P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S"

Transkrypt

1 P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie ekonomicznej obudowy przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej izolacyjnoêci cieplnej. Szeroka gama kolorów i profilowaƒ ok adzin oraz mo liwoêç àczenia ze stolarkà otworowà pozwala na realizacj ciekawych projektów budowlanych i architektonicznych zwiàzanych z lekkà obudowà konstrukcji Êcian zewn trznych i wewn trznych oraz przekryç dachowych obiektów o ró nej wielkoêci i ró norodnym przeznaczeniu. Zastosowanie hale produkcyjne hale magazynowe hale sportowe obiekty handlowe obiekty wystawiennicze budynki biurowe budynki administracyjne ch odnie mroênie Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze mo esz polegaç, kiedy potrzebujesz zastosowaç materia y, komponenty, systemy lub kompletne rozwiàzania oparte na metalach. Ciàgle rozwijamy nasze dzia ania i ofert produktów, aby byç bli ej Twoich potrzeb. CPL PL/0.00

2 l Spis treêci Program produkcji... Cechy charakterystyczne... Program profilowaƒ... Połàczenia płyt... Zakres zastosowaƒ... IzolacyjnoÊç cieplna... Zagadnienia wytrzymałoêciowe... OdpornoÊç korozyjna... Charakterystyka Êrodowisk... Parametry akustyczne... Ochrona przeciwpo arowa... Mocowanie płyt do konstrukcji... àczenie płyt dachowych na długoêci... àczniki do monta u płyt... Ogólne wytyczne monta u płyt... Materiały uszczelniajàce...

3 l Informacje szczegó owe M/S00 Rozmieszczenie szczegółów monta owych obudowa z płyt warstwowych Ruukki z rdzeniem ze styropianu. M/S Mocowanie płyt Ruukki SPB S do słupa stalowego, podpora poêrednia. Poziomy układ płyt. M/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPB S z belkà podwalinowà wariant. Pionowy układ płyt. M/S Mocowanie płyt Ruukki SPB S do słupa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy układ płyt. M/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPB S z belkà podwalinowà wariant. Pionowy układ płyt. M/S Mocowanie płyt Ruukki SPB S do słupa stalowego w naro niku wariant. Poziomy układ płyt. M/S0 Styk płyt Ruukki SPB S. Pionowy układ płyt. M/S0 Mocowanie płyt Ruukki SPB S do rygla stalowego w naro niku. Pionowy układ płyt. M/S0 Zakoƒczenie płyty Ruukki SPB S. Pionowy układ płyt. M/S0 Połàczenie okna PCV z płytà Ruukki SPB S. (przekrój pionowy). Pionowy układ płyt. M/S0 Połàczenie okna PCV z płytà Ruukki SPB S. (przekrój poziomy). Pionowy układ płyt. M/S0 Połàczenie okna PCV z płytà Ruukki SPB S w styku płyt (przekrój pionowy). Pionowy układ płyt. M/S0 Połàczenie okna PCV i płyty Ruukki SPB S z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Pionowy układ płyt. M/S0 àczenie płyt Ruukki SPB S na długoêci wysokie obiekty. M/S Styk płyty Êciennej Ruukki SPB S z dachem z blachy trapezowej. Pionowy układ płyt. M/S Połàczenie płyty Ruukki SPB S z belkà podwalinowà wariant. Poziomy układ płyt. M/S Połàczenie płyty Ruukki SPB S z belkà podwalinowà wariant. Poziomy układ płyt. M/S Styk płyt Ruukki SPB S. Poziomy układ płyt. 0 0 M/S Mocowanie płyt Ruukki SPB S do słupa elbetowego. Poziomy układ płyt. M/S0 Połàczenie okna PCV i płyty Ruukki SPB S z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Poziomy układ płyt. M/S Połàczenie okna PCV i płyty Ruukki SPB S z ryglem stalowym (przekrój poziomy). Poziomy układ płyt. M/S Mocowanie płyty Ruukki SPB S do słupa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy układ płyt. M/S Mocowanie płyty Ruukki SPB S do słupa stalowego, w naro niku wariant. Poziomy układ płyt. M/S Âciana działowa z płyt Ruukki SPB S. Pionowy układ płyt. M0/S0 Zamocowanie płyt Ruukki SPC S do płatwi stalowej. M0/S0 Zamocowanie płyt Ruukki SPC S w kalenicy. M0/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPC S z płytà Êciennà. M0/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPC S z płytà Êciennà okap. Wariant. M0/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPC S z płytà Êciennà okap. Wariant. M0/S0 Zakoƒczenie szczytu dachu z płyty Ruukki SPC S. 0 M0/S0 àczenie płyt Ruukki SPC S na długoêci.

4 M0/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPC S z płytà Êciennà wy szego obiektu. M0/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPC S z płytà Êciennà istniejàcego obiektu. M0/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPC S z płytà Êciennà okap. Wariant. M0/S Mocowanie podstawy dachowej do płyt Ruukki SPC PU, SPC S, SPC W max = 0 mm. 0 M0/S Mocowanie podstawy dachowej PD. M0/S Mocowanie podstawy dachowej PD. M0/S Mocowanie podstawy dachowej PD. M0/S Mocowanie podstawy dachowej PD. M0/S Mocowanie podstawy dachowej PD. M0/S Połàczenie rynny wewn trznej RwS z dachem z płyt Ruukki SPC PU, SPC S lub SPC W. M0/S Połàczenie rynny wewn trznej RwA z dachem i Êcianà z płyt. M0/S Połàczenie rynien na długoêci. M0/S0 Mocowanie wpustu dachowego. M0/S Połàczenie płyty Ruukki SPC PU, SPC S lub SPC W ze Êcianà murowanà okap. M0/S Połàczenie płyty Ruukki SPC PU, SPC S lub SPC W ze Êcianà ogniowà. M0/S Połàczenie płyty Ruukki SPC PU, SPC S lub SPC W ze Êcianà murowanà wariant. M0/S Połàczenie płyty Ruukki SPC PU, SPC S lub SPC W ze Êcianà murowanà wariant. 0

5 l Program produkcji P yty warstwowe Ruukki SPB S, SPC S sk adajà si z dwóch ok adzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego ze styropianu o podwy szonych parametrach wytrzyma oêciowych. Ok adziny p yt sà wykonywane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadajàcych stali S0GD+Z lub S0GD+Z wg PN-EN 0:00. Blacha w rozwiàzaniu standardowym pokryta jest pow okà poliestrowà. Ze wzgl du na podwy szone wymagania antykorozyjne, kontakt z ywnoêcià, itp. blacha mo e byç pokryta pow okà PVDF lub folià PVC. Przed uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi w trakcie za adunku, transportu, roz adunku, sk adowania oraz monta u p yty zabezpieczone sà poprzez obustronne foliowanie. l Cechy charakterystyczne Trwa oêç po àczenia rdzenia z ok adzinami p yt Ruukki z wype nieniem ze styropianu zosta a osiàgni ta dzi ki zastosowaniu wysokiej jakoêci kleju poliuretanowego oraz technologii jego nanoszenia i dozowania. P yty dachowe o charakterystycznych, zwi kszajàcych wytrzyma oêç garbach ( na szerokoêci płyty), wyró niajà si specjalnie ukszta towanà mikrokomorà zabezpieczajàcà przed kapilarnym podciàganiem wody oraz rowkami pomocniczymi u atwiajàcymi dok adny monta (mo liwy do prowadzenia przez ca y rok). P yty Êcienne Ruukki mo na montowaç zarówno w pionie, jak i w poziomie. Rdzeƒ p yt stanowi styropian o wysokich parametrach wytrzyma oêciowych, g stoêci min. kg/m i obliczeniowym wspó czynniku przewodzenia ciep a λ obl = 0,0 W/m K w temp. 0 ºC. Rdzeƒ po àczony jest z ok adzinami za pomocà kleju poliuretanowego. l Dane techniczne p yt warstwowych Ruukki z rdzeniem ze styropianu Tabela Rodzaj płyty GruboÊç okładziny zew. [mm] GruboÊç okładziny wew. [mm] GruboÊç płyty [mm] DługoÊç płyty max.* L [m] Masa płyty [kg/m ] Współczynnik U ** [W/m K] Certyfikaty, aprobaty, atesty Ruukki SPB S Âcienna, z po àczeniem pióro-wpust, podwójnym zamkiem i stykiem frezowanym, o szerokoêci modularnej 00 mm 0,0 0, ,0,0,,,,, 0, 0,,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci 0/00 Aprobata Techniczna AT--0/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 Ruukki SPC S Dachowa, z po àczeniem zak adkowym, zamkiem od strony wewn trznej i stykiem frezowanym, o szerokoêci modularnej 000 mm 0,0 0,0 0 (rdzeƒ 00) 0 (rdzeƒ 0),,,, 0, 0, Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci 0/00 Aprobata Techniczna AT--0/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 * dotyczy p yt wy àcznie w kolorach jasnych (patrz Zakres zastosowaƒ) ** wspó czynnik przenikania ciep a U Êrodkowej cz Êci płyty został okreêlony dla współczynnika λ obl. = 0,0 [W/m K] i zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego wyst pujàcego na styku płyt

6 l Program profilowaƒ P yty Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produkowane w ró nych kombinacjach profilowaƒ ok adzin stalowych. l Profilowanie ok adzin p yt warstwowych Ruukki SPB S i SPC S Tabela Rodzaj p yty Ok adzina wewn. Ok adzina zewn trzna L M T L = liniowe Ruukki SPB0S Ruukki SPB0S Ruukki SPB00S Ruukki SPB0S Ruukki SPB00S Ruukki SPB0S Ruukki SPC0/00S Ruukki SPC0/0S L l l L l M = mikroprofilowanie T = trapezowe (dachowe) 0, 00 0 ~ ~ ~ ~ l Wzór oznaczania p yt Rodzaj p yty GruboÊç p yty Profilowanie ok adziny zewn trznej Profilowanie ok adziny wewn trznej Ruukki SPB00S 00 M L l Po àczenia p yt P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu po wyjêciu z linii produkcyjnej i dobraniu odpowiedniej masy uszczelniajàcej sà gotowe do monta u. Precyzyjnie ukszta towane po àczenie typu pióro-wpust wraz z podwójnym zamkiem od strony zewn trznej i wewn trznej w p ytach Êciennych oraz system zak adkowy w p ytach dachowych u atwiajà i przyspieszajà monta. Monta p yt Ruukki do konstrukcji noênej odbywa si przy u yciu àczników samowiercàcych.

7 SzerokoÊç modularna 000 SzerokoÊç modularna ,0 ± l P yta dachowa Ruukki SPC S. Rdzeƒ z nieszkodliwego dla Êrodowiska naturalnego styropianu (EPS).. Garb z nieszkodliwego dla Êrodowiska naturalnego styropianu (EPS).. Frezowany w procesie produkcji prosty styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç styku.. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aciwoêci ochronnych pow oki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Zamek od strony wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. Specjalnie ukszta towana mikrokomora zabezpieczajàca przed kapilarnym podciàganiem wody.. Rowek pomocniczy umo liwiajàcy precyzyjny monta.. Butylowa masa uszczelniajàca eliminujàca penetracj powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie. SzerokoÊç modularna 00 min. 0 SzerokoÊç modularna 00 min. 0 ± SzerokoÊç modularna 00 SzerokoÊç modularna 00 min. 0 ± min ,00,0 00,0 0 + ± 0 ± l P yta Êcienna Ruukki SPB S. Rdzeƒ z nieszkodliwego dla Êrodowiska naturalnego styropianu (EPS).. Frezowany w procesie produkcji labiryntowy styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç.. Frezowany w procesie produkcji prosty styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç.. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aêciwoêci ochronnych powoki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Podwójny zamek od strony zewn trznej i wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. mm szczelina w styku p yt umo liwiajàca spe nienie wymagaƒ sanitarno-higienicznych (przemys spo ywczy, ch odniczy, farmaceutyczny itp.).. Butylowa masa uszczelniajàca eliminujàca penetracj powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie.

8 l Zakres zastosowaƒ P yty Ruukki z rdzeniem ze styropianu stosowane sà do lekkiej obudowy konstrukcji hal przemys owych, produkcyjnych, sportowych, pawilonów i obiektów handlowych, wystawienniczych, biurowych, socjalnych, us ugowych, hangarów, gara y, warsztatów, budynków administracyjnych, u ytecznoêci publicznej, magazynów, przechowalni, ch odni itp. Stosowana przez producenta technologia wykonywania p yt umo liwia dobór w aêciwych dla danego zastosowania pow ok organicznych. Szczegó owa charakterystyka w aêciwoêci cieplnych, wytrzyma oêciowych, akustycznych, ochrony przeciwpo arowej i odpornoêci korozyjnej przedstawiona jest w dalszej cz Êci katalogu. O rodzaju i uk adzie p yt warstwowych decyduje projektant, kierujàc si przeznaczeniem obiektu, warunkami eksploatacji, mo liwym oddzia ywaniem Êrodowiska wewn trznego i czynników atmosferycznych. Majàc na uwadze du à wartoêç wspó czynnika rozszerzalnoêci cieplnej blach stalowych, zaleca si stosowanie zarówno p yt Êciennych, jak i p yt dachowych (elewacje zewn trzne) w kolorach jasnych. Ok adziny zewn trzne p yt w kolorach ciemnych z powodu znacznie wi kszych ni dla kolorów jasnych obcià eƒ termicznych mogà ulec deformacji i odkszta ceniom. W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca si w takim przypadku: dla p yt Êciennych, stosowanie wy àcznie uk adów jednoprz s owych, dla p yt dachowych, ograniczenie d ugoêci do maksymalnych wynikajàcych z obliczeƒ uwzgl dniajàcych obcià enia cieplne, w przypadkach wàtpliwych konsultacje w dziale konstrukcyjnym producenta p yt. P yty Ruukki przeznaczone sà do stosowania w temperaturach niskich i normalnych. Temperatura sta a na powierzchni p yt nie powinna przekraczaç +0 C (okresowo nie wy sza ni +0 C). l IzolacyjnoÊç cieplna Styropian tworzàcy rdzeƒ p yt warstwowych Ruukki SPB S i SPC S charakteryzuje si dobrà izolacyjnoêcià cieplnà. Obliczeniowy wspó czynnik przewodzenia ciep a l obl wynosi 0,0 W/m K. WartoÊç wspó czynnika przenikania ciep a U podano w tabeli przedstawiajàcej dane techniczne p yt. WartoÊci wspó czynników przenikania ciep a X oraz U C podano w tabelach i. Zakres stosowania p yt warstwowych Ruukki SPB S i SPC S ustalono w wyniku obliczeƒ cieplnowilgotnoêciowych z uwzgl dnieniem wp ywu mostków termicznych i w oparciu o wymagania zawarte w Rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr /00 poz. 0). P yty Êcienne Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S, SPB0S charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie do obudowy zewn trznych Êcian pe nych i z otworami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do t i > C. P yty Êcienne Ruukki SPB0S charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie do obudowy zewn trznych Êcian pe nych i z otworami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do C < t i < C. P yty dachowe Ruukki SPC0/0S charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie jako przekrycia dachu nad pomieszczeniami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi t i > C. P yty dachowe Ruukki SPC0/00S charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie jako przekrycia dachu nad pomieszczeniami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi C < t i < C. l WartoÊci punktowego współczynnika przenikania ciepła (Χ) oraz współczynnika przenikania ciepła Tabela przegrody (U C ) płyt dachowych Ruukki SPB S Rodzaj płyty Χ [W/K] U C [W/m K] Ruukki SPC0/00S Ruukki SPC0/0S 0,0 0,00 0, 0,

9 l WartoÊci punktowego współczynnika przenikania ciepła (Χ) oraz współczynnika przenikania Tabela ciepła przegrody (U C ) p yt Êciennych Ruukki SPB S Rodzaj płyty Χ [W/K] U C [W/m K] Ruukki SPB0S Ruukki SPB0S Ruukki SPB00S Ruukki SPB0S Ruukki SPB00S Ruukki SPB0S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0, 0, 0, 0, 0, 0, l Zagadnienia wytrzyma oêciowe Ze wzgl du na noênoêç i sztywnoêç oraz w zale noêci od typu p yty warstwowej i przyj tego schematu statycznego, p yty Ruukki z rdzeniem ze styropianu mogà byç stosowane w nast pujàcym zakresie: do wykonywania Êcian os onowych: p yty Ruukki SPB S tabela, do wykonywania Êcianek dzia owych i sufitów podwieszanych: wszystkie typy p yt w zakresie wynikajàcym z obliczeƒ statycznych dla konkretnych mocowaƒ i rozpi toêci, do wykonywania przekryç dachowych: p yty Ruukki SPC S tabela.

10 l Maksymalne charakterystyczne obcià enia wiatrem (kn/m ) i maksymalne rozpi toêci p yt Tabela warstwowych Ruukki SPB S stosowanych jako jedno- i wieloprz s owe elementy Êcienne Rozpi toêç Dopuszczalne obcià enie [kn/m ] dla płyt Ruukki SPB S o gruboêci [mm] [m] SPB0S SPB0S SPB00S SPB0S SPB00S SPB0S, 0,0,0, 0, 0,0,0 0, 0,0,0, 0,0,00, 0,, 0,0,,,, 0,,0,,, 0, 0,,,, 0, 0,,,, 0,,0,0, 0,,,, 0, 0,,0 0, 0,, 0, 0,, 0,0 0,0 l Maksymalne rozpi toêci prz se (m) p yt warstwowych Ruukki SPC S stosowanych Tabela jako jedno- i wieloprz s owe elementy dachowe Rodzaj płyty dachowej Maksymalne rozpi toêci dla stref obcià enia Êniegiem [m] I strefa II strefa III strefa Ruukki SPC0/00S,,,0 Ruukki SPC0/0S,,, Uwagi: W celu okreêlenia rozpi toêci prz seł nale y porównaç obliczeniowe obcià enie wiatrem i Êniegiem z dopuszczalnym obcià eniem przedstawionym w tabeli. W strefach przykraw dziowych rozstaw podpór powinien byç odpowiednio zag szczony. Jako ugi cie dopuszczalne przyj to dla płyt Êciennych L/00, a dla dachowych L/0. Wpływ obcià enia termicznego (ΔT=0 C) został uwzgl dniony przy zało eniu najbardziej niekorzystnego wariantu jednoczesnoêci działania obcià eƒ. Dopuszczalne rozpi toêci podane sà dla płyt w kolorach jasnych (grupa kolorów I i II), dla płyt w kolorach ciemnych (grupa kolorów III) obcià enie dopuszczalne (maksymalna rozpi toêç prz seł) b dzie ni sze. W celu ustalenia dopuszczalnych obcià eƒ dla rozpi toêci nie podanych w tabeli mo na stosowaç interpolacj liniowà. Powy sze rozpi toêci mogà byç stosowane pod warunkiem mocowania płyt zgodnie z punktem Mocowanie płyt do konstrukcji. W przypadku osłabienia płyty otworami lub jej dodatkowego obcià enia, dopuszczalne rozpi toêci muszà byç zredukowane. Minimalna szerokoêç podpór skrajnych wynosi 0 mm, a podpór poêrednich 00 mm. 0

11 l NoÊnoÊç àcznika [kn] ze wzgl du na ssanie wiatrem Tabela P yty Êcienne P yty dachowe Ruukki SPB S,0 Ruukki SPC S,0 (z podk adkà 0) Ruukki SPC S 0,0 (bez podk adki 0) l Przyk ad doboru iloêci àczników do p yty Êciennej Ruukki SPB S (ssanie wiatru) Dane: p yta SPB00S (modu 00); L=,00 m; uk ad -prz s owy; II strefa wiatrowa; budynek do 0 m wysokoêci; teren A, nie uwzgl dniono obcià eƒ termicznych. Strefa normalna R = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,0 m) 0, = 0, kn 0,x, = 0, kn,0 kn po dwa àczniki na podpor Strefa kraw dziowa R = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,0 m) 0, =,0 kn,0x, = = 0, kn,0 kn po trzy àczniki na podpor (obliczeniowo potrzebne by yby tylko dwa àczniki jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) l Przyk ad doboru iloêci àczników do p yty dachowej SPC S (ssanie wiatru) Dane: p yta SPC0/00S (modu 000); L=,0 m; uk ad -prz s owy; I strefa wiatrowa; budynek o H= m wysokoêci; teren A (ci ar p yty, kg/m ), nie uwzgl dniono obcià eƒ termicznych. Strefa normalna R max = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m),* =, kn R max = 0, kn/m (,0 m,00 m),* = 0, kn,x, 0,x0, = 0, kn, kn - po dwa àczniki z podk adkà 0 na podpor Êrodkowà R skr. = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m) 0,0* = 0, kn R skr = 0, kn/m (,0 m,00 m) 0,0* = 0, kn 0,x, 0,x0, = 0, kn 0, kn - po dwa àczniki bez podk adki 0 na podpor skrajnà Strefa kraw dziowa R max = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m),* =, kn,x, 0,x0, = 0, kn,0 kn - po trzy àczniki z podk adkà 0 na podpor Êrodkowà (obliczeniowo potrzebne by yby tylko dwa àczniki jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) R skr. = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m) 0,0* = 0, kn 0,x, 0,x0, = 0, kn 0,0 kn - po trzy àczniki na podpor skrajnà (obliczeniowo potrzebny by yby tylko dwa àczniki jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) l OdpornoÊç korozyjna Dzi ki zastosowaniu odpowiednio dobranych pow ok organicznych stanowiàcych ostatnià warstw zabezpieczajàcà ok adzin (zewn trznych i/lub wewn trznych) p yt warstwowych Ruukki lub niestandardowych ok adzin (zewn trznych i/lub wewn trznych) mo na uzyskaç zró nicowanà, w zale noêci od potrzeb, odpornoêç korozyjnà. Na podstawie badaƒ przeprowadzonych w Zak adzie Trwa oêci i Ochrony przed Korozjà ITB, które obejmowa y sprawdzenie odpornoêci korozyjnej nw. pow ok i ok adzin ustalono: P yty warstwowe Ruukki ze standardowà pow okà poliestrowà (gruboêç mm) mo na stosowaç w Êrodowiskach C do C wg PN-EN ISO -: 00, P yty warstwowe Ruukki w wykonaniu specjalnym z pow okà PVDF (gruboêç mm) mo na stosowaç w Êrodowiskach C do C wg PN-EN ISO -: 00, P yty warstwowe Ruukki w wykonaniu specjalnym z pow okà z folii PVC (gruboêç 0 mm) mo na stosowaç w Êrodowiskach C do C wg PN-EN ISO -: 00. l Kategorie korozyjnoêci oraz przyk ady typowych Êrodowisk wg PN-EN ISO -:00 Kategoria korozyjnoêci C: l wewnàtrz ogrzewane budynki z czystà atmosferà, np. biura, sklepy, szko y, hotele. Kategoria korozyjnoêci C: l na zewnàtrz atmosfery w ma ym stopniu zanieczyszczone, g ównie tereny wiejskie, l wewnàtrz budynki nieogrzewane, w których mo e wyst powaç kondensacja, np. magazyny, hale sportowe. Kategoria korozyjnoêci C: l na zewnàtrz atmosfery miejskie i przemys owe, Êrednie zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV); obszary przybrze ne o ma ym zasoleniu, l wewnàtrz pomieszczenia produkcyjne o du ej wilgotnoêci i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np: zak ady spo ywcze, pralnie, browary, mleczarnie.

12 l Parametry akustyczne P yty Êcienne Ruukki SPB S charakteryzujà si nast pujàcymi minimalnymi wskaênikami izolacyjnoêci akustycznej: R W db, R A db, R A db. P yty dachowe Ruukki SPC S charakteryzujà si nast pujàcymi minimalnymi wskaênikami izolacyjnoêci akustycznej: R W db, R A db, R A 0 db. Wyznaczone zgodnie z PN-EN ISO -: przez ITB wskaêniki Êwiadczà, e p yty Ruukki SPB S i Ruukki SPC S z akustycznego punktu widzenia mogà byç stosowane: na obudowy i przegrody wewn trzne hal przemys owych je eli indywidualnie wyznaczone wymagania w stosunku do izolacyjnoêci akustycznej w aêciwej tych przegród nie sà wi ksze od podanych obok, do wykonywania pawilonów sklepowych, sal wystawowych i o innym przeznaczeniu, zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-0-: lub przy indywidualnym wyznaczaniu wymagaƒ w zale noêci od konkretnego rozwiàzania obiektu (usytuowanie, przeszklenie, adaptacja wn trza), do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie sà stawiane wymagania akustyczne. l Ochrona przeciwpo arowa Obudowa z p yt Ruukki z rdzeniem ze styropianu podlega klasyfikacji ze wzgl du na: odpornoêç ogniowà, stopieƒ rozprzestrzeniania ognia. Zarówno odpornoêç ogniowa jak i stopieƒ rozprzestrzeniania ognia dotyczy Êcian oraz przekryç dachowych. Na podstawie wyników badaƒ ogniowych Êcian i dachów z p yt Ruukki z rdzeniem ze styropianu przeprowadzonych w ITB ustalono przedstawionà w tabeli klasyfikacj ogniowà. l Klasyfikacja ogniowa Êcian i przekryç dachowych z płyt Ruukki z rdzeniem ze styropianu Tabela Badany element Stopieƒ rozprzestrzeniania ognia OdpornoÊç ogniowa Âciana z p yt Ruukki SPB0S NRO Âciana z p yt Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S i SPB0S NRO E 0, EW 0 Dach z p yt Ruukki SPC0/00S i SPC0/0S NRO B ROOF (t) E 0 (bez obcià enia) RE 0, E 0 (przy obcià eniu 0, kn/m ) Oznaczenia: NRO nierozprzestrzeniajàcy ognia E szczelnoêç ogniowa przegrody R noênoêç ogniowa przegrody W promieniowanie cieplne przegrody B ROOF (t) klasa odpornoêci na dzia anie ognia zewn trznego (wg Metody PN-ENV :00) Przyk ad: E 0 oznacza, e szczelnoêç ogniowa [E] przegrody jest zachowana w czasie d u szym ni 0 minut.

13 l Mocowanie p yt do konstrukcji Na poni szych rysunkach przedstawiono zasady rozmieszczenia àczników, a tak e zalecanà minimalnà ich liczb. l àczenie p yt dachowych na d ugoêci Minimalny spadek dachu dla p yt dachowych Ruukki wynosi dla p yt ciàg ych i bez Êwietlików dachowych >%. l Strefa normalna dla p yt Êciennych* Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S: àczniki ( 0 lub 0) na rygiel lub s up. l Strefa kraw dziowa dla p yt Êciennych* Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S: àczniki ( 0 lub 0) na rygiel lub s up. Minimalny spadek dachu dla p yt dachowych Ruukki àczonych na d ugoêci lub ze Êwietlikami dachowymi wynosi >%.** l Strefa normalna dla p yt dachowych* Ruukki SPC0/00S, SPC0/0S: àczniki ( 0 lub 0) na p atew.** l Strefa kraw dziowa dla p yt dachowych* Ruukki SPC0/00S, SPC0/0S: àczniki ( 0 lub 0) na p atew.** P yty dachowe SPC S, które b dà àczone na d ugoêci mogà byç dostarczane z naci tà na koƒcu ok adzinà wewn trznà. W celu uzyskania prawid owego po àczenia musi byç ona usuni ta wraz z rdzeniem i klejem poliuretanowym podczas monta u p yt. D ugoêç obszaru pozbawionego rdzenia wynosi 0 mm. Wyró nia si dwa rodzaje p yt, które ró nià si podci ciem: P = Prawe L = Lewe * wg PN-/B-00 Obcià enia w obliczeniach statycznych. Obcià enie wiatrem ** noênoêç po àczenia na odrywanie od podpory wynosi 0,0 kn; dla uzyskania noênoêci,0 kn stosowaç dodatkowo podk adk 0

14 l àczniki do monta u p yt P yty Ruukki mocowane sà do konstrukcji za pomocà àczników samowiercàcych. Zastosowanie takiego w aênie rozwiàzania zapewnia szybkoêç monta u, pewnoêç mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni zewn trznej i wewn trznej Êcian. àczniki samowiercàce s u à do mocowania p yt warstwowych do konstrukcji stalowej o maksymalnej gruboêci Êcianki mm. Dobór àczników do poszczególnych typów p yt przedstawiono w tabeli. Zaletami tego systemu mocowania sà: jednoczesne wiercenie i mocowanie w jednej operacji, co znacznie skraca czas potrzebny na wykonanie prawid owego po àczenia, wyeliminowanie koniecznoêci zakupu dodatkowych narz dzi (wiert a), mo liwoêç osadzenia àczników przy u yciu tylko jednego narz dzia wkr tarki, optymalne warunki wiercenia, gdy ka dy àcznik posiada w asny element skrawajàcy wykorzystywany tylko przy wierceniu jednego otworu podczas mocowania, dzi ki zastosowaniu dodatkowego gwintu podporowego pod bem àcznika oraz podk adki z wulkanizowanà warstwà EPDM-u po àczenie jest bardzo szczelne, bardzo wysokie i jednakowe wartoêci si wyrywajàcych z podpory z uwagi na bardzo precyzyjne dobranie Êrednicy otworu oraz wymiarów i zarysu gwintu. àczniki wykonywane sà z hartowanej stali w glowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjà. Wszystkie àczniki posiadajà podk adk z wulkanizowanym EPDM, co pozwala na d ugoletni okres u ytkowania z zachowaniem elastycznoêci elementu uszczelniajàcego. Do specjalnych zastosowaƒ àczniki wraz z podk adkami mogà byç wykonywane ze stali nierdzewnej. Mo liwe jest zastosowanie innych àczników w przypadku mocowania p yt do nw. rodzajów pod o y: w przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub konstrukcji stalowej o gruboêci Êcianki powy ej mm polecamy àczniki samogwintujàce z odpowiednim zarysem gwintu, w przypadku mocowania do elementów betonowych proponujemy zastosowanie specjalnego ko ka samokotwiàcego, który nie wymaga adnych dodatkowych elementów rozpr nych w betonie, Êrednica wst pnego otworu zarówno w p ycie jak i w elemencie betonowym odpowiada Êrednicy nominalnej ko ka, a do monta u potrzebny jest tylko m otek i wiertarka udarowa. Oferujemy àczniki w wersji ocynkowanej lub lakierowanej bia e. Na specjalne yczenie mo liwe jest dostarczenie àczników z bami i podk adkami malowanymi proszkowo metodà elektrostatycznà w kolorze zewn trznej ok adziny p yty warstwowej. l àczniki przeznaczone do monta u p yt Ruukki SPB S i SPC S Tabela Rodzaj płyty i jej gruboêç SPB0S SPB0S SPB00S SPB0S SPB00S SPB0S SPC0/00S SPC0/0S Typ łàcznika GruboÊç Êcianki podpory [mm] garb dolina garb dolina 0,0-,0 0B 0C 0D 0E 0F 0G 0E 0D 0F 0E + 0* + 0* 0,-,0 0B 0C 0D 0E 0F 0G 0E 0D 0F 0E + 0* + 0* Orientacyjne zu ycie na 00 m 0 szt. dla układu pionowego 0 szt. dla układu poziomego szt. 0 do mocowania obróbek blacharskich do mocowania obróbek blacharskich i listwy na połàczeniu płyt Orientacyjne zu ycie na 00 m uzale nione od iloêci obróbek blacharskich 0 szt. * w zale noêci od obcià enia łàcznika 0 ( 0)

15 l Ogólne wytyczne monta u p yt l Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdziç konstrukcj pod wzgl dem dok adnoêci wykonania i zgodnoêci z projektem. l Foli ochronnà z wewn trznych ok adzin p yt nale y zdjàç przed monta em, natomiast z ok adzin zewn trznych po monta u nie póêniej ni miesiàce od momentu zakupu p yty (rys. nr ). Dla p yt Ruukki, pokrytych lakierem metalicznym (np. RAL 00) nale y przed rozpocz ciem monta u poderwaç foli ochronnà z kraw dzi wzd u nych. P yty Êcienne Ruukki SPB PU, SPB W i SPB S sà pokryte od strony wn trza budowanego obiektu folià w kolorze niebieskim. l W celu zabezpieczenia pow oki przed uszkodzeniem ci cie p yt i obróbek blacharskich powinno odbywaç si na stojakach wy o onych mi kkim materia em, np. filcem. Rys. nr. Wkr tarka do mocowania àczników. l Nie nale y prowadziç monta u p yt, gdy pr dkoêç wiatru przekracza m/s, a tak e w czasie opadów atmosferycznych lub w g stej mgle. l Codziennie po zakoƒczeniu pracy nale y usunàç opi ki i inne zabrudzenia powsta e w trakcie monta u p yt. l Zaleca si prowadzenie monta u zgodnie ze szczegó owymi wskazówkami zawartymi w katalogu dotyczàcym instrukcji monta u p yt warstwowych Ruukki. Rys. nr. Zdejmowanie folii ochronnej z ok adzin p yt. l Do przycinania p yt zaleca si stosowanie pilarek o drobnoz bnych brzeszczotach lub specjalistycznych pi tarczowych, a do obróbek blacharskich no yc r cznych. Nie wolno stosowaç szlifierek kàtowych do ci cia p yt i obróbek (rys. nr )! Rys. nr. Ci cie p yt. l W trakcie monta u nale y dociskaç p yty za pomocà narz dzia monta owego nr 0 (Ruukki Polska Sp. z o.o.), które pozwala na w aêciwe àczenie elementów. l P yty powinny byç mocowane do konstrukcji za pomocà àczników zalecanych do stosowania przez producenta p yt warstwowych. Rodzaje àczników podano w tabeli. Stosowanie innych àczników wymaga akceptacji producenta p yt warstwowych. l Do w aêciwego mocowania àczników nale y stosowaç specjalistyczne wkr tarki (rys. nr i ). Rys. nr. Wkr tarka do mocowania àczników. l Strona elewacyjna/zewn trzna p yt Ruukki SPB PU, SPB W i SPB S jest oznaczona poprzez nadruk na boku p yty: elewacja outside фасaд. Strza ki wskazujà ok adzin zewn trznà p yty. l Monta p yt niezgodnie z oznaczeniem powoduje utrat gwarancji! l Podane w niniejszym katalogu rozwiàzania rysunkowe detali p yt Ruukki sà rozwiàzaniami rekomendowanymi przez firm Ruukki Polska Sp. z o.o. Ostatecznà decyzj w sprawie kszta tu poszczególnych rozwiàzaƒ podejmuje projektant. Firma Ruukki Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoêci za konsekwencje wynikajàce z b dów projektowych i monta owych. l Materia y uszczelniajàce l Butylowe masy uszczelniajàce Sikalastomer 0, Butylene-X, l Masy uszczelniajàce trwale elastyczne Sikaflex PROWF, l Masy uszczelniajàce zwi kszajàce odpornoêç ogniowà Terostat MS-, l Masy do uszczelniania przepustów dla przewodów instalacyjnych dachu Terostat MS-0 i MS-0.

16 l M/S00 Rozmieszczenie szczegó ów monta owych obudowa z p yt warstwowych Ruukki z rdzeniem ze styropianu. M0/S M0/S M0/S M/S0 M0/S0 M0/S0 M0/S0 M0/S M0/S M0/S M0/S M0/S M0/S0 M/S0 M0/S M0/S0 M/S M/S0 M/S0 M/S0 M0/S0 M/S0 M0/S0 M/S0 M/S M/S0 M/S0 M/S M/S M/S M/S M/S M/S0 M0/S0 M0/S0

17 l M/S0 Po àczenie p yty Ruukki SPB S z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. 0 poziom fundamentu. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S.. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Obróbka cokołowa EAB0.. Obróbka cokołowa EAB0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.. Izolacja pozioma wg P.T. architektury. 0. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.

18 l M/S0 Po àczenie p yty Ruukki SPB S z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. poziom fundamentu ok adzina przerwana na szerokoêci ~0 mm 0. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S.. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Obróbka cokołowa EAB0.. Obróbka cokołowa EAB0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Izolacja pozioma wg P.T. architektury. 0. Belka coko owa wg P.T. konstrukcji.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.

19 l M/S0 Styk p yt Ruukki SPB S. Pionowy uk ad p yt ± ± min. 0 min. 0 min. 0 min Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Butylowa masa uszczelniajàca.

20 l M/S0 Mocowanie p yt Ruukki SPB S do rygla stalowego w naro niku. Pionowy uk ad p yt. 0,00,0, 00 0,00,0, 00 ok adzina przerwana na szerokoêci ~0 mm. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Obróbka naro nikowa EAB0 lub EAB0.. Obróbka naro nikowa EAB0.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa. 0

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

mercor dla hoteli Systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych

mercor dla hoteli Systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych Mercor SA ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdaƒsk tel. (+48 58) 41 42 45 fax (+48 58) 41 9 85 www.mercor.com.pl e-mail: mercor@mercor.com.pl Opracowanie materiału: mgr in. arch. Marta Klimas mgr in. Ewa

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od.0.00 spis rozdzia ów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treêci str - Nawiewniki sufi towe str -

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

WODOCIÑGI I KANALIZACJA

WODOCIÑGI I KANALIZACJA Zespó autorów pod redakcjà prof. Waldemara uchowickiego WODOCIÑGI I KANALIZACJA Projektowanie Monta Eksploatacja Modernizacja prof. Waldemar uchowicki, W odzimierz Berdychowski, Anna Biela, Jacek Dawidowicz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW P ANETA ANETAG OWICE Informator dla COMAP profesjonalistów dla profesjonalistów zbran yzinstalacyjno instalacyjno -grzewczej - grzewczej W numerze Nowe zawory i głowice dekoracyjne 2w WydajnoÊç ogrzewania

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacje elektryczne i teletechniczne Przykładowy rozdział pochodzi z publikacji: Instalacje elektryczne i teletechniczne Poradnik montera i inżyniera elektryka Zespól autorów pod redakcją dra inż. Jana Strzałki http://www.dashofer.pl/instalacje-elektryczne-i-teletechniczne/8/4

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne.................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno 5/9/PL/6 Regulatory przep ywu dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno telefon: (0-22) 717 14 70 fax: (0-22) 717 14 72 www.troxtechnik.com

Bardziej szczegółowo

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni Ochrona serwerowni po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK Hipokrates sformu owa przysi g sk adanà do dziê przez adeptów sztuki lekarskiej, której zasadniczym przes aniem jest Primum non nocere. Po

Bardziej szczegółowo

NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil!

NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil! Resin-based dental restorative system Mıgyanta alapú kompozit tömœanyag Sistem restaurativ direct pe baza de rasina 27g Composite 4.5ml Bonding For dental use only NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY?

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo