P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw"

Transkrypt

1 P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà wartoêç wskaênika izolacyjnoêci akustycznej, a wysoka odpornoêç ogniowa umo liwia ich u ycie w charakterze przegród ogniowych. Szeroka gama kolorów i profilowaƒ ok adzin oraz mo liwoêç àczenia ze stolarkà otworowà pozwala na realizacj ciekawych projektów budowlanych i architektonicznych zwiàzanych z lekkà obudowà konstrukcji Êcian zewn trznych i wewn trznych oraz przekryç dachowych obiektów o ró nej wielkoêci i ró norodnym przeznaczeniu. Zastosowanie hale produkcyjne hale magazynowe hale sportowe obiekty handlowe obiekty wystawiennicze budynki biurowe budynki administracyjne Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze mo esz polegaç, kiedy potrzebujesz zastosowaç materia y, komponenty, systemy lub kompletne rozwiàzania oparte na metalach. Ciàgle rozwijamy nasze dzia ania i ofert produktów, aby byç bli ej Twoich potrzeb. CPL PL/.00

2 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Informacje ogólne Program produkcji Cechy charakterystyczne Program profilowaƒ Po àczenia p yt Zakres zastosowaƒ IzolacyjnoÊç cieplna Zagadnienia wytrzyma oêciowe 0 OdpornoÊç korozyjna Charakterystyka Êrodowisk Ochrona przeciwpo arowa Parametry akustyczne 0 Mocowanie p yt do konstrukcji àczenie p yt dachowych na d ugoêci àczniki do monta u p yt Ogólne wytyczne monta u p yt Materia y uszczelniajàce Informacje szczegó owe M/S00 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 Rozmieszczenie szczegó ów monta owych obudowa z p yt warstwowych metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej. Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCw z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCw z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. Styk p yt metalplast Isotherm SCw. Pionowy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCw do rygla stalowego w naro niku. Pionowy uk ad p yt. M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S M/S M/S M/S M/S M/S M/S M/S Zakoƒczenie p yty metalplast Isotherm SCw. Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCw (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCw (przekrój poziomy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCw w styku p yt (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCw z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. àczenie p yt metalplast Isotherm SCw na d ugoêci wysokie obiekty. Pionowy uk ad p yt. Styk p yty Êciennej metalplast Isotherm SCw z dachem z blachy trapezowej. Pionowy uk ad p yt. Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCw z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCw z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. Styk p yt metalplast Isotherm SCw. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yty metalplast Isotherm SCw do s upa stalowego, podpora poêrednia. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCw do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCw do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCw do s upa elbetowego. Poziomy uk ad p yt. 0 0

3 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej M/S0 Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCw z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Poziomy uk ad p yt. M/S Styk p yty Êciennej metalplast Isotherm PLUSw z dachem z blachy trapezowej. Pionowy uk ad p yt. M/S Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCw z ryglem stalowym (przekrój poziomy). Poziomy uk ad p yt. M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSw z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCw do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSw z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. 0 M/S M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCw do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Âciana dzia owa z p yt metalplast Isotherm SCw. Pionowy uk ad p yt. M/S M/S Styk p yt metalplast Isotherm PLUSw. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yty metalplast Isotherm PLUSw do s upa stalowego, podpora poêrednia. Poziomy uk ad p yt. M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSw z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSw do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSw z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSw do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 Styk p yt metalplast Isotherm PLUSw. Pionowy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSw do s upa stalowego w naro niku. Pionowy uk ad p yt. Zakoƒczenie p yty metalplast Isotherm PLUSw. Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm PLUSw (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm PLUSw (przekrój poziomy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm PLUSw w styku p yt (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm PLUSw z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. àczenie p yt metalplast Isotherm PLUSw na d ugoêci - wysokie obiekty. Pionowy uk ad p yt. 0 M/S M/S M/S M/S0 M/S M/S M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSw do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSw do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSw do s upa elbetowego. Poziomy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm PLUSw z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Poziomy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm PLUSw z ryglem stalowym (przekrój poziomy). Poziomy uk ad p yt. Po àczenie p yt metalplast Isotherm PLUSw ze s upem w styku p yt wariant. Poziomy uk ad p yt. Po àczenie p yt metalplast Isotherm PLUSw ze s upem w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. 0

4 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej M0/S0 Zamocowanie p yt metalplast Isotherm Dw do p atwi stalowej. M0/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà murowanà okap. M0/S0 Zamocowanie p yt metalplast Isotherm Dw w kalenicy. M0/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà ogniowà. M0/S0 M0/S0 M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Dw z p ytà Êciennà. Po àczenie p yty metalplast Isotherm Dw z p ytà Êciennà okap. Wariant. Po àczenie p yty metalplast Isotherm Dw z p ytà Êciennà okap. Wariant. M0/S M0/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà murowanà wariant. Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà murowanà wariant. M0/S0 Zakoƒczenie szczytu dachu z p yty metalplast Isotherm Dw. M0/S0 àczenie p yt metalplast Isotherm Dw na d ugoêci. M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Dw z p ytà Êciennà wy szego obiektu. M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Dw z p ytà Êciennà istniejàcego obiektu. 0 M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Dw z p ytà Êciennà okap. Wariant. M0/S Mocowanie podstawy dachowej do p yt metalplast Isotherm D, Ds lub Dw max = 0 mm. M0/S M0/S M0/S M0/S M0/S Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. M0/S M0/S Po àczenie rynny wewn trznej RwS z dachem z p yt metalplast Isotherm D, Ds lub Dw. Po àczenie rynny wewn trznej RwA z dachem i Êcianà z p yt metalplast Isotherm. M0/S M0/S0 Po àczenie rynien na d ugoêci. Mocowanie wpustu dachowego. 0

5 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Program produkcji P yty warstwowe metalplast Isotherm PLUSw, SCw i Dw sk adajà si z dwóch ok adzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego z twardej we ny mineralnej o wysokiej odpornoêci ogniowej. Ok adziny p yt sà wykonywane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadajàcych stali S0GD + Z wg PN-EN 0:00. Blacha w rozwiàzaniu standardowym pokryta jest pow okà poliestrowà. Ze wzgl du na podwy szone wymagania antykorozyjne, kontakt z ywnoêcià itp. blacha mo e byç pokryta pow okà PVDF, plastisolem lub folià PVC. Przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie za adunku, tranportu, roz adunku, sk adowania oraz monta u p yty zabezpieczone sà poprzez obustronne foliowanie. Rdzeƒ p yt stanowi twarda we na mineralna o nominalnej g stoêci 0 kg/m i obliczeniowym wspó czynniku przewodzenia ciep a λ obl = 0,0 W/mK w temp. 0ºC. Rdzeƒ po àczony jest z ok adzinami za pomocà kleju poliuretanowego. Cechy charakterystyczne P yty metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej cechuje bardzo dobra odpornoêç ogniowa ( -0 min) i dobre w asnoêci mechaniczne. Zastosowanie we ny mineralnej o odpowiednim uk adzie w ókien oraz niezawodne po àczenie rdzenia z ok adzinami stalowymi przy pomocy kleju poliuretanowego umo liwiajà uzyskanie ponad -metrowych rozpi toêci mi dzy podporami. W produkowanych na linii p ytach warstwowych unikni to niekorzystnego zjawiska osiadania we ny mineralnej i zmiany jej w asnoêci fizyko-chemicznych. Hydrofobizowane w ókna sà odporne na zawilgocenie i korozj biologicznà. Wyeliminowano tak e powstawanie mostków termicznych i kondensacj pary wodnej, powodujàcych znaczne pogorszenie wspó czynnika przenikania ciep a oraz niebezpieczeƒstwo tworzenia ognisk korozji. Zjawiska takie mogà wyst powaç w Êcianach montowanych na budowie z wykorzystaniem kaset wzd u nych. P yty dachowe o charakterystycznych, Dane techniczne p yt warstwowych metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej Tabela Rodzaj p yty GruboÊç ok adziny zew. [mm] GruboÊç ok adziny wew. [mm] GruboÊç p yty [mm] D ugoêç p yty max.* L [m] Masa p yty [kg/m ] Wspó czynnik U 0 ** [W/m K] Certyfikaty, Aprobaty, Atesty metalplast Isotherm PLUSw Âcienna, z ukrytymi àcznikami, po àczeniem pióro-wpust, podwójnym zamkiem od strony zewn trznej i wewn trznej i stykiem prostym, o szerokoêci modularnej 000 mm. 0, 0, 00 0,0,0,, 0, 0, Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci nr 0/00 Aprobata techniczna AT--/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 metalplast Isotherm SCw 0, 0, 0 00 Âcienna, z widocznymi àcznikami, 0 po àczeniem pióro-wpust, podwójnym zamkiem od strony 0 zewn trznej i wewn trznej i stykiem frezowanym, labiryntowym, o szerokoêci modularnej 00 mm.,0,0,0,0,,,0, 0,0 0, 0, 0,0 Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci nr 0/00 Aprobata techniczna AT--/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 metalplast Isotherm Dw Dachowa, z po àczeniem zak adkowym, zamkiem od strony wewn trznej i stykiem frezowanym, prostym, o szerokoêci modularnej 000 mm. 0, 0,0 0 (rdzeƒ 00) 0 (rdzeƒ 0),0***,0,0 0, 0, Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci nr 0/00 Aprobata techniczna AT--/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 * dotyczy p yt wy àcznie w kolorach jasnych (patrz Zakres zastosowaƒ) ** wspó czynnik przenikania ciep a U 0 Êrodkowej cz Êci p yty zosta okreêlony dla wspó czynnika λ obl = 0,0 W/mK *** dotyczy wy àcznie p yt w kolorach jasnych. Ok adziny zewn trzne p yt w kolorach ciemnych (z palety kolorów standardowych RAL 0 i 00), z powodu znacznie wi kszych ni dla kolorów jasnych obcià eƒ termicznych, mogà ulec deformacji i odkszta ceniom. W celu zminimalizowania tego zjawiska, zaleca si w takim przypadku stosowanie p yt metalplast Isotherm D w o d ugoêci wynikajàcej z obliczeƒ uwzgl dniajàcych obcià enia cieplne.

6 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej zwi kszajàcych wytrzyma oêç garbach ( na szerokoêci p yty) wyró niajà si specjalnie ukszta towanà mikrokomorà zabezpieczajàcà przed kapilarnym podciàganiem wody oraz rowkami pomocniczymi u atwiajàcymi dok adny monta (mo liwy do prowadzenia przez ca y rok). P yty Êcienne metalplast Isotherm mo na montowaç zarówno w pionie, jak i w poziomie. Program profilowaƒ P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej sà produkowane w ró nych kombinacjach profilowaƒ ok adzin stalowych. Profilowanie ok adzin p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSw, SCw i Dw Tabela Rodzaj p yty metalplast Isotherm PLUSw 00, 0 Ok adzina wewn. L Ok adzina zewn trzna N L P M T N = rowkowe L = liniowe ~ ~ ~ ~ metalplast Isotherm SCw 0, 00, 0, 0 L P = przet aczane M = mikroprofilowanie ~0, ~ ~ metalplast Isotherm Dw 0, 0 L T = trapezowe (dachowe) 00 0 ~ ~ Wzór oznaczania p yt Rodzaj p yty GruboÊç p yty Profilowanie ok adziny zewn trznej Profilowanie ok adziny wewn trznej metalplast Isotherm SCw 00 ML 00 M L Po àczenia p yt P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej po wyjêciu z linii produkcyjnej i dobraniu odpowiedniej masy uszczelniajàcej sà gotowe do monta u. Precyzyjnie ukszta towane po àczenie typu pióro-wpust wraz z podwójnym zamkiem od strony zewn trznej i wewn trznej w p ytach Êciennych oraz system zak adkowy w p ytach dachowych u atwiajà i przyspieszajà monta. Monta p yt metalplast Isotherm do konstrukcji noênej odbywa si przy u yciu àczników samowiercàcych.

