ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W DARŁOWIE OGRODZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W DARŁOWIE OGRODZENIE"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO B-852 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W DARŁOWIE INWESTOR: Gmina Miasto Darłowo z siedzibą w Urzędzie Miasta Darłowo pl. Tadeusza Kościuszki 9, Darłowo ADRES INWESTYCJI: Port Darłowo, nr działki 1/99 obręb 2 m. Darłowo ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: Tom 1 : Zagospodarowanie terenu B-852/PZT - Projekt zagospodarowania terenu B-852/PZT/1 - Zewnętrzne instalację elektryczne B-852/PZT/E - Zewnętrzne instalacje wod. kan B-852/PZT/I - Place B-852/PZT/P - Ogrodzenie B-852/PZT/O - Posadowienie wytwórni lodu B-852/PZT/L - Posadowienie studni B-852/PZT/S Tom 2 : Hale magazynowe B-852/H - Hale magazynowe Architektura B-852/H/1 - Hale magazynowe Konstrukcja B-852/H/2 - Hale magazynowe Instalacje elektryczne B-852/H/3 - Hale magazynowe Wentylacja B-852/H/4 Tom 3 : Toaleta publiczna B-852/WC - Toaleta publiczna B-852/WC/1 Tom 4 :Osłona Śmietnikowa B-852/OŚ - Osłona Śmietnikowa B-852/ÓŚ/1 Tom 5: Informacja dotycząca bezpieczeństwo i ochrona zdrowia B-852/Bioz 1

2 Z E S T A W I E N I E Z A W A R T O Ś C I A. Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O B. Z A Ł Ą C Z N I K I I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I STRAWDZAJĄCEGO II. UPRAWNIENIA 11/ZPOIA/OKK/2013 MGR INŻ. ARCH IGA NOWAK III. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ZP-0716 IV. UPRAWNIENIA 127/Sz/48 MGR INŻ. ARCH JACEK TWARDOWSKI V. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO KUPOIIB ZP-0423 C. O P I S T E C H N I C Z N Y 1. INFORMACJE OGÓLNE Przedmiot inwestycji Zakres opracowania Cel opracowania Materiały wyjściowe LOKALIZACJA, ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANE ZAGOSPODROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU charakterystyka ogrodzenia CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE Fundamenty Słupki Przęsła Furta Brama KOLORYSTYKA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA POZOSTAŁE UWAGI D. R Y S U N K I C Z Ę Ś Ć A R C H I T E K T O N I C Z N A L.p. NAZWA RYSUNKU NUMER RYS/DOK

3 B. Z A Ł Ą C Z N I K I O Ś W I A D C Z E N I E : Oświadczam, że projekt budowlano - wykonawczy branży architektonicznej dla obiektu: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W DARŁOWIE został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projektant: mgr inż. arch. Iga Nowak nr uprawnień: 11/ZPOIA/OKK/2013 specjalność: architektoniczna Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Twardowski nr uprawnień: 127/Sz/84 specjalność: architektoniczna Szczecin, maj 2014 r. 3

4 UPRAWNIENIA 11/ZPOIA/OKK/2013 MGR INŻ. ARCH IGA NOWAK 4

5 ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ZP

6 UPRAWNIENIA 127/Sz/48 MGR INŻ. ARCH JACEK TWARDOWSKI 6

7 ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ZP

8 C. O P I S T E C H N I C Z N Y 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa infrastruktury basenu rybackiego w Darłowie. Rozbudowa obejmuje budowę trzech hal magazynowych, trzech toalet jako obiektów wolnostojących, (prefabrykowanych), dwóch osłon śmietnikowych, fundamentu pod wytwórnie lodu, budowę ogrodzenia terenu zamianę nawierzchni na placach manewrowych z nawierzchni nieutwardzonej na nawierzchnię utwardzoną w postaci kostki betonowej oraz sieci uzbrojenia terenu. Dodatkowo na terenie projektuje się budynek wielofunkcyjnego z zapleczem socjalno biurowym objęty odrębnym pozwoleniem na budowę. Rozbudowa ma na celu poprawienie funkcjonalności infrastruktury basenu rybackiego. Dokumentację należy rozpatrywać z niezależnymi częściami branżowymi: Tom 1 : Zagospodarowanie terenu B-852/PZT - Projekt zagospodarowania terenu B-852/PZT/1 - Zewnętrzne instalację elektryczne B-852/PZT/E - Zewnętrzne instalacje wod. kan B-852/PZT/I - Place B-852/PZT/P - Ogrodzenie B-852/PZT/O - Posadowienie wytwórni lodu B-852/PZT/L - Posadowienie studni B-852/PZT/S Tom 2 : Hale magazynowe B-852/H - Hale magazynowe Architektura B-852/H/1 - Hale magazynowe Konstrukcja B-852/H/2 - Hale magazynowe Instalacje elektryczne B-852/H/3 Tom 4 : Toaleta publiczna B-852/WC - Toaleta publiczna B-852/WC/1 Tom 5 : Osłona Śmietnikowa B-852/OŚ - Osłona Śmietnikowa B-852/OŚ/1 Tom 6: Informacja dotycząca bezpieczeństwo i ochrona zdrowia B-852/Bioz B-852/Bioz 1.2. Zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania stanowi część architektoniczną projektu budowlano - wykonawczego ogrodzenia Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury nowego basenu rybackiego w Darłowie 1.4. Materiały wyjściowe 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r./ 8

9 2 Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z późn. zm./. 4 Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r./ 5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Teks jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz z późniejszymi zmianami/. 6 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr GKM z dnia 04 listopada 2013 roku wydana przez Burmistrza Miasta Darłowo wraz z decyzją znak GKM z dnia zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 7 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo ( uchwała nr IV/32/07 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 6 lutego 2007r, publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z roku 2007, nr 35, poz. 522). znak GG z dnia 25 lipca 2013 roku. 8 Decyzja Marszałka Województwa w sprawie udzielenia Pozwolenia Wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych do basenu rybackiego i wykonanie wylotu wód deszczowych. 9 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 z dnia 26 sierpnia 2013 r oraz przyjęta do Państw.Zasobu Geod. i Kart. podnr KERG 137/241/2012 wykonana przez Tadeusza Wieczorka, usługi geodezyjno kartograficzne, ul. Gen Z. Berlinga 9, Darłowo 10 Dokumentacja geologiczno-inżynierska podłoża wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin, Szczecin 2008 r. 11 Przepisy i normy projektowe. 12 Wizja lokalna i konsultacje z użytkownikami. 2. LOKALIZACJA, ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Darłowie, przy zachodnim brzegu rzeki Wieprzy na terenie basenu rybackiego. Na obszarze przeznaczonym pod rozbudowę basenu rybackiego znajdują się basen rybacki wraz z infrastruktura techniczna; nabrzeże Słupskie, nabrzeża płytowe w północnej części basenu, skarpowe w zachodniej oraz południowej i wschodniej stronie basenu, oczepowe umocnienie południowej strony wejścia do basenu, slip, pomosty pływające, droga dojazdowa do terenu wraz z placami techniczno składowymi, kontenerowa stacja paliw. Na terenie występują instalacje: oświetleniowa, kanalizacji deszczowe, wodociągowa, kanalizacja sanitarna. Rzędna terenu wynosi: 1,66-2,50 m n.p.m. teren wokół basenu rybackiego, 1,30 m n.p.m. ciągi pierze wzdłuż nabrzeży przy basenie rybackim. Na terenie nie znajdują się żadne drzewa ani krzewy. 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia funkcji ani przeznaczenia istniejącego terenu. W ramach przedsięwzięcia projektuje się: trzy hale magazynowe; dwie z nich hala nr 1 i 2 będą zlokalizowane wzdłuż zachodniej granicy działki na terenie placu manewrowego, jedna z hal nr 3 zlokalizowana będzie od strony południowej wzdłuż krawędzi placu manewrowego budynek wielofunkcyjny; parterowy zlokalizowany w północnej części terenu pomiędzy drogą 9

10 dojazdową do nabrzeża Słupskiego a północnym nabrzeżem basenu rybackiego - objęty oddzielnym pozwoleniem na budowę, trzy toalety jako prefabrykowane obiekty wolnostojące; dwie z nich w grupie w niedalekim sąsiedztwie budynku wielofunkcyjnego, jedna w bliskim sąsiedztwie hali nr 1. osłony śmietnikowe; dwie osłony śmietnikowe, jedna zlokalizowana na południe od hali nr 2, druga w północnej części terenu przy drodze dojazdowej do terenu. fundament pod wytwórnię lodu; zlokalizowany w północnej części terenu, równolegle do linii nabrzeża płytowego basenu rybackiego. Ogrodzenie, Infrastrukturę w postaci placów manewrowych oraz zewnętrznych instalacji elektrycznych, wodno kanalizacyjnych, sanitarnych i gazową objętą oddzielnym pozwoleniem na budowę. 4. CHARAKTERYSTYKA OGRODZENIA Wzdłuż granicy inwestycji zaprojektowano ogrodzenie bezcokołowe, z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych z pojedynczych drutów ø 5mm z wzdłużnym przetłoczeniem wspartych na słupach stalowych. Wysokość ogrodzenia 1,50 m. Rzędna poziomu terenu wzdłuż ogrodzenia 2,45 2,00m n.p.m. Brama dwuskrzydłowa szerokości 6,00 m i furta szerokości 1,00 m. 5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY. 1 Długość ogrodzenia 847 m 2 Ilość furt 1 szt. 3 Ilość bram wjazdowych 2 szt. 6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 7.1 Fundamenty Fundamenty pod słupki stalowe ogrodzenia wylewane z betonu B20, posadowione na głębokości 80 cm poniżej poziomu terenu. Wymiary fundamentu pod słupki przęseł 40x40x80cm. Wymiary fundamentów dla furty i bramy wg rys. szczegółowych. Wierzch fundamentów wykonać ze spadkiem 0,5% od słupka Słupki Słupki z kształtowników prostokątnych 60x40x1,5cm i wysokości 200cm. ( 50 cm wpuszczone w fundament 150 cm ponad terenem) zamykanych od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw słupów w osiach 260cm. Połączone z przęsłami za pomocą obejm. Elementy stalowe ocynkowane i powlekane PCV Przęsła Przęsła z paneli systemowych o standardowym wymiarze 2500 x 1530 mm, zgrzewanych z pojedynczych drutów ø 5mm z wzdłużnym przetłoczeniem, zamocowane do słupków. Elementy stalowe ocynkowane i powlekane PCV Furta Furta z elementów stalowych wypełnionych panelem systemowym. Słupki z profili stalowych zamkniętych 4 x 6 x 1,5 cm. Furta rozwierana, szerokość w świetle 1m. Elementy stalowe ocynkowane i powlekane PCV. 10

11 7.5. Brama Brama z elementów stalowych wypełnionych panelem systemowym. Słupki z profili stalowych zamkniętych 16 x 16 cm. Rama bramy z profili stalowych zamkniętych o wymiarach 4 x 6 x 1,5 cm. Brama dwuskrzydłowa, rozwierana - otwieranie ręczne. Szerokość w świetle 5,85 m. Elementy stalowe ocynkowane i powlekane PCV. W nawierzchni wykonać prowadnice zgodnie z torem rolek podpierających skrzydła bramy. 7. KOLORYSTYKA a) Elementy ogrodzenia w kolorze zbliżonym do zielonego RAL INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarto w opracowaniu Tom 6 : Informacja dotycząca bezpieczeństwo i ochrona zdrowia B-852/Bioz 9. POZOSTAŁE UWAGI Atesty Wszystkie materiały zastosowane podczas budowy muszą posiadać odpowiednie atesty. Zabezpieczenia antykorozyjne Zabezpieczenia antykorozyjne wg projektu konstrukcyjnego. Warunki wykonania robót Całość robót należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom I i III, Polskimi Normami PN i sztuką budowlaną przestrzegając przepisy bhp obowiązujące w budownictwie. Całość robót budowlanych powinna być wykonywana pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru. Wszystkie czynności międzyoperacyjne i roboty zanikające winny być kontrolowane z potwierdzeniem w dzienniku budowy. Wszelkie zmiany w rozwiązaniach projektowych wymagają zgody Projektanta w ramach nadzoru autorskiego. 11

12 D. R Y S U N KI 12

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. OPRACOWANIE TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. NR 576/4 INWESTOR GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANCI. mgr inż. arch. DOROTA MONIKA 10/PD OKK/2011. mgr inż. arch. MICHAŁ MAŃKO

PROJEKTANCI. mgr inż. arch. DOROTA MONIKA 10/PD OKK/2011. mgr inż. arch. MICHAŁ MAŃKO ul. Starobojarska 20/13 tel. kom. 728 335 277 15-073 Białystok e-mail: biuro@architektmanko.pl NIP 2910754304 strona internetowa: REGON 200301400 www.architektmanko.pl PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowania przestrzeni wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Gzów

PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowania przestrzeni wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Gzów Specjalistyczne Biuro PROJEKTOWO ROJEKTOWO HANDLOWO ANDLOWO-USŁUGOWE inŝ. Andrzej Lipiec 96-100 Skierniewice, ul. Mjr Sucharskiego 1 m 36 Pracownia: 96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 21/23 pok. 102 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań Rad Osiedli

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań Rad Osiedli PROJEKT BUDOWLANY Umowa nr 13/A/NI/2013 Pracownia Projektowa Qlala Opracowanie branżowe: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestycja: Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp.

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp. BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp.pl Obiekt : Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU DWORCA PKP Z PRZEJŚCIEM PODZIEMNYM W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, DZ. NR EWID.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI : 44-251 Rybnik - Gotartowice, ul. Ziołowa 3 nr dz. 506/31 i 909/31 INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE... 3.1. PLAN SYTUACYJNY... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE I ODWODNIENIE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE... 3.1. PLAN SYTUACYJNY... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE I ODWODNIENIE... I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE.... 3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA.... 3.1. PLAN SYTUACYJNY.... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE

Bardziej szczegółowo

U S Ł U G I P R O J E K T O W E M A C I E J K R A S O W S K I UL. Boczna 4/3, 74--320 Barlinek TEL. 693969535 E-MAIL: up_krasowski@tlen.

U S Ł U G I P R O J E K T O W E M A C I E J K R A S O W S K I UL. Boczna 4/3, 74--320 Barlinek TEL. 693969535 E-MAIL: up_krasowski@tlen. EGZ.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW DLA DZIECI W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Plac zabaw dla dzieci ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa w Trzepowie Ul. Długa 1 83-047

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Projekt budowlany. WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B Rodzaj opracowania Branża Inwestor Nazwa obiektu Adres inwestycji Projekt budowlany Architektoniczno - konstrukcyjna WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo