacyjnych KSH-P na kanały okrągłe i prostokątne. Wszystkie kratki powinny być wyposaŝone w przepustnice regulacyjne.kanały wywiewne prowadzone są pod stropem pomieszczeń. Kanały wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały naleŝy zaizolować wełną mineralną o grubości 40 mm z płaszczem z folii aluminiowej. Ciśnienie w instalacjach wyrównywane jest dzięki zastosowaniu przepustnic regulacyjnych. Na przejściach przeciwpoŝarowych zamontować klapy przeciwpoŝarowe o odporności ogniowej jak przegroda. Sterowanie wentylatorem odbywa się z układu czasowego załączającego urządzenie cyklicznie.

15 przez kratki 15 Nawiew do pomieszczeń sanitariatów projektuje się na zasadzie infiltracji w drzwiach z pomieszczeń sąsiednich. Ilość powietrza nawiewanego do WC ujęto w bilansie powietrza dla central wentylacyjnych. Z pomieszczeń WC magazynierów przy halach magazynowych wywiew odbywa się za pomocą wentylatorów łazienkowych Decor CRZ Venture Industries. Wentylatory załączane będą ze światłem i wyłączane z opóźnieniem czasowym. HALE MAGAZYNOWE Dla hal magazynowych przyjęto 2 wym./h dla lata, natomiast dla zimy 0,5 wym./h oraz nadciśnienie 10 %. Całkowite straty ciepła dla hal wynoszą: Hala - Etap I P1 116,5 kw Magazyn - Etap I P2 50,5 kw Hala - Etap II P4 183,6 kw W hali magazynowej projektuje się wentylację grawitacyjną. Nawiew powietrza będzie odbywał się za pomocą czerpni wyposaŝonych w przepustnice regulacyjne, umieszczonych w ścianie budynku. Wywiew będzie realizowany poprzez wywietrzaki dachowe zamontowane na podstawie dachowej B III z przepustnicą regulacyjną. Kanały w halach zakończyć siatką. W celu pokrycia strat ciepła na hali magazynowej zaprojektowano 8 aparatów grzewczo -wentylacyjnych, zasilanych gazem GZ 35 firmy HOVAL. Aparaty grzewcze o mocy 23,5 kw pracującą na powietrzu recyrkulacyjnym, a nawiew powietrza do hali odbywa się za pośrednictwem dyszy. Aparaty wyposaŝone są w wentylator, przyłącze gazu, przyłącze powietrza do spalania i przyłącze odprowadzania spalin wyprowadzone ponad dach. Urządzenia grzewczo-wentylacyjne podwieszone są pod sufitem hali. Na hali naleŝy zamontować system detekcji metanu np.: firmy Atest-Gaz, współpracujący z zaworem odcinającym MAG INSTALACJA P.POś. W obiekcie o obecnym przeznaczeniu instalacja przeciwpoŝarowa nie jest wymagana.

16 16 Projektowana instalacja przeciwpoŝarowa, jest zaprojektowana rezerwowo w przypadku zmiany Inwestora oraz przeznaczenia uŝytkowania budynku, które będzie wymagało takiej instalacji. Instalacja przeciwpoŝarowa zostanie podłączona do sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze na terenie w.w. działki, będące przedmiotem odrębnego opracowania. W obiekcie zaprojektowano instalację z rur HDPE. Instalacja prowadzona jest w posadzce hali I etapu i zostaną przygotowane podejścia pod trzy hydranty poŝarowe DN 52 mm. Podejścia wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Na odgałęzieniu instalacji p.poŝ. od przewodu wody uŝytkowej zamontowano zawór zwrotny antyskaŝeniowy typu EA INSTALACJA GAZOWA Projektowana instalacja gazowa, zostanie podłączona do sieci gazowej poprzez projektowane przyłącze na terenie w.w. działki, będące przedmiotem odrębnego opracowania. Instalację gazową wewnętrzną przewiduje się wykonać z rur stalowych czarnych, bez szwu o połączeniach spawanych produkowanych zgodnie z normą PN-80/H lub z rur miedzianych ciągnionych bez szwu łączonych przez lutowanie twarde, posiadających atest dopuszczający do stosowania w instalacjach gazowych. Podłączenia instalacji z aparatami gazowymi naleŝy wykonać przy pomocy kształtek z Ŝeliwa ciągliwego. Rurociągi prowadzone będą po wierzchu ścian, na tynkach w odległości 3 cm i pod stropem hali ze spadkiem 4 mm na 1 mb przewodu w kierunku dopływu gazu lub aparatów gazowych.instalację gazową naleŝy prowadzić min. 10 cm powyŝej innych instalacji wewnętrznych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŝy zabezpieczyć tulejami ochronnymi. Przestrzeń między przewodem, a rurą ochronną wypełnić miękką izolacją. Na przejściach przez przegrody oddzielenia poŝarowego stosować odpowiednie uszczelnienie przewodów o odporności ogniowej jak przegroda budowlana np.: firmy Hilti. Na podejściu przed kaŝdym odbiornikiem gazowym zamontować zawór odcinający i regulator ciśnienia. Po wykonaniu wewnętrzną instalację gazową naleŝy przedmuchać spręŝonym powietrzem i poddać 30 minutowej głównej próbie szczelności. Ciśnienie głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu zagroŝonym wybuchem ciśnienie głównej próby szczelności powinno wynosić 0,1 MPa PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Kanalizacja sanitarna zewnętrzna została wykonana zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym, w projekcie zamiennym dodatkowo zaprojektowano przyłącze kanalizacyjne

17 17 odprowadzające ścieki sanitarne z pomieszczeń WC magazyniera przy halach magazynowych. Przyłącze naleŝy włączyć do sieci kanalizacyjnej za pomocą studni betonowej Ø 1000 z kinetą przelotową zgodnie z częścią rysunkową. Kanał przyłącza naleŝy wykonać z rur kielichowych PVC typu S o jednolitej ściance. Rury naleŝy układać na podsypce piaskowej o grubości warstwy 20 cm. Na trasie kanalizacji projektowanej zamontować studnie rewizyjne. Po wykonaniu robót montaŝowych naleŝy wykonać obsypkę z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym z mechanicznym zagęszczeniem warstwowym, co 30 cm. Wykopy zaleca się wykonać o ścianach pionowych obudowanych. Przed zasypaniem naleŝy wykonać próbę szczelności przewodu. Po zasypaniu teren naleŝy doprowadzić do stanu sprzed wykonanych robót budowlanych. Głębokość przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczać przed zamarzaniem w nim medium. Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, głębokość ułoŝenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h n od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu była większa niŝ głębokość przemarzania gruntu h z o 0,2 m i wynosiło w strefie o h z = 0,8 m, h n = 1,0 m. W przypadku nie spełnienia powyŝej opisanego wymogu naleŝy i kanały kanalizacji deszczowej owinąć jednokrotnie pianką poliuretanową gr. 10 cm. Trasę przyłącza przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (Rys. S1) PRZYŁĄCZE SIECI WODOCIĄGOWEJ Przyłącze wodociągowe zostało wykonane zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym, w projekcie zamiennym nie wprowadza się Ŝadnych zmian. Do pomiaru ilości wody pobieranej z sieci wodociągowej projektuje się wodomierz umieszczony w studni wodomierzowej znajdującej się przed projektowanym budynkiem lokalizacja studni wodomierzowej na planie zagospodarowania terenu (Rys. S1) Podłączenie przewodu projektuje się wykonać prostopadle do istniejącej sieci ø 110 zgodnie z opracowanym planem sytuacyjno-wysokościowym(rys. S1) Roboty ziemne wykonać mechanicznie na odkład. Włączenie dokonać za pomocą obejmo-nawiertki z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną. Projektowane przyłącze wykonać z rur PE Ø 80. Rury ułoŝyć na podsypce z piasku o grubości 0,2 m. Po ułoŝeniu przewodu w wykopie wykonać obsypkę i nadsypkę z piasku oraz ułoŝyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwowym. Przykrycie przewodu powinno wynosić min. 1,5 m. Przejścia przewodu przez przegrody budowlane wykonać w stalowych tulejach ochronnych. Przestrzeń między rurą przewodową, a ochronną uszczelnić pianką poliuretanową. Po zamontowaniu przyłącza, przed zasypaniem wykonać próbę szczelności i przeprowadzić jego płukanie, dezynfekcję, a następnie analizę bakteriologiczną.