7 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej SzerokoÊç modularna 00 min. 0 SzerokoÊç modularna 00 min. 0 ± SzerokoÊç modularna 000 SzerokoÊç modularna 000 ± 0 + 0, 00, , 0 ± ± P yta Êcienna metalplast Isotherm SCw. Rdzeƒ z nieszkodliwej dla Êrodowiska naturalnego twardej we ny mineralnej o wysokiej odpornoêci ogniowej.. Frezowany w procesie produkcji labiryntowy styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç.. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aêciwoêci ochronnych pow oki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Podwójny zamek od strony zewn trznej i wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. mm szczelina w styku p yt umo liwiajàca spe nienie wymagan sanitarno higienicznych (przemys spo ywczy, ch odniczy, farmaceutyczny itp.). Butylowa masa uszczelniajàca eliminujàca penetracj powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie. P yta Êcienna metalplast Isotherm PLUSw. Rdzeƒ z nieszkodliwej dla Êrodowiska naturalnego twardej we ny mineralnej o wysokiej odpornoêci ogniowej.. Odpowiednio wyfrezowany styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà.. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aêciwoêci ochronnych pow oki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Podwójny zamek od strony zewn trznej i wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. Rowek pomocniczy umo liwiajàcy precyzyjny monta.. Ukryte àczniki zapewniajàce estetyczny wyglàd elewacji.. Butylowa masa uszczelniajàca eliminujàca penetracj powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie.. Masa uszczelniajàca zwi kszajàca odpornoêç ogniowà, aplikowana na budowie. SzerokoÊç modularna 000 SzerokoÊç modularna ± P yta dachowa metalplast Isotherm Dw. Rdzeƒ z nieszkodliwej dla Êrodowiska naturalnego twardej we ny mineralnej o wysokiej odpornoêci ogniowej.. Garb z nieszkodliwej dla Êrodowiska naturalnego twardej we ny mineralnej.. Frezowany w procesie produkcji prosty styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç styku.. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aêciwoêci ochronnych pow oki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Zamek od strony wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. Specjalnie ukszta towana mikrokomora zabezpieczajàca przed kapilarnym podciàganiem wody.. Rowek pomocniczy umo liwiajàcy precyzyjny monta.. Butylowa masa uszczelniajàca eliminujàca penetracj powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie.

8 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Zakres zastosowaƒ P yty metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej stosowane sà do lekkiej obudowy konstrukcji hal przemys owych, produkcyjnych, sportowych, pawilonów i obiektów handlowych, wystawienniczych, biurowych, socjalnych, us ugowych, hangarów, gara y, warsztatów, budynków administracyjnych, u ytecznoêci publicznej, magazynów, przechowalni, ch odni itp. Stosowana przez producenta technologia wykonywania p yt umo liwia dobór w aêciwych dla danego zastosowania pow ok organicznych. Szczegó owa charakterystyka w aêciwoêci cieplnych, wytrzyma oêciowych, akustycznych, ochrony przeciwpo arowej i odpornoêci korozyjnej, przedstawiona jest w dalszej cz Êci katalogu. O rodzaju i uk adzie p yt warstwowych decyduje projektant, kierujàc si przeznaczeniem obiektu, warunkami eksploatacji, mo liwym oddzia ywaniem Êrodowiska wewn trznego i czynników atmosferycznych. Majàc na uwadze du à wartoêç wspó czynnika rozszerzalnoêci cieplnej blach stalowych, zaleca si stosowanie zarówno p yt Êciennych, jak i dachowych (elewacje zewn trzne) w kolorach jasnych. Ok adziny zewn trzne p yt w kolorach ciemnych z powodu znacznie wi kszych ni dla kolorów jasnych obcià eƒ termicznych mogà ulec deformacji i odkszta ceniom. W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca si w takim przypadku: dla p yt Êciennych, stosowanie wy àcznie uk adów jedno prz s owych, dla p yt dachowych, ograniczenie do d ugoêci maksymalnych wynikajàcych z obliczeƒ uwzgl dniajàcych obcià enia cieplne, w przypadkach wàtpliwych konsultacje w dziale konstrukcyjnym producenta p yt. P yty metalplast Isotherm przeznaczone sà do stosowania w temperaturach niskich i normalnych. Temperatura sta a na powierzchni p yt nie powinna przekraczaç +0 C (okresowo nie wy sza ni +0 C). IzolacyjnoÊç cieplna We na mineralna tworzàca rdzeƒ p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSw, SCw i Dw charakteryzuje si dobrà izolacyjnoêcià cieplnà. Obliczeniowy wspó czynnik przewodzenia ciep a λ obl wynosi 0,0 W/m K. WartoÊç wspó czynnika przenikania ciep a U 0 dla Êrodkowej cz Êci p yty podano w tabeli przedstawiajàcej dane techniczne p yt. Zakres stosowania p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSw, SCw i Dw ustalono w wyniku obliczeƒ cieplno-wilgotnoêciowych z uwzgl dnieniem wp ywu mostków termicznych i w oparciu o wymagania zawarte w Rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr /00, poz. 0). P yty Êcienne metalplast Isotherm PLUSw 00, 0, SCw 00, 0 i 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie do obudowy zewn trznych Êcian pe nych i z otworami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do ti > C. P yty Êcienne metalplast Isotherm SCw 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie do obudowy zewn trznych Êcian pe nych i z otworami w budynkach u ytecznoêci publicznej oraz przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do C < ti < C. P yty dachowe metalplast Isotherm Dw 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie jako przekrycia dachu nad pomieszczeniami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do ti > C. P yty dachowe metalplast Isotherm Dw 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie jako przekrycia dachu nad pomieszczeniami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do C < ti < C.

9 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej WartoÊci punktowego wspó czynnika przenikania ciep a (X), liniowego wspó czynnika przenikania ciep a (Ψ) oraz wspó czynnika przenikania ciep a przegrody (U C ) p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSw i SCw Tabela Rodzaj p yty X [W/K] [W/m K] U C [W/m K] metalplast Isotherm PLUSw ,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, metalplast Isotherm SCw ,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, 0, 0, 0,0 WartoÊci punktowego wspó czynnika przenikania ciep a (X), liniowego wspó czynnika przenikania ciep a (Ψ) oraz wspó czynnika przenikania ciep a przegrody (U C ) p yt dachowych metalplast Isotherm Dw Tabela Rodzaj p yty X [W/K] [W/m K] U C [W/m K] metalplast Isotherm Dw 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0,

10 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Zagadnienia wytrzyma oêciowe Ze wzgl du na noênoêç i sztywnoêç oraz w zale noêci od typu p yty warstwowej i przyj tego schematu statycznego, p yty metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej mogà byç stosowane w nast pujàcym zakresie: do wykonywania Êcian os onowych: p yty metalplast Isotherm PLUSw, SCw - tabela, do wykonywania Êcianek dzia owych i sufitów podwieszanych: wszystkie typy p yt w zakresie wynikajàcym z obliczeƒ statycznych dla konkretnych mocowaƒ i rozpi toêci, do wykonywania przekryç dachowych: p yty metalplast Isotherm Dw - tabela. Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm SCw stosowanych w uk adzie jednoprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych i jasnych - obcià enie dzia ajàce do podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 0 SGN* SGU** SGN* SGU** SGN* SGU** 0 0 SGN* SGU** * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm SCw stosowanych w uk adzie wieloprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych i jasnych - obcià enie dzia ajàce do podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 0 SGN* SGU** 0 00 SGN* SGU** SGN* SGU** SGN* SGU** 0 * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi 0

11 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm SCw stosowanych w uk adzie jednoprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 0 SGN* SGU** SGN* SGU** SGN* SGU** SGN* SGU** 0 0 Uwagi: Podane wartoêci obcià eƒ dotyczà p yt mocowanych min. àcznikami na szerokoêci p yty. W przypadku mocowania p yt àcznikami na szerokoêci p yty jako obcià enia dopuszczalne nale y przyjàç wartoêci podane w tab. (jak dla p yt podpartych liniowo na ca ej szerokoêci) zredukowane o 0% w odniesieniu do sztywnoêci i % w odniesieniu do noênoêci. Nale y przyjàç, e si a przypadajàca na àcznik nie powinna byç wi ksza od 00 dan w przypadku àczników z podk adkà stalowà i 0 dan w przypadku àczników z podk adkà aluminiowà. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi

12 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm SCw stosowanych w uk adzie jednoprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 0 SGN* SGU** SGN* SGU** SGN* SGU** 0 0 SGN* SGU** 0 0 Uwagi: Podane wartoêci obcià eƒ dotyczà p yt mocowanych min. àcznikami na szerokoêci p yty. W przypadku mocowania p yt àcznikami na szerokoêci p yty jako obcià enia dopuszczalne nale y przyjàç wartoêci podane w tab. (jak dla p yt podpartych liniowo na ca ej szerokoêci) zredukowane o 0% w odniesieniu do sztywnoêci i % w odniesieniu do noênoêci. Nale y przyjàç, e si a przypadajàca na àcznik nie powinna byç wi ksza od 00 dan w przypadku àczników z podk adkà stalowà i 0 dan w przypadku àczników z podk adkà aluminiowà. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi

13 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm SCw stosowanych w uk adzie wieloprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 0 SGN* SGU** SGN* SGU** SGN* SGU** SGN* SGU** 0 0 Uwagi: Podane wartoêci obcià eƒ dotyczà p yt mocowanych min. àcznikami na szerokoêci p yty. W przypadku mocowania p yt àcznikami na szerokoêci p yty jako obcià enia dopuszczalne nale y przyjàç wartoêci podane w tab. (jak dla p yt podpartych liniowo na ca ej szerokoêci) zredukowane o 0% w odniesieniu do sztywnoêci i % w odniesieniu do noênoêci. Nale y przyjàç, e si a przypadajàca na àcznik nie powinna byç wi ksza od 00 dan w przypadku àczników z podk adkà stalowà i 0 dan w przypadku àczników z podk adkà aluminiowà. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi

14 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm SCw stosowanych w uk adzie wieloprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela 0 GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 0 SGN* SGU** 00 SGN* SGU** SGN* SGU** 0 0 SGN* SGU** Uwagi: Podane wartoêci obcià eƒ dotyczà p yt mocowanych min. àcznikami na szerokoêci p yty. W przypadku mocowania p yt àcznikami na szerokoêci p yty jako obcià enia dopuszczalne nale y przyjàç wartoêci podane w tab. (jak dla p yt podpartych liniowo na ca ej szerokoêci) zredukowane o 0% w odniesieniu do sztywnoêci i % w odniesieniu do noênoêci. Nale y przyjàç, e si a przypadajàca na àcznik nie powinna byç wi ksza od 00 dan w przypadku àczników z podk adkà stalowà i 0 dan w przypadku àczników z podk adkà aluminiowà. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSw stosowanych w uk adzie jednoprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych i jasnych obcià enie dzia ajàce do podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 00 SGN* SGU** 0 0 SGN* SGU** * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi

15 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSw stosowanych w uk adzie wieloprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych i jasnych obcià enie dzia ajàce do podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 00 SGN* SGU** SGN* SGU** * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSw stosowanych w uk adzie jednoprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 00 SGN* SGU** SGN* SGU** 0 0 Uwagi: Nale y przyjàç, e si a powodujàca odrywanie p yty od podpory w miejscu mocowania nie powinna byç wi ksza od 00 dan mocowanie àcznikiem podwójnym z zastosowaniem podk adki rozk adajàcej obcià enie. Przy zastosowaniu dodatkowego àcznika przelotowego w Êrodku szerokoêci dopuszczalne obcià enia równomiernie roz o one mogà zostaç zwi kszone o 0%. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi

16 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSw stosowanych w uk adzie jednoprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 00 SGN* SGU** SGN* SGU** Uwagi: Nale y przyjàç, e si a powodujàca odrywanie p yty od podpory w miejscu mocowania nie powinna byç wi ksza od 00 dan mocowanie àcznikiem podwójnym z zastosowaniem podk adki rozk adajàcej obcià enie. Przy zastosowaniu dodatkowego àcznika przelotowego w Êrodku szerokoêci dopuszczalne obcià enia równomiernie roz o one mogà zostaç zwi kszone o 0%. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSw stosowanych w uk adzie wieloprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 00 SGN* SGU** SGN* SGU** Uwagi: Nale y przyjàç, e si a powodujàca odrywanie p yty od podpory w miejscu mocowania nie powinna byç wi ksza od 00 dan mocowanie àcznikiem podwójnym z zastosowaniem podk adki rozk adajàcej obcià enie. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi

17 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSw stosowanych w uk adzie wieloprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 00 SGN* SGU** SGN* SGU** 0 Uwagi: Nale y przyjàç, e si a powodujàca odrywanie p yty od podpory w miejscu mocowania nie powinna byç wi ksza od 00 dan mocowanie àcznikiem podwójnym z zastosowaniem podk adki rozk adajàcej obcià enie. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt dachowych metalplast Isotherm Dw stosowanych w uk adzie jedno- i wieloprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych i jasnych Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 00 SGN* SGU** 0 0 SGN* SGU** Uwagi: Nale y przyjàç, e si a przypadajàca na àcznik nie powinna byç wi ksza od 0 dan w przypadku àczników z podk adkà z blachy stalowej rozk adajàcà obcià enie i 0 dan w przypadku àczników bez tej przek adki. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi Definicja grupy (I) kolorów bardzo jasnych oraz grupy (II) kolorów jasnych zawarta jest w pren0.

18 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Charakterystyka wytrzyma oêciowa po àczeƒ systemowymi àcznikami samowiercàcymi Tabela W aêciwoêci Maksymalna si a przypadajàca na jeden àcznik ze wzgl du na odkszta cenie ok adziny lub podk adki àcznika,dan P yty Êcienne Rodzaj mocowanych p yt P yty dachowe 00*** 0* 00**** 0** * àcznik z podk adkà 0 np. typu EJOT-ORKAN ** àcznik bez podk adki 0 *** w przypadku p yt metalplast Isotherm SCw, PLUSw (w przypadku mocowania dodatkowym àcznikiem przelotowym w Êrodku szerokoêci p yt) **** w przypadku p yt metalplast Isotherm PLUSw zestaw àczników samowiercàcych 0 (lub 0) oraz àcznika 0 Przyk ad doboru iloêci àczników do p yty Êciennej SCw (ssanie wiatru) Przyk ad doboru iloêci àczników do p yty dachowej Dw (ssanie wiatru) Dane: p yta SCw 00 (modu 00); L=,00 m; uk ad -prz s owy; II strefa wiatrowa; budynek do 0 m wysokoêci; teren A, nie uwzgl dniono obcià eƒ termicznych. Strefa normalna R = (0, kn/m,0 (-0,),) (,00 m,0 m) 0, = 0, kn 0, x, = 0, kn,0 kn po dwa àczniki na podpor Strefa kraw dziowa R = (0, kn/m,0 (-0,),) (,00 m,0 m) 0,0 =, kn, x, = 0, kn,0 kn po trzy àczniki na podpor (obliczeniowo potrzebne by yby tylko dwa àczniki jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) Dane: p yta Dw 0 (modu 000); L=,00 m; uk ad -prz s owy; II strefa wiatrowa; budynek do 0 m wysokoêci; teren A (ci ar p yty,0 kg/m ), nie uwzgl dniono obcià eƒ termicznych. Strefa normalna R max = (0, kn/m,0 (-0,),) (,00 m,00 m),* =, kn R max = 0,0 kn/m (,00 m,00 m),* = 0,0 kn, x, - 0, x 0, = 0, kn, kn - po dwa àczniki z podk adkà 0 na podpor Êrodkowà R skr. = (0, kn/m,0 (-0,),) (,00 m,00 m) 0,0* = 0, kn R skr. = 0,0 kn/m (,00 m,00 m) 0,0* = 0, kn 0, x, - 0, x 0, = 0, kn 0, kn - po dwa àczniki bez podk adki 0 na podpor skrajnà Strefa kraw dziowa R max = (0, kn/m,0 (-0,),) (,00 m,00 m),* =,0 kn,0 x, - 0,0 x 0, = 0, kn,0 kn - po trzy àczniki z podk adkà 0 na podpor Êrodkowà R skr. = (0, kn/m,0 (-0,),) (,00 m,00 m) 0,0* =,0 kn,0 x, - 0, x 0, = 0, kn,0 kn - po trzy àczniki z podk adkà 0 na podpor skrajnà (obliczeniowo potrzebny by by tylko jeden àcznik jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) * wartoêci zalecane dla metody przybli onej, dla obliczeƒ dok adnych stosowaç wartoêci wg normy EN 0 lub Europejskich Zaleceƒ OdpornoÊç korozyjna Dzi ki zastosowaniu odpowiednio dobranych pow ok organicznych stanowiàcych ostatnià warstw zabezpieczajàcà ok adzin (zewn trznych i/lub wewn trznych) p yt warstwowych metalplast Isotherm lub niestandardowych ok adzin (zewn trznych i/lub wewn trznych) mo na uzyskaç zró nicowanà, w zale noêci od potrzeb, odpornoêç korozyjnà. Na podstawie badaƒ przeprowadzonych w Zak adzie Trwa oêci i Ochrony przed Korozjà ITB, które obejmowa y sprawdzenie odpornoêci korozyjnej nw. pow ok i ok adzin, ustalono: p yty warstwowe metalplast Isotherm ze standardowà pow okà poliestrowà (gruboêç µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H-0 lub C do C wg PN-EN ISO -:00, p yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu specjalnym z pow okà PVDF (gruboêç µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H-0 lub C do C wg PN-EN ISO -:00, p yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu specjalnym z pow okà z plastisolu (gruboêç 00 µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H-0 lub C do C wg PN-EN ISO -:00, p yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu specjalnym z pow okà z folii PVC (gruboêç 0 µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H-0 lub C do C wg PN-EN ISO -:00. Charakterystyka Êrodowisk Ârodowisko korozyjne B najl ejsze warunki u ytkowania: wilgotnoêç max 0%, temperatura -0 C; pomieszczenia ogrzewane z naturalnà atmosferà np.: biura, szatnie, hale sportowe. Ârodowisko korozyjne L lekkie warunki u ytkowania: wilgotnoêç max %, temperatura -0 C; nie ogrzewane budynki gdzie mo e wystàpiç kondensacja pary wodnej np. : magazyny, stacje benzynowe. Ârodowisko korozyjne U Êrednie warunki u ytkowania: wilgotnoêç max %, temperatura -0 C; nieznaczne zanieczyszczenie atmosfery czynnikami korozyjnymi: pomieszczenia produkcyjne do produkcji ywnoêci, np.: browary, mleczarnie, stacje obs ugi samochodów, pralnie.

19 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Ochrona przeciwpo arowa Obudowa z p yt metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej podlega klasyfikacji ze wzgl du na: odpornoêç ogniowà, stopieƒ rozprzestrzeniania ognia. Zarówno odpornoêç ogniowa, jak i stopieƒ rozprzestrzeniania ognia, dotyczy Êcian oraz przekryç dachowych. Na podstawie wyników badaƒ ogniowych Êcian i dachów z p yt metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej ustalono przedstawionà w tabeli klasyfikacj ogniowà. Klasyfikacja ogniowa Êcian i przekryç dachowych z p yt metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej Tabela Badany element Stopieƒ rozprzestrzeniania ognia OdpornoÊç ogniowa Âciana z p yt metalplast Isotherm PLUSw 00 Âciana z p yt metalplast Isotherm PLUSw 0 Âciana z p yt metalplast Isotherm SCw 0 Âciana z p yt metalplast Isotherm SCw 00 Âciana z p yt metalplast Isotherm SCw 0 Âciana z p yt metalplast Isotherm SCw 0 Przekrycie dachowe z p yt metalplast Isotherm Dw 0, 0 NRO NRO NRO NRO NRO NRO NRO EI 0 * EI 0 * EI, E 0 EI 0 EI 0 EI 0 REI 0** * przy zastosowaniu w zamku od strony zewn trznej masy uszczelniajàcej zwi kszajàcej odpornoêç ogniowà (zgodnie z AT) ** przy obcià eniu 0, kn/m Oznaczenia: NRO nierozprzestrzeniajàce ognia EI odpornoêç ogniowa E szczelnoêç ogniowa przegrody I izolacyjnoêç ogniowa przegrody Przyk ad: EI 0 oznacza, e izolacyjnoêç ogniowa [I] i szczelnoêç ogniowa [E] sà zachowane w czasie d u szym ni 0 min, co jest równoznaczne z tym, e minimalna odpornoêç ogniowa wynosi 0 min.

20 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Parametry akustyczne P yty metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej charakteryzujà si nast pujàcymi minimalnymi wskaênikami izolacyjnoêci akustycznej: R w db, R A db, R A db. Szczegó owe dane dotyczàce parametrów akustycznych podano w tabeli 0. Wyznaczone zgodnie z PN-EN-ISO -: przez ITB wskaêniki Êwiadczà, e p yty metalplast Isotherm PLUSw, SCw i Dw z akustycznego punktu widzenia mogà byç stosowane: na obudowy i przegrody wewn trzne hal przemys owych je eli indywidualnie wyznaczone wymagania w stosunku do izolacyjnoêci akustycznej w aêciwej tych przegród nie sà wi ksze od podanych w tabeli 0, do wykonywania pawilonów sklepowych, sal wystawowych i o innym przeznaczeniu, zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-0-: lub przy indywidualnym wyznaczaniu wymagaƒ w zale noêci od konkretnego rozwiàzania obiektu (usytuowanie, przeszklenie, adaptacja wn trza), do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie sà stawiane wymagania akustyczne. Parametry akustyczne p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSw, SCw i Dw Tabela 0 Rodzaj p yty metalplast Isotherm GruboÊç p yty [mm] Wyniki badaƒ akustycznych [db] R W R A R A PLUSw PLUSw 0 0 SCw 0 0 SCw SCw 0 0 SCw Dw 0 0 (rdzeƒ 00) Dw 0 0 (rdzeƒ 0) 0

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu Opis produktu SIN, PLUS, SC, D

P yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu Opis produktu SIN, PLUS, SC, D P yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu Opis produktu SIN, PLUS, SC, D P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, który dzi

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni,

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E

Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E Katalog Techniczny 5 2 4 co 300mm 5 3 1 3 G P Y T Y W A R S T W O W E I. Informacja techniczna...3-9 1. Charakterystyka ogólna...4 2. Zakres zastosowania...4 3. Program produkcji....4 4. àczenie i mocowanie

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe dla ścian i dachów

Płyty warstwowe dla ścian i dachów Płyty warstwowe dla ścian i dachów dach Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub kompletne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej wwwruukkipl Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej BUDOWANIE DŁUGOTRWAŁEJ EFEKTYWNOŚCI Spis treści Informacje szczegółowe Program produkcji Cechy charakterystyczne Program profilowań Połączenia

Bardziej szczegółowo

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic.

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Ciep o tam, gdzie jest potrzebne W przypadku budynków z gara ami podziemnymi lub piwnicami, istnieje szczególne ryzyko utraty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA monta u kaset Êciennych

INSTRUKCJA monta u kaset Êciennych INSTRUKCJA monta u kaset Êciennych KASETY ÂCIENNE KASETY ÂCIENNE 1. Charakterystyka ogólna przeznaczenie. Blachy kasetowe KASETA 500 i KASETA 600 sà elementami noênymi Êcian os onowych o konstrukcji warstwowej.

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKI i AKCESORIA DO PŁYT WARSTWOWYCH

OBRÓBKI i AKCESORIA DO PŁYT WARSTWOWYCH ORÓKI i KCESORI DO PŁYT WRSTWOWYCH KTLOG TECHNICZNY Infolinia: 01 000 07, tel: +4 5 77 44 44 koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora www.balex.eu ORÓKI i KCESORI do płyt warstwowych Wrzesień

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany. Podręcznik A5

Ściany. Ściany. Podręcznik A5 Podręcznik A5 Ściany Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe Ściany oddzielenia przeciwpożarowego W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego,

Bardziej szczegółowo

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE TECHNICZNE 1 P³yta œcienna SC RODZAJ PROFILOWANIA P G (g³adka) 2 * Rodzaj i wymiary profilowañ tak jak dla p³yty œciennej SC P³yta dachowa D 3 1 - ok³adziny

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

PŁYTY WARSTWOWE DLA ŚCIAN I DACHÓW

PŁYTY WARSTWOWE DLA ŚCIAN I DACHÓW PŁYTY WARSTWOWE DLA ŚCIAN I DACHÓW ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA ZE STALI Postaw na proekologiczne rozwiązania i oszczędzaj pieniądze. Najnowocześniejsza technologia szczelności Nowe rozwiązanie Ruukki obejmuje

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR: Płyty warstwowe IZOPANEL PUR mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

- Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do dominujacego kieunku wiatru.

- Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do dominujacego kieunku wiatru. Przygotowanie do montażu - Świetliki te przeznaczone są do montażu razem z płytami KS1000 RW - Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU I. Przedmiot opracowania. OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu wiaty rekreacyjnej w Helu dz. nr 4/1. II. Podstawa opracowania. 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów Blachy trapezowe i systemy dla ścian i dachów Ruukki dostarcza wiele interesujących rozwiązań dla dachów i elewacji. Profilowany materia jest mocny, wytrzyma y i wymaga

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania.

1. Podstawa opracowania. ORZECZENIE TECHNICZNE dotyczące określenia stanu warstw izolacyjnych dachu oraz analiza wykonanych zdjęć termowizyjnych, budynku zajezdni trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z

Bardziej szczegółowo

Pokrycie dachowe Lindab blachodachówka

Pokrycie dachowe Lindab blachodachówka Lindab Topline TM Pokrycie dachowe Lindab blachodachówka Stal, styl i trwa oêç Twórz w asne efekty Blachodachówka Lindab to trwa y i elegancki dach stalowy, który doskonale wyglàda na nowych domach i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 - str.12 - OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 1. Zestawienia obciążeń jednostkowych Zestawienia obciążeń jednostkowych w

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP B

SCHÖCK TRONSOLE TYP B SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) oddzielenie biegu schodowego od p yty posadzkowej T F Schöck Tronsole typ 100 x 3 linia R ieg schodowy: iegi schodowe betonowane

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR.

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR. www.ruukki.pl Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PR, Ruukki SP2C X-PR, Ruukki SP2D X-PR, Ruukki SP2E X-PR. Płyty Ruukki, dzięki wysokiej jakości materiałów rdzenia oraz okładzin, jak

Bardziej szczegółowo

Hörmann - Cennik 665 PL

Hörmann - Cennik 665 PL Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od 18.07.2005 2005 Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki tel. (061) 819 73

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B PU/PIR, Ruukki SP2D PU/PIR, Ruukki SP2E PU/PIR, Ruukki SP2C PU/PIR

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B PU/PIR, Ruukki SP2D PU/PIR, Ruukki SP2E PU/PIR, Ruukki SP2C PU/PIR Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B PU/PR, Ruukki SP2D PU/PR, Ruukki SP2E PU/PR, Ruukki SP2C PU/PR Płyty Ruukki, dzięki wysokiej jakości materiałów rdzenia oraz okładzin, jak również

Bardziej szczegółowo

Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian

Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian JAK SAMEMU WYKONAå! To trzeba wiedzieç l Wybór ko ka zale y od pod o a, na którym zamocowany b dzie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie możliwości rozbudowy wiaty magazynowej (zadaszenia) Wiata znajduje się nad częścią istniejącego placu składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej BUDOWANIE DŁUGOTRWAŁEJ EFEKTYWNOŚCI Spis treści Informacje szczegółowe Program produkcji... Cechy charakterystyczne... M9/S00 Rozmieszczenie szczegółów montażowych

Bardziej szczegółowo

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 1. Materiały Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zał. nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Wykonanie metodą lekko - mokrą elewacji budynków Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Łuckiej 17/23. Inwestor: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

System dachowy KS 1000 FF. Dane Techniczne

System dachowy KS 1000 FF. Dane Techniczne Zastosowanie Płyta dachowa, z trapezowym profilowaniem okładziny zewnętrznej, jest płytą z mocowaniem widocznym, z rdzeniem izolacyjnym z wełny mineralnej. Może być stosowana we wszystkich typach budynków,

Bardziej szczegółowo

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności Wymiana okna z PVC Zdejmowanie miary Sprawdzić stan ościeżnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, posłuży za ramę zewnętrzną. Do niej zostanie przytwierdzona z PVC nowego okna. Należy sprawdzić pion i poziom

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania:

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania: EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej i kontenera UKE na dachu budynku we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 51 INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści

SPIS TREŚCI. Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu PWS-S / PWJ-S / PWD-S 4 Przeznaczenie płyt warstwowych 4 Profil produkcji PWS-S / PWJ-S / PWD-S 5 PODSTWOWE INFORMACJE Płyty warstwowe ścienne

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6. Opis jm Ilość

Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6. Opis jm Ilość Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6 Lp. Poz. ST Podstawa wyceny robót Opis jm Ilość Cena jednostkowa (zł) Wartość robót(zł) (6x7) 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/6 BUDOWLANYCH BARIERKI STALOWE OBIEKT: Projekt zjazdu drogowego oraz parkingu wraz niezbędną infrastrukturą na dz. 306/1, Ozorków ul. Lipowa INWESTOR: Gmina Miasta Ozorków ul. Wigury 1 95-035 Ozorków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

Mocowania sanitarne . sanit. sanit Mocow Mocow

Mocowania sanitarne . sanit. sanit Mocow Mocow 229 Mocowania sanitarne Mocowania do umywalek i pisuarów...strona 230 Mocowania do urządzeń sanitarnych...strona 233 Akcesoria do mocowań sanitarnych...strona 235 Mocowanie WB do WC...strona 236 230 MOCOWANIA

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany BranŜa: Konstrukcyjna posadowienie zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m 3 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Base. Informacje techniczne: Kraw dzie

Base. Informacje techniczne: Kraw dzie Gyptone 23 Gyptone Linia Gyptone to ekskluzywne kasetony gipsowo- -kartonowe, laminowane w ókninà dêwi koch onnà. Sà dost pne w kilku odmianach ró niàcych si mi dzy sobà wzorami perforacji oraz wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Płyty Warstwowe. Rynny Okapowe. Dane techniczne i instrukcje montażu

Płyty Warstwowe. Rynny Okapowe. Dane techniczne i instrukcje montażu łyty Warstwowe Rynny Okapowe Dane techniczne i instrukcje d rzygotowanie do Wielokątne rynny okapowe systemu ingspan są sklasyfikowane jako nieokrągłe układane poziomo względem wylotów (zgodnie z normą

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP F

SCHÖCK TRONSOLE TYP F SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg osy kroków) oddzielenie prefabrykowanego biegu schodów od spocznika typ 1,0 linia Bieg schodowy: prefabrykat Spocznik: betonowany na

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE.

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE. UNIVERSAL To lider wszechstronności. Łatwy i szybki w montażu Duża wytrzymałość Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne Szeroka gama wysokości ogrodzenia UNIVERSAL ZASTOSOWANIE Stosowany przy ogrodzeniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis mebli Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze jasnego buku R5107 (lub równoważnym). Blaty stołów, biurek

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA... 1 2 SPIS TREŚCI... 2 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 4.2 INWESTOR... 4 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 4.4 LOKALIZACJA... 4 4.5

Bardziej szczegółowo

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1 STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do podstawowej grupy elementów budynku, stanowiąc poziome przegrody jego wewnętrznej przestrzeni. W przegrodzie stropowej wyróżnia się część konstrukcyjną, determinującą

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE. styczeń 2011

PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE. styczeń 2011 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N PROJEKTOW ANIE KONSTRUKCJI BUDOW LANYCH AKN-467 PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE Lokalizacja: Cichawka 8, 32-704 Łapanów Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Drewno odpowiada naszej koncepcji. Heraklith w budownictwie drewnianym.

Drewno odpowiada naszej koncepcji. Heraklith w budownictwie drewnianym. Drewno odpowiada naszej koncepcji. Heraklith w budownictwie drewnianym. Drewno nadaje właêciwy kierunek Wysoka ÊwiadomoÊç dotyczàca Êrodowiska naturalnego wp ywa na wymagania z zakresu nowoczesnego budownictwa.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU Wyłaz dachowy typ OMEGA STN Termo

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU Wyłaz dachowy typ OMEGA STN Termo 1/5 1. PRZEZNACZENIE Wyłaz przeznaczony jest do montażu na dachach płaskich, krytych materiałami powłokowymi jak: papy termozgrzewalne, membrany PCV i EPDM, również blachy. Wyłaz może być montowany: na

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Elementy szkieletu Êcian dzia owych Lindab Informacje techniczne. Lindab Construline TM. Elementy szkieletu ścian działowych Informacje techniczne

Elementy szkieletu Êcian dzia owych Lindab Informacje techniczne. Lindab Construline TM. Elementy szkieletu ścian działowych Informacje techniczne Elementy szkieletu Êcian dzia owych Lindab Lindab Construline TM Elementy szkieletu ścian działowych S upy szkieletu Êcian dzia owych RdB RE*-45 45 37/34 1000/8000 49 RdB-50 50 37/34 1000/8000 51 RdB-67

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: Monta systemów suchej zabudowy Oznaczenie kwalifikacji: B. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu umer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj cy Miejsce

Bardziej szczegółowo

4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW BRAAS

CENNIK PRODUKTÓW BRAAS CENNIK PRODUKTÓW BRAAS Wa ny od 01.01.2011 DACHÓWKI PODSTAWOWE DACHÓWKA CELTYCKA zapotrzebowanie ok. 10 szt./m 2, ci ar ok. 43 kg/m 2 cena brutto /szt. 2,88 PLN cena brutto /m 2. 28,80 PLN ceglany ciemnoczerwony

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX

Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX Lindab PLX TM Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX Elastyczne i trwa e pi kno Wybierz dach oferujàcy niezliczone mo liwoêci Cienka blacha p aska to ponadczasowy, atwo formowalny i wyjàtkowy materia od

Bardziej szczegółowo