P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S"

Transkrypt

1 P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie ekonomicznej obudowy przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej izolacyjnoêci cieplnej. Szeroka gama kolorów i profilowaƒ ok adzin oraz mo liwoêç àczenia ze stolarkà otworowà pozwala na realizacj ciekawych projektów budowlanych i architektonicznych zwiàzanych z lekkà obudowà konstrukcji Êcian zewn trznych i wewn trznych oraz przekryç dachowych obiektów o ró nej wielkoêci i ró norodnym przeznaczeniu. Zastosowanie hale produkcyjne hale magazynowe hale sportowe obiekty handlowe obiekty wystawiennicze budynki biurowe budynki administracyjne ch odnie mroênie Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze mo esz polegaç, kiedy potrzebujesz zastosowaç materia y, komponenty, systemy lub kompletne rozwiàzania oparte na metalach. Ciàgle rozwijamy nasze dzia ania i ofert produktów, aby byç bli ej Twoich potrzeb. CPL PL/0.00

2 l Spis treêci Program produkcji... Cechy charakterystyczne... Program profilowaƒ... Połàczenia płyt... Zakres zastosowaƒ... IzolacyjnoÊç cieplna... Zagadnienia wytrzymałoêciowe... OdpornoÊç korozyjna... Charakterystyka Êrodowisk... Parametry akustyczne... Ochrona przeciwpo arowa... Mocowanie płyt do konstrukcji... àczenie płyt dachowych na długoêci... àczniki do monta u płyt... Ogólne wytyczne monta u płyt... Materiały uszczelniajàce...

3 l Informacje szczegó owe M/S00 Rozmieszczenie szczegółów monta owych obudowa z płyt warstwowych Ruukki z rdzeniem ze styropianu. M/S Mocowanie płyt Ruukki SPB S do słupa stalowego, podpora poêrednia. Poziomy układ płyt. M/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPB S z belkà podwalinowà wariant. Pionowy układ płyt. M/S Mocowanie płyt Ruukki SPB S do słupa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy układ płyt. M/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPB S z belkà podwalinowà wariant. Pionowy układ płyt. M/S Mocowanie płyt Ruukki SPB S do słupa stalowego w naro niku wariant. Poziomy układ płyt. M/S0 Styk płyt Ruukki SPB S. Pionowy układ płyt. M/S0 Mocowanie płyt Ruukki SPB S do rygla stalowego w naro niku. Pionowy układ płyt. M/S0 Zakoƒczenie płyty Ruukki SPB S. Pionowy układ płyt. M/S0 Połàczenie okna PCV z płytà Ruukki SPB S. (przekrój pionowy). Pionowy układ płyt. M/S0 Połàczenie okna PCV z płytà Ruukki SPB S. (przekrój poziomy). Pionowy układ płyt. M/S0 Połàczenie okna PCV z płytà Ruukki SPB S w styku płyt (przekrój pionowy). Pionowy układ płyt. M/S0 Połàczenie okna PCV i płyty Ruukki SPB S z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Pionowy układ płyt. M/S0 àczenie płyt Ruukki SPB S na długoêci wysokie obiekty. M/S Styk płyty Êciennej Ruukki SPB S z dachem z blachy trapezowej. Pionowy układ płyt. M/S Połàczenie płyty Ruukki SPB S z belkà podwalinowà wariant. Poziomy układ płyt. M/S Połàczenie płyty Ruukki SPB S z belkà podwalinowà wariant. Poziomy układ płyt. M/S Styk płyt Ruukki SPB S. Poziomy układ płyt. 0 0 M/S Mocowanie płyt Ruukki SPB S do słupa elbetowego. Poziomy układ płyt. M/S0 Połàczenie okna PCV i płyty Ruukki SPB S z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Poziomy układ płyt. M/S Połàczenie okna PCV i płyty Ruukki SPB S z ryglem stalowym (przekrój poziomy). Poziomy układ płyt. M/S Mocowanie płyty Ruukki SPB S do słupa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy układ płyt. M/S Mocowanie płyty Ruukki SPB S do słupa stalowego, w naro niku wariant. Poziomy układ płyt. M/S Âciana działowa z płyt Ruukki SPB S. Pionowy układ płyt. M0/S0 Zamocowanie płyt Ruukki SPC S do płatwi stalowej. M0/S0 Zamocowanie płyt Ruukki SPC S w kalenicy. M0/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPC S z płytà Êciennà. M0/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPC S z płytà Êciennà okap. Wariant. M0/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPC S z płytà Êciennà okap. Wariant. M0/S0 Zakoƒczenie szczytu dachu z płyty Ruukki SPC S. 0 M0/S0 àczenie płyt Ruukki SPC S na długoêci.

4 M0/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPC S z płytà Êciennà wy szego obiektu. M0/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPC S z płytà Êciennà istniejàcego obiektu. M0/S0 Połàczenie płyty Ruukki SPC S z płytà Êciennà okap. Wariant. M0/S Mocowanie podstawy dachowej do płyt Ruukki SPC PU, SPC S, SPC W max = 0 mm. 0 M0/S Mocowanie podstawy dachowej PD. M0/S Mocowanie podstawy dachowej PD. M0/S Mocowanie podstawy dachowej PD. M0/S Mocowanie podstawy dachowej PD. M0/S Mocowanie podstawy dachowej PD. M0/S Połàczenie rynny wewn trznej RwS z dachem z płyt Ruukki SPC PU, SPC S lub SPC W. M0/S Połàczenie rynny wewn trznej RwA z dachem i Êcianà z płyt. M0/S Połàczenie rynien na długoêci. M0/S0 Mocowanie wpustu dachowego. M0/S Połàczenie płyty Ruukki SPC PU, SPC S lub SPC W ze Êcianà murowanà okap. M0/S Połàczenie płyty Ruukki SPC PU, SPC S lub SPC W ze Êcianà ogniowà. M0/S Połàczenie płyty Ruukki SPC PU, SPC S lub SPC W ze Êcianà murowanà wariant. M0/S Połàczenie płyty Ruukki SPC PU, SPC S lub SPC W ze Êcianà murowanà wariant. 0

5 l Program produkcji P yty warstwowe Ruukki SPB S, SPC S sk adajà si z dwóch ok adzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego ze styropianu o podwy szonych parametrach wytrzyma oêciowych. Ok adziny p yt sà wykonywane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadajàcych stali S0GD+Z lub S0GD+Z wg PN-EN 0:00. Blacha w rozwiàzaniu standardowym pokryta jest pow okà poliestrowà. Ze wzgl du na podwy szone wymagania antykorozyjne, kontakt z ywnoêcià, itp. blacha mo e byç pokryta pow okà PVDF lub folià PVC. Przed uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi w trakcie za adunku, transportu, roz adunku, sk adowania oraz monta u p yty zabezpieczone sà poprzez obustronne foliowanie. l Cechy charakterystyczne Trwa oêç po àczenia rdzenia z ok adzinami p yt Ruukki z wype nieniem ze styropianu zosta a osiàgni ta dzi ki zastosowaniu wysokiej jakoêci kleju poliuretanowego oraz technologii jego nanoszenia i dozowania. P yty dachowe o charakterystycznych, zwi kszajàcych wytrzyma oêç garbach ( na szerokoêci płyty), wyró niajà si specjalnie ukszta towanà mikrokomorà zabezpieczajàcà przed kapilarnym podciàganiem wody oraz rowkami pomocniczymi u atwiajàcymi dok adny monta (mo liwy do prowadzenia przez ca y rok). P yty Êcienne Ruukki mo na montowaç zarówno w pionie, jak i w poziomie. Rdzeƒ p yt stanowi styropian o wysokich parametrach wytrzyma oêciowych, g stoêci min. kg/m i obliczeniowym wspó czynniku przewodzenia ciep a λ obl = 0,0 W/m K w temp. 0 ºC. Rdzeƒ po àczony jest z ok adzinami za pomocà kleju poliuretanowego. l Dane techniczne p yt warstwowych Ruukki z rdzeniem ze styropianu Tabela Rodzaj płyty GruboÊç okładziny zew. [mm] GruboÊç okładziny wew. [mm] GruboÊç płyty [mm] DługoÊç płyty max.* L [m] Masa płyty [kg/m ] Współczynnik U ** [W/m K] Certyfikaty, aprobaty, atesty Ruukki SPB S Âcienna, z po àczeniem pióro-wpust, podwójnym zamkiem i stykiem frezowanym, o szerokoêci modularnej 00 mm 0,0 0, ,0,0,,,,, 0, 0,,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci 0/00 Aprobata Techniczna AT--0/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 Ruukki SPC S Dachowa, z po àczeniem zak adkowym, zamkiem od strony wewn trznej i stykiem frezowanym, o szerokoêci modularnej 000 mm 0,0 0,0 0 (rdzeƒ 00) 0 (rdzeƒ 0),,,, 0, 0, Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci 0/00 Aprobata Techniczna AT--0/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 * dotyczy p yt wy àcznie w kolorach jasnych (patrz Zakres zastosowaƒ) ** wspó czynnik przenikania ciep a U Êrodkowej cz Êci płyty został okreêlony dla współczynnika λ obl. = 0,0 [W/m K] i zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego wyst pujàcego na styku płyt

6 l Program profilowaƒ P yty Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produkowane w ró nych kombinacjach profilowaƒ ok adzin stalowych. l Profilowanie ok adzin p yt warstwowych Ruukki SPB S i SPC S Tabela Rodzaj p yty Ok adzina wewn. Ok adzina zewn trzna L M T L = liniowe Ruukki SPB0S Ruukki SPB0S Ruukki SPB00S Ruukki SPB0S Ruukki SPB00S Ruukki SPB0S Ruukki SPC0/00S Ruukki SPC0/0S L l l L l M = mikroprofilowanie T = trapezowe (dachowe) 0, 00 0 ~ ~ ~ ~ l Wzór oznaczania p yt Rodzaj p yty GruboÊç p yty Profilowanie ok adziny zewn trznej Profilowanie ok adziny wewn trznej Ruukki SPB00S 00 M L l Po àczenia p yt P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu po wyjêciu z linii produkcyjnej i dobraniu odpowiedniej masy uszczelniajàcej sà gotowe do monta u. Precyzyjnie ukszta towane po àczenie typu pióro-wpust wraz z podwójnym zamkiem od strony zewn trznej i wewn trznej w p ytach Êciennych oraz system zak adkowy w p ytach dachowych u atwiajà i przyspieszajà monta. Monta p yt Ruukki do konstrukcji noênej odbywa si przy u yciu àczników samowiercàcych.

7 SzerokoÊç modularna 000 SzerokoÊç modularna ,0 ± l P yta dachowa Ruukki SPC S. Rdzeƒ z nieszkodliwego dla Êrodowiska naturalnego styropianu (EPS).. Garb z nieszkodliwego dla Êrodowiska naturalnego styropianu (EPS).. Frezowany w procesie produkcji prosty styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç styku.. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aciwoêci ochronnych pow oki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Zamek od strony wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. Specjalnie ukszta towana mikrokomora zabezpieczajàca przed kapilarnym podciàganiem wody.. Rowek pomocniczy umo liwiajàcy precyzyjny monta.. Butylowa masa uszczelniajàca eliminujàca penetracj powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie. SzerokoÊç modularna 00 min. 0 SzerokoÊç modularna 00 min. 0 ± SzerokoÊç modularna 00 SzerokoÊç modularna 00 min. 0 ± min ,00,0 00,0 0 + ± 0 ± l P yta Êcienna Ruukki SPB S. Rdzeƒ z nieszkodliwego dla Êrodowiska naturalnego styropianu (EPS).. Frezowany w procesie produkcji labiryntowy styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç.. Frezowany w procesie produkcji prosty styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç.. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aêciwoêci ochronnych powoki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Podwójny zamek od strony zewn trznej i wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. mm szczelina w styku p yt umo liwiajàca spe nienie wymagaƒ sanitarno-higienicznych (przemys spo ywczy, ch odniczy, farmaceutyczny itp.).. Butylowa masa uszczelniajàca eliminujàca penetracj powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie.

8 l Zakres zastosowaƒ P yty Ruukki z rdzeniem ze styropianu stosowane sà do lekkiej obudowy konstrukcji hal przemys owych, produkcyjnych, sportowych, pawilonów i obiektów handlowych, wystawienniczych, biurowych, socjalnych, us ugowych, hangarów, gara y, warsztatów, budynków administracyjnych, u ytecznoêci publicznej, magazynów, przechowalni, ch odni itp. Stosowana przez producenta technologia wykonywania p yt umo liwia dobór w aêciwych dla danego zastosowania pow ok organicznych. Szczegó owa charakterystyka w aêciwoêci cieplnych, wytrzyma oêciowych, akustycznych, ochrony przeciwpo arowej i odpornoêci korozyjnej przedstawiona jest w dalszej cz Êci katalogu. O rodzaju i uk adzie p yt warstwowych decyduje projektant, kierujàc si przeznaczeniem obiektu, warunkami eksploatacji, mo liwym oddzia ywaniem Êrodowiska wewn trznego i czynników atmosferycznych. Majàc na uwadze du à wartoêç wspó czynnika rozszerzalnoêci cieplnej blach stalowych, zaleca si stosowanie zarówno p yt Êciennych, jak i p yt dachowych (elewacje zewn trzne) w kolorach jasnych. Ok adziny zewn trzne p yt w kolorach ciemnych z powodu znacznie wi kszych ni dla kolorów jasnych obcià eƒ termicznych mogà ulec deformacji i odkszta ceniom. W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca si w takim przypadku: dla p yt Êciennych, stosowanie wy àcznie uk adów jednoprz s owych, dla p yt dachowych, ograniczenie d ugoêci do maksymalnych wynikajàcych z obliczeƒ uwzgl dniajàcych obcià enia cieplne, w przypadkach wàtpliwych konsultacje w dziale konstrukcyjnym producenta p yt. P yty Ruukki przeznaczone sà do stosowania w temperaturach niskich i normalnych. Temperatura sta a na powierzchni p yt nie powinna przekraczaç +0 C (okresowo nie wy sza ni +0 C). l IzolacyjnoÊç cieplna Styropian tworzàcy rdzeƒ p yt warstwowych Ruukki SPB S i SPC S charakteryzuje si dobrà izolacyjnoêcià cieplnà. Obliczeniowy wspó czynnik przewodzenia ciep a l obl wynosi 0,0 W/m K. WartoÊç wspó czynnika przenikania ciep a U podano w tabeli przedstawiajàcej dane techniczne p yt. WartoÊci wspó czynników przenikania ciep a X oraz U C podano w tabelach i. Zakres stosowania p yt warstwowych Ruukki SPB S i SPC S ustalono w wyniku obliczeƒ cieplnowilgotnoêciowych z uwzgl dnieniem wp ywu mostków termicznych i w oparciu o wymagania zawarte w Rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr /00 poz. 0). P yty Êcienne Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S, SPB0S charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie do obudowy zewn trznych Êcian pe nych i z otworami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do t i > C. P yty Êcienne Ruukki SPB0S charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie do obudowy zewn trznych Êcian pe nych i z otworami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do C < t i < C. P yty dachowe Ruukki SPC0/0S charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie jako przekrycia dachu nad pomieszczeniami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi t i > C. P yty dachowe Ruukki SPC0/00S charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie jako przekrycia dachu nad pomieszczeniami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi C < t i < C. l WartoÊci punktowego współczynnika przenikania ciepła (Χ) oraz współczynnika przenikania ciepła Tabela przegrody (U C ) płyt dachowych Ruukki SPB S Rodzaj płyty Χ [W/K] U C [W/m K] Ruukki SPC0/00S Ruukki SPC0/0S 0,0 0,00 0, 0,

9 l WartoÊci punktowego współczynnika przenikania ciepła (Χ) oraz współczynnika przenikania Tabela ciepła przegrody (U C ) p yt Êciennych Ruukki SPB S Rodzaj płyty Χ [W/K] U C [W/m K] Ruukki SPB0S Ruukki SPB0S Ruukki SPB00S Ruukki SPB0S Ruukki SPB00S Ruukki SPB0S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0, 0, 0, 0, 0, 0, l Zagadnienia wytrzyma oêciowe Ze wzgl du na noênoêç i sztywnoêç oraz w zale noêci od typu p yty warstwowej i przyj tego schematu statycznego, p yty Ruukki z rdzeniem ze styropianu mogà byç stosowane w nast pujàcym zakresie: do wykonywania Êcian os onowych: p yty Ruukki SPB S tabela, do wykonywania Êcianek dzia owych i sufitów podwieszanych: wszystkie typy p yt w zakresie wynikajàcym z obliczeƒ statycznych dla konkretnych mocowaƒ i rozpi toêci, do wykonywania przekryç dachowych: p yty Ruukki SPC S tabela.

10 l Maksymalne charakterystyczne obcià enia wiatrem (kn/m ) i maksymalne rozpi toêci p yt Tabela warstwowych Ruukki SPB S stosowanych jako jedno- i wieloprz s owe elementy Êcienne Rozpi toêç Dopuszczalne obcià enie [kn/m ] dla płyt Ruukki SPB S o gruboêci [mm] [m] SPB0S SPB0S SPB00S SPB0S SPB00S SPB0S, 0,0,0, 0, 0,0,0 0, 0,0,0, 0,0,00, 0,, 0,0,,,, 0,,0,,, 0, 0,,,, 0, 0,,,, 0,,0,0, 0,,,, 0, 0,,0 0, 0,, 0, 0,, 0,0 0,0 l Maksymalne rozpi toêci prz se (m) p yt warstwowych Ruukki SPC S stosowanych Tabela jako jedno- i wieloprz s owe elementy dachowe Rodzaj płyty dachowej Maksymalne rozpi toêci dla stref obcià enia Êniegiem [m] I strefa II strefa III strefa Ruukki SPC0/00S,,,0 Ruukki SPC0/0S,,, Uwagi: W celu okreêlenia rozpi toêci prz seł nale y porównaç obliczeniowe obcià enie wiatrem i Êniegiem z dopuszczalnym obcià eniem przedstawionym w tabeli. W strefach przykraw dziowych rozstaw podpór powinien byç odpowiednio zag szczony. Jako ugi cie dopuszczalne przyj to dla płyt Êciennych L/00, a dla dachowych L/0. Wpływ obcià enia termicznego (ΔT=0 C) został uwzgl dniony przy zało eniu najbardziej niekorzystnego wariantu jednoczesnoêci działania obcià eƒ. Dopuszczalne rozpi toêci podane sà dla płyt w kolorach jasnych (grupa kolorów I i II), dla płyt w kolorach ciemnych (grupa kolorów III) obcià enie dopuszczalne (maksymalna rozpi toêç prz seł) b dzie ni sze. W celu ustalenia dopuszczalnych obcià eƒ dla rozpi toêci nie podanych w tabeli mo na stosowaç interpolacj liniowà. Powy sze rozpi toêci mogà byç stosowane pod warunkiem mocowania płyt zgodnie z punktem Mocowanie płyt do konstrukcji. W przypadku osłabienia płyty otworami lub jej dodatkowego obcià enia, dopuszczalne rozpi toêci muszà byç zredukowane. Minimalna szerokoêç podpór skrajnych wynosi 0 mm, a podpór poêrednich 00 mm. 0

11 l NoÊnoÊç àcznika [kn] ze wzgl du na ssanie wiatrem Tabela P yty Êcienne P yty dachowe Ruukki SPB S,0 Ruukki SPC S,0 (z podk adkà 0) Ruukki SPC S 0,0 (bez podk adki 0) l Przyk ad doboru iloêci àczników do p yty Êciennej Ruukki SPB S (ssanie wiatru) Dane: p yta SPB00S (modu 00); L=,00 m; uk ad -prz s owy; II strefa wiatrowa; budynek do 0 m wysokoêci; teren A, nie uwzgl dniono obcià eƒ termicznych. Strefa normalna R = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,0 m) 0, = 0, kn 0,x, = 0, kn,0 kn po dwa àczniki na podpor Strefa kraw dziowa R = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,0 m) 0, =,0 kn,0x, = = 0, kn,0 kn po trzy àczniki na podpor (obliczeniowo potrzebne by yby tylko dwa àczniki jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) l Przyk ad doboru iloêci àczników do p yty dachowej SPC S (ssanie wiatru) Dane: p yta SPC0/00S (modu 000); L=,0 m; uk ad -prz s owy; I strefa wiatrowa; budynek o H= m wysokoêci; teren A (ci ar p yty, kg/m ), nie uwzgl dniono obcià eƒ termicznych. Strefa normalna R max = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m),* =, kn R max = 0, kn/m (,0 m,00 m),* = 0, kn,x, 0,x0, = 0, kn, kn - po dwa àczniki z podk adkà 0 na podpor Êrodkowà R skr. = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m) 0,0* = 0, kn R skr = 0, kn/m (,0 m,00 m) 0,0* = 0, kn 0,x, 0,x0, = 0, kn 0, kn - po dwa àczniki bez podk adki 0 na podpor skrajnà Strefa kraw dziowa R max = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m),* =, kn,x, 0,x0, = 0, kn,0 kn - po trzy àczniki z podk adkà 0 na podpor Êrodkowà (obliczeniowo potrzebne by yby tylko dwa àczniki jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) R skr. = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m) 0,0* = 0, kn 0,x, 0,x0, = 0, kn 0,0 kn - po trzy àczniki na podpor skrajnà (obliczeniowo potrzebny by yby tylko dwa àczniki jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) l OdpornoÊç korozyjna Dzi ki zastosowaniu odpowiednio dobranych pow ok organicznych stanowiàcych ostatnià warstw zabezpieczajàcà ok adzin (zewn trznych i/lub wewn trznych) p yt warstwowych Ruukki lub niestandardowych ok adzin (zewn trznych i/lub wewn trznych) mo na uzyskaç zró nicowanà, w zale noêci od potrzeb, odpornoêç korozyjnà. Na podstawie badaƒ przeprowadzonych w Zak adzie Trwa oêci i Ochrony przed Korozjà ITB, które obejmowa y sprawdzenie odpornoêci korozyjnej nw. pow ok i ok adzin ustalono: P yty warstwowe Ruukki ze standardowà pow okà poliestrowà (gruboêç mm) mo na stosowaç w Êrodowiskach C do C wg PN-EN ISO -: 00, P yty warstwowe Ruukki w wykonaniu specjalnym z pow okà PVDF (gruboêç mm) mo na stosowaç w Êrodowiskach C do C wg PN-EN ISO -: 00, P yty warstwowe Ruukki w wykonaniu specjalnym z pow okà z folii PVC (gruboêç 0 mm) mo na stosowaç w Êrodowiskach C do C wg PN-EN ISO -: 00. l Kategorie korozyjnoêci oraz przyk ady typowych Êrodowisk wg PN-EN ISO -:00 Kategoria korozyjnoêci C: l wewnàtrz ogrzewane budynki z czystà atmosferà, np. biura, sklepy, szko y, hotele. Kategoria korozyjnoêci C: l na zewnàtrz atmosfery w ma ym stopniu zanieczyszczone, g ównie tereny wiejskie, l wewnàtrz budynki nieogrzewane, w których mo e wyst powaç kondensacja, np. magazyny, hale sportowe. Kategoria korozyjnoêci C: l na zewnàtrz atmosfery miejskie i przemys owe, Êrednie zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV); obszary przybrze ne o ma ym zasoleniu, l wewnàtrz pomieszczenia produkcyjne o du ej wilgotnoêci i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np: zak ady spo ywcze, pralnie, browary, mleczarnie.

12 l Parametry akustyczne P yty Êcienne Ruukki SPB S charakteryzujà si nast pujàcymi minimalnymi wskaênikami izolacyjnoêci akustycznej: R W db, R A db, R A db. P yty dachowe Ruukki SPC S charakteryzujà si nast pujàcymi minimalnymi wskaênikami izolacyjnoêci akustycznej: R W db, R A db, R A 0 db. Wyznaczone zgodnie z PN-EN ISO -: przez ITB wskaêniki Êwiadczà, e p yty Ruukki SPB S i Ruukki SPC S z akustycznego punktu widzenia mogà byç stosowane: na obudowy i przegrody wewn trzne hal przemys owych je eli indywidualnie wyznaczone wymagania w stosunku do izolacyjnoêci akustycznej w aêciwej tych przegród nie sà wi ksze od podanych obok, do wykonywania pawilonów sklepowych, sal wystawowych i o innym przeznaczeniu, zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-0-: lub przy indywidualnym wyznaczaniu wymagaƒ w zale noêci od konkretnego rozwiàzania obiektu (usytuowanie, przeszklenie, adaptacja wn trza), do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie sà stawiane wymagania akustyczne. l Ochrona przeciwpo arowa Obudowa z p yt Ruukki z rdzeniem ze styropianu podlega klasyfikacji ze wzgl du na: odpornoêç ogniowà, stopieƒ rozprzestrzeniania ognia. Zarówno odpornoêç ogniowa jak i stopieƒ rozprzestrzeniania ognia dotyczy Êcian oraz przekryç dachowych. Na podstawie wyników badaƒ ogniowych Êcian i dachów z p yt Ruukki z rdzeniem ze styropianu przeprowadzonych w ITB ustalono przedstawionà w tabeli klasyfikacj ogniowà. l Klasyfikacja ogniowa Êcian i przekryç dachowych z płyt Ruukki z rdzeniem ze styropianu Tabela Badany element Stopieƒ rozprzestrzeniania ognia OdpornoÊç ogniowa Âciana z p yt Ruukki SPB0S NRO Âciana z p yt Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S i SPB0S NRO E 0, EW 0 Dach z p yt Ruukki SPC0/00S i SPC0/0S NRO B ROOF (t) E 0 (bez obcià enia) RE 0, E 0 (przy obcià eniu 0, kn/m ) Oznaczenia: NRO nierozprzestrzeniajàcy ognia E szczelnoêç ogniowa przegrody R noênoêç ogniowa przegrody W promieniowanie cieplne przegrody B ROOF (t) klasa odpornoêci na dzia anie ognia zewn trznego (wg Metody PN-ENV :00) Przyk ad: E 0 oznacza, e szczelnoêç ogniowa [E] przegrody jest zachowana w czasie d u szym ni 0 minut.

13 l Mocowanie p yt do konstrukcji Na poni szych rysunkach przedstawiono zasady rozmieszczenia àczników, a tak e zalecanà minimalnà ich liczb. l àczenie p yt dachowych na d ugoêci Minimalny spadek dachu dla p yt dachowych Ruukki wynosi dla p yt ciàg ych i bez Êwietlików dachowych >%. l Strefa normalna dla p yt Êciennych* Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S: àczniki ( 0 lub 0) na rygiel lub s up. l Strefa kraw dziowa dla p yt Êciennych* Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S: àczniki ( 0 lub 0) na rygiel lub s up. Minimalny spadek dachu dla p yt dachowych Ruukki àczonych na d ugoêci lub ze Êwietlikami dachowymi wynosi >%.** l Strefa normalna dla p yt dachowych* Ruukki SPC0/00S, SPC0/0S: àczniki ( 0 lub 0) na p atew.** l Strefa kraw dziowa dla p yt dachowych* Ruukki SPC0/00S, SPC0/0S: àczniki ( 0 lub 0) na p atew.** P yty dachowe SPC S, które b dà àczone na d ugoêci mogà byç dostarczane z naci tà na koƒcu ok adzinà wewn trznà. W celu uzyskania prawid owego po àczenia musi byç ona usuni ta wraz z rdzeniem i klejem poliuretanowym podczas monta u p yt. D ugoêç obszaru pozbawionego rdzenia wynosi 0 mm. Wyró nia si dwa rodzaje p yt, które ró nià si podci ciem: P = Prawe L = Lewe * wg PN-/B-00 Obcià enia w obliczeniach statycznych. Obcià enie wiatrem ** noênoêç po àczenia na odrywanie od podpory wynosi 0,0 kn; dla uzyskania noênoêci,0 kn stosowaç dodatkowo podk adk 0

14 l àczniki do monta u p yt P yty Ruukki mocowane sà do konstrukcji za pomocà àczników samowiercàcych. Zastosowanie takiego w aênie rozwiàzania zapewnia szybkoêç monta u, pewnoêç mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni zewn trznej i wewn trznej Êcian. àczniki samowiercàce s u à do mocowania p yt warstwowych do konstrukcji stalowej o maksymalnej gruboêci Êcianki mm. Dobór àczników do poszczególnych typów p yt przedstawiono w tabeli. Zaletami tego systemu mocowania sà: jednoczesne wiercenie i mocowanie w jednej operacji, co znacznie skraca czas potrzebny na wykonanie prawid owego po àczenia, wyeliminowanie koniecznoêci zakupu dodatkowych narz dzi (wiert a), mo liwoêç osadzenia àczników przy u yciu tylko jednego narz dzia wkr tarki, optymalne warunki wiercenia, gdy ka dy àcznik posiada w asny element skrawajàcy wykorzystywany tylko przy wierceniu jednego otworu podczas mocowania, dzi ki zastosowaniu dodatkowego gwintu podporowego pod bem àcznika oraz podk adki z wulkanizowanà warstwà EPDM-u po àczenie jest bardzo szczelne, bardzo wysokie i jednakowe wartoêci si wyrywajàcych z podpory z uwagi na bardzo precyzyjne dobranie Êrednicy otworu oraz wymiarów i zarysu gwintu. àczniki wykonywane sà z hartowanej stali w glowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjà. Wszystkie àczniki posiadajà podk adk z wulkanizowanym EPDM, co pozwala na d ugoletni okres u ytkowania z zachowaniem elastycznoêci elementu uszczelniajàcego. Do specjalnych zastosowaƒ àczniki wraz z podk adkami mogà byç wykonywane ze stali nierdzewnej. Mo liwe jest zastosowanie innych àczników w przypadku mocowania p yt do nw. rodzajów pod o y: w przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub konstrukcji stalowej o gruboêci Êcianki powy ej mm polecamy àczniki samogwintujàce z odpowiednim zarysem gwintu, w przypadku mocowania do elementów betonowych proponujemy zastosowanie specjalnego ko ka samokotwiàcego, który nie wymaga adnych dodatkowych elementów rozpr nych w betonie, Êrednica wst pnego otworu zarówno w p ycie jak i w elemencie betonowym odpowiada Êrednicy nominalnej ko ka, a do monta u potrzebny jest tylko m otek i wiertarka udarowa. Oferujemy àczniki w wersji ocynkowanej lub lakierowanej bia e. Na specjalne yczenie mo liwe jest dostarczenie àczników z bami i podk adkami malowanymi proszkowo metodà elektrostatycznà w kolorze zewn trznej ok adziny p yty warstwowej. l àczniki przeznaczone do monta u p yt Ruukki SPB S i SPC S Tabela Rodzaj płyty i jej gruboêç SPB0S SPB0S SPB00S SPB0S SPB00S SPB0S SPC0/00S SPC0/0S Typ łàcznika GruboÊç Êcianki podpory [mm] garb dolina garb dolina 0,0-,0 0B 0C 0D 0E 0F 0G 0E 0D 0F 0E + 0* + 0* 0,-,0 0B 0C 0D 0E 0F 0G 0E 0D 0F 0E + 0* + 0* Orientacyjne zu ycie na 00 m 0 szt. dla układu pionowego 0 szt. dla układu poziomego szt. 0 do mocowania obróbek blacharskich do mocowania obróbek blacharskich i listwy na połàczeniu płyt Orientacyjne zu ycie na 00 m uzale nione od iloêci obróbek blacharskich 0 szt. * w zale noêci od obcià enia łàcznika 0 ( 0)

15 l Ogólne wytyczne monta u p yt l Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdziç konstrukcj pod wzgl dem dok adnoêci wykonania i zgodnoêci z projektem. l Foli ochronnà z wewn trznych ok adzin p yt nale y zdjàç przed monta em, natomiast z ok adzin zewn trznych po monta u nie póêniej ni miesiàce od momentu zakupu p yty (rys. nr ). Dla p yt Ruukki, pokrytych lakierem metalicznym (np. RAL 00) nale y przed rozpocz ciem monta u poderwaç foli ochronnà z kraw dzi wzd u nych. P yty Êcienne Ruukki SPB PU, SPB W i SPB S sà pokryte od strony wn trza budowanego obiektu folià w kolorze niebieskim. l W celu zabezpieczenia pow oki przed uszkodzeniem ci cie p yt i obróbek blacharskich powinno odbywaç si na stojakach wy o onych mi kkim materia em, np. filcem. Rys. nr. Wkr tarka do mocowania àczników. l Nie nale y prowadziç monta u p yt, gdy pr dkoêç wiatru przekracza m/s, a tak e w czasie opadów atmosferycznych lub w g stej mgle. l Codziennie po zakoƒczeniu pracy nale y usunàç opi ki i inne zabrudzenia powsta e w trakcie monta u p yt. l Zaleca si prowadzenie monta u zgodnie ze szczegó owymi wskazówkami zawartymi w katalogu dotyczàcym instrukcji monta u p yt warstwowych Ruukki. Rys. nr. Zdejmowanie folii ochronnej z ok adzin p yt. l Do przycinania p yt zaleca si stosowanie pilarek o drobnoz bnych brzeszczotach lub specjalistycznych pi tarczowych, a do obróbek blacharskich no yc r cznych. Nie wolno stosowaç szlifierek kàtowych do ci cia p yt i obróbek (rys. nr )! Rys. nr. Ci cie p yt. l W trakcie monta u nale y dociskaç p yty za pomocà narz dzia monta owego nr 0 (Ruukki Polska Sp. z o.o.), które pozwala na w aêciwe àczenie elementów. l P yty powinny byç mocowane do konstrukcji za pomocà àczników zalecanych do stosowania przez producenta p yt warstwowych. Rodzaje àczników podano w tabeli. Stosowanie innych àczników wymaga akceptacji producenta p yt warstwowych. l Do w aêciwego mocowania àczników nale y stosowaç specjalistyczne wkr tarki (rys. nr i ). Rys. nr. Wkr tarka do mocowania àczników. l Strona elewacyjna/zewn trzna p yt Ruukki SPB PU, SPB W i SPB S jest oznaczona poprzez nadruk na boku p yty: elewacja outside фасaд. Strza ki wskazujà ok adzin zewn trznà p yty. l Monta p yt niezgodnie z oznaczeniem powoduje utrat gwarancji! l Podane w niniejszym katalogu rozwiàzania rysunkowe detali p yt Ruukki sà rozwiàzaniami rekomendowanymi przez firm Ruukki Polska Sp. z o.o. Ostatecznà decyzj w sprawie kszta tu poszczególnych rozwiàzaƒ podejmuje projektant. Firma Ruukki Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoêci za konsekwencje wynikajàce z b dów projektowych i monta owych. l Materia y uszczelniajàce l Butylowe masy uszczelniajàce Sikalastomer 0, Butylene-X, l Masy uszczelniajàce trwale elastyczne Sikaflex PROWF, l Masy uszczelniajàce zwi kszajàce odpornoêç ogniowà Terostat MS-, l Masy do uszczelniania przepustów dla przewodów instalacyjnych dachu Terostat MS-0 i MS-0.

16 l M/S00 Rozmieszczenie szczegó ów monta owych obudowa z p yt warstwowych Ruukki z rdzeniem ze styropianu. M0/S M0/S M0/S M/S0 M0/S0 M0/S0 M0/S0 M0/S M0/S M0/S M0/S M0/S M0/S0 M/S0 M0/S M0/S0 M/S M/S0 M/S0 M/S0 M0/S0 M/S0 M0/S0 M/S0 M/S M/S0 M/S0 M/S M/S M/S M/S M/S M/S0 M0/S0 M0/S0

17 l M/S0 Po àczenie p yty Ruukki SPB S z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. 0 poziom fundamentu. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S.. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Obróbka cokołowa EAB0.. Obróbka cokołowa EAB0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.. Izolacja pozioma wg P.T. architektury. 0. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.

18 l M/S0 Po àczenie p yty Ruukki SPB S z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. poziom fundamentu ok adzina przerwana na szerokoêci ~0 mm 0. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S.. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Obróbka cokołowa EAB0.. Obróbka cokołowa EAB0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Izolacja pozioma wg P.T. architektury. 0. Belka coko owa wg P.T. konstrukcji.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.

19 l M/S0 Styk p yt Ruukki SPB S. Pionowy uk ad p yt ± ± min. 0 min. 0 min. 0 min Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Butylowa masa uszczelniajàca.

20 l M/S0 Mocowanie p yt Ruukki SPB S do rygla stalowego w naro niku. Pionowy uk ad p yt. 0,00,0, 00 0,00,0, 00 ok adzina przerwana na szerokoêci ~0 mm. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. Ruukki SPB0S, SPB00S, SPB0S, SPB00S. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Obróbka naro nikowa EAB0 lub EAB0.. Obróbka naro nikowa EAB0.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa. 0

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu Opis produktu SIN, PLUS, SC, D

P yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu Opis produktu SIN, PLUS, SC, D P yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu Opis produktu SIN, PLUS, SC, D P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, który dzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni,

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E

Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E Katalog Techniczny 5 2 4 co 300mm 5 3 1 3 G P Y T Y W A R S T W O W E I. Informacja techniczna...3-9 1. Charakterystyka ogólna...4 2. Zakres zastosowania...4 3. Program produkcji....4 4. àczenie i mocowanie

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe dla ścian i dachów

Płyty warstwowe dla ścian i dachów Płyty warstwowe dla ścian i dachów dach Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub kompletne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej wwwruukkipl Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej BUDOWANIE DŁUGOTRWAŁEJ EFEKTYWNOŚCI Spis treści Informacje szczegółowe Program produkcji Cechy charakterystyczne Program profilowań Połączenia

Bardziej szczegółowo

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE TECHNICZNE 1 P³yta œcienna SC RODZAJ PROFILOWANIA P G (g³adka) 2 * Rodzaj i wymiary profilowañ tak jak dla p³yty œciennej SC P³yta dachowa D 3 1 - ok³adziny

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic.

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Ciep o tam, gdzie jest potrzebne W przypadku budynków z gara ami podziemnymi lub piwnicami, istnieje szczególne ryzyko utraty

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKI i AKCESORIA DO PŁYT WARSTWOWYCH

OBRÓBKI i AKCESORIA DO PŁYT WARSTWOWYCH ORÓKI i KCESORI DO PŁYT WRSTWOWYCH KTLOG TECHNICZNY Infolinia: 01 000 07, tel: +4 5 77 44 44 koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora www.balex.eu ORÓKI i KCESORI do płyt warstwowych Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR: Płyty warstwowe IZOPANEL PUR mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany. Podręcznik A5

Ściany. Ściany. Podręcznik A5 Podręcznik A5 Ściany Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe Ściany oddzielenia przeciwpożarowego W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego,

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów Blachy trapezowe i systemy dla ścian i dachów Ruukki dostarcza wiele interesujących rozwiązań dla dachów i elewacji. Profilowany materia jest mocny, wytrzyma y i wymaga

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA monta u kaset Êciennych

INSTRUKCJA monta u kaset Êciennych INSTRUKCJA monta u kaset Êciennych KASETY ÂCIENNE KASETY ÂCIENNE 1. Charakterystyka ogólna przeznaczenie. Blachy kasetowe KASETA 500 i KASETA 600 sà elementami noênymi Êcian os onowych o konstrukcji warstwowej.

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR.

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR. www.ruukki.pl Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PR, Ruukki SP2C X-PR, Ruukki SP2D X-PR, Ruukki SP2E X-PR. Płyty Ruukki, dzięki wysokiej jakości materiałów rdzenia oraz okładzin, jak

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej BUDOWANIE DŁUGOTRWAŁEJ EFEKTYWNOŚCI Spis treści Informacje szczegółowe Program produkcji... Cechy charakterystyczne... M9/S00 Rozmieszczenie szczegółów montażowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

Pokrycie dachowe Lindab blachodachówka

Pokrycie dachowe Lindab blachodachówka Lindab Topline TM Pokrycie dachowe Lindab blachodachówka Stal, styl i trwa oêç Twórz w asne efekty Blachodachówka Lindab to trwa y i elegancki dach stalowy, który doskonale wyglàda na nowych domach i

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

- Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do dominujacego kieunku wiatru.

- Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do dominujacego kieunku wiatru. Przygotowanie do montażu - Świetliki te przeznaczone są do montażu razem z płytami KS1000 RW - Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do

Bardziej szczegółowo

Blachy trapezowe nośne

Blachy trapezowe nośne Blachy trapezowe nośne Tabele obciążeń T55-53-976 T85-40-1120 T130-75-930 T153-41-840 Blachy trapezowe charakteryzują się wysoką jakością, trwałością oraz różnorodnym kształtem. Technologia produkcji oraz

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU I. Przedmiot opracowania. OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu wiaty rekreacyjnej w Helu dz. nr 4/1. II. Podstawa opracowania. 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PŁYTY WARSTWOWE DLA ŚCIAN I DACHÓW

PŁYTY WARSTWOWE DLA ŚCIAN I DACHÓW PŁYTY WARSTWOWE DLA ŚCIAN I DACHÓW ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA ZE STALI Postaw na proekologiczne rozwiązania i oszczędzaj pieniądze. Najnowocześniejsza technologia szczelności Nowe rozwiązanie Ruukki obejmuje

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP B

SCHÖCK TRONSOLE TYP B SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) oddzielenie biegu schodowego od p yty posadzkowej T F Schöck Tronsole typ 100 x 3 linia R ieg schodowy: iegi schodowe betonowane

Bardziej szczegółowo

Płyty Warstwowe. Rynny Okapowe. Dane techniczne i instrukcje montażu

Płyty Warstwowe. Rynny Okapowe. Dane techniczne i instrukcje montażu łyty Warstwowe Rynny Okapowe Dane techniczne i instrukcje d rzygotowanie do Wielokątne rynny okapowe systemu ingspan są sklasyfikowane jako nieokrągłe układane poziomo względem wylotów (zgodnie z normą

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

Hörmann - Cennik 665 PL

Hörmann - Cennik 665 PL Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od 18.07.2005 2005 Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki tel. (061) 819 73

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania.

1. Podstawa opracowania. ORZECZENIE TECHNICZNE dotyczące określenia stanu warstw izolacyjnych dachu oraz analiza wykonanych zdjęć termowizyjnych, budynku zajezdni trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1 STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do podstawowej grupy elementów budynku, stanowiąc poziome przegrody jego wewnętrznej przestrzeni. W przegrodzie stropowej wyróżnia się część konstrukcyjną, determinującą

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie możliwości rozbudowy wiaty magazynowej (zadaszenia) Wiata znajduje się nad częścią istniejącego placu składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B PU/PIR, Ruukki SP2D PU/PIR, Ruukki SP2E PU/PIR, Ruukki SP2C PU/PIR

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B PU/PIR, Ruukki SP2D PU/PIR, Ruukki SP2E PU/PIR, Ruukki SP2C PU/PIR Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B PU/PR, Ruukki SP2D PU/PR, Ruukki SP2E PU/PR, Ruukki SP2C PU/PR Płyty Ruukki, dzięki wysokiej jakości materiałów rdzenia oraz okładzin, jak również

Bardziej szczegółowo

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 1. Materiały Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB

Bardziej szczegółowo

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 - str.12 - OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 1. Zestawienia obciążeń jednostkowych Zestawienia obciążeń jednostkowych w

Bardziej szczegółowo

Elementy szkieletu Êcian dzia owych Lindab Informacje techniczne. Lindab Construline TM. Elementy szkieletu ścian działowych Informacje techniczne

Elementy szkieletu Êcian dzia owych Lindab Informacje techniczne. Lindab Construline TM. Elementy szkieletu ścian działowych Informacje techniczne Elementy szkieletu Êcian dzia owych Lindab Lindab Construline TM Elementy szkieletu ścian działowych S upy szkieletu Êcian dzia owych RdB RE*-45 45 37/34 1000/8000 49 RdB-50 50 37/34 1000/8000 51 RdB-67

Bardziej szczegółowo

Base. Informacje techniczne: Kraw dzie

Base. Informacje techniczne: Kraw dzie Gyptone 23 Gyptone Linia Gyptone to ekskluzywne kasetony gipsowo- -kartonowe, laminowane w ókninà dêwi koch onnà. Sà dost pne w kilku odmianach ró niàcych si mi dzy sobà wzorami perforacji oraz wykonaniem

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE.

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE. UNIVERSAL To lider wszechstronności. Łatwy i szybki w montażu Duża wytrzymałość Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne Szeroka gama wysokości ogrodzenia UNIVERSAL ZASTOSOWANIE Stosowany przy ogrodzeniach

Bardziej szczegółowo

Mocowania sanitarne . sanit. sanit Mocow Mocow

Mocowania sanitarne . sanit. sanit Mocow Mocow 229 Mocowania sanitarne Mocowania do umywalek i pisuarów...strona 230 Mocowania do urządzeń sanitarnych...strona 233 Akcesoria do mocowań sanitarnych...strona 235 Mocowanie WB do WC...strona 236 230 MOCOWANIA

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKI i AKCESORIA DO PŁYT WARSTWOWYCH

OBRÓBKI i AKCESORIA DO PŁYT WARSTWOWYCH ORÓKI i KCESORI DO PŁYT WRSTWOWYCH KTLOG TECHNICZNY Infolinia: 01 000 07, tel: +4 5 77 44 44 koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora www.balex.eu ORÓKI i KCESORI do płyt warstwowych Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ biuro.redam@interia.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ ZALETY HAL STALOWYCH: elastyczność w doborze wymiarów obiektu w zależności od przeznaczenia; różnorodność systemów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

PŁYTY WARSTWOWE PŁYTY WARSTWOWE. www.remo.pl remo@remo.pl /61/ 29 65 374. Płyty Warstwowe REMO Kowanówko, ul. Obornicka 1A 64-600 Oborniki. tel.

PŁYTY WARSTWOWE PŁYTY WARSTWOWE. www.remo.pl remo@remo.pl /61/ 29 65 374. Płyty Warstwowe REMO Kowanówko, ul. Obornicka 1A 64-600 Oborniki. tel. PŁYTY WARSTWOWE Płyty Warstwowe REMO Kowanówko, ul. Obornicka A -00 Oborniki www.remo.pl remo@remo.pl // 9 7 fax: // 9 70 9 gsm: +8 00 00 tel.: PŁYTY WARSTWOWE SPIS TREŚCI Płyty warstwowe REMO Przeznaczenie,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE 07/2007 SYSTEMY SUFITOWE Więcej przestrzeni dla nowości SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ THERMATEX Alpha Klasa absorbera dźwięku A w 0,90 Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) MADE IN GERMANY AMF

Bardziej szczegółowo

Hale systemowe. Opis, zastosowanie, właściwości. 20/06/2011 www.ruukki.com Technology Center PUBLIC

Hale systemowe. Opis, zastosowanie, właściwości. 20/06/2011 www.ruukki.com Technology Center PUBLIC Hale systemowe Opis, zastosowanie, właściwości Zawartość Podstawowe informacje Parametry techniczne Dodatkowe informacje techniczne Zastosowania hal Referencje Hale systemowe Podstawowe informacje Hale

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora z 12.2011r. 1.2. Ustawa prawo budowlane 1.3. PN-81/B-03020: Grunty budowlane.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP F

SCHÖCK TRONSOLE TYP F SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg osy kroków) oddzielenie prefabrykowanego biegu schodów od spocznika typ 1,0 linia Bieg schodowy: prefabrykat Spocznik: betonowany na

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zał. nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Wykonanie metodą lekko - mokrą elewacji budynków Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Łuckiej 17/23. Inwestor: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności Wymiana okna z PVC Zdejmowanie miary Sprawdzić stan ościeżnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, posłuży za ramę zewnętrzną. Do niej zostanie przytwierdzona z PVC nowego okna. Należy sprawdzić pion i poziom

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE. styczeń 2011

PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE. styczeń 2011 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N PROJEKTOW ANIE KONSTRUKCJI BUDOW LANYCH AKN-467 PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE Lokalizacja: Cichawka 8, 32-704 Łapanów Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego

Przedmiar robót. Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego Przedmiar robót Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego Obiekt lub rodzaj robót: Remont pokrycia dachowego. Inwestor: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. Ułanów 9 Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA... 1 2 SPIS TREŚCI... 2 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 4.2 INWESTOR... 4 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 4.4 LOKALIZACJA... 4 4.5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany BranŜa: Konstrukcyjna posadowienie zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m 3 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/6 BUDOWLANYCH BARIERKI STALOWE OBIEKT: Projekt zjazdu drogowego oraz parkingu wraz niezbędną infrastrukturą na dz. 306/1, Ozorków ul. Lipowa INWESTOR: Gmina Miasta Ozorków ul. Wigury 1 95-035 Ozorków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian

Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian JAK SAMEMU WYKONAå! To trzeba wiedzieç l Wybór ko ka zale y od pod o a, na którym zamocowany b dzie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja montażu

Skrócona instrukcja montażu Skrócona instrukcja montażu www.klinkier.pl Instrukcja obsługi -, łączy szybkość wykonania z ponadczasową estetyką i trwałością klinkieru CRH. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego ( piękny wygląd,

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki www.ruukki.com Odporność Ogniowa Systemy Dachowe na bazie blachy trapezowej Ruukki 2 marzec 11 www.ruukki.com Wymagania prawne W Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści

SPIS TREŚCI. Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu PWS-S / PWJ-S / PWD-S 4 Przeznaczenie płyt warstwowych 4 Profil produkcji PWS-S / PWJ-S / PWD-S 5 PODSTWOWE INFORMACJE Płyty warstwowe ścienne

Bardziej szczegółowo

ANEKAS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ANEKAS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: GMINA PURDA, PURDA 19, 11-030 PURDA Nazwa i adres jednostki projektowej: ARKAS PROJEKT SP. Z O.O. SP. K. 10-460 OLSZTYN AL. PIŁSUDSKIEGO 75A, BUD B TEL. (089)

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW BRAAS

CENNIK PRODUKTÓW BRAAS CENNIK PRODUKTÓW BRAAS Wa ny od 01.01.2011 DACHÓWKI PODSTAWOWE DACHÓWKA CELTYCKA zapotrzebowanie ok. 10 szt./m 2, ci ar ok. 43 kg/m 2 cena brutto /szt. 2,88 PLN cena brutto /m 2. 28,80 PLN ceglany ciemnoczerwony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis mebli Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze jasnego buku R5107 (lub równoważnym). Blaty stołów, biurek

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE Uwagi : 1. Podane w tablicach wartości odnoszą się do płyt z okładzinami w kolorach jasnych. Dla płyt w kolorach ciemniejszych, dopuszczalne obciążenie i maksymalne rozpiętości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SPB WE, Ruukki SP2D WE.

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SPB WE, Ruukki SP2D WE. Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SPB WE, Ruukki SP2D WE. Płyty Ruukki, dzięki wysokiej jakości materiałów rdzenia oraz okładzin, jak również innowacyjnemu systemowi klejenia, cechują się

Bardziej szczegółowo