18 18 Do pomiaru ilości wody pobieranej z sieci wodociągowej projektuje się wodomierz umieszczony w studni wodomierzowej znajdującej się przed projektowanym budynkiem, studnia w wykonaniu mrozoodpornym. Trasa przyłącza i zagospodarowania terenu (Rys. S1) lokalizacja studni wodomierzowej na planie KANALIZACJA DESZCZOWA Kanalizacja deszczowa została wykonana zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym, w projekcie zamiennym dodatkowo zaprojektowano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z dachu hali dla II etapu. Wody opadowe odprowadzane są poprzez zewnętrzne piony spustowe PVC (oznaczone na rysunkach Rd). Na pionach kanalizacji deszczowej przechodzących w poziomy, naleŝy zamontować skrzynki z kratką i zamykanym otworem rewizyjnym do usuwania zanieczyszczeń, umieszczone 0.5 m nad poziomem terenu. Wody opadowe z parkingów i terenów utwardzonych odprowadzane będą poprzez wpusty uliczne z osadnikiem. Na trasie kanalizacji deszczowej naleŝy zamontować studzienki rewizyjne studnie PCV Ø 425 z kinetą przelotową. Kanalizację deszczową wykonać z rur PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową. Rury naleŝy układać na podsypce piaskowej o grubości warstwy 20 cm. Po wykonaniu robót montaŝowych naleŝy wykonać obsypkę z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym z mechanicznym zagęszczeniem warstwowym, co 30 cm. Wykopy zaleca się wykonać o ścianach pionowych obudowanych. Przed zasypaniem naleŝy wykonać próbę szczelności przewodu. Po zasypaniu teren naleŝy doprowadzić do stanu sprzed wykonanych robót budowlanych.trasę, zagłębienie oraz spadki sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Głębokość przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczać przed zamarzaniem w nim medium. Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, głębokość ułoŝenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h n od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu była większa niŝ głębokość przemarzania gruntu h z o 0,2 m i wynosiło w strefie o h z = 0,8 m, h n = 1,0 m. W przypadku nie spełnienia powyŝej opisanego wymogu naleŝy i kanały kanalizacji deszczowej owinąć jednokrotnie pianką poliuretanową gr. 10 cm. Wody opadowe z dachu i parkingów oraz terenów utwardzonych będą razem odprowadzane do oczyszczania w osadniku i separatorze lamelowym, a następnie

19 19 odprowadzane odprowadzane wylotem do rowu, którego budowa jest w zakresie odrębnego opracowania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984) wody opadowe z powierzchni m.in. centrów miast, dróg zaliczanych do kategorii krajowych i wojewódzkich, dróg powiatowych klasy G oraz parkingów o powierzchni powyŝej 0,1 ha, winne być oczyszczane w ilości, jaka powstaje z opadów o natęŝeniu co najmniej 15 dm 3 /s ha. Stosując się do rozporządzenia otrzymujemy nastepujące ilości wód opadowych: Ilości wód opadowych Rodzaj powierzchni Q obl. Q max. Powierzchnia [ha ] Parking i [dm 3 /s] [dm 3 /s] powierzchnie 9,79 utwardzone 0,8 86,04 Dach hali 0,53 8,46 74,32 RAZEM 18,25 160,36 Dla powyŝszych przepływów proponuję zastosowanie układu osadnik OS 2000/5,0 m 3 współpracującym z separatorem lamelowym PSW LAMELA 20/200. W związku z rodzajem odprowadzanych ścieków nie planuje się opomiarowania ilości odprowadzanych do środowiska ścieków.

20 6. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie prace budowlano-montaŝowe i odbiory naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP wg obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak równieŝ wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. MontaŜ i uruchomienie poszczególnych instalacji oraz urządzeń naleŝy zlecić wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Część opisową naleŝy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową niniejszego opracowania oraz opracowaniami innych branŝy. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, naleŝy go odwodnić liniowo za pomocą studzienek zbiorczych lub tymczasowych rurociągów z odpompowaniem poza pas montaŝowy. Wszystkie roboty prowadzić i wykonać w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano instalacyjnymi z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami montaŝu producentów materiałów i urządzeń. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŝy zabezpieczyć tulejami ochronnymi. Na wszystkich przejściach przez przegrody oddzielenia poŝarowego stosować odpowiednie uszczelnienie przewodów o odporności ogniowej jak przegroda budowlana np.: firmy Hilti oraz klapy przeciwpoŝarowe. Sieci zewnętrzne wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 20 Opracował: mgr inŝ. Rafał Dreze

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo