P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw"

Transkrypt

1 P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà wartoêç wskaênika izolacyjnoêci akustycznej, a wysoka odpornoêç ogniowa umo liwia ich u ycie w charakterze przegród ogniowych. Szeroka gama kolorów i profilowaƒ ok adzin oraz mo liwoêç àczenia ze stolarkà otworowà pozwala na realizacj ciekawych projektów budowlanych i architektonicznych zwiàzanych z lekkà obudowà konstrukcji Êcian zewn trznych i wewn trznych oraz przekryç dachowych obiektów o ró nej wielkoêci i ró norodnym przeznaczeniu. Zastosowanie hale produkcyjne hale magazynowe hale sportowe obiekty handlowe obiekty wystawiennicze budynki biurowe budynki administracyjne Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze mo esz polegaç, kiedy potrzebujesz zastosowaç materia y, komponenty, systemy lub kompletne rozwiàzania oparte na metalach. Ciàgle rozwijamy nasze dzia ania i ofert produktów, aby byç bli ej Twoich potrzeb. CPL PL/.00

2 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Informacje ogólne Program produkcji Cechy charakterystyczne Program profilowaƒ Po àczenia p yt Zakres zastosowaƒ IzolacyjnoÊç cieplna Zagadnienia wytrzyma oêciowe 0 OdpornoÊç korozyjna Charakterystyka Êrodowisk Ochrona przeciwpo arowa Parametry akustyczne 0 Mocowanie p yt do konstrukcji àczenie p yt dachowych na d ugoêci àczniki do monta u p yt Ogólne wytyczne monta u p yt Materia y uszczelniajàce Informacje szczegó owe M/S00 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 Rozmieszczenie szczegó ów monta owych obudowa z p yt warstwowych metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej. Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCw z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCw z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. Styk p yt metalplast Isotherm SCw. Pionowy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCw do rygla stalowego w naro niku. Pionowy uk ad p yt. M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S M/S M/S M/S M/S M/S M/S M/S Zakoƒczenie p yty metalplast Isotherm SCw. Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCw (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCw (przekrój poziomy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCw w styku p yt (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCw z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. àczenie p yt metalplast Isotherm SCw na d ugoêci wysokie obiekty. Pionowy uk ad p yt. Styk p yty Êciennej metalplast Isotherm SCw z dachem z blachy trapezowej. Pionowy uk ad p yt. Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCw z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCw z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. Styk p yt metalplast Isotherm SCw. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yty metalplast Isotherm SCw do s upa stalowego, podpora poêrednia. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCw do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCw do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCw do s upa elbetowego. Poziomy uk ad p yt. 0 0

3 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej M/S0 Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCw z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Poziomy uk ad p yt. M/S Styk p yty Êciennej metalplast Isotherm PLUSw z dachem z blachy trapezowej. Pionowy uk ad p yt. M/S Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCw z ryglem stalowym (przekrój poziomy). Poziomy uk ad p yt. M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSw z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCw do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSw z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. 0 M/S M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCw do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Âciana dzia owa z p yt metalplast Isotherm SCw. Pionowy uk ad p yt. M/S M/S Styk p yt metalplast Isotherm PLUSw. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yty metalplast Isotherm PLUSw do s upa stalowego, podpora poêrednia. Poziomy uk ad p yt. M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSw z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSw do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSw z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSw do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 Styk p yt metalplast Isotherm PLUSw. Pionowy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSw do s upa stalowego w naro niku. Pionowy uk ad p yt. Zakoƒczenie p yty metalplast Isotherm PLUSw. Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm PLUSw (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm PLUSw (przekrój poziomy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm PLUSw w styku p yt (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm PLUSw z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. àczenie p yt metalplast Isotherm PLUSw na d ugoêci - wysokie obiekty. Pionowy uk ad p yt. 0 M/S M/S M/S M/S0 M/S M/S M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSw do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSw do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSw do s upa elbetowego. Poziomy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm PLUSw z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Poziomy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm PLUSw z ryglem stalowym (przekrój poziomy). Poziomy uk ad p yt. Po àczenie p yt metalplast Isotherm PLUSw ze s upem w styku p yt wariant. Poziomy uk ad p yt. Po àczenie p yt metalplast Isotherm PLUSw ze s upem w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. 0

4 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej M0/S0 Zamocowanie p yt metalplast Isotherm Dw do p atwi stalowej. M0/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà murowanà okap. M0/S0 Zamocowanie p yt metalplast Isotherm Dw w kalenicy. M0/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà ogniowà. M0/S0 M0/S0 M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Dw z p ytà Êciennà. Po àczenie p yty metalplast Isotherm Dw z p ytà Êciennà okap. Wariant. Po àczenie p yty metalplast Isotherm Dw z p ytà Êciennà okap. Wariant. M0/S M0/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà murowanà wariant. Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà murowanà wariant. M0/S0 Zakoƒczenie szczytu dachu z p yty metalplast Isotherm Dw. M0/S0 àczenie p yt metalplast Isotherm Dw na d ugoêci. M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Dw z p ytà Êciennà wy szego obiektu. M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Dw z p ytà Êciennà istniejàcego obiektu. 0 M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Dw z p ytà Êciennà okap. Wariant. M0/S Mocowanie podstawy dachowej do p yt metalplast Isotherm D, Ds lub Dw max = 0 mm. M0/S M0/S M0/S M0/S M0/S Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. M0/S M0/S Po àczenie rynny wewn trznej RwS z dachem z p yt metalplast Isotherm D, Ds lub Dw. Po àczenie rynny wewn trznej RwA z dachem i Êcianà z p yt metalplast Isotherm. M0/S M0/S0 Po àczenie rynien na d ugoêci. Mocowanie wpustu dachowego. 0

5 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Program produkcji P yty warstwowe metalplast Isotherm PLUSw, SCw i Dw sk adajà si z dwóch ok adzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego z twardej we ny mineralnej o wysokiej odpornoêci ogniowej. Ok adziny p yt sà wykonywane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadajàcych stali S0GD + Z wg PN-EN 0:00. Blacha w rozwiàzaniu standardowym pokryta jest pow okà poliestrowà. Ze wzgl du na podwy szone wymagania antykorozyjne, kontakt z ywnoêcià itp. blacha mo e byç pokryta pow okà PVDF, plastisolem lub folià PVC. Przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie za adunku, tranportu, roz adunku, sk adowania oraz monta u p yty zabezpieczone sà poprzez obustronne foliowanie. Rdzeƒ p yt stanowi twarda we na mineralna o nominalnej g stoêci 0 kg/m i obliczeniowym wspó czynniku przewodzenia ciep a λ obl = 0,0 W/mK w temp. 0ºC. Rdzeƒ po àczony jest z ok adzinami za pomocà kleju poliuretanowego. Cechy charakterystyczne P yty metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej cechuje bardzo dobra odpornoêç ogniowa ( -0 min) i dobre w asnoêci mechaniczne. Zastosowanie we ny mineralnej o odpowiednim uk adzie w ókien oraz niezawodne po àczenie rdzenia z ok adzinami stalowymi przy pomocy kleju poliuretanowego umo liwiajà uzyskanie ponad -metrowych rozpi toêci mi dzy podporami. W produkowanych na linii p ytach warstwowych unikni to niekorzystnego zjawiska osiadania we ny mineralnej i zmiany jej w asnoêci fizyko-chemicznych. Hydrofobizowane w ókna sà odporne na zawilgocenie i korozj biologicznà. Wyeliminowano tak e powstawanie mostków termicznych i kondensacj pary wodnej, powodujàcych znaczne pogorszenie wspó czynnika przenikania ciep a oraz niebezpieczeƒstwo tworzenia ognisk korozji. Zjawiska takie mogà wyst powaç w Êcianach montowanych na budowie z wykorzystaniem kaset wzd u nych. P yty dachowe o charakterystycznych, Dane techniczne p yt warstwowych metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej Tabela Rodzaj p yty GruboÊç ok adziny zew. [mm] GruboÊç ok adziny wew. [mm] GruboÊç p yty [mm] D ugoêç p yty max.* L [m] Masa p yty [kg/m ] Wspó czynnik U 0 ** [W/m K] Certyfikaty, Aprobaty, Atesty metalplast Isotherm PLUSw Âcienna, z ukrytymi àcznikami, po àczeniem pióro-wpust, podwójnym zamkiem od strony zewn trznej i wewn trznej i stykiem prostym, o szerokoêci modularnej 000 mm. 0, 0, 00 0,0,0,, 0, 0, Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci nr 0/00 Aprobata techniczna AT--/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 metalplast Isotherm SCw 0, 0, 0 00 Âcienna, z widocznymi àcznikami, 0 po àczeniem pióro-wpust, podwójnym zamkiem od strony 0 zewn trznej i wewn trznej i stykiem frezowanym, labiryntowym, o szerokoêci modularnej 00 mm.,0,0,0,0,,,0, 0,0 0, 0, 0,0 Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci nr 0/00 Aprobata techniczna AT--/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 metalplast Isotherm Dw Dachowa, z po àczeniem zak adkowym, zamkiem od strony wewn trznej i stykiem frezowanym, prostym, o szerokoêci modularnej 000 mm. 0, 0,0 0 (rdzeƒ 00) 0 (rdzeƒ 0),0***,0,0 0, 0, Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci nr 0/00 Aprobata techniczna AT--/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 * dotyczy p yt wy àcznie w kolorach jasnych (patrz Zakres zastosowaƒ) ** wspó czynnik przenikania ciep a U 0 Êrodkowej cz Êci p yty zosta okreêlony dla wspó czynnika λ obl = 0,0 W/mK *** dotyczy wy àcznie p yt w kolorach jasnych. Ok adziny zewn trzne p yt w kolorach ciemnych (z palety kolorów standardowych RAL 0 i 00), z powodu znacznie wi kszych ni dla kolorów jasnych obcià eƒ termicznych, mogà ulec deformacji i odkszta ceniom. W celu zminimalizowania tego zjawiska, zaleca si w takim przypadku stosowanie p yt metalplast Isotherm D w o d ugoêci wynikajàcej z obliczeƒ uwzgl dniajàcych obcià enia cieplne.

6 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej zwi kszajàcych wytrzyma oêç garbach ( na szerokoêci p yty) wyró niajà si specjalnie ukszta towanà mikrokomorà zabezpieczajàcà przed kapilarnym podciàganiem wody oraz rowkami pomocniczymi u atwiajàcymi dok adny monta (mo liwy do prowadzenia przez ca y rok). P yty Êcienne metalplast Isotherm mo na montowaç zarówno w pionie, jak i w poziomie. Program profilowaƒ P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej sà produkowane w ró nych kombinacjach profilowaƒ ok adzin stalowych. Profilowanie ok adzin p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSw, SCw i Dw Tabela Rodzaj p yty metalplast Isotherm PLUSw 00, 0 Ok adzina wewn. L Ok adzina zewn trzna N L P M T N = rowkowe L = liniowe ~ ~ ~ ~ metalplast Isotherm SCw 0, 00, 0, 0 L P = przet aczane M = mikroprofilowanie ~0, ~ ~ metalplast Isotherm Dw 0, 0 L T = trapezowe (dachowe) 00 0 ~ ~ Wzór oznaczania p yt Rodzaj p yty GruboÊç p yty Profilowanie ok adziny zewn trznej Profilowanie ok adziny wewn trznej metalplast Isotherm SCw 00 ML 00 M L Po àczenia p yt P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej po wyjêciu z linii produkcyjnej i dobraniu odpowiedniej masy uszczelniajàcej sà gotowe do monta u. Precyzyjnie ukszta towane po àczenie typu pióro-wpust wraz z podwójnym zamkiem od strony zewn trznej i wewn trznej w p ytach Êciennych oraz system zak adkowy w p ytach dachowych u atwiajà i przyspieszajà monta. Monta p yt metalplast Isotherm do konstrukcji noênej odbywa si przy u yciu àczników samowiercàcych.

7 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej SzerokoÊç modularna 00 min. 0 SzerokoÊç modularna 00 min. 0 ± SzerokoÊç modularna 000 SzerokoÊç modularna 000 ± 0 + 0, 00, , 0 ± ± P yta Êcienna metalplast Isotherm SCw. Rdzeƒ z nieszkodliwej dla Êrodowiska naturalnego twardej we ny mineralnej o wysokiej odpornoêci ogniowej.. Frezowany w procesie produkcji labiryntowy styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç.. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aêciwoêci ochronnych pow oki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Podwójny zamek od strony zewn trznej i wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. mm szczelina w styku p yt umo liwiajàca spe nienie wymagan sanitarno higienicznych (przemys spo ywczy, ch odniczy, farmaceutyczny itp.). Butylowa masa uszczelniajàca eliminujàca penetracj powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie. P yta Êcienna metalplast Isotherm PLUSw. Rdzeƒ z nieszkodliwej dla Êrodowiska naturalnego twardej we ny mineralnej o wysokiej odpornoêci ogniowej.. Odpowiednio wyfrezowany styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà.. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aêciwoêci ochronnych pow oki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Podwójny zamek od strony zewn trznej i wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. Rowek pomocniczy umo liwiajàcy precyzyjny monta.. Ukryte àczniki zapewniajàce estetyczny wyglàd elewacji.. Butylowa masa uszczelniajàca eliminujàca penetracj powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie.. Masa uszczelniajàca zwi kszajàca odpornoêç ogniowà, aplikowana na budowie. SzerokoÊç modularna 000 SzerokoÊç modularna ± P yta dachowa metalplast Isotherm Dw. Rdzeƒ z nieszkodliwej dla Êrodowiska naturalnego twardej we ny mineralnej o wysokiej odpornoêci ogniowej.. Garb z nieszkodliwej dla Êrodowiska naturalnego twardej we ny mineralnej.. Frezowany w procesie produkcji prosty styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç styku.. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aêciwoêci ochronnych pow oki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Zamek od strony wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. Specjalnie ukszta towana mikrokomora zabezpieczajàca przed kapilarnym podciàganiem wody.. Rowek pomocniczy umo liwiajàcy precyzyjny monta.. Butylowa masa uszczelniajàca eliminujàca penetracj powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie.

8 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Zakres zastosowaƒ P yty metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej stosowane sà do lekkiej obudowy konstrukcji hal przemys owych, produkcyjnych, sportowych, pawilonów i obiektów handlowych, wystawienniczych, biurowych, socjalnych, us ugowych, hangarów, gara y, warsztatów, budynków administracyjnych, u ytecznoêci publicznej, magazynów, przechowalni, ch odni itp. Stosowana przez producenta technologia wykonywania p yt umo liwia dobór w aêciwych dla danego zastosowania pow ok organicznych. Szczegó owa charakterystyka w aêciwoêci cieplnych, wytrzyma oêciowych, akustycznych, ochrony przeciwpo arowej i odpornoêci korozyjnej, przedstawiona jest w dalszej cz Êci katalogu. O rodzaju i uk adzie p yt warstwowych decyduje projektant, kierujàc si przeznaczeniem obiektu, warunkami eksploatacji, mo liwym oddzia ywaniem Êrodowiska wewn trznego i czynników atmosferycznych. Majàc na uwadze du à wartoêç wspó czynnika rozszerzalnoêci cieplnej blach stalowych, zaleca si stosowanie zarówno p yt Êciennych, jak i dachowych (elewacje zewn trzne) w kolorach jasnych. Ok adziny zewn trzne p yt w kolorach ciemnych z powodu znacznie wi kszych ni dla kolorów jasnych obcià eƒ termicznych mogà ulec deformacji i odkszta ceniom. W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca si w takim przypadku: dla p yt Êciennych, stosowanie wy àcznie uk adów jedno prz s owych, dla p yt dachowych, ograniczenie do d ugoêci maksymalnych wynikajàcych z obliczeƒ uwzgl dniajàcych obcià enia cieplne, w przypadkach wàtpliwych konsultacje w dziale konstrukcyjnym producenta p yt. P yty metalplast Isotherm przeznaczone sà do stosowania w temperaturach niskich i normalnych. Temperatura sta a na powierzchni p yt nie powinna przekraczaç +0 C (okresowo nie wy sza ni +0 C). IzolacyjnoÊç cieplna We na mineralna tworzàca rdzeƒ p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSw, SCw i Dw charakteryzuje si dobrà izolacyjnoêcià cieplnà. Obliczeniowy wspó czynnik przewodzenia ciep a λ obl wynosi 0,0 W/m K. WartoÊç wspó czynnika przenikania ciep a U 0 dla Êrodkowej cz Êci p yty podano w tabeli przedstawiajàcej dane techniczne p yt. Zakres stosowania p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSw, SCw i Dw ustalono w wyniku obliczeƒ cieplno-wilgotnoêciowych z uwzgl dnieniem wp ywu mostków termicznych i w oparciu o wymagania zawarte w Rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr /00, poz. 0). P yty Êcienne metalplast Isotherm PLUSw 00, 0, SCw 00, 0 i 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie do obudowy zewn trznych Êcian pe nych i z otworami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do ti > C. P yty Êcienne metalplast Isotherm SCw 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie do obudowy zewn trznych Êcian pe nych i z otworami w budynkach u ytecznoêci publicznej oraz przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do C < ti < C. P yty dachowe metalplast Isotherm Dw 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie jako przekrycia dachu nad pomieszczeniami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do ti > C. P yty dachowe metalplast Isotherm Dw 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie jako przekrycia dachu nad pomieszczeniami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do C < ti < C.

9 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej WartoÊci punktowego wspó czynnika przenikania ciep a (X), liniowego wspó czynnika przenikania ciep a (Ψ) oraz wspó czynnika przenikania ciep a przegrody (U C ) p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSw i SCw Tabela Rodzaj p yty X [W/K] [W/m K] U C [W/m K] metalplast Isotherm PLUSw ,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, metalplast Isotherm SCw ,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, 0, 0, 0,0 WartoÊci punktowego wspó czynnika przenikania ciep a (X), liniowego wspó czynnika przenikania ciep a (Ψ) oraz wspó czynnika przenikania ciep a przegrody (U C ) p yt dachowych metalplast Isotherm Dw Tabela Rodzaj p yty X [W/K] [W/m K] U C [W/m K] metalplast Isotherm Dw 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0,

10 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Zagadnienia wytrzyma oêciowe Ze wzgl du na noênoêç i sztywnoêç oraz w zale noêci od typu p yty warstwowej i przyj tego schematu statycznego, p yty metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej mogà byç stosowane w nast pujàcym zakresie: do wykonywania Êcian os onowych: p yty metalplast Isotherm PLUSw, SCw - tabela, do wykonywania Êcianek dzia owych i sufitów podwieszanych: wszystkie typy p yt w zakresie wynikajàcym z obliczeƒ statycznych dla konkretnych mocowaƒ i rozpi toêci, do wykonywania przekryç dachowych: p yty metalplast Isotherm Dw - tabela. Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm SCw stosowanych w uk adzie jednoprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych i jasnych - obcià enie dzia ajàce do podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 0 SGN* SGU** SGN* SGU** SGN* SGU** 0 0 SGN* SGU** * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm SCw stosowanych w uk adzie wieloprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych i jasnych - obcià enie dzia ajàce do podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 0 SGN* SGU** 0 00 SGN* SGU** SGN* SGU** SGN* SGU** 0 * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi 0

11 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm SCw stosowanych w uk adzie jednoprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 0 SGN* SGU** SGN* SGU** SGN* SGU** SGN* SGU** 0 0 Uwagi: Podane wartoêci obcià eƒ dotyczà p yt mocowanych min. àcznikami na szerokoêci p yty. W przypadku mocowania p yt àcznikami na szerokoêci p yty jako obcià enia dopuszczalne nale y przyjàç wartoêci podane w tab. (jak dla p yt podpartych liniowo na ca ej szerokoêci) zredukowane o 0% w odniesieniu do sztywnoêci i % w odniesieniu do noênoêci. Nale y przyjàç, e si a przypadajàca na àcznik nie powinna byç wi ksza od 00 dan w przypadku àczników z podk adkà stalowà i 0 dan w przypadku àczników z podk adkà aluminiowà. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi

12 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm SCw stosowanych w uk adzie jednoprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 0 SGN* SGU** SGN* SGU** SGN* SGU** 0 0 SGN* SGU** 0 0 Uwagi: Podane wartoêci obcià eƒ dotyczà p yt mocowanych min. àcznikami na szerokoêci p yty. W przypadku mocowania p yt àcznikami na szerokoêci p yty jako obcià enia dopuszczalne nale y przyjàç wartoêci podane w tab. (jak dla p yt podpartych liniowo na ca ej szerokoêci) zredukowane o 0% w odniesieniu do sztywnoêci i % w odniesieniu do noênoêci. Nale y przyjàç, e si a przypadajàca na àcznik nie powinna byç wi ksza od 00 dan w przypadku àczników z podk adkà stalowà i 0 dan w przypadku àczników z podk adkà aluminiowà. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi

13 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm SCw stosowanych w uk adzie wieloprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 0 SGN* SGU** SGN* SGU** SGN* SGU** SGN* SGU** 0 0 Uwagi: Podane wartoêci obcià eƒ dotyczà p yt mocowanych min. àcznikami na szerokoêci p yty. W przypadku mocowania p yt àcznikami na szerokoêci p yty jako obcià enia dopuszczalne nale y przyjàç wartoêci podane w tab. (jak dla p yt podpartych liniowo na ca ej szerokoêci) zredukowane o 0% w odniesieniu do sztywnoêci i % w odniesieniu do noênoêci. Nale y przyjàç, e si a przypadajàca na àcznik nie powinna byç wi ksza od 00 dan w przypadku àczników z podk adkà stalowà i 0 dan w przypadku àczników z podk adkà aluminiowà. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi

14 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm SCw stosowanych w uk adzie wieloprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela 0 GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 0 SGN* SGU** 00 SGN* SGU** SGN* SGU** 0 0 SGN* SGU** Uwagi: Podane wartoêci obcià eƒ dotyczà p yt mocowanych min. àcznikami na szerokoêci p yty. W przypadku mocowania p yt àcznikami na szerokoêci p yty jako obcià enia dopuszczalne nale y przyjàç wartoêci podane w tab. (jak dla p yt podpartych liniowo na ca ej szerokoêci) zredukowane o 0% w odniesieniu do sztywnoêci i % w odniesieniu do noênoêci. Nale y przyjàç, e si a przypadajàca na àcznik nie powinna byç wi ksza od 00 dan w przypadku àczników z podk adkà stalowà i 0 dan w przypadku àczników z podk adkà aluminiowà. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSw stosowanych w uk adzie jednoprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych i jasnych obcià enie dzia ajàce do podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 00 SGN* SGU** 0 0 SGN* SGU** * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi

15 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSw stosowanych w uk adzie wieloprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych i jasnych obcià enie dzia ajàce do podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 00 SGN* SGU** SGN* SGU** * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSw stosowanych w uk adzie jednoprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 00 SGN* SGU** SGN* SGU** 0 0 Uwagi: Nale y przyjàç, e si a powodujàca odrywanie p yty od podpory w miejscu mocowania nie powinna byç wi ksza od 00 dan mocowanie àcznikiem podwójnym z zastosowaniem podk adki rozk adajàcej obcià enie. Przy zastosowaniu dodatkowego àcznika przelotowego w Êrodku szerokoêci dopuszczalne obcià enia równomiernie roz o one mogà zostaç zwi kszone o 0%. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi

16 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSw stosowanych w uk adzie jednoprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 00 SGN* SGU** SGN* SGU** Uwagi: Nale y przyjàç, e si a powodujàca odrywanie p yty od podpory w miejscu mocowania nie powinna byç wi ksza od 00 dan mocowanie àcznikiem podwójnym z zastosowaniem podk adki rozk adajàcej obcià enie. Przy zastosowaniu dodatkowego àcznika przelotowego w Êrodku szerokoêci dopuszczalne obcià enia równomiernie roz o one mogà zostaç zwi kszone o 0%. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSw stosowanych w uk adzie wieloprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 00 SGN* SGU** SGN* SGU** Uwagi: Nale y przyjàç, e si a powodujàca odrywanie p yty od podpory w miejscu mocowania nie powinna byç wi ksza od 00 dan mocowanie àcznikiem podwójnym z zastosowaniem podk adki rozk adajàcej obcià enie. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi

17 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSw stosowanych w uk adzie wieloprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach jasnych obcià enie dzia ajàce od podpory Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 00 SGN* SGU** SGN* SGU** 0 Uwagi: Nale y przyjàç, e si a powodujàca odrywanie p yty od podpory w miejscu mocowania nie powinna byç wi ksza od 00 dan mocowanie àcznikiem podwójnym z zastosowaniem podk adki rozk adajàcej obcià enie. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one dla p yt dachowych metalplast Isotherm Dw stosowanych w uk adzie jedno- i wieloprz s owym z ok adzinami zewn trznymi w kolorach bardzo jasnych i jasnych Tabela GruboÊç rdzenia [mm] Obcià enie ze wzgl du na Maksymalne obcià enia równomiernie roz o one, [dan/m ] przy rozpi toêci prz s a [m],0,,0,,0,,0, 00 SGN* SGU** 0 0 SGN* SGU** Uwagi: Nale y przyjàç, e si a przypadajàca na àcznik nie powinna byç wi ksza od 0 dan w przypadku àczników z podk adkà z blachy stalowej rozk adajàcà obcià enie i 0 dan w przypadku àczników bez tej przek adki. * stan graniczny noênoêci porównywaç z obcià eniami obliczeniowymi ** stan graniczny u ytkowania (strza ka ugi cia L/00) porównywaç z obcià eniami charakterystycznymi Definicja grupy (I) kolorów bardzo jasnych oraz grupy (II) kolorów jasnych zawarta jest w pren0.

18 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Charakterystyka wytrzyma oêciowa po àczeƒ systemowymi àcznikami samowiercàcymi Tabela W aêciwoêci Maksymalna si a przypadajàca na jeden àcznik ze wzgl du na odkszta cenie ok adziny lub podk adki àcznika,dan P yty Êcienne Rodzaj mocowanych p yt P yty dachowe 00*** 0* 00**** 0** * àcznik z podk adkà 0 np. typu EJOT-ORKAN ** àcznik bez podk adki 0 *** w przypadku p yt metalplast Isotherm SCw, PLUSw (w przypadku mocowania dodatkowym àcznikiem przelotowym w Êrodku szerokoêci p yt) **** w przypadku p yt metalplast Isotherm PLUSw zestaw àczników samowiercàcych 0 (lub 0) oraz àcznika 0 Przyk ad doboru iloêci àczników do p yty Êciennej SCw (ssanie wiatru) Przyk ad doboru iloêci àczników do p yty dachowej Dw (ssanie wiatru) Dane: p yta SCw 00 (modu 00); L=,00 m; uk ad -prz s owy; II strefa wiatrowa; budynek do 0 m wysokoêci; teren A, nie uwzgl dniono obcià eƒ termicznych. Strefa normalna R = (0, kn/m,0 (-0,),) (,00 m,0 m) 0, = 0, kn 0, x, = 0, kn,0 kn po dwa àczniki na podpor Strefa kraw dziowa R = (0, kn/m,0 (-0,),) (,00 m,0 m) 0,0 =, kn, x, = 0, kn,0 kn po trzy àczniki na podpor (obliczeniowo potrzebne by yby tylko dwa àczniki jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) Dane: p yta Dw 0 (modu 000); L=,00 m; uk ad -prz s owy; II strefa wiatrowa; budynek do 0 m wysokoêci; teren A (ci ar p yty,0 kg/m ), nie uwzgl dniono obcià eƒ termicznych. Strefa normalna R max = (0, kn/m,0 (-0,),) (,00 m,00 m),* =, kn R max = 0,0 kn/m (,00 m,00 m),* = 0,0 kn, x, - 0, x 0, = 0, kn, kn - po dwa àczniki z podk adkà 0 na podpor Êrodkowà R skr. = (0, kn/m,0 (-0,),) (,00 m,00 m) 0,0* = 0, kn R skr. = 0,0 kn/m (,00 m,00 m) 0,0* = 0, kn 0, x, - 0, x 0, = 0, kn 0, kn - po dwa àczniki bez podk adki 0 na podpor skrajnà Strefa kraw dziowa R max = (0, kn/m,0 (-0,),) (,00 m,00 m),* =,0 kn,0 x, - 0,0 x 0, = 0, kn,0 kn - po trzy àczniki z podk adkà 0 na podpor Êrodkowà R skr. = (0, kn/m,0 (-0,),) (,00 m,00 m) 0,0* =,0 kn,0 x, - 0, x 0, = 0, kn,0 kn - po trzy àczniki z podk adkà 0 na podpor skrajnà (obliczeniowo potrzebny by by tylko jeden àcznik jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) * wartoêci zalecane dla metody przybli onej, dla obliczeƒ dok adnych stosowaç wartoêci wg normy EN 0 lub Europejskich Zaleceƒ OdpornoÊç korozyjna Dzi ki zastosowaniu odpowiednio dobranych pow ok organicznych stanowiàcych ostatnià warstw zabezpieczajàcà ok adzin (zewn trznych i/lub wewn trznych) p yt warstwowych metalplast Isotherm lub niestandardowych ok adzin (zewn trznych i/lub wewn trznych) mo na uzyskaç zró nicowanà, w zale noêci od potrzeb, odpornoêç korozyjnà. Na podstawie badaƒ przeprowadzonych w Zak adzie Trwa oêci i Ochrony przed Korozjà ITB, które obejmowa y sprawdzenie odpornoêci korozyjnej nw. pow ok i ok adzin, ustalono: p yty warstwowe metalplast Isotherm ze standardowà pow okà poliestrowà (gruboêç µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H-0 lub C do C wg PN-EN ISO -:00, p yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu specjalnym z pow okà PVDF (gruboêç µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H-0 lub C do C wg PN-EN ISO -:00, p yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu specjalnym z pow okà z plastisolu (gruboêç 00 µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H-0 lub C do C wg PN-EN ISO -:00, p yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu specjalnym z pow okà z folii PVC (gruboêç 0 µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H-0 lub C do C wg PN-EN ISO -:00. Charakterystyka Êrodowisk Ârodowisko korozyjne B najl ejsze warunki u ytkowania: wilgotnoêç max 0%, temperatura -0 C; pomieszczenia ogrzewane z naturalnà atmosferà np.: biura, szatnie, hale sportowe. Ârodowisko korozyjne L lekkie warunki u ytkowania: wilgotnoêç max %, temperatura -0 C; nie ogrzewane budynki gdzie mo e wystàpiç kondensacja pary wodnej np. : magazyny, stacje benzynowe. Ârodowisko korozyjne U Êrednie warunki u ytkowania: wilgotnoêç max %, temperatura -0 C; nieznaczne zanieczyszczenie atmosfery czynnikami korozyjnymi: pomieszczenia produkcyjne do produkcji ywnoêci, np.: browary, mleczarnie, stacje obs ugi samochodów, pralnie.

19 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Ochrona przeciwpo arowa Obudowa z p yt metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej podlega klasyfikacji ze wzgl du na: odpornoêç ogniowà, stopieƒ rozprzestrzeniania ognia. Zarówno odpornoêç ogniowa, jak i stopieƒ rozprzestrzeniania ognia, dotyczy Êcian oraz przekryç dachowych. Na podstawie wyników badaƒ ogniowych Êcian i dachów z p yt metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej ustalono przedstawionà w tabeli klasyfikacj ogniowà. Klasyfikacja ogniowa Êcian i przekryç dachowych z p yt metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej Tabela Badany element Stopieƒ rozprzestrzeniania ognia OdpornoÊç ogniowa Âciana z p yt metalplast Isotherm PLUSw 00 Âciana z p yt metalplast Isotherm PLUSw 0 Âciana z p yt metalplast Isotherm SCw 0 Âciana z p yt metalplast Isotherm SCw 00 Âciana z p yt metalplast Isotherm SCw 0 Âciana z p yt metalplast Isotherm SCw 0 Przekrycie dachowe z p yt metalplast Isotherm Dw 0, 0 NRO NRO NRO NRO NRO NRO NRO EI 0 * EI 0 * EI, E 0 EI 0 EI 0 EI 0 REI 0** * przy zastosowaniu w zamku od strony zewn trznej masy uszczelniajàcej zwi kszajàcej odpornoêç ogniowà (zgodnie z AT) ** przy obcià eniu 0, kn/m Oznaczenia: NRO nierozprzestrzeniajàce ognia EI odpornoêç ogniowa E szczelnoêç ogniowa przegrody I izolacyjnoêç ogniowa przegrody Przyk ad: EI 0 oznacza, e izolacyjnoêç ogniowa [I] i szczelnoêç ogniowa [E] sà zachowane w czasie d u szym ni 0 min, co jest równoznaczne z tym, e minimalna odpornoêç ogniowa wynosi 0 min.

20 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Parametry akustyczne P yty metalplast Isotherm z rdzeniem z we ny mineralnej charakteryzujà si nast pujàcymi minimalnymi wskaênikami izolacyjnoêci akustycznej: R w db, R A db, R A db. Szczegó owe dane dotyczàce parametrów akustycznych podano w tabeli 0. Wyznaczone zgodnie z PN-EN-ISO -: przez ITB wskaêniki Êwiadczà, e p yty metalplast Isotherm PLUSw, SCw i Dw z akustycznego punktu widzenia mogà byç stosowane: na obudowy i przegrody wewn trzne hal przemys owych je eli indywidualnie wyznaczone wymagania w stosunku do izolacyjnoêci akustycznej w aêciwej tych przegród nie sà wi ksze od podanych w tabeli 0, do wykonywania pawilonów sklepowych, sal wystawowych i o innym przeznaczeniu, zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-0-: lub przy indywidualnym wyznaczaniu wymagaƒ w zale noêci od konkretnego rozwiàzania obiektu (usytuowanie, przeszklenie, adaptacja wn trza), do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie sà stawiane wymagania akustyczne. Parametry akustyczne p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSw, SCw i Dw Tabela 0 Rodzaj p yty metalplast Isotherm GruboÊç p yty [mm] Wyniki badaƒ akustycznych [db] R W R A R A PLUSw PLUSw 0 0 SCw 0 0 SCw SCw 0 0 SCw Dw 0 0 (rdzeƒ 00) Dw 0 0 (rdzeƒ 0) 0

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW P ANETA ANETAG OWICE Informator dla COMAP profesjonalistów dla profesjonalistów zbran yzinstalacyjno instalacyjno -grzewczej - grzewczej W numerze Nowe zawory i głowice dekoracyjne 2w WydajnoÊç ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

WODOCIÑGI I KANALIZACJA

WODOCIÑGI I KANALIZACJA Zespó autorów pod redakcjà prof. Waldemara uchowickiego WODOCIÑGI I KANALIZACJA Projektowanie Monta Eksploatacja Modernizacja prof. Waldemar uchowicki, W odzimierz Berdychowski, Anna Biela, Jacek Dawidowicz,

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od.0.00 spis rozdzia ów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treêci str - Nawiewniki sufi towe str -

Bardziej szczegółowo

mercor dla hoteli Systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych

mercor dla hoteli Systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych Mercor SA ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdaƒsk tel. (+48 58) 41 42 45 fax (+48 58) 41 9 85 www.mercor.com.pl e-mail: mercor@mercor.com.pl Opracowanie materiału: mgr in. arch. Marta Klimas mgr in. Ewa

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni Ochrona serwerowni po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK Hipokrates sformu owa przysi g sk adanà do dziê przez adeptów sztuki lekarskiej, której zasadniczym przes aniem jest Primum non nocere. Po

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne.................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacje elektryczne i teletechniczne Przykładowy rozdział pochodzi z publikacji: Instalacje elektryczne i teletechniczne Poradnik montera i inżyniera elektryka Zespól autorów pod redakcją dra inż. Jana Strzałki http://www.dashofer.pl/instalacje-elektryczne-i-teletechniczne/8/4

Bardziej szczegółowo

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil!

NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil! Resin-based dental restorative system Mıgyanta alapú kompozit tömœanyag Sistem restaurativ direct pe baza de rasina 27g Composite 4.5ml Bonding For dental use only NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY?

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo