Katalog Ofert. Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Nidzica, 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog Ofert. Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Nidzica, 2013 rok"

Transkrypt

1 Katalog Ofert Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Nidzica, 2013 rok 1

2 Opracowanie: Nakład: 1500 egzemplarzy Nidzica, 2013 rok Katalog Ofert Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Projekt OWES współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Wsparcie ekonomii Społecznej 2 Nidzica, 2013 rok 3

3 Spis treści: Wstęp Wstęp 5 Działania Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA 7 14 Usługi i produkty Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA 14 Rajski Ogród Szkolenie Zielone miejsca pracy Lekcja przyrodnicza w LEŚNYM ZAKĄTKU Lekcje tematyczne w Rajskim Ogrodzie Zwiedzanie Rajskiego Ogrodu z przewodnikiem Gra terenowa Rajskie abecadło Produkty ogrodowe i pamiątki z Rajskiego Ogrodu oraz Garncarskiej Wioski Mazurskie Ekoogrody (wizyty jednodniowe i dwudniowe) 28 Usługi dla biznesu Pożyczki na tworzenie i rozwój firm Poręczenia kredytów i pożyczek na tworzenie i rozwój firm Opracowanie biznes planów Strategie CSR 33 Usługi dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych Szkolenie ABC radnego Strategie rozwoju gmin i powiatów Plany fundraisingowe organizacji pozarządowych Strategie marketingowe organizacji pozarządowych 35 Agencja turystyczna NIDA TRAVEL 36 Produkty klastra turystycznego Szlak Dziedzictwa Kulturowego Szlak Rękodzieła i Rzemiosła (jeden dzień) Mazurskie klimaty Mazury na zdrowie (trzy dni) Mazurski Triathlon Mazurskie wesele 43 Szkolenia i wizyty studyjne Kreowanie usług i produktów turystycznych (dwa dni) Wizyta studyjna (dwa dni) Wizyta studyjna (dwa dni) Marketing przedsiębiorstw społecznych (jeden dzień) Biznes plan przedsiębiorstwa społecznego (dwa dni) 49 Współpraca w ramach sponsoringu, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wolontariatu pracowniczego 50 Przykładowa oferta dla sponsora wydarzenia 50 Sponsor generalny 50 Sponsor wspomagający 51 Sponsor 51 Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA prowadzi działalność od 1994 roku. Realizujemy programy wspomagające rozwój lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości, wspieramy inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, pomagamy w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw społecznych. W realizacji programów i projektów współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami obywatelskimi, biznesem i administracją publiczną. Korzystamy z dotacji publicznych, funduszy Unii Europejskiej, grantów funduszy i fundacji biznesowych oraz prywatnych. W celu zwiększenia efektywności naszych działań, prowadzimy także, w ramach naszych celów statutowych, działalność gospodarczą. Niniejsze opracowanie zawiera propozycję ofert dla organizacji społecznych, biznesu, administracji publicznej oraz firm turystycznych. Środki uzyskane z przychodów z działalności gospodarczej przeznaczamy na kapitał funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych oraz na inwestycje w Garncarskiej Wiosce oraz w Rajskim Ogrodzie. Przyczyni się to do tworzenia nowych miejsc pracy w środowiskach wiejskich, kreowania nowych produktów turystycznych, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności mieszkańców wsi, wzrostu kompetencji członków organizacji społecznych oraz wzrostu rozwoju ekonomicznego regionu warmińsko mazurskiego. Zapraszamy do współpracy. 4 5

4 1. Działania Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Fundacja NIDA realizuje programy o charakterze strategicznym i długookresowym. Są to programy finansowego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, program edukacyjny English Teaching, program Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, program rozwoju wiosek tematycznych. Fundacja NIDA wspiera tworzenie i rozwój małych i średnich firm w województwie warmińsko-mazurskim poprzez udzielanie pożyczek firmom z przeznaczeniem na: - produkcję z wyłączeniem produkcji rolniczej, łowiectwa i leśnictwa; - usługi, w tym usługi budowlane i transportowe; - handel, w tym handel obwoźny; - turystykę i agroturystykę. Pożyczki mają charakter zarówno inwestycyjny (zakup maszyn, środków transportu), jak i obrotowy (zakup środków do produkcji lub towarów do sprzedaży). Pożyczki udzielane są z dotacji uzyskanej z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata na dofinansowanie projektu Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach. W ramach wspierania przedsiębiorczości i ułatwiania dostępu do kapitału, Fundacja NIDA poręcza kredyty bankowe i pożyczki firmom i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Poręczenia udzielane są podmiotom gospodarczym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, z wykorzystaniem kapitału gmin: Janowiec Kościelny, Kozłowo oraz w ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości PARP (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw SPO WKP) oraz Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dotacja uzyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata na dofinansowanie projektu Dokapitalizowanie 6 funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach 7 Działanie 1.2. Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu).

5 Fundacja NIDA realizuje także program pożyczkowy dla organizacji pozarządowych. Pożyczki są częścią programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Celem programu jest wspieranie organizacji pozarządowych, które otrzymują dofinansowanie w naborach programu LEADER Małe projekty w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Długoterminowym i strategicznym działaniem w zakresie wspierania edukacji na terenach wiejskich jest program English Teaching, którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Celem programu jest wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego i jego promocja wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Program ma zasięg ogólnopolski. Kierowany jest przede wszystkim do nauczycieli języka angielskiego uczących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich, znajdujących się w małych miejscowościach. W ramach programu English Teaching cyklicznie ogłaszany jest konkurs grantowy, w ramach którego szkoły, organizacje pozarządowe oraz instytucje oświatowe uzyskują granty na realizację projektów związanych z nauczaniem języka angielskiego w ciekawej, pozalekcyjnej formie. Organizowane są także weekendowe szkolenia dla nauczycieli anglistów ze szkół publicznych z całego kraju. Raz w roku odbywa się English Teaching Market (ETM) - Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego. Podczas spotkania prowadzone są warsztaty metodyczne z nauczania języka angielskiego. Jest to także doskonała okazja do poznania najnowszych podręczników do nauczania języka angielskiego prezentowanych przez wydawnictwa. Fundacja NIDA finansuje także udział uczniów ze szkół uczestniczących w programie English Teaching w letnich obozach językowych. Kolejnym działaniem Fundacji NIDA jest program Ośrodek Wspierania Fundacja NIDA wspiera inicjatywy tworzenia i rozwoju wiosek te- Ekonomii Społecznej (OWES) realizowany w ramach Priorytetu matycznych w formie społecznych przedsiębiorstw działających w VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie ramach stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych oraz spółek 8 wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddzia- prawa handlowego o statusie non for profit. Koordynuje tworzenie sieci Wiosek Tematycznych w Polsce. 9 łanie Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program prowadzony jest na terenie czterech powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: nidzickim, działdowskim, szczycieńskim oraz nowomiejskim. Jego celem jest pomoc podmiotom ekonomii społecznej, przedsiębiorstwom społecznym, organizacjom pozarządowym i osobom zainteresowanym działaniami i zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej. Ośrodek udziela profesjonalnego, kompleksowego wsparcia doradczego, informacyjnego, szkoleniowego oraz finansowego w zakresie rozwijania przedsięwzięć ekonomii społecznej. Odbiorcami projektu są: osoby nieaktywne zawodowo, społecznie wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym zainteresowane działaniem i podjęciem zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, rolnicy, którzy posiadają niewielkie areały ziemi i poprzez to uzyskują niskie dochody z rolnictwa oraz rolnicy pochodzący z rodzin wielodzietnych, przedstawiciele i pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (w tym centrów integracji zawodowej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowych, zakładów aktywności zawodowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe), pracownicy instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz przedstawiciele samorządu i biznesu (uczestnicy tylko warsztatów z partnerstwa lokalnego). W ramach programu oferowane są podstawowe i specjalistyczne usługi doradcze, pomoc w tworzeniu lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, organizowane są szkolenia, wizyty studyjne, konferencje i targi promocyjne. Ośrodek udziela także wsparcia finansowego w zakresie rozwijania przedsięwzięć ekonomii społecznej.

6 Raz w roku Fundacja NIDA, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, organizują Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających Na Obszarach Wiejskich. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele lokalnych wiejskich organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, świetlic, kół gospodyń wiejskich i innych środowisk z obszarów wiejskich. Fundacja NIDA realizuje systematycznie projekty dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na własny rachunek, organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych, które otrzymują dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy. W ramach działalności gospodarczej Fundacja NIDA wykorzystuje zagospodarowaną przestrzeń w Kamionce k/nidzicy, w której na 7 hektarach zlokalizowane są: - Garncarska Wioska - Rajski Ogród - Interaktywny Model Oczyszczalni Ścieków OCZY Laboratorium Przyrody (w budowie) - Centrum Innowacji Społeczno Ekonomicznych (w budowie) Garncarska Wioska jest modelowym przedsiębiorstwem społecznym, którego celem jest zawodowa i społeczna aktywizacja bezrobotnych mieszkańców wsi. Prowadzi zróżnicowaną działalność produkcyjno-usługową opartą na starych zawodach rzemieślniczych, tradycyjnych technologiach i regionalnych zwyczajach. Można tu nauczyć się garncarstwa, pomóc kowalowi kuć żelazo czy też wcielić się w rolę gościa na tradycyjnym mazurskim weselu. Wioska to wyjątkowe miejsce wypoczynku, edukacji ekologicznej i historycznej oraz turystyczna atrakcja. Garncarska Wioska organizuje cykliczne jarmarki rzemieślnicze oraz wydarzenia kulturalne w Jarzębinowym Amfiteatrze: koncert chopinowski, festiwal ballad Bułata Okudżawy oraz spektakle teatralne. pamiątek), organizację wesel i regionalnych wieczorów mazurskich, przeprowadzanie szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań integracyjnych. Z Garncarską Wioską sąsiaduje Rajski Ogród - pierwszy i największy na Mazurach ogród pokazowy połączony z pomysłem na przedsiębiorczość społeczną. W granicach Ogrodu urządzony jest Park Odkrywców teren, na którym dzieci, młodzież i dorośli mogą dokonywać doświadczeń związanych ze zjawiskami przyrody, prowadzić obserwacje i badania przyrodnicze, uczyć się przez zabawę. Elementem ogrodu jest także lapidarium i interaktywny model oczyszczalni ścieków OCZY Na skraju Rajskiego Ogrodu znajduje się Niezapominajka - dom pracy twórczej dla dzieci i młodzieży zarządzany przez Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny. Rajski Ogród założony jest na planie drzewa, którego konary są w ogrodzie alejami łączącymi zakątki tematyczne: malinowy chruśniak, ogród muzyczny, ogród motylkowy, zakątek miłości, ogród benedyktyński, ogród wiatru, rosarium, zakątek bajkowy, ogród tajemnic - labirynt, bursztynowe pole, ogród kamienny, ogród mazurski, zakątek leśny, mazurskie sady, kwietne łąki, rajską górkę, wrzosowisko, ogród zapachów, rajski staw, warzywnik, jagodnik, bagienne oczko, zakątek rajskiego drzewa, poletka zbożowe, rajską winnicę, ogród słoneczny, park odkrywców, poletko sportowe, rajską spiżarnię. Interaktywny model oczyszczalni ścieków OCZY 2011 jest jedyną tego typu instalacją edukacyjną w Polsce. Odbywają się tu pokazy i lekcje z ekologii. Instalacja skierowana głównie do dzieci i młodzieży jest spójna z koncepcją gospodarowania w zgodzie z naturą. Laboratorium przyrody to nowa inicjatywa Fundacji NIDA, która jest wsparciem dla działań Rajskiego Ogrodu oraz modelu OCZY Stanowi zaplecze do przeprowadzania doświadczeń oraz dodatkowo ma zapewnić miejsca noclegowe dla naukowców i trenerów. Centrum Innowacji Społeczno-Ekonomicznych (CISE) jest najnowszym programem Fundacji NIDA. Jego celem jest promocja nowoczesnych i innowacyjnych form rozwiązywania problemów społecznych, promocja społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania biznesu. Centrum ma też za zadanie kreowanie Garncarska Wioska posiada szeroką ofertę produktów i usług. Są to m.in.: ceramika, szycie regionalnych strojów, regionalne pamiątki, gadżety dla firm, aranżacje powierzchni biurowych i handlowych, przeprowadzanie warsztatów rzemieślniczych (wykonywanie witraży, nowych produktów turystycznych, rozwijanie współpracy sieciowej 10 lepienie garnków, malowanie na szkle, florystyka, wytwarzanie organizacji społecznych i biznesu, kreowanie nowoczesnych instru- 11

7 mentów wspierania przedsiębiorczości oraz testowanie i wdrażanie nowoczesnych form zarządzania w biznesie. W ramach CISE zaplanowano m in.: - funkcjonowanie pracowni designu kreowanie produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych, - laboratorium FOTO-VIDEO z pracownia videoaplikacji, która będzie świadczyła usługi promocyjne dla firm oraz organizacji pozarządowych, - laboratorium ekoproduktów, - pracownię gier strategicznych i modeli instalacji odnawialnych źródeł energii. Od 2014 roku Fundacja rozpoczyna dodatkową działalność w zakresie obsługi ruchu turystycznego na Mazurach. Tworzona jest agencja turystyczna NIDA TRAVEL, której celem jest zwiększenie liczby turystów odwiedzających Mazury, promocja lokalnych produktów turystycznych oraz wspierania przedsiębiorstw z branży turystycznej. NIDA TRAVEL obsługiwała będzie także sieciową współpracę podmiotów z obszaru Lokalnej Grupy Działania Brama Mazurskiej Krainy w ramach klastra turystycznego Szlak dziedzictwa kulturowego

8 2. Usługi i produkty Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA 14 15

9 Rajski Ogród Rajski Ogród jest wydzielonym ekonomicznie i organizacyjnie programem Fundacji NIDA. Znajduje się na obszarze Garncarskiej Wioski w Kamionce k. Nidzicy. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców wsi w zakresie przedsiębiorczości i edukacji. Jest atrakcją turystyczną i jednocześnie miejscem pracy dla mieszkańców wsi. Jest miejscem edukacji ekologicznej oraz promocji zrównoważonego rozwoju. Oferta Rajski Ogród jest największym pokazowym ogrodem botanicznym na Mazurach. W 30 zakątkach tematycznych zgromadzono ponad 4 tys. gatunków różnych roślin. Przygotowano 3,5 km ścieżek spacerowych z miejscami do odpoczynku. Jest to ciekawe miejsce do poznania tradycyjnych roślin z wiejskich ogrodów mazurskich oraz dziko rosnących drzew, krzewów, bylin rosnących w lasach i na łąkach. Turyści, rodziny oraz zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne mogą zwiedzać ogród, zakupić sadzonki i nasiona roślin oraz ekologiczne produkty z ogrodu: owoce, warzywa i zioła, mogą uczestniczyć w lekcjach przyrodniczych i grach terenowych. Specjalnością Rajskiego Ogrodu jest promocja ochrony pożytecznych owadów. Urządzono w tym celu kilka kwietnych łąk oraz domki dla owadów. Współpraca Rajski Ogród współpracuje z wieloma firmami, które brały udział w jego budowie w ramach programów społecznego zaangażowania biznesu oraz wolontariatu pracowniczego. Firmy także opiekują się zakątkami tematycznymi w ogrodzie. Ogród współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy oraz organizacjami pozarządowymi. W Ogrodzie organizowane są staże i praktyki w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy dla mieszkańców wsi

10 Rajski Ogród 1. Szkolenie Zielone miejsca pracy Blok tematyczny Zagadnienia szczegółowe Rozwijane umiejętności Szkolenie ma dostarczyć osobom podejmującym działalność na własny rachunek wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi ogrodowej, świadczenia usług pielęgnacyjnych w ogrodach, opieki nad własnym ogrodem. Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych podjęciem pracy związanej z ogrodnictwem oraz właścicieli przydomowych ogrodów. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami: kompozycji przestrzeni, komponowania ogrodów wiejskich, zbierania ziół i suszenia roślin, tworzenia mieszanek zapachowych, wykonywania kompozycji z suszonych roślin dzień dni 3. 1 dzień 4. 1 dzień Planowanie ogrodu wiejskiego Układanie rabat kwiatowych i bylinowych w wiejskim ogrodzie Zioła w otoczeniu wsi Tworzenie mieszanek ziołowych 1. Plany ogrodów wiejskich 2. Tradycyjna wiejska roślinność w ogrodach 3. Zestawienia roślin jednorocznych i bylin w ogrodach wiejskich 1. Przygotowanie gleby w ogrodzie 2. Pory sadzenia i zasady rozmnażania roślin 3. Pielęgnacja ogrodu 1. Poznanie ziół i ich właściwości 2. Historia i tradycje wykorzystywania ziół w kuchni, medycynie i kosmetyce 3. Zasady zbierania i suszenia ziół 1. Zasady tworzenia mieszanek ziołowych 2. Wykonywanie potpourri w różnych technikach i z różnym przeznaczeniem Umiejętność planowania nasadzeń w ogrodach wiejskich Znajomość tradycyjnych roślin w wiejskich ogrodach Umiejętność sadzenia i pielęgnacji roślin ogrodowych Znajomość ekologicznych sposobów ochrony roślin przed Umiejętność wykonywania kompozycji roślinnych w ogrodzie Rozpoznawanie ziół występujących w otoczeniu Umiejętność suszenia ziół Umiejętność tworzenia kompozycji zapachowych mieszanek Poznanie zasad utrwalania zapachów mieszanek 5. 1 dzień Tworzenie kompozycji z suszonych roślin 1. Poznanie zasad suszenia roślin do kompozycji suszonych 2. Zasady komponowania bukietów Umiejętność przygotowania roślin do kompozycji suszonych Umiejętność układania bukietów Cena do ustalenia z uwzględnieniem wyboru standardu miejsc noclegowych. Termin realizacji: od kwietnia do listopada

11 Rajski Ogród 2. Lekcja przyrodnicza w LEŚNYM ZAKĄTKU Celem lekcji jest podniesienie wiedzy z zakresu ekologii. Grupy zorganizowane dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, rodziny. Wartości edukacyjne poznanie roślin, które dzięki swoim owocom i nasionom, pozwolą ptakom i drobnym zwierzętom przetrwać zimę, rozpoznawanie drzew iglastych i liściastych, kształtowanie postaw w zakresie ochrony środowiska naturalnego, poznawanie wartości czystego środowiska przyrodniczego, Dzieci odbędą spacer po ścieżce edukacyjnej w leśnym zakątku w RAJSKIM OGRODZIE i posłuchają pogadanki przy tablicach edukacyjnych: leśne ptaki, leśne zwierzęta, leśne kwiaty. Na trasie do leśnego zakątka obejrzą: rajską spiżarnię, kwietne łąki, wrzosowisko, ścieżkę zmysłów, park odkrywców, zakątek rajskiego drzewa, ogród ziołowy benedyktyński, rajski staw obserwacja ptaków, owadów, gadów w naturalnym środowisku. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania także z instalacji edukacyjnych i sprawnościowych w parku odkrywców. Przewidywany czas lekcji przyrodniczej 1,5 godziny Cena: podawana jest corocznie na stronie Rajskiego Ogrodu www. rajskiogrod.org.pl Termin: kwiecień - październik 20 21

12 Rajski Ogród 3. Lekcje tematyczne w Rajskim Ogrodzie Celem lekcji jest podniesienie wiedzy z zakresu przyrody. Grupy zorganizowane dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, rodziny. Wartości edukacyjne poznanie wybranych gatunków roślin, owadów, ptaków, gadów, kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska naturalnego, poznawanie wartości czystego środowiska przyrodniczego. Uczestnicy odbędą spacer wybraną trasą w RAJSKIM OGRODZIE i posłuchają pogadanki przy tablicach edukacyjnych, będą rozwiązywać zagadki przyrodnicze, poznawać ciekawostki przyrodnicze. Istnieje możliwość wyboru tematów lekcji: zioła, mieszkańcy kwietnej łąki, motyle w Polsce, życie w stawie, pracowite pszczoły, tajemnice labiryntu, rośliny biblijne. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania także z instalacji edukacyjnych i sprawnościowych w parku odkrywców. Przewidywany czas lekcji przyrodniczej 1,5 godziny Cena: podawana jest corocznie na stronie Rajskiego Ogrodu Termin: kwiecień - październik 22 23

13 Rajski Ogród 4. Zwiedzanie Rajskiego Ogrodu z przewodnikiem Cele Hortiterapia (leczenie za pomocą ogrodów) - odpoczynek i relaks, spacer dla zdrowia: ziołowe zakątki, ścieżka zmysłów (sensoryczna), dostarczanie pozytywnych wrażeń estetycznych i emocji; poza tym poznawanie różnych gatunków roślin oraz ciekawostek przyrodniczych, podnoszenie wiedzy z zakresu ekologii oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, poznawanie ekologicznych metod upraw roślinnych etc. Grupy zorganizowane - dorośli i dzieci, rodziny, osoby indywidualne. Prezentacja flory i fauny występującej w Rajskim Ogrodzie. Poznanie najciekawszych roślin zielnych i dendrologicznych. Zapoznanie z różnymi zakątkami ogrodu związanymi z różnymi środowiskami (ogród leśny, ziołowy, wrzosowisko, rosarium, sady, zakątek rajskiego drzewa, zakątek motylkowy, ogród kamienny, rajska spiżarnia,kwietne łąki, rajski staw). Uczestnicy spaceru są oprowadzani po zakątkach przez przewodnika. Pogadanka w jednym z zakątków RAJSKIEGO OGRODU na temat ochrony środowiska, znaczenia owadów, naturalnych metod ochrony roślin. Przewidywany czas spaceru z przewodnikiem 1-2 godziny Terminy realizacj: kwiecień - listopad Ceny: biletów i przewodnika podawane są corocznie na stronie Rajskiego Ogrodu

14 Rajski Ogród Rajski Ogród 5. Gra terenowa Rajskie abecadło Celem gry, zaprojektowanej w atrakcyjnej formie questu, jest poznawanie różnych gatunków roślin i owadów występujących w Rajskim Ogrodzie. Grupy zorganizowane - dorośli i dzieci, rodziny. Wartości edukacyjne pogłębienie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, dostarczanie pozytywnych emocji i dobrej zabawy. Gra polega na odnalezieniu skarbu ukrytego w jednym z zakątków Rajskiego Ogrodu. Gracze otrzymują mapki oraz zaszyfrowane w wierszach pytania zagadki do rozwiązania. Odgadnięte hasło wskaże miejsce ukrycia skarbu. Przewidywany czas gry: 1-2 godziny Terminy realizacji: maj - październik Cena: biletów i przewodnika podawane są corocznie na stronie Rajskiego Ogrodu 6. Produkty ogrodowe i pamiątki z Rajskiego Ogrodu oraz Garncarskiej Wioski sadzonki roślin, ekologiczne owoce, warzywa, zioła, pamiątki i gadżety ogrodowe, koszulki Rajskiego Ogrodu, widokówki, wydawnictwa przyrodnicze, ceramika i inne wyroby rzemiosła artystycznego. Domek ogrodnika, w którym sprzedawane są produkty ogrodnicze, otwarty jest od 1 kwietnia do 30 października. Sklepik Garncarskiej Wioski czynny przez cały rok

15 Rajski Ogród 7. Mazurskie Ekoogrody (wizyty jednodniowe i dwudniowe) Cele Mazurskie Ekoogrody nawiązują do idei ekomuzeów i stanowią sieć ogrodów w regionie warmińsko-mazurskim. Jest to produkt, który kompleksowo i unikatowo promuje zrównoważony rozwój, wszechstronne zastosowania zbiorników wodnych, ochronę różnorodności biologicznej. Oferta Mazurskich Ekoogrodów skierowana jest to zorganizowanych grup turystycznych osób dorosłych, dzieci przedszkolnych i uczniów oraz turystów indywidualnych. Mazurskie Ekoogrody tworzą sieć samodzielnych inicjatyw, które zlokalizowane są na terenie województwa warmińsko mazurskiego (Arboretum w Kudypach, Ogrody Markiewicz w Marcinkowie, Rajski Ogród w Kamionce). Uczestnicy zwiedzają z przewodnikiem trzy różne ogrody, poznają tysiące roślin, poznają ciekawostki przyrodnicze. Wizytę mogą uzupełnić warsztaty ceramiczne i florystyczne. Terminy realizacji: maj - październik Cena: biletów, przewodnika oraz warsztatów podawane są corocznie na stronie Rajskiego Ogrodu

16 Usługi dla biznesu 1. Pożyczki na tworzenie i rozwój firm Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przeznaczenie pożyczki Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych podnoszących mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw oraz na przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa. Warunki udzielenia pożyczki Maksymalna wysokość pożyczki wynosi zł. Maksymalny okres finansowania 7 lat (84 miesiące). Minimalny wkład własny w przedsięwzięcie wynosi 10%. Zabezpieczenie pożyczki Zabezpieczeniem pożyczki jest obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz inne formy indywidualnie ustalone przez Fundusz Pożyczkowy

17 Usługi dla biznesu Usługi dla biznesu 2. Poręczenia kredytów i pożyczek na tworzenie i rozwój firm 3. Opracowanie biznes planów Poręczenia dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców (w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095, z późn. zm.), mający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego istniejący lub dopiero rozpoczynający działalność gospodarczą. Przeznaczenie poręczenia Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki udzielonej przez instytucje finansujące - np. banki, fundusze pożyczkowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Przedmiot współfinansowania z udziałem poręczenia: przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw, przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa. Zasady udzielenia poręczenia Poręczenie obejmuje maksymalnie 80% wartości zabezpieczanego finansowania, przy czym maksymalne poręczenie nie może przekroczyć zł Zabezpieczenie poręczenia Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę i poręczony przez 1-3 (zależnie od kwoty pożyczki) poręczycieli. Usługi dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą z terenu całego kraju. Warunki świadczenia usług Usługi świadczone są w biurze Fundacji NIDA, z kontaktem mailowym i telefonicznym doradców. Ceny za usługi negocjowane indywidualnie z uwzględnieniem stopnia trudności opracowania oraz cen firm konkurencyjnych. 4. Strategie CSR Usługi dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw Zasady Usługi świadczone są dla firm z uwzględnieniem ich specyfiki oraz w scisłej współpracy z pracownikami

18 Usługi dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych Usługi dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych 1. Szkolenie ABC radnego Radni gminni i powiatowi Szkolenie dwudniowe z zakresu stanowienia prawa lokalnego, praw i powinności radnego oraz tworzenia warunków do rozwoju lokalnego i poprawy warunków życia mieszkańców. Program szkolenia obejmuje zagadnienia: podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie samorządu lokalnego, przygotowanie samorządów lokalnych do wykorzystywania środków Unii Europejskiej na projekty w zakresie rozwoju lokalnego, tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz zatrudnienia i rozwoju, planowanie strategiczne w gminie, współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi w świetle ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, instrumenty wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego, konsultacje społeczne i partycypacja społeczna. Cena Aktualizowana corocznie i podawana na stronie w zakładce CISE 2. Strategie rozwoju gmin i powiatów 3. Plany fundraisingowe organizacji pozarządowych Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne Plany fundraisingowe niezbędne są do prowadzenia długofalowej polityki rozwoju organizacji z uwzględnieniem potencjalnych i zdywersyfikowanych źródeł finansowania działań społecznych. Opracowanie planu odbywa się w ścisłej współpracy z członkami organizacji, którzy podczas opracowywania poznają nowoczesne techniki pozyskiwania środków na działalność organizacji oraz nabywają umiejętności wykorzystywania tych technik w praktyce Cena Ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu opracowania, informacje o aktualnych ofertach zamieszczane są na stronie w zakładce CISE 4. Strategie marketingowe organizacji pozarządowych Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne Samorządy lokalne Strategie marketingowe opracowywane są metodą partycypacyjną z udziałem członków organizacji i wolontariuszy. W opra- Strategie opracowywane są metodą partycypacyjną z udziałem mieszkańców. W opracowaniu strategii wykorzystywane są wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz rekomendacje uczestników cowaniu strategii uwzględniane są innowacyjne formy marketingu społecznego i społecznościowego oraz doświadczenia i warsztatów i spotkań focusowych. W kształtowaniu programów dobre praktyki organizacji pozarządowych z Polski i zagranicy. strategicznego rozwoju uwzględniane są najnowsze uwarunkowania mikro i makroekonomiczne oraz trendy rozwojowe. Cena Cena Ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu opracowania, informacje o aktualnych ofertach zamieszczane są na stronie Ustalana jest indywidualnie w zależności od wyboru ścieżki metodologicznej, informacje o aktualnych ofertach zamieszczane w zakładce CISE są na stronie w zakładce CISE

19 Agencja turystyczna NIDA TRAVEL NIDA TRAVEL obsługuje ruch turystyczny na terenie regionu warmińsko mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Lokalnej Grupy Działania Brama Mazurskiej Krainy : powiaty nidzicki, działdowski i szczycieński. NIDA TRAVEL pośredniczy w sprzedaży produktów turystycznych klastra Szlak Dziedzictwa Kulturowego oraz oferuje własne produkty turystyczne. Produkty klastra turystycznego Szlak Dziedzictwa Kulturowego 1. Szlak Rękodzieła i Rzemiosła (jeden dzień) Zorganizowane grupy liczące minimum 5 osób, zainteresowane dziedzictwem kulturowym, tradycyjnym rękodziełem i rzemiosłem. 6-godzinna wycieczka, w czasie której uczestnicy odwiedzą 4 miejsca znajdujące się na Szlaku Dziedzictwa Kulturowego : Kamionka k/nidzicy pracownia garncarska i kuźnia, izba regionalna, prezentacja na temat garncarstwa na Mazurach, pokaz toczenia na kole garncarskim, udział w warsztatach ceramicznych. Piwnice Wielkie k/wielbarka tradycje Bab pruskich - prezentacja oraz własnoręczne lepienie Baby pruskiej, tradycje wytwarzania przetworów z grzybów. Małdaniec k/szczytna wizyta w pracowni witraży: wykład nt. historii witrażu i technik ich wytwarzania, zwiedzanie galerii witraży. Rozogi wizyta w karczmie regionalnej Tusinek pokaz produktów lokalnych, regionalny obiad. Cena: aktualizowana corocznie i podawana na stronie www. nida.pl w zakładce NIDA TRAVEL (obejmuje: udział w pokazach, prezentacjach i warsztatach, poczęstunek mazurski w Garncarskiej Wiosce, obiad w karczmie regionalnej, upominek: Baba pruska ). Terminy: od kwietnia do listopada 36 37

20 Produkty klastra turystycznego Szlak Dziedzictwa Kulturowego 2. Mazurskie klimaty Rodziny, zorganizowane grupy do 50 osób. Podczas 3-dniowego pobytu goście poznają uroki mazurskiej i kurpiowskiej wsi, odwiedzając interesujące i gościnne miejsca. Garncarską Wioskę wyposażoną w pracownie ręcznego rzemiosła, gospodarstwa agroturystyczne w Rozogach, Wawrochach czy Sasku, pracownie Bab pruskich w Piwnicach Wielkich i witraży w Małdańcu oraz muzea w Rozogach i Wesołowie. Na zwiedzających będzie czekać na miejscu mnóstwo atrakcji. Oferta obejmuje też zwiedzanie rezerwatów Źródeł Rzeki Łyny oraz Żółwia Błotnego. Amatorzy jazdy konnej będą mogli odbyć wycieczkę terenową na koniach, a mali i duzi odkrywcy poszukają szczęścia na bursztynowym polu w Rajskim Ogrodzie. Cena: aktualizowana corocznie i podawana na stronie w zakładce NIDA TRAVEL (obejmuje: 2 noclegi w Zajeździe Tusinek lub w Gospodarstwie Agroturystycznym Sasek w pokojach 2-osobowych z łazienkami; 3-dniowe wyżywienie obejmujące: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, w tym jedną w formie ogniska. Ponadto: godzina jazdy konnej z instruktorem, przejażdżka bryczką i powozem, zwiedzanie rezerwatów i Rajskiego Ogrodu z przewodnikiem, warsztaty ceramiczne - samodzielne toczenie na kole garncarskim naczyń glinianych, nauka lepienia pierogów z aromatycznym lubczykiem, poszukiwanie i rozpoznawanie grzybów leśnych, prezentacja nt. tradycji Bab pruskich, wizyta w pracowni witraży, wizyta na wiejskim podwórku, zwiedzanie Muzeum Kurpiowskiego w Rozogach oraz Muzeum Lnu w Wesołowie)

Garncarska Wioska Artystycznie Rodzinnie Tradycyjnie

Garncarska Wioska Artystycznie Rodzinnie Tradycyjnie POWIAT NIDZICKI, NOWOMIEJSKI, DZIAŁDOWSKI, SZCZYCIEŃSKI EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Garncarska Wioska Artystycznie Rodzinnie Tradycyjnie Informator 1/2015 6 czerwca w Garncarskiej Wiosce w Kamionce k/nidzicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2005 * O FUNDACJI

RAPORT 2005 * O FUNDACJI * O FUNDACJI Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki

Bardziej szczegółowo

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 13-100 Nidzica, pl. Wolności 1 tel. 89 625 22 26, fax. 89 625 43 37 www.nida.pl, nida@nida.pl HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu raport z działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA za 2001 rok. W 2001 roku podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Jan Saloni Kierownik Projektu Agrinpol

Jan Saloni Kierownik Projektu Agrinpol Spis Treści Wstęp... 2 Informacja o ekspertach poszczególnych dziedzin... 3 Ekonomiczne aspekty prowadzenia gospodarczej na obszarach wiejskich, Katarzyna Duczkowska-Małysz, Małgorzata Duczkowska-Piasecka...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Załącznik do uchwały Nr XI/108/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 maja 2012 r. Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Siemiatycze, 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej BEZPŁATNY INFORMATOR DLA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej Wydawca: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27. MARZEC 2015 Nr 66

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo