(część 3) REKOMENDACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(część 3) REKOMENDACJA"

Transkrypt

1 REKOMENDACJA Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego dotycząca wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (część 3) Rekomendacja została zatwierdzona przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 4 października 2011 roku

2 Wprowadzenie Kolejna, trzecia edycja Rekomendacji dotyczących wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim stanowi rezultat prac grup roboczych Rady Prawa Bankowego oraz Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego działających w ramach Związku Banków Polskich. Prace te prowadzone są od czasu przyjęcia ustawy przez Parlament i wynikają z potrzeby doprecyzowania kwestii, które w nowej ustawie o kredycie konsumenckim zostały potraktowane jedynie ogólnie lub też niejasna jest faktyczna wola ustawodawcy, co powoduje wątpliwości interpretacyjne wśród ekspertów bankowych. W czerwcu oraz sierpniu br. zostały przyjęte przez Zarząd ZBP oraz opublikowane dwie pierwsze części Rekomendacji, ale prace w gronie ekspertów Rady i Komitetu kontynuowane były z dużą intensywnością, aby jak najszybciej udostępnić bankom wyniki kolejnych dyskusji. W trzeciej części Rekomendacji poruszono miedzy innymi zagadnienia związane z obliczaniem całkowitego kosztu kredytu i rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, niektórych konsekwencji wcześniejszej spłaty kredytu, umów dodatkowych do umowy kredytowej (jak np. polisy ubezpieczeniowej), specyficznymi rodzajami kredytów konsumenckich (jak kredyt na zakup instrumentów finansowych czy kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym). Po raz pierwszy zaproponowano także rozstrzygniecie kilku wątpliwości dotyczących formularza informacyjnego. Przyjmując poszczególne interpretacje, kierowano się w pierwszym rzędzie zasadą należytej ostrożności w formułowaniu opinii, a intencje polskiego i europejskiego ustawodawcy odczytywano w oparciu o przepisy dyrektywy o kredycie konsumenckim oraz oficjalne wyjaśnienia Komisji Europejskiej. W rozważaniach ekspertów uwzględniano każdorazowo także nadrzędną zasadę konieczności zapewnienia klientom polskich banków odpowiednio wysokiego poziomu ochrony. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich rekomendacji w trakcie prac przyjęto założenie, iż publikowane będą tylko te poglądy i opinie, które podzielane są przez całe środowisko bankowe, a sposób wyjaśniania wątpliwości jest jednolity. Warszawa, październik 2011 roku 2

3 Pytanie 1 Jak należy rozumieć przepis art. 5 pkt. 6 ustawy wskazujący, że do całkowitego kosztu kredytu należy wliczyć koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść? Interpretując art. 5 pkt. 6 ustawy uznać należy, że do całkowitego kosztu kredytu wliczają się te koszty: a) których obowiązek poniesienia nie jest uzależniony od wystąpienia zdarzenia przyszłego czy warunku, oraz b) które wyraźnie wynikają z postanowień umowy. Zważywszy na przepis art. 5 pkt. 6 ustawy, przepis art. 25 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 19 ust. 2 Dyrektywy Nr 2008/48/WE przyjąć należy, że do całkowitego kosztu kredytu należy wliczyć te koszty, do których poniesienia klient będzie zobowiązany. tj. postanowienia umowy o kredyt wyraźnie przewidują obowiązek poniesienia tych kosztów nie uzależniając powstania tego obowiązku z jakichkolwiek zdarzeń przyszłych czy warunków. Nie należy natomiast wliczać opłat za ewentualny monit z tytułu opóźnienia w zapłacie czy opłat za inne usługi, które klient może na mocy umowy odrębnie zamówić, bowiem tych ostatnich kosztów klient może uniknąć, a zatem nie istnieje co do nich obowiązek ich poniesienia. Pytanie 2 Czy na tle postanowień Załącznika Nr 4 pkt do ustawy - w przypadku umów o kartę kredytową dla celów obliczenia RRSO należy uwzględniać najwyższą możliwą opłatę czy też opłatę mającą zastosowanie do najbardziej rozpowszechnionych mechanizmów dokonywania wypłat? W przypadku kart kredytowych dla celów obliczenia RRSO należy uwzględnić opłatę mającą zastosowanie do najbardziej rozpowszechnionego mechanizmu dokonywania wypłat, czyli należy uwzględniać funkcję płatności, a nie wypłaty gotówki. Z kartami kredytowymi oraz innymi produktami kredytowymi mogą wiązać się koszty, których wysokość bądź czas wystąpienia nie sposób ustalić przy zawarciu umowy. Nie mniej jednak Dyrektywa, a za nią ustawa zobowiązuje kredytodawcę do poinformowania konsumenta o wszelkich kosztach zawartych w koszcie kredytu. Tym samym, należy przyjąć, że warunki dotyczące wyliczeń, opłat i zmian tych kosztów określone przez kredytodawcę wraz z założeniami dotyczącymi obliczeń RRSO są wystarczające do określenia kwoty i czasu wystąpienia tych kosztów. Ustawa, w ślad za Dyrektywą, nie określa metody wyznaczania najbardziej rozpowszechnionych mechanizmów dokonywania wypłat. Zdaniem Komisji Europejskiej, założenie to należy rozumieć w ten sposób, że w przypadkach różnych sposobów dokonywania wypłat, kredytodawcy nie powinni być uprawnieni do decydowania, w oparciu o który z tych mechanizmów dokonywania wypłat dokonają obliczeń RRSO. Zatem, albo Państwa Członkowskie mogą określić metodę w swoich aktach prawnych dokonujących transpozycji, co gwarantowałoby stosowanie tych samych zasad przez wszystkich kredytodawców albo też to do kredytodawcy będzie 3

4 należało określenie najbardziej rozpowszechnionych mechanizmów dokonywania wypłat. Wobec powyższego, niezależnie od przyjętej metody, należy przeanalizować różne sposoby dokonywania wypłat dla każdego rodzaju umowy o kredyt i określić w ten sposób najbardziej rozpowszechniony mechanizm dokonywania wypłat. W przypadku kart kredytowych wygląda to tak, że mają one funkcję zakupową (można ich użyć do płatności za kupowane towary) oraz funkcję wypłacania (można za ich pomocą wypłacić pieniądze z bankomatu), a stawki oprocentowania dla obu transakcji często bardzo się różnią. Kredytodawcy nie powinni mieć możliwości uznaniowego wyboru podstawy obliczeń RRSO. Mając na uwadze powyższe, należy przyjąć, że najbardziej rozpowszechnionym mechanizmem dokonywania wypłat w przypadku kart kredytowych jest funkcja płatności a nie wypłaty gotówki. Pytanie 3 Jak należy interpretować założenie przewidziane w załączniku 4 punkt 3 ust 4? W jakich sytuacjach należy przyjmować przy liczeniu RRSO, że miesiąc ma 30,41666 dni? W wypadku kredytów, gdzie raty płatne są dokładnie co miesiąc bank może zastosować jeden z przewidzianych w ustawie sposobów i liczyć RRSO wg rzeczywistych terminów płatności rat (uwzględniając różną liczbę dni pomiędzy spłatami, wynikającą z różnej liczby dni w miesiącu) lub też zastosować do wyliczeń równe miesiące z uwzględnieniem określonego w ustawie założenia, że miesiąc ma 30, W wypadku kredytów, gdzie raty nie są płatne dokładnie co miesiąc powinny być przyjmowane do liczenia RRSO zawsze rzeczywiste okresy pomiędzy płatnościami poszczególnych rat, ponieważ zastosowanie równych miesięcy nie byłoby zgodne z rzeczywistą konstrukcją harmonogramu W celu rozważenia możliwych interpretacji punktu 3.4 załącznika 4 posłużono się przykładami obrazującymi różne podejścia banków do konstrukcji harmonogramów spłaty kredytów. W każdym przykładzie założono, że kredyt uruchamiany jest 10 stycznia 2011r. Przykład 1: Wg umowy raty są płatne każdego 10-tego dnia miesiąca, tzn. terminy płatności poszczególnych rat wyglądają następująco:

5 Należy zwrócić uwagę, że przy takiej konstrukcji umowy, termin płatności raty wg harmonogramu może wypaść w dzień wolny. Oczywiście zgodnie z KC klient może dokonać wtedy spłaty w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu, płacąc odsetki tylko do dnia zapadalności raty wg harmonogramu. Przykład 2: Raty są płatne co do zasady co miesiąc, jednak bank tak ustawia haromonogram aby terminy płatności rat nigdy nie wypadły w dzień wolny i przesuwa wtedy termin na wcześniejszy lub późniejszy. Terminy płatności poszczególnych rat wyglądają następująco: (ponieważ to niedziela) Przykład 3: Tak jak w przykładzie 2, raty są płatne co do zasady co miesiąc, ale bank tak ustawia haromonogram aby terminy płatności rat nigdy nie wypadły w dzień wolny. Dodatkowo klient ma możliwość wyboru dnia miesiąca w którym chce płacić raty w wyniku czego okres pomiędzy uruchomieniem kredytu a terminem płatności pierwszej raty może istotnie odbiegać od miesięcznego. Klient chce spłacać raty 17-tego każdego miesiąca. Terminy płatności poszczególnych rat wyglądają następująco: (ponieważ to niedziela) Przykład 4: Klient wskazuje, że chce płacić raty 17-tego każdego miesiąca. Jednocześnie Bank stosuje zasadę konstrukcji harmonogramu analogiczną jak w przykładzie 1 tzn raty wypadają dokładnie co miesiąc, niezależnie czy dzień ten wypadł by w dzień wolny. Jednak ze względu na wybór dnia spłaty raty na 17, okres pomiędzy uruchomieniem kredytu ( ) a datą płatności pierwszej raty ( ) jest większy niż miesiąc. Terminy płatności poszczególnych rat wyglądają następująco W punkcie 3.4 załącznika 4 ustawodawca wylicza jak można wyrazić odstępy między datami rat. Są to ułamki roku: w dniach rzeczywistych (wówczas jeden dzień to 1/365 lub 1/366) lub w tygodniach (tydzień to 1/52) lub równych miesiącach (czyli 1/12). Tylko dla tego ostatniego przypadku przeznaczone jest założenie że "równy miesiąc" to 30, Oprócz sformułowania w punkcie 3.4, na słuszność takiego podejścia 5

6 wskazują też wyjaśnienia Komisji Europejskiej w sprawie RRSO. W odpowiedzi na pytanie Polski dotyczące hipotez przyjmowanych do wyliczania RRSO, KE wskazuje, że konwencja obliczania dni w podpunkcie c) załącznika 1 do Dyrektywy, pozwala na pewną swobodę w określaniu okresów. W związku z tym, w wypadku kredytów gdzie raty płatne są dokładnie co miesiąc (przykład 1) bank może zastosować jeden z przewidzianych w ustawie sposobów i liczyć RRSO wg rzeczywistych terminów płatności rat (uwzględniając różną liczbę dni pomiędzy spłatami, wynikającą z różnej liczby dni w miesiącu) lub też zastosować do wyliczeń równe miesiące z uwzględnieniem określonego w ustawie założenia, że miesiąc ma 30, W wypadku kredytów, gdzie raty nie są płatne dokładnie co miesiąc (przykłady 2 i 3), powinny być przyjmowane do liczenia RRSO zawsze rzeczywiste okresy pomiędzy płatnościami poszczególnych rat, ponieważ zastosowanie równych miesięcy nie byłoby zgodne z rzeczywistą konstrukcją harmonogramu. W wypadku przykładu 4, wydaje się że biorąc pod uwagę dostępne sposoby wyliczania określone w punkcie 3.4 załącznika 4 i odmienny sposób kształtowania terminu pierwszej raty od pozostałych, Bank może zastosować jeden z dwóch sposobów wyliczania: Wg rzeczywistych terminów płatności terminów płatności rat, uwzględniając różną liczbę dni pomiędzy spłatami wynikająca z różnej liczby dni w miesiącu (jak w wypadku przykładów 2 i 3) Dla pierwszej raty zastosować rzeczywistą liczbę dni pomiędzy wypłatą kredytu a jej płatnością (ponieważ jej termin nie odpowiada równemu miesiącowi). Dla kolejnych rat zastosować do wyliczeń równe miesiące z uwzględnieniem określonego w ustawie założenia, że miesiąc ma 30, Pytanie 4 Czy w umowie o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym podlegającym spłacie na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy albo w umowie o kredyt konsumencki w karcie kredytowej należy wskazywać informację, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 Ustawy (kwota odsetek należnych w stosunku dziennym)? Kredytodawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w umowie kredytu konsumenckiego lub w formularzu informacyjnym informacji o kwocie odsetek należnych w stosunku dziennym. W odniesieniu do treści umowy o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym podlegającym spłacie na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy nie ma zastosowania wymóg zawarcia informacji o kwocie odsetek należnych w stosunku dziennym. Dyrektywa w art. 10 ust. 5 precyzyjnie określa wymogi, dotyczące treści umowy o kredyt w rachunku podlegający spłacie na żądanie lub w terminie trzech miesięcy. Wymogi te polski ustawodawca transponował w art. 32 ustawy o kredycie konsumenckim, przy czym w odniesieniu do niektórych z tych wymogów ustawa określa je poprzez odesłanie do wymogów, którym podlegać ma 6

7 treść umowy o kredyt konsumencki (czyli do odpowiednich postanowień art. 30 ust. 1 Ustawy). Ogólne odesłanie do art. 30 ust. 1 pkt 15 traktującego jednocześnie o odstąpieniu od umowy przez konsumenta, a także o konieczności wskazania odsetek należnych w stosunku dziennym świadczy o tym, że ustawodawca dokonał niewłaściwej transpozycji przepisów unijnych w odniesieniu do takich umów ze względu na to, że Dyrektywa nie zawiera analogicznego do polskiej ustawy odesłania. Obowiązek zawarcia informacji o warunkach skorzystania z prawa odstąpienia podany jest niezależnie od wymogów dotyczących treści umowy kredytu konsumenckiego. Ponadto, w art. 2 ust. 3 Dyrektywa wprost wskazuje, które postanowienia należy odnosić do umowy o kredyt w rachunku, który podlega spłacie na żądanie lub w terminie trzech miesięcy (przykładowo art. 10 ust. 1, 4 i 5, ale już nie ustęp 2 tego artykułu, który nakłada, między innymi, obowiązek podawania w umowie kwoty należnych odsetek w stosunku dziennym). Należy wskazać, że powyższa argumentacja oparta jest o wykładnię prounijną polskich regulacji dotyczących umowy kredytu w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym podlegającym spłacie na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy. W odniesieniu zaś do wszystkich typów kredytów w rachunku, a także do kredytu konsumenckiego w karcie kredytowej, należy zastosować wykładnię celowościową, zgodnie z którą należy stwierdzić brak obowiązku podawania informacji o kwocie odsetek należnych w stosunku dziennym w takich umowach. Literalna wykładnia przepisu (art. 32 ustawy o kredycie konsumenckim) w tym aspekcie jest wprawdzie jednoznaczna, ale nie może ona służyć do skonstruowania jednej normy prawnej odnoszącej się do wspomnianych kredytów. Wynika to z faktu, że wskazanie odsetek przyjętych wedle arbitralnych założeń sprzeciwia się zasadzie jednoznacznego i zrozumiałego informowania konsumenta kredytobiorcy. Konsument, polegając na informacji o kwocie odsetek, może zostać wprowadzony w błąd, gdyż z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że rzeczywista kwota odsetek będzie różnić się od hipotetycznie wyliczonej przez kredytodawcę przy zawieraniu umowy. Celem zaś obowiązku podania informacji o odsetkach dziennych było udostępnienie konsumentowi adekwatnej i rzetelnej informacji o jego zobowiązaniach wobec kredytodawcy. Dodatkowo, warto wskazać, że w ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak zostało przedstawione w założeniach do ustawy o kredycie konsumenckim prawodawca wspólnotowy uznał, że przy kredytach w rachunku z powodu ich szczególnego charakteru, podawanie niektórych informacji może okazać się nieprzydatne lub niezwykle utrudnione. Pytanie 5 W jaki sposób i w jakich pozycjach formularza informacyjnego i umowy, powinna być wykazana kwota ewentualnych opłat pobranych od konsumenta przez pośrednika kredytowego, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim? Koszt czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub wykonywaniem umowy o kredyt (koszt usługi dodatkowej), który pośrednik kredytowy otrzymuje od konsumenta, wlicza się 7

8 do całkowitego kosztu kredytu celem obliczenia rrso, niezależnie od tego czy istnieje obowiązek skorzystania z tej usługi dodatkowej. (Art. 28 ust. 2 w związku z art. 25 ust.1 pkt. 1 ustawy o kredycie konsumenckim). Kwotę ewentualnych opłat pobranych od konsumenta przez pośrednika kredytowego (niezależnie, czy skorzystanie z tej usługi jest niezbędne do uzyskania kredytu), należy uwzględnić przy obliczaniu całkowitego kosztu kredytu na mocy przepisu art. 28 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim, który jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisu art. 5 pkt 6 przedmiotowej ustawy. Przepis art. 28 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim wskazuje bowiem, że kwota ewentualnych opłat pobranych od konsumenta przez pośrednika kredytowego winna być podana kredytodawcy przez pośrednika, a kredytodawca z kolei powinien uwzględnić tę kwotę przy obliczaniu rrso. Ponieważ rrso to zgodnie z art. 5 pkt 12) ustawy całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym, w związku z brzmieniem art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy niezbędne jest uwzględnienie przedmiotowego kosztu najpierw w całkowitym koszcie kredytu, a następnie w rrso. Na marginesie wskazać należy, ze w przypadku, gdy kredytodawcę i pośrednik kredytowego łączy umowa, na mocy której pośrednik świadczy na rzecz konsumenta usługę pośrednictwa kredytowego, usługa ta jest usługą dodatkową w rozumieniu art. 55 ustawy o kredycie konsumenckim, z tym, że może być to usługa świadczona na podstawie umowy dodatkowej, której zawarcie przez konsumenta jest obligatoryjne, bądź dobrowolne w zależności od charakteru oferowanej usługi pośrednictwa. Reasumując, gdy skorzystanie z usługi pośrednika kredytowego: I. nie jest niezbędne do uzyskania kredytu, należy ten koszt wskazać w następujący sposób: 1. Formularz Informacyjny: a) p. 2 rubryka 6 (całkowita kwota do zapłaty) b) p. 3 rubryka 2 (rrso) c) p. 3 rubryka 7 inne koszty ( ) 2. umowa kredytu a) Art. 30 ust.1 pkt.7 (w pozycji rrso) b) Art. 30 ust. 1 pkt 10 (inne koszty ) II. jest niezbędne do uzyskania kredytu, należy ten koszt wskazać w następujący sposób: 1. Formularz Informacyjny: a) p. 2. rubryka 6 (całkowita kwota do zapłaty) b) p. 3 rubryka 2 (rrso) c) p. 3 rubryka 3 (obowiązek zawarcia umowy dodatkowej jako usługa dodatkowa) 8

9 2. umowa kredytu: d) Art. 30 ust.1 pkt.7 (w pozycji rrso) e) Art. 30 ust. 1 pkt 10 (inne koszty ). W każdym z opisanych wyżej przypadków należy w opisie założeń przyjętych do obliczenia rrso wskazać fakt uwzględnienia opłaty należnej pośrednikowi kredytowemu od konsumenta. Ponadto fakt uwzględnienia tej opłaty w ckk ma wpływy na wysokość wskazywanej zarówno w formularzu informacyjnym, jak i umowie kredytu całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta. Propozycja sposobu wypełniania wybranych pozycji formularza informacyjnego: Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie * Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie Wpisujemy TAK - wyłącznie, gdy płatności dokonywane przez kredytobiorcę nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej. W innych przypadkach wskazujemy NIE DOTYCZY Uzasadnienie: Ta pozycja FI wynika z treści art. 26 ustawy, stosownie do którego, jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez konsumenta nie są niezwłocznie zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale są wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, informacje udzielane przed zawarciem umowy, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2, zawierają jasne i zwięzłe stwierdzenie, że taka umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie. W przypadku, gdy produkt oferowany przez Bank nie przewiduje więc, iż spłaty konsumenta będą wykorzystywane do 9

10 zgromadzenia kapitału informacja zawarta w tej pozycji formularza nie dotyczy takiego produktu banku, co należy klientowi wskazać. 3. Koszty kredytu Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy - obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: Tak/nie - rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: Jeżeli wskazano wyżej NIE wpisujemy NIE DOTYCZY - obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: Tak/nie Zakreślamy TAK, jeżeli jest obligatoryjne zawarcie innej umowy o usługę dodatkową niż umowa ubezpieczenia W innym wypadku NIE - rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: Uzupełniamy, jeżeli zakreślono wyżej TAK, w innym wypadku wskazujemy NIE DOTYCZY Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z Ta pozycja formularza informacyjnego jest nagłówkiem i nie powinna być uzupełniona o 10

11 umową o kredyt* żadne dane Skutek braku płatności Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące: - w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi opłatami: - stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: Pozasądowe rozstrzyganie sporów przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: Tak/nie TAK. W pozycji należy wskazać na instytucję Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota zł. zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów Przy postępowaniu przed Arbitrem Bankowym zastosowanie ma Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie Pytanie 6 Czy informacja o CPI na formularzu informacyjnym zgodnie z art. 13 ust 1 pkt 9) powinna być podana Klientowi: (1) tylko w przypadku gdy jest ono obligatoryjne, (2) zawsze jeśli Klient wnioskuje o ofertę z CPI, (3) zawsze, nawet jeśli jest ono dobrowolne i Klient nie zdecyduje się na zawarcie umowy ubezpieczenia? W przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy, ustawodawca wprowadził oznaczenie w formie * ( gwiazdki ). 11

12 Natomiast rekomendowanym rozwiązaniem na okoliczność udzielenia odpowiedzi nie byłoby dodanie po treści rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt :, czy też rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt dopisku nie dotyczy. W treści zamieszczonej w części 3.Koszty kredytu - Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej formularza informacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o kredycie konsumenckim zamieszczono w kolumnie po lewej stronie zapis Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy. W kolumnie zamieszczonej po prawej stronie zamieszczono treść: obowiązek zawarcia umowy dodatkowej,w szczególności umowy ubezpieczenia Tak/nie,- rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt, - obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej Tak/nie, - rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt. Należy zwrócić uwagę, że na okoliczność potrzeby wypełniania określonego pola formularza, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy, ustawodawca wprowadził oznaczenie w formie * ( gwiazdki ).Wobec powyższego można by przyjąć, że w przypadku udzielenia odpowiedzi Nie na wyżej zadane pytanie - przy braku znaku * i tak należy zamieszczać informację dotyczącą rodzaju ubezpieczenia oraz jego kosztu analogicznie w przypadku udzielenia odpowiedzi nie dotyczącego obowiązku skorzystania z usługi dodatkowej. Zamieszczenie takich informacji mogłoby jednak wprowadzać konsumenta w błąd. Tym samym rekomendowanym rozwiązaniem, na okoliczność udzielenia odpowiedzi nie byłoby dodanie po treści rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt :, czy też rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt dopisku nie dotyczy. Przyjęcie takiego rozwiązania nie powodowałoby zmian w treści formularza, przy jednoczesnym podaniu konsumentowi prawdziwej informacji. Drugim ewentualnym rozwiązaniem na w/w okoliczność byłoby usunięcie z formularza informacyjnego treści rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt, jak też - rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt. To drugie rozwiązanie może się jednak wiązać z ryzykiem uznania że bank usuwając określoną treść z formularza dokonywał by zmian w treści formularza - stanowiącego element ustawy o kredycie konsumenckim - ingerując tym samym w treść materii ustawowej. Pytanie 7 Jakie konsekwencje będzie miało odstąpienie od umowy kredytu w kontekście umowy ubezpieczenia będącej usługą dodatkową? Zgodnie z art. 55 odstąpienie od umowy o kredyt będzie skuteczne wobec usługi dodatkowej polegającej na objęciu kredytobiorcy umową ubezpieczenia grupowego, jeżeli umowa taka została zawarta pomiędzy kredytodawcą a zakładem ubezpieczeń, a kredytobiorca wyraził zgodę na objęcie go ubezpieczeniem. Natomiast odstąpienie od umowy kredytu nie będzie skuteczne wobec umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy kredytobiorcą a zakładem ubezpieczeń, chociażby kredytodawca pośredniczył w zawarciu tej 12

13 umowy, gdyż nie zmienia to faktu, że usługa jest świadczona na podstawie umowy zawartej pomiędzy kredytobiorcą a zakładem ubezpieczeń. Zgodnie art. 55 jeżeli z umową o kredyt związana jest usługa dodatkowa świadczona przez kredytodawcę lub osobę trzecią na podstawie umowy między tą osobą (trzecią) a kredytodawcą (bankiem) w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy o kredyt odstąpienie to jest skuteczne także wobec umowy o usługę dodatkową. Mając powyższe na względzie odstąpienie od umowy kredytu jest skuteczne wobec umowy na podstawie której świadczona jest usługa dodatkowa jedynie wówczas, gdy usługa dodatkowa świadczona jest przez: - kredytodawcę, albo - osobę trzecią na podstawie umowy zawartej pomiędzy tą osobą a kredytodawcą. A contrario odstąpienie przez kredytobiorcę od umowy kredytu nie jest skuteczne wobec jakiejkolwiek umowy zawartej pomiędzy kredytobiorcą a osobą trzecią, chociażby kredytodawca pośredniczył w zawarciu takiej umowy (bank działający jako agent ubezpieczyciela). Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zgodnie z art. 55 odstąpienie od umowy o kredyt będzie skuteczne wobec usługi dodatkowej polegającej na objęciu kredytobiorcy umową ubezpieczenia grupowego, jeżeli umowa taka została zawarta pomiędzy kredytodawcą a zakładem ubezpieczeń, a kredytobiorca wyraził zgodę na objęcie go ubezpieczeniem. Natomiast odstąpienie od umowy kredytu nie będzie skuteczne wobec umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy kredytobiorcą a zakładem ubezpieczeń, chociażby kredytodawca pośredniczył w zawarciu tej umowy, gdyż nie zmienia to faktu, że usługa jest świadczona na podstawie umowy zawartej pomiędzy kredytobiorcą a zakładem ubezpieczeń. Pytanie 8 Kogo ustawodawca rozumie pod pojęciem sprzedawca/usługodawca w ustawie o kredycie konsumenckim? Sprzedawcą i usługodawcą w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim jest przedsiębiorcą, który dokonuje sprzedaży swojego towaru lub usługi z wykorzystaniem kredytu. Pojęcia sprzedawca i usługodawca znaleźć można zarówno w polskim, jak i unijnym ustawodawstwie. Ponieważ jednak ustawa o kredycie konsumenckim jest skutkiem implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy o kredycie konsumenckim oraz z uwagi na fakt bezpośredniego obowiązywania przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, zasadne wydaje się poszukanie definicji sprzedawcy/usługodawcy w prawie europejskim, a dokładnie w przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Zwrócić należy przy tym uwagę, ze Dyrektywa o kredycie konsumenckim nie posługuje się pojęciem usługodawca tylko dostawca. 13

14 Pojęcia sprzedawca i dostawca zostały zdefiniowane w art. 3 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów ("Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów"), według którego pojęcie "sprzedawca lub dostawca" oznacza osobę fizyczną lub prawną, która, w znaczeniu przepisów prawnych chroniących interesy konsumentów, dokonuje czynności w ramach swojej działalności handlowej, wytwórczej, rzemieślniczej lub zawodowej. Reasumując, sprzedawcą lub usługodawcą w rozumieniu przepisów o kredycie konsumenckim może być tylko przedsiębiorca. Pytanie 9 Czy zawarte z bankami prowadzącymi działalność maklerską umowy kredytowe na zakup instrumentów finansowych są kredytem konsumenckim w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim? Z uwagi na niejasność przepisów polskiej ustawy w celu ustalenia czy kredyt na zakup danego instrumentu finansowego jest kredytem konsumenckim należy powołując się bezpośrednio na postanowienia dyrektywy badać czy bank prowadzący działalność maklerską bierze udział w transakcji zakupu instrumentu finansowego. W art. 4 ust. 1 pkt 3 u.k.k. wskazano, iż ustawy nie stosuje się do umów zawieranych z podmiotami, o których mowa w art. 3 pkt 32 i 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). Wprowadzenie wskazanego przepisu ma na celu uniemożliwienie manipulowania ceną lub składania oświadczeń o odstąpieniu od umów kredytu w przypadku spadku wartości instrumentów finansowych zakupionych z środków uzyskanych z kredytu. Podmiotami wskazanymi w art. 3 pkt 32 i 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi są: 1) zagraniczne firmy inwestycyjne (tj. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję kredytową) lub 2) firmy inwestycyjne (tj. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską). 14

15 Regulacja ta stanowi implementację art. 2 ust. 2 lit. h dyrektywy według którego jej postanowień nie stosuje się do umów o kredyt zawartych z przedsiębiorstwami inwestycyjnymi zdefiniowanymi w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (9) lub z instytucjami kredytowymi zdefiniowanymi w art. 4 dyrektywy Rady 2006/48/WE w celu umożliwienia inwestorowi przeprowadzenia transakcji mającej związek z przynajmniej jednym instrumentem wymienionym w sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE, w przypadku gdy przedsiębiorstwo inwestycyjne lub instytucja kredytowa udzielająca kredytu bierze udział w takiej transakcji. Wykładnia z uwzględnieniem przepisów Dyrektywy wskazuje, że ustawie nie podlegają kredyty udzielane przez bank jako instytucję kredytową w celu umożliwienia inwestorowi przeprowadzenia transakcji mającej związek z przynajmniej jednym instrumentem wymienionym w sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE. Z uwagi na niejasność przepisów polskiej ustawy, w celu ustalenia czy kredyt na zakup danego instrumentu finansowego jest kredytem konsumenckim, należy powołując się bezpośrednio na postanowienia dyrektywy badać czy bank prowadzący działalność maklerską bierze udział w transakcji zakupu instrumentu finansowego. Pytanie 10 Jak należy interpretować stwierdzenie zawarte w art. 50 ust 1,,kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Czy chodzi o spłaty, które zaplanowane są w przyszłości? Określenie kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu odnosi się do przyszłości. W celu wyznaczenia tej kwoty, należy wyznaczyć sumę rat zaplanowanych do spłaty w okresie kolejnych dwunastu miesięcy przypadających po terminie dokonania przedterminowej spłaty, wg harmonogramu kredytu aktualnego na ten moment. W celu wyznaczenia kwoty, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy należy zsumować pełne raty kapitałowo-odsetkowe (ponieważ mowa jest o spłacie kredytu, a nie tylko jego kapitału). Przykład 1: Data dokonania przedterminowej spłaty: Harmonogram spłat kredytu od dnia (raty kwartalne): Data Rata odsetkowa Rata kapitałowa Rata całkowita

16 W tym wypadku kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu wynosi Przykład 2: Data dokonania przedterminowej spłaty: Harmonogram spłat kredytu od dnia (raty kwartalne): Data Rata odsetkowa Rata kapitałowa Rata całkowita (to ostatnia rata kredytu) W tym wypadku kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu wynosi Pytanie 11 Jak należy rozumieć, w przypadku zastrzegania w umowie o kredyt prowizji za spłatę kredytu przed terminem, warunek przewidziany w art. 50 ust. 1 ustawy, by spłata przypadła na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała? Warunek przewidziany w art. 50 ust. 1 ustawy uzależniający możliwość zastrzeżenia w umowie prowizji za spłatę kredytu przed terminem od tego, by spłata ta przypadła na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, należy rozumieć zgodnie z przyjętą w art. 5 pkt 11 ustawy definicją stałej stopy oprocentowania kredytu. Będzie to zatem okres, w którym stopa oprocentowania określona została w umowie o kredyt, przy wykorzystaniu określonej stałej wartości procentowej, wyrażonej na cały czas obowiązywania tej umowy lub w danych okresach jej obowiązywania. Prowizję z tytułu przedterminowej spłaty kredytu należy liczyć od spłacanej przed terminem kwoty będącej częścią kredytu. Dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki wprowadziła prawo kredytodawcy do rekompensaty w przypadku przedterminowej spłaty kredytu, pod warunkiem, że przedterminowa spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania jest stała. Oznacza to, że ustawodawca wspólnotowy ograniczył prawo do rekompensaty jedynie do kredytów o stałej stopie procentowania. W założeniach do ustawy o kredycie konsumenckim czytamy, że Uzasadnieniem dla wprowadzenia przez ustawodawcę wspólnotowego odszkodowania jedynie w zakresie kredytów o stałej stopie oprocentowania były następujące argumenty. Jeżeli umowa kredytowa przewiduje stałe oprocentowanie, kredytodawca upoważniony jest do otrzymywania odsetek aż do końca trwania umowy kredytowej. W przypadku, gdy konsument 16

17 spłaca kredyt wcześniej, kredytodawca traci zysk z części odsetek, które należą się za okres po wcześniejszej spłacie ( ) W przypadku kredytów o zmiennym oprocentowaniu, oprocentowanie na bieżąco jest dostosowywane do stopy rynkowej. Dlatego kredytodawca otrzymuje mniej więcej takie samo oprocentowanie, które otrzymałby gdyby zawarł nową umowę kredytową. W związku z tym postanowiono, iż w tym wypadku odszkodowanie nie musi być wypłacane. Polski ustawodawca w związku z implementacją dyrektywy zgodził się z propozycją unijną pod warunkiem, że prawo pobierania opłat za wcześniejszą spłatę zostanie ograniczone jedynie do kredytów o dużej wartości i ze stałą stopą oprocentowania (Założenia do ustawy). Wobec powyższego, przy analizie art. 50 ust. 1 ustawy w omawianym zakresie należy odwołać się do przyjętej przez ustawodawcę definicji stałej stopy oprocentowania kredytu. Zgodnie z art. 5 pkt 11 ustawy za stałą stopę oprocentowania kredytu uważa się stopę oprocentowania określoną wyłącznie w umowie o kredyt, przy wykorzystaniu określonej stałej wartości procentowej wyrażonej na cały czas obowiązywania umowy lub w danych okresach obowiązywania umowy. Tym samym, kredytodawca i konsument uzgadniają w umowie o kredyt stosowanie jednej stopy oprocentowania przez cały okres obowiązywania umowy lub kilku stóp oprocentowania kredytu w okresach będących częścią okresu obowiązywania umowy. Zatem, jeśli zmienia się stopa oprocentowania kredytu w czasie obowiązywania umowy, nie zmienia to charakteru jej stałości, jeśli tylko zmiana ta była uzgodniona przez strony w momencie zawierania umowy i ustalona przy wykorzystaniu stałej określonej wartości procentowej. Ponadto, potwierdzeniem powyższego jest zapis Dyrektywy mówiący wprost, że umowy o kredyt, w przypadku których stopa oprocentowania kredytu jest okresowo zmieniana zgodnie ze zmianami stopy referencyjnej określonej w umowie o kredyt, nie powinny być uznawane za umowy o kredyt o stałej stopie oprocentowania (motyw 21). Jeżeli umowa o kredyt nie określa stopy oprocentowania kredytu za dany okres obowiązywania umowy należy przyjąć, że w tym okresie stopa oprocentowania nie może być uznana za stałą, wobec czego niemożliwe jest pobranie prowizji, jeżeli przedterminowa spłata przypada na ten właśnie okres. Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1% spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok. W Założeniach do ustawy czytamy, że rekompensata ta nie może przekraczać 1% spłacanej przed terminem części kwoty kredytu (tak też w uzasadnieniu do ustawy). Wobec powyższego, prowizję należy liczyć od spłacanej przed terminem kwoty. 17

18 Pytanie 12 Czy w związku z dodaniem art. 35a do ustawy, w którym to przepisie ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje kredytów: denominowany i indeksowany do waluty innej niż waluta polska, przepisy ustawy o kredycie konsumenckim mają zastosowanie również do kredytów denominowanych czy tylko do indeksowanych, jak to wynikać może z pozostałych przepisów ustawy? W związku z brakiem ustawowej definicji pojęcia kredytu denominowanego należy uznać, iż przepisy ustawy znajdą zastosowanie do wszystkich tych umów kredytowych, w których występuje spread walutowy, a więc także do kredytów denominowanych. Tzw. ustawa antyspreadowa wprowadziła do ustawy art. 35a, zgodnie z którym w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, konsument może dokonać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych bezpośrednio w tej walucie. Powyższy przepis wskazuje na odniesienie do kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty innej niż waluta polska. Ustawodawca w zakresie określenia typów umów kredytowych, do których stosować należy znowelizowane przepisy posłużył się pojęciem nieznanym dotychczasowemu ustawodawstwu jakim jest pojęcie kredytu denominowanego. Dotychczasowe przepisy aktów prawnych oraz m.in. rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego posługiwały się wyłącznie pojęciem kredytu indeksowanego (m.in. art. 137a ustawy Prawo bankowe, art. 22 pkt 5 oraz 35 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim) w odniesieniu do kredytów, w których zastosowanie znajduje spread walutowy. W związku z brakiem ustawowej definicji pojęcia kredytu denominowanego należy uznać, iż przepisy ustawy znajdą zastosowanie do wszystkich tych umów kredytowych w których występuje spread walutowy. Jednocześnie należy podkreślić, iż ustawa nie znajduje zastosowania w odniesieniu do kredytów walutowych tj. kredytów w których kredyt jest uruchamiany przez bank i spłacany bezpośrednio w walucie obcej. *** 18

Uchwała Nr 261201 I. Zarządu Związku Banków Polskich. z dnia 4 października 2011 roku

Uchwała Nr 261201 I. Zarządu Związku Banków Polskich. z dnia 4 października 2011 roku Uchwała Nr 261201 I Zarządu Związku Banków Polskich z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Rekomendacji Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego dotyczącej wybranych

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką (wzór) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Załącznik nr 3 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ 1. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

Projekt. U S T A W A z dnia

Projekt. U S T A W A z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. PROPOZYCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA INFORMACYJNEGO Dzień

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Strona 1 z 23 t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1497 ze zm. (stan na dzień 25 marca 2015 r.) Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/44 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, 1585, 1662. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.1497 2014-12-15 zm. przen. Dz.U.2014.1585 art. 37 2014-12-25 zm. przen. Dz.U.2014.827 art. 54 2015-01-01 zm. Dz.U.2014.1662 art. 29 2015-10-11 zm. Dz.U.2015.1357 art. 7 Istnieją późniejsze wersje

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Rozdział 1

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Rozdział 1 Dziennik Ustaw Nr 126 7570 Poz. 715 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kredycie konsumenckim 1)

Ustawa o kredycie konsumenckim 1) Ustawa o kredycie konsumenckim 1) z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 715) tj. z dnia 26 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1357, Dz.U. z 2014 r. poz. 1662, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, 1585, 1662, z 2015 r. poz. 1357. Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1497 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) zasady i tryb zawierania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kredyt konsumencki. Dz.U.2016.1528 j.t. z dnia 2016.09.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 22 września 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1 Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: ING Bank Śląski SA NIP 634-013-54-75

Bardziej szczegółowo

- o kredycie konsumenckim.

- o kredycie konsumenckim. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-170-09 Druk nr 3596 Warszawa, 15 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 126 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Dz.U Nr 126 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/31 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 tj. Dz.U. 2016 poz. 1528 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kredyt konsumencki. Dz.U.2014.1497 z dnia 2014.11.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 11 marca 2016 r. do: 10 kwietnia 2016 r. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1 Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim

W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim Informacja prasowa Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim Warszawa, 19 grudnia 2011 lunch prasowy w siedzibie Fundacji dr Agnieszka Tułodziecka Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu: FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Dnia 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) dalej dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO Marcin Czugan Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Warszawa, 12.12.2014 PLAN PREZENTACJI 1. PROPOZYCJE LIMITU

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie ekwiwalentności świadczeń

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, (siedziba) nie dotyczy

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, (siedziba) nie dotyczy Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca Ferratum Bank p.l.c. Adres: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Tel. Adres e-mail: Fax: Adres strony

Bardziej szczegółowo

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Dane identyfikacyjne:(adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy/pośrednika kredytowego. Kredytodawca: Adres: Novum Bank Limited Nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kredycie konsumenckim 1

Ustawa o kredycie konsumenckim 1 Ustawa o kredycie konsumenckim 1 z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 715) zm. Dz.U. Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181 Spis treści Art. Rozdział 1. Przepisy ogólne...................................

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych;

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych; EUROPEJSKIE POROZUMIENIE W SPRAWIE DOBROWOLNEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE INFORMACJI UDZIELANYCH PRZED ZAWARCIEM UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO (ZWANE DALEJ POROZUMIENIEM ) Niniejsze porozumienie zostało

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA kredytowa Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. między : 1. Gminą Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo Nr REGON 092350665; NIP 554-25-54-358.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2008/48/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2008/48/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Druk nr 1048 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 3781-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

1 / 7. Adres: (siedziba) Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

1 / 7. Adres: (siedziba) Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2412011. Zarządu Związku Banków Polskich. z dnia 6 września 2011 roku

Uchwała Nr 2412011. Zarządu Związku Banków Polskich. z dnia 6 września 2011 roku Uchwała Nr 2412011 Zarządu Związku Banków Polskich z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Rekomendacji Rady Prawa Bankowego w sprawie prawnych aspektów zmiany ustawy Prawo bankowe oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 607/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Stowarzyszenia [ ] przeciwko B. Bank S.A. z siedzibą w W. o uznanie postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO czyli jakie informacje bank powinien przekazać klientowi na etapie przedkontraktowym styczeń 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KREDYT

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Warszawa, 29 września 2015 r. Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druk nr 1090) I. Cel i przedmiot ustawy Celem

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 1 października 2014 r. Departament Prawa Unii Europejskiej

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 1 października 2014 r. Departament Prawa Unii Europejskiej MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 1 października 2014 r. Departament Prawa Unii Europejskiej ZAŁOŻENIA DO STANOWISKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE PREJUDYCJALNEJ C-312/14

Bardziej szczegółowo

PEUGEOT. Nowy 5,50 % kredytu) Marka: CITROEN Model: Nowe C3 Rok produkcji: 2011 Typ: Nowe C3 1.4 HDI 70 SELECTION Pojazd: Nowy

PEUGEOT. Nowy 5,50 % kredytu) Marka: CITROEN Model: Nowe C3 Rok produkcji: 2011 Typ: Nowe C3 1.4 HDI 70 SELECTION Pojazd: Nowy Załącznik 1. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego (wzór) 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) Kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Banque PSA Finance S.A. Oddział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe)

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy -Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile przy

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo