UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia..."

Transkrypt

1 UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... w.. pomiędzy: Imiona i Nazwisko:, zamieszkałą/ym:.., legitymującą/ym się dowodem tożsamości.., nr PESEL., zwaną/ym dalej Kredytobiorcą, a Euro Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu ; przy ulicy Św. Mikołaja 72, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, zwaną dalej Bankiem, łącznie zwanymi Stronami. 1<I> 1. <0>Umowa kredytu zostaje zawarta z dniem podpisania jej przez obie Strony. Umowa kredytu obowiązuje od daty zawarcia do 2. <1>Bank udziela Kredytobiorcy, na jego wniosek, Kredytu (Całkowita kwota Kredytu)w kwocie: kredytu brutto] PLN (słownie złotych: kredytu słownie]) z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne, na warunkach określonych w umowie kredytu. 3. <2>Umowa kredytu wchodzi w życie w dniu przekazania środków z przyznanego Kredytu na Rachunek nr.. Bank przekazuje środki w terminie 15 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) od dnia zawarcia umowy kredytu, pod warunkiem, że: a) wszystkie przedłożone przez Kredytobiorcę podczas składania wniosku o Kredyt dokumenty oraz dane w nich zawarte będą zgodne ze stanem faktycznym, b) zostanie przeprowadzona pozytywna weryfikacja Kredytobiorcy w bazach wewnętrznych Banku, c) zostanie przeprowadzona pozytywna weryfikacja Kredytobiorcy w bazach danych prowadzonych przez Związek Banków Polskich, tj. Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr oraz Międzybankowej Informacji Gospodarczej Dokumenty Zastrzeżone oraz w bazach danych Biura Informacji Kredytowej S.A., d) Kredytobiorca posiada, na podstawie oceny Banku, Zdolność kredytową. Nieprzekazanie przez Bank środków w ww. terminie oznacza, iż umowa kredytu nie dochodzi do skutku. 4. <3>[Z zastrzeżeniem ust. <4>, opłaty, prowizje i inne koszty związane z udzieleniem Kredytu, do zapłaty których zobowiązany jest Kredytobiorca:]<DRUKOWANE W PRZYPADKU JEŚLI KREDYT URUCHAMIANY JEST NA RACHUNEK BIEŻĄCY KREDYTOBIORCY W EURO BANK S.A.> [Opłaty, prowizje i inne koszty związane z udzieleniem Kredytu, do zapłaty których zobowiązany jest Kredytobiorca:]<DRUKOWANE W PRZYPADKU JEŚLI URUCHOMIENIE KREDYTU PRZEZ KONTO TECHNICZNE> a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku oraz sporządzenie i zawarcie umowy kredytu w kwocie: opłaty przygotowawczej]pln, b) prowizja bankowa od udzielonego Kredytu w kwocie: prowizji bankowej] PLN[,]<PRZECINEK DRUKOWANY JEŚLI KREDYT OBJĘTY JEST UBEZPIECZENIEM LUB JEŚLI PRZEKAZANIE ŚRODKÓW NASTĘPUJE W DRODZE PZW >[.]<KROPKA DRUKOWANA W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH> c) [opłata ubezpieczeniowa w kwocie: [całkowita kwota składek ubezpieczeniowych] PLN[,/.]] <LINIA DRUKOWANA, GDY KREDYT OBJĘTY JEST UBEZPIECZENIEM; PRZECINEK DRUKOWANY JEŚLI WYBRANO URUCHOMIENIE KREDYTU W DRODZE POCZTOWEGO ZLECENIA WYPŁATY; KROPKA, JEŚLI NIE WYBRANO PZW>> d) [koszt przekazania środków pieniężnych z Kredytu w formie pocztowego zlecenia wypłaty, dokonanego zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy złożoną w dniu zawarcia umowy kredytu, w kwocie [ _, ] PLN; koszt przekazania środków z Kredytu w formie pocztowego zlecenia wypłaty odpowiada rzeczywistym stawkom pobieranym przez Pocztę Polską] <DRUKUJE SIĘ W PRZYPADKU WYBORU URUCHOMIENIA KREDYTU W DRODZE POCZTOWEGO ZLECENIA WYPŁATY>. 5. Kredytobiorca upoważnia Bank do jednorazowego pobrania wymienionych w ust. <3> opłat i prowizji z Całkowitej kwoty Kredytu wskazanej w ust. <1>. Opłata przygotowawcza i prowizja bankowa są stałe. 6. <4> [Miesięczny koszt prowadzenia Rachunku, o którym mowa w <II> ust. <3>, wynosi: 0 PLN.] <USTĘP DRUKOWANY WYŁĄCZNIE JEŚLI SPOSÓB ROZLICZENIA KREDYTU PRZEZ RACHUNEK BIEŻĄCY KREDYTOBIORCY W EURO BANK S.A.> 7. <5>Bank przekazuje Kredytobiorcy kwotę: kredytu brutto pomniejszona o opłatę przygotowawczą, prowizję bankową od udzielonego kredytu, opłatę ubezpieczeniową oraz koszty realizacji pocztowego zlecenia wypłaty, jeśli Klient wybrał taki sposób uruchomienia środków pieniężnych] PLN w terminie, o którym mowa w ust. <2>. [Kredytobiorca otrzyma środki z tytułu udzielonego Kredytu w formie przelewu z Rachunku wskazanego w ust. <2> na rachunek w..... ] <DRUKOWANE, JEŚLI KREDYT URUCHAMIANY JEST PRZELEWEM NA KONTO ZEWNĘTRZNE> [Zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy, środki z Kredytu przekazane na Rachunek wskazany w ust. <2> Bank prześle Kredytobiorcy, w formie pocztowego zlecenia wypłaty, na adres:. Kredytobiorca oświadcza, że: a) <a>w przypadku Jego nieobecności w chwili doręczenia pocztowego zlecenia wypłaty wyraża zgodę na przekazanie tych środków, za pokwitowaniem, osobie pełnoletniej, która wspólnie z Nim zamieszkuje pod wyżej wymienionym adresem; b) przyjmuje do wiadomości, że maksymalna kwota pocztowego zlecenia wypłaty, która może być wydana osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem, została określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (DZ.U. z 2004 r. Nr 5 poz. 34) i wynosi ona równowartość kwoty stanowiącej 120 % przeciętnego

2 wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym nastąpiło nadanie przesyłki lub przekazu pocztowego, ogłoszonego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", i zaokrąglonej w górę do pełnych setek PLN; c) <c>w przypadku nie podjęcia przez Niego lub osobę, o której mowa w pkt. <a>, kwoty pocztowego zlecenia wypłaty, środki te zostaną zwrotnie przekazane na Rachunek wskazany w ust. <2>, d) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. <c)>, wyraża zgodę na potrącenie kosztów zwrotnego pocztowego zlecenia wypłaty w kwocie 5,20 PLN z kwoty zwracanej na Rachunek wskazany w ust. <2>.] <CZĘŚĆ DOTYCZĄCA DYSPOZYCJI REALIZACJI POCZTOWEGO ZLECENIA WYPŁATY DRUKOWANA, JEŚLI KREDYT URUCHAMIANY JEST W FORMIE POCZTOWEGO ZLECENIA WYPŁATY> 8. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi [suma rat kapitałowo-odsetkowych PLN (słownie złotych: [suma rat kapitałowo-odsetkowych słownie]). 9. <6>Oprocentowanie nominalne Kredytu [wynosi [oprocentowanie nominalne]% w stosunku rocznym i jest stałe] <DRUKOWANE JEŻELI UMOWA POSIADA JEDNĄ STAWKĘ OPROCENTOWANIA>] [w okresie od - początek okresu N, w którym obowiązuje stawka oprocentowania dla okresu N w formacie dd.mm.rrrr] r.do - koniec okresu N, w którym obowiązuje stawka oprocentowania dla okresu N w formacie dd.mm.rrrr] r. wynosi [stawka oprocentowania dla okresu N]% w stosunku rocznym <DRUKOWANE ODPOWIEDNIO DLA KAŻDEJ KOLEJNEJ STAWKI OPROCENTOWANIA WYSTĘPUJĄCEJ W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH UMOWY ODDZIELONE PRZECINKAMI; GDZIE N TO NUMER KOLEJNEGO OKRESU (LICZBA CAŁKOWITA POCZĄWSZY OD 1)> i jest stałe w poszczególnych okresach obowiązywania.] <DRUKOWANE JEŻELI UMOWA POSIADA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ STAWKĘ OPROCENTOWANIA> Odsetki naliczane są od rzeczywistego zadłużenia pozostającego do spłaty. Oprocentowanie nominalne nie może w stosunku rocznym przekraczać stopy odsetek maksymalnych, wynoszących czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, która w dniu zawarcia umowy kredytu wynosi [stawka oprocentowania maksymalnego]% w stosunku rocznym. W przypadku, gdy stopa odsetek maksymalnych będzie niższa niż określone w niniejszej umowie kredytu oprocentowanie nominalne, do naliczania odsetek za okres, w którym stopa odsetek maksymalnych będzie niższa niż umowne oprocentowanie nominalne, Bank będzie naliczał odsetki wg obowiązującej w danym dniu stopy odsetek maksymalnych. W przypadku, jeśli stopa odsetek maksymalnych będzie wyższa od oprocentowania nominalnego określonego w niniejszej umowie kredytu, odsetki będą liczone wg oprocentowania nominalnego. Informację o wysokości aktualnie obowiązującej stopy odsetek maksymalnych Bank będzie podawał do wiadomości Kredytobiorcy w Placówkach oraz na stronach internetowych Banku. W przypadku naliczania odsetek wg stopy odsetek maksymalnych Bank przeliczy harmonogram spłat Kredytu. W wyniku przeliczenia harmonogramu może zostać zmniejszona liczba rat i/lub może zmienić się wysokość ostatniej raty wyrównawczej, natomiast wysokość pozostałych rat pozostanie bez zmian. Informację o zmianie wysokości oprocentowania Bank przekaże Kredytobiorcy na Trwałym nośniku, niezwłocznie po dokonaniu zmiany. 10. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu wynosi: [stopa RRSO zaokrąglana do setnych części procenta; max. 2 miejsca po przecinku]]%. RRSO została wyliczona przy następujących założeniach: a) [umowa kredytu obowiązuje przez okres wskazany w ust. <0>, a Kredyt będzie spłacany w [liczba rat kredytu] równych ratach kapitałowo-odsetkowych [(za wyjątkiem ostatniej raty, która jest ratą wyrównawczą)] <DRUKOWANE, JEŚLI WSZYSTKIE RATY POZA OSTATNIĄ SĄ RÓWNE> płatnych w terminach zapadalności rat określonych w umowie kredytu;] <NIE DRUKUJE SIĘ DLA UMÓW POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ STAWKĘ OPROCENTOWANIA> a) [umowa kredytu obowiązuje przez okres wskazany w ust. <0>, a Kredyt będzie spłacany w [liczba rat kredytu] ratach kapitałowo odsetkowych, których wysokość jest różna w poszczególnych okresach kredytowania i została określona w umowie kredytu;] <DRUKUJE SIĘ DLA UMÓW POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ STAWKĘ OPROCENTOWANIA> b) Całkowita kwota Kredytu wynosi kredytu brutto] PLN i została wypłacona jednorazowo; c) odstępy czasu między datami użytymi w obliczeniach nie są równe; odstępy te odpowiadają rzeczywistej liczbie dni pomiędzy tymi datami i wyrażone są w latach lub ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni. 11. <USTĘP DRUKOWANY WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PRZYNAJMIENJ JEDNEJ FORMY ZABEZPIECZENIA> Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest: [- ubezpieczenie z tytułu ] <AKAPIT DOT. UBEZPIECZEŃ DRUKOWANY W PRZYPADKU OBJĘCIA CO NAJMNIEJ UBEZPIECZENIEM PODSTAWOWYM, WG ZASAD OKREŚLONYCH W DOKUMENCIE P-WZOR-159, REGUŁA (>W159-BR03)> 12. Koszty ustanowienia, zmiany i wygaśnięcia Zabezpieczeń spłaty Kredytu obciążają Kredytobiorcę. 13. [Kwota świadczenia wypłacona przez Towarzystwo Ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy lub z tytułu innych ubezpieczeń, w których Bank jest uprawniony do otrzymania świadczenia, jest zaliczana na poczet całkowitej spłaty Kredytu, a w przypadku, gdy dokonana przez Towarzystwo Ubezpieczeń wypłata będzie niewystarczająca do całkowitej spłaty Kredytu, Bank dokona spłaty Kredytu w części odpowiadającej wysokości wypłaconego odszkodowania.] <USTĘP DRUKOWANY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKIEGOKOLWIEK UBEZPIECZENIA, JAKO ZABEZPIECZENIA KREDYTU> 2<II> 1. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty Kredytu w [liczba rat kredytu] ratach, [których wysokość wynosi PLN[.]<DRUKOWANE Z KROPKĄ NA KOŃCU, JEŚLI WSZYSTKIE RATY SĄ RÓWNE> [, z wyjątkiem ostatniej raty wyrównawczej, która wynosi raty wyrównawczej] PLN.] <DRUKOWANE JEŚLI TYLKO OSTATNIA RATA JEST INNA NIŻ POZOSTAŁE>]<DRUKOWANE W PRZYPADKU, GDY RATA JEST STAŁA W CAŁYM OKRESIE KREDYTOWANIA> [których wysokość w okresie od 2

3 płatności pierwszej raty w okresie N, w którym obowiązuje dana kwota raty dla okresu N w formacie dd.mm.rrrr] r. do płatności ostatniej raty w okresie N, w którym obowiązuje dana kwota raty dla okresu N w formacie dd.mm.rrrr] r. wynosi raty dla okresu N] PLN. <DRUKOWANE ODPOWIEDNIO DLA KAŻDEJ KOLEJNEJ INNEJ KWOTY RATY WYSTĘPUJĄCEJ W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH UMOWY ODDZIELONE PRZECINKAMI; GDZIE N TO NUMER KOLEJNEGO OKRESU; W PRZYPADKU OSTATNIEGO PRZEDZIAŁU NIE POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ OSTATNIEJ RATY> Ostatnia rata wyrównawcza wynosi <kwota ostatniej raty> PLN].<DRUKOWANE JEŚLI RATA SIĘ ZMIENIA W RÓŻNYCH OKRESACH SPŁATY> W przypadku uruchomienia Kredytu w innym terminie niż data podpisania umowy kredytu, Bank przeliczy harmonogram spłat Kredytu. W wyniku przeliczenia harmonogramu może zostać zmniejszona liczba rat i/lub może zmienić się wysokość ostatniej raty wyrównawczej, natomiast wysokość pozostałych rat pozostanie bez zmian. Informację o zmianie liczby rat i/lub wysokości ostatniej raty wyrównawczej Bank przekaże Kredytobiorcy na Trwałym nośniku, przed planowanym terminem spłaty ostatniej raty. 2. <2>Raty płatne są do każdego [dzień miesiąca płatności dnia miesiąca. Pierwsza rata płatna jest w dniu płatności pierwszej raty w formacie dd.mm.rrrr] r., a ostatnia rata [wyrównawcza] <DRUKOWANE, JEŚLI WSZYSTKIE POZA OSTATNIĄ RATĄ SĄ RÓWNE> do dnia [ostateczny termin spłaty kredytu w formacie dd.mm.rrrr] r. [Termin płatności pierwszej raty określony w zdaniu poprzednim został wyznaczony z uwzględnieniem [liczba N miesięcy karencji w spłacie raty, gdzie N jest liczbą naturalną 0] miesięcznej karencji. Odsetki naliczone za okres od dnia uruchomienia Kredytu do dnia spłaty pierwszej raty, uwzględnione zostały w pierwszej racie kapitałowo odsetkowej.] <DRUKOWANE WYŁĄCZNIE DLA UMÓW PROMOCYJNYCH Z KARENCJĄ W SPŁACIE PIERWSZEJ RATY> 3. Jeżeli terminy oznaczone w ust. <2> przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, rata płatna jest w dniu roboczym, bezpośrednio poprzedzającym uzgodniony dzień spłaty. Szczegółowy harmonogram spłat stanowi załącznik do niniejszej umowy kredytu. Kredytobiorca uprawniony jest do otrzymania w każdym czasie obowiązywania umowy kredytu, bezpłatnie, aktualnego harmonogramu spłat rat Kredytu. Harmonogram zostanie udostępniony Kredytobiorcy w dowolnej Placówce. 4. <3>[Spłaty rat Kredytu dokonywane będą z Rachunku.. Kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia na ww. Rachunku, w terminie wymagalności każdej raty Kredytu, środków wystarczających na spłatę raty.]<zdanie DRUKOWANE JEŻELI SPOSÓB ROZLICZENIA KREDYTU PRZEZ RACHUNEK BIEŻĄCYK W EURO BANK S.A.> [Spłaty Rat Kredytu dokonywane będą z Rachunku:... Kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia na ww. Rachunku, w terminie wymagalności każdej Raty, środków wystarczających na spłatę Raty. Posiadaczem niniejszego Rachunku jest Bank, Kredytobiorca nie jest związany z Bankiem umową o jego prowadzenie. Rachunek zostanie automatycznie zamknięty po całkowitym rozliczeniu Kredytu.]<ZDANIE DRUKOWANE JEŻELI SPOSÓB ROZLICZENIA KREDYTU PRZEZ KONTO TECHNICZNE> 5. <4>Środki tytułem wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty, jak również środki należne z tytułu odstąpienia od umowy kredytu należy wpłacać na Rachunek kredytowy: zgodnie z zasadami określonymi w ust. <25>-<26> oraz <III>. 6. [Kredytobiorca upoważnia Bank do pobierania z Rachunku wskazanego w ust. <3> środków na zaspokojenie wymagalnych wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Kredytu. W przypadku, gdy środki zgromadzone na Rachunku w wyznaczonych dniach spłat nie wystarczają na pokrycie całości wymagalnej spłaty, Bank codziennie dokonuje sprawdzenia salda Rachunku i pobiera wymagalną kwotę lub jej część. Niniejsze pełnomocnictwo jest nieodwołalne i nie wygasa z chwilą śmierci Kredytobiorcy.]<USTĘP JEST DRUKOWANY JEŻELI SPOSÓB ROZLICZENIA KREDYTU PRZEZ RACHUNEK BIEŻĄCYK W EURO BANK S.A > 7. <5>Spłaty, o których mowa w ust. <3>, z zastrzeżeniem ust. <20>, zaliczane będą, niezależnie od formy spłaty i dyspozycji Kredytobiorcy, w następującej kolejności na: koszty windykacji, odsetki karne, odsetki umowne od kapitału przeterminowanego, kapitał przeterminowany, odsetki umowne raty bieżącej, kapitał raty bieżącej. 8. Bank zastrzega sobie prawo do przeprowadzania cyklicznej kontroli Zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Cykliczna kontrola odbywa się nie częściej niż raz na rok, o ile przepisy prawa nie nałożą obowiązku wykonywania kontroli w innych odstępach czasu. W przypadku, gdy w okresie spłaty Kredytu, w wyniku przeprowadzonej kontroli, Bank ustali, że stosunek wydatków Kredytobiorcy na obsługę wszystkich zobowiązań kredytowych do wysokości jego dochodu netto przekroczy Poziom Graniczny, o którym mowa w zdaniu następnym, Kredytobiorca zobowiązuje się na wniosek Banku uzgodnić zmianę warunków umowy kredytu tak, by zapewnić możliwość terminowej spłaty zobowiązań oraz zobowiązuje się dokonać dodatkowego Zabezpieczenia spłaty Kredytu. Poziom Graniczny uzależniony jest od bieżącej wysokości średnich dochodów netto Kredytobiorcy i wynosi 50% dla dochodów nie przekraczających przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a 65% dla dochodów wyższych. Bank ma prawo wymagać dokonania dodatkowego Zabezpieczenia spłaty Kredytu także w przypadku zaprzestania przez Kredytobiorcę terminowego regulowania zobowiązań kredytowych wobec innych instytucji finansowych. 9. Niespłacenie przez Kredytobiorcę raty Kredytu w terminie ustalonym w umowie kredytu albo spłacenie jej w niepełnej wysokości powoduje uznanie niespłaconej należności za zadłużenie przeterminowanie. Od zadłużenia przeterminowanego z tytułu kapitału Bank pobiera odsetki karne. Odsetki karne naliczane są wg zmiennej stopy procentowej, stanowiącej czterokrotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP, która na dzień zawarcia niniejszej umowy kredytu wynosi: [stawka oprocentowania karnego]% w stosunku rocznym. Bank dokonuje odpowiednich zmian (spadek/wzrost) wysokości oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, określonego w zdaniu powyżej, w przypadku zmiany (odpowiednio spadku/wzrostu) stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP. 10. <21>W przypadku opóźnienia z zapłatą w terminach określonych w umowie kredytu pełnych rat Kredytu za co najmniej dwa okresy płatności, Bank wezwie Kredytobiorcę w formie monitu wysłanego listem poleconym do zapłaty zaległych rat w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytu. 3

4 W przypadku, gdy Kredytobiorca nie ureguluje zaległości w powyższym terminie, Bank ma prawo rozwiązać umowę kredytu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 11. <20>Po upływie okresu wypowiedzenia lub po upływie daty spłaty ostatniej raty według aktualnego harmonogramu, jeśli Bank stwierdzi opóźnienie w spłacie Kredytu przekraczające 180 dni, dokonywane spłaty zaliczane będą przez Bank w pierwszej kolejności na: koszty windykacji, kapitał, odsetki umowne, odsetki karne. 12. W przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy kredytu: a) Bank podejmuje działania windykacyjne w następującej kolejności: monity telefoniczne (w tym również za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz automatycznych wiadomości głosowych), monity listowne, windykacyjne wizyty terenowe, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego informując każdorazowo Kredytobiorcę o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki spłaty. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków umowy kredytu skutkuje podjęciem przez Bank czynności windykacyjnych wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie dodatkowych działań windykacyjnych następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego istnienia zadłużenia przeterminowanego. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji kredytu (Tabelą kredytu),wskazaną w <V>, z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 3 monity listowne oraz za nie więcej niż 4 windykacyjne wizyty terenowe w danym miesiącu kalendarzowym. Monity listowne przesyłane są listem zwykłym za wyjątkiem wezwania do zapłaty zaległych rat, o którym mowa w ust. <21> oraz w <IV> ust. <6>pkt <a>, które wysyłane jest listem poleconym. b) <b> Kredytobiorca zobowiązany będzie ponadto do poniesienia: kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego w wysokości wynikającej z Ustawy z dnia r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.), Ustawy z dnia r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz ze zm.) oraz Ustawy z dnia r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz ze zm.), ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem roszczeń Banku. Wysokość kosztów wskazanych w podpunkcie <b> będzie zależała od wysokości dochodzonej należności, trybu jej dochodzenia i egzekwowania. Zmiana wskazanych przepisów prawa nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku ich poniesienia, o ile koszty te wynikają z nowych lub znowelizowanych przepisów prawa. 13. Jeżeli Kredytobiorca jest w trakcie odbywania czynnej służby wojskowej, nie stosuje się wobec niego postanowień art. 131 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz ze zm.), co w szczególności oznacza, że odbywanie czynnej służby wojskowej nie stanowi podstawy do zawieszenia spłaty udzielonego Kredytu, nie powoduje zmiany oprocentowania oraz warunków i terminów spłaty zadłużenia określonych w umowie kredytu oraz Regulaminie kredytu. 14. <25> Kredytobiorca uprawniony jest, w każdym czasie obowiązywania umowy kredytu, do częściowej lub całkowitej wcześniejszej spłaty Kredytu. Środki tytułem wcześniejszej spłaty należy wpłacać na Rachunek kredytowy wskazany w ust. <4>. 15. Każda wpłata dokonana na Rachunek kredytowy wskazany w ust. <4> zostaje zaliczona zgodnie z kolejnością wskazaną w ust. <5> i pomniejsza kapitał wymagany do spłaty oraz powoduje zmniejszenie wysokości ostatniej raty (wyrównawczej) i/lub skrócenie harmonogramu spłat Kredytu. Wysokość pozostałych rat oraz terminy ich wymagalności pozostaną bez zmian. 16. <26>W sytuacji, gdy po całkowitej spłacie Kredytu na Rachunku kredytowym pozostaną wolne środki [,jak również w przypadku, kiedy Kredytobiorcy przysługiwać będzie zwrot opłaty ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej]<drukowane W PRZYPADKU, GDY ZABEZPIECZENIEM BYŁO UBEZPIECZENIE W BANKU>, zwane dalej Nadpłatą, Bank [zwróci Kredytobiorcy kwotę Nadpłaty w terminie wskazanym w ust. <31> na Rachunek wskazany w ust. <3>.]<DRUKOWANE JEŻELI URUCHOMIENIE KREDYTU NA RACHUNEK KREDYTOBIORCY W EURO BANK S.A.> [zwróci Kredytobiorcy kwotę Nadpłaty w terminie wskazanym w ust. <31> na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek, o którym mowa w <I> ust. <5>.]<DRUKOWANE JEŻELI URUCHOMIENIE POŻYCZKI NA KONTO PROWADZONE W BANKU ZEWNĘTRZNYM> [poinformuje Kredytobiorcę za pośrednictwem określonych w Regulaminie Kanałów dostępu, o możliwości odbioru Nadpłaty w formie gotówkowej w dowolnej Placówce prowadzącej obsługę kasową.] <PUNKT DRUKOWANY JEŻELI URUCHOMIENIE POŻYCZKI POPRZEZ PZW> 17. <31>Ostateczne rozliczenie Kredytu nastąpi w terminie 14 dni od daty całkowitej spłaty Kredytu. 18. <14>W związku z zawartą umową kredytu Bank uprawniony jest do pobierania opłat i prowizji określonych w Tabeli kredytu, wskazanej w 5<V> umowy kredytu. W okresie obowiązywania umowy kredytu Bank z ważnych przyczyn zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli kredytu. Za ważną przyczynę uznaje się jedną z niżej wymienionych: a) zmianę cen lub opłat stosowanych przez zewnętrzne instytucje, z usług których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności, b) wprowadzenie przez Bank nowych lub dodatkowych form produktów/usług, oferowanych Kredytobiorcom lub też wycofanie z oferty Banku określonych produktów/usług, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Banku i mających wpływ na ponoszone przez Bank koszty czynności związane z obsługą produktów/usług oferowanych Kredytobiorcy. 19. Wprowadzane przez Bank zmiany Tabeli kredytu muszą być adekwatne i pozostawać w związku z ważną przyczyną, o której mowa w ust. <14>. Niezależnie od przesłanek wskazanych w ust. <14> Bank ma prawo w każdym czasie obniżyć lub zlikwidować opłaty i prowizje określone w Tabeli kredytu. O zmianie Tabeli kredytu Bank powiadomi Kredytobiorcę przed datą wejścia w życie zmian, doręczając mu treść zmian lub 4

5 zmienioną Tabelę kredytu. W powiadomieniu przesłanym Kredytobiorcy Bank wskazuje datę wejścia w życie zmienionej Tabeli kredytu. 20. Zmiana Tabeli kredytu wiąże Kredytobiorcę, jeżeli nie wypowie umowy kredytu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w <IV> ust. <5>, w terminie 14 dni od doręczenia Kredytobiorcy informacji o zmianie Tabeli kredytu. Za wypowiedzenie Bankowi przez Kredytobiorcę umowy kredytu uważa się także złożone, we wskazanym powyżej terminie, w formie pisemnej, oświadczenie Kredytobiorcy o odmowie przyjęcia zmian Tabeli kredytu. 21. [Bank oferuje usługę powiadomień SMS. Usługa jest nieaktywna. W celu aktywacji usługi Kredytobiorca składa dyspozycję aktywacji. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zawarte są w Regulaminie kredytu.] <USTĘP DRUKOWANY W PRZYPADKU NIEAKTYWNEJ USŁUGI POWIADOMIEŃ SMS> 22. [Bank oferuje usługę powiadomień SMS. Usługa będzie aktywowana dla kontaktowego numeru telefonu komórkowego: ].Kredytobiorca oświadcza, iż jest wyłącznym użytkownikiem wskazanego powyżej numeru telefonu komórkowego. 23. Zmiana kontaktowego numeru telefonu komórkowego powoduje zmianę numeru, na który Bank wysyła wiadomości SMS. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zawarte są w Regulaminie kredytu.] <DWA OSTATNIE USTĘPY DRUKOWANE W PRZYPADKU AKTYWNEJ USŁUGI POWIADOMIEŃ SMS> 3<III> 1. <1>Kredytobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy kredytu, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu należy złożyć osobiście w dowolnej Placówce lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres Banku wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu (przy wysyłce liczy się data stempla pocztowego). Po zrealizowaniu prawa do odstąpienia od umowy kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu, do zwrotu Bankowi świadczenia w wysokości kredytu netto] PLN, równej kwocie, o której mowa w <I> ust. <5>. 2. Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu środków należnych Bankowi z tytułu odstąpienia poprzez wpłatę na Rachunek kredytowy wskazany w <II> ust. <4>. W przypadku niezwrócenia ww. kwoty świadczenia w terminie określonym w ust. <1> Bank kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. 3. W sytuacji, gdy po odstąpieniu od umowy kredytu na Rachunku kredytowym pozostaną wolne środki, zwane dalej Nadpłatą, Bank zwróci Kredytobiorcy kwotę Nadpłaty w trybie i terminie określonych w <II> ust. <26>. 4. [Odstąpienie od umowy kredytu wywołuje skutek wobec umowy ubezpieczenia.] <DRUKOWANE TYLKO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UBEZPIECZENIA; ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ NUMERACJI> 5. Kredytobiorca oświadczają, że w dniu zawarcia niniejszej umowy kredytu został poinformowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od niniejszej umowy kredytu i warunkach odstąpienia, a także potwierdza fakt otrzymania wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu. 4<IV> 1. Umowa kredytu sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Banku i Kredytobiorcy. 2. Zmiana umowy kredytu, z zastrzeżeniem ust. <3> oraz pozostałych przypadków określonych w niniejszej umowie kredytu, wymaga zawarcia przez Bank i Kredytobiorcę aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. <3>Z wyjątkiem postanowień uzgodnionych indywidualnie pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą, zmiana umowy kredytu może nastąpić w trybie określonym w art Kodeksu cywilnego, tj. poprzez doręczenie zmienionych postanowień umowy kredytu i brak wypowiedzenia umowy kredytu przez Kredytobiorcę w najbliższym terminie wypowiedzenia. Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w ust. <5>, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji o zmianach umowy kredytu. Za wypowiedzenie Bankowi przez Kredytobiorcę umowy kredytu uważa się także, złożone we wskazanym powyżej terminie, w formie pisemnej, oświadczenie Kredytobiorcy o odmowie przyjęcia zmian umowy kredytu. 4. W przypadku, gdy zmiana umowy kredytu dokonywana jest na wniosek Kredytobiorcy,, Bank pobierze od Kredytobiorcy opłatę lub prowizję za dokonaną zmianę, zgodnie z Tabelą kredytu obowiązującą w dniu dokonania zmiany. 5. <5>Kredytobiorcy, przysługuje prawo wypowiedzenia umowy kredytu, w formie pisemnej, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 6. <6>Bank ma prawo wypowiedzenia umowy kredytu, w formie pisemnej, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, tylko w następujących przypadkach: a) <a> braku spłaty pełnych rat Kredytu za co najmniej dwa okresy płatności i nieuregulowania zaległości w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Banku do zapłaty zaległych rat w formie monitu wysłanego listem poleconym; b) ujawnienia, iż Kredytobiorca złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, podrobione lub przerobione dokumenty lub ich kopie (odpisy); c) nieustanowienia lub nieutrzymywania przez Kredytobiorcę uzgodnionego przez Strony Zabezpieczenia; d) niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków określonych w umowie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej; e) zmiany przez Kredytobiorcę osoby uposażonej do otrzymania świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek śmierci bądź osoby uprawnionej do odbioru świadczenia z tytułu innego ubezpieczenia, jeśli Bank jest wskazany w nim jako osoba uprawniona do odbioru świadczenia, a ubezpieczenie to jest Zabezpieczeniem spłaty Kredytu; f) rezygnacji Kredytobiorcy z objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia grupowego, bądź odstąpienia lub braku kontynuacji umowy ubezpieczenia indywidualnego, jeśli ubezpieczenie jest Zabezpieczeniem spłaty Kredytu. 7. <8>Kredytobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na działalność Banku do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (Arbitraż) z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8. 5

6 8. Wniosek do Arbitrażu musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany na adres siedziby Arbitrażu wskazany w ust. <8> lub zostać złożony osobiście bądź przez pełnomocnika w Biurze Arbitra Bankowego. Orzeczenie Arbitra Bankowego nie jest orzeczeniem sądu polubownego w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Szczegółowe informacje na temat działalności Arbitra Bankowego, procedury korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz procedury obowiązującej w postępowaniu dostępne są w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego znajdującego się na stronie internetowej Związku Banków Polskich pod adresem 9. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 10. Kredytobiorca potwierdza, że przed zawarciem umowy kredytu, otrzymał formularz informacyjny dotyczący Kredytu. 11. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w umowie kredytu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. (Regulamin kredytu). Regulamin kredytu zawiera definicje terminów użytych w umowie kredytu. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem umowy kredytu otrzymał aktualnie obowiązujący Regulamin kredytu 5 <V> Na dzień podpisania umowy kredytu, opłaty i prowizje, do pobierania których uprawniony jest Bank, określone są w poniższej Tabeli kredytu: Opłata za sporządzenie na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy odpisu umowy pożyczki/kredytu Opłata za sporządzenie opinii o warunkach Pożyczki/Kredytu i przebiegu spłaty Opłata za sporządzenie na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy: duplikatu dokumentacji kredytowej, zgody lub upoważnienia związanego z użytkowaniem Pojazdu stanowiącego Zabezpieczenie spłaty Pożyczki/Kredytu Opłata za Wakacje Kredytowe Prowizja za restrukturyzację Pożyczki/Kredytu Prowizja za zmianę dnia spłaty raty Pożyczki/Kredytu (pierwsza operacja w roku kalendarzowym jest bezpłatna) Opłata za przekazanie środków pieniężnych z Kredytu w formie pocztowego zlecenia wypłaty (usługa dostępna wyłącznie dla Kredytów udzielanych w placówkach Podmiotów współpracujących oraz dla kredytu online) Opłata za sporządzenie aneksu do umowy przewłaszczenia Opłata za wysłanie listem zwykłym wezwania do: zwrotu karty Pojazdu, dostarczenia kopii polisy AC wraz z cesją praw na rzecz Banku, dostarczenia dowodu opłacenia raty składki polisy AC Wypożyczenie karty Pojazdu na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy Opłata za wysłanie monitu listem zwykłym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców i Poręczycieli) Opłata za wysłanie monitu listem poleconym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców i Poręczycieli) Opłata za windykacyjną wizytę terenową Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów) Opłata za wysłanie wezwania do wydania Pojazdu listem poleconym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Właścicieli Pojazdu) Opłata za windykację Pojazdu 50,00 PLN 20,00 PLN 30,00 PLN 9,50 PLN 0,5% kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż 20,00 PLN 0,5% kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż 20,00 PLN równa stawkom pobieranym przez Pocztę Polską 60,00 PLN 15,00 PLN 40,00 PLN 15,00 PLN 18,00 PLN 110,00 PLN 70,00 PLN 20,00-50,00 PLN 18,00 PLN 300,00 PLN + rzeczywiste koszty poniesione przez Bank na rzecz usługodawców zewnętrznych Oświadczenie Kredytobiorcy o przystąpieniu do ubezpieczenia <OŚWIADCZENIE DRUKOWANE WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU OBJĘCIA UBEZPIECZENIEM, WG ZASAD OKREŚLONYCH W DOKUMENCIE P-WZOR-159, REGUŁA (>W159-BR02) > Oświadczenie Kredytobiorcy o otrzymywanych dochodach <AKAPIT WRAZ Z NAGŁÓWKIEM OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY O OTRZYMYWANYCH DOCHODACH DRUKOWANY W PRZYPADKU, GDY OFERTA JEST OFERTĄ SPECJALNĄ KREDYT NA DOWÓD > W związku ze złożeniem wniosku o kredyt w Euro Banku S.A. świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisu art Kodeksu karnego*, z którego treścią zostałem zapoznany, oświadczam, że otrzymuję miesięczne dochody w kwocie:. z tytułu...<w PRZYPADKU JEDNEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW> [. z tytułu.., i odpowiednio wszystkie pozostałe zarejestrowane źródła.] <W PRZYPADKU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW> [Jednocześnie potwierdzam, że jestem zatrudnion[a/y] na (czas określony/nieokreślony)... w (nazwa firmy/zakładu pracy)., adres firmy. od dnia.. [./,], do.., numery telefonów do pracodawcy:... Ponadto oświadczam, że nie znajduję się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.] <DRUKOWANE JEŚLI GŁÓWNE ŹRÓDŁO DOCHODU TO UMOWA O PRACĘ> [Jednocześnie potwierdzam, że z tytułu renty będę otrzymywać dochód do dnia..] <DRUKOWANE JEŚLI GŁÓWNE ŹRÓDŁO DOCHODÓW TO RENTA OTRZYMYWANA NA CZAS OKREŚLONY> Oświadczenia Kredytobiorcy dotyczące umowy kredytu 6

7 1. Kredytobiorca oświadcza, że wszystkie dane i oświadczenia złożone przez niego w związku z ubieganiem się o Kredyt są zgodne ze stanem faktycznym i aktualne w dniu zawarcia umowy kredytu. Jednocześnie potwierdza, ze zapoznał się z treścią art kodeksu karnego* oraz został uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z ww przepisu. 2. Kredytobiorca oświadcza również, że: a) został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe oraz inne informacje objęte tajemnicą bankową uzyskane w wyniku zawarcia umowy kredytu oraz w toku jej wykonywania będą przetwarzane przez Bank zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w następujących celach: podjęcia działań przed zawarciem umowy kredytu, oceny Zdolności kredytowej, zawarcia oraz należytego wykonania niniejszej umowy kredytu, analizy ryzyka kredytowego, archiwizacyjnych, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach, bez naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą; dane te zostaną przekazane na podstawie art. 105 ust. 1 pkt. 1c oraz art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia r. prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (zwanej dalej BIK S.A.), a także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 Ustawy prawo bankowe; b) został poinformowany, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez BIK S.A. w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a Ustawy prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 Ustawy prawo bankowe, w celu oceny Zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych; c) został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania tych danych w zbiorze danych Banku; d) upoważnia Bank do wystąpienia, również za pośrednictwem BIK S.A., do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o wymagalnych zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r Nr 81., poz. 530); e) nie złożył wniosku o upadłość konsumencką oraz nie zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy złożyć takiego wniosku i nie zachodzą podstawy do ogłoszenia jego upadłości; f) nie została ogłoszona jego upadłość konsumencka; g) w przypadku korzystania z internetowego kanału bankowości elektronicznej wyraża zgodę na przesyłanie przez Bank korespondencji za pośrednictwem serwisu eurobank on-line; h) [wyraża zgodę na przesyłanie przez Bank korespondencji na podany Bankowi adres , który na dzień zawarcia umowy kredytu brzmi:..] <DRUKOWANE W PRZYPADKU PODANIA ADRESU > i) <DRUKOWANE O ILE KLIENT NIE JEST OZNACZONY JAKO AKCJONARIUSZ LUB PRACOWNIK PODMIOTU DOMINUJĄCEGO>nie jest: akcjonariuszem Euro Bank SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy św. Mikołaja 72, członkiem zarządu, rady nadzorczej lub osobą zatrudnioną w podmiocie dominującym wobec Euro Bank SA. <W PRZECIWNYM PRZYPADKU DRUKOWANE JEST> <DLA OZNACZONYCH JAKO AKCJONARIUSZ> jest akcjonariuszem Euro Bank SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy św. Mikołaja 72, <DLA OZNACZONYCH JAKO PRACOWNIK PODMIOTU DOMINUJĄCEGO> jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub osobą zatrudnioną w podmiocie dominującym wobec Euro Bank SA. Oświadczenie dodatkowe 1. Wyrażam zgodę i upoważniam Bank oraz BIK S.A. do przetwarzania dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy kredytu, w celu oceny mojej Zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana. <USTĘP DRUKOWANY JEŻELI RADIO BUTTON WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIA DANYCH PO WYGAŚNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA BĘDZIE ZAZNACZONY> 2. Wnioskuję o aktualizację moich danych osobowych w Banku z chwilą wejścia w życie umowy kredytu, zgodnie z danymi w niej wskazanymi. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie moich danych osobowych przez Bank dla celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. <PODPUNKT DRUKOWANY JEŻELI PODCZAS WNIOSKOWANIA ZOSTAŁO ZADEKLAROWANE WYRAZENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH >! Data i podpis Kredytobiorcy imieniem i nazwiskiem [imię i nazwisko pracownika} Data i podpis za Bank *Wyciąg z Kodeksu karnego : Art Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia 7

8 wolności od 3 miesięcy do lat 5. <AKAPIT DRUKOWANY NA DOLE STRONY WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU, GDY KLIENT NIE DOKUMNETOWAŁ DOCHODÓW I W TREŚCI UMOWY DRUKOWANE BYŁO OŚWIADCZENIE O OTRZYMYWANYCH DOCHODACH> <WYCIĄG Z KODEKSU KARNEGO POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ NA TEJ SAMEJ STRONIE CO CZYTELNY PODPIS KREDYTOBIORCY> <RAMKA NA PARAFKI DRUKOWANA JEST W STOPCE UMOWY NA KAŻDEJ STRONIE UMOWY 8 Z WYJĄTKIEM STRONY PRZEZNACZONEJ NA PODPIS KLIENTA ORAZ ZA BANK> Parafki Kredytobiorcy i za Bank

9 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji dotyczące umowy kredytu <DRUKOWANE ZAWSZE NA OSOBNEJ KARTCE> Imiona i Nazwisko:., zamieszkała/y:, legitymująca/y się dowodem tożsamości.., nr PESEL, zwany dalej Kredytobiorcą, oświadcza, że w zakresie roszczeń Euro Banku S.A. z siedzibą we Wrocławiu ; ul. Św. Mikołaja 72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zwanej dalej Bankiem, wynikających z udzielenia Kredytu na podstawie umowy kredytu nr. jak również roszczeń z tytułu braku zwrotu środków należnych Bankowi po odstąpieniu od umowy kredytu, poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Ustawy z dnia r. prawo bankowe i upoważnia Bank do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia: [3,0-krotność kwoty kredytu] PLN. Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności najpóźniej w terminie do 3 lat liczonych, odpowiednio, od daty płatności ostatniej raty określonej w ostatnio obowiązującym harmonogramie spłat, w przypadku roszczeń wynikających z udzielenia Kredytu, lub, w przypadku roszczeń wynikających z odstąpienia od umowy kredytu, od 31 dnia po dacie złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Bank informuje, że w oparciu o złożone przez Kredytobiorcę oświadczenie o poddaniu się egzekucji, Bank będzie uprawniony, po powstaniu wymagalnej zaległości z tytułu zawartej umowy kredytu, bądź z tytułu braku zwrotu środków z otrzymanego Kredytu po odstąpieniu przez Kredytobiorcę od umowy kredytu, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten, po nadaniu mu przez właściwy sąd klauzuli wykonalności, będzie mógł być podstawą egzekucji prowadzonej przeciwko Kredytobiorcy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.! Data i podpis Kredytobiorcy imieniem i nazwiskiem [imię i nazwisko pracownika} Data i podpis za Bank

10 HARMONOGRAM SPŁATY RAT KREDYTU do umowy kredytu nr sporządzonej dnia. Kredytobiorca:., PESEL:.. Kwota udzielonego Kredytu (Całkowita kwota Kredytu): kredytu] PLN Liczba rat: [liczba rat]. [Oprocentowanie Kredytu: [oprocentowanie nominalne]%] < DRUKOWANE JEŻELI UMOWA POSIADA JEDNĄ STAWKĘ OPROCENTOWANIA> [Oprocentowanie Kredytu w okresie od [dd.mm.rrrr] r. do [dd.mm.rrrr] r.: [oprocentowanie nominalne]% <DRUKOWANE ODPOWIEDNIO DLA KAŻDEJ KOLEJNEJ STAWKI OPROCENTOWANIA> Dane zawarte w harmonogramie zostały przedstawione z uwzględnieniem stóp procentowych obowiązujących we wskazanych wyżej okresach.] <DRUKOWANE, JEŻELI UMOWA POSIADA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ STAWKĘ (PROMOCJE)> [Oprocentowanie promocyjne Kredytu [oprocentowanie promocyjne promocji z gratisem]%. Zasady i warunki zastosowania oprocentowania promocyjnego zostały określone w Regulaminie promocji [nazwa promocji].] <AKAPIT DRUKOWANY JEŻELI WYSTĘPUJE PROMOCJA Z GRATISEM I ZWROTEM SĄ ODSETKI> Prowizja bankowa od udzielonego Kredytu: prowizji bankowej] PLN. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku oraz sporządzenie i zawarcie umowy kredytu: opłaty przygotowawczej] PLN [Całkowita opłata ubezpieczeniowa: [opłata ubezpieczeniowa] PLN.] <DRUKOWANE JEŚLI WYSTĘPUJE CO NAJMNIEJ UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE> Opłata przygotowawcza, prowizja bankowa [i opłata ubezpieczeniowa] <DRUKOWANE JEŚLI WYSTĘPUJE CO NAJMNIEJ UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE> są stałe i zostały pobrane przez Bank jednorazowo z Całkowitej kwoty Kredytu. Kredytobiorca spłaca ww. opłaty i prowizje w części kapitałowej każdej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę: [suma rat kapitałowo-odsetkowych] PLN i stanowi sumę wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych (wskazanych w harmonogramie w kolumnie Kwota raty). [[Kredytobiorca otrzyma [na Rachunek, o którym mowa w 1 ust. 3 umowy kredytu]<drukowane JEŻELI KREDYT URUCHOMIONY NA RACHUNEK BIEŻĄCY KREDYTOBIORCY W EURO BANK S.A.> [na rachunek, o którym mowa w <I> ust. <5> umowy kredytu]<drukowane JEŻELI KREDYT URUCHOMIONY NA KONTO W INNYM BANKU> zwrot w wysokości [sumaryczna kwota zwrotu] PLN na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie promocji [nazwa promocji].]<zdanie DRUKOWANE JEŻELI ZWROT NA RACHUNEK W EB LUB NA KONTO W INNYM BANKU> [Kredytobiorca otrzyma zwrot w wysokości [sumaryczna kwota zwrotu] PLN na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie promocji [nazwa promocji]. Kwota stanowiąca wartość zwrotu zostanie postawiona do dyspozycji Kredytobiorcy, w formie gotówkowej, w dowolnej Placówce prowadzącej obsługę kasową.]<zdanie DRUKOWANE JEŻELI ZWROT JAKO WYPŁATA W KASIE BANKU>]< DRUKOWANE JEŻELI WYSTĘPUJE PROMOCJA Z GRATISEM> Poniższe raty należy spłacać na Rachunek o numerze: ] Lp Data Kwota zwrotu dokonywana bez Bank po spłacie rat (y)* <DRUKOWANE JEŻELI PROMOCJA Z GRATISEM I ZDEFINIOWANO CYKLICZNOŚĆ > Kwota raty Lp Data Kwota zwrotu dokonywana bez Bank po spłacie rat (y)* <DRUKOWANE JEŻELI PROMOCJA Z GRATISEM I ZDEFINIOWANO CYKLICZNOŚĆ> Kwota raty Lp Data Kwota zwrotu dokonywana bez Bank po spłacie rat (y)* <DRUKOWANE JEŻELI PROMOCJA Z GRATISEM I ZDEFINIOWANO CYKLICZNOŚĆ> Kwota raty 10

11 [*W rubryce podawana jest kwota zwrotu, która zostanie przekazana przez Bank na Rachunek Kredytobiorcy po terminie płatności raty zgodnie z Regulaminem promocji [nazwa promocji]. Kwota ta podana jest wyłącznie w celach informacyjnych i nie pomniejsza wysokości raty podanej w harmonogramie.] <DRUKOWANE W PRZYPADKU PROMOCJI Z GRATISEM>! Data i podpis Kredytobiorcy imieniem i nazwiskiem [imię i nazwisko pracownika} Data i podpis za Bank 11

12 1.1. Własności wzoru wydruku Cecha formatu dokumentu Rodzaj czcionki Wielkość czcionki Szerokość marginesów: Górny Dolny Lewy Prawy Liczba stron Rodzaj papieru Wartość Arial 8 z wyjątkiem: - opisu pól podpisów, gdzie 8 + bold, - nagłówków: umowy, pozostałych dokumentów drukowanych razem z umową (np. oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wzoru oświadczenia o odstąpieniu) oraz nagłówków oświadczeń zamieszczonych w treści umowy, gdzie wielkość czcionki = 10+bold - numerów paragrafów w umowie, gdzie wielkość czcionki = 10 + bold - Tabeli opłat i prowizji, gdzie wielkość czcionki = 7 - treści artykułu Kodeksu karnego na końcu umowy, gdzie wielkość czcionki = 7 - treści oświadczenia o odstąpieniu oraz treści oświadczenia o poddaniu się egzekucji, gdzie wielkość czcionki =10-1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm brak wartości maksymalnej Nie dotyczy; umowa wysyłana w wersji elektronicznej (W104-BR01) Symbole <I, II>, <1, 2 > są odwołaniami do paragrafów lub ustępów w ramach paragrafów, których numeracja jest dynamiczna zmienia się w zależności od warunków wyświetlania danego paragrafu/ustępu. W miejscu wywołania takiego odwołania należy wstawić kolejny nr paragrafu/punktu, z którym związane jest odwołanie podane z zachowaniem zasady ciągłości numerowania w całym dokumencie lub w ramach danego paragrafu. (W104-BR02) Odwołanie do przepisów Ustaw pisane w formacie zgodnym z zasadami, jakie obowiązują przy konstruowaniu treści tekstów aktów prawnych, zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej.(a nie zasady pisowni w języku polskim): Ustawa (pisane wielką literą) z dnia w formacie dd.mm.rrrr] r. o (nazwa ustawy pisana małymi literami) np. kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr (wielką literą) 90, poz. 594 ze zm.) W rozporządzeniach przepisy prawne ujęte są w paragrafy, które dzielą się na ustępy, ustępy na punkty, punkty na litery, a litery na tiret. Podając w umowie przepis rozporządzenia należy zapisać go w postaci: 7 ust. 4 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie... (Dz.U. z 1999 r. Nr 12, poz. 6). Skrót nazwy Spółka Akcyjna pisany wielkimi literami z kropkami, tzn. :S.A. (W104-BR03) Sekcje Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, Harmonogram spłat kredytu powinny znajdować się zawsze na jednej odrębnej kartce. (W104-BR04) Kwoty i stawki oprocentowania prezentowane są w formacie: z przecinkiem i z dwoma miejscami po przecinku. (W104-BR5) Daty prezentowane w formacie z liczbą dni, miesięcy i roku oddzielonymi kropkami (bez spacji), np r. (W104-BR6) Numery paragrafów (jako samodzielne i w odniesieniach) drukowane są ze spacją tzn. 2, zamiast 2. Pomiędzy numerami paragrafów, ustępów i punktów, do których jest odwołanie w umowie, nie umieszcza się przecinków, np. o którym mowa w 2 ust. 3 pkt. 1). Wszystkie znaki oddzielone spacją. (W104-BR7) Na końcu wiersza nie należy zostawiać pojedynczych liter/liczb/spójników (np.. w, o, i, 12), tylko przenosić je do kolejnego wiersza (tzw. twardą spacją) (W104-BR8) Odstępy pomiędzy wierszami oraz pomiędzy poszczególnymi paragrafami powinny być pojedyncze. (W104-BR9) Nie należy pozostawiać na końcu strony samego nr paragrafu (bez treści co najmniej jednego pełnego ustępu).

13 (W104-BR10) Ramka na parafki Pożyczkobiorcy i za Bank (w stopce) drukowane w prawym dolnym rogu każdej strony umowy z wyjątkiem strony, na której umieszczony jest pełny podpis Pożyczkobiorcy oraz za Bank (W104-BR11) Przy polach na podpis lub parafkę klienta (znaczonych wykrzyknikiem) należy drukować symbol wykrzyknika wg dostarczonego wzoru graficznego. (W104-BR12) Ramka na podpisy Kredytobiorcy i za Bank nie powinna drukować się samodzielnie na stronie (bez treści co najmniej jednego ustępu) (W104-BR13) W dokumencie ma być zawsze zachowana ciągłość numeracji paragrafów oraz punktów. (W104-BR14) Numery stron nie powinny drukować się na stronach z oświadczeniami o poddaniu się egzekucji, z wydrukiem wzoru/ów Oświadczenia o odstąpieniu oraz pozostałych dokumentów (drukują się wyłącznie do strony z treścią Art. Kodeksu karnego). (W104-BR15) Akapit będący wyciągiem z Kodeksu karnego nie powinien drukować się samodzielnie na stronie, bez jakiejkolwiek treści. (W104-BR16) Daty w dokumencie powinny być pisane w formacie: dd.mm.rrrr z literą r. na końcu 13

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

o Kredyt technologiczny

o Kredyt technologiczny Umowa Kredytowa nr o Kredyt technologiczny zawarta w dniu w pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: ING Bank Śląski SA NIP 634-013-54-75

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO WNIOSKO-POLISA NR Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia na życie Polisa do Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA wariant podstawowy WARUNKI UBEZPIECZENIA:

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu gotówkowego nr

Umowa kredytu gotówkowego nr <nr kredytu> Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 1 do wszystkich instrukcji dotyczących udzielania kredytów konsumpcyjnych lub pożyczek w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach. Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach Oddział w...*

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

15. Rachunek wskazany w Umowie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

15. Rachunek wskazany w Umowie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy REGULAMIN udzielania Pożyczek i Kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin udzielania Pożyczek i Kredytów przez Euro Bank S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy.........

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY W dniu...w... pomiędzy......... Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Rodzaj kredytu Okres kredytowania: miesięcy Słownie

Bardziej szczegółowo

Umowa o kredyt gotówkowy Pod choinkę

Umowa o kredyt gotówkowy Pod choinkę Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu Nr 89/Z/2015 z dnia 28.10.2015r. Umowa o kredyt gotówkowy Pod choinkę Nr.../OF-CH/ zwana dalej Umowa kredytową zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo