PODSUMOWANIE I MOJA OPINIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE I MOJA OPINIA"

Transkrypt

1 Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese :

2 Spis treś i Sieć dystry u ji... 3 Zasady uczciwego dystrybutora... 4 Ce a i wartość produktu... 8 Kultura h iwoś i Zarzuty wo e rze zywistoś i Wasze komentarze Piotr Michalak 2

3 Kilka d i te u opu likowałe wpis z prowoka yj y pyta ie Czy MLM jest etyczny. W chwili gdy to piszę, a y ko e tarze. Wszystkie przestudiowałe. Kilka z nich jest moich. Sieć dystry u ji [powrót do Spisu treś i] Te at poddałe pod dyskusję w związku z ty, iż sa jeste : konsumentem w kilku MLMach, pasyw ie za ząłe zara iać w jednym z nich ie u zest i zą aktyw ie w budowaniu struktury, współpra uję z oso a i, które działają w MLM. Mój głów y iz es jed ak jest oi włas y iz ese ; MLM pojawia się jako wątek po o z y, sie ie postrzega wyłą z ie jako ko su e ta. Wielokrot ie spotykałe się z pyta ia i i zarzuta i od oś ie MLM i posta owiłe, że trze a zro ić z ty ge eral y porządek. Posta owiłe o ówić: szanse, zagroże ia, plusy, minusy i zasady, jaki i powi ie rządzić się zdrowy biznes. Kilka lat te u prowadziłe age ję rekla ową, zaj owałe się też doradztwem strategi z y i arketi gowy. Ukoń zyłe zarządza ie i arketi g a Polite h i e Gdańskiej i od lat u zę się iz esu głów ie ze źródeł a erykański h. W trakcie 9 lat poz awa ia roz aity h odeli iz esowy h, oraz lepiej rozu iałe jak działa wolny ry ek i a jaki h zasada h opiera się świat, waru kowa y sposo e działa ia ludzi zyli eko o ią. ) tej perspektywy już parę lat te u ówiłe w swoi h agra ia h, że MLM jest w isto ie po prostu ka ałe dystry u ji; oż a też powiedzieć, że modelem biznesowym. Podo ie jak jest i sprzedaż od produ e ta, przez dystry utora i hurtow ie, aż do sklepu detalicznego. Piotr Michalak 3

4 I y przykłade jest produk ja uzyki: a y zespół uzy z y, który produkuje uzykę, dalej jest wydaw i two uzy z e, a a koń u sklep detali z y itu es. Syste przepływu produktów do konsumenta nazywamy ka ałe dystry u ji. Rów ież ówiłe o ty, że MLM ie jest de fa to Twoi iz ese. Trze a to wyraź ie powiedzieć. Jest o sza są iz esową współpra y z aj zęś iej sporą fir ą, która pła i wynagrodzenie prowizyjne za udowę: sieci dystrybucji oraz sieci konsumentów. Jest to ardziej for a zatrud ie ia al o współpra y z większy pod iote iż włas y iz es. W pew y se sie jest to oże spółdziel ia ha dlow ów. Nie ma w tym jednak nic złego. God e po hwały jest a pew o wdraża ie do zasad MLM ożliwoś i dziedziczenia konta. Przypomina to w pewnym sensie dziedziczenie biznesu i jest korzystne dla uczestników systemu. I here t ie ka ał dystry u ji zy odel iz esowy są zy ś eutral y. Są o e po prostu ele e te syste u każdej gospodarki. Bez dystry u ji ie yli yś y w sta ie a yć podstawowy h środków potrze y h do ży ia. Kłó e ie się z ty przypo i a u towa ie się a to, że potrze uje y a ywać za pie iądze produkty i usługi, a y fu k jo ować w społe zeństwie. Tak działa świat i ywiliza ja. Słusz ie jed ak Czytel i y zauważyli, że pro le ety z y oże leżeć w: sz zegółowy sposo ie działa ia ludzi w kanale dystrybucji oraz w sposobie jego skonstruowania czyli w jego zasadach. Zasady uczciwego dystrybutora [powrót do Spisu treś i] 1 Ja ek apisał: W większoś i z a y h i MLM a h pro le e jest fakt, że tak aprawdę zara ia tylko % do 5% osó, które są w ty iz esie. To jest ajwiększy problem ety z y, po ieważ o ty się ie ówi. )aro ki w okoli a h śred iej krajowej wy agają grupy, która składa się z kilkuset do kilku tysię y osó. Fakty z ie warto o ty ówić. Podstawowy argu e te prze iwko MLM jest przyta za ie statystyki, że wyłą z ie ały procent ludzi (5%? - %? zara ia w syste ie większe pie iądze. Ja ek słusz ie zauważa, że powi o się ko u ikować otwar ie o ty o trze a zro ić i jak długo pra ować, a y dojść do oczekiwanych rezultatów. Niektórzy dystry utorzy to ko u ikują. I i ie. Piotr Michalak 4

5 Mamy zatem pierwszą zasadę u z iwego dystry utora. Argu e t te oże rów ież wskazywać a iekorzyst ą ko struk ję sa ego syste u MLM określo ej fir y, który wy agradzał y ludzi a sz zy ie, a ie dawał y sza sy a zaro ki ludzio a dole. W większoś i MLMów jednak wszyscy ludzie, na wszystkich poziomach, ają określo ą prowizję. Na określo y h pozio a h zara ia się róż e kwoty. Syste wy agradzają y wyłą z ie ludzi a sa y sz zy ie ie od iósł y suk esu ry kowego; jeśli owie iał y zasady wyraź ie oszukań ze, u zest i y ry ku wew ętrz ego, jaki jest struktura MLM, opuś ili y go, a wtedy rów ież ludzie a sz zy ie przestali y zara iać. Jedy ą op ją utrzy a ia takiego syste u yło y opiera ie go w ałoś i o prze iał owodo hodzą y h, rekrutowa y h a yw ów pakietów startowy h. Taki iz es rów ież ie ędzie udany. MLM owie opiera się o klie tów powra ają y h, dlatego wszystkie fir y sprzedają produkty konsumowalne, np.: żyw ość, kosmetyki, suplementy diety. Trze a przy ty zauważyć, że w warunkach wolnorynkowych rów ież w i y h zawoda h tylko ały pro e t ludzi zara ia po adprze ięt e pie iądze. I a zej ie azywały y się o e po adprze ięt y i. Gdy y wszys y zara iali dużo, ie ieli yś y per ep ji, że zara ia y dużo, le z wszyscy zarabiali yś y prze ięt ie i tyle sa o. )daje się, że tego rodzaju i te ję ieli założy iele so jaliz u. Jed akże ie udało się tak sz zyt ego elu osiąg ąć, bo: wszys y jesteś y róż i, a y róż e tale ty, ambicje i oczekiwania. Bóg ie u zy ił as taki i samymi, ale ówią etafory z ie wszystkie kwiaty a łą e są pięk e i potrze e. Ch ę przez to zauważyć, iż fakt zara ia ia przez ały wy i ek społe zeństwa większy h pie iędzy jest ie tylko zupeł ie or al y, ale wrę z sprawiedliwy, wy ika owie z zasad działa ia wol ego ry ku. Piotr Michalak 5

6 Rynek nie ma duszy i każdego traktuje tak sa o według zasad, a wię sprawiedliwie, a nie iłosier ie. Ciągie dalszy kwestii sprawiedliwoś i wy agrodzeń pozostają pyta ia: Czy motywacja osó zara iają y h yła sprawiedliwa zy kierowali się h iwoś ią, zy służ ą? Czy ich metody yły sprawiedliwe? Czy teraz, ają pie iądze, postępują z i i sprawiedliwie zy kierują się egoiz e, zy iłoś ią do ludzi)? To kolejne zasady, czy raczej pytania z rachunku sumienia uczciwego dystrybutora. Dla zego tylko iektórzy zara iają wiele? Słusz ie iektórzy zytel i y zauważyli, że wielu h iało y zara iać ie włożywszy w to dużego wysiłku. Nie azywał y tego le istwe, le z ra zej ig ora ją, to jest niezrozumieniem jak ogro ego wysiłku wy aga z udowa ie jakiegokolwiek iz esu ie tylko MLM. Jeśli dystry utor ie uprzedzi o ty rekruta, a rekrut ie a doświad ze ia iz esowego, atural ie zosta ie o skrzywdzo y rozdźwiękie iędzy włas y i rozdmuchanymi o zekiwa ia i, połą zo y i z h iwoś ią, a twardą i wy agają ą rze zywistoś ią. Sama motywacja finansowa hęć zaro ie ia a ży ie zwykle jest z yt sła y otywatore, a y od ieść suk es w trud ej ra ży wy agają ej ko sekwe ji i iężkiej pracy. Stąd w oi au za iu wyraź a ko ep ja od alezie ia swojej: pasji, misji, wizji i powoła ia, zyli spój ej drogi ży iowej. Wiele osó poddaje się widzą, że sukces w MLM wymaga: jeżdże ia po Pols e, spotyka ia się z setkami osób, codziennych rozmów z podopiecznymi, Piotr Michalak 6

7 aktywnego prowadzenia ludzi. Trze a otwar ie ko u ikować, że tego właś ie wy aga te iz es, o jest kolej ą zasadą uczciwego dystrybutora. Stąd w iosek, że MLM ie jest ra żą dla każdego, le z dla osó ają y h ku te u predyspozycje jak każdy i y zawód. Naj ardziej predyspo owa e do MLM ędą oso y: lu ią e ko takt z i y i ludź i, hęt e do pracy poza komputerem, wy hodzą e z do u, spotykają e się, towarzyskie. Według e h oso owoś i ależało y wy ie ić sangwiników ekstrawertyków, szczególnie predysponowanych do tego zawodu. )a k ięty w so ie, wrażliwy u zu iowo melancholik ędzie iał pro le, a y osiąg ąć efekty w tej ra ży. Jed ak też oże; hoć ędzie go to wię ej kosztowało. ) a przykład takiej oso y. Dziś jest a sa y sz zy ie struktury. Musiał jed ak zwy iężyć sie ie, o też jest otą i siłą harakteru god ą podziwu. Po adto awet oso y z predyspozy ja i ieko ie z ie ają hęć do paru lat iężkiej, systematycznej pracy na rzecz budowania sieci konsumentów i dystrybutorów. W efekcie tylko kilka pro e t ludzi do hodzi do efektów zarów o w tej, jak i w każdej i ej ra ży a świe ie. Doty zy to każdego kraju i każdego iz esu. Komentarz Jacka dobrze konkluduje te wątek: I a rze z, to fałszywe twierdze ie, iż MLM to iz es pasyw y. Jeżeli przesta iesz aktyw ie działać w elu utrzy a ia grupy, to po pewnym czasie przesta iesz dostawać prowizję. Potwierdza to zate tezę, że MLM jest po prostu jed y z ożliwy h do wyko ywa ia zawodów. Aczkolwiek pew a doza pasyw oś i do hodu w i występuje: pozostawio a ez opieki grupa ie rozle i się; le z jak w każdy iz esie, gdy pozostawi y go ez opieki, ędzie się stop iowo kur zył. Taka jest prawda o MLM i jako zasadę dystry utorów wypadało y przyjąć komunikowanie tej prawdy, hoć y yła iewygod a. Warto podkreślić, że w te sposó dystry utorzy ają sza sę zrekrutować ludzi, którzy wiedzą, a o się piszą a dzięki te u są odpowied io uwarunkowani do wykonywania systematycznie pracy, jaka jest potrzeb a, y z udować taki interes. Piotr Michalak 7

8 Warto jesz ze podkreślić, że i te ją osó zara iają y h w MLM jest, a ra zej powi o yć, wspiera ie pozostały h zło ków struktury w podnoszeniu swoich zarobków. Tego rodzaju zasada po o i zoś i jest ie tylko zy ś do ry, ale także waru kie koniecznym do odniesienia powodzenia w MLM. ) perspektywy ty h osó jed ak widać, że: ie każdy h e, a y u pomagano i ie każdy h e pra ować. Nie każdy też a predyspozycje do tego rodzaju pracy. 2 Ce a i wartość produktu [powrót do Spisu treś i] Kolej y zarzute wo e MLM są wysokie ceny produktów. Sam wielokrotnie iałe o do tego zarzuty i wątpliwoś i. Uzasad ia się, iż wy ikają o e iędzy i y i z ko ie z oś i uwzględ ie ia w e ie prowizji dla pośred ików. Należy przede wszystki sprawiedliwie zwró ić uwagę, iż wszystkie i e produkty kupowa e przez as w sklepa h rów ież zawierają prowizję dla pośred ików. Wynika to z samej konstrukcji systemu wolnorynkowego. Należy to zaak eptować, gdyż w tej arży kryje się fakty z a pra a ludzka, która iała a elu dostar zyć a produkt w po liże aszego iejs a za ieszka ia. Do aga się wię o a godziwego wynagrodzenia za pra ę. Rozprawia się ty sa y z zęsto występują ą e tal oś ią, iż rzeko o pośred ik ie tworzy wartoś i doda ej, o ie przetwarza w żade sposó produktu. Otóż sa i aszy za howa ie dowodzi y, że jest i a zej. Kupują owie produkty w sklepie, który dla as jest liższy geografi z ie dowodzi y, że liskość a dla as real ą i a a al ą wartość. Jeśli zate póź iej ówi y, że ie a ieświado ie kła ie y i oszukuje y sa i sie ie. Podo ie i e zy iki ają dla as wartość, a przykład duży wy ór i sa oo sługa, które spowodowały wypar ie z ry ku ały h sklepików osiedlowy h przez supermarkety. Sami tak zagłosowaliś y aszy i portfela i i to aszą jest de yzją, w jaki kieru ku poszedł ry ek. Zate to ie tylko prowizje pośred ików są przy zy ą wysoki h e w syste a h MLM. Piotr Michalak 8

9 Podstawową oi zda ie przy zy ą jest po prostu kraj pochodzenia produktu. Wiele systemów MLM przychodzi do nas z zagranicy, szczególnie z USA. W Stanach inaczej wy e ia e są produkty. Ist ieje ta dużo większy ry ek produktów jakoś iowy h skierowa y h do klasy śred iej, pod zas gdy polski klie t jest klie te udżetowy, skąd tak ogro y suk es hoć y Biedro ek. Natural e jest w USA, że suple e t diety z wita i a i kosztuje ie zł, jak u as, ale $, zyli zł. I portowa e do Polski suple e ty ędą jed ak kosztowały zł plus VAT i ło, hy a że zosta ą ś iąg ięte do Europy przez spółkę zagra i z ą w i y kraju U ii Europejskiej, który stosuje korzyst e dla i porterów zwol ie ia z ła. VAT-u już jed ak ie u ik ie y, przez o koń owa e a produktu jeśli przyj ie y stawkę % w danym przypadku wy iesie ok. zł. W USA nie ma podatku VAT, a ko pe sują to, podatki do hodowe są wyższe i do hodzą w zależ oś i od pod iotu do około 35%; jedynie w niektórych stanach występuje tzw. sales tax, przypo i ają y VAT p. w Californi 9%, ale we wszystkich sklepa h e y poda e są w kwota h etto. Podsu owują, fakty z ie wiele MLMów a wysokie e y, o jest uzasad io e ra zej kraje wytworze ia produktu. Sa wię ie kupuję produktów, które są dla ie za drogie. Nie ma nato iast or oral y h, które ówiły y, że fir y ie ogą sprzedawać drogi h produktów. Są jed ak or y, które akazują zrów oważyć e ę z wartoś ią produktu. To jed ak zy i sa ry ek, o produkty z yt drogie, a ie w oszą e odpowied io dużej wartoś i, po prostu ie są kupowa e przez a yw ów. Nie oże y odgór ie o e ić, zy stosu ek e y do wartoś i jest odpowied i, gdyż wartość jest zy ś su iektyw y, a do tego trud o u hwyt y zjawiskie. Składa się owie ie tylko z użyte z oś i wy ikają ej wprost z e h produktu, ale rów ież z elementów emocjonalnych, zy wrę z duchowych, taki h jak syste wartoś i, który kieruje się fir a, lu który ko u ikuje arka. Są to ele e ty iekwa tyfikowal e. Ostate z ą o e ę zate zy i ry ek, a wię y sa i i ogół społe zeństwa, kupują da y produkt po danej cenie, lub nie. Ty zase są też MLMy o iski h e a h. Potrafię w ty o e ie wy ie ić z pa ię i o aj iej trzy. W jed y z i h zde ydowałe się wię zostać ko su e te, gdyż produkty a wy e io e w sposó porównywalny do sklepowego; a przy tym iektóre z i h fakty z ie są wyższej lu u ikal ej jakoś i; i e ato iast ie są i tych po prostu ie za awia y. Każdy zate wy iera to, o u pasuje, i skoro iko u wów zas ie dzieje się krzywda, ie oż a ówić o oral oś i określo y h e. Piotr Michalak 9

10 Trze a zate podsu ować wątek ówią, że wiele produktów MLM oferowa y h a aszy ry ku skierowa y h jest z ra ji e y ie do każdego, le z do za oż ego klie ta. To rów ież oż a zaak eptować jako zasadę wol ego ry ku, a który produkty po prostu są zróż i owa e e owo i jakoś iowo, a ko su e t a prawo kupić te, a które oże so ie pozwolić i które prze awiają do jego przeko ań oraz syste u wartoś i. Wiele osób tej ostatniej zasady nie przyjmuje i irytuje je sam fakt istnienia drogich produktów. Wskazywać to oże a sła ość polegają ą a ty, iż ie potrafi y lu nie h e y od awiać so ie drogiego produktu, który widzi y, że ist ieje, le z as a iego ie stać. Nie jest to jed ak wów zas wi ą fir y oferują ej produkt, ale aszą, że patrzy y albo z zazdroś ią na innych ludzi, albo z h iwoś ią a da y produkt. Jeśli ędzie y wo e sie ie u z iwi, al o powś iąg ie y e o je i od ówi y so ie takiego produktu, al o postara y się wyge erować większe do hody, a y go a yć, uz ają że jest a jed ak potrze y. Było y to wów zas postępowa ie sprawiedliwy i zgod y z prawdą, pokładają y odpowiedzial ość za aszą sytua ję w aszy h ręka h. 3 Kultura h iwoś i [powrót do Spisu treś i] )arzute, który oż a postawić fir o MLM, jest szerze ie kultury h iwoś i. Jak apisał )dzisław: Czy MLM jest ety z y w dużej ierze zależy od tego jaką kulturę i wartości wbudowali w system dystrybucji twórcy tego syte u. ) ałe jed ego z założy ieli MLM a ry ku polski. Sprawiał wraże ie złowieka ogar iętego h iwoś ią. Motywował przez roz udza ie h iwoś i we ie Od Apostoła Pawła wie y że h iwość jest ałwochwalstwem. Fir y MLM stosują li z e otywatory w postaci konkursów na wycieczki zagraniczne, wejś iówek na szkolenia, sponsorowania leasingu mniej lub bardziej luksusowych samochodów. O eń y o iektyw ie oral ość taki h syste ów otywa yj y h. Czy lepiej y yło, gdy y fir y te ie oferowały taki h rze zy i za iast tego zatrzy ały i h koszty dla swoi h właś i ieli? Wów zas i i zarzu ili y i, że powi i w większy stop iu dzielić się swoi i zyska i z dystry utora i. Jeśli jed ak za iast sa o hodów powiększyli y wszystki prowizje, ieli yś y podo e zastrzeże ia, iż fir y MLM łudzą i a ią z yt duży i prowizja i i zaro ka i. Tak zy owak, jeśli dystry utor otrzy uje sa o hód i wy ie zkę w agrodę za wyko a ą pra ę, trud o dowodzić, że y działa u się z tego tytułu krzywda. U z iwie dojść ależy do w iosku, że to ie syste MLM jest zły, le z to w złowieku oże tkwić h iwość. Przerzu a ie odpowiedzial oś i za tę h iwość z złowieka a fir ę jest pró ą przypisywa ia włas ego grze hu i y ludzio. Moż a owie do ty h Piotr Michalak 10

11 sa o hodów podejść ez e o ji; a oż a też zapalić się i i i opętać yśla i o i h. Jeśli jed ak, ędą pra ow ikie jakiejś fir y, ogę dostać sa o hód za do re wy iki pra y, wy ikają e z konsekwentnego jej wykonywania, ie jest to złe, le z do re. Jeśli owie jeździłe w ześ iej sa o hode, który się psuł, a teraz ogę dostać auto speł iają e podstawowe wy ogi użyte z oś i, ędzie to dobre dla mnie i dla mojej rodziny. Nie powi ie e jed ak roz udzać w so ie h iwoś i. I ą kwestią ogą yć szkolenia, konferencje i prezentacje liderów MLM. Jeśli owie preze tują wskaza e e efity o iektyw ie, jako oś, o po prostu jest w ofer ie fir y, to ie a w ty i, o krzywdziło y drugiego złowieka. Jest to zgod a z prawdą i for a ja. Jeśli jed ak stosują a ipula yj e etody podprogowo roz udzają e h iwość i pożąda ie, to zy ią oś złego, wpędzają liź iego w pogoń za do ra i aterial y i. Podstawowy kryteriu zdaje się zate yć i h i te ja. Może y to przyjąć za kolej ą do rą zasadę u z iwego dystry utora. Nato iast o do sa ego przekazu taki h preze ta ji to o awia się, że ało kto a a tyle dużą wiedzę o etoda h wywiera ia wpływu społe z ego i przy okazji o etyce wywierania wpływu, a y osądzić o iektyw ie, które etody są słusz e, które są złe, a które po prostu są eutral e. Spotyka się owie zęsto z opi ia i i osąda i, o do który h wiedza o działa iu złowieka psychologia, ekonomia, marketing pozwala zweryfikować i h ezpodstaw ość. Zarzuty wobec rzeczywistoś i [powrót do Spisu treś i] Często takie zarzuty są o raża ie się a rze zywistość, iż tak o a właś ie działa, a ie w sposó, który so ie wy arzyliś y. O zekuje y od rze zywistoś i, a y yła dosko ała, peł a iłoś i, ezi teresow oś i, a y ludzie yli o iektyw i, ie podej owali de yzji e o jo al ie i kupowali tylko to, o jest i do ży ia aj ardziej potrze e. Wie y, iż tak ie jest i ie ędzie, a przy aj iej aż do zasu paruzji i od owie ia wsze hrze zy, bo wszyscy jesteś y tylko ludź i. Nie przyj ują tego faktu zyli tzw. atury złowieka do wiado oś i, ie jesteś y w sta ie fu k jo ować or al ie w świe ie i a wol y ry ku. Jesteś y w sta ie jedy ie poddać się i opuś ić rę e, a zara iać a utrzy a ie z że ra twa datków, przyj ują je za jedy ą u z iwą for ę działal oś i; ale jed ak jeśli a y tale ty i ożliwoś i do pra y staje się o o rów ież ieu z iwy wyzyskie i y h ludzi. Kto nie h e pra ować niech nie je. Tak pisał św. Paweł, który hoć sa ył apostołe, trud ił się jed ak wyrobem namiotów i zara iał a swoje utrzy a ie, a y ikt ie iał u i do zarzu e ia. Piotr Michalak 11

12 Podsu owują, ie wy zerpaliś y dziś peł ego katalogu wątpliwoś i o do oral oś i i etyki syste u MLM. Powiedzieliś y klarow ie, że to ie odel MLM jest zły, le z eutral y, ato iast złe oże yć: działa ie ludzi w systemie, założe ia systemu. Pod ty względe każdego złowieka i każdy syste ależało y o e iać i dywidual ie, ale rów ież oż a opra ować katalog zasad dla dystrybutorów i systemów MLM. Oso iś ie ato iast ie widzę prze iwwskazań, a y adal ył ko su e te w wy ra y h progra a h, jak rów ież pole ał wy ra e MLMy jako sza sę iz esową dla osó, które ają ku te u predyspozy je i wolą to, iż rozkrę a ie włas ego iz esu. Do rze ędzie, jeśli od ior a takiej sza sy podejdzie do iej dojrzale, wiedzą jakiej pra y wy aga od iesie ie powodzenia w takim interesie, a jego otywa je ie wy ik ą z zystej h iwoś i; to już jed ak kwestia leżą a po stro ie dystrybutora. Wasze komentarze [powrót do Spisu treś i] Jeśli zajdzie taka potrze a, ędę ko ty uował te kieru ek rozważań i a alizował posz zegól e kwestie. W taki wypadku proszę o syg ał w ko e tarza h, zy a o ty dalej pisać, a jeśli tak to a które kwestie sz zegól ie zwró ić uwagę. Waż e! Pojawiły się jak zwykle pojedy ze zastrzeże ia o ieak eptowa e ko e tarze. Nie wie zy zauważyliś ie, ale po poprzed i h dyskusja h a logu oż a zo a zyć, iż ak eptuję ko e tarze awet wyjątkowo iewygod e i takie, z który i się ie zgadza. Jeśli jakiś ko e tarz się ie pojawił, to yć oże ie został o prawidłowo doda y po Waszej stronie, np. z powodu raku połą ze ia z I ter ete ; proszę go dodać jesz ze raz. Warto komentarz uprzed io skopiować a wypadek usterki w ko puterze, a y go ie stra ić. Podkreśla : ge eral ie ie stosuję e zury hy a, że w skraj y h przypadka h p. wyraź ej autopromocji (reklamy) lub czystego chamstwa. Najważ iejsze jed ak: ie akceptuję ko e tarzy w iedzielę, a poza ty zy ię to ie ezusta ie, le z o parę-kilka godzi. Wię zase trze a po prostu po zekać, a y Twój ko e tarz pojawił się a stro ie. Piotr Michalak 12

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ MDL expo International Sp. z o.o. Sp. k. Świerkówki 15 64-605 Wargowo / Poland Tel +48612964075 / 80 Fax +48612964049 Mail info.poland@mdl-expo.com Web www.mdl-expo.com Świerkówki, d ia 12.05.2016 r. ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIĆ ŚWIAT CZĘŚĆ.

JAK ZMIENIĆ ŚWIAT CZĘŚĆ. JAK ZMIENIĆ ŚWIAT CZĘŚĆ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/jak-zmienic-swiat-cz-1/ Spis treś i Przedsię ior zość... 3 Europa, Ameryka i Azja... 4 Okultyzm

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Jeżeli fundator przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację od chwili jej ustanowienia, to w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Dr i ż. Mar i Dą rowski Politechnika Śląska Wydział Orga

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły.

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2014/2015 TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. CELE EWALUACJI: 1. Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Spis treś i Mądrość ludzi łody h... 3 Rada dla żyją y h... 4 www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dnia 16.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-RZYRODNICZA MATEMATYKA TEST 4 Zadanie 1 Dane są punkty A = ( 1, 1) oraz B = (3, 2). Jaką długość ma odcinek AB? Wybierz odpowiedź

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Informacja Kasy Krajowej. publikacji Komisji Nadzoru Finansowego z r. doty zą ej sektora SKOK

Informacja Kasy Krajowej. publikacji Komisji Nadzoru Finansowego z r. doty zą ej sektora SKOK Informacja Kasy Krajowej wyjaś iają a ieś isłoś i publikacji Komisji Nadzoru Finansowego z 21.10.2014 r. doty zą ej sektora SKOK Klu zowe spostrzeże ia i w ioski Na stro ie i ter etowej KNF w d iu paździer

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji. gospodarczej

Kryteria wyboru operacji. gospodarczej Kryteria wyboru operacji doty zą y h rozwoju działal oś i gospodarczej Kryterium nr 1 Wnioskowana kwota pomocy 5 pkt. do 300.000 zł 4 pkt. do 200.000 zł 3 pkt. do 100.000 zł 2 pkt. do 50.000 zł 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto

Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto Nr Zapytania: 24/8.1.1/K/2014 Rzeszów, 6.05.2015 r. Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ ZSM/ZP/230/100/2011. Chorzów, dnia 08.07.2011r. Szanowni Wykonawcy

SP ZOZ ZSM/ZP/230/100/2011. Chorzów, dnia 08.07.2011r. Szanowni Wykonawcy SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299 po godz. 15 00 fax.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Muzodajnia na próbę dla Abonentów Plus ( Regulamin ) wersja z dnia 14.01.2016r.

Regulamin Usługi Muzodajnia na próbę dla Abonentów Plus ( Regulamin ) wersja z dnia 14.01.2016r. Regulamin Usługi Muzodajnia na próbę dla Abonentów Plus ( Regulamin ) wersja z dnia 14.01.2016r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usługa Muzodajnia na próbę dla Abonentów Plus ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:..

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:.. Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia... / pieczątka Wykonawcy / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA Ja/My niżej podpisany/i.

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016

RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 Kiełpin, dnia 1 lutego 2016 r. WITTCHEN S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres: ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo