Katalog Ofert. Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Nidzica, 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog Ofert. Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Nidzica, 2013 rok"

Transkrypt

1 Katalog Ofert Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Nidzica, 2013 rok 1

2 Opracowanie: Nakład: 1500 egzemplarzy Nidzica, 2013 rok Katalog Ofert Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Projekt OWES współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Wsparcie ekonomii Społecznej 2 Nidzica, 2013 rok 3

3 Spis treści: Wstęp Wstęp 5 Działania Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA 7 14 Usługi i produkty Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA 14 Rajski Ogród Szkolenie Zielone miejsca pracy Lekcja przyrodnicza w LEŚNYM ZAKĄTKU Lekcje tematyczne w Rajskim Ogrodzie Zwiedzanie Rajskiego Ogrodu z przewodnikiem Gra terenowa Rajskie abecadło Produkty ogrodowe i pamiątki z Rajskiego Ogrodu oraz Garncarskiej Wioski Mazurskie Ekoogrody (wizyty jednodniowe i dwudniowe) 28 Usługi dla biznesu Pożyczki na tworzenie i rozwój firm Poręczenia kredytów i pożyczek na tworzenie i rozwój firm Opracowanie biznes planów Strategie CSR 33 Usługi dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych Szkolenie ABC radnego Strategie rozwoju gmin i powiatów Plany fundraisingowe organizacji pozarządowych Strategie marketingowe organizacji pozarządowych 35 Agencja turystyczna NIDA TRAVEL 36 Produkty klastra turystycznego Szlak Dziedzictwa Kulturowego Szlak Rękodzieła i Rzemiosła (jeden dzień) Mazurskie klimaty Mazury na zdrowie (trzy dni) Mazurski Triathlon Mazurskie wesele 43 Szkolenia i wizyty studyjne Kreowanie usług i produktów turystycznych (dwa dni) Wizyta studyjna (dwa dni) Wizyta studyjna (dwa dni) Marketing przedsiębiorstw społecznych (jeden dzień) Biznes plan przedsiębiorstwa społecznego (dwa dni) 49 Współpraca w ramach sponsoringu, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wolontariatu pracowniczego 50 Przykładowa oferta dla sponsora wydarzenia 50 Sponsor generalny 50 Sponsor wspomagający 51 Sponsor 51 Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA prowadzi działalność od 1994 roku. Realizujemy programy wspomagające rozwój lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości, wspieramy inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, pomagamy w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw społecznych. W realizacji programów i projektów współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami obywatelskimi, biznesem i administracją publiczną. Korzystamy z dotacji publicznych, funduszy Unii Europejskiej, grantów funduszy i fundacji biznesowych oraz prywatnych. W celu zwiększenia efektywności naszych działań, prowadzimy także, w ramach naszych celów statutowych, działalność gospodarczą. Niniejsze opracowanie zawiera propozycję ofert dla organizacji społecznych, biznesu, administracji publicznej oraz firm turystycznych. Środki uzyskane z przychodów z działalności gospodarczej przeznaczamy na kapitał funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych oraz na inwestycje w Garncarskiej Wiosce oraz w Rajskim Ogrodzie. Przyczyni się to do tworzenia nowych miejsc pracy w środowiskach wiejskich, kreowania nowych produktów turystycznych, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności mieszkańców wsi, wzrostu kompetencji członków organizacji społecznych oraz wzrostu rozwoju ekonomicznego regionu warmińsko mazurskiego. Zapraszamy do współpracy. 4 5

4 1. Działania Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Fundacja NIDA realizuje programy o charakterze strategicznym i długookresowym. Są to programy finansowego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, program edukacyjny English Teaching, program Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, program rozwoju wiosek tematycznych. Fundacja NIDA wspiera tworzenie i rozwój małych i średnich firm w województwie warmińsko-mazurskim poprzez udzielanie pożyczek firmom z przeznaczeniem na: - produkcję z wyłączeniem produkcji rolniczej, łowiectwa i leśnictwa; - usługi, w tym usługi budowlane i transportowe; - handel, w tym handel obwoźny; - turystykę i agroturystykę. Pożyczki mają charakter zarówno inwestycyjny (zakup maszyn, środków transportu), jak i obrotowy (zakup środków do produkcji lub towarów do sprzedaży). Pożyczki udzielane są z dotacji uzyskanej z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata na dofinansowanie projektu Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach. W ramach wspierania przedsiębiorczości i ułatwiania dostępu do kapitału, Fundacja NIDA poręcza kredyty bankowe i pożyczki firmom i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Poręczenia udzielane są podmiotom gospodarczym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, z wykorzystaniem kapitału gmin: Janowiec Kościelny, Kozłowo oraz w ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości PARP (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw SPO WKP) oraz Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dotacja uzyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata na dofinansowanie projektu Dokapitalizowanie 6 funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach 7 Działanie 1.2. Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu).

5 Fundacja NIDA realizuje także program pożyczkowy dla organizacji pozarządowych. Pożyczki są częścią programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Celem programu jest wspieranie organizacji pozarządowych, które otrzymują dofinansowanie w naborach programu LEADER Małe projekty w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Długoterminowym i strategicznym działaniem w zakresie wspierania edukacji na terenach wiejskich jest program English Teaching, którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Celem programu jest wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego i jego promocja wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Program ma zasięg ogólnopolski. Kierowany jest przede wszystkim do nauczycieli języka angielskiego uczących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich, znajdujących się w małych miejscowościach. W ramach programu English Teaching cyklicznie ogłaszany jest konkurs grantowy, w ramach którego szkoły, organizacje pozarządowe oraz instytucje oświatowe uzyskują granty na realizację projektów związanych z nauczaniem języka angielskiego w ciekawej, pozalekcyjnej formie. Organizowane są także weekendowe szkolenia dla nauczycieli anglistów ze szkół publicznych z całego kraju. Raz w roku odbywa się English Teaching Market (ETM) - Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego. Podczas spotkania prowadzone są warsztaty metodyczne z nauczania języka angielskiego. Jest to także doskonała okazja do poznania najnowszych podręczników do nauczania języka angielskiego prezentowanych przez wydawnictwa. Fundacja NIDA finansuje także udział uczniów ze szkół uczestniczących w programie English Teaching w letnich obozach językowych. Kolejnym działaniem Fundacji NIDA jest program Ośrodek Wspierania Fundacja NIDA wspiera inicjatywy tworzenia i rozwoju wiosek te- Ekonomii Społecznej (OWES) realizowany w ramach Priorytetu matycznych w formie społecznych przedsiębiorstw działających w VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie ramach stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych oraz spółek 8 wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddzia- prawa handlowego o statusie non for profit. Koordynuje tworzenie sieci Wiosek Tematycznych w Polsce. 9 łanie Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program prowadzony jest na terenie czterech powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: nidzickim, działdowskim, szczycieńskim oraz nowomiejskim. Jego celem jest pomoc podmiotom ekonomii społecznej, przedsiębiorstwom społecznym, organizacjom pozarządowym i osobom zainteresowanym działaniami i zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej. Ośrodek udziela profesjonalnego, kompleksowego wsparcia doradczego, informacyjnego, szkoleniowego oraz finansowego w zakresie rozwijania przedsięwzięć ekonomii społecznej. Odbiorcami projektu są: osoby nieaktywne zawodowo, społecznie wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym zainteresowane działaniem i podjęciem zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, rolnicy, którzy posiadają niewielkie areały ziemi i poprzez to uzyskują niskie dochody z rolnictwa oraz rolnicy pochodzący z rodzin wielodzietnych, przedstawiciele i pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (w tym centrów integracji zawodowej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowych, zakładów aktywności zawodowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe), pracownicy instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz przedstawiciele samorządu i biznesu (uczestnicy tylko warsztatów z partnerstwa lokalnego). W ramach programu oferowane są podstawowe i specjalistyczne usługi doradcze, pomoc w tworzeniu lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, organizowane są szkolenia, wizyty studyjne, konferencje i targi promocyjne. Ośrodek udziela także wsparcia finansowego w zakresie rozwijania przedsięwzięć ekonomii społecznej.

6 Raz w roku Fundacja NIDA, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, organizują Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających Na Obszarach Wiejskich. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele lokalnych wiejskich organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, świetlic, kół gospodyń wiejskich i innych środowisk z obszarów wiejskich. Fundacja NIDA realizuje systematycznie projekty dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na własny rachunek, organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych, które otrzymują dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy. W ramach działalności gospodarczej Fundacja NIDA wykorzystuje zagospodarowaną przestrzeń w Kamionce k/nidzicy, w której na 7 hektarach zlokalizowane są: - Garncarska Wioska - Rajski Ogród - Interaktywny Model Oczyszczalni Ścieków OCZY Laboratorium Przyrody (w budowie) - Centrum Innowacji Społeczno Ekonomicznych (w budowie) Garncarska Wioska jest modelowym przedsiębiorstwem społecznym, którego celem jest zawodowa i społeczna aktywizacja bezrobotnych mieszkańców wsi. Prowadzi zróżnicowaną działalność produkcyjno-usługową opartą na starych zawodach rzemieślniczych, tradycyjnych technologiach i regionalnych zwyczajach. Można tu nauczyć się garncarstwa, pomóc kowalowi kuć żelazo czy też wcielić się w rolę gościa na tradycyjnym mazurskim weselu. Wioska to wyjątkowe miejsce wypoczynku, edukacji ekologicznej i historycznej oraz turystyczna atrakcja. Garncarska Wioska organizuje cykliczne jarmarki rzemieślnicze oraz wydarzenia kulturalne w Jarzębinowym Amfiteatrze: koncert chopinowski, festiwal ballad Bułata Okudżawy oraz spektakle teatralne. pamiątek), organizację wesel i regionalnych wieczorów mazurskich, przeprowadzanie szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań integracyjnych. Z Garncarską Wioską sąsiaduje Rajski Ogród - pierwszy i największy na Mazurach ogród pokazowy połączony z pomysłem na przedsiębiorczość społeczną. W granicach Ogrodu urządzony jest Park Odkrywców teren, na którym dzieci, młodzież i dorośli mogą dokonywać doświadczeń związanych ze zjawiskami przyrody, prowadzić obserwacje i badania przyrodnicze, uczyć się przez zabawę. Elementem ogrodu jest także lapidarium i interaktywny model oczyszczalni ścieków OCZY Na skraju Rajskiego Ogrodu znajduje się Niezapominajka - dom pracy twórczej dla dzieci i młodzieży zarządzany przez Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny. Rajski Ogród założony jest na planie drzewa, którego konary są w ogrodzie alejami łączącymi zakątki tematyczne: malinowy chruśniak, ogród muzyczny, ogród motylkowy, zakątek miłości, ogród benedyktyński, ogród wiatru, rosarium, zakątek bajkowy, ogród tajemnic - labirynt, bursztynowe pole, ogród kamienny, ogród mazurski, zakątek leśny, mazurskie sady, kwietne łąki, rajską górkę, wrzosowisko, ogród zapachów, rajski staw, warzywnik, jagodnik, bagienne oczko, zakątek rajskiego drzewa, poletka zbożowe, rajską winnicę, ogród słoneczny, park odkrywców, poletko sportowe, rajską spiżarnię. Interaktywny model oczyszczalni ścieków OCZY 2011 jest jedyną tego typu instalacją edukacyjną w Polsce. Odbywają się tu pokazy i lekcje z ekologii. Instalacja skierowana głównie do dzieci i młodzieży jest spójna z koncepcją gospodarowania w zgodzie z naturą. Laboratorium przyrody to nowa inicjatywa Fundacji NIDA, która jest wsparciem dla działań Rajskiego Ogrodu oraz modelu OCZY Stanowi zaplecze do przeprowadzania doświadczeń oraz dodatkowo ma zapewnić miejsca noclegowe dla naukowców i trenerów. Centrum Innowacji Społeczno-Ekonomicznych (CISE) jest najnowszym programem Fundacji NIDA. Jego celem jest promocja nowoczesnych i innowacyjnych form rozwiązywania problemów społecznych, promocja społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania biznesu. Centrum ma też za zadanie kreowanie Garncarska Wioska posiada szeroką ofertę produktów i usług. Są to m.in.: ceramika, szycie regionalnych strojów, regionalne pamiątki, gadżety dla firm, aranżacje powierzchni biurowych i handlowych, przeprowadzanie warsztatów rzemieślniczych (wykonywanie witraży, nowych produktów turystycznych, rozwijanie współpracy sieciowej 10 lepienie garnków, malowanie na szkle, florystyka, wytwarzanie organizacji społecznych i biznesu, kreowanie nowoczesnych instru- 11

7 mentów wspierania przedsiębiorczości oraz testowanie i wdrażanie nowoczesnych form zarządzania w biznesie. W ramach CISE zaplanowano m in.: - funkcjonowanie pracowni designu kreowanie produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych, - laboratorium FOTO-VIDEO z pracownia videoaplikacji, która będzie świadczyła usługi promocyjne dla firm oraz organizacji pozarządowych, - laboratorium ekoproduktów, - pracownię gier strategicznych i modeli instalacji odnawialnych źródeł energii. Od 2014 roku Fundacja rozpoczyna dodatkową działalność w zakresie obsługi ruchu turystycznego na Mazurach. Tworzona jest agencja turystyczna NIDA TRAVEL, której celem jest zwiększenie liczby turystów odwiedzających Mazury, promocja lokalnych produktów turystycznych oraz wspierania przedsiębiorstw z branży turystycznej. NIDA TRAVEL obsługiwała będzie także sieciową współpracę podmiotów z obszaru Lokalnej Grupy Działania Brama Mazurskiej Krainy w ramach klastra turystycznego Szlak dziedzictwa kulturowego

8 2. Usługi i produkty Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA 14 15

9 Rajski Ogród Rajski Ogród jest wydzielonym ekonomicznie i organizacyjnie programem Fundacji NIDA. Znajduje się na obszarze Garncarskiej Wioski w Kamionce k. Nidzicy. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców wsi w zakresie przedsiębiorczości i edukacji. Jest atrakcją turystyczną i jednocześnie miejscem pracy dla mieszkańców wsi. Jest miejscem edukacji ekologicznej oraz promocji zrównoważonego rozwoju. Oferta Rajski Ogród jest największym pokazowym ogrodem botanicznym na Mazurach. W 30 zakątkach tematycznych zgromadzono ponad 4 tys. gatunków różnych roślin. Przygotowano 3,5 km ścieżek spacerowych z miejscami do odpoczynku. Jest to ciekawe miejsce do poznania tradycyjnych roślin z wiejskich ogrodów mazurskich oraz dziko rosnących drzew, krzewów, bylin rosnących w lasach i na łąkach. Turyści, rodziny oraz zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne mogą zwiedzać ogród, zakupić sadzonki i nasiona roślin oraz ekologiczne produkty z ogrodu: owoce, warzywa i zioła, mogą uczestniczyć w lekcjach przyrodniczych i grach terenowych. Specjalnością Rajskiego Ogrodu jest promocja ochrony pożytecznych owadów. Urządzono w tym celu kilka kwietnych łąk oraz domki dla owadów. Współpraca Rajski Ogród współpracuje z wieloma firmami, które brały udział w jego budowie w ramach programów społecznego zaangażowania biznesu oraz wolontariatu pracowniczego. Firmy także opiekują się zakątkami tematycznymi w ogrodzie. Ogród współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy oraz organizacjami pozarządowymi. W Ogrodzie organizowane są staże i praktyki w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy dla mieszkańców wsi

10 Rajski Ogród 1. Szkolenie Zielone miejsca pracy Blok tematyczny Zagadnienia szczegółowe Rozwijane umiejętności Szkolenie ma dostarczyć osobom podejmującym działalność na własny rachunek wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi ogrodowej, świadczenia usług pielęgnacyjnych w ogrodach, opieki nad własnym ogrodem. Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych podjęciem pracy związanej z ogrodnictwem oraz właścicieli przydomowych ogrodów. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami: kompozycji przestrzeni, komponowania ogrodów wiejskich, zbierania ziół i suszenia roślin, tworzenia mieszanek zapachowych, wykonywania kompozycji z suszonych roślin dzień dni 3. 1 dzień 4. 1 dzień Planowanie ogrodu wiejskiego Układanie rabat kwiatowych i bylinowych w wiejskim ogrodzie Zioła w otoczeniu wsi Tworzenie mieszanek ziołowych 1. Plany ogrodów wiejskich 2. Tradycyjna wiejska roślinność w ogrodach 3. Zestawienia roślin jednorocznych i bylin w ogrodach wiejskich 1. Przygotowanie gleby w ogrodzie 2. Pory sadzenia i zasady rozmnażania roślin 3. Pielęgnacja ogrodu 1. Poznanie ziół i ich właściwości 2. Historia i tradycje wykorzystywania ziół w kuchni, medycynie i kosmetyce 3. Zasady zbierania i suszenia ziół 1. Zasady tworzenia mieszanek ziołowych 2. Wykonywanie potpourri w różnych technikach i z różnym przeznaczeniem Umiejętność planowania nasadzeń w ogrodach wiejskich Znajomość tradycyjnych roślin w wiejskich ogrodach Umiejętność sadzenia i pielęgnacji roślin ogrodowych Znajomość ekologicznych sposobów ochrony roślin przed Umiejętność wykonywania kompozycji roślinnych w ogrodzie Rozpoznawanie ziół występujących w otoczeniu Umiejętność suszenia ziół Umiejętność tworzenia kompozycji zapachowych mieszanek Poznanie zasad utrwalania zapachów mieszanek 5. 1 dzień Tworzenie kompozycji z suszonych roślin 1. Poznanie zasad suszenia roślin do kompozycji suszonych 2. Zasady komponowania bukietów Umiejętność przygotowania roślin do kompozycji suszonych Umiejętność układania bukietów Cena do ustalenia z uwzględnieniem wyboru standardu miejsc noclegowych. Termin realizacji: od kwietnia do listopada

11 Rajski Ogród 2. Lekcja przyrodnicza w LEŚNYM ZAKĄTKU Celem lekcji jest podniesienie wiedzy z zakresu ekologii. Grupy zorganizowane dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, rodziny. Wartości edukacyjne poznanie roślin, które dzięki swoim owocom i nasionom, pozwolą ptakom i drobnym zwierzętom przetrwać zimę, rozpoznawanie drzew iglastych i liściastych, kształtowanie postaw w zakresie ochrony środowiska naturalnego, poznawanie wartości czystego środowiska przyrodniczego, Dzieci odbędą spacer po ścieżce edukacyjnej w leśnym zakątku w RAJSKIM OGRODZIE i posłuchają pogadanki przy tablicach edukacyjnych: leśne ptaki, leśne zwierzęta, leśne kwiaty. Na trasie do leśnego zakątka obejrzą: rajską spiżarnię, kwietne łąki, wrzosowisko, ścieżkę zmysłów, park odkrywców, zakątek rajskiego drzewa, ogród ziołowy benedyktyński, rajski staw obserwacja ptaków, owadów, gadów w naturalnym środowisku. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania także z instalacji edukacyjnych i sprawnościowych w parku odkrywców. Przewidywany czas lekcji przyrodniczej 1,5 godziny Cena: podawana jest corocznie na stronie Rajskiego Ogrodu www. rajskiogrod.org.pl Termin: kwiecień - październik 20 21

12 Rajski Ogród 3. Lekcje tematyczne w Rajskim Ogrodzie Celem lekcji jest podniesienie wiedzy z zakresu przyrody. Grupy zorganizowane dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, rodziny. Wartości edukacyjne poznanie wybranych gatunków roślin, owadów, ptaków, gadów, kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska naturalnego, poznawanie wartości czystego środowiska przyrodniczego. Uczestnicy odbędą spacer wybraną trasą w RAJSKIM OGRODZIE i posłuchają pogadanki przy tablicach edukacyjnych, będą rozwiązywać zagadki przyrodnicze, poznawać ciekawostki przyrodnicze. Istnieje możliwość wyboru tematów lekcji: zioła, mieszkańcy kwietnej łąki, motyle w Polsce, życie w stawie, pracowite pszczoły, tajemnice labiryntu, rośliny biblijne. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania także z instalacji edukacyjnych i sprawnościowych w parku odkrywców. Przewidywany czas lekcji przyrodniczej 1,5 godziny Cena: podawana jest corocznie na stronie Rajskiego Ogrodu Termin: kwiecień - październik 22 23

13 Rajski Ogród 4. Zwiedzanie Rajskiego Ogrodu z przewodnikiem Cele Hortiterapia (leczenie za pomocą ogrodów) - odpoczynek i relaks, spacer dla zdrowia: ziołowe zakątki, ścieżka zmysłów (sensoryczna), dostarczanie pozytywnych wrażeń estetycznych i emocji; poza tym poznawanie różnych gatunków roślin oraz ciekawostek przyrodniczych, podnoszenie wiedzy z zakresu ekologii oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, poznawanie ekologicznych metod upraw roślinnych etc. Grupy zorganizowane - dorośli i dzieci, rodziny, osoby indywidualne. Prezentacja flory i fauny występującej w Rajskim Ogrodzie. Poznanie najciekawszych roślin zielnych i dendrologicznych. Zapoznanie z różnymi zakątkami ogrodu związanymi z różnymi środowiskami (ogród leśny, ziołowy, wrzosowisko, rosarium, sady, zakątek rajskiego drzewa, zakątek motylkowy, ogród kamienny, rajska spiżarnia,kwietne łąki, rajski staw). Uczestnicy spaceru są oprowadzani po zakątkach przez przewodnika. Pogadanka w jednym z zakątków RAJSKIEGO OGRODU na temat ochrony środowiska, znaczenia owadów, naturalnych metod ochrony roślin. Przewidywany czas spaceru z przewodnikiem 1-2 godziny Terminy realizacj: kwiecień - listopad Ceny: biletów i przewodnika podawane są corocznie na stronie Rajskiego Ogrodu

14 Rajski Ogród Rajski Ogród 5. Gra terenowa Rajskie abecadło Celem gry, zaprojektowanej w atrakcyjnej formie questu, jest poznawanie różnych gatunków roślin i owadów występujących w Rajskim Ogrodzie. Grupy zorganizowane - dorośli i dzieci, rodziny. Wartości edukacyjne pogłębienie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, dostarczanie pozytywnych emocji i dobrej zabawy. Gra polega na odnalezieniu skarbu ukrytego w jednym z zakątków Rajskiego Ogrodu. Gracze otrzymują mapki oraz zaszyfrowane w wierszach pytania zagadki do rozwiązania. Odgadnięte hasło wskaże miejsce ukrycia skarbu. Przewidywany czas gry: 1-2 godziny Terminy realizacji: maj - październik Cena: biletów i przewodnika podawane są corocznie na stronie Rajskiego Ogrodu 6. Produkty ogrodowe i pamiątki z Rajskiego Ogrodu oraz Garncarskiej Wioski sadzonki roślin, ekologiczne owoce, warzywa, zioła, pamiątki i gadżety ogrodowe, koszulki Rajskiego Ogrodu, widokówki, wydawnictwa przyrodnicze, ceramika i inne wyroby rzemiosła artystycznego. Domek ogrodnika, w którym sprzedawane są produkty ogrodnicze, otwarty jest od 1 kwietnia do 30 października. Sklepik Garncarskiej Wioski czynny przez cały rok

15 Rajski Ogród 7. Mazurskie Ekoogrody (wizyty jednodniowe i dwudniowe) Cele Mazurskie Ekoogrody nawiązują do idei ekomuzeów i stanowią sieć ogrodów w regionie warmińsko-mazurskim. Jest to produkt, który kompleksowo i unikatowo promuje zrównoważony rozwój, wszechstronne zastosowania zbiorników wodnych, ochronę różnorodności biologicznej. Oferta Mazurskich Ekoogrodów skierowana jest to zorganizowanych grup turystycznych osób dorosłych, dzieci przedszkolnych i uczniów oraz turystów indywidualnych. Mazurskie Ekoogrody tworzą sieć samodzielnych inicjatyw, które zlokalizowane są na terenie województwa warmińsko mazurskiego (Arboretum w Kudypach, Ogrody Markiewicz w Marcinkowie, Rajski Ogród w Kamionce). Uczestnicy zwiedzają z przewodnikiem trzy różne ogrody, poznają tysiące roślin, poznają ciekawostki przyrodnicze. Wizytę mogą uzupełnić warsztaty ceramiczne i florystyczne. Terminy realizacji: maj - październik Cena: biletów, przewodnika oraz warsztatów podawane są corocznie na stronie Rajskiego Ogrodu

16 Usługi dla biznesu 1. Pożyczki na tworzenie i rozwój firm Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przeznaczenie pożyczki Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych podnoszących mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw oraz na przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa. Warunki udzielenia pożyczki Maksymalna wysokość pożyczki wynosi zł. Maksymalny okres finansowania 7 lat (84 miesiące). Minimalny wkład własny w przedsięwzięcie wynosi 10%. Zabezpieczenie pożyczki Zabezpieczeniem pożyczki jest obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz inne formy indywidualnie ustalone przez Fundusz Pożyczkowy

17 Usługi dla biznesu Usługi dla biznesu 2. Poręczenia kredytów i pożyczek na tworzenie i rozwój firm 3. Opracowanie biznes planów Poręczenia dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców (w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095, z późn. zm.), mający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego istniejący lub dopiero rozpoczynający działalność gospodarczą. Przeznaczenie poręczenia Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki udzielonej przez instytucje finansujące - np. banki, fundusze pożyczkowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Przedmiot współfinansowania z udziałem poręczenia: przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw, przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa. Zasady udzielenia poręczenia Poręczenie obejmuje maksymalnie 80% wartości zabezpieczanego finansowania, przy czym maksymalne poręczenie nie może przekroczyć zł Zabezpieczenie poręczenia Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę i poręczony przez 1-3 (zależnie od kwoty pożyczki) poręczycieli. Usługi dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą z terenu całego kraju. Warunki świadczenia usług Usługi świadczone są w biurze Fundacji NIDA, z kontaktem mailowym i telefonicznym doradców. Ceny za usługi negocjowane indywidualnie z uwzględnieniem stopnia trudności opracowania oraz cen firm konkurencyjnych. 4. Strategie CSR Usługi dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw Zasady Usługi świadczone są dla firm z uwzględnieniem ich specyfiki oraz w scisłej współpracy z pracownikami

18 Usługi dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych Usługi dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych 1. Szkolenie ABC radnego Radni gminni i powiatowi Szkolenie dwudniowe z zakresu stanowienia prawa lokalnego, praw i powinności radnego oraz tworzenia warunków do rozwoju lokalnego i poprawy warunków życia mieszkańców. Program szkolenia obejmuje zagadnienia: podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie samorządu lokalnego, przygotowanie samorządów lokalnych do wykorzystywania środków Unii Europejskiej na projekty w zakresie rozwoju lokalnego, tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz zatrudnienia i rozwoju, planowanie strategiczne w gminie, współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi w świetle ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, instrumenty wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego, konsultacje społeczne i partycypacja społeczna. Cena Aktualizowana corocznie i podawana na stronie w zakładce CISE 2. Strategie rozwoju gmin i powiatów 3. Plany fundraisingowe organizacji pozarządowych Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne Plany fundraisingowe niezbędne są do prowadzenia długofalowej polityki rozwoju organizacji z uwzględnieniem potencjalnych i zdywersyfikowanych źródeł finansowania działań społecznych. Opracowanie planu odbywa się w ścisłej współpracy z członkami organizacji, którzy podczas opracowywania poznają nowoczesne techniki pozyskiwania środków na działalność organizacji oraz nabywają umiejętności wykorzystywania tych technik w praktyce Cena Ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu opracowania, informacje o aktualnych ofertach zamieszczane są na stronie w zakładce CISE 4. Strategie marketingowe organizacji pozarządowych Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne Samorządy lokalne Strategie marketingowe opracowywane są metodą partycypacyjną z udziałem członków organizacji i wolontariuszy. W opra- Strategie opracowywane są metodą partycypacyjną z udziałem mieszkańców. W opracowaniu strategii wykorzystywane są wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz rekomendacje uczestników cowaniu strategii uwzględniane są innowacyjne formy marketingu społecznego i społecznościowego oraz doświadczenia i warsztatów i spotkań focusowych. W kształtowaniu programów dobre praktyki organizacji pozarządowych z Polski i zagranicy. strategicznego rozwoju uwzględniane są najnowsze uwarunkowania mikro i makroekonomiczne oraz trendy rozwojowe. Cena Cena Ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu opracowania, informacje o aktualnych ofertach zamieszczane są na stronie Ustalana jest indywidualnie w zależności od wyboru ścieżki metodologicznej, informacje o aktualnych ofertach zamieszczane w zakładce CISE są na stronie w zakładce CISE

19 Agencja turystyczna NIDA TRAVEL NIDA TRAVEL obsługuje ruch turystyczny na terenie regionu warmińsko mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Lokalnej Grupy Działania Brama Mazurskiej Krainy : powiaty nidzicki, działdowski i szczycieński. NIDA TRAVEL pośredniczy w sprzedaży produktów turystycznych klastra Szlak Dziedzictwa Kulturowego oraz oferuje własne produkty turystyczne. Produkty klastra turystycznego Szlak Dziedzictwa Kulturowego 1. Szlak Rękodzieła i Rzemiosła (jeden dzień) Zorganizowane grupy liczące minimum 5 osób, zainteresowane dziedzictwem kulturowym, tradycyjnym rękodziełem i rzemiosłem. 6-godzinna wycieczka, w czasie której uczestnicy odwiedzą 4 miejsca znajdujące się na Szlaku Dziedzictwa Kulturowego : Kamionka k/nidzicy pracownia garncarska i kuźnia, izba regionalna, prezentacja na temat garncarstwa na Mazurach, pokaz toczenia na kole garncarskim, udział w warsztatach ceramicznych. Piwnice Wielkie k/wielbarka tradycje Bab pruskich - prezentacja oraz własnoręczne lepienie Baby pruskiej, tradycje wytwarzania przetworów z grzybów. Małdaniec k/szczytna wizyta w pracowni witraży: wykład nt. historii witrażu i technik ich wytwarzania, zwiedzanie galerii witraży. Rozogi wizyta w karczmie regionalnej Tusinek pokaz produktów lokalnych, regionalny obiad. Cena: aktualizowana corocznie i podawana na stronie www. nida.pl w zakładce NIDA TRAVEL (obejmuje: udział w pokazach, prezentacjach i warsztatach, poczęstunek mazurski w Garncarskiej Wiosce, obiad w karczmie regionalnej, upominek: Baba pruska ). Terminy: od kwietnia do listopada 36 37

20 Produkty klastra turystycznego Szlak Dziedzictwa Kulturowego 2. Mazurskie klimaty Rodziny, zorganizowane grupy do 50 osób. Podczas 3-dniowego pobytu goście poznają uroki mazurskiej i kurpiowskiej wsi, odwiedzając interesujące i gościnne miejsca. Garncarską Wioskę wyposażoną w pracownie ręcznego rzemiosła, gospodarstwa agroturystyczne w Rozogach, Wawrochach czy Sasku, pracownie Bab pruskich w Piwnicach Wielkich i witraży w Małdańcu oraz muzea w Rozogach i Wesołowie. Na zwiedzających będzie czekać na miejscu mnóstwo atrakcji. Oferta obejmuje też zwiedzanie rezerwatów Źródeł Rzeki Łyny oraz Żółwia Błotnego. Amatorzy jazdy konnej będą mogli odbyć wycieczkę terenową na koniach, a mali i duzi odkrywcy poszukają szczęścia na bursztynowym polu w Rajskim Ogrodzie. Cena: aktualizowana corocznie i podawana na stronie w zakładce NIDA TRAVEL (obejmuje: 2 noclegi w Zajeździe Tusinek lub w Gospodarstwie Agroturystycznym Sasek w pokojach 2-osobowych z łazienkami; 3-dniowe wyżywienie obejmujące: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, w tym jedną w formie ogniska. Ponadto: godzina jazdy konnej z instruktorem, przejażdżka bryczką i powozem, zwiedzanie rezerwatów i Rajskiego Ogrodu z przewodnikiem, warsztaty ceramiczne - samodzielne toczenie na kole garncarskim naczyń glinianych, nauka lepienia pierogów z aromatycznym lubczykiem, poszukiwanie i rozpoznawanie grzybów leśnych, prezentacja nt. tradycji Bab pruskich, wizyta w pracowni witraży, wizyta na wiejskim podwórku, zwiedzanie Muzeum Kurpiowskiego w Rozogach oraz Muzeum Lnu w Wesołowie)

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

KLASTER TWORZENIE, ZARZĄDZANIE, ROZWÓJ

KLASTER TWORZENIE, ZARZĄDZANIE, ROZWÓJ KLASTER TWORZENIE, ZARZĄDZANIE, ROZWÓJ 1 Wydawca: Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy Skład i druk: PHU M&K Nidzica Zdjęcia: Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy Nakład: 1000 szt.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BPN Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Usługi informacyjne i doradcze Opracowanie i wydanie Poradnika dla inwestora Usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

1994-2014. Co zrobiliśmy ze swoją wolnością?

1994-2014. Co zrobiliśmy ze swoją wolnością? 1994-2014 Co zrobiliśmy ze swoją wolnością? 1 Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy raport z 20 lat działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Jesteśmy dziećmi 4 czerwca, nasz jubileusz zbiega się

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Współpraca kluczem do sukcesu na przykładzie działań Fundacji NIDA

Współpraca kluczem do sukcesu na przykładzie działań Fundacji NIDA na przykładzie działań Fundacji NIDA KRZYSZTOF MARGOL - PRZEDSIĘBIORCY - OSOBY BEZROBOTNE - OSOBY ROZPOCZYNAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA WŁASNY RACHUNEK - MŁODZIEŻ - SAMORZĄDY LOKALNE - ORGANIZACJE

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY prowadzony jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY prowadzony jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy Informacje ogólne 1. Projekt Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany jest w ramach Priorytetu VII

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i wieś mazurska Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jeżeli potrzebujesz relaksu, wyciszenia oraz

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i kulinaria Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet proponujemy wszystkim poszukiwaczom

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i grzybobranie Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet jest idealny dla wszystkich miłośników grzybobrania.

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia przedsiębiorstw społecznych

Zasady tworzenia przedsiębiorstw społecznych Zasady tworzenia przedsiębiorstw społecznych 1 Wydawca: Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy Skład i druk: PHU M&K Nidzica Zdjęcia: Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy Nakład: 1000

Bardziej szczegółowo

Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią - minęło półtora roku Tomasz Włoszczowski

Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią - minęło półtora roku Tomasz Włoszczowski Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią - minęło półtora roku Tomasz Włoszczowski Marszałek Województwa Mazowieckiego Plan prezentacji: Plan prezentacji: 1.Przypomnienie głównych celów projektu

Bardziej szczegółowo

TERMINY: maj, czerwiec, wrzesień

TERMINY: maj, czerwiec, wrzesień MAZURY - TYSIĄC MOŻLIWOŚCI DLA AKTYWNYCH!! 4 dni Zapraszamy Was do krainy tysiąca jezior, gdzie na tle dziewiczej przyrody znajdziemy mnóstwo zabytków i atrakcji. Mazury to przede wszystkim piękne krajobrazy,

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM powiaty: stargardzki, pyrzycki, choszczeński, gryfiński, myśliborski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele współpracy

Wstęp. Cele współpracy Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/68/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17.08.2011r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU Projekt Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Zał. Nr 1 Do Uchwały Nr / /2006 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia marca 2006 r. WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających

kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających PSZCZOŁY PROSZĄ O POMOC kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających Konferencja Ochrona owadów zapylających warunkiem zachowania ekosystemów i produkcji żywności Opole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr CCXX/4446/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach powstał w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007 Nazwa wnioskodawcy: NIDZICKA FUNDCJA ROZWOJU NIDA Siedziba i adres: PLAC WOLNOŚCI 1, 13-100 NIDZICA Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze: WPIS DO

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wioska tematyczna Kompleksowy projekt Miejscowość

Wioska tematyczna Kompleksowy projekt Miejscowość Wioska tematyczna Kompleksowy projekt mający na celu ożywienie gospodarki wiejskiej poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z określonym produktem, usługą lub kulturą danego

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000

Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Przebieg, osiągnięte rezultaty projektu pt. Natura 2000 naszą szansą Finansujący Natura 2000 naszą szansą Organizator: Partnerzy: Nadleśnictwo Łąck UCBnŚPiZR

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie www.sibg.org.pl Nasi członkowie: Województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój!

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! realizowanego i współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Turystyka w zgodzie z naturą - BIS

Turystyka w zgodzie z naturą - BIS Turystyka w zgodzie z naturą - BIS projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyt studyjno szkoleniowych wspierających proces wdrażania Programu na lata 2007 2013. Każda wizyta stanowi osobny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja

CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM na podstawie raportu końcowego z realizacji Zadania A w ramach niniejszego projektu oraz rekomendacji stworzonych przez zespół ekspertów z

Bardziej szczegółowo

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego Przedmiot zamówienia Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminarium pn. Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna w ramach projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r.

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. 1 Źródła finansowania projektu Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo